Sunteți pe pagina 1din 8

Delegarea si detasarea reprezinta cazuri de modificare unilaterala a contractului

individual de munca, modificarea avand in vedere locul muncii. Cu toate ca de regula


modificarea contractului individual de munca trebuie sa aiba loc in aceleasi consitii ca si
incheierea acestuia, respectiv prin acordul partilor, modificarea unilaterala este si ea permisa,
dar cu titlu exceptional, numai in cazurile si conditiile prevazute de lege, acesta fiind si cazul
delegarii si al detasarii, asa cum sunt acestea reglementate in art. 42-47 din Codul muncii. O
atare modificare unilaterala si temporara a contractului individual de munca decurge din
acordul initial si implicit pe care salariatul l-a dat in momentul incheierii C!, precum si din
prerogativele anga"atorului de a organiza productia si munca, corelata cu obligatia de
subordonare pe care o au anga"atii. Conform art, 42 alin 2, pe toata durata delegarii, respectiv
a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in C!.
Delegarea
1. No iunea i specificul delegarii
Dupa cum prevede art. 4# din Codul muncii, delegarea reprezinta executarea
temporara de salariat , din dispozitia anga"atorului, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare
atributiilor de serviciu, in afara locului sau de munca.
Din aceasta reglementare rezulta si specificul institutiei delegarii$
aceasta presupune intotdeauna o trimitere temporara, nu neaparat la un alt anga"ator,
pentru executarea unor sarcini in interesul anga"atorului care a dispus delegarea%
salariatul delegat ramane legat prin raporturi "uridice de munca doar de anga"atorul
care a dispus delegarea, fiindu-i subordonat doar acestuia%
desi prin delegare se modifica locul muncii, felul muncii &functia, profesia, meseria'
trebuie sa ramana acelasi%
2. Caracteristicile delegarii
a'. Delegarea este o masura obligatorie luata din dispozitia anga"atorului. (otusi,
aceasta masura trebuie sa fie legala, fiind "ustificata numai prininteresele serviciului. )stfel,
sub aspectul legalitatii, masura delegarii este supusa controlului organelor de "urisdictie a
muncii, doar oportunitatea ei ramanand la aprecierea exclusiva a anga"atorului, responsabil
pentru organizarea muncii. !asura e dispusa in interesul anga"atorului, acesta din urma fiind
singurul in masura sa apreieze necesitatea delegarii, insa dreptul anga"atorului de a delega
salariatul nu poate fi exercitat abuziv. Observam ca desi in literatura de specialitate se
considera ca refuzul ne"ustificat al salariatului de a o aduce la indeplinire reprezinta o
incalcare a indatoririlor de serviciu, care poate atrage aplicarea sanctiunilor disciplinare,
inclusiv concedierea, reglementarea legala nu prevede nici macar posibilitatea exceptionala
pentru salariat de a refuza delegarea pentru motive personale temeinice, asa cum se intampla
in cazul detasarii, astfel incat ne punem problema daca nu cumva simplul refuz de a duce la
indeplinire delegarea, indiferent de motivele prezentate de anga"at poate duce la aplicarea
sanctiunilor disciplinare.
b'. Delegarea este o masura temporara, putand fi dispusa in mod unilateral de
anga"ator pentru o perioada de cel mult *+ de zile in decursul a ,2 luni -este vorba de zile
calendaristice, asa cum precizeaza expres art, 4# din Codul muncii, si nu de zile lucratoare-.
.erioada delegarii poate fi prelungita doar cu acordul salariatului si numai pentru perioade
succesive de maxim *+ de zile calendaristice. De aceasta data, prelungirea delegarii constituie
o modificare conventionala, iar refuzul salariatului de a prelungi delegarea nu poate atrage
sanctiuni disciplinare. Daca delegarea se dispune initial pe o perioada mai mare de *+ de zile,
ea e valabila pentru maxim *+ de zile, fiind necesar acordul anga"atului pentru ca ea sa-si
produca efectele si dupa aceasta perioada.
c'. /lementul contractului supus modificarii este locul muncii. Celelalte elemente
esentiale ale contractului, cum ar fi felul muncii si salariul nu pot fi modificate. )stfel, in
urma delegarii, salariatul urmeaza sa exercite sarcinile corespunzatoare in alt loc de munca
decat cel obisnuit al sau. !entionam ca o astfel de modificare a locului de munca difera de o
eventuala clauza de mobilitate stipulata in C!, desfasurarea temporara a activitatii intr-unul
din locurile in care salariatul isi exercita atributiile &ca efect al clauzei de mobilitate'
neconstituind o delegare. De regula, delegarea presupune deplasarea salariatului la un alt
agent economic, la o alta unitate componenta sau subunitate, institutie, din aceeasi localitate
sau din alta decat se afla locul sau obisnuit de munca. (otusi, in practica, s-a decis ca nu
constituie o modificare a C! mutarea salariatului la un alt sediu al aceleiasi filiale, in aceeasi
localitate, atat timp cat nu s-a schimbat felul muncii si nici cuantumul salariului, anga"atorul
avamd dreptul sa realizeze asemenea schimabri in cadrul unei organizari "udicioase a
activitatii
,
. Delegarea presupune un acord prealabil intre anga"ator si unitatea la care este
trimis salariatul, acord referitor la desfasurarea muncii la locul delegarii, precum si la
incetarea acesteia % un astfel de acord este necesar pentru desfasurarea in conditii
corespunzatoare a activitatii persoanei delegate. (otusi, acordul nu este necesar cand unitatea
la care urmeaza sa se faca delegarea e obligata prin lege sa admita prezenta salariatului
delegat, si nici atunci cand delegarea are loc la o subunitate sau la o formatie de lucru proprie.
d'. .otrivit principiului simetriei actului "uridic, intrucat delegarea constituie o
modificare a C!, rezulta ca aceasta masura trebuie sa imbrace ad validitatem forma scrisa.
3. Efectele delegarii
1
Tribunalul Bucuresti, sectia VI-a civila, dec. 461/1994
2
.e timpul delegarii, salariatul ramane legat prin raportul "uridic de munca numai cu
anga"atorul care l-a delegat, fiindu-i subordonat numai acestuia, nu si unitatii la care
efectueaza delegarea. Din acest efect al delegarii rezulta mai multe consecinte, dupa cum
urmeaza $
o cu toate ca salariatul delegat trebuie sa respecte normele de disciplina si de protectia
muncii in unitatea in care isi indeplineste sarcinile, numai anga"atorul care l-a delegat
poate acorda sanctiuni disciplinare salariatului intrucat acesta din urma continua sa
raspunda disciplinar%
o salariatul raspunde si patrimonial tot fata de anga"atorul care l-a delegat, astfel incat,
in cazul in care salariatul produce anumite pre"udicii unitatii la care e delegat, in
timpul executarii delegarii, persoana vinovata nu raspunde potrivit Codului muncii
fata de unitatea pagubita intrucat nu se afla in raporturi "uridice de munca cu aceasta %
raspunderea salariatului poate fi anga"ata potrvit dreptului comun, pe temeiul
raspunderii civile delictuale, unitatea pagubita putand pretinde despagubiri de la
anga"atorul salariatului, in calitate de comitent, de la salariat, in calitate de prepus, sau
de la ambii.
anga"atorul e obligat sa-i plateasca salariul corespunzator postului sau functiei in care
este incadrat si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute in C! si CC!%
conform art. 44 alin 2, pe durata delegarii, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de
transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau
de CC!. n cazul personalului societatilor comerciale si al regiilor autonome, precum si al
oricaror alte persoane fizice sau "uridice care au personal salariat, drepturile de delegare se
stabilesc prin negociere individuala sau colectiva, in acelasi mod in care se stabilesc si
salariile. n schimb, in cazul personalului autoritatilor si institutiilor publice, aceste drepturi se
stabilesc prin 0otarare de 1uvern, in prezent fiind reglementate de 01 nr. ,2*+32++*.
4. Incetarea delegarii
Delegarea poate inceta intr-una din urmatoarele situatii $
-prin expirarea termenului pentru care a fost dispusa %
- in momentul executarii lucrarilor sau sarcinilor ce au constituit obiectul ei %
- prin revocarea masurii de catre anga"ator %
- prin incetarea C!, dispusa de anga"ator sau ca aparuta ca urmare a demisiei anga"atului.
Detasarea
3
1. No iunea i specificul deta rii
Conform art. 44 din 5egea nr. 4#32+,, - Codul !uncii &6Codul Muncii6' deta area
reprezint7 acel 6act prin care se dispune schimbarea temporar7 a locului de munc7, din
dispozi ia anga"atorului, la un alt anga"ator, 8n scopul execut7rii unor lucr7ri 8n interesul
acestuia6.
9atura "uridic7 a deta 7rii este aceea a cesiunii contractului individual de munc7 cu
clauza retrocesiunii
2
.
Din defini ia dat7 de Codul !uncii rezult7 i specificul deta 7rii, const:nd 8n aceea c7$
aceasta presupune 8ntotdeauna o trimitere temporar7 la un alt anga"ator pentru executarea
unor sarcini ale acestuia din urm7%
salariatul deta at va face parte, pe perioada deta 7rii din colectivul de munc7 al noului
anga"ator fiind subordonat acestuia%
de i prin deta are se modific7 locul muncii prin schimbarea anga"atorului, felul muncii
&func ia, profesia, meseria' trebuie s7 r7m:n7 acela i%
contractul individual de munc7 ini ial subzist7 pe perioada deta 7rii fiind 8ns7 suspendat%
2. Caracteristicile deta rii
a) /ste o m7sur7 unilateral7 fiind dispus7 de c7tre anga"ator , iar pentru valabilitatea ei nu
este necesar, 8n principiu, acordul salariatului. ;efuzul ne"ustificat de a o executa poate atrage
aplicarea unor sanc iuni disciplinare, chiar desfacerea contractului de munc7
#
. Cu toate
acestea, art. 4* alin. #' din Codul !uncii stabile te posibilitatea pentru salariat de a refuza
deta area 6numai 8n mod excep ional i pentru motive personale temeinice6.
b) /ste o m7sur7 temporar7 care poate fi dispus7 6pe o perioad7 de cel mut un an. <n mod
excep ional perioada deta 7rii poate fi prelungit7 pentru motive obiective ce impun prezen a
salariatului la anga"atorul la care s-a dispus anga"area, cu acordul ambelor p7r i, din * 8n *
luni.6
4
2
A se vedea Dreptul muncii autor Aleandru At!anasiu, "u#ini$a %i#a, editura All
Bec&, Bucure'ti 2((), *a+ ,-.
3
Tribunalul .u*re# sec$ia civil/, deci0ia nr. 136)/196), a decis c/ or+anul de 1urisdic$ie a
#uncii *oate stabili dac/ re2u0ul de a eecuta deta'area a 2ost 1usti2icat.
4
A se vedea art. 46 alin. 2) din 3odul 4uncii.
4
) adar pentru prima perioad7 a deta 7rii trebuie s7 se realizeze numia acordul 8ntre cei
doi anga"atori. =a 7 de reglementarea anterioar7, apar deci, limit7ri nu numai sub aspectul
perioadelor de prelungire a deta 7rii, dar i cu privire la limitarea 8n ansamblul ei.
4
<n cazul prelungirii perioadei de deta are aceasta 8nceteaz7 a mai avea caracter
unilateral, datorit7 necesit7 ii exprim7rii acordului salariatului.
/xist7 i dispozi ii 8n legile speciale, care prev7d perioade diferite fa 7 de Codul
!uncii. )stfel, de exemplu, deta area "udec7torilor i procurorilor se poate dispune numai cu
acordul scris al acestora pe o durat7 cuprins7 8ntre * luni i # ani i poate fi prelungit7 pentru o
perioad7 de #ani o singur7 dat7
*
.
c' Determin7 8n principiu, doar o modificare a locului de munc7, i numai pe cale de
excep ie modificarea felului muncii, aceasta din urm7 put:nd s7 8 i produc7 efectele doar dac7
exist7 consim 7m:ntul scris al salariatului. /ste dispus7 8n interesul unit7 ii la care este deta at
salariatul, av:nd la baz7 doar acordul dintre cele dou7 unit7 i. (otu i salariatul poate refuza
deta area numai 8n mod excep ional i pentru motive personale temeinice.
<ntruc:t Codul !uncii nu define te sintagma 68n mod excep ional i pentru motive
temeinice6, 8n doctrin7 s-a apreciat c7 ar trebui aplicate prin analogie motivele prev7zute 8n
legea privind statutul func ionarilor publici, iar acestea ar fi$ graviditatea, faptul c7 salariatul
8 i cre te singur copilul minor% din cauza st7rii s7n7t7 ii, dovedit7 cu certificat medical, care
face contraindicat7 det area% deoarece salariatul este singurul 8ntre in7tor de familie% pentru
motive familiale temeinice% deoarece deta area s-ar face 8ntr-o localitate 8n care nu i se asigur7
salaritului condi ii corespunz7toare de cazare.
7
d' .otrivit principiului simetriei actelor "uridice, 8ntruc:t deta area constituie o
modificare a contractului de munc7 va trebui s7 8mbrace forma scris7, far7 8ns7 ca lipsa
8nscrisului constatator s7 afecteze valabilitatea m7suri.
3. Efectele deta rii
)v:nd 8n vedere c7 deta area are ca scop 8ndeplinirea unei activit7 i sau sarcini proprii
anga"atorului la care s-a facut, salariatul deta at se 8ncadreaz7 8n colectivul noului anga"ator%
contractul individual de munc7 8ncheiat de salariat cu unitatea care 8l deta eaz7 este
suspendat7 pe perioada deta 7rii.
)
5e+le#entarea anterioar/ *revedea o durat/ #ai#a *entru deta'are de 2 ani.
6
A se vedea art. ), din le+ea 3(3/2((4 *rivind statutul 1udec/torilor 'i *rocurorilor.
-
A se vedea 6Tratat de dreptul muncii autor Ion Traian 7te2/nescu, editura 8olters
9lu:er, Bucure'ti 2((-, *a+. 3(9.
)
.e perioada deta 7rii se stabilesc raporturi de munc7 8ntre salariatul deta at i
anga"atorul la care a fost acesta deta at.
o )nga"atorul la care este deta at salariatul va trebui s7 8i pl7teasc7 acestuia salariul i s7
8i acorde toate drepturile de deta are. (otu i salariatul va beneficia de dreptrurile mai
favorabile, fie de la anga"atorul care a depus deta area, fie de la anga"atorul la care
este deta at. )nga"atorul ini ial are obliga ia de a se asigura c7 anga"atorul cesionar 8 i
va 8ndeplini toate obliga iile fa 7 de salariat. <n caz contrar, anga"atorul cedent va
trebui s7 8ndeplineasc7 aceste obliga ii. <n situa ia apari iei unui conflict 8ntre
anga"atori sau a ne8ndiplnirii obliga iilor fa 7 de anga"atul deta at acesta din urm7 are
dreptul de a reveni la locul s7u de munc7 i de a se 8ndrepta 8mpotriva oric7ruia dintre
cei doi.
o Dreptul la concediul de odihn7 al celui deta at nu poate fi afectat de deta are, acesta
beneficiind de condi iile stabilite cu anga"atorul cu care a 8ncheiat contractul
individual de munc7.
)nga"atul deta at va fi subordonat anga"atorului cesionar fa 7 de care va r7spunde
direct pentru
pre"udiciile cauzate 8n leg7tur7 cu prestarea muncii conform dispozi iilor privind r7spunderea,
din Codul !uncii. (otu i unele sanc iuni nu pot fi luate dec:t cu acordul anga"atorului cedent,
care este i singurul 8n drept s7 dispun7 concedierea. .e de alt7 parte exist7 unele sanc iuni
&reducerea salariului cu diferite procente sau retrogradarea 8n func ie' care nu pot dep7 i
durata deta 7rii.
.e perioada deta 7rii salariatul are dreptul la indemniza ia de deta are, la plata
cheltuielilor de transport i cazare, 8n condi iile prev7zute de lege sau de contractul colectiv de
munc7 aplicabil
2
.
<n doctrin7 s-a apreciat c7 rolul indemniza iei de detasare este acela de a compensa
cheltuielile suplimentare de hran7 i 8ntre inere, prile"uite de dislocarea sa din mediul s7u de
via 7 obi nuit.
Diurna i decontarea cheltuielilor de cazare i transport pe perioada deta 7rii se
stabilesc diferit, 8n func ie de natura anga"atorului astfel$
8n cazul salaria ilor din societ7 ile comerciale i regiile autonome, companiile i
societ7 ile na ionale i al oric7ror persoane "uridice sau fizice care au personal salariat,
drepturile pecuniare pe perioada deta 7rii se negociaz7 prin contractul colectiv sau
individual de munc7%
pentru personalul autorit7 ilor i institu iilor publice, sunt reglementate prin 0ot7r:re
de 1uvern.
,
A se vedea art. 46 alin. 4) din 3odul 4uncii.
6
4. Nulitate i ncetarea deta rii
)v:nd 8n vedere faptul c7 deta are reprezint7 o m7sur7 ce poate fi dispus7 doar 8n
condi iile legii, orice 8nc7lcare a acestor norme duce la declan area unei nulit7 i virtuale
>
.
9ulitatea este total7 atunci c:nd prin 8nc7lcarea legii deta area nu poate fi dus7 la
8ndeplinire.
9ulitatea este par ial7 8n cazul 8n care deta area poate fi executat7, chiar i numai 8n
partea dup7 8nl7turarea cauzei ilegale care se consider7 inoperant7.
Deta area 8nceteaz7$ la expirarea termenului pentru care a fost dispus7, prin revocare
ei de c7tre anga"atorul cedent, prin concedierea salariatului de c7tre anga"atorul care a
dispus m7sura, la 8ncetarea raporturilor de munc7 prin acordul p7r ilor &situa ie 8n care este
necesar numai consim 7m:ntul anga"atorului cedent', prin 8ncetarea contractului de munc7
din ini iativa salariatului &preavizul se va adresa anga"atorului ini ial, 8ns7 este
recomandabil ca acesta s7 fie adresat i anga"atorului cesionar', la expirarea termenului
prev7zut 8n contractul individual de munca dac7 acesta a fost 8ncheiat pe o perioad7
determinat7.
??5O1;)=/ $
,'. )lexandru )thanasiu, 5umini a Dima, Dreptul muncii, editura )ll ?ec@,
?ucure ti 2++4%
2'. )lexandru iclea, Tratat de dreptul muncii Edi ia a IV-a , editura Aniversul
Buridic, ?ucure ti 2+,+%
#'. on (raian tef7nescu, Tratat de dreptul muncii, editura Colters DluEer,
?ucure ti 2++7.
9
A se vedea Tratat de dreptul muncii Ediia a IV-a, autor Aleandru ;iclea, editura
<niversul =uridic, Bucure'ti 2(1(, *a+. )91.
-
,