Sunteți pe pagina 1din 25

GHIDUL DEPOZITARULUI

DEPOZITAREA LA INTERVENŢIE
A CEREALELOR
CUPRINS
Ghidul depozitarului ..................................................................................................1
Depozitarea la intervenţie a cerealelor.....................................................................1
ABREVIERI ..................................................................................................................3
1. SCOPUL...................................................................................................................4
2. OBIECTIVUL ............................................................................................................4
3. GRUPUL ŢINTĂ .......................................................................................................4
4. CADRUL LEGISLATIV .............................................................................................5
4.1. Legislaţia comunitară.........................................................................................5
4.2.Legislaţia naţională.............................................................................................5
5. AGREAREA DEPOZITELOR...................................................................................6
6. DEPOZITAREA STOCURILOR PUBLICE DE CEREALE.......................................8
6.1.Condiţii privind spaţiile de depozitare a cerealelor.............................................8
6.2. Personalul..........................................................................................................9
6.3. Întreţinerea.........................................................................................................9
6.4. Contractul de depozitare ...................................................................................9
6.4.1. Etapele procedurale înaintea livrării cerealelor ........................................10
7. Livrarea...................................................................................................................10
7.1. Preluarea cerealelor ........................................................................................10
7.1.1. Cântărirea .................................................................................................11
7.1.2. Infestarea – măsuri de siguranţă pe parcursul preluării ...........................12
7.1.3 Temperatura cerealelor..............................................................................12
7.1.4. Prelevarea de probe .................................................................................12
7.1.5. Analiza calitativă .......................................................................................13
7.1.6. Umiditatea .................................................................................................13
7.1.7. Greutatea hectolitrica................................................................................13
7.1.8. Conţinutul de impurităţi .............................................................................13
8. Litigii .......................................................................................................................13
8.1. Prelevarea de probe ........................................................................................13
8.2. Analize fizice şi tehnologice.............................................................................13
9. Preluarea cerealelor la locul de ofertă ...................................................................14
9.1. Activităţi premergătoare ofertării .....................................................................14
9.2. Oferirea cerealelor depozitate la locul de ofertă .............................................14
9.3. Controlul ..........................................................................................................16
10. MONITORIZAREA STOCURILOR PUBLICE DE CEREALE..............................16
10.1. Generalităţi ....................................................................................................16
10.2. Calitatea produselor ......................................................................................17
10.3. Cantităţi lipsă .................................................................................................17
10.3.1. Responsabilităţi.......................................................................................17
11. Documente auxiliare şi declaraţii lunare şi anuale...............................................17
12. Contabilizarea computerizată a stocurilor şi accesarea informaţiilor...................18
12.1. Forma şi conţinutul documentelor trimise de către depozitar la APIA SJ .....19
13. CONDIŢII PENTRU DEPOZITARE .....................................................................19
13.1. Păstrarea stocurilor .......................................................................................19
13.2. Înregistrarea temperaturilor şi umiditatea......................................................19
13.3. Gradul de infestare – analiza probelor şi identificare....................................20
13.4. Ventilarea.......................................................................................................20
14. Vânzarea ..............................................................................................................20
15. Plata depozitării....................................................................................................22
15.1. Calcularea sumei de plata .............................................................................23
ABREVIERI

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


SV – Serviciul Vegetal
APIA SJ – Sucursala judeţeană APIA

LISTA ABREVIERI ANEXE

Nr.anexa Formular Denumire anexa


1 ICC 2.1- 9 Scrisoare de desemnare a depozitului de intervenţie
2 ICC 2.1-10 Grafic de livrări
3 ICC 2.1 -11 Fişa de verificare a livrării
4 ICC 2.1 -12 Centralizator zilnic de livrări
5 ICD 2.1 – 1 Cerere de ofertă pentru agreerea depozitului de
intervenţie
6 ICD 2.1 – 3 Scrisoare – tip – Efectuarea inspecţiei la faţa locului
7 ICD 2.1 - 4 Raport preliminar de inspecţie pentru agrearea spaţiului
de depozitare
8 ICD 2.1 – Certificat de agreare
10
9 ICD 2.1 – Contract de depozitare a cerealelor la intervenţie
11
10 ICD 2.1 -12 Declaraţia zilnică de stoc
11 ICD 2.1 -13 Declaraţia lunară de stoc
12 ICD 2.1 -14 Declaraţia anuală de stoc
13 ICV -12 Grafic de preluare a cerealelor
14 ICV - 13 Ordin de livrare
15 ICV – 22 Fişa zilnică de eliberare din depozit
16 ICV - 23 Dovada eliberare cereale din depozit
17 Condiţii minime de calitate

3
1. SCOPUL

Prin depozitarea cerealelor se creează stocurile publice ale UE


ce sunt în responsabilitatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA), având la bază proceduri de control,
gestiune primară şi abordări informatice corespunzătoare
acesteia.

2. OBIECTIVUL

Activitate de depozitare în cadrul intervenţiei poate fi


desfăşurată de persoane fizice şi juridice care au în proprietate
spaţii de depozitare specializate.

Depozitarea cerealelor se realizează pe baza contractelor


R(CE) nr. 884/2006,
încheiate între APIA şi depozitari, acestea făcând obiectul plăţii Art.2,pct.2 (a)
pentru preluare, depozitare şi livrare.

Plata se realizează separat pentru fiecare activitate:


- preluarea cerealelor (cântărire, analiză de calitate şi
descărcare)
- depozitare (păstrarea în condiţii de conservare
corespunzătoare a cerealelor)
- livrarea (încărcare, cântărire, analize de calitate).

3. GRUPUL ŢINTĂ

Acest ghid se adresează proprietarilor de spaţii de depozitare


pentru cereale (silozuri sau magazii) care sunt interesaţi să
încheie contracte de depozitare pentru cereale la intervenţie cu
APIA. Acest ghid se adresează în special deţinătorilor de spaţii
de depozitare dar, în acelaşi timp tuturor persoanelor implicate
în acţiunea de depozitare şi monitorizare a stocurilor de cereale.
Se impune însuşirea tuturor informaţiilor din ghid, respectarea şi
înţelegerea lor, accesul la aceste informaţii a tuturor celor
implicaţi în depozitarea cerealelor la intervenţie.
Instrucţiunile din prezentul ghid se vor reactualiza în
permanenţă, în funcţie de apariţia de noi reglementări
comunitare şi naţionale pe piaţa cerealelor, prin serviciul de
specialitate din cadrul APIA, Direcţia de Măsuri de Piaţă -
Intervenţie.
Modificările la prezentul ghid vor fi publicate pe pagina de web a
APIA, www.apia.org.ro.

4
4. CADRUL LEGISLATIV
4.1. Legislaţia comunitară

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1784/2003 privind


organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor.
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind
finanţarea politicii agricole comune.
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele
detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr.
1209/2005 referitor la finanţarea din Fondul European de
Garantare în Agricultura (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub
forma operaţiunilor de depozitare publică şi a operaţiunilor de
contabilizare a depozitărilor publice de către agenţiile de plăţi
ale Statelor Membre.
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1055/77 privind stocarea
şi circulaţia produselor cumpărate de un organism de
intervenţie.
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 824/2000 prin care se
stabilesc procedurile de preluare a cerealelor de către agenţiile
de intervenţie şi metodele de analiză pentru determinarea
calităţii cerealelor, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2.Legislaţia naţională

OG nr. 45/2005 aprobata cu modificări şi completări prin Legea


307/2005 privind organizarea pieţelor produselor agricole şi
alimentare.
Ordinul MAPDR nr. 596/2004 modificat şi completat prin
Ordinul MAPDR nr. 1294/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind definirea, modalităţile de desemnare şi
stabilirea centrelor de intervenţie pe piaţa cerealelor.
Ordinul MAPDR nr. 70/2006 privind aprobarea Normelor
metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de
intervenţie pe piaţa cerealelor.
Ordinul MAPDR nr. 172/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de
intervenţie pe piaţa cerealelor, referitoare la evaluarea şi
monitorizarea cerealelor deţinute în stocuri publice de
intervenţie.
OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din
cereale.
Ordinul MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare
pentru produse agricole.

5
OG. nr. 4/1995 aprobata, modificată si completată prin Legea
nr. 85/1995 şi Legea nr. 26/2006 privind fabricarea,
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru
combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi
silvicultură.
Ordin nr. 97/2005 emis de Autoritatea Naţională Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, modificat prin
OANSVSA nr. 168/2006 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi
contaminanţi din alimentele de origine animală şi non-animală.

5. AGREAREA DEPOZITELOR

APIA poate depozita cerealele achiziţionate la intervenţie numai


în depozitele care au obţinut Certificatul de agreare (ICD 2.0 –
8)din partea APIA.
Certificatul de agreare se eliberează operatorului care
îndeplineşte criteriile pentru depozitarea în condiţii bune şi de
siguranţă a cerealelor intervenţionabile, devenind astfel depozit
de intervenţie.
În vederea obţinerii Certificatului de agreare operatorul se
adresează APIA - sucursala judeţeană pe raza căreia
funcţionează depozitul pentru procurarea formularului de ofertă
(ICD 2.0-1). După completare, acesta se depune personal la
sediul sucursalei judeţene APIA sau se expediază prin poştă.
O ofertă se referă la depozitul unei persoane fizice sau juridice,
situat în acelaşi loc. În cazul deţinerii mai multor spaţii de
depozitare în locuri diferite, se înaintează oferta separat pentru
fiecare depozit în parte.
Dosarul pentru agrearea depozitului va conţine formularul de
ofertă pus la dispoziţie de APIA SJ şi documentele pentru
identificarea punctului de depozitare:
a) harta şi capacitatea de depozitare, în special localizarea,
dotarea cu echipamente şi instalaţii:
- numărul depozitelor şi silozurilor din locaţia respectivă;
- dotarea cu instalaţii şi echipamente;
- localizarea altor clădiri;
- localizarea punctelor de intrare şi ieşire a mărfii;
- descrierea exactă a căilor de acces la depozit şi harta
acestora.
b) schema tehnologică, inclusiv dimensiunile celulelor şi
silozurilor oferite pentru depozitarea cerealelor
intervenţionabile.
c) autorizaţia de funcţionare eliberată de MAPDR şi celelalte
autorizaţii de funcţionare (în copie).

6
d) documentele de identificare a agentului economic (Certificat
constatator de la Registrul Comerţului – original).
e) datele de identificare a persoanei de contact.
f) poliţa de asigurare a depozitului.
g) declaraţie pe propria răspundere că spaţiul oferit nu este
gajat, ipotecat.
h) dovada că nu are datorii restante la bugetul de stat.
i) contractul cu firma autorizată pentru prestarea de servicii cu
produse de uz fitosanitar (copie).
j) plan de pază şi protecţie (copie).
k) dovada că personalul angajat are calificarea în acţiunea de
depozitare.
l) dovada faptului că evidenţa contabilă se execută
computerizat.

După acceptarea administrativă a ofertei, APIA SJ va dispune


efectuarea inspecţiei la faţa locului a depozitului, fapt comunicat
în scris ofertantului (scrisoarea – tip de efectuare a inspecţiei
(ICD 2.1-3)).
Inspectorul la faţa locului are acces la toate datele – în sfera
competenţei sale – înregistrate în cursul controlului administrativ
pe care le poate utiliza în cursul inspecţiei la faţa locului.
La faţa locului se verifică:
- dacă depozitul se situează în locul indicat în formularul de
ofertă (amplasarea depozitului, vecinătăţile, căile de intrare
şi de scoatere a cerealelor din depozit).
- dacă depozitul îndeplineşte condiţiile minime pentru a putea
fi desemnat depozit de intervenţie
- dacă datele din ofertă corespund realităţii:
- capacitatea depozitului.
- data construirii depozitului.
- tipul depozitului.
- amplasarea silozului/magaziei depozit.
- condiţiile tehnice.

Inspectorul va întocmi un raport asupra constatărilor inspecţiei


la faţa locului, iar un exemplar al acestuia va rămâne la ofertant.
La încheierea raportului se va stabili în ce măsură capacitatea
oferită corespunde în forma actuală depozitării la intervenţie.

Dacă în urma inspecţiei la fata locului a depozitului, rezultatul


este pozitiv, se poate elibera Certificatul de agreare. Pe baza
acestui certificat depozitul va fi înregistrat în baza de date a
APIA şi va putea fi contactat pentru încheierea unui contract de
depozitare.

7
Certificatul de agreare se eliberează pentru o perioadă
nelimitată cu menţiunea că spaţiul agreat va fi inspectat anual
de către APIA în vederea obţinerii vizei anuale.

În cazul constatării unor nereguli inspectorul din cadrul APIA SJ


va solicita depozitarului remedierea lor, stabilind perioada de
remediere. După expirarea acestei perioade, reprezentantul
APIA va inspecta din nou depozitul şi, în baza raportului său de
control, se va stabili dacă Certificatul de agreare va fi anulat sau
nu.

APIA poate anula acest certificat în următoarele condiţii:

¾ dacă în timpul inspecţiilor efectuate la depozit (chiar şi


în timpul livrărilor) inspectorul constată unele nereguli în
ceea ce priveşte dotarea cu echipamente şi instalaţii
obligatorii la preluarea cerealelor sau care ar putea
prejudicia calitatea cerealelor depozitate.
¾ lipsa mijloacelor electronice de înregistrare a datelor şi
evidenţelor contabile.

6. DEPOZITAREA STOCURILOR PUBLICE DE CEREALE

6.1.Condiţii privind spaţiile de depozitare a cerealelor

Operatorul trebuie să se asigure că depozitul este dotat


corespunzător pentru:
- preluare
- depozitarea
- control
- scoatere din depozit a cerealelor.

De asemenea, acesta trebuie să efectueze anual reparaţii


capitale la instalaţiile din dotare pentru a se asigura buna
funcţionare a acestora în momentul preluării sau scoaterii din
depozit a cerealelor. În mod deosebit trebuie verificate
instalaţiile necesare pentru păstrarea calităţii cerealelor, cel
puţin o dată pe an, şi menţinerea calităţii cerealelor la parametrii
iniţiali.
Operatorul trebuie să asigure evitarea producerii fraudelor pe
parcursul preluării sau scoaterii din depozit. De asemenea,
trebuie să asigurare securitatea cerealelor pe tot parcursul
depozitării.

8
6.2. Personalul

Personalul angajat al depozitului trebuie să fie instruit în


manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor şi informat despre
instrucţiunile care apar în acest ghid. Trebuie să se stabilească
clar responsabilităţile, fişa de protecţia muncii pentru fiecare
angajat şi calificarea/instruirea personalului implicat în
depozitarea cerealelor.
6.3. Întreţinerea
Operatorul trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru
păstrarea spaţiului de depozitare a cerealelor în condiţii de
curăţenie astfel încât să nu existe riscul infestării sau
contaminării cerealelor depozitate. De asemenea nu trebuie să
existe în depozit produse secundare de cereale care ar putea fi
o sursă de boli şi dăunatori.
Nota: operatorul are obligaţia de a anunţa imediat APIA SJ
despre orice infestare constatată în depozit.
Dacă se descoperă insecte care ar putea semnala un anumit
grad de infestare sau se ştie că în depozitul respectiv a fost o
infestare se recomandă dezinsecţia spaţiului de depozitare cu
produse recomandate în acest sens de Unităţile fitosanitare
judetene.
Operatorul are obligaţia de a informa APIA SJ înainte de
efectuarea dezinsecţiei şi de a întocmi un raport despre
produsele folosite pentru a nu contamina cerealele depozitate
(se ţine cont de conţinutul maxim de reziduuri de pesticide în
exteriorul şi în înteriorul cerealelor).

6.4. Contractul de depozitare

Contractul de depozitare - ICD 2.1 – 11 se încheie la nivelul


sucursalei judeţene de care aparţine depozitul de intervenţie.

Pentru încheierea contractului de depozitare operatorul trebuie


să depună oferta la sediul APIA SJ, în termenul anunţat pe
pagina de web a APIA.

Ofertele vor fi analizate din punct de vedere economico –


financiar de o Comisie din cadrul APIA.

Contractul de depozitare va fi semnat în termen de 5 zile


lucrătoare după depunerea garanţiilor solicitate de APIA.

9
6.4.1. Etapele procedurale înaintea livrării cerealelor
- se va încheia contractul de depozitare, anexa ICD 2.1-11
pentru a se confirma capacitatea de depozitare;
- APIA – aparatul central - va desemna depozitul de
intervenţie prin “Scrisoarea de desemnare a depozitului de
intervenţie ”, conform anexei ICC 2.1-9;
- întocmirea graficului de livrări, anexă ICC 2.1 -10.
Nota: Nu se va accepta nici o livrare în afara graficului de livrări
şi în lipsa inspectorului APIA. Amănuntele referitoare la fiecare
livrare se vor stabili de comun acord cu ofertantul.
- atât ofertantul cât şi operatorul sunt răspunzători pentru
respectarea graficului de livrări. Orice nerespectare a condiţiilor
contractuale va avea consecinţe financiare.
Graficul de livrări trebuie să respecte două condiţii de bază:

a. Să fie adus la cunoştinţa sucursalei judeţene a APIA


cu cel putin şapte zile lucrătoare, înainte de
efectuarea primei livrări;
b. Livrările să se efectueze în maxim două luni de la
data depunerii ofertei de cereale.
În condiţii excepţionale, ofertantul poate solicita modificarea
graficului de livrări o singură dată, cu acceptul APIA şi după
consultarea operatorului. Orice întârziere în livrarea cerealelor
provocată din cauza ofertantului i se va imputa acestuia.

7. Livrarea
Depozitarul trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru a
reduce perioada de aşteptare a mijloacelor de transport la
descărcarea la depozit. APIA nu acceptă modificarea condiţiilor
contractuale referitoare la capacitatea de încărcare sau
descărcare a instalaţiilor din dotare.
7.1. Preluarea cerealelor
Depozitarul are următoarele obligaţii:
− să ermită accesul inspectorilor APIA la faţa locului pentru R(CE) nr. 1572/2006
Art.5
verificarea evidenţelor computerizate ale stocului;
− să participe la fiecare livrare de cereale la depozit pe
parcursul derulării activităţilor de:
• cântărire a cantităţii livrate;
• prelevare de probe pentru analize
fizice;
• analiza fiecărei probe în laboratorul
depozitului;
• depozitarea intermediară a livrărilor
sosite la depozit conform graficului;
• evidenta zilnică în calculator a
livrărilor (intrărilor);
• centralizarea intrărilor zilnice pentru
fiecare ofertă.

10
− să depoziteze în condiţiile prevăzute stocurile de cereale
preluate în depozitul de intervenţie;
− să furnizeze date despre fiecare activitate ce implică
stocurile preluate sau în curs de preluare la intervenţie.

Operatorul va colabora îndeaproape cu inspectorul APIA pentru


respectarea graficului de livrări. Nu este permis accesul
mijloacelor de transport în incinta depozitului dacă inspectorului
APIA nu este prezent. Acesta are obligaţia de a supraveghea
cântărirea, eşantionarea şi descărcarea cerealelor. El va
contrasemna fiecare fişă de verificare a livrării, anexa ICC 2.1-
11 şi centralizatorul zilnic de livrări, anexa ICC 2.1-12.
Inspectorului APIA nu are dreptul să decidă asupra calitatii
mărfii sau a analizelor care trebuie efectuate în laboratorul
depozitului la fiecare livrare.
Dacă, din motive bine întemeiate, nu se poate respecta graficul
de livrare, se poate stabili un alt grafic de livrări acceptat atât de
operator, de APIA SJ, cât şi de ofertant, cu obligaţia de a
respecta data maximă de livrare (cel mult două luni de la data
depunerii ofertei la APIA SJ).

7.1.1. Cântărirea
Livrările trebuie efectuate conform graficului de livrări. Fiecare
transport trebuie cântărit pe cântarul basculă de la depozit. În
situaţia în care cântarul basculă propriu este defect trebuie să
anunţaţi imediat ofertantul şi APIA SJ asupra acestui lucru.
APIA SJ va desemna un alt cântar basculă.
Se va completa fişa de verificare a livrării pentru fiecare
transport, menţionându-se numărul contractului corespunzător
ofertei. În mod normal, fiecare livrare din cadrul unui lot se va
regăsi sub un singur număr de contract. Ocazional, un ofertant
poate livra marfa în baza a două sau mai multe contracte, cu
acelaşi mijloc de transport. În asemenea cazuri, cântărirea,
eşantionarea şi descărcarea se va face ca de obicei, dar se va
înregistra cantitatea corespunzătoare fiecărui contract.
Documentele de livrare se vor completa conform regulilor
stabilite în mod obişnuit pentru fiecare contract.
În fişa de verificare a livrării se va menţiona şi numărul
transportului. Este important acest lucru în special pentru ultimul
transport.
Datele despre fiecare transport (tonaj şi parametri fizici de
calitate) se vor înscrie în fişa de verificare a livrării.
În cazul în care condiţiile enumerate mai sus nu sunt
respectate, inspectorul APIA va consemna acest lucru.
Ofertantul poate solicita o prelungire a perioadei de livrare care
trebuie aprobată de APIA SJ. După ce mijlocul de transport a

11
intrat în incinta depozitului, acesta trebuie cântarit şi se prelevă
mostre pentru analize.

7.1.2. Infestarea – măsuri de siguranţă pe parcursul R(CE) nr. 1572/2006


preluării Art. 2

Toate livrările sosite la depozit trebuie obligatoriu examinate şi


se va refuza orice transport în care se constată infestarea cu
dăunători. Pentru a fi acceptate la depozitare, cerealele trebuie
să fie libere de dăunători, în toate fazele de dezvoltare a lor.
Platforma de aşteptare pentru preluarea mostrelor trebuie
dezinfectată cu substanţe autorizate înainte de începerea livrării
şi apoi cel putin o dată pe săptămână pe parcursul livrărilor,
pentru a preveni răspândirea eventualelor insecte din mijloacele
de transport. Mijloacele de transport care sunt în aşteptare
pentru prelevarea de probe pentru analize sau aşteaptă
rezultatul analizelor fizice trebuie să staţioneze la distanţă de
cerealele aflate deja în depozit. Dacă este posibil cerealele
acceptate la depozitare trebuie amplasate în spaţiile cele mai
îndepărtate de platforma de aşteptare.
Înainte de preluarea probelor pentru analize trebuie controlat
mijlocul de transport pentru a constata dacă există insecte sau
nu. În urma analizării probei se va stabili gradul de infestare.

7.1.3 Temperatura cerealelor


Trebuie determinată temperatura cerealelor din mijlocul de
transport cu ajutorul unui termometru introdus în centrul
încărcăturii (probei). Acesta trebuie păstrat suficient timp pentru
a putea avea o citire corectă. De reţinut că trebuie folosite
termometre corespunzătoare pentru cereale.

7.1.4. Prelevarea de probe


Dacă transportul nu este infestat cu insecte (în urma controlului
vizual) se prelevă probe pentru analize.
Dacă, după efectuarea analizelor fizice, se acceptă transportul,
trebuie înmânată ofertantului o proba sigilată din cerealele
livrate.
Dacă ofertantul a ales să fie prezent la prelevarea de probe
(conform contractului încheiat), depozitarul trebuie să efectueze
această operaţiune numai în prezenţa lui. Perioada de aşteptare
a mijlocului de transport şi orice întârziere datorată absenţei
ofertantului la depozit sunt imputate acestuia.
O mostră reprezentativă este prelevată în concordanţă cu
procedurile legale, iar analizarea ei indică caracterul
intervenţionabil al mărfii. Cerealele care vor fi preluate la
intervenţie trebuie să îndeplinească parametrii minimi de calitate
prevăzuţi în reglementările comunitare.

12
7.1.5. Analiza calitativă
Dacă transportul respectiv este aparent liber de dăunători, se va
analiza eşantionul reprezentativ imediat, folosind aparatura din R(CE) nr. 1572/2006
Anexa I
laboratoriul propriu agreat de către APIA. Aceste analize permit
şi detectarea infestării.
Dacă se constată, pe parcursul livrărilor, că cerealele nu au
aceeaşi calitate trebuie informat de urgenţă inspectorul APIA.
Se va refuza transportul, dacă în urma analizelor efectuate în
laboratorul depozitului se constată că rezultatele obţinute nu
ating nivelul minim de calitate.
Dacă apar astfel de probleme, decizia finală se va lua împreună
cu inspectorul APIA SJ.

7.1.6. Umiditatea
Toate analizele trebuie să fie efectuate imediat după prelevarea
probelor.

7.1.7. Greutatea hectolitrica


Determinarea greutăţii hectolitrice se face conform procedurii,
folosind aparate agreate de APIA.

7.1.8. Conţinutul de impurităţi


Se va determina conţinutul de impurităţi diferite şi conţinutul
total de impurităţi. Se vor folosi aparate agreate de APIA şi
rezultatele se vor menţiona în fişa de verificare a livrării, anexa
ICC 2.1-11.

8. Litigii
8.1. Prelevarea de probe
Dacă apare un litigiu referitor la metoda de prelevare a probelor
pentru analiza de laborator pentru o singură livrare, se va
preleva o altă probă în prezenţa ofertantului sau a
reprezentantului său. Dacă litigiul nu se poate rezolva în acest
mod, inspectorul APIA va solicita prelevarea unei noi probe, în
prezenţa tuturor părţilor, cu respectarea metodei autorizate,
aceasta fiind decisivă.
8.2. Analize fizice şi tehnologice
Dacă ofertantul contestă un refuz va primi o probă prelevată din
transportul refuzat.
În cazul în care ofertantul contestă refuzul (excepţie când
refuzul este cauzat de gradul de infestare, temperatura
cerealelor sau mirosului anormal), camionul este în aşteptare în
depozit. Se va menţiona acest lucru în fişa de verificare a
livrării, anexa ICC 2.1-11 şi se vor calcula zilele de aşteptare din
acel moment. Proba martor pentru analiză sigilată va fi trimisă la

13
un alt laborator agreat de APIA pentru efectuarea analizelor.
Rezultatul acestei analize este definitiv şi acceptat de toate
părţile.
Nota: Se vor înregistra toate cheltuielile efectuate în depozit
legate de refuzarea mărfii şi se vor comunica la APIA. Acestea
vor fi imputate ofertantului.
În cazul în care o livrare a fost acceptată, dar ofertantul contestă
rezultatele analizelor de laborator, inspectorul APIA va desemna
un alt laborator agreat unde se va analiza proba. Rezultatul de
la acest laborator va fi luat în considerare pentru stabilirea
calităţii cerealelor din livrarea în cauză şi nu va putea fi
contestat. Se va completa documentul ICC 2.1-11 pentru
ofertant, cu rezultatul final al analizelor, iar pentru APIA o copie
a rezultatelor şi bonul de cântar. Aceeaşi cantitate va fi
înregistrată şi în documentele depozitului. În baza acestor
documente se va recalcula cantitatea livrată din contract.
Nota: Se va informa inspectorul despre orice litigiu apărut astfel
încât acesta să poata confirma că aparatura sau metoda de
analiză este corespunzătoare.

9. Preluarea cerealelor la locul de ofertă


9.1. Activităţi premergătoare ofertării
Dacă depozitul unde se găsesc depozitate cerealele oferite nu
figurează în baza de date a APIA, operatorul trebuie să solicite
o agreare a depozitului.
9.2. Oferirea cerealelor depozitate
Cumpărarea in-situ a cerealelor înseamnă că cerealele ce
urmează a fi cumpărate de APIA nu sunt mutate fizic din locul
unde sunt depozitate în momentul ofertării.

Dacă ofertantul este şi deţinătorul unui depozit agreat la


intervenţie, atunci cantitatea poate fi stabilită în baza registrelor
de stocuri ce trebuie să satisfacă cerinţele profesionale şi cele
ale APIA, cu condiţia ca: R(CE) nr.824/2000,
Art.5, cu modifiările
a) Registrele de stocuri să indice greutatea înregistrată la şi completarile
cântărire, caracteristicile fizice de calitate la momentul ulterioare

cântăririi şi, mai ales, umiditatea, transferul între silozuri,


dacă este cazul, şi tratamentele executate. Cântărirea
trebuie să fi fost facută cu cel mult 10 luni în urmă.
b) Ofertantul declară că lotul oferit corespunde în toate
elementele sale, detaliilor incluse în registrele de stocuri.
c) Pentru ca cerealele să fie preluate (cumpărare) de către
APIA, caracteristicile de calitate stabilite la momentul
cântăririi trebuie să fie aceleaşi ca şi cele ale probei
prelevată de inspectorul APIA, la o rată de1:60 de tone şi
să respecte aceleaşi condiţii minime impuse (în urma

14
analizării parametrilor tehnologici şi de contaminanţi);
d) Greutatea ce urmează să fie înregistrată este întrodusă
în Registrul de Stocuri, adaptată, acolo unde este cazul,
pentru a se ţine seama de orice diferenţă dintre umiditate
şi/sau procentul impurităţilor diverse înregistrat la
momentul cântăririi şi cel determinat pe baza mostrei
prelevate. Diferenţele dintre procentele impurităţilor
diverse pot fi luate în considerare doar pentru a reduce
valoarea de greutate introdusă în Registrele de Stocuri.
e) În 45 de zile lucrătoare de la preluare, inspectorul APIA
face un alt control volumetric: diferenţa dintre cantitatea
determinată în urma cântăririi (din Registrul de stocuri) şi
cantitatea estimată conform metodei volumetrice nu
poate depăşi 5 la sută.
f) În cazul în care toleranţa nu este depăşită, depozitarul
suportă toate costurile referitoare la diferenţele
constatate în urma unui control ulterior faţă de greutatea
înregistrată în Registrele de Stocuri la momentul preluării
cerealelor la intervenţie.
g) În cazul în care se depăşeşte toleranţa, cerealele se
cântăresc fără întârziere. Costurile de cântărire sunt
suportate de către depozitar, în cazul în care greutatea
determinată este mai mică decăt cea înregistrată, sau de
către APIA, în cazul în care aceasta este mai mare.

Oferta se va face numai pe formularul pus la dispoziţie de către


APIA la care se ataşează toate documentele solicitate, inclusiv
rezultatele analizelor de laborator. Se va prezenta şi lista cu
stocurile depozitate (cantitatea). Aceasta listă va cuprinde:
- toate bonurile de cântar;
- cantitatea pentru fiecare livrare;
- data cântăririi, care trebuie să fie cu cel mult 10 luni
înainte de data ofertării, şi în nici un caz înainte de data de
1 mai;
- rezultatul analizelor fizice efectuate la cântărire conform
prevederilor legale comunitare şi naţionale.
Cerealele oferite trebuie să fie de calitate intervenţionabilă la
data ofertei.
Dacă cerealele au fost supuse unui proces de uscare înainte de
preluare şi de data ofertei, trebuie să informaţi APIA SJ despre
acest lucru şi despre modificarea parametrilor calitativi.
Recalcularea cantităţii se face după formula următoare:
G2 = (G1 x 0.98) x (1 - (U1 - U2) x 0.0125))

15
G1 = cantitatea (greutatea) iniţială
G2 = cantitatea (greutatea) finală
U1 = conţinutul de umiditate iniţial
U2 = conţinutul de umiditate final
Operatorul trebuie să deţină documentele care să ateste
cantitatea lipsă cauzată de modificarea calităţii cerealelor care
au intrat în depozit. Cerealele uscate şi selectate trebuie să
întrunească condiţiile de cereale intervenţionabile.
Operatorul sau ofertantul (proprietarul cerealelor) dacă este
diferit, are următoarele obligaţii:
- Să declare pe propria răspundere că cerealele oferite sunt
identice cu cele înregistrate în evidenţele depozitului;
- Să confirme numele, adresa, numărul de telefon şi fax ale
depozitarului;
- În cazul depozitării pe orizontală să confirme că cerealele au
fost introduse în depozit cu ajutorul unui elevator (bandă
transportoare).
- Să prezinte documentele pentru orice tratament la care au fost
supuse cerealele (exemplu: tratamente cu pesticide).
9.3. Controlul
După verificarea administrativă inspectorul va efectua
verificarea la faţa locului:
- Va inspecta depozitul, dotarea cu instalaţii şi echipamente;
- Va verifica localizarea şi existenţa cerealelor, dacă sunt
separate, identificabile şi accesibile;
- Va verifica registrele de evidenţă a depozitului, inclusiv
bonurile de cântar şi rezultatele de laborator.

10. MONITORIZAREA STOCURILOR PUBLICE DE CEREALE


10.1. Generalităţi
APIA, fără a-şi declina responsabilitatea, poate să încredinţeze
R(CE) nr. 884/2006,
managementul anumitor măsuri de depozitare publică unor Art. 2(2), Anexa II.
persoane fizice sau juridice, numite în continuare „depozitari”,
pentru stocare produselor agricole cumpărate. În aceste situaţii,
managementul se va realiza prin intermediul unor contracte de
depozitare. Depozitarii vor fi răspunzători de conservarea în
bune condiţii a produselor care intră sub incidenţa măsurilor
comunitare de intervenţie. Ei vor fi cei care suportă consecinţele
financiare în cazul eşecului de a se conforma.

16
10.2. Calitatea produselor
În cazul în care calitatea produselor de intervenţie aflate în
depozit se deteriorează ca rezultat al condiţiilor de depozitare
precare sau necorespunzătoare, pierderile sunt suportate de
către depozitar. Acestea sunt înregistrate în evidenţele contabile
de depozitare publică sub forma pierderilor cauzate de
deteriorarea produsului ca urmare a condiţiilor de depozitare.

10.3. Cantităţi lipsă

10.3.1. Responsabilităţi

1. Depozitarul va răspunde de toate neconcordanţele dintre


cantităţile depozitate şi informaţiile oferite în declaraţiile de stoc
trimise agenţiei de plăţi.

2. În cazul în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cele R(CE) nr. 884/2006,
Art.8(2), Anexa I
permise în limitele de toleranţă relevante, cantitatea integrală va pct.BIII (2), Anexa XI
fi suportată de către depozitar ca pierdere neidentificabilă.
Depozitarii care contestă cantităţile lipsă pot solicita cântărirea
sau măsurarea produsului, suportând costurile operaţiunii dacă
nu se va dovedi că stocurile declarate sunt, de fapt, prezente
sau că diferenţa nu depăşeşte limitele de toleranţă relevante,
costurile cântăririi sau măsurării fiind suportate de către agenţia
de plăţi.

11. Documente auxiliare şi declaraţii lunare şi anuale

1. Documente auxiliare şi declaraţii zilnice / lunare


(a) Documente referitoare la intrarea, depozitarea şi ieşirea
produselor folosite la întocmirea evidenţelor contabile anuale
trebuie să se afle în posesia depozitarului şi să conţină cel puţin
următoarele informaţii:
- locul depozitării
- cantitatea preluată din luna anterioară,
- intrări şi ieşiri din lot,
- stocul la sfârşitul perioadei.
Aceste documente vor facilita identificarea exactă a cantităţilor
aflate în depozit în orice moment şi vor inventaria achiziţiile şi
vânzările asupra cărora s-a convenit, dar pentru care nu au fost
operate încă intrările şi ieşirile corespunzătoare din stoc.
(b) declaraţia zilnică (ICD 2.1 – 12) despre mişcarea stocurilor
se raportează în termen de două zile lucrătoare de la
producerea modificării stocurilor la sucursala judeţeană.
(c) Documentele referitoare la intrarea, depozitarea şi ieşirea
produselor vor fi trimise de către depozitar Agenţiei de Plăţi şi

17
Intervenţie pentru Agricultură cel puţin o dată pe lună, alături de
o declaraţie lunară de stoc (ICD 2.1-13). Ele trebuie să ajungă
în posesia APIA SJ înainte de a patra zi a lunii următoare celei
la care se referă declaraţia de stoc. Împreună cu declaraţia
lunară de stoc se va trimite şi factura pentru plata cheltuielilor
de depozitare pentru luna la care se referă declaraţia şi
desfăşurătorul cu înregistrările de temperatură şi umiditate. Din
datele furnizate, APIA întocmeşte analiza de risc pentru
micotoxine şi contaminanţi pentru cerealele depozitate.

Notă: Declaraţia lunară de stoc întocmită de depozitar pentru


luna septembrie se va transmite la sucursala judeţeana până la
data de 03 octombrie. Este necesar modificarea termenului
pentru depunerea declaraţiei lunare pentru luna septembrie
pentru a putea respecta termenul de 15 octombrie pentru
raportarea la Comisia UE a raportului anual de stoc central.

2. Declaraţii anuale
(a) Depozitarul va pregăti o declaraţie anuală de stoc (ICD 2.1-
14) pe baza datelor lunare menţionate la pct. 1. Ea va fi trimisă
către APIA nu mai târziu de 10 octombrie, după încheierea
anului contabil.
(b) Declaraţia anuală de stoc va furniza un rezumat al
cantităţilor depozitate, defalcate pe produs şi pe loc de
depozitare şi va indica pentru fiecare produs în parte cantităţile
din depozit, anul intrării lor în depozit, precum şi o precizare a
anomaliilor detectate.

12. Contabilizarea computerizată a stocurilor şi accesarea R(CE) nr. 884/2006,


informaţiilor Anexa II, pct.IV

Contractele de depozitare publică încheiate între APIA şi


depozitar vor conţine prevederi care garantează conformitatea
cu legislaţia comunitară.
Printre acestea trebuie să se numere:
- întocmirea contabilităţii computerizate a stocurilor de
intervenţie,
- accesarea directă, imediată, a unui inventar
permanent,
- documente permanent disponibile referitoare la
intrarea, depozitarea şi ieşirea din stoc, precum şi
documente şi înregistrări contabile întocmite în
conformitate cu regulamentele comunitare şi păstrate
de către depozitar.
- accesul nelimitat al personalului APIA şi al Comisiei
Europene la aceste documente, precum şi accesul
oricărei alte persoane împuternicite de aceştia.

18
12.1. Forma şi conţinutul documentelor trimise de către
depozitar la APIA SJ

Forma şi conţinutul documentelor vor fi stabilite în concordanţă


cu art. 18 al Regulamentului (CE) 883/2006 şi vă vor fi puse la
dispoziţie de către APIA SJ, inclusiv în format electronic.

Documentele de fundamentare referitoare la operaţiunile de


depozitare publică vor fi ţinute de către depozitar pe o perioadă
de 5 (cinci) ani.

13. CONDIŢII PENTRU DEPOZITARE

13.1. Păstrarea stocurilor

Cerealele intervenţionabile se vor depozita separat de alte


cereale. După obţinerea acordului de la APIA SJ, se pot muta
cerealele din locul de depozitare iniţial, dacă acest lucru se
impune pentru o mai bună ocupare a spaţiului de depozitare
sau pentru menţinerea calităţii cerealelor. Cerealele nu pot fi
mutate fără acordul APIA SJ. Acceptul APIA va fi primit în toate
cazurile, când au loc vânzări sau îndepărtarea cerealelor
afectate de boli sau dăunători.
În situaţia în care APIA solicită efectuarea unui anumit tratament
sau mutarea cerealelor, şi confirmă acest lucru în scris, trebuie
să se efectueze acestă operaţie. Costurile vor fi decontate, cu
excepţia cazului când, din cauza neglijenţei depozitarului, au
fost necesare aceste operaţiuni.
Pe parcursul depozitării trebuie să se controleze şi să se
preleveze mostre, să se urmărescă temperatura, să se facă
ventilaţia, dacă este necesar şi să se ia toate măsurile care se
impun, aprobate de inspectorul APIA, pentru a menţine
cantitatea şi calitatea cerealelor. Pentru a facilita inspecţia
stocurilor depozitate, trebuie asigurat suficient spaţiu între
cereale şi acoperişul magaziei pentru a permite accesul
inspectorului.
13.2. Înregistrarea temperaturilor şi umiditatea
Se va transmite lunar la APIA SJ desfăşurătorul cu înregistrările
de temperatură şi umiditate.
Înregistrarea şi verificarea temperaturii se face în fiecare zi,
pentru fiecare probă separat, pentru fiecare punct de prelevare
a probelor, în aşa fel încât să poată fi urmărite şi comparate cu
înregistrarile anterioare. Se va întocmi un tabel cu temperaturile

19
şi umidităţile înregistrate pentru a putea compara rezultatele mai
usor.
13.3. Gradul de infestare – analiza probelor şi identificare

Identificarea corectă a insectelor este esenţială pentru a putea


stabili riscul de infestare şi tratamentul corect pentru a evita
refuzarea nejustificată a unei livrări, introducerea agenţilor de
infestare în depozit sau efectuarea unor tratamente foarte
costisitoare şi inutile.
Notă: Insectele se pot detecta în orice moment pe parcursul
prelevării de probe şi pe parcursul efectuării analizelor de
calitate.
13.4. Ventilarea
Trebuie să se asigure funcţionarea corectă a sistemelor de
aerare din dotare pe tot parcursul depozitării cerealelor astfel
încât să se reducă temperatura cerealelor şi respiraţia
eventualelor insecte din depozit.

14. Vânzarea

Având în vedere faptul că perioada de depozitare a cerealelor


este îndelungată, operatorul trebuie să asigure integritatea
cantitativă şi calitativă a stocurilor până la vânzare.

Cumpărătorul poate opta să verifice calitatea cerealelor scoase R(CE) nr. 2131/1993
la vânzare înainte de depunerea ofertei de cumpărare a Art. 14
cerealelor.

În acest caz, APIA comunică depozitarului intenţia


cumpărătorului, iar depozitarul are obligaţia de a asigura
accesul cumpărătorului în depozit în scopul efectuării
verificărilor.

Contravaloarea cheltuielilor legate de prelevarea eşantioanelor


şi efectuarea analizelor sunt suportate de solicitant.

Ulterior semnării contractului de vânzare şi efectuare a plăţii,


cumpărătorul şi depozitarul cerealelor cumpărate stabilesc de
comun acord graficul de preluare a cerealelor din depozit în
funcţie de capacitatea tehnică de livrare a depozitarului, de
capacitatea de preluare a cumpărătorului şi de modul de
transport (rutier, feroviar, naval) (ICV- 12).

Cheltuielile necesare pentru prelevările de probe şi analize


(excepţie cazul când se dovedeşte că cerealele nu îndeplinesc
condiţiile minime de calitate solicitate la intervenţie) sunt
suportate de APIA în limita unei analize la 500 tone, cu excepţia
cheltuielilor de transfer în silozuri.

20
Cerealele plătite sunt preluate din depozit conform graficului de
preluare stabilit anterior.

În urma semnării contractului de vânzare şi a efectuării plăţii,


APIA trimite depozitarului şi cumpărătorului un ordin scris de
livrare (ICV- 13) în care se indică datele cumpărătorului căruia
va trebui să-i livreze marfa (cantitatea pentru care există dovada
plăţii) şi data de începere a livrărilor.

Cerealele sunt scoase din depozit şi încărcate în mijloacele de


transport ale cumpărătorului pe cheltuiala depozitarului.

Depozitarul garantează ritmul zilnic de livrare din depozit şi


respectă graficul de livrare convenit. APIA nu este responsabilă
de nerespectarea ritmului de livrare.

Orice dificultate apărută în executarea graficului de livrare


convenit de comun acord între cumpărător şi depozitar va fi
adusă la cunoştinţa APIA SJ.

Prezenţa cumpărătorului sau a unui reprezentant mandatat în


acest sens este necesară, deoarece preluarea fizică a
cerealelor se constituie într-un transfer de proprietate în
beneficiul său.

Absenţa uneia dintre părţi echivalează cu acceptarea definitivă


şi fără drept de a contesta cantitatea şi caracteristicile
determinate unilateral.

Analiza parametrilor fizici a cerealelor scoase din depozit este


sarcina depozitarului.

Analizele tehnologice ale cerealelor pentru grâul comun sunt


efectuate de un laborator agreat, costul lor fiind suportat de
APIA.

În caz de divergenţe în stabilirea caracteristicilor cerealelor, va fi


prelevat un eşantion reprezentativ pentru ambele părţi
(depozitar şi cumpărător) şi va fi trimis la Sucursala Judeţeană a
APIA în vederea efectuării de analize la un laborator autorizat.

Rezultatele oferite de către acest laborator vor fi definitive fără a


mai putea fi contestate, iar cheltuielile pentru efectuarea
analizelor vor fi suportate de partea care va pierde (depozitar
sau cumpărător).

După perioada de o lună acordată pentru plata cerealelor şi


preluarea lor din depozitele de intervenţie, cumpărătorul suportă

21
toate riscurile şi costurile de depozitare pentru cerealele plătite
şi netransportate.

Cumpărătorii suportă în aceste condiţii şi riscurile deteriorărilor


calitative sau a pierderilor cantitative a stocurilor de cereale
plătite şi netransportate, neavând posibilitatea de a reclama
APIA astfel de inconvenienţe.

În condiţiile în care în termenul limită de o lună cumpărătorul


face dovada plăţii a unei părţi din cantitatea de cereale
contractată, numai pentru acea cantitate i se va da dispoziţie de
livrare.

15. Plata depozitării


Depozitarea cerealelor intervenţionabile se realizează pe baza
contractelor încheiate între APIA şi depozitari, făcând obiectul
unei plăţi pentru preluare, depozitare şi livrare.
Depozitarul are obligaţia de a elibera lunar factura pentru R(CE) nr.
1883/1978
cheltuielile de depozitare.
Factura se trimite împreună cu raportul lunar de stoc la sediul
sucursalei judeţene APIA înainte de a patra zi a lunii care
urmează celei la care se refera acestea.

Plata cheltuielilor de depozitare se face lunar conform tarifului


negociat (lei/tonă/zi x nr. zile).De asemenea, se va ţine cont de
sumele standard :
R(CE) nr. 884/2006,
I. Suma standard pentru plasarea în depozit: Anexa V, Art. 4 (1)(b)

a) deplasarea fizică a cerealelor din mijloacele de transport


până la sosirea în spaţiul de depozitare (siloz sau
compartiment de depozitare ) – primul transfer;
b) cântărirea;
c) prelevarea probelor/analiza/stabilirea calităţii.

II. Suma standard pentru depozitare:


a) chiria pentru spaţii la preţul din contract;
b) cheltuieli de asigurare (dacă nu sunt incluse la lit. a));
c) măsuri de control împotriva dăunătorilor (dacă nu sunt
incluse la lit. a));
d) inventarul anual (dacă nu este inclus la lit. a));
e) ventilare, dacă este cazul (dacă nu este inclusă la lit. a));

III. Suma standard pentru eliberarea din depozit:


a) cântărirea cerealelor;

22
b) prelevarea de mostre/ analize (dacă sunt datorate
intervenţiei);
c) scoaterea efectiva şi încărcarea în primul mijloc de
transport.
De asemenea se va avea în vedere şi operaţiunea de
uscare a cerealelor, conform R (CE) nr. 884/2006, anexa VII,
pct. I.

15.1. Calcularea sumei de plata

Îndeplinirea cu întârziere sau neconformă a obligaţiilor


contractuale va fi imputată depozitarului. APIA are dreptul de a
aplica penalizări.
Se aplică penalizări la un procent stabilit şi în cazul rapoartelor
înaintate cu întârziere, sau neglijarea inspecţiilor/tratamentelor,
precum şi în cazul ţinerii necorespunzătoare a evidenţelor
(aspecte care rezultă din raportul de control încheiat de
inspector).
În baza celor de mai sus se aprobă plata rambursării
cheltuielilor pe luna respectivă, după cum urmează:
- cantitatea stocurilor depozitate;
- durata depozitării;
- în baza eventualelor sancţiuni.

O anumită toleranţă este permisă în cazul verificării volumului.


Limitele de toleranţă pentru pierderile cantitative ce rezultă din R(CE) nr.
operaţiunile normale de depozitare realizate în conformitate cu 884/2006,
anexa XI, pct. 1
regulile sunt stabilite pentru fiecare produs agricol care face
obiectul măsurilor de depozitare publică, după cum urmează:

- grâu comun, orz, grâu dur 0,2 la sută


- porumb, sorg 0,4 la sută

Inspectorul APIA va întocmi un raport pentru fiecare control sau


inspecţie fizică efectuată. R(CE) nr. 884/2006
Anexa I pct. A II (2),
Raportul va conţine cel puţin următoarele informaţii: pct. B III
(a) numele depozitarului, adresa depozitului controlat şi
descrierea loturilor inspectate;
(b) data şi ora începerii şi finalizării inspecţiei;
(c) locul unde s-a desfăşurat inspecţia şi descrierea condiţiilor
de depozitare şi accesibilitatea;
(d) identitatea completă a persoanelor care au efectuat
inspecţia, statutul acestora şi mandatul de reprezentare;

23
(e) măsurile de inspecţie folosite şi procedurile folosite pentru
stabilirea volumului, precum metodele de măsurare, calculele,
rezultatele intermediare şi finale şi concluziile;
(f) pentru fiecare lot sau calitate depozitată, cantitatea
înregistrată în registrele agenţiei de plăţi, cantitatea înregistrată
în registrele depozitului şi orice discrepanţă între cele două
seturi de registre;
(g) pentru fiecare lot sau calitate inspectată fizic, informaţiile
cuprinse la litera (f) şi cantitatea verificată la faţa locului, precum
şi orice discrepanţă, lotul sau numărul calităţii, silozurile şi
greutatea sau volumul;
(h) declaraţiile depozitarului în cazul în care există discrepanţe
sau diferenţe;
(i) locul, data şi semnătura persoanei care întocmeşte raportul şi
a depozitarului sau reprezentantului acestuia;
(j) orice inspecţie suplimentară realizată în cazul anomaliilor,
specificând procentul cantităţilor depozitate inspectate
suplimentar, discrepanţele descoperite şi explicaţiile furnizate.

Inspecţia fizică a cerealelor depozitate la intervenţie presupune


doua etape:

1. Prima etapă se referă la inspecţia celulei/silozului selectat


unde se controlează cantitatea depozitată (determinată prin
metoda volumetrică) cu înregistrările din evidenţele depozitului.
Diferenţa dintre cantitatea estimată volumetric şi cantitatea
înregistrată nu trebuie să depăşească 5 la sută. Orice cantitate
care lipseşte va fi notată în raportul de control urmând ca după
analizarea acestuia să se ia hotărârea de a se cântări sau nu
cerealele.

2. A doua etapă se referă la cântărirea cerealelor din celula/


silozul selectat şi extinderea controlului în depozit.
Pentru a se stabili cu exactitate cantitatea de cereale
depozitate, în situaţia când se execută cântărirea acestora,
activitatea se va desfăşura obligatoriu în prezenţa inspectorului
agenţiei.
Rezultatul obţinut în urma cântăririi este esenţial pentru a stabili
cine va plăti costurile pentru această operaţiune. Dacă în urma
cântăririi se constată că nu există diferenţă între cantitatea
determinată prin metoda volumetrică şi înregistrările contabile
ale depozitarului sau diferenţa nu depăşeşte pierderile admise
(0,2 % - 0,4%), costurile vor fi suportate de APIA.
În situaţia în care în urma cântăririi se constată că pierderile
depăşesc limitele admise costurile vor fi imputate depozitarului.
Inspecţia fizică a stocurilor publice implică şi un examen
organoleptic al cerealelor. În cazul în care, în urma examenului
organoleptic, este necesară şi o analiză tehnologică pentru a

24
putea stabili calitatea cerealelor, inspectorul va preleva probe
pentru laborator.
O probă va fi trimisă spre analiză la un laborator agreat de
APIA, una rămâne la depozitar, şi una se păstrează ca probă de
referinţă. Inspectorul APIA va întocmi un centralizator care va
conţine numărul probelor prelevate, tipul de cereală, numărul de
identificare al lotului şi data prelevării probelor.
Analizarea parametrilor fizici şi tehnologici se impune pentru a
putea compara calitatea cerealelor depozitate cu calitatea
înregistrată în documentele depozitarului.
Inspectorul va întocmi un raport de control asupra inspecţiei la
faţa locului, iar un exemplar al acestuia va rămâne la depozitar.
În cazul apariţiei unui eveniment care provoacă daune în urma
căruia stocul se deteriorează parţial sau integral, operatorul
trebuie să anunţe imediat (telefonic) sucursala judeţeană, fapt
confirmat în scris prin scrisoare cu confirmare de primire.

25

S-ar putea să vă placă și