Sunteți pe pagina 1din 28

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 4

"Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business"

Introducere
1. Prezentul standard nu are un analog în nomenclatorul standardelor internaţionale şi este
elaborat, pornind de la necesitatea simplificării contabilităţii la întreprinderile micului business.

Obiectiv
2. Obiectivul prezentului standard îl constituie stabilirea regulilor de ţinere a contabilităţii, de
întocmire a registrelor contabile şi rapoartelor financiare la întreprinderile micului business.

Domeniu de aplicare
3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice, care în conformitate
cu legislaţia Republicii Moldova sînt agenţi ai micului business, indiferent de apartenenţa lor de
ramură, tipul de proprietate, forma juridică şi de organizare (cu excepţia instituţiilor financiare).
4. Prevederile prezentului standard nu se extind asupra
a) întreprinderilor micului business care
- deţin, conform avizului organului de stat care efectuează reglementarea antimonopol, o
poziţie dominantă pe piaţa internă de mărfuri;
- sînt create din cote de participaţie şi partea comună a fondatorilor, care nu se încadrează
în categoria de agenţi ai micului business, depăşeşte 35% în patrimoniul ei (capitalul statutar);
- au depăşit în perioada de gestiune indicatorii stabiliţi de legislaţia în vigoare pentru agenţii
micului business (numărul mediu anual de salariaţi, volumul producţiei (vînzărilor) etc.);
b) persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în baza patentei de întreprinzător.

Definiţii
5. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:
Întreprindere a micului business - întreprindere cu statut de persoană juridică sau fizică în
care numărul mediu anual de salariaţi, volumul producţiei (vînzărilor) şi/sau alţi indicatori nu
depăşesc limitele stabilite de legislaţia în vigoare1 pentru agenţii micului business.
Sistem contabil complet - sistem contabil care prevede utilizarea Planului de conturi contabile
unic, formularelor de registre contabile şi rapoarte financiare prevăzute pentru agenţii economici
care în conformitate cu legislaţia în vigoare nu se încadrează în categoria de agenţi ai micului
business.
Sistem contabil simplificat - sistem contabil care prevede utilizarea variantelor simplificate ale
Planului de conturi contabile, formularelor de registre contabile şi rapoarte financiare.
Plan de conturi contabile simplificat - nomenclator de conturi stabilit de întreprinderea micului
business în condiţiile aplicării sistemului contabil simplificat pentru contabilizarea activelor,
capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor activităţii.

Organizarea contabilităţii
Dispoziţii generale
6. Întreprinderea micului business (în continuare - întreprindere) ţine contabilitatea în
conformitate cu principiile metodologice şi regulile stabilite prin Legea contabilităţii, Bazele
conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, Standardele Naţionale de Contabilitate
(S.N.C.), Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor.
7. Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o poartă conducătorul
întreprinderii.
În funcţie de volumul muncii contabile conducătorul întreprinderii poate:

1
La data aprobării prezentului standard criteriile de raportare a întreprinderilor la micul business sînt stabilite
în Legea Republicii Moldova cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr. 112-XIII din 20 mai 1994 (cu
modificşrile şi completările ulterioare).
a) să creeze un serviciu contabil ca subdiviziune structurală separată condusă de şeful serviciului
contabil (contabilul-şef);
b) să prevadă în state funcţia de contabil;
c) să transmită în baze contractuale ţinerea contabilităţii firmei (organizaţiei) de audit
(specializate);
d) să ţină contabilitatea personal, dacă nivelul lui de studii corespunde cerinţelor prevăzute de
legislaţia în vigoare.
8. Pentru ţinerea contabilităţii întreprinderea este obligată să elaboreze şi să aplice politica de
contabilitate proprie. Modul de formare şi de dezvăluire a politicii de contabilitate sînt stabilite de
prevederile S.N.C. 1 "Politica de contabilitate", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al
Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998.
În politica sa de contabilitate întreprinderea determină:
- sistemul contabil utilizat (complet sau simplificat);
- varianta aleasă a sistemului contabil simplificat;
- regulile circulaţiei documentelor şi tehnologia prelucrării informaţiei contabile;
- Planul de conturi contabile simplificat;
- metodele de evaluare a activelor şi datoriilor;
- metodele de calculare a uzurii (amortizării) activelor pe termen lung;
- modul de constatare şi contabilizare a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare;
- alte aspecte metodice şi de organizare ale contabilităţii.
9. Politica de contabilitate pe anul curent se aprobă prin ordinul sau dispoziţia conducătorului
întreprinderii şi se aplică începînd cu 1 ianuarie a anului de gestiune. Întreprinderea nou-creată aprobă
politica sa de contabilitate pînă la prima prezentare a rapoartelor financiare, dar nu mai tîrziu de 90
zile de la data înregistrării de stat.
10. Întreprinderea reflectă toate operaţiile economice în documentele contabile
primare. Responsabilitatea pentru asigurarea controlului asupra operaţiilor economice efectuate şi
înregistrării acestora în documentele primare o poartă conducătorul întreprinderii.
Întreprinderea poate să utilizeze formulare de documente contabile primare tip
interdepartamentale şi departamentale, precum şi formulare de documente elaborate de sine stătător şi
aprobate în modul stabilit, care conţin elemente obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Documentele contabile primare trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: denumirea
documentului; data întocmirii; conţinutul operaţiei economice; unitatea de măsură a operaţiei
economice (în expresie naturală şi bănească); denumirea întreprinderii; funcţiile şi numele persoanelor
responsabile pentru efectuarea şi întocmirea corectă a operaţiei economice; semnăturile personale şi
lizibile ale acestora.
Documentul contabil primar trebuie să fie întocmit în momentul efectuării operaţiei economice,
iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit la terminarea operaţiei. La vînzarea mărfurilor,
producţiei şi serviciilor cu utilizarea maşinilor de casă şi control documentele contabile primare
(privind înregistrarea banilor şi decontarea valorii de bilanţ a mărfurilor, producţiei şi serviciilor
vîndute) se întocmesc nu mai rar de o dată pe zi, la expirarea acesteia - în baza bonurilor de casă.
Nu se admite introducerea corectărilor în documentele băneşti (de casă şi bancare).
Corectarea greşelilor în alte documente primare trebuie să fie confirmată documentar şi prin
semnătura persoanelor care au întocmit şi au semnat aceste documente, cu indicarea datei
introducerii corectării. Responsabilitatea pentru oportunitatea şi corectitudinea întocmirii
documentelor contabile primare, autenticitatea informaţiei conţinute în acestea o poartă persoanele
care au întocmit şi au semnat aceste documente. Documentele primare contabile pot fi întocmite
pe suporturi (purtători) de informaţie din hîrtie şi/sau tehnici. În ultimul caz întreprinderea este
obligată să facă copiile acestor documente pe suporturi din hîrtie şi să le perfecteze în modul stabilit
de legislaţia în vigoare.
11. Informaţia conţinută în documentele contabile primare urmează să fie reflectată şi acumulată
în registrele contabile, în baza cărora se întocmesc rapoartele financiare. Registrele contabile pot fi
ţinute în cărţi (jurnale) speciale, pe file separate, fişe, precum şi pe suporturi tehnici de informaţie.
În cazul prelucrării automatizate a datelor contabile informaţia rezultativă trebuie să fie perfectată
sub formă de registre contabile de ieşire din hîrtie.

2
Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării operaţiilor economice în registrele contabile,
oportunitatea întocmirii lor o poartă persoanele care au semnat şi au întocmit aceste registre.
Corectarea greşelilor în registrele contabile trebuie să fie argumentată şi confirmată prin
semnătura persoanei care a introdus corectarea, cu indicarea datei rectificării.
12. Documentele primare, registrele contabile şi rapoartele financiare sînt supuse păstrării
obligatorii în modul stabilit prin legislaţia în vigoare. Responsabilitatea pentru asigurarea păstrării
acestora o poartă conducătorul întreprinderii.
13. Întreprinderea ţine contabilitatea activelor, pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor
financiare în baza principiilor specializării exerciţiilor (calculării) şi dublei înregistrări.
Principiul specializării exerciţiilor prevede reflectarea operaţiilor economice în conturi şi în
rapoartele financiare în perioada de gestiune în care acestea au avut loc, indiferent de momentul
efectiv al încasării (plăţii) mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare. De exemplu,
veniturile din vînzarea producţiei şi mărfurilor se constată în momentul livrării acestora şi transmiterii
dreptului de proprietate cumpărătorului; veniturile din prestarea serviciilor - pe măsura efectuării
acestora; veniturile sub formă de dobînzi şi dividende - la calcularea lor, indiferent de momentul
primirii. Consumul de energie electrică se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune,
în care aceasta a fost folosită, indiferent de momentul virării mijloacelor băneşti; salariul se
constată ca consumuri sau cheltuieli - pe măsura calculării acestuia, indiferent de momentul plăţii
etc.
Esenţa dublei înregistrări constă în reflectarea intercorelată a fiecărei operaţii efectuate
concomitent în debitul unui cont şi creditul altui cont la aceeaşi sumă. De exemplu, procurarea
stocurilor de mărfuri şi materiale se reflectă concomitent în conturile de evidenţă a valorilor
cumpărate (debitul contului 211 "Materiale" sau al contului 217 "Mărfuri" - intrarea materialelor,
mărfurilor) şi conturile de evidenţă a datoriilor sau mijloacelor băneşti, plătite furnizorului
(creditul contului 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" sau al contului 242
"Cont de decontare" - majorarea datoriilor întreprinderii faţă de furnizor sau transferarea mijloacelor
băneşti de pe contul de decontare etc.); calcularea salariului se înregistrează în conturile
consumurilor şi/sau cheltuielilor de producţie (debitul conturilor 215 "Producţia în curs de execuţie",
713 "Cheltuieli generale şi administrative" etc. - majorarea consumurilor şi/sau cheltuielilor) şi în
contul de evidenţă a decontărilor privind retribuirea muncii cu salariaţii întreprinderii (creditul
contului 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" - majorarea datoriilor
întreprinderii faţă de salariaţi privind salariul) etc.
14. Întreprinderea poate să ţină contabilitatea conform sistemului complet sau simplificat.
Sistemul contabil se alege de fiecare întreprindere de sine stătător, pornind de la necesităţile
informaţionale, volumul producţiei (vînzărilor) şi particularităţile activităţii, precum şi alţi factori
şi se reflectă în politica de contabilitate pe anul de gestiune. Astfel, întreprinderilor cu un ciclu
complicat de producţie, care desfăşoară cîteva feluri de activităţi, li se recomandă să utilizeze
sistemul contabil complet, iar întreprinderilor cu un proces tehnologic simplu de producţie şi un
singur fel de activitate - sistemul contabil simplificat.

Sistemul contabil complet


15. În cazul aplicării sistemului contabil complet întreprinderea ţine contabilitatea în acelaşi
mod ca şi agenţii economici care în conformitate cu legislaţia în vigoare nu se raportă la micul
business. În acest caz întreprinderea trebuie:
a) să aplice Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor,
aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997 şi
intrat în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998;
b) să utilizeze formularele registrelor contabile recomandate pentru agenţii economici care nu se
raportă la micul business;
c) să întocmească rapoartele financiare în volumul şi conform formularelor-tip prevăzute
de S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" şi S.N.C. 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor
băneşti", aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie
1997 şi intrate în vigoare la 1 ianuarie 1998.

3
Sistemul contabil simplificat
16. În cazul aplicării sistemului contabil simplificat întreprinderea:
a) elaborează şi utilizează Planul de conturi contabile simplificat;
b) utilizează formulare de registre contabile, recomandate de prezentul standard;
c) întocmeşte rapoarte financiare în volumul şi conform formularelor prevăzute de prezentul
standard.

Planul de conturi contabile simplificat


şi modul de utilizare a acestuia
17. Planul de conturi simplificat este elaborat de fiecare întreprindere de sine stătător în
baza Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat
prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997 şi
reflectat în politica sa de contabilitate pe anul de gestiune.
Întreprinderea poate să utilizeze (cu titlu de recomandare) următorul Plan de conturi
contabile simplificat:
Numărul şi Simbolul Denumirea contului Conţinutul
denumirea clasei contului sintetic debitului creditului
de conturi sintetic
1 2 3 4 5
1. Active pe 111 Active nemateriale Intrări Ieşiri
termen lung 113 Amortizarea activelor Casarea Calcularea
nemateriale
121 Active materiale în curs de Reflectarea consumurilor Decontarea costului a
execuţie pentru crearea, mijloacelor fixe puse în
construcţia obiectelor de funcţiune
mijloace fixe
123 Mijloace fixe Intrări Ieşiri
124 Uzura mijloacelor fixe Casarea Calcularea
131 Investiţii pe termen lung în Intrări Ieşiri
părţi nelegate
2. Active 211 Materiale Intrări Consumuri (ieşiri)
curente 212 Animale la creştere şi Intrări Ieşiri
îngrăşat
215 Producţia în curs de Acumularea cheltuielilor Decontarea costului
execuţie privind fabricarea efectiv a producţiei
produselor (prestarea fabricate (serviciilor
serviciilor) prestate)
216 Produse Intrări (predarea la Decontarea valorii de
depozit) bilanţ a mărfurilor
vîndute
217 Mărfuri Procurarea Decontarea valorii de
bilanţ a produselor
vîndute
221 Creanţe pe termen scurt Calcularea (apariţia) Achitarea
aferente facturilor
comerciale
224 Avansuri pe termen scurt Eliberarea Trecerea în cont
acordate (restituirea)
225 Creanţe pe termen scurt Plăţi în avans Trecerea în cont a plăţilor
privind decontările cu în avans (recuperarea din
bugetul buget)
227 Creanţe pe termen scurt ale Eliberarea sumelor spre Decontarea (restituirea)
personalului decontare sumelor spre decontare
229 Alte creanţe pe termen Calcularea (apariţia) Achitarea
scurt
231 Investiţii pe termen scurt în Procurarea (alocarea) Ieşiri (achitări)
părţi nelegate
241 Casa Primirea Consumul (eliberarea)
242 Cont de decontare Primirea Virarea
251 Cheltuieli anticipate Acumularea Decontarea
curente
4
3. Capital 311 Capital statutar Micşorarea Majorarea
propriu 321 Rezerve stabilite de Utilizarea Crearea
legislaţie

332 Profit nerepartizat (pierdere Reflectarea pierderilor Reflectarea profitului


neacoperită) al anilor (utilizarea profitului) (acoperirea pierderilor)
precedenţi
333 Profit net ((pierdere) al Pierderi (cheltuieli), Profit (venituri), casarea
perioadei de gestiune utilizarea profitului pierderilor
341 Diferenţe din reevaluarea Reduceri de preţuri Ecart de reevaluare
activelor pe termen lung
342 Subvenţii întreprinderilor Primirea Utilizarea (restituirea)
de stat
4. Datorii pe 411 Credite bancare pe termen Rambursarea Primirea
termen lung lung
423 Finanţări şi încasări cu Utilizarea (restituirea) Primirea
destinaţie specială
6. Datorii pe 511 Credite bancare pe termen Rambursarea Primirea
termen scurt scurt
515 Venituri anticipate curente Casarea Primirea
521 Datorii pe termen scurt Achitarea Calcularea
privind facturile comerciale
523 Avansuri pe termen scurt Trecerea în cont Primirea
primite (restituirea)
531 Datorii faţă de personal Achitarea (reţinerea) Calcularea
privind retribuirea muncii
533 Datorii privind asigurările Achitarea (utilizarea) Calcularea
534 Datorii privind decontările Achitarea (trecerea în Calcularea
cu bugetul cont)
537 Datorii faţă de fondatori şi Achitarea Calcularea
alţi participanţi
539 Alte datorii pe termen scurt Achitarea Calcularea
7. Venituri 611 Venituri din vînzări Trecerea la rezultatul Reflectarea valorii
financiar mărfurilor, produselor şi
serviciilor vîndute la
preţuri de livrare (fără
TVA)
8. Cheltuieli 711 Costul vînzărilor Reflectarea valorii Trecerea la rezultatul
efective a mărfurilor, financiar
produselor şi serviciilor
vîndute
713 Cheltuieli generale şi Acumularea Trecerea la rezultatul
administrative financiar
731 Cheltuieli (economii) Reflectarea cheltuielilor Trecerea la rezultatul
privind impozitul pe venit (trecerea la cheltuieli a financiar
economiilor)
9. Conturi 912 Active materiale pe termen Primirea în arendă Restituirea către
extrabilanţiere lung arendate arendator
921 Valori în mărfuri şi Luarea în custodie Restituirea către furnizor
materiale primite în
custodie
951 Formulare cu regim special Procurarea Utilizarea (casarea)

18. În caz de necesitate întreprinderea poate să utilizeze de sine stătător şi alte conturi sintetice,
inclusiv conturile contabilităţii de gestiune. De exemplu, dacă întreprinderea desfăşoară în afară
de activitatea operaţională şi activitate de investiţii, este necesar să se utilizeze suplimentar conturile
621 "Venituri din activitatea de investiţii" şi 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii".
Întreprinderea poate să deschidă de asemenea de sine stătător subconturi pentru conturile sintetice ale
Planului de conturi simplificat. De exemplu, pentru contul sintetic 123 "Mijloace fixe" pot fi
deschise următoarele subconturi: 1231 "Terenuri", 1232 "Mijloace fixe" şi 1233 "Resurse naturale",
iar pentru contul sintetic 211 "Materiale" - subconturile 2111 "Materiale" şi 2112 "Obiecte de mică
valoare şi scurtă durată".
5
19. Întreprinderea reflectă operaţiile în conturile contabile în conformitate cu Normele
metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 174
din 25 decembrie 1997, ţinînd cont de prevederile prezentului standard.

Registre contabile recomandate de prezentul standard


20. Întreprinderea poate să utilizeze una din două variante de ţinere a registrelor contabile:
- în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiiloreconomice;
- cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor economice pe conturi (grupe de conturi)
contabile.
21. Varianta de ţinere a registrelor contabile se alege de fiecare întreprindere de sine stătător,
pornind de la volumul producţiei (vînzărilor) şi domeniul de activitate şi se reflectă în politica de
contabilitate pe anul de gestiune.
22. Întreprinderea poate să adapteze de sine stătător registrele contabile recomandate de
prezentul standard la specificul activităţii sale, precum şi să intocmească registre suplimentare. În
acest caz trebuie să se asigure:
- respectarea bazei metodologice unice a contabilităţii care prevede aplicarea principiilor
specializării exerciţiilor şi dublei înregistrări;
- intercorelaţia dintre datele contabilităţii analitice şi sintetice;
- reflectarea completă a tuturor operaţiilor economice în registre contabile în baza documentelor
contabile primare;
- acumularea şi sistematizarea datelor din documentele contabile primare sub aspectul
indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii, precum
şi pentru întocmirea rapoartelor financiare.

Varianta în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice


23. Această variantă de întocmire a registrelor contabile se recomandă pentru întreprinderile,
activitatea cărora nu necesită stocuri mari de resurse materiale, contabilizarea creanţelor şi
angajamentelor, iar procesul de fabricare a producţiei şi de vînzare a acesteia se încheie în cursul
lunii de gestiune. În acest caz înregistrarea documentelor contabile primare, reflectarea
operaţiilor în conturi, determinarea rezultatului financiar se efectuează într-un singur registru
contabil - Registrul-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice (în continuare - Registru) conform
formularului nr. S-1 (anexa 1 la prezentul standard). În cazuri necesare întreprinderea poate să
utilizeze în afară de Registru şi alte registre contabile, formularele cărora sînt prezentate în anexele
la prezentul standard: Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării)
acestora - formularul nr. S-2, Borderoul de evidenţă a retribuţiilor - formularul nr. S-10, Borderoul
de evidenţă a decontărilor cu bugetul - formularul nr. S-11.
24. Registrul reprezintă un borderou de evidenţă analitică şi sintetică, în baza căruia se
determină soldurile activelor, capitalului propriu şi datoriilor, precum şi sumele veniturilor,
cheltuielilor şi rezultatelor activităţii întreprinderii la o dată concretă şi se întocmesc rapoarte
financiare.
Registrul este un borderou contabil combinat care conţine toate conturile contabile utilizate
de întreprindere, fapt ce permite ţinerea evidenţei operaţiilor economice în fiecare din ele. În acest
caz Registrul trebuie să conţină informaţii necesare pentru completarea posturilor respective din
Bilanţul contabil şi Raportul privind rezultatele financiare.
Întreprinderea poate să deschidă Registrul pe fiecare lună (în caz de necesitate se utilizează file
anexate pentru evidenţa operaţiilor în cadrul conturilor) sau pe anul de gestiune în întregime. În al
doilea caz Registrul trebuie să fie şnuruit şi numerotat. Pe ultima pagină a Registrului se înscrie
numărul de pagini conţinute, acestea certificîndu-se prin semnăturile conducătorului şi
persoanei responsabile pentru ţinerea contabilităţii, precum şi prin ştampila întreprinderii.
Registrul se deschide prin înscrierea sumelor soldurilor la începutul lunii curente
(începutul activităţii întreprinderii) pe fiecare cont sintetic.
Apoi în coloana 3 "Conţinutul operaţiei" se înscrie luna şi în ordine cronologică prin metoda
poziţională, în baza fiecărui document primar, se reflectă toate operaţiile economice efectuate în
cursul acestei luni. Totodată sumele fiecărei operaţii se reflectă în Registru prin metoda dublei

6
înregistrări: concomitent în coloanele "Debit" şi "Credit" ale conturilor de evidenţă a activelor,
pasivelor şi rezultatelor financiare.
În cursul lunii în contul 215 "Producţia în curs de execuţie" în debit se reflectă consumurile
pentru fabricarea producţiei (serviciilor), iar în credit - costul efectiv al produselor predate la depozit
(serviciilor prestate) care se determină într-un decont special (calculaţie).
Veniturile şi cheltuielile întreprinderii se reflectă în conformitate cu principiul specializării
exerciţiilor nemijlocit în creditul şi debitul contului 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de
gestiune". În cazul desfăşurării la întreprindere a cîtorva feluri de activităţi (operaţională, de
investiţii, financiară) pentru contul 333 pot fi deschise subconturile corespunzătoare, iar în Registru
sînt prevăzute coloane suplimentare. La reflectarea operaţiilor în contul 333 trebuie de avut în vedere
că utilizarea mărfurilor, producţiei (serviciilor) în scopuri personale, precum şi în contul retribuirii
muncii proprietarilor şi salariaţilor întreprinderii se consideră vînzare cu constatarea veniturilor şi
cheltuielilor din vînzări.
Rezultatul financiar din vînzarea mărfurilor, producţiei (serviciilor) se determină ca diferenţa
între rulajele debitoare şi creditoare ale contului 333 şi se reflectă în Registru într-un rînd distinct.
În acest caz în coloana 3 se face înscrierea "Rezultatul financiar al lunii", iar în coloanele "suma",
"contul 333 - credit" (dacă s-a obţinut profit) sau "contul 333 - debit" (dacă s-au obţinut pierderi) se
reflectă mărimea rezultatului financiar al lunii curente.
La expirarea lunii se calculează sumele totale lunare ale rulajelor debitoare şi creditoare din
cadrul tuturor conturilor sintetice, care trebuie să fie egale cu totalul din coloana 4. În acest caz
trebuie de avut în vedere că rulajele din contul 333 se reflectă cu total cumulativ de la începutul
anului.
După calcularea rulajelor debitoare şi creditoare totale ale conturilor pe lună se determină
soldul pentru fiecare din acestea la ultima zi a lunii curente. În baza soldurilor conturilor din clasele
1-5 se completează Bilanţul contabil, iar conform datelor rulajelor debitor şi creditor ale contului 333
se întocmeşte Raportul privind rezultatele financiare al întreprinderii.

Varianta cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor economice pe conturi (grupe


de conturi) contabile
25. Varianta dată de întocmire a registrelor contabile se utilizează de întreprinderile care
efectuează procesul de fabricare a producţiei (de prestare a serviciilor) cu mari cheltuieli materiale şi
de muncă, au stocuri considerabile de materiale, mărfuri şi produse, efectuează decontări cu
debitorii şi creditorii, în special, prin bancă. În cadrul acestei variante întreprinderea poate să
utilizeze pentru evidenţa operaţiilor economice următoarele registre contabile:
- Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora -
formularul nr. S-2 (anexa 2);
- Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale - formularul nr. S-3 (anexa 3);
- Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor - formularul nr. S-4 (anexa 4);
- Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor – formularul nr. S-5 (anexa 5);
- Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor - formularul nr. S-6 (anexa 6);
- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori - formularul nr. S-7
(anexa 7);
- Borderoul de evidenţă a capitalului propriu - formularul nr. S-8 (anexa 8);
- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii - formularul nr. S-9 (anexa 9);
- Borderoul de evidenţă a retribuţiilor - formularulnr. B-10 (anexa 10);
- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul - formularul nr. S-11 (anexa 11);
- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori - formularul nr. S-12 (anexa 12);
- Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare - formularul nr. S-13 (anexa 13);
- Balanţa de verificare (şah) - formularul nr. S-14 (anexa 14);
- Balanţa de verificare a conturilor sintetice - formularul nr. S-15 (anexa 15).
26. Fiecare borderou se utilizează pentru evidenţa operaţiilor pe un cont sau o grupă de conturi
contabile. Suma fiecărei operaţii se reflectă concomitent în două borderouri: într-un borderou - în
debitul contului corespondent, iar în altul - în creditul acestuia. În acest caz în ambele borderouri, în

7
coloana "Conţinutul operaţiei", se efectuează înscrieri în baza documentelor primare despre
conţinutul operaţiei realizate sau se fac explicaţii corespunzătoare.
Generalizarea rulajelor lunare reflectate în borderourile nr. S-2 - nr. S-13 se efectuează în
Balanţa de verificare (şah) - formularul nr. S-14, în baza căreia se întocmeşte Balanţa de verificare a
conturilor sintetice (formularul nr. S-15). Conform datelor din Balanţa de verificare S-15 se
întocmesc Bilanţul contabil şi Raportul privind rezultatele financiare ale întreprinderii.
În afară de Balanţa de verificare S-15 întreprinderea poate de asemenea să întocmească şi
Cartea mare.
În toate borderourile utilizate se indică luna în care acestea se completează, iar în cazuri
necesare - denumirea conturilor sintetice. La sfîrşitul lunii după calcularea totalului rulajelor şi
determinarea soldurilor conturilor borderourile se semnează de persoanele, care au întocmit şi au
verificat înscrierile.

Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora


(formularul nr. S-2)
27. Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora
(formularul nr. S-2) reprezintă un registru de evidenţă analitică şi sintetică a existenţei şi mişcării
mijloacelor fixe şi activelor nemateriale utilizate în activitatea de întreprinzător (conturile 123
"Mijloace fixe", 111 "Active nemateriale"), precum şi de calculare a sumelor uzurii (amortizării)
acestora (conturile 124 "Uzura mijloacelor fixe", 113 "Amortizarea activelor nemateriale"). Pentru
evidenţa mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pot fi deschise borderouri distincte S-2.
Datele privind mijloacele fixe (activele nemateriale) se înscriu în borderou prin metoda
poziţională pe fiecare obiect separat. Lunar în cazul existenţei mişcării mijloacelor fixe (activelor
nemateriale) se calculează sumele rulajelor şi soldurilor acestora la ultima dată a lunii curente.
Deplasarea mijloacelor fixe (activelor nemateriale) în cadrul întreprinderii nu se reflectă în borderou.
Suma calculată a uzurii (amortizării) se reflectă de asemenea în borderourile S-5
"Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor" şi S-13 "Contabilitatea vînzărilor şi rezultatelor
financiare".
În cazul cînd la întreprindere există un număr considerabil de obiecte de mijloace fixe
contabilitatea analitică a acestora se ţine cu utilizarea Fişei de evidenţă a mijloacelor fixe (formularul-
tip nr. MF-6). În baza datelor finale din fişele de evidenţă a mişcării mijloacelor fixe
(formularul-tip nr. MF-8) în Borderoul S-2 se ţine evidenţa generalizată a mişcării mijloacelor fixe
în contul 123 "Mijloace fixe". În acest caz calcularea uzurii se efectuează într-un decont (tabel de
calcul) distinct întocmit de întreprindere de sine stătător.
Evaluarea activelor pe termen lung şi calcularea uzurii (amortizării) acestora se efectuează
în conformitate cu prevederile S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" şi
S.N.C.13 "Contabilitatea activelor nemateriale".

Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale


(formularul nr. S-3)
29. Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale (formularul nr. S-3) este
destinat pentru evidenţa analitică şi sintetică a stocurilor de producţie, producţiei şi mărfurilor
reflectate în conturile 211 "Materiale", 216 "Produse" şi 217 "Mărfuri".
Borderoul se întocmeşte pe o lună şi se ţine de gestionari (sau de contabilitate) separat pe
stocuride producţie, produse şi mărfuri pe tipuri de valori, indiferent de faptul, dacă s-a înregistrat
sau nu încursul lunii de gestiune o mişcare pe unele sau alte valori.
Stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în borderou în conformitate cu S.N.C. 2
"Stocurile de mărfuri şi materiale" la valoarea de procurare (costul efectiv) care cuprinde valoarea de
cumpărare a stocurilor, cheltuielile de transport, precum şi impozitele şi taxele prevăzute de
legislaţia în vigoare (cu excepţia impozitelor, care ulterior trebuie să fie restituite (trecute în cont)
întreprinderii de organele fiscale).
În cazul cînd la întreprindere există doi sau mai mulţi gestionari care ţin evidenţa valorilor
cu aplicarea borderourilor S-3 în contabilitate, în baza borderourilor menţionate, se întocmeşte

8
un Borderou centralizator S-3, în care se reflectă existenţa şi mişcarea stocurilor de mărfuri şi
materiale în cursul lunii pe întreprindere în ansamblu.
Datele privind eliberarea materialelor în producţie, vînzarea produselor şi mărfurilor se
înscriu din Borderoul S-3 sau Borderoul centralizator respectiv în Borderourile S-5 "Contabilitatea
consumurilor şi cheltuielilor" şi/sau S-13 "Contabilitatea vînzărilor şi rezultatelor financiare".

Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor


(formularul nr. S-4)
29. Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor (formularul nr. S-4) se utilizează pentru
evidenţa existenţei şi mişcării animalelor şi păsărilor care se află la creştere şi îngrăşat. Înscrierile în
borderou se fac în baza documentelor primare pe fiecare tip şi grup de animale şi păsări separat,
indicînd numărul de capete, greutatea vie şi valoarea acestora.
Animalele (păsările) cumpărate se reflectă la valoarea de procurare, iar cele din producţie
proprie - în cursul anului - la costul normativ (planificat) aducîndu-l la finele anului pînă la costul
efectiv.
În coloanele 10 şi 14 se indică conturile corespondente privind intrarea şi ieşirea animalelor şi
păsărilor.
Rulajele calculate şi soldurile determinate în expresie bănească la finele perioadei de gestiune
se trec în Balanţa de verificare a conturilor sintetice sau în Cartea mare.

Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor


(formularul nr. S-5)
30. Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor (formularul nr. S-5) se
utilizează pentru evidenţa analitică şi sintetică a consumurilor aferente fabricării producţiei
(prestării serviciilor), creării (construcţiei) obiectelor de mijloace fixe, precum şi a cheltuielilor
perioadelor viitoare şi curentă contabilizate respectiv în conturile 215 "Producţia în curs de
execuţie", 121 "Active materiale în curs de execuţie"2 , 251 "Cheltuieli anticipate curente", 713
"Cheltuieli generale şi administrative", 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit".
Contabilitatea consumurilor se ţine pe tipuri de produse fabricate (servicii), pe obiecte şi
articole de consumuri prevăzute de S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor
întreprinderii".
Consumurile (cheltuielile) în debitul conturilor 215, 121, 251 şi 713 se acumulează din
creditul diverselor conturi în baza datelor din alte borderouri (S-2, S-5, S-10 etc.) sau nemijlocit din
documentele primare.
Costul efectiv al producţiei (serviciilor) se trece din creditul contului 215 în debitul conturilor
respective în funcţie de direcţiile utilizării producţiei - la depozit (contul 216 "Produse"), vînzarea
serviciilor (contul 711 "Costul vînzărilor") etc.
Consumurile aferente produselor (serviciilor) nefinisate se contabilizează în contul 215 pe
tipuri de produse ca producţie în curs de execuţie.
Soldurile producţiei în curs de execuţie la începutul lunii curente se reflectă în Borderoul S-5
conform soldurilor finale din borderoul similar pe luna precedentă. Soldul producţiei în curs de
execuţie la finele lunii curente se determină conform actelor de inventariere sau prin calcul în baza
datelor de evidenţă.
Costul efectiv al obiectelor de mijloace fixe create (construite) se trece în debitul contului 123
"Mijloace fixe".
Cheltuielile anticipate aferente lunii curente se trec la consumurile şi/sau cheltuielile
perioadei curente. Cheltuielile perioadei de gestiune curente (cheltuielile generale şi administrative,
cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit) se reflectă în conturile 713 şi 731 cu total
cumulativ de la începutul anului. Închiderea conturilor 713 şi 731 se efectuează numai la finele
anului prin trecerea sumei totale a cheltuielilor acumulate în debitul contului 333 "Profit net (pierdere)
al perioadei de gestiune".

Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor


2
Pentru evidenţa activelor materiale în curs de execuţie se întocmeşte un Borderou distinct S-5.
9
(formularul nr. S-6)
31. Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor (formularul nr. S-6) se
utilizează pentru contabilitatea mijloacelor băneşti şi investiţiilor, reflectate în conturile 131
"Investiţii pe termen lung în părţi nelegate", 231 "Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate", 241
"Casa", 242 "Cont de decontare". Pentru evidenţa operaţiilor de casă, operaţiilor în contul de
decontare şi cel valutar (în cazul existenţei acestuia) şi investiţiilor pot fi întocmite borderouri
distincte S-6.
Primirea şi eliberarea mijloacelor băneşti, întocmirea documentelor de încasare şi de cheltuieli a
mijloacelor băneşti, registrului de casă şi a raportului privind operaţiile de casă se efectuează în
modul stabilit.
Înscrierile în Borderoul S-6 privind operaţiile aferente contului de decontare şi altor conturi la
bănci se efectuează în baza extraselor băncilor şi documentelor anexate la acestea. Efectuarea şi
perfectarea operaţiilor aferente contului de decontare se efectuează în modul stabilit de actele
normative corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori


(formularul nr. S-7)
32. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori (formularul nr. S-7)
se utilizează pentru evidenţa decontărilor cu cumpărătorii, bugetul, titularii de avans şi alţi
debitori, reflectate în conturile 221 "Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale", 224
"Avansuri pe termen scurt acordate", 225 "Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul",
227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului", 229 "Alte creanţe pe termen scurt". Înscrierile în
borderou se fac prin metoda poziţională pe fiecare debitor, în baza datelor din documentele primare.
În cazul utilizării unui formular de borderou pentru reflectarea operaţiilor contabilizate în
cîteva conturi, pentru fiecare din acestea în borderou se rezervă un număr necesar de rînduri, iar în
coloana 3 "Denumirea conturilor, debitorilor (întreprinderilor, numele şi prenumele salariaţilor)"
se înscriu numărul şi denumirea contului corespunzător. În continuare în aceeaşi coloană se reflectă
tipurile de creanţe, se indică cumpărătorii, titularii de avans şi alţi debitori, iar apoi prin metoda
poziţională pe fiecare debitor - soldul desfăşurat şi mişcarea în cursul lunii.
La expirarea lunii pe fiecare cont se calculează rulajele debitoare şi creditoare şi soldul
desfăşurat (debitor şi /sau creditor) la ultima zi a lunii curente.

Borderoul de evidenţă a capitalului propriu


(formularul nr. S-8)
33. Borderoul de evidenţă a capitalului propriu (formularul nr. S-8) este destinat pentru
contabilitatea existenţei şi miscării elementelor capitalului propriu, reflectate în conturile 311 "Capital
statutar", 321 "Rezerve stabilite de legislaţie", 332 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi", 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune" şi 341 "Diferenţe din
reevaluarea activelor pe termen lung", 342 "Subvenţii pentru întreprinderile de stat".
Pentru reflectarea operaţiilor în borderou se rezervă numărul necesar de rînduri pe fiecare
cont al capitalului propriu. În acest caz trebuie de avut în vedere că în contul 311 operaţiile se
contabilizează numai după înregistrarea modificărilor capitalului statutar în modul stabilit de
legislaţia în vigoare.
În contul 333 contabilitatea profitului şi utilizării acestuia se ţine cu total cumulativ de la
începutul anului. În acest scop la contul dat pot fi deschise două subconturi: 3331 "Profit
(pierdere) al perioadei de gestiune" şi 3332 "Utilizarea profitului". Soldul la începutul lunii
pentru contul 333 se înscrie în subconturile menţionate în baza datelor din Borderoul S-8 pe luna
precedentă.
La finele anului se determină suma profitului nerepartizat (pierderilor neacoperite) al
anului curent (diferenţa dintre sumele reflectate în subconturile 3331 şi 3332), care după
reformarea Bilanţului contabil se trece în Borderoul S-8 al anului următor în componenţa
rezultatelor anilor precedenţi.

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii

10
(formularul nr. S-9)
34. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii (formularul nr. S-9) se utilizează pentru
contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi antreprenorii, reflectate în contul 521 "Datorii pe termen
scurt privind facturile comerciale". Borderoul pe luna curentă se deschide prin trecerea în acesta a
soldurilor datoriilor întreprinderii în baza facturilor furnizorilor şi antreprenorilor înregistrate în
Borderoul S-9 al lunii precedente.
În borderou se înscriu în creditul contului 521 prin metoda poziţională datele din facturile
furnizorilor pentru valorile materiale primite şi ale antreprenorilor pentru serviciile prestate.
În debitul contului 521 se reflectă operaţiile privind achitarea facturilor furnizorilor şi
antreprenorilor (creditul conturilor 242 "Cont de decontare", 511 "Credite bancare pe termen scurt"
etc.). La finele lunii se calculează rulajele în debitul şi creditul contului 521 şi se determină soldul
desfăşurat (debitor şi/sau creditor).

Borderoul de evidenţă a retribuţiilor


(formularul nr. S-10)
35. Borderoul de evidenţă a retribuţiilor (formularul nr. S-10) este destinat pentru contabilitatea
decontărilor cu salariaţii întreprinderii privind retribuţiile, reflectate în contul 531 "Datorii faţă de
personal privind retribuirea muncii". În coloana "Credit contul 531 (calculat)" se reflectă sumele
retribuţiilor, premiilor, adaosurilor, sporurilor şi altor plăţi, calculate salariaţilor întreprinderii
(încadraţi şi neîncadraţi în state) conform legislaţiei în vigoare. Retribuirea muncii se reflectă în
borderou pe categorii de salariaţi, obiecte de evidenţă şi tipuri de producţie.
Concomitent în coloana borderoului "Debit contul 531 (reţinut, achitat)" se efectuează
calculul tuturor reţinerilor din sumele retribuţiilor calculate salariaţilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare (impozitului pe venit, sumelor avansurilor acordate, sumelor reţinute de la
titularii de avans, sumelor aferente titlurilor executorii în favoarea altor persoane juridice şi fizice).
La finele lunii se determină rulajele în debitul şi creditul contului 531 şi se calculează
soldul desfăşurat (debitor şi/sau creditor), care se trece în Borderoul S-10 pe luna următoare.

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul


(formularul nr. S-11)
36. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul (formularul nr. S-11) se utilizează pentru
contabilitatea analitică şi sintetică a decontărilor cu bugetul privind impozitele şi plăţile, reflectate
în contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul". Înscrierile în borderou se fac prin metoda
poziţională pe tipuri de impozite şi plăţi: impozitul pe venitul persoanelor juridice; impozitul pe
venitul persoanelor fizice; taxa pe valoarea adăugată; accizele; impozitul funciar; sancţiunile
economice etc.
La expirarea lunii se calculează rulajele debitoare şi creditoare şi se determină soldul desfăşurat
(debitor şi/sau creditor) pe fiecare tip de impozite şi plăţi (subconturile contului sintetic 534
"Datorii privind decontările cu bugetul").

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori


(formularul nr. S-12)
37. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori (formularul nr. S-12) este destinat
pentru contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale, medicale, personale şi a averii, creditele
bancare, cu fondatorii şi cu alţi creditori, precum şi cele aferente avansurilor primite şi mijloacelor
finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, reflectate în conturile 423 "Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială", 511 "Credite bancare pe termen scurt", 533 "Datorii privind asigurările", 523
"Avansuri pe termen scurt primite", 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi", 539 "Alte
datorii pe termen scurt". Înscrierile în borderou se fac prin metoda poziţională pe fiecare creditor
(Fondul social, fondatori, bănci, persoane juridice şi fizice).
La utilizarea unui formular al borderoului pentru reflectarea operaţiilor, contabilizate în
cîteva conturi contabile, pentru fiecare din acestea în borderou se rezervă numărul necesar de rînduri,
iar în coloana 3 "Denumirea conturilor, creditorilor (întreprinderilor, persoanelor fizice), conţinutul
operaţiei" se înscriu numărul şi denumirea acestuia.

11
La finele lunii în fiecare cont se calculează totalurile rulajelor debitoare şi creditoare şi soldul
desfăşurat (debitor şi/sau creditor).

Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare


(formularul nr. S-13)
38. Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare (formularul nr. S-13) este
destinat pentru contabilizarea cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii din vînzarea mărfurilor,
producţiei şi serviciilor, reflectate respectiv în conturile 711 "Costul vînzărilor" şi 611 "Venituri din
vînzări"3. Cheltuielile şi veniturile se constată în conformitate cu S.N.C. 3 "Componenţa
consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi S.N.C. 18 "Venitul" în baza principiului specializării
exerciţiilor în perioada de gestiune, în care acestea au avut loc, indiferent de momentul primirii
(plăţii) efective a mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.
La livrarea producţiei (prestarea serviciilor) cumpărătorului (clientului) înscrierile în
borderou se efectuează prin metoda poziţională pe fiecare cont (cumpărător, tip de produse). În
coloanele 6-9 se reflectă costul mărfurilor, producţiei şi serviciilor vîndute din creditul conturilor de
evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale, iar în coloanele 10-13 - valoarea acestora la preţuri de
livrare (fără TVA) conform facturii prezentate cumpărătorului (clientului).
La completarea Borderoului S-13 trebuie de avut în vedere că rulajele în conturile de
venituri şi cheltuieli se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului şi la expirarea fiecărei
perioade de gestiune se trec în Raportul privind rezultatele financiare. Închiderea conturilor de
cheltuieli şi venituri din vînzări se efectuează numai la expirarea anului prin decontarea acestora
respectiv în debitul şi creditul contului 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune".
Rezultatul financiar se reflectă în borderou într-un rînd distinct şi în cursul anului se
determină prin calcul ca diferenţă dintre veniturile (coloana 13) şi cheltuielile (coloana 9)
acumulate.

Balanţa de verificare (şah)


(formularul nr. S-14)
39. Balanţa de verificare (şah) (formularul nr. S-14) reprezintă un registru de evidenţă sintetică
şi este destinată generalizării datelor contabilităţii curente şi verificării reciproce a corectitudinii
înscrierilor efectuate în conturile contabile.
Balanţa de verificare (şah) S-14 se întocmeşte în fiecare lună şi serveşte pentru înscrierea
datelor în debitul şi creditul fiecărui cont în parte. În balanţă pe verticală se înscriu conturile debitoare,
iar pe orizontală - conturile creditoare.
Pentru completarea Balanţei de verificare S-14 la început se trec rulajele creditoare din
borderourile utilizate cu înregistrarea acestora în debitul conturilor corespunzătoare.
Apoi pe fiecare cont se calculează rulajul debitor care trebuie să fie egal cu rulajul debitor
reflectat în contul dat în borderoul corespunzător.
La finele lunii se calculează rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice care trebuie
să fie egale între ele.
Rulajele debitoare şi creditoare pe fiecare cont sintetic se trec în Balanţa de verificare a conturilor
sintetice S-15, în care se calculează soldul acestuia la ultima zi a lunii curente.

Balanţa de verificare a conturilor sintetice


(formularul nr. S-15)
40. Balanţa de verificare a conturilor sintetice (formularul nr. S-15) este destinată
generalizării rulajelor lunare şi soldurilor conturilor, controlului corectitudinii întocmirii formulelor
contabile şi rapoartelor financiare.
În coloana 1 se înscriu numerele şi denumirile tuturor conturilor sintetice deschise la
întreprindere. Coloanele 2 şi 3 se completează în baza Balanţei de verificare S-15 pe luna precedentă
şi conţin date privind soldurile debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice la începutul lunii. În
coloanele 4 şi 5 se arată rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice, reflectate în Balanţa
3
Borderoul-formularul nr.S-13 poate să se utilizeze de asemenea pentru evidenţa cheltuielilor şi veniturilor aferente
desfăşurării altor feluri de activităţi (de investiţii, financiară) şi evenimentelor excepţionale.
12
de verificare (şah) S-14. În coloanele 6 şi 7 se determină soldurile conturilor sintetice la finele
lunii. În acest caz soldurile conturilor de activ (debitoare) se determină prin însumarea soldului
iniţial cu rulajul debitor şi scăderea din suma obţinută a rulajului creditor. Soldurile conturilor de
pasiv se determină prin adunarea soldului iniţial cu rulajul creditor şi scăderea din suma obţinută a
rulajului debitor.
Balanţa de verificare a conturilor sintetice trebuie să conţină trei perechi de totaluri egale:
- totalul din col. 2 = cu totalul din col. 3, întrucît mărimea totală a activelor trebuie să
coincidă întotdeauna cu mărimea totală a pasivelor;
- totalul din col. 4 = cu totalul din col. 5, întrucît operaţiile se reflectă în conturi în conformitate
cu principiul dublei înregistrări. Nerespectarea egalităţii date vorbeşte despre greşelile admise la
întocmirea formulelor contabile sau determinarea totalurilor;
- totalul din col. 6 = cu totalul din col. 7, întrucît acestea sînt calculate în baza soldurilor şi
rulajelor conturilor sintetice.
În baza Balanţei de verificare S-15 se completează Bilanţul contabil şi Raportul privind
rezultatele financiare. În acest caz, dacă în conturile de activ sînt rulaje creditoare, iar în cele de
pasiv – rulaje debitoare, se întocmesc în prealabil înregistrări de corectare. De exemplu, dacă
contul 225 "Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul" la finele perioadei de gestiune are
sold creditor, el se trece în creditul contului 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" şi se reflectă
în capitolul 5 "Datorii pe termen scurt" din Bilanţul contabil.

Rapoarte financiare
41. Întreprinderea întocmeşte şi prezintă rapoarte financiare în modul prevăzut de Legea
contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995, S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" şi S.N.C.
7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al
Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997, ţinînd cont de prevederile prezentului standard.
42. Întreprinderea care aplică sistemul contabil complet întocmeşte nomenclatorul complet al
rapoartelor financiare prevăzute pentru întreprinderile care în conformitate cu legislaţia în vigoare
nu se raportă la micul business:
- Bilanţul contabil (anexa 1 la S.N.C. 5);
- Raportul privind rezultatele financiare (anexa 2 la S.N.C. 5);
- Raportul privind fluxul capitalului propriu (anexa 3 la S.N.C. 5);
- Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (anexa 1 la S.N.C. 7);
- Anexa la Bilanţul contabil (anexa 4 la S.N.C. 5);
- Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (anexa 5 la S.N.C. 5);
- Nota explicativă.
43. Întreprinderea care aplică sistemul contabil simplificat întocmeşte şi prezintă următoarele
formulare de rapoarte financiare:
- Bilanţul contabil, formularul nr. 1-BS (anexa 16 la prezentul standard);
- Raportul privind rezultatele financiare (anexa 2 la S.N.C. 5);
- Notă informativă privind avansurile, investiţiile şi decontările cu clienţii externi la _________
200_ (anexa nr. 18 la S.N.C. 4)
- Anexa la Bilanţul contabil (anexa 19 la SNC 4)
- Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (anexa 20 la SNC 4).
- Nota explicativă (simplificată).
Bilanţul contabil se întocmeşte conform datelor soldurilor conturilor din clasele 1-5, iar
Raportul privind rezultatele financiare - în baza rulajelor contului 333 prezentate în Registrul-jurnal
de evidenţă a operaţiilor economice (S-1) sau a rulajelor conturilor din clasele 6-7 reflectate în
Balanţa de verificare a conturilor sintetice (S-15) sau în Cartea mare - în funcţie de varianta
sistemului contabil simplificat, aplicat de întreprindere.
[§43 în redacţia Ordinului ministrului finanţelor nr.80 din 19.12.2003, M.O. nr.1-5 din 01.01.2004]
[§43 în redacţia Ordinului ministrului finanţelor nr.21 din 07.03.03, M.O. nr.59 din 28.03.2003]
44. În rapoartele financiare nu se admite compensarea (achitarea reciprocă) între posturile de
activ şi pasiv, venituri şi cheltuieli, cu excepţia cazurilor cînd o astfel de compensare este
prevăzută de standardele naţionale de contabilitate.

13
45. Întreprinderea prezintă rapoartele financiarepe adresele şi în termenele stabilite de legislaţia
în vigoare.

Data intrării standardului în vigoare


46. Prezentul standard intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

14
______________________ Anexa 1
denumirea întreprinderii Formular nr. S - 1

Registrul-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice pe ______________ 200__


(în lei)
Nr. Înregistrarea operaţiilor Conturi contabile
ope- data conţinutul suma 215 333 “Pro- 216 241 242 227 531 “Da- 533 534 521“Dato- 311 etc.
ra- şi nr. operaţiei “Produc- fit net “Pro- “Casa” “Cont “Creanţe torii faţă “Datorii “Datorii rii pe ter- ”Capi-
ţiei docu- ţia în duse” de pe ter- de perso- privind privind men scurt tal
men- curs de şi/sau decon- men scurt nal privind asigu- decon- privind fac- statu-
tului execuţie” (pierde 217 tare” ale perso- retribuirea rările” tările cu turile co- tar”
“Mărfuri” nalului” muncii” bugetul” ]merciale”

re) al pe-
rioadei de
gestiune”
Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct Dt Ct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 2
denumirea întreprinderii Formular nr. S - 2

Borderou de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării)


acestora pe ____________ 200__
Conturile: 123 «Mijloace fixe»
124 «Uzura mijloacelor fixe»
111 «Active nemateriale»
113 «Amortizarea activelor nemate
Cont (conturi) __________________ (în lei)
Nr. Data Tipul Sold la Mişcarea activelor pe termen lung, Sold la Uzura (amortizarea), cont____
crt. şi nr. activelor începutul cont____ finele lunii
docu- pe ter- lunii în debit din din credit în debitul Valoa- Va- norma suma uzurii
ment men creditul conturilor rea ră- loa- uzurii (amortizării)
ului lung, conturilor masă rea (amorti
codul can- va- total total can- va- uzu- -zării), pe de la de la
tita- loa- tita- loa- rabilă durata lună înce- înce-
tea rea tea rea de putul putul
utiliza- anului utilizăr
re ii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Întocmit ______________ Verificat ________________


____________________ Anexa 3
denumirea întreprinderii Formular nr. S - 3
Borderou de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale pe __________ 200__
Conturile: 211 «Materiale»
216 «Produse»
217 «Mărfuri»
Cont (conturi)_______________
Nr. Data şi Denumirea şi Unitatea Sold la Cont (conturi) ________________ Sold la finele
crt. nr. numărul de de măsură începutul debit (intrări) credit (cheltuieli) lunii
docu- nomenclator al lunii
men- stocurilor de mărfuri canti- sum total suma, inclusiv total suma, inclusiv debitul canti- suma,
tului şi materiale, tatea a, din creditul conturilor tatea lei
conţinutul operaţiei lei conturilor
canti- suma, 521 canti- suma, 215 713
tatea lei tatea lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Întocmit ______________ Verificat ________________

15
______________________ Anexa 4
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 4

Borderou de evidenţă a animalelor şi păsărilor pe ___________200__


Contul: 212 «Animale la creştere şi îngrăşat»
Nr. Data şi Tipul, grupa Sold la începutul Mişcarea animalelor Sold la finele lunii
crt. nr. do- de animale, lunii
cumen- păsări canti- greu- suma debit (intrări) credit (ieşiri) cantita- greuta- suma
tului tatea tatea (lei) tea tea vie (lei)
vie (q)
cantita- greuta- suma cont cantita- greuta- suma cont
(q)
tea tea vie (lei) corespon- tea tea vie (lei) cores-
(q) dent (q) pondent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 14 15 16 17

Întocmit ______________ Verificat ________________

____________________ Anexa 5
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 5

Borderou de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor pe ___________200__


Conturile: 215 «Producţia în curs de execuţie»
121 «Active materiale în curs de execuţie»
251 «Cheltuieli anticipate curente»
713 «Cheltuieli generale şi administrative»
731 “Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

Cont (conturi)________________________ (în lei)


Nr. Data şi Tip de produse Sold la începutul Debitul contului _______din creditul Creditul contului ________în Sold la finele
crt. nr. docu- (servicii), articole lunii conturilor debitul conturilor lunii
mentului de consumuri
cantitatea suma 124 211 531 533 total 216 total cantitatea suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 6
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 6

Borderou de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor pe ____________200__


Conturile: 241 «Casa»
242 «Cont de decontare»
131 «Investiţii pe termen lung în părţi nelegate»
231 «Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate»
Cont (conturi) _________________________ (în lei)
Nr. Data şi nr. Conţinutul operaţiei Sold la Rulaj debitor din creditul conturilor Rulaj creditor în debitul Sold la
crt. documen- începutul conturilor finele
tului lunii total total lunii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Întocmit ______________ Verificat ________________

16
______________________ Anexa 7
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 7

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori pe ___________200__


Conturile: 221 «Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale»
224 «Avansuri pe termen scurt acordate»
225 «Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul»
227 «Creanţe pe termen scurt ale personalului»
229 «Alte creanţe pe termen scurt»
Cont (conturi) _____________________ (în lei)

Nr. Data şi Denumirea conturilor debitorilor Sold la Rulaj debitor din creditul Rulaj creditor în debitul conturilor Sold la finele lunii
crt. nr. docu- (întreprinderilor, numele şi începutul lunii conturilor
mentului prenumele salariaţilor) debit credit total total debit credit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 8
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 8

Borderou de evidenţă a capitalului propriu pe ____________ 200__


Conturile: 311 «Capital statutar»
321 «Rezerve stabilite de legislaţie»
332 «Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi»
333 «Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune»
341 «Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung»
342 “Subvenţii pentru întreprinderile de stat”

Cont (conturi) _____________________ (în lei)


Nr. Data şi Conţinutul operaţiei Sold la începutul Rulaj debitor din creditul conturilor Rulaj creditor în debitul Sold la
crt. nr. docu- lunii conturilor finele lunii
mentului debit credit 242 332 537 total 332 537 333 total debit credit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 9
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 9

Borderou de evidenţă a decontărilor cu furnizorii pe ____________200__


Contul 521 «Datorii pe term]en scurt privind facturile comerciale»
(în lei)
Nr. Data şi nr. Furnizor, locul Sold la începutul lunii Din creditul contului 521 (de Debit contul 521 Sold la finele lunii
crt. docu- procurării, (datorii) achitat conform facturii) în debitul (achitat) din creditul (datorii)
mentului conţinutul operaţiei conturilor conturilor
întreprinderii furnizorului total total Întreprin- Furnizo-
derii rului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Întocmit ______________ Verificat ________________

17
______________________ Anexa 10
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 10

Borderou de evidenţă a retribuţiilor pe __________200__


Contul 531 «Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii»
(în lei)
Nr. Numele şi Funcţia Sold la începutul Credit contul 531 (calculat) Debit contul 531 (reţinut, achitat) Sold la finele
crt. prenumele lunii lunii
salariaţilor, în debitul conturilor total în din creditul conturilor total în debit credit
conţinu-tul 215 713 creditul 534 241 debitul
operaţiei contului contului
531 531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Întocmit ______________ Verificat ________________

____________________ Anexa 11
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 11

Borderou de evidenţă a decontărilor cu bugetul pe _____________200__


Contul 534 «Datorii privind decontările cu bugetul»
(în lei)
Nr. Data Subcontul contului 534, Sold la începutul Rulaj debitor din creditul Rulaj creditor în debitul Sold la finele
crt. şi nr. docu- conţinutul operaţiei lunii conturilor conturilor lunii
mentului debit credit 242 521 total 221 713 731 total debit credit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 12
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 12

Borderou de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori pe anul _____________200__


Conturile:423 «Finanţări şi încasări cu destinaţie specială»
511 «Credite bancare pe termen scurt»
523 «Avansuri pe termen scurt primite»
533 «Datorii privind asigurările»
537 “Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi”
539 «Alte datorii pe termen scurt»
Cont (conturi)_________________________ (în lei)
Nr. Data şi Denumirea conturilor, creditorilor Sold la Rulaj debitor din Rulaj creditor în debitul Sold la
crt. nr. docu- (întreprinderilor, persoanelor fizice), începutul lunii creditul conturilor conturilor finele lunii
mentului conţinutul operaţiei debit credit total total debit Credi
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Întocmit_______________ Verificat __________________

18
______________________ Anexa 13
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 13

Borderou de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare pe ____________ 200__


Conturile:611 «Venituri din vînzări»
711 «Costul vînzărilor»
333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”
(în lei)
Nr. Data şi Cumpărător, Rulaj de la începutul Costul vînzărilor (în Venituri din vînzări (din Rezultat financiar
crt. nr. docu- denumirea mărfu- anului debitul contului 711 din creditul contului 611 în (contul 333) (col.13 – col. 9)
mentului rilor, producţiei creditul conturilor) debitul conturilor)
(serviciilor) debit (con- credit (con- 216 217 total 221 242 total debit Credit
tul 711) tul 611) (pierderi) (profit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 14
denumirea întreprinderii Formular nr. S –148

Balanţă de verificare (şah) pe ____________200__


(în lei)
Conturi Borderouri Total rulaj
debitoare S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 debitor al
Conturi conturilor
creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Total rulaj
debitor a
conturilor

Întocmit ______________ Verificat ________________

______________________ Anexa 15
denumirea întreprinderii Formular nr. S – 15

Balanţa de verificare a conturilor sintetice


pe ________________200_
(în lei)
Nr. şi denumirea Sold la __________ Rulaj la _________ Sold la ________
contului contabil (luna) (luna) (luna)
debit debit debit credit debit credit
1 2 3 4 5 6 7

Total

19
RAPORT FINANCIAR

pe _________________________________________ 200 __

CODURI

Unitatea (întreprinderea)____________________________________________conform CUIO

Raionul (municipiul)_______________________________________________conform CUATM

Activitatea principală______________________________________________conform CAEM

Organul de administrare economică___________________________________conform COCM

Forma de proprietate_______________________________________________conform CFP

Unitatea de măsură: lei

Cod fiscal_______________________________________________________conform declaraţiei

Adresa__________________________________________________________Data prezentării

Data primirii

________________________________________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef

Anexa nr.18 la S.N.C. 4


Nota informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările
cu clienţii externi la ____________200_

Cod conform Avansuri Cote în fondul statutar


Nr. crt. Denumirea ţării Clasificatorului
acordate în străinătate primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate
ţărilor
0 A 1 2 3 4 5
1 Federaţia Rusă 643
2 România 642
3 Ucraina 804
4
5
Total

Titluri de valoare Dividende Credite


Nr. crt.
primite din străinătate plasate în străinătate de primit din străinătate de plătit în străinătate acordate în străinătate primite din străinătate
6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5

Nr. crt. Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţii din străinătate
acordate în străinătate primite din străinătate aferente facturilor comerciale altele aferente facturilor comerciale altele
12 13 14 15 16 17
1
2
3
4
5

20

Editura de Imprimate «Statistica», a4 (1299). 12. 03. t. 6000×4


Formular nr.1-BS
Anexa nr. 16 la S.N.C. 4
„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”
Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 03.03.2000

BILANŢUL CONTABIL
la ____________________200_

Nr. Cod La finele La finele


Indicatori perioadei de anului de gestiune
crt. rd. gestiune precedent
1 2 3 4 5
1 Active pe termen lung
1.1 Active nemateriale (111, 112) 010
1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 ( ) ( )
1.3 Active materiale pe termen lung (121,122,123,125) 020
1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 ( ) ( )
1.5 Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030
Total capitolul 1 (rd. 010–rd. 011+rd. 020–rd. 021+rd. 030) 040
2 Active curente
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale (211,212,213–214,215,216,217) 050
2.2 Creanţe pe termen scurt (221-222, 223,224) 060
2.3 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070
2.4 Investiţii pe termen scurt (231, 232, 233) 080
2.5 Mijloace băneşti (241,242,243,244,245,246) 090
2.6 Alte active pe termen scurt (227,228,229,251,252) 100
Total capitolul 2 (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100) 110
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.040+rd.110) 120
3 Capital propriu
3.1 Capital statutar (311), informativ __________1) 130
3.2 Capital nevărsat (313) 140 ( ) ( )
3.3 Capital retras (314) 150 ( ) ( )
3.4 Rezerve (321,322,323) 160
3.5 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 170
3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180
3.7 Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333) 190 X
3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 ( ) X
3.9 Capital suplimentar (312) 210
3.10 Capital secundar (341,342) 220
Total capitolul 3 (rd.130-rd.140-rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190-rd.200±rd.210±rd.220) 230
4 Datorii pe termen lung
4.1 Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240
4.2 Datorii pe termen lung calculate (421,422,423,424,425,426) 250
Total capitolul 4 (rd.240+rd.250) 260
5 Datorii pe termen scurt
5.1 Datorii financiare pe termen scurt (511,512,513,514,515,516) 270
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt (521,522,523) 280
5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290
5.4 Datorii privind asigurările (533) 300
5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310
5.6 Alte datorii pe termen scurt calculate (532,535,536,537,538,539) 320
Total capitolul 5 (rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230+rd.260+rd.330) 340
1)
Capitalul statutar al agenţilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligaţi conform legislaţiei să
urmeze înregistrarea de stat a acestuia

21
Anexa nr. 17 la S.N.C. 4
Anexa nr.2 la S.N.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”
Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


de la 1 ianuarie pînă la _______________200_
Perioada
Cod
Indicatori Perioada de gestiune corespunzătoare a
rd.
anului precedent
1 2 3 4
Venituri din vînzări (611) 010
Costul vînzărilor (711) 020
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) 030
Alte venituri operaţionale (612) 040
Cheltuieli comerciale (712) 050
Cheltuieli generale şi administrative (713) 060
Alte cheltuieli operaţionale (714) 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050–rd.060-rd.070) 080
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080±rd.090±rd.100) 110
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140
Profit net (pierdere netă) (± rd.130±rd.140) 150

Anexa nr. 19 la S.N.C. 4


DATE GENERALE

1. Data înregistrării _______________ Seria _________Numărul de înregistrare_________________ .


2. Capitalul statutar înregistrat:
data „____” ____________ 200__ suma ____________ lei, inclusiv cota statului ______________ lei.
3. Activitatea care necesită licenţă:
a) numărul______________________ , data eliberării _______________________,
termenul de valabilitate _____________________ ,
tipul de activitate _______________________________________________________________.
b) numărul__________________ , data eliberării _______________________,
termenul de valabilitate _____________________ ,
tipul de activitate _______________________________________________________________.
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____________________ persoane.
5. Numărul personalului la sfîrşitul perioadei de gestiune ____________________ persoane.
6. Remunerarea personalului întreprinderii în cursul perioadei de gestiune ________________ lei.
7. Uzura mijloacelor fixe calculată în cursul perioadei de gestiune _______________ lei.
8. Amortizarea activelor nemateriale calculată în cursul perioadei de gestiune __________________ lei.

22
ANEXA LA BILANŢUL CONTABIL
la_____________________200__
Existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung
Active materiale
Active existente la Corectarea valorii Active existente la fi- Suma uzurii acumulate Valoarea de bilanţ
Codul Cod.
Indicatori finele perioadei de Intrate inclusiv Ieşite Transferate nele perioadei de ges- la finele perioadei de
rd. total (col.9-col.10)
gestiune precedente reevaluarea tiune (col.3+4±5-7-8) gestiune
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
020 Active materiale pe termen lung la valoarea de intrare, total X
(rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) 010
inclusiv: a) active materiale în curs de execuţie (121) 020
b) terenuri (122) 030
c) mijloace fixe, total (rd.041+…+ rd.048) 040
din care: clădiri (1231) 041
construcţii speciale (1232) 042
maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233) 043
inclusiv tehnica de calcul 043-1
mijloace de transport (1234) 044
animale de muncă şi de producţie (1235) 045 X
plantaţii perene (1236) 046
alte mijloace fixe 047
mijloace fixe primite în arenda finanţată (leasing financiar) (1238) 048
Resurse naturale, total (125, 126) 050
021 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) 060
Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung, total (rd.010-rd.060) 070
Notă informativă: a) predate în arendă operaţională (leasing) b) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al c) înregistrare în calitate de gaj (rd.100): d) active pe termen lung care e) active la care s-a calculat integral
1) Active materiale la finele perioadei de gestiune: (rd.080) _____________________ fuziunii, separării întreprinderii la valoarea de bilanţ______________ temporar nu funcţionează uzura, dar care continuă să funcţioneze
(rd.090) _____________________ la valoarea de gaj ________________ (rd.110)___________________ (rd.120) _______________________
2) Suma datoriei neachitate privind achiziţionarea activelor materiale conform creditului (leasingului) (rd.130) ____________________________

1.1. Active financiare şi alte active


Codul Sold la finele Valoarea netă a
Cod. Achiziţionate Sold la finele perioadei de Corectarea inclusiv
rîndului Indicatori perioadei de gestiune Ieşite Transferate investiţiilor pe termen
rd. (calculate) gestiune (col.3+4-5-6) valorii în străinătate
din bilanţ precedente lung (col.7±col.8)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
030 Active financiare şi alte active, total (rd.150+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220) 140
Valoarea netă a investiţiilor pe termen lung, total (rd.160+rd.170±rd.180) 150
inclusiv: investiţii pe termen lung în părţi nelegate (131) 160
investiţii pe termen lung în părţi legate (132) 170
modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133) 180 X
Creanţe pe termen lung (134) 190
Active amînate privind impozitul pe venit (135) 200
Avansuri pe termen lung acordate (136) 210
Alte active pe termen lung, total (rd.230 + rd.240) 220
inclusiv: cheltuieli anticipate pe termen lung (141) 230
alte active pe termen lung (142) 240
Notă: a) obligaţiuni şi alte titluri de valoare – la valoare de piaţă ____________ 250
a) înregistrate în calitate de gaj: 260
la valoarea de bilanţ ____________
la valoarea de gaj______________
Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 03.03.2000 Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000
2. Existenţa şi mişcarea activelor curente
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale
Codul inclusiv: depuse în gaj
rînd
Sold la finele Sold la finele
ului Cod
Indicatori perioadei de perioadei de la valoarea la valoarea
din rd.
gestiune precedente gestiune de bilanţ de gaj
bila

A 1 2 3 4 5 6
050 Stocuri de mărfuri şi materiale – total (rd.280+ ...+ rd.330) 270
inclusiv: Materiale (211) 280
Animale la creştere şi îngrăşat (212) 290
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213) 300
Producţia în curs de execuţie (215) 310
Produse (216) 320
Mărfuri (217) 330
2.2. Creanţe şi alte active pe termen scurt
Codul inclusiv:
rînd
Sold la finele
ului Cod la care termenul inclusiv
Indicatori perioadei de dubioase
din rd. de plată n-a în străinătate
gestiune (compromise)
bila sosit

A 1 2 3 4 5 6
060 Creanţe pe termen scurt – total (rd.350+...+ rd.380) 340
inclusiv: Creanţe aferente facturilor comerciale (221) 350
Corecţii la creanţe dubioase (222) 360
Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate (223) 370
Avansuri pe termen scurt acordate (224) 380
070 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) – 390
total (rd.400 +rd.410)
inclusiv: a) impozite şi taxe (de stat) republicane 400
b) impozite şi taxe locale 410
100 Alte active pe termen scurt – total (rd.430+...+470) 420
inclusiv: Creanţe pe termen scurt ale personalului (227) 430
Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 440
Alte creanţe pe termen scurt (229) 450
Cheltuieli anticipate curente (251) 460
Alte active curente (252) 470

2.3. Investiţii pe termen scurt


Valoarea
d
e
Codul Diminuarea inclusiv amplasate
rîndul Cod Sold la finele perioadei va b în
Indicatori
ui din rd. de gestiune lo i străină
bilanţ rii l tate
a
n
ţ
A 1 2 3 4 5 6
080 Investiţii pe termen scurt – total (rd.490 + rd.500) 480
inclusiv: Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate (231) 490
Investiţii pe termen scurt în părţi legate (232) 500
Notă: a) Valoarea de piaţă a obligaţiunilor şi a altor titluri de valoare (rd.510) ________________
b) Investiţii pe termen scurt depuse drept gaj (rd.520) (valoarea de bilanţ _____________, valoarea de gaj ____________)

2.4. Mijloace băneşti


Codul inclusiv:
rîndulu Sold la finele perioadei de
Indicatori Cod rd.
i din gestiune legate în străinătate
bilanţ
A 1 2 3 4 5
090 Mijloace băneşti – total (rd.540+...+rd.590) 530
inclusiv: Casa (241) 540
Conturi curente în valută naţională (242) 550
Conturi curente în valută străină (243) 560
Conturi speciale la bănci (244) 570
Transferuri băneşti în expediţie (245) 580
Documente băneşti (246) 590

3. Existenţa capitalului propriu

__________________________________________________________________________
S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 24
Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 03.03.2000 Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000
Codul

n
d
Sold la Utilizate
ul
Cod finele Calculate (înregistrate) (anulate) în
ui Indicatori
rd. perioadei de în perioada de gestiune perioada de
di
gestiune gestiune
n
bi
la

A 1 2 3 4 5
130 Capital statutar (311) 600
160 Rezerve – total (rd.620+...+rd.640) 610
inclusiv: Rezerve stabilite de legislaţie (321) 620
Rezerve prevăzute de statut (322) 630
Alte rezerve (323) 640
220 Capital secundar – total (rd.660+rd.670) 650
inclusiv: Diferenţe din evaluarea activelor materiale pe termen lung (341) 660
Subvenţii (342) 670
4. Datorii financiare, comerciale şi calculate
Codul inclusiv:
rîn
dul Sold la finele
Cod
ui Indicatori perioadei de cu termenul expirat
rd. în străinătate
din gestiune mai mult de 1 an
bil
anţ
A 1 2 3 4 5
260 Datorii pe termen lung – total (rd.690+rd.740) 680
240 Datorii financiare pe termen lung – total (rd.700+ ...+rd.730) 690
inclusiv: Credite bancare pe termen lung (411) 700
Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi (412) 710
Împrumuturi pe termen lung (413) 720
Alte datorii financiare pe termen lung (414) 730
250 Datorii pe termen lung calculate – total (rd.750+...+rd.800) 740
inclusiv: Datorii de arendă pe termen lung (421) 750
Venituri anticipate pe termen lung (422) 760
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423) 770
Avansuri pe termen lung primite (424) 780
Datorii amînate privind impozitul pe venit (425) 790
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 800
330 Datorii pe termen scurt – total
(rd.820+rd.890+rd.930+rd.940+rd.950+rd.980) 810
270 Datorii financiare pe termen scurt – total (rd.830+ ...+ rd.880) 820
inclusiv: Credite bancare pe termen scurt (511) 830
Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi (512) 840
Împrumuturi pe termen scurt (513) 850
Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514) 860
Venituri anticipate curente (515) 870
Alte datorii financiare pe termen scurt (516) 880
280 Datorii comerciale pe termen scurt – total (rd.900+...+ rd.920) 890
inclusiv: Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) 900
Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate (522) 910
Avansuri pe termen scurt primite (523) 920
290 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii (531) 930
300 Datorii privind asigurările (533) 940
310 Datorii privind decontările cu bugetul (534) – total (rd.960+ rd.970) 950
inclusiv: a) impozite şi taxe republicane 960
b) impozite şi taxe locale 970
320 Alte datorii pe termen scurt calculate – total (rd.990+...+rd.1040) 980
inclusiv: Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532) 990
Datorii preliminate (535) 1000
Datorii privind plăţile extrabugetare (536) 1010

__________________________________________________________________________
S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 25
Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 03.03.2000 Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000
Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537) 1020
Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare (538) 1030
Alte datorii pe termen scurt (539) 1040

Notă informativă privind activele şi datoriile contabilizate în conturile extrabilanţiere


Ieşite
Intrate Sold la finele
Cod Sold la finele perioadei Achitate
Indicatori Apărute perioadei de gestiune
rd. de gestiune precedente Stinse
Înregistrate (col.3+col.4-col.5)
Acoperite
1 2 3 4 5 6

Active pe termen lung primite în locaţiune, arendă operaţională (leasing) 1050

Valori în mărfuri şi materiale care nu aparţin întreprinderii 1060

Titluri de valoare care nu aparţin întreprinderii 1070

Datorii şi plăţi convenţionale 1080

Alte mijloace şi datorii reflectate în contabilitatea extrabilanţieră 1090


Anexa nr.21 la SNC 4
Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu
bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Codul Denumirea impozitelor şi Cod Sold la finele Suma calculată Suma facilităţilor Suma achitată Suma trecută în Sold la finele
impozitului şi taxelor generale de stat şi rd. perioadei de gestiune în perioada de (înlesnirilor) în perioada de cont sau perioadei de
taxei conform locale pe tipuri, penalităţi şi precedente gestiune acordate în gestiune restituită din gestiune
clasificaţiei amenzi calculate creanţe datorii perioada de buget în creanţe datorii
bugetare gestiune conform perioada de
legislaţiei gestiune
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
Total 260

Anexa nr.22 la SNC 4


Notă informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul
asigurărilor sociale de stat
Cod Sold la finele Suma Suma Suma facilităţilor Suma achitată Suma trecută în Sold la finele
rd. perioadei de calculată în cheltuielilor (înlesnirilor) în perioada de cont sau perioadei de
Tipuri de contribuţii gestiune precedente perioada de acceptate în acordate în gestiune restituită din gestiune
creanţe datorii gestiune perioada de perioada de buget în creanţe datorii
gestiune* gestiune conform perioada de
legislaţiei gestiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Contribuţii de bază 270
Contribuţii individuale 280
Penalităţi (majorări de 290
întîrziere)

__________________________________________________________________________
S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 26
Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 03.03.2000 Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000
Amenzi 300
Total 310
* Suma dată corespunde indicatorului din rîndul 407 col.3 al Dării de seamă privind calcularea, utilizarea şi
transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (forma 4-BASS).

Anexa nr.23 la SNC 4


Notă informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor
cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Cod Sold la finele Suma Suma facilităţilor Suma achitată Suma trecută în Sold la finele
rd. perioadei de calculată în (înlesnirilor) în perioada de cont sau perioadei de
Tipuri de prime de asigurare gestiune perioada de acordate în perioada gestiune restituită din gestiune
obligatorie de asistenţă medicală precedente gestiune de gestiune conform buget în
creanţe datorii legislaţiei perioada de creanţe datorii
gestiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Contribuţia patronului: 320
la venitul angajaţilor 321
din venitul angajaţilor 322
Penalităţi (majorări de întîrziere) 330
Amenzi 340
Total 350

__________________________________________________________________________
S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 27
Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 03.03.2000 Monitorul Oficial al RM nr.27-28 din 09.03.2000
Anexa nr.20 la SNC 4
ANEXĂ LA RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
de la _______________ pînă la ___________________200 __

1. Venituri din vînzări


Codul
Perioada
rîndului din Cod Perioada de
Indicatori corespunzătoare a
raport rd. gestiune
anului precedent
(Anexa 17)
A 1 2 3 4
010 Venituri din vînzări – total (rd.1220+rd.1230+rd.1240+rd.1250+rd.1260+rd.1270) 1210
inclusiv din: vînzarea produselor finite (6111) 1220
vînzarea mărfurilor (6112) 1230
prestarea serviciilor (6113) 1240
contracte de construcţie (6114) 1250
operaţiuni de arendă (leasing) (6115) 1260
alte feluri de activităţi care constituie pentru întreprindere activitate 1270
operaţională (de bază)
Notă informativă: Suma venitului, obţinută pe calea schimbului producţiei, mărfurilor, serviciilor 1280
Notă informativă la capitolul 1
Determinarea tipului de bază (prevalent) al activităţii privind veniturile din vînzări în conformitate cu
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)

Suma veniturilor din vîn-


Tipul activităţii economice Cod rd. Clasa (subclasa) conform Secţia Cota, %
zări, efectuate în perioada
CAEM CAEM
de gestiune
1 2 3 4 5 6
1290
1300
1310
1320

2. Costul vînzărilor, alte cheltuieli şi venituri


Codul Perioada
Perioada de
rîndului din Cod corespunzătoare
Indicatori gesti
raport rd. a anului
une
(Anexa 17) precedent
A 1 2 3 4
020 Costul vînzărilor – total (rd.1330+...+rd.1390) 1330
inclusiv al: produselor finite vîndute (7111) 1340
mărfurilor vîndute (7112) 1350
serviciilor prestate (7113) 1360
lucrărilor de construcţie-montaj (7114) 1370
serviciilor din activitatea de arendă (leasing) (7115) 1380
altor feluri de activităţi constatate ca activitate operaţională (de bază) a întreprinderii 1390
040 Alte venituri operaţionale (612) 1400
050 Cheltuieli comerciale (712) 1410
060 Cheltuieli generale şi administrative (713) – total (rd.1410+...+rd.1510) 1420
inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) 1430
reparaţia mijloacelor fixe (7311) 1440
întreţinerea mijloacelor fixe (7131) 1450
amortizarea activelor nemateriale (7132) 1460
de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere (7133) 1470
impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit (7134) 1480
pentru donaţii şi în scopuri de binefacere şi sponsorizare (7135) 1490
privind protecţia muncii (7136) 1500
de reprezentare (7137) 1510
de deplasare (7138) 1520
alte cheltuieli generale şi administrative (7139) 1530
070 Alte cheltuieli operaţionale (714) 1540
080 Venituri din activitatea de investiţii (621) 1550
090 Cheltuieli ale activităţii de investiţii (721) 1560
100 Venituri din activitatea financiară (622) 1570
100 Cheltuieli ale activităţii financiare (722) 1580
120 Venituri excepţionale (623) 1590
120 Pierderi excepţionale (723) 1600
140 Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit (731) 1610
Cheltuieli (economii) amînate privind impozitul pe venit aferent apariţiei şi inversării 1620
diferenţelor temporare
Conducătorul unităţii Contabil-şef
[Anexa nr.20 s-a modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.80 din 19.12.03, M.O. nr.1-5 din 01.01.04]
[Raportul financiar s-a modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2 din 10.01.06, M.O. nr.20 din 31.01.06]

__________________________________________________________________________
S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 28