P. 1
Metode de invatamant

Metode de invatamant

|Views: 438|Likes:
Published by Victor Dumitrache

More info:

Published by: Victor Dumitrache on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

203

_______________________________________________________________________

Capitolul XIII METODELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Lector univ. dr. MIHAELA MOLDOVEANU OBIECTIVE - operarea cu diverse tipuri de metode de învăţământ, ţinând cont de cerinţele specifice fiecăreia; - valorificarea metodelor în funcţie de obiectivele propuse; - promovaea metodelor active şi cu caracter aplicativ specifice învăţământului tehnic. CONCEPTE-CHEIE - metodă de învăţământ; - metodologie didactică; - metode expozitive: - povestirea; - descrierea; - explicaţia; - prelegerea; - conversaţia; - exerciţiul; - dezbaterea; - modelarea; - experimentul; - simularea; - studiul de caz; - proiectul; - problematizarea; - lucrarea practică; - instruirea programată; - observarea sistematică şi independentă;

CLARIFICĂRI CONCEPTUALE Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" = "spre"; "odos" = "cale") şi desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor scopuri.

de procedee. opţiunea pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. metoda reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul în-tr-o situaţie de învăţare. cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern. problematizarea poate fi inclusă într-o demonstraţie).142] Sub raportul structurării. clasificarea metodelor de învăţământ. aşadar. Sunt luate în considerare: natura.metode moderne. metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării. o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. Cu alte cuvinte. o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice. Sistemul metodelor de învăţământ conţine: . De aceea. care determină eficienţa acesteia. determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică. metoda este un ansamblu organizat de operaţii. Totodată. p. funcţiile. punându-l pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie . precum şi caracterizarea. . În anumite situaţii. în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. mai mult sau mai puţin dirijată” [4. Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ precum şi teoria care stă la baza acestuia. unele dintre acestea de exemplu. cu precizarea cerinţelor de utilizare. se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.metode tradiţionale.204 _______________________________________________________________________ Prin "metodă de învăţământ" se înţelege. descrierea lor.

lucrările practice etc. b) metodele care au drept scop formarea priceperilor şi deprinderilor: exerciţiul. capacităţile cognitive şi creatoare. * Metodele de evaluare vor fi tratate într-un capitol separat . după modul de organizare a activităţii elevilor: metode frontale (expunerea. dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de învăţământ este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate. I. problematizarea. III. În şcoala modernă. metode combinate. 2) metode de evaluare*. metoda proiectelor. Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora. metode de simulare.. concretă sau mentală. după funcţia didactică prioritară pe care o îndeplinesc: 1) metode de predare-învăţare propriu-zise. să le stimuleze motivaţia. conversaţia. care se pretează mai multor modalităţi de organizare a activităţii (experimentul).. metode de activitate în grup (studiul de caz. metode de activitate individuală (lectura). jocul cu roluri). demonstraţia). lectura etc. metode moderne: studiul de caz..205 _______________________________________________________________________ experimentală.. calculatorul). II. modelarea etc. CLASIFICAREA METODELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Clasificarea metodelor de învăţământ se poate realiza în funcţie de diferite criterii. dintre care se disting: a) metodele de transmitere şi dobândire a cunoştinţelor: expunerea. altele valorifică tehnica de vârf (simulatoarele. după criteriul istoric: metode clasice (tradiţionale): expunerea. impactul lor asupra dezvoltării personalităţii elevilor. exerciţiul etc.

discuţiile şi dezbaterile. instruirea programată. imagine. metode de modelare. la care se adaugă un subcriteriu: suportul informaţiei (cuvânt. studiul de caz. demonstraţia). experimentul. Acestor categorii li se adaugă un alt tip de metode şi anume metodele de raţionalizare a învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele. algoritmizarea. după sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa socialistorică a omenirii. lucrările practice. PRINCIPALELE METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Metodele expozitive (expunerea) constau în transmiterea sistematică a unui volum mare de cunoştinţe prin intermediul cuvântului cadrului didactic. Pot îmbrăca următoarele forme: . problematizarea. prof. învăţarea pe simulatoare. 5. interogative (conversative sau dialogate). proiectul sau tema de cercetare. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală). 2] şi anume: 1) metode de comunicare orală: expozitive. 3. 4. b) metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda dramatizărilor. învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice. euristice (problematizarea).C.A. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): a) metode bazate pe acţiune reală / autentică): exerciţul. metode de explorare a realităţii: a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: observarea sistematică şi independentă. Cerghit propune o altă clasificare [1. metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii). acţiune etc).206 _______________________________________________________________________ IV. b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative. V. instruirea asistată de calculator (I. după tipul de strategie didactică în care sunt integrate: algoritmice (exerciţiul. 2. explorarea directă sau indirectă a realităţii sau activitatea personală).).

Explicaţia constă în clarificarea unui adevăr ştiinţific. o regulă) este prezentat astfel încât să devină inteligibil pentru elevi. consecinţele. definiţii. un principiu. Prelegerea este o metodă de bază în învăţământul superior. Obiectul explicaţiei (un concept. premizele. la lege) fie un demers deductiv (se pleacă de la un principiu. evenimente. un fenomen. dar poate fi utilizată şi la clasele mari. menită să declanşeze stări afective la elevi. menţionăm: reprezintă o cale simplă şi economică de comunicare a . într-o formă expresivă. de cele mai multe ori în prezenţa obiectului descris. comparaţii. nu pot fi dobândite de elevi prin efort propriu. Metodele expozitive se caracterizează printr-o serie de avantaje datorită cărora sunt frecvent utilizate în învăţământ. Dintre acestea. pe baza unui şir de argumentaţii. profesorul recurge la argumentări. La baza prezentării poate sta fie un demers inductiv (un fapt particular este explicat prin trimitere la general. selectate şi organizate pe baza unui plan de idei.207 _______________________________________________________________________ Povestirea constă în nararea unor fapte. datorită volumului sau gradului de complexitate. a unui material mai amplu care a fost deja transmis). Se foloseşte cu prioritate la clasele primare. exemple. o lege şi se analizează cauzele. într-o formă sintetică. Metodele expozitive sunt utilizate pentru transmiterea acelor cunoştinţe care. o lege. Descrierea urmăreşte evidenţierea părţilor componente sau caracteristicilor unui obiect sau fenomen. Pe parcursul prelegerii. în special sub forma prelegerii introductive (pe baza căreia profesorul expune cu anticipaţie problematica unei noi teme) sau a prelegerii de sinteză (destinată prezentării. Prelegerea constă în transmiterea unui volum mare de informaţii. concluzii în vederea prezentării accesibile şi convingătoare a temei propuse. aplicaţiile).

). alegerea celor mai semnificative şi accesibile exemple. oferă posibilitatea clarificării noţiunilor de bază. folii pentru retroproiector ş. cunoştinţele fiindu-le oferite sub formă de produse finite. accent. furnizează un suport pentru studiul individual. metodele expozitive sunt criticate pentru limitele (dezavantajele) pe care le prezintă: determină la elevi o stare de receptare pasivă. Cerinţe în utilizarea metodelor expozitive: selectarea şi sistematizarea riguroasă a informaţiilor prezentate.Prelegerea (expunerea) cu oponent: „oponentul” – un al doilea cadru didactic sau un cursant special pregătit – intervine pe parcursul expunerii cu întrebări. sugerând auditoriului noi perspective în abordarea temei. . pauză) şi nonverbală (mimică şi gestică).Prelegerea în echipă: expunerea este realizată de o echipă de cadre didactice. . Ca variante noi ale metodelor expozitare menţionăm: . crearea unor situaţii – problemă pe parcursul expunerii. utilizarea unui limbaj ştiinţific accesibil. nu există posibilităţi de tratare diferenţiată a elevilor. intercalarea unor momente de conversaţie etc. conexiunea inversă nu se realizează în mod corespunzăto. În acest sens.208 _______________________________________________________________________ cunoştinţelor (un volum mare de informaţii este transmis într-un timp scurt). aplicaţii. aprecieri critice. permit adaptarea discursului verbal la nivelul intelectual al elevilor. fiecare analizând un anumit aspect al temei şi completându-se reciproc. Pe de altă parte. îmbinarea judicioasă a comunicării verbale cu cea paraverbală (ritm. totodată.a. evidenţierea planului de idei prin anunţarea sau scrierea lui la tablă. intonaţie. este necesară o regizare prealabilă a desfăşurării prelegerii. argumente. folosirea de mijloace audiovizuale (diapozitive. îndrumarea activităţii de luare a notiţelor de către elevi. oferă posibilitatea unei abordări sistematizate şi integrale a temei tratate şi.

Prelegerea-dezbatere: cadrul didactic expune ideile principale. . să fie adresate întregii clase. Elevii trebuie solicitaţi şi îndrumaţi să adreseze şi ei întrebări cadrului didactic sau colegilor. interpretări sau exprimări de opinii personale.209 _______________________________________________________________________ . . accesibil. să declanşeze. exemplifică. pentru găsirea răspunsului. în care întrebările sunt de tip productiv. să fie gradate şi variate. se desprind următoarele forme principale ale conversaţiei: . „descoperite” de elevi prin efort personal (etimologic: "evriskein". prin care se urmăreşte repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Acestea vor fi: corect formulate. părintele ei fiind considerat filosoful grec Socrate.Conversaţia este o metodă care valorifică dialogul în vederea realizării obiectivelor procesului de învăţământ. sancţionate (confirmate) de cadrul didactic sau colegi. = "a descoperi"). să stimuleze operaţiile gândirii. . apoi urmează o dezbatere în care cursanţii analizează. stilistic şi gramatical.conversaţia de verificare (catihetică). complete. în care întrebările sunt de tip reproductiv. gr. să fie urmate de o pauză suficientă pentru construirea răspunsului. . Formularea întrebărilor presupune respectarea următoarelor cerinţe: să fie formulate corect. simplu. O altă categorie de cerinţe vizează răspunsurile. Se ajunge astfel la cunoştinţe noi. Se mai numeşte şi conversaţie socratică. După funcţia didactică vizată cu prioritate. din punct de vedere ştiinţific. să nu sugereze răspunsul. aplică aceste idei în conformitate cu experienţa personală. solicitând cu prioritate gândirea în prelucrarea şi sistematizarea datelor cunoscute în vederea unor comparări. argumentate. vizând cunoştinţe predate şi învăţate şi solicitând cu prioritate memoria.Conversaţia de consolidare. o activitate intelectuală cât mai intensă.conversaţia euristică.

a unei probleme. între general şi un caz particular. Problematizarea poate deveni un procedeu eficient de activare a elevilor în cadrul altor metode (expunere. Esenţa acestei metode constă în crearea. în condiţiile în care: cursanţii dispun de o pregătire în domeniu. a unor „situaţii-problemă” şi rezolvarea acestora de către elevi care. ea contribuie la dezvoltarea operaţiilor gândirii.210 _______________________________________________________________________ Metoda dezbaterilor. Problematizarea este o metodă cu un înalt potenţial formativ. de rezolvare a problemei. metoda dezbaterilor presupune luarea în discuţie. Problematizarea. Crearea de către profesor a unei situaţii problemă şi rezolvarea ei de către elevi în mod independent. Considerată ca variantă a metodei conversaţiei. „Situaţia-problemă” este de obicei definită ca un conflict care se declanşează între datele vechi şi datele noi pe care le primeşte elevul şi care par să le contrazică pe primele. Instruirea prin problematizare se poate realiza la diferite nivele: expunerea problematizată de către profesor a materialului de învăţat. a capacităţilor creatoare. demonstraţie) sau poate . de nelămurire. la educarea independenţei şi autonomiei în activitatea intelectuală. profesorul are rolul de moderator. de către un grup de cursanţi. ajung la adevăruri noi. la cultivarea motivaţiei intrinseci. Contradicţia poate apărea între teorie şi aspectele practice. pe parcursul învâţării. Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate” elevilor gata elaborate ci sunt obţinute prin efort propriu. prin formulare de ipoteze. verificarea lor şi desprinderea unor concluzii. există un climat favorabil schimbului de opinii. pornind de la cunoştinţe anterior însuşite. sesizarea şi rezolvarea problemei de către elevi. Se creează astfel o stare de tensiune psihică. de curiozitate care declanşează activitatea de cunoaştere. crearea de către profesor a unei situaţii problemă şi rezolvarea ei de către elevi împreună cu profesorul. între experienţa emipirică şi cunoştinţele ştiinţifice etc.

În cazul acestei metode. valorificarea informaţiilor obţinute în activităţi ulterioare. Metoda presupune urmărirea. lectura activă. enciclopedii. lectura selectivă) precum şi a unor deprinderi şi obişnuinţe de stocare şi prelucrare a informaţiilor (ca deprinderea de a lua notiţe. pe perioade distincte. Experimentul. dicţionare. investigarea unor obiecte sau fenomene în vederea obţinerii de informaţii despre acestea. clasificări ş. a alcătui o fişă. Elevii citesc cu intenţia de a învăţa. reviste. experimentul ca metodă didactică derivă din metoda de cercetare cu acelaşi nume. Cerinţe în utilizarea acestei metode: existenţa unor obiective clare şi a unor sarcini concrete. consemnarea riguroasă a rezultatelor (în caiete. culegeri ş. a extrage ideile principale.). Ca metodă de învăţământ. Ca şi observarea. sursa informaţiilor o reprezintă textul scris în primul rând manualul. asigurarea unui caracter riguros şi sistematic (eşalonată în timp. Observarea sistematică şi independentă. asigurarea unei atitudini active a elevilor pe parcursul observării (efectuează analize. antrenarea cât mai multor analizatori în activitatea de observare.a. servind însă realizării unor obiective pedagogice. . Lectura (studiul cărţii).211 _______________________________________________________________________ căpăta o extindere mai mare în metoda studiului de caz (cazul este o problemă mai complexă). Valoarea metodei constă în special în consolidarea acestor tehnici de activitate intelectuală. observarea este intenţionată. un conspect etc). organizată şi sistematică. comparaţii. desfăşurată după un plan etc). Utilizarea acestei metode presupune valorificarea unor tehnici de lectură (cum ar fi: lectura rapidă. lectura explicativă. dar şi lucrări de specialitate. dobândind astfel cunoştinţe prin efort personal.).a. fişe etc. prelucrarea şi interpretarea datelor observate.

elaborarea concluziilor.realizat de profesor. Cele mai întâlnite forme ale experimentului sunt: 1. în faţa clasei. comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor. Experimentul cu caracter aplicativ urmăreşte confirmarea experimentală a unor cunoştinţe ştiinţifice anterior dobândite. cunoaşterea aparaturii de către elevi: sunt descrise trusele.212 _______________________________________________________________________ Experimentul constă în provocarea intenţionată a unui fenomen în scopul studierii lui.) * Poate fi considerat şi o formă a metodei demonstraţiei. Se parcurg următoarele etape: prezentarea sau actualizarea cunoştinţelor teoretice. executarea lucrării experimentale de către profesor. în următoarea succesiune de etape: asigurarea unei pregătiri teoretice: sunt actualizate sau prezentate cunoştinţele teoretice care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării activităţii experimentale sau la prelucrarea datelor şi stabilirea concluziilor. executarea activităţii experimentale de către elevi sub îndrumarea cadrului didactic. aparatele. emiterea de ipoteze. cu explicarea demersurilor efectuate şi asigurarea unei atitudini active din partea elevilor. confirmarea sau infirmarea ipotezei. organizarea unor situaţii experimentale. desfăşurarea propriu-zisă a experimentului. instalaţiile experimentale. 3. Experimentul cu caracter demonstrativ* . Utilizarea metodei experimentului este condiţionată de existenţa unui spaţiu şcolar adecvat (laborator şcolar) şi a unor mijloace de învăţământ corespunzătoare (aparatură de laborator. 2. montaje etc. consemnarea rezultatelor. Experimentul cu caracter de cercetare se aseamănă cel mai mult cu experiemtnul ca metodă de cercetare şi parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale autentice: delimitarea unei probleme. truse. organizarea activităţii elevilor: gruparea lor. . prin antrenarea elevilor. prelucrarea şi interpretarea datelor. cu folosirea aparaturii de laborator. prezentarea sarcinilor de lucru. repartizarea truselor.

Demonstraţia. bazată pe raţionamente. Ca şi observarea sistematică. demonstraţia cu ajutorul materialelor grafice (planşe. demonstraţia cu ajutorul desenului didactic. În felul acesta. În funcţie de materialul demonstrativ utilizat. se confirmă adevăruri anterior însuşite sau se formează modelul intern al unei noi acţiuni. experimentul dispune de importante valenţe formative.).). în utilizarea demonstraţiei se cer respectate următoarele cerinţe de bază: alegerea unui material . a unor obiecte sau fenomene reale sau a unor substitute ale acestora. metoda poate îmbrăca diferite forme: demonstraţia cu ajutorul obiectelor naturale. diapozitive etc. Prin demonstraţie se asigură un suport concret senzorial în activitatea de cunoaştere. diagrame etc. stimulând activitatea de investigaţie personală şi independenţa şi favorizând dezvoltarea intereselor cognitive. întâlnită în special la ştiinţele naturii.). în situaţiile în care se urmăreşte învăţarea unor deprinderi (desen tehnic.213 _______________________________________________________________________ În cazul experimentului cu caracter de cercetare şi al celui aplicativ activitatea elevilor se poate organiza fie pe grupe. educaţie fizică etc. ceea ce o delimitează de demonstraţia logică. se dobândesc noi cunoştinţe. de către cadrul didactic. Metoda de învăţământ are deci un caracter intuitiv. intuirea realităţii de către elevi fiind dirijată prin cuvântul cadrului didactic. a perceperii acestora de către elevi. prin intermediul cuvântului. demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio vizuale (filme. fie individual. aparate. utilaje) folosite la disciplinele tehnice în vederea înţelegerii structurii. Această metodă constă în prezentarea. principiilor funcţionale sau utilizare a obiectelor tehnice. executat de cadrul didactic la tablă. demonstrarea acţiunilor de executat. sau a unor acţiuni. demonstraţia cu ajutorul obiectelor tehnice (dispozitive. hărţi. Indiferent de forma aleasă. operaţii ce urmează a fi învăţate şi dirijarea.

prin intermediul unor filme didactice. Investigând modelul. Modelul constituie deci o simplificare. cărora le corespund diferite tipuri de modele [2. dar la alte dimensiuni (de obicei mai mici). Modelarea. operând cu acesta. În principal. Această metodă constă în utilizarea modelelor ca sursă pentru dobândirea noilor cunoştinţe. pot fi delimitate mai multe forme de modelare. care se bazează pe utilizarea de modele materiale (machete. care utilizează modelele ideale (abstracte). semnificative. procese. mulaje). activarea elevilor pe parcursul demonstraţiei prin stimularea curiozităţii. Modelul didactic este un sistem artificial. Intuirea sistematică a materialului demonstrativ. prin această metodă se urmăreşte învăţarea unor deprinderi. Modelarea poate fi abordată şi ca o formă a demonstraţiei (demonstraţia cu ajutorul modelelor). din care reţine numai trăsăturile esenţiale. elevii dobândesc informaţii despre sistemul originar. dar mai pot fi atinse şi alte obiective. În funcţie de nivelul de abstractizare. acţiuni prezentate. Exerciţiul. sistematică şi repetată a unei acţiuni. modelarea simulatorie. prin alternarea prezentării sintetice (întregul) cu cea analitică (pe părţi).214 _______________________________________________________________________ demonstrativ semnificativ.80]: modelarea prin similitudine. reprezentativ şi accesibil. care reproduc cu fidelitate sistemul real. asigurarea receptării acestuia în bune condiţii de către întreaga clasă prin aşezarea corespunzătoare a elevilor în clasă şi prin corecta poziţionare a cadrului didactic. Metoda se referă la executarea conştientă. de exemplu. scheme matematice). cum ar . distribuirea de sarcini de urmărit şi executat etc. cum ar fi modelele grafice (modelul grafic al atomului) sau modelele matematice (formule. care valorifică modelele simulatoare (simulacre) ale unor fenomene. ecuaţii. o schematizare a realului. modelarea prin analogie. p. construit prin analogie cu cel real (originar).

efectuarea repetată a acţiunii în situaţii cât mai variate. de bază. Prin această metodă se realizează: învăţarea de priceperi şi deprinderi. dozarea şi gradarea exerciţiilor. prin indicarea sarcinilor şi a responsabilităţilor. aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Pornind de la obiectivele urmărite. diversificarea modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor (de exemplu. care să se transforme treptat în autocontrol. achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice. creşterea progresivă a gradului de independenţă a elevilor pe parcursul exersării. Raportat la metoda exerciţiului. explicarea şi demonstrarea corectă a acţiunii de executat. într-un spaţiu şcolar specific (atelier. Metoda lucrărilor practice constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare. exerciţiile pot fi de mai multe tipuri: introductive. de reparaţie. . Exerciţiul are o sferă mare de aplicabilitate. de fabricaţie.215 _______________________________________________________________________ fi consolidarea cunoştinţelor sau stimularea unor capacităţi sau aptitudini. de execuţie. organizarea riguroasă a muncii elevilor. Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup. asigurarea unui control permanent. putând îmbrăca forme diferite în funcţie de obiectul de învăţământ la care este utilizat. Cerinţele de respectat sunt aceleaşi ca la metoda anterioară. înzestrat cu mijloace şi echipamente tehnice. În plus. pentru executarea acţiunii. activitatea elevilor are în acest caz un grad sporit de complexitate şi de independenţă. consolidarea. lot şcolar). sub aspect teoretic şi motivaţional. se recomandă: efectuarea unui instructaj (care să conţină şi prelucrarea normelor de protecţie a muncii). Eficienţa acestei metode este condiţionată de respectarea următoarelor cerinţe: pregătirea elevilor. în vederea formării modelului intern al acesteia. de creaţie. aplicative. prin organizarea de expoziţii cu produsele realizate).

accesibil. care va fi evaluat (de aceea. putând fi îmbinată şi cu jocul cu roluri. Această metodă se bazează pe anticiparea mentală şi efectuarea unor acţiuni complexe. proiectare sau elaborare şi se soldează în final cu prezentarea unui produs finit (dispozitiv. adică o situaţie reală. alegerea variantei optime.). prelucrare şi prezentare a informaţiilor). În utilizarea metodei se conturează următoarele etape: alegerea cazului de către cadrul didactic. presupune un efort de informare. obţinerea informaţiilor necesare (cu ajutorul cadrului didactic sau în mod independent). elaborarea variantelor de rezolvare. semnificativă pentru un anumit domeniu şi care se cere a fi analizată şi rezolvată. dezvoltând capacităţi de analiză. menţionăm: posibilitatea unei abordări interdisciplinare a temei. . model. dezvoltarea structurilor cognitive şi a capacităţilor creatoare ale acestora. interpretare. Printre avantajele acestei metode. Metoda studiului de caz este metoda care valorifică în învăţare „cazul”. individual sau în grup. legate de o temă impusă sau aleasă de elevi. prelucrarea informaţiilor. într-un timp mai îndelungat (o săptămână. verificarea deciziei adoptate. stimularea iniţiativei şi independenţei elevilor în activităţi. „Cazul” ales trebuie să fie autentic.).216 _______________________________________________________________________ Metoda proiectelor. anticipare. reprezentativ. prezentarea lui elevilor. referat etc. să conţină o problemă de rezolvat prin adunare de informaţii şi luarea unei decizii. De cele mai multe ori metoda se bazează pe activităţi de grup. Valoarea metodei rezidă în faptul că favorizează investigarea unor situaţii reale. investigare. consolidarea şi valorificarea tehnicilor de activitate intelectuală (de adunare.a. o lună etc. luare de decizii ş. proiectul se întâlneşte şi ca metodă complementară de evaluare). Activitatea elevilor se desfăşoară în mod independent.

conţinând sarcini diferite pentru diferitele categorii de elevi din clasă. principiul participării active a elevului: fiecare . cuprinzând o înşiruire de algoritmi. discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. i se cer şi calităţi regizorale. principiul progresului gradat – care vizează ordonarea acestor secvenţe („paşi”) într-o succesiune gradată. de realizare a conexiunii inverse. Fişele pot avea roluri diverse: de suport în dobândirea de noi cunoştinţe. dar şi de probleme de rezolvat [3. conţinând sarcini de lucru pe care elevii le rezolvă individual. de tratare diferenţiată a elevilor. ceea ce presupune împărţirea materiei în secvenţe. Profesorului.217 _______________________________________________________________________ Metode de simulare. urmărindu-se în principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele profesionale). distribuirea rolurilor între participanţi. relaţii. Acest grup de metode se bazează pe simularea (imitarea) unor activităţi reale. ceea ce presupune: identificarea unei situaţii ce se pretează la simulare. parcurgerea unei secvenţe permiţând trecerea la următoarea. Metoda activităţii cu fişele este o metodă de învăţare care presupune utilizarea fişelor elaborate în prealabil de către profesor. învăţarea individuală a rolului. aflat mai ales în ipostază de animator. Elaborarea acestui program se face în conformitate cu următoarele principii: principiul paşilor mici. care constă în simularea unor funcţii. unităţi. Alte metode de simulare se bazează pe utilizarea unor sisteme tehnice (simulatoarele).159]. Instruirea programată este o metodă multifuncţională. foarte simple şi accesibile. activităţi. de control. favorizând autoinstruirea. interpretarea („jucarea”) rolurilor. Una dintre cele mai practicate metode de simulare este jocul cu roluri. Eficienţa metodei este condiţionată de capacitatea participanţilor de a se transpune în rol şi de a-şi valorifica experienţa în acest context. în cadrul căreia conţinutul de învăţat este prezentat sub forma unui program. p.

programarea ramificată (tip Crowder). este trimis la o secvenţă suplimentară. o sarcină de rezolvat. Activitatea este deci individualizată Există două tipuri fundamentale de programe: . Desfăşurarea activităţii de învăţare este următoarea: elevul primeşte o cantitate mai mare de informaţii decât în cazul anterior. poate trece la pasul umrător. În condiţiile în care a ales răspunsul eronat însă. dacă răspunsul său este corect şi numai după confirmarea corectitudinii răspunsului poate trece la „pasul” următor. principiul întăririi imediate a răspunsului: elevul află. care îl ajută săşi corecteze eroarea şi apoi revine la secvenţa iniţială. Dacă e greşit. de fiecare dată. parcurgând programe în ritm propriu.programarea liniară (tip Skinner) – în care fiecare „pas” conţine: o cantitate redusă de informaţie de predare. va fi îndrumat spre o altă .218 _______________________________________________________________________ secvenţă conţine o temă de realizat. Programa se parcurge în următoarea înlănţuire a paşilor:    . principiul respectării ritmului individual de lucru: fiecare elev lucrează în mod independent. deci presupune o atitudine activă din partea elevului. constând din construirea unui răspuns pe baza informaţiei primite şi indicarea locului unde poate fi găsit răspunsul corect. pentru a alege un nou răspuns. Dacă şi acesta va fi eronat. Dacă alege răspunsul corect. care ia în considerare şi posibilitatea unor eventuale erori. îl compară cu cel corect şi în cazul reuşitei trece la pasul următor. el trebuie să aleagă pe cel considerat corect. Se asigură astfel o permanentă conexiune inversă în actul învăţării. are o sarcină de rezolvat pentru care i se dau mai multe posibilităţi de răspuns. Elevul elaborează răspunsul. unde primeşte o informaţie suplimentară. se întoarce la informaţia iniţială şi reformulează răspunsul.

imposibilitatea utilizării acestei metode în predarea anumitor conţinuturi. şi corelat cu aceasta. p. fie cu ajutorul maşinilor de învăţat şi mai ales al computerului. costurile foarte ridicate. bazată pe învăţarea prin colaborare. Principalele avantaje ale instruirii programate sunt individualizarea învăţării şi asigurarea unei conexiuni inverse după fiecare secvenţă de învăţare. mărimii grupului şi a diferenţelor dintre membrii grupului („eterogenitatea optimă”). sunt menţionate: fragmentarea excesivă a materiei. Învăţarea prin colaborare este eficientă în funcţie de luarea în considerare a anumitor condiţii [5.  . În ultimii ani se conturează o categorie distinctă de metode. va putea parcurge secvenţa următoare. care conţine atât secvenţe liniare cât şi secvenţe ramificate. Alegerea. existenţa unor mijloace de comunicare adecvate. dacă va fi corect. din varietatea metodelor de învăţământ. Dintre dezavantaje.127 şi următoarele]: componenţa grupului privită sub raportul vârstei şi al nivelului intelectual al participanţilor.219 _______________________________________________________________________ secvenţă suplimentară. privarea elevului de contactul direct cu profesorul şi cu ceilalţi colegi. programarea ramificată se prezintă astfel '   " În practică se întâlneşte şi programarea combinată. sarcina de lucru (să se preteze la colaborare). pe cele considerate cele mai eficiente pentru o anumită activitate didactică. Programele pot fi prezentate fie sub forma unor manuale programate. Grafic.

APLICAŢII 1. timpul disponibil. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Iaşi. Cluj-Napoca. Cerghit Ioan. Editura Printech. cadrul didactic ţine seama de următoarele considerente: obiectivele pedagogice urmărite. 1995. Repere didactice şi metodice în predarea disciplinelor tehnice. Moldoveanu Mihaela. Iucu Romiţă. diversificarea procedeelor didactice pe care acestea le includ constituie o expresie a creativităţii cadrului didactic. spaţiu şcolar etc. Oproiu Gabriela Carmen. 2003. 2001. 4. Bucureşti 1997.). Editura Polirom.Ionescu Miron. 5. Bucureşti. Prelegeri pedagogice. 2001. Instruirea şcolară Editura Polirom.A. Iaşi. 3. Concretizaţi pentru o temă tehnică una din metodele următoare: modelarea. ediţia a III-a.220 _______________________________________________________________________ este în exclusivitate rezultatul deciziei profesorului. Radu Ion. particularităţile elevilor. BIBLIOGRAFIE 1. propriile sale competenţe pedagogice şi metodice.). Cerghit Ioan. 2. În luarea acestei decizii. Metode de învăţământ. Iaşi. specificul conţinutului de învăţat. Pânişoară Ion Ovidiu. Cucoş Constantin (coord. condiţiile materiale locale (mijloace de învăţământ. Editura Didactică şi Pedagogică R. Definiţi un sistem de metode proprii învăţământului profesional şi tehnic. . Editura Polirom. Editura Dacia. experimentul. Alternarea metodelor de învăţământ. Didactica modernă.. Neacşu Ioan. 1998. 2. simularea. Negreţ-Dobridor Ion.

. Bucureşti. Editura Cerma. Vlădulescu L.. Cârstea M.. . 1997. Chitic M. Ghid metodic pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de calificare în învăţământul profesional tehnic.221 _______________________________________________________________________ 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->