Sunteți pe pagina 1din 16

CELE MAI BUNE PRACTICI INTERNAȚIONALE

ÎN DOMENIUL POLITICII MONETARE

AUTOR: TATIANA REBEJA, MASTERANDĂ, GR. AB-211M


COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: ANGELA SECRIERU, DR.HAB., PROF.UNIV.

CHIȘINĂU 2022
CONȚINUTUL

 Politica Monetară și obiectivele acesteia


 Politica Monetară UE
 Politica Monetară SUA
 Politica Monetară China
 Concluzii și Recomandări
Ansamblul măsurilor luate prin intermediul băncii centrale sau al
autorității monetare, pentru a exercita o anumită influență asupra
dezvoltării economiei sau pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a
cursurilor valutare
POLITICA -Suport de curs, Monedă și Credit, Universitatea Europeană

MONETARĂ
”Drăgan” din Lugoj, Facultatea de Științe Economice

Politica monetară reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de


băncile centrale pentru a influența costul și disponibilitatea banilor
într-o economie.

-Banca Centrală Europeană, Eurosistemul

Politica monetară poate fi definită ca un ansamblu de acțiuni,


instrumente, strategii, mecanismul și canalele de transmisie a
deciziilor aplicate de autoritatea monetară în vederea asigurării
economiei cu cantitatea necesară de monedă.

-Criterii de optimalitate a politicii monetare din perspectiva gestiunii


inflației
OBIECTIVELE POLITICII MONETARE

1 2 3

Asigurarea și Promovarea și Sprijinirea


menținerea menținerea unui politicii
stabilității sistem financiar economice
prețurilor bazat pe generale a
principiile pieței statului
• Asigurarea și menținerea stabilității prețurilor
• Situaţie în care creşterea preţurilor este suficient de redusă şi stabilă, astfel încât să nu influenţeze deciziile economice ale societăţii (art. 4 din Legea privind
Banca Națională a Moldovei). Banca Naţională a Moldovei menţine inflaţia (măsurată prin indicele preţurilor de consum) la nivelul de 5.0 la sută anual cu o
posibilă abatere de ± 1.5 puncte procentuale, fiind considerat nivelul optim pentru creşterea şi dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu

• Promovarea și menținerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieței


• obiective sunt urmărite în măsura în care ele nu afectează atingerea obiectivului fundamental al BNM.

• Sprijinirea politicii economice generale a statului


• contribuie la crearea unui cadru economic relativ stabil care permite dezvoltarea economică şi asigurarea
unui nivel susţinut al creşterii economice.
• SEBC (Sistemul European al Băncilor Centrale) – BCE și

POLITICA •
băncile centrale naționale din toate statele member ale UE
Obiectivul principal SEBC – menținerea stabilității prețurilor
(art. 127 alin. (1) din TFUE;

MONETARĂ UE • Strategia de politică monetară a BCE


STRATEGIA DE POLITICĂ MONETARĂ A BCE
13 oct. 1998: Consiliul guvernator a convenit asupra elementelor principale ale strategiei:
1. O definiție cantitativă a stabilității prețurilor;
2. Un rol important pt monitorizarea creșterii masei monetare, udentificată printr-o valoare monetară agregată;
3. O evaluare a perspectivelor evoluției prețurilor pe baza unei serii ample de indicatori

REVIZUIREA STRATEGIEI

În perioada 2020-2021 a fost revizuită strategia de politică monetară a BCE. Revizuirea s-a axat pe următoarele:
formularea cantitativă a stabilității prețurilor, pe setul de instrumente pentru politica monetară; pe strategia
alcătuită din.2 piloni; pe practicile de comunicare.
De asemenea, au fost examinate măsura în care schimbările climaterice, digitalizarea, globalizarea, stabilitatea
financiară și interacțiunea dintre politica bugetară și cea monetară.
PILONII STRATEGIEI MONETARE A BCE

 Analiza economică  Analiza monetară financiară

Se axează pe evoluțiile economice Se axează pe indicatorii monetari și


reale și nominale financiari, permițând să se pună
accentul pe mecanismul de transmisie
a politicii monetare și pe implicațiile
dezechilibrelor financiare și ale
factorilor monetari pentru stabilitatea
prețurilor pe termen mediu
BUNELE PRACTICI ALE BCE

În contextul rezivurii strategiei de politică mponetară, BCE pentru a implica părțile interesate, a înființat portalul
”BCE ascultă” și a organizat o serie de ”evenimente de audiere” a publicului, organizațiilor societății civile și a
cercurilor academice din întreaga zonă euro

Strategia actuală redefinește obiectivul de stabilitate a prețurilor și analiza întemeiată pe doi piloni. De asemenea,
recunoaște schimbările climaterice și ale stabilității financiare pentru stabilitatea prețurilor
• Obiectivele multiple ale FED sunt: realizarea ocupării depline a
forței de muncă, menținerea stabilității prețurilor și asigurarea
unui nivel moderat al ratelor dobânzii pe termen lung.
REZERVA • Instrumentele tradiționale ale politicii monetare a FED, utilizate

FEDERALĂ A
în scopul atingerii țintei ratei fondurilor federale (ratei de
politică monetară), se referă la rezervele minime obligatorii,
operațiunile pe piața monetară și programul de creditare cu

SUA
discount.
UE VS. SUA

Există 3 diferențe semnificative privind structura economiei Zonei euro față de cea a SUA, care trebuie luate în
considerare pentru eficiența politicilor BCE:
1) Întreprinderile mici și mijlocii au un rol esențial în cadrul economiei Zonei euro, fiind deosebit de importante
pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Aceste întreprinderi nu pot accesa direct piețele de
credit, dar facilitarea accesului continuu la credite bancare este esențială pentru existența lor;
2) În Statele Unite, piața imobiliară a constituit epicentrul crizei, ceea ce nu este valabil și pentru Zona euro. În
același timp, Zona euro a fost indirect afectată, odată ce băncile europene au deținut active toxice parțial
garantate cu credite ipotecare originare din SUA;
3) Salariile și prețurile bunurilor și serviciilor sunt mai puțin flexibile în Zona euro decât în SUA. Această
rigiditate încetinește, în perioade normale, procesul de ajustare a economiei; în circumstanțe actuale însă
oferă o anumită protecție împotriva unor rezultate negative, cu condiția asigurării unei ancore solide pentru
anticipațiile sectorului privat. În aceste împrejurări, politici excesiv de active ar putea risca să destabilizeze
așteptările, fiind astfel contraproductive.
Obiectivul politicii monetare din China este de a stimula creșterea
economică prin menținerea stabilității monedei și a prețurilor. În
POLITICA urma cercetărilor efectuate, putem spune că principalele
instrumente folosite de politica monetară în China au fost cele
MONETARĂ directe de creștere a agregatelor monetare și cele indirecte, de
control al nivelului de lichiditate de pe piață:

CHINA 1. instrumente prin care Banca Centrală injectează lichidități sau


retrage excesul de
lichiditate de pe piață (operațiuni de open market, de refinanțare,
avansuri pentru
trezorie sau bănci, rezervele obligatorii obișnuite și cele asupra
creditelor/depozitelor);
2. instrumente care afectează direct bilanțul instituțiilor
financiare (plafonul creditului,
stabilirea unui raport între fonduri proprii/credite, controlul
emisiunii de titluri pe piață
financiară, stabilirea unor rate ale dobânzii debitoare/creditoare,
anunțarea unui
portofoliu minim de titluri financiare).
CONCLUZII

 Constatăm că atât BCE cât și FED reprezintă sisteme ale băncilor centrale, însă FED este mai centralizat și mai
puțin independent, odată ce constituția SUA acordă Congresului dreptul de a „emite monedă și de a reglementa
valoarea acesteia”
 Ambele instituții pun accent pe transparența procesului de luare a deciziilor, în termenii furnizării explicațiilor
publicului și participanților pieței cu privire la diagnoza economică și deciziilor luate, care sunt prezentate în timp
real. Câteva elemente diferențiază aceste instituții în privința aspectului transparenței. Publicarea minutelor de
către FED îl face mai transparent comparativ BCE. Deși BCE furnizează informații detaliate în timp real după
luarea deciziilor privind ratele cheie ale dobânzilor, această instituție nu publică minutele și raportul de vot după
ședințe.
CONCLUZII

 Pentru un Sistem Monetar Internațional modern, performant și angrenat într-un proces de globalizare, este
necesară o formă de colaborare între state, iar politica monetară a fiecărui stat să fie concentrată înspre atingerea
stabilității mediului financiar intern în conformitate cu principiile internaționale și instrumentele folosite să nu
afecteze indirect obiectivele economice ale celorlalte state. Politica monetară a fiecărui stat trebuie să asigure
stabilitatea prețurilor și a mediului financiar pentru a contribui la asigurarea unui model de creștere economică
sustenabil, fără a afecta interesele celorlalte state. În acest sens, evitarea manipulării cursului propriei monede și a
volatilității cursului de schimb trebuie evitată.
RECOMANDĂRI

 Analizând toate aceste probleme semnalate, considerăm că anumite soluții pot fi luate pentru a contribui la crearea
unui Sistem Monetar Internațional performant:
1. Reducerea dezechilibrelor comerciale dintre state;
2. Reducerea dependenței SUA față de China în ceea ce privește împrumuturile. Acest ucru s-ar putea realiza prin
impulsionarea creșterii ratei de economisire a SUA;
3. Eliminarea dezechilibrelor structurale între aceste state - menținerea deficitului bugetar și a datoriei publice la un
nivel limită;
4. Metode de reducere a rezervelor de lichidități internaționale și a nivelului mare de lichiditate a activelor
financiare. Ritmul alarmant de creștere a rezervelor internaționale duce la reducerea eficacității politicii monetare
și chiar la reducerea funcției de mijloc de schimb al banilor
v
Ă mulțumesc
pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și