Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire

Modalitate de calcul
indicator
Rate de solvabilitate

Rata solvabilitatii
patrimoniale

Capitaluri
proprii/Totalpasive
x100

Rata autonomiei
financiare

Capitaluri
proprii/Capitaluri
permanente x100

Datorii
Gradul de
totale/Capitaluri
indatorare generala
proprii x 100

Rata solvabilitatii
generale

Datorii totale/Total
active x 100

Interpretare
Exprima capacitatea de autofinantare a
societatii, precum si masura in care
poate face fata obligatiilor sale de plata.
O valoare ridicata a acestui indicator
semnifica o sporire a capacitatii de
autofinantare a societatii.
Exprima independenta financiara a
societatii. Cresterea ponderii capitalului
propriu al societatii in capitalul sau
permanent, are efecte benefice asupra
autonomiei financiare totale.
Indicatorul evidentiaza proportia
finantarii datoriilor totale ale societatii pe
seama capitalurilor proprii. O diminuare
a nivelului acestui indicator reflecta o
intarire a capacitatii de autofinantare pe
termen scurt, mediu si lung. Un nivel
superior lui 50% poate atrage un semnal
de alarma pentru creditorii societatii.
Exprima masura in care activele
societatii contribuie la finantarea
datoriilor sale totale.

Rate de lichiditate

Este o expresie a echilibrului financiar


pe termen scurt si reflecta capacitatea
activelor curente disponibile de a se
Active
Rata lichiditatii
transforma in disponibilitati banesti care
circulante/Datorii pe
curente (generale)
sa acopere datoriile scadente pe termen
termen scurt x 100
scurt. Daca are valori subunitare indica
un dezechilibru la nivelul trezoreriei
societatii.
Rata lichiditatii
Reflecta capacitatea activelor circulante
(Active circulante
imediate
ale societatii, concretizate in creante si
stocuri)/Datorii pe
(intermediare)trezorerie de a-si onora datoriile
termen scurt x 100
testul acid
exigibile pe termen scurt.
Reflecta capacitatea societatii de a-si
Rata lichiditatii
Trezorerie/Datorii pe onora obligatiile pe termen scurt pe
efective
termen scurt x 100 baza disponibilitatilor banesti si a
investitiilor financiare pe termen scurt.
Rate de rentabilitate
Exprima eficienta utilizarii activelor,
Rata rentabilitatii
Profit brut/Active
respectiv contributia acestora la
economice
totale x 100
obtinerea rezultatelor
Rata rentabilitatii
Profit net/Active
Exprima eficienta utilizarii activelor
activelor (ROA)
totale x 100
societatii in activitatea operationala,
respectiv gradul de rentabilitate al

Rata rentabilitatii
financiare
Rata rentabilitatii
generale
Rate de piata

Profit net/Capitaluri
proprii x 100
Profit net/Cheltuieli
totale x 100

intregului capital investit in firma.


Reflecta eficienta utilizarii capitalului
investit de catre actionari
Exprima consumul total de resurse

Reflecta valoarea activului net pe


Valoarea contabila
actiune, respectiv suma pe care ar
Capitaluri proprii/Nr.
a actiunii (valoarea
incasa-o un actionar de pe urma
actiuni emise
sa intrinseca)
valorificarii activelor societatii si
onorarea datoriilor catre creditori.
Indicatorul compara valoarea de piata a
unei actiuni cu valoarea sa contabila. in
cazul unui raport subunitar, se considera
Rata pret-valoarea
Cursul
ca actiunea este subevaluata, generand
contabila P/B (price
actiunii/Valoarea
un semnal de cumparare pentru
to book value, rata
contabila a actiunii investitori. in situatia in care cursul este
valorii de piata )
superior valorii contabile, actiunea este
supraevaluata iar investitorul primeste
un semnal de vanzare.
Exprima randamentul intern al unei
actiuni, prin prisma profitului pe care
actiunea il aduce intr-un exercitiu
Castigul pe actiune Profit net/Numar de financiar si permite investitorului sa
EPS
actiuni comune emise compare rezultatele obtinute de firma
pentru a decide daca pastreaza,
lichideaza sau majoreaza pachetul de
actiuni detinut.
Coeficientul de
Cursul
Exprima randamentul de piata al unei
capitalizare bursiera actiunii/Castigul pe actiuni, prin prisma sumei pe care este
PER (coeficientul actiune
dispus sa o plateasca un investitor
de capitalizare)
pentru a obtine o unitate monetara din
profitul societatii. De asemenea, indica
perioada necesara unui actionar pentru
a-si recupera capitalul investit.
Indicatorul reprezinta o masura a
increderii investitorilor in companie, in
sensul ca o valoare mare indica un nivel
crescut al asteptarilor fata de evolutia
profiturilor firmei. Valorile acestui
indicator ar trebui interpretate in
contextul unor companii care activeaza
in domenii similare de activitate. Cu cat
indicatorul PER este mai redus, cu atat
o actiune este considerata mai
interesanta, fiind recomandabila
cumpararea si detinerea ei. Cu toate
acestea, un PER mic poate fi asociat
companiilor cu afaceri riscante, in timp
ce firmele cu perspective bune de

dezvoltare pot inregistra un nivel ridicat


al PER-ului.
Indicatorul reprezinta o masura a
castigului obtinut de actionari, in urma
investitiei facute in actiunile companiei,
prin raportarea venitului adus de actiuni
la costul acesteia. Investitorii utilizeaza
acest indicator pentru a compara
veniturile din investitii in actiuni, in
Dividendul
cadrul aceluiasi sector, sau al unor
Randamentul
actiunii/Cursul actiunii sectoare de piata diferite, precum si cu
actiunii
x 100
veniturile din investitii in alte tipuri de
instrumente financiare - dobanzi
aferente investitiilor in instrumente cu
venit fix. Acest indicator nu exprima in
mod necesar performanta unei
companii, in special celor in crestere,
care au o politica de capitalizare a
profitului obtinut.
Un nivel scazut al acestui indicator
Rata de distribuire a Dividendul
aduce insatisfactie actionarilor,
dividendelor (pay actiunii/Castigul pe reflectand o politica de reinvestire a
out ratio)
actiune x 100
profiturilor, in detrimentul distribuirii de
dividende.
Alti indicatori
Exprima performantele utilizarii
Raportul capitaluri
Capitaluri
capitalului angajat in afacere, precum si
proprii - capital
proprii/Capital social soliditatea companiei, prisma
social
elementelor de capitalizare.
Exprima potentialul societatii cu privire
Raportul rezerve- Rezerve/Capital
la majorarea capitalului social, prin
capital social
social
acordarea de actiuni cu titlu gratuit, in
urma incorporarii rezervelor.
Raportul profitProfit/Capitaluri
Exprima eficienta capitalurilor proprii ale
capitaluri proprii
proprii
societatii in realizarea profiturilor
Raportul profit-cifra
Exprima contributia cifrei de afaceri la
Profit/Cifra de afaceri
de afaceri
obtinerea profitului