Sunteți pe pagina 1din 5

Faptele Apostolilor 1 Cornilescu Faptele Apostolilor 1 Nouă

1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN) Traducere În Limba Română (NTLR)

Înălţarea lui Isus Promisiunea Duhului


1 Teofile, în cea dintâi carte a mea, Sfânt şi înălţarea lui Isus
am vorbit despre tot ce a început
la cer
Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 1 Teofilus,
2 de la început până în ziua în care S-
În prima carte[a] am scris despre
a înălţat la cer, după ce, prin Duhul
toate lucrurile pe care a început Isus
Sfânt, dăduse poruncile Sale
să le facă şi să-i înveţe pe oameni
apostolilor pe care-i alesese. 3 După 2 până în ziua în care a fost luat în
patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin
cer, după ce le dăduse mai întâi
multe dovezi, arătându-li-Se deseori,
porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor
timp de patruzeci de zile, şi vorbind
pe care-i alesese. 3 După suferinţa
cu ei despre lucrurile privitoare la
Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe
Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când
dovezi convingătoare, arătându-li-Se
Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se
deseori timp de patruzeci de zile şi
depărteze de Ierusalim, ci să aştepte
vorbind despre Împărăţia lui
acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”,
Dumnezeu[b].
le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5 Căci 4 În timp ce se afla laolaltă cu ei, le-a
Ioan a botezat cu apă, dar voi,
nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu poruncit astfel: „Să nu vă îndepărtaţi
Duhul Sfânt.” 6 Deci apostolii, pe de Ierusalim, ci să aşteptaţi
când erau strânşi laolaltă, L-au promisiunea Tatălui, despre care aţi
întrebat: „Doamne, în vremea auzit de la Mine. 5 Căci Ioan a
aceasta ai de gând să aşezi din nou botezat cu[c] apă, dar voi, nu după
Împărăţia lui Israel?” 7 El le-a multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul
răspuns: „Nu este treaba voastră să Sfânt.“
ştiţi vremurile sau soroacele; pe 6 Prin urmare, atunci când s-au
acestea Tatăl le-a păstrat sub strâns laolaltă, ei L-au întrebat:
stăpânirea Sa. 8 Civoi veţi primi o
putere, când Se va pogorîDuhul – Doamne, în vremea aceasta vei
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în restaura împărăţia lui Israel?
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria 7 El le-a răspuns:
şi până la marginile pământului.”
9 După ce a spus aceste lucruri, pe – Nu este treaba voastră să
când se uitau ei la El, S-a înălţat la cunoaşteţi vremurile sau momentele
cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. pe care Tatăl le-a aşezat prin propria
10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi Sa autoritate. 8 Voi însă veţi primi
spre cer, pe când Se suia El, iată că li putere atunci când va veni Duhul
s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în
alb 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest şi până la marginile pământului.
Isus, care S-a înălţat la cer din 9 După ce a spus aceste lucruri, Isus
mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel a fost înălţat şi, în timp ce ei se uitau,
cum L-aţi văzut mergând la cer.” un nor L-a luat dinaintea ochilor lor.
10 Şi cum priveau ei spre cer, în timp
Întoarcerea apostolilor ce El pleca, iată că li s-au înfăţişat
12 Atunci,ei s-au întors în Ierusalim doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe,
din muntele numit al Măslinilor, care 11 care le-au zis: „Bărbaţi galileeni,

este lângă Ierusalim, departe cât un de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?!


drum în ziua Sabatului. 13 Când au Acest Isus, Care a fost luat în cer de
ajuns acasă, s-au suit în odaia de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-
sus, unde stăteau de obicei. Erau aţi văzut mergând spre cer.“
Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip,
Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul Matia ales în locul lui Iuda
lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda, fiul lui 12 Atunciei s-au întors în Ierusalim
Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau cu un de pe muntele numit „al Măslinilor“,
cuget în rugăciune şi în cereri, care este lângă Ierusalim, departe
împreună cu femeile şi cu Maria, cât un drum parcurs în ziua de
mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. Sabat[d]. 13 Când au intrat în casă, au
urcat în camera de sus, unde stăteau
Alegerea lui Matia de obicei. Acolo erau: Petru, Ioan,
15 Înzilele acelea, Petru s-a sculat în Iacov, Andrei, Filip, Toma,
mijlocul fraţilor – numărul celor Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui
adunaţi laolaltă era de aproape o Alfeus –, Simon zelotul şi Iuda – fiul
sută douăzeci – şi a zis: 16 „Fraţilor, lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau în
trebuia să se împlinească Scriptura rugăciune în acelaşi gând, împreună
spusă de Duhul Sfânt mai înainte, cu femeile, cu Maria – mama lui Isus
prin gura lui David, despre Iuda, care – şi cu fraţii Lui.
a fost călăuza celor ce au prins pe 15 Înzilele acelea, Petru s-a ridicat în
Isus. 17 El era din numărul nostru şi
mijlocul fraţilor, o mulţime de
era părtaş al aceleiaşi slujbe. 18 Omul
aproape o sută douăzeci de oameni,
acesta a dobândit un ogor cu plata
şi le-a zis: 16 „Bărbaţi, fraţilor, trebuia
nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos,
să se împlinească Scriptura spusă
a plesnit în două prin mijloc şi i s-au
mai dinainte de Duhul Sfânt, prin
vărsat toate măruntaiele. 19 Lucrul
gura lui David, cu privire la Iuda, care
acesta a ajuns aşa de cunoscut de
a devenit călăuza celor ce L-au
toţi locuitorii din Ierusalim, încât
arestat pe Isus. 17 El era numărat ca
ogorul acela a fost numit, în limba
fiind unul dintre noi şi fusese ales să
lor, Acheldama, adică Ogorul
ia parte la această slujire. 18 (Din
sângelui. 20 În adevăr, în cartea
răsplata pentru nelegiuirea lui, omul
Psalmilor este scris: ‘Locuinţa lui să
acesta şi-a cumpărat un ogor şi,
rămână pustie şi nimeni să nu
căzând cu capul în jos, a plesnit în
locuiască în ea!’ şi ‘Slujba lui s-o ia
două pe la mijloc şi i s-au vărsat
altul!’ 21 Trebuie deci ca, dintre cei ce
toate intestinele în acel loc. 19 Lucrul
ne-au însoţit în toată vremea în care
acesta a devenit cunoscut tuturor
a trăit Domnul Isus între noi, 22 cu
locuitorilor din Ierusalim, astfel că
începere de la botezul lui Ioan până
ogorul acela a fost numit, în limba
în ziua când S-a înălţat El de la noi,
lor, „Acheldama“, adică „Ogorul
să fie rânduit unul care să ne
sângelui“.) 20 Căci în cartea Psalmilor
însoţească drept martor al învierii
este scris:
Lui.” 23 Ei au pus înainte pe doi: pe
Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe «Fie-i locuinţa pustiită
Matia. 24 Apoi au făcut următoarea şi nimeni să nu mai
rugăciune: „Doamne, Tu, care locuiască în ea!»[e]
cunoşti inimile tuturor oamenilor,
arată-ne pe care din aceşti doi l-ai şi
ales, 25 ca să ia loc în slujba şi «Slujba lui s-o ia altul!»[f]
apostolia aceasta, din care a căzut
Iuda, ca să meargă la locul lui”. 26 Au 21 Trebuie deci ca, dintre bărbaţii
tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe care ne-au însoţit în toată perioada în
Matia, care a fost numărat împreună care Domnul Isus a umblat printre
cu cei unsprezece apostoli. noi, 22 începând de la botezul lui Ioan
şi până în ziua în care Isus a fost luat
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 sus de la noi, unul din aceştia să
(RMNN)
Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 devină împreună cu noi un martor al
belongs to British and Foreign Bible învierii Lui.“
Society. Copyright © 2010, 2014 of the
revised edition in Romanian language 23 Şi au propus doi: pe Iosif, numit
belongs to the Interconfessional Bible Barsabas, căruia i se mai zicea şi
Society of Romania, with the approval of
Iustus, şi pe Matias. 24 Ei s-au rugat
the British and Foreign Bible Society.
astfel: „Tu, Doamne, Care cunoşti
inimile tuturor, arată-ne pe care
dintre aceştia doi l-ai ales 25 ca să ia
locul în slujirea şi apostolia aceasta,
de la care s-a abătut Iuda ca să se
ducă la locul lui!“ 26 Au tras la sorţi şi
sorţul a căzut pe Matias, care a fost
socotit împreună cu cei unsprezece
apostoli.

Footnotes:

a. Faptele Apostolilor 1:1 Gr.: logos, adică


lucrare, tratat; este vorba despre
Evanghelia după Luca
b. Faptele Apostolilor 1:3 Împărăţia lui
Dumnezeu reprezintă domnia lui
Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o
realitate prezentă şi o nădejde în viitor;
peste tot în carte
c. Faptele Apostolilor 1:5 Sau: în
d. Faptele Apostolilor 1:12 Cf. Mişna
(culegere de texte legislative,
reflectând cinci secole de tradiţie: 300
î.Cr.-200 d.Cr.) călătoria în ziua de
Sabat era limitată la o distanţă de 2000
de coţi, cu puţin peste 1 km
e. Faptele Apostolilor 1:20 Vezi Ps. 69:25
f. Faptele Apostolilor 1:20 Vezi Ps. 109:8

Nouă Traducere În Limba Română


(NTLR)
Nouă Traducere În Limba Română (Holy
Bible, New Romanian Translation)
Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used
by permission. All rights reserved
worldwide.

S-ar putea să vă placă și