Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA; FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ;

DEPARTAMENTUL DE ELECTROMECANICĂ, MEDIU ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

Managementul Calității
“Calitatea produsului este totul,dar totul este nimic fară calitate”
(Peters si Waterman-In search of Excellence)

Student:
Grupa:9407
CUPRINS
 1-Introducere
 2-Termeni și definiții
 3-Sistem de management al calității
 4-Responsabilitatea Managementului
 5- Managementul calităţii în domeniul
resurselor
 6-Realizarea produselor
 7 -Concluzii
 8-Bibliografie
1.Introducere

 Calitatea este măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte


cerinţele.
 Calitatea este ansamblul caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a
satisface nevoile exprimate sau implicite.
Calitatea este potrivirea dintre

Nevoile Serviciul
exprimate Și asigurat

Client Furnizor
Respectat prin contract sau angajament
Managementul calităţii reprezintă un ansamblu de activităţi având ca
scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest
ansamblu cuprinde activităţi de planificare,coordonare, organizare,
control şi asigurare a calităţii.
 Politica referitoare la calitate reprezintă intenţii şi orientări generale ale unei
organizaţii referitoare la calitate, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul
de la cel mai înalt nivel.

 Planificarea calităţii este o parte a MC concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii


şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a
îndeplini obiectivele calităţii.

 Asigurarea calităţii este parte a MC, concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele


referitoare la calitate vor fi îndeplinite.
 Controlul calităţii este tot parte a MC, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor
referitoare la calitate.

 Îmbunătăţirea calităţii este tot parte a MC, concentrată pe creşterea abilităţii de a


îndeplini cerinţele calităţii. O variantă simplificată a definiţiei îmbunătăţirii calităţii
ar putea fi: orice acţiune care
 determină o ameliorare a performanţelor privind calitatea.
2.Termeni și definiții
 PROCESUL este ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care
transformă elemente de intrare în elemente de ieşire. Exemple de procese din
UMFTgM: procesul de elaborare a planurilor de
 învăţământ, procesul de predare şi de învăţare, evaluarea studenţilor, achiziţia
de materiale, recrutarea de personal etc.
 PRODUSUL este rezultat al unui proces.
 Un produs poate fi material (de exemplu: obiecte sau materiale procesate) ori
imaterial (de exemplu: cunoştinţe, concepte) sau o combinaţie a acestora.
 PROIECTUL este un proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi
coordonate şi controlate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru
realizarea unui obiectiv conform cerinţelor, specifice şi care include
constrângeri referitoare la timp, costuri si resurse.
 Ce este ISO?
 Cea mai cunoscută standardizare a calităţii este cea a Organizaţiei
Internaţionale pentru
 Standardizare (ISO), care a definit standardele din familia 9000 (www.iso.org).
3.Sistem de management al calității
 Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de management
al organizației , orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu obiectivele
calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților
interesate, după caz.
 Un bun Sistem de Management al Calitaţii trebuie să aibă următoarele
caracteristici:
 -să asigure indeplinirea cerinţelor clienţilor;
 -să asigure indeplinirea cerinţelor organizaţiei;
 -să fie aplicabil în toate activitaţile organizaţiei.

 Avantajele implementării sistemului de management al calităţii:


 -cresterea veniturilor şi reducerea costurilor;
 -credibilitatea (clientii şi potenţialii clienţi preferă să faca achiziţii de la furnizori
certificati ISO, stiind ca acestia controlează in mod riguros toate procesele din
cadrul organizaţiei achiziţionează produse cu costuri minime si de calitate
garantată)
 -îmbunătăţirea imaginii organizaţiei;
 -diferenţierea faţă de concurenţă;
4.Responsabilitatea Managementului
(cerinţă obligatorie ISO 9001)
 Angajamentul Managementului este redat de dovezi ale
angajamentului pentru dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea
continuă a SMC.
 Orientarea către client (clienţii cercetării şi asistenţei-consultanţei,
angajatori, absolvenţi şi studenţi). Acest subpunct al ISO 9001 este
unul dintre principiile importante ale MC şi are în vedere deteSunt
stabilite obiective anuale ale calităţii de către managementul
universităţii.
 Obiectivele calităţii sunt în concordanţă cu politica în domeniul
calităţii, sunt stabilite pentru funcţiile şi nivelurile relevante şi
 ţin seama de cerinţele pe care trebuie să le satisfacă. În cadrul
şedinţelor de analiză a sistemului de
 management al calităţii se analizează programul de realizare a
obiectivelor propuse şi se stabilesc noi
 obiective. rminarea, înţelegerea şi satisfacerea cerinţelor clienţilor .
5. Managementul calităţii în domeniul resurselor

 Personalul care efectuează activităţi ce influenţează conformitatea cu


cerinţele referitoare la produs (actul educaţional, cercetare) trebuie să
fie competent în ceea ce priveşte studiile,instruirea, abilităţile şi
experienţa adecvate.
 Şeful Biroului Resurse Umane stabileşte şi menţine o procedură
documentată referitor la activităţile de recrutare, instruire, cerinţele de
calificare şi conştientizare. Procedura asigură conştientizarea de către
angajaţi a impactului pe care rolul şi responsabilităţile lor îl au asupra
calităţii actului educaţional/cercetare şi în realizarea obiectivelor calităţii.
 Şefii de Departamente au responsabilitatea identificării nevoilor de
instruire, să se asigure că angajaţii vor fi instruiţi adecvat, mai ales cei care
desfăşoară activităţi care influenţează calitatea.
Responsabilităţile (sarcini) şi autoritatea (limitele) sunt scrise în
procedurile interne ale sistemului calităţii sau în regulamente şi fişele de
post.
6.Realizarea Produsului
 În etapa de planificare e nevoie de inspiraţie pentru a defini
obiectivele în raport cu cele propuse la nivel instituţional, stabilite ca
urmare a aplicării de instrumente şi de analize realizate pe baza
dovezilor strânse şi care răspund la întrebările: Cât de buni suntem?
De unde ştim cât de buni suntem ? Ce vom face în continuare pentru
a deveni şi mai buni ?
 Procese referitoare la relaţia cu clienţii (studenţi, clienţii cercetării,
asistenţei-consultanţei, angajatori, absolvenţi)
 Determinarea cerinţelor legate de produs trebuie să determine: a)
Cerinţe specificate de client; b) Cerinţe nespecificate de client; c)
Cerinţe legale şi de reglementare;
 Comunicarea cu clientul (studenţi, clienţii cercetării, asistenţei-
consultanţei, angajatori, absolvenţi). Trebuie să identificăm şi să
implementăm un sistem de comunicare permanentă cu clienţii
externi şi interni.
7.Concluzii

Calitatea este in cele din urmă este definită de către client și


reprezintă criterii de bază pentru obținerea satisfacției clientului
pentru a corespunde cerințelor și așteptărilor clientului.
Principalul obiectiv este îndeplinirea sau depășirea cerințelor și
așteptărilor clientului.
Unul din scopurile management calității este detectarea erorilor și
defectelor din proiect,cat mai devreme posibil.
8.Bibliografie

 http://
www.snfm.ro/snfm/ws-content/uploads/Suport_curs_Managementul_calitatii.pdf
 http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/32.pdf
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calității
 https://www.umfst.ro/fileadmin/man_calit/Tutorial_MC.pdf

S-ar putea să vă placă și