Sunteți pe pagina 1din 8

Cap.

I PROCEDEE
COMUNE
DISCIPLINELOR
ECONOMICE
1. Evaluarea
2. Calculația
3. Inventarierea
1. Evaluarea

- Definitie, importanță, principii, componente


- Metode de evaluare

Definiție, importanță, principii, componente

Evaluarea – constă în exprimarea valorică a bunurilor materiale prin


intermediul banilor.

Pot fi evaluateː
- Bunurile materiale;
- Creanțele;
- Obligatiile;
- Veniturile și cheltuielile;
- Rezultatele financiare;
- Operațiile economice...etc.
Forme de evaluareː
În funcție de momentul evaluării și scopul urmărit ː
a) Evaluare curentă (contabilă) – se efectuează la înregistrarea
operațiilor economice în conturi pe parcursuil desfășurării
activității. Se face la valoarea de intrare a bunurilor în patrimoniu.
b) Evaluarea periodică se efectuează în 2 momenteː
- la inventariere (evaluare de inventar);
- cu prilejul raportării anuale (ev. bilanțieră).
c) Reevaluarea – constă într-o nouă evaluare a elementelor
patrimoniale, în cadrul căreia valorile contabile sunt înlocuite cu
valorile actuale determinate în funcție de prețul pieței.
Valorile actuale a elementelor patrimoniale pot fi mai mici sau mai
mari decât valorile contabile cu care au fost înregistrate în conturi.
Diferențele dintre valorile contabile și cele actuale se înregistrează la
capitaluri proprii sub forma diferențelor din reevaluare.
Principiul general de evaluare a elementelor patrimoniale în
contabilitate
constă în evaluarea la cost istoric (valoare de intrare/valoare
contabilă).

Costul istoric al elementelor de activ se formează în funcție de


modalitatea de procurareː
- În cazul cumpărării → cost de achiziție
- In cazul producerii în unitate → cost de producție
- În cazul contribuției la creșterea capitalului social → valoarea atribuită
bunurilor
Metode de evaluare
Principalele momente în evaluarea elementelor patrimoniale suntː
• Evaluarea la intrarea în patrimoniu;
• Evaluarea la inventariere;
• Evaluarea la închiderea exercițiului;
• Evaluarea la ieșirea din patrimoniu.

1) Evaluarea la intrarea în patrimoniu elementele patrimoniale se


evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare (cost
istoric/ valoare contabilă)
Această valoare se stabilește diferit în funcție de proveniența elementelorː
- Valoarea de utilitate → pt bunurile aduse ca aport la capitalul social sau
primite gratuit (donație)ș
- Cost de achiziție → pt bunurile cumpărate
Cost de achiziție = preț de cumpărare +cheltuieli de transport aprovozionare +
cheltuieli cu punerea în funcțiune + taxe nerecuperabile
- Cost de producție → pt bunurile obținute în producție proprie
Cost de producție = cost de achiziție a materiilor prime + cheltuieli de
prelucrare a materiilor prime.
- Valoarea nominală → pt creanțe și datorii
2) Evaluarea la inventariere
Inventarierea – operația de constatare faptică a existenței și stării
elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ și calitativ.
Elementele patrimoniale se evaluează la valoarea de inventar.

3) Evaluarea la închiderea exercițiului – are loc la sfârșitul anului prin


compararea valorii de intrare cu valoarea de inventar.
Diferențele care apar între cele 2 valori se înregistrează astfelː
a) Pt elementele de activː
-diferentele în plus val inventar ˃ val de intrare → nu se înregisrează
-diferențele în minus val inventar ˂ val de intrare → se înregistrează astfelː
*depreciere ireversibilă → pe seama amortizării
*depreciere reversibilă → pe seama provizioanelor
b) Pt elementele de pasiv (datorii)
-diferențele în minus → nu se înregistrează
-diferențele în plus → se înregistreaza prin constituirea de provizioane.
4) Evaluarea la ieșirea din patrimoniu – se face pentru bunurile
vândute, consumate în producție proprie, constatate lipsă la inventar,
deteriorate sau distruse.
Bunurile ieșite din patrimoniu se evaluează la valoarea de intrare.

I.Imobilizări → la valoarea de intrare;

II. Stocuri → se utilizează metode de evaluare a ieșirilor de stocuriː


 Metoda costului mediu ponderat (CMP);
 Metoda FIFO;
 Metoda LIFO;
 Metoda prețului standard.

1. Metoda costului mediu ponderat (CMP) constă în evaluarea stocurilor


ieșite la un cost mediu ponderat calculat după formulaː

CMP = Valoare stoc inițial + Valoare intrări


Cantitate stoc inițial + cantitate intrată
2. Metoda FIFO (fist in – first out) constă în evaluarea ieșirilor de stocuri la
costul de achiziție al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, stocurile ieșite
se evaluează la costul de achiziție al lotului următor în ordine cronologică.

3. Metoda LIFO (last in – first out) constă în evaluarea ieșirilor de stocuri în


ordinea inversă intrărilor (prețul primul lot ieșit este prețul ultimului lot
intrat).

4. Metoda prețului standard (prestabilit) presupune evaluarea ieșirilor de


stocuri la un preț unic de înregistrare. Acesta este antecalculat pe baza
prețurilor medii ale stocurilor respective din exercițiile precedente,
corectate cu indicele de variație a prețurilor.

Aplicațieː S.C. Mara SRL înregistrează în luna septembrie următoarele


mișcări de stocuriː
03.09 intrare 7000 kg x 10.000 lei/kg
10.09 intrare 11.000 kg x 11.000 lei/kg
15.09 ieșire 600 kg
17.09 ieșire 1.000 kg
20.09 intrare 5.000 kg x 15.000lei/kg
25.09 ieșire 3.000 kg
27.09 intrare 10.000kg x 13.000 lei/kg
30.09 ieșire 9.000kg