Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Colegiul Cooperatist din Moldova

Referat
Tema:”Contabilitatea imobilizărilor
necorporale”

A elaborat:Ciorap Mirela
A controlat: Boleacu Viorica

Chişinău:2017
Contabilitatea imobilizarilor necorporale se conduce cu ajutorul conturilor din
grupa grupa 20 „Imobilizari necorporale”, in carul careia s-au instituit si
nominalizat conturile:
·        201 „Cheltuieli de constituire”;
·        203 „Cheltuieli de dezvoltare”;
·        205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si
valori similare”;
·        207 „Fondul comercial”;
            2071 „Fond comercial pozitiv”
            2072 „Fond comercial negativ”
·        208 „Alte imobilizari necorporale”;
·        233 „Imobilizari necorporale in curs”;
·        234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”.
Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau
dezvoltarea persoanei juridice, cum ar fi: cheltuieli de inscriere si inmatriculare; cele
privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuielile de prospectare a
pietei, de publicitate si diverse alte cheltuieli legate de infiintarea si extinderea
activitatii entitatii economice.

Aceste cheltuieli pot fi imobilizate sub forma cheltuielilor de constituire, cand trebuie
amortizate, pe o perioada de cel mult 5 ani, iar elementele de natura cheltuielilor se
prezinta detaliat in notele explicative. Reglementarile legale prevad ca atata timp cat
cheltuielile de constituire nu sunt amortizate, deci, prezinta sold, nu se pot distribui
dividende, daca nu sunt constituite rezerve cel putin la dimensiunea cheltuielilor de
constituire existente in sold.

Contabilitatea cheltuielilor de constituire imobilizate se conduce cu ajutorul


contului 201 „Cheltuieli de constituire”, cont sintetic de gradul I, cont de activ, fiind
posibil sa prezinte sold debitor ce exprima dimensiunea cheltuielilor de constituire
existente la un  moment dat.
Cheltuielile de dezvoltare sunt acele cheltuieli care privesc aplicarea
rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii
noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.
Asa ar fi, de exemplu:
·        proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau
folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;
·        proiectarea echipamentelor si utilajelor care implica o tehnologie
noua;
·        proiectarea, constructia si operarea unei uzine – pilot care nu este
fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga; si
·        proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru
aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau
imbunatatite.

Cheltuielile de dezvoltare sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul


contului             203 „Cheltuieli de dezvoltare”, se supun amortizarii pe o perioada
de cel mult 5 ani.
Concesiunea, in termeni juridici, poate fi definita ca o conventie, un contract,
prin care o persoana fizica sau juridica, denumita concesionar, dobandeste dreptul de
utilizare a anumitor bunuri sau servicii, de exercitare a unor activitati, din partea
unuiconcedent, in schimbul unor beneficii. Deci, concesiunea este o imobilizare
necorporala a carei valoare este determinata de valoarea bunurilor sau serviciilor
preluate cu titlu de concesiune.
Fondul comercial, din punct de vedere contabil, este o imobilizare
necorporala, care reprezinta orice exces al costului de achizitie peste interesul celui ce
achizitioneaza in valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate la
data tranzactiei de schimb.
Fondul comercial apare de regula la consolidare si se determina ca diferenta
intre costul de achizitie, mai mare, si valoarea justa, mai mica, la data tranzactiei, a
partii de active nete tranzactionate de catre o persoana juridica.
In categoria altor imobilizari necorporale se cuprind programele informatice
create de catre unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de
utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.
In principiu, programele informatice se amortizeaza pe o perioada care nu poate
depasi 3 ani, chiar daca ele nu se scot din evidenta si se utilizeaza in continuare.
Contabilitatea altor imobilizari necorporale se conduce cu ajutorul contului 208
„Alte imobilizari necorporale, cont de activ.

           

Imobilizarile necorporale in curs sunt reprezentate de catre imobilizarile


necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, fiind evaluate la costul de
productie sau de achizitie, dupa caz.
Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs se conduce cu ajutorul
grupei           23 „Imobilizari in curs”, in cadrul careia s-au instituit si nominalizat
pentru aceasta categorie de elemente patrimoniale doua conturi operationale, si
anume:
·        233 „Imobilizari necorporale in curs”
·        234 „Avansuri acordate pentru imobilizarile necorporale”

Ambele sunt conturi sintetice de gradul I, operationale, conturi de activ.


Pentru contabilizarea amortizarii imobilizarilor necorporale, conform OMFP nr.
306/2002 se foloseste contul de pasiv 280 „Amortizari privind imobilizarile
necorporale” in cadrul caruia au fost instituite urmatoarele conturi operationale de
gradul II:

  2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire”;

     2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”;

   2805 „Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor


comerciale si altor drepturi si valori similare”;

    2808 „Amortizarea altor imobilizari necorporale”

Valoarea unei imobilizari se poate modifica pe parcursul existentei sale in


patrimoniul unei intreprinderi. Modificarea valorii unei imobilizari este determinata
de urmatorii factori:
a)      factori interni, care se refera la faptul ca imobilizarea respectiva, prin
folosirea ei in procesul de exploatare isi transfera valoarea asupra bunurilor si
serviciilor care sunt realizate cu ajutorul ei. Acest transfer de valoare este
ireversibil, ceea ce in literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea
de depreciere ireversibila a valorii imobilizarilor. Prin
urmare,amortismentul este expresia valorica a deprecierii ireversibile a
valorii imobilizarilor.
b)      Factori externi, sub actiunea carora valoarea unei imobilizari este
influentata fara a exista o legatura directa cu folosirea acesteia. Practic
valoarea unei imobilizari este influentata de raportul dintre cerere si oferta de
pe piata, de actiunea unor variabile de natura calitativa, care nu pot fi
cuantificate, dar care influenteaza valoarea justa a imobilizarii respective. In
cazul in care actiunea acestor factori externi se manifesta in sensul diminuarii
valorii unei imobilizari, atunci aceasta pierdere de valoare, care este
considerata conjuncturala, se numeste depreciere reversibila. Expresia
valorica a deprecierii reversibile a valorii unei imobilizari o reprezinta
ajustarile pentru depreciere.

            Conturile utilizate pentru reflectarea ajustarilor pentru deprecierea


imobilizarilor necorporale sunt:

            290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale”

                        2093 „Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”


                        2095 „Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
licentelor,                                    marcilor de fabrica”

                        2097 „Ajustari pentru deprecierea fondului comercial”

                        2098 „Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale”

293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie”

            2932 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs


de                      executie”

Redam in continuare cateva exemple practice privind imobilizarile necorporale:


1.      Se constituie o societate comerciala al carei asociat depune la casieria unitatii
suma de 5.000 lei, din care achita la notar suma de 1.000 lei pentru autentificarea
actului de constituire si la Registrul Comertului suma de 2.000 lei si  TVA  19%
pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de inmatriculare,  de publicare in
Monitorul Oficial. Dupa inceperea activitatii, cheltuielile de constituire se
amortizeaza in 10 luni si se restituie asociatului suma depusa initial. Unitatea
opteaza pentru a fi platitoare de TVA de la inceputul activitatii. Se inregistreaza in
contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de
constituire si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.
Depunerea de catre asociat a sumei la 5311 = 4551 5.000
casierie
Achitarea comisionului la notariat 201 = 5311 1.000

Inregistrarea cheltuielilor de constituire % 2.380


201 = 404 2.000
4426 380
Plata in numerar a cheltuielilor de
404 = 5311 2.380
constituire
Restituirea catre asociat a sumei depuse 4551 = 5311 5.000
Amortizarea lunara a cheltuielilor de 6811 = 2801 300
constituire
Scoaterea din evidenta a cheltuielilor 2801 = 201 3.000
complet amortizate
2801 "Amortissement des frais d'établissement";
2803 "Amortissement des frais de développement";
2805 "Amortissement des concessions, brevets, licences, marques déposées et autres
droits et valeurs similaires";
2808 "Amortissement des autres actifs incorporels"
La valeur des actifs peut changer au cours de son existence dans le patrimoine d'une
entreprise. Le changement dans la valeur des actifs est déterminée par les facteurs
suivants:
a) les facteurs internes, qui se réfère au fait que l'immobilisation de qui, de par leur
utilisation dans le processus de fonctionnement de leur transfert sur la valeur des
biens et services qui sont mis avec son aide. Ce transfert de valeur est irréversible, ce
qui, dans la littérature est connu sous le nom de la dépréciation irréversible de la
valeur de l'actif. Par conséquent,l'amortissement est l'expression de la valeur de la
dépréciation irréversible de la valeur de l'actif.
b) Facteurs externes, sous l'action de laquelle la valeur des actifs est influencée sans
qu'il y est un lien direct avec son utilisation. Fondamentalement, la valeur de l'actif
est influencée par le rapport entre l'offre et la demande sur le marché, par l'action de
la nature variable qualitative, qui ne peuvent pas être quantifiés, mais qui influe sur
la juste valeur de l'actif concerné. Dans le cas où l'action de ces facteurs externes se
manifeste dans le sens de la diminution de la valeur de l'actif, alors cette perte de
valeur, qui est considérée comme conjoncturelle, il est appelé amortissement
réversible. L'expression de la valeur de la dépréciation de l'réversible valeur de
l'actif représente les ajustements pour amortissement.
Les comptes utilisés pour refléter les ajustements pour amortissement des
immobilisations incorporelles sont les suivantes:
290 "Ajustements pour amortissement des immobilisations incorporelles"
2093 "Ajustements pour amortissement des frais de développement"
2095 "Ajustements pour amortissements concessions, brevets, licences, marques de
fabrique"
2097 "Ajustements pour amortissement des écarts d'acquisition"
2098 "Ajustements pour amortissement des autres actifs incorporels"
293 "Ajustements pour amortissement des actifs non courants en cours"
2932 "Ajustements pour amortissement des actifs non courants immobilisations
incorporelles en cours d'exécution"
Nous reproduisons ci-dessous quelques exemples pratiques sur immobilisations
incorporelles:
2. Este o societate comercială al căror depunere la casieria unității suma de 5.000 lei,
care achită la notar suma de 1 000 lei pentru autentificarea actului constitutiv și în
Registrul Comerțului din suma de 2 000 lei, TVA 19% pentru alte facilitate de taxe:
taxa de înregistrare, data publicării în Monitorul Oficial. După începerea activității,
costurile se amortizeaza in 10 luni și a revenit la asociat in suma depozitului initial.
Dispozitivul alege să fie înregistrată în scopuri de TVA la începutul activității. Se
înregistreze în contabilitate aceste operațiuni, inclusiv amortizarea lunară a
cheltuielilor de formare și ștergerea înregistrării cheltuielilor
Acordarea avansului 234 = 5311 5.000
Primirea facturii % = 404 23.800
233 20.000
4426 3.800
Receptia documentatiei 203 = 233 20.000
Decontarea facturii si regularizarea 404 = % 23.800
avansului
5121 18.800
234   5.000
Amortizarea lunara 6811 = 2803 1.000
Scoaterea din evidenta a cheltuielilor 2803 = 203 20.000
complet amortizate
3.      Se realizeaza de catre personalul firmei un program informatic pentru nevoi
proprii. Costul sau este de 9.000 lei si se amortizeaza in 2 ani. Ulterior este scos din
evidenta. Se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea
lunara a programului informatic.
Intrarea in patrimoniu a programului 208 = 721 9.000
informatic obtinut cu forte proprii
Inregistrarea amortizarii lunare 6811 = 2808 375
(9.000:2:12)
Scoaterea din evidenta a programului 2808 = 208 9.000
amortizat