Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea şcolară:

An şcolar: 2020 - 2021


Disciplina: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (T. I. C.)
Cadrul didactic:
Clasa: a X-a E
Nr. ore/ săptămȃnă: 1 oră/săptămȃnă
Data: 18.03.2021

Proiect didactic

Unitatea de învățare: Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru calculul tabelar - Excel
Tema lecției: Reprezentarea datelor prin diagrame.
Tipul lecţiei: Lecție de consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Locul de desfășurare: Online.
Scopul lecției: se urmăreşte formarea:

Competenţelor generale: (Cf. Programei pentru clasa a X-a; Programa a fost aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 5099 din 09.09.2009)
✓CG1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator.

Competențelor specifice
✓ CS1.5. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame.


Competențelor derivate - la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

CD1. Să definească corect termenul diagramă.

CD2. Să insereze o diagramă în aplicația Microsoft Excel.

CD3. Să schimbe tipul unei diagrame în Microsoft Excel.

CD4. Să mute, copieze, șteargă o diagramă în Microsoft Excel.

CD5. Să editeze/ modifice o diagramă în Microsoft Excel.
Competențelor afective:

CA1. Elevii să manifeste interes pentru lecție.

CA2. Elevii să reacționeze pozitiv la solicitările profesorului.


Valorilor şi atitudinilor: (Cf. Programei pentru clasa a X-a; Programa a fost aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 5099 din 09.09.2009)
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei;
2. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru
3. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului;
4. Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea sarcinilor
de lucru;
5. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general;
6. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice;
7. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate;
8. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice;
9. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui
sistem informational;
10. Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor
dintre tehnologia informaţiei şi comunicaţiei şi alte obiecte de studiu.

Strategii didactice:

Metode si procedee de instruire: conversația, explicația, problematizarea, învățarea prin
descoperire, exercițiul.

Mijloace de invatamant: caiet, calculator.

Resurse:

Pedagogice: Metodica predării disciplinei informatică, ghid pentru profesori.

Oficiale: Programa școlară.

Umane: colectivul este format din elevi cu nivel mediu de pregătire şi motivaţie
superioară în studierea disciplinei TIC (colectiv eterogen, interesat de obiect)

Materiale: fișa de lucru, prezentare PowerPoint, Platforma Google Classroom, Google Meet

Temporale: 50 de minute
Scenariul activității didactice:
Profesorul: cere elevilor să definească termenul diagramă pornind de la exemplele din prezentarea
PowerPoint, după care îi coordonează pe elevi pentru a descoperi pașii necesari pentru a insera o
diagramă, pentru a schimba tipul unei diagrame, respectiv pentru a copia, muta, șterge, edita o
diagramă în aplicația de calcul tabelar Microsoft Excel. Pentru a realiza reflexia propune elevilor
rezolvarea unor aplicații practice. Urmărește antrenarea și participarea la lecție a unui număr cât
mai mare de elevi; realizează pe parcursul lecției evaluarea formativă și notează elevii pe baza
gradului de îndeplinire a criteriilor enunțate.
Elevii: răspund și îndeplinesc sarcinile de lucru, partajează ecranul atunci când întâmpina
dificultăți.
Resurse
Momentele Descrierea situațiilor materiale
Conținutul instruiric Metode Evaluare
lecției de instruire și
temporale
Trecerea absențelor în catalogul Catalogul
Moment Pregătirea clasei virtuale pentru desfășurarea lecției electronic online - conversația
Organizatoric 2 min
Verificarea Ce ati avut de pregatit pentru astazi ? Despre ce am
cunoștințelor vorbit noi in ora trecuta si ce tema ati avut pentru Elevii răspund întrebărilor -conversația
anterioare astazi ? 4 min -interogarea
- caiet
-Google Classroom
Elevii sunt anunțați că lecția se numește „Reprezentarea Se anunță titlul lecției iar -Meet - conversația
Anunțarea temei și
elevii îl notează în caiet.
Profesorul partajează ecranul pentru ca
elevii să poată urmări prezentarea în
datelor prin diagrame” Power Point
a obiectvelor
2 min
1. Definiție Pornind de la titlul lectiei și - tablă - conversația - observarea
2. Inserarea unei diagrame exemplele de diagrame din - prezentare - explicația, sistematică a
3. Schimbarea tipului diagramei prezentarea PowerPoint profesorul le PowerPoint elevilor,
Captarea atenției 4. Editarea unei diagrame propune elevilor sa deducă definiția - analiza
5. Redimensionarea, copierea, mutarea, ștergerea termenului diagramă și notează 5 min răspunsurilor,
unei diagrame structura lecției. - aprecieri
verbale,
1. Definiție Pornind de la ideile prezentate de - conversația, - observarea
Diagramă = reprezentarea grafică a datelor de tip elevi, profesorul îi dirijează pe aceștia - caiet - explicația, sistematică a
numeric dintr-un tabel. pentru a deduce definiția termenului - calculator -problematizarea elevilor,
diagramă, definiție pe care o vor nota - învățarea prin - analiza
în caiete. descoperire răspunsurilor,
- aprecieri
2. Inserarea unei diagrame Pornind de la un tabel cu mediile la verbale,
Pentru realizarea unei diagrame se selectează acele disciplina TIC a 5 clase de a X-a, - evaluare
Prezentarea
blocuri de celule din tabel care vor fi reprezentate grafic elevii (dirijați de profesor) vor frontală.
materialului stimul
(inclusiv celulele corespunzătoare din capul de tabel şi deduce care sunt pașii ce trebuie
și dirijarea
eventualele celule cu text explicativ) → tabul Inserare urmați pentru a insera o diagramă și
învățării
→ grupul Diagrame → se alege tipul diagramei cu clic vor constata că atunci când este
pe pictograma corespunzătoare, ceea ce duce la modificată o dată/valoare folosită in
deschiderea listei cu subtipurile aferente → se cadrul diagramei, aceasta se
selectează subtipul dorit cu clic pe el. actualizeză și reflectă imediat
modificarea respectivă (nefiind
nevoie să se insereze o altă diagramă)
3. Schimbarea tipului diagramei Profesorul îi intreabă pe elevi dacă
Pentru a schimba tipul și subtipul diagramei: tabul tipul ales de diagramă este cel mai
Resurse
Momentele Descrierea situațiilor materiale
Conținutul instruiric Metode Evaluare
lecției de instruire și
temporale
Proiectare → grupul Tip → butonul Modificare tip potrivit și dacă pot modifica tipul - conversația, - observarea
diagramă => caseta de dialog Modificare tip diagramă diagramei (fără a o șterge și a insera - caiet - explicația, sistematică a
de unde se selectează tipul și subtipul de diagramă dorit una noua). - calculator - problematizarea elevilor,
- învățarea prin - analiza
4. Editarea unei diagrame descoperire răspunsurilor,
Pentru a edita/modifica o diagramă sau diversele ei Elevii, dirijati de profesor, deduc ce - aprecieri
componente, este necesară selectarea acesteia prin clic presupune și cum se realizează 18 min verbale,
pe ea, după care se utilizeaza instrumentele de lucru cu editarea unei diagrame. - evaluare
diagrame și anume tabul Instrumente diagrama prin frontală.
opțiunile puse la dispozitie de filele Proiectare, Aspect
și Format.

5. Redimensionarea, copierea, mutarea,


ștergerea unei diagrame Dirijați de profesor, elevii descoperă
Redimensionarea – prin glisarea de unul din cei opt pașii ce trebuie urmați pentru a
marcatori de pe marginea diagramei sau fila Format → realiza operații de tip redimensionare,
grupul Dimensiune → se tastează valorile dorite pentru copiere, mutare, ștergere asupra unei
înălțimea, respectiv lățimea diagramei diagrame.
Mutarea – prin glisarea de o margine a diagramei, sau
combinația de taste Ctrl + X sau tabul Proiectare →
grupul Locație → Mutare diagramă
Copierea – combinația de taste Ctrl + C sau opțiunea
Copiere a meniului de context
Ștergerea – tasta Delete
Profesorul împarte elevilor fișa de lucru - ANEXA 1 Elevii rezolvă individual pe - calculatorul - exercițiul - observarea
calculator fișa de lucru primită și
partajează ecranul atunci când
întâmpină dificultăți - explicația sistematică a
elevilor,
Aprofundarea
- aprecieri
cunoștintelor
10 min verbale
- evaluare
frontală.
Concluzii și Profesorul reactualizează noțiunile dobândite prin Elevii răspund la întrebările adresate - conversația - aprecieri
realizarea feed- următoarele întrebari: de profesor. - calculatorul - explicația verbale
back-lui • Ce este o diagramă?
Resurse
Momentele Descrierea situațiilor materiale
Conținutul instruiric Metode Evaluare
lecției de instruire și
temporale
• Care sunt pașii ce trebuie urmați pentru a 3 min
insera o diagramă în aplicația Excel?
• Cum poate fi redimensionată, mutată, copiată,
ștearsă o diagramă?
• Ce presupune și cum se realizează editarea/
modificarea unei diagrame?
Comunică tema de rezolvat şi oferă indicaţii pentru Elevii iși notează tema pentru acasă - caiet - conversația
Tema pentru acasă rezolvare. - explicația
Fișa de lucru din Anexa 2. 2 min
Catalogul
Aprecieri asupra modului de online - conversația - aprecieri
Discuții de desfășurare a orei și asupra modului verbale
încheiere, aprecieri în care au răspuns elevii. - analiza
Notarea elevilor care s-au evidențiat. 3 min activității.
ANEXA 1. Fișă de lucru

Diagrame în Excel
Fișă de lucru

Realizați un registru de calcul nou numit „Diagrame Excel”.


Aplicația 1. Redenumiți prima foaie de calcul aplicatie1 și completați-o cu datele din
tabelul următor:

a) Formatați celulele în care se află valorile numerice (B4:G8) de tip număr fără zecimale
(cu 0 zecimale).
b) Realizați un grafic de tip coloană 3-D pe baza datelor din tabel.
c) Modificati diagrama creata in una de tip cilindu.
d) Stabiliți titlurile astfel: pentru diagramă – „Raportul vânzărilor pe semestrul I”; pentru
axa Y: „Nr. unități vândute”.
e) Modificați înălțimea și lățimea graficului astfel: înălțime: 12 cm; lățime: 20 cm
f) Afișați pe grafic valorile corespunzătoare.
g) Adaugați diagramei un contur și o culoare de umplere la alegere.
h) Copiați diagrama într-o foaie nouă și schimbați liniile cu coloanele (graficul va afișa
vânzările din cele 6 luni pentru fiecare agent în parte) și aplicați diagramei un stil la
alegere, redenumiți foia de calcul în diagrama.

Aplicația 2. Să se reprezinte grafic ecuația cubică: 8x3 − 20x2 − 2x + 5, x −10,10 în a treia


foaie de calcul, pe care o veți numi aplicatie2.

a) Aplicați diagramei un stil la alegere.


b) Modificați titlul diagramei în: f(x)=8x^3-20x^2-2x+5
ANEXA 2. Fișă de lucru

Diagrame în Excel
Temă pentru acasă
Realizați un registru de calcul nou numit „Diagrame Excel_tema”.
Aplicația 1. Redenumiți prima foaie de calcul aplicatie1 si completați-o cu datele din
tabelul următor:

a) Formatați celulele în care se află valorile celor 2 valute (domeniul B4:F5) de tip
„număr cu 4 zecimale”.
b) Formatați celulele în care se află ziua (B3:F3) de tip „dată”.
c) Realizati un grafic de tip linie pentru a evidenția evoluția monedei euro, respectiv
un grafic pentru evoluția monedei dolar.
d) Pentru graficul ce reprezintă evoluția monedei euro:

Stabiliți titlurile astfel: pentru diagramă - „Evoluția EURO în perioada 3-
7.02.2020”; pentru axa X: data; pentru axa Y: valoarea; legenda să fie ștearsă.

Modificați înălțimea și lățimea graficului astfel: înălțime: 10 cm; lățime: 15 cm

Modificați stilul diagramei cu unul la alegere.

Afisati pe grafic valorile corespunzatoare fiecărei zile.
e) Pentru graficul ce reprezintă evoluția monedei dolar:

Stabiliți titlul diagramei: „Evoluția DOLAR în perioada 3-7.02.2020”.

Adăugați diagramei un contur și o culoare de umplere la alegere.

Mutați diagrama într-o foaie nouă cu numele „Evoluție dolar”.

Afișați pe grafic valorile corespunzătoare fiecărei zile.

Aplicația 2. Creați, în a doua foaie de calcul – numită aplicatie2, un grafic de tip „structură
radială” pe baza datelor din tabelul de mai jos (datele reprezintă rezultatul unui sondaj cu
tema „cel mai eficient soft de proiectare CAD”). Afișați pe diagramă procentele
corespunzătoare fiecărui soft în parte.

Aplicația 3. Redenumiți a treia foaie de calcul cu aplicatie3 și reprezentați grafic funcțiile:


3
f (x) = sin 2x + 2 sin 2 x, x −10,10
x 2 −1
g(x) = , x −10,10
x 2 +1