Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

CURRICULUM
la disciplina

„Sisteme informaționale în turism”


ciclul I - Licență
Program de studii: 812.1 Turism

AUTOR:
Boris Corețchi
lector universitar,
doctor în științe economice

CHIȘINĂU 2017
APROBAT Șef Departament______________ A. Onofrei dr. hab., prof.univ.
la ședința Departamentului
Economie Marketing și Turism
din „ ____” ___________ 2017

2
PRELIMINARII

Actualmente, turismul reprezintă prin conținutul și rolul său un fenomen caracteristic civilizației
actuale, una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce polarizează interesul unui număr
tot mai mare de țări. Aceasta piață prezintă un interes deosebit în majoritatea țărilor, interes datorat
ritmului sau de creștere și dimensiunilor actuale, potențialului sau de creșterea viitoare, contribuției sale
la dezvoltarea economică exprimată în termeni de investiții, locuri de muncă create și venituri, efectelor
sale asupra comunităților - gazdă precum și impactului asupra mediului înconjurător.
Având în vedere marea diversitate a serviciilor, caracterul sezonier al turismului, diferitele forme
de turism practicate, categoriile de prețuri și tarife diferențiate pe grade de confort, pe forme de turism
etc., activitatea din această ramură nu poate fi caracterizată printr-un singur indicator, ci printr-un sistem
de indicatori, care are un conținut complex. Acest sistem de indicatori formează partea principală a
sistemului informațional statistic în domeniul turismului și reprezintă o parte componentă, un subsitem
al sistemului de indicatori ai economiei naționale.
După cum progresul tehnologic permanent influențează pozitiv ramurile primare și secundare ale
economiei, este nevoie ca și în sectorul terțiar, în special în turism, să fie introduse tehnologii de vârf
care să contribuie la optimizarea și eficientizarea activităților.
Studiul disciplinei „Sisteme informaționale în turism” are ca scop să contribuie la formarea și
dezvoltarea capacității studenților de a dezvolta competențele profesionale ale specialistului în domeniul
turismului prin cunoașterea și comprehensiunea dimensiunilor a sistemelor informaționale prin
gestiunea corectă a fondului turistic. Prezenta propunere a curriculumului este în acord cu noua opțiune
didactică ce derivă din idealul educațional conținut în codul educațional, din schimbările de tip economic
și social care afectează inclusiv învățământul superior, precum și din necesitatea de a echilibra aceste
schimbări prin acțiuni coerente care să nu perturbe sistemul, ci să-l dirijeze pe o linie ascendentă.
Învățământul economic universitar urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru pregătirea
personalității pentru viață și activitate independentă.
Prezentul curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării
disciplinei „Sisteme informaționale în turism” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei
niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. De
asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor trasate, toate acestea fiind
un ghidaj în activitatea de predare a profesorilor și de studiere a studenților în procesul de formare a
specialiștilor în domeniu, ce nu poate fi conceput fără studierea sistemelor informaționale în turism, ca
disciplina fundamentală. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale
și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului cursului și a obiectivelor de referință
pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru o
însușire mai profundă a disciplinei se recomandă pentru studiere lista literaturii de specialitate.
Beneficiarii unității de curs sunt studenții programului de studii: 812.1 Turism. Limba de predare:
română, rusă.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Total ore
Evaluarea
Semestrul

Codul
credite

inclusiv
Nr. de

disciplinei Denumirea Responsabil


Total

din planul disciplinei de disciplină


C S L LI
de studii

Sisteme
Corețchi
S.06.A.50 informaționale în VI 90 14 28 48 ex 3
Boris
turism

3
Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor

Ore
Nr.
Unități de conținut Lucrul
d/o Curs Seminar
individual
1. Locul, rolul și importanța sistemelor informaționale în turism 2 4
2
2. Sisteme informatice în activitățile de turism 2 4
3. Sisteme informatice privind utilizarea Internetului 2 4
Sisteme informatice inteligente utilizate în căutarea 2
4. 2 4
informațiilor și planificarea călătoriilor
Utilizarea sistemelor informaționale în scopul eficientizării
5. 2 2 4
managementul financiar
Impactul sistemului informațional asupra tehnici internaționale
6. 2 4 4
de stabilire a prețurilor în prestarea serviciilor turistice
7. Yiel-dul administrării în serviciile turistice 2 4
Utilizarea sistemului informațional în gestiunea resurselor 2
8. 2 4
umane în prestarea serviciilor turistice
9. Organizarea datelor în memoria externă 2 4
Comportamentul consumatorului de produse turistice prin 2
10. 2 4
utilizarea sistemelor informaționale
Organizarea și funcționarea unităților din industria turistică cu
11. 2 4
ajutorul sistemelor informaționale
2
Administrarea durabilă prin sisteme informaționale a afacerilor
12. 4 4
în prestarea serviciilor turistice: obligații și constrângeri
Total 14 28 48

II. COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU


Prin studierea disciplinei Sisteme informaționale în turism studenții vor forma și dezvolta
următoarele competențe:

C1 Cunoașterea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură socio-economică în


servicii publice;
C3 Asigurarea necesarului de resurse umane, materiale și financiare în raport cu cerințele
volumului și eficienței organizației de turism și servicii;
C7 Elaborarea, realizarea și evaluarea proiectelor în turism și servicii;
C8 Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la problemele pieței.

Finalități de învățare:
1.2.Identificarea, definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură economico-
socială în servicii publice și aplicare a sistemelor informaționale în turism;
3.1.Cunoașterea indicatorilor privind asigurarea necesarului de resurse umane, materiale și financiare în
raport cu cerințele volumului și eficienței organizației de turism și servicii cu sistemelor informaționale
în turism;
7.3.Argumentarea utilității privind elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul sistemelor
informaționale în turism;
8.4.Aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor pentru elaborarea rapoartelor privind cercetarea
pieței turistice și servicii hoteliere cu ajutorul sistemelor informaționale în turism.

4
III. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Obiectivele Unități de conținut
Subiectul 1. Locul, rolul și importanța sistemelor informaționale în turism
 Industria turistică în concepție sistemică
- să relateze aspectele concepției sistemice  Conținutul și importanța sistemelor
în industria turistică. informaționale în turism.
- să cunoască conținutul și importanța  Argumentarea utilizării sistemelor
sistemelor informaționale în turism. informaționale în industria turistică ca ramură
- să argumenteze utilizării sistemelor distinctă de activitate.
informaționale în industria turistică ca Termeni cheie: concepție sistemică; sisteme
ramură distinctă de activitate. informaționale, industrie turistică, programe
specializate.
Subiectul 2. Sisteme informatice în activitățile de turism
- să identifice sistemele informatice Front  Sistemele informatice Front Office.
Office.  Sisteme informatice utilizate pentru rezervări.
- să aprecieze sisteme informatice utilizate Termeni cheie: front office, back office, rezervare,
pentru rezervări. client, hotel.
Subiectul 3. Sisteme informatice privind utilizarea Internetului
- să cunoască specificul conținutului  Sisteme informatice privind utilizarea Amadeus
sistemului informațional privind utilizarea Global Travel Distribution.
Amadeus Global Travel Distribution.  Sisteme informatice privind utilizarea
- să distingă modalitățile de abordare a WORLDSPAN, GALILEO, START, UTELL,
sistemului informatic privind utilizarea SABRE
WORLDSPAN, GALILEO, START, Termeni cheie: turism, sistem informatic, recepție,
UTELL, SABRE rentabilitate, timp.
Subiectul 4. Sisteme informatice inteligente utilizate în căutarea informațiilor și planificarea
călătoriilor
- să argumenteze particularitățile sistemului  Sisteme de prezentare bazate pe realitatea
de prezentare bazat pe realitatea virtuală. virtuală.
- să explice care este mecanismul corect de  Alegerea sistemului informatic optim.
alegere a sistemului informatic optim. Termeni cheie: planificare, realitate virtuală,
sistem informatic optim, sisteme informatice
inteligente,
Subiectul 5. Utilizarea sistemelor informaționale în scopul eficientizării managementul
financiar
- să cunoască informația contabilă în
managementul firmei și principiile  Informația contabilă în managementul firmei și
fundamentale ale sistemului contabil. principiile fundamentale ale sistemului contabil.
- să identifice elementele componente ale
 Elementele componente ale bilanțului contabil
bilanțului contabil simplificat.
simplificat.
- să determine indicatori financiari și
 Indicatori financiari și măsurarea performanței.
măsurarea performanței.
- să argumenteze necesitatea și etapele  Planificarea financiară.
planificării financiare prin aplicarea  Prețul și tarifele unităților turistice.
sistemului informațional. Termeni cheie: managementul firmei, sistem
- să estimeze și să determine cât mai eficient contabil, bilanț contabil, indicatori financiari,
modalitatea de formare a prețului și a performanță economică.
tarifele unităților turistice.

5
Subiectul 6. Impactul sistemului informațional asupra tehnici internaționale de stabilire a
prețurilor în prestarea serviciilor turistice
- să definească abordările conceptuale ale  Abordări conceptuale ale politicii de preț și
politicii de preț și modalitățile de modalitățile de implementarea în industria
implementarea în industria turistice; turistică;
- să poată să implementeze metodele de  Implementarea metodelor de fidelizare a
fidelizare a clienților în industria turistică; clienților în industria turistică;
- să aplice corect tehnicile de stabilire a  Tehnici de stabilire a tarifului de cameră și a
tarifului de cameră și a meniurilor oferite de meniurilor oferite de restaurante.
restaurante. Termeni cheie: politica de preț, fidelizare, clienți,
tehnici, tarif de cameră, restaurație.
Subiectul 7. Yiel-dul administrării în serviciile turistice
 Aplicabilitatea conceptului de Yield
- să reproducă aplicabilitatea conceptului de Management în sectorul turistice.
Yield Management în sectorul turistic;
 Strategii de optimizare a venitului și a gradului
- să aplice strategiile de optimizare a venitului
de ocupare a serviciilor turistice.
și a gradului de ocupare a serviciilor turistic;
- să gestioneze corect veniturile în  Gestiunea veniturilor în departamentul de
cazare.
departamentul de cazare;
- să distingă aspectele Yield-ului  Yield administrativ în restaurație.
administrativ în restaurație. Termeni cheie: sector turistic, venit, grad de
ocupare, departament de cazare, gestiune optimă.
Subiectul 8. Utilizarea sistemului informațional în gestiunea resurselor umane în prestarea
serviciilor turistice
- să determine caracteristicile activității și  Caracteristicile activității și muncii turistice;
muncii turistice;  Structura organizatorică a personalului turistic;
- să identifice structura organizatorică a  Structura organizatorică a personalului în
personalului turistice; alimentație.
- să elaboreze o structura organizatorică Termeni cheie: personal calificat, personal turistic,
coerentă a personalului în alimentație. alimentație, muncă turistică.
Subiectul 9. Organizarea datelor în memoria externă
- să cunoască obiectivele și evoluția
organizării datelor.  Obiective și evoluția organizării datelor
- să determine modul de organizare a datelor  Organizarea datelor în fișiere.
în fișiere.  Modele de structurare a datelor în baze de date.
- să determine modele cele mai eficiente de  Protecția bazelor de date.
structurare a datelor în baze de date. Termeni cheie: proces de organizare, fișiere, baze
- să analizeze căile optime de protecția a de date, protecție datelor.
bazelor de date.
Subiectul 10. Comportamentul consumatorului de produse turistice prin utilizarea sistemelor
informaționale
 Analiza pieței consumatorilor de produse
- să cunoască procesul luării deciziei de
turistice și a serviciilor turistice;
cumpărare în urma obținerii rezultatelor
 Analiza factori de influență prin utilizarea
informaționale;
sistemelor informaționale
- să analizeze piața consumatorilor de produse
turistice și a serviciilor turistice;  Procesul luării deciziei de cumpărare în urma
obținerii rezultatelor informaționale
- să estimeze factori de influență prin
utilizarea sistemelor informaționale;  Influența sistemului informațional asupra
- să argumenteze necesitatea influenței procesului post-cumpărare sau evaluarea a
sistemului informațional asupra procesului deciziilor. Fidelizarea.
post-cumpărare sau evaluarea a deciziilor. Termeni cheie: fidelizare, decizie, rezultate
informaționale, evaluare, produse turistice.

6
Subiectul 11. Organizarea și funcționarea unităților din industria turistică cu ajutorul
sistemelor informaționale
- să cunoască procesul de control asupra
 Departamentele unităților turistice
departamentelor a unei unități turistice.
 Organizarea și funcționarea unităților de
- Să determine modalitatea de organizare și
alimentație publică.
funcționarea a unităților de alimentație
publică.  Distribuția produselor alimentarea în
- să argumenteze necesitatea distribuției asigurarea restaurației în unitățile turistice.
produselor alimentarea în asigurarea Termeni cheie: unitate turistică, alimentație
restaurației în unitățile turistice. publică, produs alimentar, asigurare, alimentație.
Subiectul 12. Administrarea durabilă prin sisteme informaționale a afacerilor în prestarea
serviciilor turistice: obligații și constrângeri
- să determine aspectele dezvoltării durabile  Aspectele dezvoltării durabile în industria
în industria turistică; turistice.
- să determine particularitățile și  Particularități și reglementări privind
reglementările privind dezvoltarea durabilă dezvoltarea durabilă a industriei turistice.
a industriei turistice;  Criza economică și implicațiile sale asupra
- să distingă aspectele crizei economice și industriei turistice.
implicațiile sale asupra industriei turistice Termeni cheie: dezvoltare durabilă, criză
economică, factori economici, venit, profit,
stabilitate.

IV. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Spre sfârșitul cursului Sisteme informaționale în turism, studentul va fi capabil să îndeplinească


lucrul individual sub forma de Referat.

Produsul preconizat: R E F E R A T
Referatul este o compunere argumentativă, redactată după normele de conținut și de stil academic, care este
rezultat al consultării mai multor lucrări cu aceiași temă științifică, care poate fi o sinteză documentară în
cazul în care ideile sunt dezvoltate, poate fi însoțit de aprecieri personale asupra ideilor.
Termen de
Structura Produsului Strategii de realizare
prezentare
1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei Cel puțin cu 2
2. Cuprins 2. Studiul Bibliografic săptămâni până
3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care 3. Delimitarea ariei de studiu: la încheierea
se va referi la: 3.1. dimensiunea temporală (perioada semestrului.
3.1.Actualitatea și importanța temei (expuse supusă analizei);
succint într-un aliniat); 3.2. dimensiunea spațială (o entitate
3.2.Scopul (oglindește finalitatea investigației
economică, un domeniu de
efectuate) și obiectivele concrete ale studiului;
activitate, bugetul local al unui
3.3.Obiectul studiului redă domeniul, sfera,
sectorul, ramura, entitatea economică, raion, UE, spațiul CSI, etc.);
subdiviziunea etc. la care se referă 4. Formularea obiectivelor.
3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care 5. Selectarea metodologiei necesare
cuprinde: pentru studiu (lecturarea,
a) baza informațională (cadrul legislativ și observarea, analiza de document,
normativ, surse metodologice, monografice, etc.);
lucrări științifice, baze de date statistice, etc.)
b) metodele de cercetare utilizate (cantitative 6. Analiza și procesarea informației;
și/sau calitative);
3.5. Cuvinte-cheie.

7
4. Expunerea conținutului în 1-2 subiecte (cu 7. Redactarea conținutului și
referire la abordarea teoretică a problemei perfectarea propriu-zisă a
studiate), care va conține: referatului;
- Investigarea teoretică a obiectului cercetat cu 8. Prezentarea produsului și
trecerea în revistă a celor mai relevante
susținerea lui în termenele stabilite;
opinii ale specialiștilor remarcați în domeniu
- Pentru prezentarea referatului
potrivit materialului bibliografic;
studentul va pregăti o comunicare
- polemizarea asupra conceptelor de bază;
verbală de 5-7 minute în care va
- aprecierea stării actuale a obiectului și/sau
relata succint principalele rezultate
subiectului cercetării
ale cercetării efectuate:
5. Formularea concluziilor, după caz,
 Va argumenta actualitatea
evidențierea problemelor existente.
temei;
6. Referințe la sursele bibliografice, citate în
textul de bază al referatului, perfectate în  va scoate în evidență scopul,
modul corespunzător, nu mai puțin de 5 surse. obiectivele și obiectul
cercetării,
 va relata despre baza
informațională și metodele de
investigare,
 va accentua părțile originale
ale referatului.

Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părțile componente Respectă toate părțile Una din părțile
referatului ale referatului componente, dar una din componente lipsește
ele nu este realizată
conform strategiilor de
realizare
2. Corespunderea Corespunde integral corespunde în mare parte corespunde esenței
temei referatului cu parțial
esența materialului
analizat și prezentat
în produsul final
3. Relevanța Este relevantă și a condus la este adecvată scopului, dar Fără aspecte
metodologiei realizarea integrală a a condus la realizarea concrete;
aplicate în cercetare obiectivelor formulate parțială a obiectivelor
formulate (în mărime de
70-80%)
4. Procesarea și Este bună Suficient de bună Este generală fără a
analiza teoretică (se dă o apreciere stării (se dă o apreciere stării implicarea critică,
actuale a obiectului cercetat, actuale a obiectului interpretativă a
cu constatarea avantajelor, cercetat, dar cu constatări autorului
dezavantajelor, situațiilor generale privind
dificile, impedimentelor, în dezvoltarea și funcționarea
dezvoltarea și funcționarea subiectului cercetat)
subiectului cercetat)
5. Completitudinea Este destul de consistentă, Este suficientă, conține Este parțială, până la
și corectitudinea mai mult de 7- 10 surse; între 5 -6 surse; 5 surse;
scrierii surselor citarea este corectă citarea este parțial corectă lipsește citarea
bibliografice, citarea

8
6. Respectarea Sunt respectate integral Sunt respectate parțial Cu derogări
cerințelor tehnice însemnate de la
față de redactarea cerințele de
referatului redactare
7.Prezentarea A relatat succint despre toate A relatat succint despre A relatat evaziv
produsului și rezultatele cercetării toate rezultatele cercetării despre rezultatele
susținerea lui în efectuate. efectuate. cercetării efectuate.
termenele stabilite A prezentat în termenele A prezentat referatul cu A prezentat refera-
stabilite referatul întârziere tul cu întârziere

V. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Metode de predare. În predarea disciplinei sunt utilizate preponderent metodele interactive:


brainstorming, învățarea prin rezolvarea de probleme, studiu de caz, metode de tip simulare prin care
studentul este stimulat să găsească soluții prin rezultatul propriei activități de învățare, dar și metode
tradiționale ca expunerea, descrierea, explicarea fenomenelor și proceselor de deservire, reprezentările
grafice, comparația, etc.
Formele de organizare a instruirii la disciplina este compus din prelegeri, seminare, ghidarea
activității individuale, activității extracuriculare de observare a sectorului terțiar. În cadrul prelegerilor
sunt predate conceptele de bază a temelor disciplinei, pentru o cooperare mai bună între profesor titular-
profesor asistent-student cursul este plasat pe platforma moodle pe platformă este plasat curriculumul la
disciplină, conținutul PPT și PDF a fiecărei teme etc. Scopul seminarelor este examinarea conceptelor
celor mai complicate, rezolvarea și discutarea studiilor de caz, simularea activităților de proiectare a
procesului de deservire. În cadrul seminarului se efectuează controlul asupra nivelului de însușire de
către studenți a materialului studiat.
Lucrul individual presupune pregătirea la seminarele în conformitate cu obiectivele stabilite în
curricula, studierea surselor bibliografice ce se referă la temele respective, executarea proiectelor de
cercetare sau studiilor de caz.
În caz de necesitate studentul are posibilitate de a obține o consultație personală a profesorului.
Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinei se realizează:
1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor,
consultațiilor. De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările semestriale
obligatorii, care se desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Atestările sunt
petrecute on-line pe platforma moodle, unde deja este creată banca de întrebări. Ponderea evaluării
curente constituie 60 % din nota finală.
2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituțional,
alcătuit din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere,
aplicate, integrare). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la disciplină
(Anexa 2).
3. Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor de consultație a
profesorului, dar sunt încărcate de către studenți pe platforma moodle, unde este grila de evaluare și
fiecare își primește nota pe mesaj e-mail după ce a fost evaluat de către profesor.

a) Nota finală la disciplină se calculează conform Regulamentului de evaluare a randamentului


academic al USM: Nota semestrială (60%) + Nota de la examen(40%)
- Nota semestrială se determină în baza componentelor ce formează evaluarea curentă:

9
MEC  LI
T1  T2 
Nota semestrială = 2
3
T1 – testul obligatoriu numărul 1.
T2 – testul obligatoriu numărul 2.
MEC - media evaluării curente, se calculează ca o medie aritmetică simplă a notelor acumulate la
seminare și curs.
LI –nota acordată pentru produsul final prezentat pentru lucrul individual desfășurat.
- Nota de la examen (evaluarea finală) - 40%;

b) Cerințele minimale pentru promovare


 maxim 10 ore absentate (6 ore curs și 2 ore seminar)
 obținerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială);
 obținerea notei minime de promovare la examenul de curs;
 elaborarea produselor lucrului individual;

Lucrul individual al studentului va fi apreciat în baza unui referat, ales din lista referatelor
prezentate în acest curriculum sau propus de către student la solicitarea acestuia.

VI. TEME PENTRU REFERATE

1. Locul, rolul și importanța sistemelor informaționale în servicii hoteliere și turism.


2. Sisteme informatice în activitățile de turism servicii hoteliere.
3. Sisteme informatice privind utilizarea Internetului.
4. Sisteme informatice inteligente utilizate în căutarea informațiilor și planificarea călătoriilor
5. Utilizarea sistemelor informaționale în scopul eficientizării managementul financiar.
6. Impactul sistemului informațional asupra tehnici internaționale de stabilire a prețurilor în prestarea serviciilor
hoteliere.
7. Yiel-dul administrării în serviciile hoteliere și turism.
8. Utilizarea sistemului informațional în gestiunea resurselor umane în prestarea serviciilor hoteliere
9. Organizarea datelor în memoria externă
8. Comportamentul consumatorului de produse turistice prin utilizarea sistemelor informaționale.
9. Organizarea și funcționarea unităților din industria hotelieră cu ajutorul sistemelor informaționale.
10. Administrarea durabilă prin sisteme informaționale a afacerilor în prestarea serviciilor hoteliere: obligații și
constrângeri

10
VII. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
Obligatorie:
1. Ghibuțiu A., Serviciile și dezvoltarea: De la prejudecăți la noi orizonturi, Expert, București, 2000,
366 p.
2. Lupu N. Hotelul: economie și management. București: C:H: Beck, 2010
1. Stănulescu G., Micu C. Managementul operațiunilor în hotelărie și restaurație. București: C:H: Beck,
2012
3. Șuleanschi S. Veverița V. Primii pași în afaceri. Chișinău: Organizația internațională a muncii, 2009,
143p.
2. Voicu O. Etichetarea elementelor în spațiul european. București: Editura Bren, 2003, 263p.

Suplimentară:
4. Olaru M., Isaic-Maniu Al., Pop N., Lefter V., (coord.), Tehnici si instrumente utilizate in
managementul calității, Editura Economica, București, 2000
5. Porter, M. Avantajul concurențial. București: Editura Teora, 2001, 496p.

Link-uri utile:
6. Asociația comunitară Global Hotellier’s http://ehotelier.com/directory/?associations
3. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. www.statistica.md
4. Organizația internațională a turismului http://www2.unwto.org/
5. The American Marketing Association Board of Directors.
http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
6. www.amadeus.com
7. www.worldspan.com

11
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

APROB: Șef departament___________________________


ONOFREI Al., Prof. univ. dr. hab.
Test pentru examen la disciplina
„Sisteme informaționale în turism”
Program de studii: 812.1. Turism”

Varianta I

Subiectul I. Locul, rolul și importanța sistemelor informaționale în turism.

1.1. Cunoaștere - 3 puncte (reproductive)


Relatați aspectele teoretice a industriei turistice în concepție sistemică.

1.2. Aplicare - 5 puncte (productive)


Identificați importanța sistemelor informaționale în turism.

1.3. Integrare - 7 puncte (creative)


Argumentați necesitatea utilizării sistemelor informaționale în industria turistică ca
ramură distinctă de activitate.

Subiectul II. Sisteme informatice privind utilizarea Internetului.

2.1. Cunoaștere - 3 puncte (reproductive)


Descrieți sistemul informatic Amadeus Global Travel Distribution

2.2. Aplicare - 5 puncte (productive)


Identificați sistemele informatice privind utilizarea Amadeus Global Travel Distribution.

2.3. Integrare - 7 puncte (creative)


Argumentați modalitatea de funcționare a sistemelor informatice privind utilizarea
WORLDSPAN, GALILEO, START, UTELL, SABRE.

Barem de notare
Puncte 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprobat la ședința Departamentului Economie, Marketing și Turism din 24.04.2017,


proces verbal nr. 07/16-17.

Examinator - Corețchi Boris, lector universitar, doctor în științe economice

12