Sunteți pe pagina 1din 22

1. Ce este controlul si care sunt informatiile pe care aceste le poate furniza?

Controlul este acea activitate care presupune supraveghere, analiza si verificare permanenta
a unor operatiuni cu scopul de a urmari bunul mers, a corecta si a contracara eventualele erori
astefel incat sa se evite riscul producerii unor evenimente nedorite.
Informatiile furnizate de control permit cunoasterea realitatii de catre conducere si
aprecierea calitatii deciziilor luate anterior si eficienta masurilor intreprinse pentru
indeplinirea lor.
2. Rolul controlului financiar consta in:

Organizarea mai buna a muncii, intarirea ordinei si disciplinei in organizarea si desfasurarea


activitatii, respectarea legislatiei si transformarea deciziei in actiune si a actiunii in rezultate
eficiente;

3. Care sunt caracteristicile controlului?


 CONTROLUL este o functie finalizatoare a procesului de conducere, care permite furnizarea
de informatii necesare pentru derularea in bune conditii a celorlalte functii ale conducerii
(previziune, organizare, coordonare, antrenare si evaluare). 
 INFORMATIILE furnizate de control permit cunoasterea realitatii de catre conducere si
aprecierea calitatii deciziilor luate anterior si eficienta masurilor intreprinse pentru
indeplinirea lor.
 REZULTATELE controlului permit stabilerea abaterilor (pe cauze, responsabili, etc.) si
fundamentarea deciziilor viitoare (fundamentare planuri, bugete, etc).

4. De ce este necesar controlul?


 Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă, dar nu este un scop, ci un mijloc de
perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia.
 Controlul asigură perfecţionarea, creşterea profitului în condiţii de concurenţă liberă şi loială.
 Controlul, ca formă de cunoaştere este lipsit de sens dacă nu se manifestă şi ca formă de
perfecţionare a modului de gestionare a patrimoniului şi de organizare şi conducere a activităţii
agentului economic
5. Care sunt elementele sistemului de control? Construiti schema logica.

6. Care sunt laturile controlului? Definiti-le.


 Latura constatativa = control de conformitate = presupune ca obiectivele ce urmeaza
sa fie atinse sunt fixe (legi, norme, hotarari, STAS-uri, standarde).
Prin acel control se urmareste stabilirea abaterilor si impunerea de masuri pentru eliminarea
si ulterior sanctionarea persoanelor vinovate.
 Latura activa = control de pilotaj sau/si control adaptiv;
Controlul de pilotaj = urmareste mentinerea unora din conditiile anterioare favorabile
existente la data emiterii deciziei si crearea de conditii noi in functie de modificarile
intervenite in mediul intern si extern al firmei.
Controlul adaptiv = Obiectivele de atins nu mai sunt fixe, ele se modifica continu in functie
de noua situatie aparuta. Acest tip de control nu se rezuma la compararea nivelului planificat
cu cel efectiv al unui indicator, ci mai intai verifica modul de fundamentare a indicatorului, ii
aduce corectiile necesare, iar apoi stabileste abaterile si ia masuri de rigoare.

7. Care sunt functiile controlului? Definiti-le.


 Functia constatativa = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea sa
cunoasca realitatea si pe acea baza sa ia masurile de rigoare. Aceasta functie este
specifica controlului de conformitate.
 Functia constructiva = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea:
A) sa prevada evolutia viitoare a fenomenelor
B) sa previna fenomenele nedorite;
C) sa perfectioneze activitatile controlate.
 Functia coercitiva = Prin aceasta controlul este inteles ca fiind si o actiune post-
factum cand se impun masuri de tragere la raspundere a celor vinovati care nu si-au
indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu.

8. In ce consta controlul inopinat?


D.G.A.F exercită controlul operativ şi inopinat în legătură cu:  aplicarea şi executarea
legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, cu scopul de a preveni sustragerile sau
eschivările de la plata impozitelor şi taxelor;  respectarea normelor de comerţ, în
vederea blocării activităţilor de contrabandă şi a procedeelor interzise de lege;  alte
atribuţii şi activităţi date în competenţa legală

9. Cine poate exercita controlul? De ce exercita controlul agentul economic?


In activitatea practica avem controlul exercitat prin :
 intermediul organelor statului (la institutiile de stat sau la cele private);
 la nivelul organizatiei = ctrl. de pilotaj + adaptiv = fara a se neglija latura constatativa a
acestuia.
Agentul economic exercita controlul pentru a influenta rezultatele activelor si intreprinde actiuni
de masuare a acestor rezultate.

10. Ce este controlul financiar preventiv? Dar cel de gestiune?


Cel preventiv se concetreaza asupra conditiilor in care este dificil sau imposibil sa apara deviatii
de la norme si are in vedere evitarea situatiei in care o activitate sa fie facuta de doua sau mai
multe ori (cand aceasta nu e necesar) si pe reducerea dezacordurilor si conflictelor
organizationale.
Cel de gestiune urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privier la gestionarea si
gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta
tehnic-operativa si in contabilitate.

11. Care sunt functiile controlului financiar-contabil?


 Functia de prevenire si perfectionare;
 Functia de constatare si corectare a situatiei;
 Functia de cunoastere si evaluare;
 Functia recuperatorie;
 Functia educative si stimulativa;
12. Care sunt formele controlului financiar contabil?
 Dupa momentul in care se efectueaza controlul financiar poate fi preventiv, concomitent
si ulterior.
 Dupa sfera de activitate si organul care realizeaza controlul intern si extern.
 Mai poate fi periodic sau permanent, total sau partial.

13. Care sunt elementele verificate de controlul intern?


 La nivel organizaţional - unităţile controlate trebuie să aibă un plan al organizării lor,
care să definească şi să împartă responsabilităţile şi să stabilească liniile de raportare pe
toate planurile pentru operaţiunile unităţii, inclusiv controale.
 La nivel de segregarea sarcinilor - reduce riscul manipulării intenţionate şi al erorii şi
îmbunătăţeşte verificarea.
 La nivel gestionar - presupune custodia bunurilor şi implică proceduri şi măsuri de
securitate destinate să asigure accesul la bunuri, care este permis doar personalului
autorizat.
 La nivel managerial (autorizarea şi aprobarea) – presupune ca toate deciziile de
implementare şi de efectuare a tranzacţiilor să permita autorizarea sau aprobarea de către
o persoană responsabilă. Trebuie specificate limitele acestor autorizaţii.
 La nivel contabil verifică dacă tranzacţiile ce urmează a fi înregistrate şi prelucrate au
fost autorizate, dacă au fost toate incluse şi dacă au fost înregistrate corect şi prelucrate
corespunzător.
 La nivel de evidenta personal - trebuie să existe proceduri care să asigure că personalul
are capacităţi pe măsura responsabilităţilor. Funcţionarea oricărui sistem depinde de
competenţa şi integritatea celor care îl operează.
 La nivel de control financiar - aprobarea în avans a tuturor propunerilor ce vor intra
în tranzacţii. În mod normal, controlorul financiar va aproba o tranzacţie doar când se va
fi asigurat că, între altele, este legală şi conformă şi că suficiente fonduri sunt disponibile.

14. Care sunt obiectivele controlului intern?


 “Stapanirea” intreprinderii = mentinerea perenitatii acesteia;
 Salvgadarea activelor = asigurarea protectiei;
 Asigurarea calitatii informatiei = controlarea exactitatii informatiilor
 Asigurarea aplicarii instrumentelor conducerii = asigurarea respectarii politicii de
gestiune;
 Asigurarea utilizarii economice si eficace a resurselor = cresterea randamentului.
15. Ce presupune verificarea continutului la controlul documentelor?
 Legalitatea-justetea;
 Realitatea-exactitatea;
 Eficienta;
 Necesitatea;
 Economicitatea;
 Oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente.

16. Care sunt procedeele representative si specifice a activitatii de control financiar?


Definiti-le.
1) Etapa programarii activitatii de control financiar – presupune activitati privind
stabilirea propriu-zisa a obiectivelor, a subiectilor si a termenlor de realizare, cat si
repartizarea si transmiterea acestor informatii catre unitatile cu atributii de control
financiar.
2) Etapa pregatirii actiunii de control financiar – se realizeaza de catre organele de
control desemnate sa efectueaze verificarea activitatii economice programate, atat la
nivelul institutiei sau structurii care dispune si/sau efectueaza controlul, cat si, in
completare, la nivelul subiectului ce urmeaza a fi controlat.
3) Etapa efectuarii controlului financiar – se realizeaza prin compararea starii reale la un
moment dat a unor activitati economice, inregistrata in documentele financiar-contabile,
cu prevederile legale prin care aceste activitati au fost definite.
4) Etapa intocmirii actelor de control – se intocmesc ca urmare a constatarii unor abateri
de la prevederile legale sau de la alte norme prin activitatile verificate au fost definite si
instituionalizate.
5) Etapa valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-
consta in valorificarea abaterilor si a deficentelor constatate si inscrise in actele de
control.

17. Enumerati tehnicile de control al documentelor (minim 5). Definiti-le.


a) Controlul cronologic se exercita in ordinea intocmiri inregistrarii si indosarieri
documentelor. Documentele sunt verificate practice pe fiecare zi la rand in ordinea in
care au fost indosariate. Este o tehnica de control simpla dar care un volum de munca
mare si fara relevanta.
b) Controlul invers cronologic care se exercita de la sfarsit spre inceputul perioadei de
control. Se incepe cu verificarea celor mai recente documente si se continua de la prezent
spre trecut. Este o tehnica de control folosita in cazul urmaririi momentului cand s-a
produs o abatere sau o omisiune.
c) Controlul sistematic sau pe problema care presupune gruparea documentelor pe tipuri
de operatii (operatii de salarizare, de trezorerie, aprovizionari) si efectuarea controlului in
ordinea cronologica.
d) Controlul incrucisat care are ca obiectiv confruntarea tuturor exemplarelor unui
document existente la firma supusa controlului si la firmele cu care aceasta a efectuat
decontarile (a primit/livrat bunuri).
e) Analiza contabila este una dintre cele mai importante tehnici ale procedeului de control
documentar contabil. La utilizarea acesteia trebuie sa se tina seama de caracterul si
apartenenta la metodele propria disciplinei contabilitatii, in cadrul careia se utilizeaza cu
caracter preventiv, in vederea realizarii corecte a inregistrarii in conturile contabile a unei
anumite operatiuni economice.

18. Enumerati tehnicile de control faptic (minim 4). Definiti-le.


a) Inventarierea – modalitatea principala de control faptic cu rolul consolidarii la un
moment dat a activelor si pasivelor unei firme.
b) Expertiza tehnica si analiza de laborator folosite ca tehnici pentru consumul de materii
prime si materiale sau pentru stabilirea calitatii continutului unor materii prime si
materiale.
c) Observarea directa la fata locului la actiuni indeosebi privind organizarea si
desfasurarea muncii (respectarea normelor si prevederilor legale care reglementeaza
sarcinile personalului controlat).
d) Inspectia fizica este o alta tehnica apartinand procedeului de control faptic, prin care
controlorul, in urma efectuarii actiunii de verificare, stabileste el insusi starea unui post
de active la un moment dat. Constatarea eventualelor abateri in legatura cu starea
activului se va face prin confruntarea rezultatului inspectiei fizice cu datele privind
situatia acestuia in momentul controlului, inregistrate in evidenta contabila a unitatii
controlate.

19. Ce tipuri de sanctiuni contraventionale cunoasteti? Da-ti exemple.


a) Sanctiunile contraventionele principale sunt: avertismentul, amenda contravenionala si
prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
b) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:
 Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
 Suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de
exercitare a unei activitati;
 Inchiderea unitatii;
 Suspendarea activitatii agentului economic;
 Retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de
comert exterior, temporar sau definitive;
 Desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala.
20. Cand se efectueaza inventarierea?
 La inceputul activitatii;
 Cel putin o data pe an;
 In cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii;
 In cazul modificarii preturilor;
 La cererea organelor de control;
 Ori de cate ori sunt indicia ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi
stabilite cert, decat prin inventariere;
 Ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
 Cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
 Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte
cazuri prevazute de lege.

21. Care sunt conditiile necesare efectuarii inventarierii?


 organizarea depozitării;
 ţinerea la zi a evidenţei tehnic – operative;
 participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere;
 asigurarea personalului necesar;
 asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate;
 dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate;
 dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare;
 dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu două rânduri de încuietori diferite.

22. Ce presupune stabilirea rezultatelor inventarierii?


 confruntarea faptic - scriptic;
 stabilirea lipsurilor imputabile;
 compensarea lipsurilor cu plusurile constatate;
 scăzămintele legale.

23. De ce este necesar controlul?


PENTRU:
 îmbunătăţirea disciplinei muncii în toate domeniile de activitate;
 instaurarea unui climat de ordine şi disciplină în gospodărirea mijloacelor materiale şi
băneşti;
 respectarea şi aplicarea fermă şi intransigentă a legislaţiei ţării de către toţi membrii
societăţii indiferent de locul pe care îl ocupă;
 organizarea şi conducerea ştiinţifică a întregii activităţi social economice pe baza
coordonatelor stabilite la elaborarea programelor de dezvoltare;
 corelarea procesului de transformare a deciziei în acţiune şi a acţiunii în rezultate mai
eficiente deoarece deciziile pot fi bune dar sa nu se aplice  fără a le controla cum se
aplică în practică, înseamnă a adopta o atitudine idealistă şi până la urmă a leza interesele
generale ale societăţii

24. Care sunt atributiile celor care exercita controlul financiar preventiv? Definiti trei
atributii.
Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate să realizeze
aceste atribuţii consta in respectarea următoarelor principii:
a) Competenţa profesională = persoana desemnată trebuie să cunoască şi să aplice cu
consecvenţa şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea
proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor
bugetare sau ale creditelor de angajament. Aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate
reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de
control financiar preventiv propriu.
b) Independenţa decizională în condiţiile separării atribuţiilor;
c) Obiectivitate = presupune exercitarea activităţii de CFPP şi luarea deciziei de a acorda sau
respinge viza, dupa verificarea sistematica şi temeinica a proiectelor de operaţiuni, si necedarea
in caz de prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora.
Aceasta trebuie să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de
subiectivism.
d) Conduită morală = persoana desemnata trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să
aibă o conduită corectă, să dea dovada de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor
mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să-şi desfăşoare
activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.
e) Confidenţialitate;
f) Incompatibilitate.

25. Care sunt tipurile de control financiar preventive pe care le cunoasteti? In ce consta
cotrolul financiar preventive propriu (CFPP)?
Controlul financiar preventiv poate fi:
 Propriu (printr-un angajat permanent din interiorul institutiei);
 Prin delegate (printr-un angajat din exteriorul institutiei).
Controlul financiar preventive propriu (CFPP):
- Se exercita de catre contabilul sef prin viza de control financiar preventive propriu
(prin stampila si semnatura persoanelor in drept)
- Are drept scop indentificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de
legalitate sau regularitate sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor
bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimonial public
sau fondurile publice.
- Se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice sau
patrimoniul public.

26. Care sunt principiile care trebuie sa stea la baza activitatii de control financiar
preventiv propriu? Definiti 3 dintre acestea.
 Competenta profesionala = persoana desemnata trebuie sa cunoasca sis a aplice cu
consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si
regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora
in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. Acesta are obligatia sa
cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specific domeniului in care isi
exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
 Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor = persoana desemnata
este independeta in luarea deciziilor si acesteia nu i se poate impune impune in nici un fel
acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu;
 Conduita morala = persoana desemnata trebuie sa fie de o probatate morala
recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa de adovada de comportare profesionala
ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare
demna in societate, sa-si desfasoare activatea astfel incat sa aiba o buna reputatie.
 Obiectivitate;
 Confidenţialitate;
 Incompatibilitate.

27. Care sunt criteriile minimale care trebuie asigurate de catre programul informatic
in domeniul financiar contabil?
 sa asigure concordanta intre rezultatul prelucrarii informatice cu prevederile actelor
normative care le reglementeaza;
 sa asigure sursa, continutul si apartenenta fiecarei date;
 sa se cunoasca tipul de support care asigura prelucrarea datelor;
 sa genereze listele de operatiuni effectuate in evidenta contabila care sa fie numerotate in
ordine cronologica;
 sa asigure reluarea automata a calculelor effectuate in soldurile conturilor;
 sa permita conservarea datelor pe perioada de timp precizata/impusa de prevederile
legale;
 sa nu permita inserari, modificari, sau eliminari de date pentru o perioada inchisa;
28. Ce trebuie sa permita si ce trebuie sa nu permita un programul informatic care este
folosit in activitatea financiar – contabila?
Programul informatic folosit in activitatea financiar – contabila trebuie:
 sa nu permita:
 deschiderea a doua conturi cu acelasi numar;
 modificarea numarului de cont, atunci cand acesta prezinta inregistrari;
 stergerea unui cont in cursul exercitiului curent sau afferent exercitiului precedent,
daca acesta contine inregistrari in sold;
 editarea a doua sau mai multe documente de acelasi tip, cu acelasi numar si continut
diferit de informatii;
 sa permita:
 existenta unei documentatii a produsului informatic, mod de organizare si tip sistem
de prelucrare (monopost sau multipost; monosocietate sau multi societate; retea de
calculatoare);
 culegerea unui numar nelimitat de inregistrari contabile;
 acesarea documentatie tehnice de utilizare a programului informatic;
 actualizarea rapoartelor, jurnalelor sau altor documente conform prevederilor
contabile.

29. Care este obligatia utilizatorului de program informatic?


Utilizatorul (directorul/seful serviciului financiar contabil) are obligatia:
 sa controleze daca prestatorul de servicii informatice sau distribuitorul de programe are o
asigurare speciala sau a extins asigurarea de reponsabilitate civilasau profesionala pe
acoperirea unor eventuale lipsuri descoperite in cazul unui control fiscal;
 sa se asigure de perenitatea documentatiei, a surselor sau programului suport, pentru o
eventuala disparitie a prestatorului de pe piata sau a distribuitorului;
 sa salveze si sa arhiveze bazele de date, programul sau produsele suport de prelucrare,
astfel incat informatiile sa poata fi vizualizate in conditii de siguranta in caz de
reconstituire sau de control.

30. Ce este auditul? De ce este nevoie de audit?


Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal, numite auditori,
prin care se analizeaza si se evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita
entitate, utilizand tehnici si procedee specific, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de
audit, pe baza carora auditoria emit intr-un document, numit raport de audit, o opinie
responsabila si independent, prin apelarea la criteriile de evaluare care rezulta din
reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi
desfasoara activitatea entitatea auditata.
Are nevoie de PREVENTIV… in cadrul unui program de audit pentru:
 Aprecierea eficacitatii unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu;
 Calificarea si urmarirea unui furnzior
Si CURATIV… in situatii delicate de:
 Faliment (insucces) al prestatiilor;
 Ca urmare a unei stari de lucruri care nu premite determinarea cauzelor care
produc efecte negative sau nefavorabile.

31. Care sunt obiectivele auditului? De are nevoie o firma nevoie de audit?
Obiective:
- Reflectarea imaginii fidele a situatiei patrimoniului;
- Exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare;
- Mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil;
- Imbunatatirea utilizarii informatiei contabile;
- Aprecierea performantelor si a eficientei sistemelor de informare si organizare.
Are nevoie de PREVENTIV… in cadrul unui program de audit pentru:
 Aprecierea eficacitatii unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu;
 Calificarea si urmarirea unui furnzior
Si CURATIV… in situatii delicate de:
 Faliment (insucces) al prestatiilor;
 Ca urmare a unei stari de lucruri care nu premite determinarea cauzelor care
produc efecte negative sau nefavorabile.

32. Cine este auditorul? Ce presupune un audit?


Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate
componentele unui audit.

 Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere;


 Constata fapte;
 Respecta principii deontologice stricte;
 Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani, fiind membru al CAFR =
camera auditorilor financiari din Romania
Presupune existenta a 3 parti: client, furnizor (auditat), auditor.

33. Care sunt tipurile de audit pe care le cunoasteti? Definiti-le.


A) In raport cu obiectivul si aria de aplicabilitate a auditului, exista:
 Auditul conformitatii sau legatilitatii;
 Auditul de atestare financiara;
 Auditul performantei sau al rezultatelor;
B) Sub aspect organizatoric si functional, auditul poate fi:
 Audit intern;
 Audit extern sau independent;

Auditul conformitatii sau legalitatii = presupune atestarea responsabilitatii financiare si


consta in examinarea si evaluarea inregistrarilor financiar-fiscale si exprimarea opiniilor
asupra situatiilor financiare finale.
Auditul de atestare financiara = consta in exprimarea unei opinii asupra declaratiilor
financiar-fiscale din sectorul public, precum si asigurarea, prin rapoarte de audit, de catre un
auditor independent, a credibilitatii asupra situatiilor financiar-fiscale din sectorul privat.
34. Ce intelegeti prin tipul si sfera de cuprindere a auditului. Cine sunt implicati intr-un
audit?
Tipul și sfera de cuprindere sunt stabilite de către auditorul intern. Urmărește formularea
unor concluzii și recomandări (opinie independentă) cu privire la o entitate, o funcție, o
activitate, un proces, un sistem, etc.
Implică 3 participanți:
 Persoana sau grupul implicat în mod direct în procesul, entitatea, funcția sau
activitatea auditată;
 Auditorul intern;
 Persoana sau grupul care utilizeaza rezultatele auditului intern (CA, Comitetul de
audit, CEO) – beneficiarul misiunii.

35. Care sunt criteriile abordate în cadrul derularii unei misiuni de audit de sistem?
Criteriile abordate în cadrul derulării unei misiuni de audit de sistem sunt următoarele:
 a) conformitatea atât cu strategia, politicile, planurile, regulamentele şi procedurile, cât şi
cu cadrul
 normativ specific domeniului auditabil din care face parte entitatea auditată;
 b) regularitatea operaţiilor şi etica profesională;
 c) integritatea patrimonială şi protejarea împotriva pierderii sau deteriorării de orice
natură a
 informaţiilor, inclusiv integritatea evidenţelor şi documentelor justificative;
 d) economicitatea intrărilor de orice fel, a utilizării resurselor şi eficienţa operaţiilor;
 e) realizarea obiectivelor şi atingerea ţintelor respectând standardele de calitate şi
performanţă;
 f) fiabilitatea, oportunitatea şi utilitatea informaţiilor financiare şi operaţionale.

36. Care sunt trasaturile auditului? Definiti-le.


 Universalitatea;
 Independenţa;
 Periodicitatea.

Universalitatea are în vedere aria de aplicabilitate, scopul, rolul şi profesionismul persoanelor


implicate în realizarea auditului. Auditul intern există şi funcţionează în toate organizaţiile, el a
apărut din practica întreprinderilor internaţionale, apoi a fost transferat celor naţionale, după care
a fost introdus în administraţia publica.
37. Care sunt etapele parcurse in cadrul interventiei la fata locului, a auditorului?
Etape parcurse in cadrul interventiei la fata locului:
 Cunoasterea activitatii supuse verificarii si studierea procedurilor aferente;
 Intervievarea personalului auditat;
 Verificarea inregistrarilor contabile;
 Analiza datelor si informatiilor;
 Evaluarea eficientei si eficiacitatii controalelor interne;
 Realizarea de testari;
 Verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate.

38. Care sunt tipurile de audit intern? Definiti-le.


a) audit de regularitate = reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama
fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor,
regulilor procedurale şi metodologice,conform normelor legale.
b) audit al performanţei = examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea
obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază
dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele
c) audit de sistem = reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control
intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru
identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.

39. In ce consta auditul financiar extern?


 semnarea contractului cu firma auditata;
 o intelegere de ansamblu si vizitarea perimetrului firmei;
 intelegerea proceselor fiecarui department.
 documentare walk-through.
 se trimit "Cereri de confirmare" pe template-uri speciale catre toti avocatii companiei,
catre toate partile afiliate, catre toate bancile, catre o selectie de clienti si furnizori ale
firmei;
 in functie de o "Cerere de Informatii" special conceputa pentru a se putea documenta
testele de audit, se cer si se primesc multe informatii financiare;
 auditorul investigheaza si documenteaza aceste informatii financiare;
 pe tot parcursul auditului, echipa de audit va pune destul de multe intrebari pentru
intelegerea, executia si ajungerea la o concluzie pentru munca efectuata pe fiecare
sectiune in parte;
 se discuta cu managementul concluziile auditului;
 se finalizeaza documentarea tuturor fisierelor de audit si a rapoartelor interne;
 se emite opinia de audit si se trimite actionarilor.

40. Care este rolul auditului financiar contabil?


Auditul financiar contabil este orientat pe:

 Respectarea cadrului conceptual al contabilitatii;


 Verificare si certificare de situatii financiare;
 Credibilitate;
 Comparabilitate;

41. Ce intelegeti prin notiunea de “valoare a intreprinderii”? Dar prin valoarea de


lichidare?
Valoarea intreprinderii (afacerii) exprima valoarea atribuita unei intreprinderi existente si in
continuitate, si nu uneia din partile ei constituente.
Valoarea de lichidare sau de vanzare fortata este suma ce poate fi obtinuta in mod rezonabil
din vanzarea unei proprietati in conditii extraordinare sau atipice.
42. Clasificati riscurile dupa cel putin 3 criterii. Exemplifica-ti.
 Din punct de vedere funcţional, riscul poate fi clasificat astfel:
a) riscul de exploatare – arată variaţia rezultatului de exploatare la modificarea condiţiilor
de exploatare;
b) riscul financiar – reflectă variaţia rezultatului la modificarea condiţiilor de finanţare a
activităţii firmei;
c) riscul de faliment sau de insolvabilitate – este riscul ca întreprinderea să nu poată achita
la scadenţă datoriile faţă de furnizori, bugetul statului, bănci etc.

 După forma lui, riscul economic poate fi:


a) risc pur, accidental, asigurabil. Împotriva acestui risc, agenţii economici se pot asigura,
cu un anumit cost.
b) risc speculativ, în care agenţii economici au atât posibilitatea de a pierde, cât şi de a
câştiga.

 După posibilitatea de interpretare a legii de probabilitate, riscurile se pot clasifica în:


a) riscuri subiective – depind de aprecierile subiective ale fiecărui individ, de informaţia sa;
b) riscuri obiective – inerente oricărei activităţi caracterizate printr-o anumită probabilitate
de variaţie a rezultatelor şi sunt independente de individ.

43. Care sunt factorii macroeconomici care pot influenta activitatea unei firme?
a) Factorii economici cuprind patru grupe principale:
 starea economiei naţionale;
 dimensiunea pieţei interne;
 situaţia financiară internă;
 factorii geografici .
b) Factorii sociali se pot grupa în următoarele categorii:
 forţa de muncă şi ocuparea;
 populaţia şi veniturile;
 cultura.
c) Factorii politici se pot grupa în două mari categorii:
 mediul politic;
 mediul legal-instituţional.

44. Care sunt factorii microeconomici care pot influenta activitatea unei firme?
Sunt factori interni şi acţionează în mod direct asupra nivelului riscului şi al performanţelor
activităţii unui agent economic.
Cuprind următoarele categorii mai importante:
a) potenţialul uman;
b) potenţialul tehnico-material;
c) potenţialul financiar.

45. Cu ce notiuni de valoare ne confruntam atunci cand efectuam evaluarea? Definiti 3


dintre acestea.
1) Valoarea contabilă a unei întreprinderi este dată de activul net contabil (Ane),
patrimoniul net sau situaţia netă stabilită pe baza situaţiilor financiare ale acesteia.
Activul net contabil (ANC) reprezintă excedentul tuturor bunurilor şi creanţelor unei
întreprinderi asupra tuturor datoriilor acesteia sau totalitatea capitalurilor proprii precum si a
rezultatului financiar, net (după distribuire).
Activ Net Contabil = Active totale - Datorii totale
sau
ANC = Capitaluri proprii + Rezultatul net (după distribuire)
2) Valoarea reală sau valoarea matematică se obtine din activul net contabil care este
corectat, ţinând seama de uzanţele contabile şi fiscale, dintre care mai important pot fi:
eroziunea monetară, raportul de schimb al monedei naţionale, evoluţia preţurilor,
sistemul de amortizare etc.
3) Valoarea activului net reevaluat (Anr) se determină pornind de la valorile contabile
corectate la inflaţie şi ţinând seama de eroziunea monetară.
4) Valoarea de reconstituire sau valoarea capitalurilor permanente necesare
exploatării (CPNE)
5) Activul net de lichidare (ANL)
6) Valoarea substanţială

46. Cum se poate realiza analiza situatie financiare a unei intreprinderi? Definiti
tipurile de analize.
Se realizează în două etape:
 în cadrul diagnosticului financiar-contabil, folosind informaţiile reieşite din situaţiile
financiare ale întreprinderii în scopul identificării punctelor tari si punctelor slabe;
 în cadrul analizei fundamentale, folosind informaţiile reieşite din situaţiile financiare
retratate, în scopul evaluării propriu-zise a întreprinderii.
Pentru a analiza o intreprindere prin diagnostic financiar putem realiza:
 o analiză conjuncturală - evoluţia producţiei, exporturilor, importurilor, efectivelor de
personal etc.
 o analiză structurală - restructurarea sectorului, strategii ale întreprinderilor dominante,
schimbări ale tehnologiilor etc. -în scopul identificării perspectivelor întreprinderii. Se
folosesc rapoarte, indicatori precum şi analize calitative, cum ar fi modificări ale pieţelor
de desfacere, caracteristici ale concurenţei (interne şi internaţionale), evoluţii tehnice şi
tehnologice în domenii, impactul politicilor economice şi monetare etc.

47. Care sunt nivelele posibile de realizare a unei analize structural prin intermediul
situatiilor financiare intr-o intreprindere?
 Nivelul de exploatare;
 Nivelul financiar
 Nivelul current;
 Nivelul extraordinar;
 Nivelul global;

48. Care sunt principalele limitari ale informatiei contabile?


a) Constrangerea juridical = presupune folosirea de metode contabile care presupun
inregistrari care privelegiaza aspectul juridic;
b) Normalizarea contabilitatii financiare = este data de o serie de conventii si principii
contabile obligatoriu de aplicat de catre intreprindere, care la randul lor denatureaza
realitatea financiara.

49. Care sunt metodele pe care le putem folosi pentru analiza echilibrului financiar?
Definiti-le.
a) Metode traditionale – care se axeaza pe o analiza statica a bilantului contabil si ofera
informatii de neinlocuit privind conditiile realizarii echilibrului financiar al agentului
economic si anume:
 Structura patrimoniului si evolutia sa in timp;
 Ajustarea lichiditatilor accumulate de catre agentul economic;
 Corelatia lichiditate-solvabilitate;
 Adecvarea intre structura resurselor colectate si utilizari care pot fi finantate cu
aceste resurse;
b) Metode modern bazate pe studiul fluxurilor financiare, apartinand abordarilor dinamice.
Se doreste cunoasterea variatiei incasarilor, variatiei situatiei trezoreriei integrand studiul
echilibrelor financiare cu cel al rezultatelor.

50. De ce este nevoie de echilibru financiar? Ce este lichiditatea?


Echilibrul economic asigura desfasurarea optima a intregii activitati economice a
intreprinderii iar in cadrul acesteia este inclus si echilibrul financiar. Este nevoie pentru
ca
 tine sub control solvabilititatea si capacitatea de plata;
 realizeaza corelatii intre incasari si plati, disponibilitati banesti si obligatii;
 obtinerea unor coeficienti optimi

Lichiditatea = capacitatea unor active de a fi transformate la un anumit moment de timp


in bani.

51. Care sunt factorii care pot afecta pozitiv lichiditate?


 Cresterea rentabilitatii activitatii de exploatare;
 Accentuarii gradului de participare al activelor la circuitul economic;
 Cresterii ponderii elementelor de numerar si echivalente de numerar in totalul
activelor curente ale entitatii;
 O viteza de rotatie a creantelor in crestere;
 O viteza de rotatie a creantelor care depaseste viteza de rotatie a datoriilor;
 O viteza de rotatie a stocurilor in crestere;
 Fluxuri de numerar positive din activitatea de exploatare, investitii si finantare.

52. Ce este solvabilitatea? Cum se poate exprima aceasta?


Solvabilitatea constituie aptitudinea intreprinderii de a face fata scadentelor pe termen lung si
mediu si depinde de marimea datoriilor cu asemenea scadente si de cheltuielile financiare.
Se exprima prin intermediul urmatorilor indicatori:
1) Rata solvabilitatii generale (Rsg) = arata masura in care activele totale ale firmei pot
acoperi datoriile totale ale firmei;
2) Rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp) = se calculeaza ca raport intre capitalul propriu
si suma dintre acesta si creditele totale.

53. Care sunt activele pe care le analizam atunci cand dorim sa facem un diagnostic al
disponibilitatilor din casa si la banci?
In aceasta categorie intra activele care se regasesc sub forma de “bani” sau sunt usor
transformabile in bani (mai poarta denumirea de “numerar” si “echivalete de numerar”)
cuprinzand:

 Valorile de incasat (sub forma efectelor: bilet de ordin, CEC, etc.)


 Disponibilitatile din contul curent;
 Numerarul si alte valori;
 Acreditivele, avansurile de trezorerie;

54. Care sunt elementele ce sunt analizate atunci cand dorim sa facem un diagnostic al
dinamicii datoriilor?
I. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an;
II. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an;
III. Provizioane;
IV. Venituri in avans;

55. Care este costul capitalului propriu? Definiti.


Este aportul asociatilor si poate fi in bunuri sau in numerar.
Este de minim 200 lei.

56. Care sunt deciziile de politica financiara pe care le cunoasteti? Definti-le.


Principalele decizii de politică financiară sunt:
 decizia de investire
 de finanţare
 de autofinanţare
 dividendelor.
 Decizia de investire a unui agent economic este decizia de a plasa capitalul într-o
anumită operaţiune, este rezultatul corelării dintre costul capitalului utilizat şi
rentabilitatea calculată.
 Decizia de finanţare reprezintă opţiunea întreprinderii de a-şi acoperi nevoile de
finanţare a proiectelor avute în vedere prin fonduri proprii, împrumutate sau participaţie.
 Decizia de autofinanţare. Autofinanţarea este principiul cel mai răspîndit care consta in
asigurarea dezvoltarii folosind rezultatele financiare pozitive obţinute în exerciţiile
anterioare.
 Politica de dividend ne arată opţiunea întreprinderii de a distribui sau nu dividende în
anumite exerciţii financiare de creştere continuă, de reducere sau de păstrare
nemodificată a mărimii dividendelor de la an la an urmărind un anumit scop.

57. Care sunt etaloanele informationale folosite de evaluare?


Etaloanele informationale folosite de evaluare sunt etaloanele informationale cantitative care
cuprind: etalonul natural, etalonul natural-conventional, etalonul timp, etalonul cantitativ-
complex si etalonul banesc sau valoric.

58. Care sunt metodele de evaluare bazate pe venit folosite la activele necorporale?
Metodele de evaluare bazate pe venit sunt metoda avantajului de profit, metoda contributiei la
variatia profitului, metoda economiei de redeventa si metoda economiei de costuri.

59. Care sunt metodele de evaluare bazate pe costuri folosite la activele necorporale?
Metoda de evaluare bazate pe costuri este metoda costului crearii.

60. Care sunt metodele de evaluare bazate pe comparatia de piata folosite la activele
necorporale?
Metodele de evaluare bazate pe comparatia de piata sunt metoda costului de cumparare si metoda
asimilarii.

61. Care sunt metodele folosite pentru evaluarea terenurilor?


Se folosesc 6 metode de evaluare:
a. metoda comparatiei directe care este cea mai utilizata atunci cand exista
informatii suficiente pentru tranzactii comparabile;
b. metoda proportiei care presupune existenta unui raport intre valoarea terenului si
valoarea proprietatii (teren si cladire). Evaluatorul cunoscand valoarea
constructiei va putea evalua/estima valoarea terenului;
c. metoda extractiei aceasta presupune “extragerea” valorii terenului pornind de la
pretul de vanzare al unei proprietati, din care se deduce costul de reconstructie net
al cladirii;
d. metoda parcelarii este o metoda relativ simpla care care presupune ca cea mai
buna utilizare este data de parcelare, evaluatorul avand date cu privire la vanzarea
de loturi parcelate;
e. metoda valorii reziduale este folosita atunci cand informatiile de piata sunt
insuficiente sau neconcludente. Evaluatorul trebuie sa poata estima sau sa
cunoasca rezultatul operational al intregii proprietati si sa poata determina de pe
piata rate de capitalizare distincte pentru teren si constructie.
f. metoda capitalizarii rentei sau chiriei de baza – se bazeaza pe capitalizarea la o
rata adecvata a rentei de baza (castigul din cedarea dreptului de folosinta a
terenului).

62. Care sunt caracteristicile raportului de audit?


Raportului de audit trebuie sa contina urmatoarele caracteristici:
 sa fie usor de înteles si lipsit de ambiguitati;
 sa cuprinda numai informatii sustinute de probe de audit suficiente si relevante;
 sa fie complet, exact, obiectiv, convingator, concis si uniform, astfel încât sa
faciliteze întelegerea lui de catre cititor.

63. Ce intelegeti prin opinia de audit? Care sunt principalele tipuri de opinii de audit?
Opinia de audit trebuie sa stabileasca daca situatiile financiare ofera o imagine fidela, sunt
întocmite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu reglementarile în vigoare.

Principalele tipuri de opinie:


 opinie necalificata/favorabila;
 opinie necalificata cu paragraf explicativ/faborabila cu paragraf explicativ;
 opinie calificata/opinie cu rezerve;
 opinia adversa;
 refuzul de a formula o opinie.

64. Care sunt tehnicile utilizate in auditul financiar? Definiti-le.


 Tehnica sondajului = selectionarea unui anumit numar sau parti dintr-o multime,
aplicarea la acestea a tehnicilor de obtinere a elementelor probante si extrapolarea
rezultatelor obtinute asupra esantionului la întreaga masa sau multime.
 Tehnica observarii fizice = este mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui
activ, însa ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare auditorului si
anume numai existenta bunului respectiv; celelalte elemente probante ca: proprietatea
asupra bunului, valoarea atribuita etc., trebuie verificate prin alte tehnici.
 Tehnica interviului = este "o metoda de investigare destinata cunoasterii în profunzime
a comportamentului uman în însusirea si aplicarea unor proceduri componente ale
auditului intern sau controlului conturilor".
 Tehnica examinarii analitice = este o metoda globala destinata sa constate numai erorile
sau omisiunile importante, fara sa aduca, prin ea însesi, elemente doveditoare a erorilor
sau omisiunilor constatate, acestea urmând a fi determinate prin celelalte tehnici (sondaj,
teste) care permit cuantificarea cât mai precisa a acestora.
Tehnica testarii sistemelor si conturilor semnificative
 În auditul financiar se considera semnificativ orice element sau grup de elemente
susceptibil sa aiba o influenta asupra conturilor anuale si a utilizatorilor acestora
(proprietari, creditori, investitori s.a.).

65. Ce presupune auditul performantei?


Auditul performantei:
 se exercita asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si asupra oricaror
fonduri publice.
 reprezinta o evaluare independenta a modului în care o entitate, program, activitate sau
operatiune functioneaza eficient si eficace, în conditiile respectarii economicitatii.
 nu presupune în mod obligatoriu analizarea concomitenta a celor „3E” - economicitate,
eficienta, eficacitate. În abordarea auditului performantei se va tine cont de cele mai
importante riscuri potentiale identificate.

66. Ce intelegeti prin probele de audit? Care sunt tipurile de probe de audit?
Probele de audit reprezinta acele date si informatii obtinute de catre auditori prin
utilizarea procedurilor de audit specifice auditului performantei, pentru sustinerea
constatarilor, concluziilor si recomandarilor cuprinse în rapoartele de audit.
 Probe fizice se obtin prin observarea directa (la fata locului) si se prezinta sub forma de
fotografii, diagrame, grafice si alte forme si reprezentari.
 Probe verbale constituie raspunsuri la interviuri, sondaje, etc. Probele verbale reprezinta
pentru auditori surse importante de informatii care sunt folosite în procesul de audit. De
regula, acestea sunt obtinute de la angajatii entitatii, beneficiarii programului auditat si
chiar de la reprezentanti ai opiniei publice.
 Probe documentare reprezinta acele probe obtinute sub forma documentelor. Acestea
pot fi prezentate în forma scrisa sau în format electronic.
 Probe analitice se obtin urmare verificarii, interpretarii si analizarii datelor rezultate din
activitati legate de implementarea unui program de catre entitatea auditata.

S-ar putea să vă placă și