Sunteți pe pagina 1din 6

Garantii bancare Creditorul, in raporturile sale cu debitorul, este expus unor riscuri care impun luarea unor masuri

pentru garantarea creantei. In cazul in care, in ziua scadentei, debitorul nu isi poate achita datoriile si nu mai poate sa isi execute obligatia asumata, creditorul, daca are garantii constituite in conditiile legii, pe baze contractuale, le poate executa, indestulandu-si creanta. Garantiile pot fi, dupa natura lor: a) garantii reale; b) garantii personale. Garantiile reale sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executarii obligatiei asumate. Bunul constituit drept garantie este protejat de la urmarirea celorlati creditori chirografari a caror creanta nu este insotita de nicio forma de garantie reala sau personala, sau garantia are un grad de prioritate inferior celui al bancii, fiind , deci, destinat urmaririi si satisfacerii cu prioritate a creantei garantate. Garantiile reale confera creditorului garantat urmatoarele drepturi: - dreptul de preferinta in temeiul caruia, in cadrul executarii silite, din valoarea bunului respectiv se va asigura mai intai satisfacerea integrala a creditorului garantat si numai ceea ce prisoseste va servi satisfacerii pretentiilor celorlalti creditori; - dreptul de urmarire, in temeiul caruia creditorul va putea urmari bunul in mainile oricui s-ar afla, in masura necesara satisfacerii creantei garantate. Garantiile reale sunt clasificate in doua categorii si anume: - garantii reale mobiliare (gajul) ce pot fi, la randul lor, cu deposedarea debitorului de bunul afectat drept garantie sau fara deposedarea acestuia de bunul adus in garantie; - garantii reale imobiliare (ipoteca). Garantiile personale sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaza printr-un contract accesoriu incheiat cu creditorul, sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care acesta nu o va plati el insusi. Formele de garantii personale conform reglementarilor in legislatia romaneasca, sunt: - fidejusiunea (cautiunea), reglementata de art. 1652 din Codul Civil; - garantiile prezentate sub forma de scrisori de garantie emise de banci, institutii financiare si de asigurari si autoritati administrative (ministere), companii inter(nationale) ce au aceasta competenta; - garantii personale reglementate de legi speciale , dar care se intemeiaza pe ideea de fidejusiune ( de exemplu: garantia constituita de o terta persoana pentru acoperirea eventualelor pagube ce ar fi cauzate unui agent economic de catre un gestionar, conform legii nr. 22/1969, cu completarile ulterioare). Cesiunea de creanta , desi nu face parte din categoria garantiilor reale sau personale, intrucat este un mijloc specific de transmitere a obligatiilor, se constituie pentru garantarea propriu-zisa a creditelor acordate de banca si a dobanzilor aferente. Prin rezultatul sau, cesiunea de creanta asigura, ca orice garantie, recuperearea creantelor bancii, daca aceasta a fost constituita cu respectarea intocmai a prevederilor legale in vigoare. Din motive de prudenta, bancile solicita clientilor, in functie de situatia concreta a fiecarui solicitant de credite, constituirea uneia sau a mai multor garantii (mix de garantii) dintre cele ce urmeaza: - garantii neconditionate de la Guvernul Romaniei; - garantia bancara; - depozitul bancar (cash-ul colateral);

contractul de asigurare pentru neplata ratelor de credit si a dobanzilor aferente (asigurarea de risc financiar); cesiunea de creanta; ipoteca; contractul de garantii reale mobiliare; fidejusiunea (cautiunea); garantia de firma(companie); planul de afaceri.

In cazul clientilor care se confrunta cu greutati in achitarea la scadenta a obligatiilor de plata, prezentand un risc semnificativ in ce priveste rambursarea la scadenta a creditelor si achitarea dobanzilor aferente, banca poate solicita ca imprumutatii sa semneze bilete la ordin care, potrivit Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Legea nr. 83/1994, constituie titlul executoriu si dupa investire cu formula executorie de catre judecatorie, pot fi puse in executare silita fara alte formalitati prealabile. Pentru a fi acceptate de banca, garantiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - existenta pietelor de desfacere sau de potentiali cumparatori pentru bunurile propuse drept garantie; - sa poata fi transformate rapid in lichiditati; - sa fie materializate sub forma unui titlu, inscris autentic etc.; - bunurile sa fie in circuitul civil, sa se afle in proprietatea solicitantului sau garantului si sa nu fie afectate de alte creante decat cele ale bancii creditoare; - proprietarul bunurilor sa aiba capacitatea de a le aduce in garantie; - bunurile care sunt achizitionate si puse in functiune anterior solicitarii creditului trebuie sa fie in stare corespunzatoare de functionare in exploatare; - bunurile achizitionate si inca nepuse in functiune, precum si bunurile care urmeaza a fi procurate si achitate partial din credite, sa fie noi si insotite de certificate de calitate si de garantie. Garantia de firma (companie) are la baza angajamentul ferm al debitorului, dat sub semnatura autentica sau privata, de a derula prin ghiseele bancii total/partial cash-flow-ul rezultat din activitatea curenta desfasurata de acesta, fiind in fond o cesiune de creanta care nu este necesar a fi formalizata juridic. Valoarea acceptata de banca in cazul garantiei de firma (companie) este in functie de standingul financiar al firmei (companiei), de cifra de afaceri derulata prin banca, de renumele firmei (companiei) in comunitatea de afaceri, putand ajunge pana la nivelul de 75% din cash-flow-ul pe care il deruleaza firma (compania) prin banca. Planul de afaceri poate fi adus in garantia creditelor indeosebi in cazul intreprinderilor mici si mijlocii care nu dispun de alte forme de garantii. Banca poate admite drept garantie a creditelor cel mult 50% din cash-flow-ul rezultat din planul de afaceri, cu conditia ca, potrivit planului, incasarile sa fie mai mari decat cheltuielile. Pot fi acceptate drept garantii pentru creditele acordate si scrisorile de garantie eliberate de alte banci, politele de asigurare a creditelor si dobanzilor aferente (asigurarile de risc financiar) emise de societatile de asigurare-reasigurare, agreate de banca creditoare. Bunurile vor fi asigurate pe toata perioada de creditare, pentru riscurile specifice fiecarei categorii. Imprumutatul se obliga prin contractul de credite sa reinnoiasca asigurarea inainte de data expirarii politei de asigurare incheiata pentru perioada anterioara. Bunurile vor fi asigurate la valoarea de piata reala, care trebuie sa fie cel putin la valoarea cu care acestea au fost luate in calculul garantiei creditelor (valoarea admisa in garantie) si drepturile de incasat din despagubiri se vor cesiona bancii. Politele de asigurare vor fi admise numai in cadrul limitelor de expunere fata de societatile de asigurare-reasigurare care se comunica de catre Directia de Management al Riscurilor. Ofiterii de credit vor urmari ca valoarea asigurata sa fie cel putin egala cu valoarea creditului si a dobanzilor aferente.

La acordarea creditelor pentru prefinantarea exporturilor si a creditelor pentru exportul de produse garantate cu creante asupra strainatatii in lei si valuta, se va solicita imprumutatilor sa se asigure impotriva riscului de tara (cu exceptia tarilor din categoria A, nominalizate de Banca Nationala a Romaniei) la EXIMBANK si impotriva riscului comercial la orice alte institutii specializate. EXIMBANK emite pentru persoanele juridice romane urmatoarele tipuri de scrisori de garantie bancara: 1. Scrisori de garantie pentru participarea la licitatii care sunt solicitate de catre organizatorii licitatiilor internationale ca o conditie de participare la licitatie. In cazul in care exportatorul roman castigator al licitatiei refuza sa semneze contractul intocmit in conditiile ofertei, in temeiul prevazut si/sau nu prezinta la timp garantia de buna executie (daca caietul de sarcini a fost prevazut astfel si contractul a fost incheiat) organizatorul licitatiei cere executarea garantiei. 2. Scrisori de garantie de restituire a avansului care se emit pentru garantarea restituirii avansului incasat la contractele comerciale de export, de livrare la intern, executare lucrari sau prestari servicii. Acest tip de scrisoare de garantie se emite atunci cand partenerii externi ai societatilor comerciale romanesti conditioneaza plata avansurilor cuvenite prin contractele de export, de garantarea pe linie bancara a restituirii totale sau partiale a avansului corespunzator livrarilor de marfuri neefectuate, a lucrarilor sau prestarilor de servicii neexecutate conform destinatiei sau termenelor din contract. 3. Scrisori de garantie de buna executie care reprezinta, in esenta, o garantare a respectarii relatiilor contractuale stabilite intre partenerii tranzactiei respective, din punct de vedere al: livrarii integrale a cantitatilor de marfuri contractate, efectuarii lucrarilor sau prestarii serviciilor; respectarii termenelor de livrare a marfurilor, a executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor; respectarii calitatii marfurilor, lucrarilor efectuate sau serviciilor prestate; punerii in functiune si asigurarii functionarii conform parametrilor tehnicofunctionali conveniti, inclusiv pe perioada garantiei tehnice pentru obiectivele complexe. 4. Scrisori de garantie de plata care au ca obiect acoperirea obligatiilor cumparatorului de a plati pretul contractual, stabilit drept contravaloare a marfurilor sau prestatiilor primite. 5. Scrisori de garantie de buna functionare (mentenanta) care constituie o varianta a scrisorii de garantie de buna executie. Adesea ea poarta aceeasi denumire iar diferentierea apare doar in textul garantiei, acoperind perioada de garantie tehnica. In cazul in care contractul comercial se refera la livrari de marfuri pentru care vanzatorul acopera o perioada de garantie tehnica (6 luni, 1 an etc.), acest interval este uzual a fi acoperit prin scrisori de garantie de buna functionare/de buna executie. 6. Scrisori de garantie pentru admisie temporara care contin angajamentul bancii garante de a plati contravaloarea taxelor vamale si a altor creante bugetare aferente intrarii marfurilor, utilajelor etc., in tara importatorului, in cazul in care, dupa indeplinirea obligatiilor contractuale (finalizarea lucrarilor), ordonatorul nu procedeaza la returnarea acestora in tara lor de origine si nu achita obligatiile de plata mai sus mentionate in favoarea unitatii vamale.

7. Scrisori de garantie de retentie (Retention Money Guarrantee) care au ca obiect acoperirea obligatiilor contractuale ale exportatorului (ordonatorului garantiei bancare) aferente perioadei de garantie tehnica. 8. Plafoane de garantie in cadrul carora EXIMBANK emite mai multe tipuri de scrisori de garantie bancara. EXIMBANK ofera exportatorilor romani urmatoarele produse in numele si contul statului: 1. Polita EXIMBANK de asigurare a riscului de neplata la extern RISCURI DE PIATA: Pana la finele anului 2004, EXIMBANK a desfasurat activitate de asigurare a riscului de neplata la extern Riscuri de piata in nume si cont propriu, cu reasigurare COFACE. In vederea respectarii prevederilor legislatiei Uniunii Europene in acest domeniu, conform prevederilor Legii nr. 440/2004 de modificare si completare a Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de ExportImport a Romaniei si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior , EXIMBANK desfasoara in prezent aceasta activitate de asigurare in numele si contul statului, pastrand reasigurarea pe piata privata externa (cu reasiguratorul COFACE). Aceasta polita de asigurare acopera creantele rezultate din contractele de export de marfuri generale, bunuri de larg consum si prestari de servicii pe credit pe termen scurt, impotriva urmatoarelor categorii de riscuri de piata cuprinse in definitia riscurilor de piata a caror acoperire este rezultatul mecanismelor pietei. o Riscuri politice, in perioada de pre si/sau post-livrare, conexe riscurilor comerciale (risc de razboi, razboi civil, revolutie sau rebeliune; orice moratoriu general declarat de autoritatile din tara cumparatorului sau de catre autoritatile altui stat; orice masura sau decizie luata de autoritatile din tara cumparatorului, din tara Asiguratului sau din alta tara; orice eveniment politic sau dificultati economice, masuri legislative sau administrative care impiedica sau intarzie transferul sumelor achitate de cumparator sau garantul acestuia; orice alta actiune sau eveniment de aceeasi natura cu cele mentionate mai sus); Riscuri comerciale, in perioada de pre si/sau post-livrare, datorate insolvabilitatii cumparatorilor privati sau neplatii prelungite din partea acestora (insolvabilitatea cumparatorului; neplata prelungita din partea cumparatorului); Riscuri de neplata a debitelor de catre cumparatorii guvernamentali in perioada de pre si/sau post-livrare.

o o

2. Polita EXIMBANK de asigurare a riscului de neplata la extern RISCURI NON PIATA (riscuri care nu sunt reasigurate, altele decat cele cuprinse in definitia riscurilor de piata, acoperirea acestora nefiind rezultatul mecanismelor pietei) : Aceasta polita de asigurare acopera creantele rezultate din contractele de export de marfuri generale, bunuri de larg consum si prestari de servicii pe credit pe termen scurt, impotriva urmatoarelor categorii de riscuri non-piata: o Riscuri politice, in perioada de pre si/sau post-livrare, conexe riscurilor comerciale (risc de razboi, razboi civil, revolutie sau rebeliune; orice moratoriu general declarat de autoritatile din tara cumparatorului sau de catre autoritatile altui stat; orice masura sau decizie luata de autoritatile din tara cumparatorului, din tara Asiguratului sau din alta tara; orice eveniment politic sau dificultati economice, masuri legislative sau administrative care impiedica sau intarzie transferul sumelor achitate de cumparator sau garantul acestuia; orice alta actiune sau eveniment de aceeasi natura cu cele mentionate mai sus); Riscuri comerciale, in perioada de pre si/sau post-livrare, datorate insolvabilitatii cumparatorilor privati sau neplatii prelungite din partea acestora (insolvabilitatea cumparatorului; neplata prelungita din partea cumparatorului);

o o

Riscuri de neplata a debitelor de catre cumparatorii guvernamentali in perioada de pre si/sau post-livrare; Riscuri de forta majora: catastrofe naturale sau alte evenimente asimilate, cu exceptia celor aparute pe teritoriul Romaniei, care impiedica indeplinirea contractului de export. 3. Politele EXIMBANK de asigurare a creditelor de export, pe termen mediu si lung (Polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj si a altor lucrari/servicii la export si Polita de asigurare a exportului de bunuri de capital). Aceste polite de asigurare acopera contracte de export care prevad efectuarea de exporturi complexe si/sau livrarea de produse cu ciclu lung de fabricatie si alte lucrari/servicii la export, impotriva urmatoarelor categorii de riscuri:

o o o

Riscuri politice in fazele pre si/sau post livrare conexe riscurilor comerciale (risc de razboi, razboi civil, revolutie sau rebeliune; orice moratoriu general declarat de autoritatile din tara cumparatorului sau de catre autoritatile altui stat; orice masura sau decizie luata de autoritatile din tara cumparatorului, din tara Asiguratului sau din alta tara; orice eveniment politic sau dificultati economice, masuri legislative sau administrative care impiedica sau intarzie transferul sumelor achitate de cumparator sau garantul acestuia; orice alta actiune sau eveniment de aceeasi natura cu cele mentionate mai sus); Riscuri comerciale: insolvabilitatea debitorului sau neplata prelungita din partea acestuia; Riscuri de forta majora: catastrofe naturale sau alte evenimente asimilate, cu exceptia celor aparute pe teritoriul Romaniei, care impiedica indeplinirea contractului de export; Riscuri de prelivrare: riscul de intrerupere nejustificata a contractului de export de catre cumparator si riscul de refuz nejustificat al preluarii marfurilor de catre acesta.

4. Polita de asigurare a creditului cumparator: Aceasta polita de asiguare acopera fie o Conventie de credit incheiata pentru creditul cumparator, acordat de banca exportatorului (banca comerciala romaneasca) pe termen mediu si lung direct importatorului sau bancii acestuia, fie un credit cumparator acordat de o banca romaneasca si care are la baza un contract individual de export sau mai multe contracte de export. Polita de asigurare ofera acoperirea urmatoarelor categorii de riscuri: Riscuri politice: risc de razboi, razboi civil, revolutie sau rebeliune; orice moratoriu general declarat de autoritatile din tara cumparatorului sau de catre autoritatile altui stat; orice masura sau decizie luata de autoritatile din tara cumparatorului, din tara Asiguratului sau din alta tara; orice eveniment politic sau dificultati economice, masuri legislative sau administrative care impiedica sau intarzie transferul sumelor achitate de cumparator sau garantul acestuia; orice alta actiune sau eveniment de aceeasi natura cu cele mentionate mai sus si alte riscuri privind cumparatorii publici; Riscuri comerciale datorate insolvabilitatii cumparatorului extern sau neplatii prelungite din partea acestuia; Riscuri de forta majora: catastrofe naturale sau alte evenimente asimilate, cu exceptia celor aparute pe teritoriul Romaniei, care il pun pe cumparatorul extern in imposibilitatea de a rambursa, total sau partial, creditul. 5. Polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate are ca obiect Proiectul de investitie/Acordul de investitie incheiat intre Asiguratul/Beneficiarul investitiei (investitorul roman) si Guvernul Tarii Gazda (tara in care se realizeaza investitia) si aferent Proiectului de investitie ce urmeaza

a fi implementat. Polita de asigurare acopera urmatoarele categorii de riscuri politice: Riscuri de transfer (actiuni ale Guvernului din Tara Gazda prin care Asiguratul este impiedicat sa efectueze operatiuni de convertire din moneda Tarii Gazda in moneda asigurarii, sau operatiuni de transfer in afara acestei tari a sumelor reprezentand dividende, profituri sau alte beneficii banesti obtinute de pe urma investitiei asigurate); Riscuri de expropriere (actiuni ale Guvernului din Tara Gazda care impiedica sau priveaza Asiguratul de a-si exercita drepturile sale de proprietate sau de control asupra investitiei asigurate, inclusiv dreptul de a dispune de fondurile constituite sau de veniturile obtinute de pe urma acestei investitii); Riscuri de razboi si revolte civile (riscul de distrugere totala sau partiala a activelor corporale ale investitiei asigurate, inclusiv incapacitatea Asiguratului de a efectua operatiuni esentiale pentru performanta financiara a acesteia, din cauza producerii evenimentelor mentionate); Riscul de nerespectare/reziliere a Acordului de investitie, de catre Guvernul Tarii Gazda (riscul de incalcare a obligatiilor contractuale de catre Guvernul Tarii Gazda, in situatia in care implementarea proiectului de investitie se realizeaza in beneficiul acestui Guvern, pe baza unui Acord de investitii). Acest tip de asigurare, beneficiaza de reasigurare din partea Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), in baza Acordului incheiat de EXIMBANK cu aceasta institutie a Bancii Mondiale. Reasigurarea se va acorda de catre MIGA pentru fiecare Polita incheiata de EXIMBANK in contul statului, in functie de termenii si conditiile de realizare a proiectului de investitie respectiv. 6. Polita de asigurare a creditelor pentru productia de export are ca obiect de asigurare un contract de credit, pe termen scurt sau mediu, pentru productia de bunuri si servicii pentru export, incheiat intre banca finantatoare a exportului si exportatorul roman, pentru finantarea capitalului de lucru. Prin intermediul acestei asigurari, bancile finantatoare sunt protejate impotriva riscurilor de nerambursare a creditului si de neplata a dobanzii ca urmare a nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a contractului (contractelor) de export riscuri asociate exportatorului.