Sunteți pe pagina 1din 8

Asolamentul, in cultura plantelor legumicole Nu de pu ine ori, consultantul agricol de la Centrul Local de Consultan secretele rentabilit ii culturilor agricole.

Este i cazul asolamentului marele ,,mic secret al rentabilit ii legumelor. Cultivarea legumelor, att pe suprafe e mici ct i pe suprafe e mari, nu poate fi rentabil n lipsa unui asolament ntocmit ct mai judicios. Asolamentul legumicol, presupune mp r irea terenului exploata iei agricole, n sole sau parcele pe ct posibil egale ntre ele, num rul acestora fiind egal cu num rul anilor de rota ie. Culturile trebuie repartizate n timp i spa iu innd cont de sistemul de lucr ri i de fertilitatea solului. Aceasta este o m sur agrotehnic general , de mare importan reduse de ngr i are drept scop sporirea fertilit ii solului, reducerea atacului de boli i d un tori, ob inerea unor produc ii ridicate i a unei eficien e economice sporite, cu cheltuieli i consumuri mai minte chimice, erbicide i insecto-fungicide. n legumicultur este absolut necesar folosirea amendamentelor, deoarece legumele au nevoie de luc ri repetate, ud ri sistemice i recolt ri succesive, care duc la alterarea mai rapid a calit ilor fizice i biologice ale solului. Cultivarea timp de mai mul i ani pe acela i teren a acelora i specii legumicole(monocultura) sau a unor specii nrudite din punct de vedere botanic, contribuie la nmul irea i r spndirea masiv a bolilor i d un torilor specifici culturilor respective. Numai printr-o rota ie corect aculturilor n cadrul asolamentului, se poate diminua mult atacul bolilor i d un torilor. Asolamentul constituie i o m sur eficace de combatere a buruienilor. Monocultura determin o sc dere substan ial a produc iei. Exemplu: la ceap , fasole verde, tomate, maz re, monocultura dup cinci ani scade produc ia fa de cea din primul an cu 35-36%. i ngr mintelor Aplicarea asolamentului permite folosirea ra ional a for ei de munc plantelor legumicole. n func ie de aceste criterii legumele pot fi: - legume lacome, mari consumatoare de substan e fertilizante cum ar fi v rzoasele, ardeiul, vinetele, elina. Acestea se vor cultiva n sole fertilizate cu ngr - legume mai pu in preten ioase fa minte organice sau n primul an dup plantele amelioratoare, ale fertilit ii solului(leguminoase perene sau anuale); de azot (morcov, p trunjel, ceapa, usturoiul). Se vor cultiva n anul al doilea, de la fertilizare cu gunoi de grajd a parcelei (solei); - leguminoase p st ioase, maz rea, fasolea, fiind capabile s fixeze azotul atmosferic, au cerin e mai pu in reduse fa de ngr mintele organice, din care cauz , se pot plasa n rota ie n al doilea sau al treilea an dup fertilizarea cu gunoi de grajd; - plante cu sistem radicular profund (r d cinoase, pepeni), care va alterna cu legumele care au un sistem radial superficial (ceapa, castrave i, verde uri) pentru a folosi mai eficient apa i substan ele fertilizante din substraturile de adncimi diferite; - pentru refacerea fertilit ii solului, este bine s se introduc n asolament, sola amelioratoare, cultivat cu lucern care dureaz 3-4 ani sau trifoi care dureaz 2 ani, plante care mbog esc solul n humus i refac Agricol trebuie s sugereze dintre

Rota ia culturilor n cadrul asolamentului se face tinnd cont de criteriile tehnologice i biologice ale

sructura solului; - in vederea combaterii buruienilor, se recomand alternarea culturilor leguminoase, care las terenul mai mbuienat, morcov, p trunjel, v rzoase, ceapa, usturoi, cu specii care datorit unui aparat foliar bine dezvoltat, stjenesc dezvoltarea buruienilor (vinete, ardei, dovleci, v rzoase); - pentru prevenirea atacului bolilor i d un torilor aceea i specie sau specii nrudite nu se vor cultiva pe acela i teren dect dup 3-4 ani; - legumele perene care ocup suprafe e reduse pe timp ndelungat (8-10 ani9 nu se includ n asolamentul legumicol. Toate aceste aspecte fac parte din asolament marele ,,mic secret al rentabilit ii legumelor.

Asolamente legumicole Posted on April 20, 2011 by costinburducea Asolamentul reprezint repartizarea n timp i spa iu a culturilor, corelat cu sistemul de lucr ri i fertilizare a solului. Asolamentul constituie o m sur agrotehnic de mare importan pentru sporirea fertilit ii solului, reducerea

atacului de boli i d un tori, ob inerea de produc ii ridicate i a unei eficien e economice ridicate. Folosirea asolamentelor n legumicultur este o necesitate deoarece legumele reclam lucr ri repetate de preg tire a terenului, pra ile repetate (3-5 ori), ud ri sistematice, recolt ri repetate. Toate acestea produc o alterare mai rapid a calit ilor fizice si biochimice ale solului, astfel c refacerea structurii solului este absolut necesar i eficient .

Cultivarea timp de mai mul i ani pe acela i teren a acelora i specii legumicole sau a unor specii nrudite din punct de vedere sistematic contribuie la nmul irea i r spndirea masiv a bolilor i d un torilor specifici culturilor respective. Printr-o rota ie corect a culturilor n cadrul asola-mentului se poate diminua din atacul bolilor i d un torilor. Numeroase experien e efectuate la noi n tar tomate, produc ia s-a redus la 35-36 % fa Tabelul 5.1 Influen a nionoculturii asupra produc iei (n procente) la cteva culturi de legume (Surlekov, citat de G. Ghenkov,T. Murtazov i Micov, 1974) Tomate timpurii Fasole Anul 1962 1963 1964 1965 100 75 56 Ceap verde 100 76 68 Maz re verde 100 78 88 Tomate de var 100 65 65 85 + porumb 100 116 103 Cartofi + castrave i sau fasole 100 102 108 72 i n str in tate au demonstrat faptul c monocultura determin

o sc dere substan ial a produc iei. De exemplu, dup 5 ani de monocultura la ceap , fasole verde, maz re i de cea din primul an (tabelul 5.1).

1966 1967 1968

60 53 35

59 40 33

76 45 36

80 30 36

100 74 67

90 67 73

Aplicarea asolamentelor permite folosirea ra ional a for ei de munc Asolamentul este o m sur eficace de combatere a buruienilor.

i a ngr

mintelor.

Organizarea asolamentelor legumicole se face pe baza unor criterii economico-organizatorice i biologicotehnologice. Criterii economico-organizatorice. Cuprinderea n cadrul asolamentului a tuturor culturilor din planul de produc ie al fermei. Structura culturilor se stabile te n func ie de necesit ile social-economice, zonarea culturilor i direc iile de specializare a fermei (consum intern, export, industrie alimentar ). La stabilirea structurii trebuie s se in seama de gradul de dotare tehnic i de existen a for ei de munc .

Criteriile biologico-tehnologice sunt mai numeroase i se refer la urm toarele aspecte: - Legumele mari consumatoare de substan e fertilizante: v rzoasele, bost noasele, ardeiul, vinetele, elina se vor introduce n sole fertilizate cu ngr minte organice sau n primul an dup sola ocupat de plante ameliorate ale fertilit ii solului (leguminoase perene sau anuale); - Legume mai pu in preten ioase fa de azot: morcovul, p trunjelul, ceapa, usturoiul se vor cultiva n anul al

doilea de la fertilizarea cu gunoi de grajd; - Legumele p st ioase (maz rea, fasolea), fiind capabile s fixeze azotul atmosferic, manifest cerin e mai reduse fa de ngr mintele organice, din care cauz se pot plasa n rota ie n anul al doilea sau al treilea dup fertilizarea cu gunoi de grajd; - Plantele cu sistem radicular profund (r d cinoasele, pepenii) vor alterna cu legume ce au un sistem radicular superficial (ceap , castrave i, verde uri), pentru o folosire mai eficient a apei i a substan elor fertilizante din straturile de adncimi diferite. Pentru refacerea fertilit ii solului este bine s se introduc n asolament o sol s ritoare cu lucerna

(dureaz 3-4 ani) sau cu trifoi (dureaz 2ani), care mbog esc solul n humus. n vederea combaterii buruienilor se alterneaz culturile legumicole care las terenul mai mburuienat (morcov, p trunjel, maz re, ceap , usturoi) cu specii care datorit unui aparat foliar bine dezvoltat, stnjenesc dezvoltarea buruienilor (v rzoase, ardei, vinete, dovlecei);

Pentru mic orarea intensit ii atacului bolilor i d un torilor aceea i specie sau specii nrudite nu vor reveni

pe acela i teren dect dup 3-4 ani; - Pentru efectuarea lucr rilor de preg tire a terenului n mod corespunz tor este bine ca plantele care se nfiin eaz prim vara devreme (maz re, r d cinoase, bulboase) s intre n rota ie cu specii care elibereaz terenul toamna devreme (tomate, ardei, vinete, castrave i etc); - Legumele perene, care ocup suprafe e reduse pe timp ndelungat (8-10 ani), nu se includ n asolamentul legumicol. n cadrul asolamentului legumicol no iunea de rota ie a culturilor are o semnifica ie aparte, deoarece n acela i an, pe acela i teren, se fac dou sau mai multe culturi. n cele mai multe cazuri nu putem vorbi de o cultur premerg toare, ci de culturi premerg toare (datorit practic rii culturilor succesive). n aceast situa ie se ia n considerare cultura principal , de baz , cea care are perioada de vegeta ie cea mai lung . Fiecare specie are una sau mai multe plante premerg toare. Dup plantele legumicole pentru r d cini tuberizate urmeaz : castrave i, pepeni, tomate, cartofi timpurii, ceap , usturoi, praz. Dup solanacee i v rzoase urmeaz : castrave i, pepeni, dovlecei. Dup bulboase i p st ioase urmeaz : tomate, ardei, vinete, morcov, p trunjel, p strnac. Unele plante sunt incompatibile n cultur (de exemplu: spanac, sfecl ), datorit modific rii pH-ului solului i acumul rii unor toxine i boli.

Literatura de specialitate recomand diferite scheme de asolament. Asolamentul presupune mp r irea teritoriului fermei n sole, pe ct posibil egale ntre ele. Num rul solelor este egal cu num rul anilor de rota ie. n fermele specializate se ntocme te un asolament legumicol n care se introduc toate speciile de legume trecute n planul de cultur . n fermele mixte cu caracter horticol se introduc legume i n asolamentul pepinierei de pomi sau vie. n unit ile cu suprafe e mari de terenuri amenajate pentru irigat se poate folosi un asolament mixt legumicol- furajer sau legumicol cerealier, n culturile for ate i protejate se stabile te rota ia n cursul unui an. Aici apar particularit i determinate de ponderea diferit a speciilor i de interven ia cu lucrarea de dezinfec ie a solului pe diferite c i. Schemele de asolamente n spa iile protejate (solarii, sere-solar) nu pot fi realizate cu aceea i u urin ca n cmp. Prima dificultate este generat de faptul c paleta speciilor cultivate n solarii i sere solar este mult mai redus . n plus, principalele specii tomate, ardei, vinete, care de in cea mai mare pondere, apar in aceleia i familii botanice i nu sunt compatibile ca premerg toare. n aceast situa ie se poate recurge, n primul rnd, la planificarea ra ional a culturilor astfel ca s se poat asigura o rota ie simpl . Ca urmare, jum tate din suprafa va fi cultivat cu specii din familia Solanaceae (tomate, ardei, vinete), iar cealalt jum tate cu alte specii legumicole (n primul rnd castrave ii). n anul urm tor se vor inversa culturile.(Voican V., 1988). Pe de alt parte se va recurge la culturile succesive pe aceea i suprafa , evitndu-se efectele negative ale monoculturii de lung durat . La protejarea cu tunele provizorii problema asolamentelor este mai simpl , deoarece acestea nu au stabilitate pe aceea i suprafa de teren i este posibil protejarea unei alte suprafe e n anul urm tor, desigur respectnd cerin a de baz cu referire la planta premerg toare. La cultura legumelor n serele de tip industrial, no iunea de asolament devine improprie deoarece speciile legumicole din familia Solanaceae (tomate, ardei, vinete) ocup circa 60-70 % din suprafa n primul ciclu i pn la 80 % n ciclul al II-lea. Din aceast cauz realizarea unei rota ii n timp pe aceea i suprafa de ser , ntmpin mari dificult i. Prevenirea efectelor negative, care pot fi generate de cultura unei specii, de exemplu a tomatelor, mai mul i ani la rnd pe acela i teren, se poate asigura prin cteva m suri. Astfel, efectuarea dezinfec iei termice a solului, n cursul verii, asigur att distrugerea germenilor i agen ilor patogeni specifici, ct i descompunerea exudatelor radiculare cu efect inhibitor asupra plantelor din aceea i specie. Pe de alt parte, n perioada de iarn , atunci cnd se pune problema limit rii i reducerii consumului de energie termic , nfiin area unor culturi cu perioad de vegeta ie scurt i cerin e reduse la c ldur , a a cum este salata, asigur de fapt o rota ie simpl pe aceea i suprafa de teren. Diversificarea sortimentului speciilor cultivate n ser , pentru respectarea cerin elor asolamentelor, r mne un deziderat pentru cultivatorii de legume n sere. Una din posibilit ile eficiente este realizarea unei echivalen e ntre suprafa a cultivat cu specii din familia Solanaceae (tomate, ardei, vinete) i cea cultivat cu castrave i plus specii floricole. n acest caz speciile floricole au un rol dublu, de a favoriza realizarea unor rota ii optime i de a contribui la cre terea eficien ei economice generale. n sistemul de rota ie liber , propor ia culturilor ntr-un asolament se poate schimba de la un an la altul, n func ie de considerentele economice, cerin ele de consum ale popula iei, conjunctura pie ei etc.

Principiile care stau la baza asolamentului i rota iei sunt valabile i atunci cnd se cultiv legume pe suprafe e mai mici n cadrul gospod riilor individuale. Cteva scheme de asolament sunt redate n tabelele 5.2, 5.3, 5.4, Tabelul 5.2 Schem de asolament cu sol s ritoare cu lucerna Sola Anul 1 Solanaceae (tomate, ardei,vinete) Varz i conopid R d cinoase (morcov, p trunjel, p stnac) Lucerna 2 Varz i conopid R d cinoase 3 4

I II

R d cinoase Solanaceae

Lucerna Varz i conopid

III IV

Solanaceae Lucerna

Varz i conopid Lucerna

R d cinoase Solanaceae

Tabelul 53 Schem de asolament ntr-o ferm specializat pentru producerea legumelor pentru consum Sola Anul 1 I II III IV Solanaceae Bulboase+ r d cinoase V rzoase Cucurbitaceae 2 Bulboase+ R d cinoase V rzoase Cucurbitaceae Solanaceae 3 V rzoase Cucurbitaceae Solanaceae Bulboase+ R d cinoase 4 Cucurbitaceae Solanaceae Bulboase+ R d cinoase V rzoase

Tabelul 5.4 Schem de asolament practicat ntr-o ferm specializat pentru industrializare

Sola

Anul 1 Maz re i fasole + varz de toamn (cultur succesiv ) Tomate i gogo ari 2 3 Salat ,spanac +bame 4

Tomate i gogo ari Salat , spanac + bame

Castrave i comi or Maz re i fasole +varz de toamn Tomate i gogo ari +varz de toamn

II

Castrave i corni on Maz re i fasole +varz de toamn

III

Salat ,spanac + bame

Castrave i corni on Maz re i fasole + varz de toamn

IV

Castrave i corni on

Tomate i gogo ari

Salat , spanac, +bame

S-ar putea să vă placă și