Sunteți pe pagina 1din 12

Programele de educaţie fizică pentru clasele

TITLUL TEMEI ESTE: gimnaziale prevăd dezvoltarea calităţilor


STUDIU COMPARATIV motrice (deci şi a vitezei), prin diferite mijloace:
PRIVIND CREȘTEREA proprii lor, prin mijloacele jocurilor sportive şi
INDICILOR CALITĂȚII prin cele ale atletismului. De asemenea,
MOTRICE VITEZA însuşirea deprinderilor sportive elementare, din
LA CLASA a VIII-a atletism, jocuri sportive şi gimnastică, constituite
PRIN MIJLOACE în conţinuturi la nivelul programelor şcolare, se
SPECIFICE bazează pe nivelul de dezvoltare al indicilor
ATLETISMULUI calităţilor motrice. Ele au locul lor bine
determinat în lecţie, şi anume în verigile
tematice, dar la nivelul documentelor de
Coordonator ştiinţific: planificare, se constituie în unităţi de învăţare
Prof. Univ. Dr. Claudiu distincte.
Mereuță Din aceste considerente reiese faptul că tema
propusă în vederea cercetării este actuală şi
Absolvent: originală şi necesită o abordare metodico-
......... ştiinţifică argumentată, însemnătatea teoretică şi
practică a ei fiind evidenţiată şi de faptul că,
oricare dintre actele şi acţiunile motrice
executate de om sunt compuse cu ajutorul
calităţilor motrice şi a combinaţiilor dintre
acestea. Calitatea motrică viteza, este o calitate
motrică vitală pentru dezvlotarea capacităţii
Scopul prezentei lucrări a fost acela de a aprofunda cunoştinţele referitoare la calitatea motrică
viteza şi la metodologia utilizată, prin aplicarea de sisteme de acţionare specifice ateltismului în vederea
dezvoltării acestei calităţi motrice la elevii de clasa a VIII-a.
Motivaţia alegerii prezentei teme:
 convingerea că un proces de instruire cu obiective, conţinut, structură şi organizare specifice
atletismului, în vederea optimizării calităţii motrice viteza permite valorificarea profundă a
potenţialului biologic şi a posibilităţilor motrice ale copiilor din ciclul gimnazial
 dorinţa de a contribui la îmbogăţirea materialului bibliografic de specialitate, evidenţiind unele
aspecte practico-metodice de abordarea a predării mijloacelor specifice atletismului în lecţiile de
educaţie fizică la nivelul ciclului gimnazial
 convingerea că această lucrare poate constitui un punct de documentare în domeniul educaţiei fizice
privind planificarea conţinutului lecţiilor de educaţie fizică în ciclul gimnazial, cu mijloace specifice
din atletism
Ipoteze:
 demersul didactic orientat spre educarea (dezvoltarea) vitezei la elevii din învăţământul gimnazial
presupune atenţie deosebită şi este de dorit să se concluzioneze care dintre mijloacele şi metodele
utilizate sunt mai eficiente şi dacă se utilizează aceste metode, indicii de dezvoltare ai vitezei la
nivelul întregului corp cresc sau nu
 dacă în procesul de instruire a copiilor ciclului gimnazial sunt folosite structuri motrice raţionale
pentru dezvoltarea vitezei prin utilizarea sistemelor de acţionare specifice ateltismului se evidenţiază
influenţele pozitive ale calităţii procesului de instruire şi implicit se vor înregistra valori superioare
în evaluarea acestei calităţi motrice
Obiectivele cercetării:
 conceperea programului de pregătire ca o activitate destinată, în primul rând, dezvoltării
indicilor morfo-funcționali ai organismului elevilor, în a șa fel încât să se încadreze în limitele
nivelului național de dezvoltare fizică pe țară
 adaptarea mijloacelor specifice atletismului, la posibilită țile bio-psiho-motrice ale unor copii de
această vârstă și creșterea indicilor calității motrice viteza
 asimilarea unui „bagaj” de deprinderi motrice de bază și specifice atletismului și valorizarea
acestora în cadrul lecțiilor de educație fizică
 efectuarea unei comparații între două eșantioane identice, prin efectuarea unei evaluări bazate
pe itemi relevanți, care să clarifice, prin mijloace realiste, obiectivitatea nivelului pregătirii
 creșterea indicilor pregătirii subiecților prin aplicarea unui ansamblu de sisteme de ac ționare
cât mai atractive și stimulative, care să ridice starea emoțională a copiilor, urmărindu-se, în
același timp, și ridicarea echilibrului psiho-fizic
Sarcinile cercetării au fost următoarele:
 identificarea literaturii de specialitate şi întocmirea bibliografiei
 parcurgerea documentelor specifice educaţiei fizice
 emiterea ipotezelor de lucru şi conceperea planului de activităţi
 stabilirea eşantionului experimental şi a celui de control
 întocmirea unor instrumente de lucru
 stabilirea sistemului de măsurare şi evaluare a experimentului
 conceperea unui program experimental pentru dezvoltarea vitezei prin mijloace specifice
atletismului
 evaluarea iniţială a subiecţilor
 parcurgerea programului experimental
 testarea finală a subiecţilor
 ordonarea, analiza, interpretarea statistico-matematică și reprezentarea grafică a rezultatelor
 formularea concluziilor şi a propunerilor
Pentru efectuarea cercetării a fost stabilită Şcoala cu gimnazială „Mihai
Eminescu” din municipiul Brăila. Subiecţii au fost elevi ai claselor a VIII-a A (clasă
experimentală: 12 băieți și 13 fete) şi a VIII-a B (clasă de control: 12 băie ți și 13 fete).
Deși la clasa de control efectivul era cu puțin mai numeros, am stabilit ca, prin
tragere la sorți, să rămână un efectiv identic cu cel al clasei experimentale (inclusiv
pe sexe).
Înaintea demarării cercetării avuseseră loc următoarele activităţi:
- control somatoscopic şi funcţional al elevilor (11-15 septembrie 2017);
- instruirea elevilor pe linia protecţiei în cadrul practicării exerciţiilor fizice în timpul
lecţiilor de educaţie fizică, precum şi în afara lecţiilor, în cadrul activităţilor din
timpul liber şi semnarea procesului verbal de luare la cunoştinţă (11-15 septembrie
2017);
- discutarea aspectelor cercetării cu elevii eşantionului experimental (9-13 octombrie
2017).
Activitatea de predare-învăţare-evaluare (demersul didactic) s-a desfăşurat
conform planului tematic anual şi a planurilor calendaristice semestriale, precum şi
a unităţilor de învăţare, astfel concepute pentru dezvolttarea vitezei prin mijloacele
atletismului. Această activitate s-a derulat în perioadele în care erau programate
unităţile de învăţare destinate acestui scop.
Pe parcursul experimentului, conţinutul, mijloacele şi sistemele de acţionare
utilizate au avut la bază cerinţele programei de specialitate şi exigenţele metodice şi
ale educaţiei fizice.
În vederea verificării ipotezei a fost utilizat un ansamblu de probe de control
care au vizat nivelul de dezvoltare somatică și nivelul de dezvoltare a indicilor
calității motrice viteza.
Probele au fost susţinute, de către elevi, la ambele testări (iniţială şi finală), pe
baza sportivă a unităţii şcolare. Testările iniţiale au avut loc în perioada 16-20
Metodele de cercetare utilizate
Probele de control folosite în cercetare  Metoda documentării
A. Măsurători antropometrice  Metoda obeservaţiei
 înălţimea  Studiul experimental
 greutatea  Metoda statistico-matematică
 anvergura  Metoda tabelară şi grafică
B. Testări motrice
 alergare de viteză pe distanța de 50 m
 „naveta” 5 x 10 m cu cuburi
Mijloacele utilizate în
 săritura în lungime de pe loc
cercetare
 pase la perete timp de 30 secunde
 Exerciții pentru
 alergare de viteză pe 25 m, cu start de
dezvoltarea vitezei de
sus şi plecare la semnal sonor
deplasare
 alergare de viteză pe 25 m, cu start de
 Exerciţii pentru
sus şi plecare la semnal vizual
dezvoltarea vitezei de
 alergare de viteză pe 25 m, cu start de
reacţie şi de execuţie
sus şi plecare la semnal tactil
 Exerciţii pentru
 testul ,,Adams” de rapiditate
dezvoltarea vitezei de
reacţie şi de repetiție
REPREZENTAREA GRAFICĂ A REZULTATELOR ÎNREGISTRATE
LA MĂSURĂTORILE ANTROPOMETRICE
167.25 54.66
170 165.00 54.25
162.58 56 53.25
166 54 51.83 49.46
52
162 50
164.75 158.23 46.84
156.53 T.I. 48 45.30 T.I.
158 154.46 46
152.61 T.F. 43.00 T.F.
154 44
42
150 40
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR. BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR.
BĂIEȚI FETE BĂIEȚI FETE

Evoluţia valorilor medii - înălțimea Evoluția valorilor medii - greutatea

167.83
170 165.16
163.83
165 161.50
158.46 155.23
160 156.61
153.15 T.I.
155
T.F.
150
145
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR.
BĂIEȚI FETE

Evoluţia valorilor medii - anvergura


REPREZENTAREA GRAFICĂ A REZULTATELOR
ÎNREGISTRATE LA PROBELE MOTRICE
8.94
9.5 9.01 9.04 16
9 8.77 15 13.91
13.70 13.78
14
8.5 8.03 12.59 12.53
7.92 7.94 13 12.29 T.I.
7.69 T.I. 11.92
8 11.19 T.F.
T.F. 12
7.5 11
7 10
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR. BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR.
BĂIEȚI FETE BĂIEȚI BĂIEȚI
Evoluţia valorilor medii – alergare de viteză
Evoluţia valorilor medii – „naveta” cu cuburi
pe distanța de 50 m cu start de sus

14.00
2.1 2.02 16
1.96 12.83
2 1.92 1.89 14
11.41 11.61 11.23
1.9 1.79 12 10.75
1.8 1.71 1.70 T.I. 10 8.84 9.07 T.I.
1.7 1.61 T.F. T.F.
8
1.6
6
1.5 VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B BĂIEȚI CONTR. BĂIEȚI CONTR.
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR. BĂIEȚI FETE
BĂIEȚI BĂIEȚI
Evoluţia valorilor medii – Evoluţia valorilor medii –
săritura în lungime de pe loc pase la perete timp de 30 secunde
7 7
6.5 6.04 6.12
5.98
5.80 6.5 6.06
5.966
6 5.89
5.09
5.02 5.16
5.12 6 5.69
5.5
5 5.5 5.01 5.17
5.05
T.I. 4.93 T.I.
4.5
T.F. 5 T.F.
4
3.5 4.5
3 4
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR. BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR.
BĂIEȚI FETE BĂIEȚI FETE

Evoluţia valorilor medii – alergare de viteză pe 30 m, Evoluţia valorilor medii – alergare de viteză pe 30 m,
cu start de sus şi plecare la semnal sonor cu start de sus şi plecare la semnal vizual

32
7 31 30.00
6.24
6.16 6.27
6.22 29.41 29.46
6.5 30
29 28.23
6 5.56
5.50
5.26
5.19 28 T.I.
5.5 T.I.
27 25.83 25.58 25.92 T.F.
5 T.F. 25.38
26
4.5 25
4 24
VIII A EXP. VIII B VIII A EXP. VIII B VIII A VIII B BAIETI VIII A FETE VIII B FETE
BĂIEȚI CONTR. FETE CONTR. BAIETI EXP. CONTROL EXP. CONTROL
BĂIEȚI FETE

Evoluţia valorilor medii – alergare de viteză pe 30 m, Evoluţia valorilor medii –


cu start de sus şi plecare la semnal tactil testul „Adams” de rapiditate
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
În lucrarea de faţă am ajuns la o serie de concluzii practice care pot fi transpuse în
viaţă de fiecare viitor profesor în parte.
Calităţile motrice, în general, şi viteza, în special, se pot dezvolta mult peste nivelul pe
care îl ating în cursul dezvoltării obişnuite, normale organismului, la vârsta de 14-15 ani,
atunci cand se acţionează direct în cadrul procesului de educaţie fizică şcolară.
Pregătirea fizică multilaterală a elevilor, se înscrie pe o curbă continuu ascendentă, rata
relativ mare a progresului datorându-se nivelului oarecum scăzut, inregistrat iniţial.
Progresul realizat pe linia dezvoltării fizice şi a calităţii motrice viteza s-a datorat
următorilor factori:
 lucrul efectuat pentru dezvoltarea vitezei în fiecare lecţie de educaţie fizică pe
întreaga durată a experimentului
 folosirea, cu precădere, a exerciţiilor de atletism cunoscute pentru eficienţa lor, și
verificate în practică
 realizarea unei participări conştiente şi active şi a unei cointeresări, în egală măsură
a tuturor elevilor
 folosirea elementului de întrecere
 realizarea unei bune densităţi motrice a lecţiilor
Folosirea exerciţilor de atletism a dus la sporirea indicilor de viteză, fapt reflectat prin
creşterea performanţelor în cadrul probelor de control stabilite în experiment, procedeele
folosite permiţand adaptarea de programe precise de lucru, ştiinţifice.
Fără îndoială că folosirea exerciţiilor de atletism reprezintă o substanţială contribuţie
spre eficientizarea procesului didactic şi de ce nu, spre modernizarea lui.
Bineînţeles, că modernizarea nu înseamnă fuga după nou cu orice preţ, nu înseamnă
nici modă sau renunţarea la tradiţii, ci dimpotrivă, înnodarea solidă a tradiţiei cu noul,
care duce la îmbogăţirea activităţii de instruire cu posibilităţile noi determinate de
elementul nou ce apare în conţinutul actual al cunoştinţelor, ca urmare a progresului şi
tehnicii moderne.
Metodele şi mijloacele folosite de noi în cadrul experimentului, au plasat stilurile de
predare într-un câmp psihosocial favorabil situaţiilor de instruire în concordanţă cu
particularităţile de vârstă ale subiecţilor, programul experimental proiectat iniţial fiind
permanent.
Probele care au testat parametrii somatici au scos în evidenţă faprul că subiecţii sunt
armonios dezvoltaţi, sunt normoponderali, fiind încă în plin proces de creştere şi
dezvoltare.
Probele motrice au testat dezvoltarea capacităţii motrice, au evidenţiat creşterea
lineară şi ascendentă a acesteia , ceea ce ne permite să apreciem că această dezvoltare se
extinde ascendent şi pe perioada imediat postpubertară, aceasta datorându-se
particularităţilor de creştere şi dezvoltare motrică a subiecţilor.
Probele care au măsurat viteza, specifice atletismului, au relevat un potenţial mediu al
subiecţilor datorită, în primul rând, nu dezvoltării fizice specifice vârstei, ci unor tehnici pe
alocuri defectuoase de alergare, cea ce ne permite să apreciem că programul experimental
de pregătire trebuie să conţină şi exerciţii care să asigure dobandirea unei tehnici ridicate a
deprinderii motrice, alergarea.
Evaluarea progresului experimental s-a realizat prin testarea finală, care a scos în
evidenţă creşteri semnificative pentru eşantionul de experiment comparativ cu cel de
control, dar şi implicaţiile deosebite ale programului asupra educaţiei subiecţilor în
formarea personalităţii acestora.
În urma demersului experimental, eşantionul de experiment comparativ cu cel de
control, a dat dovadă de o mai mare flexibilitate în adaptarea la diferite situaţii, ceea ce ne
permite să apreciem că lucrarea de faţă este rezultatul unei încercări de a găsi modalităţi
de dezvoltare a capacităţii motrice în general şi a vitezei în special.
VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE !

S-ar putea să vă placă și