Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară : Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeş


Prof.: Dorca Maria Nicoleta
Disciplina: Economie
Clasa: a-XI-a
Durata lecţiei: 50 minute
Unitatea de învăţare: Piaţa – întâlnire a agenţilor economici
Tema lecţiei: Piaţa muncii
Tipul lecţiei: Lecție de asimilare de noi cunoștinţe

MOTIVAŢIA:
 lecția contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre piaţa muncii;
 creează o atmosferă specifică muncii în grup;
 dezvoltă gândirea critică, dând posibilitatea elevilor să sintetizeze cunoștințele și competențele dobândite anterior;
 permite o abordare interdisciplinară (artă plastică și muzicală).

COMPETENTE GENERALE: utilizarea conceptelor specifice economiei pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor
fapte, evenimente, procese din viaţa reală.

COMPETENTE SPECIFICE: - să recunoască caracteristicile generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
- să caracterizeze diferitele forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate;
- să prezinte aspecte legate de piaţa muncii;
- să enumere factorii de influenţă şi particularităţile cererii şi ofertei de muncă;
- să participe activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


 O1: să definească piaţa muncii, cererea şi oferta de muncă;
 O2: să prezinte factorii de influenţă şi particularităţile cererii şi ofertei de muncă;
 O3: să cunoască noţiunea de – salariu, precum şi componentele care formează sistemul de salarizare;
 O4: să identifice formele salariului.
CONDIŢII PREALABILE:
 clasă de nivel mediu;
 elevii să aibă deprinderi de a lucra pe grupe şi de a utiliza strategii interactive.

EVALUARE:
 prezentarea conceptelor de: piaţa muncii, cererea de muncă, oferta de muncă şi salariul;
 corectitudinea judecăţilor la brainstormingul frontal/în perechi/în grup;
 calitatea Matricei conceptului realizat şi prezentarea lui;
 promovarea interdisciplinarității prin produsele realizate;

MANAGEMENTUL RESURSELOR:
 timp de lucru: 50 minute;
 materiale: power point, fişe de lucru, coli flipchart, planșă, markere, manual, cretă.

METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația euristică, explicația, brainstormingul frontal, lucrul în echipe, jocul de rol.

BIBLIOGRAFIE:
 Creţoiu, G; Iordache, S.; Cavachi, I; Moraru L. - Economie - manual pentru clasa a XI-a, Editura Antet, București, 2006.
 Iutiș, G; Pânzariu, A; Iriciuc, V – Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura Universității „Al.I.Cuza”, Iași, 2005.
 Dudaș-Vasile, A; Iorga, N. - Ghid pentru titularizare și carieră didactică – Limba și literatura română, Iași, 2015
Scenariul didactic

Cadrul de Conținut Timp Metode, procedee, tehnici Modalități Obs.


învăţare Forme de organizare a secvențelor de evaluare
SPARGEREA Joc de spargerea gheții: 2 min. Brainstorming Aprecieri
GHEȚII Raspundeți întrebărilor: verbale,
 Care este numele tău? Cum te simți frontale și
azi ? (fiecare elev va primi un individuale
cartonaș pe care își va scrie numele
și va reprezenta starea sa de spirit
din acel moment printr-un emoticon
– față veselă sau față tristă)
EVOCAREA Moment organizatoric 8 min. Conversația euristică
Verificare cunoștințelor anterioare Aprecieri
 Piaţa de capital Brainstorming frontal verbale,
frontale și
 Profesorul adresează elevilor individuale
următoarele întrebări pornind de la o Ciorchinele (pe baza răspunsurilor
planșă suport: ”Ce reprezintă piața de date de către elevi)
capital?; Care sunt trăsăturile pieței de
capital?; Care sunt formele pieței de
capital?”
Titlul lecției: Piaţa muncii
Anunţarea subiectului și a obiectivelor
lecției noi, informând elevii despre ce și
cum se va evalua.
REALIZAREA Pe baza cunoștințelor anterioare, elevii vor 14 min. Conversația euristică: Profesorul
SENSULUI învăța să descopere altceva, să-și dezvolte poartă o conversație despre sarcinile
alte competențe de lucru și va face o prezentare power-
point legată de piaţa muncii.
Elevii lucrează în perechi; Gândiți – Lucrați în perechi –
Fiecare pereche va primi o coală de 10 min. Comunicați
flipchart; pe coală vor fi scrise următoarele 1. Elevii gândesc individual, apoi
subiecte: piaţa muncii, cererea de muncă, discută în perechi pentru a realiza
oferta de muncă, factori de influenţă ai un poster cu ceea ce li s-a solicitat.
cererii de muncă, factori de influenţă ai 2. Fiecare pereche va afișa și va Observarea
ofertei de muncă, particularităţile ofertei prezenta posterul realizat. sistematică a
de muncă, salariul; elevii vor completa cu elevilor
trăsăturile respectivului subiect propus.

După rezolvarea sarcinilor, perechile


prezintă posterele realizate.

Turul galeriei:
Se va face o expoziție cu posterele
realizate, pentru autoevaluare, 2 min Perechile vor trece prin fața
interevaluare și evaluare. posterelor și le vor aprecia, completa
cu post-it-uri colorate. Se va folosi Aprecieri
Se realizează o galerie a posterelor, iar pentru aprecieri – roz și completări verbale, de
echipele se vor perinda prin fața acestor – albastru. grup și
postere, evaluând produsul fiecarei echipe. Elevii vor observa și vor analiza individuale
fiecare poster, aducând, la nevoie,
completări și apreciind lucrările
colegilor
Conversația euristică
Se poartă conversație pe baza
răspunsurilor la sarcinile de lucru.
Profesorul face aprecieri verbale
referitoare la activitatea desfășurată
REFLECŢIE Elevii vor lucra în 5 grupe. Fiecare grupă 10 min. Lucrul în echipă Aprecieri
va realiza o matrice conceptuală adecvată  Realizați Matricea individuale și
uneia dintre subiectele următoare: cererea conceptului corespunzătoare frontale
de muncă, oferta de muncă, factori de subiectului primit. pentru
influenţă ai cererii de muncă, factori de  De exemplu: contribuția la
influenţă ai ofertei de muncă, salariul. Conceptul O definiție/o desfășurarea
idee activității
 Cerere de  Concluzii
muncă Notarea
. Caracteristici Reprezentare
elevilor
Grafică/Desen/
Melodie etc.…
 ……..  ……….

2 min

Răspundeți intrebării:
Cum vă simțiți după lecție?
EXTINDERE Fișă de lucru 2 min. Explicația

S-ar putea să vă placă și