Sunteți pe pagina 1din 14

1. Parametrii de stare. Ecuatia de stare. Legile gazelor pefecte.

Presiunea este un parametru de stare fundamental definit prin forţa care acţionează normal pe
o suprafaţă egală cu unitatea

Coloana de lichid

ntre presiunea absolută şi presiunile relative ps şi pd există relaţiile:


• pa = pb + ps
• pa = pb - pd
In cazul unui fluid (gaz, vapori, lichid) care nu se deplasează, presiunea exercitată de acesta,
presiunea statică p, se datorează mişcării haotice, necontrolate a moleculelor şi este constantă
în toate direcţiile. Această presiune se calculează cu relaţia:

În cazul unui fluid în mişcare, presiunea exercitată de acesta pe direcţia de deplasare, presiunea
totală, pt , se compune din presiunea statică ps şi presiunea dinamică produsă de mişcarea
ordonată a fluidului pd max.
Pe o direcţie oarecare, care face unghiul cu direcţia de curgere, presiunea dinamică este egală
cu pd = pd max cos a

Temperatura
caracterizează gradul de încălzire al unui corp
toate sistemele care se află în echilibru termic cu acea stare au o proprietate comună definită
prin noţiunea de temperatură

Volumul specific.
Volumul specific este volumul ocupat de unitatea de masă a substanţei

Ecuaţia de stare
Când o moleculă de masă M şi viteză se ciocneşte de peretele vasului, viteza ei variază de la
valoarea + w la -w , ea fiind perfect elastică. Rezultă că acceleraţia pe care o are molecula în
momentul impactului este a = 2w .
Prin şoc se cedează peretelui o cantitate de mişcare (forţă de impuls) egală cu:

Într-o secundă o moleculă cedează prin ciocniri peretelui o cantitate de mişcare:

termo examen Page 1


termo examen Page 2
2.Legea lui Avogadro. Amestecuri de gaze. Transformari reversibile si ireversibile

la aceeaşi presiune şi temperatură, acelaşi volum de gaze perfecte cuprinde acelaşi număr de molecule,
indiferent de natura gazului.
1. NA = 6,0228 x 1026 molecule/kmol
2. Volumul unui mol (kmol) este acelaşi, oricare ar fi natura gazului, dacă se menţin constante
presiunea şi temperatura
3.

4. Raportul RM / NA , numărul lui Boltzman, kB = 1,3854 x 10-23 J/K;

5.
Amestecuri de gaze
1. Legea conservării maselor indică faptul că masa amestecului de gaze este egală cu suma maselor
componente:

2. Legea lui Dalton precizează că, în cazul unui amestec format din i gaze, suma presiunilor parţiale
ale gazelor pi este egală cu presiunea amestecului:

3. Legea lui Amagat precizează că suma volumelor parţiale ocupate de gazele componente ale unui
amestec de gaze, aflate la presiunea p şi la temperatura T, ale amestecului de gaze, este egală cu
volumul V al amesteculu

Mărimile caracteristice ale amestecului de gaze sunt dependente de mărimile respective ale gazelor
componente. Astfel:
1. Constanta amestecului de gaze

2. Masa molară a amestecului de gaze

3. Densitatea amestecului de gaze

termo examen Page 3


3.Forme de energie folosite in termodinamica: lucrul mecanic si energia interna.
Energia internă a unui sistem termodinamic U este o mărime de stare extensivă care exprimă energia
totală pe care o au particulele componente ale sistemului (atomi, molecule), pentru o anumită stare
definită prin mărimile de stare p, v, T

uo : energia specifică conţinută în interiorul particulelor: chimică, magnetică, atomică etc.


energie internă sensibilă us

energia internă a unui gaz perfect nu depinde de volumul său şi de presiunea sa, ea fiind funcţie
numai de temperatură-legea lui Joule

Lucrul mecanic, care se notează cu litera L, caracterizează schimbul de energie între un sistem şi
mediul exterior, când condiţiile exterioare ale sistemului se modifică: variază volumul ocupat de
sistem, poziţia sistemului etc.

p'-distribuit pe tot fundul pisonului


transformarea este reversibilă p
Transformare ireversibila Li<Lr
În cazul destinderii unui fluid în vid, lucrul mecanic este nul, presiunea p, a mediului exterior, fiind
nulă.
lucrul mecanic de deplasare

Lucrul mecanic dezvoltat de o maşină rotativă se numeşte lucru mecanic tehnic.

termo examen Page 4


4.Forme de energie folosite in termodinamica: Caldura si entalpia.
Entalpia este o mărime de stare extensivă, ca şi energia internă, care caracterizează un sistem
termodinamic şi este egală cu suma dintre energia internă şi lucrul mecanic de deplasare
Gaze perfecte h=u+RT

Gaze reale

Noţiunea de căldură defineşte procesul de schimb de energie între două sisteme, fără modificarea
parametrilor externi.
O mărime caracteristică este capacitatea calorică (căldura specifică), care defineşte căldura
absorbită sau cedată de unitatea de cantitate a unui sistem pentru a-şi modifica temperatura cu un
grad

căldura specifică medie

Caldura specifica adevarata

Raport adiabatic

Variataia entropiei

Robert Mayer

termo examen Page 5


5.Primul principiu al termodinamicii. Semnificatia si enunturile primului principiu. Expresiile matematice ale
primului principiu.
1. Energia internă a unui sistem termodinamic izolat faţă de exterior este constantă, oricare ar fi procesele
care au loc în interiorul sistemului.
2. Nu se poate realiza o maşină termică care să producă o energie de o anumită formă, fără a consuma o
cantitate de energie de altă formă, echivalentă, sau să consume energie fără a ceda în exterior o cantitate de
energie, de altă formă, echivalentă.
3. Nu se poate realiza un perpetuum mobile de speţa I, adică o maşină termică cu funcţionare continuă, care
să producă lucru mecanic, fără a consuma din exterior, o cantitate echivalentă de energie.
4. Căldura poate fi produsă din lucru mecanic (considerate ca forme de transfer de energie) şi se poate
transforma în lucru mecanic, totdeauna în acelaşi raport de echivalenţă.În sistemul S.I. ambele forme de
transfer de energie fiind exprimate în aceleaşi unităţi de măsură [J], raportul de echivalenţă este 1.
Sistem termodinamic inchis

Pentru o transformare deschisă, precizată prin stările 1 şi 2, pentru un gaz perfect, se obţine

termo examen Page 6


6.Transformarile de stare simple ale gazelor perfecte: izocora, izobara si izoterma.
Transformarea izocoră

Transformarea izobara

Transformarea izotermă

termo examen Page 7


Sunday, January 30, 2022 8:24 PM

7.Transformarile de stare simple ale gazelor perfecte: adiabata si politropica.

Transformarea politropică

termo examen Page 8


8.Principiul al doilea al termodinamicii. Seminificatia generala a prinipiului al doilea. Ciclul
Carnot. Randamentul ciclului Carnot. Teoreme privind ciclul Carnot.
Ciclul Carnot direct
este un ciclu reversibil
este format din două transformări izoterme şi două transformări adiabatice (fără schimb de
căldură cu mediul exterior)
o destindere izotermă 1-2,
agentul de lucru primind de
la sursa caldă căldura Q1 , o
destindere adiabatică 2-3, o
comprimare izotermică 3-4
, în care agentul de lucru
cedează căldura Q2 sursei rec
i şi o comprimare adiabatică 4-1.

Teoreme:
a) randamentul termic al ciclului Carnot este independent de natura agentului de lucru şi este
determinat numai de temperaturile celor două surse termice

b) randamentul termic al unui ciclu reversibil oarecare nu poate fi mai mare decât
randamentul termic al unui ciclu Carnot reversibil care are loc între aceleaşi limite de
temperatură.
c) randamentul termic al unei maşini ireversibile este mai mic decât randamentul termic al
unei maşini reversibile

Semnificatia generala: trebuie sa ai doua surse una rece si alta calda


ca sa transformi Q im Lm

termo examen Page 9


Sunday, January 30, 2022 9:10 PM

9.Ciclul Carnot inversat. Aplicatii. Diferite enunturi ale principiului al doilea al termodinamicii.
1. O maşină termică nu poate produce în mod continuu (ciclic) lucru mecanic din căldură, fără a
fi în legătură cu două surse de căldură, aflate la temperaturi diferite.
2. Căldura nu poate trece de la sine (în mod natural) decât de la un corp cu o temperatură mai
ridicată la un corp cu temperatură mai scăzută
3. Nu se poate construi o maşină care să producă continuu lucru mecanic prin absorbţia căldurii
de la un singur izvor termic.
4. Nu se poate realiza un perpetuum mobile de speţa a doua.
5. Orice ciclu motor trebuie să cuprindă transformări în care agentul de lucru primeşte şi
cedează căldură, ceea ce implică existenţa a cel puţin două surse de căldură, cu temperaturi
diferite.
6. Toate procesele în care intervine frecarea sunt ireversibile.

Dacă o maşină termică parcurge ciclul Carnot în sensul invers,atunci se absoarbe de la sursa
rece cantitatea de căldură Q2 şi, consumând lucrul mecanic L, depune la sursa caldă, la
temperatura T1>T2 , cantitatea de căldură Q1>Q2 . Se realizează astfel trecerea căldurii de la o
sursă mai rece la una mai caldă, dar consumând lucru mecanic

Maşini frigorifice
O maşină frigorifică funcţionează cu o sursă rece, de temperatură T2 mai mică decât
temperatura mediului ambiant şi cu o sursă caldă, cu temperatura egală cu a mediului ambiant.
Această maşină permite răcirea unui corp, considerat sursa rece şi menţinerea acestuia la
temperatura T2 , prin preluarea căldurii Q2 , consumând lucrul mecanic L. Sursei calde i se
transmite căldura Q1 = Q2 + L
Eficienţa frigorifică

Pompe de căldură
Pompa de căldură funcţionează după acelaşi ciclu ca şi maşina frigorifică, dar ea are scopul de a
menţine la o temperatură ridicată un corp considerat sursa caldă, la o temperatură T1 > To , To
fiind temperatura mediului prin transmiterea căldurii Q1 , egală cu lucrul mecanic L consumat şi
cu o cantitate de căldură Q2 preluată de la sursa rece, care are o temperatură T2 mai mare sau
egală cu To , dar mai mică decât T1

termo examen Page 10


10.Entropia. Integrala lui Clausius pentru cicluri reversibile si ireversibile. Calculul entropiei
gazelor perfecte.
Fie dQ1 şi dQ2 cantităţile elementare de căldură schimbate de sistem cu mediul exterior pe cele
două izoterme, la temperaturile constante T1 şi T2
S-a obţinut astfel un ciclu elementar reversibil Carnot pentru care se poate scrie:

Prin urmare, pentru ciclurile reversibile, integrala lui Clausius este nulă

Are aceeasi valoare


funcţia este independentă de felul transformării şi depinde numai de stările iniţială şi finală,
adică expresia este diferenţiala totală a unei mărimi de stare.
Această mărime de stare, introdusă de Clausius, a fost numită entropie; ea se notează cu S şi
este definită de relaţia:

Fie un ciclu oarecare ireversibil,care printr-un fascicul de adiabate este împărţit într-o infinitate
de cicluri elementare Carnot ireversibile

Deci, pentru un ciclu ireversibil integrala lui Clausius este mai mică decât zero.

termo examen Page 11


11.Diagrame entropice

termo examen Page 12


12.Compresoare cu piston. Compresorul cu o treapta monoetajat. Ciclul teoretic.

termo examen Page 13


termo examen Page 14

S-ar putea să vă placă și