Sunteți pe pagina 1din 15

Introducere

Importаnţа şi асtuаlitаteа temei

Actualmente, informația financiară a căpătat, indiscutabil, o importan ță deosebită prin


asigurarea furnizării de date contabile, ceea ce prezintă în sine un produs valoros economiei
unui stat. Și acest fapt, în mare parte, rezultă din elaborarea de către entități a raportelor
financiare necesare tuturor utilizatorilor în vederea luării deciziilor economico-financiare.

Sub aspect patrimonial, abordat în lucrarea respectivă, rezultatul financiar al


întreprinderii îl putem defini ca fiind variaţia patrimoniului întreprinderii în cursul unui
exerciţiu financiar determinată prin activitatea sa, și anume, diferența dintre venituri și
cheltuieli, materializîndu-se apoi în profit sau pierdere.

Astfel, în prezenta lucrare cercetăm contabilitatea rezultatelor financiare care


reprezintă o temă destul de valoroasă prin faptul că, etapa determinării rezultatelor financiare
este decisivă pentru fiecare unitate economică. În plus, la această etapă se stabilește
rezultatul activităţii sale pentru o anumită perioadă şi de acesta depinde în mare măsură
viitorul entității. Iar după determinarea rezultatului financiar, se iau decizii în ceea ce prive ște
gestionarea profitului, acest fapt fiind un element-cheie al acesteia.

Argumentarea importanţei şi actualităţii temei cercetate

Globalizarea și liberalizarea economico-financiară sunt premisele cele mai principale


ale crizei economice în lumea întreagă. În rezultat, capacitatea redusă de autofinanţare,
necompetivitatea producţiei şi pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere insuficienţa de
mijloace circulante, preţurile mereu crescânde la resursele financiare şi energie, conducerea
administrativă insuficientă la capitolul profesionalism nu au permis întreprinderilor să facă
faţă noului sistem economic, ci dimpotrivă, a condus la o stare groaznică a acestora.

Astfel, un număr semnificativ din cel al întreprinderilor industriale generează pierderi,


iar unele abia de-şi acoperă cheltuielile. Drept consecință, creşte numărul întreprinderilor
falimentare, iar economia țării noastre este în prag de dezindustrializare. Pornind de la
situaţia creată, în practica economică contemporană, problema imperioasă a devenit
elaborarea unor soluţii eficiente de redresare economico-financiară a acestui domeniu
important pentru însăşi existenţa Republicii Moldova. Întru realizarea acestui proces
menţionat mai sus, se necesită a-l iniția cu evaluarea rezultatelor înregistrate de sectorul
întreprinderilor industriale pentru identificarea factorilor care le-au cauzat. Şi în acest sens,
diagnosticul este preconizat să devină fundamentul acestor soluţii.

În acest context, tema prezentei cercetări științifice se vădeşte a fi destul de oportună,


deoarece este axată pe un vector de studiu de un interes teoretic şi pragmatic apreciabil.

Scopul şi sarcinile cercetării

Scopul lucrării respective rezidă în studierea, cercetarea contabilităţii rezultatelor


financiare şi estimării rezultatelor financiare a întreprinderilor din Republica Moldova.

Scopul propus a determinat efectuarea următoarelor sarcini:

 descrierea metodelor diagnosticului şi aprecierea indicatorilor financiari sub


aspectul complexităţii legăturilor reciproce dintre indicatorii rezultativi şi factorii
corelaţi;
 calculul şi aprecierea influenţei factorilor respectivi asupra modificării
indicatorilor rezultativi;
 examinarea riguroasă a sistemului de indicatori ce reflectă rezultatele financiare
ale entității, conţinutul lor, metodele de calcul şi apreciere;
 identificarea rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare şi elaborarea
măsurilor concrete pentru mobilizarea lor pe viitor;
 îmbunătățirea mecanismului analitic în domeniul temei de cercetare în baza
rezultatelor financiare şi posibilităţilor utilizării ei pe parcursul elaborării
programului previzional de dezvoltare a entității;

Tema lucrării o constituie studierea rezultatelor financiare ale unităților economice,


influenţa lor asupra viabilității acestora în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă.

Baza metodologică a lucrării în cauză o constituie prevederile Legii contabilităţii, a


Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la
data elaborării ei, a unor cercetări științifice realizate în cadrul conferințelor ștințifice
internaționale și simpozioane științifice ale tinerilor cercetători, precum și analele ASEM, a
unor lucrări de specialitate din ţară, dintre care: Nederiţa Alexandru. ,,Contabilitate
financiară, Ediţia II-a, Chişinău, ACAP, 2003”; Nederiţa Alexandru ,,Corespondența
conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. și Codului Fiscal”, Chișinău, Combinatul
poligrafic, 2007; revista ,,Contabilitate și audit”, precum şi a documentării făcute la entitatea
S.C. ,,Bodival Plus” S.R.L. cu sediul în satul Fundul Galbenei, r-nul Hîncești. De asemenea,
în lucrarea dată au fost accesate şi următoarele site-uri: www.fisc.md.md, www. gov.md.

Dezvăluirea acestei teme se va face în baza datelor de la S.C. ,,Bodival Plus” S.R.L.
corespunzătoare anilor 2013-2014. Conform anexei 1, această entitate a fost fondată la 28
septembrie 2004, în baza certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de Camera
Înregistrării de Stat, cu numărul identificării de stat 1004605005128, a cărei formă juridică de
organizare este societate cu răspundere limitată, cu sediul: MD-3428, s. Fundul Galbenei, r-
nul Hîncești, Republica Moldova.

Capitalul social al acesteia constituie 5400 lei, iar administratorul întreprinderii fiind Dodi
Leonid, având și ca asociat unic pe Bodiștean Valeria, a cărui cota în capitalul statutar este în
mărime de 5400 lei, ceea ce constituie 100 %.

Obiectul principal de activitate al entității este format din:

1) Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de


produse alimentare, băuturi şi produse din tutun;
2) Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
3) Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;
4) Baruri;
5) Închirierea bunurilor imobiliare proprii.

Politica de contabilitate este dezvoltată în baza :

 legii de contabilitate nr. 426-XII din 04.04.1995 ;


 Planului de conturi contabilităţii din activitatea financiară şi economică ale
întreprinderii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor din Republica Moldova nr.
147 din 25.12.1997;
 Standardelor Naţionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerul finanţelor
din Republica Moldova nr. 147 din 25.12.1997.

Deoarece întreprinderea are dimensiuni mai mici, evidenţa contabilă a acesteia este
ţinută de către un singur contabil. Este necesar să subliniem faptul, că evidența analitică a
numerarului din cadrul entității se ține pe B.C. ,,Victoriabank”, unde aceasta are deschise 2
conturi bancare în 2 filiale diferite ale băncii respective: filiala nr.3 a băncii din or. Chi șinău
și filiala nr.18 din or. Hîncești prin care sunt efectuate operațiuni de decontare.

Trebuie să menționăm că la S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L., contabilitatea se ține în


formă simplificată, și anume înregistrarea succesivă a informaţiilor contabile în Jurnalul-
order, cu toate că aceasta desfășoară un spectru larg de servicii. Totodată, accentuăm faptul că
entitatea în cauză nu este plătitoare de TVA, iar răspunderea pentru organizarea contabilităţii
acesteia o deţine contabilul-şef, Țurcanu Silvia.

Descrierea structurii şi volumului tezei

Lucrarea cercetată, ce poartă denumirea - ,,Contabilitatea rezultatelor finaciare”, va


cuprinde trei capitole, fiecare dintre ele familiarizându-ne tot mai profund cu acest domeniu
vast din detrimentul contabilităţii.

Astfel, în capitolul I ,,Bazele metodologice ale contabilității rezultatelor financiare”


se argumentează noţiunea, conţinutul, clasificarea, recunoașterea şi evaluarea elementelor
componente ale rezultatelor financiare, precum și principiile contabilității.

În capitolul II ,,Organizarea contabilității rezultatelor financiare” se argumentează


aspectele generale cu privire la contabilitatea rezultatelor financiare ale anului current, cea a
anilor precedenți, precum și contabilitatea rezultatelor financiare ale anilor precedenți
constatate în anul current. Totodată, sunt analizate rezultatele financiare în urma efectuării
acestor contabilizări la entitatea S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L.

Pe cînd în capitolul III ,, Contabilitatea formării rezultatelor financiare” se


efectuează o analiză şi o prezentare desfăşurată a posturilor ce formează un raport financiar și
a contabilității acoperirii anului precedent. În acelaşi timp, se specifică noţiunea, conţinutul şi
specificul rapoartelor financiare din cadrul întreprinderii analizate.

Pentru a putea determina care este situaţia financiară concretă din ultimii ani a entită ții
S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L., autorul lucrării cercetate va analiza pricipalii indicatori
financiari ai acesteia din ultimii ani prezentaţi în tabelul 1:

Tabelul 1
Indicatorii activităţii economico-financiare a i S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L.
(lei)
Indicatori Formula de Anul Anul Abaterea
calcul 2013 2014 (+/-)

1 2 3 4 6= 4–3
1. Total active Rd. 470, forma 1 182459 183797 +1338
Rd.770+ Rd. 970,
2. Total datorii 363991 424081 +60090
forma 1
3. Capital propriu Rd. 650, forma 1 (181532) (240284) +58752
4.Venituri din
Rd. 010, forma 2 109946 89173 -20773
vânzări
5.Costul vânzărilor Rd. 020, forma 2 26058 57422 +31364
Ven. din vânz.-
6. Profitul brut 83888 31751 -52137
Cost. vânz.
7.Profit
Rd. 150, forma 2 (10085) (58752) -48667
(pierdere) net
Total activ –
8. Active nete (181532) (240284) -58752
Total datorii
9. Rata profitului Prof.brut/Vînz.
76,30 35,60 -40,70
brut nete*100%
10.Rata profitului Prof.net/
9,17 65,88 +56,71
net Vânz.nete*100%
11.Rata solvabilităţii Total activ / total
0,5013 0,4334 -0,0679
generale datorii
(Sursa: analiza raportului financiar anii 2013-2014 a întreprinderii
S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L.)
Potrivit datelor din tabelul de mai-sus, se observă o considerabilă înrăutăţire a situaţiei
economico – financiară la entitatea analizată. Astfel, în anul 2014 comparativ cu anul 2013 au
scăzut veniturile din vânzări cu 20773 lei, concomitent cu majorarea costului vânzărilor cu
31364 lei şi cu micşorarea profitului brut cu 52137 lei. Micşorarea ratei profitului brut cu
40,70 puncte procentuale tinde să menţioneze obţinerea unui profit brut la un leu venituri din
vânzări într-o micşorare continuă. De asemenea, negativ este apreciată majorarea datoriilor
entității în anul curent respectiv cu 60090 lei comparativ cu anul precedent, ceea ce ne vorbeşte
despre o rată ridicată de îndatorare a întreprinderii. Micşorarea ratei solvabilităţii generale
menţionează gradul de acoperire a surselor de finaţare cu activele întreprinderii. Astfel, în condiţii
de activitate normală, nivelul acestui indicator nu ar trebui să fie mai mic ca 2, la întreprinderea
S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L. acest coeficient în anul 2013 a fost de 0,5013, iar în anul 2014
a fost de 0,4334, ceea ce înseamnă că entitatea respectivă desfășoară o activitate normală.
CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE
CONTABILITĂȚII REZULTATELOR FINANCIARE

1.1 Caracteristica și clasificarea rezultatelor financiare

Fiecare entitate are ca obiectiv esențial obținerea de rezultate financiare pozitive. În


acest sens, pe parcursul desfășurării activității sale, aceasta trebuie să evalueze rezultatele
activităților realizate prin aprecierea modului în care sunt utilizate resursele economice și
financiare de care dispune. Iar acest fenomen mai poate fi numit eficien ță economico-
financiară.

Privind sub aspect contabil, rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa între
totalul veniturilor obținute în cursul perioadei de gestiune şi totalul cheltuielilor efectuate.
Astfel, avem 2 situații în acest caz:

- Profit, dacă veniturile obţinute sunt mai mari decât cheltuielile exerciţiului financiar:
- Pierdere, dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile perioadei.

Subliniem faptul că activitatea fiecărei entități este constituită din diverse procese
transformatoare, care generează consumuri adică cheltuieli şi, în acelaşi timp, produc
rezultate financiare adică venituri. Deci, veniturile și cheltuielile reprezintă în sine aceste
procese pe baza cărora se face o analiză detaliată a activității financiare, de exploatare și celei
excepționale a entității.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Cadrului general al IASB, veniturile și


cheltuielile se împart în 2 grupe: venituri și cheltuieli din activitatea curentă; câștiguri și
pierderi. [Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) inclusiv Standarde
Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretări la 1 ianuarie 2005. – Bucureşti,
Editura CECCAR, 2005, pag. 49]

Venitul – reprezintă afluxul global de avantaje economice în cursul perioadei de


gestiune, rezultat în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a
activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia
sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor entității. [S.N.C. 18 ,,Venitul" prin ordinul
ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997, pag.1]
Obiectivul major al unei întreprinderi, este, desigur, de a obține venituri, venituri
capabile să asigure atât recuperarea integrală a consumurilor şi cheltuielilor efectuate, cât şi
obţinerea unui profit suficient pentru a finanța dezvoltarea acesteia și a remunera acţionarii
săi. [Botnari Nadejda ,,Finanţele întreprinderii”- Chişinău A.S.E.M, 2000, pag. 163]

Însă, cu excepţia taxelor, accizelor, taxelor pe valoare adăugată, întrucât aceste sume
nu constituie un avantaj economic al întreprinderii şi nu influențează asupra capitalul propriu
al acestuia. [,,Contabilitatea Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru
Nederiţa, Academia de Studii Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chi șinău, ACAP,
2003, pag. 451]

În funcție de sursele de intrare, veniturile se clasifică în:

 venituri din activitatea operaţională – sunt venituri care se referă la sectorul de


producere şi comercializare;
 venituri din activitatea neoperaţională – sunt venituri ce sunt obţinute din alte tipuri
de activităţii.
Și aceste grupe se divizează în următoarele subgrupe:

a) Veniturile din activitatea operaţională includ:

1 venituri din vânzări, care cuprind încasările din comercializarea produselor, mărfurilor şi
prestarea serviciilor, operaţiile barter, contracte de construcţie ;
2 alte venituri operaţionale din care fac parte sumele primite sau de primit din ieşirea
(vânzarea, cumpărarea) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor arenda
curentă, precum şi sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri. [,,Contabilitatea
Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru Nederiţa, Academia de Studii
Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chișinău, ACAP, 2003, pag. 460]
b) Veniturile din activitatea neoperaţională includ:
1 veniturile din activitatea de investiţii - sumele rezultate din ieşirea şi reevaluarea
activelor pe termen lung ale entității, şi anume sumele încasate din vânzarea activelor
nemateriale, mijloacelor fixe, terenurilor, dobânzi etc. ;
2 veniturile din activitatea financiară – se referă la sumele rezultate din transmiterea în
folosinţa altor persoane fizice sau juridice pe un termen mai mult de un an a activelor
nemateriale şi materiale pe termen lung, venituri sub formă de diferenţe de curs
valutar, venituri intrate cu titlu gratuit, prime, subvenţii de stat, premii şi sume
sponsorizate etc. ;
3 veniturile excepţionale - cuprind sumele primite de la organele de stat, companiile de
asigurări, persoane fizice şi juridice sub formă de recuperare după pierderi din
calamităţi naturale, perturbări politice și alte evenimente excepționale.
[,,Contabilitatea Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru Nederiţa,
Academia de Studii Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chi șinău, ACAP,
2003, pag. 463-466]

Subliniem faptul că la entitatea S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L., pe parcursul anului


2014 a obținut doar venituri din activitatea operațională, și anume venituri din vânzări. Astfel,
generalizând cele expuse mai sus, structura şi componenţa veniturilor entității analizate
înregistrate pe parcursul anului 2014 sunt expuse în schema 1:

Veniturile S.C. ,,BODIVAL-PLUS”


S.R.L.

Venituri din activitatea


operaţională

611 ,,Venituri din


vânzări”

611.2 ,,Venituri din vânzarea


mărfurilor

611.3 ,,Venituri din prestarea


serviciilor”

Schema 1. Structura şi componenţa


veniturilor S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L. corespunzătoare anului 2014 [Anexa 2]

Cheltuielile reprezintă totalitatea cheltuielilor şi pierderilor perioadei care se scad din


venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. [S.N.C. 3 ,,Componența
consumurilor și cheltuielilor întreprinderii” prin ordnul ministrului finan țelor nr. 174
din 25.12.1997, Monitorul Oficial al RM nr. 88-91, din 30.12.1997]
Acestea însumează un termen economic ce exprimă consumul de valori materiale,
financiare şi umane în procesul realizării scopului întreprinderii. Cheltuielile sunt divizate în
cadrul entității pe tipuri de activități, dintre care:
1 cheltuieli ale activităţii operaţionale - cuprind totalitatea cheltuielilor ocaziţionale ce apar
în activitatea de bază a întreprinderii şi ele cuprind cheltuielile comerciale, costul vânzării,
cheltuielile generale şi administrative şi alte cheltuieli operaţionale:
a) costul vânzărilor - reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfuri
vândute şi serviciile prestate. Din această categorie fac parte: consumurile materiale
directe, consumurile indirecte de producţie aferente produselor vândute, consumurile
directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie aferente
serviciilor prestate.
La S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L. costul vânzărilor include: mărfurile vândute şi
serviciile prestate.

b) cheltuieli comerciale - reprezintă cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor


şi prestării de servicii. Acestea cuprind: cheltuieli privind operaţiunea de marketing,
cheltuieli pentru ambalaje şi împachetarea produselor şi mărfurilor, cheltuieli aferente
creării rezervei pentru datorii dubioase, cheltuieli privind retribuirea muncii
salariaţilor de la întreprinderile de comerţ, ce cuprind salariile de bază şi suplimentare,
diverse adaosuri, prime plătite vânzătorilor, casierilor, hamalilor, comisioanele plătite
organizaţiilor de desfacere, de intermediere, de comerţ exterior, cheltuieli privind
procurarea licenţilor, etc.
La S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L. în anul 2014 nu s-au înregistrat cheltuieli
comerciale.
c) cheltuieli generale şi administrative - sunt acele cheltuieli privind deservirea şi
gestiunea întreprinderii în ansamblu. Acestea includ: întreţinerea, uzura şi reparaţia
mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă; privind retribuirea muncii salariaţilor
atribuite personalului de conducere; impozite, taxe şi plăţi, cu excepţie impozit pe
venit; cheltuieli privind deplasările personalului de conducere, precum și alte
cheltuieli generale și administrative.
La entitatea analizată, din componenţa cheltuielilor generale şi administrative fac
parte: cheltuieli privind reparaţia mijloacelor fixe, cheltuieli de întreţinere a personalului
administrativ de conducere, impozite, taxe şi plăţi, cu excepţie impozit pe venit, plata pentru
diverse servicii prestate întreprinderi conform cu contractelor încheiate de către bănci.
d) alte cheltuieli operaţionale - sunt alcătuite din cheltuielile pentru arenda curentă,
privind plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare;
privind vânzarea altor active curente, cheltuieli sub formă de penalităţi, amenzi,
despăgubiri, lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor, producția rebutată, alte
cheltuieli operaționale.

În cazul întreprinderii S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L., din componenţa altor


cheltuielilor operaţionale fac parte: cheltuielile sub formă de amenzi și penalităţi.
[,,Contabilitatea Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru Nederiţa, Academia
de Studii Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chișinău, ACAP, 2003, pag. 419-
421]

2. cheltuielile activităţii neoperaţionale - sunt cheltuielile ce au survenit în urma


efectuării de către entitate a altor tipuri de activităţi şi cuprind, la rândul său, cheltuielile
activităţii de investiţii, cheltuielile activităţii financiare şi pierderile excepţionale:
a cheltuielile activităţii de investiţii - includ cheltuieli care au apărut în rezultatul
ieşirilor activelor pe termen lung şi cuprind cheltuieli şi pierderi aferente ieşirilor
activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, resurse naturale, active financiare
pe termen lung, pierderi ce s-au obţinut în urma operaţiunilor cu părţi legate sau în
urma participaţiei în alte întreprinderi.
b cheltuielile activităţii financiare - includ cheltuieli obţinute în urma modificării
capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Din aceste cheltuieli
fac parte cheltuieli privind plata redevențelor; cheltuielile arendei finanţate a activelor
materiale pe termen lung, cheltuielile diferenţelor de curs valutar, etc.
pierderile excepţionale - constituie cheltuieli care au survenit în urma unor calamităţi
naturale sau evenimente ce nu sunt legate de activitatea economico-financiară a
întreprinderii, ca exemplu: calamităţile naturale, modificarea legislaţiei ţării, perturbaţiile
politice, etc. [S.N.C. 3 ,,Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinderii” prin
ordnul ministrului finanțelor nr. 174 din 25.12.1997, Monitorul Oficial al RM nr. 88-91,
din 30.12.1997]

3. Cheltuielile privind impozitul pe venit - cuprind suma totală a cheltuielilor privind


impozitul pe venit considerând faptul că se va folosi la calcularea profitului net al perioadei
de gestiune.

Accentuăm faptul că la entitatea S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L., pe parcursul anului


2014 a înregistrat doar cheltuieli din activitatea operațională, dintre care enumerăm
următoarele : costul vânzărilor, cheltuieli generale și administrative, alte cheltuieli
operaționale. Astfel, conform celor menționate, structura acestora sunt expuse în schema 2:
Cheltuielile S.C. ,,BODIVAL-
PLUS” S.R.L.

Cheltuieli ale activităţii operaţionale

Costul vînzărilor Cheltuieli generale şi Alte cheltuieli


administrative operaţionale

1. costul mărfurilor 1. întreţinerea, uzura 1 . amenzile,


vândute. şi reparaţia penalităţile,
mijloacelor fixe cu despăgubirile.
destinaţie
administrativă;
2. privind retribuirea
muncii salariaţilor
atribuite
personalului de
conducere;
3. impozite, taxe şi
plăţi, cu excepţie
impozit pe venit;
4. plata pentru
diverse servicii
prestate
întreprinderi
conform cu
contractelor
încheiate de către
bănci

Schema 2. Structura şi componenţa cheltuielilor la S.C. ,,BODIVAL-PLUS” S.R.L.


aferente anului 2014 [Anexa 2]

Este binevenit să menționăm că una dintre problemele fundamentale ale contabilită ții
veniturilor și cheltuielilor unei entități o reprezintă constatarea. Astfel, cât privește
constatarea veniturilor, aceasta trebuie efectuată simultan cu constatarea majorării activelor
sau a diminuării datoriilor. Iar, cheltuielile trebuie constatate în același timp cu majorarea
datoriilor sau a diminuării activelor.
Există 2 probleme principale la constatarea veniturilor și cheltuielilor, dintre care: evaluarea
veniturilor și cheltuielilor, precum şi constatarea acestora, adică stabilirea perioadei de
gestiune în care veniturile și cheltuielile trebuie să fie reflectat în contabilitate şi în rapoartele
financiare. [ ,,Contabilitatea întreprinderii”, Colectiv de autori: coordinator Liliana
Nicolaescu-Onofrei, Tipografia ,,Serebia” S.R.L., Colecția Cartie educațional, pag. 418-
419]

În conformitate cu prevederile S.N.C. 18, venitul se determină la valoare venală care


reprezintă suma cu care activul poate fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între părţile
independente şi interesate, care au consimţit tranzacţia. [S.N.C. 18 ,,Venitul" prin ordinul
ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997, paragraful 8]

Totodată, la vânzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor pe baza de credit, suma


nominală a încasărilor viitoare şi suma venitului constatat va fi mai mare decât valoarea
venală. În cazul respectiv, venitul din vânzări constă din :

 venituri din vânzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor care se evaluează prin


scontarea încasărilor viitoare de mijloace băneşti, în baza ratei dobânzii estimative;
 venituri sub formă de dobânzi, care reprezintă diferenţa dintre venitul din vânzarea
mărfurilor şi prestarea serviciilor şi suma nominală a încasărilor viitoare de mijloace
băneşti.
În ceea ce privește schimbul de mărfuri sau servicii, venitul se determină în felul
următor: dacă se produce schimbul cu mărfuri şi servicii identice cu aceeaşi valoare, acesta
nu se consideră tranzacţie aducătoare de venit. Iar în situaţia inversă, se consideră o tranzacţie
ce aduce venit şi se evaluează la valoarea venală mărfurilor şi serviciilor primite pe calea
schimbului, corectată cu suma mijloacelor băneşti. Însă, dacă valoarea venală a produselor,
mărfurilor şi serviciilor primite nu poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine, venitul
se evaluează la valoarea venală a produselor, mărfurilor transmise pe calea schimbului sau
serviciilor prestate, corectată cu suma mijloacelor băneşti sau a echivalentului acestora
primite. [,,Contabilitatea Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru Nederiţa,
Academia de Studii Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chi șinău, ACAP, 2003,
pag. 454]

Referindu-ne la constatarea veniturilor, aceasta se face după anumite criterii care


diferă în independenţă de sursele de obţinere a acestora: acordarea activele proprii altor
persoane pentru folosinţă, vânzarea mărfurilor și prestarea serviciilor. Astfel, potrivit atât
S.N.C., cât și SIRF, există 2 criterii generale de constatare a tuturor tipurilor de venituri, și
anume:

1 existenţa posibilităţii reale de a determina cu certitudine suma venitului;


2 existenţa unei certitudini întemeiate că avantajele economice aferente tranzacţiei vor
fi obţinute de entitate.
În acest sens, veniturile se constată numai atunci când întreprinderea are o certitudine
întemeiată în vederea obţineri acestuia. În unele cazuri, o astfel de certitudine survine numai
după primirea mijloacelor băneşti sau după înlăturarea incertitudinii de natură diversă.

Conform cerinţelor S.N.C. 18, venitul se constată pe fiecare tranzacţie efectuată. Dar
în anumite situații, venitul poate fi constatat pe componente distincte ale unei tranzacţii. În
cazul când preţul de vânzare a mărfii cuprinde o sumă determinată, necesară pentru
deservirea ulterioară a acesteia, venitul referitor la această parte a preţului se constată nu în
momentul vânzării, ci pe măsura prestării serviciilor. În alte circumstan țe, dimpotrivă,
constatarea venitului se realizează concomitent pe două sau mai multe tranzacţii
interdependente. Acest lucru este determinat de faptul că suma venitului pe o operaţie nu
poate fi stabilită cu certitudine, fără a lua în consideraţie tranzacţiile precedente sau viitoare.
[,,Contabilitatea Financiară”, Colectiv de autori: coordonator – Alexandru Nederiţa, Academia
de Studii Economice, Ediția a II-a revăzută și completată, Chișinău, ACAP, 2003, pag. 455-
456]

Totuşi, la constatarea veniturilor și cheltuielilor, este necesar de a respecta principiul


prudenţei, potrivit căruia nu se admite supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor
ținând cont de riscurile posibile de pe urma desfășurării activității în perioada curentă sau
anterioară. Deci, cheltuielile se vor reflecta în contabilitate, indifferent de circumstanțe, pe
când veniturile, se vor reflecta numai atunci când acestea sunt câştigate şi când întreprinderea
este sigură că le va obţine.

Majoritatea entităților realizează un anumit venit din vânzarea produselor finite, a mărfurilor
sau prestarea serviciilor. Conform S.N.C. 18, venitul din aceste operaţiuni se constată și se
reflectă în contabilitate în baza principiului specializării exerciţiilor în timpul livrării
mărfurilor sau prestării serviciilor în perioada de gestiune în care au avut loc sau a fost
obținut, indiferent de momentul plății sau încasării mijloacelor băneşti. [ ,,Contabilitatea
întreprinderii”, Colectiv de autori: coordinator Liliana Nicolaescu-Onofrei,
Tipografia ,,Serebia” S.R.L., Colecția Cartie educațional, pag. 419-422]
Potrivit S.N.C. 18 „Venitul” prevede, de asemenea, modul de constatare a veniturilor
sub formă de dobânzi, redevenţe, dividende .

Un moment important ce ține a fi menționat este că în cazul contabilizării veniturilor


din activitatea operațională la entitatea analizată, constatarea venitului din vânzări al
mărfurilor și serviciilor se efectuează în baza facturilor fiscal, dispozițiilor de încasare,
bonului de plată și se întocmesc după următoarele formule contabile:

- La vînzarea mărfurilor în numerar:


Debit 241 “Conturi curente în valută naţională” 2600 lei
Credit 611 “Venit din vânzări” subcontul 611.2 „Venituri din vânzarea
mărfurilor” 2600 lei [Anexa nr.., dispoz de
încasare nr. 12]
Iar în cazul constatării cheltuielilor, la entitatea cercetată se reflect în contabilitate
următoarele corespondențe:
- Reflectarea efectiv a mărfurilor vândute:

Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor” 421,95 lei

Credit contul 217 ,,Mărfuri” 421,95 lei [Anexa , fact.fisc metro]

- Calcularea remunerațiilor acordate administrației, personalului de deservire și a


contribuțiilor privind asigurările sociale:
Debit 713 ,,Cheltuieli generale și administrative”
Credit 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit 533 ,,Datorii privind asigurările”
- Achitarea plății pentru gaze naturale pe luna ianuarie 2014:

Debit 713 ,,Cheltuieli generale și administrative” 2190,29 lei


Credit 521 ,,Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 2190,29 lei
[Anexa , fact fisc gaz]
- Achitarea penalităților la FISC pentru întârzierea plăților fiscale:
Debit 714 ,,Alte cheltuieli operaționale” 858 lei
Credit 242 ,,Cont de decontare” 858 lei. [Anexa , fact de la bancă]
1.2 Recunoașterea și evaluarea rezultatelor financiare