Sunteți pe pagina 1din 127

Aurel ALECU

APLICATII PRACTICO-METODOLOGICE ALE


ANTRENAMENTULUI DE KAIAC CANOE

EDITURA UNIVERSITATII DIN PITESTI

2020
Editura Universitãtii din Pitesti
Str. Târgu din Vale, nr.1,
110040, Piteşti, jud. Argeş
tel/fax: 40348 45.31.23

Copyright © 2020 – Editura Universităţii din Piteşti


Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
Editurii Universităţii din Piteşti.
Nicio parte din acest volum nu poate fi reprodusă
sub orice formă, fără permisiunea scrisă a autorului.

Editor: lector univ. dr. Sorin FIANU

Referenţi ştiinţifici:
- Prof. univ. dr. Marian CREȚU
- Conf. univ. dr. Florin COJANU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ALECU, AUREL

Aplicaţii practico-metodologice ale antrenamentului de


kaiac canoe/Aurel Alecu.- Piteşti: Editura Universităţii din
Piteşti, 2020
Conţine bibliografie. - Index
ISBN 978-606-560-665-4

796
Cuvânt înainte …………………………………………….…….…………………….……. 5

Cerinţe …………………………………………………………………………...………..… 9

Cap.I. Obiectivele practicii de antrenor ……………………………………..…….……... 13


I.1.Etapă pregătitoare ………………………………………………..……...…………...…… 14
I.2.Etapa de documentare …………………………………………………...……..……….. 14
I.3.Etapa de desfăşurare a practicii de antrenor ……………………………………..……..… 14

Cap. II. Structura conţinutul practicii de antrenor …………………………….………… 15


II.1.Descrierea activităţilor didactice (minim 2 activităţi) ………….……………………..… 16
II.2.Fişe de observație ale lecţiilor demonstrative(minim 3 lecţii) ….…………………….… 18

Cap.III. Proiectarea didactică ………………………………………………………….…. 21


III.1. Competenţe specifice şi conţinuturi ……………………………….…….………..…… 21
III.2. Competente specifice sportivi începători ………………………………….…………... 22
III.3. Competente specifice sportivi avansaţi ..…………………………………………..…... 2
25
III.4. Competente specifice sportivi performanta ………………………………..…….……. 28
III.5. Metodica antrenamentului în kaiac-canoe …………………………………….………. 31

Cap. IV. Realizarea periodizării anului competițional pentru ramura sportive ………. 34
IV.1. Plan pregătire anual sportivi începători ………………………………………….……. 34
IV.2. Plan pregătire anual sportivi avansaţi ………….……………………………...………. 40
IV.3. Plan pregătire anual sportivi performanta ..………………………….……………..….. 47
IV.4. Plan pregătire mezociclu sportivi începători …………………………..………….…… 53
IV.5. Plan pregătire mezociclu sportivi avansaţi ………………………….………………… 60
IV.6. Plan pregătire mezociclu sportivi performanta ……………………………………..…. 68

Cap.V. Lecţia de antrenament ………………………………………………………..….. 75


V.1. Sugestii metodologice …………………………………………………………..……… 75
V.2. Necesitatea simulării ………………………………………………………………….. 77
V.3. Simulatorul Dansprint …………………………………………………………….……. 78

Cap.VI. Evaluarea practicii de antrenor …………………………………………………. 84


VI.1. Plan de lecţie de antrenament de probă ..…………………………..………………...… 85
VI.2. Plan de lecţie de antrenament finală …………………………………………….……. 88
VI.3. Fişa de evaluare a lecţiei de probă ………………………………….…………….…... 90
VI.4. Fişa de evaluare a lecţiei finale ……………………………………..………..……….. 92

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………....… 94
Anexe ………………………………………………………………………………....……… 96
Plan managerial al comisiei de organizare competiţii ……………...………………………… 98
Microcicluri săptămânale de antrenament ……………………………………………...…… 101
Programe de educare a forţei …………………………………………………….………..… 104
Regulament organizare competiţii …………………………………………………….….…. 107

3
4
Cuvânt înainte

În toată activitatea unui profesor-antrenor, indiferent de categoria de clasificare obtinuta sau


de echipă pe care o antrenează, de cea mai mare importanţă este îmbinarea armonioasă a
muncii practice cu cea teoretică, una ajutând-o pe cealaltă şi amândouă contribuind la
ridicarea nivelului performanţelor individuale ca profesor-antrenor şi, implicit, a
performanţelor sportivilor sau echipei antrenate.

Prezenta lucrare ,,Aplicaţii practico-metodologice ale antrenamentului de kaiac canoe” va


contribui la progresul studentului şi a masterandului, la debutul lui ca profesor-antrenor și va
fi un martor fidel al eforturilor precum și al competenţelor pedagogice pe care și le-a format
până în prezent la nivelul studiilor superioare de licenţă şi master.

Studentul, masterandul va descoperi în prezenta lucrare, activităţile de învăţare care-l vor


aduce cu un pas mai aproape de viitoarea carieră.

Autorul,

5
6
VALORI ŞI ATITUDINI

Dorinţa de autoperfecţionare şi perseverenţă în atingerea şi depăşirea obiectivelor de


instruire şi de performanţă prestabilite
Manifestarea spiritului competitiv în activităţile de antrenament şi competiţionale
Simţul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs
Respect faţă de reguli, parteneri, adversari, arbitri, spectatori
Manifestarea spiritului de fair-play, atât în activitatea sportivă cât şi în viaţa socială
Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii, pentru iniţierea şi menţinerea
relaţiilor
inter-umane
Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al adversarilor
Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim de
activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu
refacerea, timpul ocupat cu cel liber
Interes constant pentru fenomenul sportiv

Simţestetic,deschiderepentrufrumos

Nivel studii: Licenţă-Sport şi Performanţă Motrică anul III


Master-Performanţă în Sport anul I şi II

7
8
Cerinţe

În cadrul studiilor de licenţă(punctele:1,2,3,4,8,8.b) şi masterat(punctele:1,5,6,7,8.a,8.b)

1.Fişa centralizator care să cuprindă toate activităţile de practică la care a participat studentul şi
masterandul.
2.Asistentă la lecţiile de antrenament ale secţiilor de performanţă, juniori din cluburi, asociaţii
sportive la ramură de sport la care studentul a optat, kaiac-canoe.
-prezentarea a minim 4(patru) protocoale de observaţii(câte unul din perioadele: pregătitoare,
competiţionala, tranziţie ultimul protocol conţinând şi modul în care s-au realizat şedinţele de
refacere după efort sau competitive în ramură de sport kaiac-canoe.
3.Asistentă la minim trei competiţii şcolare, de copii sau junior în ramură de sport pentru care a
optat studentul, kaiac-canoe.
-prezentarea a trei protocoale de observaţii
4.Prezentarea a două planuri de organizare a unui concurs şcolar, pentru copii sau junior, din
ramura sportive pentru care a optat studentul, kaiac-canoe
5.Asistentă la lecţiile de antrenament ale secţiilor de performanţă la nivel de tineret U23-seniori
din cluburi, asociaţii sportive la ramură de sport la care masterandul a optat, kaiac-canoe
-prezentarea a minim 4(patru) protocoale de observaţii(câte unul din perioadele: pregătitoare,
competiţionala, tranziţie ultimul protocol conţinând şi modul în care s-au realizat şedinţele de
refacere după efort sau competiţie în ramură de sport kaiac-canoe
6.Asistentă la minim trei competiţii nivel tineret U23-seniori în ramură de sport pentru care a
optat masterandul, kaiac-canoe.
-prezentarea a trei protocoale de observaţii
7.Prezentarea a două planuri de organizare a unui concurs tineret U23-seniori, din ramura
sportivă pentru care a optat masterandul, kaiac-canoe.
8 Prezentarea unui plan managerial de organizare a unei competiţii sportive juniori la ramură de
sport pentru care masterandul a optat şi la care acesta a participat, kaiac-canoe.
8a.Prezentarea unui plan managerial de organizare a unei competiţii sportive tineret U23-seniori
la ramură de sport pentru care masterandul a optat şi la care acesta a participat, kaiac-canoe.

Observaţii:
Activitatea de practică de antrenor se desfăşoară conform cerinţelor prevăzute în Caietul
de practică de antrenor.
Studenţii sau masteranzii au obligaţia parcurgerii celor trei etape importante ale practicii de
antrenor(pregătitoare, de documentare-studiu şi de desfăşurare propriu-zisă a practicii de
antrenor) de asemenea vor fi completate fişele care atestă activitatea desfăşurată de student sau
masterand în activitatea de practică de antrenor. Fişele vor fi evaluate de cadrul didactic al
facultăţii care conduce activităţile studenţilor sau masteranzilor de la disciplină la care sunt
organizate activităţile de practică de antrenor.
8.b.Realizaţi o autoevaluare sinceră a măsurii în care corespundeţi profilului de
competenţă al unui profesor antrenor, bifând căsuța care considerați că vi se
potrivește.(Tab.1.Exemplu autoevaluare)

9
Tab.1. Exemplu autoevaluare

Unitatea de Indicatori 1 - În 2 - În 3 - În 4 - În 5 - În
foarte mică măsură mare foarte
competenţă mică măsură potrivită măsura mare
măsură măsură
Competenţe Îmi sunt cunoscute conceptele, X
în domeniul principiile, teoriile
specialităţii
(ştiinţifice)
Îmi sunt cunoscute:
- finalităţile educaţiei (scop, competenţe, X
obiective)
- strategiile de predare (metode şi X
Competenţe
mijloace)
metodologice
- metodele şi mijloacele folosite pentru a X
stimula dezvoltarea capacităţilor cognitive
(gândirea critică şi creativitate);
- modalităţi de individualizare a instruirii. X
Sunt capabil:
- să comunic asertiv; X
Competenţe - să ascult activ; X
de
- să pun întrebări pertinente; X
comunicare
- să captez auditoriul; X
- să mă fac înţeles. X
Sunt capabil:
- să concep instrumente de evaluare; X
- să aplic instrumentele de evaluare X
Competenţe concepute;
de evaluare - să folosesc strategii şi metode de X
evaluare diverse;
- să analizez rezultatele evaluărilor şi să X
apreciez performanţa sportivă.
Sunt capabil: X
- să identific nevoile individuale şi de X
grup;
Competenţe - să fac sugestii privind orientarea şcolară X
de consiliere şi performanțială;
şi orientare - să ofer suport sportivilor în probleme X
personale;
- să informez şi să consiliez părinţii X
elevilor.

10
Unitatea de Indicatori 1 - În 2 - În 3 - În 4 - În 5 - În
foarte mică măsură mare foarte
competenţă mică mare
măsură potrivită măsura
măsură măsură
Sunt capabil:
Competenţe - să organizez eficace spaţiul din sala de X
de antrenament;
management - să gestionez situaţii conflictuale; X
al clasei de - să distribui roluri şi sarcini în grupa de X
sportivi sportivi adaptate personalităţii lor;
- să asigur un climat suportiv. X
Am disponibilitatea de a profesa în cariera X
didactică
Competenţe
de manager Sunt capabil:
al propriei - să reflectez asupra propriilor practici X
cariere educaţionale;
- să evoluez în carieră X
(

Propuneţi 3 strategii prin care vă veţi dezvolta competenţele la care v-aţi evaluat un nivel
satisfăcător;

Exemplu stagiu de practică:

Stagiu I.

Cerințe pentru practica de specialitate a studenților specializării kaiac-canoe anul ÎI şi III Sort şi
Performanţă Motrică, anul I şi ÎI Performanţa în Sport. Se vor completa fișe conform celor din
Anexa 1 şi Anexă 2. cu informațiile corespunzătoare și la nivelul aferent fiecărui an de studii.

1.Studenții din anul II SPM trebuie să consemneze rezultatele însuşirii tehnicii primare de vâslit,
în procedeul tehnic de vâslit în kaiac sau canoe la nivel de sportivi începători.

2.Studenții de anul III SPM trebuie să consemneze şi să aplice tehnicile de perfecţionare a


procedeului tehnic de vâslit în kaiac sau canoe la nivel de sportivi avansaţi.

3.Studenții de anul I PS. trebuie să consemneze programul complet de însuşire şi perfecţionare a


tehnicii de vâslit în kaiac sau canoe precum și tehnicile complementare aplicate la kaiac şi canoe
la nivel de performanţă.

4.Studenții de anul II PS. trebuie să consemneze programul complet și tehnicile complementare


aplicate în perfecţionarea tehnicii de vâslit în kaiac şi canoe la nivel de mare performanţa.

11
12
Cap.I. Obiectivele practicii de antrenor

În ciclul de studii universitare de licenţă şi masterat


-Aprofundarea pregătirii ca antrenor într-o ramură de sport pentru care s-a optat
-Formarea abilitaţilor şi competentelor necesare exercitării activităţii:
-de depistare
-selecţie
-orientare a tinerilor talente în ramura sportivă aprofundata.
-Formarea capacităţii de predare pentru iniţierea în tehnica de bază a ramurii de sport
-Formarea şi dezvoltarea abilităţii de proiectare didactică a procesului de instruire specifică
teoriei antrenamentului sportive în etapa de iniţiere.
-Cultivarea abilitaţilor şi a capacităţilor de autoevaluare şi de integrare a autoevaluării în
proiecţia personală a dezvoltării profesionale a tinerilor antrenori.
-Formarea abilitaţilor şi capacităţilor de cunoaştere a particularităţilor de vârstă în vederea
orientării şi selecţiei pentru sportul de performanţă în ramura sportivă aprofundata.
-Cunoaşterea documentelor de organizare şi de desfăşurare a competiţiilor locale, judeţene,
naţionale la ramură de sport la care s-a optat.
-Cunoaşterea structurilor sportive cu caracteristicile lor specifice
-Cunoaşterea relaţiilor funcţionale, a sistemelor managerial ale unităţilor sportive şcolare şi ale
cluburilor sportive din sportul de performanţă
-Învăţarea, formarea abilitaţilor şi competentelor necesare exercitatrii activităţii instructive a
tinerior în ramură de sport aprofundata .
-Formarea capacităţii de:
-predare
-învăţare
-consolidare a deprinderilor motrice specifice(elemente , procedee tehnice, acţiuni tehnico-
tactice) din ramura sportive aprofundata.
-Capacitatea de transpunere a problematicii specifice ramurii sportive şi aprofundarea
conţinutului didactic în măsură să facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către sportivii începători
a deprinderilor motrice specifice.
-Formarea capacităţii de a demonstra, de educator şi organizator al activităţii în cadrul
antrenamentului sportiv de performanţă
-Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor de refacere şi recuperare a sportivilor, precum şi
ameliorarea continua a capacităţii de efort.
-Cultivarea abilitaţilor şi a capacităţilor metodice şi de cercetare ştiinţifică a activităţii sportive
de performanţă.
-Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţii proprii, cât şi cea a sportivilor
-Formarea şi dezvoltarea abilitaţilor de proiectare specifică teoriei antrenamentului sportiv de
performanţă şi de conducere a sportivilor în competiţie.

13
I.1.Etapa I-a pregătitoare de început, în care studentul va studia conţinutul Lucrarii
practice(caietului de practică de antrenor) şi realizează contactul cu unităţile sportive(scoli
sportive şcolare, licee cu program sportive, asociaţii, cluburi sportive de performanţă) în vederea
cunoaşterii tuturor elementelor, aspectelor pentru trecerea la efectuarea propriu-zisă a activităţii
de practică.

I.2.Etapa a II-a de documentare urmăreşte: cunoaşterea documentelor de organizare a


activităţilor şi de planificare specifice ramurii de sport aprofundate şi a competiţiilor la nivelul
unităţii sportive, localităţii judeţului.

I.3.Etapa a III-a desfăşurarea propriu-zisă a practicii de antrenor


-3.a.În vederea selecţiei viitorilor sportivi pentru activitatea de performanţă se vor testa un număr
minim de 10elevi(băieţi sau fete) în scopul aprecierii nivelului de pregătire fizică generală şi a
gradului de dezvoltare a calităţilor motrice. Probele sunt cuprinse în metodologia de selecţie a
FRKC sunt descrise în lucrare, iar valorile după care sunt apreciaţi elevii testate, sunt prezentate
în tabele Lucrarii practice(caietul de practică de antrenor).
-3.b.Asistentă la lecţiile(şedinţele) de antrenament şi realizarea a minim 3(trei) protocoale de
observaţie, în care se va aprecia participarea efectivă la conducerea părţii de antrenament( având
ca obiective: învăţarea unor deprinderi motrice specifice ramurei sau probei sportive)
-3.c.Alcătuirea a două planuri de organizare a unui concurs(competiţie sportivă) la ramura
sportive aprofundata sau o competiţie sportivă locală organizată la nivelul clubului sau a unei
localităţi cu minim 3(trei))scoli participante sau minim 10(zece) sportive la ramurile sportive
individuale.

Observaţie:
Aprecierea nivelului de pregătire fizică generală se face prin probele prezentate în lucrare în
vederea primei evaluări a capacităţii de efort.

14
Cap.II. Structura conţinutul practicii de antrenor

II.1.Descrierea activităţilor didactice (Tab. 1.minim 2 activităţi)


-de cunoaştere a unității de învățământ
-de observare a procesului de învăţământ
-de analiză a documentelor curricular
-de management educațional, de proiectare
-planificare-programare, documentelor de evidență

II.2.Fişe de observație ale lecţiilor demonstrative(Tab.2.minim 3 lecţii)


a.Tipul lecţiei de antrenament:
-Perioada:
-Caracterul antrenamentului:
-Tăria antrenamentului:
-Durata antrenamentului
b.Partea lecției
-Obiectivele pregătirii
-Partea introductivă
-Partea fundamental
-Partea de încheiere
-Refacerea după antrenament
-Observații

15
Tab.nr.1.
ÎI.1. Descrierea activităţilor didactice (de cunoaştere a unității de învățământ, de observare a procesului de
învăţământ şi de analiză a documentelor curriculare, de management educațional, de proiectare-planificare-
programare, documentelor de evidență, etc.)

STUDENTUL VA DESCRIE MINIM DOUĂ ACTIVITĂŢI


Nr. Denumirea
Dată Descrierea activității Observații
crt activității

1. 15.0ct.2019 De cunoaştere a - cunoaşterea contextelor de Nivelul


caracteristicelor învăţare şi a obiectivelor, a sportivilor
disciplinei kaiac- dificultăţilor de învăţare specifice începători 12-13
canoe kaiacului sau canoei ani

Utilizarea corectă învăţarea modului de proiectare a cuantificarea


a principalelor conţinuturilor unităţii de lecţie timpului optim
noţiuni specifice -cunoaşterea proceselor de predare pe obiectiv şi
domeniului şi învăţare conţinut-tip de
-cunoaşterea teoriilor învăţării, a evaluare folosit
proceselor şi metodelor de
evaluare specifice disciplinei kaiac-
canoe

Însuşirea • manevrarea ambarcaţiunii exerciţii cu


procedeelor • intrarea şi ieşirea din barcă ambarcaţiunea
tehnice de bază • priza palmelor pe vâsle de kaiac sau
• plecarea de la ponton canoe, cu padela
• mişcări specifice de vâslit, în sau pagaia
ambele părţi însuşirea
• vâslirea la bac-corectări tehnicii de vâslit
fragmentate, intensitate, în bac sau
cadenţă simulator

15
Descrierea activităţilor didactice

Nr.
Dată Denumirea activității Descrierea activității Observații
crt
observare a procesului - planificarea, derularea şi Nivelul
2. de antrenament şi de coordonarea predării, potrivit sportivilor
analiză a documentelor grupului-echipei începători 12-13
de planificare ale - operaţionalizarea ani
disciplinei kaiac canoe obiectivelor predării pe baza
taxonomiilor actuale
- monitorizarea, adaptarea şi
evaluarea obiectivelor şi a
proceselor de predare-
învăţare la cerinţele grupului

utilizarea corectă a
principalelor noţiuni • manevrarea accent pe
specifice domeniului ambarcaţiunii pe uscat şi greşelile
procedee tehnice pe apă depistate şi
recomandate individual • aruncarea şi dezarmarea recomandări
ambarcaţiunilor coercitive
• recomandări punctual
particularizate privind
vâslirea
• declanşarea finişului
raportat la tehnica de de cunoaştere
Identificarea vâslire gradul de
informaţiilor de stăpânire,
specialitate, cu ajutorul organizare şi
mijloacelor electronice • tehnici de prelucrare a
reechilibrare informaţiei; de
• modalităţi de execuţie
atenuare a rapiditatea,
şocurilor precizia
• cunoştinţe acțiunilor și
teoretice despre: distributivitatea
• importanţa „încălzirii” atenției; de
• respiraţia cu caracter de comunicare
refacere fluiditatea
tehnicile de acordare
reciprocă a ajutorului/
sprijinului în execuţii

16
Tab.nr.2.

II.2. Fişa de observație a lecţiei demonstrative nr. 1

Numele și prenumele profesorului-mentor asistat.......prof. ION FLOREA...........


Numele și prenumele studentului care a asistat...MATEI VASILE........................
Unitatea de învățământ..Liceul cu Program Sportiv nr.3. Bucureşti......................
Nivel de instruire....Vocaţional Sport clasa IX-a Sport……....................................
Data și locul desfășurării ...15. oct. 2019......Complex Sportiv Sala sport...............
Efectiv de sportivi...nr. de 10 sportivi.......................................................................
Ramură de sport..kaiac-canoe....................................................................................
Temele și obiectivele lecției de antrenament:
Pregătirea tehnicii-Însuşirea tehnicii primare de vâslit în kaiac sau canoe
Obiective:
-alegerea padelei şi stabilirea prizelor pe mâner
-învăţarea poziţiilor de bază(biomecanica mişcării) a procedeului tehnic de vâslit în kaiac sau canoe
-învăţarea execuţiei atacului
-învăţarea imersiunii palei
-învăţarea tragerii atac-degajare
-învăţarea extragerii palei a degajării
-învăţarea trecerii de la degajare la atac prin faza aeriană
Materiale:
-padele
-pagăi
-perne
-băncuţe pt vâslit; simulatoare; sau bac
-materiale ajutătoare

17
FIȘĂ DE OBSERVAȚIE a lecției demonstrative 1(Tab.nr.2)
Tipul lecţiei de
(învăţare, consolidare, perfecţionare, verificare, de tip mixt)
antrenament:
Caracterul
(fizic, tehnic, tactic, psihologic, teoretic)
antrenamentului:
Perioada: (pregătitoare, precompetiţională, competiţională, de tranzit)
Tăria antrenamentului: (foarte tare, tare, moderat, uşor)
Durata
(90, 120, 150 min.)
antrenamentului:
Conținut (strategie) Dozare Recomandări
Partea lecției
Recomandări
Metode – Materiale - Mijloace de volum, intensitate metodice
Obiectivele pregătirii
acționare (exerciții) complexitate formulate de
student
-Enunţul temei şi al obiectivelor
antrenamentului 10minute
accent pe
-Efectiv -Starea de sănătate
respectarea
Punerea în stare optimă a 15minute fc
intensităţii
organismului pentru efort: 140b/min
Partea introductivă efortului la
Alergare anduranţa medie
încălzire sip e
Gimnastică 5minute
exerciţiile
-ex.generale 5minute
mobilitate
-ex.specifice 5minute
-ex.mobilitate
-Pregătire tehnica
-rezistenţa anduranţa lungă:
Vâslit în bac
-vâslit respectarea
-simulator
- bac prizelor pe
40minute
- simulator padela în
Stroc 50lov/min
timpul
FC 140b/min
vâslitului
-Pregătire fizică menţinerea
-dezvoltarea forţei generale constantă a
3circuite
-circuit strocului
20rep
Partea fundamentală -10 exerciţii
20rep
Împins culcat
15rep
Ramat orizontal execuţia corect
20rep
Flotări din punct de
15rep
Abdomen vedere tehnic
15rep
Tras stânga al exerciţiilor
20rep
Tras dreapta de forţa
15rep
Genoflexiuni respectarea
20rep
Împins în fata oblic pârghiilor
30secunde
Ramat vertical
Vâslit rapid cu o bară de 2kg

-reducerea efortului până la o starea 15minute FC Se respectă


de normalitate 120b/min tempoul şi
Partea de încheiere -vâslire uşoară intensitatea
efortului

18
5exercitii Se execută
-exerciţii de stretching întindere corect
contracţie exerciţiile de
relaxare stretching
30sec+30sec+30sec
-alergare uşoară 15minute FC
120b/min

Dus cald
Duş fierbinte
Dus mai rece
10min
Dus cald Control pe
2min
Refacerea după Alimentaţie corespunzătoare refacere şi pe
2min
antrenament Proteine de calitate antrenamentul
10min
Legume invizibil
Fructe
Odihna activa
Odihna pasivă
Somn

Modificări
permanente ale
Se vor modifica permanent în funcţie
parametrilor
de planificarea, programarea şi
efortului în Se evaluează
periodizarea antrenamentului
funcţie de permanent
Observații sportiv, precum şi de gradul
răspunsul biologic capacitatea de
individual de adaptabilitatea la
individual al efort.
cerinţele efortului specific din
adaptării din
antrenamentele de kaiac sau canoe.
cadrul
antrenamentelor.

19
Cap.III. Proiectarea didactică

III.1. Competente specifice şi conţinuturi


PLANIFICAREA ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN KAIAC CANOE
Prin strategia aplicată profesorul-antrenor, îşi propune să dezvolte la sportivi, competentele
specifice disciplinei sportive kaiac canoe, folosind foarte bine noţiuni de metodică, observaţia
curentă sistemică, îmbinarea lucrului practic concretizat prin obiectivul propus şi realizat în
timpul lecţiei de antrenament, cu cel teoretic exprimat în proiectarea unităţilor de lecţie de
antrenament şi a planificării anuale. Flexibil, cu capacitate de imaginaţie, trebuie să dovedească o
bună creativitate în conceperea şi organizarea activităţilor din cadrul lecţiei de antrenament.
Trebuie să fie evidenta corelaţia dintre obiectivele propuse în cadrul temelor de lecţie şi
selectarea mijloacelor şi metodelor folosite în procesul instructiv-educativ, finalizata cu
evaluarea curentă, raportată la obiective.
Comportamentul cadrului didactic, profesor-antrenor în utilizarea strategiilor didactice, are ca obiectiv
principal, integrarea tuturor mijloacelor de antrenament în lecția de antrenament, în strânsă legătură cu obiectivele
propuse, cu accent pe creativitate în conducerea lecțiilor și în orientarea acțiunilor și gândirii sportivilor, gestionarea
timpului didactic şi atingerea performanței propuse.
Atitudinea profesorului-antrenor, nu este foarte autoritară, dar riguroasa în relaţia sa cu
sportivii, nu se creează blocaje afective, sportivii trebuie să se implice să pună întrebări să se
dăruiesc în efort, climatul trebuie să fie unul de lucru destins şi prietenos. Organizarea
materialelor didactice în cadrul lecţiei de antrenament, pe ateliere de lucru, într-o ordine
metodică de desfăşurare a activităţii, pentru însuşirea şi perfecţionarea calităţilor motrice
specifice disciplinei sportive kaiac canoe, arată faptul că profesorul foloseşte strategi didactice
adecvate, integrand mijloacele de instruire-pregatire sportiva cu eficienţă maximă în activitate,
gestionând timpul didactic cât mai eficient. Sportivii trebuie să fie implicaţi, dornici de
autodepăşire, sarcinile de lucru pe fiecare atelier sunt direcţionate individual.
Evaluarea randamentului sportiv
Metode și tehnici de evaluare a rezultatelor sportive în antrenamentul de kaiac canoe.
Profesorul-antrenor la începutul lecţiei de antrenament în cadrul primei verigi, anunţa
obiectivele şi conţinuturile ce trebuiesc evaluate, scopul şi perspectiva deciziei, momentul
evaluării ( pe parcurs, la sfârşit), cum se evaluează.
Evaluarea curentă(pe parcurs) în timpul lecţiei este realizată de profesor permanent, prin
aprecieri obiective măsurabile, şi prin corectări individuale, urmate de încurajări mobilizatoare
punctual. Evaluarea la sfârşit, este realizată individual, prin calificative atribuite cu referire la
obiectivele propuse şi cele realizate(măsurabile) din cadrul lecţiei de antrenament.
Nivelul pregătirii elevilor-sportivi
Apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării
longitudinal.
Exemplu de evaluare a pregătirii elevilor-sportivi:
- dovedesc un bun nivel al capacităţii motrice, concretizat prin rezistenţă la efortul fizic specific
disciplinei kaiac canoe, care la rândul său favorizează sporirea nivelului pregătirii funcţionale,
mişcarea în procesul de instruire se face cu viteza şi cu o bună coordonare a segmentelor. Unii
elevi-sportivi prezintă o mai bună pregătire tehnică, execuţiile lor vizând procedee tehnice bine
executate, vâslitul în kaiac şi canoe. Alţi elevi-sportivi prezintă calităţi motrice deosebite, bazate
pe viteza de reacţie şi viteza de execuţie. La probele de control se evidenţiază elevii cu o
dezvoltare echilibrată somatic-antropometrică

20
III.2 Competente specifice sportivi începători
DISCIPLINA SPORTIVĂ: KAIAC-CANOE
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr.
3393 / 28.02.2017MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE)
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea corectă a INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
principalelor noţiuni specifice • tonicitate şi troficitate musculară
domeniului • capacitatea vitală
• debit respirator
• debit cardiac
1.3. Folosirea corectă a • talie medie
terminologiei de specialitate • stabilitatea marilor articulaţii
DEPRINDERI ŞI PRICEPERI MOTRICE
• alergarea pe teren variat armonizată cu ritmul respirator
• tracţiuni şi împingeri
2.1. Utilizarea celor mai • echilibru pe suprafeţe instabile
importante mijloace de • transport de greutăţi
dezvoltare a capacităţii fizice CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
proprii Viteza
• de reacţie
2.2. Compararea reacţiilor • de execuţie
organismului, în eforturi de tip Forţa
diferit • dinamică
Îndemânarea
• membrelor superioare
3.1. Integrarea în diferite Rezistenţa
grupuri, constituite în funcţie de • generală, în regim aerob
cerinţele activităţii de pregătire Mobilitatea
-articulară
INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
3.2. Îndeplinirea unor sarcini • capacitate vitală la efort prelungit
specifice activităţii de pregătire, • debit cardiac la efort prelungit
prin coordonare cu ceilalţi • elasticitatea cutiei toracice
membri implicaţi • proporţionalitatea dezvoltării corporale
CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
Viteza
4.1. Creşterea nivelului indicilor • de reacţie la stimuli auditivi şi vizuali
de manifestare a calităţilor • de repetiţie
motrice Forţa
• în regim de viteză
• în regim de rezistenţă
Îndemânarea

21
4.2. Aplicarea deprinderilor • coordonarea în acţiuni singulare şi cu partener
motrice şi a procedeelor tehnice Rezistenţa
de bază în acţiuni motrice • în regim aerob
complexe şi forme adaptate de • musculară locală
întrecere/ concurs METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei maxime, explozive;
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe şi mixte
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
• a indicilor de proporţionalitate
5.1. Exprimarea estetică a • procedeele de evaluare a indicilor morfo-funcţionali
atitudinii corporale METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţii

1.1. Utilizarea corectă a PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ


principalelor noţiuni specifice • manevrarea ambarcaţiunii
domeniului • intrarea şi ieşirea din barcă
1.3. Folosirea corectă a • priza palmelor pe vâsle
terminologiei de specialitate • plecarea de la ponton
3.1. Integrarea constituite în • mişcări specifice de vâslit, în ambele părţi
funcţie de cerinţele activităţii de • vâslirea la bac-corectări fragmentate, intensitate, cadenţă
pregătire în diferite grupuri, PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
3.2. Îndeplinirea unor sarcini INDIVIDUAL
specifice activităţii de pregătire, • manevrarea ambarcaţiunii pe uscat şi pe apă
• aruncarea şi dezarmarea ambarcaţiunilor
prin coordonare cu ceilalţi
• recomandări particularizate privind vâslirea
membri implicaţi
• declanşarea finişului raportat la tehnica de vâslire
3.3. Manifestarea unui
ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
comportament bazat pe fair-play
• intrarea raţională în cursă
faţă de antrenori, parteneri,
• dozarea efortului pe parcursul cursei
adversari şi arbitri
• coordonarea intensităţii efortului raportat la acţiunile
4.2. Aplicarea deprinderilor adversarilor
motrice şi a procedeelor tehnice
• atacul finişului
de bază în acţiuni motrice
TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
complexe şi forme adaptate de
• dorinţa de victorie
întrecere/ concurs
• combativitate
4.3. Integrarea în acţiuni tactice • tenacitate
individuale/ colective, în condiţii • concentrare
de pregătire/ întrecere • curaj
4.4. Susţinerea eforturilor • stăpânire de sine
generale şi specifice impuse de • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
activitatea de pregătire şi de • corectitudine şi modestie
întreceri • atenţie distributivă
4.5. Manifestarea în întreceri a • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversari
trăsăturilor psihice dominante, • inteligenţă şi discernământ în cursă
specifice disciplinei sportive

22
5.2. Selectarea modelelor de
reuşită din lumea sportului
practicat

2.3. Identificarea informaţiilor PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


de specialitate, cu ajutorul
mijloacelor electronice • tehnici de reechilibrare
• modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
• importanţa „încălzirii”
• respiraţia cu caracter de refacere
• tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

2.1. Utilizarea celor mai


importante mijloace de
dezvoltare a capacităţii fizice
proprii

2.2. Compararea reacţiilor


organismului, în eforturi de tip diferit RANDAMENT SPORTIV
• factorii care condiţionează instruirea
2.3. Identificarea informaţiilor • cauzele care reduc randamentul
de specialitate, cu ajutorul • criterii de apreciere a randamentului
mijloacelor electronice • specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării
randamentului
4.4. Susţinerea eforturilor • criterii de analiză a rezultatelor
generale şi specifice impuse de • specificul analizei de caz
activitatea de pregătire şi de
întreceri
4.6. Identificarea factorilor care
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea principalelor


prevederi regulamentare ale PREVEDERI REGULAMENTARE
disciplinelor sportive practicate • regulament de întrecere
2.3. Identificarea informaţiilor • greşeli de arbitraj
de specialitate, cu ajutorul • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
mijloacelor electronice
3.1. Integrarea în diferite REGULI DE COMPORTAMENT
grupuri, constituite în funcţie de • comportamentul în întrecere
cerinţele activităţii de pregătire • situaţiile critice din întrecere
• relaţii specifice de subordonare
3.3. Manifestarea unui • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

23
1.1. Utilizarea corectă a
principalelor noţiuni specifice
CULTURALITATE
domeniului
• criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Selectarea modelelor de • valori sportive etalon, în sportul practicat
reuşită din lumea sportului
practicat

III.3 Competente specifice sportivi avansaţi


DISCIPLINA SPORTIVĂ: KAIAC-CANOE
NIVEL VALORIC: AVANSAŢI (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 /
28.02.2017MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE)
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Folosirea terminologiei de INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
specialitate în relaţionarea cu • talie medie-înaltă
partenerii de activitate • troficitate şi tonicitate musculară
• capacitate vitală
• ponderal-normal
• debit cardiac
2.1. Alegerea celor mai eficiente
DEPRINDERI ŞI PRICEPERI MOTRICE
mijloace de dezvoltare a
• alergarea coordonată cu actul respirator
capacităţii fizice proprii
• sărituri cu desprinderi pe unul şi două picioare
• tracţiuni şi împingeri
2.2. Analiza reacţiilor organismului, în
• transport de greutăţi
eforturi de tip diferit • echilibru în desfăşurarea de acţiuni variate
CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
3.1. Acţionarea eficientă în Viteza
diferite grupuri, constituite în • de deplasare în regim anaerob
funcţie de cerinţele activităţilor • de reacţie-execuţie
de pregătire şi competiţională Forţa
3.2. Realizarea de sarcini • dinamică
specifice activităţii de pregătire Îndemânarea
şi competiţională, prin • segmentară
colaborare cu ceilalţi membri Rezistenţa
implicaţi • în regim aerob, anaerob şi mixt
4.1. Îmbunătăţirea nivelului INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
indicilor de manifestare a • tonicitatea şi troficitatea musculaturii trenului superior
calităţilor motrice • indici cardio-vasculari şi respiratori crescuţi
• anvergură mare
4.2. Utilizarea deprinderilor • mobilitate şi stabilitate scapulohumerală şi a coloanei vertebrale
motrice şi a procedeelor tehnice CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
în activitatea de pregătire şi în Viteza
cea competiţională • de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili

24
5.1. Abordarea permanentă a • de execuţie repetitivă
unei atitudini corporale corecte Forţa
• explozivă
• în regim de viteză şi de rezistenţă
Îndemânarea
• în realizarea propriilor acţiuni şi corelat cu cele ale
partenerilor
Rezistenţa
• musculară locală
METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
• a forţei dinamice şi explozive a segmentelor musculare
• a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei

METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a troficităţii
• a tonicităţi

1.1. Folosirea terminologiei de PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ


specialitate în relaţionarea cu • vâslire în ritm lent şi accelerat, atacul luciului de apă
partenerii de activitate • vâslit pe ergometru
3.1. Acţionarea eficientă în • vâslit în alternări de cadenţă şi intensitate variată
diferite grupuri, constituite în PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE, RECOMANDATE
funcţie de cerinţele activităţilor INDIVIDUAL
de pregătire şi competiţională • pregătirea ambarcaţiunii la ponton
3.2. Realizarea de sarcini • vâslirea în prezenţa vântului
specifice activităţii de pregătire • vâslire modificând cadenţa în funcţie de poziţie în cursă
şi competiţională, prin
colaborare cu ceilalţi membri ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
implicaţi • vâslit cu cadenţă şi respiraţie impusă
3.3. Manifestarea unui • vâslit cu urmărirea adversarilor
comportament bazat pe fair-play • respectarea graficului de concurs
faţă de antrenori, parteneri, • intrarea raţională în cursă susţinând efortul impus fiecărei
adversari şi arbitri etape/situaţii
4.2. Utilizarea deprinderilor • vâslit cu cadenţă şi respiraţie impusă
motrice şi a procedeelor tehnice • vâslit cu urmărirea adversarilor
în activitatea de pregătire şi în • respectarea graficului de concurs
cea competiţională
4.3. Iniţierea de acţiuni tactice TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
individuale/ colective, în • dorinţa de victorie
activitatea de pregătire şi în cea • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
competiţională • curaj
4.4. Susţinerea eforturilor • încredere în posibilităţile proprii
• tenacitate
generale şi specifice impuse de
activitatea de pregătire şi cea • concentrare
competiţională • iniţiativă

25
4.5. Manifestarea în întreceri a • combativitate
trăsăturilor psihice dominante,
specifice disciplinei sportive
5.2. Raportarea la modelele de
reuşită din lumea sportului
practicat

2.3. Selectarea informaţiilor de PROTECŢIE INDIVIDUALĂ


specialitate, cu ajutorul • tehnici de reechilibrare
mijloacelor electronice • modalităţi de atenuare a şocurilor
• cunoştinţe teoretice despre:
• importanţa „încălzirii”
• respiraţia cu caracter de refacere
• tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

2.1. Alegerea celor mai eficiente


mijloace de dezvoltare a
capacităţii fizice proprii
2.2. Analiza reacţiilor organismului, în
eforturi de tip diferit RANDAMENT SPORTIV
• factorii care condiţionează performanţa
2.3. Selectarea informaţiilor de • cauzele care reduc randamentul
• criterii de apreciere a randamentului
specialitate, cu ajutorul • componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire
mijloacelor electronice • caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs
performante
4.4. Susţinerea eforturilor • criterii de analiză
generale şi specifice impuse de • specificul analizei de caz şi al autoanalizei
activitatea de pregătire şi cea
competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
influenţează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor


regulamentare ale disciplinelor PREVEDERI REGULAMENTARE
sportive practicate • regulament de concurs
2.3. Selectarea informaţiilor de • greşeli de arbitraj
specialitate, cu ajutorul • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
mijloacelor electronice
3.1. Acţionarea eficientă în REGULI DE COMPORTAMENT
diferite grupuri, constituite în • relaţii de subordonare
funcţie de cerinţele activităţilor • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
de pregătire şi competiţională • comportamentul în concurs
3.3. Manifestarea unui • situaţiile critice din concurs
comportament bazat pe fair-play • criteriile de evaluare a arbitrajelor
faţă de antrenori, parteneri, • greşeli frecvente
adversari şi arbitri

26
1.1. Folosirea terminologiei de
specialitate în relaţionarea cu
CULTURALITATE
partenerii de activitate
• criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
5.2. Raportarea la modelele de • valori sportive etalon, în sportul practicat
reuşită din lumea sportului
practicat

III.4 Competente specifice sportivi performanţa


DISCIPLINA SPORTIVĂ: KAIAC-CANOE
NIVEL VALORIC: PERFORMANŢA(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 /
28.02.2017MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE)
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1. Utilizarea terminologiei
INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI
specifice în diferite situaţii de
• masă musculară activă solicitată de probă
comunicare
• troficitate şi tonicitate a lanţurilor musculare specifice
• capacitate vitală aerobă-anaerobă maximă
2.1. Utilizarea mijloacelor şi • debit cardiac şi ventilaţie pulmonară optime
metodelor specifice şi DEPRINDERI ŞI PRICEPERI MOTRICE
nespecifice domeniului pentru • acţiuni motrice combinate
propria dezvoltare fizică • tracţiuni şi împingeri de obiecte îngreunate
• transport de greutăţi
• echilibru-dezechilibrări-reechilibrări
• simţul apei
2.2. Folosirea mijloacelor media
CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ
electronice pentru culegerea Viteza
informaţiilor necesare dezvoltării • în structuri variate
capacităţii motrice generale şi Forţa
specifice disciplinei sportive • dinamică segmentară explozivă
Îndemânarea
• în manevrări de obiecte
3.1. Relaţionarea adecvată în Rezistenţa
diferite grupuri, constituite în • generală la eforturi prelungite
funcţie de cerinţele activităţilor INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI
de pregătire şi competiţională • talie înaltă
• anvergura membrelor superioare
3.2. Rezolvarea sarcinilor • capacitate vitală maximă
specifice activităţilor de • mobilitate şi stabilitate a articulaţiilor solicitate prioritar
pregătire şi competiţională, prin CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE
interacţiunea optimă cu ceilalţi Viteza
membri implicaţi • de reacţie la stimuli specifici
• în regim de rezistenţă
4.1. Maximizarea nivelului • în regim de rezistenţă
indicilor de manifestare a Forţa
calităţilor motrice • în regim de viteză
• în regim rezistenţă

27
4.2. Valorificarea potenţialului Îndemânarea
tehnic în activitatea de pregătire • specifică acţiunii de vâslit, individual sau în cuplu
şi în cea competiţională Rezistenţa
• musculară locală în diferite categorii de efort
5.1. Abordarea permanentă a METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE
unei atitudini corporale corecte • a forţei specifice probei
• a vitezei specifice probei
• a rezistenţei la eforturi specifice probei
• a supleţei musculaturii
• a forţei explozive
• a calităţilor motrice combinate
METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE
• a masei musculare active
• a greutăţii corporale optime
• a troficităţii-a tonicităţii

1.1. Utilizarea terminologiei PROCEDEE TEHNICE


specifice în diferite situaţii de • vâslit la bac-corectări particularizate
comunicare • vâslit adaptat etapelor din cursă
3.1. Relaţionarea adecvată în • vâslit în grup
diferite grupuri, constituite în COMPONENTE TEHNICE RECOMANDATE INDIVIDUAL
funcţie de cerinţele activităţilor • specifice fiecărei probe
de pregătire şi competiţională • vâslire şi tempouri variate
3.2. Rezolvarea sarcinilor • vâslire în doi, coordonată
specifice activităţilor de • vâslire în condiţii îngreunate
pregătire şi competiţională, prin ACŢIUNI TACTICE SPECIFICE
interacţiunea optimă cu ceilalţi • cunoaşterea şi aplicarea oportună în funcţie de probă, condiţii
membri implicaţi atmosferice, nivelul adversarilor şi categoria de competiţie
3.3. Manifestarea unui ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE
comportament bazat pe fair-play • concurs cu handicap
faţă de antrenori, parteneri, • cursă cu parcurgerea unui grafic impus
adversari şi arbitri • parcurgerea pistei cu ruperi de ritm
4.2. Valorificarea potenţialului • tatonarea adversarilor şi declanşarea finişului
tehnic în activitatea de pregătire TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE
şi în cea competiţională • dorinţa de victorie şi îmbunătăţirea performanţei
4.3. Iniţierea şi finalizarea de • tenacitate
acţiuni tactice individuale/ • concentrare
colective, în condiţii de • atenţie distributivă
pregătire/ de concurs/ de • iniţiativă
competiţie • stăpânire de sine
4.4. Susţinerea eforturilor • colaborare şi întrajutorare
generale şi specifice impuse de • combativitate
activitatea de pregătire şi cea • corectitudine şi respect faţă de adversar, arbitrii şi spectatori
competiţională • voinţă
• curaj
4.5. Manifestarea în întreceri a
• toleranţă la stres
trăsăturilor psihice dominante,
• reacţii comportamentale adaptate
specifice disciplinei sportive
• inteligenţă specifică concursului
5.2. Aprecierea obiectivă a
nivelului valoric al unor
competiţii la care participă

28
2.2. Folosirea mijloacelor PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
electronice pentru culegerea
informaţiilor necesare dezvoltării • tehnici de reechilibrare
• modalităţi de atenuare a şocurilor
capacităţii motrice generale şi
• cunoştinţe teoretice despre:
specifice disciplinei sportive • importanţa „încălzirii”
• respiraţia cu caracter de refacere
• tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
execuţii

2.1. Utilizarea mijloacelor şi


metodelor specifice şi
nespecifice domeniului pentru
propria dezvoltare fizică
2.2. Folosirea mijloacelor RANDAMENT SPORTIV
electronice pentru culegerea • factorii care condiţionează performanţa
informaţiilor necesare • cauzele care reduc randamentul
• criterii de apreciere a randamentului
dezvoltării capacităţii motrice • specificul autocaracterizării şi evaluării randamentului
generale şi specifice disciplinei • personalizarea echipamentului de concurs
sportive • caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs
performante
4.4. Susţinerea eforturilor • criterii de analiză
generale şi specifice impuse de • specificul analizei de caz şi a autoanalizei
activitatea de pregătire şi cea
competiţională
4.6. Valorificarea factorilor care
favorizează randamentul sportiv

1.2. Aplicarea prevederilor PREVEDERI REGULAMENTARE


regulamentare ale disciplinelor • regulament de concurs
sportive practicate • principalele abateri de la prevederile regulamentare şi
consecinţele acestora
• semnificaţia comenzilor, semnalizărilor arbitrilor şi a aparaturii
3.1. Relaţionarea adecvată în de specialitate
diferite grupuri, constituite în REGULI DE COMPORTAMENT
funcţie de cerinţele activităţilor • relaţii specifice de subordonare
de pregătire şi competiţională • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru
3.3. Manifestarea unui • comportamentul în concurs
comportament bazat pe fair-play • situaţiile critice din concurs
faţă de antrenori, parteneri, • relaţiile cu oficialii concursului
adversari şi arbitri • criteriile de evaluare a arbitrajelor
• greşeli frecvente

1.1. Utilizarea terminologiei CULTURALITATE


specifice în diferite situaţii de • criterii de evaluare a valorilor sportive, în sportul practicat
comunicare • valori sportive etalon, în sportul practicat

29
5.2. Aprecierea obiectivă a
nivelului valoric al unor
competiţii la care participă

Proiectarea didactică atât în învăţământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare-
departamentale, poate fi realizată:
-sub forma eşalonării anuale a unităţilor de învăţare

-a planificărilor calendaristice semestriale

- a proiectării unităţilor de învăţare la grupele de începători

-sub forma planului de pregătire anual şi a planurilor de pregătire pe etapă la grupele de avansaţi
şi de performanţă.

III.5.Metodica antrenamentelor în kaiac-canoe

Tipurile de efort cu care se operează în kaiac ( ALECU A, 2006)


Niveluri de efort
A. - Oxigen stabil
B. - Prag aerob anaerob
C - Vo2 max
D - Toleranţa la lactat

Trepte de efort, metode, mijloace, volum, intensităţi, viteze.


Model de timp pentru Kaiac K1.B.sen. x 1000m = 3’28”
Valorile procentuale se stabilesc în fiecare etapă prin testul aerob.
- 1 nod = 1,852km/h

Treapta 1A. REZISTENŢA AEROBĂ – O2 stabil


• 50-55% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 140+10 b/min, stroc 55-60 lov/min, viteza, 6,0 noduri
• viteza = 6,0. noduri x1,852km/h = 11,112 km/h(5,40/1000m)
• 2-4 mM/L lactat
• 80 -110 min
• apa 14-18 Km
• simulator, alergare, ski fond
• rulaj apă parametrii constanţi, anduranţă lungă

Treapta 1A+.REZISTENŢA AEROBĂ – O2 stabil


• 65-70% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 155+ 5 b/min, stroc 60-65 lov/min, viteza 7,0. noduri
• viteza = 7,0 noduri x 1,852km/h =12,964 km/h(5,03/1000m)
• 2-4 mM/L lactat

30
• 45- 80 min
• apa 10-14 Km
• simulator, alergare, ski fond
• rulaj apă parametrii constanţi, anduranţă lungă

Treapta 2 B.REZISTENŢA AEROB-ANAEROBĂ O2 relativ


(pragul aerob-anaerob)
• 75-80% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 160+ 5 b/min, stroc 80 lov/min, viteza 7,8-8,0. noduri
• viteza = 8,0 noduri x 1,852km/h =14,816 km/h(4,30/1000m)
• 4-6 mM/L lactat
• 30-45 min
• apa 6-8 Km (4x2000; 2x4000; 1x8000)
• simulator
• repetări lungi, anduranţă medie

Treapta 3B. R3 – PUTERE AEROBĂ – VO2 max


• 85% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 170+ 5 b/min, stroc 85-90 lov/min, viteza 8,0-8,5. noduri
• viteza = 8,5 noduri x 1,852 =15,742 km/h(3,42/1000m)
• 8-10 mM/L lactat
• 8-30 min
• apa 2-6 Km , repetări (8x500; 6x1000) (+ 10”=3x2000; 2x3000; 1x6000;)
• intervale lungi 1’- 2’- 3’- 2’- 1’)
• simulator, forţa rezistenţa
• repetări medii şi lungi, anduranţa scurtă

Treapta 3B+. R3 – PUTERE AEROBĂ – VO2 max


• 90% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 175+ 5 b/min, stroc 100lov/min, viteza 8,8-9,0. noduri
• viteza = 8,8 noduri x 1,852km/h = 16,297 km/h(3,38/1000m)
• 10-12 mM/L lactat
• 8-30 min
• apa 2-6 Km (6x500; 4x1000)( + 10” = 2x2000; 1x3000)
• intervale medii-lungi 1’- 2’- 3’- 2’- 1’)
• simulator, forţă putere
• repetări medii şi lungi, anduranţă scurtă

Treapta 4 TOLERANŢA LA LACTAT


• 95% din valoarea maximă a sportivului care se stabileşte în fiecare etapă prin testul aerob.
• puls 180+ 5 b/min, stroc 100lov/min, viteza 9,0-9,5. noduri
• viteza = 9,0 noduri x 1,852 km/h =16,668 km/h(3,36/1000m)
• 12-14 mM/L lactat
• 8-25 min
• apa 2-6 Km (4x500; 3x1000)
• intervale medii 1’- 2’- 1’)

31
• simulator, forţa putere
• repetări medii, anduranţa scurtă

Treapta 5. OXIGEN – LACTAT


• nivelul efortului - 100%, stroc 120-130 lov/min, viteza 10,0. noduri
• viteza = 10 noduri x 1,852 km/h =18,52 km/h(3,26/1000m)
• 20mM/L lactat
• puls 185+ 5 b/min
• cursa de 1000 m şi 500 m
• proba de control, cursa de 1000 m şi 500 m

Treapta 6. LACTAT - OXIGEN


• nivelul efortului - 105%, stroc 130-135 lov/min, viteza 11,0.noduri
• viteza = 11,0 noduri x 1,852km/h = 20,372km/h
• 20mM/L lactat
• puls 190 b/min
• repetări scurte (8x200, 8x250, 6x300)
• intervale scurte (15x30’’; 15’’- 30’’- 45’’- 30’’-15’’ x 3); forţă viteză.

Treapta 6.+ R1 – ANAEROB ALACTACID


• nivelul efortului - 110%, stroc peste 135lov/min, viteza peste 11,0. noduri
• starturi, sprinturi până la 15’’ ; forţa max.

Ponderea diverselor intensităţi în structura probelor

Treapta1. int 55-60% stroc 50-60lov/min, viteza 6,0. noduri O2 stabil rez aerobă

Treapta 1+. int. 65-70% stroc 60-70lov./min viteza 7,0. noduri O2 stabil 2.rez aerobă

Treapta 2. int.75-80% stroc 80 lov./min viteza 7,8-8,0. noduri O2 relativ

rez aerob-anaerobă pragul aerob-anaerob

Treapta 3. int. 85% stroc 85-90 lov./min viteza 8,0-8,5. noduri VO2 max1putere aerb

Treapta 3+. int. 90% stroc 100 lov./min viteza 8,8-9,0. noduri VO2 max2 putere aerob

Treapta 4. int. 95% stroc 105-110 lov./min viteza 9,0-9,5. noduri toleranţă la lactat

Treapta 5. int. 100% stroc 120-130 lov./min viteza 10,0. noduri oxigen lactat

Treapta 6. int.105% stroc 130-135 lov./min viteza 11,0. noduri lactate oxigen

Treapta 6.+ int.110% stroc peste 135 lov/min viteza peste 11,0 noduri anaerob alactă

32
Cap.IV. Realizarea planificării sportive
IV.1. PLAN DE PREGĂTIRE ANUAL ÎNCEPĂTORI
Unitatea de învăţământ: ……….…….
Anul şcolar/ anul competiţional.:…….
Clasa/ grupă: ………………….…..…
Cadrul didactic:……………..….…….
Nivel valoric: ÎNCEPĂTORI
Dotări materiale utilizate:
Ambarcaţiuni, haltere ,gantere pagăi-padele mingi medicinale, benzi elastice,saltele de gimnastică
OBIECTIVE DE PERFORMANTĂ:
Ocuparea locului-III-IV Cupe Municipale
Promovarea în grupa de avansaţi

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ŞI COMPETENTE SPECIFICE


UNITATEA DE OBIECTIVE DE INSTRUIRE COMPETENTE SPECIFICE
ÎNVĂȚARE
01. 02. 03.
Pregătire Indici Îmbunătăţirea indicilor somato-
a fizică somato- funcţionali generali: program de creştere a masei
funcţionali -creşterea tonicităţii musculare musculare active
generali -dezvoltarea capacitaţii vitale, debitului
cardiac
Învăţarea şi îmbunatăţirea de
deprinderilor şi priceperilor motrice: metode/procedee de creştere a
-alergare pe teren variat armonizata cu troficităţii
ritmul respirator
Deprinderi -tracţiuni şi împingeri metode / procedee de creştere
şi priceperi -echilibru pe suprafeţe instabile a tonicităţii
motrice -transport de greutăţi
Dezvoltarea calităţilor motrice de bază:
Viteza –de reacţie
-de execuţie a forţei maxime, explozive;
Forţa – dinamică
Îndemanarea- membrelor superioare a vitezei de reacţie, de
Rezistenta –generală ,în regim aerob execuţie, de repetiţie, de
Mobilitatea -articulară deplasare
Îmbunătăţirea indicilor funcţionali
Calităţi specifici: a rezistenţei la eforturi aerobe
motrice de -dezvoltarea capacitaţii vitale şi a debitului şi mixte
bază cardiac la efort prelungit
-elasticitatea cutiei toracice a îndemânării
-proporţionalitatea dezvoltării corporale
Dezvoltarea calităţilor motrice specifice: a mobilităţii şi a supleţei
-Viteza – de reacţie la stimuli auditivi şi
vizuali a indicilor de proporţionalitate
- de repetiţie
Forţa – în regim de rezistenţă
Îndemânarea –coordonarea în acţiuni
singulare şi cu partener procedeele de evaluare a

33
Rezistenţa- în regim aerob indicilor morfo-funcţionali
Utilizarea metodelor şi mjloacelor de
dezvoltare:
Indici -a vitezei de reacţie , de execuţie ,de criterii de analiză
somato- repetiţie ,de deplasare
funcţionali -a rezistenţei la eforturi aerobe
specifici - a îndemânării regulament de concurs
- a mobilităţii greşeli frecvente
Utilizarea unor procedee de creştere:
-a tonicităţii musculare
nutriţia specifică
Calităţi metode / procedee de creştere
motrice
specifice

creştere a tonicităţii
Metode şi
mijloace
de
dezvoltare

Metode/
procedee
de creştere
Pregătire Procedee Învăţarea procedeelor tehnice de bază: criterii de analiză
a tehnică tehnice de -priza palmelor pe vâsle
bază -imitarea mişcării de vâslire pe uscat
-intrarea şi ieşirea din barcă caracteristicile demonstrării
-manevrarea ambarcaţiunii corecte
Învăţarea procedeelor tehnice specifice,
recomandate individual
-manevrarea amabarcaţiunii pe uscat şi pe procedee de acordare a
Procedee apărecomandări individuale privind vâslirea ajutorului, asistenţei şi a
tehnice sprijinului
recomanda
te
individual

01. 02. 03.


Pregătirea Acţiuni tactice Învăţarea acţiunilor tactice caracteristicile demonstrării
tactică recomandate specifice; corecte
individual -intrarea raţională în cursă procedee de acordare a
-dozarea efortului pe parcursul ajutorului, asistenţei şi a
cursei sprijinului
Pregătirea Dezvoltarea trăsăturilor psihice -dorinţa de victorie
psihologică dominante: -combativitate
Trăsături psihice
-concentrare -tenacitate
dominante
- curaj -concentrare
-curaj

34
Pregătirea Protecţie Însuşirea cunoştinţelor teoretice Indici somato-funcţionali:
metodică/ individuală despre: -tonicitate şi troficitate
teoretică -importanţa „încălzirii” musculară
-respiraţia cu caracter de refacere -capacitatea vitală
-tehnicile de acordare reciprocă a -debit respirator
ajutorului -debit cardiac
-talie medie
-stabilitatea marilor
Randament sportiv Însuşirea cunoştinţelor despre articulaţii
randamentul sportiv: -factorii care condiţionează
-factorii care condiţionează instruirea
instruirea -cauzele care reduc
-cauzele care reduc randamentul randamentul
-criterii de apreciere a
randamentului specificul
autocaracterizării,
caracterizării şi evaluării
randamentului
-criterii de analiză a
rezultatelor
specificul analizei de caz

Prevederi Identificarea prevederilor -regulament de întrecere


regulamentare regulamentare: -greşeli de arbitraj
-regulament de întrecere -abaterile frecvente de la
-abaterile frecvente de lea prevederile regulamentare
regulament
-comportamentul în
Reguli de Manifestarea unui întrecere
comportament comportament bazat pe respect -situaţiile critice din
faţă de antrenori, colegi şi întrecere
-relaţii specifice de
adversari
subordonare
-caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă, arbitru
-criteriile de evaluare a
arbitrajelor
greşeli frecvente

Culturalitate Cunoaşterea valorilor sportive -criterii de evaluare a


etalon în sportul practicat valorilor sportive, în sportul
practicat
-valori sportive etalon, în
sportul practicat

35
CALENDARUL COMPETIŢIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIŢII
DESFĂŞURARE DESFĂŞURARE

Campionatul Naţional al CSS 02 mai 202… Bascov-Budeasa


Oficiale interne

Oficiale
internaţionale

Cupa Municipală Bucureşti 19 aprilie 202… Cupa Municipală


Amicale

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ŞI CONCURS


Număr de
Număr
Număr de Număr concursuri
Loc de de zile
Etapă Mezostructuri lecţii de de zile (oficiale
desfăşurare de
antrenament libere sau
pregătire
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Perioada pregătitoare I – durata: o1 oct-31 oct
MZC 1- de Bucureşti 14 16 16 0
acomodare Herăstrău
Perioada: 04 oct -
31 oct.
Etapa pregătirii MZC 2- de bază Bucureşti 15 15 19 0
de bază Perioada: 01
nov- 05 dec.

MZC 4- de bază Bucureşti 11 11 15 0


Perioada: 05 ian.
-30 ian
MZC 5- de bază Herăstrău 12 12 16 0
Perioada: 31 ian-
27 feb
MZC 6- pregătire Bucureşti 12 12 16 0
Perioada: 28 feb-
27 măr
MZC 7- pregătire Herăstrău 9 9 12 0
şi control
Perioada: 28
mar-17 apr

36
Etapa MZC 8- Bucureşti 12 12 16 0
precompetițională precompetiţional
Perioada: 18 apr
-15 mai
MZC 9- 6 6 8 0
precompetitional
Perioada: 16 mai
-29 mai
Perioada competiţională I – durata: 30 mai- 19 iun
MZC 10- Bucureşti 9 9 12 1
Etapă competiţional Herăstrău
competițională Perioada:30 mai
19 iun
Perioada pregătitoare II- durata 27 iun-17 iul
MZC 11pregatire Bucureşti 12 12 16 0
de bază Herăstrău
Etapa pregătirii
Perioada:27iun-
de bază 17 iul

MZC 12- Snagov- 6 6 8 0


Etapa precompetiţional Bucuresti
precompetițională Perioada: 18 iul- Herăstrău
.31 iul

02. 03. 04. 05. 06. 07.


01.
Perioada competiţională ÎI – durata: 1 -20 aug

Etapă MZC 13 - Bascov- 8 8 11 0


competițională competiţional Piteşti
Perioada: 1-20
aug
Perioada de tranziţie – durata21 aug-1 oct
Etapă MZC 14 – refacere
de refacere Perioada: 21 aug -1
oct.

37
SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Număr Din care:
ore Indicatori motrici care
Număr ore Număr ore Număr ore
MEZOCICLUL de condiţionează performanţa
de pregătire de pregătire de pregătire
pregătire
fizică tehnică tactică
sportivă
MZC -1 24 20 4 0
MZC -2 30 24 6 0
MZC -3 16 13 3 0
MZC -4 22 19 5 0
MZC -5 24 17 7 0
MZC -6 24 16 8 0
MZC -7 18 13 6 0
MZC -8 24 13 10 1
MZC -9 18 8 6 4
MZC -10 4 1:30 1:30 1
MZC -11 18 9 7 1
MZA-12 12 8 2 2
MZC-13 16 8 5 3
MZC-14 12 10 2 0

DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL


DATA LOCUL
10 .10. 202…. Bucureşti-Vitan
14 04 202….. Bucureşti - Vitan

-31 oct menţinut la bară atârnat


-alergare rezistenta 800m -23 dec.. – abdomene plan orizontal 1’
-alergare viteza 2 x 50m -29 ian.- abdomene 2’
menţinut atârnat -25 feb.- împins culcat 12 kg 2’
-tras cu o mână S/D 8 kg 2’ -25 mart – alergare rez 1000m
-abdomen 2’ -15 apr. –abdomene 2’
menţinut atârnat
-12 mai - pe apa 1x1000m -10 iun - 1x 2000m
-15 iul - 1x 3000m -12 aug - 1x 2000m

(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL


EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

38
IV.2. PLAN DE PREGĂTIRE ANUAL AVANSAŢI
Unitatea de învăţământ: …………………….
Anul anul competiţional……………………
Clasa/ grupă: ………………………………..
Cadrul didactic:……………………………..
Dotări materiale utilizate
Ambarcaţiuni pagăi-padele,haltere gantere ,benzi elastice, bac,
OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ:
Clasarea în primele 4-8 locuri la C.N de Primăvară –juniori
Clasarea pe locurile III-VI la C.N al C.S.S.
Promovarea în grupa de performanţă
Nivel valoric: AVANSAŢI
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ŞI COMPETENTE SPECIFICE
UNITATEA DE OBIECTIVE DE INSTRUIRE COMPETENTE SPECIFICE
ÎNVĂŢARE
01. 02. 03.
Indici Îmbunătăţirea indicilor somato- -talie medie-înaltă
somato- funcţionali generali: -troficitate şi tonicitate
funcţionali Alegerea celor mai eficiente mijloace de musculară
generali dezvoltare a capacităţii fizice proprii -capacitate vitală
Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip -ponderal-normal
diferit -debit cardiac

Deprinderi Învăţarea şi consolidarea -alergarea coordonată cu actul


ţi priceperi deprinderilor şi priceperilor motrice: respirator
motrice Acţionarea eficientă în diferite grupuri, -sărituri cu desprinderi pe
constituite în funcţie de cerinţele unul şi două picioare
activităţilor de pregătire şi -tracţiuni şi împingeri
competiţională -transport de greutăţi
-echilibru în desfăşurarea de
Pregătirea acţiuni variate
fizică
Calităţi Dezvoltarea calităţilor motrice de Viteza
motrice de bază: -de deplasare în regim
bază Alegerea celor mai eficiente mijloace de anaerob
dezvoltare a capacităţii fizice proprii -de reacţie-execuţie
Îmbunătăţirea nivelului indicilor de Forţa
manifestare a calităţilor motrice -dinamică
Acţionarea eficientă în diferite grupuri, Îndemânarea
constituite în funcţie de cerinţele -segmentară
activităţilor de pregătire şi Rezistenţa
competiţională -în regim aerob, anaerob şi
mixt

Indici Abordarea permanentă a unei atitudini -tonicitatea şi troficitatea


somato- corporale corecte musculaturii trenului superior
funcţionali Îmbunătăţirea nivelului indicilor de -indici cardio-vasculari şi
specifici manifestare a calităţilor motrice respiratori crescuţi
Utilizarea deprinderilor motrice şi a -anvergură mare
procedeelor tehnice în activitatea de -mobilitate şi stabilitate
pregătire şi în cea competiţională scapulohumerală şi a coloanei

39
vertebrale

Viteza
Calităţi Dezvoltarea calităţilor motrice -de reacţie la stimuli vizuali,
motrice specifice: auditivi şi tactili
specifice Realizarea de sarcini specifice activităţii -de execuţie repetitivă
de pregătire şi competiţională, prin Forţa
colaborare cu ceilalţi membri implicaţi -explozivă
Îmbunătăţirea nivelului indicilor de -în regim de viteză şi de
manifestare a calităţilor motrice rezistenţă
Îndemânarea
-în realizarea propriilor
acţiuni şi corelat cu cele ale
partenerilor
-Rezistenţa
-musculară locală

Metode şi Utilizarea metodelor şi mijloacelor de -a forţei dinamice şi


mijloace de dezvoltare : explozive a segmentelor
dezvoltare Utilizarea deprinderilor motrice şi a musculare
procedeelor tehnice în activitatea de -a vitezei de reacţie, de
pregătire şi în cea competiţională execuţie, de repetiţie, de
Îmbunătăţirea nivelului indicilor de deplasare
manifestare a calităţilor motrice -a rezistenţei la eforturi
aerobe
-a îndemânării
-a mobilităţii şi a supleţei

Metode/ Utilzarea metodelor / procedeelor de


procedee de creştere -a masei musculare active
creştere Îmbunătăţirea nivelului indicilor de -a troficităţii
manifestare a calităţilor motrice -a tonicităţii
Abordarea permanentă a unei atitudini
corporale corecte
Procedee Învăţarea consolidarea şi -vâslire în ritm lent şi
tehnice de perfecţionarea procedeelor tehnice accelerat, atacul luciului de
bază de bază: apă
Utilizarea deprinderilor motrice şi a -vâslit pe ergometru
procedeelor tehnice în activitatea de -vâslit în alternări de cadenţă
pregătire şi în cea competiţională şi intensitate variată
Acţionarea eficientă în diferite grupuri, -vâslit cu cadenţă şi respiraţie
constituite în funcţie de cerinţele impusă

Pregătirea activităţilor de pregătire şi


tehnică competiţională
-pregătirea ambarcaţiunii la
Procedee Procedee tehnice recomandate
individual:
ponton
tehnice
recomandate Utilizarea deprinderilor motrice şi a -vâslirea în prezenţa
individual procedeelor tehnice în activitatea de vântului
pregătire şi în cea competiţională

40
-vâslirea modificând
cadenţa în funcţie de
poziţia în cursă

• 01. • 02. • 03.


Pregătirea Acţiuni Însuşirea acţiunilor tactice -vâslit cu cadenţă şi respiraţie
tactică tactice recomandate individual: impusă
recomandate Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ -vâslit cu urmărirea
individual colective, în activitatea de pregătire şi adversarilor
în cea competiţională -respectarea graficului de
Susţinerea eforturilor generale şi concurs
specifice impuse de activitatea de -intrarea raţională în cursă
pregătire şi cea competiţională susţinând efortul impus
fiecărei etape/situaţii
-vâslit cu cadenţă şi respiraţie
impusă
-vâslit cu urmărirea
adversarilor
-respectarea graficului de
concurs
Pregătirea Dezvoltarea trăsăturilor psihice -dorinţa de victorie
psihologică dominante: -eliminarea sentimentului de
Manifestarea în întreceri a trăsăturilor teamă faţă de adversar
psihice dominante, specifice disciplinei -curaj
Trăsături sportive -încrederea în posibilităţile
psihice Susţinerea eforturilor generale şi proprii
dominante specifice impuse de activitatea de -tenacitate
pregătire şi cea competiţională -concentrare
-iniţiativă
-concentrare
-combativitate
Protecţie Însuşirea cunoştinţelor teoretice -tehnici de reechilibrare
individuală despre: -modalităţi de atenuare a
Raportarea la modelele de reuşită din şocurilor
Pregătirea lumea sportului practicat -cunoştinţe teoretice despre:
metodică/ Selectarea informaţiilor de specialitate, -importanţa „încălzirii”
teoretică cu ajutorul mijloacelor electronice -respiraţia cu caracter de
refacere
tehnicile de acordare
reciprocă a ajutorului/
sprijinului în execuţii

Randament Însuşirea cunoştinţelor în ceea ce -factorii care condiţionează


sportiv priveşte randamentul sportiv: performanţa
Susţinerea eforturilor generale şi -cauzele care reduc
specifice impuse de activitatea de randamentul
pregătire şi cea competiţională -criterii de apreciere a
randamentului

41
-componentele
autocaracterizării, nivelului
de pregătire
-caracteristicile materialelor
şi echipamentului de concurs
performante
-criterii de analiză
specificul analizei de caz şi al
autoanalizei

Prevederi Însuşirea cunoştinţelor cu privire la -regulament de concurs


regulament. prevederile regulamentare -greşeli de arbitraj
- Aplicarea prevederilor regulamentare
-abateri frecvente de la
ale disciplinelor sportive practicate prevederile regulamentare

Reguli de Cunoaşterea şi respectarea regulilor -relaţii de subordonare


comporta- de comportament: -caracteristicile rolurilor de
ment - Acţionarea eficientă în diferite responsabil de grupă şi arbitru
-comportamentul în concurs
grupuri, constituite în funcţie de
-situaţiile critice din concurs
cerinţele activităţilor de pregătire şi -criteriile de evaluare a
competiţională arbitrajelor
Manifestarea unui comportament bazat -greşeli frecvente
pe fair-play faţă de antrenori, parteneri,
adversari şi arbitri

Culturalitate Raportarea la modelele de reuşită -criterii de evaluare a


din lumea sportului practicat valorilor sportive, în sportul
practicat
-valori sportive etalon, în
sportul practicat

CALENDARUL COMPETIŢIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIŢII
DESFĂŞURARE DESFĂŞURARE
Campionatul Naţional de Primăvară : 29-30.aprilie Bascov -Budeasa
Fond
Campionatul Naţional de Viteza - 01-03.aug. Bascov -Budeasa
Juniori
Oficiale interne
Concurs Naţional de Selecţie Juniori 05-07.aug Bascov -Budeasa
I,ÎI
Campionatul Naţional al C.S.S-urilor - 01-02 mai Bascov-Budeasa
Juniori

Oficiale
internaţionale

42
Regata Internaţională Piteşti -Juniori 23-25 iun Piteşti
Amicale

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ŞI CONCURS


Număr de
Număr
Număr de Număr concursuri
Loc de de zile
Etapă Mezostructuri lecţii de de zile (oficiale
desfăşurare de
antrenament libere sau
pregătire
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Perioada pregătitoare I – durata: 01oct-30 aprilie
MZC 1- de Bucureşti 20 20 16 0
acomodare Herăstrău
Perioada: 01 oct-
31 oct
MZC 2- de bază Bucureşti 20 20 15 0
Perioada: 01 nov- Herăstrău
28 nov
MZC 3- de bază Bucureşti 10 10 8 0
Perioada: 29 nov- Herăstrău
Etapa pregătirii 23 dec
de bază MZC 4- de bază Bucureşti 14 14 12 0
Perioada: 05 ian- Herăstrău
31 ian
MZC 5- de bază Bucureşti 16 16 12 0
(dezvoltare) Herăstrău
Perioada: 1-28 feb
MZC 6-baza Bucureşti 16 16 12 0
(dezvoltare) Herăstrău
Perioada: 1-13
măr
MZC 7- Bucureşti 12 12 9 0
precompetiţional Herăstrău
Perioada: 14 mar-
Etapa 3 apr
precompetiţionala MZC 8- Piteşti 16 16 12 0
precompetiţional Bascov
Perioada: 4 apr-30
apr

MZC 9- Piteşti 1 2 2 2
Etapă
competiţional Bascov
competiţionala
Perioada: 1-8 mai
MZC 10- refacere Bucureşti 0
Etapă
Perioada: 9-15 Herăstrău
de refacere
mai

43
MZC11- pregătire Bucureşti 9 9 8 1
Etapa pregătirii şi control Herăstrău
de bază Perioada: 16 mai-
5 iun
MZC 12 - Bucureşti 16 16 12 0
precompetiţionala Herăstrău
Perioada: 6 iun -3
Etapa iul
precompetiţionala MZC 13- Bucureşti 20 20 15 0
precompetiţionala Herăstrău
Perioada: 4 iul.-7
aug.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


Perioada competiţională ÎI – durata: 8-21 aug
Etapa MZC 14- competiţional Bascov
competiţională Perioada 8 aug- 21 aug
Perioada de tranziţie – durata: 22 aug-1 oct.
Etapă MZC15- odihnă activă
de refacere Perioada:22 aug -1 oct.

SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Din care:
Număr ore Număr ore Număr ore Număr ore Indicatori motrici care
MEZOCICLUL de pregătire de de de condiţionează
sportivă pregătire pregătire pregătire performanţa
fizică tehnică tactică
MZC -1 32 26 5 1
MZC -2 40 34 5 1
MZC -3 20 16 4 0
MZC -4 28 23 4 1
MZC -5 32 27 4 1
MZC -6 32 27 4 1
MZC -7 24 16 5 3
MZC -8 32 18 8 6
MZC -9 COMPETIŢII
MZC -10 REFACERE
MZC -11 18 12 4 2
MZC -12 32 18 8 6
MZC -13 40 20 12 8
MZC-14 COMPETIŢII
MZC-15 REFACERE
PROBE DE CONTROL
-25 nov.- pe apa - 1 x 4000 m - 26 nov. – alergare rezistenta 1x 1000m
-21 dec.- împins culcat 20 kg / 2’ - tras cu o mână S/D 10 kg / 2’

44
-22 dec. alergare rezistenta 1x 1000m - 28 feb - alergare viteza 2 x 100m
- abdomene plan orizontal 2’
-12 mart- împins culcat 20 kg 2 -tras cu o mână S/D10 kg 2’
-2 apr- pe apa -1 x 3000m -16 apr -2x 2000m
-30 apr- 1x1000m
- 1x 500m
-21mai-1x3000m -11iun- 1x 1000+1 x 500 m
-25 iun- 1x2000m -30 iul -1x1000m+1x 500m

DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL


NR.
DATA LOCUL
CRT.
1. 10 - 10 202… Bucuresti-Vitan
2. 14 - 04 202… Bucuresti-Vitan

(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL


EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

45
IV.3. PLAN DE PREGĂTIRE ANUAL PERFORMANŢA
Unitatea de învăţământ:…………………..
Anul școlar/ anul competițional:…………
Clasa/ grupă: …………………………….
Cadrul didactic: ………………………….
Nivel valoric: PERFORMANŢA
Dotări materiale utilizate:
Ambarcaţiuni de competiţie-Pagăi ,padele, aparate de forţa, haltere gantere, cronometru, barca cu motor.
OBIECTIVE DE PERFORMANTĂ:
Clasarea în primele 3 locuri la C.N. –Juniori
Promovarea în Lotul Naţional de Juniori
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ŞI COMPETENTE SPECIFICE
UNITATEA DE OBIECTIVE DE INSTRUIRE COMPETENTE SPECIFICE
ÎNVĂȚARE
01. 02. 03.
Indici somato- Îmbunătăţirea indicilor somato- -masă musculară activă solicitată
funcţionali funcţionali generali: Utilizarea de probă
generali mijloacelor şi metodelor specifice -troficitate şi tonicitate a
şi nespecifice domeniului pentru lanţurilor musculare specifice
propria dezvoltare fizică -capacitate vitală aerobă-
anaerobă maximă
-debit cardiac şi ventilaţie
pulmonară optime
Consolidarea şi perfecţionarea
Deprinderi şi deprinderilor şi priceperilor -acţiuni motrice combinate
priceperi motrice: -tracţiuni şi împingeri de obiecte
motrice Folosirea mijloacelor media îngreunate
electronice pentru culegerea -transport de greutăţi
informaţiilor necesare dezvoltării -echilibru-dezechilibrări-
Pregătirea capacităţii motrice generale şi reechilibrări
fizică specifice disciplinei sportive -simţul apei

Dezvoltarea calităţilor motrice


Calităţi de bază: Viteza
motrice de Utilizarea mijloacelor şi -în structuri variate
bază metodelor specifice şi nespecifice Forţa
domeniului pentru propria -dinamică segmentară explozivă
dezvoltare fizică Îndemânarea
Maximizarea nivelului indicilor -în manevrări de obiecte
de manifestare a calităţilor Rezistenţa
motrice -generală la eforturi prelungite

Îmbunătăţirea indicilor somato-


Indici somato- funcţionali specifici: Rezolvarea -talie înaltă
funcţionali sarcinilor specifice activităţilor de -anvergura membrelor superioare
specifici pregătire şi competiţională, prin -capacitate vitală maximă
interacţiunea optimă cu ceilalţi -mobilitate şi stabilitate a
membri implicaţi articulaţiilor solicitate prioritar

46
Calităţi Dezvoltarea calităţilor motrice Viteza
motrice specifice -de reacţie la stimuli specifici
specifice Rezolvarea sarcinilor specifice -în regim de rezistenţa
activităţilor de pregătire şi Forţa
competiţională, prin -în regim de viteză
interacţiunea optimă cu ceilalţi -în regim rezistenţă
membri implicaţi Îndemânarea
Maximizarea nivelului indicilor -specifică acţiunii de vâslit,
de manifestare a calităţilor individual sau în cuplu
motrice Rezistenţa
-musculară locală în diferite
categorii de efort
Utilizarea metodelor şi
Metode şi mijloacelor de dezvoltare : -a forţei specifice probei
mijloace de Susţinerea eforturilor generale şi -a vitezei specifice probei
dezvoltare specifice impuse de activitatea de -a rezistenţei la eforturi specifice
pregătire şi cea competiţională probei
-a supleţei musculaturii
-a forţei explozive
-a calităţilor motrice combinate
Metode/ Utilizarea metodelor de creştere
procedee de -a masei musculare active
creştere -a greutăţii corporale optime
-a troficităţii
Procedee Consolidarea şi perfecţionarea - vâslit la bac-corectări
tehnice de procedeelor tehnice de bază: particularizate
bază Valorificarea potenţialului tehnic -vâslit adaptat etapelor din cursă
în activitatea de pregătire şi în cea -vâslit în grup
competiţională
Pregătirea
tehnică Procedee Îmbunătăţirea procedeelor -specifice fiecărei probe
tehnice tehnice recomandate individual -vâslire şi tempouri variate
recomandate Valorificarea factorilor care -vâslire în doi, coordonată
individual favorizează randamentul sportiv -vâslire în condiţii îngreunate

01. 02. 03.


Acţiuni tactice Acţiuni tactice individuale: -cunoaşterea şi aplicarea oportună
recomandate Iniţierea şi finalizarea de acţiuni în funcţie de probă, condiţii
individual tactice individuale/ colective, în atmosferice, nivelul adversarilor
condiţii de pregătire/ de concurs/ şi categoria de competiţie
de competiţie
Pregătirea
tactică Acţiuni tactice Acţiuni tactice coletive: -concurs cu handicap
colective Iniţierea şi finalizarea de acţiuni -cursă cu parcurgerea unui grafic
tactice individuale/ colective, în impus
condiţii de pregătire/ de concurs/ -parcurgerea pistei cu ruperi de
de competiţie ritm

47
-tatonarea adversarilor şi
declanşarea finişului
Dezvoltarea trăsăturilor -dorinţa de victorie şi
psihice dominante: îmbunătăţirea performanţei
Manifestarea în întreceri a -tenacitate-concentrare
trăsăturilor psihice dominante, -atenţie distributivă
Trăsături
Pregătirea specifice disciplinei sportive -iniţiativă-stăpânire de sine
psihice
psihologică Aprecierea obiectivă a nivelului -colaborare şi întrajutorare
dominante
valoric al unor competiţii la care -combativitate
participă -corectitudine şi respect faţă de
adversar, arbitrii şi spectatori
-voinţă-curaj-toleranţă la stres
Protecţie Însuşirea de cunoştinţe privind -tehnici de reechilibrare
individuală protecţia individuală: -modalităţi de atenuare a şocurilor
Susţinerea eforturilor generale şi -cunoştinţe teoretice despre:
specifice impuse de activitatea -importanţa „încălzirii”
de pregătire şi cea -respiraţia cu caracter de refacere
competiţională -tehnicile de acordare reciprocă a
ajutorului/ sprijinului în execuţii

Însuşirea cunoştinţelor despre -factorii care condiţionează


Randament randamentul sportiv: performanţa
sportiv Folosirea mijloacelor electronice -cauzele care reduc randamentul
pentru culegerea informaţiilor -criterii de apreciere a
necesare dezvoltării capacităţii randamentului
motrice generale şi specifice -specificul autocaracterizării şi
disciplinei sportive evaluării randamentului
Pregătirea Susţinerea eforturilor generale şi -personalizarea echipamentului de
metodică/ specifice impuse de activitatea de concurs
teoretică pregătire şi cea competiţională -caracteristicile materialelor şi
echipamentului de concurs
performante
-criterii de analiză
specificul analizei de caz şi a
autoanalizei

-regulament de concurs
Prevederi Însuşirea regulamentului de -principalele abateri de la
regulamentare competiţie prevederile regulamentare şi
Aplicarea prevederilor consecinţele acestora
regulamentare ale disciplinelor -semnificaţia comenzilor,
sportive practicate semnalizărilor arbitrilor şi a
aparaturii de specialitate
Reguli de Însuşirea de cunoştinţe în ceea -relaţii specifice de subordonare
comportament ce privesc prevederile -caracteristicile rolurilor de
regulamentare: responsabil de grupă şi arbitru
Relaţionarea adecvată în diferite -comportamentul în concurs
grupuri, constituite în funcţie de -situaţiile critice din concurs
cerinţele activităţilor de pregătire -relaţiile cu oficialii concursului

48
şi competiţională -criteriile de evaluare a
arbitrajelor
-greşeli frecvente
Cunoştinţe de culturalitate:
Culturalitate Aprecierea obiectivă a nivelului -criterii de evaluare a valorilor
valoric al unor competiţii la care sportive, în sportul practicat
participă -valori sportive etalon, în sportul
practicat

CALENDARUL COMPETIŢIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIŢII
DESFĂŞURARE DESFĂŞURARE
Campionatul Naţional de Primăvară : 03-07.mai Bascov
Fond şi Viteza -Juniori
Campionatul Naţional de Viteza - 11-14.aug. Bascov
Juniori
Oficiale interne
Concurs Naţional de Selecţie Juniori 15-18.aug Bascov
I,ÎI
Campionatul Naţional al C.S.S-urilor - 19-21. aug Bascov
Juniori

Oficiale
internaţionale

Regata Internaţională Orşova -Juniori 01-03 iun Orşova


Amicale
Cupa CSM Piteşti 17-19 iun Piteşti

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ŞI


CONCURS
Număr de
Număr
Număr de Număr concursuri
Loc de de zile
Etapă Mezostructuri lecţii de de zile (oficiale
desfăşurare de
antrenament libere sau
pregătire
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Perioada pregătitoare – durata: 4 oct-30 apr
MZC 1- de Bucureşti 20 20 8 0
acomodare
Perioada: 4-31
oct.
Etapa pregătirii de MZC 2- de bază Bucureşti 20 20 8 0
bază Perioada: 1 nov-
28 nov
MZC 3- de bază Bucureşti 18 18 7 0
Perioada: 29 nov
-23 dec.

49
MZC 4- de bază Bucureşti 19 19 8 0
Perioada: 5 ian-
31 ian.
MZC 5- de bază Bucureşti 20 20 8 0
(dezvoltare)
Perioada: 1 feb-
28 feb.
MZC 6 – Bucureşti 9 9 4 0
pregătire şi
control
Perioada:1-13
măr.
MZC 7- Snagov 15 15 6 0
precompetiţional
Perioada14 mar-
Etapa 3 apr.
precompetiţionala MZC8- 20 20 7 0
precompetiţional
Perioada: 4 apr -
30 apr.
Perioada competiţională I – durata: 1-8 mai
MZC 9- Competiţii 2
Etapă competițional Bascov
competițională Perioada:1- 8
mai
MZC10- Snagov
Etapă refacere
de refacere Perioada: 9-15
mai

SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Din care:
Număr ore Număr Indicatori motrici care
Număr ore
de Număr ore ore de condiţionează performanţa
MEZOCICLUL de
pregătire de pregătire pregătire
pregătire
sportivă fizică tactică
tehnică
MZC -1 40 36 4 0
MZC -2 40 35 5 0
MZC -3 36 32 4 0
MZC -4 38 33 5 0
MZC -5 40 34 5 1
MZC -6 18 12 5 1
MZC -7 30 20 8 2
MZC -8 40 22 14 4
MZC -9 Competiţii
MZC -10 Refacere
MZC -11 50 30 15 5

50
MZC -12 40 25 10 5
MZC -13 30 16 8 6
MZC -14 Competiţii
MZC -15 Refacere

PROBE DE CONTROL

29nov.- pe apa - 1 x 4000 m-27 nov. – alergare rezistenta 1x 1000m


22 dec.- împins culcat 30kg / 2’- tras cu o mână S/D 15 kg / 2’
15 feb. alergare rezistenta 1x 1000m-25 feb - alergare viteza 2 x 100m
- abdomene plan orizontal 2’=15 mart- împins culcat 30 kg 2’
-tras cu o mână S/D 15 kg 2’-2 apr- pe apa -1 x 3000m
-16 apr -2x 2000m-22 apr- 1x1000m- 1x 500m-20 mai-1x3000m
11iun- 1x 1000+1 x 500 m-25 iun- 1x2000m-30 iul -1x1000m+1x 500m

DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL


NR.
DATA LOCUL
CRT.
1 1-Octombrie Centrul de Medicină Sportivă-Bucureşti
2 20-Aprilie Centrul de Medicină Sportivă-Bucureşti

(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL


EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

51
IV.4. PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI ÎNCEPĂTORI
Unitatea de învăţământ: …………………..…..
Anul școlar/ anul competițional: ………….….
Clasa/ grupă: ……………………………….…
Nivel valoric: ………………………………….
Cadrul didactic: ……………………………….
Etapa de pregătire:…………………………..
MEZOCICLUL………………………………
Dotări materiale necesare:haltere ,gantere ,corzi elastice , bac ,mingi medicinele
OBIECTIVE INTERMEDIARE DE PERFORMANȚĂ:
Dezvoltarea calităţilor motrice de baza
Îmbunătăţirea deprinderilor şi priceperilor motrice de baza
Perioada:……………………………………...
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE OBIECTIVE DE
INSTRUIRE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Indici somato- Îmbunătăţirea indicilor -tonicitate şi troficitate
funcționali generali somato-funcţionali generali musculară
Utilizarea corectă a -capacitatea vitală
principalelor noţiuni -debit respirator
specifice domeniului -debit cardiac

Deprinderi și priceperi Învăţarea deprinderilor şi -alergarea pe teren variat


motrice priceperilor motrice de armonizată cu ritmul
bază respirator
Utilizarea celor mai -tracţiuni şi împingeri
importante mijloace de -echilibru pe suprafeţe
dezvoltare a capacităţii instabile
fizice proprii -transport de greutăţi

Calități motrice de bază Dezvoltarea calităţilor Viteza


motrice de bază şi -de reacţie-de execuţie
Pregătirea specifice Forţa
fizică
Compararea reacţiilor -dinamică
organismului, în eforturi de Îndemânarea
tip diferit -membrelor superioare
Integrarea în diferite Rezistenţa
grupuri, constituite în -generală, în regim aerob
funcţie de cerinţele Mobilitatea
activităţii de pregătire -articulară

Calități motrice Viteza


specifice Alegerea metodelor şi -de reacţie la stimuli auditivi
mijloacelor de dezvoltare şi vizuali
Aplicarea deprinderilor -de repetiţie
motrice şi a procedeelor -Forţa
tehnice de bază în acţiuni -în regim de viteză
motrice complexe şi forme -în regim de rezistenţă
adaptate de întrecere/ Îndemânarea

52
concurs -coordonarea în acţiuni
singulare şi cu partener
Rezistenţa în regim aerob

Metode și mijloace de -a masei musculare active


dezvoltare Exprimarea estetică a -a troficităţii - a tonicităţii
atitudinii corporale
Învăţarea procedeelor -manevrarea ambarcaţiunii
tehnice de bază -intrarea şi ieşirea din barcă
Utilizarea corectă a -priza palmelor pe vâsle
principalelor noţiuni -plecarea de la ponton
Pregătirea Procedee tehnice de
specifice domeniului -mişcări specifice de vâslit,
tehnică bază
Folosirea corectă a în ambele părţi
terminologiei de -vâslirea la bac-corectări
specialitate fragmentate, intensitate,
cadenţă
01. 02. 03.
Importanţa unui -dorinţa de victorie
comportament adecvat fata -combativitate
de colegii din grupa -tenacitate
Pregătirea Manifestarea unui -concentrare
Reguli de
metodică/ comportament bazat pe -criterii de evaluarea
comportament
teoretică fair-play faţă de antrenori, valorilor sportive, în sportul
parteneri, adversari şi practicat
arbitri -valori sportive etalon, în
sportul practicat

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (15-lecții)


Nr. Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecț. operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. 1. 11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor principalelor noţiuni rezistenţei teren variat
motrice de bază specifice domeniului generale

Îmbunătăţirea
procedeelor Aplicarea Formarea Vâslit în 3x 10’
tehnice de bază deprinderilor motrice atacului bac
şi a procedeelor
tehnice de bază în
acţiuni motrice
complexe şi forme
adaptate de întrecere/
concurs
2. 4.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Starturi din 15 rep
calităţii motrice principalelor noţiuni vitezei de diferite
de bază specifice domeniului reacţie şi poziţii la
Aplicarea deplasare stimuli
deprinderilor motrice auditivi şi

53
Învăţarea şi a procedeelor vizuali
procedeelor tehnice de bază în Învăţarea 3x10’
tehnice de bază acţiuni motrice răsucirii Vâslit în
complexe şi forme trunchiului bac
adaptate de întrecere/
concurs
3. 6.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Forţa 3x 30’’
calităţilor principalelor noţiuni forţei în regim circuit
motrice de bază specifice domeniului de rezistenţă
Aplicarea
deprinderilor motrice
Îmbunătăţirea şi a procedeelor Corectarea
procedeelor tehnice de bază în fragmentara 3x10’
tehnice de bază acţiuni motrice şi globală a Imitare
complexe şi forme loviturii vâslit
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
4. 8.11 Îmbunătăţirea Utilizarea corectă a
deprinderilor şi principalelor noţiuni Joc sportiv Fotbal 40’
priceperilor specifice domeniului dinamic
motrice Aplicarea
deprinderilor motrice Dezvoltarea Exerciţii cu
şi a procedeelor forţei mingea 20’
Dezvoltarea tehnice de bază în dinamice medicinală
calitatilormotrice acţiuni motrice şi corzi
de bază complexe şi forme Îmbunătăţirea elastic
adaptate de întrecere/ mobilităţii
concurs articulare Exerciţii de 10’
Susţinerea eforturilor mobilitate -
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
5. 11.11 Învăţarea Utilizarea corectă a Învăţarea Vâslit în 30’
procedeelor principalelor noţiuni degajării bac
tehnice de bază specifice domeniului (ieşirea din
Aplicarea apă)
deprinderilor motrice
Dezvoltarea şi a procedeelor
calităţilor tehnice de bază în Dezvoltarea
motrice de baza acţiuni motrice vitezei de Alergare 5x 2/15
complexe şi forme deplasare viteza metrii
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor

54
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
6. 13.11 Învăţarea Utilizarea corectă a Exersarea Imitare 3x10’
procedeelor principalelor noţiuni fragmentara vâslit
tehnice de bază specifice domeniului a loviturii
Aplicarea
deprinderilor motrice
şi a procedeelor
Dezvoltarea tehnice de bază în
calităţilor acţiuni motrice Dezvoltare Exerciţii cu 2x 10’
motricede baza complexe şi forme forţei mingea
adaptate de întrecere/ dinamice medicinală
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
7. 15.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor principalelor noţiuni rezistenţei teren variat
motrice de bază specifice domeniului generale
Aplicarea
deprinderilor motrice
Îmbunătăţirea şi a procedeelor
procedeelor tehnice de bază în Formarea Vâslit în 3x 10’
tehnice de bază acţiuni motrice atacului bac
complexe şi forme
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
8. 18.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 15 rep
calităţii motrice principalelor noţiuni vitezei de teren variat
de bază specifice domeniului reacţie şi
Aplicarea deplasare
deprinderilor motrice
Învăţarea şi a procedeelor
procedeelor tehnice de bază în Învăţarea Vâslit în 3x10’
tehnice de bază acţiuni motrice răsucirii bac
complexe şi forme trunchiului
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea

55
de pregătire şi de
întreceri
9. 20.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Forţa 3x 30’’
calităţilor principalelor noţiuni forţei în regim circuit cu
motrice de bază specifice domeniului de rezistenţă greutatea
Aplicarea propriului
deprinderilor motrice corpului
Îmbunătăţirea şi a procedeelor Corectarea
procedeelor tehnice de bază în fragmentara
tehnice de bază acţiuni motrice şi globală a 3x10’
complexe şi forme loviturii Imitare
adaptate de întrecere/ vâslit
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
10. 22.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor principalelor noţiuni rezistenţei teren variat
motrice de bază specifice domeniului generale
Aplicarea
deprinderilor motrice
Îmbunătăţirea şi a procedeelor
procedeelor tehnice de bază în Formarea Vâslit în 3x 10’
tehnice de bază acţiuni motrice atacului bac
complexe şi forme
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
11. 25.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 15 rep
calităţii motrice principalelor noţiuni vitezei de teren variat
de bază specifice domeniului reacţie şi
Învăţarea Aplicarea deplasare
procedeelor deprinderilor motrice
tehnice de bază şi a procedeelor Învăţarea
tehnice de bază în răsucirii Vâslit în 3x10’
acţiuni motrice trunchiului bac
complexe şi forme
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri

56
12. 27.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Forţa 3x 30’’
calităţilor principalelor noţiuni forţei în regim circuit
motrice de bază specifice domeniului de rezistenţă
Aplicarea
deprinderilor motrice
Îmbunătăţirea şi a procedeelor Corectarea
procedeelor tehnice de bază în fragmentara
tehnice de bază acţiuni motrice şi globală a Imitare 3x10’
complexe şi forme loviturii vâslit
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
13. 29.11 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor principalelor noţiuni rezistenţei teren variat
motrice de bază specifice domeniului generale
Aplicarea
deprinderilor motrice
Îmbunătăţirea şi a procedeelor
procedeelor tehnice de bază în Formarea
tehnice de bază acţiuni motrice atacului Vâslit în 3x 10’
complexe şi forme bac
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
14. 2.12 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Alergare pe 15 rep
calităţii motrice principalelor noţiuni vitezei de teren variat
de bază specifice domeniului reacţie şi
Aplicarea deplasare
deprinderilor motrice
Învăţarea şi a procedeelor
procedeelor tehnice de bază în Învăţarea Vâslit în 3x10’
tehnice de bază acţiuni motrice răsucirii bac
complexe şi forme trunchiului
adaptate de întrecere/
concurs
Susţinerea eforturilor
generale şi specifice
impuse de activitatea
de pregătire şi de
întreceri
15. 4.12 Dezvoltarea Utilizarea corectă a Dezvoltarea Forţa 3x 30’’
calităţilor principalelor noţiuni forţei în regim circuit

57
motrice de bază specifice domeniului de rezistenţă
Aplicarea
Îmbunătăţirea deprinderilor motrice
procedeelor şi a procedeelor Corectarea
tehnice de bază tehnice de bază în fragmentara
acţiuni motrice şi globală a Imitare 3x10’
Cunoaşterea complexe şi forme loviturii vâslit
regulilor de adaptate de întrecere/
comporta-ment concurs Prezentarea
Susţinerea eforturilor regulilor de 10’
generale şi specifice comportament Explicaţii
impuse de activitatea verbale
de pregătire şi de
întreceri

(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL


EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

58
IV.5. PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI AVANSAŢI
Unitatea de învăţământ: …………………..…..
Anul școlar/ anul competițional: ………….….
Clasa/ grupă: ……………………………….…
Nivel valoric: ………………………………….
Cadrul didactic: ……………………………….
Etapa de pregătire:…………………………..
MEZOCICLUL………………………………
Dotări materiale necesare:haltere ,gantere ,corzi elastice , bac ,mingi medicinele, ambarcatiuni
OBIECTIVE INTERMEDIARE DE PERFORMANȚĂ:
Dezvoltarea calităţilor motrice de baza si specifice, perfectionarea tehnicii de vaslit
Îmbunătăţirea deprinderilor şi priceperilor motrice de baza si specifice
Perioada:……………………………………...
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE COMPETENȚE SPECIFICE
INSTRUIRE
01. 02. 03.
Indici somato- Îmbunătăţirea indicilor -talie medie-înaltă
funcționali generali somato funcţionali -troficitate şi tonicitate
generali musculară
-capacitate vitală
-ponderal-normal
-debit cardiac

Deprinderi și priceperi Învăţarea şi consolidarea -alergarea coordonată cu actul


motrice deprinderilor şi respirator
priceperilor motrice -sărituri cu desprinderi pe
Alegerea celor mai unul şi două picioare
eficiente mijloace de -tracţiuni şi împingeri
dezvoltare a capacităţii -transport de greutăţi
fizice proprii -echilibru în desfăşurarea de
acţiuni variate

Pregătirea Calități motrice de Dezvoltarea calităţilor Viteza


Fizică bază motrice de bază -de deplasare în regim
Realizarea de sarcini anaerob
specifice activităţii de -de reacţie-execuţie Forţa-
pregătire şi dinamică Îndemânarea-
competiţională, prin segmentară Rezistenţa-în
colaborare cu ceilalţi regim aerob, anaerob şi
membri implicaţi mixt

Indici somato- Îmbunătăţirea nivelului -tonicitatea şi troficitatea


funcționali specifici indicilor de manifestare a musculaturii trenului superior
calităţilor motrice -indici cardio-vasculari şi
Îmbunătăţirea nivelului respiratori crescuţi
indicilor de manifestare a -anvergură mare
calităţilor motrice -mobilitate şi stabilitate
scapulohumerală şi a coloanei
Abordarea permanentă a

59
Calități motrice unei atitudini corporale Viteza
specifice corecte -de reacţie la stimuli vizuali,
Alegerea celor mai auditivi şi tactili
eficiente mijloace de -de execuţie repetitivă
dezvoltare a capacităţii Forţa
fizice proprii -explozivă
Îmbunătăţirea nivelului -în regim de viteză şi de
indicilor de manifestare a rezistenţă
calităţilor motrice Îndemânarea
-în realizarea propriilor
acţiuni şi corelat cu cele ale
partenerilor
-Rezistenţa
-musculară locală

Metode și mijloace de Alegerea celor mai -a forţei dinamice şi


dezvoltare eficiente mijloace de explozive a segmentelor
Pregătirea dezvoltare a capacităţii musculare
Fizică fizice proprii -a vitezei de reacţie, de
Abordarea permanentă a execuţie, de repetiţie, de
unei atitudini corporale deplasare
corecte -a rezistenţei la eforturi
aerobe
Metode/ procedee de Susţinerea eforturilor
creștere generale şi specifice -a masei musculare active
impuse de activitatea de -a troficităţii
pregătire şi cea -a tonicităţii
competiţională
Abordarea permanentă a
unei atitudini corporale
corecte
Procedee tehnice de Utilizarea deprinderilor -vâslire în ritm lent şi
bază motrice şi a procedeelor accelerat, atacul luciului de
tehnice în activitatea de apă
pregătire şi în cea -vâslit pe ergometru
competiţională -vâslit în alternări de cadenţă
şi intensitate variată
Pregătirea
tehnică Procedee tehnice Învăţarea şi consolidarea -pregătirea ambarcaţiunii la
recomandate procedeelor tehnice de ponton
individual baza individual -vâslirea în prezenţa vântului
Folosirea terminologiei de -vâslire modificând cadenţa în
specialitate în relaţionarea funcţie de poziţie în cursă
cu partenerii de activitate

01. 02. 03.


Acțiuni tactice Prezentarea unor acţiuni -vâslit cu cadenţă şi respiraţie
Pregătirea recomandate tactice impusă
tactică individual Iniţierea de acţiuni tactice -vâslit cu urmărirea
individuale/ colective, în adversarilor

60
activitatea de pregătire şi -respectarea graficului de
în cea competiţională concurs
intrarea raţională în cursă
susţinând efortul impus
fiecărei etape/situaţii
-vâslit cu cadenţă şi respiraţie
impusă

Acțiuni tactice Realizarea de sarcini -vâslit cu urmărirea


colective specifice activităţii de adversarilor
pregătire şi -respectarea graficului de
competiţională, prin concurs
colaborare cu ceilalţi
membri implicaţi
Manifestarea în întreceri a -dorinţa de victorie
trăsăturilor psihice -eliminarea sentimentului de
dominante, specifice teamă faţă de adversar
disciplinei sportive -curaj
Pregătirea Trăsături psihice Raportarea la modelele de -încredere în posibilităţile
psihologică dominante reuşită din lumea sportului proprii
practicat -tenacitate
-concentrare
-iniţiativă
combativitate
Protecție individual Alegerea celor mai -tehnici de reechilibrare
eficiente mijloace de -modalităţi de atenuare a
dezvoltare a capacităţii şocurilor
fizice proprii -cunoştinţe teoretice despre:
Abordarea permanentă a -importanţa „încălzirii”
unei atitudini corporale -respiraţia cu caracter de
corecte refacere
-tehnicile de acordare
reciprocă a ajutorului/
sprijinului în execuţii
Pregătirea -factorii care condiţionează
Randament sportive Susţinerea eforturilor
metodică/
generale şi specifice performanţa
teoretică
impuse de activitatea de -cauzele care reduc
pregătire şi cea randamentul
competiţională -criterii de apreciere a
randamentului
-componentele
autocaracterizării, nivelului
de pregătire
-caracteristicile materialelor
şi echipamentului de concurs
performante
-criterii de analiză

61
specificul analizei de caz şi al
autoanalizei

Prevederi Însuşirea cunoştinţelor -regulament de concurs


regulamentare privind reguli de -greşeli de arbitraj
comportament -abaterile frecvente de la
Selectarea informaţiilor de prevederile regulamentare
specialitate, cu ajutorul
mijloacelor electronice
-relaţii de subordonare
Reguli de Manifestarea unui -caracteristicile rolurilor de
comportament comportament bazat pe responsabil de grupă şi arbitru
fair-play faţă de antrenori, -comportamentul în concurs
parteneri, adversari şi -situaţiile critice din concurs
arbitri -criteriile de evaluare a
Aplicarea prevederilor arbitrajelor
regulamentare ale -greşeli frecvente
disciplinelor sportive
practicate -criterii de evaluare a
valorilor sportive, în sportul
Culturalitate Folosirea terminologiei de practicat
specialitate în relaţionarea -valori sportive etalon, în
cu partenerii de activitate sportul practicat

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (20 lecții)


Numărul Obiective Competențe
Data Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale specifice
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. 1.11 Învăţarea şi Alegerea celor Îmbunătăţirea Vâslit pe apă 45’
consolidarea mai eficiente tehnicii de vâslit
procedeelor mijloace de cu accent pe
tehnice dezvoltare a degajare
capacităţii
Dezvoltarea fizice proprii Dezvoltarea Exerciţii cu 3x10’
calităţilor Utilizarea forţei dinamice corzi elastice
motrice de deprinderilor
bază motrice şi a
procedeelor
tehnice în
activitatea de
pregătire şi în
cea
competiţională
2. 2.11. Dezvoltarea Alegerea celor Dezvoltarea Vâslit cu 45’
calităţilor mai eficiente rezistenţei alternări de
motrice de mijloace de generale la efort tempouri
bază dezvoltare a prelungit
capacităţii
fizice proprii Îmbunătăţirea Exerciţii de 15’
Abordarea mobilităţii mobilitate

62
permanentă a articulare
unei atitudini
corporale
corecte
3. 3.11 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea Intervale 1x4000m
calităţilor eforturilor rezistenţei lungi
motrice de generale şi generale la efort
bază specifice prelungit
impuse de
activitatea de Joc sportiv Baschet 30’
pregătire şi cea dinamic
competiţională
4. 5.11 Învăţarea şi Utilizarea Îmbunătăţirea Rulaj pe apă 50’
consolidarea deprinderilor tehnicii de vâslit
procedeelor motrice şi a cu accent pe
tehnice procedeelor prinderea cât
Dezvoltarea tehnice în mai din faţă a
calităţilor activitatea de apei
motrice de pregătire şi în
bază cea dezvoltarea Forţa circuit 3x45’’
competiţională forţei -
rezistenţa
5. 6.11 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea Intervale 1x3000m
calităţilor eforturilor rezistenţei lungi
motrice de generale şi generale la efort
bază specifice prelungit
impuse de
activitatea de Îmbunătăţirea Exerciţii de 15’
pregătire şi cea mobilităţii mobilitate
competiţională
6. 8.11 Învăţarea şi Utilizarea Îmbunătăţirea Vâslit pe apă 45’
consolidarea deprinderilor tehnicii de vâslit
procedeelor motrice şi a cu accent pe
tehnice procedeelor degajare
tehnice în
Dezvoltarea activitatea de Dezvoltarea Exerciţii cu 3x10’
calităţilor pregătire şi în forţei dinamice corzi elastice
motrice de cea
bază competiţională
7. 9.11 Dezvoltarea Alegerea celor Dezvoltarea Vâslit cu 45’
calităţilor mai eficiente rezistenţei alternări de
motrice de mijloace de generale la efort tempouri
bază dezvoltare a prelungit
capacităţii
fizice proprii Îmbunătăţirea Exerciţii de 15’
mobilităţii mobilitate
articulare
8. 10.11 Învăţarea şi Utilizarea Îmbunătăţirea Vâslit pe apă 45’
consolidarea deprinderilor tehnicii de vâslit
procedeelor motrice şi a cu accent pe

63
tehnice procedeelor degajare
tehnice în
Dezvoltarea activitatea de Dezvoltarea Exerciţii cu 3x10’
calităţilor pregătire şi în forţei dinamice corzi elastice
motrice de cea
bază competiţională
9. 12.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Vâslit cu 45’
calităţilor nivelului rezistenţei alternări de
motrice de indicilor de generale la efort tempouri
bază manifestare a prelungit
calităţilor
motrice Îmbunătăţirea Exerciţii de 15’
mobilităţii mobilitate
articulare
10. 13.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Intervale 1x4000m
calităţilor nivelului rezistenţei lungi 30’
motrice de indicilor de generale la efort
bază manifestare a prelungit
calităţilor
motrice Joc sportiv Baschet-
dinamic Fotbal
11. 15.11 Învăţarea şi Utilizarea Îmbunătăţirea Rulaj pe apă 50’
consolidarea deprinderilor tehnicii de vâslit
procedeelor motrice şi a cu accent pe
tehnice procedeelor prinderea cât
tehnice în mai din faţă a
Dezvoltarea activitatea de apei
calităţilor pregătire,
motrice de competiţională dezvoltarea Forţa circuit 3x45’’
bază forţei -
rezistenţa
12. 16.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Intervale 1x3000m
calităţilor nivelului rezistenţei lungi
motrice de indicilor de generale la efort
bază manifestare a prelungit
calităţilor Exerciţii de 15’
motrice Îmbunătăţirea mobilitate
mobilităţii
13. 17.11 Învăţarea şi Utilizarea Îmbunătăţirea Vâslit pe apă 45’
consolidarea deprinderilor tehnicii de vâslit
procedeelor motrice şi a cu accent pe
tehnice procedeelor degajare
tehnice în
activitatea de
pregătire,
competiţională
Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Exerciţii cu 3x10’
calităţilor nivelului forţei dinamice corzi elastice
motrice de indicilor de
bază manifestare a

64
calităţilor
motrice

14. 19.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Vâslit cu 45’


calităţilor nivelului rezistenţei alternări de
motrice de indicilor de generale la efort tempouri
bază manifestare a prelungit
calităţilor
motrice Îmbunătăţirea Exerciţii de 15’
mobilităţii mobilitate
articulare
15. 20.11 Însuşirea Utilizarea Prezentarea Explicaţia 15’
unor acţiuni deprinderilor tacticii
tactice motrice şi a inturnanta
procedeelor
Dezvoltarea tehnice în Dezvoltarea Repetări 4x1000m
calităţilor activitatea de rezistenţei lungi cu
motrice de pregătire, aerobe turnante
bază competiţională
16. 22.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Intervale 1x4000m
calităţilor nivelului rezistenţei lungi
motrice de indicilor de generale la efort
bază manifestare a prelungit
calităţilor Joc sportiv Baschet 30’
motrice dinamic
17. 23.11 Învăţarea şi Alegerea celor Vâslit în grup Vâslit pe apă 50’
consolidarea mai eficiente cu intrări şi
deprinderilor mijloace de ieşiri de la plasa
şi dezvoltare a (simţul valului)
priceperilor capacităţii
motrice fizice proprii
Îmbunătăţirea Dezvoltarea Alergări - 10 x 25m
Dezvoltarea nivelului vitezei de starturi din
calităţilor indicilor de reacţie şi diferite
motrice manifestare a execuţie poziţii la
specifice calităţilor stimuli
motrice sonori
18. 24.11 Însuşirea Alegerea celor Prezentarea Explicaţia 15’
unor acţiuni mai eficiente tacticii
tactice mijloace de inturnanta
acţiunilor dezvoltare.
tactice Îmbunătăţirea Dezvoltarea Repetări 4x1000m
Dezvoltarea nivelului rezistenţei lungi cu
calităţilor indicilor de aerobe turnante
motrice de manifestare a
bază calităţilor
motrice

65
19. 26.11 Dezvoltarea Îmbunătăţirea Dezvoltarea Intervale 1x4000m
calităţilor nivelului rezistenţei lungi
motrice de indicilor de generale la efort
bază manifestare a prelungit
calităţilor
motrice Joc sportiv Baschet 30’
dinamic
20. 27.11 Probe de Alergare 1x1000m
control rezistenta
(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

66
IV.6. PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI PERFORMANŢA
Unitatea de învăţământ: …………………..…..
Anul școlar/ anul competițional: ………….….
Clasa/ grupă: ……………………………….…
Nivel valoric: ………………………………….
Cadrul didactic: ……………………………….
Etapa de pregătire:…………………………..
MEZOCICLUL………………………………
Dotări materiale necesare:haltere ,gantere ,corzi elastice , bac ,mingi medicinele, ambarcatiuni
OBIECTIVE INTERMEDIARE DE PERFORMANȚĂ:
Dezvoltarea calităţilor motrice de baza si specifice, perfectiunarea tehnicii de vaslit
Îmbunătăţirea deprinderilor şi priceperilor motrice de baza si specifice
Perioada:……………………………………...

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE COMPETENȚE SPECIFICE
INSTRUIRE
01. 02. 03.
Îmbunătăţirea indicilor -masă musculară activă solicitată
Indici somato-
somato –funcţionali de probă
funcționali generali
generali -troficitate şi tonicitate a
Utilizarea terminologiei lanţurilor musculare specifice
specifice în diferite -capacitate vitală aerobă-
situaţii de comunicare anaerobă maximă
-debit cardiac şi ventilaţie
pulmonară optime

Învăţarea şi consolidarea -acţiuni motrice combinate


Deprinderi și priceperi
deprinderilor şi -tracţiuni şi împingeri de obiecte
motrice
priceperilor motrice îngreunate
Utilizarea mijloacelor şi -transport de greutăţi
metodelor specifice şi -echilibru-dezechilibrări-
Pregătirea nespecifice domeniului reechilibrări-simţul apei
fizică pentru propria dezvoltare
fizică

Dezvoltarea calităţilor Viteza


Calități motrice de
motrice de bază -în structuri variate
bază
Maximizarea nivelului Forţa
indicilor de manifestare a -dinamică segmentară explozivă
calităţilor motrice Îndemânarea
-în manevrări de obiecte
Rezistenţa
-generală la eforturi prelungite

Îmbunătăţirea indicilor -talie înaltă


Indici somato-
somato-funcţionali -anvergura membrelor superioare
funcționali specifici
specifici -capacitate vitală maximă

67
Utilizarea mijloacelor şi -mobilitate şi stabilitate a
metodelor specifice şi articulaţiilor solicitate prioritar
nespecifice domeniului
pentru propria dezvoltare
fizică

Dezvoltarea calităţilor Viteza


motrice specifice -de reacţie la stimuli specifici
Calități motrice Maximizarea nivelului -în regim de rezistenţă
specifice indicilor de manifestare a -în regim de rezistenţă
calităţilor motrice Forţa
Utilizarea mijloacelor şi -în regim de viteză
metodelor specifice şi -în regim rezistenţă
nespecifice domeniului Îndemânarea
pentru propria dezvoltare -specifică acţiunii de vâslit,
fizică individual sau în cuplu
Rezistenţa
-musculară locală în diferite
categorii de efort

Utilizarea metodelor şi -a forţei specifice probei


mijloacelor de dezvoltare -a vitezei specifice probei
Metode și mijloace de Rezolvarea sarcinilor -a rezistenţei la eforturi specifice
dezvoltare specifice activităţilor de probei
pregătire şi -a supleţei musculaturii
competiţională, prin -a forţei explozive
interacţiunea optimă cu -a calităţilor motrice combinate
ceilalţi membri implicaţi

Utilizarea metodelor şi -a masei musculare active


mijloacelor de creştere -a greutăţii corporale optime
Metode/ procedee de Utilizarea mijloacelor şi -a troficităţii
creștere metodelor specifice şi -a tonicităţii
nespecifice domeniului
pentru propria dezvoltare
fizică
Învăţarea şi consolidarea -vâslit la bac-corectări
procedeelor tehnice de particularizate
Procedee tehnice de
bază Valorificarea -vâslit adaptat etapelor din cursă
bază
potenţialului tehnic în -vâslit în grup
activitatea de pregătire şi
în cea competiţională
Pregătirea
tehnică Învăţarea şi consolidarea
procedeelor tehnice -specifice fiecărei probe
recomandate individual -vâslire şi tempouri variate
Procedee tehnice
-vâslire în doi, coordonată
recomandate
-vâslire în condiţii îngreunate
individual

68
01. 02. 03.
Prezentarea unor acţiuni -cunoaşterea şi aplicarea
Acțiuni tactice tactice recomandate oportună în funcţie de probă,
recomandate individual condiţii atmosferice, nivelul
individual Iniţierea şi finalizarea de adversarilor şi categoria de
acţiuni tactice competiţie
individuale/ colective, în
condiţii de pregătire/ de
Pregătirea
concurs/ de competiţie
tactică
-concurs cu handicap
Prezentarea unor acţiuni -cursă cu parcurgerea unui grafic
tactice recomandate în impus
Acţiuni tactice colectiv -parcurgerea pistei cu ruperi de
colective ritm
-tatonarea adversarilor şi
declanşarea finişului
Dezvoltarea trăsăturilor -dorinţa de victorie şi
psihice dominante îmbunătăţirea performanţei
Manifestarea în întreceri a -tenacitate-concentrare
trăsăturilor psihice -atenţie distributivă-iniţiativă
dominante, specifice -stăpânire de sine
disciplinei sportive -colaborare şi întrajutorare
Pregătirea Trăsături psihice
-combativitate
psihologică dominante
-corectitudine şi respect faţă de
adversar, arbitrii şi spectatori
-voinţă-curaj-toleranţă la stres
-reacţii comportamentale
adaptate
-inteligenţă specifică concursului
Protecție individual Folosirea mijloacelor -tehnici de reechilibrare
electronice pentru -modalităţi de atenuare a
culegerea informaţiilor şocurilor
necesare dezvoltării -cunoştinţe teoretice despre:
capacităţii motrice -importanţa „încălzirii”
generale şi specifice -respiraţia cu caracter de refacere
disciplinei sportive -tehnicile de acordare reciprocă a
ajutorului/ sprijinului în execuţii
Randament sportiv Valorificarea factorilor
Pregătirea care favorizează -factorii care condiţionează
metodică/ randamentul sportive performanţa
teoretică Aprecierea obiectivă a -cauzele care reduc randamentul
nivelului valoric al unor -criterii de apreciere a
competiţii la care randamentului
participă -specificul autocaracterizării şi
evaluării randamentului
-personalizarea echipamentului
de concurs
-caracteristicile materialelor şi
echipamentului de concurs
performante

69
-criterii de analiză
specificul analizei de caz şi a
Prevederi autoanalizei
regulamentare Însuşirea cunoştinţelor
privind reguli de -regulament de concurs
comportament -principalele abateri de la
Aplicarea prevederilor prevederile regulamentare şi
regulamentare ale consecinţele acestora
disciplinelor sportive -semnificaţia comenzilor,
practicate semnalizărilor arbitrilor şi a
Reguli de aparaturii de specialitate
comportament Manifestarea unui
comportament bazat pe -relaţii specifice de subordonare
fair-play faţă de antrenori, -caracteristicile rolurilor de
parteneri, adversari şi responsabil de grupă şi arbitru
arbitri -comportamentul în concurs
-situaţiile critice din concurs
-relaţiile cu oficialii concursului
criteriile de evaluare a
arbitrajelor
greşeli frecvente
Culturalitate
Utilizarea terminologiei
specifice în diferite -criterii de evaluare a valorilor
situaţii de comunicare sportive, în sportul practicat
Aprecierea obiectivă a valori sportive etalon, în sportul
nivelului valoric al unor practicat
competiţii la care
participă

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (18 lecții)


Nr. Obiective Competențe
Data Conținuturi Mijloace Dozare
lecț. operaționale specifice
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. 29.11 Însuşirea unor Iniţierea şi Prezentarea Explicaţia 15’
acţiuni tactice finalizarea de tacticii inturnanta
acţiunilor acţiuni tactice
tactice individuale
Repetări 4x1000m
Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea lungi cu
calităţilor nivelului rezistenţei aerobe turnante
motrice de indicilor de
bază manifestare a
calităţilor
motrice
2. 30.11 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea Intervale 1x4000m
calităţilor nivelului rezistenţei lungi
motrice de indicilor de generale la efort
bază manifestare a prelungit 30’
calităţilor Baschet

70
motrice Joc sportiv
dinamic
3. 1.12 Învăţarea şi Utilizarea Vâslit în grup cu Vâslit pe 50’
consolidarea mijloacelor şi intrări şi ieşiri de apă
deprinderilor metodelor la plasa (simţul
şi priceperilor specifice valului)
motrice domeniului
pentru propria Dezvoltarea vitezei Alergări - 10 x 25m
Dezvoltarea dezvoltare fizică de reacţie şi starturi din
calităţilor Susţinerea execuţie diferite
motrice eforturilor poziţii la
specifice specifice impuse stimuli
sonori
4. 3.12 Însuşirea unor Iniţierea şi Prezentarea Explicaţia 15’
acţiuni tactice finalizarea de tacticii inturnanta
acţiunilor acţiuni tactice
tactice individuale

Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea Repetări 4x1000m


calităţilor nivelului rezistenţei aerobe lungi cu
motrice de indicilor de turnante
bază manifestare a
calităţilor
motrice
5. 4.12 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea forţei Forţa 4x 30’’
calităţilor eforturilor în regim de circuit
motrice de specifice impuse rezistenta
bază şi Maximizarea Exerciţii de 3x10’
specifice nivelului Îmbunătăţirea mobilitate
indicilor de mobilităţii
manifestare a articulare
calităţilor
motrice
6. 6.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea forţei Exerciţii cu 3x10’
calităţilor nivelului dinamice corzi
motrice de indicilor de elastice 30’
bază manifestare a Dezvoltarea Alergare pe
calităţilor rezistenţei teren variat
motrice
7. 7.12 Învăţarea şi Valorificarea Corectări Vâslit în 30’
consolidarea potenţialului particularizate bac
deprinderilor tehnic în privind tehnica de
şi priceperilor activitatea de vâslire
motrice pregătire şi în
cea
Dezvoltarea competiţională
calităţilor Susţinerea Dezvoltarea forţei 2x2’
motrice eforturilor -rezistenţa în Forţa
specifice specifice impuse regim de viteză circuit

71
8. 8.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor nivelului rezistenţei teren variat
motrice de indicilor de generale
baza manifestare a Exerciţii cu
calităţilor Dezvoltarea forţei corzi
motrice dinamice elastice
9. 10.12 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea vitezei Starturi şi 8x 15m
calităţilor eforturilor de reacţie şi sprinturi
motrice de specifice impuse execuţie din
bază şi Maximizarea anumite
specifice nivelului poziţii la
indicilor de semnale
manifestare a Joc sportiv auditive 40’’
calităţilor dinamic Fotbal
motrice
10. 11.12 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea forţei Forţa 4x 30’’
calităţilor eforturilor în regimde circuit
motrice de specifice impuse rezistenta
bază şi Maximizarea
specifice nivelului Îmbunătăţirea 3x10’
indicilor de mobilităţii Exerciţii de
manifestare a articulare mobilitate
calităţilor
motrice
11. 13.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea forţei Exerciţii cu 3x10’
calităţilor nivelului dinamice corzi
motrice de indicilor de elastice
bază manifestare a
calităţilor Dezvoltarea Alergare pe 30’
motrice rezistenţei teren variat
12. 14.12 Învăţarea şi Valorificarea Corectări Vâslit în 30’
consolidarea potenţialului particularizate bac
deprinderilor tehnic în privind tehnica de
şi priceperilor activitatea de vâslire
motrice pregătire şi în
cea
Dezvoltarea competiţională Dezvoltarea forţei 2x2’
calităţilor Susţinerea -rezistenţa în Forţa
motrice eforturilor regim de viteză circuit
specifice specifice impuse
13. 15.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor nivelului rezistenţei teren variat
motrice debaza indicilor de generale Exerciţii cu 15’
manifestare a Dezvoltarea forţei corzi
calităţilor dinamice elastice
motrice
14. 17.12 Dezvoltarea Susţinerea Dezvoltarea vitezei Starturi şi 8x 15m
calităţilor eforturilor de reacţie şi sprinturi
motrice de specifice impuse execuţie din
bază şi Maximizarea anumite

72
specifice nivelului poziţii la
indicilor de Joc sportiv semnale
manifestare a dinamic auditive 40’’
calităţilor Fotbal
motrice
15 18.12 Consolidarea Valorificarea Exersarea Vâslit în 30’
deprinderilor potenţialului degajării în bac bac
şi priceperilor tehnic în (corectări ale
motrice activitatea de degajării)
pregătire şi în
Dezvoltarea cea Dezvoltarea forţei 3x30’’
calităţilor competiţională viteza Forţa
motrice de Susţinerea circuit
bază eforturilor
specifice impuse
16. 20.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea forţei Forţa 4x 30’’
calităţilor nivelului în regimde circuit
motrice de indicilor de rezistenta
bază şi manifestare a
specifice calităţilor Îmbunătăţirea 3x10’
motrice mobilităţii Exerciţii de
Abordarea articulare mobilitate
permanentă a
unei atitudini
corporale
corecte
17. 21.12 Dezvoltarea Maximizarea Dezvoltarea forţei Exerciţii cu 3x10’
calităţilor nivelului dinamice corzi
motrice de indicilor de elastice
bază manifestare a Dezvoltarea Alergare pe 30’
calităţilor rezistenţei teren variat
motrice
18. 22.12 Probe de Aprecierea Evaluarea calităţii Împins 2’
control obiectivă a motrice forţa culcat 2’
nivelului valoric rezistenta Tras cu o
al unor mână S/D
competiţii la
care participă
(Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE)

73
Cap.V. Lecţia de antrenament
Lecţia de antrenament sportiv trebuie să reflecte cunoştinţele şi competenţele profesionale
ale profesorului-antrenor, capacitatea, deosebit de importantă, de a se adapta condiţiilor concrete
de desfăşurare a activităţii didactice.
Este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate ajutându-se de o serie de îndrumări/
sugestii metodologice, oferite prin acest caiet de practică de ANTRENOR astfel:
• -utilizarea judicioasă a bazei materiale şi a resurselor materiale şi financiare
• -alegerea celor mai potrivite mijloace, procedee metodice şi metode, în funcţie de
particularităţile de vârstă, sex şi nivel de pregătire
• -abordarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere al centrării procesului
educativ pe formarea competenţelor prevăzute de programa-modelul metodologic al
FRKC
• -prezentarea de către cadrul didactic a conţinuturilor care vor fi abordate, a cerinţelor şi
criteriilor de evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestru-
• -eliminarea din relaţia cadru didactic-elev a oricărei forme de agresare verbală sau
fizică asupra elevului
• -înţelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea
permanentă la stimuli progresiv crescuţi ca intensitate, complexitate şi volum, cu
precădere pe linia factorilor care condiţionează în cea mai mare măsură capacitatea
generală de performanţă
• -asigurarea continuităţii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în
învăţământul sportiv integrat şi suplimentar vacanţele şcolare constituindu-se în
prilejuri de intensificare a pregătirii
• -analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării
sportivului pe probă sau post, astfel încât să asigure acestuia posibilităţi maxime de
valorificare a potenţialului personal
• -asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel, astfel încât
pregătirea să fie motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii.

V.1. Sugestii metodologice.


Plan managerial organizare competiţie anexă
Plan operaţional organizare competiţie anexă
Regulament organizare competitive anexă
-desfăşurarea permanentă a unei activităţi de selecţie a copiilor şi elevilor cu aptitudini
-prin observare şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi
-accent corespunzător pe modelul de selecţie specific al FRKC
-asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecţii continue
-având ca termen obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică
şi fiziologică, parametrii motrici condiţionanţi ai performanţei şi nivelul performanţei
obţinute în concurs
-stabilirea conţinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanţă cu evoluţia actuală
a
acestora pe plan mondial;

74
-stabilirea unor trasee individuale, de pregătire sportivă cu precădere pentru elevii cu
caracteristici atipice vârstei sub aspectul înălţimii, lungimii segmentelor etc., dar deosebit
de eficiente pentru disciplina sportivă kaiac-canoe
-asigurarea progresivă, pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri, a
mijloacelor de susţinere energetică, de recuperare şi de refacere;
-asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcţie de rezultatele cărora

se adapteze procesul de instruire;
-sprijinirea materială (alimentaţie, echipament performant, distincţii) a elevilor cu
performanţe sportive deosebite.

Evaluare
Cunoașterea elevilor-sportivi (strategii de diferențiere și individualizare)
Procesul de instruire a elevilor-sportivi în cadrul antrenamentelor de kaiac canoe se face
diferenţiat-individualizat, permiţând flexibilitatea pregătirii sportive și asigurarea dezvoltării
capacităților și aptitudinilor fiecărui elev-sportiv, în raport cu propriile posibilități.
Activitatea de predare –învățare - evaluare este în aşa fel proiectată încât să-l pună pe elevul-
sportiv cât mai devreme posibil în posesia unor mijloace proprii de perfecţionare a calităţilor
motrice, şi de perfecţionare permanentă în mod constant în procesul de pregătire.

Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament sportiv-performanţial la


exigențele unui model performanţial elevat de nivel naţional şi internaţional).
Profesorul-antrenor trebuie să aivă un comportament deschis şi comunicativ cu o
capacitate de a evalua obiectiv activitatea desfăşurata, să facă dovada capacităţii de raportare a
comportamentului instructiv-educativ la exigenţele elevate ale unui model performanţial optim,
la care tinde a fi realizat în perspectivă.
Autoevaluarea vizează măsurarea gradului de apropiere a performanţei sportive în raport cu
anumite standarde, semnificative şi interpretării obiective de moment. cu validitatea
docimologică (disciplină care studiază sistematic examenele și concursurile, în scopul
îmbunătățirii condițiilor și structurii lor.) a autoevaluării, catedrele, antrenorii/profesorii vor
stabili pentru fiecare grupă şi pentru fiecare etapa- semestru instrumentele de evaluare (probele
de control) care să vizeze calităţile motrice dominante şi evoluţia lor, în disciplina sportivă kaiac
canoe conform modelului FRKC
• -probe specifice( norme de control pe distanţe de concurs:200m; 500; 1000m; 5000m)
• -de educare a calităţilor motrice specifice kaiacului şi canoei probe de control:100m;
200m; 250m; 500m; 1000m; 2000m; 4000m; 6000m; 8000m din antrenamentele)
• -probe nespecifice( simulator; alergare; forţa; ski; înot)

75
V.2. Necesitatea simulării în antrenamentul sportive de kaiac canoe

Simulatoare şi mijloace de obiectivizare a antrenamentului


În cadrul tehnicilor de identificare a sistemului analizat a tehnicii de padelare şi implicit a
naturii efortului depus, pe lanţul biomecanic implicat în efortul specific de kaiac şi canoe, adică a
modelării, una din etape o constituie analiza teoretică sau experimentală a modelului. Modelul în
sine nu poate arăta ce se întâmplă cu sistemul decât atunci când pe model se provoacă
modificarea parametrilor şi se obţin rezultate, adică atunci când se trece la simulare.
Simularea reprezintă, deci, acea acţiune în care are loc un proces de experimentare dirijată
asupra modelului unui sistem obiect, în anumite condiţii, ea fiind în esenţă o acţiune de
investigare strict experimentală.
Măsura în care efectele simulării sunt mai mult sau mai puţin corespunzătoare depinde
esenţial de fidelitatea modelului. Răspunsurile pe care le primim în acest demers sunt
condiţionate de problemele la care se caută rezolvare, de stadiul cunoaşterii sistemului şi a
relaţiilor sale interne şi externe.
Atunci când pe baza unui model, se realizează o transpunere tehnologică reprezentată de
un sistem fizic care înlocuieşte, în scopul studiului, sistemul dat sau numai o parte din acesta,
avem de-a face cu un simulator.
Simulatorul este un sistem tehnic (aparat, instalaţie), care având la bază legile care generează un
anumit proces sau fenomen, este construit astfel încât să se asigure o corespondenţă biunivocă
între elementele sale funcţionale şi elementele principale ale originalului.
Dacă simulatorul şi originalul sunt de aceeaşi natură fizică atunci simularea realizată este
de tipul unei similitudini. Dacă natura fizică a celor două sisteme diferă simularea este de tip
analogic.
În activitatea sportivă simulatoarele construite au în vedere reproducerea acelor condiţii
(externe) în care îşi desfăşoară activitatea sportivul care sunt considerate a fi determinante în
raport cu obiectivele simulării (forţe de inerţie, forţe de rezistenţă, anumite relaţii spaţio-
temporale caracteristice pentru mişcările diferitelor probe sportive) reprezentate în general de
termenii ecuaţiei diferenţiale care descrie procesul respectiv.
Necesitatea simulării
Se ştie din practica antrenamentului că pregătirea unui sportiv este constituită dintr-un şir
de modificări care apar ca o consecinţă a intervenţiei unei mulţimi de indicatori de natură fizică
sau psihică, pe perioade îndelungate de timp.
În cazul în care rezultatul performanţial nu se ridică la valoarea aşteptărilor, acest proces
se reia sub o altă formă încercându-se structurarea lui în vederea obţinerii unei apropieri cât mai
mări a parametrilor sistemului sportiv de valorile alese ca referinţă. Se procedează astfel încât în
marea majoritate a cazurilor, în practica sportivă, validările se obţin prin mecanismul reuşitei şi
al eşecului în cadrul concursului.
În aceste situaţii pot apărea erori, un prim tip fiind acela al generalizării pripite a
concluziilor negative rezultate din încercările nereuşite, efectuate într-un context nefavorabil.
Consecinţa imediată este micşorarea căilor posibile de creştere a performanţelor.
O altă cale ce poate conduce la restrângerea alternativelor de progres decurge din reţinerea
unora din drumurile spre performanţă ce au fost încununate de succes ca unice soluţii posibile şi
eliminarea preocupărilor pentru căutarea unor soluţii noi, superioare celor urmate până în
momentul respectiv.

76
Aceasta se soldează de foarte multe ori cu pierderea competitivităţii performanţelor unor
sportivi sau echipe de valoare.
Pentru cazurile similare, când timpul şi resursele necesare experimentului pe sistemul real sunt
prohibitive, ştiinţa, tehnica şi tehnologia contemporană au recurs la simulări de proces în special
la „simularea pe model matematic.
În activitatea sportivă simulatoarele vizează reproducerea condiţiilor fundamentale în care
se desfăşoară în mod natural mişcarea, prin extragerea din sistemul complex „sportiv – mediu”
numai a condiţiilor exterioare sportivului, simulându-se procesele fizice din mediu în dinamica
lor. Simulatoarele trebuie să răspundă, în funcţie de ceea ce face sportivul, aşa cum răspunde
mediul la acţiunile specifice întreprinse de acesta.
Simulatoarele de antrenament în kaiac canoe se folosesc în perioadele în care nu este
posibil antrenamentul pe apă, iarna , şi în perioadele în care vremea este neprielnică. Se mai pot
folosi şi ca mijloc de dezvoltare a forţei specifice pe lanţul muscular angrenat în efort, aceasta
rămânând la aprecierea antrenorului.
Un exemplu în acest sens îl constituie simulatoarele de antrenament ale firmei Dansprint, folosite
pe scară largă de Federaţia Română de Kaiac-Canoe pentru loturile naţionale.

V.3. Simulatorul Dansprint


Simulatorul-ergometru dansprint de kaiac şi canoe, este extrem de realist, cu măsurători
de performanţă avansate precise şi un standard unic al mecanismului de funcţionare.
Simulatorul foloseşte un ventilator care opune rezistenţă, special conceput, care se aseamănă cu
glisarea şi inerţia unui kaiac de o persoană. Rezistenţa poate fi ajustată prin reglarea aerului de
admisie, în aşa fel se poate ajunge la condiţiile similare întâlnite în cadrul efortului specific de
vâslire pe apă, rezistenţă-masă corporală-forţă de propulsie. Este dotat cu un performant
computer cu display mare grafic, care oferă informaţii cu privire la performanţa sportivului în
cadrul procesului de padelare din antrenament. Măsurările de putere sunt foarte precise şi nu are
nevoie de calibrare sau de ajustare. Conversia la viteză se face cu ajutorul unui model fizic
avansat, pe baza unor teste de rezistenţă în kaiac.
Măsurătorile precise fac ca simulatorul Dansprint să fie folosit atât pentru activitatea
ştiinţifică, testare de performanţă, cât şi pentru fiecare zi de formare, pregătire şi
antrenament.(fig.A.) şi pentru canotaj Aparat de vâslit CONCEPT 2 Model E INDOOR
ROWERS Canotaj(Fig.A2)

77
Simulatorul-ergometru Dansprint (fig.A.1.) Kaiac-canoe

Aparat de vâslit CONCEPT 2 Model E INDOOR ROWERS Canotaj(Fig.A2)

78
(http://www.dansprint.com/uk/Dansprint-Ergometer.html)

79
Simulator Dansprint Corp, scaun şi palonier

Scaun simulator Mâner pagae

Simulatorul dansprint este dotat cu un performant computer de bord, cu un display grafic mare,
care oferă date referitoare la parametrii procesul de padelare din antrenament.(fig.A3

(http://www.dansprint.com/uk/Dansprint-Ergometer.html)

Computer bord simulator ( fig.A3)

80
Pe ecran se afişează:
1 Timpul
2.Distanţa
3.Frecvenţa de padelare
4.Viteza
5.Frecvenţa cardiacă în timpul efortului
6.Valoarea medie a timpului
7.Graficul puterii(forţei) pe fiecare lovitură dreapta-stânga

Câteva indicaţii metodice- formare profesională :


Puteţi seta timpul de lucru sau distanţa de lucru şi timpul de odihnă între fiecare interval.
În modul de formare interval, este posibil să concureze în funcţie de frecvenţa cardiacă. La
stabilirea timpului de lucru puteţi seta distanţa, în aşa fel încât unui interval de timp să îi
corespundă o distanţă parcursă. La stabilirea distanţei de lucru se poate seta timpul de sosire, în
aşa fel încât distanţa parcursă să se termine într-un timp programat.
Stimulatorul este actualizat de 10 ori pe secundă şi apare o imagine mult mai bună decât
imaginea de mai sus.(fig. A3 )Simulatorul Dansprint oferă posibilitatea conectării a două
calculatoare, cu un cablu de legătură, acest lucru face posibilă concurenţa între cei doi sportivi,
sau antrenamentul împreună.
Primul sportiv care vâsleşte pe ergometru este indicat de triunghiul de sus al computerului
şi celălalt sportiv vâslaş este indicat că triunghiul de jos. Pe ecran se afişează o distanță de 100 de
metri şi puteţi vedea în permanenţă diferenţele între cele două triunghiuri pe distanţe din 0,31
metri.

Software pentru PC - Simulator Dansprint


Analizorul dansprint prezintă performanţa grafică a padelării. Datele de frecvenţă maximă
cardiacă şi ritmul cardiac sunt afişate în timp şi pot fi salvate pentru analiză. Utilizați datele
frecvenţei de padelare (forţei pe lovitură-grafic) pentru a îmbunătăți sesiunea de formare şi
comparare a frecvenţei de padelare (forţei pe lovitură-grafic) pe ambele părţi, pentru
îmbunătăţirea tehnicii de padelare a sportivilor.

Analizor Dansprint – Funcţii


Prezintă graficul padelării:
- Viteză – Putere
- Rata frecvenţei de padelare
- Ritmul cardiac
- Rata frecvenţă padelare/ distanţă
- Distanţa de parcurgere
- Timp faţă de distanţa parcursă
- Viteză / distanță parcursă. Puteţi compara padelarea pe stânga şi dreapta cu privire la frecvenţa
şi dispunerea forţei aplicată pe pală.
- Putere- Effort
- Total frecvenţă de padelare pe distanță
- Distanţă / viteză
- Timp/ distanţăToate valorile pot fi prezentate în funcție de timp, frecvenţă de padelare, distanţă.

81
Ca aplicaţie puteţi, de asemenea, folosi:
- zoom şi parcurgeţi fereastra graphic
- prinţ graficul
- graficul de comparare la o altă aplicație
- export de date pentru a fi utilizate cu alte aplicații, cum ar fi Excel
- salvează datele cu caracter personal- filtru de date cu frecvenţe de padelare

Poate fi folosit şi pentru concursuri:


Sistemul de măsurare exact al datelor, face posibilă o comparare între ergometre
individual, făcând posibilă o concurenţă corectă între sportivi. S-a dezvoltat un concept de
concurs pentru ergometru dansprint, dansprint virtual cursă. Ergometrele sunt conectate la un
calculator şi este posibil să se realizeze o cursă cu până la 8 benzi simultan. Cursa este afişată pe
un ecran grafic mare în timp real. (http://www.dansprint.com/uk/Dansprint-Ergometer.html)

82
Cap.VI. Evaluarea practicii de antrenor(Tab.nr.4)
(studentul trebuie să completeze)
PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – DE PROBĂ nr. 1

Numele și prenumele profesorului-mentor / Semnătura

.....................................................................................................

Numele și prenumele profesorului-coordonator/ Semnătura

.....................................................................................................

Unitatea de învățământ..............................................................................................................

Nivel de instruire........................................................................................................................

Data și locul desfășurării ..........................................................................................................

Efectiv de sportivi.......................................................................................................................

Ramură de sport.........................................................................................................................

Temele și obiectivele lecției de antrenament............................................................................

......................................................................................................................................................

Materiale......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

83
VI.1. PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – DE PROBĂ nr. 1
(Adaptare după profilul de competență propus de E. Păun (Tab.nr.4)
Tipul lecţiei de
antrenament:
Caracterul
antrenamentului:
Perioada:
Tăria antrenamentului:
Durata antrenamentului:
Conținut (strategie) Dozare Recomandări
Partea lecției
Recomandări
volum,
Metode – Materiale - Mijloace de acționare metodice
Obiectivele pregătirii intensitate
(exerciții) formulate de
complexitate
student

Partea fundamentală

Partea de încheiere

Refacerea după
antrenament

Observații

84
PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – DE PROBĂ nr. 2

Numele și prenumele profesorului-mentor / Semnătura

.....................................................................................................

Numele și prenumele profesorului-coordonator / Semnătura

......................................................................................................

Unitatea de învățământ.............................................................................................................

Nivel de instruire.......................................................................................................................

Data și locul desfășurării ..........................................................................................................

Efectiv de sportivi.......................................................................................................................

Disciplină.....................................................................................................................................

Temele și obiectivele lecției de antrenament............................................................................

......................................................................................................................................................

Materiale......................................................................................................................................

85
PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – DE PROBĂ nr. 2
(Adaptare după profilul de competență propus de E. Păun
Tipul lecţiei de
antrenament:
Caracterul
antrenamentului:
Perioada:
Tăria antrenamentului:
Durata antrenamentului:
Conținut (strategie) Dozare Recomandări
Partea lecției
Recomandări
volum,
Metode – Materiale - Mijloace de acționare metodice
Obiectivele pregătirii intensitate
(exerciții) formulate de
complexitate
student

Partea introductivă

Partea fundamentală

Partea de încheiere

86
Refacerea după
antrenament

Observații

VI.2. PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – FINALĂ

Numele și prenumele profesorului-mentor / Semnătura

.......................................................................................,,,,,,,.......

Numele și prenumele profesorului-coordonator/ Semnătura

.....................................................................................................

Unitatea de învățământ.............................................................................................................

Nivel de instruire.......................................................................................................................

Data și locul desfășurării .........................................................................................................

Efectiv de sportivi......................................................................................................................

Disciplină.....................................................................................................................................

Temele și obiectivele lecției de antrenament............................................................................

......................................................................................................................................................

Materiale......................................................................................................................................

87
PLAN DE LECȚIE DE ANTRENAMENT – FINALĂ
(Adaptare după profilul de competență propus de E. Păun)
Tipul lecţiei de
antrenament:
Caracterul
antrenamentului:
Perioada:
Tăria antrenamentului:
Durata antrenamentului:
Conținut (strategie) Dozare Recomandări
Partea lecției
Recomandări
volum,
Metode – Materiale - Mijloace de acționare metodice
Obiectivele pregătirii intensitate
(exerciții) formulate de
complexitate
student

Partea introductivă

Partea fundamentală

Partea de încheiere

Refacerea după
antrenament

Observații

88
VI.3. Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 1(Tab.nr.5)

Data................................................................

Nivelul de instruire.......................................

Ramură sportivă...........................................

Nr. Indicatori Note


crt. 4 5 6 7 8 9 10
PROIECTAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de
învățământ, programelor, conținuturi, metodologii etc.)
1. Calitatea proiecțiilor didactice (planul de pregătire anual,
planul de pregătire pe mezostructură, planul de pregătire pe
microciclu, planurile de lecție de antrenament etc.) –
formularea obiectivelor.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Parcurgerea adecvată a lecţiei de antrenament – dozarea
raţională a timpului alocat fiecărei părți de lecție
Prezentarea conţinutului lecției (strategie)
Realizarea obiectivelor
Realizarea comunicării
Selectarea mijloacelor, procedeelor metodice și metodelor
2. Capacitatea de adaptare la condițiile concrete de
desfășurare a activității didactice și particularităților
sportivilor
Personalitatea studentului practicant: Ţinuta, autoritatea
în faţa grupei de sportivi; limbajul (corect, terminologie
specifică domeniului, expresivitate, accesibilitate);
atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia
profesor antrenor - sportiv, sportiv – sportiv.
CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE
AUTOEVALUARE Formele de evaluare folosite;
conştientizarea sportivilor asupra rezultatelor evaluării;
3.
propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor
reuşite şi a celor mai puţin izbutite.

Profesor-coordonator practică....................................................

Semnătura...................................................................................

Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 =………………………..(cifre şi litere)

89
Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 2

Data................................................................

Nivelul de instruire.......................................

Ramură sportivă...........................................

Nr. Indicatori Note


crt. 4 5 6 7 8 9 10
PROIECTAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de
învățământ, programelor, conținuturi, metodologii etc.)
1. Calitatea proiecțiilor didactice (planul de pregătire anual,
planul de pregătire pe mezostructură, planul de pregătire pe
microciclu, planurile de lecție de antrenament etc.) –
formularea obiectivelor.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Parcurgerea adecvată a lecţiei de antrenament – dozarea
raţională a timpului alocat fiecărei părți de lecție
Prezentarea conţinutului lecției (strategie)
Realizarea obiectivelor
Realizarea comunicării
Selectarea mijloacelor, procedeelor metodice și metodelor
2. Capacitatea de adaptare la condițiile concrete de
desfășurare a activității didactice și particularităților
sportivilor
Personalitatea studentului practicant: Ţinuta, autoritatea
în faţa grupei de sportivi; limbajul (corect, terminologie
specifică domeniului, expresivitate, accesibilitate);
atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia
profesor antrenor - sportiv, sportiv – sportiv.
CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE
AUTOEVALUARE Formele de evaluare folosite;
conştientizarea sportivilor asupra rezultatelor evaluării;
3.
propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor
reuşite şi a celor mai puţin izbutite.

Profesor-coordonator practică....................................................

Semnătura...................................................................................

Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 =……….…………........(cifre şi litere)

90
VI.4. Fişa de evaluare a lecţiei finale

Data................................................................

Nivelul de instruire.......................................

Ramură sportivă...........................................

Nr. Indicatori Note


crt. 4 5 6 7 8 9 10
PROIECTAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de
învățământ, programelor, conținuturi, metodologii etc.)
1. Calitatea proiecțiilor didactice (planul de pregătire anual,
planul de pregătire pe mezostructură, planul de pregătire pe
microciclu, planurile de lecție de antrenament etc.) –
formularea obiectivelor.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI DE ANTRENAMENT
Parcurgerea adecvată a lecţiei de antrenament – dozarea
raţională a timpului alocat fiecărei părți de lecție
Prezentarea conţinutului lecției (strategie)
Realizarea obiectivelor
Realizarea comunicării
Selectarea mijloacelor, procedeelor metodice și metodelor
2. Capacitatea de adaptare la condițiile concrete de
desfășurare a activității didactice și particularităților
sportivilor
Personalitatea studentului practicant: Ţinuta, autoritatea
în faţa grupei de sportivi; limbajul (corect, terminologie
specifică domeniului, expresivitate, accesibilitate);
atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia
profesor antrenor - sportiv, sportiv – sportiv.
CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE
AUTOEVALUARE Formele de evaluare folosite;
conştientizarea sportivilor asupra rezultatelor evaluării;
3.
propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor
reuşite şi a celor mai puţin izbutite.

Profesor-coordonator practică....................................................

Semnătura...................................................................................

Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 =……………..(cifre şi litere)

91
92
BIBLIOGRAFIE

1. ACHIM St., 2002, Planificarea în pregătirea sportivă, Edit. Ex PONTO București.


2. ALEXE N., 1993, Antrenamentul sportiv modern, Ed. Editis, București.
3. ALECU A., 2012, Dinamica efortului în antrenamentul de kaiac, Edit. Pim Iaşi.
4. ALECU A., 2013, Iniţiere-Didactică-Competiţie antrenamentul de kaiac-canoe,
Edit. Pim Iaşi
5. ALECU A., 2019, Aspecte metodologice ale antrenamentului sportiv în kaiac
canoe, Edit. Universităţii din Piteşti
6. BOMPA T., 2003, Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Edit. EX PONTO,
București.
7. BOMPA T., 2003, Performanța în jocurile sportive - Teoria și metodica
antrenamentului, Edit. EX PONTO, București.
8. BRACK R., HOHMAN A., 1986, Teoria și practica antrenamentului sportiv,
Internationaes Berliner Sportspiel – Szmposium, Ahrensburg.
9. C.C.P.S., 1994, Manual de educație fizică în școală, vol I, EFS 1+2/.
10. C.C.P.S., 1998, Învățarea. Sportul la copii și juniori, Nr. 110, București.
11. CERGHIT I., și colab., 1991, Didactica – Manual pentru cls. a X-a școli normale,
Edit. Didactică și Pedagogică R.A., București.
12. COJOCARU V., 2002, Teoria și Metodologia instruirii, Edit. Didactică și
Pedagogică, R.A., București.
13. COLIBABA –EVULEȚ D., BOTA I., 1998, Jocuri sportive – Teorie și metodică,
Edit. Aldin, București.
14. CRISTEA S., 1998, Dicționarul de termeni pedagogici, Edit. Didactică și
Pedagogică, R.A., București.
15. DRAGNEA A., BOTA A., 1999, Teoria activităților motrice, Edit. Didactică și
Pedagogică R.A., Bucureşti.
16. DRAGNEA A., și colab., 2000, Teoria educației fizice și sportului, Edit. Cartea
Școlii, Bucureşti.
17. DUMITRIU Gh., DUMITRIU C., DAMIAN I., DUMITRIU I., 2002,
Psihopedagogie, Edit. Alma Mater, Bacău.
18. GUIDEA N., RAȚĂ G., 2000, Didactica Educației Fizice. Curs, FES Bacău.
19. HERŢEG L., 1999, Teoria educației fizice și sportului, Edit. Minton, Timișoara.
20. JINGA, I., NEGREŢ I., 1982, Predarea și învățarea eficientă, în Rev. de
pedagogie
21. LYLE J., 2005, Modele și strategii de antrenament, extras din lucrarea Sports
coaching concepts, Routledge Taylor & Francis Books Ltd., 2004, traducere
INCS.
22. MANNO R., 1992, Leş bases de l‫׳‬entrainement sportif, Editions „Revue E.P.S.”-
11, avenue de tremblay -75012, Paris.
23. MAROLICARU M., 1992, Abordarea sistemicp a educației fizice.
24. MATVEEV L.P., 1997, Fundamentals of sport trening Fis, Mosca.
25. MIHĂILĂ I., POPESCU Daniela Corina, 2015, Handbal. Curs teoretic. Pregătire
specializată, Edit. Universității din Pitești.

93
94
ANEXE

95
96
COMPETIŢIA SPORTIVĂ
NIVELUL
LOCUL DESFĂŞURĂRII DATA
DESFĂŞURĂRII RESPONSABIL
COMISIE TEHNICĂ

Nr………./……………
Vizat Director instituţie, profesor:……………..

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE


ORGANIZARE A COMPETIŢIEI
Argument :

Dezvoltarea SPORTIV- profesională de calitate prin:


- îmbunătățirea procesului de antrenament şi competiţie.
- ajută cadrele didactice-antrenorii să răspundă eficient nevoilor sportivilor cu
diferite stiluri și ritmuri de îvățare prin concurs şi competiţie ;
Acesta este riguroasă, susținută și are în vedere o îmbunătățire care să reziste în
timp ;
- este îndreptată către dezvoltarea intelectuală a cadrului didactic profesor-
antrenorului ;
- este proiectată și condusă de cadre didactice profesor-antrenor, se bazează pe
cele mai bune forme și principii de învățare teoretică-practică pentru
sportivi, implică luarea deciziilor în colectiv-echipe.
- răspunde în mod echilibrat atât nevoilor personale cât și nevoilor colective.
- se bazează pe utilizarea tehnicilor moderne impuse de federaţia internaţională.
- conduce la schimbarea mentalității în sensul calității și competiției la nivel
mondial.

Cine Obs
NR Obiective Acţiuni concrete Termen Răspunde

-Întrunirea membrilor comisiei de


1 1.Stabilirea organizare; Septembrie Responsabil
cadrului -Analiza activității comisiei Comisie
organizatoric şi desfăşurate
sporirea eficienţei -Prezentarea programului
actului sportiv managerial;
-Stabilirea activităților-
competitionale pentru anul viitor
-Stabilirea graficului acțiunilor-

97
competitionale pe anul viitor
-Proiectarea activității de organizare
a competiţiilor anuale și
semestriale; Stabilirea-planificarea;
-Verificarea calificării şi a
competentelor membrilor comisiei.
-Studierea calendarului şi a
prevederilor regulamentare;
-Selecţia judicioasă a materialelor şi
mijloacelor de lucru.
-Adaptarea resurselor strategice şi a
conţinutului. specific la nivelul
specificităţii competiţilor.
-Corelarea activităţii comisiei cu
activitatea. celorlalte comisii ale
instituţiei, federaţiei.

2. Optimizarea 1) Identificarea nevoilor de Responsabil


componentelor perfecționare a antrenorilor şi Comisie
2 structurale ale sportivilor și elaborarea planului Permanent
procesului de managerial al colectivului
organizare comisiei.

2) Informarea continuă asupra


problemelor de specialitate, rolul
şi specificitatea competiţiilor.

3) Organizarea de dezbateri
metodice pe probleme de
proiectare, organizare, optimizare
și evaluare a competiţiilor. .

3 1) Informarea membrilor
3. Asigurarea colectivului comisiei cu privire la Sept- Dec.
circulației activitățile de formare.
informației Responsabil
2) Întocmirea și realizarea Comisie
graficului de activități.

3) Participarea la sesiuni de
comunicări științifice.

4) Prezentarea și dezbaterea
programelor noi și găsirea unor
modalități eficiente de aplicare a

98
acestora în cadrul competiţiilor.

4 4. Monitorizarea 1) Întocmirea fișelor de asistență, a


perfecționării proceselor verbale la fiecare Permanent Responsabil
periodice și activitate a comisiei. Comisie
evaluarea 2) Întocmirea fișei de monitorizare
activității. a activității membrilor din cadrul
comisiei.
3) Verificarea avizării programelor
și planificărilor opționale și
monitorizarea activităților de acest
tip.
5 5. Perfecționarea -Colaborarea cu Permanent Responsabil
prin activități FRKC ;MTS ;COR. Cadre
metodico- -Participarea activă la activităţi membre ale
științifice a metodice. comisiei
comisiei -Realizarea de schimburi de
experiența.
-Diversificarea formelor de
pregătire, de perfecționare.
-Efectuarea unor sondaje de opinie
pentru testarea nevoii de
perfecționare.
6 6. Urmărirea 1. Creşterea numărului de Sfârşitul Responsabil
progresului competiţii. anului Cadre
instructiv- 2. Diversificarea metodelor de competiţio didactice
performanţial motivare pentru activitățile de nal membre
învăţare şi familiarizarea sportivilor
cu exigentele competiţionale.
3. Evaluarea şi autoevaluarea
activităților desfășurate în cadrul
comisiei de organizare.

Responsabil COMISIE ORGANIZARE


PROFESOR-ANTRENOR GRADUL:……………………………….

99
Ciclul săptămânal ETAPĂ CICLU SĂPTĂMÂNAL Kaiac canoe grupa Nr începători

I-II-III-a

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

A1
A1 LECŢIA 3
A 1 LECŢIA 1 Alergare 15’ A1 LECŢIA 5
Alergare 15’ Gimnastică 15’ Alergare 15’
Gimnastică 15’ LIBER -ex.gen. 5’ LIBER Gimnastică 15’ LIBER LIBER
-ex.gen. 5’ -ex.specif.5’ -ex.gen. 5’
-ex.specif.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.specif.5’
-ex.mobilit.5’ -Preg.ţeh.vâslit 40’ -ex.mobilit.5’
-Preg.ţeh.vâslit 40’ -Preg.fizică -Preg.ţeh.vâslit 40’
-Preg.fizică -dez.forţei gen. -Preg.fizică
-dez.forţei gen. -Restab.-rev. la -dez.forţei gen.
-Restab.-rev. la normal 15’ -Restab.-rev. la
normal 15’ normal 15’

Observaţii: Preg.fizică gen. Cu Preg.fizică gen. Cu


accent pe ţeh. de accent pe ţeh. de
vâslit vâslit

MICROCICLU-CICLU SĂPTĂMÂNAL ÎNCEPĂTORI

100
Ciclul săptămânal ETAPĂ CICLU SĂPTĂMÂNAL DATĂ ..........

II VII-a NR.......
Acumulare

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

A1

A 1 LECŢIA 1 A1 LECŢIA 2 A1 LECŢIA 3 A1 LECŢIA 4 A1 LECŢIA 5 A1 LECŢIA 6


Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’
Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ LIBER
-ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’
-ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’
-ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’
-Preg.vâslit OII 60’ -Preg.vâslit OII 60’ -Preg.vâslit OII 60’ -Preg.vâslit OII60’ -Preg.vâslit OII 60’ -Preg.vâslit OII 60’
-Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică
-dez.forţei rez.F1 -dez.forţei rez.F1 -dez.forţei rez.F1 -dez.forţei rez.F1 -dez.forţei rez.F1 -dez.forţei rez.F1
-Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la
normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’
A2
LIBER LIBER LIBER LIBER LIBER LIBER LIBER

Observaţii:

MICROCICLU-CICLU SĂPTĂMÂNAL AVANSAŢI

101
Ciclul săptămânal ETAPĂ CICLU SĂPTĂMÂNAL DATA 17-23 mai 2010

III VII-a NR.30


Acumulare

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ


A1
A1 LECŢIA 2 A1 LECŢIA 3 A1 LECŢIA 4 A1 LECŢIA 5 A1 LECŢIA 6 A1 LECŢIA 5
A 1 LECŢIA 1 Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’
Alergare 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ Gimnastică 15’
Gimnastică 15’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’
-ex.gen. 5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’
-ex.specif.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’
-ex.mobilit.5’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI60’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI
-Preg.vâslit OI 60’ -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică -Preg.fizică 60’
-Preg.fizică -dez.forţei rez.F2 -dez.forţei rez.F2 -dez.forţei rez.F2 -dez.forţei rez.F2 -dez.forţei rez.F2 -Restab.-rev. la
-dez.forţei rez.F2 -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la normal 15’
-Restab.-rev. la normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’
normal 15’
A2

A1 LECŢIA 1 A1 LECŢIA 2 A1 LECŢIA 3 A1 LECŢIA 4


Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’ Alergare 15’
Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ LIBER Gimnastică 15’ Gimnastică 15’ LIBER LIBER
-ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’ -ex.gen. 5’
-ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’ -ex.specif.5’
-ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’ -ex.mobilit.5’
-Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI 60’ -Preg.vâslit OI 60’
-Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la -Restab.-rev. la
normal 15’ normal 15’ normal 15’ normal 15’
Observaţii:

MICROCICLU-CICLU SĂPTĂMÂNAL PERFORMANŢĂ


102
Tabel nr. 1 –Modalităţi de pregătire

Tabelul de mai jos face un rezumat al diferitelor modalităţi de pregătire (tabel nr. 1).
Efectul Intensitatea Repetări Serii Pauză Viteză de
antrenamentului execuţie
Forţa maximă 85-100% 1-5 5-7 3-5 min Optimă
90-100% 1-3 6-8 3-5 min
Forţa maximă şi 70-80% 8-12 4-5 3-5 min Fluentă
hipertrofie 60-70% 13-20 3-4 3-5 min
Forţa elastică
a. Forţa explozivă 50-70% 6-12 4-5 3-5 min Rapidă
b. Forţa rapidă 30-40% 8-12 4-5 3-5 min Rapidă
Forţa –rezistenţa
a. anaerobă 40-60% 15-20 3-4 1-2 min optimă
b. aerobă 20-40% 30-60 (din 3-4 1-2 min
rep.max.)

Tabel nr. 2 – Forţa maximă şi hipertrofia musculară

Pentru forţă hipertrofie musculară se va urmări programul de mai jos (tabel 2).
Forţa de bază (hipertrofie) Forţa maximă
Intensitate 60-75% 80-100%
Repetări 12-20 3-7
Serii 3-4 5-8
Pauză 3-5 min 3-5 min
Viteza mişcării fluentă optimă
Nr. exerciţii 5-6 5-6
Nr. total de repetări 180-480 375-336

103
103
103
Tabel nr. 3 – Forţa – rezistenţa

Intensitate Forţa rezistenţa anaerobă Forţa rezistenţa aerobă


50-60% 30-40%
Repetări 15-20 30-60
Serii 3-4 3-4
Pauză 1-2 min 1-2min
Viteza mişcării fluentă spre rapidă optimă
Nr. exerciţii 5 5
Nr. total de repetări 225-400 900-1200

Tabel nr. 4 – Forţa elastică (forţa explozivă şi forţa rapidă)

Forţa elastică, care este un factor important într-o tehnică de vâslire optimă, poate fi
antrenată după cum urmează (tabel 4):
Intensitate Forţa rapidă explozivă Forţa rapidă
50-70% 30-40%
Repetări 6-10 8-12
Serii 4-5 6-7
Pauză 3-5 min 3-5min
Viteza mişcării Rapidă Rapidă
Nr. exerciţii 6-7 6-7
Nr. total de repetări 144-350 252-588

104
104
104
Forţa rezistenta 1
Tabel nr.5. F 1 - TIP FORŢĂ : REZISTENŢĂ, LUCRU ÎN CIRCUIT

Formă Dezvoltarea forţei rezistente


Metodă Antrenamentul în circuit
Volum 8-10 exerciţii, 30 minute fără pauză,etape de 30 minute de
lucru
Încărcătură 40%
Pauză Atât cât durează schimbarea exerciţiului
Exerciţii Tracţiuni, imp,culcat, ramat oriz, abdomen, genoflexiuni,
tras stg, flotări, tras drpt, imp în faţă, ramat vert.

Tabel nr.6. F 2 – TIP FORŢĂ : REZISTENŢĂ, LUCRU ÎN SERII

Formă Dezvoltarea forţei rezistente


Metodă Serii
Volum 8 exerciţii, 5 serii de fiecare, 12 – 15 rep.pe serie
Încărcătură 70%
Pauză 1 minut între serii
Exerciţii imp,culcat, ramat oriz, abdomen, tras stg, flotări, tras drpt,
imp în faţă, ramat vert.

Forţa viteza 1

Tabel nr.7. F 1 – TIP FORŢĂ : VITEZĂ, LUCRU ÎN SERII

Formă Dezvoltarea forţei viteză


Metodă Serii cu execuţie rapidă
Volum 6 exerciţii, 4 serii de fiecare, 12 rep.pe serie
Încărcătură 60-70%
Pauză 2 minute între serii
Exerciţii imp,culcat, ramat oriz, flotări, tras stg , tras drpt, imp în
faţă.

Tabel nr.8. F 1 - TIP FORŢĂ : MAXIMALĂ LUCRU ÎN SERII

Formă Dezvoltarea forţei rezistente


Metodă Antrenamentul în SERII
Volum 4-5 EXERCIŢII
Încărcătură 90-95%
Pauză 2 minute între serii
Exerciţii imp,culcat, ramat oriz, abdomen, tras stg, tras drpt.

105
105
105
106
106
106
INTERNAŢIONAL FEDERATION OF CANOE (I.C.F.)

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ CANOE (I.C.F.)


(https://www.canoeicf.com/)

RACING RULES
(REGULI DE CONCURS)

107
107
107
ÎN VIGOARE DE LA-01.ianuarie.1989
Federaţia Internaţională de Canoe (I.C.F.)
(https://www.canoeicf.com/)

REGULAMENT DE CONCURS

• REGULAMENT GENERAL

• Obiect
Obiectul competiţiei curselor de canoe este parcurgerea unui traseu fără obstacole, definit
clar, în cel mai scurt timp posibil.
• Concursuri internaţionale
Toate concursurile anunţate ca internaţionale vor fi ţinute în conformitate cu
regulamentul F.I.C. Competiţiile organizate de federaţiile naţionale sau cluburile lor sunt
considerate internaţionale dacă sunt invitaţi să participe şi concurenţi dintr-o ţară străină.
Aceste competiţii trebuie să fie controlate de cel puţin un oficial acreditat în posesia unei
legitimaţii de oficial internaţional.
• Probele oficiale recunoscute de F.I.C. sunt următoarele:
• Pentru bărbaţi:K1; K2; K4; C1; C2; C4; - 500 şi 1000m;
K1; K2; K4; C1; C2; - 10.000 m
• Pentru femei: K1; K2; K4 - 500 m;
K1; K2 - 5.000 m
• Distanţele oficiale ale concursurilor recunoscute de F.I.C. sunt următoarele:
• Pentru bărbaţi: 500; 1.000 şi 10.000 m
• Pentru femei: 500 şi 5.000 m
• Concurenţi
Numai membrii cluburilor afiliate la o federaţie naţională membră a F.I.C. au dreptul să
ia parte la o competiţie internaţională.
Toţi concurenţii trebuie să se conformeze regulamentului în concordanţă cu art. 39 al
Statutului F.I.C.
Un concurent este admis întotdeauna să ia parte individual într-o competiţie
internaţională, dar trebuie să obţină, în fiecare caz în parte, permisiunea specială a federaţiei
naţionale.
Dacă un concurent este membru al federaţiei unei ţări străine în care el domiciliază,
întotdeauna el este primit să ia parte la o competiţie în numele acelei federaţii străine, dar trebuie,
în fiecare caz individual, să obţină permisiunea specială de la federaţia naţională a ţării sale de
origine.
Dacă un concurent a domiciliat în una şi aceeaşi ţară străină doi sau mai mulţi ani, nu mai
are nevoie să obţină permisiunea specială a ţării sale de origine. Această regulă nu se aplică
concurenţilor care au părăsit ţara în care locuiesc. În acest caz, ei pot concura pentru federaţiile
acestei ţări fără să aştepte trecerea celor doi ani.
• Competiţii mixte
Competiţii mixte, în care iau parte bărbaţi şi femei, fie în aceeaşi barcă, fie în întreceri
unii contra altora, nu se permit.
• Calendar competiţional

108
108
108
Înainte de 01 august al fiecărui an, toate federaţiile naţionale vor trimite la sediul F.I.C. la
Preşedintele Comitetului de concurs câte o copie cu propunerile programului concursului lor
internaţional pentru anul următor.
Federaţile pot completa sau modifica acest calendar până la 30 septembrie. După această
dată calendarul va fi considerat definitiv şi va fi publicat.
• CATEGORII ŞI REGULI DE CONSTRUCŢIE
• Restric ţii
Bărcile oficiale recunoscute de F.I.C. ca ,,bărci internaţionale” sunt următoarele:
Pentru bărbaţi: K1; K2; K4; C1; C2; C4
Pentru femei: K1; K2; K4

K1 K2 K4 C1 C2 C4
520 650 1100 520 650 900 Lungime maximă
12 18 30 16 20 30 Greutate minimă

Toate măsurătorile sunt în centimetri şi toate greutăţile în kilograme. Bărcile, accesoriile


şi îmbrăcămintea pot purta marca fabricii, reclame şi cuvinte.
Marca fabricii nu va depăşi 20x5cm pe barcă şi 10x3cm pe îmbrăcăminte, accesorii şi
padele şi în ultimul caz numai odată pe fiecare faţă.
În cazurile în care reclamele sunt folosite pe lângă mărcile fabricii, fiecare simbol trebuie
să se conformeze cu termenii art. 39 al Statutului şi următoarele specificaţii:
• Pe ambarcaţiuni ele nu vor fi repetate mai mult de două ori şi vor trebui să nu depăşească
500 cmp pe fiecare suprafaţă;
• Pe îmbrăcăminte ele nu vor fi repetate de mai mult de două ori şi trebuie să nu
depăşească 400 cmp pe fiecare suprafaţă;
• Pe padele ele nu vor depăşi 50 cmp pe fiecare pală;
• Pe accesorii ele nu vor depăşi 50 cmp în suprafaţă;
Suprafaţa controlată a reclamelor trebuie să fie de formă dreptunghiulară, incluzând
reclama.
Linia călăuzitoare pentru orice fel de material publicitar purtat pe îmbrăcămintea şi
echipamentul sportivilor va fi după cum urmează:
• F.I.C. şi federaţiile naţionale organizând o competiţie nu vor angaja în
exclusivitate sponsori publicitari;
• Federaţiile naţionale participante la Campionatele Mondiale şi Continentale vor
avea un desen publicitar uniform care să identifice sponsorii lor;
• Toate materialele publicitare vor fi plasate în aşa fel încât să nu interfereze cu
identificarea concurenţilor şi să nu influenţeze rezultatul cursei;
• Toate materialele publicitare folosite vor fi în conformitate cu Codul Atletic al
Comitetului Olimpic Internaţional şi Regula de Eligibilitate a F.I.C.
Orice ambarcaţiune, accesoriu sau articol vestimentar care nu se conformează cu
condiţiile specificate mai sus vor fi interzise folosirii în timpul competiţiei.
• Construcţie
Toate felurile de materiale de construcţie sunt premise.
Secţiunea şi liniile longitudinale ale corpului kaiacului vor fi convexe, neîntrerupte şi tot
timpul rigide.

109
109
109
Nicio substanţă străină care să dea concurenţilor un avantaj incorect nu va putea fi pusă
pe ambarcaţiuni.
Toate dispozitivele electrice/electronice sunt interzise într-o barcă şi în timpul
concursului, acestea incluzând:
• Pompe electrice
• Dispozitive de măsurare a vitezei
• Uniformizatoare de efort
• Monitoare cardiace
• Kaiace
Este permisă folosirea cârmelor. Grosimea maximă a lamei cârmei nu trebuie să
depăşească 10mm în cazul K1 şi K2 sau 12mm în cazul K4, în toate cazurile când formele
cârmei sunt în prelungirea lungimii kaiacului.
• Canoe
Canoea trebuie să fie construită simetric pe axa longitudinală a lungimii sale.
Folosirea cârmelor sau a altor aparate de menţinere a direcţiei canoei nu sunt premise. O
chilă, dacă există, trebuie să fie dreaptă, să se întindă pe toată lungimea canoei şi să nu iasă la
iveală mai mult de 30cm sub cocă.
Canoea de simplu poate fi descoperită în întregime şi nu va fi acoperită mai mult de
150cm de la provă şi 75 cm de la pupă, apreciate de la marginea exterioară a provei sau pupei la
cel mai îndepărtat punct al punţii din faţă şi, respectiv, din spate.
Canoea de dublu poate fi în întregime descoperită, lungimea minimă pentru partea
descoperită va fi de 295 cm.
Canoea de 4 poate fi descoperită în întregime, lungimea minimă a părţii descoperite va fi
de 410 cm.
• Controlarea bărcilor
Lungimea kaiacului şi a canoei vor fi măsurate între extremităţile provei şi pupei.
Etravele sau alte protecţii ale provei sau pupei, dacă există, vor fi incluse în măsurătoare. Orice
cârmă formând o prelungire a lungimii kaiacului nu va fi inclusă în măsurătoare.
Lăţimea kaiacului sau a canoei va fi măsurată la partea cea mai lată. Întăriturile laterale,
dacă există, nu sunt incluse în măsurătoare.
Nu este permisă nicio modificare în kaiace sau canoe după măsurătoare şi înainte să fi
avut loc competiţia.
Tot echipamentul detaşabil va fi îndepărtat. Rezemătoarele permanente ale genunchiului
ataşate în mod definitiv pe podeaua bărcii şi adaptările flotabile din material absorbant al apei
trebuie să fie perfect uscate la prima cântărire înaintea cursei.
Primele 4-5 sau mai multe bărci în conformitate cu decizia Comitetului de Competiţie vor
fi recontrolate imediat după cursă.
• ORGANI ZAREA COMPE T IŢ IIL OR

• Oficiali
Competiţiile internaţionale vor fi ţinute sub supravegherea următorilor oficiali:
• Arbitrul principal
• Organizator tehnic
• Secretar de competiţie
• Starter (i)
• Alinier (i)

110
110
110
• Arbitrul (i) liniei de 25 m
• Arbitrul (i) de parcurs
• Arbitrul (i) punctului de ocolire
• Arbitrul (i) liniei de sosire
• Cronometrator (i)
• Controlor de bărci
• Crainic
• Oficial cu presa
Dacă împrejurările permit, o persoană poate funcţiona în două din funcţiile de mai sus.
Nicio persoană neautorizată nu poate intra în spaţiul oficialilor, în afară de cazul în care
Comitetul Competiţiei sau Juriul trimit pentru oficialii sau conducătorul echipelor în stare să
rezolve unele situaţii.
Conducerea superioară a competiţiei va fi în mâinile Comitetului Competiţiei care va
consta din:
• Arbitrul principal
• Organizatorul tehnic
O persoană suplimentară poate fi unul din ceilalţi oficiali, cu condiţia că funcţia să să-i
permită să fie tot timpul lângă linia de sosire. Această persoană este desemnată de organizatorul
tehnic. Doi membri ai Comitetului Competiţiei trebuie să fie în posesia unei legitimaţii valabile
de oficial internaţional.
C omi tetul C ompetiţ iei
trebuie:
• Să organizeze competiţia şi să supravegheze pregătirea ei;
• În caz de vreme nefavorabilă sau alte împrejurări neprevăzute care fac imposibilă
desfăşurarea concursului, să amâne competiţia şi să decidă o altă dată când va
putea fi ţinută;
• Să asculte orice contestaţie care poate fi făcută şi să decidă asupra oricărei dispute
care se poate naşte;
• Să decidă asupra problemelor referitoare la descalificări, în cazul în care
regulamentul a fost încălcat. Dacă un concurent a fost nedreptăţit în timpul unei
curse, Juriul îi poate permite să participe la o altă cursă sau la finală. Decizia
Juriului se va baza pe Regulamentul de concurs al F.I.C. Sancţiunile, în
concordanţă cu Statutul F.I.C. pot fi impuse, de exemplu descalificarea pe o
perioadă mai lungă decât durata concursului respectiv;
• Înaintea oricărei decizii care se ia în legătură cu încălcarea regulamentului, să
asculte părerea arbitrului principal care a supravegheat cursa în care a avut loc
infracţiunea. Juriul va cere şi părerea altor oficiali ai cursei, dacă se presupune a fi
de însemnătate pentru clarificarea infracţiunii invocate.
Înd atoririle oficiali lor
Arbitrul principal: care este de asemenea Preşedintele Comitetului Competiţiei, va decide
în toate cazurile ivite în timpul concursului respectiv care nu sunt cuprinse în acest Regulament.
Organizatorul tehnic: va supraveghea cursele şi va fi responsabil de desfăşurarea lor în
conformitate cu programul, fără amânări inutile. El îi va informa în timp util pe oficialii
interesaţi, înaintea dării startului unei noi curse. Cu ajutorul Controlorului bărcilor el trebuie să
asigure respectarea întocmai a Regulamentului, referitor la măsurători pentru toate bărcile care
iau parte la concurs. El se va asigura că, Crainicul să dea spectatorilor toate informaţiile necesare
despre cursă, ca şi ordinea la start, numele concurenţilor absenţi la start şi rezultatele.
110
110
110
Secretarul concursului: va fi răspunzător de înregistrarea rezultatelor şi de pregătirea
listei câştigătorilor. El va înregistra timpul predării oricăror contestaţii. El va aproviziona
Oficialul cu presa cu toate informaţiile necesare cu privire la disputarea curselor şi cu rezultatele.
Starterul: decide toate problemele referitoare la startul probelor şi este singurul
răspunzător pentru deciziile în cazul starturilor false. Decizia să este definitivă. Engleza va fi
limba folosită.
El va observa dacă arma sau pistolul de start este în bună stare de funcţionare. Cu ajutorul
unui semnal, starterul va comunica cu Comitetul Competiţiei şi după ce a primit un semnal de la
acesta că toţi arbitrii sunt gata, el va aranja concurenţii pe locurile lor şi va da startul în
conformitate cu regulamentul.
Alinierul: îndatorirea alinierului este să aducă bărcile la linia de plecare cât mai repede
posibil, să verifice îmbrăcămintea şi numărul concurenţilor pe spate şi numărul bărcilor. Când
toate bărcile sunt aliniate el va înştiinţa starterul prin ridicarea unui steag alb. Engleza va fi limba
folosită.
Arbitrul liniei de 25 de metri: va semnala starterului cu un steag roşu dacă un concurent a
rupt padela în această suprafaţă.
Arbitrul de parcurs: va observa dacă în timpul curselor este respectat Regulamentul
întocmai. Dacă regulile sunt încălcate, arbitrul de parcurs va raporta infracţiunea Arbitrului
principal care, la rândul lui, va raporta Comitetului Competiţiei.
Comitetul Competiţiei va decide dacă vreun concurent va fi descalificat sau nu. Dacă
Arbitrul are de raportat o infracţiune de la regulament, el va arăta un steag roşu după cursă şi va
face un raport, înainte ca următoarea cursă să aibă loc.
În astfel de cazuri, Comitetul Competiţiei va face cunoscută decizia să imediat şi înainte
ca rezultatul cursei să fie anunţat.
Dacă nu a existat nicio infracţiune de raportat, arbitrul de parcurs va arăta un steag alb.
În cursele de 500 şi 1000 m arbitrul va urmări cursa într-o barcă cu motor. El va fi
complet nestânjenit în timpul cursei. Nimeni, în afara arbitrului de parcurs şi a conducătorului
bărcii nu va fi admis în barca rezervată pentru el.
În cursele de distanţă mare, cu mulţi concurenţi, pot fi numiţi mai mulţi arbitrii de
parcurs. Unul din arbitrii de parcurs va urmări, dacă este posibil, grupul conducător în cursă, dar
fără să deranjeze pe ceilalţi concurenţi.
În caz de rupere a padelei în spaţiul stabilit sau în caz de obstacole, arbitrul de parcurs
trebuie să oprească competiţia, întorcând toate bărcile existente în cursă şi, fluturând un steag
roşu sau folosind un semnal sonor, până ce toate bărcile s-au oprit din vâslit. După aceasta, toate
bărcile se vor întoarce la start.
Arbitrii punctului de ocolire: când o cursă se desfăşoară de-a lungul unui parcurs cu unul
sau mai multe puncte de ocolire, unul sau mai mulţi arbitrii şi un secretar trebuie să staţioneze la
fiecare punct de ocolire în aşa fel încât să aibă o vizibilitate cât mai bună a ocolirii.
Arbitrul de ocolire va observa întoarcerea concurenţilor în conformitate cu Regulamentul.
Secretarul va face o listă a tuturor celor care au trecut punctul de ocolire. Imediat după cursă,
arbitrul de ocolire va raporta arbitrului principal cum s-a ocolit şi dacă a avut loc vreo abatere de
la Regulament.
J udecătorii li niei de sosi re : decid ordinea în care concurenţii au trecut linia de
sosire. Judecătorii vor fi plasaţi într-o poziţie din care toate culoarele, la linia de sosire, pot fi
observate clar.

111
111
111
Dacă judecătorii nu se înţeleg în plasarea a doi sau mai mulţi concurenţi, dispută, în
absenţa fotografiei sosirii, va fi decisă prin simpla majoritate. În caz de votare egală, şeful
judecător are votul decisiv.
Când este folosită fotografia sosirii, rezultatul determinat de judecătorii liniei de sosire va
fi comparat cu fotografia, aceasta fiind decisivă. Filmele video nu sunt o substituţie pentru
fotografia sosirii. Decizia judecătorilor este definitivă.
Cronometrorii: sunt răspunzători cu înregistrarea timpilor. Aceştia vor fi dotaţi cu
cronometre. Înaintea fiecărei curse, şeful cronometror va observa dacă toate cronometrele au fost
întoarse şi testate şi va repartiza activitatea în timpul cronometrării.
La sfârşitul fiecărei curse, el va compara timpii oficiali cu ceilalţi cronometrori şi va
informa imediat secretarul competiţiei în legătură cu acest aspect.
Fiecare cursă va fi cronometrată de cel puţin doi cronometrori. Când cronometrele nu au
înregistrat acelaşi timp, timpul cel mai lung va fi considerat corect. Cronometrele vor fi pornite
când fumul pistolului sau al armei de start este vizibil, nu când este auzit sunetul împuşcăturii.
Cronometrorii pot fi, de asemenea, folosiţi ca judecători ai liniei de sosire.
C ontrolorul bărcil or : îl va asista pe organizatorul tehnic la verificarea
ambarcaţiunilor care iau parte la concurs. Dacă vreuna din acestea nu corespunde exigenţelor
F.I.C. privitor la clasificare (regulile 6 şi 8), vor fi excluse din concurs.
Crainicul: va anunţa startul fiecărei curse, ordinea la start şi poziţia concurenţilor în
timpul cursei, după instrucţiunile organizatorului tehnic. După ce cursă s-a terminat, el va anunţa
rezultatele.
Oficialul cu presa: trebuie să ţină la curent cu toate informaţiile necesare reprezentanţii
presei, radioului, televiziunii despre curse şi desfăşurarea lor. El este autorizat în acest fel să
ceară informaţii de la diferiţi oficiali care trebuie să procure pentru el, pe cât posibil, copii ale
rezultatelor oficiale.
• Oficiali ai Regatei Internaţionale
La Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Continentale, Juriul şi toţi oficialii
trebuie să fie recunoscuţi ca fiind oficiali ai regatei internaţionale, cu certificat valabil. O
asemenea recunoaştere este dată de F.I.C. persoanelor care au trecut un examen.
Numai federaţiile naţionale sunt îndreptăţite să decidă candidaţi pentru această
examinare. Cererea trebuie să fie însoţită de o taxă de 20 $ S.U.A.
Candidaţii vor avea vârste cuprinse între 25 şi 50 de ani şi cel puţin 5 ani experienţă ca
oficiali ai regatei naţionale. Numele lor sunt comunicate Secretariatului General al F.I.C. şi
Preşedintelui Comitetului de Concurs cu cel puţin două luni înaintea datei examenului.
Un subcomitet al F.I.C. format din trei membrii aleşi din timp în timp, vor face această
examinare în funcţie de Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Continentale. Examenul va
fi susţinut în una din cele trei limbi oficiale ale F.I.C. şi se va baza pe cunoaşterea Statutului
F.I.C., a Regulamentului F.I.C. şi a experienţei practice în concursuri. Dacă o federaţie naţională
cere de asemenea o examinare la o altă dată, federaţia interesată va suporta cheltuielile de cazare,
masă şi transport al acestui subcomitet.
Candidaţii care au picat la examinare se pot înscrie la o alta în anul următor. Candidaţii
admişi vor primi o legitimaţie de oficial al regatei internaţionale. Cheltuielile făcute de candidaţi
în ceea ce priveşte examinarea trebuie să fie suportate de federaţia lor naţională.
• Invitaţii
O invitaţie la o competiţie internaţională va cuprinde următoarele informaţii:
• Data şi locul competiţiei;

112
112
112
• Situaţia şi planul parcursului;
• Probele şi distanţele curselor;
• Ordinea şi orele de start ale probelor;
• Dacă probele se desfăşoară pe apă stătătoare sau curgătoare, în amonte sau în aval şi
adâncimea minimă a apei;
• Suma taxei de înscriere;
• Adresa la care vor fi trimise înscrierile;
• Ultima dată pentru primirea înscrierilor. Această dată nu va fi mai devreme de 14 zile
înaintea primei zile de concurs.
• Înscrieri
Pentru un concurs internaţional, înscrierile pot fi făcute numai de federaţia naţională, în
conformitate cu regulamentul dat în invitaţie.
O înscriere, oricum, va cuprinde întotdeauna următoarele:
• Numele clubului sau federaţiei de care aparţin concurenţii;
• Probele şi distanţele în care echipa este propusă pentru participare;
• Numele şi prenumele fiecărui concurent împreună cu data şi anul naşterii sale şi cetăţenia
să. Un concurent care este înscris pentru probele de juniori într-o regată internaţională
trebuie să aibă vârsta minimă de 15 ani şi maximă de 18 ani în cursul anului în care
regata are loc. Într-o înscriere pentru Campionatul de juniori, împreună cu numele şi
prenumele, naţionalitatea, sexul, locul naşterii şi numele clubului său trebuie comunicate
înaintea primei cursei iar conducătorul delegaţiei trebuie să furnizeze dovada
documentară ca: paşaport, legitimaţie de identitate sau document similar cu fotografie
care să confirme vârsta concurentului.
• Date similare cu privire la rezervă, dacă aceasta există;
• Pe lângă echipele înscrise, federaţiile naţionale participante au permisiunea să înscrie
rezerve în fiecare probă, după cum urmează: K1 şi C1 – 1 persoană
K2 şi C2 – 2 persoane
K4 şi C4 – 4 persoane
Rezervele pot fi plasate în oricare din bărcile înscrise în proba respectivă.
O înscriere poate fi telegrafiată dacă este trimisă înaintea miezului nopţii ultimei zile
pentru primirea înscrierilor. Înscrierea prin telegramă trebuie să fie confirmată imediat de o
scrisoare şi în eventualitatea unei informaţii contradictorii, informaţia din scrisoare va avea
prioritate.
Nu pot fi primite înscrieri întârziate.
• Când fac înscrierile proprii, federaţiile naţionale trebuie să dea culorile îmbrăcămintei
purtată de concurenţi şi aceste culori nu trebuie să fie schimbate în timpul competiţiei.
• Acceptarea înscrierilor şi programu l
Cererile pentru înscrieri trebuie să primească răspunsuri în cel mult 48 de ore de la
primire.
Cu cel mult 24 de ore înaintea primei probe a concursului programul definitiv va fi
disponibil pentru cursele regatei, fiind precizate numele şi cetăţenia concurenţilor, dar şi
rezultatele tragerii la sorţi.

• Modificări în înscrieri şi retrageri


Oricare concurent nominalizat în înscrierea finală a ţării sale poate fi înlocuit de oricare
rezervă în orice probă (kaiac băieţi, kaiac fete, canoe). Notificarea modificărilor în înscrieri

113
113
113
trebuie să fie dată în formă scrisă arbitrului principal cu cel puţin o oră înaintea primei curse a
zilei.
Retragerea unei înscrieri este considerată definitivă şi nicio înnoire a înscrierii aceleiaşi
echipe nu este permisă.
Dacă un concurent nu ia startul şi nu are un motiv valabil aprobat de Comitetul de
Competiţie, el va fi descalificat pentru întreaga regată. Un concurent care ajunge prea târziu la
start va fi considerat că are o retragere voluntară şi va fi descalificat sub această regulă.
Taxele de înscriere nu pot fi restituite.
• Modificări în succesiunea probelor
Succesiunea probelor dată în invitaţie şi intervalul dintre curse date în invitaţie sunt fixate
de organizatori. Nu pot fi făcute modificări fără ca reprezentanţii federaţiilor naţionale sau
conducătorii echipelor respective la competiţie să-şi dea consimţământul.
• Semne de marcare
Punctele de ocolire vor fi marcate de cel puţin şase steaguri.
Steagurile vor fi divizate pe diagonală, cu o jumătate roşie şi o jumătate galbenă.
Ambele linii, de plecare şi de sosire, vor fi marcate cu steaguri roşii la punctele în care
aceste linii întretaie limitele extraordinare ale pistei.
Distanţa de 25m de la linia de start, de unde concurenţii pot fi chemaţi înapoi, în
conformitate cu articolul 25, trebuie să fie marcată cu steaguri galbene.
• Parcursuri
Ce cel puţin 50 de ore înaintea startului curselor, pista de concurs va fi măsurată şi
marcată în întregime cu steaguri vizibile clar, montate pe geamanduri.
La start pista va permite o lăţime de cel puţin 5m pentru fiecare barcă.
Liniile de start şi de sosire vor fi în unghi drept cu pista.
Linia de sosire va fi de cel puţin 45m lungime şi va fi marcată de două steaguri roşii.
Judecătorii liniei de sosire trebuie să fie plasaţi, pe cât posibil, lângă linia de sosire.
Pentru cursele până la 1000 m pista va fi dreaptă şi într-o sigură direcţie.
Pentru cursele mai mari de 1000m sunt permise puncte de ocolire. În acest caz, pe cât
posibil, vor fi respectate următoarele condiţii:
• Distanţa dintre liniile de start şi primul steag al primului punct de ocolire va fi dreaptă şi
de maximum 1850,50m;
• Distanţa dintre ultimul steag al primului punct de ocolire şi steagul celui de-al doilea
punct de ocolire va fi dreaptă şi de maximum 1750,50m;
• Distanţa dintre ultimul steag al celui de-al doilea punct de ocolire şi primul steag al celui
de-al treilea punct de ocolire va fi de maximum 500m;
• Descrierile pentru toate celelalte ocoliri vor fi în conformitate cu punctul ,,c” (de la al
patrulea la al doisprezecelea – nu mai multe puncte);
• Raza fiecărei ocoliri va fi de cel puţin 40,50m;
• Ambele linii, de plecare şi de sosire, ale cursei vor fi în faţa turnului de sosire;
• Steagurile roşii de pe linia de sosire vor fi plasate în afară pe cât posibil, în măsură să
permită cea mai largă linie de sosire;
• Pontoanele de plecare pentru cursele de 500m vor fi îndepărtate.

• Numerotarea ambarcaţiunilor
Toate kaiacele şi canoele vor purta o placă verticală, făcută din material netransparent,
marcată cu cifre negre pe un fond galben indicând culoarul.

114
114
114
Plăcile vor fi fixate pe linia de centru pe puntea din spate (canoele pe puntea din faţă).
Dimensiunea numărului plăcii va fi de 18x20cm.
Numerele personale, înzestrate de federaţia personală organizatoare, vor fi plasate numai
pe spatele concurenţilor.
• Istrucţiuni pentru concurenţi
Fiecare conducător de echipă va primi instrucţiuni scrise sau tipărite cu cel puţin 5 ore
înaintea începerii concursului, conţinând următoarele informaţii:
• Ora starturilor;
• Linia de start;
• Linia de sosire;
• Numerele de concurs ale concurenţilor;
• Felul controlului bărcii.
• Contestaţie
O contestaţie împotriva dreptului unei echipe de a lua parte într-o cursă va fi înaintată
arbitrului principal cu cel puţin o oră înaintea startului concursului. O contestaţie făcută mai
târziu – până la 30 de zile de la dată când proba pusă în discuţie a fost ţinută – este singura
admisă dacă oficialii asociaţiei, făcând contestaţie, pot demonstra că acei factori pe care se
bazează contestaţia au fost aduşi la cunoştinţa lor mai târziu de o oră înaintea startului probei.
O contestaţie târzie va fi înaintată Consiliului de Conducere al F.I.C. însoţită de taxa
prevăzută (vezi mai jos).
Contestaţia făcută în timpul competiţiei trebuie adresată Comitetului Competiţiei şi
înaintată arbitrului principal nu mai târziu de 20 de minute după ce conducătorul echipei a fost
informat de decizia împotriva concurenţilor sau echipei şi a semnării de primire.
Toate contestaţiile vor fi făcute în scris şi vor fi însoţite de o taxă de 25$ (sau o sumă
echivalentă în valută ţării în care este organizat concursul). Taxa va fi restituită în cazul în care
contestaţia este aprobată.
• Apeluri (recursuri)
Concurenţii au dreptul să apeleze la F.I.C. prin federaţia lor naţională împotriva unei
decizii a Comitetului Competiţiei în termen de 30 de zile de la data desfăşurării cursei. Apelul va
fi însoţit de o taxă de 25$. Taxa va fi restituită dacă apelul este acceptat. Biroul de Conducere al
F.I.C. va pronunţa decizia definitivă.
• REGULI DE CONCURS
• Descali f icări
Oricare concurent care încearcă să câştige o cursă prin orice altceva decât mijloace
cinstite sau care încalcă Regulamentul de concurs, sau care nu ia în considerare caracterul cinstit
al Regulamentului de concurs va fi descalificat pe durata cursei respective. Oricare concurent,
terminându-şi cursa într-un kaiac sau într-o canoe care se arată în neconcordanţă cu restricţiile
F.I.C. după control, va fi descalificat pentru cursa respectivă.
Este interzisă primirea ajutorului din afară în timpul cursei sau însoţirea de o altă barcă
de-a lungul pistei – chiar în afara culoarelor – sau aruncarea de obiecte pe pistă. Toate aceste
acţiuni vor duce la descalificarea concurenţilor (concurentului) în discuţie.
Toate descalificările pronunţate de Comitetul Competiţiei vor fi confirmate în scris,
imediat, împreună cu motivele descalificării.
Conducătorul echipei confirmă primirea unei copii, cu ora exactă de când începe timpul
pentru contestaţie.

115
115
115
• Mijloace de propulsie
Kaiacul va fi propulsat exclusiv cu ajutorul celor două pale ale padelei.
Canoea va fi propulsată exclusiv cu pala pagaiei.
Padelele nu pot fi fixate pe barcă în niciun fel. Dacă o padelă se rupe (excepţie la start –
vezi regula 25) un concurent nu poate primi o altă nouă de la un suporter.
• Serii şi finale
Cel puţin trei kaiace sau canoe trebuie să fie înscrise înaintea cursei pentru a putea fi
ţinută. Dacă numărul înscrierilor în probe până la 1000 m inclusiv este suficient pentru a fi
organizate serii, numărul kaiacelor sau canoelor în fiecare serie şi în finală nu trebuie să
depăşească nouă (9).
Împărţirea concurenţilor în serii va fi determinată prin tragere la sorţi.
Opt sau nouă kaiace pot participa în finală dacă au fost înscrise în înscrierea probelor mai
mult decât acest număr astfel:
• 3 la 9 înscrieri – direct finală;
• 10 la 11 înscrieri – 2 serii, 3 din fiecare în finală, restul într-o semifinală şi din semifinală
3 în finală;
• 15 la 27 înscrieri – 3 serii, primii 2 în finală, următorii 3 (III, IV, V) într-o semifinală,
restul afară, din semifinală primii 3 în finală;
• Peste 27 înscrieri – necesită un număr de serii şi 3 semifinale, 3 din fiecare semifinală în
finală.
Împărţirea în serii trebuie să fie făcută în aşa fel încât cel puţin trei concurenţi să
avanseze în finală (sau semifinală) din fiecare serie precedentă.
Când se fac tragerile la sorţi, diferenţa între numărul concurenţilor în seriile unei curse nu
vor depăşi 1. Dacă numărul concurenţilor în serii variază, primele serii vor avea numărul mai
mare.
Niciun echipaj care nu a luat parte într-o serie nu va avea acces să concureze în finală.
Componenţa unui echipaj care s-a calificat pentru semifinale sau pentru finală nu poate fi
schimbată. Seriile şi finalele vor fi ţinute pe aceeaşi întindere de apă. Participarea în finală nu
trebuie să depindă de timpii realizaţi în serii.
Pentru cursele mai mari de 1000 m nu trebuie să se ţină serii şi toate ambarcaţiunile care
iau parte la cursă vor pleca simultan. Dacă lăţimea apei nu permite un start simultan, vor fi
permise starturi la intervale regulate de timp.
• Start
Prin tragere la sorţi vor fi determinate locurile bărcilor la start. Numărul unu va fi plasat
la stânga, apoi numărul doi şi aşa mai departe.
În competiţia în care sunt necesare serii, tragerile la sorţi trebuie să se facă separate
pentru fiecare serie (respectiv semifinală şi finală).
Concurenţii vor fi la locul de start la timpul potrivit pentru a permite o pregătire optimă
pentru start. Startul va fi dat punctual fără referire la absenţi.
Poziţia bărcilor la start va fi în aşa fel încât vârfurile bărcilor să fie pe linia de start.
Bărcile trebuie să stea nemişcate.
Starterul va atrage atenţia concurenţilor la start prin cuvintele ,,ATENTION PLEASE” şi
dacă este satisfăcut, el va da semnalul de plecare printr-o împuşcătură. Împuşcătura poate fi
înlocuită de cuvântul ,,GO”.
Dacă starterul nu este satisfăcut cu alinierea el va striga ,,STOP” şi va cere aliniorilor o
nouă liniere.

116
116
116
Dacă un concurent începe să padeleze după ,,ATENTION PLEASE” şi înainte că
împuşcătura să se fi auzit, el a luat un start fals.
Starterul trebuie să prevină imediat enervarea concurenţilor (concurentului) şi dacă sunt
luate două starturi false de acelaşi concurent, starterul trebuie să îl elimine pe acesta din cursă.
O atenţionare şi descalificarea care urmează vor fi aplicate de de starter numai
concurentului (concurenţilor) care au cauzat acest fals.
Dacă oricare concurent îşi rupe padela în spaţiul de 25 m de la start, starterul va rechema
imediat toţi concurenţii şi un nou start va fi dat după ce padela ruptă a fost înlocuită. Antrenorii
echipei sportivilor concurenţi sunt răspunzători cu deţinerea unei padele de schimb la start pentru
echipele lor. Rechemarea va fi făcută cu ajutorul unei a două împuşcături.
• Întreruperi
Arbitrul de parcurs are dreptul să întrerupă o plecare corectă a probelor pe distanţă scurtă
dacă apar obstacole neprevăzute. O astfel de întrerupere poate fi efectuată cu un steag roşu şi un
semnal sonor. Concurenţii trebuie să se oprească imediat din padelat şi să aştepte noi instrucţiuni.
Dacă o cursă este declarată nulă şi fără valoare, nicio schimbare în componenţa echipei
nu este permisă la noul start.
În caz de răsturnare, concurentul sau echipajul este eliminat din cursă dacă nu este
posibil să se ridice în barcă fără ajutor din afară.
• Prinderea de barcă sau ajutorul
Prinderea de barcă sau primirea de ajutor de la o ambarcaţiune care nu este în cursă sau
prin cu totul alt mijloc nu sunt permise.
Când o cursă se desfăşoară, echipajelor care nu iau parte la cursă le este interzis să
însoţească pe tot parcursul sau pe o parte a cursei, chiar şi în afara balizelor de marcaj.
• C ursele până la 1000 m
În curse până la 1000 m concurenţii trebuie să îşi păstreze direcţia (culoarul) de la plecare
până la sosire. Este interzisă devierea şi niciun concurent nu poate veni mai aproape de 5 m, în
orice direcţie, de alt concurent.
• Cursele mai mari de 1000 m
În curse mai mari de 1000 m, concurenţii pot devia de la linia lor, preîntâmpinând să nu
împiedice alţi concurenţi. În culoarele pe distanţă lungă fiecare concurent va fi prevenit printr-un
semnal sonor (ex. un clopot) când el trece punctul de 1000 m până la linia de sosire.
• Ocoliri
Când o cursă se dispută pe o pistă cu puncte de ocolire, acestea vor fi trecute la babord
(în sensul invers mişcării acelor de ceasornic).
Când se merge în jurul punctului de ocolire, concurentul de pe partea exterioară a
parcursului trebuie să lase loc pentru concurentul de pe partea inferioară a parcursului, dacă acel
concurent are vârful bărcii sale cel puţin la acelaşi nivel cu marginea din faţă a carlingii
ambarcaţiunii de pe partea exterioară. Respectiv la K2 şi K4 regulă se referă la nivelul corpului
concurentului, iar la C2 se referă la nivelul corpului membrului echipajului celui mai din faţă.
Un concurent nu va fi descalificat pentru atingerea balizei punctului de ocolire, în afara
cazului în care, după părerea arbitrului de ocolire, a fost obţinut un avantaj prin acest lucru. La
parcurgerea punctului de ocolire barca va urma, pe cât de strâns posibil, parcursul marcat de
balizele punctului de ocolire.
• Depăşirea
Când o canoe sau un kaiac este depăşit de o altă canoe sau kaiac într-o cursă, este de
datoria echipajului depăşit să lase tot timpul un drum liber barcii aflate în depăşire.

117
117
117
Pe de altă parte, echipajului aflat în depăşire nu îi este permis să-şi modifice direcţia
incomodând echipajul depăşit.
• Ciocnire sau avarie
Oricare concurent care se face răspunzător de o ciocnire sau de avarierea kaiacului,
canoei sau padelei altui concurent poate fi descalificat.
• Sosire
Barca a terminat cursa când vârful său a trecut linia de sosire cu toţi membrii echipajului
în ea.
Dacă două sau mai multe bărci ating linia de sosire în acelaşi timp, ele sunt plasate pe
acelaşi loc în finală.
În cazul unei sosiri simultane pentru orice poziţie care determină avansarea la nivelul
următor al concurenţilor, vor fi aplicate următoarele reguli:
• Oriunde există un număr suficient de culoare libere la nivelul următor al concurenţilor,
tragerea la sorţi va determina la care cursă vor avansa aceste bărci. Dacă este posibil,
poate fi folosit culoarul numărul 10;
• Oriunde nu există suficiente culoare libere, se va redisputa cursă între bărcile implicate la
o oră după ultima cursă a zilei sau a programului jumătăţii de zi;
• În cazul unei sosiri simultane, în redisputarea tragerii la sorţi va determina rezultatul.
• Informare
După terminarea campionatelor mondiale sau continentale şi de la toate regatele
internaţionale, înregistrate în calendarul competiţional al F.I.C., două copii ale rezultatelor
trebuie trimise par-avion la Buletinul Editorial al F.I.C.
• REGULI SPE CIALE PENT RU CAM PIONATELE MONDIALE Ş I
CONTINENTALE

• Pr egătiri
Campionatele Mondiale sau Continentale pot fi pregătite în fiecare an (exceptând anul
olimpic) cu consimţământul Congresului F.I.C., la locul şi data stabilite în conformitate cu
Regulamentul de Concurs al F.I.C.
Campionatele vor fi deschise numai federaţiilor membre ale F.I.C.
Cursele vor fi ţinute în 5 (cinci) zile consecutive şi înscrierile pentru toate probele vor fi
limitate la una pe ţară cu excepţia când pe continentele unde Campionatele sunt organizate şi
unde există mai puţin de 10 federaţii naţionale, sunt permise două înscrieri pe ţară. Va fi folosit
sistemul repetărilor.
Pot fi înscrise rezerve şi pot participa în cursă în conformitate cu regula art. 12 şi 14. Cel
puţin şase (6) federaţii naţionale trebuie să concureze la o cursă pentru a fi recunoscută ca
mondială şi trei (3) pentru Campionatele Continentale.
Nicio taxă de înscriere nu va fi cerută pentru cursele campionatelor.
• Programul probelor
Campionatele Mondiale sau Continentale vor fi ţinute pentru următoarele probe:
Pentru bărbaţi: 10.000 m – K1, K2, K4, C1, C2
1.000 m – K1, K2, K4, C1, C2, C4
500 m – K1, K2, K4, C1, C2, C4
Pentru femei: 5.000 m – K1, K2
500 m – K1, K2, K4

118
118
118
Ordinea probelor va fi după cum urmează:
Prima zi: serii şi repetări:
• Dimineaţă: K1 B -500m
C1- 500m
K1 F -500m
K2 B -500m
C2 -500m
K2 F – 500m
K4 B – 500m
• După amiază – repetări: C4 – 500m
Ziua a doua: serii şi repetări:
• Dimineaţă: K1 B – 1.000 m
C1 – 1.000m
K4 F – 500m
K2 B – 1.000m
C2 – 1.000m
K4 B – 1.000m
C4 – 1.000m
• După amiază – repetări
Ziua a treia:
• Dimineaţă: semifinala pentru probele primei zi
• După amiază: semifinale pentru probele zilei a doua
Ziua a patra:
• Dimineaţă: finale pentru prima zi
• După amiază: finale pentru ziua a doua
Ziua a cincea:
• Dimineaţă: finale pentru probele de 1.000m şi 5.000m
Intervalul dintre cursele finale pe 500m va fi de 20 min şi intervalul între cursele finale pe
1.000m va fi de 30 min.
• Sistem de împărţire în serii
Sistem cu 9 concurenţi înfinală:
Concurenţii sunt plasaţi în serii diferite de tragerile la sorţi.
Primii doi sau trei – în conformitate cu planul ales – în fiecare serie merg în runda
superioară. Ceilalţi au o şansă în plus în repetări pentru calificarea în runda superioară. Din
repetări, primii trei sau patru şi cel mai bun al patrulea sau al cincilea – în conformitate cu planul
ales – vor merge în runda superioară. Ceilalţi sunt eliminaţi.
Din semifinale, primii doi, trei sau patru şi cel mai bun al cincilea – în conformitate cu
planul ales – vor merge în finală. Ceilalţi sunt eliminaţi.
Comitatul de Competiţie va decide prin tragere la sorţi după ultima serie şi repetare a
fiecărei probe privind alternativa valabilă a planului folosit pentru repetări sau semifinală.
Repartizarea culoarelor în serii, repetări, semifinale şi finale este făcută prin tragere la
sorţi. Într-o repetare sau o semifinală care nu a putut avea loc din cauza retragerilor toate bărcile
concurente vor fi calificate pentru runda următoare a concursului. Dacă o repetare nu s-a disputat
(nu s-a ţinut), împărţirea bărcilor în semifinale va fi făcută prin tragere la sorţi. Dacă numărul

119
119
119
concurenţilor este mai mic de 4 într-o repetare sau semifinală, participanţii pot fi uniţi în una sau
două curse.
Sistem pentru:
• 10 la 13 concurenţi (echipe) – vezi plan A
• 14 la 18 concurenţi (echipe) – vezi plan B1 şi B2
• 19 la 27 concurenţi (echipe) – vezi plan C1 şi C2
• 28 la 35 concurenţi (echipe) – vezi plan B1 şi B2
• 36 la 42 concurenţi (echipe) – vezi plan E1 şi E2
• 43 la 54 concurenţi (echipe) – vezi plan F1 şi F2
• Pista
Pentru cursele Campionatelor de 500 şi 1.000m, adâncimea apei pe întreaga pistă va fi de
cel puţin doi (2) metri.
Lăţimea culoarelor pentru curse până la 1.000m va fi de 9m.
Pistă pentru cursele de 10.000m va întruni condiţii în conformitate cu art.17.
Toate cursele vor fi însoţite de doi arbitrii de urmărire în două bărci separate.
Proba K4 10.000m va fi însoţită de patru arbitrii de urmărire în patru şalupe separate.
• Invitaţie, în scrieri şi program
Invitaţiile la Campionatele Mondiale şi continentale vor fi emise de federaţia naţională
organizatoare şi vor fi făcute în conformitate cu regulile şi regulamentul F.I.C. Vor fi trimise
invitaţii cu cel puţin trei (3) luni înaintea primei zile a campionatelor.
Înscrierile de la federaţiile naţionale vor indica numărul concurenţilor fi trebuie înmânate
federaţiei organizatoare cu cel puţin 45 de zile înaintea primei zile a campionatelor. Numărul
rezervelor şi conducătorilor echipei vor fi comunicate în înscrieri.
Numele concurenţilor din fiecare probă individuală vor fi primite de federaţia
organizatoare cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile a curselor şi în conformitate cu regulile
paragrafului 12. Numele rezervelor pentru fiecare cursă trebuie comunicate şi vor fi în
conformitate cu regulile paragrafului 12.
Nicio înscriere primită după expirarea datei limită nu va fi acceptată
Unei federaţii participante îi este permis să înscrie rezerve în conformitate cu regulile
paragrafului 14. Numai rezervelor nominalizate cu 14 zile înaintea primei zile a probelor le este
permis să participe.
Un program ce conţine ora startului pentru fiecare cursă (serii, finala) şi unele federaţii
înscrise în fiecare probă trebuie să fie înaintat fiecărei federaţii interesate cu cel puţin o lună
înaintea primei zile a campionatelor.
Cu cel puţin 8 zile înaintea începerii Campionatului trebuie emis un program definitiv
conţinând următoarele detalii:
• Ora startului pentru fiecare cursă (serii, finală)
• Numele şi cetăţenia concurenţilor din fiecare cursă (dacă sunt necesare serii se vor
indica numele concurenţilor în fiecare serie)
Campionatele Mondiale şi Continentale vor fi ţinute sub direcţia unui arbitru principal numit de
Biroul de Conducere F.I.C. şi nu alţi oficiali solicitaţi în paragraful 9.

120
120
120
• Juriul Comitetul de Competiţie şi Oficialii
Autoritatea supremă la Campionatele Mondiale şi Europene va depinde de un juriu
format din: şapte persoane numite de Biroul F.I.C. din care una va aparţine federaţiei asociaţiei
organizatoare.
Una din aceste persoane, alta decât preşedintele F.I.C. sau altă persoană marcantă a
F.I.C., va fi numită preşedintele juriului. Subordonaţii acestui juriu sunt arbitrul principal şi alţi
oficiali în conformitate cu paragraful 9 şi propuşi de Comitetul de Concurs pentru aprobare
Biroului de Conducere.
Comitetul Competiţiei va consta în 3 oficiali care vor fi în posesia unor legitimaţii de
arbitru internaţional valabile şi vor aparţine unor federaţii naţionale diferite. Eu vor fi numiţi
astfel: arbitrul principal (din Birou), adjunctul arbitrului principal (din comitetul de concurs),
organizatorul tehnic (din federaţia organizatoare).
Numărul maxim al oficialilor (excluzând juriul şi comitetul competiţiei), care oficiază la
Campionatul Mondial, va fi:
• Starteri – 2
• Aliniori – 2
• Arbitrii 25 m – 2
• Arbitrii de urmărire – 6
• Arbitrii de ocolire – 6
• Judecători de sosire – 6
• Controlori de bărci – 4
• Medic şef – 1
• Oficial cu presa - 1
• Contestaţie
Un protest făcut în timpul competiţiei trebuie să fie adresat Comitetului Competiţiei şi
înmânat arbitrului principal nu mai târziu de 20 minute după afişarea rezultatelor.
Arbitrul principal trebuie să notifice imediat toate părţile interesate în contestaţie. După
20 minute arbitrul principal închide cazul şi începe deliberarea contestaţiei.
Decizia Comitetului Competiţiei la contestaţie trebuie confirmată în scris, nu mai târziu
de 10 minute după încheierea contestaţiei, oferind motivele deciziei. Decizia va fi înmânată
conducătorilor echipei de Preşedintele Comitetului Campionatului. Conducătorii echipei trebuie
să recunoască primirea prin semnarea copiei Comitetului Competiţiei şi înregistrând timpul în
cazul oricărui apel (recurs) viitor.
Toate contestaţiile vor fi făcute în scris şi vor fi însoţite de o taxă de 25$ (sau o sumă
egală în moneda ţării în care sunt organizate campionatele).
Taxa va fi restituită dacă a fost acceptată contestaţia.
• Apel (recurs)
Un apel împotriva unei decizii a Comitetului Competiţiei trebuie să fie adresat
Preşedintelui juriului în scris şi să fie însoţit de o taxă de 25$ (sau o sumă egală în moneda ţării
în care sunt organizate campionatele). Apelul trebuie să fie înmânat Preşedintelui juriului nu mai
târziu de 20 minute după ce conducătorul echipei a fost informat cu o comunicare scrisă de
decizia împotriva concurentului sau echipei şi a semnat de primire. Taxa va fi restituită dacă
apelul a fost acceptat.
Decizia juriului este definitivă.

121
121
121
• Tragere la sorţi
Tragerea la sorţi pentru primele curse în fiecare probă vă fi făcută sub controlul unui
oficial F.I.C. şi supravegherea preşedintelui federaţiei organizatoare sau a delegatului său.
Sorţii pentru seriile intermediare şi finale vor fi traşi sub supravegherea arbitrului
principal. Antrenorii echipelor tuturor federaţiilor participante sunt invitaţi să ia parte la aceste
trageri.
• Serii şi finală
Împărţirea în serii va fi făcută în conformitate cu regulamentul de concurs, cu
următoarele adăugiri:
• Împărţirea concurenţilor în serii va fi făcută prin trageri la sorţi;
• În cursele de 1.000m intervalul dintre serii (serii, repetări, semifinale şi finale) nu trebuie
să fie mai mic de 1 ½ ore;
• Pentru cursele de 500m intervalul în discuţie nu trebuie să fie mai mic de o oră.
• Marcarea pistei
În cursele de 500 şi 1.000m culoarele vor fi marcate cu balize sau flotoare. Distanţa
dintre balize de-a lungul pistei nu va depăşi 25m.
Ultimele balize trebuie să fie marcate de la 1 la 9 cu numere plasate pe balize în aşa fel
încât să fie vizibile clar din turnul de sosire.
Numerotarea balizelor va fi pe partea mâinii drepte corespunzătoare concurentului pentru
ca el să o treacă vizibil şi clar. Balizele vor fi fixate nu mai aproape de 1 m şi nu mai departe de 2
m de linia de sosire.
• Start
Toate cursele vor pleca de la un ponton sau doc echipat cu difuzor.
Federaţia organizatoare va prevedea difuzoare care vor fi la dispoziţia starterului.
Un ajutor va ţine coada bărcii şi o va elibera la cuvântul ,,GO” sau împuşcătură.
• Foto-finish
Federaţia organizatoare va prevedea două aparate foto-finish.
Federaţia organizatoare a campionatelor trebuie să observe dacă foto-finish-ul este luat
pentru fiecare cursă-serii, repetări, semifinale şi finale.
În serii, repetări şi semifinale foto-finish-ul trebuie să arate toţi participanţii la cursă care
se califică mai departe în competiţie.
În finale, foto-finish-ul trebuie să arate sosirea tuturor participanţilor.
Foto-finish-ul va fi la dispoziţia şefului liniei de sosire şi a judecătorului liniei de sosire
interesat în primul rând, a Comitetului Competiţiei în al doilea rând şi al Juriului în al treilea
rând. O copie a foto-finish-ului a fiecărei curse va fi plasată, la nevoie, pe caietul oficial al
biroului.Judecătorii liniei de sosire trebuie să compare deciziile lor cu rezultatul foto-finish-ului,
care vor fi decisive mai târziu.
Dacă foto-finish-ul confirmă sosirea simultană a două bărci, clasificarea rezultatelor va fi
determinată în conformitate cu cele mai bune locuri realizate. Astfel, doi sau mai mulţi
concurenţi pot fi înregistraţi ca primul, al doilea, al treilea.
În timpul Campionatului Mondial şi European, la fel ca şi la Jocurile Olimpice, nu vor fi
folosiţi cronometrori separaţi. Dacă lipseşte cronometrarea electronică, judecătorii de la sosire
vor lua timpul manual.
Dacă vor exista diferenţe prioritare, vor fi cronometraţi electronic.

122
122
122
• Verificarea bărcilor şi a echipamentului
Controlorii bărcilor vor verifica bărcile concurenţilor înaintea competiţiei prin mijloacele
obişnuite. Controlorul bărcilor şi conducătorul echipei vor semna după verificarea procedurii.
Organizatorii vor prevedea pentru acest scop două mijloace de testare a greutăţii şi a adâncimii.
Vor fi aplicate proceduri de verificare standard.
• Premii
Medaliile campionilor vor fi acordate în conformitate cu protocolul olimpic.
Medaliile campionatelor vor fi acordate în trei valori: aurite, argintate şi din bronz şi vor
fi furnizate de F.I.C. pe cheltuiala federaţiei naţionale organizatoare.
Medaliile nu trebuie să date niciunei alte persoane decât acelora care au învins în probele
campionatului.
Numai medalii fără excluderea tuturor altor premii vor fi date la ceremonia oficială. Alte
premii pot fi date cu altă ocazie decât ceremonia.
Pentru menţinerea demnităţii şi solemnităţii ceremoniei de premiere, concurenţii
premiaţi trebuie să poarte hainele proprii (costum de trening sau uniforma naţională).
• Dopaj
Dopajul este strict interzis şi federaţia organizatoare va lua măsuri pentru ca executarea
controalelor să se facă sub supravegherea Comitetului Mondial al F.I.C.
La Campionatele Mondiale şi Continentale, un concurent selecţionat la întâmplare din
primele trei locuri ale fiecărei probe va fi verificat pentru dopaj. Alegerea alor concurenţi va fi
făcută prin tragere la sorţi de juriu după ce a început cursa.
Un medic vă informa direct mecanismul tuturor procedurilor de control al dopajului.
Dacă un concurent sau un membru al echipajului sunt găsiţi dopaţi, pot fi luate măsuri
disciplinare de către Biroul de Conducere, de exemplu descalificarea temporară sau definitivă. În
timpul Jocurilor Olimpice, vor fi luate sancţiuni definitive de către I.O.C.
• Rezultate şi comunicări
Rezultatele Campionatului Mondial sau Continental, comunicările contestaţiilor făcute şi
alte documente cu privire la curse, trebuie să fie trimise la Secretarul F.I.C. de către federaţia
naţională organizatoare, nu mai târziu de 30 de zile după terminarea probelor campionatelor.
• Pregătire
Campionatele Continentale de juniori pot fi organizate numai cu consimţământul
Congresului F.I.C. şi pentru probele care sunt fixate de Congres.
Campionatele vor fi deschise concurenţilor din toate continentele dat numai prin
Federaţiile Naţionale care sunt membre ale F.I.C.
Campionatele vor fi ţinute la fiecare 2 ani la locul şi data stabilite de Congres şi în
conformitate cu Regulamentul de concurs al F.I.C. Campionatele de juniori nu pot fi ţinute în
acelaşi timp şi în aceeaşi localitate cu Campionatele de Seniori.
Cursele vor fi ţinute în 3-4 zile, consecutiv, după sistemul recalificărilor.
Nicio Federaţie naţională nu poate înscrie mai mult de o canoe sau un kaiac pentru
fiecare probă. Unuia şi aceluiaşi junior nu îi este permis să fie înscris la mai mult de 3 probe şi
intervalul dintre finalele acestor probe trebuie să fie de cel puţin o oră.
Rezervele pot fi înscrise şi pot participa în curse în conformitate cu regulile din art. 12 şi 14.
Cel puţin 6 Federaţii Naţionale trebuie să concureze pentru ca o probă să fie recunoscută
Campionat Mondial de Juniori şi 3 pentru Campionatul Continental.
Nicio taxă de înscriere nu este cerută pentru probele campionatului.

123
123
123
Juniorii sunt concurenţii specificaţi în art. 12 (c) din Regulament.
• Programul probelor
Campionatele Continentale de Juniori vor fi ţinute la următoarele probe:
Pentru femei: 500m – K1, K2 şi K4
Pentru bărbaţi: 500m – K1, K2, K4, C1, C2 şi C4
1.000m – K1, K2, K4, C1, C2 şi C4
Prima zi: serii eliminatorii pe 500 m:
Dimineaţă: K1 bărbaţi
C1 bărbaţi
K1 femei
K2 bărbaţi
C2 bărbaţi
K2 femei
K4 bărbaţi
C4 bărbaţi
După-amiază: recalificări pentru probele de dimineaţă
A doua zi: serii eliminatorii pe 1.000m:
Dimineaţă: K1 1.000m bărbaţi
C1 1.000m bărbaţi
K4 500m femei
K2 1.000m bărbaţi
C2 1.000m bărbaţi
K4 1.000m bărbaţi
C4 1.000m bărbaţi
După-amiază: recalificări pentru probele de dimineaţă
A treia zi:
Dimineaţă: semi-finale pentru cursele din prima zi
După-amiază: finalele curselor de dimineaţă.
A patra zi:
Dimineaţă: semi-finale pentru cursele din ziua a 2-a.
După-amiază: finalele curselor de dimineaţă.
Pentru cursele Campionatelor de Juniori adâncimea apei, pe toată întinderea pistei, va fi
de cel puţin 2. Lăţimea culoarelor pentru curse va fi de 9m.
O Federaţie care doreşte să organizeze Campionate de Juniori, trebuie să aibă pista de
concurs aprobată de Comitetul de Cursă al F.I.C. înaintea trimiterii cererii Congresului F.I.C. în
conformitate cu sistemul Campionatelor Mondiale.
• Invitaţii, încercări şi progra m
În conformitate cu art. 37.
• Organizarea, Juriul şi Oficialii
În conformitate cu art. 9 şi 36.
• Contestaţii
În conformitate cu art. 39.
• Apel
În conformitate cu art. 40.
• Tragere la sorţi
În conformitate cu art. 41.

124
124
124
• Serii şi fin ale
În conformitate cu art. 35 şi 42.
• Balizarea parcursului
În conformitate cu art. 43.
• Startul
În conformitate cu art. 41.
• Filmarea sosirii
În conformitate cu art. 45.
• Verificarea ambarcaţiunilor şi echipamentului
În conformitate cu art. 46
• Premii
În conformitate cu art. 47.
• Dopare
În conformitate cu art. 48.
• Rezultate şi comu n icări
În conformitate cu art. 49.
• REGULI SPECIALE PENTRU JOCURILE OLIMPICE
• În scrierile preliminarii, înscrierile şi programul pentru Jocu rile Ol impice, vor fi în
conformitate cu regulile Comitetul Internaţion al Olimpic (C.I.C.) şi cu paragraful
37 (Regulamentul Olimpic este decisiv).
• Parcursul
În conformitate cu art. 36
• Juriul Comitetului Competiţiei şi Oficialii
În conformitate cu art. 38
• Contestaţii
În conformitate cu art. 39
• Apel
În conformitate cu art. 40.
• Tragere la sorţi
Tragerile la sorţi vor avea loc la timpul şi sub supravegherea persoanelor aprobate de
C.I.O.
• Serii şi finale
Împărţirea în serii va fi făcută în conformitate cu sistemul specificat în art. 35 şi 42
• Realizarea parcursului (pistei)
În conformitate cu art. 43
• Startul
În conformitate cu art. 44
• Filmarea sosirii
În conformitate cu art. 45
• Verif icarea ambarcaţiunilor şi echipamentului
În conformitate cu art. 46
• Premii
În conformitate cu regulile C.I.O.
• Dopare
În conformitate cu art. 48 şi regulile C.I.O.
• Rezultate şi comunicări -În conformitate cu art. 49 şi regulile C.I.O.

125
125
125