Sunteți pe pagina 1din 15

Ghidul Solicitantului

Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

FORMULARUL
CERERII DE FINANŢARE

Profesor coordonator: Conf. Univ. Dr.


IGNAT Raluca
Realizator:
Ifrim Gabriela

1
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

Formularul Cererii de finanţare poate fi descărcat şi în format electronic, la adresa


http://www.inforegio.ro

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile 1 incluse în acest


formular, înainte de completare.

ATENŢIE: După completare, Cererea de finanţare, inclusiv toate anexele, se vor numerota astfel:
opisul cererii de finanţare (coperta) va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmează vor fi
numerotate manual de la 1 la n, în ordine crescătoare (unde n este numărul total de pagini al
Cererii de finanţare, inclusiv toate anexele).

Împreună cu acest formular, sunt prevăzute modele standard pentru:


 Rezumatul proiectului (Model A)
 Declaraţia de eligibilitate (Model Anexa B)
 Declaraţia de angajament (Model C)
 Planul de afaceri (Model D)
 Opisul Cererii de finanţare (Model E)
Acestea trebuie completate şi ataşate Cererii de finanţare, împreună cu celelalte anexe solicitate,
conform indicaţiilor din Ghidul Solicitantului, Secţiunea II.3 „Completarea şi depunerea Cererii de
finanţare”.

1 Acestea apar în format cursiv.

2
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

Cuprins

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE ................ 4


1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL ......................................................................... 4
1.1. Solicitantul ................................................................................................... 4
1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului ................................................................... 5
1.3. Persoana de contact ........................................................................................ 5
1.4. Banca .......................................................................................................... 5
1.5. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea
instituţiilor financiare internaţionale (IFI) ...................................................................... 5
2. PROIECTUL ...................................................................................................... 5
2.1. Axa prioritară şi domeniul de intervenţie POR .................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Localizarea proiectului ..................................................................................... 5
2.3. Descrierea proiectului ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.4. Managementul proiectului ................................................................................. 9
2.5. Durata de implementare a proiectului ................................................................. 11
2.6. Indicatori .................................................................................................... 11
2.7. Taxa pe valoarea adăugată ............................................................................... 11
2.8. Sustenabilitatea proiectului .............................................................................. 11
2.9. Informare şi publicitate ................................................................................... 12
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ......................................... 12
3.1. Egalitatea de şanse ........................................................................................ 12
3.2. Protecţia mediului şi eficienţa energetică............................................................. 13
3.3. Societatea informaţională şi noile tehnologii ......................................................... 14
3.4. Planul de achiziţii .......................................................................................... 14
4. FINANŢAREA PROIECTULUI ............................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Bugetul proiectului ..................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2. Surse de finanţare a proiectului ..................................... Error! Bookmark not defined.
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE ..................................................................... 15

3
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


Se completează de către Organismul Intermediar
Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională …se va completa
denumirea completă a agenţiei
Nr: numărul de înregistrare la registratura Înregistrate de:
ADR-OI prenume nume, funcţia persoanei responsabile cu
înregistrarea cererii de finanţare
Cod SMIS:numărul de înregistrare în SMIS Semnătura

Data
Data înregistrării Cererii de finanţare în SMIS,
format zz/ll/aaaa

TITLUL PROIECTULUI: Refacerea infrastructura de aparare in portriva inudatilor


provocate de fluviul Dunarea din municipliul Galati

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul
Denumirea solicitantului PRIMARIA MUNICIPLIULUI GALATI
Codul unic de înregistrare 09777-989545
Adresa sediului solicitantului Str.Domneasca, nr.38;cod postal 800008
Email webmaster@primaria.galati.ro
Tipul solicitantului institutie publica

Completaţi următoarele date, acolo unde este cazul.


Anul înfiinţării: 1968
Anul n*-2 Anul n*-1
Numărul mediu de salariaţi** 464 453
Cifra de afaceri (lei) 45.634.231 45.634.231
Profitul din exploatare (lei) 0 0
*) n = anul depunerii cererii de finanţare. Exemplu: pentru o cerere de finanţare depusă în anul
calendaristic 2008, „Anul n-1” reprezintă anul calendaristic 2007.
**) conform datelor din situaţiile financiare corespunzătoare
În vederea calculării datelor de mai sus, ţineţi cont de prevederile Legii 346/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte întreprinderile autonome, partenere
şi legate.
Situaţiile financiare pe care le veţi anexa la formularul cererii de finanţare (bilanţ, cont de
profit şi pierdere) sunt cele aferente anului fiscal „n-1”

4
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului


Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de
constituire, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
Numele Cristescu G.Marius
Funcţia REPREZENTAT LEGAL
Numărul de telefon 07236.461462
Numărul de fax 07236.461462
Email webmaster@primaria.galati.ro

1.3. Persoana de contact


Completaţi această secţiune doar dacă persoana de contact este diferită de reprezentantul legal.
Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Organismul
intermediar / Autoritatea de management în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare.
Numele Cristescu G.Marius
Funcţia REPREZENTAT LEGAL
Numărul de telefon 07236.461462
Numărul de fax 07236.461462
Email webmaster@primaria.galati.ro

1.4. Banca
Denumirea băncii Trezorerie AFP Galati
(sucursalei)
Sediul băncii Galati/Str.Brailei nr.33
Codul IBAN RO35TREZ30621360250132018

1.5. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau
împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)

 Proiectul (integral sau parţial, respectiv activităţi din proiect, investiţii) ce constituie obiectul
prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau
împrumuturi din partea IFI?
Da
În acest caz, prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare /
autoritatea contractantă, anul acordării finanţării, activităţile/investiţiile finanţate (respectiv
acele activităţi/ investiţii care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei cereri de
finanţare), valoarea finanţării.
Nu

2. PROIECTUL

2.1. Localizarea proiectului


Albia râului Siret de pe întinderea orașului Galați; in sediul primariei municipiului Galati.

5
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

2.2. Descrierea proiectului

2.2.1. Obiectivul proiectului


Obiectivul general al proiectului este reabilitarea albiei râului Siret prin ecologizarea zonei și
integrarea colectarii selective.
Obiectivele specifice sunt:
Obiectiv specific 1:Ecologizarea zonei prin colectarea și transportarea deșeurilor.
Obiectiv specific 2:Colectarea selectivă și reciclarea strâns, prin introducerea acestora în
centre specializatepe fiecare categorie.
Obiectiv specific 3:Dezvoltarea sustenabilă a zonei prin crearea de spații special de
campare.
Obiectiv specifiv 4:Stabilizarea zonei de albie a râului prin plantarea de pomi.

2.2.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului


Beneficiarul principal este PRIMARIA MUNIPIULUI GALȚI
Beneficiarii directi sunt:
- Persoanele care locuiesc în zona apropiată albiei râului, deoarece se va îmbunătați
peisagistica locului

Beneficiarii indirecti 20.000 de locuitori ai municipiului Galati, deoarece vor exista zone de campare
unde se poate petrece timp în aer liber.

2.2.3. Activităţile proiectului


A.1. MANAGEMENTUL DE PROIECT
Pe toata durata proiectului se va urmari modul de implementare a activiatilor si gradul de atingere a
rezultatelor,in scolpul idetificarii deficientelor si aplicarii modificarilor si corectiilor necesare.Se va
compara progresul actual cu cel planifiacta si se va aprecia calitatea,volumul si incadrarea in timp a
activitatilor.

Subactiv. 1.1 Pregatirea implementarii proiectului


Se va forma echipa de managemet si se vor stabili rolurile si responsabilitatile fiecarui membru
prin fisele de post.Se va organiza o intalnire de lucru cu lectori si experti partenerului pentru
obtinerea planului de implementare a activitatilor.

A.2. ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI DERULARE A PROCESULUI DE ECOLOGIZARE

Subactiv. 2.1 Organizare si derulare proiectare si elaborare documenatie necesare începerii


procesului de ecologizare
Echipa de proiect,va elaboara documentatia de achizitie pentru achizitile servicii.Criterile de
selectie vor fi cele prevazute in legislatia specifica.

Subactiv. 2.2 Organizarea si derularea procesului de ecologizare


Se va respecta caietul de sarcini si propunerile tehnice din fisa de date.

6
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

A.3. PUBLICITATE INFORMARE SI COMUNICARE


Se va incheia un contract de servicii de publiciatate cu un ziar local pentru publicarea a trei
anunturi si un alt contract pentru realizarea unui panou publicitare prin achizitie directa.Vor fi
publicate 3 anunturi in ziarul local „Viata Libera”, anunțuri care vor anunța cetațenii orașului de
aparția noilor zone de campare și recreere.

A.4. ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT


Va fi o activitate cu caracter de permanenta pe durata desfasuraii proiectului si va avea drept
rezultat auditarea rezultatelor si certificarea corectitudinii operatiunilor financiare. Serviciul de
audit va fi realizat de o entitate autorizata care va fi selectata printr-o procedura de achizitie.
Raportul de audit va fi anexat la raportul final.

7
mai 2019
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

2.2.4. Calendarul activităţilor


Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare (e.g. achiziţii de servicii de
consultanţă) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu perioadele la
care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctele Error! Reference source not found. „Error! Reference source not found.” şi
2.3 „Managementul proiectului”.

Anul 1
Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil
Luna 1* Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 .... Luna22
Activ. 1 MANAGEMENTUL DE PROIECT Administrator- Cristescu G.Marius

Subactiv. Pregatirea implementarii Administrator- Cristescu G.Marius


1.1 proiectului
Activ. 2 ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI Asociat- Petrescu L.Ecaterina
DERULARE A PROCESULUI DE
ECOLOGIZARE
Subactiv. Organizare si derulare proiectare si Asociat- Petrescu L.Ecaterina ca
2.1 elaborare documenatie necesare reprezentant al firmei care se ocupa
inceperii procesului de ecologizare de ecologizare alaturi de echipele de
specialitate.
Subactiv. Organizarea si derularea procesului Asociat- Petrescu L.Ecaterina
2.2 de ecologizare
Activ. 3 PUBLICITATE INFORMARE SI Asociat- Petrescu L.Ecaterina
COMUNICARE
Activ. 4 ELABORAREA RAPORTULUI DE Administrator- Cristescu G.Marius
AUDIT

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

8
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

2.2.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse percum:
-resurse umane formate din cei patru membri ai echipei de proiect
-resurse mteriale:albia raului Siret,echipamente si masini,infrastructura existenta in oras.

2.2.6. Rezultate anticipate


Descrieţi rezultatele aşteptate din fiecare activitate şi subactivitate menţionată anterior. Exemplu:
achiziţia şi punerea în funcţiune a unei linii de producţie noi, mai performante, poate avea ca
rezultat creşterea producţiei.

ACTIVITATEA 1: MANAGEMENTUL DE PROIECT


A 1.1. Pregatirea implementarii proiectului
R 1.1. Obtinerea planului de implemetare a activitatiilor

ACTIVITATEA 2: ORGANIZAREA SI DERULAREA PROCESULUI DE ECOLOGIZARE


A 2.1. Organizarea si derulare proiectare si elaborare documentatie necesare inceperii procesului de
ecologizare
R 2.1. Incheierea unui contract avantajos din punct de vedere tehnico economic pentru procesul
de ecologizare
A 2.2. Organizarea si derularea procesului de ecologizare
R 2.2 Incheierea unui contract avantajos din punct de vedere tehnico economic de lucrari
.

ACTIVITATEA 3: PUBLICIATE INFORMARE SI COMUNICARE


R 3 Trei anunturi in ziarul local si un panou exterior vizibil minim 5 ani de la finalizarea contractului
de realizare a panoului

ACTIVITATE 4: ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT


R 4 Certificarea corectitudinii procedurilor de implementare

Rezultatele finale ale implementarii proeictului duc la atingerea obiectivelor specifice:

Obiectivul specific 1:realizarea reabilitarea albiei râului Siret, ecologizarea zonei și integrarea
colectarii selective.

2.3. Managementul proiectului


Precizaţi numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului, poziţia,
atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă necesară pentru
rolul propus în echipa de proiect.
În cazul în care intenţionaţi să contractaţi managementul proiectului, descrieţi la acest punct:
 cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care le veţi solicita prin
documentaţia de atribuire a serviciilor de management al proiectului
 activităţile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management
al proiectului (delegate contractantului)
 modul în care veţi monitoriza şi controla activitatea contractantului care va furniza
servicii de management a proiectului

9
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

Echipa de implementare propusa va fi alcatuita din 3 persoane:

Responsabilul legal: Pozitia in proiect va fi ocupata de dl. Cristescu G.Marius


Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a
supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp si in parametrii stabiliti. El va fi responsabil cu:
 • managementul global al proiectului, indeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a
tuturor cerintelor impuse de finantator prin contractul de finantare;
 • coordonarea activitatii de intocmire a rapoartelor de activitati si financiare
intermediare si finale;
 • organizarea si coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului;
 • controlul modului de indeplinire a activitatilor, evaluarea modului de derulare si
incadrare in grafic a activitatilor prevazute in proiect;
 • asigurarea legaturii cu Autoritatea de Implementare pentru acest program
 identificarea eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si aplicarea
masurilor corective pentru buna desfasurare a acestuia;
 • verificarea continutului materialelor informative si de promovare
 • participarea directa la activitatile proiectului
 • coordonarea activitatii de evaluare a proiectului

Responsabilul tehnic: Pozitia in proiect va fi ocupata de dl. Marinescu I.Marian
 Managerul tehnic va fi responsabil cu:
 • monitorizeaza modul de indeplinire a obiectului contractului de implementare a
programului de management al proiectelor si verifica periodic, impreuna cu Consultantul,
corespondenta realizarilor cu prevederile contractuale;
 • avizarea din punct de vedere tehnic al orcarui raport al Consultantului
 • punerea la dispozitia Consultantului a oricarei informatii de ordin tehnic de care acesta
are nevoie pentru o buna implementare a programului;
 • organizarea interna a activitatii de instruire;
 • intocmirea dosarelor de achizitii, impreuna cu ceilalti membri ai echipei;
 • urmarirea incheierii contractelor la timp si in conformitate cu specificatiile tehnice din
dosarele de licitatie;
 • elaborarea materialelor informative si de promovare, impreuna cu ceilalti membrii ai
echipei de implementare;
 • contractarea si urmarirea executarii materialelor informative si de promovare;
 • intocmirea rapoartelor de evaluare intermediare si a raportului final de evaluare;
 • centralizarea si valorificarea informatiilor obtinute din activitatea de evaluare.

Responsabilul financiar: Pozitia in proeict va fi ocupata de dna. Petrescu L.Ecaterina. Managerul


financiar va fi responsabil de:
 • intocmirea dosarelor de achizitii, impreuna cu ceilalti membri ai echipei;
 • urmarirea incheierii contractelor la timp
 • organizarea evidentei contabile si a inregistrarilor financiare, conform cerintelor
finantatorului ;
 • corectitudinea efectuarii platilor si a tuturor operatiunilor financiare din acest proiect;
 • urmarirea tuturor operatiunilor bancare in contul special deschis pentru derularea
acestui proiect;
 • respectarea alocarilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect;
 • previzionarea si planificarea necesarului pentru plati;
 • respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile
 • intocmirea la timp a rapoartelor periodice de monitorizare, a caror forma, frecventa si
numar de copii sunt stabili
 • elaborarea rapoartelor speciale referitoare la orice dificultate intalnita.
10
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

2.4. Durata de implementare a proiectului


Durata de implementare a proiectului, în luni. Durata trebuie să fie corelată cu calendarul
activităţilor de la punctul 2.2.4 „Calendarul activităţilor”.
Perioada de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării
contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

Implementarea proeictului va fi realizata in 22 luni de la semenarea contractului de finantare.

2.5. Indicatori
Completaţi valoarea prognozată a numărului de locuri de muncă permanente nou create.
Descrieţi/cuantificaţi orice rezultat imediat adiţional sau rezultat direct din implementarea
proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugata pentru
proiect.
Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realiste şi realizabile.
Valoare la sfârşitul
Indicator
perioadei de implementare
Ecologizarea albiei Siretului (construire de spatii verzi,introducerea 4 km
zonelor de colectare a deseurilor)
Locuitori protejati 20.000
Scaderea poluarii 25 %
Sistem de supraveghere 1
Cresterea turismului in zona 5%

Taxa pe valoarea adăugată Organizaţia este plătitoare de TVA?


Da
Nu

2.6. Sustenabilitatea proiectului


Precizaţi modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate
prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după
finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), precum şi de menţinere a
locurilor de muncă permanente nou create.
Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea
investiţiei/ microîntreprinderii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile
Analiza modalitatilor de autosustinere financiara dupa incetarea finantarii nerambursabile trebuie
efectuata plecand de la o analiza a principalilor indicatori ai societatii in prezent:
Astfel, profitul din exploatare, respectiv profitul net, au urmat o panta ascendenta in perioada 2017
fata de 2016, cresterea inregistrata fiind, de 4,89 ori pentru rezultatul brut al exercitiului si de 4,76
ori pentru rezultatul financiar net. In anul 2017 fata de 2016, profitul din exploatare este in scadere
cu 20 de procente, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu servicii executate de tertii, iar profitul net
este si el intr-o usoara scadere fata de anul 2016. se pot observa implicatiile si rezultatele pe care
politica investitionala a avut-o asupra indicatorilor, profitul din exploatare situandu-se la un nivel
mai scazut decat in anul precedent, un efect direct al pastrarii mijloacelor fixe, valoarea absoluta a
acestora fiind in scadere ca urmare a cresterii amortizarilor.
Rata rentabilitatii capitalurilor proprii, raportate la cifra de afaceri a cunoscut un trend descendent,
scadere fiind cu 10 procente in anul 2016 fata de 2015, in anul 2017, scaderea fata de 2016 a fost de
50%, ca urmare a cresterii in mai mare masura a capitalului propriu comparativ cu profitul net
obtinut, prin incorporarea rezervelor si repartizarea profitului din anul anterior.
Rata rentabilitatii capitalurilor proprii se afla pe perioada analizata 2015-2017 peste rata inflatiei,
fenomen pozitiv ce face referire la faptul ca societatea a realizat investitii productive pentru
11
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

cresterea si dezvoltarea activitatii curente, si care permit firmei o capitalizare reala.


Din punct de vedere al structurii patrimoniului se observa pastrarea mijloacelor fixe la valoarea din
anul 2016, cand au fost achizitionate, diferenta inregistrata in contul de profit si pierdere constand
in cu pana la 20%, motivul fiind cresterea amortizarii corespunzatoare. Disponibilitatile sufera si ele
o reducere, ca urmare a politicii de investitii, capitalul propriul inregistrand o crestere semnificativa
in marime absoluta atinge valoare de 22.904 in 2017 fata de 13.826 lei in 2016 si doar 2.650 lei in
2015. Acest fenomen este considerat favorabil, intrucat conducerea urmareste reinvestirea profitului
pentru dezvoltarea firmei.
Investitia propusa in wcologizare va avea ca efect crearea unei noi activitati care va fi generatoare
de profit distinct de activitatea desfasurata de societate in prezent. Analiza proiectiilor in cadrul
planului de afacere demonstreaza sustenabilitatea financiara.
Spatiul in care va fi desfasurata activitatea este proprietatea societatii, ceea ce va reduce nivelul
cheltuielilor, nefiind necesara plata unei chirii.

2.7. Informare şi publicitate


Precizaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru respectarea cerinţelor regulamentelor
comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare la proiect. Vor fi incluse cel puţin
următoarele tipuri de activităţi de informare si publicitate: anunţ de presa într-un ziar regional
şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea
rezultatelor, iar în cazul proiectelor care includ execuţia de lucrări, măsurile obligatorii prevăzute
de regulamentele specifice ale Comisiei Europene.
Va rugăm să citiţi cu atenţie Manualul de identitate vizuală a POR. Documentul este disponibil la
adresa http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY.
Activitatea de informare şi publicitate trebuie să se regăsească şi la punctele 2.3.4, 2.3.6.
Costuri estimate
Activitatea de informare şi publicitate Perioada estimată de desfăşurare
(lei)
Comunicat presa la inceputul proiectului Luna 1 440
Comunicat de presa la finalul proiectului Luna 22 250
Panou de publicitate( buc.) 2000

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1. Egalitatea de şanse


Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea a fost integrată în
elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului,
menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (e.g. adaptarea infrastructurii/
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi).
(vezi şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi).
Egalitatea de sanse este un deziderat care in cadrul proiectului se va regasi pe mai multe paliere:

La amenajarea zonei de campare si petrecere a timpui in aer liber se va avea in vedere


amenajarea unei zone pentru persoane cu hanidicap
In cadrul activitatii de derulare a achizitilor se va urmari respectarea principiului egalitati de
sanse in sensul ca va fi acceptata la licitatie orice firma interseata.
Mentionam ca beneficile se vor adresa oricaror persoane fara a se tine cont de
etnie,relgie,sex,apartenenta politica.

12
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

3.2. Protecţia mediului şi eficienţa energetică


Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor
negative asupra mediului înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice.
Unde este cazul, prezentaţi modul în care proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de
protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.

Romania mai are de recuperat decalaje considerabile fata de celelte state membre ale Uniunii
Europene simultan cu insusirea si transpunerea in practica a principiilor si practicilor dezvoltarii
durabile in contextul globalizarii. Cu toate progresele notabile realizate in ultimii ani, este o
realitate ca Romania are inca o economie ineficienta, bazata pe consumul excesiv de resurse, o
societate lipsita de coeziunea necesara infaptuirii unei viziuni impartasite si un capital natural minat
de riscurile unor deteriorari ireversibile.
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997 prin
includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat
Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la
Barcelona, in anul 2002.
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia de Dezvoltare Durabila reinnoita pentru o Europa
extinsa. Documentul este conceput intr-o viziune strategica unitara si coerenta, avand ca obiectiv
general desfasurarea unor actiuni care sa permita Uniunii Europene sa realizeze o imbunatatire
continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati
sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele in mod eficient si sa valorifice
potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea asigurarii prosperitatii, protectiei
mediului si coeziunii sociale.

Un obiectiv general Strategiei de dezvotare durabilă a Uniunii Europene este promovarea unor
practici de consum si productie sustenabile. O abordare realista a acestei arii problematice
presupune evaluarea modelului de productie si consum pe care s-a bazat evolutia economiei
romanesti in ultima perioada de timp in scopul identificarii solutiilor pentru reducerea consumului de
resurse materiale pe unitate de valoare adaugata bruta (VAB) si decuplarii dinamicii produsului intern
brut (PIB) de cea a consumului integrat de resurse materiale si energetice.

Luand ca baza de referinta cifrele anului 2000 (=100), productia de bunuri si servicii a inregistrat in
perioada 2001-2007 o crestere de 62,3%, in vreme ce valoarea adaugata bruta a sporit cu numai
52,1% ca urmare a majorarii cu 71,4% a consumului intermediar (valoarea bunurilor si serviciilor
achizitionate si consumate, exclusiv activele fixe).
Coroborarea acestor date indica faptul ca in aceasta perioada dinamica valorii adaugate a fost
inferioara celei a productiei (in ciuda unei dinamici pozitive a productivitatii muncii), iar plusul de
productie s-a realizat printr-un consum mai mare de resurse.
Raportul dintre dinamica VAB si cea a consumului intermediar a fost in toti acesti ani negativ,
inregistrand chiar o deteriorare progresiva (95,9% in 2001, 99,4% in 2002, 96,5% in 2003, 99,3% in
2004, 99,5% in 2005,98,2% in 2006 si 99,4% in 2007).
Rezulta din cele de mai sus ca evolutia economica a Romaniei in ultimii cinci ani (ca si in perioadele
precedente, de altfel) s-a bazat pe un model contrar principiilor dezvoltarii durabile promovate de
Uniunea Europeana din care Romania face acum parte. Continuarea acestui trend prezinta un risc
real pentru sustenabilitatea cresterii economice pe termen lung datorita consumului excesiv si
nerational de resurse, cu consecinte negative asupra starii capitalului natural si asupra dezvoltarii
sociale si umane intr-un context concurential.
Industria prelucratoare releva tendinta unei dinamici superioare (51,5% in 2007 comparativ cu 2000)
fata de cea extractiva (3,1%). Productivitatea resurselor a fost influentata pozitiv de cresterile
inregistrate in productia mijloacelor de transport rutier (188,8%), masini si echipamente electrice
(+59,6%), mobilier (+77%) si in industria alimentara (+77,0%), unde dinamica valorii adaugate brute a
depasit pe ce a consumului de resurse. Se poate aprecia ca evolutia pozitiva a acestor subsectoare se
va mentine si in perioadele urmatoare.
Competitivitatea trebuie privita in mod obligatoriu si sub aspectul dezvoltării durabile. Plecand de la
situaţia existentă, investitiile in echipamente de productie performante produc beneficii imediate:
• Reducerea consumurilor specifice de materiale si energie si a pierderilor
13
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

• Cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata mare, bazate pe tehnologii medii si inalte,
precum si a serviciilor, in structura exportului;
• Ameliorarea semnificativa a performantelor tehnico-economice si a calitatii produselor si
serviciilor in scopul cresterii gradului de valorificare si, implicit, a valorii adaugate, raportata la
aceeasi valoare a resurselor consumate;
Implemetarea proiectului va determina protejarea mediului precum si anumite speci de animale.

3.3. Societatea informaţională şi noile tehnologii


Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţiilor
informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ soluţiilor informaticei în
procesul de producţie/prestare servicii/ construcţii.
Sistemul de supraveghere contribuie la imbunatatirea sistemului informatic al zonei prin
monitorizarea constanata a oricaror elemente de natura a produce potentiale riscuri de poloare a
zonei ecologizate.

3.4. Planul de achiziţii


Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor (planul de atribuire a contractelor de
lucrări/ furnizare/ servicii):
Atenţie! Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să respecte
instrucţiunile din Anexa 6 la Ghidul solicitantului.
Achiziţii demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare
Data Data Procedura
Nr. Valoarea
Obiectul contractului începerii finalizării urmată
crt. contractului
procedurii procedurii
1 Consultanta pentru 5.000 euro 27.05.2013 17.06.2013 Achizitie
managementul proiectului directa/proce
dura
simplifiata/O
UG34
2

Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare


Data Data Procedura
Nr. Valoarea estimată estimativă a estimativă a urmată
Obiectul contractului
crt. a contractului începerii finalizării
procedurii procedurii
1 Achiziti servicii de comunicare si 1.500 euro Luna 1 Luna 1 Achizitie
informare directa
2
3 Achiziti servicii proiectare 43.500 euro Cerere de
oferta
4 Achiziti servicii de audit 10.000 euro Achizitie
financiar directa
5 Achizitie lucrari de constructii a 800.000 euro Cerere de
zonelor de campare oferta

14
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanţare

4. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data: Prenumele şi numele


18/01/2019 AAAAABBBB, ADMINISTRATOR S.C POLICLINICA S.R.L.
Semnătura
Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite şi ştampila.

15