Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplină opţională

C.D.Ș

Clasa 1A
Prof. Crețu-Raicu Maria

Durată : 1 an şcolar
2021-2022
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

Trãistuta
cu povesti
~~~~~~~~~literatura pentru copii~~~~~~~~~~

2021-2022

Argument
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

Lectura cartilor constituie o activitate fundamentala pentru intretinerea conditiei intelectuale ,


imbogatirea cunostintelor şi a limbajului , pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri si
realitaţi.
Dar pentru că trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa
tuturor, dar mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa , dar şi cu minusuri , mai
ales in sfera sa afectivă consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând atât literaturii
române, cât şi celei universale.
Opţionalul „ Traistuţa cu basme şi poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură a micilor
şcolari şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere literare - în proză sau lirice,
populare sau culte , atractive şi accesibile, ca mesaj vârstei elevilor.
Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sperăm ca în viaţa lor
prezentă, dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,, prietenul “ lor nedespărţit .
Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar prin
intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească .
Prin acest opţional se doreşte atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele
ascunse între copertele acestora.
Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe multiple
estetice şi morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele
selectate sau învăţându-i pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite , lărgindu - le aria de
cunoaştere.
Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive,
să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.
Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor,
dar şi dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii cititului , o îndrăgirii cărţilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia într-o lume „ de
poveste”, căci vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi
ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.
Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea
şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi
capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente , aspiraţii şi îndrăzneli
ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte.
Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea fascinantă a
poveştilor şi poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă
sentimentele de teamă şi inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil,
capacitatea de exprimare orală. Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de
folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi personală a unor mesaje proprii, de
argumentare a unui punct de vedere.
Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de audiere şi receptare,
imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor
din mai multe direcţii : interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând ,asigurarea viitorului
societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere moral .
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE


ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral
- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel
1.1. Sesizarea mai captivant;
semni-ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este
mesajului oral din textul vorba în mesaj
literar - formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul
unui text audiat
1.2. Desprinderea - lectură după una sau mai multe ilustrații;
semni-ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind
lecturarea imaginilor semnificația globală a mesajului literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea
- exerciţii de enumerare și de comparare a
carac-teristicilor unui
caracteristicilor personajelor;
personaj din textele
- jocuri de rol;
literare audiate
- jocuri de simulare
1.4. Manifestarea - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
curio-zității față de - izionarea unor filme pentru copii;
receptarea semnificației - audierea unor povești citite sau înregistrate
mesajelor orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj


artistic
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

2.1. Redarea - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;


conţinutului textului într- - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
o formulare proprie, care - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul
să cuprindă momentele învățătorului;
semnificative - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de
ajutoruldesenului sau prin simboluri;
idei, trăiri personale prin
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
intermediul limbajului
audiate
artistic
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze
2.3. Asocierea
elemente
unor ele-mente simple de
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
ex-primare prin
artistică (ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
intermediul
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
artelor vizuale, cu
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate
alte forme de exprimare:
pentru toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini
muzică și literatură
etc.
2.4. Manifestarea - exerciţii de interpretare a textului literar,
iniţia-tivei în comunicare exprimând pro-priile păreri, idei, sentimente;
față de situaţii prezentate - discuţii și dezbateri în grup.
în textul literar

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative


3.1. Imaginarea - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de
unor întâmplări și fapte textul literar;
pre-zentate în textele - jocuri de mimică;
literare - interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea - jocuri de rol;
trăirilor interioare ale - jocuri de simulare;
personaje-lor din textul - interpretarea unui rol în mai multe variante;
literar - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții
ce conține textul și observarea imaginilor
3.3. Deosebirea - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de
însuși-rilor obişnuite de cele neobişnuite;
cele neobişnuite -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite unor obiecte.
- exerciţii de completare sau modificare a
3.4. Crearea de
secvenţelor textului;
mesaje și compoziţii
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau
artistice
libere.
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură


4.1. Manifestarea - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite
intere-sului pentru lectura de adulți;
unor texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau
deprinde-rilor și a unei imagini
atitudinilor pozitive față - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
de actul lecturii imagini create de copii
4.3. Valorificarea - exerciţii de comparare a unor întâmplari din
in activitatea cotidiana a textele citite, cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor dobândite - exerciţii de recitare a unor poezii;
din texte literare - exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu
4.4. Manifestarea
tematica asemănătoare textului studiat;
curio-zităţii faţă de
-vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
mesajele literare
caracter educativ.
transmise prin limbaj
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
artistic
adecvate vârstei.

CONȚINUTURI
 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de vârsta ale
elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură,
amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a
da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

MODALITĂŢI DE EVALUARE
Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare.
Acestea pot fi clasificate astfel:
 observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
 diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode
alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării
iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:
 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen;
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

PLANIFICARE ANUALĂ
Nr. Unitatea de invatare Obiective de Continuturi Nr. ore
Crt. referinta
1 Din poveştile lui Ion Creangă 1.1 - Ce sunt basmele? 11 h
 Capra cu trei iezi 1.2 - Audiere;
 Punguţa cu doi bani 1.3 - Vizionarea filmului;
 Ursul păcalit de vulpe 2.1 - Lecturare;
 Harap- Alb 2.2 - Repovestire;
 Fata babei şi fata moşneagului 2.3 - Dramatizare;
- Realizarea unor tablouri plastice;
- Evaluare sumativa.
2 Texte despre Moş Craciun 1.1 - Cine este Moş Craciun? 4h
 Poezia: ,,Scrisoare” de Otilia Cazimir 1.2 - Audiere;
 Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun 1.3 - Vizionarea filmului;
 Filmul: ,,Barbie în Colinda de Craciun’’ 2.1 - Lecturare;
2.2 - Repovestire;
2.3 - Dramatizare;
- Evaluare sumativa.
3 Copilul şi copilăria 1.1 - Lecturare; 4h
Text în proză-Fraţii Grimm: 1.2 - Audiere;
 Hansel şi Gretel 2.1 - Vizionarea filmului;
 Cenuşăreasa 2.3 - Realizarea de momente spontane de
 Alba ca Zăpada 3.1 interpretare.
- Realizarea de compoziţii plastice;
- Evaluare sumativa.
4 Poveşti şi basme din literatura universală 1.1 - Lecturare; 6h
 Scufiţa Roşie - Charles Perault 1.2 - Audiere;
 Motanul încălţat -Charles Perault 1.3 - Vizionarea filmului;
 Lebedele sălbatice – H. Ch. Andersen 2.1 - Povestire;
 Fetița cu chibrituri – H. Ch. Andersen 2.2 - Repovestire;
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

 Cei trei purceluşi - Serghei Mihailov 2.3 - Momente dramatice;


- Realizarea unor tablouri;
- Evaluare sumativa.
5 Prietenii necuvântători 1.1 - Lecturare; 4h
 Gospodina 1.2 - Memorare;
 Zdreanţă 1.3 - Realizarea de compozitii plastice;
 Povestea gâştelor 2.1 - Completarea unui rebus;
2.2 - Discutarea unor anumite trăsături
2.3 de caracter;
- Evaluare sumativa.
6 Din înţelepciunea populară 1.1 - Lecturare; 4h
 Proverbe, zicători despre muncă şi învăţătură 1.2 - Memorare;
 Ghicitori despre anotimpuri şi vieţuitoare 2.1 - Pantomima;
2.3 - Realizarea de compozitii plastice;
3.1 - Discutarea unor anumite trăsături
de caracter;
- Evaluare sumativa.
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţare 1
DIN POVEŞTILE LUI ION CREANGĂ
Nr.ore: 11 ore
Dat Ob. Evaluare
a Conţinuturi ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
● Din poveştile 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
lui Ion textelor literare • texte suport curentă
Creangă: 1.2. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
♦ Capra cu • identificarea şi explicarea • imagini din • evaluarea
trei iezi 1.3. cuvintelor şi expresiilor necunoscute lecturi curentă
• prezentarea unor imagini şi • desene de
2.1. identificarea momentelor acţiunii colorat •
♦ Punguţa cu • identificarea personajelor • creioane autoevaluarea
doi bani 2.2. principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru • aprecierea
2.3. de adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu verbală
♦ Ursul • exerciţii de ordonare a imaginilor filme
păcălit de corespunzătoare firului epic • videoproiector • observarea
vulpe dintr-un text cunoscut Procedurale: curentă
• exerciţii de povestire orală a textului • citirea • evaluarea
sau a unui fragment, cu sau fără explicativă curentă
♦ Fata babei şi ajutorul învăţătorului, urmărind firul • conversaţia •
fata logic al întâmplărilor • povestirea autoevaluarea
moşnegului • valorificarea conţinutului textului • repovestirea • aprecierea
din punct de vedere educativ • jocul didactic verbală
♦Harap - Alb • exerciţii de povestire / repovestire a • act.frontală
textelor audiate (fragmente) • act.individuală
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte
personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • activitate
3.1. lecturile studiate individuală • probă orală
• identificarea lecturii după imagini
• identificarea personajului după
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

descrierea învăţătorului
Unitatea de învăţare 2
Texte despre Moş Craciun
Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
Scrisoare de 1.1. • ex. de audiere a textului conversaţia, • observarea
Otilia Cazimir • formulare de întrebări şi răspunsuri observaţia, sistematică
1.2. vizând textul audiat exerciţiul, jocul
• identificarea personajelor şi didactic
1.3. exprimarea propriilor opinii referitor activ. frontal • evaluarea
la acţiunile acestora curentă
2.1. • ex. de memorare şi recitare • probă orală
expresivă conversaţia,
Obiceiuri şi 2.2. • ex. de dicţie observaţia,
tradiţii de exerciţiul, jocul •
Crăciun 2.3. • ex. de audiere a unor texte specifice didactic autoevaluarea
Crăciunului activ. front
• pregătirea unui moment artistic observaţia
Filmul: ,,Barbie conversaţia • aprecierea
în Colinda de verbală
Crăciun” • vizionarea filmului
• discuţii despre spiritul Crăciunului
● Evaluare • realizarea unui montaj de colinde şi • act.frontală • probă orală
sumativă obiceiuri româneşti
• prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri
specific Crăciunui în lume

Unitatea de învăţare 3
Copilul şi copilăria – Fraţii Grimm
Nr.ore: 4 ore
Dat Conţinuturi Ob. Evaluare
a ( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
• citirea expresivă de către învăţător Materiale: • observarea
♦Hansel şi 1.1. a textelor literare • texte suport curentă
Gretel • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
1.2. • identificarea şi explicarea • imagini din
cuvintelor şi expresiilor necunoscute lecturi • evaluarea
2.1. • prezentarea unor imagini şi • desene de curentă
identificarea momentelor acţiunii colorat
2.3. • identificarea personajelor • creioane
♦Cenuşăreasa principale/secundare colorate •
3.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru autoevaluarea
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

de adecvare a acestora la textul


audiat Procedurale:
• exerciţii de ordonare a imaginilor • citirea • aprecierea
corespunzătoare firului epic explicativă verbală
♦Alba ca dintr-un text cunoscut • conversaţia
Zăpada • exerciţii de povestire orală a • povestirea
textului sau a unui fragment, cu sau • repovestirea
fără ajutorul învăţătorului, urmărind • jocul didactic
firul logic al întâmplărilor • act.frontală
• valorificarea conţinutului textului • act.individuală
din punct de vedere educativ
• exerciţii de povestire / repovestire a
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen
a unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte
personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
anterior,unându-se accent pe
intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
basmului
Unitatea de învăţare 4:
Poveşti şi basme din literatura universală
Nr.ore: 6 ore
Dat Conţinuturi Ob. Evaluare
a ( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Scufiţa 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
Roşie,după 1.2. textelor literare • texte suport curentă
Ch.Perault 1.3. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
2.1. • identificarea şi explicarea • imagini din
2.2. cuvintelor şi expresiilor necunoscute lecturi
2.3. • prezentarea unor imagini şi • desene de • evaluarea
♦ Motanul identificarea momentelor acţiunii colorat curentă
încălţat, după • identificarea personajelor • creioane
Ch.Perault principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru
de adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu •
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

• exerciţii de ordonare a imaginilor filme autoevaluarea


♦ Lebedele corespunzătoare firului epic • videoproiector
sălbatice de H. dintr-un text cunoscut Procedurale:
Ch. Andersen • exerciţii de povestire orală a textului • citirea
sau a unui fragment, cu sau fără explicativă • aprecierea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul • conversaţia verbală
♦ Fetiţa cu logic al întâmplărilor • povestirea
chibrituri de • valorificarea conţinutului textului • repovestirea
H. Ch. din punct de vedere educativ • jocul didactic
Andersen • exerciţii de povestire / repovestire a • act.frontală
textelor audiate (fragmente) • act.individuală
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
♦ Cei trei • dramatizare
purceluşi de S. • joc didactic – Rcunoaşte
Mihailov personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • act.individuală • probă orală
3.1. lecturile studiate
• identificarea lecturii după imagini
• identificarea personajului după
descrierea învăţătorului
Unitatea de învăţare 5
Prieteni necuvântători
Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru • observarea
Gospodina,de de adecvare a acestora la textul curentă
Otilia Cazimir 1.1. audiat Procedurale:
• exerciţii de ordonare a imaginilor • citirea
corespunzătoare firului epic explicativă • evaluarea
♦Text liric: 1.2. dintr-un text cunoscut • conversaţia curentă
Zdreanţă, de • exerciţii de povestire orală a • povestirea
Tudor Arghezi textului sau a unui fragment, cu sau • repovestirea
1.3. fără ajutorul învăţătorului, urmărind • jocul didactic •
firul logic al întâmplărilor • act.frontală autoevaluarea
• valorificarea conţinutului textului • act.individuală
♦ Povestea 2.3. din punct de vedere educativ
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

gâştelor,de • exerciţii de povestire / repovestire • aprecierea


George Coşbuc a textelor audiate (fragmente) verbală
• exerciţii de reprezentare prin desen
a unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• joc didactic – Rcunoaşte
personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
- interpretarea unor cântece
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
anterior,unându-se accent pe
intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
textului epic
Unitatea de învăţare 6
Din înţelepciunea populară
Nr.ore: 4 ore
Dat Conţinuturi Ob. Evaluare
a ( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători Materiale: • observarea
Proverbe,zicători 1.2. şi ghicitori, având tematică diferită • texte suport curentă
despre muncă, • explicarea înţelesului unor • casete audio
învăţătură zicători şi proverbe • imagini • evaluarea
♦ Ghicitori despre • identificarea, prin analogie, a unui • desene de curentă
anotimpuri şi fapt real din viaţa de zi cu zi colorat
vieţuitoare • identificarea obiectului / fiinţei/ • creioane
anotimpului din descrierea cuprinsă colorate •
în ghicitori • fişe de lucru autoevaluarea
• ecerciţii de memorare şi recitare a Procedurale:
unor proverbe,zicători şi ghicitori • citirea
A.T. – joc didactic Recunoaşte explicativă
animalul! • conversaţia • aprecierea
- realizarea unor desene • jocul didactic verbală
- interpretarea unor cântece • act.frontală
despre animale şi anotimpuri • act.individuală

BIBLIOGRAFIE
1. G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;
Şcoala Gimnazială "Planeta Copiilor"
Str. Gabriela Szabo 3-11, Sector 6, Bucureşti
Tel/Fax: 021.433.02.63; Mobil: 0724.212.970
E-mail: scoalaplanetacopiilor@gmail.com 
Web: www.scoalaplanetacopiilor.ro

2. Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele I-


IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
3. Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
4. Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
WEBOGRAFIE
1. http://www.old.edu.ro/inspectorate scolare.htm - Site-urile inspectoratelor şcolare
2. www.cedu.ro - Site-ul Centrului EducaŃia 2000 +
3. https://scholar.google.ro/schhp?hl=ro
4. https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor

S-ar putea să vă placă și