Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE TRANSPORT DE MĂRFURI ȘI EXPEDIȚII

INTERNAȚIONALE.

18.06. 2019 Or.Chișinău


„AirMoldova„ SRL, cod fiscal 100 290 4860021, în persoană Cosmos Mihail , în continuare
„Transportator-Expidiator„ pe de o parte și „PandaTur„ SRL, cod fiscal 100 260 4981600,
în persoană Curtiș Ion în continuare „Benificiar„ pe de altă parte, au încheiat prezentul
contract cu privire la

1. Obiectul contractului
1.1 Prezentul contract reglementează relațiile părților contractuale privind organizarea
transportului auto internațional de marfă și plata pentru serviciile acordate în
conformitate cu Legislația RM cu privire la transportul auto internațional de mărfuri și a
condițiilor Convențiilor CMR și TIR.

2. Valabilitatea contractului.
2.1. Prezentul contract este valabil din 18.06.2019 până la 18.06.2020, și intră în
vigoare din momentul semnării.
2.2. Valabilitatea prezentului contract poatefi prelungit pe o periodă urmîtoare prin
semnarea unui acord adițional.
2.3. Termenii de livrare a mărfii se stabilesc aparte de fiecare cerere de transportare.

3. Părțile.
3.1. Achiatea serviciilor efectuate de catre Transportator-Expidiator se îndeplenesc în
baza actelor ce confirmă executarea comenzii:
- Comanda de transport
- Actul de prestarea serviciilor
- CMR original confirmat de destinătorul mărfii și MRN original.
3.2. Valoarea serviciilor de transport este stabilită în comandă pentru fiecare
transportare.
3.3. Termenul de plată este 7 (șapte) zile calendaristice din data facturii.

4. Descărcarea, transportarea mărfii.


4.1. Transportator- Expediator este obligat să aducă traspoul spre încarcarea în
termenii stabiliți de condițiile contract-comenzi de transport benificiarului. Expeditorul
mărfii este în drept să refuze de transportul dat, dacă acesta nu este corespunzător pentru
transportarea mărfii date. În cazul refuzului Expediatorului de a încarca autoturismul, se
întocmește actul de necorespundere a transportului.
4.2. Marfa, care va fi expediată, trebuie să fie înpachetată de către expeditor în așa
mod ca să fie exclusă orice posibilitate de deteriorare, nimicire a acestia în timpul
transportării până la punctul de primire.
4.3. În scopul prestării mărfii, acesta trebuie să fie marcat de către expeditor cu
simbolurile Expeditorului / destinatorului și să aiba elemente adaugatoare de protejare
care vor exclude deteriorarea.

5. Obligațiile Benificiarului.
5.1. Să transmită contract-comandă de transport, ștampila și semnătura prin fax sau e-
mail , nu mai târziu de 24 ore înainte de a ajunge camionul la încărcat. Contract-comandă
se consideră primit spre executarea după ce este primită spre executarea ,după ce este
confirmată și transmisă prin fax sau e-mail.
5.2. Beneficiarul asigură încărcarea și descărcarea mărfii cu exipamentul și forțele
proprii ce ține cont de tehnica securității la încărcarea și singuranța în trafic , asigură
integritatea nărfii la încărcarea în depozitele și bazele proprii fără a reține transportul
supra timp.
5.3. Benificiarul se obligă să ofere toate actele necesare referitor la marfa pentru
îndeplenirea serviciului de transport ( facturi CMR, certificat de provenență, declarății
vamale de export, certificat ADR în toate limbile țărilor prin care va trece marfa,
legitumția de deplasare, etc.) și prezintă toate actele enumerate Transportatorului pentru
efectuarea controlului vamal.
5.4. Benificiarul duce taote responsabilitatea financiară pentru certitudenia
procedurilor vamale.
5.5. Benificiarul este obligat în timp de 48 ore să încarce și să vămuiască marfa.
5.6. Benificiarul este obligat să suporte următoare costuri în timpul efectuării
transportului: verificațiile sanitare, declarățile vamale de export/ import, cheltuele penru
supra tonaj, cheltuelele pentru escortarea și alte cheltueli legate de marfă. Aceste sume se
plătesc de către benificiar ăn adaos la suma convenită în contrac-comandă de transport.

6. Obligațiile Transportator-Expediator.
6.1. Transportator- Expediator este obligat în termenii stabiliți în comandă de
transportȘ
- Să transporte marfa atit cu transportul propriu sau cu cel închiriat cât și cu transportul
altei firme , și să asigure securitatea mărfii expediate.
- Să verifice corectitutenea întocmirii actelor de transportare în conformitate cu
contravențiile CMR și TIR.
6.2. La primirea mărfii transportator-expediatorul este obligat să verifice vizual:
- Corectitudenia notelor făcute în CMR privitor la greutate și numărul locuitorilor de
marfă.
- Starea exterioară a mărfii și înpachetarea acesteia.
- Amplasarea mărfii, care garantează siguranța acesteai, împărțirea proporțională a
greutății mărfii pe punți.
6.3. Transportator-Expediatorul este obligat să informeze imediat benificiarul despre
orice reținere pe rută accidente , deterioarare plombelor, furtuni, ș.a. ceia ce ar putea
inplica reținerea transportului și deteriorarea mărfii. Mesajul trebuie sa fie suplimentat cu
scrisorile explicative a persoanelor din echipa de transport, actelor organelor competente,
copiilor declarațiilor făcute de către martori.
6.4. Transportator- Expediatorul este obligat să mențină starea tehnică satisfăcătoare a
transportului să efectueze verificarea necesară a automobilului la timp. Transportator –
Expediatorul este obligat să respecte regulile internaționale de transportare a mărfii.

7. Responsabilitatea părții.
7.1. Partea care a implicat o terță persoană pentru executarea obligațiilor sale pentru
contractul dat, poartă responsabilitatea în fața altei părți pentru executare obligațiilor
acesteipersoane ca pentru propriile acțiuni.
7.2. Pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a obligațiilor sale partea vinovată
poartă responsabilitatea prevăzută în legislația RM. Partea vinovată restitue ceilalte părți
pagubelel în capacitatea deplină.
7.3. Transportatorul -Expediatorul poartă răspunderea pentru distrugerea, pierderea
totală sau parțială ori pentru deteriorarea încărcăturii în măsură în care distrugerea
pierderea sau deterioararea a avut loc din momentul livrării acestuia la locul de destinație,
menționat în scrisoarea de trasură.
7.4. În caz că transportatorul- expediatorul refuză acocperirea cheltuelilor legate de
deterioarea, pierderea totală sau parțială a ăncărcăturii, survinite din cauza sa ,
benificiarul are dreptul de a acționa Transportatorului -Expediatorului în judecată pentru
înlăturarea tuturor litigiilor apărute.
7.5. Transportatorul -Epediatorul se eliberează de la responsabilitatea pentru aducerea
transportului la locul de încărcare / descărcare , reținerea pe rută, și pierderea mărfii în
următoaele circumstanțe:
a. Forța majoră sau alte implicații ale calamnităților naturale, (incendiu, cutremur de
pământ, inundații, alunecări de teren, și acțiuni militare,).
b. Stoparea sau limitarea transportării mărfurilor întro anumitădirecție dacă există
documente oficiale ale autorităților de stat în domeniul dat.
7.6. Transportator – Expediatorul duce responsabilitatea pentru siguranța , pierderea
sau deterioarea, livraări la timp a mărfii.

8. Dispoziții finale.
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între
părțile contractuale.
8.2. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare , astăzi 18.06.2019, data
semnării lui.

9. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

Transportator – Expediator
„AirMoldova„ SRL
Adresa juridică: str. Decebal 80/2
Airoport, MD2026, Chișinău, MD
Cod fiscal: 10029004860021
Cod bancar: MOLDVB2X00
B.C „VictoraBank„ S.A.
Nr de contact :022 830 830
+373 22 576 545
E-mai :info@airmoldova.md

SEMNĂTURA:

Beneficiar:
„PandaTur „ SRL
Adresa juridică: str. Bănulescu- Bodoni 28/1
Or. Chișinău, MDDDDDD-2005, Moldova
Cod fiscal: 100 260 498 1600
Licența seria AMM, nr .054606
Nr de contract: +373 22 78 1919
Fax : 022781918
E -mail: info@pandatur.md
Semnătura :