Sunteți pe pagina 1din 27

DEPOZITE LA TERMEN

Introducere

Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca.
Banca ca fiind o instituţie financiară trebuie să îndeplinească o multitudine de funcţii: funcţia de
emisiune monetară, de centru al politicii monetare, funcţia de banca băncilor, de centru valutar şi
reprezentant în relaţiile internaţionale, şi ca banca a statului.
Însă istoria apariţiei bancilor, ne demonstrează căci şi atunci, şi acum banca reprezintă
instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor şi acordarea de credite,
acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, operaţiuni valutare pentru persoanele
fizice şi juridice, plasamentul fondurilor ş.a
În ultimii ani au început tot mai mult să se dezvolte depozitele bancare, cu toate formele ale
acesteia, cu ajutorul cărora putem obţine un caştig în plus, fiind nişte operaţiuni convenabile atat
pentru banca, cat şi pentru clientul acestei bănci.
Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea şi estimarea depozitului bancar în contextul
cerinţelor economiei de piaţă, totodată aceasta presupune o investigare profundă a acestuia în
cadrul activităţii de prestare a serviciilor şi influenţa lui asupra viabilităţii acestei activităţi.
Obiectul cercetării are un caracter multilateral şi cuprinde aspectele teoretice, metodice,
aplicative ale estimării depozitului bancar. De asemenea sarcina primordială a acestei lucrări este
de a aduce la cunoştinţă oamenilor semnificaţia depozitului bancar, a avantajelor, atribuţiilor şi
performanţelor pe care îl poate aduce în viitor.
Lucrarea este structurată în 2 parti:
Prima parte debutează cu prezentarea unei caracteristici generale, privind studiul teoretic al
conţinutului principalelor tipuri de depozite bancare, clasificarea acestora şi a rolului pe care îl
prezintă în cadrul unui sistem financiar-bancar, conceptul, funcţiile, tipurile şi istoricul apariţiei
depozitului bancar. În lucrare vor fi incluse criteriile după care se efectuează o clasificare, şi
totalitatea operaţiunilor de acceptare de depozite.
A doua parte va cuprinde diferite propuneri şi recomandări privind efectuarea de depozite,
după care se formulează concluzia asupra celor mai avantajoase depozite bancare.
Concluziile şi recomandările vor include o succintă analiză a fenomenului discutat
anterior, şi va da unele propuneri şi recomandări.
Analiza conţinutului acestei lucrări, va fi utilă pentru aprofundarea şi consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute în cadrul studiului efectuat.

2
Urmând scopul propus al structurii acestei lucrări, vom începe cu istoria apariţiei
depozitului bancar, definiţia acestui şi clasificarea tipurilor şi operaţiunilor de depozitare
acceptate de către băncile din Romania.

SEMNIFICAŢIA CONCEPTUALĂ A DEPOZITULUI BANCARE


Aspecte teoretice aferente depozitului bancar

Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte
vechi ce atestă practicarea unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot
marca primii paşi pe tăramul practicii bancare.
Pe atunci activitatea băncilor se limita la emiterea banilor, la acceptarea depozitelor şi
păstrarea lor, la efectuarea decontărilor prin virament. În scurt timp băncile au început sa
folosească pe larg resursele atrase în scopul acordării creditelor. Acordarea de credite implică un
venit format din plata dobînzii.Astfel a aparut un stimulent care a susţinut dezvoltarea creditării.
Acelaşi lucru a favorizat şi atragerea depozitelor, păstrarea disponibilităţilor în bănci, acordate
ulterior ca credite.
Toate acestea operaţiuni au condus la o economie de piaţă, care în ansamblu presupune
existenţa unui sistem bancar care trebuia să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale
economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.
În esenţă, banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloacele băneşti
disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează
decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu alte state în scopul obţinerii de
profit.
Banca are un rol complex în economie atît din punctul de vedere al serviciilor pe care le
prestează, cît şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.
Băncile, ca instituţii financiare specializate, se ocupă de organizarea şi relizarea diferitelor
servicii bancare, obiectivul de activitate fiind, în principal, gestionarea acestora, iar scopul final,
obţinerea profitului bancar. Instrumentul de gestionare a operaţiunilor bancare sunt banii.
În economia de piaţă sistemul bancar îndeplineşte rolul de atragere, concentrare a
economiilor societăţii şi de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuînd
cele mai eficiente investiţii.
Băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel colectînd
depozitele, acestea au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora, cu randamentul maxim, în
beneficiul propriu şi al depunătorilor.

3
Banca este instituţia financiară ce-şi axează activitatea pe atragerea depozitelor, acceptarea
de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, plasamentul fondurilor, finanţarea şi schimburile
comerciale.
Reeşind din cele spuse anterior, aceste instituţii acceptă depozitele , avînd ca obiectiv
protejarea intereselor deponenţelor, păstrarea secretului depozitelor şi neadmiterea riscului
excesiv în sistemul financiar.
Deosebim două categorii de resurse bancare:

Banca

Resursele proprii Resursele atrase

Resurse depozit

Resurse nondepozit

Conform acestei scheme resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii şi resurse
atrase. În funcţie de caracteristicile resurselor atrase ele pot fi:
• resurse depozit, pe care banca le poate avea în portofoliul ei. Dintre acestea fac parte:
conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici, ale persoanelor fizice, ale instituţiilor
financiare şi publice, ale băncilor şi Trezoreriei statului; depozitele la vedere şi la termen
ale persoanelor fizice şi juridice; certificate de depozit; depozite ale instituţiilor financiare
internaţionale; depozitele corespondente ale altor banci;
• resursele nondepozit: pe care banca le poate procura în situaţii dificile, cum ar fi lipsa de
lichidităţi. Imprumuturile de la BNR; împrumuturile de pe piaţa interbancară.
Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în
creşterea depozitelor. Toate băncile au posibilitatea să-şi controleze depozitele prin intermediul
ratei dobînzii. Nivelul depozitelor trebuie corelat însă cu posibilităţile privind plasamentele
profitabile şi oportunităţile de investiţii, precum şi cu situaţia economică a ţării.
Constituirea şi utilizarea depozitelor bancare, reprezintă una din principalele funcţii ale
băncii. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor,

4
caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe
de alta parte.
Respectiva relaţie prevede că persoana cedează unele atribuţii de administrarea averii sale
sau încredinţează efectuarea operaţiunilor legate de gestuinea disponibilităţilor monetare băncii,
păstrîndu-şi dreptul de proprietate asupra sumelor aflate la păstrare în banca comercială.
Pe de o parte, din atribuţia ce şi-au asumat-o de a păstra disponibilităţile clienţilor, băncile
au cheltuieli importante la achitarea dobînzilor bonificate şi alte cheltuieli administrative, pe de
altă parte, băncile acumulează un sold minim permanent de mijloace băneşti, ce pot fi folosite în
procesul creditării investiţiilor.
Depozit din punct de vedere financiar- bancar, este suma de bani, valută sau hartii de
valoare, obiecte preţioase, depuse în cont sau spre păstrare la bănci, cu sau fără stipulaţie de
dobandă, pe numele unei personae fizice sau juridice, care poate dispune de sumele respective
după nevoile ei, şi care se pot restitui, în orice moment, la cererea deponentului.
Pentru primirea în depozit a unor obiecte de valoare, banca încasează de la deponent o
taxă. Conform altor surse avem:
Depozitul bancar - constituie mijloace banesti incredinţate unei bănci spre păstrare, fără
specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul avînd dreptul să-şi retragă
conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobandă stabilită.
Depozit indisponibil - depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-a intentat
proces de insolvabilitate;
Cont comun - contul deschis în numele a două sau mai multor persoane ori contul asupra
căruia două sau mai multe persoane au drept de operare, drept ce poate fi exercitat sub semnătura
a cel puţin uneia dintre aceste persoane
Depozitar – persoană fizică sau juridică , care în baza unui contract de depozit primeşte un
bun mobil de la deponent, cu obligaţia de păstrare şi restituire în natură, în schimbul plăţii unei
taxe.
Cont de depozit la termen- cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti ( atît în
monedă naţională, cît şi în valută) cu dobîndă, pentru o perioadă fixată de timp, în scopul
economisirii sau păstrării.
Cont de depozit la vedere- cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti (atît în
monedă naţională, cît şi în valută) cu/sau fără dobîndă în scopul consumului sau economisirii,
fără a se fixa termenul de păstrare.
Actualmente practica bancara utilizeaza diverse conturi de depozitare şi numărul lor
continuă să crească. Acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de a satisface cerinţele

5
clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii. Astfel pentru a specifica varietatea
conturilor existente în cadrul sistemului bancar este necesar a le clasifica după o serie de principii.

Tipologia depozitelor bancare


Ponderea cea mai mare a resurselor atrase o constituie mijloacele acumulate în conturile de
depozit. În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele modalităţi:
 timpul depozitării pînă la momentul retragerii surselor;
 categoria deponenţilor;
 categoria valutei în care se deschide contul de depozit.
 modul de calcul şi de achitare a dobînzii.
Conform modului de retragere şi scopului plasării mijloacelor depozitate deosebim:
 Depozite la vedere – care sunt mijloacele depuse în contul de depozit de către persoana
fizică sau juridică fără a specifica termenul de retragere a lor. Aceste depozite au un grad înalt de
lichiditate pentru deţinătorii lor şi de aceea banca bonifică dobînzi mici. Resursele date sunt
utilizate de către banca în scopul creditării, de obicei pe termen scurt. Pentru a le utiliza pe
perioade mai mari de timp, unele bănci impun clienţilor săi să fie anunţate cu cîteva zile înainte,
în cazul în care se solicită retragerea unor sume mari pentru a-şi rezerva lichidităţile necesare.
Acest tip de depozit constituie o resursă ieftină pentru bănci.
 Depozite la termen - sunt mijloacele băneşti depuse de către persoanele fizice sau juridice
pe o perioada fixată în scopul economisirii. Depunătorul are dreptul de a-şi retrage mijloacele
depuse în acest cont numai în termenul indicat în contract. Depozitele la termen pot fi cu
acumulare , în cazul în care deponentul are dreptul să alimenteze contul pe întreaga perioada a
contractului de depozit.
Depozitele la termen se clasifica în urmatoarele categorii:
 Depozite pe termen scurt (scadenţa pînă la un 1 an)
 Depozite pe termen mediu (scadenţa de la un 1 an pînă la 5 ani)
 Depozite pe termen lung (scadenţa de la 5 ani şi mai mult).
Aceste depozite sunt bonificate de bancă la dobânda pieţei, dar spre deosebire de cele la
vedere, sunt mai mari. Pentru a stimula depuntorii să opteze pentru maturitate îndelungate, banca
bonifică dobînzile spre majorare.
Depozite la termen:
 în funcţie de modalitatea de plată a dobînzii pot fi:
o depozite cu capitalizare: periodic, dobînda se adaugă la suma depusă iniţial.

6
o depozite fără capitalizare: lunar, dobînda se constituie într-un cont curent care-i
asigură titularului acces la aceasta; în cazul în care clientul îşi retrage suma depusă înainte
de scadenţa depozitului, dobînda aplicată va fi mai mică (dobînda pentru conturile
curente).

 în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel inţial:

o dacă se optează pentru reinnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului,


depozitul se prelungeşte automat. În plus, dacă depozitul are opţiunea de capitalizare a
dobînzii, dobînda se adaugă la suma depusă iniţial. Pentru perioada următoare, rata
dobînzii se va aplica la suma iniţiala plus dobînda obţinută pe perioada precedentă.
o dacă nu se doreşte reinnoirea automată, depozitul va avea scadenţa unică, adică la
scadenţa suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru care se va calcula
dobanda la vedere) sau suma va ramîne în acelaşi cont, fără dobanda.

 în funcţie de dobânda:

o depozite cu dobânda variabilă: banca poate modifica rata dobanzii pe perioada


depozitului, în funcţie de evoluţia pieţei.
o depozite cu dobânda fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe perioada
depozitului indiferent de evoluţia pieţei.

In funcţie de categoria de depunători deosebim:


 Depozitele persoanelor fizice, care se mai numesc depozite personale.
Persoanele fizice pot să depoziteze mijloacele băneşti atît în conturi de depozit în moneda
naţională, cît şi în valuta străină, la vedere, cît şi la termen.
Resursele plasate de populaţie fără stabilirea scopului de economisire sunt depozite
obişnuite, iar depozitele de economii sunt mijloace depuse în scopul păstrării şi economisirii ca
ulterior să fie utilizate de depunător conform unor necesităţi concrete. De obicei, scopul
economisirii este stabilit reciproc între banca şi depunător, menţionîndu-se în contractul de
depozit.
 Depozitele persoanelor juridice, adică ale agenţilor economici şi ale organizaţiilor de
stat. Ponderea cea mai mare a depozitelor agenţilor economici o reprezintă depozitele la vedere şi
disponibilităţile băneşti aflate în conturile curente.

7
 Depozite ale băncilor şi ale altor instituţii financiare. Depozitele atrase de la bănci
reprezintă surse pe termen scurt care variaza, de regulă, între o zi şi un an şi apar ca efect al
reciprocităţii în relaţiile de decontare dintre bănci pe piaţa interbancară. Depozitele atrase de la
bănci reprezintă principala modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt. De
regulă, depozitele băncii sunt numite plasamente bancare.

In funcţie de unitatea monetară în care se depune depozitul deosebim:


• Depozite în moneda naţională;
• Depozite în valută ;

Operaţiuni de acceptare a depozitelor în practica bancară


Operaţiunile de acceptare a depozitelor în practica bancară, reprezintă principala categorie
de operaţiuni prin care instituţiile de credit îşi atrag resursele necesare desfăşurării activităţii de
intermediere pe piaţă. Depozitul reprezintă suma de bani încredinţată unei instituţii de credit în
următoarele condiţii:
 Să fie încredinţată în totalitate, cu sau fără dobîndă şi orice alte facilităţi, la cerere
sau la termen convenit de către deponent cu depozitarul;
 Să nu se refere la trannsferul proprietăţii, în furnizarea de servicii sau la acordarea de
garanţii;
Contul curent în lei: se adresează: clienţilor băncii, persoanelor fizice sau juridice sau
entităţi fără personalitate juridică rezidente înregistrate în ţară.
Caracteristici principale:
- clientul semnează cu banca o convenţie (contract) în vederea derulării operaţiunilor în
contul de disponibilităţi;
- prin contul curent se pot efectua operaţiuni de alimentare în numerar sau pentru virament,
eliberarea de sume în numerar ( prin casieria instituţiei de credit sau prin bancomat pentru
persoanele fizice) la cererea şi în favoarea deponentului, operaţiuni de plăţi prin virament
în limita soldului disponibil, transferuri bancare interne şi internaţionale;
- pentru disponibilităţile existente în cont deponentul primeşte dobîndă fixă sau variabilă;
- la deschiderea contului curent, deponentul trebuie să depună o sumă minimă stabilită cu
banca şi să achite un comision al cărui nivel diferă de la o bancă la alta, iar la retragerea
lor deponentului i se percepe un comision de retragere;
Documentele (actele) necesare deschiderii contului curent sunt:
- fomularul (cererea) de deschiderea a contului curent;

8
- specimene de semnături autorizate;
- copia actelor de înfiinţare a societăţilor, la nevoie chiar şi copia actului de identitate,
pentru persoanele fizice;

Cont curent în valută: se adresează clienţilor băncii persoane fizice sau juridice sau
personalitate juridică rezidentă sau nerezidentă;
Caracteristicile principale:
- persoanele fizice şi juridice pot deschide la bănci conturi în valuta numai în valutele cotate
de Banca Naţional a Romaniei;
- clientul semnează cu banca o convenţie de cont curent în valută;
Operaţiunile care pot fi efectuate prin cont curent în valută privesc:
- depunerea de numerar sau depunerea prin virament;
- operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi comerciale şi necomerciale în valută;
- retrageri de numerar în valută la cererea şi pe numele titularului pentru cheltuieli marunte;
Contul de depozit la termen în valută/lei: se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi
jurdice.
Condiţii:
- semnarea unei convenţii de depozit cu banca, prin care se stabilesc suma, dobînda,
scadenţele, persoanele autorizate sau imputernicite sa efectueze operaţiuni;
- existenţa unei sume minime pentru constituirea de depozite în valută care diferă pe
categorii de clienţi;
- retragerea sumei se poate efectua numai după expirarea scadenţei;
- termenele uzuale de constituire a depozitelor sunt 1,3, 6, 9,12 luni, dar băncile pot accepta
în cazul unor sume importante şi alte termene de constituire;
- retragerea dobînzii se poate efectua numai la scadenţă, din contul separat în care a fost
bonificată;
- posibilitatea prelungirii automate la scadenţa a depozitului pe o nouă perioadă similară;

Certificat de depozit:
Certificatul de depozit - este titlu de credit pe termen emis de banca, care atestă depunerea
unei sume de bani pe baza căreia, la scadenţa, se poate încasa atît suma depusă, cît şi dobînda
aferentă.
Condiţii:

9
- se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozit contra unor
sume de bani reprezentînd valoarea nominală a acestora;
- cupiura diferă de la o societate bancară la alta;
- termenele uzuale sunt 3, 6 luni sau chiar un an;
- dobînda este fixă şi se înscrie pe certificatul la data cumpărării;
- plata dobînzii se face la scadenţă;
Certificatul de depozit cu discount:
Certificatul de depozit cu discount instrument bancar ce oferă posibilitatea cumpărătorului
să intre în posesia unui astfel de titlu plătind o sumă mai mică decît valoarea lui nominală care se
va încasa la scadenţă. Diferenţa între suma de cumpărare şi valoarea nominală este egală cu
dobînda care este avansată.
Condiţii:
- certificatele de depozit cu discount sunt emise de bănca atat în monedă naţională cat şi în
monedă străină;
- scadenţa pană la 12 luni;
- cumpărarea: în fiecare zi în perioada de la emitere pană la scadenţa;
- răscumpărarea: în oricare zi de la cumpărare pană la scadenţă;
Depozitul pentru pensii:
Oferit exclusiv persoanelor fizice, în care se pot efectua depuneri pe tot intervalul dintre
data deschiderii şi cea a scadenţei.
Condiţii:
- termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii automate la
scadenţa pe aceeaşi perioadă;
- dobanda este cea aferentă depunerilor la termen de un an, se pot efectua depuneri multiple
în acelaşi cont, fără a fi nevoie de închierea unor noi convenţii cu banca, ca în cazul
depozitelor la termen obişnuite;
- calcului dobanzii se face lunar, iar bonificarea se efectuează la scadenţa depozitului (un
an);
- avantajul acestui tip de depozit constă în faptul că banca permite depunerea sumelor în
orice moment, anterior scadenţei, condiţia de dobandă şi termenul rămînînd neschimbate;
Depozitul pentru vacanţă:
Se adresează persoanelor fizice care pot efectua depuneri de sume în cont pe întreaga
perioadă de la deschiderea pînă la scadenţa.
Condiţii:

10
- depozitele pentru vacanţă se pot constitui pe perioade de 6, 12 luni, cu posibilitatea
prelungirii lor automate la scadenţă, pe aceeaşi perioadă;
- beneficiază de o dobîndă corespunzătoare depozitului la termen de 6, 12 luni, variabilă în
funcţie de evoluţia pieţei, care se calculează lunar, şi se bonifică la scadenţă (6, 12 luni);
- în cazul retragerii sumelor înanitate de scadenţa banca bonifică dobînda la vedere pe
perioada existenţei efective a depoitului;

Depozitul pentru minori:


Se adresează persoanelor fizice cu vîrsta cuprinsă între 4-18 ani.
Condiţii:
- termenul poate fi de la 1, 3, 6, 9, 12 sau 18 luni;
- valuta poate fi cea autohtonă, USD sau EURO;
Depunerile pot fi făcute de către minori fără acordul altei persoane (părinte, tuture, corator)
dacă suma totală a depozitului se încadrează în plafonul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar. Retragerile se poate face de minori numai cu acordul părinţilor (tutorelui, curatorului) dat
în scris în faţa notarului public.

Certificatul de depozit ESCROW:


Contul de depozit Escrow - cont de depozit temporar, deschis în vederea
păstrării/depozitării unor sume de bani în lei sau în valută pînă la încheierea unui contract,
livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea unor condiţii specifice într-un contract/angajament încheiat
între două părţi.
- banca – agent escrow;
- deponentul – titularul depozitului;
Condiţii:
- deschiderea conului de depozit escrow, se efectuează în baza cererii deponentuui;
- contractul de depozit escrow se încheie între banca, pe de o parte şi partenerii contractelor
vînzare-cumpărare sau angajamentului încheiat pe de altă parte.

CĂILE DE IMPLEMENTARE ŞI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE


Implementarea inovaţilor în cadrul depozitelor bancare

La moment situaţia financiară a economiei naţionale, într-o măsură mai mare sau mai mică,
depinde de atragerea de noi surse, pentru a putea fi ele plasate în economie, dar deja cu o

11
destinaţie anumită. Creşterea sau scăderea masei monetare din aria sistemului bancar este
influenţată de depozitele bancare, atrase de la persoanele fizice, juridice şi alte categorii de
instituţii financiare.
Continua dezvoltare tehnologică şi competiţia între organizaţiile bancare existente şi cele
nou înfiinţate, au impulsionat diversificarea produselor şi serviciilor bancare, făcându-se
accesibile sau fiind distribuite clienţilor şi pe cale electronică.
Astfel, odată cu dezvoltarea, sistematizarea, extinderea performanţelor bancare, a apărut şi
necesitatea de a implementa noi instumente, prin care ar fi posibilă efectuarea unor operaţiuni de
atragerea la maxim a disponibilităţilor băneşti, pentru ca mai tîrziu să poată fi plasate în
economia naţională, în interesele proprii şi a clienţilor săi.

Analizam in continuare principalele oferte ale bancilor privind depozitele la termen.


Luam in considerare o persoana fizica rezidenta ce doreste a depune suma de 2000 RON:
a) Depozite pe 1 luna

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Emporiki Bank 8.03% 12.92
Credit Europe Bank 1 luna Fixa 8.03% 12.92
Piraeus Bank 7.90% 12.71

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
UniCredit Tiriac Bank 5.11% 8.33
Bancpost 1 luna Fixa 5.11% 8.33
Volksbank 5.11% 8.33

2) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Banca Comerciala Carpatica 7.49% 12.08
Leumi Bank 1 luna Variabila 6.96% 11.25
RIB 6.70% 10.83

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
UniCredit Tiriac Bank 5.38% 8.75

12
BRD 1 luna Variabila 4.08% 6.67
BCR 4.00% 6.53

b) Depozite pe 3 luni

3) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Millennium Bank 8.24% 40.00
ATE Bank Romania 3 luni Fixa 8.24% 40.00
Banca Comerciala Carpatica 8.24% 40.00

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 5.35% 26.25
Bancpost 3 luni Fixa 5.09% 25.00
Bank of Cyprus 4.89% 24.00

4) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Banca Comerciala Carpatica 7.45% 36.25
Leumi Bank 3 luni Variabila 7.19% 35.00
Libra Bank 6.92% 33.75

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Reiffeisen Bank 6.35% 31.00
Intesa Sanpaolo Bank 3 luni Variabila 6.15% 30.05
BRD 4.32% 21.25

13
c) Depozite pe 6 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
ATE Bank 8.16% 80
Bancpost 6 luni Fixa 8% 78.43
Banca Comerciala Carpatica 8% 78.43

Cele mai slabe 3 optiuni:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv


Volksbank 5.58% 55
Emporiki Bank 6 luni Fixa 5.32% 52.5
Bank Of Cyprus 4.7% 46.50

2) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Banca Comerciala Carpatica 7.64% 75
Leumi Bank 6 luni Variabila 7.12% 70
Libra Bank 6.81% 67

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
UniCredit Tiriac Bank 5.83% 57.50
BRD 6 luni Variabila 4.30% 42.50
BCR 4.20% 41.51

d) Depozite pe 9 luni

3) Cu Dobanda Fixa

14
Cele mai bune 3 optiuni:
Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
ATE Bank 7.82% 116.25
Emporiki Bank 9 luni Fixa 7.57% 112.5
Banca Romaneasca 7.5% 111.45

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
OTP Bank 5.79% 86.25
Volksbank 9 luni Fixa 5.79% 86.25
UniCredit Tiriac Bank 5.54% 82.50

4) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Banca Comerciala Carpatica 7.57% 112.5
Libra Bank 9 luni Variabila 7.06% 105
RIB 6.96% 103.5

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
UniCredit Tiriac Bank 6.04% 90
BCR 9 luni Variabila 4.30% 64.2
BRD 4.27% 63.75

e) Depozite pe 12 luni

5) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
ATE Bank Romania 7.75% 155.00
Alpha Bank 12 luni Fixa 7.50% 150.00
Emporiki Bank 7.50% 150.00

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 5.25% 105.00
OTP Bank 12 luni Fixa 5.0% 100.00
Bancpost 5.00% 100.00

15
6) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Banca Comerciala Carpatica 7.50% 150.00
Banca C.R. Firenze Romania 12 luni Variabila 7.50% 150.00
Libra Bank 7.35% 147.00

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Reiffeisen Bank 6.20% 124.00
Intesa Sanpaolo Bank 12 luni Variabila 6.01% 120.20
BRD 4.50% 90.00

Luam in considerare o persoana fizica rezidenta ce doreste a depune suma de 500$:


a) Depozite pe 1 luna

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Millennium Bank 2.90% 1.19
Piraeus Bank 1 luna Fixa 2.75% 1.13
Marfin Bank 2.62% 1.08

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 1.01% 0.42
ProCredit Bank 1 luna Fixa 0.51% 0.21
RBS 0.14% 0.06

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
MKB Romexterra Bank 2.28% 0.94

16
RIB 1 luna Variabila 2.01% 0.83
Leumi Bank 1.62% 0.67

b) Depozite pe 3 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Piraeus Bank 2.85% 3.53
Millenium Bank 3 luni Fixa 2.8% 3.47
Banca Romaneasca 2.8% 3.47

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 1.11% 1.38
ProCredit Bank 3 luni Fixa 0.5% 0.62
RBS 0.2% 0.25

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL


MKB Romexterra Bank 2.52% 3.12
RIB 3 luni Variabila 2.11% 2.62
Leumi Bank 1.81% 2.25

c) Depozite pe 6 luni

1) Cu Dobanda Fixa

17
Cele mai bune 3 optiuni:
Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Piraeus Bank 3% 7.42
Millenium Bank 6 luni Fixa 2.8% 6.96
Banca Romaneasca 2.8% 6.96

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 1.2% 3
ProCredit Bank 6 luni Fixa 1% 2.5
RBS 0.3% 0.75

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
MKB Romexterra Bank 2.77% 6.88
RIB 6 luni Variabila 2.21% 5.5
Leumi Bank 2.01% 5

d) Depozite pe 9 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Piraeus Bank 3.15% 11.78
Marfin Bank 9 luni Fixa 2.91% 10.88
Banca Romaneasca 2.80% 10.47

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
OTP Bank 1.5% 5.62
Banca C.R. Firenze Romania 9 luni Fixa 1.5% 5.62
Volksbank 1.25% 4.69

2) Cu Dobanda Variabila

18
Singurele optiuni sunt:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL


MKB Romexterra Bank 3.01% 11.25
RIB 9 luni Variabila 2.36% 8.81

e) Depozite pe 12 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Piraeus Bank 3.25% 16.25
Marfin Bank 12 luni Fixa 3% 15
Garanti Bank 2.9% 14.5

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
ProCredit Bank 1% 5
Banca C.R. Firenze Romania 12 luni Fixa 1% 5
RBS 0.4% 2

2) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
MKB Romexterra Bank 3.25% 16.25
RIB 12 luni Variabila 2.4% 12
Leumi Bank 2% 10

Cea mai slaba optiune este:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Banca C.R. Firenze Romania 1% 5
12 luni Variabila

Luam in considerare o persoana fizica rezidenta ce doreste a depune suma de 500 Euro:

19
a) Depozite pe 3 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Bank of Cyprus 3.60% 4.44
Marfin Bank 3 luni Fixa 3.55% 4.38
ATE Bank Romania 3.55% 4.38

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
BCR 1.80% 2.25
Volksbank 3 luni Fixa 1.76% 2.19
Bancpost 1.00% 1.25

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Intesa Sanpaolo Bank 3.45% 4.26
RIB 3 luni Variabila 3.14% 3.88
BRD 2.06% 2.56

b) Depozite pe 3 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Bank of Cyprus 3.60% 4.44
Marfin Bank 3 luni Fixa 3.55% 4.38
ATE Bank Romania 3.55% 4.38

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
BCR 1.80% 2.25

20
Volksbank 3 luni Fixa 1.76% 2.19
Bancpost 1.00% 1.25

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Intesa Sanpaolo Bank 3.45% 4.26
RIB 3 luni Variabila 3.14% 3.88
BRD 2.06% 2.56

c) Depozite pe 6 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Alpha Bank 4.00% 9.89
ATE Bank Romania 6 luni Fixa 3.79% 9.38
Banca Comerciala Carpatica 3.63% 9.00

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Bancpost 1.00% 2.50
Volksbank 6 luni Fixa 1.91% 4.75
OTP Bank 1.96% 4.88

2) Cu Dobanda Variabila

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Intesa Sanpaolo Bank 3.44% 8.52
RIB 6 luni Variabila 3.23% 8.00
Leumi Banca 3.02% 7.50

Cea mai slaba optiune:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
BRD 6 luni Variabila 2.26% 5.62

21
d) Depozite pe 9 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Marfin Bank 3.77% 14.06
Banca Comerciala Carpatica 9 luni Fixa 3.77% 14.06
ATE Bank Romania 3.77% 14.06

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
BCR 2.31% 8.62
Volksbank 9 luni Fixa 2.06% 7.69
OTP Bank 1.80% 6.75

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele optiuni sunt:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Intesa Sanpaolo Bank 3.43% 12.79
RIB 9 luni Variabila 3.36% 12.56
BRD 2.26% 8.44

e) Depozite pe 12 luni

1) Cu Dobanda Fixa

Cele mai bune 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
ATE Bank Romania 4.00% 20.00
Marfin Bank 12 luni Fixa 3.75% 18.75
22
Banca Comerciala Carpatica 3.75% 18.75

Cele mai slabe 3 optiuni:


Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv
Volksbank 2.05% 10.25
OTP Bank 12 luni Fixa 2.00% 10.00
Bancpost 1.00% 5.00

2) Cu Dobanda Variabila

Singurele 3 optiuni:
Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig TOTAL
Intesa Sanpaolo Bank 3.41% 17.05
RIB 12 luni Variabila 3.40% 17.00
BRD 2.50% 12.50

In cazul in care deponentul este student sau pensionar, acesta poate beneficia de dobanzi
variabile dupa cum urmeaza(pentru un depozit de 2000 RON):

Cele mai bune alegeri sunt:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv


Credit Europe Bank 1 luna 9.11% 14.58
Credit Europe Bank 3 luni 8.77% 42.50
Credit Europe Bank 6 luni Fixa 8.68% 85
Credit Europe Bank 9 luni 8.33% 123.75
Credit Europe Bank 12 luni 8% 160
Leumi Bank(doar pensionari) 1 luna 7.23% 11.67
Leumi Bank(doar pensionari) 3 luni 7.45% 36.25
Leumi Bank(doar pensionari) 6 luni Variabila 7.38% 72.5
Leumi Bank(doar pensionari) 9 luni 7.31% 108.75
Leumi Bank(doar pensionari) 12 luni 7.6% 152

Pentru un depozit de 500 Euro:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv


Credit Europe Bank 1 luna 3.29% 1.35
Credit Europe Bank 3 luni 3.55% 4.38
Credit Europe Bank 6 luni Fixa 3.53% 8.75
Credit Europe Bank 9 luni 3.77% 14.06
Credit Europe Bank 12 luni 3.75% 18.75
Leumi Bank(doar pensionari) 1 luna 2.80% 1.15
Leumi Bank(doar pensionari) 3 luni 2.98% 3.69

23
Leumi Bank(doar pensionari) 6 luni Variabila 3.18% 7.88
- 9 luni -
Leumi Bank(doar pensionari) 12 luni 3.15% 15.75

Pentru un depozit de 500$:

Numele Bancii Perioada Tip Dobanda DAE Castig efectiv


Credit Europe Bank 1 luna 2.52% 1.04
Credit Europe Bank 3 luni 2.78% 3.44
Credit Europe Bank 6 luni Fixa 2.92% 7.25
Credit Europe Bank 9 luni 3.01% 11.25
Credit Europe Bank 12 luni 3% 15
Leumi Bank(doar pensionari) 1 luna 1.77% 0.63
Leumi Bank(doar pensionari) 3 luni 1.97% 2.44
Volksbank 6 luni Variabila 2.16% 5.38
- 9 luni - -
Volksbank 12 luni 2.15% 10.75

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

În orice sistem bancar există un fond de garantare a depozitelor care este format cu scopul
de a păstra în siguranţă şi fără teamă a depozitelor societăţii. Acest fond reprezintă o categorie
importantă de atragerea deponenţilor la efectuarea plăţilor pentru formarea depozitelor bancare.
Ca şi în orice stat aceasta trebuie să fie condusă şi supravegheată de către un organ suprem, şi de
către un document ce confirmă siguranţa acestora. Conform informţiei generale cu privire la
fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar avem următoarele:
Fondul îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Fondul are drept scop primordial garantarea depozitelor deţinute de persoane fizice şi
persoane juridice, în principal microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, la instituţiile de
credit participante şi efectuarea plăţilor sub forma compensaţiilor, în limita plafonului de
garantare, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de lege.
Fondul garantează, în limitele şi condiţiile prevăzute de legea sa de functionare,
depozitele, în orice monedă, la o instituţie de credit participantă, cu excepţia depozitelor care se
încadrează în categoriile de depozite negarantate.
De exemplu, sunt acoperite sumele aflate pe numele unei persoane fizice sau juridice
garantate, sub formă de certificat de depozit nominativ, cont curent, cont de depozit, cont de
economii, cont de card, cont comun şi alte produse similare.
Depozitele negarantate de Fond in cazul persoanelor fizice sunt:
a) Depozite la instituţia de credit aparţinând, după caz, administratorilor acesteia, directorilor,
membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi;
b) Depozitele deponenţilor cu statut similar celor menţionaţi mai sus, în cadrul altor societăţi din
grupul instituţiei de credit;

24
c) Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menţionate la lit.a) şi b) respectiv soţ/soţie,
şi rudele şi afinii de gradul întâi, precum şi ale terţelor persoane care acţionează în numele
deponenţilor menţionaţi mai sus;
d) Depozitele nenominative;
e) Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care
izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.
De asemenea, nu se datorează compensaţii pentru depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu
care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de
spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
Stabilirea încadrarării depozitelor în categoria celor prevăzute mai sus se realizează de către
Fond, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei
depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.

În cazul în care depozitele la o instituţie de credit participantă devin indisponibile, Fondul


asigură plata compensaţiilor, în limita plafonului de garantare. În prezent, plafonul de garantare
per deponent garantat şi per instituţie de credit este egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000
euro.
Fondul are ca resurse financiare principale contribuţiile instituţiilor de credit participante,
veniturile din investirea resurselor financiare şi recuperările din creanţele Fondului la instituţiile
de credit în faliment. Pe lângă acestea, Fondul mai are posibilitatea, potrivit legii, de a contracta
împrumuturi, inclusiv linii de credit stand-by de la instituţiile de credit participante, iar în cazul în
care resursele menţionate sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, Guvernul pune
la dispoziţia Fondului sumele necesare, sub formă de împrumut.
Fondul este administrat şi supravegheat de Consiliul de administraţie care organizează şi
ţine evidenţa contabilă potrivit standardelor naţionale de contabilitate, aprobate de Ministerul
Finanţelor.
Banca este obligată să comunice deponenţilor informaţiile necesar referitoare la Fond, în
special cele privitoare la tipurile de depozite garantate, la nivelul şi modul de calcul al garanţiei,
la condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea
Fondului.
Plata depozitelor garantate se efectueaza nemijlocit de către Fond; Fondul efectuează plata
depozitelor garantate în cel mult 3 luni de la data primirii listei de la administratorul
insolvabilităţii.
Acest termen va fi redus, până la data de 31 decembrie 2010, la 20 de zile lucratoare.

Concluzii şi recomandări

Un sistem bancar stabil, eficient şi viabil care asigură mobilizarea disponibilităţilor


monetare ale economiei naţionale, orientîndu-le spre desfăşurarea activităţilor financiare eficiente
constituie o premiză importantă pentru dezvoltarea economică a unui stat.

25
Asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi siguranţei fiecărei bănci în parte, în primul rînd,
în scopul protejării intereselor deponenţilor, constituie obiectivul de bază al oricărei bănci.
Un sistem bancar stabil presupune, la rîndul său, asigurarea exercitării neîntrerupte a
tranzacţiilor de intermediere financiară, menţinerea unui nivel înalt de credibilitate a
participanţilor la sistem, lipsa vulnerabilităţilor şi efectelor adverse în activitatea desfăşurată de
instituţiile financiare.
Luînd în considerare semnificaţia crescîndă a sistemului bancar, rezultă necesitatea
efectuării analizei situaţiei fiecărei bănci în parte, prin evaluarea punctelor forte şi a
instabilităţilor, ţinîndu-se cont de practicile moderne utilizate de organizaţiile financiare
internaţionale.
De asemenea, asigurarea unui nivel sporit al transparenţei în sectorul bancar va contribui la
majorarea posibilităţii agenţilor economici şi persoanelor fizice de a determina corect băncile care
activează în condiţii suficient de prudente, fapt ce va stimula învestirea mijloacelor temporar
disponibile în bănile capabile să-şi dirijeze prudent activitatea.
Transparenţa activităţii şi proprietăţii băncilor poate fi atinsă prin informarea periodică a
publicului larg privitor la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii bancare.
Protejarea intereselor deponenţilor prin aplicarea schemelor de garantare a depozitelor în
sistemul bancar, de asemenea constituie o importanţă majoră pentru asigurarea stabilităţii
sectorului bancar, deoarece însăşi funcţionarea acestora contribuie la :
- menţinerea credibilităţii sistemului bancar;
- stimularea atragerii mijloacelor pe termen lung;
- totodată acceptarea şi a depozitelor pe termen scurt, cu scopul efectuării unor plăţi
curente;
In concluzie, depozitele reprezintă o sursă adecvată cu ajutorul cărora noi obţinem venituri,
cîştiguri în plus. La moment există o gamă largă de depozite, acordată de către băncile
comerciale, care pot satisface orice dorinţă şi orice capriciu, la alegerea clientului.
Cu depozitele noi păstrăm banii în siguranţă, avem posibilitatea să inmulţim mijloacele
accumulate, avem acces la banii noştri oricînd şi oriunde, şi în caz de necesitate depozitul poate
servi drept gaj pentru a obţine un credit.
Banca garanteză siguranţa, confidenţialitatea deponenţilor şi eliberarea mijloacelor la prima
cerere a deponentului.
“Clientul e rege, iar banca e supusul ei”

26
Bibliografie
Manuale, monografii

1. Danila Nicolae, Anghel Lucian Claudiu, „Corporate Banking” Editura ASE, 2010, Bucuresti.
2. Basno Cezar, Dardac Nicolae “Gestiune bancara : note de curs” , Editura ASE,
2001;
3. Basno Cezar, Dardac Nicolae „Management bancar”, Editura Economica, 2002
4. Basno Cezar, Dardac Nicolae “Operatiuni bancare : Instrumente şi tehnici de plată”, Editura
Didactica şi Pedagogică, 2001;
5. Basno Cezar, Dardac Nicolae “Sisteme de plăţi, compensări şi decontări”,

27
Editura Didactică şi Pedagogică, 2003;
6. Georgescu Ligia, Goloşoiu, “Mijloace, modalităţi şi instrumente de plată”
Editura ASE, 2003 Bucureşti.
7. Costica, Ionela ; Lazarescu, Sorin Politici si tehnici bancare Editura ASE, 2004

28