Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “SF.

DIMITRIE “ Teregova
Aria curriculara “ Om și societate”
Disciplina – Educație antreprenorială
Clasa a X –a/Nr. de ore pe săpt. :1 oră
Programa școlară: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4598/31.08.2004
Data:06.03.2020
Profesor: Coșeriu Maria Nicoleta
Unitatea de învățare:Inițierea și derularea unei afaceri
LECȚIA: Obținerea produsului
Tipul lecţiei: Lecţie de însușire de noi cunoștințe

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 să definească produsul
 să recunoască componentele unui produs
 să analizeze ciclul de viaţă a unui produs
 să cunoască destinația produsului
 să identifice funcțiile de bază ale ambalării unui produs

RESURSE:
1. TEMPORALE: 50 minute
2. MATERIALE:
a. mijloace didactice: tabla, manual, power-point, lucrul în echipe, coli flipchart, markere;
b. forme de organizare a clasei: individual, frontal, pe grupe;
3. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

STRATEGII DIDACTICE
c. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, metodele: „Ciorchinele”,,,Gândiți-lucrați în perechi- comunicați”;
,,Brainstorming”; ,,Tehnica 3-2-1” ,,Conversația euristică”;

1
BIBLIOGRAFIE:
 Chivu, I; Dinescu, M.N.; Menegatos, V; Olaru, D. - CULTURĂ CIVICĂ/ANTREPRENORIALĂ - manual pentru clasa a X-a,
manual pentru Școala de arte și meserii, Domeniul economic, toate specializările, Editura SIGMA, București,2004.
 Iutiș, G; Pânzariu, A; Iriciuc, V – Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura Universității „Al.I.Cuza”, Iași,
2005.
 Dudaș-Vasile, A; Iorga, N. - Ghid pentru titularizare și carieră didactică – Limba și literatura română, Iași, 2015

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

SECVENȚELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


LECȚIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Metode de Mijloace de Forme de
învățământ învățământ organiza
re a
învățării
1.Moment Notarea absenţelor, Elevul de serviciu Conversatia Catalogul, Frontală -
organizatoric verificarea ţinutei elevilor, numeşte absenţii. stiloul
(2 minute) materialele didactice sunt Se pregătesc cu cele
aranjate în ordinea utilizării necesare lecţiei.
lor.
Pregătirea elevilor pentru
lecţie.

2
2. Captarea Profesorul adresează elevilor Elevii răspund întrebării Brainstorming
atenției o întrebare - Cum te simți reprezentând pe post-it activitate Observarea
(7 min) azi ? (fiecare elev va primi un starea lor de spirit.
frontală sistematică a
post-it colorat pe care va
reprezenta starea sa de spirit elevilor
din acel moment printr-un
emoticon – față veselă sau
față tristă
Elevii notează toate
Aprecieri verbale,
Profesorul un cuvânt în ideile sau cunoştinţele Ciorchinele activitate frontale și
mijlocul tablei - produsul, care le vin în minte în
frontal individuale
care urmează a fi cercetat de legătură cu cuvântul
către elevi respective, în jurul
acestuia, trăgându-se
linii între acestea şi
cuvântul iniţial;

3
3.Anunțarea Scrie titlul pe tablă, Obținerea
titlului și produsului şi precizează care
enumerarea sunt obiectivele didactice care Elevii reţin sarcinile de Conversatia, Poster Frontală Orală
obiectivelor se doresc a fi atinse. lucru ce vor fi realizate
(3minute) - să definească produsul până la sfârşitul orei obiective
Explicația Observarea
- să recunoască componentele
unui produs Elevii scriu titlul lecției sistematică a
- să analizeze ciclul de viaţă a în caiete
comportamentului
unui produs
- să cunoască destinația elevilor
produsului
- să identifice funcțiile de bază
ale ambalării unui produs

4
4.Dirijarea învățării Profesorul poartă o conversație Elevii reţin sarcinile de Conversatia Videoproiec- Frontală Observarea
-prezentrea schiței de despre sarcinile de lucru și va lucru ce vor fi realizate tor sistematică
Explicația
lecție (15minute); face o prezentare power-point până la sfârşitul orei Power-point a
legată de obținerea produsului. comporta-
mentului
elevilor
Sunt atenti.
Intervin si solicită
explicatii.
Răspund la întrebări

5
5. Asigurarea feed- Gândiți – Lucrați în perechi – Gândiți – Flipchart În perechi Apreciere
back-ului Comunicați Lucrați în verbală
(18 minute) -Elevii gândesc individual, perechi –
În activitatea cu elevii profesorul apoi discută în perechi Comunicați Frontală
-va folosi metoda "Gândiți, pentru a realiza un poster
-lucrați în perechi-comunicați" ; cu ceea ce li s-a solicitat.
- Fiecare pereche va primi o - Fiecare pereche va afișa
și va prezenta posterul Observarea
coală de flipchart; pe coală vor sistematică
fi scrise următoarele: realizat.
a elevilor
- Definiția produsului. Lansarea
unui produs.
- Componente corporale +
componente acorporale;
- Componente comunicaționale
+ imaginea produsului
- Etapa de creare + etapa de
creștere;
- Etapa de introducere a noului
produs Aprecieri
- Etapa de maturitate verbale, de
grup și
- Etapa de declin
individuale
- Destinația unui produs; Perechile vor trece prin Conversația
- Ambalarea unui produs. fața posterelor și le vor euristică
Elevii vor completa cu aprecia, completa cu post-
it-uri colorate. Se va folosi Turul
trăsăturile respectivului subiect
pentru aprecieri – roz și galeriei
propus. completări – albastru.
Elevii vor observa și vor
Se va face o expoziție cu analiza fiecare poster,
posterele realizate, pentru aducând, la nevoie,
6
6. Evaluarea Provoacă un elev să prezinte trei Răspund provocărilor Tehnica frontală Apreciere
activității termeni din ceea ce a învățat, un 3-2-1 verbală
profesorului.
(5 minute) altul să-și exprime două dorințe Notare
despre ce ar dori să învețe în
continuare, iar un al treilea elev
să spună o deprindere sau
capacitate, pe care crede că a
dobândit-o în urma activității. Sunt atenți la aprecierile și
notarea profesorului.
Apreciază, și notează elevii
corespunzător efortului depus.

Profesorul solicită elevilor să


răspundă la intrebărea Cum vă Elevii răspund întrebării
simțiți după lecție? și să reprezentând pe post-it
reprezinte printr-un emoticon
starea lor de spirit de la sfârșitul starea lor de spirit.
lecției.

S-ar putea să vă placă și