Sunteți pe pagina 1din 3

Procesul de cercetare stiintifica :definitii si continuturi

1notiunea si continutul
2caracteristicile procesului de cercetare
3proiecte de cercetare
4aspecte forte ale cercetarii stiintifice
5limitele in procesul de cercetare
Subiectul 1)
Cercetarea stiintifica: activitate umana bazata pe aplicarea metodelor stiintifice in
investigarea fenomenelor. Scopul primar al cercetarii fundamentale si aplicative il reprezinta
descoperirea, interpretarea si dezvoltarea metodelor si sistemelor de cunoastere, in vederea
avansarii cunoasterii umane. ercetarea ! proces sistematic de colectare "i analiz# a
informa$iei %rezultatelor) pentru &mbun#t#$irea &n$elegerii noastre asupra unui aspect. '(tiin$a
este o u"# a c#rei c)eie este cercetarea*+nton Pann. ,tapele principale ale unei cercetari
stiintifice:
- formularea temei
- ipoteza
- definitiile conceptuale
- definitiile operationale
- obtinerea datelor
- analiza datelor
- testarea, revizuirea ipotezei
- concluzia, iteratia %daca este necesara)
.ermenul cercetare este comun, fiind folosit &n fiecare moment &n legatura cu o anumita
activitate individuala sau colectiva.
ercetarea stiintifica este definita ca investigatie, studiu, &n vederea descoperirii si
punerii in evidenta a noi cunostinte %legi, fenomene, procese etc.) si verificarea acestora.
/otiunea de cercetare, de regula, este corelata cu notiunea de stiinta, deoarece stiinta nu
se realizeaza &n afara cercetarii. ercetarea reprezinta una din functiile stiintei, a doua functie
fiind interpretarea. Pentru cercetare aspectele definitorii sunt investigarea realitatii concrete,
in mod sistematic si pe baza observatiei si e0perimentului, urmarind descrierea si clasificarea
calitativa de ordin logic, c1t si &nregistrarea cantitativa de ordin matematic.
Procesul cunoa terii tiin ifice
+cesta este un model ideal %&n unele tiin e numai o parte din pa ii de mai 2os pot fi parcur i
i deseori cuno tin ele sunt dob1ndite &n alt mod, inclusiv prin )azard):
-3bservarea i m#surarea fenomenelor
-+cumularea i ordonarea materialului
-reearea de ipoteze i modele, prognoze, stabilirea nivelului de importan #
-.estarea ipotezelor modelului prin e0perimente, teste, &ncerc#ri
-onfirmarea sau infirmarea ipotezelor
-Publicarea rezultatelor, pentru ca acestea s# poat# fi validate de al ii
-4odificarea, dezvoltarea sau invalidarea modelului, &n func ie de rezultatul testelor i de
opiniile criticilor
-5n cazul confirm#rii, dezvoltarea unei teorii, care trebuie &ns# s# &ndeplineasc# anumite
criterii
+t1t timp c1t teoria nu este falsificat#, poate s# fie considerat# cuno tin # tiin ific#
Cteva principii pentru desfurarea cercetrii tiinifice
-.ema de cercetare trebue s# fie actual#, important# pentru domeniu ,s# se poat#
realiza cu facilit#$ile din dotare, iar colectivul de cercetare s# aibe competen$ele necesare.
-6eclararea de c#tre fiecare membru al colectivului a eventulelor conflicte de interese
de ordin legal, etic, financiar, institu$ional, care ar putea bloca activitatea de cercetare.
-.e)nologia aplicat# s# nu pericliteze s#n#tatea "i via$a oamenilor "i a mediului natural
-stabilirea clar# a atribu$iilor "i responsabilit#$ilor fiec#rui membru al coplectivului de
cercetare
-colectivele de cercetare s# atrag# &n mod obligatoriu "i studen$i
-s# se asigure un &nalt nivel de preg#tire profesional# "i training.
-rezultatele trebuie prote2ate "i publicate &n reviste, &n conferin$e
-contribnu$ia fiec#rui cercet#tor trebuie s# fie acceptat# de c#tre fiecare membru al
ec)ipei
-7enun$area definitiv# la practica d#un#toare de a face pe unele personae s# devin#
autori sau coautori de complezen$#.
ercetarea stiintifica este procesul sistemului de colectare si analiza a
informatiei,datelor,proceselor,institutilor,actorilor din domeniul relatiilor internationale in scopul
de a spori intelegerea noastra fata de fenomenul in cauza despre care suntem interesati,procesul
s8stematic,colectarea si analiza.
e nu este cercetarea. :
ercetarea nu este simpla colectare a informatiei pentruca colectarea de informatie din astfel de
surese ,carti,reviste,net.7eprezinta baza cercetarii si nu este cecrcetarea dupa continut./u
totdeauna colectarea informatiei contribuie la noile cunostinte,contribuie la noile cunostinte,arata
ca am efectuat cercetarea.ercetarea nu este transportarea faptelor,de la o sursa la alta nu
constituie o cercetare%nu este analiza).
Subiectul 2)
ercetarea stiintifica trebuie ca sa inceapa cu o problema sau o intrebare.3 relatie directa cu
tema.%care problema o sa fie studiata).cercetarea stiintifica necesita o stabilire a scopului care se
refera direct ca tema si ca problema,
ercetarea stiintifica urmeaza un plan logic sau o procedura de cercetare stiintifica,spre
e0emplu :
.eza introducere cercetarea istoriografica si teoretico conceptuala cercetarea teoretico-
analitica %care este obligatorie) concluzii si recomandari.
ercetarea stiintifica imparte problemele principale in subprobleme,care sunt reflectate in
paragrafele compartimentelor respective.
ercetarea stiintifica este g)idata de intrebare,problema sau ipoteza.
+ccepta critici si abordarea analitica a surselor teoretice,informatiile, faptelor.
/ecesita colectarea si intrepretarea datelor si a proceselor analizate.
ercetarea stiintifica are o natura ciclica si un c)aracter ciclic.
Subiectul 3)
.eza de licenta este bazata pe un proiect de cercetare.Proiectul de cercetare reprezinta sau
reflecta caracteristica principala a cercetarii stiintifice.
-ercetarea neeficienta daca problema si tema sunt formulate de tip intrebare da9nu%cercetarea
stiintifica trebuie ca sa contina intrebare desc)isa.
-nu aduce la succes proiecte de cercetare bazate numai pe compararea datelor: problema
-proiect de calitate inalta necesitascopul si obiectivele cercetarii bine determinate
-procesul de cercetare sa fie prezentat logic cu scopul de a fi verificat de alte
persoane%cercetatori)
-planificarea%planul) sa fie cit mai obiectiv prezentat.
-pentru o teza si o cercetare buna ,trebuie standarde etice conform cerintelor internationale.
-.oatelimitele de cercetare ; %perioada istorica,aspecte geografice,studiu de caz, trebuie ca sa fie
documentate).
-6atele trebuie analizate si e0pliucate adecvat,fara ambiguitati,bineargumentate.
Subiectul 5)
<imitarile :
=deologizarea paradicmelor si ideologiilor,pure,stilul publicistic,plagiatul,negli2area
sau conlucrarea scazuta cu conducatorul stiintific,nerespectarea termenilor prevazuti in
plan.