Sunteți pe pagina 1din 24

Definirea şi

caracteristica
standardelor seriei
ISO 9000:2000

Elaborat:
Ala Oberşt
Lect. univ. catedra “Management”
Structura temei
1. Istoricul dezvoltării standardelor
ISO 9000
2. Definirea şi structura standardelor
seriei ISO 9000:2000
3. Caracteristica cerinţelor
standardului ISO 9001:2008

2
Scopul cursului
În rezultatul însuşirii cursului studentul trebuie:
Să cunoască:
Esenţa şi structura standardelor seriei ISO
9000:2000
Cerinţele de bază ale standardului ISO
9001:2008
Să fie capabil:
Să aplice cerinţele standardului ISO 9001:2008
în practică

3
Literatura recomandată
1. Standardul SR EN ISO 19011:2003. Ghid pentru
auditarea sistemelor de management al calităţii şi /sau
al mediului.
2. Standardul SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de
management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular.
3. Standardul SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe.
4. Standardul SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de
management al calităţii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
5. Ion IONITA - Managementul calitatii sistemelor tehnico-
economice, www.ase.ro
6. Olaru Marieta - Managementul calităţii, Editura
Economică, Bucureşti, 1999.
7. Maxim E. - Managementul şi economia calităţii, Editura
Sedcom Libris, Iaşi, 1998.

4
Istoricul dezvoltării standardelor
ISO 9000
2000
ISO 9000

1994 1963
ISO 9000 USMIL Q 9858 A

1987 1968
ISO 9000
NATO AQAP 1,2,3

1979
BS 5750
5
Ce este ISO?
Organizaţia Internaţională de Standardizare
A fost creată în anul 1947, ca organizaţia
nonguvernamentală cu oficiul de bază în
Geneva.
157 ţări – participanţi
Circa 17700 standarde internaţionale în
diferite domenii
Scopul ISO – unificarea
standardelor la nivel mondial

6
Definirea Standardelor ISO 9000
Familia de standarde ISO 9000 a fost
elaborată pentru a ajuta organizaţiile,
indiferent de mărimea şi produsul
furnizat, să proiecteze, să
implementeze şi să conducă eficace
sisteme de management al calităţi.

7
Structura standardelor
ISO 9000
ISO 9004:2000
Sisteme de Management al
Calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea
performanţei
ISO 9000:2005 ISO 9001:2008
Sisteme de Management
Sisteme de Management al
al calităţii. Prevederi
calităţii. Cerinţe
generale şi vocabular

ISO 19011:2002
Linii directoare pentru auditarea
SMC şi al Mediului 8
Avantajele implementării unui SMC
 Îmbunătăţirea imaginii şi competitivităţii
întreprinderii pe piaţa internă şi externă
 Îmbunătăţirea dirijării bazate pe definirea clară a
responsabilităţilor şi autorităţilor
 Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, client
satisfăcut şi devotat, micşorarea reclamaţiilor
clienţilor
 Mai bună înţelegere a calităţii din partea
angajaţilor şi îmbunătăţirea atitudinii lor faţă de
întreprindere

9
Avantajele implementării unui SMC
 Sistematizarea documentaţiei
 Instruirea personalului în domeniul utilizării
instrumentelor de asigurare a calităţii,
metodelor de desfăşurarea a auditului intern
 Implementarea tehnicilor şi culturii
îmbunătăţirii continuă
 Creşterea eficienţii utilizării resurselor
întreprinderii
 Calitatea constantă în timp

10
Domeniul de aplicare a
standardelor seriei ISO 9000
 În scopul asigurării interne a calităţii.
 În situaţii contractuale, între furnizor şi
client
 Pentru obţinerea unei aprobări sau în
scopul înregistrării de către o secundă
parte
 În scopul certificării de către terţă parte

11
Certificarea SMC în lume
 951 486 întreprinderi
certificate din 175 ţări a
lumii (decembrie 2007)
1000000  Lista ţărilor cu cele mai
900000 multe întreprinderi
800000 certificate:
700000 – China (≈ 210 700);
600000 – Italia (≈ 115 300),
500000 – Japonia (≈ 73 000),
400000 – Spania (≈ 65 000),
– India, Germania, SUA,
300000
Anglia, Franţa, Niderlande
200000
100000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sursa: www.iso.org 12
Certificarea în RM
Sunt certificate circa 150 de
întreprinderi din diferite sectoare
ale economie naţionale
(întreprinderile de producţie şi de
prestare a serviciilor)
50 – 65 sunt în procesul de
implementare a SMC

13
Caracteristica cerinţelor
standardului ISO 9001:2008
Structura standardului ISO 9001:2008
1. Domeniul de aplicare
2. Referinţe normative
3. Termeni şi definiţii
4. Sistem de management al calităţii
5. Angajamentul managementului
6. Managementul resurselor
7. Realizarea produsului
8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
14
Conceptul de Sistem de Calitate
Elementele sistemului de management al calităţii, definite de standardul ISO 9001/
2008, sunt structurate conform ciclului PEVA
(Planifică, Execută, Verifică, Acţionează)

ELEMENTE DE
CONDUCERE A SC

ELEMENTELE SISTEMULUI
CALITĂŢII

ELEMENTE DE
DESFĂŞURARE A SC

15
CONCEPTUL DE SISTEM DE CALITATE-
ELEMENTE DE CONDUCERE

Elemente de conducere
a sistemului calităţii

Planificare
Organizare Analiza
către client efectuată
de
conducere
Organizare
Angajamentul
conducerii de
sus
Politica în
domeniul
calităţii

Responsabilitate şi Comunicare Reprezentantul


autoritate internă conducerii

16
CONCEPTUL DE SISTEM DE CALITATE -
ELEMENTE DE DESFĂŞURARE

Elemente de desfăşurare
a sistemului calităţii

Elemente
referitoare la
măsurare,
Elemente analiză şi
referitoare la îmbunătăţire
Elemente realizarea
generale referitoare produsului
Elemente la sistemul de
referitoare la management al
managementul calităţii
resurselor

17
18
Principiul de îmbunătăţire
continuă (PDCA)

Nivelul calităţii
A D

/eficienţei
Standardizarea
C

19
Conţinutul standardului ISO 9001

4.1. Cerinte generale


4.2. Cerinte de documentare
4.2.1. Continutul documentatiei SMC
4.2.2. Continutul Manualului Calitatii
4.2.3. Controlul documentelor
4.2.4. Controlul inregistrarilor

20
Standard ISO 9001 Capitolul 5
Responsabilitatea managementului

5.1. Angajamentul conducerii


5.2. Orientarea către client
5.3. Politica referitoare la calitate
5.4. Planificarea
5.5. Responsabilitate şi autoritate
5.6. Analiza efectuata de
management
21
Standard ISO 9001 Capitolul 6
Managementul resurselor

6.1. Alocarea resuselor


6.2. Resurse umane
6.3. Infrastructura
6.4. Mediul de lucru

22
Standard ISO 9001 Capitolul 7
Realizarea produsului
7.1. Planificarea realizarii produsului
7.2. Procese referitoare la client
7.3. Proiectare si dezvoltare
7.4. Aprovizionarea
7.5. Realizarea produsului/serviciului
7.5.1. Controlul realizarii produsului / serviciului
7.5.2. Validarea proceselor de realizare a
produsului / serviciului
7.5.3. Identificare si trasabilitate
7.5.4. Proprietatea clientului
7.5.5. Pastrarea produsului
7.6. Controlul echipamentelor de monitorizare si
măsurare
23
Standard ISO 9001 Capitolul 8
MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1. Generalitati
8.2. Monitorizare si masurare
8.2.1. Satisfacţia clientului
8.2.2 Auditul intern
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire
8.5.2 Acţiuni corective
8.5.3 Acţiuni preventive
24