Sunteți pe pagina 1din 6

MODUL 7.

MANGEMENTUL PROIECTELOR

Timpul mediu necesar pentru studiu: 522 minute

Obiective educaţionale
În urma parcurgerii acestui modul veţi şti:
- să definiți noțiunea de management al proiectelor
- să formulați și să parcurgeți etapele specifice în managementul proiectelor

Cuvinte cheie:
managementul proiectelor, iniţiere, planificare, executare, evaluare, finalizare.

Cuprinsul Modului:
3. Managementul proiectelor – concept, etape
Întrebări de autoevaluare
Referate
Rezumat
Bibliografie
EXPUNEREA DETALI ATĂ A TEMEI
Managementul proiectelor reprezintă un corp de cunoştinţe aplicate coerent în scopul
gestionării bugetului, timpului alocat, calităţii şi aşteptărilor participanţilor la un proiect.
Mai concis, managementul proiectelor este un sistem bazat pe doi piloni: resursele
materiale şi financiare şi Oamenii. 1
În practică managementul proiectelor cuprinde structurile organizatorice necesare
derulării proiectelor la nivelul organizaţiei, organizarea internă a proiectului şi corelările acestuia
cu structurile organizatorice ale întregii organizaţii, organizarea proceselor precum şi aspectele
legate de conducerea proiectului (managementul resurselor umane – sarcini şi competenţe de
conducere şi comunicare, competenţe sociale etc.).
Conceptul de management al proiectelor poate fi înţeles :
 Ca structură organizatorică, şi atunci vorbim despre un concept de management (conducător,
echipă, comitet etc)
 Ca metodă managerială – dacă ne referim la elaborarea proceselor (iniţiator, comandă,
rezultat, beneficiar)
 Ca parte a unui concept de conducere (planificare, coordonare, antrenare, organizare,
control).
În esenţă putem afirma că managementul proiectelor este un concept managerial care
poate susţine din punct de vedere metodologic (organizare procesuală), structural (organizare
structurală) şi al managementului resurselor umane o activitate complexă într-un mediu dinamic.

Managementul proiectelor ca metodă managerială


Managementul proiectelor presupune deci, aplicarea cunoştinţelor, îndemânării,
instrumentelor şi tehnicilor în cadrul activităţilor de proiect cu scopul de a împlini aşteptările
părţilor implicate. Există obiective clar stabilite:
- Realizarea obiectivelor legate de termene
- Realizarea obiectivelor legate de costuri
- Obţinerea unui anumit nivel de performanţă
- Folosirea eficientă a resurselor alocate

1
Adrian Dăneţ – Managementul proiectelor, Ed. Disz Tipo, Braşov, 2001.
- Obţinerea acceptului utilizatorului.
Toate aceste obiective implică riscuri – de a nu îndeplini sarcinile proiectului la termen,
de a depăşi costurile, de a nu atinge un anumit nivel de calitate, de a nu folosi în mod eficient
resursele sau chiar de a nu obţine acceptul utilizatorului.

Managementul proiectelor ca structură organizatorică


Schimbările frecvente ce caracterizează lumea contemporană impun organizaţiilor
adoptarea unor structuri flexibile capabile să răspundă prompt noilor cerinţe ale pieţei. Astfel,
apare necesitatea extinderii structurii organizatorice primare (de bază a organizaţiei) cu structuri
organizatorice secundare (management al proiectelor, managementul produselor, managementul
domeniilor strategice etc.). aceste structuri funcţionează în paralel cu structura primară,
funcţională, de linie şi îndeplinesc un anumit scop. În cazul managementului proiectelor acesta
este realizarea unei sarcini complexe, cu un mare grad de unicitate şi inovaţie într-o perioadă
limitată.

Un proiect se derulează între două repere clare de timp: momentul în care instituţia decide
derularea şi momentul în care trebuie să se încheie proiectul şi la care rezultatele cerute de
beneficiar trebuie predate acestuia.
Deosebit de important este momentul desemnării managerului de proiect, acesta
răspunzând de întregul proiect, deci şi de procesul de definire al acestuia.
Transpunerea în practică a rezultatelor cuprinde toate elementele necesare (analiza,
proiectarea, programarea, eventuale corecţii, punerea în funcţiune, calificarea beneficiarului şi
întreţinerea rezultatelor proiectului).

În general se consideră ca pentru ca un proiect să aibă succes trebuie:


- să existe o concepţie comună asupra problemei şi definirea acestuia împreună cu
beneficiarul ( dată fiind provenienţa din medii sociale sau din domenii de specialitate
diferite ale celor implicaţi în proiecte ce duce la percepţii diferite în ceea ce priveşte
acceptarea unei situaţii ca fiind problematică, deci, şi la o percepţie diferită asupra
necesităţii derulării unui proiect).
- să existe o clarificare a poziţiilor celor implicaţi şi definirea clară a temei de proiect,
ca premisă de bază pentru demararea proiectului. (se identifică obiective, se
elaborează strategii, se planifică mijloacele, instrumentele şi etapele necesare).
- să se stabilească modalităţile şi regulile de colaborare cu utilizatorul pe toată durata
desfăşurării proiectului (se va adopta o poziţie de parteneriat).
- să fie asigurat accesul la informaţii de calitate (informaţiile să fie suficient de
cuprinzătoare, de calitate, trebuie să ajungă într-o formă adecvată şi î timp util la cei
ce le folosesc în luarea de decizii sau pentru derularea unor activităţi). Devine extrem
de necesară posibilitatea ca informaţia să ajungă la/de la managerul de proiect direct
de la /la persoana vizată , indiferent de poziţia acesteia în structură – să nu existe
bariere ierarhice care pot deveni bariere comunicaţionale. În cazul în care există un
compartiment sau persoane însărcinate cu coordonarea şi urmărirea derulării
proiectului, acestea centralizează mesajele şi le prezintă sistematic managerului de
proiect.
- să existe pe lângă circuitul informaţional standardizat care urmează de obicei
structura organizatorică a organizaţiei (subordonatul transmite informaţia şefului
ierarhic superior direct şi invers) şi un circuit informaţional informal (ţine de
structura socială şi informală a organizaţiei, de liderii informali etc.)
- să se realizeze o evaluare realistă a facilităţilor de care se dispune în momentul
demarării proiectului precum şi a tehnicii necesare (nu se poate pleca la drum cu
ideea că sursa pentru anumit facilităţi necesare se va găsi ulterior, în momentul în
care procurarea este iminentă).

Etape în managementul proiectelor


Cu toate ca varietatea activităţilor care se pot îndeplini prin proiecte este uriaşă, marea
majoritate a proiectelor, indiferent de dimensiunea, bugetul sau durata lor in timp parcurg cinci
etape:
Iniţierea
Este momentul în care ia naştere ideea proiectului. În această etapă un grup de oameni
stabileşte necesitatea proiectului, stabileşte scopul principal al acestuia şi selectează o echipă
iniţială a proiectului.
Planificarea
Pe parcursul acestei etape se definesc resursele necesare pentru derularea proiectului. Prin
resurse înţelegem timpul necesar, fondurile necesare, oamenii necesari şi echipamentele şi
informaţiile necesare. Tot acum se stabilesc obiectivele proiectului şi sarcinile fiecărui membru al
echipei de proiect şi se stabileşte o agendă de lucru.
Executarea
Această etapă constă în principal în conducerea şi managementul echipei care va pune în
aplicarea planul proiectului. În plus trebuie mereu controlată şi alocarea celorlalte resurse
implicate în proiect. Câteva din sarcinile tipice pentru aceasta etapă sunt: conducerea echipei,
comunicarea cu beneficiarii şi ceilalţi factori implicaţi, rezolvarea conflictelor, obţinerea
resurselor.
Evaluarea
În aceasta etapă veghem la respectarea planului. Monitorizăm progresele realizate,
comparăm resursele folosite cu cele din plan, ajustăm obiectivele şi sarcinile când este cazul, re-
alocăm alte resurse, etc. În cazul în care există abateri majore de la plan se poate reveni în etapa
de planificare sau se pot realiza numai corecţii minore.
Închiderea
Această ultimă etapă este momentul sărbătoririi succesului sau al evaluării problemelor
apărute. În orice caz trebuie subliniată contribuţia membrilor echipei şi asigurată încheierea
activităţii lor, trebuie trase concluziile şi de cele mai multe ori elaborat un raport final.
Trebuie sa menţionăm ca fazele 2-4 sunt interdependente şi de mult ori pot avea o
evoluţie ciclică.

Întrebări de autoevaluare

1. Descrieţi managementul proiectelor ca structură organizatorică.


2. Definiţi managementul de proiect ca metodă managerială.
3. Prezentaţi etapele de parcurs în managementul proiectelor.

Referate
1. Planificarea în managementul de proiect
Timp alocat: 5 ore. Norme de redactare: 4 - 6 pagini, caractere TNR, 12 pct., spațiere la 1,5
rânduri.

Rezumat
Managementul proiectelor reprezintă un corp de cunoştinţe aplicate coerent în scopul
gestionării bugetului, timpului alocat, calităţii şi aşteptărilor participanţilor la un proiect.
Mai concis, managementul proiectelor este un sistem bazat pe doi piloni: resursele
materiale şi financiare şi Oamenii..
Etapele în managementul proiectelor sunt. iniţiere, planificare, executare, evaluare,
finalizare.

Bibliografie
1. Madela Abrudan – Managementul proiectelor, Note de curs, Oradea, 2001.
2. Mariana Mocanu, Carmen Schuster – Managementul proiectelor, Ed. CH Beck, 2005.
3. Adrian Dăneț - Managementul proiectelor, Editura Disz Tipo, Brașov, 2001.

S-ar putea să vă placă și