Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA EDUCAȚIA PLASTICĂ


clasa a VII-a

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. Nr. evaluări
Unitățile de învățare EI EFE ES
ore Observații
(module)

Semestrul 1
1. Alfabetizare vizuală 6 1 1
2. Limbajul vizual-plastic 9 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Compoziție şi design 9 1 1
4. Istoria artelor plastice 5 1 1
5. Valorizarea artelor vizual-plastice. 3 - - 1
Experiențe pozitive
Total semestrul 2: 3 module 17 2 2 1
Ore la discreția cadrului didactic 2
Total an: 5 module 34 4 4 2

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


Competențe specifice disciplinei.
1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în context variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viață și
artă.
2. Exprimarea sinelui prin creații visual-plastice, demonstrând creativitate și gust esthetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și
celelalte culture.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în context educaționale, sociale, culturale, demonstrând interes și deschidere
pentru valorizarea artei în viață.
Nr. Nr.
Eva
de Unități de conținuturi. de Data. Obser
Unități de competență Resurse lua
ord ore vații
re
.
Unități de învățare (modulul I). Alfabetizarea vizuală. ( 6 ore )
1. 1.2Distingerea  Relația om – natură în artele vizual-plastice. 1 I
trăsăturilor specifice
mediului natural şi  Reprezentarea chipului uman în medii naturale, artificiale, în
artificial în creații visual- contexte sociale, culturale. II M. cl. VII, EI
plastice.  Reprezentarea corpul uman: în mișcare, în poziție statică, în 1 p. 45-47 P1
2. diferite ambianțe etc.
1.2. Compararea „Prietenii mei”; „ Jocuri sportive”
varietăţilor de
reprezentare a chipului
uman în imagini
artisticoplastice și
digitale.

1.3. Folosirea
3. observărilor proprii în  Portretul: particularități de vârstă, stări afective, caracter etc. 1 III M. cl. VII,
reprezentări expresive, p. 48
creative ale chipului
uman.
1.4. Transpunerea
4. abilităților de  Portret-cap, portret-bust, portret cu mâni, 1 IV M. cl. VII,
reprezentare plastică a p. 48-50
5. chipului uman în diverse portret statuar, portret ecvestru, portret în grup. „Autoportret.” M. cl. VII,
proiecte creative. 1 V p. 48 - 50
6.  Lecție de sinteză. Portretul-simbol. Portretul digital. 1 VI EF
P1

Unitatea de învățare (Modulul II) . Limbajul vizual-plastic. ( 9 ore )


7. 2.1. Evidențierea  Efecte artistice ale materialelor şi tehnicilor mixte în 1 VII M. cl. VII, EI
efectelor artistice ale reprezentarea elementelor de limbaj vizual-plastic. „ Barca pe p. 10 - 12 P7
limbajului vizual-plastic valuri.”
8. în lucrări realizate cu Mesajul operei de artă şi expresia limbajului vizual-plastic. 1 VIII M. cl. VII,
materiale şi tehnici „ Zbor în lumea visurilor.” p. 13 - 16
9. mixte.  Varietatea mijloacelor artistice de creare a imaginilor/ 1 IX M. cl. VII,
compoziţiilor vizual-plastice. p. 17 - 18
2.2 Diferenţierea „ Colaj din fibre textile.”
mijloacelor artistice în
10.  Armonia imaginii vizual-plastice. 1 X M. cl. VII,
imagini plastice/ vizuale/
p.
digitale.
11.  Contrastul ca mijloc artistic. Contrastul în artă și mediul 1 XI M. cl. VII,
înconjurător. Contrastul formelor. p. 30-32
2.3. Folosirea „ Jocul formelor.”
contrastelor cromatice în
12. creații proprii pentru  Contrastul cromatic: cald - rece, 1 XII M. cl. VII, EF
13. transmiterea ideilor, „ Peisaj în amurg.” p. 31 - 32 P2
emoţiilor, sentimentelor.

2.4. Estimarea
expresivității limbajului
vizual-plastic ca mijloc  Contrast complementar, de ton (clarobscur – închis – deschis). 1 XIII M. cl. VII,
de comunicare a „ Panou decorativ” p. 30 - 32
mesajelor artistice
14. EVALUARE SUMATIVĂ 1 XIV ES
P2
15. Activități diferențiate de postevaluare. 1 XV
Unitatea de învățare (modulul III ). Compoziție și design. ( 9 ore )
16. 3.1. Caracterizarea  Mijloace şi procedee artistice de realizare a com.: 1 XVI M. cl. VII,
mijloacelor și - tipuri de compoziţie: statică, dinamică; p. 57
procedeelor de realizare „Jocuri sportive”
a compoziției statice/
17. dinamice în artele vizuale Simetria și asimetria în artă și natură; simetria bilaterală, 1 XVII M. cl. VII, EF
și design. radială; p. 58 - 59 P1
„Tripticuri decorative”„Dipticuri decorative”
18. 3.2. Detectarea  Echilibrul compozițional: rațional, intuitiv; 1 XVIII M. cl. VII,
procedeelor de stilizare a „Flori și culori” p. 62 - 64
motivelor decorative.
19.
3.3. Transformarea  Stilizarea: rece, caldă. 1 XIX M. cl. VII,
20. „Ornamentarea unui vas” p. 35 - 38
formelor naturale în
artistice pe baza simetriei Ornamentul. Ritmul. Repetiția. 1 XX M. cl. VII,
şi asimetriei. „Ornamentul popular” p. 39 - 41
21. 3.4. Aplicarea  Clasificarea motivelor ornamentale: geometrice, vegetale, 1 XXI M. cl. VII,
principiului echilibrului zoomorfe, cosmomorfe, antropomorfe. Semantica motivelor p. 39 -41
în organizarea spaţiului ornamentale.
plastic. „Friza cu motive decorative”
22.  Design şi estetica produsului. Proiectarea unor produse. 1 XXII M. cl. VII,
p. 23 - 26
23. 3.5. Deducerea mesajului Lecție de sinteză. Crearea de produse artistice. 1 XXIII EF
plastic transmis prin P4
24. mijloace și procedee  Activități diferențiate de postevaluare. 1 XXIV
artistice specifice
ornamentului.
Unitatea de învățare (Modulul IV). Istoria artelor plastice. ( 5 ore )
25. 4.1 Evidențierea  Arta plastică în epocile contemporană și modernă. 1 XXV M. cl. VII, EI
elementelor specifice p. 19 - 21 P1
artelor contemporană şi
26. modernă în opere artistico- Stiluri artistice: baroc, realism, 1 XXVI M. cl. VII,
plastice din cultura p. 70
națională și universală.
27. 4.2. Aprecierea valorică a  Stiluri artistice: impresionism, cubism, abstracționism etc. 1 XXVII M. cl. VII,
operelor de artă plastică p. 71 - 72
contemporană și modern în
28. aspect multicultural.  Arta națională în sec. XIX-XXI. Pictura. 1 XXVIII M. cl. VII,
4.3. Valorizarea istoriei Sculptura. Arhitectura. p. 77 - 79
artelor conteporane și
moderne în diverse proiecte
29. Lecție de sinteză. Arta plastică contemporană și modernă. 1 XXIX EF
creative. P12

Unitatea de învățare ( modulul V). Valorificarea vizual-plastice. Experiențe pozitive. ( 3 ore )

30. 5.1. Proiectarea unor EVALUARE SUMATIVĂ 1 XXX ES


expoziții, vernisaje de P14
creații vizual-plastice.
31.  Evenimente şi proiecte artistice: școlare și extrașcolare. 1 XXXI
5.2. Colaborarea în cadrul
organizării și realizării
32. unor evenimente  Expoziții, vernisaje: selecție, vernisare, premiere 1 XXXII
școlare/extrașcolare de
promovare a artelor.

S-ar putea să vă placă și