Sunteți pe pagina 1din 16

COLEGIUL TEHNIC PONTICA PROIECT

PENTRU SUS INEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETEN ELOR PROFESIONALE NIVEL 3 CALIFICARE: TEHNICIAN N ACTIVIT

I ECONOMICE

ndrum tor: Alina Petre Absolvent: Cernat Viorel

TAXA PE VALOARE AD UGAT


SURS DE VENIT LA BUGETUL STATULUI

DEFINI IA TAXEI PE VALOARE AD UGAT


Taxa pe valoarea ad ugat este un impozit indirect datorat la bugetul statului i care este colectat conform prevederilor legale. Introducerea taxei pe valoare ad ugat a presupus suprimarea taxelor asupra produc ie i a tranzac iilor, a taxelor unice asupra presta iilor, a taxelor locale i rea ezarea lor sub forma taxei pe valoare ad ugat .

TAXA PE VALOAREA AD UGAT

(I)

Taxa pe valoare ad ugat se aplic asupra tranzac iilor fiec rui stadiu al circuitului economic i reprezint un venit al bugetului de stat, determinat ca diferen ntre taxa aferent bunurilor i serviciilor achizi ionate pentru a le utiliza n activitatea economic (input tax) i taxa aferent vnz rilor de bunuri i servicii ale subiec ilor impunerii (output tax). n analiza financiar , taxa pe valoare ad ugat este definit ca diferen a dintre produc ia exerci iului i marja comercial , pe de-o parte, i consumul intermediar.

TAXA PE VALOARE AD UGAT Sub inciden a acestui impozit intr :

(II)
i pentru

livr ri de bunuri, att catre ter i, ct consumul propriu; achizi ii de bunuri; prest ri de servicii; importurile de bunuri.

Nu sunt impozabile:

exportul; presta iile efectuate de liber profesioni ti; presta iile cu caracter financiar-bancar; cultura etc.

TVA-UL N STATELE U.E (I)


n 18 state membre UE se aplic TVA pe cote diferen iate, percepnd-se, n general, un impozit mai mic pentru medicamente, alimente sau servicii educa ionale. n unele state exporturile sunt scutite de TVA. Lituania are o cot standard de TVA de 19 la sut i dou cote reduse, de 9% si respectiv de 5%. Malta are doua cote diferen iate, cota standard fiind de 18% iar cea redus de 5%. Polonia are trei cote de TVA, una standard de 22% i dou reduse, la 7% i, respectiv, 3%. Slovacia are o cot de TVA de 19 %, ns serviciile financiarbancare, de asigur ri i cele educa ionale sunt scutite de TVA.

TVA-UL IN STATELE U.E. (II)

Slovenia, are cota standard de TVA de 20%, i o cot redus , de 8,5 %, iar exporturile sunt scutite de TVA. In Letonia cota standard de TVA este de 10 %. O cot redus de 5% se aplic pentru medicamente i servicii de comunica ii, n timp ce serviciile financiare, educa ia, serviciile medicale i cele culturale sunt scutite de TVA. In Romnia, exist doua cote de TVA: cota standard, de 24%, i o cot redus , de 9%, care se aplic medicamentelor, ziarelor, c r ilor, protezelor.

TVA UL N ROMNIA

n Romnia, TVA-ul apare odat cu trecerea la economia de pia , nlocuind impozitul pe circula ia m rfurilor. Introducerea sa s-a realizat prin Ordonan a nr. 3/1992, aprobat prin Legea nr. 130 din 19 decembrie 1992, ea devenind aplicabil cu ncepere de la 1 ianuarie 1993. De la 1 iulie 2010, TVA-ul in Romania a crescut cu 5 puncte procentuale, de la 19% la 24%. Alte impuneri prev zute de actul normativ se refer la tichetele de mas i cele de vacan , care sunt taxate doar cu 16%. De asemenea, dobnzile bancare sunt impozitate cu 16%, fie c e vorba despre depozite sau conturi curente.

TIPURI DE TVA

i/sau prest rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil

Taxa colectat reprezint taxa aferent livr rilor de bunuri

Taxa deductibil reprezint suma total a taxei datorate


sau achitate de c tre o persoan impozabil pentru achizi iile efectuate.

Taxa de dedus reprezint taxa aferent achizi iilor care poate fi dedus conform regimului deducerilor stabilit prin lege. Taxa dedus reprezint taxa deductibil care a fost efectiv dedus .

REGULARIZAREA TVA
La sfr itul fiec rei perioade de raportare (lun , trimestru, semestru sau an) conturile de nregistrare a taxei pe valoarea ad ugat colectat i deductibil se soldeaz i se ob in soldurile conturilor de plat sau de recuperare a TVA. n practic pot ap rea dou situa ii: A. Compania are TVA de plat . Aceast situa ie apare atunci cnd compania nregistreaz o valoare a TVA colectat mai mare dect cea deductibil . Cu alte cuvinte: cnd compania nregistreaz venituri purt toare de TVA mai mari dect cheltuielile aferente acestora. B. Compania are TVA de recuperat. Aceast situa ie apare atunci cnd compania a nregistrat mai multe cheltuieli dect venituri i astfel TVA-ul deductibil este mai mare dect TVA-ul colectat.

SC HELVETICA MILK SRL (I)

S.C. Helvetica Milk a luat fiin n anul 2004 prin asocierea S.C. Helvetika S.R.L. cu investitori autohtonI. Societatea se constituie pe o durat de timp nelimitat . Capitalul de pornire al S.C. Helvetica Milk SRl este de 30000 lei. Cifra de afaceri a crescut progresiv pe m sura impunerii produselor societ ii pe pia , ajungnd la sfr itul anului 2004 la 450.000 lei. Procentual, cifra de afaceri a crescut cu 20% lunar. Asocia ii au convenit ca obiectul de activitate al societ ii s fie produc ia i prelucrarea laptelui i a celorlalte produse lactate, precum i toate opera iunile comerciale care au ca obiect de tranzac ie laptele i produsele din lapte.

SC HELVETICA MILK SRL (II)


Sortimentele care se produc n acest moment n unitate sunt urm toarele: lapte consum 2,5% gr iaurt 4% gr sana 3,5% gr lapte b tut 2,5% gr smntn 25% gr fri c 32% gr telemea de vac brnz dulce de vac . Produsele finite sunt valorificate prin re eaua proprie de distribu ie la un num r de aproximativ 120 de unit i cu specific alimentar.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI (I)


INDICATORI CIFRA DE AFACERI CHELTUIELI PROFIT NR. DE ANGAJATI MUNCITORI TESSA 2008 3.311.844.378 2.843.728.163 668.116.215 16 12 4 2009 4.384.103.263 4.093.327.955 390.775.308 17 3 4 2010 5.392.003.274 5.096.225.987 295.777.296 18 3 5

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Am analizat indicatorii: cifra de afaceri, cheltuieli, profit i num r de angaja i per total i defalca i pe muncitori i personal tessa. Din cele prezentate se constat o evolu ie ascendent att a cifrei de afaceri ct i a cheltuielilor, astfel nct profitul n perioada 2009 2010 a r mas aproximativ constant. Num rul angaja ilor a r mas n principiu constant, n ultimii 2 ani fiind angajate 2 persoane.

ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII PE PERIOADA 20082010

Se observ c productivitatea muncii (W) are o evolu ie cresc toare n func ie de num rul de angaja i (L) i de num rul de muncitori (M). n func ie de personalul Tessa (T) se observ c productivitatea muncii cre te n perioada 2008 2009 dar scade n 2010.

CONCLUZII

Impozitul unic ncasat frac ionat are cteva avantaje evidente: fiecare pl titor, pentru a- i putea recupera impozitul din amonte este interesat sa ncaseze ct mai grabnic impozitul din aval, astfel ca TVA nu incit la evaziunea fiscal n aceea i m sur ca impozitele asupra produc iei; nu mai creeaz distorsiuni fiscale n detrimentul activit ilor cu faze multiple de prelucrare i comercializare, asa cum se ntmpl n cazul impozitului multifazic asupra tranzac iilor; permi nd deducerile aferente imobiliz rilor, se evit dubla impozitare a cheltuielilor pentru investi ii (n momentul achizi ion rii utilajelor i n momentul vnz rii m rfurilor n costul c rora este inclus amortismentul), a a cum se ntmpl la impozitul asupra produc iei; permite calculul exact al impozitului ce trebuie rambursat exportatorului i o impozitare corect a produselor importate.