Sunteți pe pagina 1din 7

DEMISIA

INTRODUCERE

Demisia este, potrivit articolului 81 din Codul muncii, notificarea scrisa


prin care angajatul ii comunica angajatorului decizia de a inceta contractul
individual de munca. Este o decizie unilaterala, pe care angajatul nu este obligat
sa o motiveze, si pe care angajatorul are obligatia legala sa o inregistreze,
nefiind necesar acceptul sau. Mai mult, nu este necesara nici emiterea unei
decizii de incetare a contractului individual de munca, acesta va inceta la data
expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii partiale sau totale de catre
angajator la termenul respectiv.
Demisia isi produce efectele indiferent de tipul contractului de munca
incheiat: pe durata nedeterminata/determinata, cu timp partial, contract temporar
sau de munca la domiciliu. Imediat dupa notificarea scrisa catre angajator
incepe sa curga perioada de preaviz, pe care angajatul are obligatia sa o
respecte. Legea stabileste doar un termen maxim al preavizului, de cel mult 20
de zile lucratoare pentru angajatii care detin functii de executie si de maximum
45 zile lucratoare in cazul celor cu functii de conducere. Avand in vedere ca nu
este stipulat un termen minim, inseamna ca este posibila si demisia fara preaviz.
Scopul preavizului este acela de a asigura angajatorului posibilitatea de a
lua masurile necesare inlocuirii salariatului demisionar, evitandu-se astfel
consecintele negative pe care le-ar putea avea incetarea imediata a salariatului.
Termenul respectiv incepe sa curga imediat de la comunicare, dar nu include si
ziua comunicarii. Demisia nu poate fi tacita, ci trebuie adusa la cunostinta
angajatorului in forma scrisa.
Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi
produca efectele. Astfel, angajatul este obligat sa respecte termenul de preaviz,
sa se prezinte la munca si sa isi duca la indeplinire sarcinile in aceasta perioada.
In caz contrar, angajatorul poate porni procedura de cercetare disciplinara si
poate solicita repararea prejudiciului cauzat prin neprezentarea la locul de
munca. Angajatorul nu poate conditiona demisia angajatului de indeplinirea
anumitor obligatii, cu exceptia respectarii termenului de preaviz.

Demisie fara preaviz


Conform art. 81 alin. (8) din Codul muncii, doar in situatia in care angajatorul
decide sa renunte la acest termen sau daca angajatorul nu isi respecta obligatiile
contractuale fata de angajat (de exemplu, restante salariale, nu ia masuri pe linia
asigurarii sanatatii si securitatii in munca, nu creeaza conditii optime pentru
indeplinirea normelor de munca). Altminteri, termenul de preaviz ramane
obligatoriu.
Incetarea contractului individual de munca cu acordul partilor
Angajatorul si angajatul pot ajunge la o intelegere prin care hotarasc ca
acesta din urma sa plece din companie la o anumita data, cu acordul partilor.
Incetarea contractului de munca cu acordul partilor este reglementata in
articolul 55 alineatul (b) din Codul muncii si nu reprezinta acelasi lucru cu
demisia.
Demisia are caracter unilateral, irevocabil, revocarea acesteia fiind
posibila doar cu acordul angajatorului, in situatia in care, dupa inaintarea
demisiei, cele doua parti (angajatul si angajatorul) convin sa nu dea curs
acesteia. Aceasta decizie echivaleaza cu incheierea unui nou contract individual
de munca.
Da, acest lucru este posibil, cu aprobarea angajatorului, ceea ce nu
inseamna ca preavizul se suspenda. In cazul in care salariatul are zile de
concediu de odihna neefectuate si nu solicita concediu de odihna in perioada de

2
preaviz, angajatorul este obligat ca la incetarea contractului de munca sa
compenseze in bani concediul neefectuat.
Pe de alta parte, concediul medical suspenda de drept contractul
individual de munca. Astfel, in situatia in care in timpul perioadei de preaviz
intervine incapacitatea de munca a salariatului, perioada de preaviz se suspenda
si, astfel, se prelungeste cu durata concediului medical.
Potrivit articolului 31 alin. 3 din Codul muncii, pe durata sau la finalul
perioadei de proba, incetarea contractului individual de munca se poate face
printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi
necesara motivarea acesteia. Prin urmare, incetarea contractului in perioada de
proba nu (fara efectuarea perioadei de preaviz) nu coincide cu incetarea
contractului prin demisie.
Asa cum am mentionat anterior, contractul individual de munca isi
produce efecte si pe perioada desfasurarii preavizului. Astfel, salariatul va trebui
sa se prezinte la locul de munca, iar programul de lucru va fi acelasi. Exceptie
poate face doar situatia in care exista un contract colectiv de munca care contine
o clauza prin care angajatii au dreptul sa lipseasca 4 ore de la program, pentru a-
si cauta alt loc de munca (conform Contractului colectiv de munca unic la nivel
national pentru perioada 2007-2010, art. 74 alin. 3).
Demisia, in forma scrisa, poate fi inmanata in mod direct, prin fax sau prin e-
mail.
Demisia este o modalitate de incetare a contractului individual de munca
din initiativa salariatului. Astfel, angajatul va redacta o notificare de demisie, pe
care o va transmite angajatorului. Demisia nu trebuie motivata si nici nu este
supusa aprobarii din partea angajatorului.
Notificarea de demisie este formala si se vor mentiona numele si
prenumele salariatului, postul din care demisioneaza, precum si data incetarii
activitatii. In functie de tipul de demisie, se va mentiona durata termenului de
preaviz, ori lipsa acestuia in situatia in care angajatorul au fost de acord cu

3
renuntarea la termenul de preaviz sau acesta nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale, conform art. 81 alin. (8) din Codul Muncii.
Cate tipuri de demisii exista
Demisia poate fi cu preaviz sau, in situatii exceptionale, fara preaviz.
Angajatul poate demisiona fara preaviz doar daca angajatorul decide sa renunte
la aceasta perioada, sau in situatia in care angajatorul nu isi respecta obligatiile
contractuale, fapt ce duce la prejudicierea angajatului, asa cum se intampla in
cazul intarzierii platilor salariale, al neacordarii zilelor de concediu, nu ia
masuri pe linia asigurarii sanatatii si securitatii in munca, nu creeaza conditii
optime pentru indeplinirea normelor de munca, etc.
Model de demisie fara preaviz
DEMISIE
Nr. înregistrare ……..…/………..…………..
(se va înregistra în registrul angajatorului) Domnule director,

Subsemnatul……...…........................., CNP………………………………
angajat al SC…………..............................................în funcţia…………,
vă notific cu privire la încetarea contractului individual de muncă, prin
demisie, fără preaviz1 , deoarece angajatorul a încălcat obligaţia de
efectuare a plăţii salariului pe ultimele două luni.

Data:
Semnătura ................ ......................

4
Model de demisie cu preaviz

Demisie
Catre,
S.C. ________________________
Domnule Administrator,
 
Subsemnatul(a) ______________________________angajat(a) in
functia/meseria ______________________la _______________, prin prezenta
notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie,
conf. art. 81 (1) din Codul muncii.
 
Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data
prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza
activitatea mea la S.C. _______________________________ .
 
Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea
contractului individual de munca.
 
         Data                                         Semnatura

5
Demisia reprezintă un act unilateral de voință a salariatului care comunică
angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de
muncă, după împlinirea preavizului.

Angajatorul este obligat să accepte demisia.


Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face
dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de munca
sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu
poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de
execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă
funcții de conducere.
Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să își producă
toate efectele.
În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz
sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.
Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește
obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

Studiu de caz

D.F, conducător de autovehicule la o societate comercială cu răspundere limitată nu şi-a


primit salariul pe ultimele două luni. Datorită situaţiei create D.F. şi-a înaintat demisia fără a

6
respecta preavizul de 15 zile. Angajatorul i-a refuzat-o, solicitându-i angajatului să respecte
termenul de preaviz de 15 zile.
1. Cum comentaţi?
În speţa de faţă nu este necesar preavizul.
2. Salariatul poate demisiona dintr-o funcţie de execuţie fără preaviz?
Da.
Art. 79 alin. 8: Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
În cazul de faţă, angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a-l salariza.