Sunteți pe pagina 1din 5

1) Moneda in functie de etalon

al valorii: d)toate afirmatiile


sunt corecte; 2)Indicatorii
monetary sunt: d) toate
afirmatiile sunt corecte; 3)
Necesitatea aparitiei creditului
a fost conditionata de: d)toate
afirmatiile sunt corecte; 4) Ce
cuprinde moneda ca valoare
intriseca: a) cantitatea de metal
pretios; 5) Care din functiile
banilor le indeplineste cambia:
a)miloc de plata; b)miloc de
circulatie; !) "unctia de re#erva
de aur a bancilor s$a redus
deoarece: d) toate afirmatiile
sunt corecte; %) Care din
urmatoarele instrumente de
politica monetara sunt utili#ate
de &anca Nationala a
Moldovei' e) toate afirmatiile
sunt corecte; () )*re*atul
monetary M+ include: a) banii
in circulatie; ,) -iferenta dintre
rata nominala si *radul de
ero#iune a capitalului
repre#inta: b) dobinda reala 1+)
Care din urmatoarele monede
erau convertibile in aur in
Cadrul .istemului Monetar
International de la &retton$
/oods' 3)dolarul )merican;
11) in functie de e0istenta
moneda se clasifica astfel:
1reci#ati care din aceste
variante nu este adevarat : c)
moneda convertibila; 12)
Creditul bancar se
caracteri#ea#a prin : a) unul
dintre participanti este un a*ent
nebancar 2 producator sau a*ent
economic) 3 pe de o parte 3
celalant participant fiiind
banca; 13) In ca#ul cind masa
monetara este mai mare decit
marimea necesara 3 care
fenomen are loc: a) inflatia; 14)
Care definitie a banilor este
valabila : 2) notiunea de bani
este mai cuprin#atoare si mai
vec4e decit notiunea de moneda
si cuprinde totalitatea
miloacelor de plata si sc4imb;
15) "unctiile caracteristice
&ancii centrale sunt: f) toate
afirmatiile sunt corecte; 1!)
Care din raspunsuri contin doar
elemente de activ:
a)operatiunele de creditare
b)operatiunile cu cambii
c)investitiile bancare 1%)
-obinda creditara indeplineste
urmatoarele functii: d) toate
afirmatiile sunt corecte; 1()
Care din afirmatii nu este
corecta : a) piata monetara este
o piata en$*ros; 1,) 1rocesul de
poten5are a masei monetare este
cunoscut sub denumirile de
multiplicator monetar sau
multiplicator de credit6 7
anumit8 inec5ie de numerar
*enerea#8 o serie de credite
succesive3 care se re9ntorc 9n
sistemul bancar6 .umele
9mprumutate de fiecare dat8
depind de rata re#ervelor
obli*atorii6 Multiplicatorul
monetar e0prim8 varia5ia masei
monetare ce re#ult8 din varia5ia
unei u6m6 introdus8 9n sistemul
bancar sub form8 de numerar
2ba#8 monetar8)6 &a#a
monetar8 29n sens strict) este
cantitatea de moned8 central8
2bilete :i piese metalice) emis8
de banca de emisiune6
Multiplicatorul monetar 2Mm)
este inversul ratei re#ervelor
obli*atorii 2r)3 sau este raportul
9ntre masa monetar8 creat8 2M)
:i ba#a monetar8 2&m) ;
Mm;1<r3 sau M;Mm=&m ;>
Mm; M<&m; 2+) Infla ia este
un de#ec4ilibru maor pre#ent
9n economia oric8rei 8ri3
repre#entat de o cre tere
*enerali#at8 a pre urilor i de
sc8derea simultan8 a puterii de
cump8rare a monedei na ionale6
Consecintele inflatiei: $sc8derea
economiilor a*en5ilor
economici diminu?nduli$se
resursele datorit8 sc8derii
puterii de cump8rare a banilor;
$de#avantaarea creditorilor;
$sc8derea produc5iei3 deoarece
cre:terea pre5urilor conduce la
nesi*uran5a de#volt8rii
producerii 9n viitor; $eliminarea
unei p8r5i din resursele
acumulate; $descuraarea
investi5iilor productive3 de
lun*8 durat8; $*enerarea :i
e0tinderea :omaul;
$deprecierea monedei na5ionale;
$p8trunderea capitalului din
procesul de producere 9n comer5
:i opera5iunile intermediere3
unde se produce o rapiditate
mai mare a capitalului circulant
:i se reali#ea#8 un venit mai
mare; $cre:terea specula5iei 9n
re#ultatul cre:terii
nepropor5ionale a pre5urilor;
$deprecierea resurselor
financiare ale statului;
$redistribuirea bo*85iei :i a
venitului3 ca# 9n care veniturile
nu se inde0ea#83 iar creditele se
acord8 f8r8 a se 5ine seama de
indicele pre5urilor6 21) dobinda
1; 2C=n#= @d)<23!+=1++);
24++++=12+=22)<
23!+=1++);2,336333 dobinda
2; 2C=n#= @d)<23!+=1++);
23++++=,+=1,)<
23!+=1++);1425 dobinda 3;
2C=n#= @d)<23!+=1++);
25++++=!+=1()<
23!+=1++);15++ dobinda
totala;dobinda1Adobinda2Adob
inda3;2,33633A1425A15++;5(
5(633 22) Baloarea
cambiei;2+++++ emisa; 3
ianuarie scadenta;2+ februarie;
scontata;5 februarie ta0a
scontului;!65C
.contul;2B=N#=@s)<
23!+=1++);22+++++=15#ile=!65
C)<23!+=1++);5416!!!
Baloarea ramasa;2+++++$
5416!!!;1,,45(63333
16 -upa metoda de plata a
dobin#ii se deosebesc 26 In
cate*oria operatiunilor bancare
tipice intra: 36 Cadrul
institutional al sistemului de
credit in*lobea#a a6 Institutiile
bancare si financiare$creditate
special 46 Dic4iditatea3 in sens
monetar3 inseamna a6 Eoate
afirmatiile sunt corecte 56
Circulatia monetara in numerar
se efectuia#a pentru
operatiunile a6 Eoate afirmatiile
sunt corecte !6 Bin#area de
efecte publice de catre banca
central determina a6 @educerea
disponibilitatilor de la banci3
intreprinderi sau populatie %6
&anca mondiala participa la a6
Eoate afirmatiile sunt corecte (6
Moneda in functie de miloc de
circulatie: a6 Eoate afirmatiile
sunt corecte ,6 .tructura masei
monetare repre#inta: a6
1onderea fiecarui constituent in
totalul ei 1+6 7 rata a dobin#ii
mai inferioara decit rata
inflatiei a6 Eoate afirmatiile
sunt corecte 116 Marfa careia ia
revenit rolul de bani a6 Eoate
afirmatiile sunt corecte 126
Flementele de active ale
bilantului unei banci comerciale
sunt: 136 &anii de cont au o
circultie: a6 bancara 146
)*ra*atul monetary M3 include
a6 &anii in circulate si
depo#itele la vedere3 depo#itele
la termen si instrumentele pietii
monetare si depo#itele in valuta
156 1rin functiile pa care le
reali#ea#a3 creditul *enerea#a o
serie de efecte favorabile3 cum
ar fi a6 .porirea capacitatii de
producer a a*entilor economici
prin redistribuirea capitalurilor
1!6 Fsenta banilor ca o
cate*orie economica se
manifesta prin urmatoarele
forme: a6 Eoate afirmatiile sunt
corecte 1%6 1otrivit conceptiilor
actuale3 definitia de sistem
monetar reflecta totalitatea mai
multor elemente de ba#a: a6
Eoate afirmatiile sunt corecte
1(6 Gnitatea monetara a
sistemului monetar
international este a6 -.E b6 1,6
-efiniti inflatia si caracteri#ati
formele acesteia Infla5ia
repre#int8 un de#ec4ilibru
structural 9ntre masa monetar8
:i economia real8 2produc5ia de
bunuri :i servicii)3 care se
manifest8 printr$o cre:tere
persistent8 a nivelului *eneral
al pre5urilor3 provoc?nd
deprecierea monetar86 "ormele
inflatiei H Infla5ia t?r?toare3
e0primat8 printr$un ritm mediu
anual de crestere a preturilor de
consum de pana la 3C; H
Inflatia moderata3 daca preturile
respective cresc in ritm de pana
la !C; H Inflatia rapida3 atunci
cand respectivul ritm se apropie
de 1+C; H Inflatia *alopanta3
cand cresterea preturilor de
consum depaseste 15C6 H
Iiperinflatia cresterea
preturilor depaseste 5+C6 2+6
-efiniti moneda si caracteri#ati
formele acesteia Moneda este
instrumental economic creat de
autoritati cu atribuirea
proprietatilor intrisece de etalon
al valorii si miloc le*al de plata
devenit in re#ultat si miloc cel
mai preferabil de re#erva a
valorii6 "7@MFDF M7NF-FI
H forma substan5ial$material8 a
bunurilor acceptate ca bani3
piese din metale nobile3 banii
de 4?rtie3 banii de cont3 H
instrumente de plat86 Cambie
Cec &ilet de ordin 17E@IBIE
"7@MFI .G&.E)NJI)D$
M)EF@I)DK banii pot fi: de
metal3 de 4?rtie3 de cont6 &ani
de metal repre#int8 piesele din
metal 2aram83 bron#3 fier3
ar*int3 aur3 electrum3 platin8
etc6) care 9ndeplinesc func5iile
banilor6 &anii de 4?rtie3 fiind
asemenea numi5i deoarece sunt
confec5iona5i din 4?rtie3
repre#int8 semnul banilor3 sunt
repre#entan5i a banilor cu
valoare intrinsec86 &anii de
4?rtie 9mbrac8 diverse forme
concrete: bancnote3 bani de
te#aur etc6 &ani de cont sau
bani scripturali repre#int8
disponibilit85ile aflate 9n
conturile bancare :i 9n circula5ia
9ntre aceste conturi prin opera5ii
de virament sau transfer 9ntre
conturi6 216 .a se determine
dobinda reala si rata dobin#ii
reale in tara )3 stiind ca in anul
2++( rata inflatiei a fost de ,C3
rata dobin#ii nominale de 15C3
iar imprumutul luat a constituit
15 +++ +++ u6m6 @ r ;21A@dn)<
21A@inf)$1=1++C;21A+315) <
21A+3+,)$1= 1++C;535+
-r;21A@dn)<21A@inf)$
1;1315<13+, $1;+3+55 226 .8 se
calcule#e structura masei
monetare :i m8rimea fiec8rui
a*re*at monetar 9n ba#a
urm8toarelor date: M+;35++
M1; M+Adepo#ite la vedere
M1;35++A5+++;(5++
M2;M1Adepo#ite la
termenAinstrumentele pietii
monetare
M2;(5++A45++A(++;13(++
M3; M+Adepo#itele la
vedereAdepo#itele la
termenAinstrumentele pietii
monetareA depo#itele in valuta
M3;35++A5+++A45++A(++A!+
++;1,(++ .mm;2Ci<MM)=1++
C
.mm;235++<1,(++L)=1++;1%6
!%C
.mm;2(5++<1,(++)=1++;426,
3C
.mm;213(++<1,(++)=1++;!,6
!,C
.mm;21,(++<1,(++)=1++;1++
C M+ -epo#itele la vedere
-epo#itele la termen
Instrumentele pie5ei monetare
-epo#itele 9n valut8 M3 35++
5+++ 45++ (++ !+++ '
16&ancile comerciale
3e0ercitind functia de
depo#itare: a)atra* depo#ite de
la persoane fi#ice3uridice cu
obli*atia de a rambursa in
anumite conditii prestabilite si
cu plata unei dobin#i 2) Bite#a
de circulatie a banilor e0prima:
b)numarul mediu de utili#ari a
unitatii monetare ca miloc de
plata intr$o anumita perioada de
timp6 3)-isciplina
universitaraMMoneda si
creditMse afla in intercone0iune
cu disciplinele: d)tot ce e
indicat mai sus e corect 4)1iata
monetara repre#inta piata unde :
5)7biectivele specifice politicii
monetare: d)toate afirmatiile
sunt corecte !)Inflatia se
manifesta prin: d)toate
afirmatiile sunt corecte
%)"actorii de influenta asupra
ratei dobin#ii percepute:
d)Eoate afirmatiile sunt corecte
())paritia banilor a condus la :
d)toate afirmatiile sunt corecte
,)Moneda3in functie de miloc
de circulatie: d)toate afirmatiile
sunt corecte6 1+))*re*atele
monetare stabilite de &NM
sunt: b)M+3M13M23M3
11)CaMbanca a bancilorM banca
centrala asi*ura: b)creditarea
bancilor comerciale
12)Micsorarea ratei re#ervei
minime obli*atorii determina:
c)toate afirmatiile sunt corecte
13)Costul creditului se
manifesta sub forma: 14)1rima
banca central a aparut in:
a))n*lia 15)Flemenetele de
pasiv ale bancii sunt:
1!)1rincipalele functii
traditionale ale bancii
comerciale sunt: e)toate
afirmatiile sunt corecte 1%)
1articularitatile banilor se
e0prima prin: 1()-in cate*oria
titlurilor de credit fac parte:
1,)1olitica monetara repre#inta
unul din instrumentele politicii
economice prin intermediul
careia se actionea#a asupra
cererii si ofertei de moneda din
economie6Instrumentele
indirect sunt: a)operatiunile
open$marNet care repre#inta
interventia bancii central pe
piata monetara pentru a
diminua sau maora lic4iditatile
a*entilor ce operea#a pe aceasta
piata3functia este de vin#are sau
cumparare a valorilor mobiliare
de stat6 b)acordarea creditelor
cu rata a dobin#ii de piata3care
are menirea de a asi*ura
imprumutatii cu lic4iditati6
C)Constituirea re#ervelor
obli*atorii carepoate fi
efectuata in mai multe
forme:reserve de casa3de
lic4iditati3de tre#orarie si
minime obli*atorii6 2+)Creditul
repre#inta o relatie baneasca
intre o persoana fi#ica sau
uridical numita creditor care
acorda unei alte personae
3debitor un imprumut in bani
sau care vinde marfuri<servicii
pe datorie 3in *enerall cu o
dobinda stabile in functie de
riscul pe care$l asuma
creditorul6 "ormele creditului
sunt: a)commercial care e cea
mai vec4e forma a relatiilor
creditare si apare atunci cind
furni#orul livrea#a marfa cu
scopul ca ac4itarea ei va fi
facuta de comparator peste o
anumita perioada de timp;
b)bancar Oeste forma pe care o
imbraca imprumutul in bani
acordat de banci clientilor sai si
e mai fle0ibil ca cel
commercial; c)de consum
consta in vin#area cu plata in
rate a bunurilor ce sunt de
valoare mare si folosite pentru
un timp mai indelun*at3de e06
Docuinte3autoturisme;
d)ipotecareste acordat de
creditori proprietarilor de
imobil care e depus in *a si
poate fi rural si urban;
e)obli*ator e o relatie dintre
debitori care emit obli*atiuni pe
de o parte 3iar pe alta
subscrisorii de obli*atiuni in
calitate de creditori cu scopul
de a obtine dobin#i; f)public O
ansamblul relatiilor de utili#are
si mobili#are a resurselor cu
caracter temporar si
rambursabil in scopul acoperirii
c4eltuielilor publice; *)bu*etar
e creditul acordat de
administratia publica de diferite
nivele a*entilor economici
3anumitor cate*orii de
cetateni3administratiei publice;
4)international repre#inta
creditul acordat de *overnul
unei tari *uvernului altei tari6
21)1erioada 1 an
@ula;1+233,+ MM;35345+
B$' B;1+233,+<35345+;23((
rotatii N;3!+<B;3!+<23((;125
22) Baloarea cambiei;2+++++
emisa; 3 ianuarie scadenta;2+
februarie; scontata;2 februarie
ta0a scontului;535C
.contul;2B=N#=Es)<
23!+=1++);22+++++=1(=535C)<
23!+=1++);55+ Baloarea
ramasa;2+++++$55+;1,,45+
1) Moneda in functie de etalon
al valorii: d)toate afirmatiile
sunt corecte; 2)Indicatorii
monetari sunt: d) toate
afirmatiile sunt corecte; 3)
Necesitatea aparitiei creditului
a fost conditionata de: d)toate
afirmatiile sunt corecte; 4) Ce
cuprinde moneda ca valoare
intriseca: a) cantitatea de metal
pretios; 5) Care din functiile
banilor le indeplineste cambia:
a)miloc de plata; !) "unctia de
re#erva de aur a bancilor s$a
redus deoarece: d) toate
afirmatiile sunt corecte; %) Care
din urmatoarele instrumente de
politica monetara sunt utili#ate
de &anca Nationala a
Moldovei' e) toate afirmatiile
sunt corecte; () )*re*atul
monetary M+ include: a) banii
in circulatie; ,) -iferenta dintre
rata nominala si *radul de
ero#iune a capitalului
repre#inta: b) dobinda reala 1+)
Care din urmatoarele monede
erau convertibile in aur in
Cadrul .istemului Monetar
International de la &retton$
/oods' 3)dolarul )merican;
11) in functie de e0istenta
moneda se clasifica astfel:
1reci#ati care din aceste
variante nu este adevarat : c)
moneda convertibila; ' 12)
Creditul bancar se
caracteri#ea#a prin : a) unul
dintre participanti este un a*ent
nebancar 2 producator sau a*ent
economic) 3 pe de o parte 3
celalant participant fiiind
banca; 13) In ca#ul cind masa
monetara este mai mare decit
marimea necesara 3 care
fenomen are loc: a) inflatia; 14)
Care definitie a banilor este
valabila : 2) notiunea de bani
este mai cuprin#atoare si mai
vec4e decit notiunea de moneda
si cuprinde totalitatea
miloacelor de plata si sc4imb;
15) "unctiile caracteristice
&ancii centrale sunt: f) toate
afirmatiile sunt corecte; 1!)
Care din raspunsuri contin doar
elemente de activ:
a)operatiunele de creditare
b)operatiunile cu cambii
c)investitiile bancare 1%)
-obinda creditara indeplineste
urmatoarele functii: d) toate
afirmatiile sunt corecte; 1()
Care din afirmatii nu este
corecta : a) piata monetara este
o piata en$*ros; 1,)
Multiplicatorul monetar2m)
repre#int8 un raport care
e0prim8 modificarea 9n ofertade
moned8 corespun#8toare unei
sc4imb8ri date 9n ba#a
monetar86 Multiplicatorul
monetar 2m) repre#int8 raportul
dintre masa monetar8 :i
ba#amonetar86 Fl se utili#ea#8
la determinarea masei monetare
prin intermediulvariabilei
c4eie6Eeoria multiplicatorului
ba#ei monetare3 care afirm8
c?nd lic4iditatea bancar8cre:te3
b8ncile de5in un e0cedent de
moned8 central8; dispun?nd de
re#ervesuplimentare 2activele 9n
cont la &anca central8 sunt
superioare nevoilor le*atede
constituirea re#ervelor
obli*atorii)3 le permite s8
distribuie credite 2s8
cree#emoned8) cu o rat8 de
multiplicare a e0cedentului de
moned8 central86Multiplicatorul
monetar poate fi simplu :i
compus6 Multiplicatorul
monetar estesupraunitar3
valoarea lui cre:te 9n m8sur8 ce
spore:te ponderea depo#itelor
9nmasa monetar8 :i este cu at?t
mai mare cu c9t mai mic8 este
ponderea re#ervelor6m ; M<&
Multiplicatorul monetar 2M M )
este inversul ratei re#ervelor
obli*atorii 2r)3sau este raportul
9ntre masa monetar8
creat82M):i ba#a
monetar82&M ) Mm;1<r3 sau
M;Mm=&m ;> Mm; M<&m;
2+)Inflatia se poate defini ca o
crestere a nivelului *eneral al
preturilor atat la bunuri cat si la
servicii in conditiile in care
puterea de cumparare scade66
Consecintele inflatiei: $Inflatia
aduce prin crestere nivelului
preturilor nationale fata de cele
e0terne slabirea capacitatii
concurentiale ale firmelor
nationale61entru producatorii
nationali atunci cind inflatia
devine permanenta este clar ca
preturile de ac4i#itionare a
materiilor prime creste mai
rapid decit preturile cu care se
e0porta marfurile si astfel se
produce o pierdere de
substanta6Fste necesara
cresterea cantitatii e0portului
pentru a asi*ura acelasi nivel al
importurilor6 $*enerarea :i
e0tinderea :omaul3adica intr$o
intreprindere patronii tind sa
utili#e#e te4nolo*ii moderne
ceea ce duce la cresterea
randamentului si la diminuarea
personalului6)stfel eliberarea
de personal si somaul creste in
timp ce productia si cererea
sunt normale6 $favori#ea#a si
accelerea#a procesul
investitional3deoarece in timpul
inflatiei se ieftineste creditul
pentru ca toate obli*atiile au loc
din imprumuturi si statul fiind
interesat de unele activitati
acorda resursesi stabileste
norme speciale de transfer a
c4eltuielilor de investitii6
$p8trunderea capitalului din
procesul de producere 9n comer5
:i opera5iunile intermediere3
unde se produce o rapiditate
mai mare a capitalului circulant
:i se reali#ea#8 un venit mai
mare; $privele*ia#a
debitorii3deoarece in conditiile
inflatiei ratele de rambursare si
dobin#ile sunt tot mai
diminuate si platesc sub valoare
bunurile de patrimoniu
ac4i#itionate6-epunatorii sunt
nevoiti sa aiba pierderi
importante in puterea de
cumparare a capitalurilor si
dobin#ilor6 $redistribuirea
bo*85iei :i a venitului3 ca# 9n
care veniturile nu se inde0ea#83
iar creditele se acord8 f8r8 a se
5ine seama de indicele
pre5urilor6 21) dobinda 1;
2C=n#= @d)<23!+=1++);
24++++=12+=22)<
23!+=1++);2,333333 dobinda
2; 2C=n#= @d)<23!+=1++);
23++++=,+=1,)<
23!+=1++);1425 dobinda 3;
2C=n#= @d)<23!+=1++);
25++++=!+=1()<
23!+=1++);15++dobinda
totala;dobinda1Adobinda2Adob
inda3;2,33633A1425A15++;5(
5(333 22) Baloarea
cambiei;2+++++ emisa; 3
ianuarie scadenta;2+ februarie;
scontata;5 februarie ta0a
scontului;!65C
.contul;2B=N#=Es)<
23!+=1++);22+++++=15#ile=!65
C)<23!+=1++);5413!!!
Baloarea ramasa;2+++++$
5413!!!;1,,45(33333
16 &a#a monetara este compusa
din; a6 @eserve bancare ale
bancii comerciale in banca
central inclusive re#ervele
obli*atorii si re#ervele e0cesive
in moneda nationala 26 -up8
abandonarea definitiv8 a
etalonului monetar aur3 rolul de
etalon al valorii revine: a6
1uterea de cumparare a unitatii
monetare 36 Nivelul masei
monetare repre#int8: a6
Marimea acestuia pe fiecare
a*re*at monetar intr$o anumita
data 46 1articipanti ai creditului
obli*ator sunt a6 .tatul$banca 56
Da instrumentele si te4nicile de
interventie indirecta se refera:
a6 Nici o afirmatie nu este
corecta !6 1iata monetara are
misiunea de: a6 Compensarea
deficitului cu e0cedentu de
lic4iditati %6 Care din
raspunsuri poate fi definit ca un
indicator ce desemnea#a
totalitatea miloacelor de plata
e0istente in economia unei tari6
a6 Masa monetara (6 "unctiile
monedei sunt: a6 Eoate
afirmatiile sunt corecte ,6
1otrivit conceptiei actuale3
definitia de sistem monetar
reflecta totalitatea mai multor
elemente de ba#a: a6 Eoate
afirmatiile sunt corecte 1+6
)*re*atul monetar repre#inta:
a6 Indicatorul de nivel al
monedei effective 116 -obinda
simpla se calculea#a dupa
urmatoarea formula b6 126
"ondul monetar international
contribuie la: a6 Eoate
afirmatiile sunt corecte 136
Flemente de active al bilantului
unei banci comerciale sunt: a6
Nici o afirmatie nu e corecta
146 Instrumentele indirecte ale
politicii monetare se refera la:
a6 Eoate afirmatiile sunt corecte
156 Moneda e0ercita functia de
miloc de circulatie a6
Intermedia#a sc4imbul de
marfuri 1!6 1osibilitatea
detasarii banuluiPsemn de
banul$marfa a fost su*erata de:
a6 Eoate afirmatiile sunt corecte
1%6 .istemele monetare se
clasifica in urmatoarele tipuri a6
Eoate tipurile sunt corecte 1(6
Creditul obli*ator repre#inta: a6
Creditul contactat de stat prin
lansarea titlului de imprumut
1,6 -efiniti sistemul monetar si
indentificati constituientele
acestuia6 .istemul monetar este
definit ca un anumit mod de
or*ani#are :i re*lementare a
circula5iei monetare dintr$o
5ar83 pe ba#a unor le*i speciale
ale statului respectivM6;
Constituientele sistemului
monetar: )6 "ormativa
Instrumentara: H Gnitate
monetara H Ftalon monetary H
Masa monetara H Mecanismul
de emisie monetary H 7rdinea
de anali#a3 pro*no#are3
re*lementare si suprave*4ere a
circulatiei monetare H
Mecani#mul de formare a
cursului valutar al monedei
nationale H Mecanismul
disciplinei de casa a subiectilor
economici &6 Cadrul
re*lementor H -ecrete H Coduri
H Constitutia H De*i H Iotariri H
@e*ulamente C6 .tructura
institutionala H Constituentul H
De*iuitorul H Fmitentul H
7r*ani#atorul H
@e*lementatorul H
suprave*4etorul 2+6 -efiniti
piata monetara caracteri#ati
componentele acesteia6 1ia5a
monetar8 este pia5a pe care
b8ncile se 9mprumut8 9ntre ele
pe termen scurt :i pe care
circul8 instrumentele monetare
proprii acesteia6 Componentele
pietii monetare: Cererea de
moned8 repre#int8 aceacantitate
de moned8 pe care toate
cate*oriile de persoane fi#ice :i
uridiceo solicit8 9ntr$o anumit8
perioad8 de timp3 av?nd ca
motiva5ie utilit85ileacesteia3
date de func5iile pe care le
9ndepline:te 9ntr$o economie6
Cererea de moned8 depinde 9n
primul r?nd de volumul
opera5iunilor de ac4i#i5ionare a
bunurilor :i plat8 a
serviciilor3precum :i de vite#a
de rota5ie a monedei6 7ferta de
moneda 1rin oferta de moned8
ini5ial se sub9n5ele*ea cantitatea
de bani emis8 de autoritatea
monetar86 Fste evident c8 oferta
de moned83 fiind o component8
a pie5ii monetare :i aflat8 9n
le*8tur8 or*anic8 cu cererea de
moned83 :i$a *8sit tratare 9n
acelea:i teorii3 o*lindind lo*ica
autorilor din perioada
respectiv86 M+ -epo#itele la
vedere -epo#itele la termen
Instrumentele pie5ei monetare
-epo#itele 9n valut8 M3 35++
5+++ %5++ ,++ %+++ ' 216 7
cambie cu valoare de 1++6+++
Q3 emisa pe data de 3 ianuarie3
are scadenta in acelasi an pe
data de 2+ febrarie6 1e data de 2
februarie3 este scontarea la ta0a
scontului de !6+C6 .a se
calcule#e scontul si valoarea
ramasa6 Baloarea
cambiei;1+++++ emisa; 3
ianuarie scadenta;2+ februarie;
scontata;2 februarie ta0a
scontului;!6+C
.contul;2B=N#=Es)<
23!+=1++);21+++++=1(#ile=!6+
C)<
23!+=1++);1+(+++++<3!+++;3
++ Baloarea ramasa;1+++++$
3++;,,%++ 226 .8 se calcule#e
structura masei monetare :i
m8rimea fiec8rui a*re*at
monetar 9n ba#a urm8toarelor
date: M+;35++ M1;
M+Adepo#ite la vedere
M1;35++A5+++;(5++
M2;M1Adepo#ite la
termenAinstrumentele pietii
monetare
M2;(5++A%5++A,++;1!,++
M3; M+Adepo#itele la
vedereAdepo#itele la
termenAinstrumentele pietii
monetareA depo#itele in valuta
M3;35++A5+++A%5++A,++A%+
++;23,++ .mm;2Ci<MM)=1++
C
.mm;235++<23,++L)=1++;146
!4C
.mm;2(5++<23,++)=1++;3565
!C
.mm;21!,++<23,++)=1++;%+3
%1C
.mm;223,++<23,++)=1++;1++
C