Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa A.ID.

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Macroeconomie

Codul disciplinei Semestrul 2 Numărul de credite 6

Facultatea de Economie şi
Facultatea Numărul orelor pe semestru/activităţi
Administrarea Afacerilor
Domeniul de licenţă Ştiinţe economice Total SI TC AT AA

Programul de studii de licenţă Toate specializările 56 28 20 8 -

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,


fundamentală
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) impusă

Condiţionate -
Discipline anterioare
Recomandate -Microeconomie
 Înţelegerea comportamentului unei economii naţionale în ansamblul său şi a
relaţiilor pe care ea le întreţine cu alte economii naţionale;
 Cunoaşterea conceptelor şi raţionamentelor ce vizează economia ca un tot,
problemele sale teoretice şi practice, privite din perspectiva agenţilor
economici agregaţi;
 Formarea unei viziuni ce să vizeze tabloul de ansamblu al economiei în
interacţiunea părţilor sale componente şi a modului cum ele se ajustează şi se
inflenţează unele pe altele;
Obiectivele disciplinei  Determinarea principalelor agregate economice care să permită cunoaşterea
activităţilor agenţilor economici în ansamblul lor;
 Studierea relaţiilor dintre principalele agregate economice şi punerea în
evidenţă a unor raporturi stabile între acestea;
 Analiza principalelor dezechilibre care pot să apară între agregate în vederea
evidenţierii cauzelor care le-au determinat şi stabilirii măsurilor pentru
atenuarea sau înlăturarea lor;
 Cunoaşterea instrumentelor de intervenţie guvernamentală şi a modalităţilor
de atingere a diferitelor obiective economice ce ţin de domeniul politicii
economice.
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE
Competenţe profesionale Competenţe explicite prin descriptori de nivel

C1 Cunoaşterea, Identificarea şi definirea conceptelor şi teoriilor fundamentale la nivel macroeconomic


înţelegerea conceptelor, Definirea conceptelor şi teoriilor fundamentale folosite în comunicarea din cadrul
teoriilor şi metodelor de organizaţiilor
bază ale domeniului şi ale Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor specifice activităţii economice
ariei de specializare; Recunoaşterea şi descrierea măsurilor şi politicilor economice generale, pornind de la
utilizarea lor adecvată în obiectivele urmărite
comunicarea profesională Identificarea unor modalităţi posibile de minimizarea a tuturor tipurilor de risc în
iniţierea şi derularea afacerilor
C2 Utilizarea cunoştinţelor Explicarea şi interpretarea conceptelor economice la nivel macroeconomic
de bază pentru explicarea şi Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor în situaţii
interpretarea unor variate economice concrete
tipuri de concepte, situaţii Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru
procese, proiecte asociate explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice
domeniului Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel macroeconomic
C3 Aplicarea unor principii Aplicarea teoriilor şi conceptelor fundamentale la nivel macroeconomic pentru
şi metode de bază pentru formularea de explicaţii şi ipoteze privind comportamentul agentului economic
rezolvarea de Integrarea, extinderea, extrapolarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea
probleme/situaţii bine de probleme specifice
definite, tipice domeniului Aplicarea politicilor şi măsurilor la nivel macroeconomic
în condiţii de asistenţă
calificată
C4 Utilizarea adecvată de Analiza comparativă a conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea,
criterii şi metode standard meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
de evaluare pentru a aprecia Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unor
calitatea, meritele şi evaluări obiective şi calitative
limitele unor procese, Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate
programe, proiecte, activităţilor profesionale
concepte, metode şi teorii Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel macroeconomic
C5 Elaborarea de proiecte Elaborarea de proiecte economice cu elaborarea unor principii şi metode consacrate în
profesionale cu utilizarea domeniu
unor principii şi metode Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru
consacrate în domeniu soluţiile identificate
Schiţarea planului de implementare a normelor metodologice, politicilor şi metodelor
economice

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea


COMPETENȚE TRANSVERSALE eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

I. Studiul individual prin materiale specifice ID


1. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE
2. VENIT, CONSUM, ECONOMII, INVESTIŢII
3. ŞOMAJ
4. BANII, BĂNCILE ŞI PIAŢA MONETARĂ
5. PIAŢA FINANCIARĂ
6. INFLAŢIA
7. POLITICI MACROECONOMICE
8. CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Conţinutulactivităţilor 9. FLUXURI ECONOMICE INTERNAŢIONALE
(SI, AT, TC, AA) II. Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare
AT 1 VENIT, CONSUM, ECONOMII SI INVESTITII
AT 2 BANCILE SI PIATA MONETARA. PIATA FINANCIARA A
CAPITALULUI
AT 3 POLITICI MACROECONOMICE
III. Teme de control
- Tema 1: Caracterizaţi indicatorii macroeconomici (tema va fi realizată
după parcurgerea unităţilor de învăţare 1 şi 2)
- Tema 2: Analizaţi principalele dezechilibre macroeconomice, cu
referire specială la România (tema va fi rezolvată după parcurgerea unităţilor de
învăţare 3, 4, 5 şi 6)
- Tema 3: Caracterizaţi politicile economice promovate în România în
timpul crizei economice din perioada 2007-2009 (tema va fi realizată după
parcurgerea unităţilor de învăţare 7, 8 şi 9)

Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) E


- evaluare finală 60%
Stabilirea notei finale - activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc. 10%
(procente) - teste pe parcursul semestrului 30%
- lucrări de verificare
Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs, Suportul de curs de pe platformă, din 2020
ghid de studiu etc.)
Bibliografia recomandată o Ignat, I.; Luţac, Gh.; Popescu, C., Macroeconomie, suport de curs.
o Ignat, I.; Pohoaţă, I.; Luţac, Gh.; Pascariu, G., Economie politică, Editura Economică,
Bucureşti, 2002;
o Ignat, I.; Luţac, Gh. (coordonatori), Economie politică - concepte, probleme, teste, Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2002;

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura


Prof. univ. dr. Ion Ignat
Coordonatori de disciplină
Prof. univ. dr. Gheorghe Luţac

Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate