Sunteți pe pagina 1din 80

Organite nedelimitate de

membrane
Organitele unei celule eucariote tipice
Aspect Structură Compoziţie Funcţie

Membrana Bistrat lipidic, conţinând Izolaţie, protecţie, sensibilitate,


celulară fosfolipide, steroizi şi proteine suport, controlează intrarea-
ieşirea de materiale
Componenta fluidă a Distribuie materialele prin
Citosolul citoplasmei difuzie
Citoscheletul Proteine organizate in filamente Rezistenţă şi susţinere,
Microtubuli fine sau tuburi subţiri mişcarea structurilor celulare şi
Microfilamente a materialelor, mişcarea
celulară
Prelungiri ale membranei Măreşte aria suprafeţei pentru a
Microvilii conţinând microfilamente facilita absorbţia materialelor
extracelulare
Prelungiri ale membranei Deplasarea materialelor pe
Cilii conţinând dublete de suprafaţa celulară
microtubuli în şir de 9+2
Citoplasmă conţinând doi Esenţial pentru mişcarea
Centrozomul centrioli aşezaţi perpendicular, cromozomilor în timpul diviziunii
fiecare centriol fiind compus din celulare, organizarea
Centriol 9 triplete de microtubuli microtubulilor în citoschelet
ARN şi proteine; ribozomi fixaţi, Sinteza proteinelor
Ribozomii legaţi de RER, ribozomi liberi,
răspândiţi în citoplasmă
Cilindru gol din enzime Degradarea şi reciclarea
Proteazomii proteolitice cu proteine proteinelor intracelulare
reglatoare la capete
Organitele unei celule eucariote tipice

Aspect Structură Compoziţie Funcţie


Mitocondriile Membrană dublă, cu plici ale Produc 95% din ATP-ul necesar
membranei interne (criste) celulei
adăpostind enzime metabolice
importante
Reticulul Reţea de canale membranoase Sinteza de produşi de secreţie,
endoplasmic răspândite în citoplasmă stocare intracelulară şi transport
RER Are ribozomi ataşaţi de Modificarea şi împachetarea
membrane proteinelor nou sintetizate
REN Nu are ribozomi ataşaţi Sinteza lipidelor şi a
carbohidraţilor
Aparatul Seturi de membrane aplatizate Stocare, alterare şi împachetare a
Golgi (saculi) şi camere (cisterne) produşilor de secreţie şi a
enzimelor lizozomale
Lizozomii Vezicule conţinând enzime Îndepărtarea intracelulară a
puternice de digestie organitelor defecte sau a
patogenilor
Peroxizomii Vezicule conţinând enzime Neutralizarea compuşilor toxici
degradatoare
Nucleul Nucleoplasmă conţinând Controlul metabolismului, stocarea
Membrana nucleotide, enzime, şi procesarea informaţiei genetice,
nucleară nucleoproteine, cromatină, controlul sintezei proteice
Por nuclear înconjurate de membrană dublă Locul sintezei ARNr şi al asamblării
Nucleol Regiune densă a subunităţilor ribozomale
nucleoplasmei conţinând ADN
şi ARN
RIBOZOMII – granulele lui Palade
• George Emil Palade
– Laureat al premiului
Nobel - 1974
Localizarea ribozomilor

• Liberi - Se găsesc cel mai frecvent


grupaţi de-a lungul unei molecule de
ARNm, formând poliribozomi = polizomi
• Ataşaţi reticulului endoplasmic – tot sub
formă de polizomi
Ribozomii liberi
• Găsiţi în citoplasmă (citosol)
• Pot apare singuri sau grupaţi sub formă de
polizomi
• Mai numeroşi în celulele implicate în
sinteza proteinelor proprii – solubile în
citoplasmă sau care formează structuri
citoplasmatice importante
Ribozomii liberi
Polizomi - MET
Reticulul endoplasmic rugos
• Polizomi ataşaţi pe suprafaţa RE
• Bine reprezentat în celulele care secretă
proteine de export ( ex: celulele
pancreatice)
• Sintetizează proteine care vor intra în
constituţia membranelor sau vor fi
împachetate în vezicule şi stocate în
citoplasmă sau exportate înafara celulei
Ribozomi liberi şi RER
Ribozomii liberi şi ataşaţi (RER)
Ergastoplasma – M.O.
Ribozomii
• Particule ribonucleoproteice, 15-30 nm, prezenţi
atât la procariote cât şi la eucariote
• Găsiţi în citosol, mitocondrii şi cloroplaste la toate
celulele eucariote cu excepţia hematiei adulte
• Se mişcă de-a lungul ARNm şi sintetizează
proteine
• Leagă şi orientează ARNm şi aminoacil-ARNt
• Realizează interacţiuni între codoni şi anticodoni în
aminoacil ARNt
• Catalizează formarea legăturilor peptidice între
resturile aminoacidice adiacente - ribozime
Tipuri de ribozomi
• Ribozomi 70 S – la procariote
● 50 S + 30 S
• Ribozomi 80 S – la eucariote
● 60 S + 40 S
S = Svedberg – o măsură a ratei de sedimentare a
unui component centrifugat, care depinde atât
de greutatea moleculară cât şi de forma
tridimensională a componentului
Ribozomii 80S
• Aspect ME: granule electronodense de 15-30 nm

• Structură: alcătuiţi din două subunităţi:


- subunitatea mare

- subunitatea mică
Subunitatea mare ribozomală 60S
Subunitatea mică ribozomală 40S
Subunităţile ribozomale
Proprietăţile ribozomilor
eucariotici
» Ribozom Subunitatea Subunitatea

» mică mare
»
• Constanta de 80S 40S 60S
sedimentare

• Masa (kDa) 4220 1400 2820

• ARN 18S 28S

• ARN 5.8S
5S

• Procentul ARN 60% 50% 65%

• Proteine 40% 50% 35%


Funcţii
• Traducerea informaţiei genetice (sinteza
lanţurilor polipeptidice):

– Localizate în citosol  polizomii “liberi”

– Destinate exportului sau compartimentelor


celulare delimitate de endomembrane 
polizomii ataşaţi RER
Etapele traducerii informaţiei
genetice

• Iniţierea - legarea la subunitatea mică a


ARNm şi a Aminoacil ARNt, urmată de
legarea subunităţii mari
• Elongarea sinteza legăturilor peptidice –
cu ARNt legat la situsurile aminoacil (A) şi
peptidil (P)
• Terminarea - codonul stop
Structura ARNt - universală
• 4 reg. cu baze
complementare – tulpini
• 4 reg. lipsite de baze
complementare – bucle
• Anticodonul recunoaşte
codonul de pe ARNm
• Capătul 3’ leagă
aminoacidul sub acţ.
aminoacil sintetazei
Situsurile de legare ARN ale
ribozomului
• Situsul pentru ARNm
• Situsuri pentru ARNt
1. Situsul A: leagă
aminoacil-ARNt
2. Situsul P: leagă
polipeptidul în curs de
sinteză cuplat cu ARNt
3. Situsul E: leagă o
moleculă de ARNt fără
rest aminoacil/peptidil
Polizomi – sinteza lanţului
polipeptidic
Sinteza aminoacil-ARNt
• Se realizează de către aminoacil-ARNt
sintetaze – 20 de enzime ce recunosc
specific cei 20 aminoacizi şi anticodonii
asociaţi de la nivelul moleculeleor de ARNt
• Aminoacil-ARNt realizează legătura dintre
secvenţa codonilor din ARNm şi structura
primară a proteinelor
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic
• complex de preiniţiere
– subunitatea mică ribozomală,
– primul aminoacil-ARNt, “iniţiator”,
(întotdeauna metionin-ARNt)
– factorii eucariotici de iniţiere eIF1  eIF4

• Complexul se ataşează pe ARNm şi


detectează codonul start - AUG
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic (II)
• complexul de iniţiere
– legarea subunităţii ribozomale 60S
– pierderea factorilor de iniţiere.
– Met-ARNt este situat în situsul P al
ribozomului
• În situsul A se ataşează aminoacil-ARNt
corespunzător următorului codon din
ARNm
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic (III)
• catalizarea sintezei legăturii peptidice
dintre metionină şi al doilea aminoacid, cu
transferul dipeptidului pe al doilea ARNt

• Simultan, subunitatea mare ribozomală se


deplasează cu 3 baze în direcţia 3’ a
ARNm, astfel încât ARNt iniţiator ajunge în
situsul E
Iniţierea sintezei lanţului
polipeptidic
Elongarea
– Începe când ARNt-dipeptidil este transferat
din situsul A în situsul P, proces care va
continua pe toată lungimea ARNm

– Întotdeauna în situsul A se va alinia un alt


codon care va fi recunoscut de anticodonul
corespunzător din ARNt şi care va lega un
nou aminoacid la catena polipeptidică
Elongarea lanţului polipeptidic
Ribozomii = ribozime
Terminarea sintezei lanţului
polipeptidic
• în dreptul situsului A ajunge codonul stop (UAA;
UAG; UGA) pentru care nu există ARNt cu
anticodon complementar
• Codonii stop recunoscuţi de un factor de
terminare, care se leagă în situsul A şi produce
hidroliza legăturii dintre catena polipeptidică şi
ARNt din situsul P
• Lanţul polipeptidic este modificat în continuare
prin hidroliza şi îndepărtarea radicalului metionil.
Terminarea sintezei lanţului
polipeptidic
Proteazomii

Descoperiţi in anii ’80

Martin Rechsteiner Alfred Goldberg


Proteazomii - definitie

•Organite •Complexe enzimatice


Degradarea proteinelor
Esenţiala pentru celulă deoarece:
– asigura aminoacizi pentru o nouă sinteză
proteică
– elimină enzimele aflate în exces
– îndepărtează factorii de transcripţie (acţiunea
genelor) care nu mai sunt necesari
Degradarea intracelulară
a proteinelor
1. Lizozomi
– proteine extracelulare ajunse în celulă prin
endocitoză, endocitoză mediată de receptori
şi fagocitoză
2. Proteazomi
– proteine endogene, factori de transcriere,
cicline ale ciclului celular, proteine codificate
de virusuri, proteine incorect pliate datorita
unor greşeli de translaţie şi proteine
degradate de molecule din citosol.
Structura proteazomului
26S

• 2.400kDa
• particula centrală
(miez)
• 2 particule
reglatoare
Particula centrală

• 2 inele 

• 2 inele 
Particulele reglatoare 19S
• Poplipeptide cu specificitate pentru
ubiquitină
• 14 proteine diferite, 6 fiind ATP-aze
• La bază PA28
Ultrastructura proteazomilor
SEM
Degradarea mediată de ubiquitină
a proteinelor
• The Royal Swedish Academy of Sciences has
decided to award the Nobel Prize in Chemistry
for 2004 "for the discovery of ubiquitin-mediated
protein degradation" jointly to
• Aaron Ciechanover
Technion – Israel Institute of Technology, Haifa,
Israel,
• Avram Hershko
Technion – Israel Institute of Technology, Haifa,
Israel and
• Irwin Rose
University of California, Irvine, USA 
Ubiquitinizarea
• Precede procesul de degradare a proteinei
• “eticheta moleculară” = “sărutul morţii”
• Ubiquitina - proteina globulară de 76 de aa
cu un capat C-terminal aflat în citosol.
Incluziuni celulare

• Spre deosebire de organite,


incluziunile nu au funcţii
specifice
• Exogene
• Endogene
Incluziunile celulare exogene

• Fiziologice

– Caroten (solubil în lipide)


• Prea mulţi morcovi
• Pielea devine portocalie

• Patologice
– Metale grele
• Plumb şi argint
– Azbest, siliciu, carbon, praf
Incluziuni endogene
• Picături lipidice
– Găsite în adipocite,
hepatocite, celule
secretoare de steroizi
– Aspect clar pe
preparatele MO
standard ,
electronodense în
MET
– Rezerve nutritive
importante
Adipocitul alb
HE Sudan IV
Adipocitul brun
Celula secretoare de steroizi
Incluziuni patologice – lipide în
hepatocite
Glicogen
• Principala formă de
depozitare a
carbohidraţilor
• Ficat,muşchi,cortico-
suprarenală
• Tehnici speciale de
evidenţiere MO
• In MET rozete de
material electronodens
• Depozite mari de
glicogen - Boala Pompe:
Pompe
hepatomegalie, deficienţă
lizozomală
Glicogen – carmin amoniacal
Best
Glicogen – PAS (periodic acid
Schiff)
Precursori enzimatici

• Zimogen
– La polul apical al celulelor
– Conţin precursorii unor
enzime
– Pancreas
• tripsinogen
– Celulele principale ale
stomacului
• pepsinogen
– Glande salivare
• Precursorul amilazei
Incluziuni de zimogen - stomac
Precursori enzimatici
• Mucinogeni
– Secretaţi de celulele
caliciforme
• Găsite în epiteliul din
tractul digestiv şi respirator
– Mucinogenii sunt eliberaţi din
celulă prin exocitoză, se
hidratează şi formează
mucusul
• Rol de protecţie a
mucoaselor
– Iritaţiile locale duc uneori la
eliberarea întregului conţinut
celular
Pigmenţi
• Melanina
– Conferă culoare pielii şi părului
– Neuromelanina găsită în neuronii
multipolari din substanţa neagră
• Conţine dopamină
• Boala Parkinson
– Caracterizată prin tremor,
rigiditate muscularăşi funcţii
motorii încetinite
• Resultatul degenerării acestor
neuroni
• Tratată cu L-dopa
Melanină în neuroni
Pigmenţi
– Melanina
• Conferă culoare
pielii şi părului
Pigmenţi
• Lipofuscină
– Funcţie necunoscută,
creşte cu vârsta, mai ales
în neuroni
– Galben maroniu,
strălucitor
– Reprezintă acumulări de
materiale intracelulare
insolubile rămase după
acţiunea lizozomilor
(corpi reziduali)
– Apare în SNC, muşchi,
suprarenale, cord şi ficat
Incluziuni pigmentare patologice
Bilirubină în hepatocite
Incluziuni pigmentare
patologice
Bilirubină în celulele Kupfer
Pigmenţi
Hemosiderina în măduva osoasă
hematogenă
Cristaloizi
• Eozinofile
– Leococite granulare
• Granulele specifice au
un miez cristaloid
lamelar
• Ochi de pisică
• Functionează ca
lizozomi
• Eozinofilele intervin în
infecţii parazitare
• Celule Leydig testiculare
• Cristaloizi ce plutesc
liber în citoplasmă
• Funcţie necunoscută

S-ar putea să vă placă și