Sunteți pe pagina 1din 19

1.

1 Valorile mobiliare (VM) sunt titluri de piaţă, piaţa valorilor mobiliare este componenta care
proprietate sau de creanţă care confirmă faptul că cel contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:
care le posedă este titularul anumitor drepturi: dreptul finanţarea activităţii economice, asigurarea mobilităţii
asupra unei parţi din capitalul emitentului, dreptul de a capitalului şi minimizarea riscului investiţional. Piaţa
obţine o parte din veniturile viitoare ale emitentului, valorilor mobiliare apare ca unul dintre mecanismele-
dreptul de a participa la procesul de conducere sau alte cheie de atragere a resurselor băneşti în scopul
drepturi. investiţiilor, modernizării economiei, stimulării
Emitentul de VM este obligat să asigure creşterii economice. Cu toate acestea, piaţa mondială a
evidenţa drepturilor asupra VM din momentul valorilor mobiliare, după cum demonstrează practica
plasamentul acestora. Evidenţa dr de propr se face prin ultimilor ani, poate fi sursa instabilităţii economice, a
înscrierile în conturile personale deschise pe numele riscurilor macroeconomice şi a „zguduiturilor” sociale.
deţinătorilor în registrul deţinătorilor de VM, în  modul Cele mai problematice sunt pieţele valorilor mobiliare
stabilit de Comisia Naţională. în formare, printre care se numără şi piaţa valorilor
Pe piaţă, în prezent, sunt valori mobiliare profitabile şi mobiliare naţională.În general, se poate spune că
se poate câştiga în urma dividendelor, dar şi a apariţia burselor, precum şi evoluţia lor ulterioară au
diferenţei de curs. Spre ex acţiunile băncilor, care se fost determinate de necesităţile economice, existenţa şi
bucură de cerere investitorilor. Totodată, preţul de funcţionarea acestora fiind necesară trebuinţei de
piaţă al acţiunilor este mult mai mare faţă de preţul satisfacere a unor funcţiuni noi şi din ce în ce mai
nominal a mai multor categorii de acţiuni. complexe ale mecanismelor economiei de piaţă liberă.
Valorile mobiliare de stat actualmente sunt foarte 1.4.Tipologia VM:
rentabile și atractive, atît ca dobîndă cît și 1. după termen*lung,(m.mult ca 3),*mediu(1-3),*scurt.
accesibilitate. 2. activul suport-*primare*derivate(sint derivate de la
Cu părere de rău, în RM sunt insuficiente de VM, iar cele primare sint emise p/u acoperirea riscului)
cel mai des populația preferă depozitele bancare. 3. nominative(e/e indicat dr.de proprietate,-la
1.2.Clasificarea VM: purtător(pers.e/e deţinătoare însă anonimă)
1.Modalitatea de creare;  Valori mobiliare primare 4. după formă*materializate(hîrtie ce circulă
emise de unităţi economice şi publice pentru liber)*dematerializate-o actiune ce nu poate fi văzută
constituirea capitalului social ;  Valorile mobiliare ea e/e în conturi)
derivate emise de bursele de valori sub forma 5.gradul de risc*înalt ,*scăzut,*mediu
contractelor standardizate futures şi opţiuni ;  6. în dependenţă de venit*purtătoare de venit*fără
Valorile mobiliare sintetice rezultate din combinarea venit
diferitelor valori mobiliare primare sau 7.după participarea în capitalul societăţii:*VM cote-
derivate.2.După Organizaţia Internaţională a părţi(acţiuni),*VM împrumut(obli)
Standardelor în ISO 10962: Nivelul I după natura 8.specificulcirculaţiei*tranzacţionabile,*netranzacţiona
relaţiilor juridice de drepturi şi obligaţii numite bile(nu pot fi vîndute pe piată)
categorii;  Nivelul II, categorii după drepturi şi 9. după scop urmărit:*investiţionale(procurarea
obligaţii specifice numite grupe: vînzarea)*neinvestiţionale(procurat şi e/e acţionar).
1.Instrumente de propr-Instrumente financiare care 2.1.Valori mobiliare corporative.
reprezintă relaţia şi interesul de proprietate într-o Piaţa valorilor mobiliare corporative, fiind un segment
unitate economică sau fond comun de active dinamic al pieţei capitalului a , oferă posibilităţi de
2.Instrumente ale datorieiInstrumente financiare care învestiţii în valori mobiliare ale întreprinderilor cu
evidenţiază banii datoraţi de emitent deţinătorului, în perspectivă.
condiţii specificate Desfăşurarea licitaţiilor cu valori mobiliare pe
3. Drepturi Instrumente financiare care oferă platforme de tranzacţionare deschise şi la Bursa de
deţinătorului privilegiul de a subscrie sau de a primi Valori asigură competivitatea şi transparenţa
active specifice în condiţii specifice procesului de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare.
4. OpţiuniContracte care garantează deţinătorului La ora actuală, un interes deosebit pentru investitorii
dreptul de a cumpăra sau de a vinde active specifice la locali şi cei străini prezintă licitaţiile de vânzare a
un preţ determinat la sau până la un moment fixat în acţiunilor proprietate publică. Concomitent, se observă
viitor sporirea preţurilor la întreprinderile din sectorul privat,
5. Futures-Contracte care obligă cumpărătorul să care la rândul său, este generată de creşterea cererii la
plătească şi vânzătorul să livreze active specifice la un acţiuni. Trebuie menţionată şi resuscitarea interesului
preţ prestabilit şi o dată fixată în viitor faţă de obligaţiile corporative – titluri de creanţă, care
1.3.Importanța apariției VM. dau posibilitatea nu numai de a obţine venit din
Importanţa şi necesitatea pieţei valorilor mobiliare este mijloacele investite în obligaţiile emise de
de necontestat. Orice societate în tranziţie îşi propune întreprindere, dar şi permite vânzarea valorii mobiliare
ca obiectiv crearea şi dezvoltarea unei pieţe de capital, la piaţa secundară
reprezentând componenta esenţială a procesului de înainte de scadenţă. Experienţa de mai mulţi ani de
restructurare a economiei naţionale. Considerăm că, lucru cu valorile mobiliare corporative, accesul la
pentru buna funcţionare a mecanismului economiei de principala platformă de tranzacţionare a ţării (Bursa de
Valori a Moldovei), relaţiile stabile în mediul acţionarilor.La lichidarea societăţii, bunurile rămase
respectiv, ne permit a realiza un şir de operaţiuni cu după achitarea cu creditorii se distribuie de către
valori mobiliare pe piaţa de valori mobiliarea. comisia de lichidare sau de către lichidator între
Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei acţionari în următoarea ordine: a) în primul rînd, se
capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale achită plăţile pe acţiunile ce urmează a fi răscumpărate
cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. în conformitate cu art.79; b) în al doilea rînd, se plătesc
Societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, dividendele pe acţiunile preferenţiale anunţate, dar
în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care neplătite şi valoarea de lichidare a acestor acţiuni; c) în
corespunde unuia din următoarele criterii: al treilea rînd, se achită plăţile pe acţiunile ordinare.
a) are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei 2.2.ACȚIUNILE.sunt valori mobiliare emise asupra
şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu capitalului social al unei companii, fie în scopul
acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal; constituirii acestuia, fie în scopul majorării lui.
b) valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa Clasificarea actiunilor:După modul de identificare,
bursieră; deosebim:1.Acţiuni nominative
c) este bancă comercială, companie de asigurare, fond 2. în formă materializată – pe suport de hârtie;
de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe 3. în formă dematerializată – în cont.
acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni 4. Acţiuni la purtător.
care a plasat public valori mobiliare în perioada de După drepturile pe care le generează:
circulaţie a acestora; 1.Acţiuni ordinare- conferă proprietarului ei dreptul la
Valorile mobiliare ale societăţii pot fi sub formă de: un vot în adunarea  generală  a acţionarilor, dreptul de
a) certificat confecţionat prin metodă tipografică; a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din
şi/sau bunurile  societăţii  în cazul lichidării acesteia.
b) înscriere în contul personal deschis pe numele 2. Acţiuni preferenţiale-  dă proprietarului ei drepturi
proprietarului lor sau deţinătorului nominal în registrul (privilegii) suplimentare faţă de proprietarul acţiunii
deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii. ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor
Reorganizarea societăţii se efectuează prin fuziune anunţate şi la cuantumul dividendelor, precum şi la
(contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi ordinea primirii unei părţi din bunurile societăţii care
separare) sau transformare, în conformitate cu Codul se distribuie în cazul lichidării ei.
civil, cu prezenta lege, cu legislaţia antimonopol şi cu Drepturile-valori mobiliare recunoscute de unii
legislaţia cu privire la valorile mobiliare. specialişti drept echivalente pentru acţiuni, deoarece
Hotărîrea privind reorganizarea unei sau mai multor ele oferă deţinătorilor lor posibilitatea de a achiziţiona
societăţi se ia de: acţiuni ale societăţii emitente.
a) adunarea generală a acţionarilor fiecărei societăţi Drepturile nepatrimoniale ale acţionarilor sunt:
în parte; Dreptul de a participa la adunarea generală;Dreptul de
b) instanţa de judecată în cazurile prevăzute de lege; vot;Dreptul de a fi informat.
c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii Drepturile patrimoniale ale acţionarilor sunt;dreptul
insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.În la dividende; dreptul de preemţiune asupra acţiunilor
termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind emisiunii suplimentare;dreptul de preemţiune asupra
reorganizarea, societatea va înştiinţa în scris creditorii acţiunilor societăţii închise/înstrăinate de ceilalţi
săi despre acest fapt şi va publica o comunicare în acţionari;dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor
Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediţii care îi aparţin;dreptul asupra bunurilor rezultate din
consecutive.Hotărîrea privind reorganizarea societăţii lichidare; dreptul de a înstrăina acţiunile.
se prezintă Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Obligaţiile acţionarilor: De a efectua plata
spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data vărsămintelor datorate; De a comunica societăţii
adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, informaţiile cerute de lege; De a nu se amesteca fără
hotărîrea de reorganizare îşi pierde valabilitatea. drept în administrarea societăţii; De a respecta actul de
Lichidarea Societății: Societatea poate fi dizolvată constituire, statutul şi hotărârile adunării generale a
numai prin hotărîre a adunării generale a acţionarilor acţionarilor; De a suporta pierderile sociale până la
sau a instanţei judecătoreşti.Lichidarea societăţii se concurenţa aportului său.
efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, Certificat de actionar.Certificat ce atesta calitatea de
la care trec toate împuternicirile de conducere a actionar al unei societati pe actiuni si prin care i se
activităţii curente a societăţii.Dacă peste 30% din confera titularului drepturi patrimoniale si
acţiunile cu drept de vot ale societăţii aparţin nepatrimoniale. Certificatul de acţiuni va cuprinde:a)
Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ- denumirea întreagă a societăţii emitente, sediul ei; b)
teritoriale, în componenţa comisiei de lichidare va fi denumirea documentului - "Certificat de acţiuni",c)
inclus reprezentantul lor. Nerespectarea acestei numărul de ordine al c;rtificatului; d) numele,
condiţii atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de prenumele şi numărul actului de identitate
lichidare.Comisia de lichidare sau lichidatorul, după (denumirea, numărul certificatului de înregistrare de
achitarea cu creditorii societăţii, întocmeşte bilanţul de stat) al acţionarului; e) clasa şi numărul de acţiuni ce
lichidare care se aprobă de adunarea generală a aparţin acţionarului cu drept de proprietate; f) valoarea
nominală a acţiunii, dacă a fost stabilită de statutul k) imprimatul sigiliului societăţii emitente;
societăţii; g) numărul de acţiuni plasate de clasa dată; Dividendul și dobînda: Profitul net se formează după
j) semnătura (semnătura în facsimil) conducătorului achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii şi rămîne
organului executiv şi a contabilului-şef al societăţii la dispoziţia societăţii. Profitul net poate fi utilizat
emitente; k) imprimatul sigiliului societăţii emitente; pentru:a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;b)
m) data eliberării certificatului şi semnătura formarea capitalului de rezervă; c) plata recompenselor
persoanei care l-a eliberat. către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de
2.3.OBLIGAȚIUNI- sunt titluri financiare cenzori; d) investirea în vederea dezvoltării producţiei;
negociabile, care conferă deţinătorului calitatea de e) plata dividendelor; precum şi pentru f) alte scopuri,
creditor. în corespundere cu legislaţia şi cu statutul societăţii.
Clasific obl.: Dividendele.1.Cota-parte din profitul net al societăţii,
1.După forma în care sunt emise (materiaoizate, care se repartizează între acţionari în corespundere cu
dematerializate); clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le
2. După modul de înscriere al numelui deţinătorului pe aparţin, constituie dividend. 2.Societatea are dreptul să
titlu(normative,la purtator) plătească dividende intermediare (trimestriale,
3. După modul în care se calculează dobânda(dob semestriale) şi anuale pe acţiunile aflate în circulaţie.
fixa,indexata,participativ,cu cupon 0) 3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata
4. După modul de garantare a obligaţiunilor dividendelor. Decizia cu privire la plata dividendelor
(negarantate ,garantate); intermediare se ia de consiliul societăţii, iar hotărîrea
5. După durata de viaţă (pe t/l;t/s; variabil) cu privire la plata dividendelor anuale se ia de
Obligaţiunile și Drepturile: Deţinătorii de obligaţiuni adunarea generală a acţionarilor, la propunerea
apar în calitate de creditori ai societăţii; Deţinătorii de consiliului societăţii.În lista acţionarilor care au dreptul
obligaţiuni dreptul preferenţial faţă de acţionari la să primească dividende intermediare vor fi înscrişi
primirea unei părţi din profitul societăţii sub formă de acţionarii şi deţinătorii nominali de acţiuni înregistraţi
dobîndă sau alt profit.;Valoarea nominală a în registrul acţionarilor cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la
obligaţiunii societăţii trebuie să se împartă la 100 de luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor
lei. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor va fi de cel intermediare, iar în lista acţionarilor care au dreptul să
puţin un an.; Societatea este în drept să plaseze primească dividende anuale vor fi înscrişi acţionarii şi
obligaţiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, deţinătorii nominali de acţiuni înregistraţi în registrul
care dau deţinătorii de acţiuni dreptul de a schimba menţionat la data fixată de consiliul societăţii
obligaţiunile pe acţiuni ale societăţii. Emisiunea 3.1.Produsele derivate-sunt definite ca instrumente ce
obligaţiunilor convertibile se decide prin hotărîrea au la baza alte instrumente financiare sau contracte
adunării generale a acţionarilor, iar a altor obligaţiuni comerciale (denumite „activ suport”). Au aparut pe
poate fi decisă şi de consiliul societăţii. ;Obligaţiunile piata tranzactiilor financiare din motive speculative si
se plătesc numai cu mijloace băneşti;Obligaţiunile nu din dorinta operatorilor economici de a acoperi
pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau riscurile comerciale sau financiare ale operatiunilor lor
majora capitalul social al societăţii.; Societatea este în 3.2. Contractele futures sunt angajamente ferme
drept să achiziţioneze sau să răscumpere obligaţiunile între doua părţi de a vinde, respectiv a cumpăra
plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. anumite valori, la un preţ prestabilit la o data
Achiziţionarea şi răscumpărarea obligaţiunilor de către viitoare.au forma- standardizată.
societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care Contractele futures se încheie numai la bursă.
ele au fost emise sau la sfîrşitul perioadei respective, în Cumpărătorul sau deţinătorul contractului futures are
conformitate cu decizia de emitere. dreptul să vândă contractul pe parcursul perioadei lui
Certificatul de obligaţiuni este un document aparte, de valabilitate, fără a anunţa vânzătorul contractului
avînd elementele prevăzute de prezentul articol, care futures.
atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr Factori permanenţi:Preţul pe piaţa spot; Termenul de
de obligaţiuni de aceeaşi clasă, precum şi drepturile valabilitate al contractului; Rata medie la depozitul
proprietarului lor faţă de societatea emitentă. bancar.
Certificatul de obligaţiuni va cuprinde a) denumirea Factori specifici:Cheltuieli pentru
întreagă a societăţii emitente, sediul ei; b) denumirea păstrare;Asigurare;Comisioane; Impozite; Curs valutar
documentului - "Certificat de obligaţiuni";c) numărul STRATEGII FUTURES:
de ordine al certificatului;d) numele, prenumele şi 1. cumpărarea (vânzarea) contractului futures cu o
numărul actului de identitate (denumirea, numărul dată de livrare şi concomitent vânzarea (cumpărarea)
certificatului de înregistrare de stat) al deţinătorului de aceluiaşi contract, dar cu altă dată de livrare. Esenţa
obligaţiuni;e) clasa şi numărul de obligaţiuni ce aparţin acestei strategii constă în faptul că preţurile
deţinătorului de obligaţiuni cu drept de proprietate; contractelor futures cu diferite date de lichidare nu se
f) valoarea nominală a obligaţiunii; g) numărul de vor schimba cu acelaşi tempou.
obligaţiuni plasate de clasa dată;h)semnătura 2. Procurarea (vânzarea) contractului futures la o
(semnătura în facsimil) conducătorului organului bursă şi vinderea (procurarea) unui contract analogic
executiv şi a contabilului-şef al societăţii emitente; (cu acelaşi activ şi cu aceeaşi dată de lichidare) la
altă bursă. Strategia dată se bazează pe diferenţa de bursele care realizeaza tranzacţii cu alte tipuri de valori
preţuri la diferite burse. mobiliare.
3. Cumpărarea (vânzarea) contractului futures pentru Contractul pe opţiuni.modalităţi de lichidare a
activul suport A şi concomitent vânzarea (cumpărarea poziţiilor ocupate
) contractului futures cu activul suport B în condiţiile 1. lichidarea opţiunii prin ocuparea de către
unei strânse legături de preţ între activul A şi B. De cumpărător sau vânzător a unei poziţii de sens opus
obicei, acestea se referă la contractele futures cu celei ocupate anterior ;
diferite tipuri de obligaţiuni (ex: obligaţiuni de stat şi 2. Executarea opţiunii, la scadenţă sau înainte de
municipale, obligaţiuni pe termen lung şi scurt etc.). scadenţă
Contractul futures este un angajament standardizat 3. Expirarea opţiunii. Opţiunea ajunsă la scadenţă şi
între doi parteneri, un vânzător şi un cumpărător, de a neexercitată încetează să mai producă drepturi (pentru
vinde, respectiv de a cumpăra un anumit activ (devize, cumpărător) şi nu mai poate genera niciun fel de
acţiuni, alte titluri financiare sau mărfuri şi titluri pe obligaţiuni (pentru vânzător).
mărfuri), la un preţ stabilit în momentul încheierii PRETURILE pe pieţele opţiunilor depind de: preţul
tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată curent al activului de bază al opţiunii; preţul de
viitoare numită scadentă. exercitare al opţiunii;timpul rămas pâna la expirarea
Elementele de bază ale unui contract futures 1. opţiunii;
Maturitatea contractului este limită maximă în timp de STRATEGII CU OPTIUNI:
scadenţă sau data de livrare; de obicei, nu depăşeşte 12 1.Strategii Simple: deschiderea unei singure poziţii,
luni.2.activul suport sau activul de bază poate fi marfă adică simpla cumpărare sau vân a opţiunii call sau put
sau active financiare 3. modul de livrare a activului
suport sau modul de lichidare a poziţiei deţinute de
vânzătorul şi/ sau cumpărătorul contractulu. 4.preţul
futures este preţul stabilit în prezent 5. garanţia
reprezintă suma de bani pe care intermediarul o cere
atât celui care cumpără un contract futures, cât şi celui
care vinde un contract futures. 6. părţile contractante:
cumpărătorul contractului futures şi vânzătorul 2.Strategiile combinate implică deschiderea
contractului futures; concomitentă a aceleiaşi poziţii pe diferite tipuri de
3.3.Contracte options este un contract care dă opţiuni, dar pe unul şi acelaşi activ suport. Adică
dreptul – dar nu şi obligaţia – cumpărătorului concomitent, cumpărarea (vânzarea) opţiunii call şi
contractului să cumpere sau să vândă, la un preţ stabilit opţiunii put pe acelaşi activ suport.
dinainte, la o dată viitoare determinată, contra unei Stelajul (straddle) presupune combinarea a opţiunii
sume de bani, plătită în momentul încheierii CALL şi PUT pentru acelaşi activ suport, cu aceeaşi
contractului dată şi preţ de exercitare
Clasific opstiunilor: 1.Pe pieţe bursiere. Opţiunile Strangle este o combinaţie dintr-o opţiune CALL la
negociate pe pieţele bursiere sunt standardizate, si nu preţ de exercitare mai mare şi o opţiune PUT la preţ de
pot fi adaptate perfect la nevoile specifice fiecărui exercitare mai mic pentru acelaşi activ suport şi
investitor, dar dispun de o lichiditate mai mare; 2. Pe aceeaşi dată de scadenţă.
piaţa interdealeri – numite şi o” (OTC) sau 3.Spread constă în deschiderea concomitentă a două
nestandardizate. Opţiunile negociate pe aceste pieţe, poziţii de sens opus pe acelaşi tip de opţiuni, pe acelaşi
tocmai datorită adaptării la necesităţile particulare ale activ suport. Adică, concomitent, procurarea şi
investitorului, au o lichiditate mai mică. vânzarea opţiunii call sau put pe acelaşi activ suport.
Elementele de bază ale contractelor de opţiune: 4.Strategiile sintetice implică în sine realizarea
1.maturitatea contractului este data expirării sau concomitentă a următoarelor operaţiuni:
scadenţa contractului, care este fixată şi, de regulă, este 1. deschiderea poziţiilor opuse pentru diferite tipuri de
de 1 lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni sau 12 luni. 2. activul opţiuni, dar cu unul şi acelaşi activ.
suport/ activul de bază este activul financiar sau marfa 2. deschiderea poziţiei pe piaţa activului şi pe piaţa
care stă la baza contractului de opţiune. 3. preţul de opţiunilor pentru acelaşi activ suport.
exerciţiu cu care activul suport va fi cumpărat sau 3.4. Un contract forward este un contract la termen
vândut la data de expirare a contractului de opţiune..4. care stabileste o tranzactie avand ca obiect livrarea
prima contractului reprezintă suma de bani pe care unui activ, de o calitate si intr-o cantitate specificata, la
cumpărătorul contractului de opţiune o plăteşte la o data viitoare stabilita in momentul incheierii
achiziţionarea acestuia. 5. poziţiile asumate de cei care contractului. Pretul la care se face tranzactia poate fi
intră într-un contract de opţiune: aceştia sunt stabilit in avans sau la data livrarii. Contractele
cumpărătorul contractului care, în limbajul de forward exista pentru o varietate de marfuri si active
specialitate, va avea întotdeauna o poziţie long şi suport, ele nu sunt tranzactionate la bursa si nu au
vânzătorul contr. conditii standardizate si transparente, sunt un simplu
Tranzacţiile cu opţiuni se realizează pe pieţe acord de a cumpara sau vinde, acord negociat privat si
specializate, având structuri organizatorice distincte de fara nici o valoare intrinseca in momentul negocierii.
4.1.Valorile mobiliare a pieței monetare. capitaluri; descentralizarea proprietății și distribuirea
a)hîrtiile de valoare de stat- (Obligaţiunile de stat cu avuției; mobilizarea economiilor dispersate din
dobândă flotantă) în formă de înscrieri în conturi, economie; solvabilitatea sectorului societății
emise de către Ministerul Finanţelor în numele comerciale.
Guvernului Republicii Moldova pe termene de Structura pietei de capital.
circulaţie 2, 3, 4 sau 5 ani, a căror dobândă se a) Dupa modul de producere si comercializare a
revizuieşte semestrial. valorilor mobiliare: Piata primara – unde se
Obligaţiunile de stat acordă deţinătorilor acestora tranzactioneaza titluri nou emise; Piata secundara –
dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei unde se tranzactioneaza titluri anterior emise pe piata
şi la obţinerea semestrială a dobânzii, calculate în baza primara.
unei rate variabile la care se adaugă o marjă (primă b)Dupa obiectul tranzactiei: Piata actiunilor; Piata
pentru risc), negociată prin licitaţii. obligatiunilor; Piata contractelor la termen; Piata
b)Cambia- reprezintă un instrument de plată prin care optiunilor;
o persoană (numită trăgător) ordonă unei alte persoane c) Dupa modul de formare a preturilor: piata de
(numit tras) să plătească unei a terțe persoane (numită licitatie – presupune existenta unui intermediar; piata
beneficiar) o sumă de bani determinată, la o dată fixă de negociere – unde vanzatorii si cumparatorii
și un loc pre-indicat. negociaza direct.
c)Certificatul de depozit sau certificatul de d)Dupa momentul finalizarii tranzactiilor:piata la
economii este o adeverinţă scrisă a băncii despre vedere (spot sau imediata) – tranzactiile si finalizarea
depunerea mijloacelor băneşti, care legalizează dreptul lor se realizeaza in 1 maxim 2 zile.; Piata la termen –
deponentului (în continuare "beneficiar") sau a presupune finalizarea tranzactiilor (contractelor) la o
succesorului juridic de a primi expirînd termenul data ulterioara intelegerii. Aceasta piata este
stabilit suma depozitului şi dobînzii asupra speculativa, existand 2 categorii de speculatori: a la
acestuia (specimenele de certificate se anexează). hausse; a la baisse.
d) Cecul este un instrument de plată prin care titularul 6.Piața primară a valorilor mobiliare- emisiunile de
unui cont dă o instrucțiune băncii sale de a pune la valori mobiliare-publice și închise; prospectul
dispoziție o anumită sumă de bani unei alte entități, ofertei publice; Emisiunea acțiunilor- la înființarea
persoană fizică sau juridică, la prezentarea societății și suplimentare. Particularitățile
inscrisului.Cecul este un instrument de plată la vedere, emisiunilor de obligațiuni corporative.
ceea ce nu implică din partea băncii plătitoare Piata primara este segmentul de piata in cadrul careia
acceptarea lui, ci doar efectuarea serviciului de se emit valori mobiliare. In cadrul pietei primare,
decontare. valorile mobiliare circula numai prin oferta publica.
e) conosament, înscris eliberat de comandantul navei Valorile mobiliare pot fi emise pe piata primara prin :
sau armator care atestă încărcarea mărfurilor pentru a -oferta publica initiala, ceea ce reprezinta emiterea, de
fi transportate. C. face parte din categoria titlurilor catre o persoana juridica, pentru prima data a unor
reprezentative ale mărfurilor, care conferă un drept de valori mobiliare, spre exemplu, emiterea de actiuni ca
proprietate sau de gaj asupra unor mărfuri aflate în urmare a constituirii unei societati prin subscriptie
depozite sau încărcate pentru transport pe nave; publica sau prin transformarea unei societati obisnuite
posesorul titlului este titularul dreptului real asupra in societate cotata;
mărfii şi poate dispune de aceasta. -oferta publica primara, ceea ce reprezinta emiterea de
5.Rolul, locul și necesitatea funcționării pieței de noi valori mobiliare de catre un emitent care a mai pus
capital. Segmentarea pieței financiare și rolul pieței deja in circulatie valori mobiliare.
de capital în atragerea și plasarea capitalului. Emisiune închisă a valorilor mobiliare – plasarea
Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară între
mecanismelor prin care se realizează transferul acţionarii societăţii şi/sau într-un cerc limitat de
fondurilor de la cei care au un surplus de capital – persoane, aprobat de adunarea generală a acţionarilor;
investitorii – către cei care au nevoie de capital – Ofertă publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară
emitenţii de titluri - cu ajutorul unor instrumente – comunicare, efectuată de către emitent de sine
specifice (valorile mobiliare emise) şi prin intermediul stătător sau prin intermediari, sub orice formă şi prin
unor operatori specifici (societăţile de servicii de orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente
investiţii financiare). despre termenele ofertei şi despre valorile mobiliare
Rolul pietei de capital:trecerea de la proprietatea oferite spre subscriere, dar cu condiţia posibilităţii
centralizată la cea descentralizată; posibilitatea egale de receptare a acesteia de către persoane
finanţării directe a agenţilor economici (prin emisiune nedeterminate în vreun fel de către ofertant;
de acţiuni sau obligaţiuni); atragerea excedentului de Prospectul ofertei publice
resurse financiare existent în economie şi plasarea sa (1) Prospectul ofertei publice poate fi întocmit în
eficientă; cunoaşterea activităţii agenţilor economici în forma unui document unic sau a unui set de 3
ceea ce priveşte eficacitatea activităţii, solvabilitatea şi documente separate, şi va conţine:
competitivitatea lor; eficiența de alocare a investițiilor;
accesul societăților noi sau recent înființate la
a) informaţii privind emitentul şi valorile mobiliare societate. În cazul constituirii societăţii de către un
oferite public sau care urmează să fie admise spre singur fondator, toate acţiunile vor fi achiziţionate de
tranzacţionare pe o piaţă reglementată; către acesta.
b) toate informaţiile care să le permită investitorilor să Procedura de emisiune şi înregistrare a acţiunilor
facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor societăţii, la înfiinţarea acesteia, include următoarele
şi pasivelor, asupra situaţiei financiare, a profitului sau etape:
a pierderilor, asupra perspectivelor emitentului sau ale a) adoptarea de către fondatori (fondator) a deciziei,
garantului emisiunii, în cazul existenţei acestuia, care conţine informaţii privind clasele şi numărul de
precum şi asupra drepturilor aferente acestor valori acţiuni autorizate spre plasare şi acţiunilor plasate
mobiliare; printre fondatori. Decizia respectivă va conţine
c) un rezumat al prospectului, conform prevederilor descrierea tuturor caracteristicilor (trăsăturilor
alin. (2). distinctive, privilegiilor şi restricţiilor) fiecărei clase a
(2) Rezumatul prospectului ofertei publice trebuie să acţiunilor autorizate spre plasare şi va corespunde altor
expună într-o formă succintă şi într-un limbaj cerinţe stabilite prin prezenta Instrucţiune;
nontehnic caracteristicile şi riscurile esenţiale b) Pentru bănci - aprobarea de către Banca Naţională a
referitoare la emitent, la garantul emisiunii, în cazul Moldovei a cererii privind eliberarea autorizaţiei de a
prezenţei acestuia, şi la valorile mobiliare în cauză, desfăşura activităţi financiare;
precum şi să conţină un avertisment precum că: c) deschiderea contului bancar provizoriu pentru
a) rezumatul trebuie citit ca o introducere a păstrarea mijloacelor băneşti;
prospectului; d) întocmirea listei primilor subscriitori la acţiuni,
b) orice decizie de a investi în aceste valori mobiliare acumularea mijloacelor băneşti pe contul provizoriu,
trebuie să se bazeze pe o examinare complexă şi reglementarea chestiunilor de achitare a acţiunilor prin
exhaustivă a prospectului; aporturi nebăneşti;
c) răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate e) înregistrarea de stat a societăţii la organul de
investitorilor revine persoanelor care au prezentat înregistrare.
rezumatul, în cazul în care rezumatul conţine date La înfiinţarea societăţii, acţiunile se plasează la un preţ
eronate şi/sau nu corespunde cu informaţiile din alte nu mai mic decît valoarea nominală a acestora, dacă
părţi ale prospectului. contractul de societate prevede emisia acţiunilor cu
(3) Modelul, forma şi categoriile de informaţii minime valoare nominală.
pe care trebuie să le conţină prospectul ofertei publice, Emisiune suplimentară de acţiuni este considerată
precum şi documentul prevăzut la art. 16 alin. (5) sînt orice emisiune efectuată de societate după înregistrarea
stabilite prin actele normative ale Comisiei Naţionale, de stat a acţiunilor emisiunii de constituire.Societatea
avîndu-se în vedere categoriile de informaţii minime de tip închis este în drept să efectueze numai plasarea
ce vor fi stabilite în funcţie de: individuală (subscriere închisă) a acţiunilor emisiunii
a) tipul valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei; suplimentare în limitele unui cerc restrîns de persoane,
b) tipul ofertei publice (de plasament, de admitere pe a căror listă este aprobată de majoritatea acţionarilor,
piaţa reglementată, de preluare, de revînzare, de în modul stabilit de statutul societăţii.Societatea de tip
achiziţionare) deschis, de asemenea, este în drept să efectueze
c) tipul activităţii şi dimensiunile emitentului valorilor plasarea individuală a acţiunilor emisiunilor
mobiliare ce fac obiectul ofertei. suplimentare, dacă legislaţia sau statutul societăţii nu
Prospectul şi anunţul de ofertă în vederea prevede altfel.
aprobării prospectului de ofertă publică de vânzare Emisiunile suplimentare pot fi efectuate din contul:
ofertantul trebuie să depună o cerere însoţită a) atragerii mijloacelor băneşti şi/sau nebăneşti
de:prospectul de ofertă (trei exemplare originale); suplimentare; b) capitalului propriu al societăţii
anunţul de ofertă publică de vânzare; copie de pe (venitului de emisiune, profitului nerepartizat,
dovada deţinerii valorilor mobiliare subiect al ofertei, dividendelor neachitate etc.).
în cazul unei oferte publice secundare de vânzare; Procedura emisiunii suplimentare de acţiuni include
documentele aferente adunării generale extraordinare a următoarele etape:
acţionarilor sau ale organului statutar care a aprobat a) adoptarea de către organul autorizat al emitentului a
emisiunea, în cazul ofertei publice primare de vânzare; deciziei privind emisiunea suplimentară de acţiuni, iar
situaţiile financiar-contabile pentru ultimele trei în caz de necesitate - şi privind anularea emisiunii
exerciţii financiare încheiate sau pe perioada scursă de înregistrate anterior publicarea deciziei adoptate.
la înfiinţare ; rapoartele auditorului financiar aferente la Comisie, în caz de necesitate, a acţiunilor autorizate
situaţiilor financiare; ultimul raport trimestrial; spre plasare;
modelul formularului de subscriere şi de revocare a c) pregătirea şi aprobarea de către emitent a
subscrierii. prospectului ofertei publice a acţiunilor - pentru
Independent de tipul societăţii care se înfiinţează - emitenţii care efectuează emisiunea suplimentară cu
deschisă sau închisă - acţiunile emise la înfiinţarea utilizarea ofertei publice;
acesteia se plasează numai printre fondatori prin d) încheierea contractului de ţinere a registrului cu
emisiune închisă în conformitate cu contractul de registratorul independent şi confirmarea că au fost
transmise actele necesare pentru formarea registrului - primite de a cumpara sau vinde o anumita valoare
în cazurile stipulate de legislaţie; mobiliara. Cererile si ofertele mentioneaza atat pretul,
m) introducerea modificărilor şi completărilor în statut, cat si cantitatea. Tranzactiile se realizeaza la acele
în legătură cu rezultatele emisiunii suplimentare şi preturi pentru care exista atat cerere, cat si oferta.
înregistrarea lor de stat - pentru societăţile, ale căror Cumparatorii si vanzatorii nu tranzactioneaza unul cu
emisiune a fost recunoscută de către Comisie ca celalalt si in general, nu cunosc identitatea celeilalte
efectuată; parti. Piata de licitatie este impersonala.
n) închiderea contului bancar provizoriu şi transferarea 2.Piata de negociere este piata in care cumparatorii si
mijloacelor de la contul indicat la contul de decontări vanzatorii negociaza pretul si volumul valorilor
al emitentului - în cazul în care Comisia a recunoscut mobiliare, in mod obisnuit prin intermediul unui
subscrierea publică a valorilor mobiliare efectuată; broker sau dealer. Daca tranzactia se realizeaza printr-
o) introducerea datelor despre deţinătorii valorilor un dealer sau brocker, identitatea partilor ramine
mobiliare în registru, eliberarea certificatelor (în cazul anomima.Piata de negociere este tipica valorilor
emisiei acţiunilor materializate) sau extraselor din mobiliare inactive si tranzactiilor foarte mari.
registru (în cazul emisiei valorilor mobiliare Obligatiunile se vand in general pe aceasta piata. Piata
nematerializate). de negociere a aparut ca piata ”la ghiseu” (Over-the-
Obligaţiunile corporative sunt instrumente financiare Counter), adica o piata localizata la birourile
emise de companii, în scopul atragerii de bani pentru brokerilor, dealerilor si emitentilor de valori mobiliare
nevoile interne de investiţii şi dezvoltare. Obligaţiunile secundare, cum sunt bancile comerciale sau societatile
sunt emise pentru o perioadă determinată de timp (fie de asigurari. Deoarece tranzactiile au loc in mai multe
termen scurt – câteva luni-un an, fie locuri, piata „la ghiseu” este o piata ce se deruleaza
termen lung – câţiva ani), şi bonificate cu o dobândă, prin telefon, telex sau computer.
denumită cupon. Acestea pot fi garantate sau Bursa de valori este una din cele mai importante
negarantate. Emitentul poate opta pentru admiterea la institutii ale economiei de piata, un segment al pietei
tranzacţionare a obligaţiunilor.Obligaţiunile pot fi financiare, o piata secundara organizata, transparenta si
cumpărate atât de către persoane fizice cât şi de către supravegheata, pe care se încheie tranzactii referitoare
persoane juridice. Obligaţiunile pot fi convertibile în la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.
acţiuni sau neconvertibile. În cazul în care se optează Clasificarea Bursei de Valori:
pentru o emisiune de obligaţiuni convertibile, trebuie -dupa organiz teritoriala:(locala,regional,nationala,
acordat un drept de preferinţă acţionarilor societăţii. international, globala)
Conversia în acţiuni se poate realiza la maturitatea -dupa forma de constituire(private, de stat)
obligaţiunilorşi/sau la date prestabilite. -dupa sfera( generale, specializate)
Obligaţiunile corporative pot fi emise cu scadenţe -dupa acces( inchise, deschise)
semestriale, anuale, sau cu o singură scadenţă finală. -dupa mod de executare( cash,la termen)
Emitentul obligaţiunii corporative specifică în Functiile Bursei:
prospectul de emisiune al obligaţiunilor datele 1.F-ii macroec: asigură un circuit mai scurt şi mai
scadente ale cuponului, precum şi calendarul de eficient între economiile pe t/l; instrument pentru
rambursare a principalului (suma investită = valoarea asigurarea lichidităţilor ;
obligaţiunii * numărul de obligaţiuni cumpărat). 2.F-ii microec.: permite creşterea fondurilor proprii
7. Piața secundară- segmentare. Bursa de valori- ale companiilor ; stimulează un management mai bun
noțiune, f-ții, managment. Segmentul extrabursier – al întreprinderilor,
caracteristică,deosebire față de bursă, electronizare 3.F-ii individuale: facilitează obţinerea de lichidităţi
Piata secundara este segmentul de piata in cadrul de către acţionari ;Deţinătorii titlurilor trebuie să aibă
careia se tranzactioneaza valori mobiliare deja emise si posibilitatea, în orice moment, să cunoască nivelul la
aflate in circulatie. In cadrul pietei secundare, valorile care sunt cotate oficial titlurile în care au investit.
mobiliare circula in mod exceptional prin oferta Managentul (structura)Bursei de Valori:
publica, regula fiind aceea a plasamentului privat 1.Organismele de decizie: Adunările Generale se
(tranzactii obisnuite si tranzactii speculative). In convoacă de câîte ori este nevoie, dar nu mai puţin de
ambele situatii, circulatia juridica a valorilor mobiliare două ori pe an. Adunarea Generală este constituită
se efectueaza obligatoriu prin intermedierea legal cu jumătate din numărul total al membrilor.
societatilor de servicii de investitii financiare (SSIF). 2.Organismele de executie: asigură desfăşurarea
In anumite conditii, valorile mobiliare pot face, insa, si normală a activităţii curente a bursei de valori şi este
obiectul unor tranzactii directe, adica fara format din angajaţi cu funcţii de răspundere, precum şi
intermedierea acestor societati. din funcţionari cu rol operativ
Piata secundara a valorilor mobiliare poate fi, in 3.Organisme de control: poate fi efectuat de sine
principiu, o piata de licitatie sau o piata de stător sau prin intermediul organismelor specializate,
negociere: formate din personal calificat, experţi, cenzori etc., La
1.Piata de licitatie (auction market) este o piata in finele activităţii sale, aceştia prezintă raport Adunării
care tranzactia este perfectata de un tert (agent de Generale.
piata), in functie de suprapunerea preturilor la ordinele
Piaţa extrabursieră , este tot o piaţă secundară în care este desfășurat de către Comisia de Cenzori a Bursei,
are loc confruntarea cererii cu oferta, a cărei activitate care se subordonează numai adunării generale a
se desfăşoară prin intermediul unui număr mare de acționarilor. Realizarea eficientă a obiectivelor Bursei
comercianţi de titluri. Este denumită generic „Over the este asigurată de Președintele Bursei. Activitatea
Counter” (OTC) sau piaţă „la ghişeu”. Societăţile Bursei este realizată nemijlocit de Departamentele
puternice, emitente de valori mobiliare, cu o acesteia, ele efectuând funcții clar determinate în baza
îndelungată activitate şi cu performanţe notabile sunt propriilor regulamente privind organizarea și
listate la bursă. Celelalte societăţi sunt tranzacţionate funcționarea, aprobate de Președintele Bursei. În
pe o piaţă difuză, nelocalizată într-un anumit sediu, prezent în cadrul Bursei își desfășoară activitatea
formată la „ghişeele” societăţilor de intermediere următoarele departamente:
(firme de dealeri). Departamentul Listing, Marketing si Cotare
Caracteristicile pietei OTC:Lipsa localizarii;Pretul Departamentul Clearing și Decontări
este stabilit prin negociere directa; Reglementarile sunt Departamentul pentru Supravegherea Pieței
mai putin stricte; Nu se formeaza neaparat un curs unic Departamentul Sistemul Electronic
(el difera de la dealer la dealer, de la un formator de 1.Membri ai Bursei pot fi persoanele juridice care
piata la altul). satisfac, fără a omite, următoarele cerinţe:
Diferente intre bursele de valori si pietele OTC: a) deţin licenţa CNPF pentru activitate de broker sau
1.Pietele OTC sunt piete de negociere, iar bursele de de dealer;
valori reprezinta piete de licitatie; b) au susţinut la Bursă procedura de determinare a
2.Pietele OTC nu au un, in mod necesar, un registru corespunderii lor cerinţelor de calificare.
central de ordine unde sunt colectate toate ordinele in c) au obţinut acordul Bursei, aferent procedurii
vederea stabilirii unui pret unic; indicate la pct. b), de a deţine cel puţin o acţiune a ei;
3.Pietele OTC permit un acces mult mai larg atat d) posedă cu drept de proprietate cel puţin o acţiune a
pentru clienti, cat si pentru titluri; Bursei.
4.Pietele OTC sunt au mai putine reguli decat bursele 2. Persoanele, care corespund cerinţelor de calificare
de valori; şi care sînt de acord să respecte Statutul Bursei şi
5.Preturile titlurilor negociate pe pietele OTC pot fi prezentele Reguli nu pot fi refuzate de a li se acorda
diferite de la o firma dealer la alta, in timp ce la calitatea de Membru.
bursele de valori se formeaza, de obicei, un curs unic; 3. Membrii Bursei se bucură de drepturi egale şi au
6.Bursele ofera produse cu un nivel inal de aceleaşi obligaţiuni, indiferent de momentul obţinerii
standardizare in timp ce pietele OTC permit un grad calităţii de Membru şi de numărul de acţiuni deţinute.
inalt de adaptare a tranzactiilor si termenilor 4. Decizia referitor la admiterea în şi exluderea din
contractuali la nevoile clientilor. Membri se ia de către Consiliul Bursei. Deciziile
respective se iau printr-o majoritate simplă de voturi.
5.Consiliul Bursei are dreptul să transmită integral sau
parţial împuternicirile
6. Decizia de suspendare a statutului de Membru se ia
8. BURSA DE VALORI A RM: de către Preşedintele Bursei.
Bursa de Valori a Moldovei (BVM) a fost fondată în În prezent membri sunt: BC "ENERGBANK"SA,
luna decembrie 1994, în baza Legii cu privire la "FINCOM"SA, "GEST-CAPITAL"SA, BC"
circulația valorilor mobiliare și bursele de valori. La VICTORIABANK" SA, BC"MOLDOVA-
crearea bursei au participat 34 de fondatori - AGROINDBANK"SA,BC"MOLDINDCONBANK"S
participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare. A, BC"MOBIASBANCA- Groupe Societe
Primele negocieri au avut loc la 26 iunie 1995, Generale"SA, etc
considerată ziua de "naștere" a Bursei de Valori a Listingul valorilor mobiliare:
Moldovei. Începând cu luna mai 1995 BVM este În vederea înscrierii şi menţinerii la Cota Bursei a
membru activ al Federației Burselor Euro-Asiatice valorilor mobiliare, emitentul acestora va trebui să
(FEAS), creată în 1995 la inițiativa Bursei de Valori adere la următoarele condiţii:
din Istanbul.Din luna iulie 2008 BVM face parte din a) emitentul va respecta decizia de înscriere la un
Asociația Internațională a Burselor CSI, asociație anumit nivel de cotare, potrivit prevederilor procedurii
fondată la Moscova în anul 2000 cu scopul de a de înscriere la Cota Bursei.
coordona eforturile în ceea ce privește dezvoltarea b) emitentul nu va proceda la falsificarea sau
piețelor financiare din fiecare stat în corespundere cu ascunderea căreiva informaţii semnificative ce-ar
standardele internaționale influenţa decizia Bursei referitor la înscrierea şi
Organul suprem de conducere al Bursei este menţinerea valorilor mobiliare la Cotă;
Adunarea generala a Acționarilor. În perioada dintre c) emitentul va prezenta Bursei rapoartele anuale,
adunările generale, administrarea reglementată și semestriale şi orice alte rapoarte în forma şi cu
eficientă a Bursei este efectuată de Consiliul Bursei conţinutul solicitat de Bursă, precum şi copiile tuturor
constituit din 18 persoane alese pe un termen de patru comunicatelor de presă ce ţin de activitatea societăţii;
ani. Controlul activității economico-financiare a BVM
d) emitentul va asigura Bursa cu un flux 6. Bursa este în drept de a solicita persoanei iniţiatoare
informaţional corespunzător şi un acces echitabil la actualizarea periodică a datelor din anchetă.
informaţiile necesare deciziei de a investi; Cazurile de promovare sau retrogradare a valorilor
f) va respecta orice decizie definitivă de promovare, mobiliare:
retrogradare, suspendare de la Cota Bursei; 1. Bursa va promova valorile mobiliare la un nivel mai
g) va efectua plata comisionului de menţinere la superior de cotare, îndată ce emitentul va întruni şi va
Cota Bursei la fiecare 12 luni de la data intrării în menţine pe parcursul a 90 de zile cerinţele de calificare
vigoare a deciziei de înscriere la Cota Bursei. stabilite pentru respectivul nivel superior de cotare.
Nivele de cotare: 2. În cazul în care emitentul nu mai întruneşte
I.nivelul 1: emitentul va trebui să îndeplinească condiţiile nivelului curent de cotare şi în decursul a 90
următoarele cerinţe:a) capitalul statutar achitat, nu mai de zile nu reuşeşte să readucă efectele produse la
puţin de 10 mln.lei; b) emisia valorilor mobiliare nu starea iniţială, Bursa va realiza retrogradarea
mai puţin de 10 mln. lei; c) emitentul desfăşoară emitentului la un nivel mai inferior de cotare, în
activitate timp de nu mai puţin de trei ani şi dispune de dependenţă de conformarea lui respectivelor cerinţe de
rapoarte financiare pe toată perioada menţionată; d) calificare.
emitentul trebuie să fi obţinut profit net în ultimii doi .3. Transferul emitentului dintr-un nivel de cotare în
ani de activitate; e) raportul financiar pentru ultimul an altul se efectuează de către Bursă automat, fără acordul
de activitate trebuie să corespundă standardelor prealabil al emitentului.
naţionale şi internaţionale şi să fie confirmat de către o .4. Promovarea sau retrogradarea valorilor mobiliare se
organizaţie independentă de audit. va realiza de către Departamentul specializat al Bursei,
II.nivelul 2: emitentul va trebui să îndeplinească (fără care va perfecta o Notă de recomandare, în baza căreia
a omite) următoarele cerinţe de calificare: a) capitalul se va emite decizia respectivă, semnată de către
statutar achitat, nu mai puţin de 1 mln.lei; b) emisia Preşedintele Bursei.
valorilor mobiliare nu mai puţin de 1 mln. lei; c) 5. Bursa, în termen de 3 zile după primirea deciziei de
emitentul desfăşoară nu mai puţin de 3 ani activitate; promovare/retrogradare, va înştiinţa emitentul,
d) raportul financiar pentru ultimul an de activitate este Membrii Bursei şi CNPF despre efectul produs.
confirmat de către o organizaţie independentă de Cazurile de suspendare sau retragere (delisting) a
audit;e) în rezultatul activităţii sale să obţină profit net valorilor mobiliare de la Cota
în ultimul an de activitate;f) activele nete ale 1. Bursa poate suspenda sau retrage de la Cotă valorile
întreprinderii nu trebuie să fie mai mici decît capitalul mobiliare ale oricărui emitent în cazul în care:
statutar pe parcursul ultimilor doi ani ai perioadei de a) emitentul nu respectă condiţiile Contractului de
activitate. înscriere/menţinere la Cotă;
Condiţii şi cerinţe pentru înregistrarea valorilor b) emitentul încetează de a se conforma vreunui nivel
mobiliare la Bursă (non-listing): de cotare şi, în opinia Bursei, nu mai poate fi
1. Pentru clasa de valori mobiliare, emitentul cărora nu menţinută sau restabilită o piaţă ordonată a
satisface cerinţele de calificare nici pentru unul din respectivelor valori mobiliare;
cele 2 niveluri de cotare sau emitentul nu doreşte să c) au loc fuziuni, asocieri, divizări, separări,
adere la condiţiile pentru înscrierea şi menţinerea transformări;
valorilor mobiliare la Cota Bursei, tranzacţiile la Bursă d) organele de conducere ale emitentului iau decizia de
se vor efectua în urma includerii acestora în lista retragere de la Cotă;
valorilor mobiliare înregistrate la Bursă (non-listing). f) emitentul nu achită comisioanele datorate şi menţine
2. Procedura de înregistrare a valorilor mobiliare în această situaţie pe parcursul a mai mult de o lună de
non-listing poate fi iniţiată atît de emitent, cît şi zile ;
Membrul Bursei şi nu presupune semnarea vreunui g) emitentul nu respectă cerinţele formulate de către
contract cu emitentul sau persoana iniţiatoare. Bursă în legătură cu furnizarea informaţiei;
3.În scopul înregistrării valorilor mobiliare la Bursă 2. În timpul suspendării valorilor mobiliare de la Cotă,
(non-listing), persoana iniţiatoare va prezenta la Bursă emitentul nu este eliberat de necesitatea îndeplinirii
ancheta emitentului după forma stabilită şi va achita un obligaţiunilor prevăzute de Reguli şi contractul semnat
comision de procesare, stabilit în procedurile Bursei. cu Bursa, inclusiv şi de plată a comisionului de
4. În cazul în care emitentul, conform datelor din menţinere pe perioada suspendării.
anchetă, se conformează cerinţelor de calificare 9.Aspectele procedurii de tranzacționare, clearing
stabilite pentru primele 2 niveluri de cotare, valorile și decontări practicate în cadrul BVM și DNVM
mobiliare vor fi repartizate în lista celor înregistrate la 1.Spre circulaţie (tranzacţionare) la Bursă sînt
Bursă (non-listing), în sectorul principal. În celelalte admise următoarele valori mobiliare:
cazuri valorile mobiliare se vor repartiza în sectorul a) valori mobiliare emise de către stat, municipii,
secundar. autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
.5. Persoana iniţiatoare poartă deplina responsabilitate b) valori mobiliare corporative emise de persoane
pentru veridicitatea şi complexitatea datelor şi juridice locale;
informaţiilor prezentate în anchetă. c) valori mobiliare corporative emise de persoane
juridice străine (sectorul internaţional);
d) opţiuni la valorile mobiliare şi alte contracte la .4.Simbolizarea T – reprezintă data executării
termen ; tranzacţiei de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare
e) alte valori mobiliare şi instrumente financiare, în cadrul Bursei. Simbolizarea T +… - reprezintă data
circulaţia cărora nu este interzisă de 2. Valorile corespunzătoare numărului de zile lucrătoare de la data
mobiliare constituie obiectul tranzacţiilor la Bursă, executării tranzacţiei la Bursă.
dacă au trecut procedurile specifice de înscriere la Cota 5. În vederea realizării decontărilor mijloacelor
Bursei sau de admitere a lor spre tranzacţionare la băneşti, toţi Membrii Bursei vor deschide în mod
Bursă. obligatoriu un cont de decontare la banca de decontare,
3.. Valorile mobiliare pot fi incluse în lista celor aflate numită şi împuternicită de BVM şi DNVM să
în circulaţie la Bursă, dacă satisfac următoarele cerinţe: efectueze transferurile monetare în cadrul tranzacţiilor
a) valorile mobiliare sînt înregistrate la CNPF; cu valori mobiliare, executate la Bursă.
b) documentele de constituire ale emitentului de valori .6. Fiecare Membru în mod obligatoriu va efectua de
mobiliare nu conţin careva restricţii la libera lor sine stătător decontările privind tranzacţiile sale la
înstrăinare de către deţinători. Bursă şi nu poate apela la un agent de decontare, decît
Interacţiunea Bursei cu Depozitarul Naţional de în cazul, în care execută o tranzacţie cu participarea
Valori Mobiliare agentului de decontare prin intermediul DNVM.
1. Sistemele dipozitară, de clearing şi de decontare ale 10.Participanții pe piața de capital.
Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare reprezintă participanții pe piața de capital.
continuarea sistemului de tranzacţionare a Bursei şi *emitentii - solicitantii de capital (intreprinderile,
respectiv este integrat cu sistemul Bursei pentru a publice sau private, statul sau colectivitatile
asigura posibilitatea schimbului automatizat de date locale),m adica cei ce au nevoie de capital pentu
între Depozitarul Naţional şi Bursa.
a-si acoperi diverse cheltuieli sau pentru a-si
2. Înainte de începutul zilei de lucru a Bursei, sistemul
Depozitarului Naţional informează automat sistemul
finanta diverse investitii;
de tranzacţionare a Bursei referitor la cantitatea *investitorii - pers fiz, ag ec, societati de invest
valorilor mobiliare la conturile depozitare, care sînt fin, fonduri de investitii, in calitate de posesori de
accesibile pentru vînzare pe parcursul sesiunilor de capitaluri care sunt dispusi sa-l acorde
tranzacţionare la Bursa în ziua de lucru dată. solicitantilor spre a-l investi, in schimbul unor
3. În cazul în care membrul introduce în sistemul de avantaje dar totodata asumind-si unele riscuri;
tranzacţionare a Bursei ordinul de vînzare a valorilor *intermediarii fin (particip profesioniști) -
mobiliare (cu excepţia ordinelor, decontarea cărora societatile de servicii de investitii financiare -
trebuie să fie efectuată de către agentul de decontare al asigura distribuirea titlurilor, intermedierea si
părţii terţe), Bursa asigură verificarea existenţei la comertul cu acestea, dand siguranta participantilor
contul depozitar indicat în ordin a cantităţii suficiente
(alaturi de celelalte institutii - societati de
de valori mobiliare accesibile pentru vînzare.
Noţiuni generale privind CLEARINGU şi
decontare, depozitare, etc.) in realizarea
DECONTARILE la Bursă tranzactiilor, oferindu-le totodata si numeroase
1. «Clearing» - reprezintă totalitatea acţiunilor informatii.
întreprinse de Departamentul specializat al Bursei în Emitenții de valori mobiliare:
vederea colectării, verificării, corectării şi confirmării Acţiunile şi orice alte valori mobiliare care pot fi
informaţiei referitoare la tranzacţionarea valorilor convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra sau de a
mobiliare la Bursă, în perfectarea documentelor pentru vinde acţiuni pot fi emise doar de societăţile pe acţiuni.
executarea tranzacţiilor, precum şi în stingerea Obligaţiunile şi orice alte valori mobiliare care pot fi
obligaţiunilor de plată reciproce între Membrii Bursei. convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra
.2. «Decontarea» - reprezintă totalitatea acţiunilor obligaţiuni pot fi emise de societăţile pe acţiuni şi de
întreprinse concomitent de către Membrul–Vînzător, autorităţile . Recipisele depozitare moldoveneşti pot fi
pe de o parte, pentru a-şi onora obligaţiunile de livrare emise doar de societăţile de investiţii care deţin licenţă
a valorilor mobiliare şi de către Membrul–Cumpărător, de categoria C de societate de investiţii.
pe de altă parte, pentru a-şi onora obligaţiunile de Emisiunea valorilor mobiliare poate fi efectuată:
plată, pentru tranzacţiile bursiere, executate în cadrul a) prin intermediul ofertei publice;
unei şedinţe de tranzacţionare. b) prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă)
3. Decontările tranzacţiilor la Bursă se vor finaliza la Emitenţii sînt în drept să emită:
“data decontării”, care este momentul T + 3 pentru 1.obligaţiuni cu acoperire – obligaţiuni acoperite prin
toate tranzacţiile bursiere. Data “decontărilor finale” gajul bunurilor proprii şi/sau prin gajul bunurilor
reprezintă T + 6, care include 3 zile lucrătoare persoanelor terţe, şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin
ulterioare «datei decontării», rezervate pentru fidejusiune, şi/sau prin poliţa de asigurare de garanţii;
procesarea de către Registratorul independent a 2.obligaţiuni fără acoperire – obligaţiuni ce nu implică
înscrierii referitoare la trecerea dreptului de proprietate formele de acoperire stabilite la lit. a).
pe numele cumpărătorului. Obligaţiunile fără acoperire pot fi emise dacă acestea
oferă dreptul de a fi convertite în acţiuni sau dacă
emitentul întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) valoarea capitalului propriu este mai mare de un (5) În cazul în care influenţa exercitată de către
milion de lei; deţinătorii de participaţiune calificată, membrii
b) desfăşoară activitate timp de cel puţin 3 ani şi în consiliului de administraţie, conducătorii sau
ultimii 2 ani a obţinut profit net; în cazul băncilor personalul compartimentului de control intern al
comerciale – desfăşoară activitate timp de cel puţin un societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor sau al
an şi a finalizat c) pe parcursul ultimilor 3 ani, iar în companiei investiţionale care se autoadministrează
cazul băncilor comerciale – pe parcursul ultimului an, riscă să prejudicieze administrarea unui OPCVM,
pînă la data luării deciziei de emisiune, nu a fost tras la Comisia Naţională adoptă măsuri pentru suspendarea
răspundere pentru încălcarea prevederilor legislaţiei activităţii sau retragerea licenţei societăţii de
privind dezvăluirea informaţiei şi privind drepturile administrare fiduciară a investiţiilor sau a companiei
deţinătorilor de valori mobiliare;. investiţionale care se autoadministrează.
Statul ca participant pe Piața de Capital. Statul pe Investițiile se realizează cu scopurile: siguranța op.de
PC apare în calitate de PP, nu dispune de licență, și în investire; profitabilitatea investiției-un profit cit mai
calitate de vănzator a actiunilor statului in cadrul inalt; lichiditatea investițiilor.
procesului de privatizare. Mai apare in calitate de: Societatea de investiţii este obligată să presteze
emitent in cazul emisiunii de HVS; reglator în cadrul serviciile de investiţii şi serviciile auxiliare în mod
elaborării contractului si respectari actelor normative; onest, echitabil şi profesionist, care să corespundă
atribut suprem in cadrul litigiilor pe PC. Statul intereselor clientului.
efectuiaza plasari de VM p/u finantarea deficitului Societăţile de investiţii sînt în drept să desfăşoare
bugetar. următoarele servicii şi activităţi de investiţii:
Investitorii și investițiile-noțiune,caracteristică, a) primirea şi transmiterea ordinelor privind unul
atragere și protecție. sau mai multe instrumente financiare;
Investitorii – orice persoana fiz sau jur. Rezidenți și b) executarea ordinelor privind instrumentele
nerezidenți care urmăresc scopul investirii financiare în numele clienţilor;
mij.fin.proprii temporare libere în VM p/u a obține c) tranzacţionarea în cont propriu;
profit. d) managementul portofoliului;
Investitorii sunt cei care pun la dispozitia e) consultanţa de investiţii;
emitentilor capitalul de lucru de care aceștia au nevoie f) intermedierea subscrierii instrumentelor financiare
pentru realizarea scopurilor lor sau retrag fonduri şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza
pentru schimbarea destinației acestora, realizind și unui angajament ferm;
rolul de mobilizare a resurselor financiare suplimentare g) plasamentul instrumentelor financiare fără
existente in cadrul unei economii. angajament ferm;
Investitorii sunt deţinătorii de capital monetar care În vederea asigurării pînă la desfăşurarea unei
investesc în produse specifice pieţei de titluri activităţi în interesul clientului, societatea de investiţii
financiare şi îşi asumă riscurile acestei investiţii: este obligată să-i comunice acestuia:
a.Investitorii individuali, care sunt persoane fizice a) orice informaţii publice privind societatea de
sau juridice investiţii şi serviciile pe care le prestează;
b.Investitorii instituţionali, care sunt companiile sau b) informaţii privind instrumentele financiare şi
instituţiile ce efectuează tranzacţii de importanţă strategiile de investiţii aplicate de către societatea de
majoră investiţii, inclusiv riscurile aferente acestor
Protecţia drepturilor investitorilor instrumente şi strategii de investiţii;
(1) În vederea protejării intereselor investitorilor, c) condiţiile prestării serviciilor, inclusiv costurile şi
companiile investiţionale care se autoadministrează şi plăţile pe care le presupun aceste servicii;
societăţile de administrare fiduciară a investiţiilor care d) cerinţele stabilite de legislaţia valutară, inclusiv în
acţionează în numele unui OPCVM pot suspenda partea ce se referă la operaţiunile valutare.
temporar răscumpărarea acţiunilor şi a unităţilor de
fond, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, ale
actului de constituire şi cu acordul Comisiei Naţionale.
(2) Pentru protecţia interesului public şi a Intermediari financiari:
investitorilor, Comisia Naţională poate decide In economia moderna traseul finantarii externe
suspendarea temporară sau limitarea emisiunii şi/sau indirecte reprezinta cel mai important flux al banilor de
răscumpărarea acţiunilor şi a unităţilor de fond ale unui la economisitor la investitor. Toate companiile sau
OPCVM. societatile comerciale pe actiuni au nevoie de finantare
(3) Actul de suspendare specifică termenele şi externa. Chiar si acele corporatii sau societati
motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi comerciale care nu au datorii legal inregistrate in
după expirarea termenului stabilit iniţial în cazul în contabilitatea lor sunt finantate din exterior
care motivele suspendării se menţin. 'imprumutand de la actionari', prin intermediari:
(4) În situaţiile menţionate la alin. (1), OPCVM fonduri mutuale, fonduri de pensii, societati de
comunică, fără întîrziere, decizia sa Comisiei asigurari. Atunci cand o firma se imprumuta pe termen
Naţionale în vederea obţinerii acordului.
scurt, de regula apeleaza la banci comerciale, care sunt supravegherea şi controlul activităţii participanţilor
intermediari financiari. profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, adoptă
Pe piata monetara principalii intermediari financiari hotărîri privind retragerea licenţelor în cazul depistării
sunt: bancile comerciale, casele de economii si încălcărilor legislaţiei cu privire la piaţa valorilor
consemnatiuni, cooperativele de credit, casele de ajutor mobiliare.
reciproc (ca institutii financiare depozitare), societatile (5) Comisia Naţională informează Banca Naţională
de asigurari, fondurile de pensii si companiile a Moldovei despre licenţele eliberate băncilor şi altor
financiare si de investitii (ca institutii financiare instituţii financiare pentru activitate pe piaţa valorilor
nedepozitare). mobiliare, precum şi despre retragerea acestor licenţe.
Pentru piata de capital, intermediarii sunt societatile de (6) Pentru eliberarea licenţei, solicitantul depune la
brokeraj, care – de asemenea – sunt societati Comisia Naţională, în modul stabilit de aceasta, o
nedepozitare. Firmele de brokeraj sunt organizatii cerere scrisă, la care anexează documentele ce
financiare care cumpara si vand valori mobiliare confirmă corespunderea cerinţelor stabilite la art.53,
(actiuni – obligatiuni) si ofera informatii si sfaturi de inclusiv:
specialitate clientilor. a) certificatul de înregistrare a întreprinderii la
In ultimii ani, firmele de brokeraj au inceput sa ofere si Camera Înregistrării de Stat;
servicii bancare. Ele asigura clientilor conturi de b) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi
evidenta si de economii sau pot sa le acorde credite, organizaţiilor;
garantate cu actiuni. c) statutul, în două exemplare, cu toate modificările
11.Participantii profesionisti la piata valorilor şi completările înregistrate la data prezentării
mobiliare- categorii, caracteristici, criterii de documentelor, în care, cu excepţia băncilor şi altor
licentiere. instituţii financiare, va fi indicat genul de activitate
1.Banca de investiţii sunt instituţii specializate în pentru care se solicită licenţa;
transmiterea capitalurilor disponibile pe diverse e) documentul ce confirmă alegerea sau numirea
termene pentru plasarea lor în valori mobiliare emise organului executiv (administratorului);
de stat,de societăţi comerciale şi alţi emitenţi f) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune şi
potenţiali. Forme:Garantarea emisiunilor de valori darea de seamă cu privire la rezultatele financiare
mobiliare ;Distribuirea emisiunii de valori confirmate de audit. În cazul în care persoana juridică
mobiliare;Consultarea a fost constituită înainte de data stabilită pentru
2. Societăţile de valori mobiliareprincipala activitate, întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă
este cea de intermediere a tranzacţiilor cu valori bilanţul contabil intermediar, confirmat de comisia de
mobiliare efectuate de investitori în special pe pieţele cenzori;
financiare secundare (burse de valori, pieţe OTC). g) documentele bancare şi alte documente care
3.Societăţile de administrare a investiţiilor sunt confirmă formarea de către solicitantul de licenţă a
create în scopul asigurarei gestionării profesională a capitalului propriu şi a fondului de garanţie;
portofoliilor de valori mobiliare în care se plasează Genuri de activitate pe valorilor mobiliare?
disponibilităţile băneşti concentrate prin intermediul Pe piaţa valorilor mobiliare pot fi desfăşurate
acestor fonduri. următoarele activităţi de bază: de brokeraj; de dealer;
4.Societăţi de compensare, decontare, depozitare de administrare fiduciară a investiţiilor; de ţinere a
stabileşte cui revine responsabilitatea decontării registrului; de depozitare; bursieră pe piaţa valorilor
tranzacţiilor (livrarea valorilor mobiliare şi plata mobiliare; de depozitar central; de estimare a valorilor
numerarului) şi decontează efectiv tranzacţiile; mobiliare şi a activelor ce se referă la ele; de
furnizează servicii de depozitare ;asigură accesul la consulting investiţional; de fond de investiţii.
înregistrările registrului În funcţie de activitatea de bază desfăşurată conform
5.Societăţile de registru evidenţa este absolut licenţei obţinute, titularului de licenţă i se acordă
necesară, pentru ca societatea să cunoască cine deţine dreptul de a desfăşura următoarele activităţi conexe:
aceste valori mobiliare şi cine este îndreptăţit să de underwriting; de clearing şi decontare; de
primească sau să exercite drepturile care decurg din consulting.
calitatea de proprietar al acestora. 12.Tranzacțiile Bursiere.-definire, criterii de
Criterii de licentiere: clasificare, etapele unei tranz. Bursiere.
Comisia Naţională acordă licenţe pentru activităţile Tranzacţii bursiere contractele de vânzare-cumpărare
profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare . de titluri şi alte active financiare, care se încheie pe
(2) Licenţa pentru activitatea profesionistă pe piaţa piaţa secundară de capital cu mijlocirea agenţilor de
valorilor mobiliare se acordă pentru un termen de 5 ani bursă, respectiv a societăţilor de intermediere
şi este netransferabilă. financiară autorizate.
(3) Emitenţii care, conform legislaţiei, sînt în drept Clasificarea tranzactiilor:
să ţină registrul de sine stătător obţin licenţă la -categorii:la vedere, la termen;
Comisia Naţională. -În funcţie de obiectul lor: titluri financiare primare;
(4) Comisia Naţională şi organizaţiile abilitate de ea tranzacţii cu derivate financiare.
cu eliberarea licenţelor respective exercită
-După scopul final urmărit:plasamente simple; piaţă a titlurilor, ce trebuie, obligatoriu, păstrat pe
speculaţii bursiere; arbitraj cu valori mobiliare; întreaga perioadă
operaţiuni de acoperire;tranzacţii tehnice. Colateralul - contravaloarea titlurilor achiziţionate şi
.Mecanismul derulării unei tranzacţii bursiere plasate la broker drept garanţie a creditului acordat;
iniţierea tranzacţiei, prin stabilirea legăturii Apelul în marjă – reprezintă o garanţie suplimentară
dintre client şi societatea de bursă şi transmiterea, de solicitată de broker clientului, atunci când marja
către primul, a ordinului de vânzare/cumpărare; permanentă se reduce sub limita iniţială.
alegerea nemijloacită, de către client, a unei societăţi Tranzacţiile pe bani gata (CASH) se fac pe baza
de valori mobiliare, semnarea contractului şi contului cash deţinut de client la firma broker. În acest
deschiderea de către firma de broker, a unui cont în caz un investitor poate cumpăra titluri financiare cu
favoarea clientului prin intermediul căruia se va condiţia să plătească integral contravaloarea acestora,
asigura reglementarea financiară a operaţiunii si vărsînd suma respectivă în contul său la broker;
plasarea ordinului de către client simetric, clientul care vinde cash trebuie să predea
perfectarea tranzacţiei, respectiv negocierea şi titlurile contractate în cadrul aceluiaşi termen, primind
încheierea contractului de către agenţii de bursă; contrava lo area integrală a acestora în contul său.
Întâlnirea, prin intermediul mecanismului bursier,a Termenul de executare diferă la contractele cu
două ordine de sens contrar (vânzare/cumpărare), lichidare imediată (cash delivery) şi respectiv la cele
conţinând aceleaşi condiţii referitoare la scadenţă, cu lichidare normală (regular settlement). În primul caz
volum şi preţ, conduce la perfectarea contractului. predarea/plata titlurilor se realizează în chiar ziua
executarea contractului, adică îndeplinirea încheierii contractului de bursă. În al doilea caz, cel
obligaţiilor şi obţinerea drepturilor rezultate din mai frecvent, termenul este de cîteva zile, în raport cu
tranzacţie. Regulamentul bursei.
13. Tranzactii cu titluri primare practicate pe 14.Tranzactii cu titluri primare practicate pe
pietele de tip American- cash si in marja. pietele de tip European-pe piata cu
tranzacții de tip american reglementare imediata si lunara:cu prima,
a) cu lichidare imediată - executarea (predarea/plata stelajul
titlurilor) are loc chiar în ziua încheierii contractului a)la vedere - se execută la cursul zilei, urmând ca
b)cu lichidare normal- din momentul încheierii livrarea titlurilor/plata prețului să aibă loc imediat sau
contractului, finalizarea are loc într-un anumit număr într-o perioadă de câteva zile (3, 5, 7 zile) stabilită de
de zile bursiere (între 3 – 7 zile) potrivit autoritatea fiecărei piețe bursiere
reglementărilor fiecărei piețe bursiere b)pe piața cu reglementare lunară -se inițiază la un
c)cu lichidare pe bază de aranjament special moment dat, urmând a fi executate la o dată fixă (zi de
-finalizarea operațiunii are loc într-un interval mai lichidare), în cursul aceleiași luni sau a unei luni
mare decât lichidarea normală, prin înțelegere între calendaristice viitoare, dar nu mai târziu de sfârșitul
părți d)cu lichidare la emisiune - se utilizează în cazul anului
titlurilor autorizate a fi emise, dar neemise încă, cu c)la termen ferm -se prestabilesc elementele
obligația specificării de către emitent a datei ferme a contractuale cu privire la cantitate, preț, momentul
emisiunii, care va fi în același timp și dată de lichidare. decontării, finalizarea tranzacției având loc la o dată
Tehnica tranzacţiilor în marjăreprezintă cumpărarea viitoare (contracte forward)
titlurilor primare pe datorie, caz, în care brokerul d)condiționate -se execută la termen și dau
acordă clientului său un credit pentru realizarea posibilitatea operatorului să aleagă între executarea
plasamentului bursier. În funcţie de nivelul marjei, contractului sau abandonarea sa prin plata unui cost al
operatorul poate să câştige sau să piardă mai mult operațiunii
decât într-o tranzacţie cash, producându-se aşa-numitul Tranzacţiile cu primă sunt operaţiunile bursiere care
efect de levier. Efectul de levier exprimă creşterea ratei oferă cumpărătorului posibiltatea, în schimbul unei
de remunerare a capitalurilor proprii, determinată de prime achitate vânzătorului, de reziliere a contractului,
creşterea gradului de îndatorare dacă realizarea acestuia îi aduce pierderi.
Trasaturi a tranz in marja: Stelajele sunt operaţiuni la termen, care combină
Brokerul, în calitate de creditor, solicită o garanţie ce caracteristicile tranzacţiilor ferme cu cele ale
constă în valorile mobiliare cumpărate ;Operaţiunea operaţiunilor condiţionate. Cumpărătorul stelajului
implică acordarea unui credit în bani sau unui anticipează o puternică fluctuaţie a cursului titlurilor
împrumut de titluri; Iniţierea tranzacţiei are loc prin tranzacţionate, iar vânzătorul unui stelaj evaluează că,
depunerea, de către client, a unei sume reprezentând până la scadenţă, cursul valorilor mobiliare
marja iniţială tranzacţionate va fi stabil.
Marja initiala-suma de bani pe care clientul trebuie să 15.Analiza fundamentală- principii, instrumente,
o depună la broker în calitate de garanţie, înainte de modele de prognozare.
plasarea ordinului de cumpărare şi executare a 1. analiza fundamentală presupune studierea
tranzacţiei. situaţiilor financiare şi a conjuncturii economice,
Marja permanentă reprezintă nivelul minim al scopul acesteia fiind estimarea cât mai exactă pe baza
capialului propriu al clientului, în raport cu valoarea de informaţiei financiare a cursului şi a riscurilor valorilor
mobiliare. sau proceduri de insolvenţă sau şi mai rău dacă
Avantaje: este principala modalitate prin care urmează să intre în faliment;
investitorul poate selecta instrumentele în care doreşte Analiza tehnică utilizează o serie de instrumente
să investească ;ne arată modalitatea în care se pentru previzionarea evoluţiei viitoare a cursului
fundamentează valoarea unui instrument financiar şi pe acţiunilor printre care:
baza acestei informaţii putem decide dacă un titlu este  Trenduri şi tunele;
subevaluat sau supraevaluat.   Formaţiuni grafice (triunghiulare, grafice de tip
Dezavantaje: Analiza fundamentală nu poate indica „cap şi umeri”, de tip M şi W);
momentul optim de intrare sau de ieşire de pe o  Grafice (liniare,prin bare,candleticks, point şi
investiţie; figuri);
Foloseşte un volum foarte mare de informaţii pentru a  Media mobilă.
ajunge la o concluzie;Utilizatorii acestei metode de (TEMA 7)
analiză folosesc cel mai des strategia „cumpară şi Principiile analizei tehnice:
aşteaptă” pe termen lung şi nu o modifică chiar dacă 1.Mișcările pieții iau in considerație totul. Esența
tendinţa pieţei s-a schimbat; axiomei constă în faptul că toată informația necesară
Obiectivul analizei fundamentale este evaluarea pentru luarea unei decizii investitionale rationale se
societăţii emitente şi a capacităţii acesteia de a obţine conține in pretul de piata al actiunii.
profituri. 2.preturile se miscă în mod orientat. Termenul trend
Analiza fundamentală permite definitivarea câtorva inseamna o anumita directive de miscare a
aspecte esenţiale în activitatea unei companii, printre preturilor.Sarcina principal a analizei tehnice este
care: determinarea trendului pentru utilizarea in comert.
 evaluarea stabilităţii veniturilor societăţii cu Există 3 tipuri de trend:
ajutorul metodelor statistice; Al taurilor- miscarea ascendenta a preturilor;
 determinarea factorilor de risc care sunt implicaţi în Al urșilor- miscarea descendenta a preturilor;
operaţiunile curente ale companiei; Lateral- pretul, practice nu se mișcă.
 analiza calitativă a produselor şi a pieţei de 3. istoria se repeat. Totul este supus ciclitatii.
desfacere; Analiza tehnică implică studierea evolutiei cursului și
 calitatea managementului. a volumului zilnic de actiuni tranzactionate. Sumarele
În acelaşi timp, analiza fundamentală serveşte drept zilnice de tranzactionare cuprind, p-u toate societațile
metodă de determinare a cursului teoretic al acţiunilor, tranzactionate in ziua respective, urmatoarele date: nr.
permiţându-ne să stabilim dacă valorile mobiliare De tranzactii cu acele actiuni, volumul de actiuni
supuse analei sunt evaluate corect, adică, dacă acestea tranzactionate, valorile medii minime si maxime ale
din urmă nu sunt supra/sau subevaluate. cursului din ziua respective, cursul de inchidere,
Informaţia necesată pentru realalizarea analizei variatia cursului mediu fata de cursul mediu din ziua
fundamentale la micronivel poate fi selectată din precedent.
principalele documente financiar - contabile: 17.Definirea si semnificatia indicelor bursieri,
 Bilanţul şi anexa la bilanţ; tipologia indicelor bursieri.Modul de formare si
 Contul de profit şi pierdere; calculare a indicelor bursieri.
 Situaţia patrimoniului; Indicii bursieri reprezintă instrumentul prin
 Rezultatele financiare; intermediul căruia este evidenţiată tendinţa de
 Raportul financiar; ansamblu a bursei, respectiv mişcarea generală a
 Declaraţia privind impozitul pe venit. cursurilor acţiunilor pe aceeaşi piaţă.
16. Analiza tehnică –principii, instrumete, figure de Clasific Indicilor bursieri:
trend, tipologia trendurilor: 1.După natura valorilor mobiliare care stau la baza
Analiza tehnica reprezintă studiul trecutului construcţiei indicelui:
acţiunilor sau altor instrumente financiare în vederea  indici pentru acţiuni;
prezicerii trendurilor următoare şi a luării deciziilor de  indici pentru obligaţiuni ;
investiţii.  indici pentru fonduri mutuale.
Avantaje:Analiza tehnică odată însuşită este uşor de 2 După gradul de cuprindere a pieţei:
utilizat şi de adaptat diferitelor instrumente financiare..  indici generali sau compoziţi, care au drept scop
Ea se concentrează doar pe grafice şi pe evoluţia din reflectarea evoluţiei unei economii în ansamblu;
trecut a preţurilor, evaluând ce s-a întâmplat pentru a  indici speciali sau sectoriali, care reflectă evoluţia
estima ce se va întâmpla;ne poate indica destul de valorilor mobiliare încadrate într-o ramură.
precis momentul când să intrăm sau să ieşim de pe un 3.După modul de construcţie privit prin prisma
instrument, ceea ce analiza fundamentală nu poate evoluţiei:
face;Analiza tehnică foloseşte un număr mult mai  indici din prima generaţie, care includ un număr
restrâns de informaţii decât analiza fundamentală; redus de societăţi şi nu elucidează toate segmentele
Dezavantaje: nu ne poate spune dacă un emitent este ramurale ale unei economii, de obicei, fiind calculaţi
în dezechilibru financiar, dacă este implicat în procese ca o medie aritmetică simplă a preţurilor acţiunilor
componente;
 indici din generaţia a doua, unde, de regulă, c) neacordarea unei ponderi, fiind calculate doar
numărul societăţilor selectate este mai mare, preţurile de piaţă ale titlurilor ce formează eşantionul.
cuprind titluri din toate sectoarele, fiind ponderaţi cu 3) Alegerea datei de referinta, pentru care indicele se
capitalizarea bursieră. echivaleaza cu 100, 1000 sau 10000 de puncte.
4. După entitatea care a conceput şi calculează
indicele:
 indici oficiali, indici calculaţi de autorităţile pieţei Calcularea indicelor bursieri Metodologia de
bursiere; calcul a indicilor bursier difera de la un indice la
 indici neoficiali, care pot fi calculaţi de publicaţii de altul in functie de caracteristicile fiecarui indice.
specialitate, de instituţii financiare etc.
Pentru indicii de prima generatie, formula de
5. În funcţie de intervalul de timp la care sunt calculaţi:
 indici calculaţi în timp real, de regulă, disponibili
calcul este o medie aritmetica a cursurilor
on-line, la un interval de timp foarte scurt; actiunilor componente, ajustata cu un divizor a
 indici calculaţi la momente precise: doar la carui valoare se modifica periodic in functie
începutul şi sfârşitul zilei de bursă. modificarile structurale ale patrimoniului
6. În funcţie de posibilitatea de a construi produse societatilor emitente ale actiunilor cuprinse in
bursiere derivate: indice.Relatia generala de calcul a unui indice este
 indici negociabili, care sunt utilizaţi pe pieţele urmatoarea:I=suma cursurilor actiunilor
derivate ca active suport; componente /divizor
 indici nenegociabili, care, prin modul de construcţie 1.metoda de calcul. Indicele Dow-Jones
(de concepţie) sau printr-o interdicţie Industrial Average (DJIA) este cel mai cunoscut si
expresă a creatorilor, nu pot fi utilizaţi în acest scop.
mai cotat indice bursier american, fiind utilizat de
7. După modul de ponderare a preţului, sub raportul
formulei de calcul:
presasi alte mijloace de informare pentru a masura
 medie aritmetică simplă; progresul pietei bursiere americane Caracteristic
 medie aritmetică ponderată; pentru acest indice este faptul ca in calculul
 medie geometrică. indicelui, actiunile nu sunt considerate cu nici un
8.. După modul de organizare a pieţei secundare de fel de pondere ceea ce face ca modificarea
capital pe care sunt calculaţi: cursului oricarei actiuni sa aiba acelasi efect
 indici pentru pieţe secundare tip bursă de valori; asupra indicelui, indiferent de capitalizarea
 indici pentru pieţe secundare tip OTC. bursiera pe care o prezinta.
9. După arealul cuprins în evaluare: Relatia de calcul a indicelui este:
 indici naţionali; DJIA = P1+P2+…..+P30 / DJIA Divizor
 indici regionali;
unde P1…P30 sunt preturile actiunilor
 indici mondiali.
Indicele bursier este un indicator statistic care reflectă
componente, iar divizorul este acela de care am
evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare. vorbit mai sus.
Introducerea indicilor bursieri derivă din necesitatea 2.metoda de calcul. Indicele DAX-30 este cel
urmăririi evoluţiei în ansamblu a pieţei respective. mai reprezentativ indice bursier de pe piata bursiera
Creşterea indicelui bursier reflectă faptul că cererea de germana fiind calculat pe baza a 30 actiuni considerate
valori mobiliare, este superioară ofertei, acest lucru „blue chips”. Alaturi de acest indice se calculeazasi alti
indicând o activitate pozitivă, a societăţilor cotate la indici printre care DAX 100, MDAX, CDAX (indice
bursă compozit), NEMAX 50, precum si alti indici sectoriali
Modul de formare a indicelor bursieri.: in numar de peste 30.Relatia pe baza careia se
1.Stabilirea compoziţiei indicelui, ceea ce presupune calculeaza indicele DAX este urmatoarea:
determinarea eşantionului de valori mobiliare reţinute Σ (p it x q it1 x c it)
din totalul titlurilor tranzacţionate la un moment dat. Σ (p i0 x q i0)
Eşantionul poate fi mai larg sau mai restrâns. În toate DAXt = Kt1 × ×1000
cazurile numărul de titluri tranzacţionate este mai mare unde:
decât numărul de titluri reţinute; • t0 – data de referinta, 30 decembrie 1987;
2.A doua etapă o constituie construcţia propriu-zisă a • t1 – data ultimei ajustari anuale;
indicelui, în care sunt stabilite ponderile diferitelor • pit – ultimul pret al actiunii i;
elemente în cadrul eşantionului. Există trei tipuri de • qit1 – capiatlul listat al actiunii i in data ultimei
ponderare în cadrul indicelui bursier: ajustari anuale;
a) acordarea din construcţia indicelui a unei ponderi • pi0 – pretul actiunii i la data de 30 decembrie 1987;
egale fiecărei componente din eşantion, astfel încât • cit – factor de ajustare pentru actiunea i la momentul
produsul dintre numărul de titluri dintr-un tip şi preţul t;
acestuia să fie constant; • Kt1 – factor de continuitate al indicelui;
b) acordarea unei ponderi proporţionale cu cit – este factorul de corectie de care am amintit mai
capitalizarea bursieră; sus si el se calculeaza dupa relatia urmatoare:
cit=ultimul pret fara modificari /(ultimul pret fara 3.Legii „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”
modificari – deducerea calculata ) nr.199-XIV din 18.11.98
3.met. Indicele Financial Times (FT-30) sau FT 4.Legii „Privind societăţile pe acţiuni” nr. 1134-XIII
Ordinary Share Index a aparut in 1935, calculat de din 02.04.97
Financial News (ulterior Financial Times). El a fost precum şi de un şir de regulamente şi hotărâri:
calculat pe baza actiunilor a 30 de societati 5. Regulamentul privind modul de ţinere a registrului
reprezentative din sectorul industrial. Structura initiala deţinătorilor de valori mobiliare nominative de
difera semnificativ de structura actuala a indicelui, către registratori şi deţinătorul nominal Hotărârea
aceasta modificandu-se pe parcursul anilor. Datorita CNVM nr.15/1 din 16.03.07, MO 13.04.07 nr.51-
numarului mic de actiuni cuprinse in portofoliul 53
indicelui, acesta este sensibil la modificarile de pe 6. Hotărârea CNVM „Privind modul de acordare şi
piata in comparatie cu alti indici care au in retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa
componenta un numar mai mare de actiuni. valorilor mobiliare”, nr.12/1 din 28.10.99
Indicele se calculeaza ca medie geometrica a cursurilor 7. Regulamentul „Cu privire la atestarea specialiştilor
actiunilor considerate „blue chips” (cu o lichiditate profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi
crescuta) impartit la cursul din data considerata ca eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a
baza. activa pe piaţa valorilor mobiliare“, aprobat
18. Cadrul legal ce detrem aspectele functionarii prin Hotărârea CNVM nr.10/12 din 28.09.1999.
pietei de capital în RM : constitutia RM, Codul 8. Hotărârea cu privire la aprobarea actelor normative
civil, legile organice pe piata valorilor mobiliare. privind activitatea de brokeraj şi dealer Nr.48/7
Cadrul legal al pieţei de capital din Republica Moldova din 17.12.2002 Monitorul Oficial al Republicii
este reprezentat de: Moldova nr.20-22/31 din 14.02.2003 etc.
- Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova; 9. COD Nr. 1107 din 06.06.2002 CODUL CIVIL AL
- Decretele Preşedintelui Republicii Moldova; REPUBLICII MOLDOVA- Legislaţia civilă este
- Hotărârile Guvernului Republicii Moldova; întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la
- Regulamentele elaborate şi aprobate de CNPF; raporturile reglementate de ea, inviolabilităţii
- alte acte normative elaborate de instituţiile de proprietăţii, libertăţii contractuale, inadmisibilităţii
auto-reglementare (de exemplu, imixtiunii în afacerile private, necesităţii de realizare
Regulile Bursei de Valori); liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii
- Codul Penal, Codul Civil, Codul Administrativ etc. persoanei în drepturile în care a fost lezată şi de
(care stipulează unele norme privind apărare judiciară a lor.
piaţa de capital). 10. LEGE Nr. 192 din 12.11.1998 privind Comisia
Pentru Republica Moldova, în condiţiile de aspirare la Naţională a Pieţei Financiare
integrarea în comunitatea europeană, 19.Comisia Națională a Pieței Financiare:
un principiu prioritar îl constituie racordarea legislaţiei Comisia Naţională a Pieei Financiare , este o
din domeniul pieţei de capital autohtone autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de
la cea europeană. legea cu privire la piaţa valorilor Parlament, care reglementează şi autorizează
mobiliare si legea societatilor pe actiuni. activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară,
1.LEGE Nr. 199 din 18.11.1998 cu privire la piaţa precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de
valorilor mobiliare*- Prezenta lege reglementează către ei. În acest scop, Comisia Naţională este învestită
relaţiile ce apar la emisiunea şi la circulaţia pe cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţie, de
intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi
teritoriul ţării a valorilor mobiliare, stabileşte
administrativă, în limitele stabilite de legislaţie.
dispoziţiile generale privind activitatea pe piaţa Comisia Naţională are următoarele atribuţii:
valorilor mobiliare, măsurile de protecţie a a) elaborează şi, în comun cu Guvernul, aprobă
intereselor investitorilor şi răspunderea pentru strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare;
încălcarea legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare.  b) exercită prerogativele legale privind
2. LEGE Nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa reglementarea şi supravegherea pieţei financiare
de capital Prezenta lege reglementează activitatea nebancare prin adoptarea de decizii şi dispunerea de
societăţilor de investiţii, a organismelor de masuri executorii pentru participanţii la piaţa
plasament colectiv şi a Fondului de compensare a financiară nebancară, precum şi efectuează, la cerere
investitorilor, ofertele publice, ofertele de sau din oficiu, interpretarea oficială a deciziilor
preluare, infrastructura pieţei de capital, inclusiv proprii;
c) acordă, retrage, suspendă şi reperfectează licenţe
pieţele reglementate, defineşte abuzul pe piaţa de
şi autorizaţii participanţilor profesionişti, precum şi
capital şi stabileşte cerinţe privind dezvăluirea acordă autorizaţii de reorganizare a acestora, în
informaţiei în scopul menţinerii standardelor conformitate cu legislaţia;
înalte de activitate pe piaţa de capital, precum şi d) acordă asociaţiilor participanţilor profesionişti
crearea de condiţii optime pentru investiţiile statut de organizaţie de autoreglementare, precum şi
financiare.
deleagă acestora, în corespundere cu legislaţia, una sau regulamentului, prin înscrieri protocolare. Înscrierile
mai multe împuterniciri; protocolare se aplică doar în limitele în care nu este
e) stabileşte, în cazurile prevăzute de legislaţie, necesară adoptarea unei decizii sub formă de hotărîre
cerinţe faţă de operaţiunile cu valori mobiliare şi sau ordonanţă conform prevederilor prezentei legi.Prin
activitatea participanţilor profesionişti, inclusiv cerinţe hotărîri, Comisia Naţională fondează şi lichidează
faţă de mărimea capitalului propriu, şi normele de instituţii, inclusiv reprezentanţe teritoriale, acordă,
prudenţă financiară; suspendă sau retrage licenţe şi autorizaţii, adoptă,
f) monitorizează situaţia financiară a participanţilor modifică sau abrogă acte normative ce ţin de
profesionişti, precum şi conformarea acestora reglementarea pieţei financiare nebancare, aplică
cerinţelor de activitate stabilite de legislaţie, efectuează interdicţii, aprobă regulamentul propriu, precum şi
controale asupra activităţii acestora în limitele realizează atribuţiile stabilite de prezenta lege şi de alte
competenţei sale; acte legislative.
k) stabileşte modul de înregistrare, înregistrează 20.Evolutia sistemului bursier international și
ofertele publice şi cele de tender referitoare la valorile componentele pietei internationale de capital.
mobiliare, precum şi rezultatele realizării acestora; 1.Bursa de Valori a Moldovei a fost fondată în luna
l) stabileşte modul de plasare şi de circulaţie a decembrie 1994, în baza Legii cu privire la circulația
valorilor mobiliare străine pe piaţa valorilor mobiliare valorilor mobiliare și bursele de valori. La crearea
a Republicii Moldova; bursei au participat 34 de fondatori - participanți
n) exercită, în comun cu Consiliul Concurenţei, profesioniști la piața valorilor mobiliare.
controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la Dezvoltarea unei mari pieţe europene necesită
protecţia concurenţei pe piaţa financiară nebancară; cunoaşterea diferitelor burse dinţările comunitare,
r) supraveghează activitatea Biroului Naţional al fiecare dintre ele având o importanţă diferită în cadrul
Asigurătorilor de Autovehicule din Republica pieţelor financiare naţionale. Capitalizarea bursieră în
Moldova; ţările europene se situează pe poziţia a treia, după
s) stabileşte modalitatea evidenţei de către pieţele americană şi japoneză. Internaţionalizarea
asigurători a contractelor de asigurare (poliţelor de pieţelor, dezvoltarea telecomunicaţiilor, creşterea
asigurare) şi aprobă transferul de portofolii ale mişcărilor de capital transnaţionale au făcut necesară o
asigurătorilor; nouă reglementareşi modernizare a structurii pieţelor.
Autoritatea Comisiei Naţionale se extinde asupra Alte măsuri au antrenat modificări directe ale pieţelor
participanţilor la piaţa financiară nebancară, care financiare şi vizează: sporirea accesului operatorilor
cuprind emitenţii de valori mobiliare, investitorii, străini pe pieţele naţionale; crearea de noi produse
asiguraţii, organizaţiile de autoreglementare pe piaţa financiare (precum contractele futures şi options) şi
valorilor mobiliare, Biroul Naţional al Asigurătorilor care permit operatorilor să se acopere contra riscului
de Autovehicule din Republica Moldova, membrii de curs de schimb; modernizarea pieţelor de valori ale
asociaţiilor de economii şi împrumut, clienţii tezaurului.
organizaţiilor de microfinanţare şi participanţii Marea Britanie
profesionişti la piaţa financiară nebancară. Creată în secolul al XVII-lea, Bursa de la Londra a fost
Obiectivele de bază ale Comisiei Naţionale a Pieţei mult timp prima bursă din lumeşi a rămas cea mai
Financiare sunt: consolidarea stabilităţii, asigurarea internaţionalizată piaţă financiară. Bursa de Valori din
transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului Marea Britanie are sediul la Londra, se numeşte
financiar, prin adoptarea şi menţinerea unui cadru London Stock Exchange şi reuneşte toate bursele
regulatoriu şi de supraveghere a participanţilor pieţei regionale. Din acest punct de vedere, uneori, se
financiare adecvat pentru reducerea riscurilor foloseşte şi denumirea deUnited Stock
sistemice, precum şi pentru prevenirea practicilor Exchange.Bursele regionale sunt specializate în cotaţii
neloiale, abuzive şi frauduloase în sectorul financiar, în de titluri locale dar pot, de asemenea, negociaşi titlurile
scopul protejării intereselor clienţilor şi investitorilor. cotate la Londra. Dintre bursele regionale menţionăm:
Autoritatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Midland and Western (la Birmingham); Northern (la
se extinde asupra: emitenţilor, investitorilor, Manchester); Nortern Ireland (la Belfast); Scotish (la
participanţilor profesionişti ai pieţei valorilor Glasgow); Irish (la Dublin). Responsabilităţile LSE
mobiliare, definiţi de legislaţia privind piaţa valorilor sunt asemănătoare cu cele ale NYSE: admiterea de noi
mobiliare, companiilor de asigurare, brokerilor de membri, admiterea valorilor la cotă şi organizarea de
asigurare, fondurilor nestatale de pensii, organizaţiilor tranzacţii. Din 1973, influenţa ei s-a extins la toate
de microfinanţare, asociaţiilor de economii şi bursele regionale, ca şi la Bursa de la Dublin, care a
împrumut, organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor fuzionat cu cea din Londra. Structura organizatorică
istoriilor de credit. britanică este formată din două niveluri: SIB, „braţul
Comisia Naţională emite decizii sub formă de hotărîri secular” al statului care asigură ordinea sistemului şi
şi ordonanţe, care se semnează de preşedinte sau, în adoptă norme reglementatoare; SROs (self-regulatory
absenţa acestuia, de vicepreşedintele organisations), autorităţi profesionale investite cu
împuternicit.Consiliul de administraţie, după caz, poate prerogative de putere publică, însărcinate cu agrearea
delibera în şedinţe şi rezolva unele chestiuni, conform
şi controlul profesioniştilor care intră în sfera lor de Prima bursă de mărfuri a fost deschisă la Frankfurt în
competenţă. 1402, iar obligaţiunile fac
Belgia.Către anul 1360, negustorii din Bruges se obiect al comerţului de bursă din secolul următor.
reuneau pentru încheierea afacerilor în faţa hotelului Primele acţiuni negociate la Frankfurt au fost cele ale
Van der Boursen. Acest nume a fost dat apoi Băncii Naţionale a Austriei, în 1820. Frakfurt ocupa, în
operaţiunilor de tranzacţionare în ansamblul lor şi secolul al XVIIIlea un loc important în materie de
adoptat şi în alte oraşe belgiene şi străine. Bursa arbitraj internaţional şi de plasament de emisiuni
fondurilor publice a fost creată în 1801. Legea din 4 străine. La începutul secolului al XX-lea tranzacţiile au
decembrie 1990 a operat o reformă profundă a fost concentrate la Bursa din Berlin, apoi, după cel de-
operaţiunilor pe pieţele financiare şi a statutului al doilea război mondial, prima bursă care începe să
intermediarilor financiari. De asemenea, prin decizia funcţioneze din nou, în septembrie 1945, este Bursa
regală din ianuarie 1991 s-a stabilit noul cadru de din Frankfurt. În prezent, există 8 burse germane:
funcţionare a burselor belgiene. Pe piaţa financiară Frankfurt, Bremen, Hamburg, Berlin, Düsseldorf,
belgiană funcţionează trei burse la: Bruxelles, Anvers Hanovra, München şi Stuttgart.
şi Liege (bursa fondurilor publice). Cea din Bruxelles Piaţa internaţională de capital este parte
este predominantă atât prin numărul de titluri componentă a pieţelor financiare internaţionale din
negociate (90% din total), cât şi prin volumul structura cărora fac parte:
tranzacţiilor. Buna funcţionare a pieţei este asigurată 1) ansamblul pieţelor financiare ale ţărilor care aprobă
de: societăţile de bursă, Comisia de bursă, Comisia emisiuni de titluri financiare străine;
bancarăşi intermediari. Principalii indici bursieri ai 2) ansamblul pieţelor financiare ale ţărilor care acceptă
pieţei bursiere belgiene sunt : Indicele pieţei în tranzacţii cu titluri financiare străine;
numerar şi indicele pieţei la termen; 3) piaţa eurocapitalului.Pieţele financiare au nu numai
 BEL 20 - care exprimă evoluţia cursurilor celor mai rolul de a dirija disponibilităţile de capitaluri către
mari 20 de societăţi. agenţii economici de pe piaţa internă, dar şi de pe
Elveţia pieţele altor ţări, fapt care a dus la formarea pieţei
Aceasta este a patra piaţă bursieră europeană. În financiare internaţionale. Pieţele financiare
Elveţia, deşi, tradiţional, existau şapte pieţe bursiere, internaţionale şi-au dezvoltat propriile lor structuri şi
au rămas numai cele trei mari – Zürich, Basel şi sunt complementare pieţelor financiare naţionale, care,
Geneva – dintre care prima este cea mai importantă în acest nou context, asigură deplasarea de capitaluri
bursă a ţării. Piaţa bursieră elveţiană are un caracterul financiare de pe pieţele cu disponibilităţi mari spre
relativ internaţionalizat, cu o pondere importantă a pieţele cu absorbţie rentabilă.
obligaţiunilor străine (inclusiv euroobligaţiuni). Componentele pieţei de capital internaţionale sunt
Franţa următoarele:
În Franţa a existat o piaţă a auruluişi a efectelor de  ASOCIAŢIA AGENŢIILOR NAŢIONALE DE
comerţ încă din 1141. Comercianţii specializaţi în NUMĂRĂTOARE (ANNA – Association of National
negoţul cu efecte de comerţ deţineau monopolul Numbering Agencies) care are sediul principal în
operaţiunilor de schimb. În 1719 s-a înfiinţat prima Noisyle-Grand,Franţa, şi a fost fondată într-o adunare
bursă (John Law), iar în 1724, după eşecul Law, Bursa generală reunită în Bursa de Valori de la Londra la 7
din Paris a făcut obiectul unei reglementări regale. De- februarie 1992. Se ocupă cu promovarea şi cu
a lungul vremii, activitatea bursei a fost modestă. În schimbul numărătorii valorilor mobiliare
urma reformei din 1978 (legea Monroy), care aduce internaţionale, coduri de identificare a titlurilor de
importante avantaje fiscale, are loc o creştere a valori care se negociază pe pieţele de capital în toată
numărului titlurilor străine negociate. Reformele din lumea.
1983, 1987, urmate de cele din 1990 şi 1991 au dus la  EUROCLEAR - cel mai mare sistem de custodie,
o dezvoltare accentuată a activităţii pe pieţele bursiere lichidare şi compensare a valorilor în lume, oferind
franceze. Există 7 burse franceze: Paris, Bordeaux, securitate tranzacţiilor care realizează legăturile dintre
Lille, Lyon, Marseille, Nancy şi Nantes. participanţi ( instituţii financiare importante din 80 de
Bursa din Paris este cea mai importantă, realizându-se ţări). Sediul principal se află la Bruxelles (Belgia).
prin intermediul ei peste 95% din volumul Printre membri se numără depozitarii centrali din
tranzacţiilor. Belgia, Franţa, Irlanda, Marea Britanie, Olanda etc.
 prima piaţă, cu 422 de companii listate (din care  CLEARSTREAM INTERNATIONAL - este
57% străine); depozitar central pentru Germania şi Luxemburg şi
 piaţa a doua, cu 60 de companii (din care 10% pentru pieţele internaţionale.
străine).  CODUL ISIN - este un cod universal care identifică
Piaţa elveţiană este controlată de trei mari bănci: orice valoare emisă de o organizaţie sau instituţie, cum
Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation şi ar fi acţiunile sau obligaţiunile. Codul ISIN este
Credit Suisse şi nu există, practic, societăţi cu caracter compus din 12 caractere. Primele 2 caractere identifică
exclusiv bursier codul ţării unde valorile sunt legal înregistrate.
Germania Următoarele 9 caractere identifică valorile ca atare.
Ultimul caracter corespunde unui verificator digital.
Componentele pieţei capitalurilor, după categoria
instrumentelor financiare, sunt următoarele: piaţa
acţiunilor; piaţa obligaţiunilor; piaţa titlurilor de stat;
tranzacţiile repo şi reverse repo; piaţa produselor
derivate; piaţa instrumentelor financiare sinetice

S-ar putea să vă placă și