Sunteți pe pagina 1din 18

Plan de lectie

Scoala postliceala sanitara”Sf. Vasile cel Mare” Bucuresti


Profesor: m.i. Niculina Podarascu
Data: 13.05.2019
Clasa: AMG IA
Modulul: Nursing II.
Subiectul /Tema lecţiei: Tehnica injecţiei intramusculare.
Durată: 100 min.
Tipul lecţiei: însuşire de cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor practice.
Scopul: învăţarea corectă a tehnicii injecţiei intramusculare
Competenţe specifice:
- Culegerea de date din surse variate de informare/documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre executarea corectă a
tehnicii.
- Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea locului de elecţie a injecţiilor.
- Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor.
- Desfăşoară activitatea în spiritul eticii profesionale, asigurând respect şi înţelegere persoanei îngrijite.
Obiective operaţionale (pentru invatamantul postliceal se poate folosi sintagma „competente derivate")
a) Cognitive
La finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:

1
O1. Să definească în mod corect injecţia intramusculară, folosind termenii medicali specifici
O2: Să precizeze cel puţin trei materialele folosite în tehnica injecţiei i.m.
O3: Să stabilească locul de elecţie pentru efectuarea injecţiei intramusculare,
O4: Să respecte etapele de execuţie a fiecărei tehnici (gândire, pregătirea pacientului şi materialelor, execuţie tehnica,
reorganizare, transmitere, notare în documente).
O5: Să recunoască semnele incidentelor şi accidentelor în executarea unei tehnici.
O6: Să prezinte consecinţele pentru incidentul sau accidentul produs, manifestând responsabilitate in asumarea răspunderii.

b) afective:
O7: Să participe conştient şi activ la lecţie.
c) Psiho-motorii
Os: Să efectueze corect tehnica injecţiei intramusculare. sub supravegherea profesorului
Obiectivele psihomotorii se referă la activităţi în care elevul face o acţiune practică, se implică prin mişcare şi gesturi, foloseşte
materiale.

Strategia didactică:
- Metode şi procedee:
- conversaţie

- explicaţie

2
- joc de rol
- demonstraţie
- observaţie
- Materiale şi mijloace:
Video-proiector, laptop, Ghidul de nursing
Trusă cu materiale necesare pentru injecţia i.m., manechin, dezinfectant, seringă, ace, fiole/flacoane cu medicamente, tampoane
de vată, dezinfectant.tavita renala
- Forma de organizare:
Frontal.
In echipe.
- Evaluare: Aplicaţii practice. Observaţie. Chestionare orale.

Bibliografie:
1. Tehnici de evaluare şi îngrijiri speciale acordate de asistenţii medicali, Lucreţia Titircă, Ed. Viaţa Medicală Românească
2. Ingrijirea bolnavului, Karl Heinz, Ed. AII
3. Ingrijirea omului bonav şi a omului sănătos, Florian Chiru, Ed. Cison

3
Şcoala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare” Bucuresti
Maistru Instructor: Niculina Podarascu
Domeniul: Sănătate şi asistenţa pedagogică
Calificare profesională: Asistent medical generalist
PROIECT DE LECȚIE
Data: 13.05.2019
ANUL I GA
Disciplina: Nursing II
Unitatea de învățare/Tema: Administrarea medicamentelor pe cale parenterală
Lecţia: Injecția intradermică
Tipul lectiei: Lecție de predare – învățare
Durata : 50 min
Loc de desfăşurare: Sala de clasă
Metode şi procedee didactice : conversația, explicația, expunerea didactică, observaţia;
Mijloace didactice: - Titircă, Lucreţia; Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali; Ed. Viaţa Medicală
Românească; Bucureşti; 2008
Forme de organizare a clasei: activitate frontală
Momentele lecției:

4
- Moment organizatoric: 5 min.
- Verificarea și reactualizarea cunoștințelor: 10 min.
- Captarea și orientarea atenției: prezentarea lecției
- Desfășurarea temei: 30 min.
- Încheierea lecției: 5 min
Competenţa specifică: Administrarea medicamentelor pe cale parenterală
Competenţe derivate:
C.D.1: Defineşte calea parenterală;
C.D. 2: Enumeră avantajele căii parenterale de administrare a medicamentelor;
C.D. 3: Prezintă scopul injecţiilor;
C.D. 4: Enumeră locurile de elecţie pentru injecţia intradermică;
C.D. 5: Recunoaşte materialele necesare injecţiei intradermice;
C.D. 6: Comunică metoda de efectuare a injecției intradermice
C.D. 7: Comunică elevilor tehnica îngrijirii ulterioare a pacientului
C.D. 8: Enumeră accidentele injecţiei intradermice.
Obiective operaţionale urmărite:
O.P. 1. Să cunoască definiția căii parenterale de administrare a medicametelor
O.P. 2. Să cunoască avantajele și scopul căii parenterale
O.P. 3. Să recunoască materialele necesare efectuării injecției intradermice

5
O.P. 4. Să cunoască locurile de elecție pentru injecția intradermică
O.P. 5. Să cunoască metoda de execuție a injecției intradermice
O.P. 6. Să cunoască tehnica îngrijirii ulterioare a pacientului.
O.P. 7. Să recunoască incidentele injecției intradermice.

Etapele Compete Activitatea desfasurata Timp Strategia didactica Evaluare


lecţiei nţe
derivate profesor elevi Metode de Mijloace Forme de
invatamant de organizare
invataman
t

Moment ------------ - face prezenţa; - - răspund la 5 Conversaţia Catalog si Frontala -evaluarea


organizato -------- notează absenţele; - întrebări; - sunt min pix inițială a
ric observă situația clase atenți climatului în
grupul clasă

Verificare ------------ - adresează întrebări - răspund la


a ------- elevilor din lecţiile întrebări:
cunoştinţe anterioare: 1. Calea
lor 1. Definiți calea parenterală în
anterioare parenterală de sensul stric al

6
administrare a cuvântului, este
medicamentelor. calea care 10 Conversatia Caiet de Frontală Observare
ocolește tubul min notite Individuală Evaluare
digestiv. Dat fiind orală
faptul că în afara
injecțiilor și alte
căi ocolesc tubul
digestiv,
noțiunea de cale
parenterală a
fost
reconsiderată,
păstrând în sfera
ei numai calea
injectabilă de
administrare a
medicamentelor.
Injecția constă în
introducerea
substanțelor
medicamentoase

7
lichide în
organism, prin
intermediul unor
ace care
traversează
2. Care sunt avantajele țesuturile,
căii parenterale de
administrare a 2. Avantajele căii
medicamentelor. parenterale de
administrare a
medicamentelor
sunt: - dozarea Explicatia
precisă a
medicamentelor;
obținerea unui
efect rapid;
posibilitatea
administrării
medicamentelor
la pacientul
inconștient, cu

8
3. Precizați scopul hemoragie
injecțiilor! digestivă,
vărsături.
3.Scopul
injecțiilor:
 Explorator
- constă în
testarea
sensibilității
organismului față
de diferite
substanțe
4. Precizarea locurilor  Terapeutic
de elecție ale injecțiilor : - administrarea
medicamentelor

4. Locul
injecțiilor (ca și
scopul) îl
constituie

9
țesuturile în care
se introduc
medicamentele:
- grosimea
dermului- injecția
intradermică
- sub piele, în
țesutul celular
subcutanat-
injecția
subcutanată
- țesutul
muscular-
injecția
intramusculară
- în vasele
sanguine-
injecția
intravenoasă și
intraarterială

10
- în inimă-
injecția
intracardiacă
- în intervenția
de urgență- în
măduva roșie a
oaselor - injecția
intraosoasă- în
spațiul
subarahnoidian

Comunica C.D. 1 Prezintă tema lecţiei, Notează titlul 30 Expunerea Tablă Frontală Observare
rea de noi obiectivele și le scrie pe lecției în caietele min didactică Cretă
cunoştinţe tablă. (Înjecția de notițe Laptop,
intradermică) video-
Definiție: proiector
Reprezintă introducerea
substanței
medicamentoase
lichide, prin intermediul
unui ac, în grosimea

11
dermului.
C.D. 2 Sunt atenţi la Conversaţia Pix
Avantaje: explicaţiile date
desensibilizarea de profesor
organismului în caz de
alergii Explicaţia Caiet de
C.D. 3 notiţe
Scop:
- Explorator
- intradermoreacții la
tuberculină, la diverși
alergeni
- Terapeutic
- anestezie locală,
desensibilizarea
Pix Frontala Observarea
organismului în cazul
CD4 Explicația Caiet de
alergiilor.
notiţe

Locurile de elecție ale Laptop,

injecției intradermice: video-

12
regiuni lipsite de foliculi proiector
piloși: fața anterioară a
antebrațului; fața
externă a brațului și a
coapsei, orice regiune
în scop de anestezie.
Tipul de soluții
administrate:
- Izotone, ușor
CD5 resorbabile, cu
densitate mică Expunerea

Resorbția: foarte lentă didactică

Pregătirea materialelor
necesare efectuării
injecției intradermice:
- Seringi sterile, cu Explicația

capacitate de 0,5 ml,


gradată în sutimi de ml. Expunerea
Se utilizează seringile didactică
de unică folosință, în Pix Frontala Observarea

13
ambalaj individual, Caiet de
sterilizate care prezintă notiţe
următoarele avantaje:
- Condiții maxime de
sterilitate
- Risc de contaminare
a pacientului redus
- Economie de timp și
de personal
- Acele se găsesc
împreună cu seringa în
același ambalaj sau în
ambalaje separate; se
pregătește un ac cu
diametrul mai mare
pentru aspirarea Explicatia

soluțiilor și altul pentru


injectare.
Pregătirea pacientului:
- Psihică

14
- se informează privind
scopul și locul injecției
și eventualele reacții pe
care le poate avea în
CD6 timpul injecției. Notează, noile
- Fizică informații în Expunerea Pix, caiet, Frontala Observarea
- se așează în poziție caietele de notițe didactica laptop,
confortabilă, în funcție Sunt atenți la video-
de tipul și locul injecției. explicații proiector

Execuția tehnicii:
- Asistenta își spală
mâinile
- Dezinfectează locul
injecției
- Se întinde și
imobilizează pielea cu
policele și indexul mâinii
stângi
- Se prinde seringa în
mâna dreaptă (între

15
policele și mediul mâinii
drepte) și se pătrunde
cu bizoul acului
îndreptat în sus în
grosimea dermului
- Se injectează lent
soluția prin apăsarea
pistonului
- Se observă la locul de
injectare, formarea unei
papule cu aspectul cojii
de portocală, având un
diametru de 5-6 mm și
C.D.7 înălțimea de 1-2 mm - Sunt atenți,
Se retrage brusc acul, Sunt receptivi la
nu se tamponează locul aprecierile
injecției. aduse
- Se reorganizează
locul de muncă
Îngrijirea ulterioară a

16
pacientului: este
informat să nu se spele
pe antebraț, să nu
C.D.8 comprime locul injecției. Conversatia
Se citește reacția în
cazul
intradermoreacțiilor la
intervalul de timp
stabilit.
Incidente:
- Revărsarea soluției la
suprafața pielii, având
drept cauză
pătrunderea parțială a
bizoului acului în
grosimea dermului.
- Lipsa aspectului
caracteristic (papula cu
aspect de coajă de
portocală), cauza-
Încheierea

17
lecţiei pătrunderea acului sub 5 Catalog Frontala Aprecieri
derm min Pix Individuala verbale
- Lipotimie, stare de stimulative,
șoc, cauzată de note
substanța injectată
- Necrozarea
tegumentelor din jurul
injecției.
Face precizări
referitoare la activitatea
elevilor și recomandări.

18

S-ar putea să vă placă și