Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT

Contabilitatea marfurilor

Elev:Matran Razvan Alexandru


1.Contabilitatea Marfurilor
1.1Notiuni Generale
1.2Evaluarea Marfurilor la entitatile comerciale cu amanuntul
1.3Evaluarea Marfurilor la entitatile comerciale cu ridicata
1.4 Conturi utilizate
2. Studiu de caz Contabilitatea Marfurilor la FE Marketing SRL
2.1 Prezentare Firma de exercitiu
2.2 Operatii privind contabilitatea Marfurilor
3. Norme de sanatate si securitate muncii P.S.I la FE Marketing
SRL

Notiuni generale:
Categoria cea mai importantă de stocuri într-o entitate cu obiect de
activitate comerţul o reprezintă mărfurile. Marfa este un produs al
muncii destinat schimbului prin intermediul vânzăriicumpărării 1 .
Termenul provine din maghiarul “marha” (=vită, deoarece “vitele
sunt la popoarele pastorale principalul obiect de transacţiune” 2 ).
Prima definiţie a cuvântului scris în forma actuală este cuprinsă în
ediţia întâi a Dicţionarului universal al lui Lazăr Şăineanu din 1886,
astfel: marfă = 1. (înv. şi reg. în forma marhă, marvă), vită; 2. bun
(material) destinat schimbului pe piaţă (cu excepţia imobilelor)3
Enciclopedia lui Diaconovici 4 oferă informaţii mai ample şi
generale, cu semnificaţie economică evidentă – “marfa = producte
naturale, industriale, artificiale, luate prin comerciu de la producător
şi puse la îndemâna consumatorilor cu un beneficiu, fie pentru
acoperirea directă a trebuinţelor consumaţiunii ori luxului, fie spre a
servi în industrie” Din definiţiile surselor romaneşti din perioada
economiei libere (până la 1945) şi din perioada de tranziţie la
economia liberă (după 1989) rezultă următoarele trăsături
esenţiale:
a) marfa este orice bun care se vinde şi se cumpără
b) marfa este rezultat al muncii omeneşti
c) marfa este destinată schimbului, deci este gândită si realizată
exclusiv pentru nevoi nepersonale
d) schimbul mărfii se face prin vânzare-cumpărare, adică prin fapte
de comerţ.

Pe traseul producator - consumator,marfurile parcurg doua


stadii si anume:
Circulatia cu ridicata a marfurilor reprezintă activităţile de
vânzare a mărfurilor (fără ca acestea să sufere transformări
esenţiale faţă de starea în care ele au fost cumpărate) în cantităţi
mari, către comercianţi cu amănuntul, utilizatori industriali şi
comerciali, colectivităţi şi utilizatori profesionali, alţi comercianţi cu
ridicata sau intermediari de comerţ cu ridicata şi nu către
consumatori finali.

Activităţile de comerţ prestate de intermediari de comerţ cu ridicata


(activităţile comisionarilor, intermediarilor de mărfuri, precum şi
toate intermedierile care se realizează în numele sau în contul
terţilor) indiferent dacă vânzarea se face pe piaţa internă sau
pentru export.

Valoarea vânzărilor cu ridicata reprezintă volumul veniturilor


rezultate din vânzarea mărfurilor cu ridicata şi/sau comisionul
încasat de comisionari din activitatea de intermediere a comerţului
cu ridicata.
În valoarea comerţului cu ridicata nu se includ:
– vânzările de produse proprii efectuate de unităţile producătoare
direct către unităţile comerciale sau alţi producători;
– activitatea de bursă a mărfurilor;
– exporturile de produse proprii realizate direct de către unităţile
producătoare.
 Circulatia cu amănuntul este o formă de circulație a mărfurilor
care constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde
consumatorilor finali, în cantități mici și în stare de a fi
întrebuințate. Circulatia cu amănuntul cuprinde toate activitățile
desfășurate în cadrul unităților specializate pe circulația mărfurilor
în scopul aprovizionării consumatorilor sau utilizatorilor finali.
Circulatia cu amănuntul se derulează de către societățile
comerciale cu capital public sau privat, regii autonome,
cooperative, magazine de desfacere de produse și diverse alte
organizații și asociații. Pentru a asigura oferta de mărfuri în cadrul
pieței, unitățile de desfacere cu amănuntul, indiferent de forma de
organizare, de forma de proprietate și de gama de produse
comercializate se aprovizionează cu mărfuri din cadrul rețelelor de
comerț cu ridicata (en-gross) și/sau direct de la producători. Din
acest punct de vedere, logistica circulatiei cu amănuntul cuprinde 3
procese distincte, respectiv aprovizionare, stocare și vânzare.

Principalele caracteristici ale circulatiei cu amănuntul sunt


următoarele:

-mărfurile vândute au ca destinație în cea mai mare parte consumul


final;

-vânzarea și cumpărarea se întemeiază pe fundalul relațiilor


bănești;

-mărfurile sunt vândute în parți mici, corespunzătoare consumului


unei persoane sau a unei familii, într-o perioada de timp;

-mărfurile părăsesc prin vânzare sfera circulației și intra în sfera


consumului.

Diferenta dintre pretul de vanzare si costul de achizitie al marfurilor


poarta denumirea de adaos comercial sau rabat comercial.

Adaousul comercial se determina in momentul achizitionarii


marfuriilor prin aplicarea cotei de adaos asupra costului de achizitie.
Rabatul comercial se stabileste in momentul scoaterii din gestiune a
marfurilor vandute,prin aplicarea cotei de rabat asupra pretului de
vanzare al marfurior.

Transformarea cotei de adaos in cota de rabat se realizeaza


aplicand procedeul sutei majorate,astfel:

cota de rabat (%)=(cota de adaos x 100):(cota de adaos+100)

Conturi utilizate:
Contabilitatea circulaţiei mărfurilor atât en gros, cât şi en detail se
organizează cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul I:
371„Mărfuri”, 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” şi 397„Ajustări
pentru deprecierea mărfurilor”
Ca şi în cazul celorlalte conturi de stocuri, contabilitatea sintetică a
mărfurilor la entităţile
cu amănuntul se organizează prin folosirea inventarului permanent
sau intermitent.
Debitul contului 371 „Mărfuri” furnizează informaţii, în tot cursul
exerciţiului, privind
valoarea mărfurilor intrate în gestiunile entităţii, iar prin intermediul
conturilor corespondente creditoare, care se vor folosi în
exemplificările ulterioare (401, 408, 446, 327, 542, 456,357,
481, 482, 451, 453, 301, 302, 303, 361, 381, 345, 607, 758) se
obţin informaţii distincte pe surse de provenienţă sau modalităţi de
intrare.
În cazul în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ de vânzare cu
amănuntul, în debitul
contului analizat sunt înscrise informaţii privind valoarea adaosului
comercial şi, respectiv,TVA neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în
gestiune (378, 4428).
Se impune a fi precizat faptul că, în situaţia unor elemente ale
stocurilor care au fost
achiziţionate pentru necesităţi proprii şi care, ulterior, îşi schimbă
destinaţia, deoarece devin disponibile, ele se înregistrează numai
scriptic în debitul contului de mărfuri (371) fără să ocazioneze
aspecte specifice privind evaluarea şi preţurile de înregistrare în
contabilite. Strâns legat de cele prezentate anterior, se reţine faptul
că se impune, atunci când este cazul, transferarea diferenţelor de
preţ aferente în creditul sau debitul contului 378 “Difernţe de preţ
lamărfuri”, după cum sunt favorabile şi, respectiv, nefavorabile, prin
corespondenţă cu debitul sau creditul conturilor de diferenţe
corespunzătoare activelor circulante materiale în cauză (308, 388
ş.a.). Această modalitate de soluţionare contabilă asigură
majorarea, pe de o parte, a cheltuielilor şi, implicit, a costului de
producţie numai cu ceea ce se consumă efectiv pentru obţinerea
produselor finite, iar pe de altă parte a cheltuielilor privind mărfurile
cu sumele ce privesc vânzarea celorlalte elemente de active
circulante matriale.
Creditul contului 371 „Mărfuri” oferă utilizatorilor informaţii privind
valoarea
mărfurilor ieşite din gestiunea entităţii, ce corespund modalităţilor
de ieşire, ca urmare a
vânzării, lipsurilor la inventar, trimise la terţi, livrate unităţilor sau
subunităţilor, donaţiilor sau pierderile din calamităţi, potrivit
conturilor corespondente debitoare (607, 357, 481, 482,
6582,6587). Totodată, prin intermediul conturilor corespondente
debitoare (378 şi 4428) se identifică informaţii ce privesc adaosul
comercial şi, respectiv, TVA neexigibilă aferentă mărfurilor ieşite din
gestiune, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu
amănuntul.Soldul contului 371 „Mărfuri” poate fi debitor,
reprezentând preţul de înregistrare (costul efectiv de achiziţie,
preţul prestabilit sau preţul de vânzare cu amănuntul sau en gros)
aferent mărfurilor existente în patrimoniu la sfârşitul perioadei de
gestiune. Pentru a fi valorificate în procesul decizional de către
managementul entităţii,
informaţiile contabile privind mărfurile sunt sintetizate în situaţiile
financiare, periodice de raportare, concret în bilanţul contabil (în
activ, în subgrupa privind stocurile), la valoarea
contabilă netă, fapt pentru care se impun anumite operaţii de
corectare a soldului contului 371 „Mărfuri”, în funcţie de preţul de
înregistrare utilizat pentru evaluare, aşa cum se prezintă în
continuare.
a. În cazul utilizării costului efectiv de achiziţie:
Preţul de înregistrare +Valoarea netă = Cheltuielile de transport-
aprovizionare –
Ajustări pentru depreciere unde:
– cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintă soldul debitor al
contului analitic
deschis, în acest scop, în cadrul contului 371 „Mărfuri”;
– ajustările pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al
contului
397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”.
b. În situaţia folosirii preţului prestabilit (standard): Preţul de
înregistrare ± Valoarea netă = Diferenţele de preţ la mărfuri –
Ajustările pentru depreciere unde: – diferenţele de preţ, în plus sau
în minus, la mărfuri sunt stabilite sub forma soldului debitor şi,
respectiv, creditor la contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 378.
c. Atunci când se utilizează preţul cu amănuntul sau en gros,
inclusiv TVA: Preţul de înregistrare – Adaosul comercial + Valoarea
netă = Cheltuielile de transport-aprovizionare – TVA neexigibilă –
Ajustări pentru depreciere
unde: – adaosul comercial reprezintă soldul creditor al contului 378
“Diferenţe de preţ la mărfuri” sau 378.02 „Diferenţe de preţ la
mărfuri privind adaosul comercial”, după caz; – cheltuielile de
transport-aprovizionare sunt reflectate în debitul contului 371
“Mărfuri” împreună cu preţul facturat de furnizor sau sunt
reprezentate de soldul debitor al contului analitic
378.01 „Diferenţe de preţ la mărfuri privind cheltuielile de
transport-aprovizionare”, după caz; – TVA neexigibilă se referă la
soldul creditor al contului cu aceeaşi denumire şi simbolul 4428. În
cazul în care preţul de înregistrare este cel de vânzare en gros sau
cu amănuntul, ambele fără TVA, se reţine că, în comparaţie cu
varianta utilizării preţului cu amănuntul sau en gros inclusiv TVA (lit.
c), această taxă nu se ia în calcul cu prilejul determinării valorii
contabile nete. În cadrul entităţilor cu amănuntul, evidenţa analitică
a mărfurilor (contul 371 „Mărfuri”) este necesar să se organizeze
global valoric pe locaţii de desfacere en detail şi la nivelul
depozitelor sau gestiunilor de vânzare en gros, iar pentru acestea
din urmă să fie condusă, în plus, evidenţa cantitativ-valorică pe
feluri sau articole de mărfuri. Modalităţile diferite de evaluare a
mărfurilor, la intrarea şi, respectiv, ieşirea din patrimoniu, precum şi
practicarea adaosului comercial, impun utilizarea, în contabilitatea
curentă a contului 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri”.
Contul 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri”, după conţinutul economic
este un cont rectificativ (de corectare a valorii mărfurilor), iar din
punct de vedere al funcţiei contabile este bifuncţional. Aşa cum se
reţine din cele menţionate anterior, caracterul de cont bifuncţional
al contului analizat este dat de rolul şi corespondenţele diferite ale
celor două conturi analitice deschise în cadrul acestuia, aşa cum se
prezintă în continuare. Contul analitic 378.01 „Diferenţe de preţ la
mărfuri” are rol de rectificare a valorii mărfurilor şi funcţie contabilă
de activ. Cu ajutorul acestui cont se pot înregistra două categorii de
operaţii: - diferenţele de preţ propriu-zise, când evidenţa mărfurilor
se organizează la preţul standard (prestabilit); - cheltuielile de
transport-aprovizionare” ocazionate în procesul de cumpărare a
mărfurilor. În debitul acestui cont sunt înscrise informaţii
reprezentând, după caz, în funcţie de scopul utilizat, fie diferenţele
de preţ, fie cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, facturate
atât de furnizorii de mărfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul
transportului (suportate de beneficiar), cât şi de entităţile de profil,
taxele vamale, diferite comisioane ş.a. pe care le ocazionează
mărfurile ce se achiziţionează de la terţi, în corespondenţă cu
creditul conturilor corespunzătoare modalităţilor de realizare a lor
(401, 542, 446). 43 În creditul contului analizat se identifică
informaţii privind fie diferenţele de preţ repartizate, fie cheltuielile
de transport - aprovizionare ca fiind aferente mărfurilor ieşite din
patrimoniu, potrivit modalităţilor de ieşire a acestora, aşa cum
rezultă din conturile corespondente debitoare (607 „Cheltuieli
privind mărfurile”, pentru vânzări şi lipsuri în gestiune, 6582
„Donaţii acordate” şi 6587 „Cheltuieli privind calamităţile şi alte
evenimente similare”, respectiv, în cazul lipsurilor neimputabile,
donaţiilor, şi pierderilor din calamităţi ş.a). Trebuie menţionat că
informaţiile înscrise în creditul contului analitic analizat se obţin pe
baza unui coeficient mediu, ce se calculează, în mod obişnuit, cu
sumele cumulate de la începutul anului. Soldul contului analitic,
prezentat anterior, este debitor şi reprezintă, fie diferenţele de preţ,
fie cheltuielile de transport-aprovizionare aferente mărfurilor
existente în stoc la sfârşitul perioadei de gestiune.
Potrivit reglementărilor contabile , contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi
valoric sau numai valoric, prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului
intermitent.
În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate
operaţiunile  de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice
moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
Inventarul permanent constă în evidenţierea în debitul conturilor de stocuri a valorii
stocurilor  intrate, la preţ de înregistrare, iar în creditul acestora reflectându-se ieşirile
din gestiune a stocurilor. Soldul conturilor de stocuri reflectă valoarea bunurilor
existente în gestiune, la preţ de înregistrare.
Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în
contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile
se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi
valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se
înregistrează prin conturile de stocuri, respectiv conturile din clasa 3, ci prin conturile
de cheltuieli, respectiv conturile din clasa 6.
În situaţia folosirii inventarului intermitent, în debitul conturilor de cheltuieli se
reflectă atât valoarea stocurilor existente în gestiune la începutul perioadei, cât şi
valoarea intrărilor înregistrate în cursul perioadei. Ieşirile se determină la sfârşitul
perioadei prin luarea în considerare a stocului iniţial, a intrărilor în gestiune şi a
valorii stocurilor finale. Stocurile finale se stabilesc prin inventariere şi se reflectă la
sfârşitul perioadei în debitul conturilor de stocuri.
Studiu de caz:
Numele firmei: Marketing
Art Motto: Arta de a fi creativ
Cod unic de inregistrare: 1201732
Nr. Ord. în Reg. Roct: J 52/ 01 /07.12.2007
Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata
Capital scocial: 200 RON
Adresa, telefon, e-mail:Grup Scolar “”, Bolintin Vale srt.
Republicinr.2, telefon 070000000
e-mail artmarketing@gmil.com

Firma de exercitiu FE Marketing fost infinta in anul 2007-2008 si


reactivata in anul scolar 2011-2012 de elevii clasei a XI-a E sub
indrumarea profesorului coordonator, VLALDA DLAD
Ativitatea principala a firmei si codul CAEN al activitatii principale:
comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare n.c.a.,
5147 Aceasta a fost infiintata cu scopul de a ne dezvolta spiritul
antreprenorial prin simularea activitatii unei firme reale.
Sediul firmei a fost ales in corpul B etaj 1 din incinta Grupului
Scolar “Dimitrie Bolintineanu”, strada Republicii, nr 2, Bolintin Vale,
Giurgiu. Desfacerea produselor se realizeaza in doua magazine din
orasul Bolintin Vale.

Iniţiatorii afacerii sunt, tineri, cu spirit inovativ dezvoltat, înclinaţie


artistică, dispuşi să îşi asume riscuri, ce vor încerca să compenseze
lipsa experienţei cu o motivaţie deosebită. Totuşi, ceea ce ne ajuta
cel mai mult în dezvoltarea acestei idei este dragostea pentru artă
şi talentul în realizarea acestor produse.
În ciuda a tot ceea ce am spus până acum, suntem simpli elevi şi ne
confruntăm cu numeroase impedimente în realizarea acestui
proiect.
Cel mai important este constituit de lipsa resurselor financiare sau
dificultăţile întâlnite în încercarea de a le procura în circumstanţele
actuale.
Firma noastră se adresează tuturor categoriilor de clienţi, dar cu
precădere celor cu o pregătire educaţională medie, atât celor cu
posibilităţi medii cât şi ridicate, caracterizaţi printr-un simţ estetic
dezvoltat.
Volumul estimat al produselor de acest gen este redus deoarece
există un număr redus de întreprinzători, pe plan local, care se
dedică realizării produselor handmade.
Spre exemplu, în Bolintin-Vale nu exista competitori ce activează pe
piaţa de profil. În viitor, este posibil ca volumul pieţei să crească
deoarece există din ce în ce mai mulţi clienţi care prezintă un
interes crescut pentru acest gen de produse.
În încercarea de a ajunge cât mai uşor la consumatori, firma noastră
îşi propune parteneriate cu centre de papetărie cunoscute,
colaborând cu SC.Dalia.SRL, SC Family Company.SRL Viziune,
Misiune, Strategie Misiunea noastra este aceea de a ne transforma
pasiunea intr-o afacere prospera castigand astfel un renume la nivel
national. Ne propunem sa dezvoltam activitatea firmei in domeniul
producerii si comercializarii accesoriilor handmade, utilizand
materiale de calitate si satisfacand nevoile unui segment larg de
clienti.
Avand in vedere faptul ca acest domeniu este abia la inceput de
drum, dorim ca prin produsele oferite, sa atragem un numar cat mai
mare de clienti sau potentiali colaboratori si sa le aratam cat de
simplu este sa realizezi accesoriile dorite.
In acest sens,ne angajam sa oferim si cursuri pentru cei care doresc
sa-si lase imaginatia sa lucreze intr-un astfel de domeniu, astfel
incat sa ajunga sa-si transforme micile pasiuni in arta sau de ce nu,
o afacere profitabila.
6 Căi de ieşire Ca fiecare întreprinzător la început de drum, fiecare
dintre noi îşi doreşte ca aceasta afacere să fie un succes, însă
trebuie să fim realişti şi să ne gândim şi ce se va întâmpla dacă
eşuăm.
În acest caz, vom încerca să reorientam afacerea, să înnoim
produsele şi să producem numai produse, care ştim sigur că se vor
vinde. În acest mod vom asigura fonduri necesare pentru
îmbunătăţirea produselor pentru reanalizarea situaţiei şi pentru
pregătirea unei noi strategii de lucru.
În cazul în care nu se mai găseşte o noua alternativă, banii obţinuţi
vor fi utilizaţi pentru plata datoriei către potenţialii investitori.
Managementul afacerii si resursele umane cheie Datorită
importanţei fundamentale a resurselor umane în succesul oricărei
afaceri, considerăm că este necesară realizarea unui plan de
organizare a personalului bine pus la punct.
De aceea, iniţiatorii acestei afaceri trebuie să înţeleagă corect
particularităţile manageriale având o contribuţie esenţială în
optimizarea activităţii.
De asemenea, trebuie sa fie caracterizaţi de perseverentă,
perspicacitate şi să fie adepţi ai schimbărilor. Iniţial, noi vom fi cei
care vom participa la realizarea produselor şi ne vom ocupa
totodată de distribuţia şi punerea pe piaţă a acestora.
3.OBIECTIVELE PROIECTULUI Cifra de afaceri: 4000euro
Numar salariati: 10
Durata de implementare: 1 an
Activitati desfasurate: Firma noastra se ocupa cu productia si
comercializarea accesoriilor hand-made.
Resurse umane: Pentru o buna desfasurare a activitaţii firmei am
hotarat ca un nr. de 10 angajaţi (elevi) este suficient, fiecare elev
ocupand postul corespunzator rezultatelor obtinute la disciplinele
economice.
Fiecare angajat isi cunoaste sarcinile si responsabilitatile din cadrul
intreprinderii, la nivelul departamentelor existand relatii bune de
colaborare, coordonare si subordonare. 7 F.E. Marketing S.R.L. are
ca obiectiv principal satisfacerea si celor mai exigenti clienti si
dorinta de a ne dezvolta pe plan national, chiar si international. In
ceea ce priveste publicul tinta, dorim sa ne adresam unui segment
larg de clienti, de la cei mai mici, pana la cei mai mari pentru toate
varstele si toate gusturile. Pentru asigurarea satisfactiei clientului,
ne propunem sa avem o colaborare intensa cu acesta, sa aflam ce
anume isi doreste, astfel incat sa ne putem indeplini misiunea cu
succes, de asemenea, practicarea unor preturi accesibile si nu in
ultimul rand, vom pune accentul pe inovatie. Preţul practicat de
firma noastra urmareste într-o faza initiala extinderea si nu ne
asteptam la profituri iniţiale mari, profiturile încasate fiind utilizate
pentru promovare în primul rand si eventuale îmbunataţiri.

5. Operatii privind Contabilitatea marfurilor

Produsele handmade pot fi usor de confectionat de catre orice


persoana cu

suficienta imaginatie si rabdare.

Acestea sunt realizate cu dragoste. Dragoste pentru frumos, arta si


viaţa.

Realizarea lor necesita multa munca, materiale de calitate, timp,


energie si, mai ales,

idei originale.

Produsele handmade au avantajul de a fi unice, realizate de un


designer cu

multa migala si pe baza unui concept propriu, iar acest avantaj


trebuie exploatat la
maxim.

De multe ori în prezentarea unui produs este spusa si povestea lui:


ce

simbolizeaza, de la ce idee a pornit artizanul cand l-a creat, ce


inspira si cui îi este

adresat. Astfel, atunci cand cumperi un produs handmade, cumperi


mai mult decat un

accesoriu , cumperi o poveste si o experienţa.

Firma noastră scoate pe piaţă produse handmade astfel majoritatea


activităţilor

se vor produce „in house”, mai exact procesul tehnologic va fi


realizat in totalitate de

noi. Va fi totuşi nevoie să contractam materii prime precum:

-hartie cartonata

-hartie colorata

-hartie impremuri

-dantela nasturei

-panglica

-materiale textile

-fimo

-snururi

-strasuri

-margele

-paiete

-sclipici

Toate produsele sunt realizate manual, iar cea mai mare parte au
caracter
unicat sau de serie mica.

Printre accesoriile hand-made, care se gasesc in portofoliul nostru,


se numara:

-Felicitari

-Martisoare

- Accesorii

Modelele sunt variate, impletind materiale delicate cu flori din


dantela si cu

perlute sau cristale finute.

Produsele oferite spre comercializare de firma noastră îmbină


nevoia de util

cu cea de frumos satisfăcând chiar şi cele mai exigente cerinţe


datorită nivelului

ridicat al calităţii şi unicităţii lor.

Este preferat de clienţi datorită designului şi posibilităţii de a fi

personalizat în funcţie de cerinţe.

Pentru producerea a 100 felicitări, 100 martisoare, 50 bratari, 50


cercei, pe

luna, putem estima urmatoarele cheltuieli:

Luna I :

Costuri cu materii prime :2000

Costuri cu personalul: 4500

Costuri cu realizarea site-ului: 200

Costuri cu transportul si distributia marfurilor: 1000

Costuri cu abonamentele telefonice: 250


Costuri cu inregistrarea si brevetarea produselor: 300

Costuri neprevazute: 250

Luna II:

Costuri cu mat. prime :1200

Costuri cu personalul: 4500

Costuri cu intretinerea site-ului: 100

Costuri cu transportul si distributia marfurilor: 1000

Costuri cu abonamentele telefonice: 200

Costuri neprevazute: 200

11

Costul unei felicitari : 3-4 lei

Costul unui martisor: 1,5-2 lei

Costul unei bratari : 2-3 lei

Punerea pe piaţă a produselor se va face prin contracte de


colaborare la

diferite firme de papetărie deoarece în momentul de fata resursele


financiare sunt

reduse şi nu putem deschide propriul magazin de desfacere.

Tot pentru punerea pe piaţă a produselor ne-am gândit să realizăm


o pagina

web cu prezentare detaliata a fiecărui produs şi cu comenzi on-line.


Pagina de web

este în construcţie şi curând va fi lansată, mai exact odată cu


ieşirea produselor din

procesul pe producţie.

PRETURI ESTIMATIVE
Accesorii, felicitari, martisoare - vanzari medii estimate/luna
200 martisoare handmade x 3,5 lei/buc.....700 lei
30 felicitari x 5 lei/buc.....150 lei

Total vanzari.....850 lei

Cheltuieli

Carton, hartie, pasmanterie.....60 lei

Lipici.....10 lei

Lame cuttere.....10 lei

Plicuri, tipla pentru 230 de invitatii/felicitari.....35 lei

Comision distribuitori (15% din vanzari).....122,5 lei

Total cheltuieli......237,5 lei

Total venit......612,5 lei

Accesorii diverse - Vanzari medii estimate/luna

10 coliere x 30 lei/buc......300 lei

20 perechi de cercei x 15 lei/pereche......300 lei

20 inele x 20 lei/buc......400 lei

Total vanzari......1.000 lei

Cheltuieli

Materie prima......150 lei

Promovare/participari targuri......150 lei

Total cheltuieli......300 lei

Total venit......700 lei

Firma noastra va practica un adaos comercial de 25-30% in faza de lansare a

produselor, ca apoi in faza de crestere sa marim acest adaos la 40-50%.

Norme de sanatate si securitatea muncii si PSI la FE MARKETING


SRL
- Fundamentarea programului de masuri de prevenire si protectie a
muncii si PSI;
- Asigurarea formarii si functionarii Comitetului de securitate si
sanatate in munca, potrivit Normelor metodologice;
- Elaborarea de grafice si tematici de instruire pe categorii de
personal si locuri de munca;
- Asigurarea instruirii personalului nou-angajat, asigurarea
materialelor pentru instructajul periodic, verificarea instructajului
periodic facut de conducatorii locurilor de munca si asigurarea
testarii periodice a personalului cu privire normele de securitate si
sanatate in munca si PSI;
- Intocmirea planului de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii
Incendiilor pentru toate punctele de lucru (agentii de pariuri);
- Completarea fiselor de protectia muncii si PSI;
- Asigura comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si
evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase,
semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale;
- Controleaza continuu modul de respectare/aplicare a normelor de
Protectie a Muncii si PSI si se informeaza continuu asupra
modificarilor legislative in domeniu;
- Mentinerea colaborarii cu medicul de medicina muncii;
- Mentinerea legaturii cu inspectorii ITM in eventualitatea
controalelor din partea acestora, intocmirea documentelor solicitate
si respectarea masurilor impuse de acestia, atunci cand este cazul.
Cerinte:
- Studii superioare finalizate;
- Cursuri de aprofundare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca;
- Capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a
muncii la specificul activitatilor din societate;
- Responsabilitate si meticulozitate in elaborarea/completarea
regulilor de aplicare a normelor SSM;
- Discernamant si capacitate de a rezolva probleme;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
- Abilitati de comunicare;
- Corectitudine;
- Abilitati privind lucrul in echipa;
- Competente in culegerea, interpretarea informatiilor si intocmirea
rapoartelor;
Beneficii:
- Tichete de masa;
- Telefon;
- Mediu de lucru placut.

Concluzie
In activitatea noastra ne centram atentia pe satisfacerea nevoilor
clientului prin oferirea unor produse de calitate, in tendinte. Munca

noastra atrage clienti de toate varstele pasionati de frumos. Desi piata

romaneasca este invadata de produse chinezesti produsele noastre ofera

un plus de stil si de eleganta fiind cautate. Incercam sa ne facem

promovare pe toate canalele media (radio, Tv, revista scolii) si

intentionam sa deschidem un magazin virtual structurat pe categorii de

produse, cat si sa ne facem un blog unde sa primim comenzi, sugestii si

recomandari.

Produsele noastre sunt realizate exclusiv manual, unele din

materiale ecologice si reciclabile, astfel suntem preocupati de protectia

mediului inconjurator prin reducerea poluarii. Activitatea de productie a

firmei noastre este in exclusivitate ecologica. FE MARKETING ART are

la baza principii solide cu privire la grija si respectul pentru mediul

inconjurator de aceea prin produsele handmade oferite dorim sa

promovam alternative ecologice care pot fi adoptate cu usurinta de către

oricine doreşte să aibă un comportament prietenos cu mediul. In acest

sens contractam materiale reciclabile si vom promova alegerea unor

produse sustenabile şi durabile printre consumatori, dar vom arăta şi

modul general în care un artist handmade poate să diminueze impactul

negativ asupra mediului înconjurător, prin însăşi natura activităţii sale.


BIBLIOGRAFIE

https://www.bestjobs.eu/ro/loc-de-munca/specialist-securitate-si-sanatate-in-munca-psi-1635277
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B_cu_am%C4%83nuntul
http://www.conta-conta.ro/miscellaneous/543_miscellaneous_contabilitate_files%20543_.pdf
http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2016-2017/admitere/master/Teorie_Contabilitate_master_2016.pdf
https://www.contzilla.ro/inventarul-permanent-vs-inventarul-intermitent/
https://www.academia.edu/
https://felder-gruppe.ro/

S-ar putea să vă placă și