Sunteți pe pagina 1din 3

Elementele bilanţului contabil

(posturile), atît cele de activ, cît şi cele de pasiv, se grupează după anumite criterii,
formînd o structură bine determinată a bilanţului.

Astfel, elementele de activ se grupează în funcţie de termenul de utilizare a acestora în


active pe termen lung şi active curente. În pasiv elementele sînt grupate în dependenţă
de gradul de exigibilitate în următoarele capitole: capital propriu, datorii pe termen lung
şi datorii pe termen scurt. După cum s-a menţionat în temele precedente pasivul
reprezintă sursele de finanţare a întreprinderii şi poate fi privit ca datoriile întreprinderii
faţă de fondatori, instituţii financiare, furnizori, salariaţi, buget etc.

Gradul de exigibilitate a unei datorii exprimă termenul de scadenţă, adică termenul de


achitare a acestei datorii. De exemplu: capitalul propriu are cel mai mic grad de
exigibilitate, deoarece aporturile fondatorilor se repartizează între aceştea doar la
lichidarea întreprinderii. Pe de altă parte, datoriile faţă de personal privind retribuirea
muncii au un grad de exigibilitate înalt, deoarece salariile se achită, de regulă, lunar.

De menţionat, că activele se grupează în sensul creşterii termenului de utilizare, iar


pasivele – în sensul descreşterii gradului de exigibilitate.

Din cele menţionate mai sus rezultă că bilanţul contabil constă di cinci capitole: două de
activ – active pe termen lung şi active curente; şi trei de pasiv – capital propriu, datorii
pe termen lung şi datorii pe termen scurt.

Capitolele bilanţului contabil se divizează în subcapitole. De exemplu: capitolul datorii


pe termen lung se divizează în următoarele subcapitole: datorii financiare pe termen
lung şi datorii pe termen lung calculate.

Fiecare subcapitol conţine anumite posturi. De exemplu: subcapitolul mijloace băneşti


conţine următoarele posturi: casa, contul current în valută naţională, cont valutar şi alte
mijloace băneşti.

Bilanţul contabil se prezintă în felul următor:

Bilanţul contabil la___________________

(lei)

Nr. n.s. ACTIV Suma Nr. PASIV Suma


n.s.
1. Active pe termen lung   3. Capitalul propriu  
1.1 Active nemateriale   3.1 Capital statutar şi suplimentar  
  Active nemateriale     Capital statutar  
  Amortizarea activelor nemateriale     Capital suplimentar  
  Valoarea de bilanţ a activelor     Capital nevărsat  
nemateriale
1.2 Active materiale pe termen     Capital retras  
lung
  Active materiale în curs de   3.2 Rezerve  
execuţie
  Terenuri     Rezerve stabilite de legislaţie  
  Mijloacele fixe     Rezerve prevăzute de statut  
  Resurse naturale     Alte rezerve  
  Uzura şi epuizarea activelor   3.3 Profit nerepartizat (pierdere  
materiale pe termen lung neacoperită)
  Valoarea de bilanţ a activelor     Corectarea rezultatelor perioadelor  
materiale pe termen lung precedente
1.3 Active financiare pe termen     Profitul nerepartizat (pierderea  
lung neacoperită) al anilor precedenţi
  Investiţii pe termen lung în părţi     Profitul net (pierderea) al perioadei de  
nelegate gestiune
  Investiţii pe termen lung în părţi     Profit utilizat al anului de gestiune  
legate
  Modificarea valoni investiţiilor pe   3.4 Capital secundar  
termen lung
  Creanţe pe termen lung     Diferenţe din reevaluarea activelor pe  
termen lung
  Active amânate privind impozitul     Subvenţii  
pe venit
  Avansuri acordate     Datorii pe termen lung  
1.4 Alte active pe termen lung     Total capitolul 3  
  Total capitolul 1   4 Datorii pe termen lung  
      4.1 Datorii financiare pe termen lung  
2. Active curente     împrumuturi pe termen lung  
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale     Alte datorii financiare pe termen lung  
  Materiale   4.2 Datorii pe termen lung calculate  
  Animale la creştere şi îngrăşat     Datorii de arendă pe termen lung  
  Obiecte mică valoare şi scurtă     Venituri anticipate pe termen lung  
durată
  Producţia în curs de execuţie     Finanţări şi încasări cu destinaţie  
specială
  Produse     Avansuri primite  
  Mărfuri     Datorii amânate privind impozitul pe  
venit
2.2 Creanţe pe termen scurt     Alte datorii pe termen lung calculate  
        Total capitolul 4  
  Creanţe aferente facturilor   5. Datoriile te termen scurt  
comerciale
  Corecţii la creanţe dubioase   5.1 Datorii financiare pe termen scurt  
  Creanţe ale părţilor legate     Credite bancare pe termen scurt  
  Avansuri acordate     împrumuturi pe termen scurt  
  Creanţe privind decontările cu     Cota curentă a datoriilor pe termen  
bugetul lung
  Taxa pe valoare adăugată de     Alte datorii financiare pe termen scurt  
recuperat
  Creanţe ale personalului   5.2 Datorii comerciale pe termen scurt  
  Creanţe privind veniturile     Datorii privind facturile comerciale  
calculate
  Alte creanţe pe termen scurt     Datorii faţă de părţile legate  
2.3 Investiţii pe termen scurt     Avansuri primite  
  Investiţii pe termen scurt în   5.3 Datorii pe termen scurt calculate  
părţile nelegate
  Investiţii pe termen scurt în     Datorii privind retribuirea muncii  
părţile legate
  Diminuarea valorii investiţiilor pe     Datorii faţă de personal privind alte  
termen scurt operaţii
2.4 Mijloace băneşti     Datorii privind asigurările  
  Casa     Datorii privind decontările cu bugetul  
  Conturi curente în valută     Datorii preliminate  
naţională
  Conturi curente în valută străină     Datorii privind plăţile extrabugetare  
  Alte mijloace băneşti     Datorii faţă de fondatori şi alţi  
participanţi
2.5 Alte active curente     Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi  
preliminare
  Total capitolul 2     Alte datorii pe termen scurt  
        Total capitolul 5  
  TOTAL GENERAL -ACTIV     TOTAL GENERAL -PASIV  

Gruparea elementelor activului şi pasivului bilanţului contabil permite de a calcula uşor


indicatorii care caracterizează situaţia financiară a întreprinderii şi de a efectua analiza
acestora.