Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL II

PROFESORUL TIMOTEI POPOVICI.


ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI EDUCATIVE

,,Părea un rapsod al vremurilor noi desprins din baladele cu figure legendare cari s-
au stins zbuciumându-se pentru o viață mai bună a tuturor fiilor de pe pământul romînesc”
Ioan Dordea

Timotei Popovici a păstorit 41 de generații la Lugoj Brașov și Sibiu ideile sale


pedagogice și musicale au constituit germenii științei și pedagogiei muzicii în școlile din
România păstrăndu-și și azi valabilitatea1.
Timotei Popovici a fost înzestrat de Dumnezeu cu mult har și cu un auz fin. Pe elevii
și coriștii distoni ca și pe sfertodocții muzicali îi descoperea cu ușurință și în gaură de
șarpe.Modest și cinstit ,,cum sunt dascălii de lege veche și artiștii autentici”2
Pentru teologii și normaliștii Sibieni a fost întodeauna un exemplu viu tipul
profesorului ideal.
La clasă a fost de o demnitate copleșitoare sobru , exigent,știa să capteze atenția
mergea direct la țintă, fără ocolișuri. Era un mit Ucenicii săi și nu numai ei îl divinizau și ca
om și ca professor.3
A fost ,,un bun cunoscător și adânc înțelegător al sufletului de copil’4
Profesorul Timotei Popovici nu i-a învățat e elevii săi doar Muzica ci și Istoria și
Literatura și Gramatica și Geografia și mai presus de toate dragostea de neam și țară
Alte trăsături ale personalității sale au fost răbdarea bunătatea iubirea aproapelui
spiritul o pregătire temeinixcă de teoria muzicii , armonie, contrapunct, forme muzicalede
colegialitate

1
Ioan Teodorovici Momente din viața muzicală a Caransebeșului pagina 47
2
Gheorghe Luchescu Timișoara 1975 pagina 95-98
3
Scrisoarea lui Ștefan Stanciu către Lia Popovici Delu
4
Dumitru Jompan Timotei Popovici Monografie 1982
2.1 Pedagogul, instructorul, învătătorul și profesorul suplinitorTimotei Popovici

Prima funcție didactică îndeplinită chiar în timpul studiilor de tânărul Timotei


Popovici la Conservatorul de Muzică și Declamațiune din Iași a fost aceia de pedagog de
limba germană la Școala Normală ,,Vasile Lupu” din capital Moldovei.5

Figura nr 1: Conservatorul de Muzică și Declamațiune

Urmând îndemnul profesorului său Gavril Muzicescu ,,Dute în Banat și dezvoltă


acolo talentul tău și vei fi cel dintâi” Timotei Popovici s-a întors la Lugoj unde în anul școlar
1895-1896 funcționează ca învățător la școala normală din oraș6.

Figura nr 2: Gavril Muzicescu ( 20 martie 1847- 21 decembrie 1903)

5
Dumitru Jompan Timotei Popovici Monografie Editura Andreana Sibiu 2016 pagina 22
6
Astăzi funcționează în clădirea Școlii Școala Gimnazială numărul 3 Lugoj
În anul următor postul de profesor de muzică de la Școaalele Centrale Române din
Brașov devine vacant prin pensionarea de boală a lui Niki Popovici..Faptul că a fost numit de
conducerea Mitropoliei Ardealul pe catedra unei școli de mare prestigiu în care au activat
Andrei Bârseanu, Gheorghe Dima, Vasile Goldiș,Virgil Onițiu, Nicolae Popovici, Ciprian
Porumbescu, George Ucenescu și alte pesonalități marcante.este o confirmare a prestigiului
de care s-a bucurat. încă din acea vreme.7

Figura nr. 3: Andrei Bârseanu, Gheorghe Dima, Vasile Goldiș, Virgil Onițiu,
Nicolae Popovici, Ciprian Porumbescu, George Ucenescu

În sălile de clasă de la Școaalele Centrale Române din Brașov au îvățat sub


îndrumarea acestor profesori Zaharia Bârsan, Lucian Blaga, Octavian Goga, Titu Maiorescu
Stefan Octavian Iosif, Sextil Pușcariu, Aurel Vlaicu și mulți alții.8
Atât orașul de sub poalele Tâmpei, cât și împrezurimile cu nenumărate vestigi istorice
și de cultură, au reprezentat pentru tânîrul muzician bănățean un mediu prielnic de punere în
practică a cunoștiințelordobândite în scolile medii și superioare din Caransebeș și Iași.În plus
a cunoscut și fondul muzical al bibliotecii din Șcheii Brașovului9
În Școaalele Centrale Române Greco Ortodoxe cu sectiile gimnazială reală și
comercială se intra prin concurs și după ahitarea unui ,,didactru” (taxă de înscriere).în
valoare de 6 fl. și 30 cr. Pentru fondul bibliotecii. Între anii 1890-1900 au frecventat școala
respectivă 500 de elevi.
La sfârșitul secolului al XIX-lea viața muzicală a Brașovului era una din cele mai
prospere. Acolo își desfășura activitatea Filarmonica Germană, reuniunile corale română
7
Aurel A. Mureșanu Școale Normale Centrale și liceul Andrei Șaguna din Brașov în Boabe de grâu (București)
IV , 4,193-224
8
Ștefan Petraru, Constantin Catrina Brașovul Memorial București Editura Sport –Turism 1976 pagina 41
9
Constantin Catrina Muzica și muzicienii cetății Râmnicu Vâlcea Editura lui Manole 2010 pagia 21-30
Muzicienii Noștri predecesori și contemporani Brașov Editura Mecatrin 2015 pagina 263-267. Zeitner
maghiară și germană, cvartetul de muzică clasică al int Școalelor Centrale de a-i acorda ajutor
financiarerpreților E. Lemeni, H. Linz,O. Teleman și H. Zeidner. Ca urmare a punerii în
viguare a Legii pentru școlile medii din 1983 muzica se preda câte o oră la clasele I-IV și
două ore la gimnaziu.
Deși a înregistrat rezultate frumoase pe cele trei planuri ale activității sale școlar
extrașcolar și extradidactic Timotei Popovici nu a reușit să-i convingă pe Eforiei Școalelor
Centrale de a-i acorda un ajutor financiar și nici înaintarea la o nouă gradație în statul de
funcțiuni de la cea de,, profesor secundarȚ suplinitor la cea de ,,profesor extraordinar de
muzică vocală.

2.2 Profesorul Timotei Popovici la Sibiu

Despre organizarea și dezvoltarea învățământului teologic ca și despre atenția


acordată cântării bisericești din Ardeal de către Mitropolitul Andrei Șaguna s-au publicat
multe studii. Pentru orașul Sibiu este suficient să amintim următorul text enunțat cu ocazia
serbărilor entenare de comemorare a nașterii ierarhului în anul 1909 Și fără puterea de
vrăjitor izbuti Șaguna sș ridice an de an nivelul Seminarului și să-i asigure dezvoltarea
membri atât în privința materială cât și intelectuală, morală și științifică.10

Figura nr.4 :Mitropolitul Andrei Șaguna


Ioan Hannia, Grigore Pantazi, Sava Popovici,Nicolae Begnescu, ioan Bobeș, Ioan
dragomir și Dimitrie Cunțan au fost au fost profesorii părintelui Profesor Timotei Popovici la
10
*** Mitropolitul Andrei baron de Șaguna. Scriere comemorativă la Serbarea Centenară a nașterii Sibiu
Editura Consorțiului Mitropolitan 1909 pagina 148
catedrele de Muzică bisericească, Muzică vocală ,Muzică instrumentală și Ansamblu Coral
de la Seminarul și Institutul Teologic Andreian din Sibiu. Toți aceștia au veghiat așa cum și-a
dorit mitropolitul Șaguna să păstreze tradiția unei cântări bisericești ,,domoale și
tărîgănate”așa cum spune preotul Sorin Dobre ,,vecină cu veșnicia”.
Transferul de la Brașov la Sibiu a lui Timotei Popovici a fost posibil atunci c\nd
Gheorghe Dima a optat pentru postul de profesor la Școalele Centrale Române Ortodoxe din
orașul de la poalele Tâmpei în anul 1899 și la solicitarea lui Ioan Mețianu Mitropolitul
Ardealului.
În 1907 după șapte ani de probă Timotei Popovici a obținut definitivarea în
învățământ. Despre o întârziere atât de mare ziarul Mesagerul din Lugoj menționa Este
interesant că timpul de probă la cea mai grea brange la călugărie ține numai doi ani. Vai de
tine așezământ cultural pe ce mâini iubitoare de dreptate ai ajuns. Începând din acel an
Timotei Popovici a ocupat funcția didactică de profesor extraordinar definitiv cu un salariu
de 1400 coroane plus 400 croane pentru relut de cvartir.
Contextul social în care Timotei Popovici a trăit și a reat a fost impropriu progresului
științei culturii și artei. Mai multe generații ale seminarului Andreian (1899-1919)ai Școlii
Civile de Fete.(1899-1901) au beneficiat de instrucția și educația profesorului Timotei
Popovici.

Figura nr.5 Institutul Teologic Andreian Seminarul Andreian și Școala Civilă de


Fete.
Așadar numai în Sibiu a îndeplinit funcția de profesor de muzică timp de 37 de ani.
Primii doi ani a ocupat funcția de ,,econom” la Seminarul ,,Andreian”.Timotei popovici a
preluat această slujba de la dr. Ioan și a predat-o dr.George Preoca.
Cele mai importante agende au fost :aprovizionarea cu alimente a cantinei, încălzitul
și iluminatul dormitoarelor,sălilor de curs și muzeului seminarial, asigurarea ordinii și
curățeniei, păstrarea avutului obștesc.
Asupra importanței deosebite a muzicii vocale și instrumentale și a cântării bisericești
în instituțiile de învățământ teologic s-a pronunțat Gheorghe Dima precursorul lui Timotei
Popovici
,,..cântarea și muzica în seminarii nu este a se privi ca în școalele elementare și medii
ca o simplă distracție sau dexteritate…ci ele sunt discipline cre trebuie predate cu totul din
alt punct de vedere… Cântarea pentru elevii școalelor poporale are scopul de distracție
recreere și reabilitare. Pentru elevii seminariilor însă are să fie un studiu serios care predat
cum se cuvine nu este numai o deprindere teoretică ci pretinde o considerabilă încărcare
spirituală”11
Muzica bisericească și tipicul s-au predat la Seminarul Teologic,,Andreian”.de la
inființarea instituției de învățământ din inițiativa Mitropolitului Andrei Șaguna. În vremea lui
Timotei Popovici mai exact în anii de învățământ 1907/1908 în cele două secții ale
Seminarului Teologică și Pedagogică disciplinele acestea au fost repartizate pe anii de studii
astfel

Tabelul 1:Repartizarea disciplinelor


Secția Teologică Secția Pedagogică
Cântare bisericească Curs I Curs II Curs III Curs I Curs II Curs III CURS IV
Cântare bisericească 3 3 3 2 2 2 2
Muzică vocală 2 2 1
Muzică 4 4 3 2
1 1 1
instrumentală

11
Eusebiu Ro;ca dr. XIV Programul Institutului Pedagogic-Teologic al Arhidieccezei Ortodoxe Române
Transilvane de Sibiu Tiparul Tipografiei Arhidieccezane 1898
A funcționat mai întâi ca instructor de muzică vocală cu o renumerație de 200fl..
După numai doi ani a cedat locul profesoarei Elena Cunțan soția cunoscutului musician
transilvăean Dimitrie Cunțan.12
La Școala Normală Andrei Șaguna atedra era alcătuită din următoarele obiecte de
învătământ:Muzică Vocală, Muzică Instrumentală, Ansamblu Coral totalizând 22 ore
săptămânal în anul școlar 1905/1906 și 23 în 1929-1930.
Au fost ani când în completarea catedrei timotei popovici a pedat la cele două secții
Teologică și Pedagogică ale Institutului ,,Andreian” Contabilitatea Desenul și Limba
Maghiară..În școlile șagunienedin Sibiu în vremea lui Timotei Popovici au predat muzică și
Augustin Berna, Dimitrie Cunțan,nicolae Oancea, Lia Popovici Delu.
La vărsta de 69 de ani a suplinit benevol catedra de Limba Română la Școala Normală
de băieți a unui coleg plecat pe front(1939)
În afara școlii a desfășurat o serie de îndatoriri care nu au avut nici o legătură cu
preocupșrile sale muzicale: președinte al Reuniunii de înmormântare a celor de jos, și
Reuniunii de Agricultură ,al Cercului Româno -Cehoslovac Jarnik- Bărseanu și a celui
Militar- Civil dar și din cele tangent cu misiunea lui nobilă : președinte al secției artistice a
Asociației ASTRA, vicepețedinte al Asociției Profesorilor Secundari filiala Sibiu,director al
Conservatorului de Muzică ,,Timotei Popovici”și al Școalei Normale ,,Andrei Șaguna’. În
sfârșit a fost membru în conducerea Orchestrei Simfonice, Societății de Lectură ,,Andrei
Șaguna’. Comisiile examenelor de capacitate pentru profesorii de muzică din învățământul
secundar și în juriile unui număr mare de festivaluri.
Desi putea să o facă mult mai devreme fiind bolnav s-a pensionat la limită de vârstă
în anul 1936 la împlinirea vârstei de 66 de ani. Dragostea de muncă nu l-a părăsit nici la
adânci bătrânețe. A cunoscut neodihna.
Muncind 37 de ani pe tărîm pedagogic Timotei popovici a insuflat elevilor din
școlile Sibiului dragostea față de creația muzicală națională și de pretutindeni contribuind în
acest fel la formarea viitorilor preoți și învîțători a cadrelor de muzicieni care să ducă mai
departe frumoasele tradiții.

2.3 Instrucția și educația muzicală în concepția lui Timotei Popovici


12
Adresa Asociației pentru literatura și Cultura Poporului Român nr.111/10.101901
Marele merit al profesorului Timotei Popovici a fost de a nu teoretiza procesul
paideutic. Faptul că mulți din elevii săi au devennt dirijori de cor, culegători de folclor și
compozitori demonstrează că nici nu a neglijat alfabetizarea muzicală pentru că
îndeletnicirile respective solicit obligatoriu , cunoștiințe temeinice de Teoria Muzicii,
armonie,contrapunct, forme musicale.
Prin diverse mijloace metode și procedee de el știutevzi de zi a știut să sădească în
sufletele curate ale ucenicilor săi prin intermediul cântecului popular authentic binele
frumosul și adevărul
De la începutul carierei didactice a cînțeles că menirea sa nu este doar aceea de a-I
instrui pe elevi ci de a-I educa pentru școalî , familie, viață social,și profesia aleasă.
Toate lecțiile ale erau clădite pe un fundament educative. Pentru el Instrucția și
Educașia erau ca doi arbori îngemănați . El avea excelentul obicei de a anticipa predarea
cântecelor cu un comentariu însuflețitor cu ajutorul unor cuvinte rostite rar ntrr-o dicție
impecabilă.
Preotul-Proofesor de la înălțimea catedrei a știut să pună temeinicie în toate
asigurîndu-și prin acest fel o mare autoritate de care s-a bucurat toată viața.
În activitatea didacțică Timotei Popovici a respectat următoarele principia
 Principiul accesibilitîtii fără de abordarea cîruia succesul în predarea muzicii
este grav afectat
 Principiul continuității adică legarea materialelor predate în ani diferiți și
lecții diferite
 Principiul reprivirii asupra adică al repetiției materialului studiat
 Principiul sistematizării ți cel pentru teoreticienii de astăzi.
 al predării pe obiective
 Principiul predării pe baza intuiției prin prezentarea exemplelor musicale
Educarea vocii și auzuui musical două elemente esențiale în cântece au ocupat un loc
impor tant în cadrul metodelor și procedeelr folosite de profesorul Timotei Popovici. Asfel
urmărirea emisiei , respirației dicției frazării exprimării corecte a vocalelor și
consoanelorbdiftongilor și triftongilor l-a preocupat mereu.
Revenea mereu asupra ținutei capului umerilor brațelor și întregului corp în timpul
cântării.
Punea un accent deosebit pe intonația corectă și interpretarea nuanțată a repertoriului
fiind categoricîmpotriva stridențelor.
Cele șapte studii de Metodica Predării Muzicii au servit ca bază de inspirație
 Cântarea în școala poporală
 Căntarea în școala populară. Materialul de instrucțiune. Exerciții musicale
elementare. Cântecele.
 Ce fel de cântece să folosim în școala poporală ?
 În ce măsură să cultivăm muzixa noastră națională în școalele noastre
poporale.
 Din ce cauză nu se cultivă muzica noastră națională în scoalele noastre pe
profesorul Timotei Popovici să pregătească singur hrana pentru ntea și
sufletulpoporale în măsura cuvenită?
 Rolul auzului în cântare
 Îndrumări metodice la instrucția cântârii în scoală
 Cum se face învățământul cântări în scoalele noastre primare.
Lipsa în vremea sa a celui mai important mijloc de învățămînt musical
culegerile de cântece , l-a determinat pe profesorul Timotei Popovici să pregătească singur
hrana pentru mintea și sufletul învățăceilor săi, culegeri care, din păcate, astăzi sunt tot mai
greu de găsit.13
Lipsa manualelor de teorie îl determină să editeze Dicţionarul de muzică, o lucrare
accesibilă prin expunerea clară şi bogăţia materialului ilustrativ, carte care se adresa în egală
măsură elevilor, melomanilor şi specialiştilor, constituind pentru acea vreme un eveniment
editorial important.
În afară de manuale şi culegeri de cântece, profesorul a mai publicat numeroase
articole care, alături de lucrările teoretice de aceeaşi factură, semnate de alţi muzicieni din
vremea sa, au alcătuit nucleul pedagogiei muzicale româneşti. Elementele de metodică
publicate de Timotei Popovici în presa pedagogică din primele două decenii ale secolului
nostru, rod al experienţei didactice îndelungate, au jucat un rol însemnat în apariţia şi evoluţia
acestei ramuri.

Printre elevii săi se numără mulţi profesionişti care au devenit personalităţi marcante
în viaţa muzicală a ţării: Cornel Arion, Aron Bogdan, Gheorghe Bogdan, Ilarion Cocişiu,
Dumitru Eremia, Ilie Micu, Marţian Negrea, Achim Stoia, Gheorghe Şoima, Nicolae Varga,
ş.a. Timotei Popovici a publicat lucrări de maximă stringenţă în studierea teoretică şi practică
a muzicii, caobiect de învăţământ.
13
Catalogul general al creații lui Timotei Popovici Anexe
Ilie Micu nul dintre vrednicii săi discipoli profesor dirijor și compozitor sibian a
prezentat lucrarea de licență cu subiectul Timotei Popovici. La Conservatorul de Muzică din
București. După susținerea tezei Ștefan Popescu președintele comisiei l-a felicitat astfel pe
tânărul absolvent
,,Ferice de elevii care au avut un asemenea dascăl. Ferice de dascălul care a avut un
asemenea ucenic”
Ca o concluzie la aspectele educative ale activității lui Timotei Popovici ,,el a rămas
pentru noi în aceiași ăsură exemplul caracterului integru al iubirii de neam de tradiție și
spiritualitate românească”14
Pentru tot ce a realizat în acest domeniu Timotei Popovici rămâne un promotor de
seamă al pedagogiei uzicale românești.

Mi-e dor de munți...


de Caraimanul Pe veci acoperit de nor.
Mi-e dor de freamăt lin de brazi,
De murmur tainic de izvor,
Mi-e dor de tine azi!
Mi-e dor de toaca din vecernii,
Și de tălăngi, de verde plai,
De jalnic fluier de păstor,
De mândru port, de dulce grai,
Mi-e dor de tine, dor... Mi-e dor –
Timotei Popovici (1870 - 1950) preot, profesor, dirijor, folclorist şi compozitor. Versuri:
Ştefan Octavian Iosif (1875 - 1913)
https://www.youtube.com/watch?v=sShfPTHhDps

14
***Album în colecția Aurelia + Dumitru Jompan + Marga
Figura nr 6 Mi-e dor Timotei Popovici