1) Accesiunea imobiliară artificială.

Accesiunea imobiliară artificială presupune ridicarea unei construcţii pe un teren aflat în proprietatea altei persoane decât proprietarul materialelor folosite. Bunul principal îl reprezintă terenul, iar construcţia este privită drept bunul secundar. Astfel, proprietarul terenului devine şi proprietarul construcţiei. Potrivit legii civile, orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedeşte contrariul. Acest text conţine două prezumţii relative. Prima prezumţie, trasă din faptul ridicării unei construcţii pe un anumit teren, se referă la împrejurarea că o asemenea lucrare s-a făcut de către însuşi proprietarul terenului respectiv, precum şi că lucrarea s-a făcut pe cheltuiala sa în ce priveşte materialele şi manopera folosite. Dacă se face proba contrarie constând în relevarea faptului că ridicarea construcţiei s-a făcut de către proprietar, dar cu materiale aparţinând unei alte persoane, atunci este vorba despre un caz particular de accesiune imobiliară artificială. Este însă posibil ca un terţ să dovedească chiar împrejurarea că el însuşi, iar nu proprietarul terenului este acela care a ridicat construcţia. Într-o asemenea situaţie, se vor aplica regulile ce reglementează un alt caz particular de accesiune imobiliară artificială: ipoteza lucrărilor efectuate de o persoană cu materialele sale proprii, pe terenul altcuiva. Cea de-a doua prezumţie evocată în codul civil că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate că sunt ale proprietarului terenului până ce se dovedeşte contrariul - poate fi răsturnată prin încheierea în prealabil a unui contract între proprietarul terenului şi constructorul-proprietar al materialelor prin care să se recunoască celui de-al doilea atât dreptul de proprietate asupra construcţiei respective, cât şi, în mod corespunzător, dreptul de superficie în vederea folosirii terenului aferent construcţiei. Ipoteza ridicării construcţiei de către proprietarul terenului, cu materialele altcuiva-Proprietarul terenului care a făcut construcţii, plantaţii sau lucrări cu materiale străine, este dator să plătească valoarea materialelor. În plus, el mai poate fi obligat, după împrejurări, şi la plata de daune-interese. În virtutea accesiunii, proprietarul terenului devine proprietarul construcţiei, ceea ce explică de ce proprietarul materialelor nu are dreptul de a pretinde restituirea materialelor. Ipoteza ridicării construcţiei de către o altă persoană decât proprietarul terenului.-În acest caz, proprietarul ternului pe care s-au făcut lucrările devine proprietarul acestora prin accesiune, cu obligaţia de a despăgubi pe constructor. În această ipoteză, reglementările juridice aplicabile constructorului sunt diferite după cum acesta a fost de rea credinţă sau de bună credinţă. Constructorul de rea-credinţă este persoana care edifică o construcţie pe un terenul despre care ştie că nu îi aparţine. În acest caz, proprietarul terenului poate opta între a invoca accesiunea, cu consecinţa reţinerii construcţiei, însă cu obligaţia de a plăti constructorului de rea-credinţă valoarea materialelor şi preţul muncii. Proprietarul terenului 1

poate însă să pretindă constructorului de rea-credinţă şi ridicarea plantaţiilor şi a construcţiilor cu cheltuiala celui ce le-a făcut. Constructorul de rea-credinţă poate chiar, după împrejurări, fi condamnat la daune-interese pentru prejudiciile sau vătămările ce a putut suferi proprietarul locului. Proprietarul terenului va pierde dreptul de opţiune dacă îl va exercita abuziv în sensul adoptării unei atitudini pasive „premeditate” până în momentul finalizării construcţiei; pierderea dreptului de opţiune se va concretiza în excluderea posibilităţii de a cere constructorului de reacredinţă demolarea construcţiei. Pe de altă parte, chiar dacă nu ar fi întrunite condiţiile unui abuz de drept din partea proprietarului terenului, soluţiei vădit neeconomice a demolării construcţiei deja edificate i se va prefera, în principiu, soluţia indemnizării constructorului prin acordarea sumei care să acopere valoarea materialelor şi preţul muncii. Convingerea instanţei de judecată potrivit căreia este oportun şi echitabil să se admită cererea proprietarului terenului de a se demola construcţia nu înlătură necesitatea obţinerii în prealabil a unei autorizaţii de desfiinţare a construcţiei, eliberată de organul administrativ competent. Constructorul de bunăcredinţă este acea persoană care ridică o construcţie pe un teren în legătură cu care are convingerea că îi aparţine. Buna-credinţă a constructorului se apreciază în raport cu momentul realizării construcţiei. În această situaţie, nu mai este admisibilă pretenţia proprietarului terenului obliga constructorul la demolarea edificiului. Prin urmare, proprietarul va reţine construcţia în proprietate, operând accesiunea imobiliară artificială. Şi în această ipoteză există un drept de opţiune, care se referă la întinderea indemnizaţiei pe care proprietarul terenului este obligat să o plătească în favoarea constructorului de bună-credinţă. Astfel, proprietarul terenului va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii valorii fondului. Aparent, nu există o diferenţă esenţială de tratament juridic între constructorul de rea-credinţă şi constructorul de bunăcredinţă, având în vedere că, în cel de-al doilea caz, proprietarul terenului va opta, în mod normal, pentru acordarea unei sume mai reduse, adică aceea care acoperă valoarea materialelor şi preţul muncii. Practic însă, posibilitatea proprietarului terenului de a cere constructorului de rea-credinţă să ridice construcţia pe cheltuiala sa creează premisele „constrângerii” acestuia din urmă la acceptarea unei despăgubiri care, în realitate, este inferioară cuantumului compus din valoarea materialului şi preţul muncii. Atât constructorul de bună-credinţă cât şi cel de rea-credinţă, atunci când proprietarul terenului optează pentru invocarea accesiunii, are un drept de creanţă împotriva acestuia din urmă. Se consideră că termenul de prescripţie este de 3 ani, care începe să curgă din momentul în care proprietarul terenului, invocând accesiunea, şi-a manifestat intenţia de a-şi însuşi construcţia.

2) Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii. 2

Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic concret. Termenul de act juridic este folosit în două sensuri: într-un prim sens, noţiunea de act juridic desemnează acţiunea voliţională - operaţie juridică - făcută cu intenţia de a produce efecte juridice. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se foloseşte şi „expresia negotium juris” (negotium); în al doilea sens, noţiunea de act juridic desemnează înscrisul constatator pe care părţile care încheie operaţiunea juridică îl întocmesc pentru a putea dovedi această operaţiune (suportul material). Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se întrebuinţează expresia ”instrumentum probationis” (instrumentum). Din definiţia formulată rezultă elementele caracteristice ale actului juridic civil: actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept care pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice; manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice, efecte care se concretizează în a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic civil unilateral este actul care reprezintă rezultatul voinţei unei singure persoane la încheierea actului juridic civil (manifestarea de voinţă a unei singure părţi este suficientă pentru încheierea actului juridic civil). Fac parte din această categorie: testamentul, acceptarea succesiunii, renunţarea la o moştenire, denunţarea unui contract, confirmarea unui act anulabil. Actele juridice civile unilaterale, la rândul lor se clasifică în: acte supuse comunicării (de exemplu: oferta); acte nesupuse comunicării (de exemplu: testamentul). Clasificarea actelor juridice civile în unilaterale, bilaterale şi multilaterale prezintă importanţă juridică pe următoarele planuri: pe planul aprecierii valabilităţii actului juridic pentru că, în fiecare dintre ele, se verifică şi apreciază numărul corespunzător de voinţe; şi, pe planul regimului juridic diferit pe care îl au viciile de consimţământ, în general, actele unilaterale sunt irevocabile, pe când actele juridice bi sau multilaterale pot fi revocate prin voinţa părţilor.

3) Acţiunea în grăniţuire. Acţiunea în grăniţuire este acţiunea prin care titularul ei solicită instanţei de judecată să stabilească prin semne exterioare linia despărţitoare între cele două fonduri vecine. Ea poate fi exercitată de către proprietar, uzufructuar şi chiar de către posesor, nu însă şi de către detentorii precari. Ea poate fi introdusă şi împotriva chiriaşului sau arendaşului, nu însă între coproprietarii aceluiaşi fond. Aşadar, grăniţuirea este o operaţiune de individualizare prin semne exterioare a limitelor a două fonduri vecine care aparţin unor titulari diferiţi şi ea se efectuează fie prin convenţia părţilor, fie prin hotărâre judecătorească. În acest sens C. civ. stabileşte că: "orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile de grăniţuire se vor suporta pe jumătate". Acţiunea în grăniţuire este o acţiune 3

reală, imobiliară, petitorie şi imprescriptibilă. Izvorând din dreptul de proprietate, care este un drept real şi având ca obiect un imobil (respectiv un terne), acţiunea în grăniţuire este o acţiune reală. Ea este petitorie deoarece are drept scop delimitarea proprietăţii limitrofe; ea nu se confundă cu acţiunea de strămutare de hotare care este o acţiune posesorie. Caracterul petitoriu este urmarea faptului că acţiunea în grăniţuire izvorăşte din dreptul de proprietate, scopul ei fiind delimitarea proprietăţilor limitrofe. Întrucât dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz, acţiunea în grăniţuire este imprescriptibilă. Obiectul acţiunii în grăniţuire constă în pretenţia concretă a reclamantului care, în cazul grăniţuirii constă în cererea de a se delimita două fonduri limitrofe aparţinând unor titulari diferiţi. Acţiunea în grăniţuire priveşte numai terenurile, clădirile putând fi delimitate numai printr-o acţiune de ieşire din diviziune. Principalul efect al admiterii acţiunii în grăniţuire este restabilirea, iar nu stabilirea adevăratului hotar prin aşezarea semnelor de hotar pe linia care delimitează terenurile părţilor din proces. De reţinut că hotărârea pronunţată într-o acţiune în grăniţuire este declarativă de drepturi şi nu constitutivă de drepturi. Hotărârea în grăniţuire este declarativă de drepturi întrucât se tinde la reconstituirea limitelor reale între două fonduri.

4) Acţiunea în revendicare imobiliară. Acţiunea în revendicare este principalul mijloc juridic civil de apărare a dreptului de proprietate. Este acea acţiune reală prin care reclamantul solicită instanţei de judecată recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unui bun determinat şi obligarea pârâtului la restituirea posesiei bunului. Sau, aşa cum se arată în practica judiciară, „acţiunea prin care proprietarul neposesor reclamă bunul de la posesorul neproprietar”. Acţiunea în revendicare prezintă următoarele caractere juridice: este o acţiune reală, caracter ce rezultă din natura dreptului de proprietate, el însuşi dreptul real cel mai complet. Întrucât dreptul de proprietate este opozabil eraga omnes, acţiunea în revendicare poate fi pornită împotriva oricui deţine bunul fără drept; este o acţiune petitorie, deoarece pune în discuţie însăşi existenţa dreptului de proprietate. Reclamantul care pretinde că este proprietar trebuie să facă dovada dreptului său de proprietate. Admiterea acţiunii înseamnă recunoaşterea dreptului de proprietate şi ca o consecinţă firească, obligarea pârâtului la restituirea posesiei; este o acţiune imprescriptibilă. Întrucât dreptul de proprietate este perpetuu, el nu se pierde prin neuz; proprietarul nu-şi pierde dreptul său prin faptul că nu-l exercită. Din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate rezultă şi caracterul imprescriptibil al acţiunii în revendicare. Cu toate acestea, pasivitatea şi lipsa de diligenţă a proprietarului sunt sancţionate indirect prin efectul prescripţiei achizitive ori al posesiei de bună credinţă. Astfel, dacă o persoană dobândeşte dreptul de proprietate prin uzucapiune, în cazul imobilelor, sau 4

prin posesie de bună credinţă în cazul bunurilor mobile, caracterul imprescriptibil sub aspect extinctiv a fost învins pentru că însuşi dreptul de proprietate s-a pierdut; este o acţiune promovată de titularul dreptului de proprietate. Reclamantul revendicant al bunului mobil sau imobil trebuie să facă dovada calităţii sale de proprietar. Dacă bunul se află în coproprietate, acţiunea trebuie introdusă de toţi coproprietarii, acţiunea formulată numai de unul dintre ei nefiind admisibilă. De asemenea, un coproprietar nu poate revendica de la un terţ nici cotaparte din bunul aflat la indiviziune înainte de a se face partajul. Calitatea de reclamant o pot avea de asemenea: moştenitorii, creditorii ipotecari, sau creditorii chirografari pe calea acţiunii oblice. Un soţ nu beneficiază de mandatul tacit al celuilalt şi ca atare nu poate promova o acţiune în revendicare, decât cu acordul expres al celuilalt soţ. Regula generală este că proba trebuie făcută de reclamant, întrucât „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”. În favoarea pârâtului operează, din însuşi faptul posesiei, o prezumţie relativă de proprietate. Pârâtul poate invoca pentru respingerea acţiunii în revendicare prescripţia achizitivă, excepţia autorităţii lucrului judecat, dacă a doua cerere de chemare în judecată este făcută între aceleaşi părţi, are acelaşi obiect şi se întemeiază pe aceeaşi cauză, precum şi excepţia de garanţie pentru evicţiune împotriva reclamantului din acţiunea de revendicare, care ar fi obligat personal sau în calitate de succesor al celui obligat la o astfel de garanţie. Proba dreptului de proprietate este dificilă, atât datorită diversităţii modurilor de dobândire a dreptului de proprietate, cât şi datorită insuficienţei probatorii a actelor juridice de transmitere a proprietăţii. Jurisprudenţa a reţinut că proba deplină, absolută a dreptului de proprietate o constituie modurile originare de dobândire a proprietăţii, cum ar fi uzucapiunea şi ocupaţiunea, iar nu titlurile care constituie doar mijloace relative de probă. Aceste titluri, fie translative de proprietate, fie declarative, au caracterul unei simple prezumţii ale dreptului de proprietate, deduse din însăşi existenţa lor şi care nu împiedică proba contrară la stăruinţa posesorului sau din oficiu în exercitarea rolului activ al instanţei, pentru aflarea adevărului. Proba prin titluri este dificilă, deoarece orice act translativ de proprietate face dovada deplină a dreptului numai dacă reclamantul probează că emană de la un adevărat proprietar. Dar pentru ca cineva să poate fi considerat adevărat proprietar trebuie să dovedească faptul că a dobândit bunul tot de la un adevărat proprietar. Deci revendicantul ar fi ţinut să dovedească faptul că toţi transmiţătorii anteriori, din autor în autor, au avut calitatea de adevăraţi proprietari, ceea ce adesea este imposibil. O asemenea probă a fost numită probatio diabolica. Prin titlu în această materie înţelegem actul juridic, jurisdicţional sau administrativ, cu efect constitutiv, translativ sau declarativ de proprietate care generează o prezumţie relativă de proprietate în favoarea persoanei care îl invocă. Această noţiune are meritul de a înlătura dificultăţile juridice tocmai datorită efectului ce i se atribuie titlului, şi anume naşterea unei prezumţii relative şi simple în legătură cu calitatea de proprietar a persoanei care îl produce. În primul rând, relativitatea 5

acesta nu este decăzut din dreptul de a revendica bunul. faţă de posesia care nu se trage din nici un titlu). a reclamantului şi a pârâtului. 18/1991 a fondului funciar (şi a legii nr. drept care s-a stins prin efectul cooperativizării. la rândul său. Astfel. în cadrul procedurii de urmărire silită. ceea ce înseamnă că oricât ar dura pasivitatea proprietarului. În alţi termeni. acţiunea în revendicare va fi respinsă în situaţia în care pârâtul va invoca dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani.. Acţiunea în revendicare pune în discuţie dreptul de proprietate şi nu posesia. În literatură s-a spus că în această situaţie instanţa va examina şi compara cele două posesii. o posesie utilă sau o posesie care îşi are originea într-un titlu. Aceste efecte se referă la restituirea lucrului. Codul civil instituit un termen de prescripţie extinctivă de un an. Actul juridic ca titlu de proprietate este însă opozabil oricărui terţ în sensul că acesta din urmă nu poate ignora prezumţia relativă de proprietate născută în favoarea persoanei care îl invocă. În materia dreptului de proprietate în sistemul Legii nr. Dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. putând fi introdusă eficient indiferent de timpul scurs de la ultimul act de exercitare a dreptului de proprietate efectuat de către reclamantul ce se pretinde proprietar. O dată ce acţiunea în 6 . fiind acte provizorii. ci şi pe cele declarative cum ar fi sentinţele judecătoreşti şi partajele voluntare. orice acţiune introdusă de cel ce se pretinde proprietarul acelui bun se prescrie în termen de 5 ani calculaţi de la punerea în executare a ordonanţei de adjudecare. dar. Prin titluri se înţelege nu numai actele juridice translative de proprietate. cum este vânzarea-cumpărarea. Într-adevăr. Adeverinţele eliberate de Consiliile judeţene nu pot constitui titluri de proprietate într-o acţiune în revendicare. Vechile titluri deţinute de părţi sau de autorii lor nu pot servi ca temei al acţiunii în revendicare. singurul titlu cu valoare probatorie este titlul de proprietate emis în baza acestui act normativ. schimbul etc. pârâtul rămâne în continuare posesor. Sub aspectul prescripţiei achizitive. Cea de-a doua excepţia există în materia avulsiunii. De la acest principiu există doua excepţii. care recunosc numai un drept anterior. inclusiv prin invocarea unui titlu propriu de natură să genereze o prezumţie de proprietate mai puternică. dacă reclamantul nu poate produce dovada. donaţia. restituirea fructelor produse de bun şi acoperirea cheltuielilor efectuate în legătură cu acesta. ci pot servi numai pentru a obţine reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului. în cazul vânzării unui imobil la licitaţie publică. relativă. acţiunea în revendicare este imprescriptibilă din punct de vedere extinctiv. Admiterea acţiunii în revendicare produce o serie de efecte. cel căruia i se opune titlul poate răsturna această prezumţie. în principiu. pentru bunurile imobile şi pentru bunurile mobile. relativitatea efectelor contractului nu contrazice opozabilitatea acestuia faţă de terţi. Astfel. deoarece legea ocroteşte posesia. şi va da câştig de cauză aceleia din părţi care va dovedi o posesie mai bine conturată (prin posesie mai bine caracterizată se înţelege posesia de bună-credinţă faţă de posesia de rea-credinţă.prezumţiei conferă deţinătorului titlului recunoaşterea dreptului său până la proba contrarie făcută de partea adversă. 1/2000). identice.

revendicare a fost admisă. fie la restituirea echivalentului fructelor. Dacă restituirea în natură este imposibilă punct de vedere material sau juridic. Cheltuielile necesare se acoperă integral. după caz. după caz. fără a se ajunge. Este vorba despre cheltuielile efectuate de către posesorul neproprietar în legătură cu bunul posedat nelegitim. şi anume îmbogăţirea fără justă cauză. O altă problemă se ridică în ceea ce priveşte fructele produse de bun în perioada în care adevăratul proprietar a fost lipsit de stăpânirea bunului. adică acele cheltuieli pe care posesorul le-a efectuat pentru simpla lui plăcere. adică acela care nu a cunoscut viciile titlului său. 5) Acţiunea în revendicare mobiliară. ci şi posesorul de rea-credinţă. În această materie urmează să deosebim situaţia posesorului de bună-credinţă de aceea a posesorului de rea-credinţă. cuvenite sau. iar cele utile în limita sporului de valoare produs. posesorul de bună-credinţă. Proprietarul poate fi obligat să-l indemnizeze pe posesor doar pentru cheltuielile necesare şi pentru cele utile efectuate de către acesta. în limita îmbogăţirii sale. 7 . el va fi obligat. pe această cale. iar cheltuielile utile se caracterizează prin aceea că deşi nu sunt impuse de cerinţa conservării bunului. valorificate ori nepercepute din neglijenţa sa. explică de ce creditorul acestei obligaţii este nu numai posesorul de bună-credinţă. Admiterea acţiunii în revendicare conduce la restituirea unui bun a cărui valoare a fost păstrată sau chiar mărită faţă de momentul ieşirii sale din posesia adevăratului proprietar datorită unor cheltuieli efectuate de un neproprietar de natură să îi sărăcească patrimoniul. Astfel. posesorul are dreptul de a le ridica şi de a le reţine în proprietatea sa. posesorul pârât este obligat să restituie bunul adevăratului proprietar. Regula nu se aplică fructelor produse de bun după introducerea acţiunii în revendicare. Bunul se restituie liber de orice sarcini cu care el ar fi fost grevat prin voinţa posesorului neproprietar. Nu se acoperă de către proprietar cheltuielile voluptuarii. fie la restituirea în natură a fructelor percepute. către posesorul neproprietar ce a efectuat aceste cheltuieli. apreciindu-se că acest moment determină prin natura sa. Posesorul de rea-credinţă nu se bucură de acest beneficiu. Cheltuielile necesare sunt acelea făcute pentru însăşi conservarea bunului. la creşterea valorii fondului. echivalentul acestora. Temeiul acestei obligaţii. conduc la sporirea valorii acestuia. În aceste condiţii se creează o îmbogăţire fără justă cauză a adevăratului proprietar care naşte în sarcina sa o obligaţie de restituire. încetarea bunei credinţe a posesorului. va putea reţine în deplină proprietate fructele percepute. În măsura în care lucrările ori amenajările aduse bunului ca urmare a unor asemenea cheltuieli se pot detaşa de bun fără a produce vreun prejudiciu. PROBLEMA CHELTUIELILOR FĂCUTE DE POSESORUL NEPROPRIETAR.

Pârâtul posesor de rea-credinţă al bunului mobil poate să paralizeze acţiunea în revendicare prin invocarea prescripţiei achizitive de 30 de ani. se arată că nu este necesară scurgerea timpului. potrivit Codului civil. emisă de stat ori de o societate comercială pe 8 . legiuitorul a urmărit să confere posesiei în materie mobiliară o forţă probatorie specială. Cu alte cuvinte. întrucât pe de o parte. 1 C. „lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. civ. fără să fie trebuinţă de vreo scurgere de timp”. civ. Bunurile în privinţa cărora se aplică art. cu excepţia celei îndreptate împotriva posesorului de bună credinţă care a dobândit bunul de la găsitor sau hoţ. POSESOR DE BUNĂ-CREDINŢĂ Art. fie că se află la o altă persoană care este de rea-credinţă. fără a fi trebuinţă de vreo scurgere de timp”.Revendicarea bunurilor mobile se deosebeşte de revendicarea bunurilor imobile. sunt: bunurile mobile corporale. prin această formulare improprie. revendicarea acestora apare practic imposibilă. fiind supusă unor reguli care stabilesc un regim juridic diferit. 1909 alin. Codul civil instituie o prezumţie absolută (juris et de jure) de proprietate. Este cazul titlului la purtător . REVENDICAREA BUNULUI MOBIL DE LA HOŢ. Astfel. dacă sunt întrunite unele condiţii privitoare la bunuri. poate să-l revendice. prezumţia absolută de proprietate se poate naşte în privinţa unui bun mobil incorporal. valoarea oricărei probe care ar fi invocată de reclamant ar fi fără rezultat de îndată ce pârâtul. posesia acestuia capătă valoarea unei prezumţii absolute de proprietate. de ex. acestea fiind susceptibile de o posesie efectivă. în timp ce. reuşeşte să facă dovada bunei credinţe. considerând simplul fapt al posesiei ca fiind un adevărat titlu de proprietate care nu poate fi contracarat. paralizează orice acţiune în revendicare. de la cel care care-l găseşte. rămânând acestuia recurs în contra celui de la care-l are”.o obligaţiune. Textul este contradictoriu. Astfel. În mod excepţional. GĂSITOR SAU TERŢUL DOBÂNDITOR DE REA-CREDINŢĂ Dovedirea de către reclamant a dreptului său de proprietate este suficientă prin ea însăşi să conducă la admiterea acţiunii în revendicare. 1 C. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE DE LA TERŢUL DOBÂNDITOR. dispune: „lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. cu consecinţa respingerii acţiunii în revendicare intentate de către adevăratul proprietar. În realitate. se evocă o dobândire prin efectul prescripţiei. persoane şi la posesia terţului dobânditor. cel ce a pierdut sau cel căruia i s-a furat un lucru. fie că bunul mobil se află la autorul furtului sau la cel care şi-a însuşit bunul găsit. După felul cum este reglementată dovada proprietăţii în materia bunurilor mobile. pe de altă parte. în curs de trei ani. condiţie esenţială a prescripţiei. Reaua credinţă rezidă în aceea că această persoană a intrat în posesia bunului în condiţii în care a cunoscut sau putea să cunoască împrejurarea că a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului. Condiţii privitoare la bunuri. De exemplu. ipoteza dobândirii bunului mobil de către posesorul actual de la o persoană despre care ştie sau ar fi trebuit să ştie că nu are calitatea de proprietar. Prezumţia absolută de proprietate instituită în favoarea posesorului de bună credinţă al bunului mobil. din ziua când l-a pierdut sau i s-a furat. „Cu toate acestea. 1909 alin.

publică şi precară. Art. aeronavele etc.deoarece se intră în posesia efectivă a unui înscris ce constituie suportul material în care se corporalizează un bun incorporal. Condiţii privitoare la posesia terţului dobânditor. este terţul dobânditor de bunăcredinţă. Aşadar. singura persoană îndrituită să se prevaleze de prezumţia absolută de proprietate consacrată în art. până la proba contrarie făcută de persoana interesată. utilă şi de bună-credinţă.acţiuni . civ. în general. acţiunea în revendicare va fi respinsă independent de proba pe care reclamantul ar face-o cu privire la dreptul său de proprietate. Drept urmare. nu-şi va găsi aplicarea atunci când terţul dobânditor stăpâneşte corpore alieno. Condiţii privitoare la persoane. bunurile mobile aflate în proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale nu-şi pot schimba această situaţie juridică prin invocarea art. 1909 alin. 1 C. temeiul dobândirii dreptului îl va constitui nu prezumţia absolută de proprietate. precum navele. 1 909 alin. în 9 . o succesiune mobiliară. intră în posesia acestuia ca urmare a înstrăinării sale de către un detentor precar în favoarea căruia adevăratul proprietar s-a desesizat în mod voluntar. 1909 alin. O posesie reală este aceea care presupune coexistenţa la un moment dat asupra aceleiaşi persoane a ambelor elemente ale posesiei. civ. civ. 1 C. 1 C. civ. Dacă terţul a dobândit bunul chiar de la adevăratul proprietar. cu bună-credinţă. paşnică. 1 Cod civil trebuie interpretat ca referindu-se la dobândirea proprietăţii bunului mobil de către terţul dobânditor care. şi anume animus şi corpus. civ. întrucât el este ţinut. numai dacă posesia sa este reală. Detentorul precar nu poate invoca în beneficiul său art. civ. ci convenţia translativă de proprietate. de către un terţ dobânditor de bună-credinţă al unui astfel de bun. bunul mobil trebuie să fie privit în mod individual. constând într-un furt sau o pierdere a bunului ulterior va atrage incidenţa art. Este necesar să se fi produs o desesizare voluntară din partea adevăratului proprietar. Ex. 1909 alin. Utilitatea posesiei se prezumă relativ. care a intrat în posesia efectivă a bunului mobil. 1909 alin. art. Problema continuităţii nu se pune în acest context în care dobândirea dreptului de proprietate de către terţ este efectul aşa-numitei „prescripţii instantanee”. Art. bunul mobil să nu facă parte din categoria bunurilor supuse înmatriculării. 1909 alin. care. proprietarul bunului mobil îl închiriază unei persoane a cărei calitate de detentor precar o evidenţiază obligaţia de restituire a bunului izvorâtă din contractul de locaţiune. Terţul dobânditor poate invoca art. şi anume un drept de creanţă. nefiind incident asupra universalităţilor juridice de ex. Cu încălcarea acestei obligaţii. 2 C. iar violenţa posesiei face destul de greu de conceput îndeplinirea celei de-a treia condiţii a posesiei. 1909 alin. adică nu a căpătat încă detenţiunea materială a bunului deşi a încheiat actul juridic translativ cu detentorul precar. 1 C. având convingerea că a dobândit bunul de la adevăratul proprietar. pe temeiul contractului încheiat cu adevăratul proprietar. Posesia utilă este posesia continuă. condiţia bunei-credinţe. 1 C. locatarul înstrăinează bunul către o terţă persoană care intră în posesie. civ. 1 C. 1909 alin. să restituie bunul mobil adevăratului proprietar. O desesizare involuntară. Cele trei trăsături trebuie întrunite în mod cumulativ.

Interesul discuţiei se referă la conţinutul probei. nu s-a încheiat. nu va putea. rămânând acestuia recurs în contra celui de la care-l are. Nu mai suntem 10 . este adevăratul proprietar. terţul dobânditor nu va fi pus în situaţia de aproba în mod distinct existenţa justului titlu. căci în includerea justului titlu în sfera bunei credinţe determină posibilitatea ca. Prin posesie de bună-credinţă în materia prescripţiei instantanee se înţelege posesia exercitată de o persoană care are convingerea sinceră că a dobândit bunul mobil nu de la un simplu detentor precar. ca element component al buneicredinţe. a fost aceea dacă. Per a contrario. O problemă controversată. în realitate. civ. printre altele. S-a conturat un răspuns negativ. termen a cărui depăşire conduce la respingerea acţiunii în revendicare. chiar dacă nu mai este atât de eficace încât să paralizeze acţiunea în revendicarea intentată de proprietar în trei ani de la data pierderii sau a furtului.Condiţii generale de aplicare a art. precum şi acelea care se referă la posesia terţului dobânditor. 1909 alin. civ. Spre exemplu. în acest mod. C. Condiţii speciale de aplicare a art. Proba bunei-credinţe se face printr-o prezumţie relativă legală. poate să-l revendice. cel ce a pierdut sau cel căruia i s-a furat un lucru. acţiunea în revendicare va fi intentată cu succes de către adevăratul proprietar dacă va fi îndeplinit termenul menţionat. să se ajungă la dovedirea celui dintâi. nemai operând „prescripţia instantanee”. Terţul dobândeşte bunul de la hoţ sau de la cel care şi-a însuşit nelegitim bunul pierdut de către adevăratul proprietar. prin prezumarea existenţei celui de-al doilea element. poate fi putativ. 2 C. fiind vorba de calitatea persoanei care înstrăinează terţului bunul mobil. 2 C.cazul nostru. Aceasta înseamnă. după ce va fi fost evins de către adevăratul proprietar. este suficient ca buna-credinţă să existe la momentul intrării în posesia efectivă a bunului. arătând că „buna-credinţă se presupune totdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua-credinţă”. 1909 alin. în curs de trei ani. Sunt valabile pentru aplicarea acestei dispoziţii legale condiţiile privitoare la bunuri. în orice caz. Conform acestui text de lege. civ. Elementele de diferenţiere se manifestă la nivelul condiţiilor privitoare la persoane. terţul dobânditor crede că intrarea sa în posesie are la bază un contract de vânzare-cumpărare care. că buna-credinţă a terţului dobânditor. în sensul de a exista numai în imaginaţia posesorului. 2 C. ci de la adevăratul proprietar al acestuia. de la cel la care-l găseşte. admiţându-se. Potrivit acestei dispoziţii legale. să se regreseze împotriva hoţului sau a găsitorului. dacă terţul a cunoscut sau trebuia să fi cunoscut că a tratat cu un neproprietar. civ. Pentru a produce efectul „prescripţiei instantanee”. indispensabilă pentru a-i asigura „recursul” împotriva hoţului sau găsitorului de la care a dobândit bunul. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE PIERDUTE SAU FURATE DE LA TERŢUL DOBÂNDITOR DE BUNĂ-CREDINŢĂ Sediul materiei se află în art. că justul titlu. este. din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat. distinct de buna-credinţă. precum şi din punctul de vedere al termenului de trei ani. adică un act juridic translativ de proprietate viciat prin faptul că nu provine de la adevăratul proprietar. Cu alte cuvinte. terţul dobânditor trebuie să aibă un just titlu. 1909 alin.

Acest risc este întotdeauna asumat de persoana care are la îndemână regresul împotriva hotului sau a găsitorului. Acţiunea în revendicare va fi admisă numai dacă introducerea acesteia va avea loc în termen de trei ani de la data furtului sau. sau la o vindere publică. dar proprietarul va trebui să plătească terţului o sumă de bani egală cu preţul pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi bunul respectiv. 1910 C. căci. 1910 C. bunul nu se află la momentul introducerii acţiunii în revendicare la hoţ sau la găsitor. această persoană urmând a fi proprietarul şi nu terţul căci acesta din urmă poate pretinde proprietarului însuşi restituirea sumei plătite hoţului sau găsitorului cu titlu de preţ. exercitată în legătură cu asemenea bunuri. civ. în cadrul unei vânzări prin licitaţie publică sau de la o persoană. imprescriptibilă. proprietarul originar nu poate să ia înapoi decât întorcând posesorului preţul ce l-a costat”. prin natura lor sunt susceptibile de a întări buna-credinţă a terţului rămâne insuficientă pentru a justifica acţiunea unei „prescripţii instantanee”. civ.Aşadar. ce are calitatea de subiect de drept comercial. precum şi dacă dovedeşte dreptul de proprietate asupra bunului. 7/1996. a bunului din posesia sa. Cu însuşirea bunului prin săvârşirea infracţiuni de furt este asimilată desesizarea produsă pe calea tâlhăriei ori pe aceea a pirateriei.republicată. după caz. precizează că „dacă posesorul actual al lucrului. furat sau pierdut la cumpărat la bâlci sau la târg. 2 C. Art. acţiunea în revendicare mobiliară va fi admisă dacă adevăratul proprietar o introduce în maximum trei ani de la data pierderii sau furtului. fără voia sa.. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE PIERDUTE SAU FURATE DE LA TERŢUL DE BUNĂ-CREDINŢĂ CARE LE-A DOBÂNDIT ÎN ANUMITE CONDIŢII Art. 6) Acţiunile de carte funciară reglementate de Legea nr. posesia terţului dobânditor. fiind în consecinţă. 1909 alin. civ. Pe de altă parte. cuprinde în domeniul său de aplicare condiţiile privitoare la bunuri. legiuitorul a considerat că dobândirea bunului în condiţii care. Termenului de trei ani a fost apreciat ca fiind un termen de decădere. ieşirea. acţiunea în revendicare mobiliară este admisă. 11 . însă este aptă să-l protejeze pe terţ de riscul insolvabilităţii hotului sau a găsitorului. Această sumă va putea fi recuperată de la hoţ sau de la găsitor pe calea unei acţiuni în despăgubiri introduse ulterior împotriva acestuia de către adevăra tul proprietar. Ca şi în ipoteza reglementată în art. identitatea dintre bunul revendicat şi bunul pierdut ori furat. în aceste situaţii acţiunea în revendicare mobiliară se derulează în regimul dreptului comun. a pierderii. sau de la un neguţător care vinde asemenea lucruri. Regula specială instituită de art. 1910 va fi incidentă atunci când terţul a dobândit bunul mobil într-un spaţiu în care se derulează în mod obişnuit operaţii de înstrăinare a unor bunuri de aceeaşi natură (de exemplu. desesizarea involuntară şi termenul de trei ani. produse în temeiul unui contract prin care bunul se încredinţează temporar unui detentor precar. fizică sau juridică. Astfel. bursa de mărfuri).deci în prezenţa unei desesizări voluntare.

Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara .Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. daca prin isncriere. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. a)Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile. actul juridic cu data certa. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila. impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros. care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. intabularea sau radierea dreptului real. In urma admiterii actiunii. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. de bunacredinta. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea. la cerere. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept. dreptul a fost gresit calificat. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare. trei ani de la data 12 . operatiunea rectificarii se face. pentru ca aceasta sa dispuna. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. prin hotarare.In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. actiunea in prestatie tabulara se respinge. precum si impotriva succesorilor sai. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta obligatie. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata. de buna-credinta.

daca notarea. amintim art 129 alin 4 din Codul familiei. Actele de administrare a patrimoniului sunt acte care in raport cu un anumit bun sunt de dispozitie. depozitul special la CEC. atat cele privitoare la un bun (ut singuli). el este anulabil pentru leziune. dar cu dubla 13 . prin raportarea lor la minorul de 14-18 ani. actele de administrare. fara incuviintare. consta in aptitudinea lui de a-si exercita drepturile civile si a-si asuma obligatii civile prin incheierea. Daca minorul incheie actul fara aceasta incuviintare si actul este lezionar. de jumatate din ceea ce ar fi putut dispune daca ar fi fost major (art 807 Cod civil) b) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia valabil. Actele de administrare. numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal. faptului sau raportului juridic notat. capacitatea de exercitiu restransa va incepe pe data ridicarii interdictiei. Continutul capacitatii de exercitiu restransa. Caracteristicile definitorii ale capacitatii de exercitiu restranse sunt: apartine numai minorilor intre 14 si 18 ani.inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune b)Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. Pentru a determina acest continut apare utila clasificarea actelor juridice civile. a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. poate dispune prin testament. daca a implinit 16 ani. Clasificarea cuprinde urmatoarele categorii. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea. indiferent din ce cauza. dar daca il incheie singur. contractul de antrepriza pentru repararea unui bun. insa actul nu este lezionar. a unor acte juridice civile. care se refera la “instrainarea bunurilor supuse pieirii sau stricaciunii” si la instrainarea bunurilor “devenite nefolositoare pentru minor” daca valoarea acestora nu depaseste 250 lei (de lege ferenda suma de 250 de lei trebuie revazuta. 7) Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice.” Actele juridice ale minorului cu capacitate restransa se incheie de catre acesta cu incuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui. limita valorii bunului trebuind stabilita la un nivel superior) . a) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia valabil personal si singur: actele pe care le putea incheia pana la implinirea varstei de 14 ani (acte de conservare si acte marunte). Potrivit art 9 din D 31/1954 “minorul care a implinit varsta de 14 ani are capacitate de exercitiu restransa. iar aceasta se ridica in intervalul 14-18 ani. Daca minorul a fost pus sub interdictie. dar privite in raport cu intregul patrimoniu are ca fuialitate o judicioasa utilizare a patrimoniului: Ca exemplu. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. cat si cele care privesc patrimoniul minorului: inchirierea unui bun. daca nu sunt lezionare. c) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia personal. el este perfect valabil. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. personal.

statul este persoană juridică în raporturile în care participă nemijlocit. capacitatea civilă cuprinde două elemente fundamentale: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu (art. nici chiar cu incuviintare. aceasta diferind după specialitatea fiecăreia. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” o art 128 “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore . ca subiect de drepturi şi obligaţii. Potrivit art. daca femeia se casatoreste inainte de 18 ani (de la 16 ani. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui.” Incetarea capacitatii de exercitiu restransa. daca minorul este pus sub interdictie judecatoreasca (ceea ce il face sa devina lipsit de capacitate de exercitiu). 4 din Decretul nr. cand se dobandeste capacitatea de exercitiu. Prin capacitate de exerciţiu se înţelege aptitudinea unei persoane de a-şi exercita drepturile şi a-şi asuma obligaţii. În reglementarea legală. în nume propriu. 31/1954. chiar si acceptarea unei succesiuni. acestea sunt prevazute de Codul familiei: o art 133 alin 3 “minorul nu poate sa faca. Fiecare persoană fizică şi persoană juridică are capacitate civilă. 28 din Decretul 31/1954. sotul. amintim dispoziţiile art. săvârşind acte juridice. Deoarece scopul diferă de la o persoană juridică la alta. 34 alin. care precizează că persoana juridică ia fiinţă prin actul de dispoziţie al organului competent de stat. Are loc in urmatoarele cazuri: la implinirea varstei de 18 ani. rezultă că nici capacitatea de folosinţă nu este aceeaşi pentru toate persoanele juridice. 8) Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice. este calificata de doctrina ca act de dispozitie) d) Acte juridice civile interzise minorului de 14-18 ani (dar permise majorului). Dimensiunile capacităţii de folosinţă a persoanei juridice sunt determinate de scopul pentru care aceasta a fost înfiinţată. 5 din Decretul 31/1954). ipoteca. de o parte si minor de alta. prin moarte (cand inceteaza si capacitatea de folosinta). iar in anumite conditii chiar de la 15 ani). 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice prevede: “capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor”.1 din Decretul nr. iar prin capacitate de folosinţă înţelegem aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii. Întinderea capacităţii de folosinţă a persoanei 14 . Potrivit art. recunoscut de organul competent să verifice dacă sunt întrunite cerinţele legii pentru ca acea persoană juridică să ia fiinţă ori prin actul de înfiinţare al celor ce o constituie cu prealabila autorizare a organului competent a aprecia oportunitatea înfiinţării ei. 25 din Decret. prin actul de înfiinţare al celor care o constituie. renuntarea la un drept. grevarea cu o sarcina reala (gaj. stabilit prin actul de înfiinţare sau statut. Referindu-ne la începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei.incuviintare (a ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare): actele de dispozitie: instrainarea. adică are calitatea de a fi subiect de drept civil. Art.

Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ia sfârşit prin încetarea fiinţei acesteia. comparativ cu alte forme. 31/1954: persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale.1 alin. Astfel aceasta cuprinde în sfera sa aptitudinea generală de a avea toate drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. actele juridice făcute de organele persoanei juridice. 40 alin. legea conferă persoanei juridice capacitatea de exerciţiu. care servesc la realizarea scopului pentru care a fost creată. prin contrast cu unicitatea şi egalitarismul. atât faţă de persoana juridică. în limitele puterilor ce le-au fost conferite sunt actele persoanei juridice însăşi. capacitatea unor forme de societăţi comerciale este restrânsă şi mai mult. 15 . bunurile dobândite sunt folosite tot în desfăşurarea operaţiunilor comerciale indiferent de provenienţa lor. în măsura în care acestea sunt în legătură cu obiectul activităţii comerciale şi servesc scopului realizării acestuia. de pe o parte. faptele ilicite atrag şi răspunderea personală a celui care le-a săvârşit. 9) Capacitatea succesorală. 31/1990 privind societăţile comerciale. 35-36 din Decretul nr. se poate realiza prin trei modalităţi juridice: comasare. principiul specialităţii capacităţii de folosinţă înseamnă. în conformitate cu art. 32/1994 privind sponsorizarea. prevăzut de actul constitutiv. fiind şi dispoziţiile Legii nr. la actele de comerţ. Dată fiind limitarea capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale. S-a considerat ca fiind admisibil ca societatea să facă şi să primească liberalităţi. 2 din Legea nr. existente sub acest aspect între persoanele fizice. anume diversitatea.juridice este limitată. iar pe de altă parte. desemnând organele care au dreptul să o angajeze. până la această dată societatea având o capacitate restrânsă la actele necesare pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil. cât şi faţă de terţi. în temeiul specialităţii acestei capacităţi.1 al Legii nr. în scopul obţinerii profiturilor. Pentru societăţile comerciale. Reglementarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice este cuprinsă în art. faptele licite sau ilicite săvârşite de organele sale obligă însăţi persoana juridică. Din principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice decurge o altă caracteristică a acesteia. care. dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcţiilor. se pune întrebarea dacă aceasta poate să facă şi să primească liberalităţi. capacitatea de folosinţă se limitează la actele de comerţ şi că prin legi speciale. Capacitatea de folosinţă deplină a societăţilor comerciale se dobândeşte din momentul înmatriculării în Registrul Comerţului (art. 40 din Decretul nr. că fiecare societatea comercială poate efectua numai acte juridice care servesc realizării obiectului de activitate propriu. divizare sau dizolvare. În vederea participării la viaţa juridică prin încheierea de acte juridice. că potrivit dispoziţiilor art. Un argument în plus pentru această opinie acceptată. 31/1990). 31/1954.

care nu trebuie sa fie confundata cu mostenirea in nume propriu sau prin reprezentare. Legea nu conditioneaza capacitatea succesorala de durata vietii mostenitorului dupa data deschiderii 16 . limba. religie. iar in caz de deces al mostenitorului care a fost in viata la data deschiderii succesiunii cu certificat de deces al mostenitorului sau hotarare judecatoreasca declarativa de moarte. reprezentatul trebuie sa dovedeasca ca el personal are capacitate succesorala “existenta sa” la data deschiderii succesiunii.. gradul si dreptul acestuia. iar reprezentatul era decedat la acea data. etnie.” pentru a putea succede trebuie neaparat ca persoana care succede sa existe la momentul deschiderii succesiunii”. ea se poate referi fie la dovada existentei persoanei in momentul deschiderii succesiunii. mostenitorul (unul sau mai multi) cu vocatie succesorala legala (reprezentat) decedat la data deschiderii succesiunii. opinie. fiindca exista in momentul deschiderii succesiunii si in legatura cu persoanele care nu au capacitate succesorala fiindca nu mai exista in acel moment.Potrivit art. In aceasta din urma ipoteza. dar si succesorii sai in drepturi.1169 C. mostenitorul pretinde drepturile succesorale in virtutea calitatii personale de mostenitor legal sau testamentar. 654 C. Dovada existentei in momentul deschiderii succesiunii incumba aceluia care pretinde drepturi asupra mostenirii. Cu alte cuvinte. si care poate sa fie mostenitorul in cauza prin reprezentanti legali (daca este cazul). specifica numai mostenirii legale. adica capacitatea de a mosteni. dovada vizeaza nu numai si nu atat existenta persoanei. sex. mostenitorul legal ( in nume propriu sau prin reprezentare) ori testamentar – supravietuind un timp cat de scurt defunctului – dobandeste el succesiunea acestuia din urma. in cazul in care mostenitorul a fost in viata la data deschiderii succesiunii fiind reclamata de proprii sai succesori in drepturi. urcand in locul. din care rezulta ca moartea mostenitorului a intervenit dupa deschiderea succesiunii persoanei interesate putand dovedi contrariul prin orice mijloc de proba admis de lege. fie la dovada momentului deschiderii mostenirii in perioada existentei persoanei cu vocatie succesorala. In cazul mostenirii prin reprezentare. Rezulta ca orice persoana care exista la momentul deschiderii succesiunii are capacitate succesorala. In acest caz. chiar daca nu a acceptat. Pentru a culege mostenirea.civ. de a culege o succesiune. pentru ca nu se reprezinta decat persoanele decedate. Persoanele fizice in viata la data deschiderii mostenirii au capacitate succesorala fara deosebire de rasa. art. Intrucat dovada vizeaza existenta in raport cu momentul deschiderii succesiunii. nationalitate. In Atari conditiise impun unele precizari in legatura cu persoanele care au capacitate succesorala. el trebuie sa dovedeasca “existenta sa “ in momentul deschiderii succesiunii. 4 din Constitutie). dar nici nu a repudiat-o si – confundata cu a sa proprie – o lasa propriilor sai mostenitori legali sau testamentar (mostenire succesiva. apartenenta politica. subsecventa). avere sau origine sociala ( art.. In cazul mostenirii in nume propriu.civ. In caz de retransmitere a mostenirii. ci mai ales corelatia ei cu momentul mortii celui care lasa mostenirea. Dovada se face cu actele de stare civila. dobandirea mostenirii are loc prin “retransmitere”.

Fiind vorba de fapte materiale. Daca mostenitorul moare imediat dupa deschiderea mostenirii. in interesul copilului. art. dar nu ca parte componenta a patrimoniului mostenit de la disparutul declarat mort cu efect retroactiv. In toate aceste cazuri. capacitate succesorala. situarea acestei date inainte de momentul deschiderii succesiunii si ca el s-a nascut viu.31/1954 “ drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune. la moartea parintelui unuia dintre soti. data conceptiei copilului. recunoaste existenta copilului (qui in utero est) din ziua conceptiei. persoana disparuta are capacitate succesorala. Cu toate ca existenta persoanelor fizice incepe din ziua nasterii. 19 din Dec.654. asadar. urmata de moartea sotului mostenitor. nu poate vatama 17 .civ. C. definitivandu-se prin reaparitia lui sau prin constatarea fizica a mortii lui. in materie de mostenire. copilul se va bucura de dreptul la mostenire. de asemenea. 31/1954 prevede ca “ cel disparut este socotit in viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva”. Persoanele disparute au. consacra expres capacitatea succesorala de la conceptiune. Aceasta inseamna ca persoana disparuta este considerata a fi in viata.” Rezulta ca legea. Daca aceste dovezi au fost facute. drepturile sale succesorale trec la proprii sai mostenitori ca parte componenta a partimoniului succesoral lasat de el. partea acestuia din mostenirea parintelui va fi culeasa de sotul supravietuitor. Capacitatea succesorala a disparutului se desfiinteaza cu caracter retroactiv daca se constata fizic sau prin hotarare judecatoreasca definitiva declarativa de moarte ca nu mai exista la data mortii celui care lasa mostenirea. Desigur. ca parte componenta a patrimoniului succesoral lasat de el. ei vor putea culege. In aceast sens. De exemplu. indiferent daca a intervenit sau nu o hotarare judecatoreasca declatativa de disparitie si indiferent de timpul care ar fi trecut de la disparitia persoanei. Astfel se explica posibilitatea unei persoane de a beneficia. In acest caz. este consacrata cu caracter general – dupa regula dreptului roman – si prin art. cel care pretinde mostenirea in numele copilului. cu singura conditie de a se naste viu si nu viabil – art. ci in calitate de mostenitor cu vocatie proprie. tot ce s-a primit din mostenire in numele disparutului va trebui restituit mostenitorilor care au fost inlaturati de la mostenire prin prezenta disparutului sau ale caror cote-parti din mostenire au fost astfel micsorate.7 alin. cu toate ca are ca obiect o universalitate. de bunurile lasate de o alta persoana fata de care nu avea vocatie succesorala (nici legala nici testamentara). respectiv pastra drepturile mostenite. Aceasta regula prevazuta de C. desi sotul supravietuitor nu avea vocatie la mostenirea lasata de socrii lui. Insa capacitatea succesorala a disparutului este numai provizorie. fiindca acest drept. insa numai daca el se naste viu. pana la urma. intervenita dupa deschiderea mostenirii ori declararea prin hotarare judecatoreasca definitiva a mortii lui.2 din Dec.civ. cu conditia sa se nasca viu. urmasii lui care au dreptul sa-l reprezinte succesoral vor pastra cota lui parte din mostenire. stabilindu-se ca data a mortii o data ulterioara deschiderii mostenirii la care are vocatie succesorala. trebuie sa dovedeasca cu orice mijloace de proba admise de lege.mostenirii.

persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au incetat sa existe mai inainte de data deschiderii succesiunii nu mai au capacitate succesorala.61 din C. M. In cazul persoanelor fizice insa. s-a pus problema daca aplicarea ei poate fi extinsa si la materia succesiunii. chiar daca aceasta problema nu coincide cu problema stabilirii filiatiei. In legatura cu dovada conceptiunii. 654 C. deoarece stabilindu-se paternitatea. astfel incat el va raspunde de datoriile mostenirii in limita activului. cand se pune problema mostenirii unui frate decedat cu mai putin sau mai mult de 300 zile inainte de nasterea copilului care pretinde drepturi asupra mostenirii in calitate de frate sau sora. dar in nume propriu. copilul nu va putea mosteni nici chiar pe cale testamentara. copilul nascut dupa 300 zile de la moartea fratelui nu poate reclama mostenirea in aceasta calitate. implicit si in mod necesar s-a stabilit si capacitatea succesorala a copilului nascut dupa moartea tatalui. cum ar fi C.31/1954). De exemplu. deci nu vor putea mosteni. nu se pun probleme. intrucat nu a avut capacitate succesorala la data deschiderii succesiunii.civ. succesorii in drepturi ai persoanei predecedate. Astfel fiind.19 din Dec. iar nu prin reprezentare sau 18 . nefiind subiecte de drept. Daca se stabileste ca defunctul nu putea fi tatal copilului pentru ca acesta s-a nascut dupa 300 zile. Statescu. ea fiind culeasa de mostenitorii in viata (eventual chiar si de descendentii persoanei predecedate. Eliescu. respectiv pentru stabilirea capacitatii succesorale a copilului? Daca problema stabilirii capacitatii succesorale se confunda cu aceea a stabilirii filiatiei. alaturi de alti autori. Consideram insa. nu vor avea drept asupra partii din mostenirea lui de cuius ce s-ar fi cuvenit persoanei predecedate daca persoana predecedata ar fi existat la data deschiderii mostenirii.interesele lui. Numai ca aceasta prezumtie este prevazuta de lege in material stabilirii filiatiei fata de tata. pe care urmeaza sa-l mosteneasca (de ex. Gh. se impune a fi luata in considerare si in privinta stabilirii capacitatii succesorale. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite. putand si abandona bunurile succesorale daca administrarea si lichidarea mostenirii ar fi prea impovaratoare.Persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au incetat sa existe Deoarece au capacitate succesorala numai persoanele care “exista” la data derschiderii succesiunii. art. stabileste o prezumtie legala cu privire la perioada conceptiei ( timpul cuprins intre a treisuta si a o sutaoptsprezecea zi dinaintea nasterii copilului). deoarece “acceptarea mostenirii cuvenita unui minor… va fi socotita intotdeauna ca fiind facuta sub beneficiu de inventar“ (art. partea de mostenire care s-ar fi cuvenit persoanei predecedate va fi culeasa – in cadrul mostenirii legale – de descendentii sai. Asa fiind. nefiind posibila stabilirea cu exactitate a momentului conceptiei.fam. deci. copilul nascut cel mult la 300 zile dupa moartea sotului mamei). cel care pretinde mostenirea in aceasta calitate trebuie sa dovedeasca ca a existat in momentul deschiderii succesiunii – art. Beleiu ca prezumtia legala privitoare la perioada conceptiei (in material mostenirii intereseaza numai perioada maxima de 300 zile de gestatie) are – ca atare – o aplicabilitate generala si. in conditiile prevazute de lege pentru reprezentarea succesorala.

se prezuma ca persoanele socotite mai puternice dupa sex si varsta au supravietuit si. nici unul nu va putea dovedi “existenta”. in cazul in care mai multe persoane au murit in aceeasi imprejurare. in lumina prezumtiei mortii concomitente. sotul de rea credinta nu are vocatie succesorala la mostenirea sotului de buna credinta. solutie ce ar fi. socotindu-se arbitrara. ca fiind si mai echitabila. puteau mosteni. fara sa se poata stabili daca una a supravietuit alteia. el ar mosteni – in concurs cu parintii sotiei – jumatate din mostenirea ei plus obiectele apartinand gospodariei casnice si darurile de nunta. de catre parintii fiecaruia. cea mai justa. 21 din Decretul 31/1954. de exemplu. constatandu-se ca unul dintre ei a fost de rea credinta la incheierea casatoriei(casatoria putativa). prezumtia supravietuirii in functie de varsta si sex fiind criticata. se considera ca ei au murit deodata. ce importanta mai are rezistenta fizica in functie de varsta. In alte cazuri. in astfel de conditii incat nu se poate stabili daca una a supravietuit alteia. Rezulta ca prin comorienti trebuie sa intelegem: doua sau mai multe persoane. Potrivit art. daca sotii. problema prezinta importanta chiar daca ei nu au vocatie succesorala reciproca . problema comorientilor nu se pune. daca intre comorienti nu exista o legatura de sange. unii autori mai adauga inca o conditie si anume ca intre persoanele in cauza sa existe vocatie succesorala reciproca pentru ca numai intr-o astfel de situatie intereseaza a se stabili cu precizie momentul mortii fiecaruia. Deci art. a persoanei in cauza? In plus. daca moartea se produce cu ocazia unei catastrofe aeriene sau feroviare sau cu ocazia prabusirii unei constructii din cauza cutremurului de pamant. Inseamna ca mostenirile lasate de soti vor fi culese. ceea ce evident nu ar fi echitabil. decedeaza in aceeasi imprejurare fara a se putea stabili care dintre ei a supravietuit celuilalt. legatul devine caduc din lipsa capacitatii succesorale a legatarului.21 din Decretul 31/1954 este 19 . ele sunt socotite ca au murit deodata. Daca comorientii au mostenitori diferiti. de cele mai multe ori. daca – nefiind rude si nici soti – unul dintre comorienti a facut testament in favoarea celuilalt. prezumtia mortii concomitente apare. fiind in viata la data deschiderii succesiunii. La aceste trei conditii stabilite de lege. sex. daca s-ar prezuma. indiscutabil. Tot astfel. De exemplu. Daca nu exista o astfel de relatie. in cazul comorientilor – commorientes sau simul periunt . dar casatoria se declara nula sau se anuleaza dupa decesul sotilor. deci. chiar si in literatura juridica a tarilor unde legislatia o prevede. ca doua mosteniri distincte. In schimb. in domeniul devolutiunii legale a mostenirii. Intr-adevar. bunuri care s-ar transmite in cadrul mostenirii lasate de el parintilor lui. Dintre cele doua solutii.retransmitere). daca comorientii au fost casatoriti. prezumandu-se moartea lor concomitenta. de exemplu. In dreptul roman. 31/1954 a consacrat prezumtia mortii concomitente. cunoscute de dreptul roman si de legislatiile ulterioare. ca sotul a supravietuit sotiei. Astfel. deci capacitatea succesorala a vreunuia dintre ei in momentul mortii celuilalt sot. Decretul nr. decedate in aceeasi imprejurare. Deci parintii sotului ar culege o buna parte din bunurile sotiei fiului. avand vocatie succesorala reciproca si ca mostenitori legali ai parintilor lor.

ci mai ales pentru ca ea decurge din textul C. ci din cauza bolilor de care sufereau persoanele in cauza. Problema care se pune este de a sti ce solutie urmeaza a fi adoptata in cazul in care doua sau mai multe persoane fizice cu vocatie succesorala reciproca sau unilaterala. urmand ca mostenirile sa fie considerate deschise in acelasi timp pentru toate persoanele in cauza si diferite. innseamna ca in situatia imposibilitatii dovedirii supravietuirii.aplicabil nu numai in cazul vocatiei succesorale reciproce. de lege ferenda. notariatul public competent a desfasura procedura succesiunii necontencioasa sau de catre instanta chemata sa resolve litigiul succesoral in conditiile in care prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte s-a hotarat ca data a mortii pentru ambele persoane disparate. legala sau testamentara decedeaza in acelasi timp. ele sunt socotite ca au murit deodata. in sensul art. Aceasta solutie se impune nu numai pentru ca este singura in dreptul nostru. Inseamna ca. adica prezumtia mortii concomitente cu consecinta lipsei capacitatii succesorale reciproce sau unilaterale. solutia mortii concomitente fiind logica.21 din Decretul 31/1954.civ. echitabila si legala in toate ipotezele. Este posibila si pastrarea textului actual al art. iar minutul mortii nu poate fi stabilit. de lege ferenda. dar si unilaterale. aplicabil in materie. ele sunt socotite ca au murit deodata sau. 1169. aceeasi zi ? Se considera ca in toate cazurile singura solutie posibila este tot aceea prevazuta de art. ar urma sa fie inlaturata. Deci. 21 din Decretul 31/1954 consacra expres o solutie care s-ar impune si in lipsa lui si nu numai in cazul persoanelor care au murit in “aceeasi imprejurare”. Intr-adevar. din aceasta cauza nu se poate dovedi ca au murit in aceeasi imprejurare. definitive. fara ca una dintre ele sa poate beneficia de mostenirea lasata de cealalta persoana sau de celelalte persoane. Ce solutie urmeaza a se adopta in privinta momentului mortii si drept consecinta a capacitatii succesorale. tot astfel. textul corespunzator ar urma sa fie formulat in felul urmator: in cazul in care mai multe persoane au murit in astfel de imprejurari incat nu se poate stabili daca una a supravietuit alteia.actori incumbit probation – art. ci in toate cazurile in care nu se poate stabili cu certitudine daca una a supravietuit alteia. Rezulta ca art.21 din Decretul 31/1954? Astfel. respectiv predecesul uneia fata de cealalta. dar nu si in aceeasi imprejurare . aratandu-se insa ca dispozitiile se aplica si in cazul in care nu se poate dovedi 20 . deci fara a se putea stabili ordinea deceselor si care nu sunt comorienti. atat in domeniul mostenirii legale cat si al celei testamentare. separate mostenitorilor fiecareia dintre persoanele decedate in acelasi timp. daca doua sau mai multe persoane au disparut fara a se putea constata direct moartea lor si. 21 din Decretul 31/1954. si mai simplu: daca in cazul mortii mai multor persoane nu se poate stabili faptul ca una a supravietuit alteia. drepturile succesorale nu pot fi recunoscute din lipsa capacitatii succesorale. daca capacitatea succesorala se recunoaste numai persoanei care exista la data deschiderii succesiunii si dovada acestei existente trebuie sa fie facuta de cel care reclama mostenirea . daca moartea a survenit in aceeasi zi si ora. legale sau testamentare. conditia referitoare la aceeasi imprejurare este inutila si.

Cauza este o conditie de fond. Pe langa conditiile generale de valabilitate ale contractelor trebuie indeplinite si unele specifice altor operatiuni juridice. cauza sa fie reala-cauza este falsa daca exista eroare asupra motivului determinant ceea ce atrage nulitatea relativa a actului. Nerespectarea acestei conditii atrage nulitatea absoluta a actului. O asemenea reglementare. creanta se transmite la valoarea ei nominala. cauza sa fie licita si morala-cauza este nelicita cand este prohibita de legi. 11) Cesiunea de creanţă. 21 . Se instituie doua prezumtii: valabilitatea cauzei si existenta ei. Pentru a fi valabila cauza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: cauza sa existe –art966 Cod civil. cand este contrara bunelor moravuri si ordinii publice. Art. generala a actului juridic civil. Daca se instraineaza o creanta litigioasa cu titlu oneros se poate exercita retractul litigios. esentiala de validitate. Daca cesiunea se transmite cu titlu oneros cedentul are o obligatie de garantie fata de cesionar. Creditorul care transmite se numeste cedent. cesiunea s-a facut la un alt creditor al cedentului pentru plata creantei sale. Art. Este contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta cu titlu oneros sau gratuit unei alte persoane. Reprezinta obiectivul urmarit la incheierea actului. 12) Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată. ar prezenta avantajul prevenirii oricaror controverse in literatura juridica sau situatii neuniforme in practica judecatoreasca.identitatea de cauza a mortii. iar dobanditorul cesionar. Debitorului cedat i se aduc la cunostinta clauzele contractului de cesiune prin notificare sau debitorul poate accepta cesiunea printr-un inscris autentic pentru a fi opozabila tertilor.1404-Cod civil-retractul litigios nu poate fi invocat in urmatoarele cazuri: cesiunea sa facut unui comostenitor. Cesiunea de creanta este un contract consensual si se incheie valabil prin simplul acord de vointa. 10) Cauza actului juridic civil. Obiectul cesiunii este reprezentat de orice creanta. Prin cesiune se transmite dreptul de la cedent la cesionar. cesiunea s-a facut proprietarului unui imobil care a fost ipotecat pentru a garanta creanta litigioasa. inclusiv de lege lata.967-Cod civil-conventia este valabila cu toate ca cauza nu este exxpresa si este prezumata pana la proba contrara.

se pot desprinde cel puţin trei principii majore: principiul liberei circulaţii juridice a terenurilor. bolovănişuri . pentru instrainarea unor constructii este necesara o aprobare prealabila. Dreptul de proprietate este acel drept real care conferă titularului său posesia . terenurile destinate împăduririlor. amenajări piscicole. plajele . al vecinilor ori al arendaşilor” (art. De aceea . terenuri cu vegetaţie forestieră . 13) Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată. iar altele aparţin dreptului privat . care se împart în : terenuri agricole productive : terenuri arabile . terenuri cu destinaţie forestieră . pomicole. 54/1998. exploatări miniere şi petroliere .16/1994 a arendei etc. a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor. Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari – persoane fizice şi persoane juridice de tip privat . de transport al energiei electrice şi gazelor naturale . precum şi între acestea din urmă şi particulari . monumentele naturii . unele norme juridice cu privire la terenuri aparţin dreptului public . 54/1998 (dar şi din ansamblul legislaţiei în materie: Legea nr. din care fac parte : terenuri folosite pentru transporturi . principiul potrivit căruia înstrăinarea terenurilor prin vânzare se va face cu respectarea dreptului de preemţiune.Constructiile pot fi instrainate prin simplul acord de vointa al partilor. păşunile . Circulaţia terenurilor potrivit Legii nr. Pentru ca cetatenii sa poata avea dreptul la terenuri. de la aceasta neregula existe si exceptii astfel: art. terenuri cu destinaţie specială . terenuri din intravilan . –Din cuprinsul Legii nr. 54/1958 stabileşte: „Înstrăinarea. din care fac parte: terenurile împădurite. rezervaţiile . între persoanele juridice de tip public . livezile . terenurile neproductive – râpe . 5). In cazul in care proprietarul terenului este si proprietarul constructiei se impune instrainarea in forma autentica. fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale. prin vânzare. Legea nr. În funcţie de destinaţie .813-Cod civil-pentru contractul de donatie este necesara forma inscrisului autentic. folosinţa şi dispoziţia 22 . aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile . instrainarea este valabila conform principiului consensualismului. exista in acest sens dreptul de proprietate. Codul civil. alte amenajări ale localităţilor. In celelalte cazuri constructiile se instraineaza conform principiului consensualismului. daca prorpietarul constructiei nu este si proprietar al terenului. fâneţele . viile . pepinierele viticole . În acest sens Legea nr. ci este titularul unui drept de superficie. 18/1991. terenuri folosite pentru construcţii şi instalaţii hidrotehnice . terenurile se clasifică astfel : terenuri cu destinaţie agricolă . dacă acestea sunt cuprinse în amenajamentele silvice. ansamblurile şi siturile istorice şi altele asemenea.. terenuri aflate permanent sub ape : albiile cursurilor de ape . principiul potrivit căruia înscrisul autentic este o condiţie de validitate a înstrăinării terenurilor.

43 din lege. când anumite bunuri . iar în zonele de câmpie . cu confirmare de primire .Prin legea nr. Tot articolul 1310 stabileşte şi excepţia de la această regulă . terenurile se clasifică în: terenuri aflate în proprietate privată.asupra unui bun . 18/1991.După forma dreptului de proprietate asupra terenurilor . pot fi vândute doar numai de anumite persoane sau numai în anumite condiţii . 1 . 19 alin. 1 stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care solicită să li se constituie un drept de proprietate asupra terenurilor care 23 . rămân valabile fără nici o altă confirmare. 18/1991 . urmând ca pentru ieşirea din indiviziune . în zona colinară . 2 din lege nr. pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate . legea nr. 1/2000 prevede că drepturile dobândite cu respectarea prevederilor legii fondului funciar . Terenurile proprietate de stat administrate de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice . în putere proprie şi în interes propriu . Punerea în posesie a proprietarilor se va face în prezenţa fiecărui proprietar care va semna tabelul de luare în primire a terenului . Articolul 1310 Cod civil consacră principiul liberei circulaţii a bunurilor susceptibile de a forma obiectul dreptului de proprietate . prin art. se emite persoanelor îndreptăţite ( soţ . potrivit art. Art. 14 alin. cum este situaţia terenurilor agricole asupra cărora s-a constituit dreptul de proprietate . exclusiv şi perpetuu. adică să nu fie ocupate de construcţii sau să nu fi făcut obiectul punerii în posesie în favoarea altor persoane cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate . terenuri aflate în proprietate publică. 1 din legea nr. art. care se referă la bunuri . soţie ) . în sensul că prin lege se poate stabili prohibirea înstrăinării anumitor bunuri . pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii . Aceste prohibiţii pot fi absolute . cu respectarea normelor juridice în vigoare . iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor . care sunt scoase din circuitul civil . care prin natura lor sau printr-o declaraţie a legii sunt de uz public şi deci inalienabile . 2 alin. asupra datei la care va avea loc punerea în posesie . aparţin domeniului public al statului şi rămân în administrarea acestora – art. Titlul de proprietate se emite de către Comisia judeţeană de aplicare a Legii fondului funciar . 1/2000 . în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi . regula punerii în posesie pe vechile amplasamente a fost generalizată . republicată . Ulterior . atribuirea efectivă a terenurilor se face . sau relative . 18/1991 au fost declarate inalienabile temporar anumite bunuri imobile . persoanele care au domiciliul în alte localităţi şi cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate . procese verbale de punere în posesie sau titlul de proprietate . În acest scop . 21 şi art. pe baza documentelor înaintate de către comisiile locale . 2 din legea nr. cu condiţia ca acestea să fie libere . destinate cercetării şi producerii seminţelor şi materialului săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasă . după validarea propunerilor înaintate de către comisii Titlul de proprietate . aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Potrivit art. pe vechile amplasamente . pentru cetăţenii în viaţă . comisiile locale trebuie să încunoştinţeze în scris . care deşi nu sunt declarate inalienabile . În acest sens . 19 alin. 35 alin.

cu condiţia ca să se oblige să le lucreze şi să creeze gospodării. în acea localitate. 21 şi 43 sunt obligate să respecte întocmai condiţiile impuse de lege . 1 . celor care solicită în scris terenuri agricole până la 10 ha.-uri sau să nu fi adus teren în cooperativă . în echivalent arabil de familie . . timp de 10 ani socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea. Prin prevederile art. ei pierd dreptul de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor realizate pe acestea .A. se dispune că în zonele montane cu climă defavorizată . Sistarea ambelor feluri de proprietate se face prin imparteala.P. simultan si concomitent. nulitate ce poate fi invocată de către primărie . Articolul 20 din lege dispune că în localităţile cu excedent de suprafaţă de teren agricol şi cu deficit de forţe de muncă în agricultură se poate atribui . fără alte condiţii.s-au aflat în patrimoniul C. la propunerea primăriilor locale. Pentru reconstituirea proprietăţii private asupra terenurilor şi crearea condiţiilor pentru o nouă organizare a exploatării acestora . în localitatea de unde pleaca. iar dacă solicită aceasta alte familii din alte localităţi . 18/1991 .A. prin decizia Prefecturii a fost constituită o comisie. să-şi stabilească domiciliul în localitatea respectivă şi să nu aibă teren în proprietate . potrivit art. 19 alin. 18/1991 în ce priveşte constituirea dreptului de proprietate . se pot atribui . 14) Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie. 43 din legea nr. indiferent dacă au fost cooperatori sau angajaţi . s-a dispus desfiinţarea fostelor cooperative agricole de producţie şi lichidarea acestora . terenuri agricole celor care solicită în scris aceasta . dacă nu le respectă .P. în echivalent arabil de familie . asupra unui bun nefractionat in materialitatea lui. sau să fi adus mai puţin de 5. prin lege . de către procuror sau de orice persoană interesată Articolul 49 din legea nr. 32 din legea nr. În acest caz atribuirea făcându-se prin ordin al prefectului în limita a 10 ha. la cerere . prefectură .-urilor . În scopul lichidării patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie .000 mp. Cele doua feluri de proprietate se deosebesc prin urmatoarele: in cazul dreptului de proprietate in devalmasie proprietarii nu au determinata nici macar o cota parte ideala din dreptul de proprietate. Ambele tipuri de proprietate apartin la doua sau mai multe persoane. beneficiarilor dreptului de proprietate le este interzisă înstrăinarea terenurilor prin acte între vii . se impune obligaţia de a-şi stabili domiciliul în localitatea unde cer teren agricol şi de a renunţa la proprietatea avută în extravilan . in timp ce in cazul proprietatii pe cote parti fiecare titular are o 24 . În toate aceste cazuri de constituire a unui drept de proprietate asupra unui teren agricol . Nerespectarea acestei dispoziţii legale imperative este sancţionată de lege cu nulitatea absolută a actului de înstrăinare . 1871991 prevede că persoanele cărora li s-a constituit dreptul de proprietate în condiţiile art. respectiv să fi lucrat efectiv cel puţin trei ani în fostele C. astfel că .

privitoare la incheierea de acte juridice in numele incapabililor si privitor la incuviintarea actelor juridice ale celor cu capacitate restransa. 950 trebuie intregite cu cele ale Decretului 31/1954 si ale Codului familiei. Obiectul actului juridic civil.Capacitatea de a contracta apare ca o expresie a capacitatii de exercitiu a persoanelor fizice si de aceea dispozitiile art. Ea precede consimtamantul si 25 . prin dispozitiile speciale. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Cod civil prevede ca: “Persoanele capabile de a se obliga nu pot opune minorului si interzisului incapacitatea lor”. care rezulta din minoritate si din punerea sub interdictie. nesocotirea unor incapacitati speciale poate sa atraga fie nulitatea relativa. fie partile pot sa stabileasca si alte conditii sau cerinte de valabilitate. Cat priveste incapacitatea minorilor si a interzisilor. 950: “Necapabili de a contracta sunt minorii. 952. 15) Condiţiile actului juridic civil. pe langa incapacitatile generale. in cazul proprietatii in devalmasie nici unul dintre codevalmasi nu are dreptul sa instraineze dreptul sau deoarece nu se cunoaste cotaparte ce revine fiecaruia. cu incuviintarea ocrotitorului legal si de catre autoritatea tutelara. art. Cauza -. O cerinta de valabilitate a consimtamantului. in cazul devalmasiei sotilor opereaza mandatul reciproc de reprezentare. in genere toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte”. ceea ce inseamna ca fie legea. ceea ce inseamna ca cererea de declarare a nulitatii unui act juridic incheiat de un minor sau de un interzis poate fi introdusa doar de cei in cauza (minorul sau interzisul). interzisii. In schimb. dreptul de proprietate in devalmasie are caracter intuitu personae. iar proprietatea pe cote parti se naste independent de calitatea coproprietarilor. 949: “Poate contracta orice persoana ce nu este declarat incapabil de catre lege”. existenta unor incapacitati generale instituite de legiuitor pentru anumite persoane si in privinta anumitor acte juridice. chiar daca bunul in materialitatea sa ramane nefractionat. fie nulitatea absoluta a contractelor. in cazul proprietatii pe cote-parti fiecare coproprietar poate dispune liber de cota sa parte . cat si actele unilaterale. iar in cazul coproprietatii pe cote parti se aplica principiul unanimitatii. Potrivit art. art. la modul general. o conditie de valabilitate a actului juridic. prin reprezentantul legal. dupa cum acea incapacitate a fost instituita pentru a proteja un interes public sau a unui interes precumpanitor privat. Doctrinar. s-a apreciat ca aceleasi conditii privesc atat contractele. textul se refera la cerintele esentiale pentru valabilitatea unui act juridic.cota parte din dreptul de proprietate. 948. 90 enunta. Capacitatea de a contracta Art. Potrivit art. In al doilea rand. In al doilea rand. conditiile esentiale pentru validitatea unei convetii sunt: 1) Capacitatea de a contracta 2) Consimtamantul valabil al partii ce se obliga 3) Un obiect determinat 4) O cauza licita Textul se refera la conditiile cerute pentru valabilitatea unei conventii (contract).

pe motiv ca are o cauza ilicita. Mai intai. scopul imediat al celui care se obliga este intentia de a gradifica. 967. ele aveau un scop mediat fie ilicit. ceea ce inseamna ca legiuitorul a identificat. doctrinar. fie unilateral. va trebui sa faca dovezile corespunzatoare. In contractele cu titlu gratuit (in liberalitati). uneori. Cauza a fost asimilata cu scopul acestuia. practic. iar potrivit art. prin includerea in ea a scopului mediat. obiectiv si invariabil. cauza imorala cu cea ilicita. Cauza mai trebuie sa fie licita. erau licite si morale. avand in vedere anumite insusiri ale obiectului acestuia. in vreme ce alta persoana are in vedere niste calitati ale persoanei cu care contracteaza. In realitate cauza falsa se rezuma la o eroare asupra cauzei si ca urmare consecintele sale trebuie sa fie aceleasi cu ale erorii. cu toate ca cauza nu este expresa”. aparent. lipsa ori falsitatea acesteia. 968. care. nu falsa. iar. scopul imediat al fiecarei parti este considerarea prestatiei pe care o va executa cealalta parte. Cod civil: “Cauza este nelicita cand este prohibita de legi. in cadrul acestei categorii de contracte. consimtamantul trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pentru a duce la incheierea unui act 26 . de a procura altuia un avantaj economic fara a primi in schimb un echivalent. in realitate. cat si atunci cand consensul uneia dintre parti a fost viciat prin violenta. iar in aln. ea trebuie sa existe. doar atunci cand lipseste discernamantul. De pilda. fie imoral. in contractele sinalagmatice si oneroase. contra bunelor moravuri si ordinii publice”. imorala sau pe motiv ca aceasta ar lipsi sau ar fi falsa. mobil care difera de la persoana la persoana si de la contract la contract. aln. Cat priveste dovedirea cauzei. Cod civil prevede ca: “Conventia este valabila. mai exact. practic. si-a vadit utilitatea practica prin aceea ca a permis instantei de judecata sa cenzureze legalitatea si moralitatea anumitor conventii. 2: “Cauza este prezumata pana la dovada contrarie”. 1. b) Scopul mediat -. El consta in mobilul concret care determina o persoana sa consimta la incheierea unui anumit contract. ceea ce inseamna ca. doar manifestarea exteriorizata a hotararii uneia dintre parti de a incheia un act juridic. Un element subiectiv. Consimtamantul Prin consimtamant se desemneaza. cauza trebuie sa raspunda anumitor cerinte. cu reprezentarea mentala a realizarii scopului. nu exista un punct de vedere conturat. Cat priveste lipsa cauzei. concret si variabil de la un contract la altul. dar daca consideram cauza ca fiind o reprezentare mentala a realizarii scopului inseamna ca ea poate sa lipseasca. Indiferent de intelesul ce i se atribuie. respectiv apreciate prin prisma scopului imediat. cel care afirma caracterul ilicit al cauzei. atunci cand se ridica problema anularii unui contract. Cauza trebuie sa fie reala. Aceasta largire a notiunii de cauza. Teoria moderna asupra cauzei face distinctie intre doua elemente ale acesteia: a) Scopul imediat care este un element abstract. Cele doua texte instituie doua prezumtii: cea a existentei cauzei si cea de valabilitate a cauzei. Pentru a duce la incheierea unui act valabil. alteori. stiind ca cineva poate sa consfinteasca la incheierea unui contract. dar. art. fie bilateral.explica in ultima instanta de ce o anumita persoana consimte la incheierea unui act juridic. insasi acordul de vointa realizat cu ocazia incheierii unui contract.

atunci se considera locatiunea. s-a ridicat problema de a sti daca simpla tacere. Din punctul de vedere al formei. c) Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat intr-un fel in care sa poata face posibila cunoasterea lui de catre cealalta parte sau de catre cei interesati. Avand in vedere ca principiul care carmuieste in dreptul nostru forma actelor juridice este principiul consensualismului. afectata de o conditie pur potestativa suspensiva in favoarea celui care se obliga. fie ca este vorba de o incapacitate speciala. in cazul persoanelor lipsite de capacitate fie ca este vorba de incapacitate rezultata din minoritate sau din punere sub interdictie. fiindca acele acte vor fi nule pentru lipsa de capacitate. In esenta.juridic valabil. respectiv faptul de a nu raspunde la propunerile celeilate parti. de regula. tacerea uneia dintre parti. neconcretizata in vreo actiune sau atitudine. pentru care art. De precizat este faptul ca problema discernamantului se poate ridica si se poate discuta doar in cazul persoanelor care au capacitatea de a contracta sau incheia acte juridice si aceasta deoarece. Ex: Cazul contractului de locatiune. intr-un anumit termen. se face distinctie intre forma ceruta pentru insasi valabilitatea actului juridic. sa aiba valoare de consimtamant. problema discernamantului nu intereseaza. ci numai de cerintele privind dovada actului juridic. neindoielnic. verbal si chiar printr-o atitudine din care se rezulte. Problema exteriorizarii consimtamantului poate fi analizata si in corelatie cu ceea ce se cheama forma actului juridic. exprimata intr-o forma de genul: “Iti voi da. Apoi. nu va avea valoare de consimtamant o manifestare de vointa sau un acord dat din curtoazie (complezenta). intentia unei persoane de a incheia un act juridic. de regula. b) El sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. prevazuta expres de lege. in mod expres. Cod civil prevede ca: “Daca dupa expirarea termenului stipulat in contractul de locatiune. exteriorizarea consimtamantului se poate face in orice fel: in scris. nulitatea absoluta a actului juridic. Cerintele consimtamantului a) El trebuie sa provina de la o persoana care are discernamant. daca voi vrea”. locatarul ramane si este lasat in posesia bunului dat in locatiune. cerinta care rezulta din insusi definitia actului juridic civil. printr-un contract prevad ca in raporturile dintre ele. acarei neindeplinire atrage. iar nerespectarea ei nu atrage 27 . respectiv contractul de locatiune ca reinnoit” -. Prin urmare. b) Aceea in care partile. caracteristica actelor solemne si care poate fi privita ca o conditie de valabilitate a consimtamantului. Aceasta cerinta rezulta din definitia consimtamantului. 1437. are valoare de consimtamant. are posibilitatea de a realiza semnificatia si consecintele actului pe care-l incheie. s-a retinut ca tacerea poate valora consimtamant in trei imprejurari: a) Atunci cand legea ii confera aceasta valoare. la fel cum nu va avea valoare de consimtamant o manifestare de vointa. putem trage concluzia ca. Doctrinar. Tacita relocatiune. forma ceruta pentru probatiunea actului juridic (ad probationem). c) Aceea in care obiceiul locului confera tacerii valoare de consimtamant. Aceasta forma este extrinseca consimtamantului. forma care nu mai tine de valabilitatea consimtamantului.

Prin Legea nr. in cazul unui litigiu. care au menirea de a face opozabilitatea acestui act tertelor persoane. Pentru acest contract exista coditii speciale de validitate: daca persoana in favoarea careia renta s-a constituit a incetat din viata in momentul constituirii ori s-a constituit renta in favoarea unei persoane afectate de o boala de care in 20 de zile de la data incheierii contractului a decedat. s-a instituit renta viagera agricola. si se platesc in cuantumul prevazut in contract. prin vointa partilor contractului. iar in contextul acesteia sunt frecvent amintite o seama de operatiuni ulterioare incheierii actului juridic. prin sechestrarea si vanzarea silita a unor bunuri ale acestuia. In conditiile legii. Cuantumul ratei de renta se stabileste in mod liber. 16) Contractul de rentă viageră. Sumele ce se platesc drept rata de renta pot fi revizuite (indexate) pe cale judecatoreasca. pentru ca creditorul sa poata opune dreptul sau unei terte persoane. sau prin testament (legat). In al treilea rand. Despre o forma a actului juridic ceruta pentru insasi opozabilitatea lui. Partile contractante pot stabili cuantumul rentei viagere si termenele la care sa se efectueze plata ratelor de renta. a intervenit decesul crediretierului dupa implinirea a 20 zile de la incheierea contractului si debirentierul avea cunostinta despre iminenta mortii acestuia). ca parte contractanta. Neplata la termen da credirentierului dreptul de a executa pe debirentier. ea este in principiu divizibila. Contractul de renta viagera este contractul prin care o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani unei alte persoane in schimbul unei prestatii periodice in bani care urmeaza a i se plati la decesul sau. contractul poate fi lovit de nulitate absoluta (ex. catre debirentier. respectivul act. 953: “Consimtamatul nu este valabil cand este dat prin eroare. Art. situatie in care se aplica regulile privitoare la libertati. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei. se poate vorbi doar atunci cand insasi actul juridic trebuie incheiat printr-un inscris autentic. caz in care este echivalenta cu o donatie.nevalabilitatea actului juridic. cu executarea succesiva. In situatia in care renta este cu titlu oneros. nu se mai face transmisiune de bunuri. este indreptatit sa pretinda si sa primesca renta viagera de la debiretier. Renta se poate infiinta intre vii. se vorbeste de forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic. cu titlu gratiut. Credirentierul. contractul este lovit de nulitate absoluta pentru lipsa cauzei contractului. translativ de proprietate. constituirea se face prin instrainarea de catre credirentier a unui bun al sau. care ii plateste pretul sub forma de renta. cu titlu oneros. ci doar imposibilitatea de a dovedi. smuls prin violenta sau surprins prin dol”. Este un contract aleatoriu. Renta se poate constitui in favoarea uneia sau mai multor persoane. d) Consimtamantul sa fie neviciat. Renta se plateste credirentierului la termenele stipulate in contract. Ratele de renta trebuie platite de debirentier in cuantumul si la 28 . consensual. Daca renta este cu titlu gratuit.

) . raspunderea in caz de neexecutare. se obliga sa execute pe riscul sau si in mod independent o anumita lucrare pentru cealalta parte. Debirentierul nu se poate elibera de plata rentei prin restituirea lucrului. In baza contractului de antrepriza. dar nu liberalitate. Regulile referitoare la antrepriza se aplica .termenele stipulate in contract pana la decesul credirentierului. in caz de exagerare hotarand instanta.in lipsa unor reglementari speciale sau in completarea lor . obligatia de plata se transmite asupra mostenitorilor acestuia. instanta neavand dreptul sa stabileasca pretul. deoarece contractul este obligatoriu pentru el. nefiindu-i aplicabile regulile speciale pentru aceasta din urma categorie de acte juridice (reductiune.1413). contractul este nul daca pretul nu este determinat sau cel putin determinabil in momentul incheierii contractului. prezumandu-se acceptarea de catre client a pretului practicat de antreprenor.3 din Legea nr. mai frecvent.36/1995 si art. Intrucat Codul civil defineste antrepriza prin referire la un "pret determinat" (art. Ratele de renta platite nu se restituie datorita caracterului aleatoriu al contractului.si lucrarilor (activitatilor) intelectuale. inclusiv juridice (date de notari publici. In cazul antreprizei. Aceasta spre deosebire de contractul de vanzare-cumparare. raport.mai putin reprezentarea judiciara. Deosebiri fata de alte contracte. in cazul lucrarilor de mai mica importanta. intrucat regulile aplicabile sunt diferite (de exemplu. contractul nu mai este de antrepriza. suportarea riscurilor etc. intrucat pe baza acestui contract se executa lucrari de mare valoare si importanta (construire de cladiri. numita client in schimbul unui pret.) si. revocare si alte reguli caracteristice numai liberalitatilor). asa-numitele prestari servicii (confectionarea sau repararea obiectelor de uz personal ori de uz casnic etc. In caz de moarte a debirentierului. meditatii. consultatii profesionale. care este lovit de nulitate in lipsa pretului determinat sau determinabil in momentul incheierii contractului . una dintre parti. salariul se plateste dupa cantitatea si calitatea muncii depuse. este un element esential al antreprizei. In baza contractului de munca. mandat si depozit). ci un act dezinteresat (contract cu titlu gratuit).). pretul (stabilit intr-o suma de bani sau o alta prestatie). locatiune. obligatia de garantie pentru vicii. vanzare. asa cum nu este competenta nici sa modifice pretul convenit de parti. Datorita faptului ca antrepriza se aseamana cu anumite contracte. Antrepriza prezinta o importanta practica deosebita. In schimb. este necesar sa o deosebim de aceste contracte (de munca. 29 . predat clientului. care este o varianta de mandat). se plateste numai rezultatul muncii antreprenorului. de exemplu.8-9 din Legea nr. avocati -art.In toate cazurile insa. se admite ca determinarea pretului nu conditioneaza incheierea contractului. 17) Contractul de antrepriză. Rezolutiunea contractului trebuie solicitata instantei judecatoresti. numita antreprenor. in cazul lucrarilor de mare amploare. lucrari de instalatii si reparatii la constructii etc.51/1995 . In lipsa lui (serviciu gratuit).

3 C. Din aceasta cauza contractele incheiate de antreprenor cu tertii.civ. Iar daca materialele necesare executarii lucrarii sunt procurate de client sau daca este vorba de executarea unor lucrari de constructii pe terenul clientului (chiar cu materialele antreprenorului).art. Antrepriza se deosebeste si de mandat. antreprenorul (care . de exemplu. valoarea pieselor care se inlocuiesc nu trebuie sa fie adaugata la valoarea materialelor folosite.Salariatul isi executa obligatiile de serviciu fiind in dependenta -subordonare juridica . de confectionat.).poate fi si comerciant) se bucura de independenta juridica cat priveste modul de executare a lucrarii in conformitate cu comanda primi-ta de la client (proiecte.spre deosebire de salariat . nici de pagubele pe care le-ar putea suferi antreprenorul sau lucratorii din cauza accidentelor survenite in cursul executarii lucrarii.1000 alin. aprecierea trebuie sa fie facuta cu multa atentie. iar contractul de antrepriza nu serveste drept temei pentru folosinta unui lucru. clientul nu raspunde de pagubele cauzate de antreprenor sau lucratorii sai tertilor si. Antrepriza nu este o varianta a locatiunii (cum apare in C. .civ. de regula. Astfel. masuri sau alte directive). personala . nu prin compararea pur aritmetica a valorii celor doua prestatii. conform art. intrucat mandatul are ca obiect principal incheierea de catre mandatar de acte juridice (cu terte persoane) pe seama mandantului pe care. ci un contract independent. in toate cazurile.unor lucratori. Intrucat antreprenorul pastreaza toata independenta in executarea lucrarii si intre partile contractante nu se creeaza raport de subordonare (prepusenie). El organizeaza munca dupa aprecierea sa si. contractul este. Stabilindu-se un raport de prepusenie. planuri.1410 si urm. program de lucru etc. In virtutea acestei independente. In toate cazurile insa. Antrepriza se deosebeste si de locatiune (loctio rei) prin faptul ca pretul locatiunii este determinat in raport cu durata folosintei. privita ca rezultat .). antreprenorul neavand putere de reprezentare. In acest caz. inclusiv subantreprenori. de antrepriza. comitentul raspunde fata de terti pentru faptele persoanei incadrate in munca (prepus). Daca.totala fata de patron si obligat sa respecte regulile stabilite de acesta (regulament de ordine interioara. bineinteles. contractul va fi calificat antrepriza.civ.sub indrumarea sa nemijlocita. operatiunea juridica se aseamana cu vanzarea unui lucru viitor. in cazul reparatiilor facute la autovehicule. in afara 30 . materialul procurat de antreprenor este elementul esential al contractului. daca din intentia partilor rezulta ca procurarea materialului de catre antreprenor nu constituie decat o clauza accesorie a contractului. In schimb.) pretul stabilit cuprinzand si contravaloarea materialului. iar antrepriza are ca obiect o lucrare (prestatii materiale sau intelectuale) efectuate de antreprenor pentru client. Cand antreprenorul se obliga a procura pe langa munca sa si materialul necesar pentru confectionarea lucrului care face obiectul contractului (art. spre deosebire de contractul de munca.1478 C. o efectueaza pe propriul sau risc. al carui obiect principal este realizarea lucrarii. operatia juridica trebuie calificata vanzare a unui lucru viitor. din contra. depasind in mod vadit valoarea muncii. el este liber sa incredinteze executarea efectiva (materiala) a lucrarii . il reprezinta.

uneori. fie a actelor de dispozitie. Aceasta dispozitie se explica prin faptul ca. riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) este suportat de proprietar (res perit domino). raspunderea pentru pastrarea lucrului se angajeaza dupa aceleasi reguli in ambele cazuri. se aplica regulile de drept comun. reparatii curente la un imobil) sau un act de dispozitie (de exemplu. dupa care clientul poate obtine predarea silita. In materia contractului de antrepriza. dupa cum contractul reprezinta un act de administrare a patrimoniului (de exemplu. el ramane proprietarul lor si al lucrarii pana la terminarea ei. In aceste cazuri. iar nu de munca.cazurilor prevazute de lege. Antrepriza este un contract consensual (iar nu real). in baza unui contract de mandat separat. transformari etc. fara a descompune operatiunea juridica dintre parti in doua contracte distincte. In acest sens. In principiu. Pentru ca antreprenorul sa-l reprezinte pe client (de exemplu. Clientul trebuie sa aiba. cu executare succesiva si consensual . nu produc efecte fata de client. Daca materialele sunt procurate de client. Cat priveste proba contractului.).10 din Decretul nr. daca lucrul piere..". nu pot fi aplicate dispozitiile privitoare la capacitatea minorului de a incheia un contract de munca (art. potrivit regulilor generale. el trebuie sa primeasca imputernicirea corespunzatoare din partea clientului. respectiv sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru incheierea fie a actelor de administrare. devenind proprietar. dupa cum am vazut. antrepriza este un contract incheiat intuitu personae. In sfarsit. prevede: "Cand lucratorul da materia. inainte insa de a se fi tradat. Legea nu cere nici o forma speciala pentru validitatea lui. fie in orice chip. art. Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral) cu titlu oneros. Cat priveste proprietatea. De altfel. Intrucat antrepriza este un contract civil. Capacitatea partilor contractante. si depozitarul efectueaza anumite lucrari in vederea conservarii lucrului depozitat. daca materialele in vederea executarii lucrarii sunt procurate de client sau lucrarea se executa asupra unui lucru corporal predat antreprenorului. construirea unei case). dauna ramane in sarcina sa. chiar daca lucrarea se executa asupra unui bun al clientului (reparatii. Antreprenorul va fi obligat sa execute personal lucrarea numai daca exista clauza contractuala in acest sens sau rezulta din imprejurari (de exemplu. operatia juridica se aseamana si cu depozitul. interventia chirurgicala contractata cu un medic etc.). in vederea obtinerii autorizatiei de constructii). comutativ. antreprenorul ramane proprietarul materialelor pana la predarea lucrarii clientului si suporta pagubele 31 .1479 C. calificarea operatiei trebuie sa se faca dupa cum efectuarea lucrarii sau pastrarea lucrului formeaza continutul principal al contractului. antreprenorul trebuie sa aiba. deoarece predarea bunului in vederea executarii lucrarii poate avea loc si dupa incheierea contractului.31/1954). Acest caracter vizeaza insa numai organizarea si conducerea lucrarii de catre antreprenor. capacitate deplina de exercitiu. mai ales ca. In schimb. daca materialele sunt procurate de antreprenor. tabloul comandat unui pictor renumit.civ. creditorii antreprenorului neavand asupra lor drept de gaj general. in toate cazurile.. el pastreaza proprietatea lor (si a lucrarii) si in cursul executarii.

Clientul este obligat sa receptioneze si sa ia in primire lucrarea dupa terminarea ei integrala. in parte sau total. de antreprenor.). In acest caz. se va putea angaja raspunderea lui potrivit dreptului comun (daune-interese pentru cheltuieli de depozitare. fiind posibila si obligarea antreprenorului la executarea lucrarii sub sanctiunea platii daunelor cominatoru sau executarea in contul debitorului-antreprenor cu 32 . ci de suportarea pagubei rezultate din procurarea de catre client a unor materiale necorespunzatoare. antreprenorul suporta riscul contractului in sensul ca.rezultate din pieirea lor.1480 C. posibilitatea de a cere plata pretului. antreprenorul are dreptul sa pretinda plata pretului. Raspunderea pentru neexecutare.) si este debitorul obligatiei imposibil de executat (res perit debitori). in calitate de proprietar. reconstructia) n-a devenit prin aceasta imposibila.). clientul va fi obligat sa plateasca pretul numai o singura data (cu exceptia celor doua cazuri mentionate: punerea in intarziere a clientului si viciile materialelor). dar executarea ulterioara (de exemplu. Clientul va fi obligat sa plateasca pretul numai daca a fost pus in intarziere in ceea ce priveste obligatia de a verifica (receptiona) si de a lua in primire lucrarea executata. antreprenorul nu are dreptul la plata pretului (remuneratiei). iar instanta va putea constata executarea lucrarii potrivit clauzelor contractuale. Daca materialele au fost procurate de client. Prin urmare. a pierit fortuit. In cazul lucrarilor mai insemnate. daca executarea contractului (predarea lucrarii executate) devine imposibila datorita cazului fortuit sau fortei majore. Deoarece insa materialele se gasesc in detentiunea antreprenorului. clientul este obligat sa plateasca pretul stabilit o data cu receptionarea si luarea in primire a lucrarii. deoarece s-a obligat pe riscul sau (art. iar partile platite de client se prezuma ca au fost verificate.civ. suportarea riscurilor de catre client etc.1479 si 1481 C.1481 C. el suporta riscul pieirii lor. Daca lucrarea executata. care este obligat sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea lor in bune conditii. in toate cazurile. cu toate consecintele ce decurg din executare (de exemplu. In caz de neexecutare culpabila a lucrarii antreprenorul raspunde fata de client potnvit dreptului comun clauza penala.civ. daca in contract sa prevazut plata pretului pe masura executarii lucrarii. In cazul unui lucru ce se masoara sau care are mai multe bucati. in calitate de proprietar.civ. caci nu a predat clientului rezultatul muncii sale. Art. de fapt. Riscul contractului este suportat.). daune-interese. clientul poate invoca exceptio non adimpleti contractus daca antreprenorul nu-si executa obligatiile potrivit clauzelor contractuale.) Daca clientul nu-si executa obligatia de a receptiona si de a lua in primire lucrarea executata. Daca parlile nu s-au inteles altfel.civ. lar daca lucrarea este terminata clientul poate cere instantei constatarea executarii ei si predarea silita. el va fi tinut sa faca dovada ca pieirea s-a produs fara culpa din partea sa" (art. receptionate (art. in calitate de proprietar. mai precizeaza ca daca lucrul a pierit din cauza unui viciu al materialelor procurate de client. receptia se poate face si pe parti. nu mai este vorba de riscuri (caci pieirea nu se produce dintr-un caz fortuit sau de forta majora).l482C. conservare etc. desi a executat lucrarea (sau o parte din lucrare) de doua ori.

in masura in care aceste lucrari si materiale ii sunt folositoare (art. cat priveste incetarea contractului. pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale lucrarii.rolul de antreprenor. ca receptia lucrarii din partea clientului fara obiectii si rezerve . Deoarece subantreprenorii contracteaza numai cu antreprenorul.nr. incheind in acest sens. parchetar. antreprenorul are dreptul sa incredinteze executarea unor parti din lucrare unor subantreprenori. se aplica termenul general de prescriptie.1487C.). in toate cazurile.aptitudinile antreprenorului avand importanta. De exemplu.1485). Precizam. Pentru aceste vicu. In lipsa de stipulatie contrara in contractul de antrepriza de constructii.civ. subantreprenorul avand . 167/1958. daca ea este temporara.).in cadrul acestor raporturi .daca nu a fost obtinuta prin frauda (fraus omnia currumpit) . insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predare (art.167/1957). Clientul este insa obligat sa plateasca mostenitorilor antreprenorului valoarea lucrarilor executate si a materialelor pregatite.echivaleaza cu descarcarea antreprenorului si decade pe client din dreptul de a invoca ulterior viciile aparente ale lucrarii. In raporturile dintre antreprenor si subantreprenor. fiind aplicabila teoria riscului contractului. in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. ca orice contract sinalagmatic. Potrivit Codului civil. potnvit legii sau contractului el datoreaza garantie. In caz de imposibilitate fortuita de executare. se aplica regulile prevazute pentru antrepriza (art.civ. caci obligatia nu poate fi vesnica.civ. chiar daca nu executa personal lucrarea . in primul rand.5 din Decr. in proportie cu pretul stabilit in contract. contractul poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti. lucrari de intretinere) si nu s-a prevazut un termen. Daca obligatia antreprenorului este succesiva (de exemplu.1 din Decr. Raspunderea pentru viciile lucrarii.1486 C. Conform art. pentru lucrarea efectuata. antreprenorul raspunde contractual fata de client pentru 33 . obligatia se stinge.nr.). dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unei lucrari executate se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni. Daca viciile au fost ascunse cu viclenie. Intrucat contractul se formeaza intuitu personae . 1489-1490 C. antrepriza poate fi rezolvita la cererea uneia din parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte. raspunderea antreprenorului poate fi angajata numai daca. se suspenda executarea. Antreprenorul raspunde insa. clientul nu are nici o actiune contractuala impotriva lor. iar daca este definitiva.). In afara de aceste reguli speciale. In cazul in care contractul nu ofera elementele necesare. un contract de subantrepriza. In schimb. cu fiecare dintre ei (instalator. dupa ce a fost receptionata de catre client si chiar daca lucrarea nu a fost executata de catre el personal (art.autorizatia justitiei etc. se aplica regulile generale. contractul de antrepriza inceteaza ("se desfiinteaza") prin moartea meseriasului. Aceste termene de prescriptie incep sa curga de la data descoperirii viciilor. electrician etc.11 alin. in cadrul termenului stabilit.). sumele de platit se determina prin experti.este firesc ca la moartea sa contractul sa inceteze. acest termen de un an putand fi modificat prin conventia partilor (garantie conventional. arhitectului sau antreprenorului (art.

3 C. prin urmare. Tot astfel. In sfarsit. Precizam ca. contractand direct cu clientul. subliniem ca pozitia juridica a subantreprenorului nu trebuie sa fie confundata cu aceea a antreprenorului de specialitate.).se obliga sa execute o lucrare de ansamblu (complexa). Fiind o actiune directa. in lipsa acestei dispozitii. fata de acesta pentru lucrarile (partea din lucrari) care formeaza obiectul contractului. la fel cum raspunde si de lucrarile oricarei alte persoane pe care a folosit-o (art. care contracteaza anumite lucrari de specialitate direct cu clientul si raspunde singur. ei nu vor avea calitatea de subantreprenori.1483). in calitate de antreprenor. Aceasta actiune are insa neajunsul de a-i pune pe reclamanti in concurs cu ceilalti creditori ai antreprenorului (de exemplu.art. chiar daca unul dintre ei are rolul de coordonator si ii reprezinta pe ceilalti in raporturile cu clientul in cursul executarii lucrarii. Decretul nr. Codul civil prevede o singura regula speciala de raspundere pentru calitatea constructiei: antreprenorul (arhitectul) de cladiri sau alte lucrari insemnate raspunde daca constructia se darama in tot ori in parte sau ameninta invederat daramarea (cu care se asimileaza viciul care face imposibila folosirea potrivit destinatiei) din cauza unui viciu de constructie sau al terenului intr-un termen de 10 ani din ziua terminarii (receptiei) lucrarii (art.1000 alin. cu toate ca raport juridic direct nu exista intre ei (este deci o dispozitie derogatorie de la principiul relativitatii efectelor contractelor). adica pe calea actiunii subrogatorii (oblice). n-au a suporta concursul celorlalti creditori ai antreprenorului (daca acestia n-au facut o poprire asupra sumelor datorate de client in mainile acestuia. pentru garantarea creantelor neonorate de client (art. daca mai multi antreprenori . 167/1958 a stabilit un termen de 3 ani de la 34 . Ei il actioneaza direct pe client si. proportional cu valoarea creantelor.42 C. 1737 si 1742 C. inainte de intentarea actiunii directe). starea de insolvabilitate sau falimentul antreprenorului nu se va rasfrange asupra creantelor lucratorilor.civ.1487 C. precum si antreprenorii de constructii.) sau indivizibilitatea si nici nu rezulla din natura prestatiei care formeaza obiectul contractului (indivizibilitate naturala). Aceasta masura de ocrotire se adauga privilegiului imobiliar de care se bucura lucratorii. intrucat subantreprenorii nu au calitatea de prepusi.toate lucrarile executate de subantreprenori. fiecare va raspunde pentru partea de lucrare executata si are dreptul la partea corespunzatoare din pret. lucratorii ar trebui sa-l actioneze pe client in calitate de creditori ai antreprenorului. antreprenorul nu raspunde in calitate de comitent (in baza art. fata detertii pagubiti. daca in contract nu s-a prevazut solidaritatea (iar obligatia codebitorilor nu este comerciala . furnizorii de materiale) ceea ce inseamna ca si ei ar trebui sa suporte consecintele insolvabilitatii ori falimentului (lichidarii judiciare in terminologia Legii nr.civ ) pentru faptele lor ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor (inclusiv clientului). tot asa cum nici clientul nu raspunde pentru faptele antreprenorului sau subantreprenorului (ori antreprenorului de specialitate). Lucratorii au deci o actiune directa contra clientului.civ. Fiind antreprenori.64/1995) antreprenorului.com. deoarece obligatia civila cu pluralitate de parti este conjuncta (divizibila).coantreprenori .

167/1958). locatarul). fara a modifica raspunderea pentru daramarea in baza art. In orice caz. Legea nr.2 din Legea nr. deci a statornicit raspunderea antreprenorului pentru orice vicii ascunse. publice. a defectelor de calitate. care in materie de antrepriza -ca de altfel si in materie de vanzare . Reglementarea speciala privind raspunderea antreprenorului (arhitectului) vizeaza numai raporturile lui cu clientul si cu succesorii lui in drepturi (de exemplu.civ. 10/1995 privind calitatea in constructii s-a prevazut raspunderea antreprenorului pentru viciile ascunse ale constructiei ivite in termen de 10 ani de la receptia lucrari. fiind exceptate insa cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. raspunderea antreprenorului urmeaza sa fie angajata potrivit dreptului comun (C.indiferent de forma de proprietate sau destinatie -. 10/1995. (art. in masura in care acesta este responsabil pentru viciile lucrarii care au determinat cauzarea prejudiciul.11 alin. Daca actiunea a fost indreptata impotriva clientului. pe propria cheltuiala.2) pentru viciile ascunse ale constructiei si termenul de 10 ani prevazut de C. in perioada de garantie stabilita potrivit legii"(art.23 lit.civ. pentru care contractul de antrepriza este o res inter alios acta. prin art. exceptate de la prevederile Legii nr. respectiv cu durata de existenta pentru viciile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei de orice categorie (si instalatiilor aferente acestora) . precum si constructiile provizorii (art. art.1483) pentru ipoteza daramarii.civ. au fost inlocuite cu termenul de 10 ani pentru orice vicii ascunse.998-999 C. dupa caz. In acest sens. se angajeaza raspunderea antreprenorului numai daca s-a stabilit un termen de garantie. Pentru aceste constructii.11 alin. In schimb.civ. clauzele contractuale de limitare sau de inlaturare a acestei raspunderi nu pot fi admise.167/1958 (art..nu pot fi reclamate dupa receptie (predare-primire). ci si interese generale.29 din Legea nr. Avand in vedere faptul ca prin instituirea unei raspunderi agravate a antreprenorului de constructii sunt aparate nu numai interesele clientului. prin ruinarea cladirii) poate fi angajata numai delictual (art.civ..). aparute din vina sa.k). tertii pot alege pe calea actiunii impotriva proprietarului (clientului sau succesorilor lui) pe teren delictual (de exemplu. raspunderea antreprenorului pentru pagubele cauzate (de exemplu. Dupa cum rezulta din aceasta reglementare speciala.) sau contractual (de exemplu. iar pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei raspunderea "pe toata durata de existenta a constructiei" (ceea ce inseamna. ele nu ar putea fi admise in 35 .2). cumparatorul constructiei).2alin. In sfarsit.1002 C. de regula. cateva secole). 10/1995 prevede obligatia executantului lucrarilor de constructii "de a remedia.predare pentru descoperirea viciilor unei constructii (art. 10/1995). Clauze contractuale de modificare a raspunderii pentru calitatea constructiei.1483 C. si Decretul nr. termenul de 3 ani prevazut de Decretul nr. fara a distinge dupa cum viciile sunt aparente sau ascunse. In privinta viciilor aparente ale lucrarii. el va avea actiune in regres impotriva antreprenorului. Fata de terti (inclusiv locatarul constructiei).

in caz de egalitate. stabilite de parti. culpa subantreprenorilor nu poate fi invocata drept cauza de exonerare. proportional cu gravitatea culpelor.nr.Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendarii nr. varietate a contractului de locatiune. (inclusiv antreprenori de specialitate. Daca arhitectul n-a facut decat planurile constructiei.nr. bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret. in completarea celor doua acte normative se aplica. numit arenda. 16/1994). inclusiv viciile structurii de rezistenta.nr. Problema impartirii raspunderii intre antreprenor si arhitect se rezolva in functie de clauzele din contract. Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile legislatiei civile.5 din Decretul nr. iar antreprenorul va raspunde pentru viciile de executie. si daca lucrarea a fost executata de doi sau mai multi coantreprenori. antreprenorul fiind responsabil contractual fata de client si pentru lucrarile executate in subantrepriza (cu drept de regres in raport de culpa subantreprenorului). Evident.65/1998 pentru modificarea si completarea L. pentru jumatate.26). fara a se ocupa de executarea lucrarii. in mod corespunzator. In prezenta acestei dovezi. in 36 . este un contract prin care una dintre parti.16/1994 (modificata prin L. in ambele cazuri termenul prescriptiei incepand sa curga de la data descoperirii viciilor in cadrul termenelor aratate. transmite celeilalte parti. el va raspunde alaturi de antreprenor. iar daca viciile au fost ascunse cu viclenie prin implinirea termenului general de prescriptie (art. 18) Contractul de arendare. Aceste reguli urmeaza sa fie aplicate. solvens-ul va avea actiune in regres impotriva celuilalt.).58/1995 si L. inseamna ca. Daca arhitectul a luat parte si la ridicarea constructiei sau viciile sunt determinate si de viciile proiectului. se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni. clientul trebuie sa dovedeasca numai existenta viciului. ei nefiind legati prin raporturi contractuale. ei fiind obligati sa dovedeasca existenta unei cauze straine exoneratoare de raspundere (art. 1082-1083 C.civ. culpa contractuala a antreprenorului (arhitectului) este prezumata.167/ 1958). Dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse. Sunt permise. daca daunele sunt suportate de unul dintre ei. dar si arhitectului (proiectantului). Pentru angajarea raspunderii. dar nu subantreprenori) si raspunderea lor nu este divizibila. in masura in care acestea nu sunt contrare Legii nr. 16/1994 (vz.privinta viciilor care pot determina daramarea sau amenintarea de daramare a constructiei (rezistenta).art. numita arendator. In acest din urma caz. clauze de agravare a raspunderii antreprenorului pentru vicii. in schimb. el va raspunde numai daca se va dovedi ca viciul constructiei provine dintr-un viciu al planului (proiectului). Contractul de arendare . numita arendas. Raspunderea pentru vicii poate sa revina nu numai antreprenorului care executa lucrarea. Subantreprenorul poate fi actionat de catre client numai delictual.

nu se poate admite nici schimbul intre doi (mai multi) arendasi. sub sanctiunea nulitatii absolute.Potrivit legii. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral). se aplica regulile din partea generala a dreptului civil obligational (teoria generala a obligatiilor civile). consacrat de Codul civil. care n-au fost abrogate expres de lege). Desi legea nu prevede expres.3 alin. deoarece aducerea ca aport a folosintei unui bun echivaleaza cu o sublocatiune (sau cesiune). uzufructuar sau alt detinator legal al bunurilor care formeaza obiectul contractului (art. Din aceasta cauza. in com-pletarea acestor norme. spre deosebire de regulile aplicabile locatiunii. 16/1994. Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente in materie. arendasul nu poate avea calitatea de arendator. Rezulta ca.1454 si urm.. si art. legea prevede forma scrisa si inregistrarea ad validitatem. care este un contract consensual. sublocatio est minus). Astfel fiind. prin derogare de la principiul consensualismului. dar consideram ca poate fi recunoscut valabil ca un imprumut de folosinta (comodat). arendarea este un contract solemn .Spre deosebire de locatiune. interdictia de a subarenda atrage dupa sine si interdictia de a ceda contractul de arendare.2) si care are dreptul la exploatarea agricola a bunurilor respective si are capacitatea. arendarea fiind o varietate a acesteia.1) . ca si locatiunea. chiar daca arendatorul ar fi de acord. in vederea folosintei sau exploatarii temporare. este un contract prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. nu o pot face nici cu titlu gratuit . la care se adauga insa si interdictiile prevazute de lege in materie de arendare. intrucat contractul de arendare are natura pur civila.24 alin. Din interzicerea subarendarii mai rezulta ca folosinta bunurilor arendate nu poate fi adusa ca aport social intr-o societate agricola sau asociere simpla in agricultura. Daca un bun agricol se transmite. daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt indeplinite si celelalte conditii de validitate prevazute de lege pentru comodat. Tot astfel. "sunt valabile si opozabile" numai contractele de arendare incheiate in scris (indiferent ca inscrisul este autentic sau doar sub semnatura privata) si inregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la primaria (respectiv primariile) in a carei raza teritoriala se afla bunurile arendate. fiind interzise si oficiile de arendasi (art.1). schimbul reprezentand in materie de locatiune o dubla (multipla) cesiune. deci sub sanctiiunea nulitatii absolute (vz.In calitate de arendator contractul poate fi incheiat de catre proprietar.conditiile aratate. cu titlu gratuit. respectiv indeplineste conditiile necesare pentru incheierea contractului de locatiune. Precizam ca.22).6 din Legea nr. total sau partial. cu executare succesiva si netranslativ de proprietate. contractul este nul ca arendare. partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice (art. Potrivit art. deoarece persoanele care nu pot contracta o arendare. iar apoi dispozitiile care guverneaza locatiunea de drept comun. cerinta formei scrise fiind prevazuta numai ad probationem. bunurile agricole arendate. arendasul nu poate subarenda. "regulile particulare la arendare" prevazute in Codul civil (art. nici locatarul nu poate aduce 37 . Potrivit legii. caci cesiunea (vanzarea) dreptului de exploatare a bunurilor agricole produce efecte mai puternice decat subarendarea (cessio est maius.

el fiind eliberat fata de arendator. plantatiile de hamei si duzi). dar si obligatiile lui.astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. Arendasii. in mod exceptional. acest contract fiind considerat incheiat intuitu personae. institutele si statiunile de cercetare si productie agricola. numit arenda. daca sublocatiunea a fost interzisa prin contractul de locatiune sau conditionata de acordul locatorului . pomicole. In legatura cu calitatea de arendator. el poate contracta executarea unor lucrari cu persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii in agricultura si poate incheia contracte de munca cu salariati permanenti sau sezonieri care se bucura de toate drepturile si de protectia sociala prevazute de legislatia muncii (art. Dar legea nu-l obliga pe arendas sa execute personal toate lucrarile agricole. ale societatilor comerci-ale agricole pe actiuni si ale altor unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole proprietate de stat sa ia in arenda orice fel de bunuri destinate exploatarii agricole (art. Legea nr.ca aport social folosinta bunului inchiriat. Aceasta inseamna ca cesiunea realizeaza si o delegatie perfecta (confundata cu novatie prin schimbare de debitor). Interzicand expres subarendarea si implicit cesiunea contractului de catre arendas.3). pepinierele viticole. viile. sub nici o forma. Atestatul se elibereaza de organele abilitate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (art. pasunile impadurite. legea mai prevede ca regiile autonome. prealabil) al arendatorului. nu poate incheia un contract de arendare in calitate de arendator. arbustii fructiferi.1). ea va avea ca obiect nu numai drepturile arendasului. coparticipant la exploatarea bunurilor agricole sau descendentilor sai (unul sau mai multi) care au implinit varsta majoratului. cesiunea se face (in calitate de cesionar) sotului arendasului. amenajari piscicole si 38 .contractul poate fi incheiat numai de catre persoane fizice care sunt cetateni romani . Intrucat cesiunea se face cu acordul (se subintelege.indiferent daca au domiciliul in tara sau in strainatate . ale institutiilor si statiunilor de cercetare si productie agricola.65/1998 . Rezulta ca arendasul. inclusiv cele cu capital partial sau integral strain.permite cesiuea contractului de catre arendas (in calilate de cedent).si au pregatire de specialitate agricola.3 si 3). sa aiba ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendator (art. practica agricola sau un atestat de cunostinte agricole si reprezinta garantiile solicitate de arendator. daca sunt indeplinite doua conditii(art.18). livezile. 16/1994 . de exemplu.21): exista acordul scris al arendatorului. Legea mai interzice functionarilor publici si salariatilor din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol. prin bunuri agricole care pot fi arendate se inteleg terenurile cu destinatie agricola (arabile. Arendarea fiind un contract sinalagmatic (bilateral) are un dublu obiect: bunurile arendate si pretul platit de arendas. Potrivit legii.4 alin. persoane juridice. terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice. societatile comerciale si alte unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri proprietate de stat nu pot da in arenda bunurile destinate exploatarii agricole (art. In calitate de arendas . membrii unei familii .unul sau mai multi. trebuie sa aiba nationalitatea romana si sediul in Romania.23).

2. platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. Bunurile agricole care formeaza obiectul contractului trebuie sa fie complet si precis determinate (descrierea amanuntita a tuturor bunurilor arendate si inventarul lor. 16/1994: "In contractul de arendare. sau determinata procentual din recolta. un an agricol (in cazul terenurilor). fie sub forma unei sume de bani (arendarea pe bani).5 lit. fie sub forma unei cantitati de produse agricole (parte de recolta -art. pentru a fi in prezenta unui contract de arendare.21 din Legea nr.). 16/1994. in fructe (arendarea pe fructe). de exemplu. durata arendarii (data de la care incepe si data la care inceteaza) trebuie sa fie determinata de catre parti in contract (art.de imbunatatiri funciare. Daca folosinta unor bunuri dintre cele prevazute de lege se transmite cu titlu oneros in alte scopuri (de exemplu. varsta. planul de situatie al terenurilor).1). care "pot fi" avute in vedere de catre parti la stabilirea arendei (art. 25 % din recolta realizata . drumurile tehnologice. de comun acord.Potrivit art. nefiind exclusa nici stabilirea arendei in parte in natura si restul in bani (arenda mixta). gradul de accesibilitate a mecanizarii. Consideram ca . 1. trebuie sa se specifice in contract suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de acesta (art. Dar Legea arendarii.). de exemplu. fara limitari legale. amenajarile de imbunatatiri funciare sau rasa. Legea indica numai anumite elemente orientative de stabilire a arendei (de exemplu. nu prevede o durata minimala (sau maximala) a termenului arendarii. 5 lit.1462 C.d. bunurile mentionate trebuie sa fie destinate exploatarii (productiei) agricole de catre arendas. potentialul de productie al terenului. 1000 kg grau pe hectar de teren arendat.civ.sau in bani). Legea nr. astfel cum a fost modificata. Daca nu se arendeaza toate bunurile agricole detinute de arendator. astfel cum a fost modificata prin Legea nr. Spre deosebire de locatiunea de drept comun (care poate fi contractata fara precizarea termenului).65/1998.ea nu poate fi mai mica decat "timpul necesar ca arendasul sa culeaga fructele" (art.desi legea speciala nu mai stabileste o durata minima . nu constituie arendare nici contractul prin care detinatorul bunurilor agricole executa lucrarile agricole. de regula. si art. 39 . utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole (art. la libera apreciere a partilor stabilirea pretului arendarii (cuantumul arendei in natura .7 alin. cealalta parte dobandind recolta realizata la pretul stipulat (vanzare-cumparare de bunuri viitoare). starea biologica in cazul efectivelor de animale etc.13-14). lasa. contractul nu va mai fi supus reglernentarilor vizand arendarea (ci regulilor locatiunii). terenul cu sau fara constructie in scopuri turistice sau sportive. Codul civil a lasat la libera apreciere a partilor stabilirea pretului arendarii.1467) platibila in natura.b si f). Deci partile sunt libere sa stabileasca durata arendarii. de asemenea. constructiile de orice fel. Bineinteles. precum si animalele.determinata in cifre absolute. masinile. In toate cazurile.).). Inseamna ca partile sunt libere sa stabileasca cuantumul arendei. neexistand vreo limita maxima (sau minima) legala. animalele pentru carausie la constructia unei case etc.

potrivit regulilor generale. bineinteles. ca si cum ar fi doua notiuni distincte din punct de vedere juridic. Se pare ca legiuitorul. corespunzator cu dreptul pe care il are asupra lucrului.1431. Dupa cum se poate observa. In realitate. prin cele doua dispozitii citate legea nu a rezolvat nimic in problema suportarii riscurilor in materia contractului de arendare. adica din o cauza straina. Inainte de analiza acestor reguli. in cadrul a doua alineate. problemele urmeaza sa fie solutionate in lumina principiilor si reglementarilor legislatiei civile. 16/1994 a consacrat putine texte reglementarii obligatiilor partilor in contractul de arendare. va suporta si el riscul lucrului. iar in alin. a produselor agricole datorata "calamitatilor naturale"). Pentru rezolvarea problemei. constructii. cele doua aspecte ale problematicii riscurilor. Legea nr. Daca contractul a fost incheiat in calitate de arendator de catre un alt titular de drepturi reale asupra lucrului arendat (de exemplu. uzufructuar).). lar aceasta problema vizeaza. 1082-1083 si 1156 C. masini si utilaje etc. se mai impune o precizare terminologica. in parte. De asemenea.civ. calamitatile naturale reprezinta si ele cazuri fortuite sau de forta majora. Deoarece bunurile arendate se gasesc in detentiunea arendasului. suportarea pagubelor (daunelor) rezultand din pieirea totala sau partiala a unor bunuri datorata cazului fortuit ori fortei majore (deci fara ca una dintre parti sa savarseasca vreo fapta culpabila care sa-i angajeze raspunderea). a avut in vedere. riscul contractului de arendare (pierderea recoltei.partile contractante pot stabili cazurile si limitele suportarii daunelor produse de calamitati naturale. Riscul lucrului-Adica paguba rezultata din pieirea fortuita a bunurilor arendate (animale. care completeaza dispozitiile legii speciale (art. riscul lucrului (pieirea "bunurilor arendate") si. arendasul nu suporta riscul lucrului. Daca s-a dovedit ca pieirea este fortuita. in consecinta. obligat sa ia masurile necesare pentru pastrarea lor in bune conditii si sa le restituie la incetarea contractului. cu exceptia cazului in care lucrul a pierit dupa ce a fost pus in intarziere pentru neexecutarea obligatiei de restituire la incetarea contractului si nu reuseste sa dovedeasca ca lucrul ar fi pierit si la arendator.) se suporta. in completarea lor se aplica regulile de drept comun privind locatiunea.21 alin. in prezenta carora se pune problema suportarii riscurilor. in ambele cazuri. de comun acord pot sa prevada suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora. 1434 C. de catre proprietarul-arendator (res perit domino). prevazand numai posibilitatea partilor de a se intelege in aceasta privinta. trebuie sa se precizeze (prin norme supletive) cine suporta riscurile daca contractul nu contine clauze in aceasta privinta. 16/1994. tinand seama.). de specificul raporturilor din materia arendarii.1074.civ. In art. el va fi tinut sa faca dovada ca pieirea s-a produs fara culpa din partea sa (art.2 la cazuri fortuite si de forta majora.26). in ambele cazuri in mod fortuit.1 se face referire la calamitati naturale. folosind o terminologie imprecisa. In lipsa unor asemenea norme in Legea nr. daca i s-ar fi restituit (ar. iar aceasta posibilitate ar fi existat si in lipsa textului. urmeaza sa facem numai unele 40 . care nu-i poate fi imputata (caz fortuit sau forta majora).

2.civ Desi legea speciala nu prevede.care.1429 pct.civ.civ. exploatarii agricole. daca nu dovedeste o cauza exoneratoare de raspundere potrivit regulilor aplicabile locatiunii (art.l C. iar in lipsa se prezuma (iuris tantum) ca le-a primit in buna stare (art. dupa cum am vazut.civ.8 alin. reparatiile capitale la constructiile si instalatiile agrozootehnice). Potrivit art. intretinerea ori imbunatatirea bunurilor arendate .civ).1425 C. potrivit legii. plata se face la domiciliul arendasului. 1431-1432 comb.precizari.10). El trebuie sa foloseasca bunurile arendate la destinatia determinata in contract sau prezumata dupa circumstante (art. ca un bun proprietar. de a plati arenda la termenele si in modalitatile stabilite. Daca la predare se constata ca imobilul (terenul) arendat are o intindere rnai mica sau mai mare decat cea prevazuta in contract. arendatorul este garant nu numai de evictiune. Riscul pieirii fortuite. se va putea cere micsorarea sau majorarea arendei numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul civil la materia vanzarii (art. "arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate. in natura si/sau bani. sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala si sa execute toate celelalte obligatii asumate prin contract.vz. dar si pentru viciile ascunse ale bunurilor arendate care ii impiedica intrebuintarea (art. arendasul raspunde de pagubele cauzate cladirilor arendate. Daca arendasul a facut cheltuieli cu conservarea. in astfel de conditii incat sa mentina potentialul lor productiv. la termenele si la locul de plata prevazute in contract.3 si 11).).8 alin. Mai mentionam ca impozitele si taxele datorate. La incetarea contractului arendasul trebuie sa restituie bunurile arendate in starea in care le-a primit conform inventarului (proces-verbal) facut la predare.8 alin.1421 alin.1422 C. Arendatorul are dreptul de a controla oricand modul in care arendasul administreaza bunurile arendate (art. in conditiile stabilite. precum si de a executa toate obligatii contractuale". Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat in scris de catre proprietar (chiar daca arendatorul este un uzufructuar sau alt detinator legal) si cu respectarea dispozitiilor legale (art. potrivit raporturilor contractuale dintre parti. iar nu portabila (art. de a mentine potentialul productiv al bunurilor arendate. Neexistand diferente semnificative fata de obligatiile locatarului.civ. se suporta de arendator.1454 C.1 "arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate in termenul si in conditiile stabilite. cu art. Bunurile arendate trebuie sa fie predate in stare corespunzatoare folosintei.20) . art. tinand seama si de faptul ca arendasul este un profesionist (agricultor . sunt in sarcina 41 . iar dupa predare arendatorul este obligat sa efectueze acele reparatii (lucrari) care nu sunt in sarcina arendasului (de exemplu. urmeaza sa facem numai unele precizari.).1435 C. Plata arendei. de a le restitui la incetarea contractului. fiind aplicabile dispozitiile art. fiind cherabila. Arendasul trebuie sa plateasca arenda.l C.). In caz de incendiu.l 104 C. pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului (art. Daca locul platii nu este prevazut.3).).). Obligatia de a intrebuinta bunurile arendate ca un bun proprietar se apreciaza dupa tipul abstract al omului prudent si diligent (culpa levis in abstracto).civ. Restituirea bunurilor arendate. Potrivit art.

a bunurilor arendate. sunt aplicabile. fiind considerat agricultor. contractul inceteaza prin deces. 65/1998. Deoarece legea prevede rezilierea prin justitie. daca mostenitorii sunt minori. rezilierea pentru neexecuare de obligatii (principale . fara interventia justitiei.3).2 C.totala sau partiala . in cazul neexecutarii obligatiilor se poate cere prin justitie rezilierea contractului. legea speciala precizeaza ca oricare dintre parti poate cere in justitie. "contractul de arendare poate continua in cazul decesului arendatorului sau al arendasului. locatiunea nu inceteaza prin moartea locatorului sau locatarului (art. regulile dreptului comun. precum si in cazul desfiintarii (desfacerii) titlului arendatorului.-Reamintim ca. Sunt aplicabile si dispozitiile Codului civil privind obligatia locatarului de a apara lucrul dat in arenda contra uzurparilor. afara numai daca mostenitorii solicita in scris si obtin acordul scris al celeilalte parti (in termen de 30 de zile) in sensul continuarii raporturilor de arendare.1439 alin. cat timp arendatorul nu va plati sumele datorate. In caz de pieire . mostenitorii majori trebuie sa comunice in scris intentiile lor si sa obtina acordul scris al celeilalte parti. Legea prevede insa ca "prin acordul partilor.1440 C.4). Iar pe plan financiar. drepturile si obligatiile partii decedate trec asupra mostenitorilor ei. Moartea uneia dintre parti. adica dreptul de a refuza restituirea bunurilor arendate la incetarea contractului. deoarece ea se incheie pe o durata determinata.3). In plus.trebuie sa fie persoane majore.l 1).24).civ. el este obligat sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate. "in conditiile legii".). beneficiind de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de lege (art. obligatiile reciproce stingandu-se prin confuziune. Pentru aceasta.6 alin.) si are la dispozitie toate mijloacele juridice pentru apararea drepturilor si intereselor contractuale in legatura cu bunurile arendate (art.instanta poate recunoaste arendasului un drept de retentie (art. in dreptul comun. s-a adoptat o alta reglementare (cat se poate de confuza. iar nu posibilitatea denuntarii unilaterale. mostenitorii arendasului decedat . Legea mai precizeaza ca taxele de redactare si inregistrare a contractului de arendare sunt in sarcina arendasului (art. potrivit art.8 alin.12 alin. In acest sens. Este avuta in vedere o intelegere (mutuus dissensus) realizata pe parcursul executarii contractului.1. In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre arendator sau arendas. se aplica dreptul comun. denuntarea unilaterala (ca mod de incetare a contractului de locatiune incheiat pe durata nedeterminata) nu este aplicabila arendarii. Din acest text pare a rezulta regula incetarii arendei prin moartea oricareia dintre parti. potrivit dreptului comun. Alte obligatii. contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen" (art. In schimb. Asa cum am vazut. de asemenea.211 alin. Aceasta din 42 .civ.arendatorului . Astfel. cu exceptia cazurilor in care din clauzele contractului rezulta o alta solutie sau cand partea decedata este mostenita de cealalta parte. se pare ca pactele comisorii exprese care ar avea ca efect rezilierea de drept. In urma modificarii si completarii Legii arendarii prin Legea nr.art. nu pot produce efecte. neclara).pentru a putea continua raporturile de arendare . in termen de 30 de zile de la data decesului".

prin ordonanta presedintiala. In schimb. in nici un caz. un act de administrare). practic. Daca mostenitorii nu se inteleg. daca sunt mai multi mostenitori. Legea mai prevede obligatia succesorilor arendatorului.1. trebuia sa raspunda la aceste intrebari intrucat in ipoteza optiunilor convergente (de exemplu. iar eventuala folosire a bunurilor 43 . tinand seama si de faptul ca arendarea este. Problema incetarii contractului la termenul stabilit necesita o analiza speciala deoarece textele corespunzatoare din lege sunt neclare si." Daca legiuitorul a voit sa deroge de la dispozitiile clare ale Codului civil referitoare la tacita relocatiune. indiferent ca acordul se realizeaza cu un an inainte de expirarea termenului sau mai tarziu. ar fi fost indicat sa se recunoasca in favoarea lui si in anumite conditii un drept la reinnoirea contractului chiar daca arendatorul si-ar fi manifestat vointa in sens contrar. fie si dupa expirarea termenului contractual) textul nici nu era necesar. nu rezolva problema. deoarece contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit art. contractul inceteaza. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostiinteze in scris pe cealalta parte. la cererea oricaruia dintre ei. Art. daca nu a fost reinnoit (fie si cu mai putin de un an inainte de expirarea termenului) cu acordul ambelor parti contractante . In cazul decesului arendatorului.Contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor prezentei legi.12 . partile se inteleg sa reinnoiasca contractul. impotriva vointei arendasului.). respectiv arendasului decedat. Inseamna ca. Pentru cazul decesului arendasului. partile nu mai au obligatii contractuale. de a incunostinta consiliul local unde contractul de arendare este inregistrat cu privire la subrogatia in drepturile si obligatiile partii decedate (art.urma conditie trebuia sa fie prevazuta prin raportare nu la varsta majoratului. pe unul dintre ei pentru continuarea raporturilor de arendare (art. ei pot conveni sa continue in comun exploatarea bunurilor agricole arendate sau sa desemneze pe unul dintre ei sa continue exploatarea acestor bunuri. ci la capacitatea de munca si cunostintele agricole ale mostenitorului. legea mai prevede ca.12 alin. la expirarea termenului prevazut. numai in conditiile legii speciale (forma scrisa inregistrare etc. Prin urmare. un asemenea drept nu poate fi recunoscut in lipsa unei dispozitii legale exprese. dupa expirarea termenului.3). Rezulta ca. in principiu. ce se intampla daca manifestarile de vointa (cu privire la soarta arendarii dupa expirarea termenului contractual) lipsesc sau sunt divergente? Este evident ca reinnoirea contractului nu poate avea loc.251 alin. cu cel putin 1 an inainte de expirarea contractului.2). despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare. judecatoria in a carei raza teritoriala se afla bunul agricol poate desemna.251 alin. Numai ca. daca sunt minori sau persoane puse sub interdictie vor consimti la continuarea raporturilor de arendare cu abilitarile prevazute de lege (dupa cum sunt persoane lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. Mai mult decat atat se pare ca nu sunt aplicabile nici dispozitiile din Codul civil referitoare la tacita relocatiune. consideram (desi din textul citat nu rezulta clar aceasta concluzie) ca varsta mostenitorilor este indiferenta.

20) Contractul de depozit. Riscul asigurat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: riscul trebuie sa fie determinat cu precizie in contract. In functie de natura juridica a raporturilor de asigurare. Cazul asigurat este evenimentul asigurat pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care s-a produs. Asigurarile contractuale pot fi de doua feluri: facultative si obligatorii.agricole de catre arendas este lipsita de temei juridic. valoare ce nu poate fi depasita. Asiguratul este persoana fizica sau juridica care intra in raporturi cu asiguratul prin incheierea contractului de asigurare. riscul trebuie sa fie un eveniment viitor. Asigurator-societate comerciala obligata a plati anumite sume de bani la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare. Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in contract. prevazut in contract. ele se impart in asigurari comerciale si mixte. care se obliga sa-l pastreze pe o perioada determinata si sa-l 44 . sa plateasca asiguratului o indemnizatie de asigurare. riscurile asigurate trebuie sa fie detrminat in contract. cu toate consecintele prevazute de lege pentru aceasta situatie (raporturi extracontractuale). Asigurarile facultative-una din parti numita asigurat se obliga sa plateasca celeilate parti numite asigurator o anumita suma de bani. Depozitul este un contract prin care o persoana numita deponent incredinteaza un lucru unei alte persoane. posibil dar incert. Termenul de prescriptie este de 2 ani. riscul trebuie sa fie independent de fapta intentionata a asiguratului sau a altei persoane determinate. indiferent daca asigurarea este facultativa sau obligatorie. forma scrisa fiind ceruta ab probationem. Dauna de asigurare se numeste prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat. posibil dar incert. Prin indemnizatie de asigurare se intelege suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului la survenirea cazului asigurat. Asigurarea de bunuri-suma asigurata poate fi stabilita in limita valorii bunului asigurat. numite depozitar. indemnizatia de asigurare se plateste doar in limita sumei asigurate. Asiguratul trebuie sa completeze o declaratie de asigurare prin care sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator. Riscul asigurat reprezinta un eveniment viitor. Prin obiectul asigurarii se intelege ceea ce s-a asigurat. 19) Contractul de asigurare. iar asiguratorul se obliga ca in ipoteza survenirii cazului asigurat. Suma asigurata este suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare. Prima asigurata este suma de bani pe care o platescte asiguratul. Contractul trebuie incheiat in forma scrisa.

Depozitul este de doua feluri: depozitul propriu zis si sechestru. cu intentia de a face o donatie(animus donandi). concretizata in incheierea contractului. Depozitul neregulat se caracterizeaza prin faptul ca are ca obiect lucruri fungibile si consumptibile care nu trebuie sa fie restituite in indivizibilitatea lor. justifica marirea unui 45 . ci prin alte lucruri asemanatoare. numita donator. in forma si in conditiile prevazute de lege. 21) Contractul de donaţie. Condiţii de validitate şi efecte. In caz de nerestituire depozitarul datoreaza daune-interese deponentului pentru prejudiciul suferit. cu intentie liberala isi micsoreaza irevocabil patrimoniul sau in favoarea celeilalte parti. Daca depozitarul refuza restituirea bunului deponentul poate alege intre actiunea personala care deriva din contractul de depozit sau actiunea reala in revendicare. Restituirea se va face la locul depozitarii si deponentul are dreptul de a cere restituirea oricand chiar daca s-a stipulat un termen. Depozitul necesar exista cand deponentul fiind sub amenintarea unei intamplari neprevazute si care reprezinta un pericol real este nevoit sa incredinteze lucrul sau spre pastrare unei alte persoane. Aceasta intentie. numita donatar. Depozitarul trebuie sa restituie bunul depozitat in natura impreuna cu fructele pe care le-a perceput. in acest caz nu se aplica dreptul de retentie. dar raspunderea hotelierului este apreciata mai sever. Depozitul este un contract real care se formeaza numai din momentu predarii lucrului. Depozitul cu titlu gratuit este unilateral. Depozitarul trebuie sa se ingrijeasca de paza lucrului depozitat si sa-l restituie in natura. individual determinate. fara a avea posibilitatea sa aleaga liber persoana depozitarului si sa intocmeasca un inscris constatator al contractului.restituie la cerere in natura. donatia este un contract solemn prin care o parte. Se cere ab probationem forma scrisa a contractului de depozit. ceea ce caracterizeaza donatia este trecerea unor valori dintr-un patrimoniu in altul fara echivalent. Poate fi cu titlu oneros sau gratuit. Depoitarul are drept de retentie asupra bunului pana la plata sumelor la care are dreptul din cauza depozitului. In acest caz depozitarul devine proprietarul bunului. In caz de moarte a depozitarului obligatia de restituire revine mostenitorilor. Depozitul propriu zis nu poate avea ca obiect decat lucruri mobile si corporale. Deponentului se cere capacitatea necesara pentru actele de administrare iar depozitarului i se cere capacitatea necesara pentru actele de dispozitie. In aceasta categorie este inclus si depozitul hotelier. Potrivit articolului 801 din Codul civil. Dupa cum rezulta din aceasta definitie. iar in caz de moarte a deponentului bunul trebuie restituit mostenitorilor sai. Sumele cheltuite de depozitar cu bunul trebuie restituite de deponent si trebuie sa ridice bunul la data si locul convenite. Cel care invoca caracterul neregulat al depozitului este obligat in caz de indoiala sa-l dovedeasca. fara a urmari de la aceasta o contraprestatie. Se poate dovedi prin orice proba admisa de lege.

lipsa formei atragand nulitatea absoluta a acestuia(articolul 813 C. Intentia liberala(“animus donandi”) trebuie sa existe la momentul incheierii contractului(art. de asemenea. cadourile prin diferite recompense. minorii si persoanele aflate sub interdictie judecatoreasca nu pot dona nici macar cand exista incuviintarea reprezentantului 46 . comodat. motiv pentru care acestea din urma nu sunt supuse regulilor de fond si de forma prevazute pentru donatii. nu trebuie confundata cu executarea unei obligatii naturale. 977 – 985 C. De asemenea. civ. Chiar daca este o donatie cu sarcini pentru donatar. Donatia. Contractul de donatie este un contract cu titlu gratuit din categoria liberalitatilor. operele de binefacere au reguli speciale ce exced cadrul legal al donatiilor. In masura in care se face interpretarea calificarii juridice a contractului (donatie. Contractul de donatie este un contract translativ de proprietate. ) sunt aplicabile regulile care guverneaza contractele cu titlu oneros. modificat prin art. pentru a carui validitate este necesara forma inscrisului autentic. 813 C.). care poate fi un act dezinteresat si nicidecum o liberalitate pentru ca exista o modificare de patrimoniu. etc. Trebuie facuta precizarea. ). caci in acest caz obligatia exista numai ca s-a stins dreptul material la actiune (deci posibilitatea de a beneficia de forta de constrangere a statului) al creditorului privind valorificarea creantei. civ. Contractul de donatie este un contract unilateral deoarece creeaza obligatii numai pentru donator (in principiu).patrimoniu in detrimentul altuia. Intretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de intretinere nu este o donatie. 1 – 3. ). Elementul esential prin care se deosebeste o donatie de alte operatiuni juridice asemanatoare este de ordin subiectiv. fam. facute cu scopuri publicitare. deoarece are ca efect micsorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat spre deosebire de contractele dezinteresate(de exemplu comodatul. dreptul transmitandu-se prin acordul partilor exprimat cu respectarea conditiilor de forma cerute de lege.. respectiv intentia de a dona(“animus donandi”). In privinta capacitatii de folosinta legiuitorul prevede anumite incapacitati : Incapacitati de a dispune – potrivit articolului 806 C. Civ. deoarece donatorul isi micsoreaza patrimoniul cu un bun sau cu un drept (real sau de creanta) fara a primi un echivalent al acestuia. constituind cauza ei. Debitorul executa de buna voie o datorie care exista. mandatul sau depozitul cu titlu gratuit. ca fiind dreptul comun si nu regulile de exceptie aplicabile liberalitatilor. civ. etc. prin care nu se micsoreaza patrimoniul celui care procura altuia un folos. intretinere. cu titlu oneros. Contractul de donatie nu se confunda cu unele acte juridice in care o persoana presteaza un serviciu cu titlu gratuit in favoarea alteia. aceste sarcini nu pot intrece valoarea bunului donat caci atunci contractul se transforma intr-un contract bilateral. 129 alin. Nu constituie donatii premiile.).. ca donatia – ca varietate a contractelor cu titlu gratuit – reprezinta o liberalitate. Contractul de donatie este un contract solemn. de asemenea. 105 si 107 C. Regulile aplicabile contractului de donatie sunt regulile generale prevazute de codul civil pentru interpretarea contractelor(art. Incapacitati de a dispune si de a primi donatii. Existenta intentiei de a dona este cauza donatie.

810 alin. Practic. persoana care l-a ingrijit pe donator in sensul ca I-a facut menajul sau alte servicii casnice poate fi gratificata de catre donator. norma referitoare la capacitatea juridica a partilor. civ. Nu pot primii donatii strainii si apatrizii daca obiectul donatiei este un teren (art. civ. acesta trebuie sa aiba capacitatea juridica prevazuta de lege in momentul acceptarii donatiei. civ. Copilul neconceput poate primi o donatie numai indirect daca donatorul gratifica pe cineva cu un bun. ) in favoarea donatorului. De exemplu. 810 alin. capacitate legata numai de acele acte si conditii necesare constituirii(de exemplu : necesitatea patrimoniului propriu). civ. In favoarea tutorelui. donatia fiind un act de dispozitie cu caracter irevocabil. este vorba despre o capacitate de folosinta anticipata momentului constituirii. daruri care nu afecteaza substantial patrimoniul donatorului. ) si organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica. este caz de nulitate absoluta in ipoteza in care s-au donat terenuri cu incalcarea dispozitiei constitutionale care interzice dobandirea de terenuri de catre straini sau de catre apatrizi. Incapacitati de a primi -Nu pot primi donatii persoanele neconcepute (art. ). cat timp autoritatea tutelara n-a dat tutorelui descarcare pentru gestiunea sa (art. In privinta structurilor organizatorice(mai cu seama organizatiile non – profit) acestea vor putea primi donatii (chiar in timpul constituirii) daca aceste donatii sunt absolut necesare pentru dobandirea personalitatii juridice. Interdictia se refera si la preotii care au fost in preajma bolnavului(donator) facandu-I slujbe si alte practici religioase (art. In privinta donatarului. ). Sanctiunea incapacitatilor speciale de “a dona” sau de “a primi donatia”. daca donatia se incheie prin inscrisuri separate. Nu pot primii donatii medicii si farmacistii de la persoanele care au fost tratate. 2 C. 809 C. cu exceptia darurilor obisnuite facute de minori cu diferite ocazii. Momentul in care capacitatea juridica trebuie sa existe este acela al realizarii acordului de vointa. Si art. fam. De exemplu. minorul nu poate dispune prin donatie nici dupa ce a ajuns la majorat. cat si in momentul primirii comunicarii acceptarii comunicarii. In functie de interesele ocrotite de norma juridica incalcata prin incheierea contractului juridic de donatie. Nu fac parte din aceasta categorie donatiile remuneratorii pentru serviciile intreprinse de donatar (art. 2 din Constitutie). potrivit articolului 814 alin. ingrijite medical. atat donatorul cat si donatarul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina cu respectarea dispozitiilor legale analizate privitoare la incapacitatile de a dispune si de a primi donatii. impunand sarcina (“obligatia”). donatorul trebuie sa fie “capabil” de a face donatii in momentul lansarii ofertei. Momentul in care se cere existenta capacitatii In privinta capacitatii de exercitiu. 2 Codul civil. in momentul acceptarii ei de catre donatar. 808 C. 141 C. moment care difera daca persoanele sunt prezente sau absente si se incheie prin inscrisuri separate. de a transmite dreptul de proprietate asupra acelui bun copilului care se va naste.legal si al autoritatii tutelare. 1 si 3 C. 41 alin. Este caz de nulitate relativa ori de cate ori s-a incheiat un contract de donatie 47 . Astfel. de acestia inaintea mortii. nulitatea poate fi absoluta sau relativa. De la aceasta regula face exceptie situatia cand tutorele este ascendentul minorului.

Dupa moartea donatorului. daca donatorul moare inainte de acceptare din partea donatarului. Sa constituie prestatie a celui ce se obliga. fara o contraprestatie. civ. Cerinta formei autentice constituie o masura speciala de protectie a donatorului care dispune in mod actual si irevocabil de un drept. a Consiliului Judetean sau al Municipiului Bucuresti. Daca s-a incheiat un contract de donatie fara respectarea formei autentice el va fi refacut cu respectarea dispozitiei articolului 813 C.. ). oferta devine caduca. Daca donatia este cu sarcini. unitatea administrativ – teritoriala sau unitatea economica de stat in relatiile cu tertii. nulitate care poate fi invocata de reprezentantul legal al minorului sau de succesorii lui in drepturi. ratificata in forma autentica de catre mostenitorii sai legali(art. Donatiile facute statului vor fi acceptate de persoanele imputernicite. civ. Forma inscrisului autentic este deci o conditie “ad validitatem”. Incapacitati de exercitiu-Minorii si interzisii judecatoresti pot primii donatii dar nu au exercitiul acestui drept in sensul ca donatiile vor fi acceptate fie de reprezentantii legali sau cu incuviintarea prealabila a acestora si dupa cum au sau nu capacitate de exercitiu restransa. fie chiar de ascendentii lor de orice grad daca reprezentantii legali ar refuza sa accepte (art. civ. confirmare care se 48 . In opinia majoritara aceasta situatie nu este un caz de nulitate relativa. Forma autentica a fost impusa de legiuitor pentru a atrage atentia donatorului asupra gravitatii donatiei pentru patrimoniul sau si asupra faptului ca donatia este. chiar si din oficiu de catre instanta de judecata. 948 si 964 C. atat oferta cat si acceptarea trebuie sa se intocmeasca in forma autentica. Obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca conditiile necesare tuturor contractelor. Donatiile se incheie in forma autentica (potrivit articolului 813 C. potrivit legii sau actului constitutiv. civ. posibil. donatia poate fi confirmata. Sanctiunea nerespectarii formei autentice este nulitatea absoluta. In ipoteza in care contractul de donatie se incheie prin inscrisuri separate (intre absenti). Faptul ca donatia poate fi acceptata si de alte persoane decat de reprezentantii legali inseamna ca legiuitorul a avut in vedere ocrotirea minorilor si a interzisilor judecatoresti in scopul cresterii activului patrimonial al acestora. ). obiectul contractului trebuie :Sa fie determinat sau determinabil. adica conditiile generale prevazute in art. ca si cum nu ar fi existat. irevocabila. daca sunt de interes local.de catre minori fara sa fi existat incuviintarea prealabila a reprezentantului legal. Sa fie licit. civ. C. 1167 C. Astfel. civ. in principiu. in doctrina de specialitate s-a pus intrebarea daca nu cumva am fi in prezenta unui caz de nulitate relativa. 815. ci mai de graba este vorba de o situatie exceptionala cand nulitatea absoluta poate fi acoperita prin confirmarea actului juridic. Nu poate fi donat un bun al altuia pentru ca s-ar afecta principiul irevocabilitatii donatiilor iar donatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului donat. in mod obligatoriu trebuie sa existe si autorizarea prealabila a autoritatii tutelare. nulitatea putand fi invocata de orice persoana. sa reprezinte organul de stat.). Faptul ca mostenitorii donatorului pot confirma donatia. in momentul incheierii contractului. Sa existe in prezent sau sa poata exista in viitor. Potrivit articolului 814 alin. 2 C.

inscris in care sunt descrise bunurile. si in cazul contractului de donatie. Cu alte cuvinte. Clauza privind plata datoriilor prezente ale donatorului sau a datoriilor viitoare. In contractul de donatie sunt admise urmatoarele clauze : Clauza referitoare la termen. fie in mod tacit printr-un act ulterior al donatorului din care rezulta implicit ca donatia a fost revocata. fie si donatorul. odata incheiat. in sensul ca – odata incheiat – nu poate fi desfiintat prin vointa uneia dintre parti. Statul estimativ poate sa existe in cuprinsul contractului de donatie sau intr-un inscris separat semnat atat de donator cat si de donatar. in definitiv.intemeiaza pe existenta unei obligatii naturale in sarcina mostenitorilor. Clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor sunt compatibile in cazul donatiilor intre soti. adica lipsa inscrisului autentic. reglementata prin texte speciale(art 801 si 822 – 824 C. Se considera ca statul estimativ este o conditie “ad probationem”. in sensul ca in materie de donatii (indiferent daca s-au realizat in forma autentica. fiind o conditie de validitate pentru formarea lui. Forta obligatorie a oricarui contract actioneaza. Donatia intre soti devine definitiva si irevocabila numai din momentul mortii donatorului. Clauza privind reantoarcerea bunului donatin patrimoniul donatorului daca donatarul moare inainte de donator. ). ) si care rezulta din principiul ca. corporale sau incorporale. singura sanctiune fiind imposibilitatea dovedirii continutului donatiei in cazul existentei de bunuri mobile si mai cu seama in privinta valorii acestora. iar daca au ratificat (confirmat donatia) nu mai pot reveni asupra actului confirmativ. Viciul de forma privind solemnitatea contractului de donatie ramane o cauza de nulitate absoluta. civ. ceea ce se numeste irevocabilitate de gradul doi. mostenitorii donatorului pot confirma donatia facuta de autorul ei. ori dreptul de abitatie este valabila caci. liberalitatile intre vii sunt irevocabile. Se poate face fie in mod expres (prin act autentic). indirecta sau dar manual) irevocabilitatea priveste nu numai efectele. Irevocabilitatea donatiilor are insa un caracter special. se doneaza doar “nuda proprietate”. mai accentuat decat forta obligatorie a oricarui contract. civ. care actioneaza descurajant pentru donator si contribuie la siguranta circuitului civil. evident. Daca donatia are ca obiect bunuri mobile. 827 C. donatie cu vicii de forma. Prin esenta lor. nu este cea prevazuta pentru toate contractele ( art. ). caci termenul in acest caz nu afecteaza dobandirea dreptului de proprietate de catre donatar. Clauza referitoare la o conditie cazuala. valoarea lor globala (art. Revocarea se poate face “ad nutum”(vointa unilaterala a donatorului)oricand : in timpul casatoriei. acestea trebuie inscrise intr-un “stat estimativ” semnat de ambele parti contractante. ci insati esenta contractului. Aceasta irevocabilitate. deghizata. 969 C. dupa decesul sotului donator impotriva mostenitorilor acestuia. chiar daca lasa mostenitori. Clauza prin care donatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru el sau pentru o alta persoana. contractul are forta obligatorie intre partile contractante (este “legea partilor”) si nu poate fi revocat (desfacut desfiintat sau modificat) prin vointa uneia dintre ele(irevocabilitate de gradul 1). Efectul translativ opereaza in puterea contractului – acordului de 49 . civ. dupa incetarea casatoriei.

In general. donatorul nu raspunde pentru evictiune si nici pentru viciile lucrului (art. este incompatibila o asemenea obligatie. Donatorul raspunde de prejudiciul cauzat. civ. civ. raport. ). Astfel.vointa – fara a mai fi nevoie de predarea (traditiunea) bunului donat cu exceptia darurilor manuale. Ratiunea acestei dispozitii consta in faptul ca fiind un contract cu titlu gratuit. 3 C. De la acest principiu exista anumite clauze legale de revocare. respectiv :Pentru neindeplinirea sarcinilor. Donatiile simulate apar fie sub forma donatiilor deghizate. de la caz la caz. In principiu. cat si pentru viciile lucrului (art. instanta de judecata avand doar rolul de a constata existenta acestei cauze de revocare. revocarea donatiei. Obligatia de garantie-In general. ascunse sub aparenta unui act cu titlu oneros. fie sub forma interpunerii de persoane. donatiile deghizate sub forma unui act cu titlu oneros sunt valabile daca indeplinesc conditiile de validitate prevazute de lege pentru actul aparent. 2 C. Daca evictiunea provine din faptul personal al donatorului(art. contractul aparent se incheie cu o persoana interpusa. aceasta opereaza de drept (in virtutea legii). In cazul revocarii pentru survenienta de copil. alin. civ. Pentru ingratitudine. irevocabil. Donatiile indirecte sunt acele 50 . Daca donatia este cu sarcini. 3. Donatiile prin interpunere de persoane-Donatia prin interpunere de persoana exista in cazul in care donatarul nu poate sa primeasca liberalitati de la donator. donatia deghizata trebuie sa indeplineasca si conditiile de validitate pentru donatii. In privinta probei interpunerii de persoana. iar cel ascuns cu adevaratul donatar. donatorul va raspunde atat pentru evictiune. C. prin care se ascunde adevaratul beneficiar al donatiei.). exista pentru donator obligatia de predare a bunului donat la termenul si la locul stabilit. 1 C. 828. In mod exceptional donatorul este obligat sa-l garanteze pe donatar. Pentru survenienta de copil. datorita viciilor ascunse ale lucrului.). etc. in urmatoarele cazuri : Daca s-a obligat in mod expres in cuprinsul contractului (art. Obligatia de predare a bunului donat -Din momentul transmiterii dreptului de proprietate sau a altui drept real ori de creanta. Astfel. mai cu seama cele legate de capacitatea juridica. raspunzand de orice deteriorari sau stricaciuni care rezulta din fapta sa culpabila. donatarul nu are obligatii fata de donator daca donatia este fara sarcini. evident. cu exceptia obligatiei de “recunostinta”. in principiu. forma inscrisului autentic. ). in limita sarcinilor impuse donatarului. instanta de judecata – pe baza probelor administrate – apreciaza. Contractul de donatie este. 828 alin. 828. alin. datorita dificultatilor de dovedire. civ. legea prezuma a fi persoane interpuse : parintii. copiii si sotul persoanei incapabile. reductiune. in cazul cand vinovatia imbraca forma intentiei(dolului). Exista cazuri exceptionale cand prin donatie se poate stinge un drept (de exemplu : in cazul remiterii de datorie). Donatiile deghizate-O donatie este deghizata cand actul public este un act cu titlu oneros(de exemplu o vanzare). Daca donatia este cu sarcina (sub modo) se poate face comparatie intre sarcina si conditia rezolutorie. In plus. Revocarea pentru neindeplinirea sarcinilor si pentru ingratitudine se face numai pe cale judecatoreasca. care nu pot primi donatiile. 828. Acordul de vointa al partilor trebuie sa imbrace. alin.

Daca donatia indirecta este prevazuta in cadrul unei donatii directe (cu sarcini) forma autentica trebuie sa fie respectata doar pentru donatia directa. Aceste acte juridice sunt calificate liberalitati daca sunt facute cu intentia de “a gratifica “ o anumita persoana si care trebuie sa respecte conditiile de fond cerute de lege pentru liberalitati. dar prezentand si unele particularitati fata de regulile aplicabile donatiilor. remiterea de datorie si stipulatiunea pentru altul. In mod exceptional donatorul si succesorii lui pot face dovada darului numai cu un inscris cerut de legiuitor “ad probationem”. civ. caci dreptul este deja nascut in momentul incheierii contractului intre stipulant si promitent. Renuntarile gratuite sunt scutite de forma prevazuta de lege pentru donatii numai daca sunt pur abdicative de drepturi si nicidecum translative de drepturi care sunt facute “in favorem”. Remiterea de datorie este actul juridic prin care un creditor renunta total sau numai in parte la datoria pe care trebuie sa o plateasca debitorul. daca se face cu intentia de a gratifica terta persoana beneficiara(“donandi cauza”). iar in privinta bunurilor incorporale numai titlurile la purtator. pentru donatii. De regula. in acest caz. Darul manual este o donatie pentru a carei validitate trebuie sa fie indeplinite doua conditii : Acordul de vointa al partilor. prin acte juridice altele decat contractul de donatie. Darurile de nunta sunt socotite bunuri comune ale sotilor. Donatia este irevocabila numai din momentul acceptarii ei de catre tertul beneficiar. Numai 51 . Aceste particularitati sunt : Donatia se realizeaza independent de acceptarea tertului beneficiar deoarece dreptul se naste direct si nemijlocit in favoarea tertului beneficiar (donatar) din momentul incheierii contractului intre stipulantul donator si promitentul. Acceptarea donatiei poate fi facuta atat de beneficiar cat si de succesorii sai. un act accesoriu actului principal care consta in renuntarea la un drept care va profita comostenitorului sau mostenitorului subsecvent. Stipulatia pentru altul poate fi calificata donatie indirecta fiind scutita de formele cerute pentru donatii. Donatia este. Traditiunea(predarea) bunului care face obiectul darului. Depunerile la CEC sunt socotite daruri manuale daca sunt facute pe numele altei persoane in scopul ca aceasta sa fie gratificata. Donatiile indirecte se realizeaza. Darul manual poate sa aiba ca obiect numai bunuri mobile corporale. adica donatarul. Dispozitiile legale privind capacitatea juridica de a dona sau de a primi donatii se analizeaza atat in raporturile dintre stipulant – promitent (partile donatiei directe) cat si in raporturile dintre stipulant si tertul beneficiar. Renuntarea la un drept este o donatie indirecta daca se face cu intentie liberala adica de a gratifica pe cineva (“animo donandi”). Stipulatia in favoarea unei terte persoane – stipulatie pentru altul – este o donatie. Remiterea de datorie este o donatie indirecta daca exista si consimtamantul debitorului si nu este supusa conditiei de forma prevazuta de articolul 813 C. in mod frecvent.donatii care se fac nesimulat. darul manual poate fi dovedit cu orice mijloc de proba datorita existentei elementului material – traditiunea bunului donat. prin urmatoarele acte juridice : renuntarea la un drept.

sunt destul de frecvente situatiile cand unele persoane au devenit victime ale contractelor de intretinere. fie unei alte persoane. contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere. ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane. (de exemplu. ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale de catre intretinator. Este asimilat. sinalgamatic. 31 Codul familiei. plata consumului casnic) si sa-l inmormanteze pe intretinut dupa datina. Astfel fiind. pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata.donatiile facute de parinti in mod expres unuia dintre soti ulterior incheierii casatoriei pot fi considerate bunuri proprii. de regula oneros si uneori gratuit. Locatiunea este un contract prin care o persoana. Chiar daca lucrul dat in locatiune este producator de fructe. Obligatiile partilor contractante: intretinatorul este obligat sa asigure prestarea intretinerii (ex. 22) Contractul de întreţinere. in perioada de tranzitie din Romania. numita locator. numita capital. intuitu personae. nu si dobandirea proprietatii fructelor. Contractul de intretinere face parte din categoria contractelor nunumite. pierzandu-si casa sau alte bunuri. contractul nu poate fi calificat locatiune. ci ca accesoriu al folosintei. curatenie. arborii din padure. ci vanzare52 . care se obliga sa presteze intretinere. 1411 C. fie intretinutului. uneori.). medicamente. numita intretinator. sa predea bunul si sa raspunda pentru el (raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului si linistita posesiune a acesteia. imbracaminte. el avand reglementare proprie in Codul civil. Locatiunea (desi se poate spune ca reprezinta o "vanzare" a folosintei) se deosebeste de contractul de vanzarecumparare prin faptul ca transmite numai dreptul de folosinta . la intretinator.asupra lucrului. 23) Contractul de locaţiune. ca si donatia.ca drept de creanta . folosinta temporara. garantand impotriva evictiunii). hrana.civ. numita chirie (art. daca contractul are ca obiect numai dobandirea unor fructe.). potrivit art. locatorul fiind obligat sa-i asigure folosinta lucrului. o casa) sau o suma de bani. locatarul dobandeste proprietatea fructelor nu in virtutea locatiunii. a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii. prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate. Contract transaltiv de proprietate. se obliga sa asigure unei alte persoane. Intretinutul este obligat sa transfere proprietatea bunului (ex. Teoria si practica judiciara evidentiaza faptul ca. Este un contract consensual bilateral. numita locatar (chirias). totala sau partiala. iar nu un drept real. recolta de pe camp etc.

civ.) si chiar daca ar exista un inceput de dovada scrisa Daca contractul incheiat verbal este in curs de executare (ceea ce poate fi probat . In aceasta privinta. durata contractului se stabileste liber.). deoarece folosinta locativa nu poate sa absoarba lucrul insusi si puterea lui productiva . fara vreo formalitate. in privinta termenului insa. In Codul civil si alte acte normative reguli speciale sunt prevazute pentru locatiunea fondurilor rurale (bunurilor agricole) . In anume domenii insa.numita contract de arendare .). fiind supus unui sistem mai riguros de dovada decat celelalte contracte. ea poate fi si nedeterminata. care se incheie prin acordul . prezinta oarecare greutati. Locatiunile ereditare (concesiunile perpetue de folosinta imobiliara) cunoscute in vechiul drept sub denumirea de emfiteuze ori embatic (besman) sunt prohibite de lege (art. in care ambele parti contractante urmaresc un interes propriu patrimonial. Locatiunea este un contract consensual. Spre deosebire de 53 .civ.cu inceput de dovada scrisa completata cu martori si prezumtii. Locatorul asigura folosinta lucrului pana la incetarea locatiunii.cumparare. in timp.Daca folosinta unui lucru se transmite cu titlu gratuit.civ.si pentru locatiunea unor suprafete locative . dar nu poate fi perpetua. iar pretul este calculat dupa durata folosintei si timpul se are in vedere chiar daca pretul s-a fixat in mod global. In principiu.in caz de executare contestata . ci vanzarecumparare. vesnica. 1416 C. iar nu prin simplul fapt al detinerii lucrului) si in lipsa de chitanta exista o contestatie asupra pretului. legiuitorul intervine prin prorogari legale. Locatiunea este un contract cu titlu oneros.fie si tacit al partilor (solo consensu). In ceea ce priveste durata contractului. dovada cu martori nu este admisa oricat de mic ar fi pretul (chiria) (art.civ. Locatiunea este un contracl comutativ. daca are ca obiect producte (foloase trase prin consumarea substantei lucrului). In opozitie cu imprumutul de folosinta (comodat).numita contract de inchiriere. contractul este nul ca locatiune. daca nu este constatat printr-un inscris. consimtamantul locatorului la schimbarea destinatiei bunului). 1415 C. se aplica regulile gcnerale din materia de probe. legea face trimitere la obiceiul locului si stabileste cateva prezumtii relative (art. iar cheltuielile expertizei cad in sarcina lui daca evaluarea facuta de expert intrece pretul pe care el l-a aratat (art. contractul nu poate fi calificat locatiune.). prin consimtamantul partilor. 1417C. in care existenta si intinderea obligatiilor nu depinde de hazard si deci nu exista sanse de castig si pierdere pentru parti. care este un contract esentialmente gratuit. In ceea ce priveste insa proba contractului de locatiune. daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt indeplinite si celelalte conditii de validitate. locatiunea este dimpotriva. locatarul (daca nu este de acord cu cel pretins de locator) poate provoca o expertiza pentru stabilirea pretului. Cu atat mai puternic cuvant. legea distinge intre urmatoarele situatii: Daca nu s-a inceput executarea contractului incheiat verbal si una dintre parti neaga existenta lui. Locatiunea este un contract cu executare succesiva. 1450-1452 C. Daca litigiul priveste alte elemente ale contractului decat pretul (de exemplu. dar poate fi valabil ca un imprumut de folosinta. prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. Elemen-tul "timp"' este de esenta locatiunii.

1419 comb. caci locatiunea este.poate fi un lucru mobil sau imobil.civ. este considerata de lege ca act de dispozitie si. de asemenea. daca un coindivizar (care nu este aparent proprietar exclusiv) inchiriaza bunul aflat in indiviziune. dar in toate cazurile cu conditia sa nu se distruga sau sa nu se consume prin folosinta conform destinatiei dupa natura obiectului sau conform destinatiei stabilita prin acordul partilor. respectiv. partile trebuie sa aiba capacitatea. sa indeplineasca conditiile cerute pentru a face acte de administrare. in consecinta. ci numai dreptul de folosinta temporara a lucrului inchiriat. In sfarsit. este nud proprietar sau a adus ca aport social in societate folosinta unui lucru). Lucrul inchiriat . locatorul poate sa nu fie proprietarul lucrului dat in locatiune. respectiv sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru a face acte de dispozitie (art. cu exceptia cazului cand nu are prerogativa folosintei (de exemplu. dreptul de proprietate industriala). acest contract fiind pentru el res inter alios acta. Numai daca locatorul a fost un proprietar aparent (de exemplu. un mostenitor aparent). cu art.). durata locatiuni rcducandu-se la 5 ani.6 si art. 1268 C.12 alin. Astfel. proprietarul nu va fi obligat sa respecte locatiunea. Dat fiind faptul ca locatiunea nu transmite dreptul de proprietate. in principiu.contractul de vanzare-cumparare. neque locatio rei suae consistere potest). Iar dreptul de servitute nu poate forma obiectul contractului decat impreuna cu imobilul de care este atasat (art.). daca durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani. proprietarul nu poate fi locatarul propriului sau lucru (neque pignus. dar numai la cererea partii incapabile.civ. Precizam. Bineinteles.1268 C. 965 C. Inseamna ca obiectul locatiunii il formeaza lucruri nefungibile (individual determinate) dupa natura lor sau dupa vointa partilor. Titlul locatorului. In caz de nerealizare a lucrului viitor se va angaja raspunderea locatorului potrivit regulilor generale. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia).) poate inchiria valabil bunul detinut cu titlu de uzufruct sau de locatiune. cu exceptia bunurilor dintr-o mostenire nedeschisa (art. 534 C.5 din Constitutie si art. neque depositum. bunurile coproprietate fortata nu pot fi inchiriate decat o data cu bunul principal de existenta caruia depinde si 54 . un act de administrare'. drept care sa-i confere posibilitatea inchirierii (de exemplu. In cazul imobilelor insa.civ. este numai posesor de buna sau rea-credinta).civ. Atat locatarul cat si locatorul trebuie sa aiba capacitatea. Capacitatea de exercitiu. Pe de alta parte. ca bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii speciale (art. contractul poate produce efecte fata de adevaratul proprietar . un uzufructuar (art.) in caz contrar.civ.) sau un locatar (art. Astfel fiind. Un lucru viitor poate forma obiectul contractului. 135 alin. Tot astfel. corporal sau incorporal (de exemplu.tolal sau partial . se aplica regulile care guverneaza vanzarea de catre unul dintre coproprietari ori teoria mandatului tacit reciproc sau a gestiunii de afaceri.14-16 din Legea nr. in cazul inchirierii lucrului altuia de catre o persoana care nu are asupra lucrului un drept opozabil fata de proprietar. este suportat de locator. 576 C. locatiunea nu transmite dreptul de proprietate. riscul pieirii fortuite.

Dar . luna. inclusiv viciile de constructie si la parti comune ale imobilului folosite de mai multi locatari).) si se plateste la termene stipulate. locatorul fiind obligat . locatorul trebuie sa efectueze reparatiile necesare in tot timpul locatiunii. locatarul se poate adresa justitiei. Daca chiria a fost prevazuta fictiv sau lucrul a fost inchiriat in schimbul unei sume derizorii. in bani. Chiria trebuie sa fie determinata in momentul incheierii contractului. titularul ei neputand asigura locatarului folosinta bunului care formeaza obiectul dreptului sau. ci un comodat. de exemplu. Regulile locatiunii sunt aplicabile si in cazul in care folosinta unui lucru se transmite in schimbul folosintei unui alt lucru.sa efectueze toate reparatiile (inclusiv cele locative) necesare in acest scop inainte de preluarea lucrului de catre locatar si chiar daca. care . Dar ea poate fi determinabila. fie global fie.civ. Pentru aceasta.civ. Predarea (art. daca in cursul ei bunul are nevoie de asemenea reparatii (reparatii capitale. trebuie sa fie predat nu in starea existenta la incheierea contractului (ca in materie de vanzare). de regula in mod succesiv. Obligatia efectuarii reparatiilor. potrivit regulilor generale. de regula.1) lucrului dat in locatiune se poate cere la termenul convenit de parti (imediat daca nu s-a prevazut un termen) si . 1421 alin.in lipsa de stipulatie contrara . pe unitati de timp (ziua.spre deosebire de vanzare -contractul ramane locatiune chiar daca chiria s-a fixat sub forma unei alte prestatii (de exemplu. Cu ajutorul regulilor care guverneaza contractul de schimb nu pot fi solutionate problemele juridice ale schimbului de drepturi de folosinta.din 55 . degradari provenind din uzul normal al lucrului sau cauzate fortuit. toate reparatiile ar fi fost puse in sarcina locatarului (intrucat aceasta clauza . cerand predarea silita (daca nu prefera sa ceara rezilierea contractului pentru neexecutare sau nu se multumeste cu invocarea exceptiei de neexecutare). Lucrul. printr-o clauza contractuala. cotaparte din fructe sau prestari de servicii). anul etc.in lipsa de stipulatie contrara . impreuna cu accesoriile sale.2 C. ci intr-o stare corespunzatoare destinatiei in vederea careia a fost inchiriat (art.vizeaza reparatiile necesare in cursul locatiunii si nu anihileaza obligatia locatorului de a preda lucrul in stare corespunzatoare folosintei).la locul unde se gasea lucrul in momentul contractarii si cu cheltuiala locatorului.coproprietatea fortata. chiria trebuie sa fie sincera si serioasa. iar instanta il poate obliga pe locator si la plata de daune-interese. Nici nuda proprietate nu poate forma obiectul contractului de locatiune. contractul nu mai este o locatiune. Chiria se fixeaza in raport cu durata contractului. lasata la aprecierea unui tert (ales de catre parti sau de catre persoana desemnata de parti) sau sa reprezinte un procent din beneficiul realizat de locatar (variabil). Locatorul trebuie sa mentina lucrul in stare de a servi la intrebuintarea pentru care a fost inchiriat (art. 1420 pct. Pretul pe care locatarul il plateste in schimbul folosintei lucrului se numeste chirie. daca conditiile de validitate ale acestui contract sunt indeplinite si lucrul a fost predat (comodatul fiind un contract real). Locatorul nu trebuie sa efectueze reparatiile numite "locative".daca nu s-a prevazut altfel . Sub sanctiunea nulitatii. 1420 pct. In caz de nerespectare a acestei obligatii.). Pretul se fixeaza.).l C. Obligatia de predare.2 si 1421 alin.

adusa prin efectuarea reparatiilor. Obligatia de garantie (art. el nu va raspunde pentru stanjenirea folosintei locatarului. legea dispune ca reparatiile sa fie facute in cel mult 40 de zile. care ar avea drept consecinta tulburarea locatarului in folosinta lucrului. neputand fi amanate pana la incetarea contractului. Pe de alta parte. Locatorul este obligat sa se abtina de la orice fapt personal. Insa reparatiile trebuie sa aiba caracter urgent. C. 1420 pct. Daca locatorul nu efectueaza reparatiile necesare in cursul locatiunii. "care detine lucrul in interesul sau propriu. Art. chiar daca va fi lipsit in parte de folosinta lucrului. 1425 C. In virtutea obligatiei de garantie.dar si de catre detentorul precar. cu deosebirea ca in caz de vanzare dreptul transmis si garantat este proprietatea. prin actiunile posesorii. prevede ca locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra lucrului. In acest sens. 2) de la terti si 3) din viciile lucrului.sunt in sarcina locatarului. in caz de urgenta. Prin urmare. 1077 C. 10201021 si art. fie indirect prin schimbarea destinatiei.civ. locatarul poate cere prin justitie oprirea sau distrugerea schimbarilor. permite folosirea actiunilor posesorii nu numai de catre posesori .civ. se poate apara contra tulburarilor de fapt.3.).civ. Astfel. locatarul poate cere justitiei: fie obligarea lui sub sanctiunea platii de daune cominatorii. legea distinge intre tulburarea de fapt si cea de drept. tulburare de fapt sau de drept. Legea obliga pe locatar sa suporte tulburarea ce-i provoaca reparatiile facute de locator. iar in caz de locatiune dreptul transmis si garantat este folosinta linistita si utila. cum este si locatarul.2 C. fie direct prin transformarea materiala a lucrului. Daca reparatiile nu se efectueaza in acest interval de timp.proc. 56 . Daca tulburarea folosintei provine de la un tert. si anurne. in temeiul unui contract incheiat cu posesorul. locatorul raspunde de tulburarile provenite: 1) din propria sa fapta. locatarul poate folosi actiunile posesorii (desi nu este posesor. Daca locatorul nu respecta aceasta obligatie.civ.care exercita detinerea lucrului sub nume de proprietar (animus sibi habendi. reparatiile pot fi efectuate si fara autorizarea justitiei.) de care este tinut locatorul se aseamana cu obligatia de garantie a vanzatorului. 1439). Dat fiind faptul ca locatorul trebuie sa intretina lucrul in buna stare in tot cursul locatiunii. fie autorizarea de a le efectua in contul locatorului (art.civ. chiar daca pierderea folosintei n-ar intrece 40 de zile(art. 676). dispune ca locatorul "nu poate in cursul locatiunii sa schimbe forma lucrului inchiriat". Iar daca reparatiile sunt de asa natura incat locatarul pierde folosinta totala a lucrului. atunci locatarul are dreptul sa ceara o scadere de chirie proportionala cu lipsa partiala a folosintei.mornentul predarii . fie rezilierea contractului (art. C. animus domini) . daca prin aceste tulburari se aduce o atingere serioasa folosintei. atunci el (nu si locatorul) poate cere rezilierea contractului. art. Obligatia efectuarii reparatiilor nu inseamna ca locatorul trebuie sa reconstruiasca imobilul care "a pierit in total sau s-a facut netrebnic spre obisnuita intrebuintare" (art.).civ. in numele sau personal. 1439 alin.civ.). 1426 C. retinand cheltuielile efectuate din chirie. Se admite ca. in acest caz incetand contractul. Locatarul singur. afara numai daca tulburatorul este cel pentru care el detine" (art. 1424 C.

locatorul a inchiriat o camera pentru a fi locuita. acesta poate sa si iasa din proces.interese . 1427-1428 C. sa nu invoce vreun drept asupra lucrului inchiriat (art. In ambele cazuri locatorul va raspunde numai daca a fost instiintat in timp util de amenintarea evictiunii (chemat in garantie in procesul dintre locatar si tertul evingator). locatarul are dreptul de a cere fie rezilierea contractului (cand acesta nu se mai poate executa sau cand folosinta lucrului a fost prea mult micsorata) cu daune .1422 C. Cand tulburarea de drept se produce impotriva locatarului. locatorul va raspunde de pierderea sau reducerea folosintei.). cum ar fi dreptul de proprietate in cazul in care locatorul a incheiat contractul in baza unui alt drept (sau pretins drept) asupra lucrului. poate dovedi ca ar fi avut mijloace potrivite pentru a respinge pretentiile tertului (exceptio mali processus). prin plafon apa patrunde in apartamentul de la parter. fie o micsorare a chiriei proportionala cu pierderea partiala a folosintei si daune .). asupra lucrului. Cand folosinta locatarului este tulburata printrun fapt al unui colocatar. starea necorespunzatoare a cosurilor. de exemplu. sau robinetul de gaze lasat deschis provoaca o explozie. aratand cine este locatorul impotriva caruia pretentia tertului (inclusiv actiunea posesorie) trebuie sa fie indreptata (institutia procedurala de "aratarea titularului dreptului") si care este obligat sa-i apere folosinta.). de folosinta etc. In acest caz locatorul raspuntde in virtutea obligatiei sale de a se abtine de la orice fapt personal care ar duce la tulburarea locatarului in folosinta lucrului. Practica judecatoreasca stabileste raspunderea locatorului chiar daca lucrul nu este cu desavarsirc impropriu folosintei. Gravitatea viciilor se apreciaza 57 . dar viciile ascunse micsoreaza atat de mult posibilitatea de folosinta incat se poate prezuma ca.Viciile. De exemplu. de uzufruct.1426 C. in cunostinta de cauza. locatarul de la etaj lasa robinetul de apa deschis si astfel. De exemplu.civ.ci detentor precar) pentru apararea dreptului sau de folosinta impotriva tertilor. locatarul va avea actiune in despagubire impotriva autorului faptei (raspundere delictuala). al unui vecin sau al unui tert oarecare. locatarul n-ar fi inchiriat sau ar fi platit un pret mai redus (locatorul nu raspunde insa pentru vicii care fac mai putin comoda folosinta). In acest caz.civ. In toate cazurile in care locatarul este tulburat in folosinta prin faptul exercitarii de catre un tert (inclusiv un alt locatar) a unui drept (de proprietate.). infiltratii de apa sau alte defecte de constlructie. Locatorul este garant pentru viciile (defectele. nu pe baza unui drept asupra lucrului sau a unui raport juridic cu locatorul. dar nu va avea actiune in garantie contra locatorului. existenta de insecte. chiar daca dreptul invocat nu este confirmat in justitie. ci printr-un fapt ilicit cauzator de prejudicii (delict civil). adica "cel pentru care el detine" si fata de care el poate actiona sau se poate apara in temeiul contractului de locatiune. Se poate intampla ca tulburarea din partea tertului sa se conbine cu faptul personal al locatorului insusi. stricaciunile) ascunse ale lucrului care ii impiedica intrebuintarea (art.interese (art. iar restul imobilului a inchiriat unui meserias care il tulbura pe locatar. In caz contrar. dar a impiedicat folosinta locatarului.civ. cu conditia ca agentul tulburator: sa nu fie locatorul.

Locatarul raspunde chiar daca a fost de buna credinta la incheierea contractului (nu a cunoscut viciile) si indiferent daca viciile existau in momentul incheierii contractului sau provin din cauze ulterioare. Daca viciile se datoresc cazului fortuit sau fortei majore intervenite in timpul locatiunii. Modificarea obligatiei de garantie. De exemplu.1 C. 1429 alin. Totusi. locatarul poate cere o reducere prportionala din pret sau rezilierea contractului cu daune interese pentru pagubele suferite din cauza viciilor (art.civ). a contractului.civ. Limitarea sau inlaturarea garantiei produce efecte nuami daca locatarul este de buna-credinta (fraus omnia corrumpit). se poate prezuma acordul locatorului pentru exercitarea acelei profesii.de instanta. In cazul descoperirii viciilor ascunse. destinatia sa anterioara etc. In schimb.total sau partial . locatarul trebuie sa intrebuinteze lucrul inchiriat ca un bun proprietar (culpa fiind apreciata dupa tipul abstract al omului diligent si prudent . cu conditia sa nu schimbe destinatia imobilului (de exemplu.1085 C. Daunele interese se acorda chiar daca locatorul n-a cunoscut viciile lucrului.civ) si locatorul de rea-credinta care raspunde si de daunele imprevizibile. la destinatia prezumata dupa circumstante (natura lucrului.potrivit destinatiei sau efectueaza transformari neautorizate.1339 C. caci este vorba de o cauza straina care nu poate fi imputata locatorului. dar fara daune interese. consideram ca inlaturarea obligatiei de garantie exonereaza pe locator de plata daunelor-interese.Obligatia de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si potrivit destinatiei. in masura in care folosinta nu poate fi asigurata. care raspunde numai de daunele ce au putut fi prevazute la incheierea contractului (art. o casa de locuit nu va putea fi folosita pentru exercitarea comertului sau pentru instalarea sediului unui partid politic. dar nu-l pune la adapost de rezilierea. daca nu s-a prevazut altfel in contract. agravata (de exemplu. locatorul va putea cere repunerea lucrului in stare anterioara sau rezilierea contractului cu daune58 . avocat) sau chiar o meseria (de exemplu. locatarul poate cere o reducere proportionala din pret sau rezilierea contractului. potrivit regulilor generale aplicabile contractelor sinalagmatice. obligfatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse poate fi modificata prin conventia dintre parti. croitor). limitata ori inlaturata. incasarea pentru viitor a chiriei ar fi lipsita de cauza. atelier mecanic).culpa levis in abstracto) si numai la destinatia determinata prin contract. si pentru vicii care fac mai putin comoda folosinta) sau. 1422 alin. Pe de alta parte. dimpotriva. Daca in contract se mentioneaza profesiunea locatarului.).civ). Conform art.2 C. consideram ca locatarul poate sa exercite o profesiune liberala (de exemplu. Daca locatarul nu intrebuinteaza lucrul . deoarece obligatia locatorului de a asigura folosinta lucrului este succesiva (spre deosebire de obligatia de garantie a vanzatorului care raspunde numai de viciile existente in momentul vanzarii). Simpla venire a clientelei nu are semnificatia schimbarii destinatiei. Obligatiile locatarului. exista deosebire intre locatorul de buna-credinta. nu a cunoscut viciile sau tulburarea locatarului nu se datoreaza faptelor sau actelor savarsite de el (art. totala sau partiala. iar in lipsa de stipulatie speciala. Deoarece nu este reglementata prin norme imperative. de exemplu.

Sunt insa permise lucrarile de mica insemnatate care nu schimba destinatia lucrului.). din culpa locatorului. locatorul poate cere daune-interese. la incetarea locatiunii. potrivit regulilor generale. Obligatia de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar implica obligatia de a intretine lucrul in tot timpul locatiunii in stare de intrebuintare astfel cum a fost predat. a gazelor sau a apei. plata se face la domiciliul debitorului (fiind cherabile. el va fi obligat sa faca reparatiile pe cheltuiala sa. 1 C.14471449 C.civ.civ. repunerea lucrului in starea initiala. Iar daca chiria urma sa fie platita cu anticipatie si lucrul nu s-a predat. vizitatori etc). locatarul trebuie sa plteasca pretul locatiunii la termenele stipulate. instalarea telefonului sau a antenei de televizor. de exemplu. de persoanele familiei sau de sublocatari. De aici obligatia locatarului de a efectua reparatiile mici (numite locative. locatarul este obligat sa faca reparatiile necesare. introducerea luminii electrice. locatorul poate actiona in cursul locatiunii.1448 C.civ. daca intarzierea in efectuarea reparatiilorlocative provoaca stricaciuni mai importante. iar nu portabila) si in caz de pluralitate de locatari obligatia este conjuncta (divizibila) daca solidaritatea sau indivizibilitatea nu rezulta din contract. Reparatiile .) ori caz fortuit si bineinteles. nu sunt limitatieve). Daca locatarul nu efectueaza reparatiile locative.civ. 1434 C. 1730 pct. 1429 C. cerand efectuarea reparatiilor in contul locatarului sau rezilierea contractului. beneficiind si de privilegiul locatorului de imobile asupra mobilelor locatarului (art. Chitantele de plata a chiriei sunt opzabile tertilor chiar daca nu au data certa. Conform art.interese. daca nu se dovedeste ca stricaciunile sunt cauzate de unul dintre ei. dar si toate persoanele introduse de el in imobil (prepusi. Locatarul raspunde de asemenea. chia daca nu sunt locative. persoane tolerate. cesiunea sau chitanta de plata a chiriei cu anticipatie pe timp mai mare de 3 ani este 59 .). In lipsa de stipulatie contrara. iar chitantele date fara rezerva fac sa se prezume plata pentru termenele anterioare. Sarcina probei incumba locatarului. Toate reparatiile privind partile comune folosite de mai multi locatari sunt in sarcina proprietarului.civ. spre deosebire de reparatiile capitale si repararea degradarilor provenind din uzul normal al lucrului care sunt in sarcina locatorului. de stricaciunile si pierderile provocate de persoanele familiei sale sau de sublocatar (art. locatorul poate invoca exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus). dar numai la incetarea locatiunii. Daca insa neefectuarea reparatiilor locative poate provoca deteriorarea sau chiar pieirea lucrului dat in locatiune. Locatorul are in schimb dreptul de a cere. Tot astfel. (Enumerarea reparatiilor locative din art. de simpla intretinere). In caz de neexecutare. Plata chiriei. In schimb. prin "persoanele familiei" intelegandu-se nu numai membri prpriu-zisi ai familiei. Daca degradarea lucrului se datoreaza culpei locatarului.indiferent de natura lor (chiar daca sunt locative) nu cad in sarcina locatarului daca au fost cauzate prin vechime su forta majora (art. caci incovenientele lipsei de intretinere sunt suportate de locatar. locatorul poate cere executare silita sau rezilierea contractului in privinta locatarului neplatnic. inclusiv viciile de constructie. iar daca nu o cere locatarul are dreptul la despagubiri pentru imbunatatirile aduse lucrului.

reprezinta o aplicare a dreptului comun in materie de dovada. potrivit regulilor generale. 1435 C.civ. iar nu solidara. S-a considerat ca reglementarea cuprinsa in art. Pentru a fi exonerat de raspundere. 1435 C. Restituirea lucrului poate fi ceruta de locator printr-o actiune personala (ex. spre deosebire de conditiile din epoca adoptarii Codului civil. 1394 C. Obligatia de a intretine si a restitui lucrul in starea primita mai face raspunzator pe locatarul unei cladiri de toate pagubele pricinuite cladirii de incendiu. Evident. caci incendiul nu a izbucnit in partea ocupata de ei. orice cauza straina neimputabila dovedita fiind exoneratoare de raspundere (art.civ. Prezumtia fiind relativa poate fi combatuta de locatar prin dovada contrara (art..supusa publicitatii imobiliare ( art.civ.1435 decat pentru cauza anonima. si art. Iar daca se dovedeste ca incendiul a izbucnit intr-o parte comuna a imobilului. Daca sunt mai multi locatari fiecare raspunde pentru pagubele pricinuite de incendiu proportional cu valoarea locativa a partii din imobil ce ocupa. locatarul nu raspunde nici de uzura normala a lucrului. In orice caz. in conditiile de azi agravarea raspunderii locatarului pentru incendiu nu mai poate fi extinsa in baza art.. in sensul ca locatarul nu poate fi exonerat de raspundere decat daca dovedeste ca distrugerea.). de la o casa vecina (art. Deci raspunderea lor . sau printr-o actiune in revendicare (daca are calitatea de proprietar). provine din caz fortuit sau forta majora (deci fara culpa din partea sa).dar fara dreptul de a cere modificarea chiriei daca nu a rambursat cheltuielile .1 C. fortei majore sau cazului fortuit.va fi conjuncta. locatarului (art. ele devin prin accesiune proprietatea locatorului . In lipsa de inventar prezumtia este ca locatarul a primit lucrul in buna stare. Dupa incetarea locatiunii locatarul trebuie sa restituie lucrul in starea in care a fost predat conform inventarului facut. care se gaseste in intretinerea si administrarea locatorului. 7/1996).). 494 C. oricare colocatar va putea dovedi .vor fi solutionate potrivit art. Dovada incumba.civ. 1082-1083 C.1421 alin.1431.1431 si 1432 comb. toti locatarii vor fi exonerati de aceasta raspundere. forta majora sau dintr-un defect de constructie ori prin comunicarea focului (fara greseala sa). plata facuta vechiului proprietar este valabila.civ. iar nu delictuala . 21 lit. 1434 C.).civ.ca incendiul a izbucnit in partea ocupata de altul sau ca n-a putut izbucni in partea pe care o ocupa.). Daca locatarul a facut lucrari de constructii sau plantatii. Restituirea lucrului.civ. Actiunile posesorii nu pot fi exercitate impotriva unui detentor precar (decat daca detentiunea locatarului a lost intervertita intr-o posesiune utila). . 1435 C. Raspunderea pentru incendiu. contructu). intrucat este un detentor precar.in lipsa de conventie . Daca lucrul dat in locatiune a fost vandut si noul proprietar nu-l incunostiinteaza pe locatar.prin inventar trebuie sa se inteleaga orice act de constatare a starii in care s-a aflat lucrul la predare. totala sau partiala a lucrului. daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit . C din Legea nr.civ. locatarul fiind considerat de rea-credinta. Locatarul nu raspunde de pieirea sau detcriorarea lucrului din cauza vechimii. Daca locatorul-proprietar foloseste si el o 60 . cu art.in afara imprejurarilor prevazute de art.intrucat este contractuala.iar la restituire raporturile dintre parti .

civ. Sublocatiunea.nu se prezuma. fie ca incendiul a izbucnit in partea ocupata de proprietar sau nu a putut izbucni in partea folosita de ei. 1440) sau prin acte inter vivos (de exeinplu. locatarul mai este obligat de a apara lucrul inchiriat contra uzurparilor. de asemenea. iar daca interdictia este imprecisa ("nu se poate subinchiria") ea se interpreteaza in sensul unei sublocatiuni totale. Sublocatiunea este permisa cu respectarea a doua conditii (prima prevazuta expres de lege. in tot sau in parte. in principiu.reprezentand o exceptie de la dreptul locatarului de a subinchiria . 1418C. 1435. 1418 C. In acest sens. Desi legea nu prevede expres. Acest consimtamant poate fi dat in scris. el va raspunde de prejudiciul suferit de locator in urma neinstiintarii. ei trebuie sa dovedeasca fie imprejurarile prevazute de art. locatarul trebuie sa-l instiinteze in termen util pentru a fi in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare (astfel incat locatorul sa nu piarda nici actiunea posesorie). In lipsa unei asemenea dovezi. Daca locatorul nu are cunostinta de incercarea de uzurpare. 1435. Precizam. locatiunea nu este un contract incheiat intuitu personae. este permisa cea partiala.. ci trebuie sa fie stipulata expres (art. drepturile partilor contractante se pot transmite mortis causa (art.parte din imobilul inchiriat.1416 C. validitatea sublocatiunii poate fi conditionata (printr-o clauza din contractul principal de locatiune) si de consimtamantul locatorului la incheierea contractului de sublocatiune. In conceptia Codului civil. locatorul poate transmite dreptul la chirie printr-o cesiune de creanta). clauza de interzicere a sublocatiunii este supusa unei interpretari restrictive. Astfel fiind. Aceasta interdictie transforma locatiunea intr-un contract incheiat intuitu personae.civ. care vizeaza proba contractului de locatiune sau sublocatiune) ori sa rezulte din acte sau fapte concludente. De exemplu. cea partiala fiind permisa. dar si verbal (nu se aplica art. Astfel fiind. legea prevede expres si posibilitatea pentru locatar de a transrnite dreptul de folosinta asupra unui tert.civ. problema suportarii pagubelor cauzate de incendiu este foarte controversata. Conform art. daca s-a interzis sublocatiunea totala. ca locatanii nu poate aduce ca aport social intr-o societate civila sau comerciala dreptul de folosinta daca sublocatiunea (sau cesiunea) a fost interzisa.). in sine. intrucat aducerea ca aport echivaleaza cu o sublocatiune (sau cesiune). Consideram ca faptul locuirii proprietarului in imobil nu poate duce. 1433 C. Apararea contra uzurparilor. pentru a fi exonerati de raspundere.).civ. In orice caz. a doua subinteleasa): Transmiterea folosintei sa nu fie interzisa prin contractul principal. Interzicerea sublocatiunii (in total sau in parte) . dar nici sa fie abuziv. la inlaturarea raspunderii locatarilor in conditiile art. refuzul locatorului de a consimti la incheierea contractului de sublocatiune nu trebuie sa fie motivat. Pe de alta parte. fiecare (inclusiv proprietarul) suporta paguba in raport cu valoarea locativa a partii din imobil ce ocupa. Iar daca sublocatiunea (cesiunea) a fost permisa numai cu consimtamantul locatorului. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra proprie-tatii sau posesiei lucrului dat in locatiune. in baza unui contract de sublocatiune (art. aducerea ca aport va fi valabila 61 . Daca locatarul neglijeaza sa-l informeze pe localor.

in virtutea privilegiului sau de locator (art.) el poate sechestra rnobilele sublocatarului aduse in imobilul inchiriat. sublocatiunea nu produce efecte fata de el (fiind o res inter alios actu).2 C. de unde urmatoarele consecinte: pentru opozabilitatea contractului fata de terti (intre care si locatorul) cesiunea trebuie sa fie notificata locatorului sau acceptata de el printr-un act autentic (art. Cu toate acestea. 1418 C. cesiunea si sublocatiunea (art. instanta putand acorda locatarului un termen pentru a executa conditiile contractului.). chirie mai mare sau mai mica. nu distinge . C. In aceste limite. care ramane obligat in continuare fata de locator.).591-592 C. 1429-1430 si 1439 alin. prin reluarea lucrului sau a folosintei potrivit destinatiei. intrucat Codul civil nu cunoaste cesiunea obligatiilor. sublocatiunea poate fi convenita in conditii diferite fata de contractul principal (de exemplu. deopotriva.art. 1393 C. Cesiunea. a unui lucru) .din acest punct de vedere .). Aceste dispozitii se explica prin faptul ca existenta privilegiului nu presupune existenta unor raporturi juridice directe (si deci nu pot servi nici ca temei pentru recunoasterea unei actiuni directe intre locator si sublocatar).cesiunea constituie o vanzare a dreptului de folosinta (adica o cesiune de creanta cu titlu oneros .1730 C. Daca locatarul a incheiat contractul de sublocatiune (de cesiune) cu nerespectarea conditiilor aratate. locatorul il poate libera pe locatar.intre cele doua institutii juridice. 974 C. Intrucat loca-torul nu este parte contractanta. expulza-rea sublocatarului) sau rezilierea contractului principal de locatiune (cu daune-interese) pentru neexecutarea de obligatii (art.civ. 1391 si urm. pentru acesta contractul de cesiune fiind o res inter alios acta ca si sublocatiunea.civ. Textul care permite.proc. durata mai scurta etc. totale sau partiale.civ. caz in care cesiunea se 62 . obiectul cesiunii il formeaza nu contractul de locatiune in intregul sau.civ. Bineinteles. Sublocatiunea incheiata cu respectarea conditiilor aratate este valabila si produce efecte intre parti ca orice contract de locatiune. de exemplu. Rezulta ca locatorul si sublocatarul nu au nici o actiune directa unul impotriva celuilalt. casa de locuit sa fie subinchiriata cu destinatie de local public sau atelier ori autoturismul pentru a fi folosit la curse de intrecere).).civ.spre deosebire de sublocatiune care este un nou contract de locatiune (avand ca obiect asigurarea folosintei temporare.).civ. Desi Codul nostru civil nu confera locatorului o actiune directa. drepturile si obligatiile dintre locator si locatarul principal raman neatinse.numai daca locatorul consimte. chiar daca chiria pentru viitor a fost platita de sublocatar anticipat (art.civ. Sublocatiunea sa nu fie convenita in conditii care sa contravina conditiilor din contractul principal (de exemplu.). ci numai drepturile locatarului. chiar daca partile s-au conformat obligatiei de notificare a cesiunii sau ea a fost acceptata de locator. Ei pot actiona numai pe calea indirecta a actiunii oblice (art. In conditiile in care poate interveni sublocatiunea. locatorul va putea cere prin justitie executarea obligatiilor (ceea ce poate avea ca efect. dar numai in limita chiriei datorate de sublocatar pentru trecut si pentru chiria viitoare. in baza principiilor care guverneaza cele doua institutii. este permisa si cesiunea contractului de locatiune de catre locatar. se admite ca .).

Asa cum in cazul contractului de schimb se aplica regulile vanzarii (in completarea regulilor prevazute pentru contractul de schimb).si o dubla delegatie perfecta (novatie prin schimbare de debitor). realizandu-se nu numai o dubla cesiune.dubleaza cu o delegatie perfecta. intrucat contractul de cesiune este cu executare dintr-o data (iar nu succesiva ca sublocatiunea). care la randul sau poate actiona impotriva locatorului. locatorul va avea actiune directa impotriva cesionarului in calitate de tert beneficiar. In ceea ce priveste transmisiunea mortis causa a lucrului dat in locatiune. cesionarul ia locul cedentului (in privinta drepturilor). Iar daca cesiunea este insotita de o stipulatie pentru altul in favoarea locatorului avand ca obiect pretul cesiunii (sau o parte din ea). Astfel. 1392 C. In cazul sublocatiunii. c) rezilierea contractului pentru neexecutare. In schimb. evident. prin intermediul cesiunii. Cauze de incetare. contractul de locatiune inceteaza prin: a) denuntarea unilaterala. prin acte intre vii cu titlu particular. b) expirarea termenului. spre deosebire de sublocatiune. potrivit regulilor generale in materie de obligatii patrimoniale care nu sunt 63 . potrivit regulilor de la cesiunea de creanta. nici moartea locatorului si nici aceea a locatarului nu atrage dupa sine incetarea contractului (art. Pe langa acordul de vointa al partilor (rezilierea conventionala). e) desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului. nu are privilegiul locatorului de imobile de care se bucura locatarul principal care a consimtit o sublocatiune. fiecare copermutant (cedent) ramane obligat fata de locatorul initial. In sfarsit. De exemplu.33 din L. cu titlu universal ori cu titlu particular). in cazul schimbului de drepturi de folosinta se aplica regulile cesiunii locatiunii . evident fara a contraveni conditiilor din contractul principal. Rezulta ca drepturile si obligatiile trec asupra mostenitorilor (legali sau legatari universali.114/1996) chiriasii sunt liberati fata de locatorii initiali. daca acesta nu a consimtit la liberarea debitorului (delegatie perfecta). dar . aceste norme (lex specialis generalibus derogant). cedentul. se aplica. 1440 C. al proprietarului locuintei. nr. dar nu si executarea obligatiilor de catre locator.civ. fiind un vanzator. in materia schimbului de locuinte (art. Daca schimbul drepturilor de folosinta este reglementat prin norme speciale. dar numai cu avizul autoritatii care a aprobat inchirierea sau. dupa caz. cesionarul are actiune directa impotriva locatorului pentru a cere executarea contractului de locatiune sau rezilierea lui pentru neexecutare cu daune-interese . precizam ca regulile analizate urmeaza sa fie aplicate si in cazul in care dreptul de folosinta se transmite in schimbul unui alt drept de folosinta (dubla cesiune). d) pieirea lucrului. locatarul-cedent garanteaza numai existenta dreptului de folosinta in conditiile din momentul incheierii contractului (art. care poate fi dovedita potrivit regulilor prevazute de lege pentru contractul de locatiune. cesiunea este supusa regulilor vanzarii-cumpararii de creante.). in schimb sublocatarul poate dobandi drepturi diferite fata de drepturile locatarului principal. confundata cu o novatie prin schimbare de debitor. sublocatarul poate cere executarea sau rezilierea contractului de sublocatiune numai in raport cu locatarul principal.). a lucrului dat in locatiune.civ. de exemplu. f) in anumite conditii si prin efectul instrainarii.ope legis .

Dupa expirarea termenului de preaviz locatiunea inceteaza. 1436alin.1 C.1154 C.1048 C. Expirarea termenului. in mod constant. in practica judecatoreasca .cu martori si prezumtii . de exemplu.prin proba ramanerii si lasarii locatarului in folosinta lucrului. Prin termenul de preaviz se intelege intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul urmeaza sa inceteze in urma denuntarii.). In caz de pluralitate de parti. cu exceptia cazului cand partile s-au inteles altfel (de exemplu. De exemplu. 1450-1451 C.) si are drept scop ca cealalta parte sa gaseasca un locatar (daca preavizul a fost dat de locatar) sau un lucru similar pe care sa-l ia in locatiune (daca preavizul a fost dat de locator). 1443 C. ori cu caracter viager. Daca partile sau legea n-au determinat durata locatiunii. in lipsa clauzei. (insa dovada relocatiunii se poate face . contractul ia sfarsit prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti. Acest termen de preaviz poate fi stabilit prin conventia dintre parti.) sau partial (de exemplu.). tacita 64 . trebuie sa fie facuta in scris.civ. iar in lipsa se stabileste in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului (art. termenul de preaviz fiind acoperit de timpul necesar solutionarii litigiului. care trebuie sa suporte desfacerea contractului.civ) locatiunea inceteaza de drept (dies pro homine interpellat) prin simpla trecere a termenului. 1436alin. de lege (art. "actiunea de chemare in judecata pentru evacuare constituie manifestarea neechivoca a vointei de denuntare a contractului". in caz de pluralitate de parti obligate solidar .). iar un nou contract poate fi incheiat numai prin consimtamantul ambelor parti (nu prin simpla renuntare la efectele denuntarii unilaterale). trebuie sa fie indeplinite conditiile cerute de lege pentru incheierea contractului. Intrucat tacita relocatiune opereaza un nou contract de locatiune. Denuntarea unilaterala.civ. caz in care obligatiile reciproce se sting prin confuziune.2C. cu conditia respectarii termenului de preaviz (art. locatiunea se considera reinnoita prin tacita relocatiune (art. Legea nu prevede vreo forma speciala pentru denuntare.art. se face prin intermediul executorilor judecatoresti. Tacita relocatiune (reconductiune). iar nu prin inscrisul original. Daca locatarul ramane in folosinta lucrului dupa expirarea termenului contractual si fara ca locatorul sa-l impiedice (deci cu permisiunea lui).contractate intuitu personae. reinnoirea tacita poate opera numai cu consimtamantul tacit al tuturor partilor.civ.civ. daca unul dintre locatori a anuntat concediul sau unul dintre locatarii care au incheiat contractul ori unul dintre mostenitorii unicului locatar nu a continuat folosinta lucrului. Practic. fara sa mai fie nevoie de o instiintare prealabila (art.). prin stabilirea termenului locatiunii in functie de moartea locatorului) sau daca mostenitorul uneia dintre parti (decedate) este cealalta parte. Daca termenul locatiunii a fost determinat prin conventia partilor sau. fie si autentic.civ. constatator si doveditor numai al contractului initial ). total (art.civ. in toate cazurile. asa cum s-a decis.1437 si 1452 C. Manifestarea de vointa de a desface contractul (numita de lege "concediu") este un act unilateral de vointa si produce efecte chiar daca n-a fost acceptata de partea concediata. capacitatea partilor contractante. iar daca partea concediata refuza sa dea o dovada de primire.

ci manifestarea vointei de a nu reinnoi contractul desfacut prin efectul expirarii termenului). 1021 C. fara garantiile din contractul initial. 1452 C. Daca pieirea este totala (lucrul nu mai poate fi folosit potrivit destinatiei). Rezilierea pentru neexecutare. teoria riscului contractului (locatarul neputand fi obligat la plata chiriei dupa momentul pieirii. 1439 alin.civ.rezilierea contractului cu daune-interese (art. caci fiecare dintre parti cunostea perioada pentru care contractul s-a incheiat si putea sa-si gaseasca un alt contractant din timp. descoperirea de vicii ascunse etc. neefectuarea reparatiilor importante. ci si orice imposibilitate de a se folosi lucrul (de exemplu.civ.) prin violarea carora se aduce o vatamare celeilalte parti. In caz de pact comisoriu expres se vor aplica regulile in materie.civ. caci locatorul nu mai poate asigura locatarului folosinta lucrului si nici nu poate fi obligat la reconstruirea.). Concediul trebuie sa fie anuntat inainte de expirarea termenului prevazut in contract. iar daca a platit-o cu anticipatie are dreptul sa ceara restituirea).civ.civ. Contractul este desfacut indiferent ca pieirea lucrului este fortuita sau culpabila. putand acorda . Totusi noua locatiune ia nastere. Potrivit regulilor generale. 1439 alin. Neexecutarea trebuie sa fie cu privire la obligatii principale (art.2 C. 1437. dar fara respectarea termenului de preaviz . neexecutarea obligatiilor de catre una dintre parti da dreptul celeilalte parti de a cere . Deci. Insa nu orice neexecutare da dreptul celeilalte parti de a cere rezilierea contractului. Precizam ca prin pieire se intelege nu numai distrugerea materiala a lucrului. Tacita relocatiune va avea loc in conditiile primului contract (inclusiv cu chiria initiala).dupa circumstante .).).). Dar daca pieirea s-a produs din culpa. contractul este desfacut de drept. Tacita relocatiune . locatarul nu poate opune tacita relocatiune chiar daca a continuat sa foloseasca lucrul inchiriat (art.). rechizitionarea. 1423 si 1439 C. caci locatiunea nu poate fi conceputa fara un obiect asupra carua sa se exercite..relocatiune nu poate opera.1438 C. iar daca pieirea s-a produs fortuit nu se platesc daune. instanta nu este obligata sa pronunte rezilierea.). 1453 C. locatorul putand cere restituirea lui precum si daune-interese.civ. de exemplu. caci garantiile trebuie prevazute expres si nu pot fi prelungite peste termenul stipulat . Astfel.poate fi impiedicata numai prin anuntarea concediului (care in acest caz inseamna nu denuntare. Daca s-a anuntat concediul. in acest din urma caz.daca n-a fost exclusa printr-o clauza contractuala expresa .1430 C. partea culpabila va fi obligata sa plateasca daune-interese.2 C. dar se va considera incheiat fara termen (cu exceptia cazurilor cand termenul este aratat de lege).termen de gratie (art. Conform art.civ.dupa punerea in intarziere a debitorului . si de pactul comisoriu expres stipulat in contract). aplicandu-se. Pieirea lucrului (art. refacerea sau inlocuirea lui. neplata chiriei. abuzul de folosinta sau schimbarea destinatiei lucrului (art. in lipsa de stipulatie expresa contrara. exproprierea sau confiscarea lui). Daca lucrul a pierit numai in parte (sau imposibilitatea folosirii este 65 . daca este cazul. contractul de locatiune urmeaza regulile generale in materie de contracte sinalagmatice cu executare succesiva (tinandu-se seama. Deci se prezuma ca partile n-au modificat nimic fata de contractul initial (art.civ.

dupa irnprejurari.). adica dupa cum pieirea s-a produs fortuit sau din culpa uneia dintre parti. 534 combinat cu art. Este vorba de aplicarea teoriei proprietarului (mostenitorului) aparent. cumparatorul . Rezulta ca. ori daca titlul locatarului principal s-a desfacut prinexpirarea termenului prevazut in contract si nu mai poate asigura sublocatarului (fata de care el este locator) folosinta lucrului etc. de exemplu. contractele de locatiune incheiate de uzufructuar raman valabile pe cel mult 5 ani. la incheierea contractului.civ. daca partea pierita din lucru este atat de insemnata (apreciaza instanta).711 pct.21 lit.pr.proc. 493 si 513 C.C din Legea nr. 1268 C. in limitele unui act de administrare. inainte de inscrierea contractului de vanzare-cumparare pentru a fi opozabil tertilor (art. potrivit careia contractul de locatiune (inchiriere) incheiat de proprietarul aparent cu un locatar de buna-credinta isi pastreaza efectele ca si un contract ce ar fi fost incheiat cu proprietarul real.7/1996). Conform art. Daca publicitatea nu a fost respectata. Daca se desfiinteaza sau se desface titlul locatorului in baza caruia consimtise la locatiune. contractul de locatiune cu data certa anterioara vanzarii-cumpararii cu data certa produce efecte si este opozabil tertului dobanditor in conditiile in care a fost incheiat si fara modificarile care nu sunt constatate prin inscris cu data certa (de exemplu.). daca locatorul vinde lucrul inchiriat sau arendat. trebuie sa fie efectuate formele de publicitate imobiliara (art. in conditiile dreptului comun (inclusiv art. Efectele instrainarii lucrului (imobilului) prin acte intre vii.). Raman valabile si contractele incheiate de tertul dobanditor al imobilului ipotecat.civ.) . se desface si contractul de locatiune. fie desfacerea contracului. incat se poate prezuma ca fara acea parte locatarul n-ar fi consimtit initial.numai partiala) rezilierea este judiciara. efectele lui se reduc la 3 ani de la data vanzarii (inscrierii). insa numai daca contractul de locatiune a fost incheiat cu buna-credinta si cu data certa anterioara transcrierii comandamentului (art. dar contractul de locatiune are data certa. cu conditia sa fi fost incheiata prin inscris autentic sau prin inscris sub semnatura privata. in lipsa de stipulatie contara. dar cu data certa (art.9 C. In practica judecatoreasca si literatura de specialitate se mai admite o derogare importanta de la regula incetarii contractului de locatiune. Problema daunelor-interese se rezolva la fel ca si in cazul pieirii totale.civ. 1441 C. si anume.civ.civ.). renuntarea proprietarului la clauza de reziliere in caz de subinchiriere sau la pactul comisoriu etc. caci locatorul nu mai este in masura sa asigure locatarului folosinta lucrului. chiar daca uzufructul ar fi incetat (art. deoarece 66 . modificarea termenului locatiunii. locatarul putand cere. Astfel. chiar daca el este evins. daca titlul proprietarului (locator) este anulat ori rezolvit sau daca este evins printr-o actiune in revendicare etc..1182 C. Astfel. ca urmare a desfiintarii titlului locatorului. Desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului. fie o scadere de pret.chiar daca nu s-a obligat in acest sens .civ. afara de cazul cand desfacerea ei din cauza vanzarii s-ar fi prevazut in insusi contractul de locatiune.). 1441 C. Daca contractul este incheiat pe mai mult de 3 ani.este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare. Exista insa si exceptii de la aceasta regula.

cu titlu particular. respectand termenul de preaviz. trebuie sa aduca la cunostinta locatarului concediul.civ). instrainarea va atrage incetarea locatiunii dupa expirarea termenului de 3 ani.). 1444 C. pe acest interval de timp. daca nu s-a prevazut in contract o stipulatie expresa contrara (art. de constituire. In toate cazurile de desfacere prin efectul instrainarii . daca aceste creante nu au facut obiectul unei cesiuni sau subrogatii speciale si nici sa ceara rezilierea contractului pentru neexecutare de obligatii in trecut. dar numai de la aceasta data. de drept sau la cererea locatarului).1441 C.civ. precizam ca regulile privitoare la efectele si opozabilitatea contractului de locatiune fata de cumparator (inclusiv adjudecatar) sunt aplicabile si in alte cazuri de instrainare sau constituire de drepturi reale prin acte intre vii.pentru a obtine desfacerea contractului. dar avand data certa. si aceasta chiar daca desfacerea din cauza vanzarii a fost stipulata in contractul de locatiune (art.) . contracte de locatiune neinscrise. cazuri in care locatiunea ii este opozabila chiar daca nu ar fi indeplinite conditiile prevazute de art.inclusiv clauza expresa in contractul de locatiune de reziliere din cauza vanzarii .noul proprietar se poate astepta sa i se opuna. inseamna ca desfaccrea nu opercaza de drept. cumparatorul se substituie in drepturile si obligatiile locatorului-vanzator de la data cumpararii (fara efect retroactiv). 1443 C. Pana la plata daunelor locatarul are drept de retentie. Mai mentionam ca locatarul in toate cazurile trebuie sa respecte contractul (chiar daca nu are data certa si nu este inscris) daca cumparatorul cere.locatarul este in drept sa ceara despagubiri de la locator. fie ca sunt cu titlu gratuit (donatie) . Cumparatorul . daca contractul are data certa dar nu a fost supus publicitatii inainte de inscrierea contractului de vanzare-cumparare in cartea funciara. ci in conditiile denuntarii unilaterale a contractului incheiat pe timp nedeterminat. fie ca sunt cu titlu oneros (schimb.in cazurile si in masura in care nu este obligat sa respecte locatiunea consimtita de vanzator (si nici nu s-a obligat in acest sens prin contractul de vanzare-cumparare sau prin intelegere cu locatarul. In sfarsit. el are dreptul sa pretinda si chiria. Intrucat prin efectul art. de uzufruct etc. contract de intretinere.civ. Rezulta ca vanzarea este o cauza de incetare a locatiunii numai daca contractul s-a incheiat verbal ori prin inscris sub semnatura privata fara data certa.civ. caci facultatea de a invoca inopozabilitatea contractului fara data certa si neinscris este numai a cumparatorului (cu exceptia cazului cand s-a prevazut in contractul de locatiune desfacerea lui in caz de vanzare. cat timp nu va fi despagubit de locator sau eventual de cumparator (art.). care insa va avea actiune in regres impotriva locatorului. civ. In aceste conditii poate fi denuntat de catre noul proprietar si contractul de locatiune care a fost incheiat de fostul proprietar fara termen. 67 . neavand nici un drept asupra ratelor devenite exigibile anterior si neplatite. In aceste cazuri de neindeplinire a conditiilor prevazute de lege contractul nu produce efecte opozabile cumparatorului de buna-credinta.). 1441 C. 1442 C.

Astfel.Precizam ca mandatarul trebuie sa fie imputernicit prin procura autentica numai in cazul in care legea prevede o asemenea forma pt. atunci procura trebuie data si ea in aceeasi forma. Pe de alta parte. el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza. iar ca instrumentum. nu insa si atunci cand acest act a fost incheiat in forma autentica fara ca legea sa prevada o atare cerinta.regulile mandantului vor fi inlocuite cu regulile aplicabile raportului de munca.care ii da aceas-ta imputernicire si pe care il reprezinta. mandatarul care solicita inscriptia sau stergerea ipotecii . un contract cu titlu gratuit. este inscrisul in care se enumera actele juridice ce urmeaza sa fie indeplinite de mandatar in numele mandantului. Cand actul juridic la care participa mandatarul in numele mandantului urmeaza sa fie incheiat in forma solemna. care ia nastere prin simplul acord de vointa al partilor. De exemplu. legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat. Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentatul mandantului.numita mandant. prezumtia de gratuitate nu opereaza. de regula. un contract consensual.avand in vedere natura si volumul serviciilor prestate. precum si limitele in care aceasta poate contracta in numele mandantului. pt unele operatii juridice legea prevede necesitatea unei procuri autentice indiferent de forma actului juridic ce urmeza sa fie incheiat de catre mandatar in numele mandantului.in care caz va avea calitatea de mandatar. este un act juridic unilateral. Desi mandantul este. cel putin in raporturile dintre el si tertul contractant. daca exista stipulatie expresa in acest sens. Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros. nu are calitatea de reprezentant. Procura. se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane . fara a fi supus vreunei forme speciale.mandatarul imputernicit sa cumpere sau sa schimbe un teren in forma autentica. datorita raporturilor de munca. Daca mandatarul este un profesionist. unitatile cu capital de stat si cooperatiste pot face plati in numerar “numai persoanelor indicate in documente sau 68 . Precizam insa. de exemplu . ca salariatul poate primi imputernicire de reprezantare din partea unitatii. Partile redacteaza un inscris pentru ca tertii sa fie in masura sa verifice puterile conferite mandatarului. validitatea actului juridic ce urmeaza sa fie incheiat prin mandatar. Mandatul este.Tot astfel.in practica mandatuleste constatat de obicei printr-un inscris numit procura sau imputernicire.deoarece mandatul formeaza un tot indivizibil cu actul in vederea caruia a fost dat. in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect actesau fapte materiale si salariatul. precumsi intre acesta din urma si mandant. numita mandatar.cuantumul remuneratiei urmand a fi stabilita de catre instanta. in principiu.. Deci legiutorul prezuma numai gratuitatea mandatului. Mandantul este un contract prin care o persoana .respectiv antreprenorul. chiar daca in raporturile dintre mandant si salariatul lui. ca negotium.24) Contractul de mandat.

In schimb. nu trebuie sa fie indeplinita . Daca mandatul este expres si legea speciala nu prevede altfel. legitima ca mandatarul aparent are puteri de reprezentare. intrucat mandatul nu are ca obiect plata unei sume de bani sau de catime oarecare de lucruri. regula multiplului exemplar nu se impune in privinta procurii.Deci capacitatea mandantului se apreciaza in functie de natura actului juritic care 69 . mandatul poate fi si tacit. indiferent de valoarea actului incheiat sau care urmeaza sa fie incheiat de catre mandatar.potrivit C. rezultand din executarea lui din partea mandatarului. acceptarea ofertei de mandat special.Prin urmare . Intrucat dovada mandatului poate fi dovedita prin executarea lui de catre mandatar .civ. Mandatul tacit nu trebuie sa fie confundat cu mandatul aperent. admis de legiuitorul nostru dupa modelul C. Mandatul trebuie sa fie capabil de a contracta el insusi actul de a carui indeplinire il insarcineaza pe mandatar. dar si in mod tacit.civ.celor imputernicite de acestea pe baza de procura autentificata. dovada acestor fapte se poate face – atat de catre carti .Precizam insa. daca actul in vederea caruia s-a dat mandatul expres are o valoare mai mare de 250 lei . in orice caz. or. dovada se face dupa regulile dreptului comun. iar daca mandatul este un titlu oneros.in acest caz desi lipseste vointa mandantului de a fi reprezentat – tertii contracteaza cu credinta scuzabila .speciala sau generala” cu exceptia retributiilor. deoarece validitatea contractului pe care il incheie depende de existenta mandatului . trebuie sa fie expresa. ci constata numai oferta de mandat. in cazul revocarii mandatului a fost ori nu in culpa. fiind deci un contract sinalagmatic. Alta este situatia in ipotezea mandatului tacit . Daca incheierea contractului de mandat nu poate fi dovedita . problema se pune mai ales in legatura cu oferta de mandat si a acceptarii mandatului neexecutat. ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale. burselor. Oferta de mandat special . cat si acceptarea mandatului tacit poate rezulta din imprejurari de fapt care fac neindoielnica intentia partilor. raporturile dintre parti urmeaza a fi solutionate potrivit regulilor gestiunii de a face sau imbogatirii fara justa cauza.1180 C. premiilor si altor drepturi asimilate acestora. ca formalitatea prevazuta de art. cat si de catre tertul care contracteaza cu mandatarul . consimtamantul partiloe poate fi dat in mod expres.civ. care nu cuprinde “o conventie sinalagmatica. fiin aplicabile si dispozitiile privitoare la existenta unui inceput de dovada scrisa si la imposibilitatea procurarii dovezii scrise sau la interdictia dovedirii prin martori impotriva ori peste cuprinsul inscrisului. care pot fi platite membrului din familia titularului sau altui salariat din aceeasi unitate. formand un tot unitar cu acesta. Cand manadatul este un contract consensual. atat intre parti . Cerinta dovezii scrise ar contra veni notiunii de mandat tacit. . caci mandatul scris este prin definitie.Deoarece atat conferirea . Mandatul tacit rezulta din acele imprejurari de fapt care fac neindoielnica intentia partilor. de exemplu.italian. vizata de seful ierarhic al titularului drepturilor banesti. Astfel se intampla. pe baza de “imputernicire” (procura) sub semnatura privata. expres. cat si de tertul care contracteaza cu mandatarul sau de alti terti – prin orice mijloc de proba admid de lege. dovada se va face prin inscris .

C.Fie ca este special sau general. ceea ce explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului. mandatarul trebuie sa se incadreze in limitele imputernicirii primite. ca facultatea de a face o tranzactie cuprinde si pe aceea de a face un compromis cu toate ca in primul caz concesiile au consecinte cunoscute. Potrivit art.urmeaza sa fie incheiat prin mandatar In privinta mandatarului se cere .3 C. ca la orice contract . echivoce a procurii. poate fi o persoana chiar lipsita de capacitatea de exercitiu . si general cand mandatarul primeste imputernicirea de a se ocupa de toate treburile mandatului.trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. dar si in aceea a mandatarului. per a contrario. Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat . Pentru de dispozitie se cere un mandat special. caci in actele pe care le incheie in numele reprezentantului trebuie sa exprime un consimtamant valabil .. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive. textul citat precizeaza insa. fiin suficient sa aiba discernamantul strict necesar pentru activitatea sa . Mandatul este special atunci cand se da peste o singura operatie juritica sau pentru anumite operatii determinate . In schimb mandatarul . In toate cazurile . mandatul va fi cu suficienta special daca va indica natura operatiei juritice si obiectul ei . Specializarea nu trebuie dusa insa la extrem. un contract de mandat incheiat cu un mandatar incapabil sau capacitate de exercitiu restransa nu poate fi recunoscut valabil. caci transmite doar declaratia de vointa a persoanei care l-a trimis . mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juritice de catre mandatar .. 1536 alin.1552 pct. Aceasta solutie rezulta . capacitate deplina de exercitiu. De exemplu. Numai trimisul . acesta ar raspunde fata de mandant numai dupa regulile generale relative la obligatiile incapabililor .Iar actele juritice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar In ceea ce priveste intinderea. In toate cazurile. mandatul poate fi special sau general. care este un simplu mesager . mandatarul nu poate face nimic afara din limitele mandatului sau. Actele de conservare sau de administrare pot fi incheiate de mandatar pe baza unui mandat general. In cazul in care mandatarul incheie actul juritic care formeaza obiectul mandatului cu sine insusi 70 . nu indreptateste la savarsirea altora. care este un reprezentant . acte materiale putand avea numai caracter accesoriu. mandatul special dat pentru vanzarea unor bunuri nu poate servi pentru vanzarea altora. posibil si licit. care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise . iar nu reprezentant . Chiar daca am recunoaste ca valabil un contract incheiat cu un mandatar incapabil.civ. civ. Spre deosebire de modelul sau francez. lipsa consimtamantului sau viciile de vointa fiind apreciate nu numai in persoana mandantului . si din art. mandatul conceput in termeni generali nu este valabili decat pentru actele de administrare.care prevede ca mandatul se stinge prin punerea sub interdictie a mandatarului. iar in cel de al doilea consecintele sunt imprevizibile. care ar putae fi pagubit in cazul redactarii imprecise. Iar mandatul general circumscris la numite acte de administrare. in toate cazurile . Daca mandatul incheiat cu un capabil de a contracta inceteaza datorita incapacitatii ulterioare a mandatarului .

respectiv mandantii. chiar daca operatiunea juridica in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi realizata. Daca lucrul detinut in baza mandatului piere fortuit mandatarul nu raspunde chiar daca l-ar fi putut salva. incat este exclusa vatamarea intereselor mandatului. desi C. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a acestei obligatii face ca mandatarul sa fie raspunzator nu numai in dol dar si de culpa simpla. sacrificand un bun propriu. va fi apreciata cu mai putina rigurozitate daca mandatul este cu titlu gratuit. raspunderea lui se va aprecia dupa tipul abstract al omului prudent si diliget. Diligenta ceruta mandatarului in indeplinirea mandatului. un asemenea pericol nu exista daca mandantul. In acest caz nu se poate pune problema nulitatii intrucat mandatarul contracteaza cu un tert pe care nu-l reprezinta. raspunderea lui nu va fi angajata.sau cu o terta persoana pe care tot el o reprezinta. Precizam ca prin executarea mandatului nu trebuie inteleasa neaparat incheierea actului proiectat. Daca mandatul este cu titlu oneros. chiar daca acestea nu s-ar cuveni mandantului. Precizam ca mandatul in interes comun nu se confunda cu mandatul remunerat. In virtutea acestei obligatii mandatarul este dator sa dea in plinire mandantului tot ce I s-a predat in puterea mandatului pe care l-a executat. intrucat art. mandatarul este cointeresat in incheierea actului care formeaza obiectul mandatului. Mandatarul trebuie sa dea mandantului socoteala despre indeplinirea mandatului. Conditiile raspunderii mandatarului pot fi modificate prin conventia partilor. dar neintrebuintate de el poarta dobanzi numai “din ziua cand I s-au cerut acele sume”. prin derogare de la art. exista pericolul neglijarii intereselor mandantului. 1566 C. inclusiv pastrarea sumelor de bani sau a altor bunuri primite de la sau pentru mandant. In caz contrar. Sumele nerestituite de mandatar. culpa mandatarului se apreciaza in concret deci in functie de diligenta pe care o depune in propriile sale treburi. Actul cu sine insusi si dubla reprezentare nu trebuie sa fie confundate cu mandatul in interes comun.. interesul lui rezida in contractul de mandat care il indreptateste la plata remuneratiei. convin sa dea imputernicire mandatarului in acest sens ori daca cauzele actului sunt astfel precizate. fara sa fie nevoie de vreo punere in intarziere.alaturi de mandant – este si el cointeresat in incheierea actului care formeaza obiectul mandatului.punerea in intarziere a mandatarului se poate face 71 . Daca mandatarul.in cel de al doilea. adica dupa regula generala aplicabila raspunderii contractuale. sau al unui dintre mandanti. Bineinteles. fiind in cunostinta de cauza. deoarece tertul pagubit va cere .civ. 1088 alin.civ.2C. consideram ca mandantul poate cere anularea actului pentru dol prin reticenta. Principala obligatie a mandatarului este de a executa mandatul. nu poate invheia actul juritic in conditiile imputernicirii primite. In acest caz. cu toate diligentele depuse. numai ca. in cel de-al doilea caz.daca este cazul – restituirea platii nedatorate de la mandant. cat timp. Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau sunt producatoare de dobanzi din ziua intrebuintarii. in primul caz. in primul caz.civ. Inseamna ca. nu este aplicabil in materia mandatului. nu contine o regula generala si expresa in aceasta privinta.

printr-o simpla notificare. Inrucat dreptul la actiune al mandantului pentru predarea sumelor de bani sau altor bunuri primite de mandatar de la terti in cursul executarii mandatului nu se poate naste de la data incheierii contractului de mandat, prescriptia incepe sa curga – potrivit art. 7 alin. 1 sau 3 din Decr. Nr. 167/1958 – de la dat incetarii contractului fie prin executarea lui, fie prin alte moduri de incetare a raporturilor dintre parti. In legatura cu inceperea curgerii termenului de prescriptie de la data executarii contractului, se pune problema stabilirii acestiu moment, mai ales in cazul sumelor de bani ridicate de la CEC in baza unei “ clauze de imputernicire “ este unanim admis in literatura de specialitate si in practica judecatoreasca ca o asemenea clauza reprezinta un mandat, o imputernicire data de catre titularul libretului beneficiarului clauzei, acesta din urma avand obligatia sa dea socoteala mandantului, inclusiv sa remita sumele de banisumele de bani ridicate si neintrebuimtate in interesul acestuia daca raporturile de mandat dintre ei nu sunt dublate de alte raporturi juritice. Astfel fiind, se pune intrebarea referitoare la momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie a actiunii avand ca obiect predarea sumelor de bani ridicate de la CEC. Intrucat problema nu poate fi solutionata in baza art. 7 din Decretul nr. 167/1958 , s-a adoptat solutia aplicarii art. 8 alin. 1 din acelasi Decret , respectiv calcularea prescriptiei din momentul in care titularul de libret a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba ce I-a fost pricinuita de mandatar prin ridicarea sumelor de bani si nerespectarea obligatiei de a da socoteala. In sfarsit, precizand ca problema prescriptiei, la care ne-am referit in randurile de mai sus, vizeaza, evident, numai actiunea personala a mandantului, iar nu actiunea reala in revendicare intentata de mandant in calitate de proprietar guvernat de regulile specifice acestei actiuni reale. In principiu, mandatarul trebuie sa execute personal insarcinarea primita. In contractul de mandat se poate prevedea insa dreptul mandatarului de a-si substitui o terta persoana, trecandu-I parte sau toate drepturile ce-I sunt conferite de mandant. In cazul cand s-a facut substituirea, mandatarul este obligat sa raspunda de faptele substituitului,dar numai in urmatoarele doua cazuri: daca a efectuat substituirea fara sa fi avut acest drept ; daca a fost autorizat sa se substituie si a trecut puterile asupra unei persoane cunoscuta ca incapabila sau de insolvabilitate notorie; culpa in eligendo. Daca mandatarul a fost autorizat sa se substituie, va putea acorda acest drept si substituitului. In toate cazurile, mandantul are o actiune directa contra substituitului. In schimb, substituitul poate actiona impotriva mandantului numai pe calea actiunii oblice, intrucat posibilitatea intentarii unei actiuni directe – derogatorii de la regulile generale – nu pote fi recunoscuta in lipsa unei dispozitii exprese a legii. Dar daca mandatarul a fost autaorizat sa-si substitue o terta persoana, consideram ca substituitul poate actiona impotriva mandantului in baza raporturilor directe pe care le are – prin intermediul mandatarului – cu mandantul. In acest caz, nu mai suntem in prezenta unei “actiuni directe “ propriu-zise, caci aceasta vizeaza ipotezele lipsite de fundamentul raporturilot juridice directe. In privinta actiunii directe a mandantului legea nu ami 72

face aceeasi distinctie – fiind fara relevanta practica existenta sau inexistenta raporturilor juritice dintre mandant si substituit. In raporturile dintre mandatar si persoana substituita se aplica regulile mandatului. Daca imputernicirea a fost data printr-un singur mandat mai multor mandatari, nu exista solidaritate intre ei decat daca solidaritatea s-a stipulat in mod expres. Fiecare mandatar poate insa executa singur, daca nu s-a prevazut altfel in contract. Dezdaunarea mandatarului. Mandantul este obligat sa restitue mandatarului toate cheltuielile facute cu ocazia executarii mandatului. El nu poate refuza restituirea acestor cheltuieli chiar daca operatia in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata si nici sa ceara reducerea lor pe motiv ca ar fi fost exagerate, daca mandatarului nu I se poate imputa nici o culpa. Mandantul trebuie sa plateasca si dabanzi la sumele avansate de mandatar; aceste dobanzi curg, fara punere in intarziere, din ziua cand mandatarul a fcaut plata. De asemenea, mandantul suporta si pierderile suferite de mandatar cu ocazia indeplinirii mandatului, daca nu I se poate imputa vreo culpa.Pentru a explica aceasta dispozitie se citeaza, cu titlu de exemplu, paguba rerzultata din furtul comis in cursul unei calatorii facuta cu ocazia executarii mandatului sau accidentului intamplat cu ocazia diriguiriiunor lucrari facute pentru mandant. In ceea ce ne priveste, consideram ca instantele trebuie sa aiba in vedere numai pagubele suferite de mandatar – fara culpa din partea sa- si care sunt “ocazionate”, adica in conexiune cu activitatile desfasurate de mandatar in executarea mandatului, iar nu si alte pagube suferite fara legatura cu executarea mandatului, cum ar fi furtul comis in cursul calatoriei. In asemenea cazuri, mandantul va suporta, in calitate de proprietar, numai paguba rezultata din furtul lucrului incredintat mandatarului, iar nu si alte “pierderi. Cand mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat sa plateasca suma stipulata, chiar daca operatia in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata. Numai culpa mandatarului in indeplinirea mandatului il poate scuti pe mandant de plata remuneratiei. Chiar daca mandatul a fost executat dupa expirarea termenului stipulat, dar mandantul se foloseste de actul incheiat, el este obigat sa plateasca remuneratia, considerandu-se ca a renuntat implicit la termenul stipulat. Cat mai multe persoane au numit un mandatar pentru o operatie comuna, fiecare dintre ele este raspunzatoare solidar pentru efectele mandatului. Solidaritatea este in acest caz legala. Printr-o interpretare larga a notiunii de conexiune a datoriei cu lucru, se admite ca mandatarul poate retine lucrurile pe care le-a primit, pentru mandant, pana la achitarea cheltuielilor facute pentru indeplinirea mandatului, intrucat creantele corelative sunt prilejuite de acelasi raport juridic. Astfel fiind, dreptul de retentie cunoasac limitele imputernicirii- este insa corespunzator fara de terti, in sensul ca este tinut sa le garanteze validitatea actelor, afara de cazul cand a dat tertilor posibilitatea de a lua cunostinta de intinderea imputernicirii. Daca tertii accepta sa contracteze cu mandatarul peste limitele mandatului, se presupune ca au luat asupra lor riscurile contractului incheiat in astfel de conditii. In afara de cauzele generale de stingere a obligatiilor 73

contractuale, mandatul se stinge prin revocarea lui, prin renuntarea mandatarului si prin moartea, punerea sub interdictie ori insolvabilitate sau falimentul uneia dintre parti. Aceste cauze particulare de incetare se explica prin faptul ca contractul se incheie intuitu personae si are la baza increderea reciproca dintre parti, iar daca aceste motivatii inceteaza, nici contractul nu mai poate fi mentinut. Mandatul este, in principiu, revocabil; mandantul poate revoca mandatul oricand, chiar daca este un termen si poate sa-l constranga pe mandatar a-I restitui procura. In caz de pluralitate de mandanti revocarea se poate face numai prin consimtamantul tuturor. Facultarea de revocare exista atat pentru mandatul cu titlu gratuit, cat si pentru cel cu titlu oneros; legea nu face o dinstinctie in acest sens. Dar daca mandatul este cu titlu oneros; mandatarul poate cere o indemnizatie cand revocarea ar fi intempestiva sau abuziva. Iar in cazul mandatului in interes comun, daca mandantul nu si-a rezervat facultatea de revocare unilaterala, va fi obligat la despagubiri, daca nu justifica o cauza straina exoneratoare sau culpa mandatarului care il determina sa reconvoce mandatul. Aceste din urma reguli sunt aplicabile si daca in contractul de mandat s-a prevazut o clauza de irevocabilitate, intrucat mandantul nu poate fi reprezentat de catre o persoana in care si-a pierdut increderea. Revocarea poate fi expresa sau tacita. Revocarea expresa nu este supusa vreunei forme speciale, dar manifestarea de vointa trebuie sa fie neindoielnica. Revocarea nu este insa opozabila tertilor, decat dupa ce a fost adusa la cunostinta lor. Pana la notificarea revocarii mandantului va raspunde fata de tertii de buna-credinta, insa cu drept de regres contra mandatarului incorect.

25) Contractul de societate civilă.
Desi aria contractelor de societate comerciala este mult mai vasta, contractul de societate civila, reglementat de Codul civil, poate deveni o prezenta activa, cu efecte benefice pentru cosocietari. Realizarea unor beneficii nu este privilegiul exclusiv al contractelor de societate comerciala, de vreme ce contractul de societate civila avizeaza acelasi scop, insa intr-un cadru juridic distinct, care necesita o analiza speciala. Ani de zile, cazut in desuetudine, contractul de societate civila are, in prezent, sansa revitalizarii, Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole readucindu-le in actualitate. Dominant intr-un asemenea contract este interesul, insa fundamentul sau il constituie increderea, intelegerea si bunacredinta a membrilor unor asemenea societati civile. Configuratia juridica a contractului de societate este complexa, unele probleme continuind sa ramina controversate (de exemplu, daca ai sau nu personalitate juridica etc.).Codul civil (art. 1491) defineste contractul de societate ca fiind acel "contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva". Referindu-se la persoane, art. 1491 Cod civil nu face distinctie intre persoanele fizice si juridice, de unde concluzia ca un asemenea contract poate fi incheiat si intre persoane juridice, sau intre persoane fizice si persoane juridice. Intre asociati, contractul de societate creeaza o comunitate de interese. Profilul juridic al acestui contract face ca societatea sa se deosebeasca de indiviziune si de comunitatea de bunuri. Ea nu trebuie confundata: nici cu asociatia, deoarece, de multe ori, o asociatie poate avea si alte scopuri decit acelea de a obtine beneficii. Or, obtinerea beneficiului este de esenta contractului de societate civila. Este ceea ce s-a relevat in doctrina: "In contractul de societate scopul comun este prin urmare un mijloc prin care fiecare dintre participanti isi satisface un interes propriu, tinind seama de scopurile generale ale obligatiilor civile".Conditiile de validitate ale contractului de societate sint in principiu, comune tutror contractelor: Consimtamintul valabil al cosocietarilor (art. 948 Cod civil); Fiecare cosocietar sa aiba capacitatea de a contracta (art. 948 Cod civil; Obiectul

74

societatii sa fie licit. Art. 1492 Cod civil stipuleaza expres, sub acest aspect: "orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit". Sint ilicite, de exemplu, societatile care ar avea ca scop savirsirea de infractiuni, pentru exploatarea unei case de toleranta; de a specula asupra licitatiilor publice, indepartind concurenta prin promisiuni, daruri sau alte mijloace, in scopul scaderii pretului obiectelor scoase la licitatie pentru exploatarea unui oficiu public; sa inlesneasca contrabanda in tara sau straiantate. Cind societatea are partial un obiect licit si partial ilicit, instanta va verifica daca aceste obiecte alcatuiesc un tot indivizibil, sau este posibil sa se inlature obiectul ilicit si sa ramina cel licit; Fiecare societar trebuie sa aduca in societate bunuri (mobile sau imobile corporale sau incorporale). Daca unul din ei n-ar aduce nimic, ne vom afla in prezenta unei donatii deghizate; Societatea sa fie infiintata in interesul tuturor cosocietarilor, adica fiecare sa aiba speranta unei parti din beneficii. Este una dintre cele mai importante probleme care, din punct de vedere practic, intereseaza, in prezent, cel mai mult. Codul civil nu dispune in ce domenii isi poate gasi aplicabilitatea contractul de societate civila, ci se limiteaza doar sa prevada ca "orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit" (art. 1492 alin. 1 Cod civil), precum si faptul ca "fiecare membru al unei societati trebuie sa puna in comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa" (art. 1492, alin. 2 Cod civil. Deci, conditia esentiala pe care o impune legea este ca obiectul societatii sa fie licit si moral. Sint contrare legii sau imorale, de pilda, urmatoarele societati civile: exploatarea unei case de toleranta; activitatile de contrabanda; camata; cind societatea are ca obiect bunuri obtinute prin contrabanda; punerea in vinzare a unor bunuri care sint scoase din circuitul civil; cind are ca scop realizarea unor activitati rezervate prin lege exclusiv statului; sint ilicite societatile care s-au format pentru a specula asupra licitatiilor publice, urmarind indepartarea prin manopere frauduloase a eventualilor concurenti; cind se vizeaza exercitiul ilegal al medicinei etc. Este posibil ca obiectul societatii sa fie partial licit si partial ilicit. In acest caz, se va lichida societatea in ceea ce priveste obiectul ilicit, raminind in fiinta numai asupra obiectului licit. Cind obiectul societatii, privit in totalitatea lui, este indivizibil, atunci se va proceda la lichidarea intregii societati. Oricum, in caz de conflict, judecatorul este singurul care va decide daca actele societatii au caracter comercial sau civil, daca obiectul societatii civile este sau nu licit si moral. Codul civil, in art. 1492 alin. 1, prevede ca orice societate trebuie sa fie contractata in folosul comun al membrilor ei, adica pentru obtinerea unor beneficii. Daca scopul nu lar constitui realizarea beneficiului, nu ne vom mai gasi in prezenta unui contract de societate civila, ci, eventual, al unui contract de asociere (care urmareate un scop ideal, general). Vom intelege prin beneficii nu numai cistigurile banesti, ci si foloasele sau avantajele care pot fi apreciate in bani.

II.Categorii de societati civile si administrarea societatii
1.Categorii de societati civile Codul civil prevede ca societatile pot fi universale si particulare. In ceea ce priveste societatile universale, aproape niciodata intilnite in practica, pot fi constituite prin aducerea in comun a tuturor bunurilor mobile si imobile ale cosocietarilor, pe care ei le au in proprietate, la data incheierii contractului sau a tuturor cistigurilor. Frecventa practica o pot avea insa societatile civile particulare. Ele pot lua fiinta prin aducerea unor bunuri deterrninate in comun, uzul acestora sau fructele lor (art. 1499 Cod civil). Asemenea societati particulare pot avea ca obiect o activitate determinata de exercitarea unei meserii sau a unei profesii. Imparteala in societati universale si particulare a fost preluata din dreptul roman. Astfel, romanii cunosteau societatea tuturor bunurilor (societas omnium bonorum) si societatea tuturor cistigurilor (universorum quae ex quaestu veniunt). Prima forma cuprindea totalitatea bunurilor prezente si viitoare, iar a doua forma, totalitatea cistigurilor. Codul civil roman a preluat aceasta clasificare dar, consideram ca, intr-o viitoare reglementare, va trebui sa se renunte la aceasta clasificare. Aceasta pentru motivul ca societatile universale nu se intilnesc niciodata in practica.

Dimpotriva, justificare isi gasesc numai societatile particulare (art. 1499 Cod civil). Aportul fiecarui societar este determinat (obiectul poate consta in lucruri determinate, folosinta acestora sau fructele lor). De asemenea, obiectul societatii il mai poate constitui o activitate determinata (care are ca scop exercitiul unei meserii sau al unei profesiuni). Deci, in patrimoniul societatii vor intra proprietatea sau folosinta bunurilor. O societate poate inceta de drept sau prin vointa unuia sau a mai multor membri ai sai. De drept, o societate inceteaza in urmatoarele cazuri Cind expira termenul pentru care a fost infiintata prin contract. De regula, partile convin asupra duratei societatii. La data stabilita, societatea inceteaza, deoarece aceasta a fost vointa partilor. Daca s-a omis sa se stipuleze, se prezuma ca societatea a fost convenita pentru toata durata 75

vietii asociatilor. Chiar in cazul mortii unui asociat, societatea isi va continua existenta, pina la implinirea termenului stabilit de parti. Desigur, este posibil ca, si mai inainte de expirarea termenului, erezii defunctului sa nu fi provocat dizolvarea (art. 1526 Cod civil).^1) Evident, nimic nu-i impiedica pe societari sa hotarasca incetarea societatii si inainte de termen sau sa continue si dupa implinirea termenului, in situatia in care, de exemplu, obiectul societatii nu a fost realizat; Implinirea scopului pentru care societatea a fost infiintata prin contract. De regula, partile stipuleaza un termen, dar daca omit aceasta, societatea se considera contractata pe durata necesara realizarii afacerii. In acest caz, durata societatii va depinde de natura afacerii. Cind afacerea s-a realizat, contractul inceteaza de drept (art. 1502, alin. 2 Cod civil; In situatia in care obiectul societatii a pierit sau a fost distrus. Urmarirea bunului de catre un creditor a fost asimilata pierderii bunului. In cazul in care pieirea sau distrugerea este partiala, eventuala desfacere juridica a societatii o va decide judecatorul. O alta situatie care poate avea ca efect incetarea societatii constituie pieirea sau distrugerea bunului destinat sa constituie aport social. Incetarea societatii va avea loc de drept si atunci cind a pierit bunul dat in folosul societatii; Un alt caz de posibila incetare il constituie moartea unuia dintre membrii societatii. Explicatia se gaseste in faptul ca contractul de societate civila are caracter intuitu personae. Nimic nu impiedica ca societatea sa continue cu mostenitorii asociatului decedat sau numai cu asociatii ramasi in viata. Daca mostenitorii refuza sa faca parte din societate, ei vor putea solicita lichidarea societatii, insa numai in limita partii defunctului. Se va avea in vedere starea patrimoniului social din momentul decesului asociatului. Aportul social al defunctului si partea din beneficii vor fi distribuite mostenitorilor. Desigur, este de preferat ca, in cuprinsul contractului de societate, membrii acesteia sa stipuleze clauza potrivit careia societatea va putea continua si dupa moartea unuia dintre ei. Nimic nu impiedica partile sa decida continuarea societatii si dupa moartea unui asociat. Mai subliniem imposibilitatea mostenitorilor de a interveni in activitatea de administrare a societatii. Cu toate acestea, s-a considerat ca ei ar putea interveni fn afacerile societatii "cind acestea ar fi o consecinta a operatiunilor facute inainte de decesul autorului lor"; Incetarea de drept a societatii va mai avea loc in cazul interdictiei legale sau judecatoresti, a insolvabilitatii unui asociat sau chiar a falimentului. Desigur, si in acest caz, membrii societatii pot conveni ca societatea sa continue si in absenta asociatului insolvabil sau falit. Este ilegala insa clauza prin care s-ar conveni sa se continue societatea cu asociatul insolvabil sau falit; Societatea mai poate inceta de drept prin acordul tuturor cosocietarilor (mutuus dissensus), inclusiv in situatia in care societatea a fost infiintata pentru o anumita perioada. Exista insa si imprejurari care pot avea ca efect incetarea societatii, insa ca urmare a vointei unuia sau a mai multor asociati. Astfel, art. 1523 pct. 5 Cod civil prevede ca societatea inceteaza prin vointa expresa a unuia sau mai multor asociati de a nu mai dori continuarea societatii, iar art. 1527 Cod civil reglementeaza conditiile in care poate fi 76

). O desfiintare judiciara poate avea loc insa si pentru alte motive: conflicte grave intre asociati. Tranzactia are efect extinctiv impiedicand partile sa formuleze noi pretentii cu privire la drepturile stinse si de asemenea declarativ recunoscand drepturile preexistente si le consolideaza.vanzatorul . Obligaţiile vânzătorului. nerealizarea beneficiilor scontate etc. 26) Contractul de tranzacţie. in schimbul unui pret. Obligaţiile cumpărătorului. Obiectul contractului.nr. Partile trebuie sa aiba capacitate de a dispune cu titlu oneros. de un drept de creanta sau de un drept din domeniul proprietatii intelectuale ori. Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti .571 C. 1294 C. Tranzactia este un contract prin care partile termina procesul inceput sau preintampina un proces ce se poate naste prin concesii reciproce. Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi real de uz .care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. fiindca transmiterea proprietatii nu este de esenta. 27) Contractul de vânzare-cumpărare.cumparatorul . reducerea apreciabila a fondului social.dreptul de abitatie al sotului supravietuitor . urmeaza sa fie calificat vanzare-cumparare si contractul prin care. constand in renuntari reciproce la pretentii. neglijarea afacerilor de catre un asociat ca urmare a unei infirmitati. contract consensual. Tranzactia nu poate avea ca obiect bunuri inalienabile.stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti . . se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate.facuta cererea de retragere cind durata ei este "nemarginita" (notificarea retragerii din societate catre toate partile.4 din L.319/1944 -. Doua asemenea motive intemeiate: neindeplinirea atributiilor de catre un asociat (art. dreptul de clientela in cazul liber 77 . de drepturi asupra unei universalitati care cuprinde nu numai drepturi.civ. 1020-1021 Cod civil).art. Desi Codul civil se refera la transmiterea proprietatii. titlu oneros si comutativ deoarece fiecare urmareste un avantaj patrimonial care nu depinde de un eveniment viitor si nesigur. 1529 Cod civil).art.civ. dreptul de superficie). in mod exceptional. ci numai de natura contractului de vanzare-cumparare. Tranzactia nu produce efecte fata de terti. ci si datorii (vanzarea unei mosteniri). Pe linga cazurile de incetare a societatii mai exista un caz de desfacere judiciara a societatii (art. bunacredinta a celui care se retrage. Tranzactia este un contract sinalagmatic intrucat partile isi asuma obligatii. Poate fi vorba de un drept real (de exemplu.

comutativ. art.. Fiind un contract sinalagmatic. Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa garanteze pe cumparator. deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral). indata ce partile s-au invoit. daca necesitatea unei auunute forme (de ex. putand fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor (solo consensu). se aplica regulile specifice acestei categorii de contracte (exceptia neexecutarii contractului.civ. sub sauctiunea nulitatii absolutie (virtuale). deoarece existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depind. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu.pot fi instrainate (dobandite) prin acte juridice intre vii.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale) intuitu personae (de exemplu. de exemplu. care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. 1295 C. Prin exceptie de la principiul consensualismului. Deci vanzarea nu este un contract solemn si nici real. adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga. dreptul de intretinere. Vanzarea este un contract cu titlu oneros. 0 asemenea intelegere are numai semnificatia amauarii incheierii contractului de vanzare-cumparare si deci reprezinta un 78 . Caracterul consensual al contractului de vanzare-cumparare de autovehicule se subliniaza si in practica mai recenta a instautci supreme. iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul cumparat in schimbul pretului. dreptul de pensie etc. ca in contractele aleatorii.consensual si translativ de proprietate. 18/1991 si art. numai daca actul a fost incheiat in forma autentica (art. teoria riscului contractului). in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine un contract solemn.. Formalitatile prevazute de noua reglementare nu afectcaza validitatea contractului de vanzarecumparare incheiat intre parti printr-un inscris sub semnatura privata.din Legea nr. rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de catre una dintre parti. In legatura cu forma contractului de vanzare-cumparare mai precizam ca. exproprierii etc In principiu. acele formalitati fiind prevazute de lege numai pentru inmatricularea autovehiculului In circulatie .. el nu se trausforma in contract solemn.l . fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Vanzatorul urmareste sa primeasca pretul ca un contraechivalent al prestatiei sale. Dupa cum rezulta din definitia contractului. Vanzarea este un contract comutativ. cu titlu oneros. vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral).).indiferent ca sunt situate in intravilanul ori extravilanul localitatilor si indiferent de intinderea suprafetei .".54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor) . cand obiectul este supus pieirii.profesionistilor etc.2 din Legea nr. De exemplu. iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul. Ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale.. 0 precizare se mai impune in legatura cu forma contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un autovehicul (folosit). terenurile . de un eveniment viitor si incert.).. vanzarea este un contract consensual ("vinderea este perfecta. act potarial) rezulta numai din intelegerea partilor.46 alin.astazi abrogat .

instanta dispunaud restituirea acestor cheltuieli reclamautului (vanzator) prin hotarare. dreptul de proprietate asupra vehiculului" (art. in urma admiterii actiunii.civ. iar in raporturile dintre parti vor fi suportate definitiv (in lipsa de stipulatie contrara.autecontract.consemnarea sumei reprezentaud taxele de timbru prevazute pentru instrainarea autovehiculelor. art. fie si morala. de a preconstitui o dovada scrisa (art.). una dintre parti (oricare) refuza sa se prezinte la orgauul competent. Bineinteles.civ.cu orice mijloace de proba contractul intervenit intre parti. reclamautul trebuie sa dovedeasca . care. Dupa cum rezulta din textul citat. in vedere admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania. un caz de simulatie sau vanzari succesive . In sfarsit. fiindca pentru terti contractul este un simplu fapt juridic. daca acest din urma pret este simulat. Consideram ca solutiile adoptate in practica judiciara si doctrina referitoare la caracterul consensual al contractului de vanzarecumparare de autovehicule urmeaza a fi aplicate si dupa adoptarea OG nr.separat de plata taxei de timbru pentru actiunea in justitie . 1305 C. cealalta parte este indreptatita sa intenteze o actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului in patrimoniul cumparatorului (reclamant sau parat). Desigur. Potrivit acestui act normativ.civ. dupa valabila incheiere a contractului (in forma inscrisului sub semnatura privata). conditii de capacitate) trebuie sa fie raportate la momentul realizarii acordului de vointa (cand se transmite si dreptul de proprietate potrivit art. "Datele despre detinator se inscriu de catre orgauele de politie care efectueaza inmatricularea. iar nu cel inferior prevazut in actul incheiat ulterior.) de catre cumparator. una dintre parti refuza sa se prezinte la orgauul de politie competent in vederea incheierii contractului in forma prevazuta de 79 . 10 alin. urmand ca radierea-inmatricularea sa se faca pe baza hotararii judecatoresti. afara numai daca a existat o imposibilitate. " Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta pentru persoana mentionata ca detinator. Numai tertele persoane (nu si partile ori succesorii lor universali sau cu titlu universal) vor putea dovedi .1197-1198 C. mentionarea cumparatorului in cartea de identitate are ca efect numai "atestarea" dobandirii dreptului de proprietate prin acordul de vointa dintre parti. precizam ca .78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberare cartii de identitate a acestora. dupa realizarea acordului de vointa prin act sub semnatura privata. deci valabil incheiat prin actul sub semnatura privata pretul real al vanzarii (datorat de cumparator) este cel prevazut in chitauta sub semnatura privata. daca. Iar daca. 1295 C. Tot astfel.). vor fi trecute la bugetul statului.vanzarea de autoturisme fiind un contract consensual. Intrucat radierea autovehiculiilui de pe numele vanzatorului si inmatricularea lui pe numele cumparatorului la orgauele de politie si la orgauele finauciare nu se poate face decat pe baza actului incheiat in conditiile legii. potrivit legii" (art.de exemplu.3).1). ad probationem va fi necesara prezentarea unui inscris sau a unui inceput de dovada scrisa.9 alin. fiind vorba de un obiect cu o valoare de peste 250 lei. pentru pronuntarea unei hotarari in sensul aratat. dispozitiile referitoare la conditiile de validitate ale contractului (de exemplu.

desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat". prevede ca "proprietatea este de drept stramutata" de la vanzator la cumparator "indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului.). iar nu culpabila. art. la cererea cumparatorului vanzatorul trebuie sa individualizeze lucrul vandut si sa i-l predea.) si nu reuseste sa dovedeasca ca lucrul ar fi pierit si la cumparator daca s-ar fi predat la termen (art. 1295 C. caci nu se cunosc bunurile care urmeaza sa fie efectiv dobandite de catre cumparator. 1074 alin. daca vanzatorul-debitor al obligatiei de predare dovedeste intervenirea unei cauze straine exoneratoare de raspundere (art. in lipsa. vanzarea-cumpararea este un contract solemn.civ. in toate cazurile. potrivit principiului res perit domino (art. In cazul lucrurilor de gen. In cazul bunurilor determinate numai generic. prin efectul realizarii acordului de vointa (solo consensu) si independent de predarea lucrului vandut si de plata pretului.971. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate din momentul incheierii lui. In caz contrar. adica natura fortuita. In acest sens. Aceasta inseamna ca. La termenul stipulat sau. urmaud ca mentiunea privind noul detinator al autovehiculului in cartea de identitate sa fie inscrisa de orgauul de politie pe baza hotararii judecatoresti.) . dar opereaza si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator. 1082-1083 C.civ. Daca cauza straina a fost dovedita.2 C. transferul proprietatii (si al riscurilor) se produce din momentul individualizarii. individualizare). iar contractul perfect valabil incheiat (de exemplu. de exemplu. se produce nu numai incheierea contractului. individualizarea se poate face si prin alte metode care asigura identificarea lucrurilor ca fiind ale cumparatorului. consimtamantul partilor trebuie sa fie manifestat in forma prevazuta de lege).civ.610/1992. a pieirii lucrului. transferul proprietatii nu se poate produce din momentul incheierii contractului. in mod exceptional. cumparatorul suporta si riscul pieirii lucrului. va raspunde pentru neexecutarea obligatiei asumate.Principiul transmiterii imediate (automate) a dreptului de proprietate (si a riscurilor) din momentul incheierii contractului opereaza numai daca sunt indeplinite anumite conditii:Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut. dar nu se confunda cu aceasta.civ. Asemanator lucrurilor de gen se pune problema in cazul obligatiilor alternative. iar lucrurile de gen nici nu pot pieri (genera non pereunt) .). In consecinta.2 C. Din momentul dobandirii dreptului de proprietate.1156 alin. dovada efectuarii ei este in sarcina lui si se poate face cu orice mijloc de proba (fiind un simplu fapt juridic). prin predarea lucrului vandut cumparatorului (predare care valoreaza. 80 .HG nr. Intrucat prin individualizare se produce transferul proprietatii la care s-a obligat vanzatorul.2 C. 1335 si 1358 alin. vanzatorul va suporta riscurile numai daca a fost pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de a preda lucrul vandut (art. cealalta parte este indreptatita sa intenteze o actiune in constatarea transmiterii dreptului de proprietate. ceea ce se face de regula. 1156. prin etichetarea coletelor sau predarea lor unui caraus pentru a fi transportate la cumparator etc. daca.civ. nu se pune nici problema transferarii riscurilor. Trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual (certe).

000 lei). al doilea fiind prevazut numai ca o simpla posibilitate de plata (in facultate solutionis). iar daca lucrul executat este de gen. in cazul in care. Daca cele doua obiecte sunt lucruri de gen (ipoteza nevizata de art.In sfarsit. Dar regula res perit domino (care leaga riscurile de proprietate). In cazul obligatiei facultative. riscul pieirii fortuite este suportat.). Daca vanzarea recoltei se face pe unitate de masura. intrucat regula stabilita in art.). Astfel. prin conventia dintre parti.Astfel. lucruri care urmeaza sa fie confectionate. de exemplu. fie numai la unul dintre ele. la fel ca si regula transferarii proprietatii in momentul incheierii contractului. proprietatea se transmite din momentul individualizarii. transferul proprietatii a fost amanat pentru un moment ulterior incheierii contractului.civ. se amana. 1295 C. In 81 .interese pentru neexecutare.civ. fiindca prin alegere se individualizeaza lucrul care urmeaza sa fie dobandit de cumparator. dar este liberat de obligatia de predare si de plata daunelor . in stare de a fi predate cumparatorului. daca piere unul dintre lucruri. daca lucrul vandut si pretul lui sunt determinate (de exemplu.civ. deoarece neexecutarea s-a dovedit a fi fortuita. obligatia este stinsa" (art.civ. pe langa alegere (de exemplu. In cazul vanzarii bunurilor viitoare (emptio-venditio rei futurae. terminate. lucrul fabricat in serie). daca vanzarea are ca obiect un lucru dintre doua (sau mai multe) determinate (certe) dar numai alternativ. daca nu si-a asumat riscul nerealizarii in tot sau in parte . transferul proprietatii poate opera numai din momentul in care au fost executate. 1030-1031 C.). Rezulta ca vanzatorul suporta paguba pieirii pana la alegere. precizam ca. proprietatea se transmite din momentul in care este gata de recoltat. In cazul vanzarii unei recolte viitoare. problema transferarii dreptului de proprietate si a riscurilor se rezolva potrivit regulilor generale . fie ca partile s-au referit expres la ambele aspecte. nu este de ordine publica (imperativa) si deci poate fi inlaturata chiar daca lucrul vandut este individual determinat. graul de pe terenul vanzatorului in schimbul sumei de 100. o recolta viitoare etc. Riscurile se transmit asupra cumparatorului o data cu dreptul de proprietate.trebuie sa se procedeze si la individualizarea propriu-zisa a lucrului ales. el daloreaza celalalt (art. daca sunt bunuri individual determinate (certe). nu este o regula imperativa. potrivit careia transferul proprietatii are loc "indata ce partile s-au invoit'".dupa cum unicul obiect este un lucru cert ori de gen. intrucat are ca obiect un singur lucru (in obligatione). "Daca amandoua lucrurile au pierit. desi pot forma obiectul contractului. intre 1000 kg grau sau 1000 kg porumb) pentru a opera transferul proprietatii si a riscurilor ..). de catre vanzator. fiindca ambele au fost prevazute in obligatione. pana la alegere. 1030-1033 C. fara greseala debitorului. 1032 C. Asemenea clauze pot fi prevazute in contract. in virtutea legii. Lucrul vandut trebuie sa existe.a lucrului viitor din momentul incheierii contractului si independent de transferul proprietatii (caracter aleatoriu) Trebuie ca partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului. in mod corespunzator. dupa individualizare (de exemplu. proprietatea se transmite in momentul alegerii. In consecinta. si transmiterea riscurilor asupra cumparatorului.

respectiv prin sistemul anterior de carte funciara (art. "in materie de vindere de imobile. dupa lege. lar in unitatile administrativ-teritoriale pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general. in cursul transportului). inscrierile facute in registrele (cartile) de publicitate imobiliara inainte de intrarea in vigoare a noii legi vor produce efecte (constitutive in sistemul cartilor funciare si de opozabilitate in sistemul de transcriptii). toate actele translative sau constitutive de drepturi reale imobiliare . partile pot disocia cele doua aspecte. incetand aplicabilitatea dispozitiilor referitoare la publicitatea imobiliara prin sistemul registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni. nu pot a se opune. drepturile care rezulta prin vinderea perfecta intre parti.2). sub forma inscrierii in cartile funciare (publicitate reala). Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. Astfel.pentru a fi opozabile fata de terti trebuie sa fie inscrise in cartea funciara. Pentru lucrurile mobile nu exista un sistem de publicitate. mai inainte de transcriptiunea (in prezent inscrierea in cartea funciara ) actului. art.isi vor produce efectele (constitutive sau de opozabilitate) potrivit regimului juridic de la data incheierii lor. cumparatorul sa-si asume riscurile inainte de momentul transferarii dreptului de proprietate (de exemplu.58-59). dar numai cu efecte de opozabilitate fata de terti a actului juridic translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare (asemanator sistemului cartilor de publicitate funciara . respectiv la efectele inscrierilor in evidentele de publicitate imobiliara. in cursul executarii lucrului viitor) sau vanzatorul sa suporte riscurile dupa ce a operat transferul proprietatii (de exemplu.consecinta. unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat.care a avut aplicabilitate in unele localitati din fostul judet llfov . dar numai la data inscrierii in cartea funciara. 1295 alin. potrivit reglementarilor in vigoare la data efectuarii lor. in cate o carte funciara . trebuie insa sa facem o distinctie intre actele incheiate (efectuate) inainte de data intrarii in vigoare a noii legi si. Astfel.7/1996. actele translative de drepturi reale imobiliare se inscriu (tot in conformitate si cu efectele prevazute de noua lege). respectiv. prin inscrierea in cartea funciara. oarecare drepturi asupra imobilului vandut" (art. 0 precizare se mai impune in legatura cu publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare in lumina Legii cadastrului funciar si a publicitatii imobiliare nr.potrivit Legii nr. prin care s-a prevazut unificarea sistemelor de publicitate imobiliara. actele juridice valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a noii legi .7/1996 .7/1996 referitoare la efectele actelor translative (constitutive) de drepturi reale. Tot astfel. Dupa cum prevede Codul civil.22 si urm. dar cu caracter nedefinitiv.. caci posesia 82 . dupa aceasta data. publicitatea imobiliara se realizeaza.dar fara efectuarea formelor de publicitate imobiliara . 242/1947). pentru opozabilitate fata de terti. 0 asemenea disociere trebuie sa rezulte dintr-o clauza neindoielnica si expres prevazuta in contract. potrivit dispozitiilor noii legi (art. urmand ca inscrierea definitive sa fie efectuata la punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu (art.61) . in judetele cu carte funciara si in judetele in care s-au finalizat lucrarile cadastrale si ale registrelor de publicitate imobiliara.72). intrata in vigoare la data de 24 iunie 1996 (art.72). Avand in vedere dispozitiile Legii nr.

in cazul promisiunii de vanzare. se incheie prin consimtamantul partilor. locatorul-proprietar se obliga fata de locatar sa-i vanda. desi a cumparat mai in urma (posterior tempore. la principiul autonomiei de vointa si libertatea contractuala. rezervandu-si facultatea de a-si manifesta ulterior . pactul de preferinta si dreptul de preemptiune. daca beneficiarul se obliga la plata unei sume de bani in cazul in care va opta in sens negativ. De exemplu. dar promitentul.civ. dar.cu exceptiile prevazute de lege .civ. daca vanzatorul a vandut de doua ori lucrul mobil (corporal). Acordul de vointa intre parti este totdeauna necesar si totodata suficient .in vederea formarii contractului. Tot astfel.1191 si urm.). va avea preferinta cel care a intrat mai intai cu buna-credinta in posesia lucrului. la un pret stabilit. ci numai aceea de a plati pretul optiunii ce i se confera. Este insa posibil ca. va refuza vanzarea. urmeaza sa analizam numai anumite probleme specifice vanzarii: promisiunea de vanzare (unilaterala sau bilaterala). 0 promisiune de vanzare acceptata cu aceasta rezerva constituie. art. prin incalcarea obligatiei asumate.972 C.lor constituie cel mai bun mijloc de publicitate. potior iure. Spre deosebire de oferta de a contracta.consimtamantul sau de a-l cumpara. lucrul dat in locatiune. Rezulta ca promisiunea de vanzare este un contract unilateral. beneficiarul promisiunii sa se oblige la plata unei sume de bani (pretul dreptului de optiune). Astfel.fiind distincta de ea . daca locatarul isi va manifesta vointa de a-l cumpara.de obicei inauntrul unui termen . caz in care promisiunea unilaterala de a vinde va fi un antecontract sinalagmatic.civ. 1075 C. Dovada promisiunii de vanzare se face conform regulilor generale (art. . beneficiarul avand dreptul la daune-interese potrivit regulilor aplicabile obligatiilor de a face (art. Promisiunea de vanzare este de fapt un antecontract. ca si orice alt contract. fara a se fi transformat intr-o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Obligatia promitentului nascuta din promisiunea de vanzare se stinge la expirarea 83 . care da nastere la un drept de creanta.eventual a si vandut lucrul unei alte persoane .) Vanzarea. Daca beneficiarul va opta in sensul cumpararii bunului. evident.dar nu constituie o vanzare .si nu poate produce efectele unei vanzari. are ca obiect un teren). o persoana. un contract (si nu un act unuateral de vointa care devine caduc in caz de moarte sau daca persoana devine incapabila). primeste promisiunea proprietarului de a vinde acel bun. iar in materia vanzarii se aplica regulile dreptului comun. din C. in schimbul dreptului de optiune ce i se confera. act juridic unilateral. intrucat creeaza obligatii numai pentru una dintre parti (promitent). una dintre parti fiind obligata (obligatia de a face) fata de cealalta parte sa vanda in viitor un anumit bun.) aplicabile creantelor chiar daca vanzarea proiectata ar fi un contract solemn (de exemplu.contractul proiectat nu se va mai incheia. caci beneficiarul nu isi asuma obligatia de a cumpara. prevazand un eventual interes pentru ea de a dobandi proprietatea unui bun. Intrucat problemele juridice privitoare la consimtamant. beneficiarul promisiunii putand opta in sensul de a-l cumpara ori nu. precum si la momentul incheierii contractului sunt cunoscute de la teoria actului juridic si teoria generala a obligatiilor. neindoielnic.

desi s-au inteles asupra lucrului si asupra pretului. nu confera partii lezate dreptul de a intenta actiunea in revendicare sau in anularea vanzarii facute cu nesocotirea acestei promisiuni. Mentionam ca. desi afectata de o conditie potestativa. ci ambii s-au obligat numai sa incheie contractul.civ. este un antecontract. iar vanzarea incheiata cu o alta persoana este . este totusi valabila.termenului prevazut sau. la pretul stabilit. care l-ar putea determina sa-si vanda bunul. daca este cazul). partile s-au obligat sa vanda. daca nu s-a prevazut un termen. sub sanctiunea daunelor cominatorii. Daca insa lucrul se mai gaseste in patrimoniul vanzatorului si nu exista alte impedimente legale . sa pronunte. Daca promitentul-vanzator nu-si respecta obligatia si vinde lucrul unei alte persoane. contractul de vanzare-cumparare nu este incheiat cat timp contractul nu se intocmeste in forma prevazuta de lege (autentica) si cu respectarea dreptului de preemptiune (daca este cazul). intrucat nu a devenit proprietar. In schimb. 0 asemenea promisiune. promisiunea unilaterala poate fi asumata de cumparator (promisiune unilaterala de cumparare). realizarea ei depinzand si de imprejurari externe vointei promitentului. beneficiarul-cumparator nu poate cere decat daune-interese . la expirarea termenului general de prescriptie. dar si bilaterala .valabila.nr. Subliniem ca in acest caz proprietarul bunului nu se obliga sa-l vanda. este valabila. desi nu se intalneste in practica. la fel ca si cea unilaterala. beneficiarul-cumparator nu poate cere predarea lucrului.3 si art.de a vinde si cumpara .7 alin. care incepe sa curga de la data incheierii promisiunii de vanzare (art. de exemplu.in care caz ambele parti se obliga sa incheie in viitor. Intrucat vanzatorul nu a vandut. o hotarare care sa tina loc de contract de vanzarecumparare si care va avea caracter constitutiv de drepturi. ci numai sa acorde preferinta in cazul in care se va hotari in acest sens. Pactul de preferinta este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca. Daca. sa acorde preferinta unei aunmite persoane.la fel ca si promisiunea de vanzare . Promisiunea de vanzare poate fi nu numai unilaterala. contractul de vanzare-cumparare. Intrucat pactul de preterinta . 1073 si 1077 C. cu singura deosebire ca in acest caz oricare dintre parti poate cere incheierea contractului. la incheierea contractului . afara de cazul cand se dovedeste ca vanzarea s-a facut in frauda beneficiarului 84 . in lumina principiului executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a pagubelor.pe langa posibilitatea acordarii daunelor-interese sau obligarii promitentului. fiind guvernata de aceleasi reguli ca si promisiunea de vanzare.2 din Decr. Prin urmare. in baza art.. 167/ 1958). iar cumparatorul nu a cumparat. obligatia de a incheia contractul in viitor (si cu respectarea dispozitiilor speciale.cu rezerva fraudei (fraus omnia corrumpit) . Promisiunea bilaterala. operand transferul proprietatii de la data cand ramane definitiva. Dar solutia trebuie sa fie aceeasi chiar daca contractul nu este solemn si nu exista nici alte conditii legale. in cazul cand il va vinde.nu excludem posibilitatea ca instanta.nu transmite dreptul de proprietate. la pret egal. vanzarea-cumpararea nu poate fi considerata incheiata. respectiv sa cumpere un teren. deoarece conditia este numai simpla potestativa.

mai precizam ca . Interdictiile (numai) de a vinde (inalienabilitatea). Pentru contractul de vanzare-cumparare legea prevede anumite incapacitati speciale. Vanzarea intre soti este interzisa (art. vanzarea-cumpararea mijloceste si efectuarea de acte de conservare sau de administrare a patrimoniului (de exemplu. iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa.promisiunii cu complicitatea la frauda din partea tertului achizitor (fraus omnia corrumpit). in materia contractului de vanzare-cumparare se aplica regulile generale. In sfarsit. In schimb. prin vanzari simulate unul dintre soti ar putea face celuilalt 85 . urmeaza sa fie analizate in legatura cu obiectul contractului de vanzare-cumparare. De aceea.fam. respectiv cu incuviintarea acestuia si. cumpararea de materiale pentru repararea casei. 1306 C. raportat la patrimoniul partii contractante. cazurile de incapacitate sunt expres si limitativ prevazute de lege si sunt de stricta interpretare. conform regulilor generale privitoare la raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea obligatiei de a face. Precizam numai ca vanzarea-cumparare este. in toate cazurile.civ. respectiv.937 C. se poate transmite prin acte intre vii (cu respectarea formalitatilor prevazute de lege pentru cesiunea de creanta) sau prin mostenire. trebuie sa incheie contractul prin ocrotitorul legal. beneficiarul pactului va avea actiune numai impotriva promitentului pentru daune interese.art. donatia intre soti este revocabila (art. iar nu in consideratia persoanei (intuitu personae). Cat priveste capacitatea de exercitiu. Prin aceasta interdictie se apara si interesele mostenitorilor (rezervatari sau care beneficiaza de raportul donatiilor). obligatia promitentului se transmite numai prin mostenire (mortis causa). pot cumpara toti carora nu le este oprit prin lege. cat si pentru cumparator.). 129 C. 1307 C. intotdeauna. Deci regula este capacitatea. act de dispozitie numai raportat la lucrul vandut si pretul care formeaza obiectul contractului. In lipsa fraudei.civ. cu autorizatia autoritatii tutelare.daca nu s-a prevazut altfel in conventia dintre parti . Aceste incapacitati sunt interdictii (prohibitii) de a vinde si cumpara sau de a cumpara.). Scopul interdictiei este de a impiedica ca sotii sa realizeze sub aparenta unor vanzari simulate donatii irevocabile (donatorul abuzand de influenta pe care o are asupra sotului donator. Iar in aceste cazuri va fi suficient ca partea sa aiba capacitatea de a face acte de conservare ori de administrare si. Daca vanzarea intre soti ar fi valabila. sa aiba incuviintarea necesara incheierii unor astfel de acte. instrainare bunurilor supuse pieirii ori stricaciunii sau a celor de mica valoare devenite nefolositoare . partile trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina.. s-ar putea ocoli aceasta dispozitie imperativa a legii prin incheierea unor contracte de vanzare-cumparare simulate. iar incapacitatea. Dar vanzare-cumparare este. in principiu. In consecinta.)-Potrivit legii.civ. Daca vanzarea intre soti n-ar fi interzisa. Conform art.dreptul beneficiarului rezultand din promisiunea de vanzare (unilaterala sau bilaterala) inclusiv pactul de preferinta. intrucat sunt stabilite de lege in functie de natura (destinatia) bunurilor. exceptie. Intrucat legislatia noastra nu cunoaste cesiunea de datorie. un act de dispozitie atat pentru vanzator.

fara a fi obligati sa dovedeasca fraudarea drepturilor. 1308 pct.). municipiilor sau judetelor nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor (art. care ar putea sa fie fraudati prin incheierea unor contracte de vanzare-cumparare simulate (inclusiv fictive).4 C.civ. tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor de sub tutela lor (cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au tost date si primite . 0 incapacitate speciala de cumparare (de dobandire prin acte intre vii) a fost prevazuta de art. Judecatorii. Nerespectarea interdictiei cu privire la vanzarea intre soti.3 C.art.civ. comunelor. 1308 sugereaza sanctiunea nulitatii absolute). afara de cazul cand contractul s-a incheiat pentru a determina pe una dintre parti sa mentina starea de concubinaj si deci are o clauza imorala.1 C. Prin "drepturi litigioase" trebuie sa se inteleaga nu numai drepturile care formeaza obiectul unui proces inceput si neterminat. interdictia se intinde pe tot teritoriul tarii.de regula . In cazul tutorilor. atat conventionali. astfel incat aprecierile subiective sunt excluse. ea poate fi confirmata dupa desfacerea casatoriei de catre parti sau de catre mostenitori dupa moartea vanzatorului.civ.) . dar si cele in privinta carora se poate naste o contestatie serioasa si viitoare (dubius eventus litis) si indiferent de natura dreptului si de intentia cumparatorului de a-l revinde .liberalitati care sa exceada cotitatea disponibila sau care sa fie sustrase raportului donatiilor (fara indeplinirea conditiilor scutirii de raport) . Fiind o nulitate relativa.18/1991 in privinta terenurilor agricole.2 din Legea nr.civ. Mandatarii.nu se poate admite ca o persoana sa cumuleze si rolul de vanzator si cel de cumparator. procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de apel in a carui circumscriptie isi exercita functia sau profesia (art. daca nu intervin alte cauze de nulitate. oraselor. anularea putand fi ceruta de oricare dintre soti. duce la nulitatea relativa a contractului.2 C. cat si legali. Conform art.54/1998 privind 86 . Mentionam ca vanzarea intre concubini este valabila. 1308 pct. Functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor (art. 1308 pct. 1308 pct.). imputerniciti a vinde un lucru nu pot sa-l cumpere (art. 809 C. administratorilor si functionarilor consideram ca sanctiunea este nulitatea relativa (desi textul art.. de mostenitorii ocrotiti sau de creditori. si interesul pe care trebuie sa-l apere.Intrucat aceasta interdictie este intemeiata pe un motiv de ordine publica (apararea prestigiului justitiei) incalcarea ei se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului si cu suportarea cheltuielilor vanzarii si plata daunelor-interese. 1309 C. cumpararea poate fi recunoscuta valabila.).civ. Legea a stabilit aceasta prohibitie (precum si prohibitia pentru functionari) pentru ca mandatarul (functionarul) sa nu fie pus in situatia de a alege intre interesul sau. Persoanele care administreaza bunuri ce apartin statului. care este de a cumpara cat mai ieftin.civ. mandatarilor. In cazul judecatorilor de la Curtea Suprema de Juslitie si a procurorilor de la ParchetuI General (de pe langa CSJ). In cazul bunurilor destinate vanzarii si pentru care exista preturi fixe. obtinand pretul cel mai ridicat.) intrucat . reglementata in prezent de Legea nr. Prin aceasta interdictie se mai apara interesele creditorilor.46 alin.

Potrivit art. acea parte fiind cauza determinanta a actului (de exemplu. reductiunea (nulitatea) partiala nu poate fi aplicata impunandu-se desfiintarea totala a actului . partea de teren ce ar ramane nu poate fi valorificata in mod corespunzator).2 din noua lege. iar cel aparent nu poate produce efecte intre parti.). intrucat actul este nul absolut. Potrivit noii reglementari. eventual. termenul de "reductiune". instrainatorul neavand calitatea de proprietar) si nici deghizat sub forma de arendare sau dobandit printr-o persoana interpusa. In masura desfiintarii actului. dupa cum s-a precizat sub incidenta reglementarii initiale. Pe de alta parte. limitarea se aplica numai in privinta terenurilor agricole (nu intra in calcul terenurile cu constructii sau destinate constructiilor). Limita de 200 ha este stabilita cumulativ. daca gospodaresc impreuna cu parintii lor) nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil. dupa parerea noastra. vanzatorul ramane proprietar si obligat sa restituie pretul (restitutio in integrum. 87 . dar indiferent de locul situarii lor (intravilan sau extravilan) si numai in cazul dobandirii prin acte intre vii (nu si mortis causa sau prin faptul posesiunii). partim restitutio).3 din Legea nr. total. daca si in masura in care terenul dobandit se incadreaza in limita legala. mai ales vanzatorul (care.civ. Daca terenul dobandit se incadreaza in parte in aceasta limita. nu poate fi validat prin retransmiterea terenului catre o alta persoana (nulitatea primei instrainari atragand si nulitatea celei de a doua. textul este de stricta interpretare. intrucat nu corespunde vointei lor reale. dovedeste ca nu ar fi incheiat actul fara partea lovita de nulitate. 1306 C. sanctiunea este "reductiunea actului juridic pana la limita suprafetei legale"(art. nu poate depasi limita prevazuta de lege. Fiind o derogare de la regula capacitatii (art.daca una dintre parti.54/1998. Cu toate ca noua lege foloseste impropriu. proprietatea funciara a dobanditorului si a familiei sale (sotii si copiii necasatoriti. cu buna-credinta. actul sa fie considerat valabil in partea in care dobandirea se situeaza in limita a 200 ha si nul absolut in partea in care depaseste aceasta suprafata . arendare) impreuna cu cel dobandit tot in proprietate. de exemplu. cumpararea viitoarei recolte de la "arendas").54/1998). regimul juridic aplicabil este cel al nulitatii absolute (totale sau partiale). respectiv. nici nu cunostea exact intinderea terenului detinut de dobanditor si membrii familiei).circulatia juridica a terenurilor.2alin. urmeaza ca.2 alin. in conformitate cu regula nulitatii partiale. terenul detinut in proprietate (nu si cu alt titlu. daca terenul agricol proprietatea dobanditorului are 200 ha si partial. iar nu al reductiunii liberalitatilor excesive pentru incalcarea rezervei succesorale (care poate sa nu fie ceruta de persoanele indreptatite si actiunea in reductiune este prescriptibila in termenul general de prescriptie). fie si nuda proprietate.2 din Legea nr. Dar se poate angaja raspunderea lor fata de tertii care. cu consecinta desfiintarii actului juridic in masura depasirii limitei legale. isi intemeiaza pretentiile pe actul public (de exemplu. actul secret este desfiintat in temeiul art. In caz de simulatie. Adaugam ca. in parte o excede. dar indiferent de caracterul oneros sau gratuit al actului.

intr-un mod natural sau artificial”.. -Reprezinta prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul avut in proprietatea sa. adica stapanesc un anumit lucru pentru mine (sunt proprietarul acestuia). Orice proprietar trebuie sa aiba posibilitatea materiala de a se folosi de bunul avut in proprietate. sa-l abandoneze ori sa-l distruga.Proprietatea unui lucru mobil sau imobil de drept asupra tot ce produce lucrul si asupra a tot ce uneste ca accesoriu cu lucrul. Codul civil roman (art. sa-l inchirieze.. 29) Definiţia. art. Vanzarea unei mosteniri poate avea loc numai dupa deschiderea mostenirii. conţinutul şi caracterele dreptului de proprietate. unde lipseste elementul intentional. Vanzarea dupa greutate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru. in numele acestuia.28) Contractul de vânzare-cumpărare. in caz contrar proprietatea ar ramane doar o simpla utopie.jus fruendi”). pentru ca asa a dorit proprietarul cand mi-a lasat lucrul in pastrare ori mi l-a inchiriat etc. putem concluziona ca posesia este un mijloc indispensabil fiecarui proprietar pentru a-si realiza scopul sau. de exemplu. Esential. Asadar.detinerea unui lucru” sau . numar sau masura-are ca obiect bunuri de gen. de noi insine sau de altul in numele nostru. se intelege . Vanzarea pe incercate-se prevede conditia suspensiva a incercarii bunului de catre cumparator. spre deosebire de detentie. . putand sa-l instraineze contra unui beneficiu multumitor sau gratuit.animus”-.folosirea unui drept”.. restituind pretul si cheltuielile facute de cumparator intr-un anumit termen. limitate care trebuie individualizate... in vorbirea uzuala. animus. fiind prezent numai elementul corpus. Posesia nu trebuie confundata cu detentia. In acest sens. pentru posesie.Jus abutendi”. adica detinerea materiala a lucrului. industriale ori civile. Folosinta reprezinta acea prerogativa in virtutea careia proprietarul poate sa intrebuinteze bunul in interesul sau (..jus utendi”) si poate sa culeaga fructele acestuia (. Dispozitia . cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el ofera titularului sau exercitiul tuturor facultatilor.. tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaste. Prin posesie. proprietarul are libertatea de a hotari soarta acelui bun.. 1846) defineste posesia ca fiind . 482 Cod civil prevede ca: . fie ca sunt naturale.. Varietăţi de vânzare. este existenta elementului intentional . detin un lucru proprietatea altuia.. Vanzarea cu pact de rascumparare-este supusa unei conditii rezolutorii exprese care consta in facultatea pe care si-o rezerva vanzatorul de a relua bunul vandut. sa-l lase mostenire. In acest sens. adica utilizarea economica a proprietatii sale. Exercitarea acestui drept trebuie sa se desfasoare 88 .a avea stapanire un lucru” etc. O asemenea vanzare este nula de drept.. numita si detentie precara.detinerea unui lucru” .

cesibil” si . dreptul de proprietate este un drept exclusiv. Obiect al dreptului de proprietate il poate constitui orice bun mobil sau imobil.. Puterea proprietarului asupra lucrului avut in proprietate se poate manifesta prin doua modalitati: prin acte materiale de folosinta si de consumatie. Dreptul de proprietate asupra unui lucru se 89 . dreptul de proprietate este un . vinovat de savarsirea abuzului respectiv. iar de la acestia la urmasii lor si asa mai departe. pentru ca este opozabil oricarei persoane. corporal sau incorporal. nu se poate pierde prin nefolosinta decat prin situatii expres prevazute de lege. specific dreptului de proprietate. inchiriez apartamentul.. ca atare. folosinta si dispozitia. ea poate impiedica pe oricine ar dori sa treaca pe acel teren. cum ar fi: instrainez imobilul prin vanzare ori donatie. de a profita de utilitatile pe care acesta le confera si de a savarsi actele juridice care raspund intereselor proprietarului.. atat timp cat exista bunul asupra carui s-a dobandit dreptul. Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie interpretat astfel: titularul dreptului de proprietate asupra unui lucru are posibilitatea de a trage toate foloasele. sa foloseasca si sa dispuna de un lucru in mod exclusiv si absolut. da dreptul proprietarului de a revendica bunul in mana oricarui s-ar gasi.in limitele determinate de lege. Dreptul de proprietate este acel drept real in virtutea caruia titularul dreptului. o persoana este unui teren. prin acte juridice. De aici apare si dreptul de a cere si a obtine despagubiri in vederea acoperirii pagubelor suferite prin incalcarea acestui drept. care precizeaza acest lucru: . prin putere proprie si in interes propriu. Caracterul .. urmarind realizarea intereselor sale fara ca aceste actiuni sa prejudicieze alta persoana. De exemplu. Caracterul absolut al dreptului de proprietate rezulta chiar de dispozitia Codului civil. citesc cartea. cum ar fi prescriptia achizitiva in cazul imobilelor si prescritia extinctiva in cazul tuturor mobilelor. Proprietatea este un drept perpetuu intr-un dublu sens: proprietatea nu este limitata in timp.exclusiv” al dreptului de proprietate poate fi privit intr-un dublu sens: in sens general si comun tuturor drepturilor reale. locuiesc apartamentul. este indreptatit sa posede.. precum in ceea ce priveste soarta juridica a acestuia.transmisibil”.drept exclusiv”. persoana fizica sau juridica. Exercitarea abuziva a dreptului de proprietate atrage dupa sine raspunderea juridica a titularului dreptului. pentru ca numai proprietarul este singurul indreptatit sa exercite cele trei prerogative conferite acestui drept: posesia.proprietarulunui lucru se bucura si dispune de acesta in mod exclusiv si absolut”. dreptul de proprietate este un drept perpetuu. Pentru acest motiv se spune ca dreptul de proprietate este un drept . pentru ca ea trece de la titularul actual la urmasii sai directi sau la acei carora le-a transmis dreptul prin acte cu titlu oneros ori cu titlu gratuit. insa in limitele determinate de lege. Fatul ca este un drept exclusiv. chiar daca trecerea nu i-ar cauza nici un prejudiciu material. de exemplu. Facand parte din categoria drepturilor absolute. las prin testament bunurile din patrimoniul meu unor persoane etc. intrucat are o existenta independenta de exercitarea dreptului si. dreptul de proprietate confera titularului puteri nelimitate in privinta folosirii economice a lucrului. fara incuviintarea sa. ma deplasez cu automobilul.

Astfel. Constitutia din 1923.intinde nu numai asupra lucrului propriu-zis. De la dispozitia art. asupra plantatiilor ce ar putea cuprinde. va reveni sculptorului. spre deosebire de situatia in care se confectioneaza o haina. proprietarul argintului) – este asa numita „confuziune”. prevede ca „zacamintele miniere. In virtutea acestui drept. care va avea obligatia sa restituie contra valoarea lor. 19. precum si bogatiile de orice natura ale subsolului sunt proprietatea statului”. atribuirea lucrului mobil rezultat din combinarea a doua substante. exista numeroase derogari. ci si asupra a tot ce depinde de el. proprietarul unui teren poate cere vecinului sa taie crengile arborilor ce se extind deasupra terenului sau. proprietarului lucrului cu valoarea mai mare (un aliaj din argint) si. Operatiunea de stabilire a hotarului – de granituire – va fi mult usurata de efectuarea lucrarilor cadastrale. celui care le-a facut fiind de buna credinta sau sa ceara inlaturarea lor si sa i se plateasca despagubirilr de la cel ce le-a facut cu rea credinta. Dreptul de proprietate si dreptul de accesiune Dreptul de accesiune este un drept real ce se naste in legatura cu dreptul de proprietate. adica intinderea lui nu trece de limitele acestuia. statuia obtinuta dint-un bloc de marmura. Acest spatiu aerian se suprapune terenului. 491 Cod civil.482. adica a hotarului. de exemplu. Dreptul asupra spatiului aerian permit unui proprietar sa ridice constructii si sa faca plantatii care se inalta pe verticala. suprafata respectiva devine proprietatea celui care este si proprietatea la care s-a alipit suprafata rezultata din depunerea aluviuni. intre limitele hotarului. cu despagubirea corespunzatoare a proprietarului lucrului cu valoare mai mica (in exemplu dat. ca accesoriu. precum si la tot ceea ce produce el. art. prin aluvionare. De exemplu. atribuirea lucrului mobil rezultat din prelucrarea unui material apartinand altei persoane. art. da dreptul asupra a tot ceea ce produce lucrul si asupra a tot ce se uneste ca accesoriu cu lucrul in mod natural sau artificial”2. Delimitarea in adancime – in profunzime – priveste subsolul terenului asupra caruia se exercita dreptul de proprietate. conform careia „ proprietarul poate face in subsolul terenului sau tot ceea ce gaseste de cuviinta”. Delimitare in suprafata – in linie orizontala – consta in masurarea suprafetei solului sau a suprafetei construite si fixarea liniei despartitoare. dar si spatiul ce se afla deasupra acelui teren. precum si a produselor ce se vor realiza pe suprafata respectiva. 19/1991). aceluia care are contributia mai insemnata la bunul respectiv. Sunt situatii numeroase in privinta dreptului de proprietate. bineinteles. impuse de Legea cadastrului. Delimitarea in suprafata a proprietatii funciare prezinta o importanta deosebita in cadrul operatiunilor de punere in aplicare a prevederilor Legii fondului funciar (Legea nr. plantatiile si constructiile facute pe terenurile altuia revin proprietarului. obiectul proprietatii se intinde asupra suprafetei solului. cum ar fi: cand sporirea suprafetei terenului a avut loc pe cale naturala. in cazul proprietatii unui teren. avand temeiul legal in dispozitiile codului civil. Delimitarea in inaltime – pe linie verticala – se refera la dreptul proprietarului unui teren de a folosi numai suprafata acestuia. aceasta va reveni proprietarului stofei 90 . care prevede ca: „Proprietatea unui lucru mobil sau imobil.

67 / 1958 : Debitprul care a executat obligatia. 20. Sub aspectul naturii sale juridice. dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris. inseamna a raspunde la intrebarea ce este. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. Totusi se realizeaza o transformare ori o schimbare juridica : dreptul subiectiv civil nu mai este aparat pe cale ofensiva a actiunii in justitie. va fi respinsa ca prescrisa. titularul dreptului la actiune poate sesiza organul de justitie. alin. Prin prescriptia extinctiva se stinge numai dreptul la actiune ( in sens material ). ci numai pe cale defensiva a exceptiei. ceea ce echivaleaza cu refuzul concursului fortei de constrangere a statului. 30) Domeniul prescripţiei extinctive. acestea sunt : supravietuirea dreptului subiectiv civil. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. Conform Constitutiei Romaniei. dreptul de proprietate poate fi: drept de proprietate publica si drept de proprietate privata. ca si obligatiei civile corelative ( acestea se transforma devenind imperfecte. Consecintele stingerii prin prescriptie a dreptului la actiune in sens material. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. 1 din Decretul nr. imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual . Concluzia ce se desprinde este urmatoarea : prescriptia extinctiva nu stinge nici dreptul subiectiv nici obligatia civila corelativa.Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune ( in sens material ) si pentru a stabili natura juridica a prescriptiei extinctive. asupra obligatiei civile corelative. Prescriptia extinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept .si nu confectionerului – este „specificatiune”. Putem intelege efectul prescriptiei extinctive daca amintim prevederea art. din perfecte. si de aici drept drept consecinta – natura juridica a prescriptiei extinctive trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept. se stinge prin prescriptie. prescriptia dreptului la actiune ? Pentru a raspunde la intrebare este necesar sa stabilim ce efect produce prescriptia extinctiva asupra dreptului subiectiv civil si pe cale de consecinta. pentru dreptul civil. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile 91 . alineatul 1. adica de bunavoie. Prescriptia extinctiva transforma dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa din perfecte in imperfecte. prescriptia dreptului la actiune este un mod de transformare a continutului raportului juridic civil. Din chiar definitia data prescriptiei extinctive rezulta ca actiunea intentatade subiectul activ . dar este permisa executarea sa voluntara. 1. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. nu are dreptul sa ceara inapoierea prescriptiei chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit. dupa actiunea prescriptiei extinctive. daca debitorul si-a executat voluntar obligatia sa obligatia civila corelativa nu mai poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite.

Sunt de mentionat urmatoarele : actiunea in revendicarea mobiliara. 1 Codul familiei )actiunea in 92 . numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. potrivit caruia avem : domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167 / 1958. inseamna ca “Dreptul la actiune. 428 Codul civil. dupa care distingem : domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale. 55 alin. 21 Codul familiei ) actiunea in tagada paternitatii ( art. de principiu. 2 din Decretul 167 / 1958 : “Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. servitute si superficie”. Legea 31 / 1990. Principalele actiuni. Actiuni reale prescriptibile extinctive. 1 Cod procedura civila). intemeiata pe dreptul de proprietate private. domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative. prin care se urmareste apararea unui drept de superficie. art. 561 alin. domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale.subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . uzufruct. Alt criteriu este acela al actului normativ care reglementeaza prescriptia. avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie “. cuprinsa in art. Exceptii de la principiu actiunea in restituirea drepturilor la CEC. actiunea in revendicarea imobiliara ( in cazurile prevazute de art. domeniul prescriptiei extinctivecaruia I se aplica codul civil. Primul criteriu de determinare este reprezentat de natura drepturilor subiective civile. Pe de alta parte. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de personae. aceasta actiune poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii. ) Domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale: prescriptia extinctiva si drepturile de creanta – in principiu. prescriptia extinctiva si dreturile reale principale Actiuni reale imprescriptibile extinctive – in intelegerea domeniului prescriptiei extinctive in categoria drepturilor reale principale trebuie sa tinem seama de dispozitia. izvoare de drept civil ( codul familiai. indiferent de izvorul lor. alin. uz abitatiune. pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege” . care sunt prescriptibile. care . Sunt considerate imprescriptibile extinctive : actiune in revendicare imobiliara. avand un obiect nepatrimonial. expres exceptiile de la acest principiu. actiunea in revendicare – imobiliara si mobiliara – intemeiata pe dreptul de proprietate publica.desi imprescriptibila extinctiv. etc. actiunea confesorie. 1. Existenta principiuliu rezulta pe de o parte din interpretarea per a contrario a art. sunt: actiunea in nulabilitate ( adica in nulitate relativa – termenul general de prescriptie este de 3 ani )actiunea in nulitate relativa a casatoriei ( art. 1 din Decretul 167 / 1958 : “Dreptul la actiune. drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctive. principiul poate fi dedus si din imprejurarea ca legea stabileste . actiunea confesatorie – prin care se urmareste apararea dreptului de usufruct Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale -Principiul in aceasta materie este ca drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive. Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive.

actiunilor reale supuse unor termene speciale ale prescriptiei. consta in reluarea 93 . pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie peste 30 de ani “. din totalul actiunilor reale a : actiunilor reale imprescriptibile extinctive. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. Acest termen este general. Termenul general de prescriptie este de 30 de ani. 60 alin. In concluzie. Trebuie sa reamintim ca “ Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. 3 alin. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. Pentru perioada anterioara cauzei. de drept. a curgerii termenului de prescriptie. sub sanctiunea pierderii acestui drept. iar potrivit art. 1890 Cod civil : “toate actiunile atat reale cat si personale. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. uz. aplicabile actiunilor personale. Pe durata cauzei de suspendare. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. Acest termen este general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe drepturi de creanta ) cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie. servitute si superficie” ( art. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen. abitatie. Termenul de 30 de ani se aplica :actiunii de revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate private. pe timpul cat dureaza situatiile. 1 Codul familiei ) Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. 21 Decretul 167 / 1958 ). din momentul in care produce. limitative prevazute de lege. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. regula generala. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. Suspendarea prescriptiei extinctive-Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. Termenul general de prescriptie este de 3 ani ( art. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. prin urmare. deoarece isi gaseste aplicatie ori de cate ori nu exista un termen special. Acest termen se obtine prin “scaderea” . suspendarea nu produce nici un efect juridic. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. intemeiate pe drepturi de creanta. Termenul general de prescriptie este acel termen care-si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie. Ulterior cauzei de suspendare. uzufruct. actiunii confesorii Termene speciale de prescriptie sunt :aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale. 7 alin. 1 Decretul 167 / 1958 ).stabilirea paternitatii ( art. pe toata aceasta perioada. Inceputul prescriptiei extinctive -Regula generala potrivit art. 15 alin. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. Acest termen este stabilit de art. indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ( unilateral sau bilateral ori fapt juridic stricto sensu ).

este efectul precizat in art. in fond. Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. 31) Domiciliul şi reşedinţa. Potrivit art.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora.cursului prescriptiei. Asemenea imprejurari. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. care. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. din momentul in care el fusese blocat. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. sunt piedici relative nu absolute ( ca forta majora ). Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “Efectul special al suspendarii este reglementat de art. in esenta. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. desi termenul de prescriptie a expirat. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. Intreruperea prescriptiei extinctive-Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. in asa fel incat. In literatura de specialitate s-a precizat ca prin “ cauze temeinic justificate” trebuie sa se inteleaga numai acele imprejurari. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ) Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. sunt exclusive pentru culpa. posterior intreruperii. Repunerea in termen. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. 94 . Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte :anterior datei intreruperii. nejustificat. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. 19 alin. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. cererea de chemare in judecata. Ca si in cazul suspendarii. din motive temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. adica inlaturata. In esenta. 15 alin. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. prescriptia este stearsa. fara a avea gravitatea fortei majore ( care determina suspendarea ). totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. oprit.

plata se face la domiciliul debitorului .nu infirma. persoana fizica trebuie sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania. In orice alt caz.sunt de amintit O. a persoanei.locul deschiderii succesiunii este ultimul domeniu al defunctului. Unicitatea domiciliului –se exprima prin ideea ca la un moment dat o persoana are un singur domiciliu ( de drept comun sau legal ) . numai una are valoare juridica a domiciliului si anume cea principala . prin indicarea unui loc avand aceasta semnificatie juridica. 31/1954 si art.G. in oricare dintre modalitatile de la lit. inalienabilitate. Prin domiciliu se intelege acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaza in spatiu. Dintre domeniile dreptului civil pentru care domiciliul are un rol important mentionam : domeniul capacitatii civile – „ Arendasul.Aceasta sintagma. 24(2) . 31/1954 . Domiciliul poate fi de mai multe feluri: domiciliul de drept comun. care investeste in Romania . Unicitatea domiciliului nu exclude in timp schimbarea domiciliului. 1104 Cod civil :” Plata trebuie a se face in locul aratat in conventie . persoana fizica isi vede convertit domiciliul 95 . Art. domeniul investitional. de a fi mijloc de individualizare in spatiu. ci confirma regula. Dar aici avem in vedere „domiciliul” ca atribut de identificare in raporturile civile. 68. universalitate. de aceasta se leaga unele consecinte juridice. nr. a.). Stabilitatea. daca o persoana fizica are mai multe locuinte. situatiile de exceptienomazii si vagabonzii. care este tocmai obligativitatea domiciliului. Legea 36/1995 art. in care este interesata si societatea.”. Domiciliul fiind un drept personal nepatrimonial are caracterele unui asemenea drept. sa prezinte garantiile solicitate de arendator „ – art. opozabilitate erga omnes.domiciliu respectiv. domeniul obligatiilor civile.in privinta lucrurilor certe si determinate se va face in locul in care se gasea obiectul obligatiei in timpul contractarii . iar nu numai titularul. personalitate. rezidenta sau nerezidenta . cu domiciliul sau cu sediul permanent in Romania ori in strainatate .se folosesc doua notiuni juridice. domiciliul legal. plata . Pentru a deosebi locuinta statornica de locuinta temporara . Daca locul nu este aratat. imprescriptibilitate. dar mai intai sa-l definim fara sa tinem cont de ele . unicitate. Pe langa aceastea mai sunt cateva caractere: stabilitate. 25 (1) din Legea 105/1996 desemneaza acest caracter juridic specific al domociliului prin formula „ domiciliu statornic ” . resedinta. trebuie sa admitem ca de eo quod plerumque fit .) si b. prin acest caracter domiciliul se deosebeste de resedinta. Decretul nr. 92/1997 care stabileste notiunea de investitor :” persoana fizica sau juridica . acum insa studiem importanta sa pentru ramura civila a dreptului . In lipsa unui text legal care sa reglementeze stabilirea domiciliului de drept comun. 13-14 din Decretul nr. Obligativitatea domiciliului – este caracterul ce decurge din functia social-juridica a domiciliului. Legea 105/1996 art. 3 Legea 16/1994 a Arendarii. obligativitate. domiciliul conventional.caracterizeaza domiciliul de drept comun si cel legal iar nu pe cel conventional . domeniul succesoral. domiciliul persoanei fizice interseaza nu numai raporturile de drept civil ci si alte ramuri de drept . Pentru toate aceste tipuri de domiciliu exista cate o definitie.art. Domiciliul persoanei fizice prezinta importanta in toate ramurile dreptului.

poate evea ca titular si pe minorul de 14 ani. schimbarea domiciliului mai poate interveni in caz de reincredintare. In caz de neintelegere intre parinti. in conditiile legii. de comun acord . Potrivit art. precum si de a reveni in tara . Dovada identitatii .100 din Codul familiei :” Copilul minor locuieste la parintii sai . in spatiu prin locuinta sa statornica. Putem defini domiciliul de drept comun ca fiind „ acel drept al persoanei fizice de a se individualiza. la cererea acestuia . in principiu. din cele de mai sus .” Potrivit art. sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru eliberarea unei noi carti de identitate. O ipoteza speciala de domiciliu de drept comun este cea reglementata de art.Persoanele fizice care au domiciliul legal sunt prevazute in art. are semnificatia unei ocrotiri a unor persoane fizice. dupa implinirea varstei de 14 ani „ sa-si schimbe felul invataturii ori pregatiri profesionale stabilita de parinti sau sa aibqa locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii ori pregatirii profesionale. la implinirea varstei de 14 ani . coincide cu domiciliul de drept comun al persoanei fizice care exercita ocrotirea. Domiciliul minorului este la reprezentantul sau legal .” Prin domiciliul legal se intelege acel domiciliu care este stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. 10 din Legea nr. Daca parintii nu locuiesc impreuna. 14 si 15 din decretul 31/1954 si art. Rezulta . 25(2) din Constitutie : „ Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara. iar in cazul in care au domiciliile separate si nu se inteleg. Potrivit art. 14 : „ Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic . pe care l-a avut pana la majorat in domiciliu de drept comun. ca in principiu. ascultand autoritatea tutelara. instanta judecatoreasca decide la care dintre parinti va avea domiciliul minorul. se dovedeste prin 96 . Pentru minor.legal. Potrivit art. 102 din codul familiei . Domiciliul legal se schimba o data cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice care face ocrotirea.4 si 5 din Legea 105/1996. in cazul in care se afla sub tutela. de a emigra. 105/1996 :” Cartea de identitate este documentul care se elibereaza cetateanului roman cu domiciliul in Romania . instanta judecatoreasca. Potrivit art. 2. Totusi art. Caracteristicile acestui tip de domiciliu sunt: este stabilit de lege. Domiciliul legal . daca acesta a implinit 10 ani. va decide tinand seama de interesele copilului. domiciliul de drept comun are ca titular persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu si prin exceptie .Domiciliul minorului incredintat de instanta unei alte persoane ramane la parintii lui. precum si pe copil. la care dintre ei va locui copilul . astfel : „Autoritatea tutelara poate da incuviintare copilului . 24 dispune : „ Cetatenii romani cu domiciliul in Romania au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe domiciliul ori resedinta in orice localitate din tara . cetateniei romane si a domiciliului minorului sub 14 ani se face cu Certificatul de nastere al acestuia si cu cartea de identitate a parintelui sau a reprezentantului sau legal. si cu care se face dovada identitatii si a domiciliului si a cetateniei romane. 28 din Legea 105/1996 : „ Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa . acestia vor decide .3. prin hotarare judecatoreasca.

(1) nu pot avea . care nu este nici 97 . creditorul si debitorul. avand forma si continutul prezentate in anexa nr. Intre momentul deschiderii mostenirii si luarea deciziei de a accepta sau repudia succesiunea exista o situatie de juridica de incertitudine.Potrivit art. Resedinta nu se bucura de caracterele domiciliului . putem defini resedinta ca fiind acel atribut de identificare in spatiu.si 16. 10 alin . reglementarea domiciliului conventional nu se gaseste in Decretul 31/1954. 105/1996 consacra si inprivinta resedintei principiul unicitatii acesteia :” Persoanele fizice prevazute la alin.14.proc.civ.G. in acelasi timp. ci in Codul de procedura civila si in Codul civil . aplicata pe versoul cartii de identitate. Totodata creditorul va face si alegerea de domiciliula vreun loc din circumscriptia Tribunal Prin domiciliul conventional se intelege locuinta (adresa) stabilita prin acordul de vointa al partilor actului in vederea executarii sale in acel loc sau pentru solutionarea litigiului si comunicarea actelor de procedura . cand nu se stie sigur care dintre succesibili doreste sa mosteneasca si care nu. prin inscris sau prin declaratie verbala in fata instantei. 32) Dreptul de opţiune succesorală. Legea 105/1996 in art. 111/1997 .19 din C.Totusi prin interpretarea per a contrario a acestui text.2 din YH. rezulta ca fiind caractere specifice ale resedintei. Dreptul de optiune succesorala este unul aparte.probarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigura ocrotirea celui cu domiciliul legal. Din definitia de mai sus . prin indicarea locuintei vremelnice ori temporare. persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei. 29 precizeaza ca persoana care locuieste temporar mai mult de 45 de zile la o alta adresa decat cea de domiciliu este obligata sa se prezinte la Formatiunea de evidenta a populatiei pentru inscrierea in cartea de identitate si in documentele de evidenta a mentiunii de stabilire a resedintei. Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata dar nu mai mult de un an de zile . vor prezenta presedintelui Tribunalului actul autentic al conventiei prin care se constituie ipoteca . ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care potrivit legii au competenta teritoriala.15. a persoanei fizice.Asadar. se poate deduce ca resedinta este acolo unde persoana isi are locuinta temporara . 105/1996.La expirarea acestui termen. este de retinut ca art. 1781 Cd civil :” Spre a opera inscriptia. 24(2) din Legea nr.4 din Legea nr. nr. Informatiile privind stabilirea resedinte i se inscriu intr-o eticheta autocolanta. Potrivit art. stabilitate si obligativitate . afara de cazurile prevazute de art. vremelnicia si caracterul facultativ. Nefiind un domiciliu veritabil. in persoana sau prin mandatari cu procuri autentice. decat un singur domiciliu si o singura resedinta. :” Partile pot conveni . 13.dar spre deosebire de reglementarea anterioara. Pentru resedinta nu exista o dispozitie legala asa cum este pentru domiciliul de drept comun . potrivit art.

. 129 alin. civ. cu incuviintarea parintilor sau tutorilor (art. ori daca vocatia lor este universala. Conform dispozitiilor art.) . „acceptarea mostenirii cuvenite unui minor. persoane care nu au capacitatea de exercitiu deplina. Pentru minorii sub 14 ani si pentru interzisi dreptul de optiune succesorala se exercita de parinti sau tutori (art. minorii si interzisii. in final. vor fi chemati efectiv la mostenire cei indicati de regulile aplicabile devolutiunii legale. care o pot exercita in restul de timp ramas pana la stingerea prin prescriptie. indiferent daca titlul lor de mostenire este legea.In cazul mostenirii legale. optiunea succesorala necesita si incuviintarea autoritatii tutelare (art. Principiu si exceptii. civ. fam). acceptarea mostenirii nu se poate face decat sub beneficiu de inventar. indiferent de clasa de mostenitori din care fac parte . optiunea trebuie exercitata in termenul prevazut de lege de toti succesibilii cu vocatie eventuala. optiunea se transmite la mostenitorii acestuia. 105 alin. sa faca sau sa nu faca ceva). 32/1954). dupa o alternativa precisa si previzibila”. sa modifice o situatie juridica incerta. adica in conditiile in care putea fi exercitata de antecesor. Succesibilii. minorii si interzisii nu pot face valabil acceptarea unei mosteniri decat conformandu-se regulilor referitoare la minoritate si tutela. din ratiuni de protectie. Dreptul de optiune apartine tuturor succesibililor. 147 C. Rezulta asadar ca.Oricum. Dintre mostenitorii acceptanti. printr-un act unilateral de vointa. 2 C. 2 si art. Fiecare succesibil este in drept sa aleaga intre acceptarea pura si simpla. fiind inclus in categoria speciala a drepturilor potestative . fam).1. Cu toate ca textul se refera doar la acceptarea mostenirii. 687 C. Fiind un act de dispozitie. testamentul sau contractul. cu titlu uniersal sau particulara . 124 alin. in caz de deces al titularului dreptului de optiune anterior exercitarii acestuia in termenul prevazut de lege. Potrivit dispozitiilor art. fiind definit ca o „prerogativa juridica care permite titularului sau de a putea. in timp ce minorii intre 14-18 ani isi exercita singuri acest drept. sau a unei persoane puse sub interdictie va fi socotita totdeauna ca fiind facuta sub benefciu de inventar”. Capacitatea ceruta pentru exercitarea dreptului de optiune. art. 3 C. 1 si art. 19 din decretul nr. testamentare sau contractuale a mostenirii.De la acest principiu exista exceptii care se refera la urmatoarele ipoteze: Ipoteza cand succesibilii sunt minori sau incapabili-Conform dispozitiilor art. iar 98 .real (nu poarta asupra unui bun) si nici de creanta (nu confera titularului sau posibilitatea de a cere altcuiva sa dea. afara de cazul acceptarii fortate a mostenirii care este pura si simpla. 692 C. 105 alin. 19 din Decretul nr. minorii si interzisii sunt protejati si prin faptul ca in cazul lor acceptarea mostenirii nu poate fi facuta decat sub beneficiu de inventar (art. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. 124 alin. acceptarea sub beneficiu de inventar sau renuntarea la mostenire . 2 si art. pentru aceasta cerandu-li-se insa capacitate delictuala. este neindoielnic faptul ca el se aplica si renuntarii la mostenire. 105 alin.Mostenitorii subsecventi nu au la dispozitie nici un mijloc legal de a-i determina pe cei chemati la mostenire in rang preferntial sa opteze intr-un fel sau altul . indiferent de varsta.. fam.

civ. o asemenea actiune a fost realizata de doi succesori prin vanzarea unui imobil succesoral in ascuns fata de un al treilea. ci o frauda sanctionata cu o pedeapsa privata. Ipoteza succesibilului decedat inaintea expirarii termenului de optiune ai carui succesori nu se inteleg asupra optiunii-Daca un succesibil decedeaza inainte de a-si fi exprimat alegerea. cat si intr-o abstentiune (nerestituirea unui bun).Din dispozitiile art. succesibilul vinovat pierde dreptul la partea ce i s-ar fi cuvenit din bunurile date la o parte sau ascunse. incluzand in aceasta categorie actiuni foarte diverse. fiind decazut din dreptul de a opta pentru renuntarea la mostenire sau acceptarea sub beneficiu de inventar. Practica judiciara si doctrina dau o interpretare foare larga notiunilor de ascundere sau dare la o parte. nedeclararea unor datorii ale succesibilului catre succesiune. Acunderea sau dosirea bunurilor succesorale nu constituie simple acte de acceptare tacita a mostenirii.). cat si cotitatea disponibila . falsificarea unui testament).Nu are importanta faptul daca actiunile frauduloase sunt realizate inainte sau dupa deschiderea mostenirii sau daca cele anterioare deschiderii mostenirii au fost realizate cu 99 . civ. chiar daca aceasta din urma nu depaseste limitele cotitatii disponibile. 693 C. Ipoteza ascunderii sau dosirii unor bunuri succesorale de catre unii succesibili. renuntarea ramane o optiune posibila pentru aceste persoane. Pe langa aceasta. Astfel. Se constata asadar ca ascunderea poate consta atat in manopere pozitive (dosirea unui bun. rezulta ca succesibilul care da la o parte sau ascunde bunuri succesorale cu intentia de a si le apropria in exclusivitate sustragandu-le partajului este considerat acceptant pur si simplu. acesta se transmite la succesorii celui decedat. „succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar” (art. 703 si 712 C. prezentandu-se ca singurii mostenitori ai defunctului. o simpla minciuna (negarea primirii unei donatii) sau chiar o simpla tacere (ndeclararea unui bun la inventar) . in restul de timp ramas. motivul fiind ca omiterea acesteia de la stabilirea masei de calcul diminueaza in acelasi timp atat rezerva. aceasta solutie fiind cea mai putin periculoasa pentru succesori. cei doi acaparand pretul . Cu incuviintarile cerute de lege intrucat este un act de dispozitie. nerestituirea unui bun primit de la defunt si detinut cu titlu precar. mai recent. Lista acestor actiuni este in continua expansiune. pot opta dupa cum cred de cuviinta atata timp cat optiunea aleasa este unica. una din rarele cazuri de sanctiune in interes privat admise inca de lege . fiind incluse in aceasta categorie retragerea unei sume dintr-un cont bancar al defunctului in temeiul unei procuri pe care succesibilul o detinea sau transferul locatiei unui seif de pe numele defunctului pe numele succesibilului . cum ar fi: ascunerea materiala a unor bunuri. iar termenul de prescriptie pentru exercitarea acestui drept nu s-a implinit. ci si a celor imobile. ascunderea primirii unei donatii supuse raportului sau a unei donatii preciputare.Elementele constitutive ale ascunderii-Elementul material.nu si pur si simplu. Ascunderea sau dosirea se pot realiza nu numai in privinta bunurilor mobile. Cand intelegerea intre succesori nu se poate realiza. care. nedeclararea unor bunuri cu prilejul intocmirii inventarului succesiunii. disimularea sau distrugerea unui testament.

319/1944. civ.Elementul intentional (frauda). or. De asemenea. Ascunderea sau dosirea bunurilor succesorale nu sunt sanctionate decat dacaau fost savarsite cu rea-credinta. fiind anterior viu criticata de doctrina . un donatar nesuccesibil ori un succesibil exheredat. in cazul ascunderii existentei unui alt mostenitor cu ocazia lichidarii si partajului succesiunii . simulatia nu da nastere unei prezumtii de frauda. scapa din vedere ca fiscul nu este nici el decat un creditor succesoral. ceeea ce este valabil pentru fisc. De asemenea. actiunea nu este sanctionabila intrucat nu poate dauna coerezilor care nu au nici un drept la aceste bunuri .sau fara acordul lui de cujus . caci desi admit ca frauda in dauna fiscului nu intra sub incidenta sanctiunilor civile prevazute la art. aceasta solutie decurge mai degraba din acceptarea tacita a mostenirii prin insusirea unor bunuri succesorale. existenta acestora fiind evidentiata prin inventarierea lor. aceasta trebuind sa fie dovedita prin orice mijloc de 100 . practica judiciara a refuzat sa aplice sanctiunile prevazute la art. Clandestinitatea este o caracteristica esentiala a elementului material . dar nu se cere ca faptele sa fie sanctionate penal. In cazul donatiilor deghizate. 5 din Legea nr. aceasta solutie pare a fi mai reecent reconsiderata . desi unele dintre ele constituie infractiuni. prin ruperea echilibrului partajului. Acesti autori sunt inconsecventi. civ. Avand drept tinta fraudarea comostenitorilor. Frauda nu se prezuma. ci a celor fiscale. ea trebuie intotdeauna dovedita. Daca. or. nu prezinta importanta daca succesibilul este autor al faptei sau doar complice .. decat din aplicarea art. un legatar particular. sanctiunea este aplicabila si in cazul cand exista un singur mostenitor universal sau cu titlu universal care urmareste fraudarea creditorilor succesorali prin sustragerea unor bunuri gajului acestora . simpla constatare a omisiunii declararii unor bunuri la inventar de catre un succesibil nu atrage sanctiunea. civ. Tot astfel. iar nu si in decaderea din dreptul de a beneficia de bunurile respective. nu pot fi sanctionate din lipsa elementului intentional . ascunderea nu este eficienta (sanctionabila) decat daca un mostenitor universal sau cu titlu universal vine la mostenire in concurs cu alti succesori similari. in cazul in care sotul supravietuitor ascunde bunuri din categoria celor care ii revin in exclusivitate in temeiul dispozitiilor art. In Franta. este valabil si pentru ceilalti creditori succesorali. de pilda. autorii mentionati admit ca in cazul examinat sanctiunea nu este decat partiala.Dupa unii autori. constand doar in acceptarea fortata a mostenirii. nu poate fi vorba de aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. In plus. Plecand de la formularea textelor legale. nu si atunci cand autorul faptei este unicul mostenitor universal sau cu titlu universal. de pilda. fiind necesara administrarea probei ca eredele a cunoscut faptul ca apartin succesiunii si ca le-a omis cu intentia de a si le insusi . 703 si 712 C. 702 si 712 C. preluarea de catre un mostenitor unor bunuri succesorale este cunoscuta celorlalti. adica cu intentia de a frauda pe comostenitori prin insusirea unor bunuri in dauna lor. 702 si 712 C. care vorbesc doar de ascunderea bunurilor succesorale. nedeclararea din eroare a unei donatii primite de erede ori retinerea unor bunuri succesorale de catre un erede in credinta eronata ca ii apartin. De aceea.

fie prin acceptarea unui alt succesibil survenita intre timp.Fiind un delict civil. Este vorba de o situatie speciala. frauda poate fi savarsita nu numai de persoanele cu deplina capacitate de exercitiu.19 din Decretul nr. sunt indirect constransi sa opteze in 101 . 703 C. practic. proportional cu cota ce revine fiecaruia din mostenire . eventual.Fiind considerat acceptant pur si simplu. 706 C.). legea lipsindu-l de drepturile ce i-ar fi revenit asupra bunurilor ascunse sau dosite (art. restituie bunurile sau isi marturiseste gresala readucand lucrurile la normal inainte de a fi descoperit. Practica judiciara si doctrina absolva de vina pe eredele care. doar autor al infractiunilor de furt sau abuz de incredere . optiunea sa ramane fara efecte dar numai daca renuntarea nu este inca definitiva. succesibilii in cauza. el nu mai poate sa o faca. ci. Situatia profita coerezilor. daca a renuntat. Prin urmare: daca inca nu a optat. este decazut din acest beneficiu (art. iar nu cu valoarea bunurilor cu care. eventual. Frauda comisa se intoarce impotriva autorului sau. recunoastere care nu poate fi facuta decat personal de autorul fraudei. Eredele viovat de ascundere este privat cu efecte retroactive de dreptul de optiune succesorala. ramane dupa aplicarea celei de a doua sanctiuni constand in pierderea drepturilor asupra bunurilor ascunse sau dosite. civ.Ascunderea sau dosirea este sanctionata pe de o parte prin Atribuirea fortata a calitatii de acceptant pur si simplu. dupa savarsirea faptelor pevazute de lege. autorul fraudei va fi tinut ultra vires hereditatis la plata datoriilor succesorale in rapor cu cota parte ce ii revine din mostenire. caci din castigator. dar daca bunul a fost instrainat restituirea se va face prin echivalent. vor fi condamnati la cererea creditorilor ca acceptanti pur si simplu daca raman in continuare inactivi. iar orice renutare ulterioara la actele care atrag sanctiunea sunt lipsite de efecte. civ. caci daca renuntarea este definitiva. civ. fiind strain de mostenire.). daca a acceptat pur si simplu. Pierderea drepturilor asupra bunurilor care au format obiectul fraudei. ceea ce survine fie prin scurgerea termenului de prescriptie a dreptului de optiune. 712 C. iar nu si de mostenitori dupa decesul sau . in care. succesibilii in privinta carora termenul pentru intocmirea inventarului si deliberare (trei luni si patruzeci de zile) pentru exprimarea optiunii succesorale (infra nr. la presiunea creditorilor succesorali care au dreptul sa-si realizeze creantele. fiind considerat acceptant pur si simplu. nici o compensare nefiind posibila intre restitirea datorata de erede si drepturile sale succesorale Condamnarea ca acceptanti pur si simpli Conditii. pstrandu-si dreptul de optiune in raport cu ceilalti creditori.32/1954 . Conform dispozitiilor art.. eredele renuntator nu a putut fi subiect al fraudei speciale prevazute de lege.Restituirea este datorata in natura. Pierderea poarta chiar si asupra rezervei celui vinovat. acesta devine perdant.proba . pierzand beneficiul de inventar care rezulta din dispozitiile art. ramane in continuare in aceeasi situatie. daca a acceptat sub beneficiu de inventar. 514) a expirat fara ca acestia sa opteze si sunt urmariti de creditorii succesiunii. sanctiunea trecand inaintea acesteia. ci si de minorii si interzisii judecatoresti care au capacitate delictuala intrucat au lucrat cu discernamant. raportat la valoarea actuala a bunului.

Optiunea succesorala. prevede ca acceptarea mostenirii poate fi anulata pentru dol. Solutia isi gaseste temeiul juridic in dispozitiile art. Optiunea succesorala nu poate fi decat pura si simpla. si la renuntarea sau retractarea renuntarii la mostenire. civ. Aceasta este o consecinta a unitatii patrimoniului si a succesiunii. de pilda. iar doar daca nu o fac si doar in raport cu creditorii care actioneaza vor fi obligati la plata creantelor ca si cand ar fi acceptanti pur si simplu ai mostenirii. optiunea este divizibila in ceea ce priveste persoanele carora le este deschisa. in timp ce „eredele ce renunta este considerat ca n-a fost niciodata erede” (art. conform caruia „eredele care renunta la succesiune poate… cere legatul ce i sa facut”.Optiunea succesorala este irevocabila doar in privinta acceptarii mostenirii.Optiunea succesorala este indivizibila.Acceptarea sau renuntarea la termen produce efecte imediate. Art. atunci cand exista mai multi succesibili chemati la aceeasi mostenire. 694 C. acceptantul nemaiputand renunta ulterior (art. civ. Conform dispozitiilor art. dolul poate proveni de la oricine. 752 C. succesibilul care este chemat la ambele poate opta diferit pentru fiecare dintre ele . ca si cand acesta nu ar fi fost stipulat. o mostenire sa fie acceptata in parte. pur si simplu sau sub beneficiu de inventar.Ca orice act juridic. in timp ce aceptarea sau renuntarea sub conditie sunt nule . finind sanctionata cu nulitatea absoluta (art. civ. 696 C. Renuntarea anticipata la mostenire nedeschisa intra sub incidenta prohibitiei pactelor asupra succesiunilor nedeschise. pentru o anumita cota sau pentru un anumit bun. adica obiectul sau. una ordinara si una anomala. acceptind mostenirea legala si repudiinnd-o pe cea testamentara sau invers . Acceptarea fiind vorba de un act unilateral. devenind acceptant pur si simplu. Indivizibila in ceea ce priveste succesiunea. pe de o parte.Daca unul si acelasi mostenitor are insa atat vocatie legala cat si testamentara la una si aceeasi mostenire. „efectul acceptarii se suie pana in ziua deschiderii succesiunii”. Renuntarea la mostenire insa. optiunea succesorala trebuie sa nu fie afectata de vicii de consimtamant. indiferent daca este vorba de acceptare sau de renuntare.. ori ca o parte sa fie acceptata pur si simplu. iar pe de alta parte la viciul de consimtamant al violentei . 965 alin. iar nu din momentul exercitarii optiunii. 688 C. aceleasi motive de ordine publica trebuie extinse si la acceptarea anticipata a unei mosteniri nedeschise . 2 C. el poate opta diferit.) . civ. Practica judiciara si doctrina au admis fara retineri extinderea textului. iar cealalta parte sub beneficiu de inventar . nefiind posibil ca. civ. astfel incat in cazul exceptional in care una si aceeasi persoana lasa doua succesiuni independente una de alta -.). neputand fi acompaniata de modalitati (termen sau conditie). indiferent daca aceasta s-a facut expres sau tacit. Chiar daca textul se refera doar la renuntarea la mostenire.. iar in parte nu. civ. fiecare dintre acestia putand opta cum crede de cuviinta .termenul mentionat (mai ales daca succesiunea este insolvabila).).In ceea ce 102 . Acceptantul sub beneficiu de inventar poate insa renunta la beneficiu. poate fi revocata in anumite conditii. 694 fraza I C. din dorinta legiuitorului de a evita situatiile de vacanta succesorala. produce efecte din momentul deschderii mostenirii.

Leziunea nu este reglementata ca un principiu general de anulare a optiunii. desi odinioara i s-a contestat aplicabilitatea cel putin in cazul acceptarii mostenirii (pe motiv ca atunci cand poarta asupra identitatii succesiunii. caci daca legatul nu depaseste activul mostenirii. Frauda pauliana presupune o actiune a debitorului prin care acesta. Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar exclude posibilitatea fraudarii creditorilor. civ. Nu este vorba doar de refuzul unei imbogatiri. 699 se refera doar la renuntarea la mostenire. o renuntare la succesiune nu poate fi desfiintata pe motiv ca succesiunea este avantajoasa. dar nu exista pierdere -. de pilda. prevede in mod expres posibilitatea revocarii pauliene a unei asemenea renuntari. 975 C. Prin urmare. deliberat.priveste eroarea. prevazand posibilitatea anularii (resciziunii) acceptarii pentru leziune in cazul in care succesiunea ar fi absorbita sau micsorata cu mai mult de jumatate din valoarea ei prin descoperirea unui testament necunoscut la momentul acceptarii. ci doar o simpla aparenta. care nu poate fi satisfacut decat intra vires hereditatis (in limitele activului succesoral). potrivit dreptului comun. castigul este diminuat. nu poate fi sanctionata pe cale pauliana. beneficiul punand la adapost patrimoniul acceptantului de invazia pasivului succesoral. este vorba despre o leziune) . nici in practica judiciara franceza textul nu a fost aplicat vreodata. nu exista practic optiune. descoperirea testamentului nu are nimic lezionar -.). renuntarea la o mostenire solvabila facuta de un succesibil insolvabil este un act de insaracire a debitorului care intruneste conditiile fraudei pauliene atunci cand este facuta cu intentia de a-i prejudicia pe creditori. lipsind consimtamantul. ulterior i s-a recunoscut legitimitatea cel putin in cazul cand vizeaza natura sau intinderea drepturilor succesibilului. Eroarea asupra valorii bunurilor succesorale este insa lipsita de efecte. 694 fraza a II-a C. iar daca poarta asupra consistentei succesiunii. isi creaza sau adanceste o stare de insolvabilitate in dauna creditorilor sai. leziunea neconstituind o cauza generala de anulare a optiunii . toate acestea fiind mai ales erori de drept . care. un rezervatar chemat la mostenire impreuna cu alti rezervatari renunta la mostenire crezand ca aceasta va profita legatarilor si donatarilor). 699 C. ori dimpotriva. art. o acceptare pura si simpla sa fie anulata pentru ca s-a decoperit ulterior un pasiv necunoscut care o face neatractiva . Creditorii succesibililor sunt protejati contra optiunii frauduloase a debitorilor lor prin posibilitatea atacarii acesteia pe cale pauliana (art. civ. ori a consecintelor renuntarii la mostenire (de pilda. nici in practica noastra judiciara. civ. textul nu are ratiune. acceptantul in mod obisnuit nu este lezat deoarece legatele particulare nu-l tin pe acesta la plata decat intra vires hereditatis .Frauda pauliana-Conditii. din moment ce succesibilii dobandesc in principiu bunurile succesorale de la data deschiderii mostenirii. In cazul anularii optiunii pentru vicii de consimtamant. Art. succesibilii redobandesc libertatea deplina in privinta exercitarii acestui drept.iar daca valoarea legatului depaseste activul. Legea face totusi o exceptie. Considerat „enigmatic”. aplicabilitatea lui este admisa si in cazul acceptarii pure 103 . De altfel. Cu toate ca art. In schimb. iar nu de la data actului de optiune . ci de o veritabila insaracire.

699 C. Beneficiarii renuntarii nu se pot plange intrucat ei doresc doar sa pastreze un castig realizat cu titlu gratuit (certat de lucro captando). civ. De asemenea. renuntarea fiind „anulata numai in favorul creditorilor si numai pana la concurenta creantelor lor” (alin. cota-parte corespunzatoare din bunurile succesorale putand fi urmarita pentru satisfacerea acelor creante.. daca dupa urmarirea bunurilor succesorale de catre creditorul reclamant ramane un rest. civ. civ. 699 alin.iar nu si comostenitorii. Dovada a faptului ca si dupa admiterea actiunii pauliene renuntatorul nu devine acceptant 104 . acesta se cuvine comostenitorilor sau mostenitorilor subsecventi beneficiari ai renuntarii.2). 2 fraza a II-a C. In pofida termenilor in care este formulat art. admiterea actiunii pauliene are ca efect inopozabilitatea actului de optiune fata de reclamant . ramanem consecventi ideii ca optiunea succesorala nu poate fi exercitata pe cale oblica (supra nr.). nu pot fi decat creditorii succesibililor. Renuntatorul fraudulos nu poate fi obligat sa despagubeasca pe comostenitorii sau mostenitorii subsecventi obligati sa suporte consecintele actiunii pauliene. iar nu pentru a-i frauda pe creditori . 1 C. 699 C. putandu-se apara insa impotriva actelor frauduloase ale succesibililor prin invocarea inopozabilitatii in temeiul principiului fraus omnia corrumpit. conform carora creditorii „pot sa ia autorizatia justitiei ca sa accepte succesiunea pentru debitorele lor. asa cum vom vedea. ceea ce inseamna excluderea ideii acceptarii pe cale oblica a mostenirii.).). civ. dar dovda fraudei in acest caz este mai dificil de facut. Aceasta cu atat mai mult cu cat actiunea pauliana este supusa prescriptiei extinctive in termenul general de trei ani . Titulari ai actiunii pauliane prevazute de art. iar nu debitorului renuntator (art. nu numai celui reclamant. 700 alin. in cazul analizat. succesibilul putand pretinde ca a optat in acest fel pentru a onora angajamentele lui de cujus. Cu toate acestea. Plecand de la formularea art. nefiind tinut la nici un fel de garantie in favoarea acestora . astfel incat. in timp ce creditorul tinde sa evite o paguba cauzata lui prin frauda (certat de damno vitando). fata de ei renuntarea ramanand eficienta. 699 alin. 699 alin. subsecvent admiterii actiunii pauliene. in realitate. in locul si randul sau” (alin. 2 fraza I C. civ. In limitele creantelor creditorului reclamant. 1 C. in timp ce dreptul de optiune succesoraa se prescrie in termen de 6 luni de la data deschiderii mostenirii (art.si simple a unei mosteniri insolvabile. legatarii sau creditorii succesiunii . acesta fiind doar autorizat sa fie platit din valorile patrimoniale „care ar fi intrat in patrimoniul debitorului lor daca ar fi acceptat” . nu se poate explica in nici un fel cum ar putea duce exercitarea actiunii pauliene dupa expirarea termenului de 6 luni la acceptarea succesiunii pe cale oblica.. civ.1). atata timp cat acest drept este prescris in patrimoniul debitorului. transmisiunea succesorala subsecventa renuntarii frauduloase la mostenire este lipsita de efecte. numerosi autori sustin ideea acceptarii pe cale oblica a succesiunii. Efectele actiunii pauliene. 488). Creditorii care au ramas pasivi nu pot beneficia in nici un fel de admiterea actiunii pauliene (art. care ar fi profitat tuturor creditorilor. acestia.

singurii in drept sa exercite actiunea pauliana prevazuta la art. civ. Astfel. Condamnarea succesibilului inert ca acceptant pur si simplu. iar nu de 6 luni cum este in prezent. succesibilii acestuia dispun de un nou termen pentru aceasta .). produce efecte doar in 105 . 706-711 C. imputarea liberalitatii nu se va face asupra rezervei. nu pot fi insa obligati la plata decat daca accepta mostenirea. 711 C. creditorii succesorali pot cere executarea creantelor succesibililor defunctului. atunci cand acesta este rezervatar si a fost gratificat cu o donatie nescutita de raport. cum s-ar intampla daca ar fi acceptant. Acestia. recunoscandu-le dreptul de a obtine inopozabilitatea actului fraudulos in ceea ce ii priveste. a extins posibilitatea criticarii actului de optiune succesorala si la alte persoane decat creditorii succesibililor -. civ. civ. art.al mostenirii pe cale oblica este faptul ca. 699 C. au la dispozitie un termen de 40 de zile. dar acesta poate fi condamnat (obligat la plata) ca si cand ar acceptat mostenirea pur si simplu (art. -. pentru aceasta avand la dispozitie un termen de 3 luni de la data deschiderii mostenirii. 709 C.Practica judiciara franceza. plecand de la principiul fraus omnia corrumpit. Pentru motive intemeiate. De aceea. in principiu. iar de la data intocmirii inventarului. cum se intampla cand cel astfel gratificat renunta la mostenire . dar nu mai tarziu de 3 luni de la data deschiderii mostenirii. aprobata de doctrina. ci asupra cotitatii disponibile a mostenirii. civ. Indata ce succesiunea s-a deschis.Situatia dupa expirarea termenelor a succesibililor care nu au optat. instanta de judecata poate prelungi termenele de inventar si deliberare (art. dar nu mai mult decat durata termenului de prescriptie a dreptului de optiune. dispozitiile art.In conditiile in care termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala era si in dreptul nostru de 30 de ani. referitoare la facerea inventarului bunurilor succesorale si deliberare aveau importanta lor.Termenul pentru a face inventarul si a delibera. erezii nu pot fi obligati sa opteze intr-un fel sau altul si nici nu pot fi obligati la plata creantelor succesorale (art. 708 C. In interiorul termenelor pentru facerea inventarului si pentru deliberare. copilul natural al carui parinte renunta la mostenirea unei rude din familia legitima cu intentia de a-l priva pe copil de aceasta este in drept sa obtina declararea inopozabilitatii fata de el a actului de renuntare facut in frauda lui . confera succesibililor posibilitatea de a cere suspendarea urmaririi pana la intocmirea inventarului bunurilor succesorale. 706 C.). civ. Dreptul succesibilului urmarit de a opta pentru acceptarea sub beneficiu de inventar sau renuntarea la mostenire se mentine fata de urmaritor atata timp cat hotararea de condamnare ca acceptant pur si simplu nu a ramas definitiva . civ. Pentru a opta in cunostinta de cauza au insa nevoie de timp. dreptul sau de optiune ramane intact pana la implinirea termenului de prescriptie de 6 luni.) . Daca termenele de intocmire a inventarului si deliberare au expirat fara ca succesibilul urmarit sa opteze. pentru deliberare asupra optiunii succesorale. datorita relativitatii atoritatii lucrului judecat. Este vorba asadar de o exceptie dilatorie. Daca succesibilul indreptatit la invocarea exceptiei dilatorii decedeaza inaintea implinirii termenului de deliberare.

In dreptul nostru. Prin urmare. acceptant sau renuntator ?Natura juridica. dar de majoritate ca fiind de prescriptie extinctiva . civ. s-a conturat ideea ca termenul de 6 luni vizeaza doar transmisiunile universale sau cu titlu universal. cu mult timp in urma. 73/1954). 1 C. considerat. (art. pornindu-se de la faptul ca art. in materie de legate este recunoscuta importanta considerentelor morale pentru acceptarea sau repudierea lor . punandu-se astfel capat discutiilor doctrinare purtate pe marginea formulei initiale a textului. (asa cum a fost modificat prin Decretul nr. iar daca obiectul legatului este un bun individual determinat. este insa una logica. iar nu a unui drept succesoral restrans la universalitatea succesorala sau o cota-parte din aceasta. 700 alin. considerat o „enigma” si taxat chiar ca „ininteligibil”. iar pe de alta parte. 1 C. intrucat declarand prescriptibila acceptarea mostenirii in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii. de unii. una din variantele dreptului de optiune succesorala. care este de 3 ani.Prescriptia dreptului de optiuneConform dispozitiilor art. asadar dreptul de optiune ca atare. ca fiind de prescriptie achizitiva . „nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine”.In formularea actuala textul se refera doar la acceptarea mostenirii.raport cu creditorul reclamant.Ideea este cu atat mai greu de primit cu cat implica acceptarea obligatorie a legatelor particulare. asteptarea lor putandu-se prelungi pana la implinirea termenului de prescriptie . cat si asupra continutului patrimoniului succesoral . 789 C. comostenitorii si mostenitorii subsecventi nu pot constrange in nici un fel pe succesibili sa opteze intr-un fel sau altul. or. 1 C. 700 alin. automat succesibilul care lasa sa se scurga acest termen este considerat ca a optat pentru renuntarea la mostenire.Spre deosebire de creditorii succesiunii. civ. revendicarea fiind imprescriptibila . fata de ceilalti creditori el pastrandu-si dreptul de optiune intact . civ. doar executarii acestora aplicandu-li-se dispozitiile referitoare la prescriptia de drept comun. civ. civ. . fiind acordat succesibililor pentru a se putea pronunta in cunostinta de cauza atat asupra numarului si calitatii celor chemati la mostenire. „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii” . fara a fi necesara acceptarea. idee abandonata intrucat prescriptia achizitiva nu se aplica universalitatilor. in inteles larg. in context notiunea fiind utilizata cu intelesul de acceptare a unui drept succesoral. 1 C. Ultima formulare a art. incluzand si drepturile derivand din legatele particulare. Discutii au existat si cu privire la natura termenului prevazut de art. vorbeste de dreptul de a accepta „succesiunea”. doarece prescriindu-se atat dreptul de a accepta. 700 alin. optiunea succesorala este deschisa si 106 .Domeniul de aplicare. civ. de altii ca fiind de decadere . dar se admite ca in realitate el are in vedere si renuntarea la mostenire.. francez). pe de o parte. potrivit art. daca obiectul legatului consta intrun bun de gen sau obligatie de a face. in cazul legatelor particulare fiind dobandit de la data deschiderii mostenirii. cat si dreptul de a renunta la mostenire nu se putea stabili cu certitudine ce este succesibilul care a omis sa se pronnte in termenul prevazut de lege -. 700 alin.Argumentul de text invocat este inselator. 686 C.

De asemenea. civ. iar nu de la 107 . 1 C. fiind o chestiune de fapt. care au posesia de drept a mostenirii (art. care urmeaza sa produca efecte doar daca mostenitorii chemati in primul rand renunta sau lasa sa curga termenul de prescriptie fara sa faca acte de acceptare . cand vine la mostenire in calitate de legatar.Regula curgerii termenului de prescriptie de la data deschiderii mostenirii se aplica nu numai mostenitorilor chemati in primul rand la mostenire. cu defunctul.1 C. si celor subsecventi . De aceea. Faptul ca anumite bunuri sunt aduse ulterior la masa de calcul sau ca drepturile defunctului nu sunt precizate ori individualizate la deces nu sunt elemente de natura sa modifice momentul inceperii curgerii prescriptiei . Astfel. prin aplicarea principiului contra non valentem agere non curit prescriptio . In practica judiciara s-a pus problema daca dispozitiile art.. In principiu. In schimb. 700 alin. 653 alin. prin descoperirea unui testament in favoarea sa sau prin aflarea legaturii de rudenie -. nu este supus dispozitiilor referitoare la prescriptia acceptarii mostenirii. Aprecierea unor asemenea cazuri ramane la „luminile judecatorului”. civ.. si alta este problema prescriptiei executarii legatelor. raspunsul fiind in sens afirmativ . care este supusa dispozitiilor art. in cazul in care mostenitorul a aflat de existenta drepturilor sale succesorale dupa 6 luni de la data deschiderii mostenirii. in cazul persoanelor care ignora din motive intemeiate (neimputabile) nasterea dreptului lor de optiune. culegand acest drept in calitate de putere suverana. 1 C. in caliatea sa de beneficiar al succesiunilor vacante. asa cum rezulta din dispozitiile art. in ideea de a preveni riscurile care ar rezulta din prelungirea nedefinita a dreptului de optiune. civ. care este supusa dispozitiilor de drept comun. Aplicarea rigida a regulii curgerii termenului de prescriptie de la data deschiderii mostenirii poate conduce in unele situatii la consecinte inacceptabile. 700 alin. prescriptia curge de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. 1 C.Aplicarea principiului contra non valentem agere non currit prescriptio. s-a judecat ca termenul de prescriptie curge doar de la data cunoasterii de catre succesibil a elementelor din care decurge vocatia sa la mostenire . 700 alin. termenul de prescriptie incepe sa curga de la data deschiderii mostenirii . Acceptarea succesiunii de catre mostenitorii subsecventi nu este decat una eventuala. ci. prescriptia nu-si produce efectele . ascunse pana atunci -. Curgerea termenului de prescriptie pentru mostenitorii subsecventi de la data deschiderii mostenirii nu-i impiedica pe acestia sa se poata prevala de cauze de intrerupere sau suspendare a prescriptei care le sunt proprii .legatarilor particulari. civ. referitoare la prescriptia dreptului de a accepta mostenirea se aplica sau nu si in cazul mostenitorilor sezinari.Cateva exemple sunt edificatoare in acest sens. Statul. Una este asadar problema prescriptiei acceptarii legatelor particulare. dar care nu poate interveni decat subsecvent acceptarii. trebuie sa faca acceptarea mostenirii ca orice alt legatar. in cazul stabilirii pataernitatii succesibilului fata de defunct ulterior deschiderii mostenirii. Momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie. dreptul acestora de a accepta legatul fiind si el supus prescriptiei in termenul de 6 luni de la deschiderea mostenirii .).

poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cand a luat sfarsit impiedicarea”. civ. 13 din Decretul nr. din motive de forta majora. fiiind de prescriptie. iar nu de la data stabilita in hotarare ca fiind cea a mortii .data decesului lui de cujus . pe toata durata acestora. sens in care s-a retinut ca forta majora este o cauza de suspendare a prescriptiei care opereaza de drept si nu un motiv de repunere in termen . verificarea temeiniciei acestor motive revenind instantei de judecata . iar la art. Trimitere. 2 C. opereaza de drept. In consecinta. termenul de prescriptie va curge de la data nasterii . De asemenea. „in cazul in care mostenitorul a fost impiedicat de a se folosi de dreptul sau. s-a pus problema daca si in ce masura dispozitiile art.In situatia declararii judecatoresti a mortii. pe langa cauzele de suspendare a prescriptiei prevazute la art. 167/1958. dar nascut ulterior acestei date. civ. Termenul de optiune de 6 luni prevazut de art. 700 alin. 167/1958 . pornind de la dispozitiile art. in anumite conditii. a conchis prin decizia de indrumare nr. 700 alin. termenul de prescriptie se va calcula de la data ramanerii definitive a hotararii judectoresti declarative de moarte. trebuie considerate inlocuite cu dispozitiile corespunzatoare ale Decretului nr. Plenul Tribunalului Suprem. asupra caruia nu este cazul sa staruim aici. 13 ca suspendarea prescriptiei extinctive -. in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decat termenul corespunzator prevazut prin decretul de fata”. Au fost considerate ca fiind motive temeinice imprejurari ca: ascunderea cu rea-credinta de catre unii succesibili fata de altii a 108 . In lumina dispozitiilor art. printre ale carei cauze se enumera si forta majora -. 2 C. care stabileste la art.167/1958. la cererea mostenitorului. repunerea in termenul de prescriptie este posibila in orice situatie neimputabila succesibilului care a dus la pierderea termenului de prescriptie. 2 C. restul fiind abrogate. civ. 1 C. dispozitiile art. 26 din Decretul nr. Tot astfel. in practica judiciara s-a retinut ca un caz specific de suspendare a prescriptiei acela al demersurilor pentru obtinerea incuviintarii autoritatii tutelare a acceptarii mostenirii de catre un minor. au mai ramas in vigoare. Dupa intrarea in vigoare a Decretului nr. 700 alin. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva. boala succesibilului poate constitui un caz de forta majora de natura sa atraga suspendarea termenului legal de prescriptie pentru acceptarea succesiunii Repunerea in termen. Dupa unele ezitari ale practicii judiciare. 167/1958 potrivit carora „pe data intrarii in vigoare a decretului…. instanta judecatoreasca.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva) . s-a mai retinut ca. civ.Suspendarea si intreruperea prescriptiei. poate fi intrerupt sau suspendat in conditiile dreptului comun (Decretul nr. Conform dispozitiilor art. 700 alin. 19 din Decretul nr. se abroga orice dispozitii legale contrare…. care s-a pastrat nemodificat. 19 dreptul instantelor de judecata ca in cazul unor motive temeinic justificate sa repuna in termenul de prescriptie pe acela care l-a pierdut din motive neimputabile. Ca elemente specifice optiunii succesorale. 7/1963 ca din vechile dispozitii legale referitoare la prescriptie s-au pastrat numai termenele mai scurte decat cele prevazute de decret.. in cazul copilului conceput inaintea deschiderii mostenirii.

Este de necontestat ca. 700 C. 18/1991. nu este de conceput ca pentru o parte din bunurile succesorale sa se renunte la mostenire. civ. anume ca renuntarea expresa la mostenire si renuntarea tacita prin neacceptarea acesteia in termenul prevazut de lege nu difera prin nimic in privinta efectelor. 18/1991. De asemenea. 12 alin. Renuntatorul tacit la mostenire nu este cu nimic mai putin strain de mostenire decat renuntatorul expres. Conform art.Intr-o alta opinie se considera insa ca repunerea in termen se refera si la mostenitorii renuntatori. iar celalalt expres nu este altceva decat rezultatul unei inconsecvente.2 din Legea nr. nemaifiind necesara acordarea vreunui termen pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala . 2 din Legea nr. civ. Sustinatorii primei opinii refuza sa ia act de un fapt evident. afara de cazul in care. 696 C. Prin urmare.mortii lui de cujus. In practica judiciara si in doctrina s-a sustinut intr-o opinie ca prin textul mentionat au fost repusi in termenul de acceptare a mostenirii doar succesibilii care nu au acceptat-o in termenul si conditiile prevazute de art. in principiu. 18/1991 privitoare la fondul funciar. 12 alin. ambele facand ca succesibilii sa fie considerati straini de mostenire. Repunerea in termenul de acceptare a mostenirii in temeiul dispozitiilor speciale ale art. considerati conform art. argumentul caracterului indivizibil al actului de optiune succesorala este irelevant. Numai ca in cazul analizat este vorba de o exceptie de la regula instituita prin lege.18/1991 legiuitorul nu face altceva decat sa instituie o derogare de la acest principiu. considerandu-se ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiilor locale de reconstituire a dreptului de proprietate. renuntatorul este considerat a fi strain de mostenire si ca optiunea succesorala este indivizibila. celalat parinte fiind chiar de cujus. decesul intr-un penitenciar sau abandonarea unui minor de catre parintele supravietuitor. Cererea de repunere in termen trebuie formulata in termen de o luna de la data la care succesibilul a luat cunostinta de vocatia sa succesorala. succesibilul solicita sa i se acorde un termen pentru a face inventarul mostenirii si a delibera. diferenta de tratament juridic a celor doua categorii de succesibili pe considerentul ca unul a renuntat tacit la mostenire. ca nu au fost niciodata erezi. sunt socotiti de drept repusi in termenul de acceptare cu privire la cote ce le revine din terenurile ce au apartinut autoruluilor. decesul in tara straina in conditiile in care legaturile dintre cel decedat si succesibili nu erau normale. 12 alin. 12 alin. 2 din Legea nr. iar pentru altele sa se accepte . iar nu si cei care au renuntat in mod expres la mostenire. argumentandu-se ca optiunea succesorala fiind indivizibila.. Pornind de la caracterul special al dispozitiilor art. Nu se intelege si nu se explica de ce in cazul 109 . 2 din Legea nr. impartasim aceasta din urma opinie. mostenitorii cooperatorilor care au adus pamant in fostele cooperative agricole de productie si care au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate al autorului lor si nu pot dovedi aceasta calitate intrucat terenurile respective nu se puteau mosteni la data decesului autorului lor. Admiterea cererii de repunere in termen constituie o acceptare implicita a mostenirii. intrucat prin dispozitiile art.

iar nu succesibilului . nu se justifica nici o diferentiere intre succesibilii care au renuntat tacit la mostenire si cei care au renuntat expres. ceea ce presupune lipsa de interes pentru acea succesiune . 10 alin. dobandesc drepturile succesorale de la data deschiderii mostenirii. In ceea ce priveste sarcina probei. Conform dispozitiilor art.Cand insa un creditor succesoral urmareste un succesibil pentru plata creantei sale afirmand ca acesta este acceptant.29/1991. devin succesori (mostenitori efectivi) doar daca accepta mostenirea in termenul si conditiile prevazute de lege. testamentara sau contractuala). adica persoanele care au vocatie succesorala (indiferent daca aceasta este de natura legala. iar nu celui interesat care invoca pasivitatea succesibilului de a face dovada negativa . intrucat acestia au dreptul de a confirma sau infirma aceasta dobandire. initial. ulterior acesta fiind prelungit cu 15 zile prin Legea nr. termenul in care trebuia ceruta repunerea in termen a fost de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. sunt in drept sa invoce aceasta prescriptie. fiind considerat strain de mostenire. mostenitorii subsecventi.2 din Legea nr. avand in vedere situatia nou creata prin dispozitiile legale de restituire a terenurilor socializate prin cooperativizare. 4 din Leegea nr. donatarii si legatarii) si chiar si instanta de judecata. dar. Succesibilii. din oficiu. iar odata cu acesta si a vocatiei succesorale. ca si cand ar fi renuntatori.18/1991 se refera doar la partea de mostenire.renuntatorului tacit la mostenire principiul nu ar fi incalcat (caci si in acest caz acceptarea facuta in temeiul dispozitiilor art. 12 alin. iar din acest punct de vedere. au pus pe succesibilii celor care au suportat rigorile cooperativizarii fortate in situatia de a opta pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care au apartinut antecesorlor lor. Dispozitiile art. revine succesibilului care alega acceptarea mostenirii in termen obligatia de a face dovada pozitiva a acestui fapt. 18/1991. 18/1991 sunt asadar dispozitii de exceptie care deroga de la dreptul comun. 2 din Legea nr. Aceasta solutie se justifica si pe considerentul de ordin practic care decurge din necesitatea de a da forta juridica unei situatii de fapt consolidate prin inactiunea prelungita a succesibililor care nu accepta mostenirea in teremenul prevazut de lege.Orice persoana interesata (comostenitorii. 110 . care include terenurile cooperativizate. Legiuitorul. proba acceptarii mostenirii revine acelui creditor in temeiul regulii actori incumbit probatio. Expirarea termenului de prescriptie fara ca succesibilul sa fi facut acte de acceptare expresa sau tacita are drept consecinta pierderea dreptului de a accepta mostenirea. 12 alin. ci doar in cazul renuntatorului expres. pasivitatea prelungita ducand la pierderea retroactiva a drepturilor succesorale. Acest termen a fost considerat a fi unul de decadere. iar nu si la partea de mostenire pentru care neacceptarea in termen echivaleaza cu renuntarea la mostenire). Efectele prescriptiei.

. Actele juridice sunt guvernate de regula unanimitatii. Imparteala poate fi conventionala sau judiciara. impresciptibile si insesizabile. Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul 111 . Cota parte paote fi instrainata fara acordul coproprietarilor. impresciptibile si insesizabile”. caractere. prevede ca . folosinta si dispozitia in regim de drept public in limitele prevazute de lege. Coposesia permite fiecarui copartas sa exercite stapanirea materiala a bunului.2. iar in cazul actelor de dispozitie se pastreaza regula unanimitatii. bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile. simultan si concurent cu ceilalti copartasi. Legea nr. concesionate sau inchiriate. care exercita posesia. insesizabile si imprescriptibile. iar cele de administrare pot fi validate de la caz la caz. abstracte din dreptul de proprietate asupra acelui bun. alin. Daca un coproprietar instraineaza bunul fara acordul celorlalti actul este valabil sub conditie rezolutorie ca la partaj bunul sa fie atribuit unui alt coproprietar.122. exercitare) Dreptul de proprietate publica este acel drept patrimonial real apartinand statului si a unitatilor administrativ-teritoriale. Dispozitia materiala poate fi exercitata numai cu consimtamantul tuturor copartasilor. adica: nu pot fi instrainate. nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale.33) Dreptul de proprietate comună pe cote părţi obişnuită sau temporară (noţiune. 34) Dreptul de proprietate publică. iar Legea nr. Modalitatiile de partaj judiciar sunt: partajarea in natura a bunului. Aceasta regula a fost atenuata in cazul actelor de conservare si de administrare-actele de conservare incheiate de un singur coproprietar sunt valide in temeiul gestiunii de afaceri. atribuirea bunului in proprietatea exclusiva a unui copartas si vanzarea bunului si impartirea echivalentului banesc. Coproprietatea poate inceta prin mai multe feluri in special prin imparteala-operatie juridica prin care inceteaza starea de coproprietate in sensul ca bunurile sunt impartite materialmente intre copartasi. ele pot fi date numai in administrare. caractere. 215/2001 privind administratia publica. 135): „Bunurile proprietate publica sunt alienabile”. Posesia unui singur copartas nu este uitla si nu poate invoca uzucapiunea. De asemenea. art. in conditiile legii.(noţiune.public sunt inalienabile. 4 din art. nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna – credinta asupra bunurilor mobile. Caracterele de proprietate publica sunt precizate in Constitutia Romanei (pct. iar Legea nr. exercitare) Regimul juridic are la baza doua idei: nici unul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra unei parti materiale determinate din bunul aflat in coproprietate. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia statueaza in art. fiecare copartas are un drept exclusiv numai asupra unei cote parti ideale.11: „Bunurile din domeniul public sunt inalienabile.

1844 Cod civil: „Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. plajele. Domeniul public de interes national apartine statului. Legea nr. pct. municipiul. terenurile folosite pentru cercetari stiintifice. monumentele istorice si ale naturii. albiile raurilor. respectiv unitatilor administrativ-teritoriale. 4). din natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii. terenurile pentru nevoile apararii tarii. pentru ca are in vedere prezumtia ca statul este solvabil intotdeauna. Caracterul imprescriptibil al dreptului de proprietate publica trebuie privit din punct de vedere „extinctiv” si din punct de vedere „achizitiv”. adica nu pot fi instrainate prin acte juridice civile. padurile. rezervatiile si parcurile nationale. indiferent de timpul in care el nu a fost exercitat. Domeniul public poate fi de interes national ori local. Prin caracterul inalienabil intelegem ca bunurile proprietate publica sunt scoase din circuitul civil. judetul). Dupa Constitutie (art. de interes local. conform dispozitia art. 213/1998 in art. prin natura lor ori prin destinatia lor. spatiul aerian. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate privata”. Domeniul public local al comunelor si oraselor cuprinde: terenurile si cladirile de interes public. pe baza unor norme de drept financiar. Obiect al dreptului de proprietate. pct. bunuri care apartin domeniului privat.public sunt lovite de nulitate absoluta.135. Moduri specifice de 112 . Sub aspect achizitiv. fasia de protectie a frontierei. potrivit legii sau naturii lor. in principiu. Bunurile apartinand statului. apartin domeniului public de interes national: bogatiile de orice natura ale subsolului. Caracterul insesizabil deriva din caracterul inalienabil al dreptului de proprietate publica. caile de comunicatii. apele cu potential energetic valorificabil. aeroporturile. strazile. sunt declarate prin lege ca apartin domeniului public(art. nu pot fi obiecte de proprietate privata. cladirile avand destinatia sa serveasca drept sedii ale institutiilor centrale ale statului si ale organelor judecatoresti. in cazul bunurilor imobile. Domeniul privat al statului cuprinde bunurile ce alcatuiesc patrimoniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale (comuna. Domeniul public cuprinde bunurile care. poate fi introdusa oricand. poarta denumirea de „bunuri domeniale”. actiunea in revendicare a unui drept de proprietate publica. oricat de lunga ar fi uzucapiunea. marea teritoriala. resursele economice ale zonei si platoului continental al Marii Negre. In acest sens. lacurile. caile de comunicatii. poate fi orice bun mobil sau imobil. pietele. 4 si 5 din Constitutie). pasunile. ci sunt scoase afara din comert”. iar creantele creditorilor statului si unitatilor administrativ-teritoriale se realizeaza pe calea unor mijloace specifice. cum se intampla cu bunurile din domeniul privat. iar bunurile mobile nu pot fi dobandite prin posesia de buna credinta. alte bunuri mobile sau imobile care sunt. speciale si nu pe calea urmaririi silite a bunurilor debitorului. zonele de agrement. bunurile din proprietate publica nu pot dobandite pe calea uzucapiunii. parcurile publice.135.4 statueaza „Domeniul privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.Bunurile domeniale se impart in doua categorii si anume: bunuri apartinand domeniului public. orasul. fluviilor si cuvetele lacurilor de interes public.

Ca sanctiune penala. Amenda contraventionala este principala sanctiune ce se aplica in cazul savarsirii unor contraventii. 35) Dreptul de servitute. un fond aservit. Servitutea presupune existenta a doua fonduri: un fond imobil ce apartine unui proprietar si in folosul caruia se constituie servitutea. stabilite prin lege. bunurile unor proprietari necunoscuti. bunurile gasite si predate politiei.dobandire a dreptului de proprietate publica In afara de modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica. de ingradire si a izvorului. Servitutile reprezinta sarcini impuse unui imobil pentru uzul si utilitatea altui imobil. ce insoteste sanctiunea principala. Servitutii naturale care se nasc din situatia lucrurilor. fond numit dominant. sunt supuse masurii confiscarii. servitutea referitoare la interdictia de a construi sau de a planta pe un anumit teren. pe caile aratate mai inainte. Sevituti conventionale sunt acelea stabilite prin fapta omului. dupa cum urmeaza: Expropierea pentru cauza de utilitate publica-Expropierea reprezinta trecerea in proprietatea statului a unor bunuri apartinand unor persoane fizice sau juridice pentru o cauza de utilitate publica. navele parasite in porturi sau in apele teritoriale. Servituti legale. care apartine altui proprietar. Legea prevede ca proprietarul este in drept sa greveze 113 . succesiunile vacante. Ca sanctiune administrativa. servitutea referitoare la zidul ori santul comun. neridicate de titulari lor in termen legal. bunurile produse prin contraventie si lucrurile care au servit la savarsirea contraventie. in mod fortat si fara plata a unor bunuri determinate. constituit dintr-un fond imobil ce este proprietatea altei persoane si asupra caruia s-a stabilit sarcina servitutii. mai exista o serie de modalitati specifice. insa cu o dreapta si prealabila despagubire. stabilita potrivit legii. Rechezitia poate fi un mijloc de dobandire a dreptului de proprietate publica. Amenda este o sanctiune civila sau pedeapsa penala. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica specifice dreptului civil In aceasta categorie intra: bunurile fara stapan. Amenda penala reprezinta o pedeapsa penala alternativa cu pedeapsa inchisorii si se aplica in cazul savarsirii unor infractiunii cu un grad redus de pericol social. de granituire. ea facandu-se in interesul apararii tarii. constand in trecerea in proprietatea statului. de exemplu. de regula. Confiscarea reprezinta o sanctiune de natura administrativa sau penala complementara. cum sunt: servitutea de scurgere a apelor naturale. adica cele fara mostenitori legali sau cele la care mostenitorii renunta ori nu le accepta in termenul legal. atunci cand este „totala”. care consta in obligarea persoanei vinovate la plata unei sume de bani legal determinate. confiscarea averii condamnatului poate fi totala sau partiala si este o pedeapsa complementara care insoteste pedeapsa principala cu inchisoare. bunurile abandonate in vami sau neridicate in termenul prevazut de lege.

asupra constructiilor. cu conditia sa nu deranjeze ordinea publica. Exista mai multe modalitati de stingere a servitutilor: imposibilitatea materiala. prin destinatia stabilita de proprietar. cel ce a constituit servitutea a revocat-o. in care s-a stipulat ca locatarul poate sa faca anumite adaugiri imobilului inchiriat si contractul de arenda al unor terenuri pe care arendasul face anumite constructii sau plantatii. pe langa aceste prerogative. renuntarea la servitute din partea titularului dreptului. mai confera titularului sau si dreptul de folosinta privitor la terenul pe care se afla constructiilor si plantatiile. dreptul de superficie prezinta urmatoarele particularitati: dreptul de proprietate poate avea ca obiect bunuri de orice natura. pe cand dreptul de superficie. in care includem: orice conventie si testamentul. s-a unit. dreptul de proprietate confera titularului posesiunea. sau sa faca o plantatie pe terenul sau. prin uzucapiune. Dreptul de superficie reprezinta dreptul de proprietate pe care il are o persoana denumita superficiar. dreptul de superficie se mai poate dobandi si ca efect al unei posesiuni indelungate – ucucapiune Cele mai frecvente modalitati de nastere a dreptului de superficie sunt contractul de inchiriere a unui imobil. prin atribuirea folosintei terenului de care stat persoanelor fizice sau juridice in scopul ridicarii unor constructii pe cale succesorala. pieirea lucrului aservit. prin intermediul unui contract cand transmisiunea dreptului de superficie de la vechiul titular la noul titular are loc pe cale acordului de vointa a ambelor parti.proprietatea sa cu orice fel de sarcini. situatie in care cele doua fonduri. a expira termenul. confuziune. Moduri de dobandire a servitutii: prin titlu. neuzul. sau lucrarilor ce se afla pe suprafata unui teren ce apartine altui proprietar. asupra carora el dobandeste un drept de superficie. Dreptul de uz si de abitatie sunt drepturi reale ce deriva din dreptul de uzufruct. dreptul de superficie se dobandeste prin testament sau prin lege. folosinta si dispozitia asupra bunului ce formeaza obiectul dreptului. Modurile de obtinere a dreptului de superficie sunt: pe cale conventionala sunt: prin conventia dintre proprietarul unui teren. pe cand dreptul de superficie poate avea ca obiect numai constructii si plantatii. Dreptul de uz reprezinta dreptul unei persoane de a servi de un lucru si de a-i culege fructele in vederea 114 . plantatiilor. 37) Dreptul de uz şi dreptul de habitaţie. atunci cand s-a stabilit un astfel de termen. dominant si aservit. 36) Dreptul de superficie. Spre deosebire de dreptul de proprietate. care permite superficiarului sa ridice o constructie.

uzufructuarul are urmatoarele obligatii: sa foloseasca lucrul ca un bun proprietar. la incetarea uzufructului. prin renuntarea uzufructuarului la dreptul sau. incredinteaza folosinta lucrului sau unei alte persoane. dreptul de uzufruct se bucura de un drept de urmarire si de preferinta. la expirarea termenului pentru care a fost instituit. asupra lucrurilor altuia. Caracterele dreptului de uzufruct sunt urmatoarele: dreptul de uzufruct este un drept real. Daca actiunea oblica permite creditorului 115 . se poate constitui prin aplicarea regulilor referitoare la dobandirea proprietatii prin prescriptie achizitiva. prin pieirea totala a lucrului. sa nu schimbe modul de folosinta a lucrului. pe motiv de abuz in folosinta si intretinerea lui. prin decaderea din dreptul de uzufruct.satisfacerii nevoilor sale. sa se foloseasca de lucrul respectiv. precum si ale familiei sale. actele viclene facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor. in numele lor personal. In timpul exercitarii dreptului de uzufruct. fara insa. uzufructul este un drept de folosinta. prin consolidare. uzufructul este un drept temporat. asa cum l-a primit. rom. Obligatiile proprietarului sunt: sa nu stanjeneasca. Uzufructul dobandit prin uzurcapiune. creditorii pot sa atace. Uzufructul legal se constituie in imprejurari exceptionale si are caracter temporar. cu obligatia de a-i conserva substanta (art. Dreptul de uzufruct se poate constitui prin vointa omului. 39) Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. prin prescriptie extinctiva. civ. a atinge substanta lucrului. 517 Cod civil). adica prin dobandirea dreptului de proprietate asupra lucrului de catre uzufructuar. in urma actiunii formulate de proprietar. Dreptul de abitatie este dreptul unei persoane de a folosi casa de locuit in scopul satisfacerii nevoilor lui de locuit si ale familiei sale. Uzufructuarul are urmatoarele drepturi: sa ceara proprietarului sa-i dea bunul. 975 C. sa conserve substanta lucrului. din proprie initiativa. sa culeaga fructele bunului. Acţiunea revocatorie (pauliană) Conform prevederilor art. pe uzufructuar in exercitarea dreptului acestuia. sa faca cheltuielile de mare importanta impuse de starea lucruluI. 38) Dreptul de uzufruct. in vreun fel. Cauzele care duc la stingerea uzufructului sunt: moartea uzufructuarului. care se pronunta de instanta de judecata.desi neprevazut in mod expres de lege. Prin dreptul de uzufruct se intelege acel drept real de folosinta pe care o persoana numita „uzufructuar” il exercita cel mult pana la incetarea sa din viata. sa predea lucrul. prin lege si prin uzucapiune: Uzufructul constituit prin vointa omului are loc atunci cand proprietarul. sa cedeze dreptul sau de folosinta altei persoane. sa suporte cheltuielile de folosinta lucrului. conform intereselor sale. dreptul de uzufruct este un drept absolut.

Deoarece legis1atia civila nu cuprinde decat putine precizari cu privire la aceasta actiune. In aceasta situatie exista anumite temeiuri juridice si pentru ràspunderea tertului si anume. 319). 116 .). II. 29. proba acestui prejudiciu revenind creditorului. BIrsan. intr-o opinie. vol. 970 C. deoarece urmäreste indemnizarea creditorului pentru frauda incercatä de debitor si are ca efect revocarea actului fraudulos pana la concurenta creantei respective. readucerea unor bunuri in patrimoniul debitorului pentru a permite creditorului executarea silita si asupra acelor bunuri (29. P. In lumina acestor consideratii actiunea pauliana este definita ca acea actiune acordata de lege creditorilor in scopul de a ataca ai a obtine revocarea actelor fäcute de debitori in frauda drepturilor lor si in beneficiul unor terti care fie au fost complici la frauda. civ. 17. 35. II. ca si actiunea oblica. 519. cit. o actiune in daune. 571). Daca starea de insolvabilitate este notorie. Dc regula este avut in vedere rezultatul actului si anume insolvabilitatea sau sporirea insolvabilitätii debitorului. civ.. 587. C. De asemenea. actiunea pauliana ii conferä drcptul de a impiedica pe debitor sa-l prejudicieze prin acte frauduloase. daca a fost de rea credinta — deci complice la fraudä — räspunde in baza dispozitiei art. scopul acestora find de a impiedica plata creantelor catre cei din urma. op. debitorul este tinut a repara prejudiciul astfel cauzat. 158159). iar dacä a fost de bunä credintä si a avut de castigat datorita actului incheiat cu debitorul. Bàicoianu. fie s-au imbogatit pe aceasta. Pentru a putea fi atacat prin actiunea pauliana actul juridic incheiat de debitor trebuie sa fie de natura a provoca creditorului un prejudiciu.. p. rom. precum si dreptul de gaj general pe care il au creditorii asupra patrimoniului debitorului. fie pentru a avea. Intr-o alta opinie este privitä ca o actiune in inopozabilitatea actului incheiat de debitor (5. Fiind o chestiune de fapt. cale (Al. P. p. cf. rom. in esenta. un profit in viitor. Actiunea pauliana este o actiune personala — chiar daca este indreptata impotriva unui act privitor la instrainarea unor drepturi reale imobiliare — urmareste. deci prin acte incheiate cu tertii indreptate tocmai impotriva intereselor creditorilor. 158). De asemenea. 998 C. 998 C. rom. proba poate fi fäcutä prin orice mijioc de dovada admis de lege. eventual. conform prevederilor art. 571).de a se apara impotriva inactiunii debitorului sau. p. astfel cum vom aräta mai departe (17. L’action Paulienne en droit civil compare. vol. Daca nu este notorie. tendinta debitorului aflat in dificultate de a incheia acte juridice cu tertii fie pentru a prejudicia creditorii. este considerata a fi. p. avand in vedere ca actele frauduloase reprezinta un delict civil impotriva creditorilor. In doctrina se mai remarca si faptul ca actiunea pauliana se indreapta impotriva tertului cu care debitorul a incheiat actul fraudulos. civ. nu mai este necesarä admiterea unor dovezi. va fi tinut conform principiului imbogätirii fàrà justá cauzà (17. La baza actiunii revocatorii se afla un element psihologic si anume. Conditii referitoare la actele juridice Incheiate de debitor 1. conditiile exercitarii si efectele ei au fost analizate in doctrina si in jurisprudenta. P. Din punct de vedere juridic se considera ca temeiul acestei actiuni i1 constituie principiul executarii conventiilor cu buna credinta (art.

insolvabilitatea — si prejudiciul — rezulta in mod implicit. plata facuta in mod fraudubos. In doctrina se precizeaza ca actul atacat trebuie sä conduca la o micsorare a patrimoniului debitorului. Desigur.. caracter subsidiar. 154). in scopul de a pagubi ceilalti creditori ar putea fi atacata prin actiune pauliana (17. II. Daca pe aceasta cale creditorul nu a obtinut plata creantei sale. creditorii copartasilor nu-l pot ataca pe motiv de frauda sau de prejudiciu. 42). daca mostenitorul renunta la succesiune. ci numai conditia debitorului cu privire la rezultatul actului sau. renuntarea la o succesiune ori la un legat constituie o micsorare a patrimoniului. 3. p. titlul säu de mostenitor se desfiinteaza cu efect retroactiv (Fr. 154). 574). 153). In aceeasi categorie sunt studiate si cazurile de optiuni legale intre drepturi ori acte. p. 29. Mo legalä. Se considera cà in ipoteza unei executari care implica mari obstacole. avand in vedere ca succesiunile si legatele se dobandesc deplin drept de catre mostenitorii legali si legatari din momentul deschiderii mostenirii fära sä fie deci necesara acceptarea. II. II. deoarece creditorul nu poate exercita aceste drepturi in numele debitorului. vol. P. P. deoarece micsorarea patrimoniului nu are loc ex nunc ci se creeaza doar riscul unei eventuale insolvabi1itàti cand acele datorii vor deveni exigibile. Deak. ceea ce inseanma ca o asemenea renuntare poate fi atacata prin actiunea pauliana. de asemenea potrivit prevederilor art. in mod fictiv. prin exceptie. vol. adica provocarea ori sporirea insolvabilitii sale.proba poate fi fäcuta prin urmarirea si executarea bunuribor debitorului. deoarece este introdusa numai in cazul in care celelelalte mijloace de realizare a creantei nu au lost eficiente. In ceea ce priveste partajul. 29. 578-579. chiar daca plata facuta micsoreaza activul care urmeaza sä se imparta intre ceilalti creditori. Actul atacat nu trebuie sa constituie exercitarea unui drept personal al debitorului cum ar fi. chiar daca prejudicierea 117 . p. In sfarsit se considera ca plata unei datorii nu poate fi atacata prin actiune revocatorie. deoarece prin aceasta se anuleaza un element pasiv al patrimoniului debitorului. in general. 29. 2. Astfel. deoarece creditorii nu pot invoca prejudicierea lor prin faptul ca debitorul a ales o solutie dezavantajoasä. fiind vorba de drepturi exclusiv personale ale celui din urma. nu pot fi atacate prin introducerea actiunii revocatorii. cu exceptia cazului in care s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia lor prealabilä (17. vol. civ. fära a fi necesar sä probeze insolvabilitatea debitorului (17.In aceasta categorie sunt incluse actele prin care debitorul contracteaza noi datorii. In cazul in care s-a constituit o garantie (de exemplu o ipotecä) in doctrina s-a aratat ca aceasta poate fi atacata pe calea actiunii pauliene numai dacä a fost constituita independent de obligatia pnncipala si ulterior acesteia (17. creditorul va putea dovedi prejudiciul. Frauda debitorului nu implica dolul contractual. II. de exemplu refuzul debitorului de a primi o donatie sau de a revoca o donatie pentru ingratitudine. daca acesta a fost efectuat. 578. 4. Solutia se justifica prin aceea ca plata unei creante exigibile este un act necesar. optiuni stabilite de lege. Bucuresti. vol. 785 C. Sunt acte care. p. Desigur. deci frauda comisa cu intentia de a prejudicia creditorul. p. p. se poate spune ca actiunea revocatorie are. De aceea. 1991. 577.

p. find suficient sa se constate frauda debitorului si existenta unui prejudiciu. in cazul conditiei suspensive dreptul creditorului find nesigur. cit. daca rezulta ca debitorul a cunoscut rezultatul actului se poate prezuma cä a vrut sa pagubeasca pe creditorii sai si aceasta indiferent daca actul este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit (2. 35. indiferent daca este vorba de o creanta chirografara.Actiunea pauliana este indreptata impotriva tertului dobanditor care are.. participarea sa la frauda. in cazul creantei cu termen actiunea ar putea fi exercitata deoarece creditorul aflat intr-o asemenea situatie are un drept de valorificat. p. II. calitatea de parat. cu care urma deci sa se incheie un anumit contract (17. Intr-o opinie. civ. de exemplu. 82-5 83. op. in cazul art. tinand seama ca in ipoteza creantei cu termen creditorul nu poate proceda la executare pana cand nu s-a implinit termenul (17. in cadrul procesului. 463-466).. Intr-o opinie. cit. R. In doctrina s-a pus problema criteriilor potrivit carora se poate stabili daca actul a fost sau nu fraudulos. p. Pentru Josserand si alti autori. 699 C. exigibila si de regula anterioara actului impotriva caruia se introduce actiunea pauliana. 562 C. In legatura cu caracterul -exigibil al creantei in doctrina s-a discutat in ce masura creantele cu termen si cele afectate de o conditie suspensiva pot conferi creditorului temeiul unei actiuni revocatorii. relativ la renuntarea. op. civ. Proba anterioritatii revine creditorului. Conditii privitoare la creditor Creanta creditorului trebuie sa fie certa. 155). 317318). P. Situatia subdobanditorilor-Daca tertul care a 118 . Intr-o alta opinie este suficient ca debitorul sa stie ca actionand intr-un anumit fel va prejudicia pe creditorii sai. vol. p. 580. In principiu. 156. . p. Demogue. Actul cu titlu gratuit este atacabil si in ipoteza in care tertul a fost de buna credinta. p. se are in vedere valoarea morala comparativa a mobilurilor care au determinat savarsirea actului respectiv. Aceasta opinie a fost insa combatuta ca necorespunzatoare intentiei legiuitorului care a consacrat actiunea pauliana ulterior cazurilor amintite (17. totusi ca in unele situatii nu ar fi necesar sä se dovedeasca frauda si anume. Conditii care privesc pe tertul dobanditor. 155-156. II. cit. op. ipotecara sau privilegiata. vol. referitor la renuntarea la un uzufruct si in cazul art. p. la invocarea prescriptiei. 29. Demogue. 409). Solutia se explica prin aceea ca un creditor posterior a avut in vedere patrimoniul debitorului existent in momentul in care a contractat. in ambele cazuri actiunea trebuie refuzata intr o alta opinie. p. In cazul actelor cu titlu oneros este necesar sa se stabileasca reaua credinta a tertului. acordarea actiunii pauliene nu s-ar justifica. in sensul cunoasterii de catre acesta a prejudicierii creditorului prin acele acte. Se arata. 29. dar este necesar ca insolvabilitatea debitorului sa poata fi stabilita fara executarea bunurilor acestuia. R. p.. actele frauduloase ale debitorului pot fi atacate de catre oricare creditor a carui creanta s-a nascut anterior savarsirii actului atacat. vol. lichidida. Jurisprudenta se pronunta insa in sensul ca un creditor posterior va putea totusi ataca un act al debitorului daca acel act fraudulos a fost efectuat tocmai pentru a prejudicia Un creditor viitor. 580-581. 29.creditorilor nu a constituit scopul imediat al conduitei sale. 226. situatii cand s-ar cere numai dovada existentei prejudiciului.

in principal.unui element nou. 494). daca din neglijenta. efectele produse prin actiunea pauliana sunt relative. cit. civ. p. Spre deosebire de actiunea pauliana bunul nu se reintoarce in gajul comun al creditorilor si nu profita tuturor acestora. in ipoteza dobandirii cu titlu gratuit. indiferent de buna sau de reaua sa credinta.. legea conferä creditorilor dreptul de a se substitui debitorului respectiv pentru a pune in miscare actiunea care apare acestuia din urmà. prin efectul actiunii exercitate. 238-239). din nepäsare. La art. Dcci. iar in ipoteza dobaridirii lucrului cu titlu oneros numai in cazul relei sale credinte — adica daca a cunoscut prejudiciul creditorului (2. Astfel se intelege de ce o asemenea 119 . 974 C. Acţiunea oblică ( indirectă sau subrogatorie ). op. pastrand astfel bunul respectiv. desi exercita o asemenea actiune in locul debitorului sau. Tertul va putea oferi creditorului suma necesara pentru stingerea pretentiei sale. Fata de debitor.. Acest interes se explica in ipoteza in care in patnimoniul debitorului se afla si drepturi ori actiuni care urmeaza sä fie exercitate impotriva unor terti pentru intrarea sau reintrarea in patrimoniul acestuia a . deoarece acesta exercitä o actiune care apartine debitoruiui. de exemplu. daca tertul de la care a primit lucrul era supus revocarii subdobanditorul va putea fi actionat. din nepricepere ori din rea-vointa debitorul nu exercita actiunile care ar avea ca efect intregirea elementelor patrimoniului sau. revocarea nu produce efecte decat fata de cei care au intervenit in instanta.Actiunea pauliana are.contractat cu debitorul transmite bunul care a format obiectul contractului catre un altul — subdobanditor — potrivit opiniei adoptate in general in doctrinà este necesarä o deosebire: dacà subdobanditorul a primit lucrul de la un tert care nu putea fi actionat pe calea actiunii pauliene — Ca. deoarece revocarea actului fraudulos priveste raporturile dintre debitor si terti dobanditori. de de multe ori acesta este pur teoretic. In ceea ce priveste ceilalti creditori ai debitorului. Acestia din urmä au recurs in garantie impotriva debitorului pentru ceea ce au fost lipsiti ca urmare a actiunii creditorului in cazul in care au dobandit cu titlu oneros. Efectul ei se va margini la repararea prejudiciului suferit de creditor. afara de acelea care Ii sunt exclusiv personale”. atunci cand va fi realizat ca bun corporal. in cazul cumpartorului de buna-credinta — nici acesta nu va putea fi actionat. care. in numelc acestuia din urma. va fi susceptibil de a fi urmärit direct de creditori” (4. nu va mai putea fi opozabil creditorului si acesta va putea urmàri bunul care constituia obiectul acelui act.Creditorii pot exercita toate dreptunile si actiunile debitoruiui lor. dar. efectul de a atrage revocarea actului fraudulos care. ci numai celor care figureaza in proces 40) Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. creditorul are in vedere un interes propriu.Din cuprinsul textului rezulta ca nu este vorba de o actiune proprie a creditorului. se aratà: .. astfel. tinand seama de insolvabilitatea debitorului. P.

fàra ca aceasta sistematizare sà fie insusita de intreaga doctrina. aceasta nu indreptateste pe creditor sa se substituie debitorului pentru administrarea patrimoniului acestuia si sa-1 administreze in locul sau. daca prevederile art. p. intr-o anumita sistematizare pot fi deosebite unele conditii cu caracter general si altele care se rerera la creditori sau la debitori. trebuie interpretata in sensul ca facultatea creditorului de a se substitui debitorului neglijent nu-i da dreptul sa se amestece in administrarea averii debitorului (ceea ce ar insemna o micsorare a capacitatii civile a acestuia). Preocuparea doctrinei a fost aceea de a determina. pentru apararea dreptunilor sale. Legea vorbeste numai de drepturile si actiunile pe care debitorul le poate exercita in contra tertilor. S-a aratat astfel ca: . Un astfel de amestec ar rapi debitorului orice libcrtate de actiune si ar echivala cu declararea debitorului drept incapabil. prin lege. In prima categorie poate fi inclusa conditia ca debitorul sa neglijeze introducerea actiunii pentru respectarea unui drept al carui titular este. II. daca inactiunea debitorului aduce atingere drepturilor sale. pe de alta parte. In ceea cc priveste natura juridicä a acestei actiuni putem spune ca este vorba de o actiune cu caracter mixt. 563). ar constitui o imixtiune a creditorului in gestiunea patrimoniului debitorului sau. de sesizare a unor ocazii favorabile sau nefavorabile etc. In aceeasi ordine de idei.actiune este denumitä oblicà sau indirectä — creditorul actionand datoritä dreptului debitorului sàu — dar si subrogatorie tinand seama de faptul cà prin initiativa sa creditorul se comportä ca si cum ar fi subrogat debitorului. deoarece implicà atat ideea de conservare a patrimoniului cat si un inceput de executare. — acesta neputand fi dependent de creditoni säi. conditiile in care poate fi exercitatä ac oblicä si sfera de aplicare a dreptului la aceasta actiune. ceea ce indreptateste pe creditor sä introduca acea actiune in locul sau. prin urmare. tot in doctrina romana s-a precizat: . jurisprudenta a incercat sa stabileasca limitele interventiei creditorului in afacerile debitorului sau astfel incat sa nu se depaseasca masurile care se impun.Formularea legii. prin prescriptie) din cauza ca debitorul neglijeaza sa le exercite” (17. in lumina acestui echilibru. si ocrotirea intereselor creditorilor. acestea pot fi exercitate de creditori in virtutea articolului 974” (29. De legea vorbeste de <<toate dreptunile si ac debitorului>>. In privinta conditiilor cc se cer in vederea exercitarii actiunii oblice. sunt susceptibile de o interpretare largä on restransà. 0 problema care se poate pune este aceea a masurii in care acordarea. 148). p. altfel spus. de o apreciere a echilibrului cc trebuie sà existe intre libertatea de ac a debitorului — de exercitare a unor optiuni..Trebuie insa sa ne dam bine seama de limitele acestui drept al creditorului. prin <<drepturi si actiuni trebuie sa intelegem drepturile pe care debitorul le poate exercita in contra tertilor. cu tot aspectul ci general. vol. 974 C. Este vorba. si care se afla in pericol de a se pierde (de cx. cum ar fi de exemplu cazul in care desi titular al dreptului de proprietate asupra unui bun debitorul nu actioneaza pe cel care exercita posesia asupra bunului respectiv. Dc asemenea.. In realitate. pe de o parte. a acestei actiuni. civ. in mod necesar. Creditorul nu are insa dreptul de a incheia contracte 120 .

o apreciere de ordin intim si moral.in locul debitorului sau ori de a face sa se nasca in patrimoniul acestuia noi drepturi. in general. interesand deci numai persoana debitorului. In acest sens. optiunea locatarului unui mobil partial distrus de a cere micsorarea chiriei sau rezilierea contractului etc. de a demola.interesului moral” apartine in exclusivitate debitorului (17. Cu privire la ac patrimoniale se observa ca. succesiunilor. in consecinta. inutila. Librairie Arthur Rousseau.). de pilda. actiunile extrapatrimoniale. nu s-ar putea admite ca un creditor sä introduca in locul debitorului o actiune avand drept obiect tagaduirea paternitätii ori divortul. II. De exempln. Effets des obligations.. In doctrina s-a cautat un criteriu pentru a putea stabili daca o actiune patrimoniala poate fi sau nu exercitata de creditori in locul debitorului cand fundamentul dreptului respectiv are valente morale. ca nu pot fi exercitate de catre creditori actiunile care se referä la bunuri neurmaribile.. nefiind posibila stabilirea unui criteriu precis 121 . In categoria conditiilor generale este cuprinsa si interdictia prevazuta de lege privind exercitarea de catre creditor a drepturilor si actiunilor . Traité des obligations en general. interzise creditorului. 148) cum ar fi... cu tot caracterul lor patrimonial si cu tot rezultatul lor de naturä pecuriiara” (29. Tome VII.pur pecuniar” poate fi intentata si actiunea ob1ica. Jurisprudenta franceza a oscilat iar pentru o parte din doctrina franceza in acest domeniu exista o . de pilda. 1933. p. daca fundamentul dreptului este . Se pune insa problema care sunt acele drepturi si actiuni care implica decizii riguros personale si sunt.facultati” ale debitorului spre deosebire de drepturile acestuia. cele care se refera la starea civila a persoanelor. vol. de exemplu. adica. donatiunilor de bunuri prezente si viitoare. Demogue. in cazul legatelor. pe calea actiunii oblice? In aceasta categorie sunt incluse. o actiune pentru plata unei creante. In sfarsit in cazul dreptului care are la baza atat un interes pecuniar cat si un interes moral.zona mixta” care impune aprecierea fiecarui caz in parte. 564). de asemenea. In acest sens s-a propus. cand este vorba de facultatea de administrare a patrimoniului (facultatea de a construi. deoarece chiar daca ar reusi sa se reintegreze in patrimoniul debitorilor nu le-ar putea urmari si deci introducerea actiunii oblice ar fi pentru ei. actiunea in revocarea unei donatii pentru ingratitudine sau actiunea prin care se urmäreste raspunderea civila sub forma daunelor morale etc. deoarece acestea nu au drept obiect o valoare pecuniara si nu pot face parte din gajul creditorilor. de exemplu. Paris. p.. Se considera. tinand seama ca aprecierea . o actiune in revendicare. Pentru unii autori orice optiune este o facultate si aceasta nu poate fi exercitata de càtre creditori ca. de a exploata bunuri intr-un anumit fel etc.pur moral” creditorii nu pot actiona... fàra a forma obiect de discutie. trebuie luat in considerare elementul dominant (R.. Dimpotriva. ca in ipoteza in care fundamentul dreptului este . II. In discutie sunt problemele care se ivesc in cazul unor . 303). in general.exclusiv personale” ale debitorului sau. p. o actiune izvorata dintr-un delict ori un cvasidelict comis impotriva patrimoniului debitorului — dar nu cele care ar implica . acestea pot fi exercitate de creditori prin actiunea oblica — cum ar fi.

(pentru difenite cazuri de acest fel.II. op. II. inactiva. ca nu se cer anumite conditii. nu este necesar ca debitorul sa fie pus in intarziere de a exercita actiunea. farä a fi totusi o masura de executare. Dc exemplu. p. vol. A fost sustinut insa si un alt punct de vedere motivat prin aceea ca actiunea oblica este mai mult decat o simpla masura conservatorie. In privinta efectelor actiunii oblice se observa ca tertul parat va putea sa opuna creditorului toate mijloacele de aparare (toate exceptiile pe care este indreptatit sa le opuna debitorului. lichida si exigibila. vol. p. adicii sii nu fi exercitat ci insusi actiunea la care era indreptatita pentru a spori patrimoniul sau.. Dar nu se cere o creanta executorie . De asemenea. pentru ca hotararea ce se va da in actiunea oblica sa-i fie opozabila. 1902. deoarece numai in asemenea cazuri exista interesul interventiei creditorului prin acliunea oblica. s-ar putea admite exercitarea de catre creditor a actiunii oblice chiar in cazul in care creanta sa .. In consecinta.puna in cauza”. L.. el va putea opune creditorului compensatia sau o tranzactie. 45 1-452). 565. Doctrina este de acord. exercitarea actiunii oblice constituind un drept al creditorului. p... Demogue.impiedice pierderea unei valori patrimoniale. p. 450). deoarece refuzul celui din urma de a supralicita nu provoaca nici o paguba creditorului. Astfel. pentru acelasi motiv. de regula. deoarece urmareste numai sa . Punerea in cauza a debitorului poate fi ceruta si de tertul parat. Conditia exigibilitatii este totusi controversata. ca acesta trebuie sa aiba un interes serios si legitim. 149). p. vol. in principiu.o conditie neaparata pentru exercitiul dreptului de gaj”. p. dar creditorii obisnuiesc sa-l . 305 Si urm. 2.(precum nu se cere nici in matenie de proprire) caci nu e inca o urmarire ci numai pregatirea unei urmariri ulterioare” 4. 315). In legatura cu conditiile cerute debitorului se observa ca acesta trebuie sa fi fost neglijent sau. p. nu se cere ca justitia sa subroge pe creditor in drepturile debitorului. Tinand seama de caracterul general al dreptului de gaj pe care i1 au creditorii asupra bunurilor prezente si viitoare ale debitorului — deci si asupra celor intrate in patrimoniul debitorului dupa nasterea creantei — nu este nevoie ca acea creanta pe care o are creditorul sä fie anterioarä dreptului pe care acesta intelege sa-l exercite in locul debitorului (17. Creanta creditorului trebuie sa fie certa. Astfel. Tome IV. Debitorul nu este obligat sa participe la procesul care se desfasoara in instantele judiciare. In acest sens.. cit. 29. Astfel. mai precis. Aceeasi opinie este sustinuta in doctrina romani recenta (35. deoarece o asemenea masur nu este prevazuta de lege. fara a conduce la urmarirea si executarea acelei valori”.. Matei Cantacuzino arata ca aceasta este . p.D.G. de natura sa justifice dreptul creditorului de a interveni in afacerile debitorului. pentru doctrina romanA. 204 si urm. Blrsan. el trebuie sa fie insolvabil. P. 150). C. R. 29.11. 566. nu exista interesul creditorului de a supralicita in locul debitorului. Nu se cere insa existenta unui titlu executoriu. p.. o creanta suspendata printr-o conditie sau un termen este inoperanta.ar fi suspendata printr-un termen sau printr-o conditie (17. In privinta conditiilor privind pe creditor se aratä. Totodata. 4. 565-566).. in cazul unui debitor solvabil. chiar 122 . astfel cum a decis Curtea de Casatie din Franta (17. Paris.

684 C. un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si darurilor de nunta. creditorul nu poate invoca asupra bunului readus in patrimoniul debitorului vreun drept de preferinta. in general. creditorul prefera sa exercite o poprire in mana tertului. in cazul admiterii acesteia. sotul supravietuitor trebuie sa intruneasca conditiile generale cerute de lege pentru a putea mosteni. II. in asemenea cazuri.indisponibile drepturile debitorului. debitorul ar avea posibilitatea de a o cheltui sau de a o sustrage (29. sotul supravietuitor era net dezavantajat in raport cu rudele defunctului intrucat nu avea vocatie succesorala legala decat in cazul in care nu existau succesibili chemati la mostenire in nici una din cele patru clase de mostenitori. Art. debitorul poate dispune de ele chiar dupa intentarea actiunii si actele sale sunt opozabile creditorului” cu conditia de a nu fi fost frauduloase — in acest din urma caz creditorul avand la dispozitie actiunea pauliana (17. II. 5670. Unanim criticata. la remiterea unor bunuri in patrimoniul debitorului care vor servi la asigurarea gajului general al tuturor creditorilor chirografari. Astfel cum s-a arätat: . Conditiile cerute de lege sotului supravietuitor pentru a putea mosteni. actiunea oblica este folosita rareori. 568) ceea ce inseanma ca. el trebuie sa aiba calitatea de sot al defunctului la 123 . 319/1944 pentru drepturile de mostenire ale sotului supravietuitor. prin actiunea oblica. 41) Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. chiar dacà acestia nu au intervenit in proces. Reglementare legala. Or. Ca orice succesor. deoarece de cele mai multe ori creanta are drept object o sumä de bani si. vol. daca ar reintroduce suma in patrimoniul debitorului. va trebui sa sufere asupra valorii in chestiune concurenta celorlalti creditori.(. 151).. conferea doar vaduvei sarace un drept de uzufruct viager asupra unei cote din mostenire cand venea la mostenire in concurs cu descendentii defunctului si un drept de mostenire in deplina proprietate asupra unei cote de o patrime din mostenire atunci cand venea la mostenire in concurs cu ascendentii si colateralii defunctului. 681-684).) creditorul a carui diligenta a introdus aceasta valoare in patrimoniul debitorului.. p. Un alt efect al actiunii oblice este cel de a conduce. In reglementarea initiala a Codului civil roman (art. p. pentru a putea mosteni. care i-a recunoscut acestuia un drept de mostenire legala in deplina proprietate asupra unei cote-parti din mostenire. 679 si art. imobilizand astfel suma respectivä si susträgando actelor debitorului. De asemenea.daca aceasta din urma a intervenit in cursul procesului — deci posterior introducerii actiunii — deoarece actiunea oblica nu are drept efect de a face . variind in functie de clasa de mostenitori cu care este chemat la mostenire. p. In practica. afarä numai daca nu are privilegiu in favoarea sa” (17. vol. precum si un drept temporar de abitatie asupra casei locuite de soti in timpul casatoriei. aceasta situatie a fost remediata prin adoptarea Legii nr... civ.

1/4 din mostenire. atunci cand vin impreuna la mostenire. Imputarea cotei sotului supravietuitor asupra masei succesorale. sotul supravietuitor va culege intreaga mostenire. In ipoteza constatarii nulitatii absolute sau anularii. 39 alin. d) in concurs cu ascendentii ordinari (mostenitorii din clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (mostenitorii din clasa a patra). indiferent de numarul acestora. casatoria nefiind inca desfacuta in sensul dispozitiilor legale mai sus citate. Din punctul de vedere al dreptului succesoral. este indiferent cat a durat casatoria cu defunctul. sotul de buna-credinta isi pastreaza situatia unui sot dintr-o casatorie valabila pana la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii sau anulare a casatoriei ramane irevocabila.1 C. daca sotii au avut sau nu copii. dar el are drepturi succesorale proprii in concurs cu fiecare dintre acestea. 319/1944. 1 din Legea nr. Prin exceptie. ori daca sotii convietuiau sau traiau despartiti in fapt la data deschiderii succesiunii. 1/2 din mostenire. casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea de divort va ramane irevocabila (art. se impun cateva precizari legat de aceste situatii. Aceasta inseamna ca. cota-parte calculata conform regulilor de mai sus va fi impartita intre sotii supravietuitori de buna-credinta. indiferent de gradul de rudenie cu defunctul si de numarul acestora. indiferent de numarul acestora. 1 C. daca un „sot” decedeaza in intervalul de timp de la data incheierii casatoriei si pana la data constatarii nulitatii sau anularii casatoriei. daca un sot decedeaza in intervalul de timp de la data incheierii casatoriei si pana la constatarea nulitatii sau anularii acesteia. se considera ca acesta are calitatea de sot. care este starea materiala sau sexul sotului supravietuitor. unul dintre soti decedeaza dupa pronuntarea divortului in prima instanta. de pilda. fam. casatoria se desfiinteaza cu efect retroactiv. sotului supravietuitor ii revine: a) in concurs cu descendentii defunctului.). in principiu. nu poate fi mostenit de „sotul supravietuitor” intrucat acesta pierde calitatea de sot cu efect retroactiv ca si cand nu ar fi avut-o niciodata. prin derogare de la regula efectului retroactiv al nulitatii sau anularii. indiferent de numarul lor. astfel incat daca. Datorita faptului ca Legea nr. 1/3 din mostenire. astfel incat il va mosteni pe defunct .data deschiderii succesiunii. In caz de bigamie. 23 alin. e) in ipoteza in care nu exista mostenitori legali in nici una din cele patru clase si nu exista nici mostenitori testamentari. Intrucat calitatea de sot se pierde prin divort si prin constatarea nulitatii absolute sau anularii casatoriei. Dupa cum am vazut. fie doar cu fratii sau surorile defunctului ori descendentii acestora.. Pana la aceasta data casatoria este in fiinta. iar sotul supravietuitor este de buna-credinta. Potrivit art. 319/1944 a conferit sotului supravietuitor 124 . conform dispozitiilor art. sotul supravietuitor nu face parte din nici o clasa de mostenitori. Cota-parte in concurs cu fiecare clasa de mostenitori. in ambele cazuri. In caz de divort. Prin urmare. celalalt sot il mosteneste. fam. b) in concurs cu ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ai defunctului. 3/4 din mostenire. nefiind de conceput ca fiecare dintre acestia sa beneficieze integral de cota cuvenita sotului supravietuitor . c) in concurs fie doar cu parintii defunctului sau unul dintre acestia. in cazul casatoriei putative.

iar mostenitorii neregulati putand fi obligati la plata pasivului ultra vires hereditatis daca nu opresc printr-un inventar confuziunea patrimoniului propriu cu acela succesoral . incluse in Cartea III. prin drepturile conferite de aceasta lege si prin abrogarea implicita a dispozitiilor art. 319/1944 sotul supravietuitor era un mostenitor neregulat. se procedeaza mai intai la stabilirea dreptului sotului supravietuitor in raport cu intreaga mostenire. iar pe de alta parte sunt tinuti la plata pasivului succesiunii doar in limita activului ce le revine (intra vires hereditatis). 319/1944). Mostenitorii regulati dobandesc asupra bunurilor succesorale drepturi similare celor asupra bunurilor proprii. si mostenitori neregulati. pot fi ocolite. Daca pana la adoptarea Legii nr. Capitolul IV „Despre succesiunile neregulate”. nu dobandesc asupra bunurilor succesorale aceleasi drepturi ca acelea asupra bunurilor proprii. restul de 2/3 din mostenire impartindu-se conform dispozitiilor art. adica 3/4 din mostenire. 319/1944) si datoreaza raportul donatiilor primite de la defunct in cazul in care vine la mostenire impreuna cu descendentii defunctului (art. fara a modifica dispozitiile Codului civil care reglementeaza drepturile sccesorale ale celorlalti mostenitori legali. in cazul in care sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu un parinte al defunctului si cu un frate al acestuia. 319/1944). pe de o parte. care va primi 1/2 din mostenire (adica 3/4 din 2/3). dupa care partea de mostenire ramasa se va imparti intre ceilalti mostenitori conform cotelor de mostenire prevazute de lege . civ intre parintele defunctului. se imparte in doua parti egale intre copii defunctului. s-a ajuns la concluzia ca atunci cand sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori se va proceda mai intai la stabilirea cotei sotului supravietuitor raportat la intreaga mostenire. de exemplu. sotul supravietuitor va primi 1/3 din mostenire (art. mostenitorii regulati putand accepta mostenirea sub beneficiu de inventar. de unde consecinta ca acestia sunt tinuti la datoriile succesiunii dincolo de limitele activului (ultra vires hereditatis). iar nu si prin reprezentare. Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului numai in nume propriu. Cu alte cuvinte. considerati a succede doar la bunurile defunctului.b din Legea nr. Titlul I. dupa aceasta data. 1 lit. caz in care nu raspund de pasivul succesiunii decat in limita activului. considerati drept continuatori ai persoanei defunctului. 679683 C. 673 C. Sotul supravietuitor nu este mostenitor sezinar. succesorii defunctului erau impartiti in mostenitori regulati.drepturi succesorale proprii. si fratele defunctului. civ. dupa care partea ramasa. care va primi 1/6 din mostenire (adica 1/4 din 2/3). 2 din Legea nr. el a fost 125 . Caracterele juridice ale dreptului de mostenire al sotului supravietuitor. El este mostenitor rezervatar (art. daca sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu doi copii ai defunctului. 3 din Legea nr. Astfel. adica 1/4 din mostenire. Aceste principii nefiind de ordine publica. in timp ce mostenitorii neregulati. fiecare primind cate 3/8 din mostenire. iar datoriile succesiunii devin ale lor personale. Tot astfel. In conceptia care a stat la baza Codului civil. cota succesorala cuvenita sotului supravietuitor in concurs cu fiecare clasa de mostenitori comprima (restrange) drepturile succesorale ale celorlalti mostenitori legali.

ci altor scopuri. fara ca valoarea acestora sa se ia in considerare la stabilirea cotelor mentionate mai sus. 319/1944 rezulta ca atunci cand vine la mostenire in concurs cu alti succesori decat descendentii defunctului. care se va imparti conform regulilor prezentate mai sus intre sotul supravietuitor si descendentii defunctului . dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor nu mai subzista.b-d din Legea nr.1 lit. cum ar fi acela al achizitionarii in scop de investitie . Sfera mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice a fost conturata de doctrina si jurisprudenta. in afara de partea sa succesorala. locuind in localitati diferite. precum si orice alte asemenea bunuri. Astfel. toate bunurile succesorale. Asadar. precum si darurile de nunta”. ori al animalelor de munca si de productie si a uneltelor de munca din gospodaria taraneasca . Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice. 5 din Legea nr. aspiratoarele. incluzandu-se in masa succesorala. precum si asupra darurilor de nunta Din dispozitiile art.Conditii de acordare. desi prin natura lor intra in categoria mentionata. sens in care se vorbeste de un drept special de mostenire al sotului supravietuitor. este indiferent daca bunurile provin din categoria celor proprii sotului decedat sau din categoria celor comune. sotul supravietuitor va primi. bibliotecile. 5 din aceeasi lege. aparatele de radio si televiziune. se impune ca acestea sa fi fost aduse in gospodaria comuna a sotilor si folosite ca atare de acestia .considerat ca fiind inclus in categoria mostenitorilor regulati. Daca bunurile sunt din categoria celor proprii sotului decedat. masinile de spalat rufe. masinile de gatit. 319/1944. 319/1944. ci numai acelea care prin natura si afectatiunea lor au fost destinate folosintei in gospodaria casnica . aceasta putand fi si intermitenta . admitandu-se existenta lui chiar si in cazul in care sotii au avut gospodarii separate. Pentru acordarea dreptului special de mostenire. frigiderele. indiferent de locul unde s-ar 126 . In aceasta categorie nu sunt incluse toate bunurile mobile succesorale. nu au fost destinate utilizarii in gospodaria casnica. dobandite de acesta impreuna cu sotul supravietuitor in timpul casatoriei. mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice. tinand seama de conditiile si nivelul de trai al sotilor . intra in aceasta categorie obiectele de menaj. aparatele de fotografiat. birourile. chiar si cele la care se refera art. motocicletelor sau instrumentelor muzicale . „sotul supravietuitor va mosteni. toate bunurile prevazute la art. 319/1944 bunurile care se exclud prin natura lor. cum este cazul: autoturismelor. in concurs cu mostenitorii din clasele II-IV. 5 din Legea nr. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor nu este conditionat de convietuirea neintrerupta a sotilor pana la decesul unuia dintre ei. In cazul in care la succesiune vin descendentii defunctului. al bunurilor care au servit la exercitarea profesiei sau meseriei defunctului . pe langa cotele prevazute la art. De asemenea. 5 din Legea nr. se exclud si bunurile care. al operelor de arta . din care sotului decedat ii revine o cota-parte care se include in masa succesorala . Nu intra sub incidenta dispozitiilor art. Ratiunea acestui text este aceea de a nu permite modificarea conditiilor de viata ale sotului supravietuitor fara o temeinica justificare .

caz in care poate cere reductiunea acestora. nu a dispus de acestea in favoarea unor terti. 319/1944 in temeiul unui legat cu titlu particular prezumat.5 din aceeasi lege. legatul prezumat fiind supus reductiunii in masura incalcarii rezervei. nu a facut acte de dispozitie testamentara. 5 din Legea nr. 319/1944 fata de dreptul special conferit de art. Daca.gasi bunurile la data deschiderii mostenirii . 319/1944 se cuvin sotului supravietuitor independent de orice element cantitativ (intinderea valorii lor in raport cu masa succesorala sau numarul lor) . Chiar daca reductiunea se face in natura . De asemenea. sotul supravietuitor neputand ataca aceste acte decat in situatia in care depasesc valoric limitele cotitatii disponibile. caci in caz contrar sotul supravietuitor nu poate mosteni decat bunurile dobandite pana la intreruperea in fapt a convietuirii . are dreptul la bunurile in discutie doar in limita cotitatii disponibile. daca sotul supravietuitor vine in concurs cu parintii defunctului. prin ipoteza. liber sa o faca. 5 din Legea nr. iar nu cu titlu de drept special la mostenire. Cu alte cuvinte. 319/1944 este unul subsidiar. sotul supravietuitor ar putea opta diferit in privinta dreptului de mostenire legala conferit de art. ca legat. care sunt mostenitori rezervatari. acesta din urma va dobandi bunul respectiv cu titlu de rezerva succesorala. 127 . initial. s-a considerat ca sotul supravietuitor culege bunurile prevazute la art. Donatiile facute in favoarea tertilor de defunct in timpul vietii cu privire la mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice din categoria bunurilor sale proprii sunt in principiu valabile. ramanand insa eficace pentru celelalte bunuri apartinand gospodariei casnice cu privire la care defunctul. Mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice se cuvin sotului supravietuitor numai in masura in care defunctul nu a dispus de acestea in mod expres prin legate . Conceptia asupra naturii juridice a dreptului special la mostenire a sotului supravietuitor a evoluat in timp. Natura juridica a dreptului special de mostenire. argumentandu-se ca legea ar prezuma ca defunctul a voit sa lase sotului supravietuitor acest folos patrimonial peste partea succesorala legala In aceasta conceptie. Bunurile la care face referire art. dreptul special al sotului supravietuitor trebuie supus regimului liberalitatilor testamentare. Astfel. dreptul special al sotului supravietuitor cu privire la acest bun este suprimat. teoretic fiind posibil ca atunci cand masa succesorala este alcatuita exclusiv din mobile si obiecte apartinand gospodariei casnice acestea sa revina in intregime sotului supravietuitor. care functioneaza numai daca de cujus. 1 din Legea nr. 5 din Legea nr. dreptul sotului supravietuitor asupra bunurilor prevazute la art. de exemplu. prin restituirea bunului catre sotul supravietuitor. consecintele admiterii acesteia fiind identice cu cele ale reductiunii donatiilor. Prin urmare. Este necesar insa ca sotii sa nu fi intrerupt irevocabil convietuirea lor. defunctul lasa printr-un legat particular o mobila de sufragerie unei persoane. Dispozitiile testamentare facute de defunct in favoarea tertilor cu privire la mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice sunt si ele supuse reductiunii. acceptandu-l pe unul si renuntand la celalalt.

civ. cel putin timp de un an de la incetarea din viata a sotului sau. daca aceasta face parte din succesiune”. prin exceptie de la dispozitiile art. cele facute numai defunctului fiind incluse in masa bunurilor succesorale care se impart intre succesori (inclusiv sotul supravietuitor) potrivit dreptului comun . Tot astfel. 319/1944). neputand servi la complinirea rezervei parintilor defunctului. iar nu de un simplu drept de creanta (locatiune). 319/1944 prevede ca „sotul supravietuitor care nu are o locuinta proprie. art. 128 . 5 din aceeasi lege. un drept de abitatie asupra casei in care a locuit. Darurile de nunta sunt donatiile facute sotilor cu ocazia celebrarii casatoriei. De asemenea. Darurile de nunta-Asa cum am vazut. 1 din Legea nr. 5 din Legea nr. 319/1944 fata de cele care deriva din art. conform careia dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor este un drept de mostenire legala cu destinatie speciala. si atunci ii revin ambele categorii de drepturi. Legea nu distinge. bunurile prevazute la art.Odata cu adoptarea deciziei de indrumare nr. 319/1944 include intre bunurile cu privire la care sotul supravietuitor are un drept special de mostenire si darurile de nunta. ori renunta la mostenire. sotul supravietuitor este scutit de obligatia de a da cautiunea prevazuta la art. (art. Regimul juridic al darurilor de nunta este identic cu acela al mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice pe care lam infatisat mai sus. sotul supravietuitor nu poate opta diferit in legatura cu drepturile sale care deriva din art. in principiu. are natura identica cu abitatia de drept comun reglementata de art. 5 din Legea nr. 1 din Legea nr. ar fi incluse si donatiile facute in favoarea unuia sau altuia dintre soti . civ. constand in dreptul de a utiliza (locui) exclusiv in interes propriu casa care face parte din masa succesorala. 319/1944 ar fi cuprinse doar donatiile facute ambilor soti cu ocazia casatoriei. ori accepta mostenirea. 566 C. astazi unanim acceptata in practica judiciara si in doctrina. Asadar. Este vorba asadar de un drept real asupra lucrului altuia. important fiind doar ca darurile sa fi fost facute cu ocazia casatoriei. unul conform caruia in categoria bunurilor la care se refera art. civ. fiind vorba de un drept de mostenire legala. in afara de dreptul de mostenire potrivit dispozitiilor de mai sus. 4 alin. Este de la sine inteles ca partea cuvenita sotului supravietuitor din darurile de nunta in calitatea lui de donatar.2 din Legea nr. 319/1944 se cuvin in totalitate sotului supravietuitor. va avea pana la executarea iesirii din indiviziune si in orice caz. in literatura de specialitate s-au conturat doua puncte de vedere. ca si donatiile primite in exclusivitate de acesta. 12/1968 a Plenului Tribunalului Suprem . chiar daca sunt singurele bunuri lasate de de cujus. 4 alin. nu intra in discutie din punctul de vedere al drepturilor succesorale dobandite de la sotul decedat. 572 C. s-a impus insa o alta conceptie. Acest drept de abitatie.Reglementare legala.. In aceasta optica. fiind bunuri ce ii apartin chiar lui. si altul conform caruia in aceasta categorie. Prin exceptie de la abitatia de drept comun. 565-575 C. Datorita faptului ca textul mentionat nu face alte precizari. daca defunctul nu a dispus in mod expres altfel. 5 din Legea nr. Art. si atunci nu poate primi nici una din cele doua categorii de drepturi. pe langa donatiile mentionate mai sus.

2 din Legea nr. 4 din Legea nr. si coproprietarii nemostenitori. Cea de a doua teza este sustinuta de doctrina. sotul supravietuitor sa nu devina prin mostenire proprietar exclusiv al locuintei. iar nu a unei cote-parti ideale din acesta. spre deosebire de abitatia de drept comun. sotul supravietuitor sa fi locuit la data deschiderii mostenirii in locuinta respectiva. caci in caz contrar dreptul de abitatie nu mai are nici o ratiune. Conditii cerute pentru a lua nastere. In favoarea primei teze pledeaza argumentul ca dreptul de abitatie presupune utilizarea unei locuinte. la randul ei. ceea ce ridica problema opozabilitatii dreptului de abitatie al sotului supravietuitor in raport cu acestia. adica a unui bun corporal. 319/1944). 319/1944. dreptul sau exclusiv de proprietate 129 . in acest caz. In cazul in care locuinta este proprietate comuna a defunctului impreuna cu alte persoane decat mostenitorii sai se pune intrebarea daca dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se intinde asupra intregii locuinte sau numai asupra cotei parti din aceasta care intra in masa succesorala. si drepturile succesorale care.care permit titularului abitatiei de drept comun asupra unei case de locuit sa inchirieze „partea casei ce nu locuieste”. In plus. civ. pe de alta parte. chiar daca putem accepta ideea unui partaj de folosinta intre comostenitori (inclusiv sotul supravietuitor). aratandu-se ca „in toate cazurile. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se naste in temeiul legii (art. dreptul de abitatie asupra casei de locuit nu este astfel conditionat. Pentru aceasta se cer a fi intrunite urmatoarele conditii: sotul supravietuitor sa nu detina o alta locuinta . poarta doar asupra unei cote-parti ideale din locuinta. Inconvenientul este insa necesitatea acceptarii implicite a ideii ca dreptul de abitatie al sotului supravietuitor dezmembreaza si proprietatea unor persoane care nu au nimic de a face cu succesiunea. functionand chiar si in concurs cu descendentii defunctului. in proprietate comuna cu sotul supravietuitor sau in proprietate comuna cu alte persoane . iar nu asupra intregului. 5 din Legea nr. pentru ca sotul supravietuitor sa-si exercite dreptul de abitatie asupra cotei atribuite in folosinta comostenitorilor. 319/1944. Spre deosebire de dreptul special de mostenire conferit sotului supravietuitor de art. pe de o parte. prin ipoteza.1 din Legea nr. Aceasta insemna ca. sotul supravietuitor nu poate ceda sau inchiria in nici un fel locuinta care constituie obiectul dreptului sau de abitatie (art. Aceasta teza prezinta. 319/1944). fie impreuna cu defunctul.). 4 alin. 4 alin. care presupune utilizarea (locuirea) efectiva a bunului. fie separat de acesta. chiar inaintea implinirii termenului de un an prevazut de art. iar nu si pe acela de a-i percepe fructele (jus fruendi). coproprietarii nemostenitori pot cere oricand partajul (art. dreptul de abitatie al sotului supravietuitor ii confera acestuia doar atributul utilizarii efective a locuintei (jus utendi). inconvenientul acceptarii implicite a ideii compatibilitatii intre dreptul de abitatie. care revine acestuia numai daca vine la succesiune in concurs cu alti mostenitori decat descendentii defunctului. dreptul de abitatie va servi ca temei al folosintei numai in limitele cotei-parti de proprietate dobandite prin mostenire de catre comostenitori” . 728 C. locuinta sa fi apartinut sotului decedat in proprietate exclusiva.

indiferent daca sunt nascuti din casatoria cu defunctul sau dintr-o alta casatorie. 5 din Legea nr. recasatoririrea sotului supravietuitor. ceea ce inseamna ca pentru a fi obtinut de sotul supravietuitor nu trebuie decat sa fie invocat de acesta. schimbul poate fi realizat amiabil intre partile interesate. Acest drept poarta in principiu asupra locuintei insasi si asupra tuturor accesoriilor si dependintelor acesteia . 5 din Legea nr. iar in caz de litigiu pe cale judecatoreasca (art. va da curs consecintelor legale care decurg din existenta valabila a acestui drept (punerea locuintei la dispozitia sotului supravietuitor. in principiu. in cazul in care comostenitorii o cer. 2 din Legea nr. Restrangerea dreptului de abitatie poate fi realizata pe cale amiabila intre partile interesate.4 din Legea nr. 319/1944. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor: este un drept care izvoraste direct din lege. comostenitorii „vor avea dreptul de a procura sotului supravietuitor locuinta in alta parte”. 319/1944). care dureaza pana la data iesirii din indiviziune. este un drept temporar. in cazuri bine intemeiate. urmand a-si exercita dreptul de abitatie asupra unei alte locuinte decat aceea care face parte din masa succesorala. eventual. dezmembramant al dreptului de proprietate asupra locuintei. chiar inaintea implinirii termenului de un an de la data deschiderii mostenirii sau a realizarii partajului (art. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor inceteaza prin: realizarea partajului asupra locuintei. 1 din Legea nr. 6 din Legea nr. 319/1944). sotul supravietuitor neavand un drept de abitatie rezervat de lege. este un drept real. atunci cand partajul locuintei se face inaintea implinirii termenului de un an de la 130 . instanta de judecata. dar ca. este un drept real strict personal. Si in acest caz. 319/1944. iar in caz de litigiu pe cale judecatoreasca (art. 4 alin. Aceasta inseamna ca. copiilor minori ai acestuia care locuiesc impreuna cu el. 319/1944). conform art. Potrivit art.). in cazul cand locuinta nu va fi necesara in intregime”. 319/1944. are asupra a jumatate din cotele de mostenire legala prevazute la art.1 din aceeasi lege. Incetarea dreptului de abitatie. Cu alte cuvinte. obligarea comostenitorilor sa tolereze folosinta linistita a locuintei etc. 319/1944). 4 alin. sotul supravietuitor are vocatie la folosirea intregii locuinte. daca locuinta nu este necesara in intregime sotului supravietuitor. care nu poate profita decat sotului supravietuitor si. De aici decurge si caracterul inalienabil si insesizabil al acestui drept.3 din Legea nr. indiferent de momentul cand se realizeaza aceasta. asa cum. In caz de litigiu. „comostenitorii sotului supravietuitor vor putea cere restrangerea dreptului de abitatie. dreptul de abitatie poate fi restrans. Conform art. Modificari pe parcursul exercitarii dreptului de abitatie al sotului supravietuitor. dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii mostenirii (art. dar nu mai putin de un an de la data deschiderii mostenirii. constatand intrunirea conditiilor cerute de lege. defunctul sa nu fi dezmembrat prin testament proprietatea asupra locuintei prin constituirea unui drept de abitatie sau de uzufruct in favoarea unui tert. Locuinta oferita de comostenitori sotului supravietuitor trebuie sa fie echivalenta celei facand parte din masa succesorala si sa fie situata in aceeasi localitate . 4 alin. sotul supravietuitor poate fi obligat la un schimb.conferindu-i inclusiv jus utendi. consolidare. 4 alin.

norme care reglementeaza efectele diferitelor contracte civile (ex.civ) “Conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta.983 C.980 C. existand indoieli cu privire la continutul acelui act.” “Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg. civ. dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg” (art. oricat de generali ar fi termenii cu 131 . Principiile efectelor actului juridic civil. desi se poate dovedi existenta actului juridic sunt intampinate dificultati la stabilirea efectelor acestora pentru ca acestea nu apar cu claritate. dar la toate urmarile. dovedirea existentei actului juridic atrage dupa sine stabilirea efectelor sale. hotarare judecatoreasca constatand abuzul in folosinta locuintei. 558 alin.982 C.civ) “Dispozitiile indoioase se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul” (art. conform dispozitiilor de drept comun aplicabile in materie de abitatie (art. in general. Pentru stabilirea efectelor actului juridic in situatia prezentata mai sus se apeleaza la reguli de interpretare a actului juridic civil.civ) “Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante. amanetul.). iar nu in acela in care nu ar putea produce nici unul” (art. Aceste efecte reprezinta continutul unui act juridic civil. Atunci cand exista mijloace de proba suficiente si concludente. De aici rezulta ca a stabili efectele unui act juridic inseamna a cunoaste continutul acestuia. schimbul. 1 si art. insa. modificate sau stinse.977 C. adica stabilirea daca acesta este civil. ea se interpreteaza in sensul ce poate avea un efect.civ) “Cand este indoiala. ce echitatea. 978 C.). 42) Efectele actului juridic civil. conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga” (art. In practica. Efectele actului juridic civil sunt reglementate de Codul Civil prin doua grupe de norme: norme care reglementeaza efectele conventiilor sau contractelor. civ.979 C. comercial sau apartine altui domeniu. In astfel de situatii se pune problema calificarii actului. contractele de vanzare-cumparare. a cauzelor care precizeaza drepturile si obligatiile civile nascute. iar aceasta este atribuita sotului supravietuitor (art. tranzactia.civ) “Cand o clauza este primitoare de doua intelesuri. 565 C. mandatul.civ) “Toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele. depozitul. acestea desemnand drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere.civ. Aceste reguli sunt: “Conventiile obliga nu numai la ceea ce este expres in ele. donatia) dar si efectele actului unilateral.data deschiderii mostenirii.981 C. Scopul pentru care se incheie un act juridic este producere de efecte juridice. Pentru a stabili efectele unui act juridic trebuie mai intai sa se stabileasca existenta acestuia. acestea fiind clar exprimate. desi nu sunt exprese intr-insul” (art. pe care le modifica sau le stinge un asemenea act. iar nu dupa sensul literar al termenilor” (art. 557 si 565 C.) “Termenii susceptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului” (art. obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa. societatea.

Astfel. Exceptii de la irevocabilitatea actelor unilaterale fac actele unilaterale in materie contractuala (oferata poate fi revocata pana in momentul ajungerii ei la destinatar).973 Codul civil: conventiile produc efecte numai intre partile contractante nu si fata de al treilea. adica da nastere la drepturi si obligatii care se impun partilor precum legea. actul juridic bilateral. 985 C. stingerea manadatului. iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capat prin simpla manifestare de vointa a autorului actului.civ) Principiile efectelor actului juridic Efectele actului juridic civil sunt guvernate de trei principii (reguli de drept civil). Parte este persoana care incheie. Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege”. Pentru contractele bilaterale.969 alin.984 . 969 alin. actul juridic are efecte relative.1 Codul civil spune ca puterea de lege a conventiilor legal facute au putere numai intre partile contractante. actul juridic unilateral. Libertatea contractuala presupune posibilitatea partilor de a incheia orice contract doresc. principiul fortei obligatorii reprezinta reflectarea in plan juridic a obligativitatii respectarii cuvantului dat.civ) “Cand intr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obligatia. un act juridic civil. restituirea unui depozit. dar daca actul este unilateral desfiintarea acestuia este imposibila. acest principiu este sinonim cu formularea: “contractul este legea partilor”. Art. Principiul fortei obligatorii-Acest principiu este dat de art. contractele de locatiune pe durata nelimitata. nerespectandu-l. insa odata acesta incheiat contractul trebuie respectat precum legea. testamentele (sunt acte juridice revocabile prin natura lor) si renuntarea mostenirii. Sunt 132 . Daca actul este bilateral anularea acestuia se poate face doar daca exista acordul ambelor parti. prima.2 Codul civil: actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa unei singure parti. In momentul incheierii unui act juridic se naste obligatia respectarii acestuia iar cel care incheie un astfel de act nu se poate razgandi. Actul juridic odata incheiat nu este facultativ si este obligatoriu. acestea trebuind sa execute obligatiile pe care si le-au asumat contractual. personal sau prin reprezentant. Conform acestui principiu. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil-Art. in functie de care se stabileste cum si fata de cine se produc aceste efecte. nu se poate sustine ca printr-acesta s-a restrans intinderea ce angajamentul ar avea de derept in cazurile neexprese” (art. Exceptii de la irevocabilitatea actelor bilaterale sau multilaterale sunt donatiile intre soti. Acest principiu presupune existenta a trei notiuni: parte. De la principiul irevocabilitatii actului juridic exista doua exceptii ce vizeaza. Avanzii-cauza sunt persoanele care nu sunt nici parti nici terti si care suporta efectele actului juridic din cauza legaturii existente intre ei si parti. iar a doua. adica nu ii poate afecta decat pe cei care il incheie. si anume atunci cand efectele actului juridic nu se produc asa cum au intentionat partile. Principiul irevocabilitatii actului juridic-Art. avanzi-cauza si terti. Prin raportare la pincipiul obligativitatii un individ este obligat sa respecte actele juridice incheiate de el dar nu si pe acelea incheiate de alte persoane.1 din Codul Civil: “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.969 alin. De la acest principiu exista si exceptii.care s-a incheiat” (art.

Succesorul universal este fie o persoana fizica ce dobandeste un patrimoniu la decesul altei persoane fizice. Exceptiile aparente (sunt cele care numai la o prima vedere par ca se abat de la acest principiu. ca o consecinta a vointei partilor ce au incheiat acel act. Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor. fie o persoana juridica ce obtine un patrimoniu prin fuziune sau absorbtie. efectele actului subordonandu-se insa acestuia) includ situatia avanzilor-cauza. nici prin reprezentant un act juridic civil. Tertii sunt persoanele care nu au incheiat nici personal. creditorii chirografari. Succesorul cu titlu universal este persoana fizica ce dobandeste o fractiune din patrimoniul unei alte persoane fizice ce a decedat. obligatia sa nu fie inlaturata printr-o cauza de negarantie stipulata in actul de imparteala. tulburarea sa nu fie imputabila celui care a suferit paguba. sau este persoana juridica care dobandeste o parte din patrimoniul unei persoane juridice divizate. Stipulatia pentru altul. Succesorii cu titlu particular sunt cei care dobandesc un anumit drept individual. Sunt doua tipuri de exceptii: reale si aparente. reprezentarea. este o astfel de exceptie: promitentul se obliga fata de stipulant sa execute o prestatie in favoarea tertului beneficiar. simulatia. Obligaţia de garanţie între copărtaşi. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului 133 . Exceptiile reale sunt cele in care actul juridic civil produce efecte si fata de alte persoane decat partile.trei categorii de avanzi-cauza. tulburarea sau evictiunea sa aiba o cauza anterioara partajului. Conditii: unul dintre copartasi a suferit o tulburare de drept. Asupra lor nu se produce nici un fel de efecte ale incheierii actului juridic. Exceptiile de la acest principiu sunt acele cazuri in care actul juridic produce efecte si fata de alte persoane decat partile. 43) Efectele împărţelii moştenirii. Art787-Cod civil-coerezii trebuie sa garanteze tulburarile si victiunile ce proced dintr-o cauza anterioara impartelii. promisiunea faptei altuia (o parte se obliga sa determine un tert sa aiba o anumita conduita). Generic. si anume: succesorii universali si cei cu titlu universal. efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii. 44) Efectele nulităţii actului juridic. succesorii cu titlu particular. ca o consecinta a vointei partilor ce au incheiat actul. Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii. dar au drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului lor. sau contractul in favoarea unei a treia persoane.

De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc. in acest caz. . art.restitutio in integrum .actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. Exceptii. In temeiul acestui principiu.. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate. care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale. deci se mentin. partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic.). 2. Efectul nulitatii se exprima in adagiul . (.pentru anumite ratiuni. nu numai mentinerea tuturor efectelor actului.actul a fost executat. deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul. pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil.Exceptiile de la . nu mai poate fi executat.resoluto jure dantis. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii.. ca si retroactivitatea.restitutio in integrum''. cazul aplicarii principiului . In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la . 485). pana la hotararea de anulare. ci si pentru trecut (exemplu.(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria 134 .. adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil. iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. Pentru a opera aceasta regula. anularea nu numai a actului initial. Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat.restitutio in integrum'': sunt exceptii acele situatii in care.tunc.nunc. priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti. Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva. retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat..restitutio in integrum'': cazul incapabilului. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii. primar.adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat. fiind desfiintat. care rezulta din cele spuse mai sus.Restitutio in integrum''.actul a fost executat total sau partial. efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea.). Exceptiile reprezinta acele cazuri in care.. iar nu si ex tunc.3. se pot distinge urmatoarele ipoteze:1. Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii: retroactivitatea nulitatii. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii. unor terti subdobanditori.. ci si a actului subsecvent.jurudic civil. ci si mentinerea partiala a lor. Este exceptie de la . la randul sau.. Exceptiile de la principiul . resolvitur jus accipientis'') Principiul retroactivitatii. nullum producit effectum'' . neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. pentru anumite ratiuni..restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp. restabilirea situatiei anterioare .quod nulum est.nemo auditur propriam turpetudinem allegons''. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului.

Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia. cateva aplicatii ale conversiunii actului juridic: cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate. nullum producit effectum''.1909 din Codul civil. cazul aplicarii art. aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul . Exceptii. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. cu succes. si inta in posesia bunului mobil..incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept. dupa anularea hotararii declarative de moarte. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului.In cazul a doua acte.Cel care a fost declarat mort poate cere.Quod nullum est. sunt necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. Mentionam. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic. iar alineatul 2 dispune: . datorita legislaturii sale cu primul In practica. comodatorul.-Conversiunea actului juridic inseamna. iar celalalt accesoriu.Odata anulat contractul dintre A si B. la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie si.).imprumut de folosinta cu B. inapoierea bunurilor sale.Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor. alineatul 1 din Codul civil. apoi contractul de comodat este anulat B a crezut ca A ii doneaza bunul. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''. in esenta. cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala. dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze. din care unul este principal. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C. se poate cere oricand. bunul mobil.. si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a 135 . lui C. se va apara.31/1954: .accesorium sequitur principale''.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat . iar C. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat).actelor autorizate''. unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.. cazul aplicarii art. urmaritor.sa fierobligat sa restituie bunul respectiv. ce face obiectul contractului de comodat. B .Daca cel declarat mort este in viata. coroleorat cu art. deci a fost de rea credinta. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata. C. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial-Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti.. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat.. actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate. potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului. cu toate acestea. invocand art.Pentru a opera conversiunea. dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat. cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate. prin aplicarea regulii .Cu toate acestea. care este de buna credinta.vinde. desi actul de instrainare este nul.Principii de drept care inlatura regula . anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent. desi nu are dreptul sa o faca. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu.20.1909. alineatul 2 din Decretul nr.

obsteasca. Executarea silită este directă atunci când creditorul tinde să obţină realizarea în natură a prestaţiei care formează obiectul obligaţiei 136 . acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna. Se mai numeste si .1162 din Codul civil dipune: .succesiuni. de a şi le aduce la îndeplinire. sunt valabile. care nu-şi execută de bună voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu.282/1996): .1159 din Codul civil -.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr.(in acest sens.. Exceptia de invocare suspenda executarea prestatiei celui care o invoca. 46) Executarea directă (în natură) a obligaţiilor. în mod silit..cu concursul organelor de stat competente – pe debitorul său. art. cu mentionarea actului anulabil. titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu..consacrat in art. chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. Exceptia de neexecutare a contractului reprezinta un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba fara ca partea care pretinde executarea sa-si execute propriile obligatii. sa existe o neexecutare a obligatiilor suficient de importanta din partea celuilalt cocontractant. Temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului consta in principiul reciprocitatii si interdependentei obligatiilor partilor contractuale in contractele sinalagmatice.''Principiul raspunderii civile delictuale.Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale.error communis facit jus''.principiul validitatiiaparentei indrept''.Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . raportul contractual prin natura sa trebuie sa presupuna regula executarii simultane a obligatiilor celor doua parti.'' 45) Excepţia de neexecutare a contractelor sinalagmatice. Principiul are in vedere pe incapabilul minor. practic. constrânge . Principiul . Consacrarea acestui principiu o gasim in art.cu respectarea prevederilor prezentei legi.Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila. Executarea silită (urmărirea silită) este procedura prin mijlocirea căreia creditorul. fapta care l-a impiedicat pe celalalt sa-si execute obligatia. ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce co-contractului prin fapta ilicita a minorului. Legislaţia execuţională reglementează două modalităţi diferite de executare: executarea silită directă şi executarea silită indirectă. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza. neexecutarea sa nu se datoreze faptei celui care invoca exceptia.. Conditiile exceptiei: obligatiile reciproce ale partilor sa aiba temei in acelasi contract.7 din Legea nr.

pentru a i se oferi acestuia posibilitatea de a se conforma obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. astfel cum aceasta este înscrisă în titlul executoriu. Această obligaţie nu poate fi realizată pe calea constrângerii fizice. Această formă de executare se poate realiza în cazul admiterii unei acţiuni în revendicare. punând pe creditor în drepturile sale.-Procedura predării silite a bunurilor imobile constituie o formă de urmărire directă a obligaţiei care formează obiectul raportului juridic recunoscut printr-un titlu executoriu. în principiu. Dacă obiectul obligaţiei debitorului îl constituie un bun determinat. Singura cale de constrângere pentru a determina pe debitor să-şi execute obligaţia în natură constă în aplicarea daunelor cominatorii. Despre aceste operaţii executorul judecătoresc va încheia un procesverbal. predarea silită a bunurilor imobile. Tot în cadrul aceleiaşi modalităţi există şi executarea silită directă a obligaţiilor de a face sau a nu face ceva care implică faptul personal al debitorului. iar în caz de împotrivire. a predării bunurilor imobile şi a executării altor obligaţii de a face sau a obligaţiei de a nu face: predarea silită a bunurilor mobile. În cazul executării silite directe imobiliare. În vederea executării silite a obligaţiei.). determinat prin cantitate şi calitate. sau încuviinţarea de a executa creditorul obligaţia debitorului. Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur.debitorului. executarea silită directă va fi mobiliară sau imobiliară. Executarea silită directă sau în natură se realizează sub trei forme: a predării bunurilor mobile. obligaţie de a face. aceleaşi etape ca şi în cazul predării silite a bunurilor mobile. punându-l pe creditor în drepturile sale. nu-şi îndeplineşte obligaţia în termen de o zi de la primirea somaţiei. 575 C. predarea lui se va face prin executare silită (art. Procesul-verbal menţionat constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului. executorul va încredinţa aceste bunuri în păstrarea unui custode. dacă partea obligată să părăsească ori să predea un imobil nu-şi îndeplineşte această obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. dar pe cheltuiala acestuia.-Procedura predării silite a bunurilor debutează printr-o somaţie transmisă prin executorul judecătoresc debitorului. stabilite prin titlul executoriu. va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice. stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul. Dacă partea obligată să predea un bun mobil. Această modalitate de executare mai este cunoscută şi sub denumirea de executare silită în natură. Această procedură cuprinde. ca o sancţiune constând în plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei în natura sa specifică. proc. a unei acţiuni în evacuare şi în cazul oricărei hotărâri prin care s-a dispus restituirea sau predarea unui bun imobil. executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la debitor sau de la persoana la care se află. ea va fi îndepărtată prin executare silită. civ. 137 . executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul. Astfel. mobil sau imobil. executorul judecătoresc este cel de la locul aşezării bunului. după natura bunului. În scopul realizării executării. iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit.

Vocaţia de a deveni parte într-un raport juridic de poprire are un caracter general. creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare. dacă este cazul. dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face. denumit şi creditor popritor. dată cu citarea părţilor. să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane. debitorul urmărit. de regulă. stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. Astfel. prin încheiere irevocabilă. cuprinsă întrun titlu executoriu. după caz. Poprirea poate fi folosită nu numai în cazul în care debitorul este o persoană fizică. dată cu citarea părţilor. ci şi în cazul în care acesta are calitatea de persoană juridică.pe cheltuiala debitorului. 47) Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent). în termen de 10 zile de la primirea somaţiei. să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane. acesta va putea obţine. poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri ce conferă supleţe şi rapiditate în recuperarea creditului. În cadrul unei popriri participă. executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face-Necesitatea executării silite se poate ivi nu doar în cazul în care urmăritul a fost obligat printr-un titlu executoriu să predea un bun mobil sau imobil determinat. Instanţa sesizată de creditor poate obliga pe debitor. Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaţiei creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese. între 138 . Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat. acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei. să plătească. căci nimeni nu se poate sustrage. denumită terţ poprit.000 lei. Despre îndeplinirea executării potrivit prevederilor prezentei secţiuni executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal. în principiu. în favoarea statului. de la această procedură. ci şi atunci când el a fost obligat să facă ceva sau să se abţină de la o anumită acţiune. lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face. Pe de altă parte. Aceste dispoziţiile sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face. denumit şi debitor poprit şi o terţă persoană. prin intermediul executorului judecătoresc. o amendă civilă de la 200. jandarmerie sau al altor agenţi ai forţei publice. trei subiecţi de drept: creditorul urmăritor. Poprirea este acea formă a executării silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. care datorează o sumă de bani debitorului urmărit. pe socoteala debitorului.000 lei la 500. concursul organelor de poliţie. prin încheiere irevocabilă. prin aplicarea unei amenzi civile. elemente de natură a o face preferabilă altor proceduri execuţionale. dată cu citarea părţilor. prin încheiere irevocabilă. Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul. Dacă debitorul se opune la executarea obligaţiei de către creditor. pe cheltuiala debitorului.

Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă la o altă unitate sau este pensionat. cu afectaţiune specială. de validare a popririi. care-şi au izvorul. sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani. Prin adresa de înfiinţare sau. precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. întreaga valoare a creanţei la dispoziţia creditorului urmăritor. Dintre aceste raporturi juridice două preced înfiinţarea popririi. de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii. precum şi de raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit. prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu. Cel de-al treilea raport juridic este tot un raport de creanţă. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile. Al treilea raport juridic implicat într-o poprire are un caracter cu totul particular. comunicată celei de-a treia persoane. interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora. din oficiu. în sensul că acesta din urmă va trebui să plătească sumele datorate debitorului .în limitele necesare pentru acoperirea creanţei . se va comunica terţului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor pe care le are. Potrivit legii. Este vorba de raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit. acesta din urmă caracterizându-se prin aceea că terţul este dator faţă de debitorul urmărit. ci ia naştere tocmai în cadrul procedurii de urmărire silită. cel mai adesea. după caz. raporturi de creanţă. Dar acest raport juridic se creează prin adresa de înfiinţare sau. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc. Cele două raporturi juridice menţionate sunt raporturi de drept substanţial. Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii.aceste trei subiecte de drept se stabilesc tot atâtea raporturi juridice. de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit. în raporturile contractuale dintre părţi. Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează. În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură asigurătorie şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu. Poprirea se înfiinţează fără somaţie. care devine terţ poprit. după caz. declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit. înfiinţarea popririi se dispune de instanţa de fond. În aceste cazuri. care va înştiinţa de îndată pe terţul poprit.direct în mâinile creditorului urmăritor. înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată. unitatea de la 139 . un raport de la creditor la debitor. căci el nu precede raportul execuţional. prin sentinţa de validare ia naştere raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi terţul poprit. În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane. în sensul că debitorul poprit este creditor al terţului. Pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. Obiectul popririi îl constituie sumele de bani pe care terţul poprit le datorează debitorului urmărit.

b) să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia. Instanţa va cita creditorul urmăritor. dacă este cazul. în cazul popririlor pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. După aflarea noului loc de muncă al debitorului. la data sesizării băncii. după caz. terţul poprit. Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi. dacă legea nu prevede altfel. creditorul. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu terţul poprit nu va face nici o altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată. devine terţ poprit. Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate. de la scadenţa acestora. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. sumele existente. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii.care pleacă debitorul va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului competent de ocrotire socială care. la reşedinţa indicată. Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri. în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă. cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului. debitorul şi terţul poprit şi. poate sesiza instanţa de executare. executorului ori creditorilor numele şi adresa celorlalţi creditori. ea îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. Dacă debitorul părăseşte unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă. În cazul debitorului titular de conturi bancare. Creditorilor care nu locuiesc sau nu-şi au sediul în localitatea unde funcţionează executorul. precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. debitorul sau organul de executare. terţul poprit va comunica. după caz. creditorul îl va aduce la cunoştinţă unităţii de la care debitorul a plecat. în vederea validării popririi. dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului. terţul poprit este obligat: a) să consemneze suma de bani sau. În cazul în care sunt înfiinţate mai multe popriri şi sumele cuvenite creditorilor depăşesc suma urmăribilă din veniturile debitorului. va da o hotărâre de validare a 140 . să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului. în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit. În termen de 15 zile de la comunicarea popririi. precum şi sumele poprite de fiecare în parte. iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor. numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume. La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau. de la data primirii acestor acte. va reţine şi va consemna suma urmăribilă şi va depune dovada consemnării la executorul judecătoresc. acesta le va trimite sumele plătite de terţul poprit pe cheltuiala debitorului. inclusiv în cazul în care.

validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente. Sunt expropriabile numai bunurile proprietate privata. Terţul poprit. Nu sunt supuse executarii silite prin poprire a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. după caz. Exproprierea este de competenta tribunalului care va stabili intinderea despagubirilor. iar în caz contrar. poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă. va hotărî desfiinţarea popririi. Exproprierea produce urmatoarele efecte: 141 . 48) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. În caz de nerespectare a acestor obligaţii. din oficiu. pe baza hotărârii de validare care constituie titlu executoriu. cu reacredinţă. cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. prin htarare judecatoreasca a unor imobile. va putea fi amendat. în limita creanţei. Prin expropriere intelegem trecerea fortata in proprietate publica. precum şi la eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute. infiintarea popririi se dispune de instanta de fond. aflate in proprietate privata cu o dreapta si prealabila despagubire. de indata ce hotararea este executorie potrivit legii. Noţiune. suma datorată debitorului. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte.popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului. vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. După validarea popririi terţul poprit va proceda. cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor. b) sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. Dacă sumele sunt datorate periodic. Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale. pentru o cauza de utilitate publica. dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi. executorul va proceda la valorificarea lor ţinând seama şi de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri. Propunerile de expropriere si procesul-verbal intocmit de comisia de cercetare prealabila se notifica persoanelor titulare de drepturi reale asupra imobilelor in cauza care pot face intampinare in 15 zile care vor fi solutionate in 30 zile de o comisie constituita in acest sens care va vota in secret. a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi. Efecte. hotararea se motiveaza si se comunica partilor in 15 zile. Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului. la consemnarea sau plată. de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit. c) sumele necesare platii drepturilor salariale. prin aceeaşi hotărâre.Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii. executarea silită se va face împotriva terţului poprit. Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes local sau national dupa o cercetare prealabila. Obiect. care.

Prin forma actului juridic civil se intelege acea conditie de validare a actelor juridice care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice.atat timp cat nu s-a platit datoria.legea (Codul Civil) acorda creditorului dreptul de a refuza. are trei acceptiuni: forma ceruta ad validatem – necesara pentru valabilitatea actului juridic.Existenta lui se deduce dintr-o serie de texte razlete cand. comostenitorului tinut la raport (art 771). forma. 50) Garantarea obligaţiilor. Dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului este recunoscut fostului proprietar daca lucrarile nu au fost incepute si expropriatorul s-a decis sa instraineze imobilul.dreptul de retentie nu este reglementat de Codul Civil sub forma unei institutii aparte.lucratorului ce lucreaza cu materia prima a clientului (art 508).are dreptul sa tina lucrul respectiv. sinonima cu “conditii de forma”. 49) Forma actului juridic civil. forma actului juridic civil reprezinta modalitatea de exteriorizare a vointei reale si este guvernata de principiul consensualismului.depozitarului (art 1618.creditorului gajist (art 142 . intr-o materie sau alta.Astfel. In sens restrans.Dreptul de retentie ni se prezinta ca un adevarat drept real de garantie imperfect in virtutea caruia cel ce detine un bun mobil sau imobil al altcuiva.sa refuze deci restituirea lui. Spre deosebire de celelalte garantii reale care au o reglementare distincta in Codul Civil sau in alte legi speciale. se sting drepturile derivate din dreptul de proprietate. Cererea se introduce la tribunal. Dreptul de retenţie.restituirea unui lucru apartinand debitorului sau cu toate ca nu a primit acel lucru printr-un contract de gaj. forma ceruta ad probationem – necesara pentru probarea actului juridic.cumparatorului cu pact de rascumparare (art 1377).acest drept este conferit vanzatorului (art. dreptul de ipoteca se stramuta asupra despagubirii. se sting drepturile personale. forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti (in caz de nerespectare terta persoana poate face abstractie de actul juridic). Proprietarul expropriat are urmatoarele drepturi: dreptul de a cere si obtine retrocedarea imobilului exista daca sunt indeplinite doua conditii: imobilele expropriate nu au fost utilizate timp de un an pentru realizarea scopului si nu a fost facuta o noua declaratie de utilitate publica. In sens larg.pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele de bani pe care le-a cheltuit cu conservarea.posesorului unui lucru furat si vandut in targ (art 1910).imobilul trece in proprietate publica.locatarului sau chiriasului (art 1444).pe care trebuie sa-l restituie.1619).intretinerea ori imbunatatirea acelui bun.1322 Cod Civil).

Astfel.este platit inaintea celorlalti.Astazi este unanim admis ca dreptul de retentie poate fi stabilit oricand pe cale conventionala printr-un contract nenumit.1694). Uneori. Desigur aceata enumerare nu este limitativa.pana ce acesta ii va achita cheltuielile facute pentru indeplinirea mandatului.complete si generale din Codul Civil.efecte asemanatoare privilegiului.sa existe un debitum cum re iunctum.Fara a putea opune celorlalti creditori chirografari vreo clauza legala de preferinta.aplicabila nu doar contractelor sinalagmatice propriu zise ci si asa-numitelor contracte sinalagmatice imperfecte.proprietarului expropriat (art 481).dar nu intotdeauna dreptul de retentie poate constitui o expresie a exceptiei de neindeplinire a contractului.In toate cazurile pentru ca dreptul de retentie sa poata fi aplicabil se cere ca bunul referitor la care se invoca sa fie proprietatea exclusiva a celui ce este debitorul detinatorului.desi creditor chirografar.dar si atunci cand detinerea lucrului si creanta corelativa sunt prilejuite de acelasi raport juridic-de exemplu retinerea de catre mandatar a lucrurilor pe care le-a primit pentru mandant. Tratatele mai vechi relateaza pe larg lupta dintre partizanii interpretarii limitative si cei ai interpretarii extensive.dreptul de retentie are un fundament obiectiv.Aceasta conexiune poate fi uneori corelata cu un contract-de exemplu de depozit-insa ea poate fi.Spre deosebire de exceptia de neexecutare a contractului.respectiv intre cei ce sustineau ca dreptul de retentie nu exista decat in cazurile expres si limitativ prevazute de lege pe de o parte si cei care opinau ca el reprezinta un principiu general al dreptului nostru civil care isi gaseste aplicabilitate ori de cate ori exista o legatura intre o datorie si un obiect.teoria dreptului de retentie este opera doctinei.alteori.in atare situatie. Mai consideram a fi util a aminti ca retentia se poate 143 .Cel de-al doilea principiu a sfarsit prin a se impune.in ceea ce priveste cheltuielile pretinse.precum si indivizibil. In lipsa unei reglementari exprese.intrucat izvoraste dintr-un raport contractual sinalagmatic.adica se extinde asupra intregului bun pana la achitarea integrala a datoriei.cazurile prevazute de lege nefiind decat aplicatii practice ale acestui principiu general in anumite materii.Sfera sa de aplicabilitate este insa mult mai larga.astfel spus. Desi mai putin energic decat celelalte garantii dreptul de retentie isi releva insa eficacitatea pe plan practic.putand fi inlaturata prin executarea partiala a obligatiei principale.de exemplu chiar posesorul de rea-credinta al unui bun imobil revendicat de adevaratul proprietar poate retine imobilul pana ce i se vor restitui conform legii cheltuielile facute cu bunul In acest context trebuie remarcat faptul ca notiunea de conexiune a datoriei cu lucrul trebuie interpretata foarte larg. Elementul de baza pe care se intemeiaza facultatea conferita creditorului este conexitatea obiectiva dintre un lucru si o datorie.dreptul de retentie producand astfel.La randul sau Codul Comercial certifica existenta dreptului de retentie in art 815 in ceea ce priveste marfurile vandute dar nepredate atunci cand cumparatorul a fost declarat in faliment.care are un caracter relativ.total desprinsa de un contract preexistent.el este opozabil tuturor.in virtutea exceptiei izvorate din dreptul de retentie.se considera ca exista conexiune nu numai cand creanta s-a nascut in legatura cu lucrul.retentorul.

in general.tertilor achizitori ai bunului al caror titlu este posterior detentiunii lucrului si. Partizanii teoriei dreptului real se bazau pe argumentul opozabilitatii erga omnes al acestuia.nu au alta obligatie decat aceea de a nu face nimic de natura sa stanjeneasca exercitiul acestor prerogative.susceptibil de detentiune materiala (chiar si asupra titlului constatator al dreptului de proprietate).000 D.esentiale drepturilor reale. fiind un drept 144 .Ca atare. Aceste concluzii sunt sprijinite si de jurisprudenta recenta care. fara.in actiunea reclamantului pentru evacuare.exercita asupra oricarui lucru mobil sau imobil. indivizibil.in principiu. parata a formulat cerere reconventionala pentru instituirea unui drept de retentie asupra imobilului.in opinia noastra. insa.M. ca insuficient timbrata. cu motivarea ca.Disparitia consecintelor nu atrage niciodata pe cea a cauzei.ca dreptul de retentie ar fi opozabil tuturor:proprietarului lucrului.intr-un litigiu referitor la posibilitatea acordarii dreptului de retentie a opinat in sensul existentei unui drept real de garantie imperfect si l-a tratat ca atare (inclusiv din punctul de vedere al timbrajului..creditorilor privilegiati sau ipotecari.neindividualizate. Cu privire la natura juridica a dreptului de retentie vechii autori au discutat timp indelungat daca el imbraca caracterele unui drept real sau pe cele ale unui drept personal.in calitate de subiecte pasive. admitand actiunea.Ele nu presupun insa un raport direct intre o persoana si un lucru.o garantie pur pasiva care nu confera atributul de urmarire.Afirmatia ca ar exista drepturi personale erga omnes contrazice insasi definitia acestora.Deosebirea de esenta dintre drepturile reale si cele personale (sau de creanta) porneste de la faptul ca aceste drepturi reale indreptatesc pe titularii lor sa exercite animite prerogative in legatura cu un lucru fara interventia activa a altor persoane care.dreptul de retentie nu confera titularului lui doua atribute deosebit de importante:dreptul de urmarire si dreptul de preferinta. cererea acesteia fiind anulata. pana i se va restitui avansul achitat. Nu putem sa nu remarcam lipsa de consiustenta a acestei teze.Se admite intr-adevar.opozabil erga omnes. a se pretinde si obligarea reclamantului la plata acestei sume.creditorilor chirografar ai acestuia. dreptul de retentie. a dispus evacuarea paratei.Dreptul de urmarire si dreptul de preferina nu sunt.Drepturile personale sunt definite la randul lor prin aceea ca titularii lor nu pot pretinde subiectelor pasive ale unui raport juridic dat sa efectueze o anumita prestatie.el nu constituie un drept real. de 15. Impotriva acestui punct de vedere sustinatorii tezei dreptului personal obiecteaza ca.ci simple consecinte ale acestuia.raportul logic este intotdeauna invers.realizarea dreptului nefiind cu putinta decat-nemijlocit-prin aceasta indeplinire. conferind o simpla detentie precara si nu o posesie. Lipsa lor va configura un drept real sui generis dar nu il va transforma intr-un drept presonal atata timp cat elementele esentiale.respectiv opozabilitatea erga omnes se pastreaza.ci un drept personal cu atribute specifice.Judecatoria Suceava. Astfel. Astfel putem concluziona afirmand ca dreptul de retentie este un drept real de garantie imperfect.care constau tocmai in aceasta opozabilitate generala.Esenta drepturilor reale este deci opozabiliatea erga omnes.oricaror terti.desi opozabil erga omnes.

este justificat si cum taxa legala datorata este achitata.care isi poate realiza creanta fie pe calea darii in plata.015. Intr-o prima opinie s-a afirmat ca exceptia dreptului de retentie-si deci imosibilitatea restituirii imediate a lucrului-este 145 . taxa care.Culpa este apreciata cu maximum de exigenta. 13 din Legea nr.face ca riscul pieirii fortuite a lucrului sa fie suportat de catre creditorul restituirii lucrului.000 lei timbru judiciar mobil (valori aplicate la data solutionarii litigiului).Obiectul cererii reconventionale il constituie doar instituirea unui drept de retentie asupra imobilului.Proprietarul lucrului.M.creanta garantata nu se stnge si nici nu se diminueaza corespunzator valoarea lucrului pierit.asa cum o poate face creditorul gajist asupra bunurilor mobile.In aceste conditii. decizia va fi casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal. pentru judecarea pe fond a cererii. Dreptul de retentie.iar cele utile doar in masura in care au creat un spor de valoare si nu au fost disproportionate in raport de valoarea lucrului. refuzul paratei de a achita taxa de timbru de 6. Odata cu achitarea integrala a datoriei inceteaza dreptul la retentie si ia nastere in sarcina retentorului obligatia de restituire. care a respins apelul paratei. aspect necontestat nici de reclamant.Aceasta sentinta a fost mentinuta de Tribunalul Suceava.spre a fi alocata cu preferinta asupra pretului. 146/1997 cu suma de 20. fara insa a pretinde obligarea acesteia la restituirea avansului.sub controlul justitiei.000 D..real imperfect. Dreptul de preferinta confera titularului sau o simpla detentiune precara.la randul sau trebuie sa despagubeasca pe creditorul retentor pentru toate daunele cauzate de lucru cu ocazia detinerii acestuia.nu confera titularului sau cele doua atribute:de urmarire si de preferinta si nici posibilitatea de a vinde lucrul pentru a fi platit din pretul obtinut. dreptul de retentie este un drept real imperfect. dar neevaluabil in bani. a si fost achitata de parata la instanta de fond. La randul sau creditorul restituirii lucrului are obligatia de a despagubi pe retentor pentru toate cheltuielile necesare si utile facute cu conservarea acestuia.Ca atare. trebuia achitata taxa de timbru la valoarea datoriei pretinsa de parata. In ceea ce priveste posibilitatea acordarii dreptului de retentie pentru garantarea obligatiilor reciproce de restituire a prestatiilor executate in temeiul unui act juridic nul exista o controversa.)Obligatia de restituire a cheltuielilor depinde de natura acestora:cele necesare vor fi restituie integral. Acordarea dreptului de retentie neoperand un transfer de proprietate. taxabil conform art.000 lei si 3.000 lei. recursul va fi admis.fie pe calea vanzarii lucrului la licitatie. justificat de faptul ca parata a achitat avansul de 15.raspunderea operand nu numai pentru dol si culpa lata ci si pentru culpa levis deoarece dreptul de retentie profita debitorului restituirii lucrului.astfel incat existenta lui nu duce la dobandirea fructelor (aceasta prerogativa apartine proprietarului) afara de cazul in care prin conventie s-a stabilit astfel si nici la dobandirea prin uzucapiune a proprietatii lucrului.Aceasta presupune existenta in sarcina creditorului retentor a obligatiei de conservare a bunului precum si raspunderea sa pentru pieirea sau stricaciunea lucrului provenita din culpa sa.desi de natura reala.Desi pieirea lucrului nu face sa inceteze dreptul de retentie. de altfel.

la mentinerea unor efecte ale actului juridic lovit de nulitate.in opinia noastra nimic nu se opune ca dreptul de retentie sa fie invocat si pe calea unei contestatii la executarea unei hotarari privind restituirea (exista si opinia contrara).ar duce.In masura in care problema restituirii sau a evacuarii nu a fost discutata in mod expres in procesul de partaj.dimpotriva la accelerarea desfiintarii efectelor sale fata de toate partile si restabilirea situatiei anterioare.se considera ca hotararea pronuntata privind partajarea bunurilor este executorie prin ea insasi.redobandirea posesiei bunului neputanu-se face decat dupa executarea creantei.interese care sunt in masura sa sprijine si sa urgenteze repunerea partilor in situatia anterioara.fara a mai fi necesara nici o actiune in restituire sau in evacuare.Acordandu-se dreptul de retentie creditorului care a intrat in posesia lucrului in temeiul unui act juridic nul.Dreptul de retentie isi releva eficacitatea practica deoarece fiind lipsit de folosinta lucrului.Asadar.de vreme ce detinatorul lucrului ar avea posibilitatea de a-l folosi si dupa constatarea nulitatii.ci.In aceasta ultima ipoteza ne referim in principal la hotararea ce pune capat unui proces de partaj.in nici un caz. pentru ca detentorul sa fie in situatia de a-si face toate apararile.Acordarea dreptului de retentie.in esenta.cat priveste restituirea lucrurilor de catre cel care la detine ori.Cu toate acestea.evacuarea lui. Referitor la aspectele de ordin procesual.pentru a reintra in posesia lucrului.impotriva prevederilor art 1 alin 3 din Decretului nr 167/1958.sa poata opune dreptul sau de retentie.de vreme ce creditorul ar obtine conservarea dreptului sau la restituire pe timp nelimitat.Inadmisibilitatea acordarii dreptului de retentie in acest caz s-a motivat si pe necesitatea asigurarii unei identitati a efectelor nulitatii.nu poate genera o solutie de fapt contrara intereselor ocrotite prin dispozitiile legale imperative.In sprijinul acestui punct de vedere s-au adus si dispozitiile Decretului nr 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.pe cale ocolita.deeoarece el s-ar grefa pe un act juridic nul care. In cea de-a doua opinie.sub rezerva ca exercitiul dreptului de retentie sa nu fie incompatibil cu interese majore.ceea ce a facut ca detentorul sa nu poata invoca dreptul sau de retentie.debitorul se va grabi sa-si achite datoria.ale carui efecte ar fi inlaturate.dupa caz.obligand astfel pe reclamant sa-si execute si 146 .inadmisibila.in cauze ce au ca obiect actiuni in restituirea lucrului.ijnseamna a recunoaste acestuia o situatie juridica mult mai avantajoasa si garantii de care nu ar putea beneficia creditorul care nu a intrat in posesia bunului.spre care inclinam se recunoaste posibilitatea acordarii dreptului de retentie motivat de faptul ca instituirea acestei garantii nu tinde la mentinerea efectelor nulitatii.prin aceasta micsorand in mod sensibil interesul sau de a urmari executarea creantei.cand.consideram ca trebuie sa i se recunoasca posibilitatea ca pe calea contestatiei la executare.de regula dreptul de retentie se invoca pe cale de exceptie.ori de cate ori dreptul de retentie s-a nascut ulterior hotararii de restituire sau daca in procesul dintre parti problema restituirii sau a evacuarii nu a fostdiscutata in mod de sine statator.dreptul de retentie ar opera.potrivit practicii devenite constante a Tribunalului Suprem.

fidejusiunea nu poate intrece ca intindere datoria debitorului si nici nu poate fi facuta in conditii oneroase. in sensul ca da nastere la o singura obligatie. legala .el obligatia ce-i revine (de a-i plati de exemplu sulta pe care eventual o datoreaza sau cheltuielile facute cu lucrul-desigur in ipoteza in care exista un debitum cum re iunctum). daca acesta nu o va executa.De aici rezulta urmatoarele consecinte: fidejusiunea va urma soarta obligatiei principale.intr-o cauza litigioasa.Daca a devenit insolvabil. judiciara . Fidejusiunea sau cautiunea este un contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. trebuie adus un altul. a fie o persoana solvabila. cu atat mai mult se justifica posibilitatea recunoasterii dreptului de retentie pe aceasta cale. instanta judecatoreasca este cea care dispune aducerea unui fidejusor.cand insusi creditorul sau debitorul cad de acord asupra necesitatii aducerii unui garant. este un contract cu titlu gratuit. Caractere juridice este un contract accesoriu fata de obligatia principala pe care o are debitorul fata de creditor. deoarece fidejusorul nu urmareste sa obtina de la creditorul cu care a incheiat conventia o contraprestatie.precum si la cheltuielile necesitate de urmarirea silita.fidejusorul trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale de solvabilitate si domiciliul Daca debitorul are obligatia de a aduce un fidejusor acesta trebuie sa fie: o persoana capabila de a contracta. in toate cazurile.dee vreme ce aceasta nu s-a putut face in timpul procesului de partaj ori el s-a nascut dupa pronuntarea hotararii ce se executa. este un contract consensual –deci simplul acord de vointa al partilor este suficient pentru incheierea sa valabila. fidejusiunea nedeterminata a unei obligatii principale se intinde si la toate accesoriile acelei obligatii de exemplu la dabanzi.cand debitorul aduce un garant ca urmare a unei dispozitii legale. Fidejusiunea poate fi de trei feluri: conventionala . cea a fidejusorului fata de creditor.Daca fidejusorul devenit 147 . 51) Garantarea obligaţiilor. Recunoasterea dreptului de retentie pe calea contestatiei la executare suspenda executarea inceputa in baza hotararii de partaj pana la achitarea integrala a sultei iar in temeiul art 16 lit c din Decretul nr 167/1958 prescriptia executarii in privinta predarii lucrului se intrerupe fara a se intrerupe si prescriptia executarii sultei. cat priveste cauzele de validitate si cele de stingere. Fidejusiunea. cu privire la garantarea obligatiei debitorului.Daca s-a recunoscut posibilitatea rezolvarii pe calea contestatiei la executare a unor probleme care tin de fondul pricinii. Existenta fidejusiunii legale si judecatoresti nu contrazice caracterul de contract al fidejusiunii. Conditii cerute in persoana fidejusorului-In afara conditiilor generale privind capacitatea de a contracta. este un contract unilateral. In toate cazurile ea trabuie sa fie expresa.

care s-a indreptat cu urmarirea impotriva sa. sa aiba domiciliul in raza teritoriala a tribunalului judetean in care trebuie sa execute obligatia Orice obligatie poate fi garantata prin fidejusiune. sunt garantate atat obligatiile existente cat si obligatiile viitoare sau chiar si cele eventuale. Se poate folosi si o actiune intemeiata pe mandat. inclusiv obligatiile intuitu personae De regula. de a cere creditorului. garantase pentru mai multi debitori ce erau tinuti solidar pentru una si aceeasi datorie. Pentru a fi admisa aceasta actiune.Fidejusorul poate deci 148 .insolvabil a fost stabilit in virtutea unei conventii. Temeiul regresului il constituie de regula. care garanteaza fata de unul si acelasi creditor. Raporturile dintre fidejusor si debitorul principal-Daca fidejusorul a platit datoria. pt repetitiunea sumei totale ce a platit Fidejusorul pierde dreptul de regres impotriva debitorului principal daca: nu a instiintat pe debitor despre efectuarea platii. in ipoteza in care exista mai multi fidejusori.fidejusorul are regres in contra fiecaruia dintre ei. daca nu va fi indestulat. etc. Principiul in aceasta situatie este ca fiecare dintre fidejusori raspunde pentru datoria intreaga. astfel incat acesta din urma plateste o a doua oara.pentru una si aceeasi datorie. conditii. subrogarea legala in drepturile creditorului platit. creditorul poate sa urmareasca direct pe fidejusor pentru executarea creantei. termene.dintre care doua sunt caracteristice pentru fidejusiune: beneficiul de discutie si beneficiul de diviziune. Raporturile dintre creditor si fidejusor Principiul care domina aceasta categorie de raporturi este acela ca in caz de neexecutare din partea debitorului. ori pe gestiunea intereselor altei persoane O situatie speciala este aceea in care fidejusorul care a platit intreaga datorie. fidejusorul trebuie sa indice creditorului bunurile debitorului principal care pot fi urmarite. aceasta egula nu se aplica. Fidejusorul poate recupera de la debitor suma platita creditorului si cheltuielile pe care le-a facut dupa ce a notificat debitorului inceperea urmaririi de catre creditor. sa urmareasca mai intai bunurile debitorului si numai dupa aceea. el se poate intoarce impotriva debitorului si aceasta chiar in situatia in care a garantat fara stiinta debitorului. sa-l urmareasca pe el. In aceasta situatie . Beneficiul de diviziune nu mai poate fi invocat daca fidejusorul a renuntat la el In randul exceptiilor de ordin general pe care le poate invoca fidejusorul mentionam exceptiile personale ce decurg din insusi contractul de fidejusiune : cele privind validitatea contractului. bunurile astfel indicate sa se afle in raza teritoriala a tribunalului judetean in care trebuie sa se faca plata. Fidejusorul poate invoca unele exceptii privind urmarirea initiata de creditor. Nu se poate invoca beneficiul de discutie in urmatoarele situatii: daca fidejusorul a renuntat la acest beneficiu ori s-a oligat solidar cu debitorul principal (in acest caz se aplica regulile solidaritatii) in cazul fidejusiunii judecatoresti Beneficiul de diviziune – constituie tot o facultate recunoscuta fidejusorului . trebuie intrunite anumite conditii: invocarea beneficiului trebuie sa aiba loc inainte de a se fi trecut la judecarea fondului procesului privind urmarirea fidejusorului. Beneficiul de discutie este o facultate pe care legea o confera fidejusorului. Acest principiu permite creditorului sa se adreseze unuia dintre fidejusori pentru tot.

Conditii de forma: contractul de ipoteca este un contract solemn.pretinde creditorului sa-i restituie ce a platit. nu se pot ipoteca bunurile altuia. Raporturile dintre fidejusori-Daca sunt mai multi cofidejusori pentru unul si acelasi debitor.ca urmare a stingerii obligatiei principale. Ipoteca Ipoteca este o garantie reala.printr-o actiune de regres divizibila impotriva celorlalti fidejusori. iar acesta face dovada ca ar fi avut mijloace de stingere a datoriei. ci numai de asigurarea opozabilitatii si a rangului 149 . Conditii de publicitate: acestea nu tin de caracterul solemn al contractului de ipoteca. 52) Garantarea obligaţiilor. conditii privind persoana constituientului: cel ce o constituie trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu. independent de soarta obligatiei principale. printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu. ipoteca trebuind sa fie incheiata prin inscris autentic. compensatia opusa de catre fidejusor creditorului. sintetic. anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil). CONDITII: ipoteca nu va putea fi constituita decat prin act autentic. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unei ipoteci. Deasemenea. aceeasi conditie va afecta si ipoteca. a platit datoria fara sa fi fost urmarit si fara sa fi instiintat pe debitor. sa fie determinata in ceea ce priveste valoarea creantei. pot fi ipotecate numai imobilele (care se afla in circuitul civil) impreuna cu accesoriile lor care sunt imobile prin destinatie. cel ce o constituie trebuie sa aiba calitatea de proprietar actual al imobilului ce se ipotecheaza. servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau. decat cu consimtamantul lor expres. sa fie determinata cu privire la imobilul afectat.in acest caz fidejusorul poate cere restituirea de catre creditor a ceea ce a platit. cand din culpa creditorului. daca dreptul de proprietate al constituientului este sub conditie suspensiva sau rezolutorie. fidejusorul nu ar mai avea posibilitatea sa dobandeasca prin plata datoriei principale privilegiile si ipotecile de care beneficia creditorul (cazul neglijentei creditorului care nu a conservat garantiile care asigurau creanta principala). confuziunea intre patrimoniul creditorului si al fidejusorului. precum si uzufructul asupra unor imobile. Iar. Stingerea fidejusiunii-Se stinge – in mod indirect. ipoteca este o garantie reala. indiferent daca acestea apartin persoanelor fizice sau juridice. imobiliara. fiindu-i aplicabile modurile de stingere a obligatiilor: remiterea fidejusiunii (renuntarea creditorului la garantie). constand dintr-un drept real accesoriu asupra unui imobil al debitorului. Nu se va stinge fidejusiunea cand plata a fost facuta nu de catre debitor. inscriptiile ipotecare se fac la judecatoria in a carei raza teritoriala sunt situate imobilele ipotecate. ci de catre un tert care se subroga in drepturile creditorului platit Fidejusiunea -> se poate stinge si pe cale directa. fidejusorul care a platit datoria se poate intoarce. ipoteca trebuie sa fie specializata sub un dublu aspect.

RISCURI/DEZAVANTAJE: fiind o obligatie accesorie obligatiei principale garantate. ipoteca are aceeasi soarta ca si principalul – “accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaza principalul). ipoteca continua sa existe asupra intregului imobil. cheltuielile privind inregistrarea si asigurarea imobilului ipotecat sunt in sarcina debitorului (imprumutatului). in acest interval. a unei cereri si a unei taxe de timbru judiciar judecatorul delegat cu tinerea cadastrului va dispune (binenteles. In raport cu creditorul: are un drept de urmarire a imobilului in mana oricui s-ar afla. Deci. In raport cu tertii dobanditori ai imobilului ipotecat: fata de acestia. dar. ei putand achizitiona imobilul ipotecat sub conditia de a-l prelua cu tot cu sarcina ce-l greveaza. la scadenta daca debitorul nu onoreaza creanta. creditorul poate cere executarea silita (in cf.. nerespectarea formei autentice a contractului de ipoteca duce la nulitatea absoluta a acestuia. este necesar sa se indice inscriptia primitiva). grevat de ipoteca constituita asupra lui. rangul capatandu-se din momentul in care inscrierea a fost facuta in mod valabil. chiar daca a fost platita o parte din datorie si chiar daca. in raport cu debitorul: acesta pastreaza detentia imobilului ipotecat. conditie. pot aparea evenimente neprevazute (ex:incendiu. dupa verificarea actelor) prin incheiere inscrierea ipotecii in registrul de carte funciara. are dreptul de a instraina imobilul ipotecat. nerespectarea formalitatilor de publicitae este sanctionata cu nulitatea inscrierii. are dreptul sa culeaga fructele ca orice proprietar. pana la plata ultimei rate scadente. in caz de executare silita. 150 . cum ipoteca este folosita cel mai adesea la vanzarile/creditele pe termen mijlociu sau lung. imobilul se va stramuta catre noul dobanditor. AVANTAJE: creditorul ipotecar are dreptul de a urmari imobilul ipotecat in mana oricui s-ar gasi acesta. etc creditorii ipotecari sunt preferati celor chirografari.de preferinta ale ipotecii. inscriptiile ipotecare conserva dreptul de privilegiu si de ipoteca in curs de 15 ani din ziua in care s-au facut inscriptiile (dupa aceasta data efectul lor incetand daca nu au fost prelungite – pentru ca inscriptia reinnoita sa-si pastreze rangul initial. ceea ce inseamna ca ipoteca nu va fi opozabila si nu va capata rang decat din momentul inregistrarii sale regulate. etc) si ipoteca va fi la randul ei va fi afectata de acestea. Pe baza actelor autentificate. cu OG nr. inundatii. in acest caz. EFECTE: se constituie un drept de creanta a creditorului numai asupra bunurilor imobile (sau imobile prin destinatie) ale debitorului. faliment. in caz de partaj a unui imobil ipotecat. daca obligatia principala este afectata de modalitati (termen.11/1996 (cu toate modificarile sale) privind executarea creantelor bugetare). astfel: partile incheie un contract de ipoteca dupa care se prezinta cu acesta la notariat personal (sau prin mandatari cu procura speciala si autentica). imobilul trece in lotul unuia dintre copartasi (acesta va trebui sa suporte urmarirea pentru intreaga datorie. ipoteca nu constituie o indisponibilizare. iar cei de rangul I creditorilor cu inscriptii ulterioare. intrucat garantia este incorporata in imobil). publicitatea consta in inscrierea ipotecii in cartea funciara de la judecatoria din raza teritoriala a caruia se afla situat imobilul. are un drept de preferinta fata de ceilalti creditori (luandu-se in calcul rangul ipotecii).

Obligatiile gerantului: obligatia de a continua gestiune inceputa pana ce gerantul sau mostenitorii sai vor fi in masura sa o preia. prin fapta sa voluntara si unilaterala si savarseste acte materiale sau juridice in interesul altei persoane. 53) Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane ). gestiunea -. Desi din acest fapt juridic se naste obligatia pentru cel care isi vede marit patrimoniul sau de a restitui. Este o operatie ce consta in aceea ca o persoana intervine. etc) care sa diminueze (uneori chiar substantial) sau chiar sa duca la disparitia bunului imobil asupra careia este constituita ipoteca.cutremure. fata de terti gerantul va fi tinut sa execute toate obligatiile decurgand din actele incheiate in numele siu de gerant Proba gestiunii intereselor altei persoane Faptele materiale pot fi dovedite prin orice mijloc de proba Faptele juridice ( acte juridice ) -. sa fie utila geratului sa-i fie folositoare ( sa se evite o pierdere patrimoniala).gerantul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altuia. atitudinea partilor fata de actele de gestiune -. Actiunea prin care se pretinde restituirea se 151 . Persoana care intervine este -. Gerarea se face fara stirea proprietarului. . gerant Persoana pentru care se actioneaza este -. modalitatea greoaie de constituire (ca timp si formalitati ce trebuiesc indeplinite).acte juridice ( plata unor taxe si impozite ) actele de gestiune nu trebuie sa depaseasca limitele unui act de administrare. Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane.acte materiale ( repararea unui bun al geratului ). de a da socoteala gerantului cu privire la operatiile efectuate. gerat Conditiile gestiunii: obiectul gestiunii: . fara a fi primit mandat din partea acesteia. iar polita de asigurare sa fie emisa pe numele beneficiarului ipotecii. Actele de gestiune trebuie sa fie efectuate cu intentia de a-l obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor. Gerantul nu trebuie sa indeplineasca vreo conditie de capacitate. regulile cu privire la actelel juridice. catre cel care si-a diminuat patrimoniul. 54) Îmbogăţirea fără justă cauză. intotdeauna bunul ipotecat trebuie sa fie asigurat la o societate de asigurari. geratul sa fie complet strain de operatia pe care gerantul o savarseste in interesul sau. Capacitatea partilor-Gerantul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. in efectuarea actelor de gestiune sa depuna diligenta unui bun proprietar. fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic. Obligatiile geratului: va fi obligat a indemniza pe gerant pentru toate cheltuielile necesare utile pe care le-a facut. De aceea. Codul Civil in vigoare nu prevede un text pentru consacrarea principiului restituirii imbogatirii fara justa cauza. in limita maririi.

795 alin. Dat fiind caracterul de exeptie al partajului de ascendent. inainte de a fi indivize intre mostenitorii sai”. cel care si-a micsorat patrimoniul nu poate pretinde mai mult decat diminuarea patrimoniului sau. civ. Ele isi au originea in dreptul roman. nu poate fi revocata unilateral de donator. actio de in rem verso. adica printr-un contract. pe de o parte. fiind un contract. act juridic intre vii de formatie bilaterala. Daca ambele forme au in comun efectul de a atribui individual comostenitorilor bunurile dispunatorului asemenea unui partaj la data decesului acestuia. dreptul cutumiar francez si in legiuirile premergatoare Codului civil roman . partajul de ascendent se realizeaza sub autoritatea si cu vointa ascendentilor despre a caror mostenire este vorba . Uneori. simplul fapt ca parintii au inzestrat pe fiecare din copiii lor cu ocazia casatoriei neputand duce la concluzia existentei unei donatii-partaj.). C. micsorarea unui patrimoniu. Efectele imbogatirii fara justa cauza: cel care si-a marit patrimoniul nu poat fi obligat sa restituie decat in masura cresterii patrimoniului sau. In ambele sale forme. care combina regulile partajului cu cele ale donatiei sau testamentului. partajul de ascenedent este un act mixt. in practica noastra judiciara si in doctrina. inexistenta unui temei juridic al maririi unui patrimoniu pe seama altuia. pe cat este posibil.) si partajarea bunurilor care fac parte din rezerva succesorala prin vointa dispunatorului . ci cel mult a existentei unor donatii ordinare 152 . justificandu-se prin necesitatea de a elimina. 2 C. ele difera insa esential prin faptul ca in timp ce donatia-partaj. care se realizeaza fie prin acordul coindivizarilior. 794 si urmat. in timpul vietii. Partajul de ascendent se poate realiza atat prin donatie (donatiepartaj). 1 C. Partajul de ascendent este actul prin care tatal sau mama ori alt ascendent face in avans. iar pe de alta parte. Spre deosebire de partajul obisnuit. acest element este cu totul neglijat. Conditiile: marirea unui patrimoniu. acesta trebuie sa rezulte in mod neechivoc din actul care se pretinde ca il contine.Dispozitiile legale referitoare la partajul de ascendent (art. testamentul-partaj este un act de formatie unilaterala esentialmente revocabil. neintelegerile dintre mostenitori sau inconvenientele partajului judiciar.numeste -. asa cum s-a facut. se poate realiza numai cu acordul donatarului. caci astfel s-ar imbogati fara just temei 55) Împărţeala de ascendent. civ. repartizarea bunurilor sale intre copiii sau descendentii lui (art. 965 alin. in lipsa lor un asemenea partaj neputand fi facut intrucat s-ar contraveni regulilor de drept comun care prohibesc pactele asupra succesiunilor nedeschise (art. Este un act a carui carcteristica principala este ca ascendentul „imparte bunurile sale.). civ. adica printr-un act juridic unilateral mortis causa (art. fie prin hotarare judecatoreasca.) sunt de exceptie. 794 C. existenta unei legaturi de cauzalitate intre sporirea unui patrimoniu si diminuarea celuilalt. civ. cat si prin testament (testament-partaj).

Succesiunea nu se poate deschide decat la decesul lui de cujus. civ.. Desi.). 795 alin. care. in masura in care nu li se incalca rezerva. avand asadar vocatie utila. nepotii nefiind asadar obligati. Donatia-partaj este asadar un act cu natura mixta. Asadar.Donatia-partaj este un contract (act juridic intre vii) prin care un ascendent dispune irevocabil cu titlu gratuit in timpul vietii de toate sau o parte din bunurile sale prezente in favoarea tuturor copiilor sau descendentilor sai in considerarea drepturilor succesorale ale acestora. C. Dispunatorul trebuie sa aiba capacitatea de a face liberalitati conform dreptului comun.. dar numai in masura in care sarcinile nu sunt mai oneroase decat emolmentul . nu mostenitori . Astfel. procurand un avantaj descendentilor. Este vorba despre un partaj care nu poarta asupra unei succesiuni deschise. poate face donatii in favoarea nepotilor sai de frate. Persoanele care pot beneficia de donatia-partaj. civ. nu pot decat sa se supuna celei dintai. in lipsa unei stipulatii exprese. Persoanele care pot face o donatie-partaj. donatia-partaj are ca finalitate sau functie principala repartizarea bunurilor dispunatorului intre descendentii sai care pot si vor sa vina la mostenirea sa legala. Beneficiari ai donatiei-partaj nu pot fi decat copiii sau ceilalti descendenti ai dispunatorului (art. Cu alte cuvinte. privilegiile neputand rezulta decat din lege . ci mai cu seama elemente de anticipatie succesorala care isi vor produce toate efectele la data decesului dispunatorului . partajul il face insusi ascendentul. sau sa renunte la mostenire. civ. o donatie-partaj cu sarcini intruneste aceasta conditie. fie chiar prin donatia-partaj. Ea presupune cu necesitate cel 153 . copiii gratificati prin donatia-partaj nu pot fi in timpul vietii dispunatorului decat donatari. iar nu vointa descendentilor. 794 C.). numai ca aceasta donatie este una obisnuita chiar daca dispunatorul a caracterizat-o ca donatie-partaj. ci doar anticipeaza asupra succesiunii viitoare a dispunatorului. realizand un partaj anticipat intre acestia. iar privilegiul pentru plata eventualelor sulte este cu totul exclus. Este indiferent daca legatura de rudenie este legitima (din casatorie). 794 si urmat. de pilda. nefiind nedemni sau renuntatori.Primordiala in cazul donatiei-partaj este vointa ascendentului sub autoritatea caruia se face repartizarea bunurilor succesorale. Un unchi. dianfara casatoriei sau din adoptie . dar care sub anumite aspecte apare ca o liberalitate (donatie) . mama si ceilalti ascendenti” (art. care in esenta sa este un partaj. Fara indoiala ca elementul de liberalitate nu poate lipsi. daca vor sa mosteneasca.). O astfel de donatie nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 1 C. este vorba de un act care in forma este o donatie (art. in cadrul careia va fi luat in considerare ca atare . iar nu descendentii mostenitori sub medierea acestuia . la garantia reciproca pentru tulburari si evictiuni pe care si-o datoreaza coindivizarii ulterior partajului. bivalenta. indiferent daca rudenia rezulta din casatorie. nelegitima (dinafara casatoriei) sau din adoptie. De aceea. ascendentul poate favoriza pe unul sau altul dintre descendentii sai facandu-i liberalitati preciputare -. 794 C. Pot face donatii-partaj doar „tatal. chiar daca dispunatorul a prevazut contrariul. nu si alte persoane cum ar fi descendentii sau colateralii. civ. in limitele cotitatii disponibile. dar care nu comporta doar o simpla liberalitate. fie separat -.

Avantajul incontestabil al donatiei-partaj conjunctive este acela ca parintii pot dispune nu numai de bunurile proprii. 797 alin. in limitele cotitatii disponibile. pe langa bunurile care au format obiectul donatiei-partaj. respectand partea ce revine fiecarui descendent din aceasta Bunurile sotilor obiect al unei donatii-partaj conjunctive. fie o persoana fara legatura de rudenie cu dispunatorul) este de neconceput. si bunurile viitoare intrucat nu depinde decat de vointa donatorului sa manevreze de o asemenea maniera incat sa nu dobandeasca aceste bunuri si in acest fel sa revoce donatia .Imparteala poate avea ca obiect toate bunurile dispunatorului sau doar o parte. lucru pe care nici unul nu l-ar putea face fara acordul celuilalt. civ.Persoanele dinafara sferei descendentilor dispunatorului. cuprinde bunuri care prin natura si valoarea lor ar asigura drepturile succesorale ale mostenitorului omis .). civ. Donatia-partaj poate cuprinde nu numai cotitatea disponibila. Ca urmare a acestei operatiuni. 2 C. cat si de cei care mostenesc prin reprezentare. momentul la care se raporteaza indeplinirea acestei conditii fiind acela al deschiderii mostenirii . motiv pentru care actul prin care ascendentul imparte bunurile sale intre fiii sai si copiii acestora fara a fi intrunite conditiile reprezentarii nu este decat o donatie ordinara . 2 C. nu pot fi beneficiare ale donatiei-partaj . dar. o donatie-partaj intre un descendent si un tert (fie el descendent in grad mai indepartat.Donatia-partaj care nu cuprinde pe toti descendentii cu vocatie utila la mostenire la momentul deschiderii acesteia este nula (art. Aceasta dispozitie legala se explica prin incompatibilitatea care exista intre caracterul irevocabil al oricarei donatii. fiecare parinte este considerat a fi contribuit la formarea loturilor copiilor in proportie egala din 154 . iar nu si bunurile viitoare (art. 796 C. Este vorba atat de descendentii care vin la mostenire in nume propriu. ci chiar si de ceilalti descendenti (art. ci si de cele comune. Donatia-partaj poate avea ca obiect doar bunurile asupra carora ascendentul dispunator este unic proprietar la momentul incheierii actului. cum se intampla in cazul donatiilor obisnuite. in actuala configuratie a textelor Codului nostru civil. donatia-partaj trebuie sa se refere chiar la cei care au dreptul de a participa la partajul pe care il inlocuieste. fara luarea in considerare a nedemnilor sau renuntatorilor. civ. Destinata sa inlocuiasca partajul care ar fi trebuit facut dupa decesul ascendentului.). Bunurile prezente. Constarea nulitatii poate fi ceruta nu numai de descendentul omis. civ. ci si rezerva mostenirii. pot fi beneficiare ale donatiilor ordinare. 1 C. 795 alin. act care este cunoscut sub denumirea de donatie-partaj conjunctiva .putin doi descendenti care vin efectiv la mostenire. Pentru a putea beneficia de donatiapartaj.) . deci si a donatiei-partaj. In acest din urma caz. bunurile neincluse in actul de partaj se vor transmite in indiviziune la mostenitori urmand a fi impartite intre acestia potrivit regulilor dreptului comun (art. Practica judiciara si doctrina admit posbilitatea ca o donatie-partaj sa fie facuta impreuna de mama si tata in favoarea copiilor comuni.). 797 alin.Nulitatea pentru omisiunea unui descendent este incidenta chiar daca la data deschiderii mostenirii masa succesorala. descendentii trebuie sa aiba capacitatea de a primi liberalitati la momentul incheierii actului.

ansamblul bunurilor distribuite, chiar daca un anume copil a primit bunuri numai de la mama, iar un altul numai de la tata . Daca exista copii care nu sunt comuni, donatia-partaj conjunctiva facuta de cei doi soti in favoarea acestora nu poate sa aiba ca obiect decat bunuri care apartin parintelui sau, iar nu si celuilalt sot, fata de care nu are vocatie succesorala .Donatia-partaj conjunctiva cu rezerva dreptului de uzufruct in favoarea sotului donatar si cu clauza continuarii uzufructului in persoana sotului supravietuitor este valabila, caci nu este vorba de transmiterea unui uzufruct viager stins prin moartea titularului sau (art. 557 C. civ.), ci despre un al doilea uzufruct, distinct de cel dintai, care se naste la data decesului primului titular si care constituie o donatie de bunuri viitoare (valabila intre soti). Bunurile indivize obiect al donatiei-partaj cumulative. Adesea, dupa decesul mamei sau tatalui, averea succesorala ramane in indiviziune intre parintele supravietuitor si copiii sai. Parintele supravietuitor nu va putea face o donatiepartaj in privinta acestor bunuri intrucat nu-i partin in exclusivitate. Practica judiciara franceza si doctrina admit insa validitatea unei asemenea operatiuni cu conditia de a fi acceptata de toti copiii, aceasta incluzand, pe de o parte, un partaj amiabil (in privinta bunurilor provenind din patrimoniul parintelui predecedat), iar pe de alta parte o donatie-partaj (in privinta bunurilor apartinand parintelui supravietuitor),aceasta fiind cunoscuta sub denumirea de donatie-partaj cumulativa . Actul in discutie alcatuieste un ansamblu indivizibil, astfel incat daca acesta nu este valabil in privinta partajului succesiunii deschise, cade intreaga operatiune, fara ca partajul anticipat al mostenirii parintelui supravietuitor sa ramana in vigoare . Donatia-partaj cumulativa poate fi facuta nu numai de parintii casatoriti, ci si de cei necasatoriti (divortati sau care nu au fost casatoriti niciodata). Bunurile care au format obiectul unor donatii anterioare. Bunurile care au format obiectul unor donatii anterioare pot forma in anumite conditii obiectul unei donatiipartaj. Astfel, bunurile care au format obiecul unei donatii raportabile (nepreciputare) pot forma obiectul unei donatii-partaj, dar numai intrucat sunt facute in favoarea donatarului si cu acordul acestuia. Prin natura lor donatiile raportabile sunt destinate sa se reintoarce in masa succesorala la decesul dispunatorului, fiind supuse impartelii conform regulilor mostenirii ab intestat. Nu exista insa nici o piedica legala ca ascendentul sa includa bunul formand obiectul unei asemenea donatii intr-o donatie-partaj ulterioara, cu consecinta ca prin aceasta descendentul-donatar va fi scutit de raport, la data deschiderii mostenirii bunul revenindu-i ca efect al partajului facut de ascendent in timpul vietii prin donatia-partaj . Divizarea reala prin vointa donatorului. Donatia-partaj, asa cum o arata chiar denumirea ei, implica in mod necesar o impartire a bunurilor intre descendenti facuta de donatorul-ascendent cu acordul acestora. Actul prin care ascendentul dispune in favoarea descendentilor sai cu titlu gratuit in ideea de a-i gratifica, dar lasand grija impartelii in seama acestora, nu este o donatie-partaj, ci, in lipsa repartizarii specifice partajului, o donatie ordinara . De asemenea, actul prin care parintele se limiteaza sa gratifice pe fiecare din copiii sai cu o cota-parte indiviza dintr-un imobil, in lipsa 155

repartizarii individuale, nu poate fi o donatie-partaj, ci o donatie ordinara . Criteriul de delimitare a donatiei-partaj fata de donatia ordinara este intentia ascendentului de a proceda la un aranjament de familie global, chiar daca nu se face expres referire la dispozitiile art. 794 C. civ. si chiar daca nu este cuprins intr-un act unic, ci in acte distincte, cu conditia ca din acestea sa rezulte vointa ascendentului de a le privi ca indisociabile si deci indivizibile . Compunerea loturilor. In privinta componentei loturilor atribuite descendentilor, donatorul nu este constrans de regula care rezulta din dispozitiile art. 741 alin. 1 C. civ., conform careia la partaj (este vorba de partajul obisnuit facut dupa deschiderea mostenirii) „trebuie sa se dea… aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare”, recunoscandui-se dreptul de a alcatui loturile cum crede de cuviinta . Modelul partajului de ascendent este partajul voluntar, iar nu partajul judiciar, astfel incat, lasand la o parte faptul ca si in cazul partajului judiciar principiul egalitatii in natura este susceptibil de nuantari (supra nr. 717), ascendentul are libertate in fixarea componentei loturilor, admitandu-se ca atribuirea in intregime a unui domeniu agricol unuia dintre copii cu obligatia de a plati celorlalti copii ai dispunatorului sultele corespunzatoare -; stabilite de dispunator, indiferent daca sunt platibile in timpul vietii acestuia sau dupa decesul lui - este o donatie-partaj, iar nu o donatie ordinara cu sarcini . Solutia nu poate fi insa dusa pana la extrem, in sensul ca atunci cand interesul economic al pastrarii integritatii imobilelor ori exploatatiilor agricole sau comerciale nu este in joc, iar ascendentul detine mai multe imobile, principiul egalitatii partajului in natura redevine aplicabil .Ascendentul donator, in limitele cotitatii disponibile a mostenirii, poate favoriza pe unul sau altul dintre copiii sai atribuindu-i bunuri de valoare mai mare decat celorlalti. Daca limitele cotitatii disponibile sunt depasite, ceilalti copii pot cere reductiunea liberalitatii in conditiile dreptului comun (art. 798 C. civ.) . Aplicarea dreptului comun. Conform dispozitiilor art. 795 alin. 1 C. civ., donatia-partaj trebuie sa intruneasca din punctul de vedere al formei „conditiile si regulile prescrise pentru donatiunile intre vii”. Asadar, in principiu, sub sanctiunea nulitatii, ea trebuie sa fie incheiata in forma autentica (art. 813 C. civ.), iar daca se refera si la bunuri mobile, trebuie sa fie intocmit si un stat estimativ semnat de donator si donatari (art. 827 C. civ.). Acceptarea donatarilor trebuie sa fie expresa si facuta prin act autentic notificat donatorului inaintea deschiderii mostenirii (art. 814 C. civ.) . Se recunoaste, nu fara oarecare retinere, ca, prin exceptie, in cazurile si conditiile admise in dreptul comun, forma autentica nu este ceruta daca este vorba de donatii sub forma darului manual, a donatiei deghizate si a donatiei indirecte .In cazul in care un partaj de ascendent nul absolut pentru vicii de forma este executat in cunostinta de cauza de descendenti, acestia nu mai pot reveni cerand constatarea nulitatii absolute, actul nul fiind ratificat conform dispozitiilor art. 1167 alin. 3 C. civ. .Raporturile intre donatorul-ascendent si donatarii-descendenti Efectele sunt cele ale unei donatii obisnuite. Donatia-partaj produce intre ascendentul-donator si descendentii-donatari efectele unei donatii 156

obisnuite. Ea comporta in primul rand transferul irevocabil al bunurilor care formeaza obiectul ei din patrimoniul donatorului in patrimoniul fiecarui donatar, conform stipulatiilor actului. Transferul se realizeaza in principiu imediat, dar el poate fi amanat prin stipularea unui termen suspensiv . Descendentii donatari pot dispune liber de bunurile transferate prin donatia-partaj in patrimoniul lor . Afara de cazul unei clauze de reintoarcere conventionala stipulata in act (art. 825 C. civ.), decesul unuia dintre donatari inaintea donatorului nu atrage caducitatea atribuirii, drepturile acestuia transmitandu-se pe cale succesorala la mostenitorii sai . Ca orice donatie, donatia-partaj poate fi revocata pentru ingratitudine (art. 830 C. civ.) si pentru neindeplinirea sarcinilor (art. 831 C. civ.). Revocarea pentru survenienta de copii este exclusa intrucat chiar prin ipoteza doatia-partaj presupune ca donatorul are descendenti la data incheierii actului. Transmisiunea este individuala, donatia-partaj neantrenand in nici un fel deschiderea mostenirii. Ascendentul-donator, chiar daca include in act toate bunurile care le detine la data incheierii acestuia, nu-si instraineaza descendentilor patrimoniul sau, acesta fiind inalienabil prin acte intre vii, ramanand tinut personal la plata datoriilor fata de creditorii sai actuali si viitori, chiar daca a impus descendentilor sai plata lor cu titlu de sarcina a liberalitatii . Donatia-partaj poate fi atacata cu actiune pauliana de creditorii ascendentului-donator, fara a fi obligati a dovedi complicitatea descendentilor-donatari la frauda, sub acest aspect actul fiind tratat ca o liberalitate si nu ca un partaj, acesta din urma neputand fi atacat cu actiune pauliana .Raporturile dintre desecendentii-donatari-Efectele sunt cele specifice unui partaj. Chiar din momentul incheierii actului, descendentii-donatari sunt considerati copartajanti, dar nu ai succesiunii, care inca nu s-a deschis, ci ai bunurilor incluse in donatia-partaj .In aceasta calitate, afara de cazul unei stipulatii contractuale contrarii, ei isi datoreaza garantia pentru evictiune, astfel incat daca unul dintre ei este evins de catre un tert, pierderea va fi suportata nu numai de catre donatarul evins, ci de toti (inclusiv donatarul evins) in proportia drepturilor ce le revin din succesiune. De asemenea, plata sultelor stipulate in actul de donatie-partaj sau a indeminizatiei de evictiune sunt garantate intre donatarii-descendenti de privilegiul copartajantului (art. 1737 pct. 3 C. civ.) asupra imobilelor cuprinse in actul de dispozitie. Dupa deschiderea mostenirii dispunatorului-Donatarii-descendenti devin mostenitori ai defunctului. Odata cu decesul donatorului-ascendent, se deschide succesiunea acestuia, iar donatariidescendenti devin mostenitori ai acestuia, fiind considerati ca au mostenit direct de la acesta bunurile care le-au fost atribuite prin donatia-partaj, fara sa fi fost nici un moment in indiviziune in privinta lor. Bunurile care nu au fost incluse in donatia-partaj se transmit acelorasi mostenitori in stare de indiviziune, fiind supuse partajului in conditiile dreptului comun. Partajul de ascendent, care pana la data deschiderii mostenirii anticipa doar drepturile succesorale ale descendentilor, devine din acest moment efectiv. Din aceasta situatie decurg o serie de consecinte. In primul rand, bunurile cuprinse in donatia-partaj nu sunt supuse 157

raportului, caci aceasta „fiind o operatiune preliminara partajului prin faptul ca tinde la constituirea masei partajabile”, este lipsit de obiect in cazul analizat, partajul fiind deja realizat prin vointa ascendentului . In al doilea rand, bunurile donate, in lipsa de stipulatie contrara, sunt considerate ca un avans in contul mostenirii viitoare, iar nu ca o liberalitate preciputara, astfel incat se imputa mai intai asupra rezervei si numai pentru diferenta, daca exista, asupra cotitatii disponibile a mostenirii .In al treile rand, ca mostenitori ai defunctului, descendentii-donatari sunt tinuti la plata pasivului succesoral in conditiile dreptului comun. Donatarii-descendenti pot renunta la mostenirea defunctului, caz in care pierd calitatea de mostenitori, nemaifiind tinuti la plata pasivului, iar donatia primita se va imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii, fiind supusa reductiunii in masura in care depasesete limitele acesteia. Reductiunea donatiei-partajDin dispozitiile art. 798 C. civ. rezulta ca in cazul in care la deschiderea mostenirii se constata ca prin donatia-partaj sau printr-un alt act „vreunul din acei intre care s-au impartit bunurile s-ar gasi vatamat in partea sa legitima”, imparteala de ascendent „se poate ataca”. Avand in vedere dispozitiile de ordine publica referitoare la rezerva, textul vrea sa spuna ca donatia-partaj este supusa actiunii in reductiune atunci cand la deschiderea mostenirii se constata ca unuia sau altuia dintre descedentii copartajanti i s-au incalcat drepturile referitoare la rezerva. Stabilirea rezervei si a cotitatii disponibile. Ascendentul are libertatea deplina de a gratifica pe unul sau altul dintre descendentii sai mai mult decat pe ceilalti, dar aceasta numai in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. Calculul rezervei si al cotitatii disponibile se face prin raportare la masa de calcul unica rezultata din reunirea fictiva a donatiei-partaj la activul net al mostenirii, alaturi de celelalte donatii facute de defunct, nepunandu-se in nici un caz problema existentei a doua mase de calcul (una incluzand bunurile cuprinse in donatia-partaj si alta cuprinzand celelalte bunuri lasate de defunct) .Imputarea bunurilor primite prin donatie-partaj. Dupa stabilirea masei de calcul in raport cu care se stabilesc rezerva si cotitatea disponibila a mostenirii, problema care se pune este aceea a imputarii bunurilor donate, adica daca se vor calcula asupra rezervei sau asupra cotitatii disponibile. In principiu, bunurile donate se vor imputa asupra rezervei celor gratificati (supra nr. 768), afara de cazul unei clauze de preciput, caz in care se vor imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii. Daca un descendent-donatar renunta la mostenire, bunurile donate acestuia se vor imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii, acesta pierzand calitatea de mostenitor si, deci, si de rezervatar.. Complinirea rezervei. Daca unul sau altul dintre descendentii-donatari nu a primit prin donatia-partaj cota corespunzatoare rezervei sale (lucru care, subliniem din nou, se poate stabili doar la data decesului dispunatorului), pentru complinirea rezervei acesta are dreptul in primul rand la un drept care se inrudeste cu un „drept de prelevare” asupra bunurilor ramase nepartajate la decesul dispunatorului si numai daca acestea nu sunt suficiente poate solicita reductiunea liberalitatilor preciputare facute prin donatia-partaj . Faptul de a fi participat si el la donatia-partaj nu poate fi opus descendentului158

donatar pentru a-i paraliza dreptul de complinire a rezervei deoarece, pe de o parte, nimeni nu poate renunta la rezerva sa inaintea deschiderii mostenirii , iar pe de alta parte rezerva nu poate fi stabilita decat in raport cu situatia patrimoniului defunctului de la data deschiderii mostenirii, iar nu cu cea de la data donatiei-partaj. Actiunea regelementata de art.798 C. civ. este o actiune in reductiune, care nu duce la anularea donatiei-partaj, ci doar la retrangerea liberalitatilor care incalca rezerva descendentului-reclamant. Ea nu poate fi primita daca bunurile donate supuse reductiunii au pierit fara culpa donatarului si acesta nu aprimit nici o indemnizatie care sa compenseze pierderea . Partajul de ascendent, asa cum rezulta din dispozitiile art. 795 C- civ., poate fi facut nu numai prin donatii intre vii, ci si prin testament. Spre deosebire de donatia-partaj, testamentul-partaj este un act juridic unilateral mortis causa, revocabil, prin care un ascendent face intre copiii sai distribuirea si partajul bunurilor pe care le va lasa la moartea sa . Testamentul-partaj se aseamana cu testamentul obisnuit pana la identificare in privinta formelor si conditiilor de capacitate ale dispunatorului, dar se deosebeste de acesta in privinta continutului sau intrucat menirea lui principala nu este de a institui legatari, adica de a gratifica preciputar anumite persoane, ci de a repartiza bunurile ascendentului intre descendentii sai care vin la mostenire in temeiul vocatei lor legale, iar nu testamentare . Aceasta nu inseamna insa ca dispunatorul, in limitele cotitatii disponibile, nu ar putea favoriza pe unul sau pe altul dintre descendentii sai in dauna celorlalti, ceea ce inseamna ca nu i se poate nega radical posibilitatea de a constitui si un instrument devolutiv, iar nu doar de repartizare a bunurilor succesorale . Ca si donatia-partaj, testamentul-partaj poate avea o natura ambivalenta. Persoanele care pot face si persoanele care pot beneficia de testamentulpartaj. Trimitere. Testamentul-partaj poate fi facut de aceleasi persoane care pot face donatiipartaj, iar beneficiari ai acestuia pot fi aceleasi persoane care pot primi donatii-partaj. Bunurile care pot forma obiectul testamentului-partaj. Testamantul-partaj poate avea ca obiect nu numai bunurile prezente ale dispunatorului, ci si bunurile viitoare, pe care acesta le va dobandi pana la deschiderea mostenirii. Testatorul poate imparti doar o parte din bunurile sale, cele neimpartite transmitandu-se in indiviziune la descendentii sai, urmand a fi impartite potrivit dreptului comun. Obiect al testamentului-partaj nu pot fi decat bunurile aflate in proprietatea exclusiva a testatorului, nu si cele aflate in proprietate comuna, testatorul trebuind sa aiba libera dispozitie asupra bunurilor pentru a putea face impartirea acestora . De aceea, testamentul-partaj cumulativ este nevalabil . Un asemenea act nu poate fi realizat nici prin acordul ambilor soti, deoarece prohibitia testamenului conjunctiv (art. 857 C. civ.) se aplica si testamentului-partaj .Bunurile de care testatorul a dispus deja prin donatii preciputare nu pot fi incluse in testamentul-partaj, lucru care insa este posibil in privinta donatiilor nepreciputare (supuse raportului), care nu constituie decat avansuri in contul mostenirii . Repartizarea bunurilor. Elementul caracteristic al testamentului-partaj este repartizarea bunurilor succesorale intre 159

Mostenitorul care accepta mostenirea pur si simplu va fi tinut ultra vires hereditatis la plata datoriilor. pana la acest moment putand oricand fi revocat sau modificat de dispunator. Cererea de partaj trebuie sa arate persoanele. iar daca este cazul platii unor sulte. In principiu bunurile se atribuie in natura. 797 C. are dreptul la complinirea acesteia prin exercitarea actiunii in reductiune prevazuta la art. titlul de mostenitor.descendentii defunctului prin vointa acestuia. civ. el poate accepta atat mostenirea legala. condiţii. 1737 pct. Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii de indiviziune prin transformarea dreptului la cote parti abstracte in drepturi de proprietate individuala asupra bunurilor din masa partajabila prin atribuirea mostenitorilor. Reductiunea testamentului-partaj. Efectul fiind acela al unui partaj. ori renunta la mostenire si nu primesc nimic din aceasta . regulile aplicabile donatiei-partaj in aceasta materie (supra nr. pretinzand ca accepta mostenirea legala. Fiind un act mortis causa. descendentii defunctului culeg fiecare individual lotul sau cu titlu de mostenire legala si nu de legat . obiect şi forme. partajul de ascendent realizat prin testament nu produce efecte decat la data deschiderii mostenirii. evaluarea acestora. Dupa decesul testatorului. Forme: partaj amiabil.. repartizarea trebuie sa cuprinda pe toti descendentii cu vocatie succesorala ai defunctului. Noţiune. creditorii comostenitorilor. In cazul in care unul dintre descendentii defunctului primeste in lotul sau bunuri care nu acopera rezerva sa. Ascendentul poate repartiza unui descendent anumite bunuri in natura. cu obligatia de a plati celorlalti sultele corespunzatoare . cat si pe cea testamentara. descendentii nu pot face un act de renuntare sub cuvant ca renunta la testament si. ori accepta mostenirea si se supun vointei defunctului in privinta partajului. sa ceara o alta impartire. 3 C. 56) Împărţeala moştenirii. Sub sanctiunea nulitatii (art. creditorii acestora beneficiaza de privilegiul prevazut la art.). civ. Bunul se 160 . In privinta mostenirii care formeaza obiectul testamentului-partaj. comostenitorii isi datoreaza garantia specifica pentru evictiune. civ. vocatia lor la bunurile care compun loturile formate de defunct fiind legala. acesta poate opta diferit. 798 C. Daca testamentul-partaj (sau altul ordinar) contine si legate in favoarea unui descendent inclus la partaj. Efectele testamentuluipartaj. La repartizarea bunurilor ascendentul are libertate deplina in privinta repartizarii cutarui sau cutarui bun cutarui sau cutarui descendent. partaj judiciar-pot cere partajul comostenitorii. Este necesara capacitatea de exercitiu pentru a putea cere partajul. 772) fiind aplicabile si in cazul testamentului-partaj. in timp ce acela care accepta mostenirea sub beneficiu de inventar va fi tinut la plata doar in limita bunurilor primite de la defunct. acceptand mostenirea legala si repudiind legatul sau invers. De asemenea. bunurile.

Imprumutul cu dobanda care se stabileste la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de BNR diminuat cu 20%. Comodatul are ca obiect bunuri nefungibile deoarece trebuie restituite in integralitatea lor. 57) Împrumutul de consumaţie ( propriu-zis). dar sunt anumite situatii in care riscurile sunt suportate de catre comodatar: intrebuintarea lucrului contrar destinatiei determinate. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea sau pierea s-au produs fortuit. Este necesara capacitatea specifica actelor de administrare. prelungeste folosinta dupa scadenta.poate atribui unui coindivizar si acesta trebuie sa plateasca sulte celorlalti coindivizari. Daca imprumutul are o valoare mai mare de 250 lei contractul se dovedeste cu inscrisuri. Imprumutul este un contract real si unilateral. Imprumutul de consumatie este un contract prin care o persoana numita imprumutator transmite in proprietate unei alte persoane. Atat imprumutatul cat si imprumutatorul trebuie sa aiba capacitatea ceruta pentru acte de dispozitie. Comodatarul este obligat sa conserve bunul. consensual. in individualitatea sa. Imprumutul de consumatie se stinge prin plata. sa restituie lucrul la scadenta. Comodantul are ca obligatii: restituirea cheltuielilor de conservare. moartea comodatarului daca contractul a fost incheiat intuitu personae. Riscul pieirii este suportat in principiu de catre comodant. Comodatul se stinge prin: restituirea lucrului. Bunurile pot fi vandute prin licitatie iar sumele impartite intre coindivizari. lucrul a fost evaluat in momentul contractarii. Comodatul este un contract real. reziliere. esentialmente gratuit si unilateral. plata despagubirilor generate de viciile lucrului. sa intrebuinteze bunul numai la destinatia determinata prin natura sa sau prin acordul partilor. ar fi putut salva bunul inlocuindu-l cu un bun al sau sau daca ambele fiind in pericol a scapat lucrul sau. 161 . Imprumutatul are obligatia de a restitui la sacdenta lucruri de acelasi gen. 58) Împrumutul de folosinţă. in aceasi cantitate si de aceasi calitate. numita imprumutat o catime de bunuri fungibile si consumptibile cu obligatia pentru imprumutat de a restitui la scadenta o cantitate egala de lucruri de acelasi gen si calitate. Imprumutul de folosinta este un contract prin care o persoana numita comodant remite spre folosinta temporara unei alte persoane numite comodatar un lucru determinat cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura.

alineatul 1. prescriptia actiunii in anulabilitate incepe sa curga din momente diferite. Regulile speciale privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune: pentru pur si simplu. prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia ( ori putea ) sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea. 7 alin. sau de la expirarea termenului prevazut de lege ( art. inseamna a raspunde la intrebarea ce este. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art.7 alin 3 din Decretul 167 / 1958 ). pe timpul cat dureaza situatiile. 12 din Legea 11 / 1991 ). insa cel mai tarziu de la implinirea termenului de garantie pentru aceste vicii ( art. In concluzie. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru. pentru dreptul afectat de un termen suspensiv ori de o conditie suspensiva. limitative Cauzele de suspendare sunt enumarate in Decretul 167 / 1958 . iar potrivit art. pentru dreptul civil. Potrivit art. 11 din Decretul 167 / 1958 ) Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei ( art. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. prescriptia dreptului la actiune ? Pentru a raspunde la intrebare este necesar sa stabilim ce efect produce prescriptia extinctiva asupra dreptului subiectiv civil si pe cale de consecinta. Caracterele cauzelor de suspendare sunt : legale. pe timpul cat 162 . de drept. si de aici drept drept consecinta – natura juridica a prescriptiei extinctive trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept. prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data nasterii raportului juridic ( art. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. ale unei lucrari. 13-14. alin. a curgerii termenului de prescriptie. 13 : “cursul prescriptiei se suspenda:cat timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere. 9 din Decretul 167 / 1958 ). Prescriptia extinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept . Inceputul prescriptiei extinctive -Regula generala potrivit art. 2 din Decretul 167 / 1958 ).59) Începutul prescripţiei extinctive. se stinge prin prescriptie. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. in functie de cauza de nulitate relativa ( art. 7. in cazul actiunii in raspundere pentru paguba cauzata prin fapta ilicita si in cazurile asimilate. regula generala. ale unei constructii incepe sa curga de la data descoperirii viciilor. asupra obligatiei civile corelative. 1. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune ( in sens material ) si pentru a stabili natura juridica a prescriptiei extinctive. art. limitative prevazute de lege. 8 din Decretul 167 / 1958 si art.

socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. 15 alin. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. in temeiul unui contract de transport sau prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “ Efectul special al suspendarii este reglementat de art. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. Pentru perioada anterioara cauzei. Pe durata cauzei de suspendare. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. prin urmare. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. din momentul in care el fusese blocat. Ulterior cauzei de suspendare. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. consta in reluarea cursului prescriptiei. 16 din Decretul 167 / 1958 prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. Cererea de chemare in judecata. din momentul in care produce. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. inundatia si altele. actiunea sa fie 163 . totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. iar acestea sunt puse pe picior de razboi. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. 14 : intre parti sau tutore si si cei ce se afla sub ocrotirea lor. administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate. prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti. 1 : “Dupa incetarea suspendarii.creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei. apare necesar definirea acesteia :forta majora este un eveniment imprevizibil si insuportabil precum : cutremurul de pamant. 15 alin. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. in asa fel incat. pana la rezolvarea reclamatiei administrate facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri sau restituiri. in esenta. intre curator si acei pe care ii reprezinta precum si si intre orice alta persoana care. pe toata aceasta perioada. In legatura cu cazul de forta majora. suspendarea nu produce nici un efect juridic. este efectul precizat in art. Potrivit art. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni socotit de la inregistrarea reclamatiei”. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. oprit.

presupune insusirea capacitatii de folosinta a persoanei fizice de a nu putea forma obiect de renuntare. 60) Începutul şi conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.admisa. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. cererea de chemare in judecata. posterior intreruperii. continut. Repunerea in termen. aceste drepturi si obligatii sunt civile. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. 6 alin 2. Efectul repunerii in termeni Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. in tot sau in parte si nici obiect de instrainare. “Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii” In acest sens retinem: capacitatea de folosinta a persoanei fizice este o parte a capacitatii civile a omului. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . Caracterele juridice ale capacitatii de folosinta ale persoanei fizice. din motive temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. in fond. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii Ca si in cazul suspendarii. prescriptia este stearsa.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majorat. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor.Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii. ea consta in aptitudinea omului de a avea drepturi si obligatii. sunt : a) Legalitatea -. printr-o hotarare definitiva. nici in tot 164 . a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ) Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. 5 D 31/1954. nejustificat. 17 astfel “intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupt-o”. Potrivit art. acest caracter se exprima prin aptitudinea generala si abstracta a omului de a avea toate drepturile si obligatiile civile c) Inalienabilitatea -. desi termenul de prescriptie a expirat. adica inlaturata. incetare b) Generalitatea -. consta in insusirea acestei capacitati de a nu putea fi reglementata decat prin lege. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. Acest caracter este consacrat legislativ in D 31/1954 art. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa in alin.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele prescriptiei extinctive sunt stabilite de art. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. 19 alin. Nimeni nu poate renunta. In esenta. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. 2 art. nu drepturi si obligatii in general. sub toate aspectele: inceput. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond.

copilul sa fie viabil Exceptia dobandirii cu anticipatie a capacitatii de folosinta indica drept data a acestei dobandiri data conceptiunii. religia. pentru acesta). aptitudinea persoanei fizice de a avea obligatii civile Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice pot fi calificate ca incapacitati de drept civil. copilul sa se nasca viu. ingradiri decat prin texte exprese de lege. Aceasta data “a nasterii”. de aceea. pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi (vezi art 53 din Cod 165 . insa numai daca el se naste viu” Cu privire la capacitatea succesorala a persoanei fizice. Incapacitatile civile formeaza doua subdiviziuni: a) Ingradiri cu caracter de pedeapsa penala. se dovedeste cu actul de stare civila care este “certificatul de nastere” D 31/1954 art 7 alin 2 prevede “Drepturile copilului sunt recunoscute.” El se socoteste de la zi la zi.nici in parte la capacitatea de folosinta …. este stabilit de art 7 alin 1 din D 31/1954 “Capacitatea de folosinta incepe de la nasterea persoanei …”. reprezinta caracteristica capacitatii de folosinta de a nu i se putea aduce limitari. Aceasta data nu poate fi stabilita cu exactitate. legea noastra nu pretinde ca. Dispozitiile mentionate trebuie coroborate cu prevederile art 61 Codul familiei care reglementeaza “timpul legal al conceptiunii”.” d) Intangibilitatea -. In acest sens D 31/1954 art 6 alin 1 dispune “Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta … decat in cazurile si conditiile prevazute de lege”. nationalitatea. este nevoie sa fie intrunite doua conditii si anume: sa fie vorba de drepturile copilului (iar nu de obligatii. de 121 de zile. D 31/1954 dispune in art 4 alin 1 “Capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor” . iar art 6 alin 1 “Nimeni nu poate fi lipsit de capacitatea de folosinta” Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. Acest continut cuprinde doua laturi: latura activa -. ca data a conceptiunii poate fi considerata oricare zi din intervalul. Din aceasta categorie fac parte: pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. e) Egalitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. rasa. D 31/1954 consacra expres acest caracter in art 4 alin 2 astfel “Sexul. latura pasiva -. ca regula -. Pentru a se aplica exceptia dobandirii capacitatii de folosinta de la data conceptiunii (infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eyus agitur). legiuitorul a instituit prezumtia timpului legal al conceptiunii. gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii” f) Universalitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice consta tocmai in aptitudinea omului de a avea toate drepturile si obligatiile civile. art 654 Cod civil prevede “Pentru a succede trebuie neaparat ca persoana ce succede sa existe in momentul deschiderii succesiunii” Copilul conceput se considera ca exista. Astfel. aptitudinea omului de a avea drepturi subiective civile. Dispozitiile de mai sus recunosc capacitatea de folosinta in favoarea copilului conceput. astfel “Timpul cuprins intre a treisuta si a sutaoptzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. cuprins intre a 300-a si a 180-a dinaintea nasterii copilului.. atribuita tuturor oamenilor. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista. Potrivit acesteia. de la conceptiune. acest caracter consta in insusirea capacitatii de folosinta de a fi recunoscuta.

Nu trebuie asimilate ingradirilor din dreptul civil. Regula încetării capacităţii de folosinţă – moartea persoanei Textul legal care reglementează începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice – art. art 64 si 71 Cod penal) b) Ingradiri cu caracter de pedeapsa civila -. teza a II a din Constitutie “Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor”. ca fiind aceea a morţii. nici chiar cu incuviintare. ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE I. de mai sus. si minor. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. se va stabili ca dată a morţii ultima zi a termenului după care se poate cere declararea judecătorească a morţii.” Aceleasi reguli sunt aplicabile si in privinta preotilor (vezi art 833. Ipoteze privind stabilirea datei morţii Din chiar enunţarea. 18 din acelaşi Decret nr. 61) Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. cum ar fi cele din dreptul constitutional. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” Incapacitatea prevazuta de Constitutie si Legea 54/1998 Art 41 -. de alta” Art 133 alin 3 Codul familiei “minorul (sub 14 ani) nu poate sa faca. art 807 ”minorul de 16 ani poate dispune prin testament si numai jumatate din bunurile de care dupa lege ar dispune majorele”. de o parte. Incapacitati prevazute de Codul civil: art 806 “minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici intr-un fel…” prin donatie sau testament. care au tratat o persoana in boala de care moare.penal republicat. 7 alin. art 810 “doctorii in medicina sau in chirurgie. in aceasta sub categorie intra: decaderea din drepturile parintesti. art 703 si art 712. Data morţii dispărutului se stabileşte potrivit cu împrejurările. În lipsă de indicii îndestulătoare. în termenii următori: „Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia”. art. 31/1954 – stabileşte şi sfârşitul acesteia. in conditiile art 109 Codul familiei. acele ingradiri ori incompatibilitati care sunt cunoscute in alte ramuri de drept. art 809 “minorul de 16 ani nu poate. prin testament. nu pot profita de dispozitiile intre vii sau testamentare. ofiterii de sanatate sau subofiterii (adica medici si farmacistii). dreptul administrative. dispune in favoarea tutorelui sau. 1307 alin 1. art 1309 Cod civil) Incapacitati prevazute de Codul familiei Art 128 din Codul familiei “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore. dreptul muncii. dacă se va dovedi ca adevărată o altă dată”. sotul. Instanţa judecătorească va putea rectifica data morţii stabilită potrivit dispoziţiilor prezentului articol. Aceasta incapacitate este preluata ad litteram in alin 1 al art 3 din L 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. 1 din Decretul nr. 31/1954 prevede: „De îndată ce hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă. ce dansa a facut in favoarea lor in cursul acestei boli. dreptul comercial. II. de bunurile sale. In aceasta subcategorie intra si pedepsele civile stabilite in materie succesorala din Codul civil art 655. a dispoziţiilor 166 . cel dispărut este socotit că a murit la data stabilită în hotărâre. Pentru declararea judecătorească a morţii persoanei fizice.

Intr-un prim înţeles. nu s-a întocmit un certificat constatator al morţii de către medici). conform realităţilor. precum şi în raporturi civile (creditorii. Ieşirea din starea de incertitudine ce planează asupra dispărutului presupune declanşarea mecanismului juridic al declarării judecătoreşti a morţii.în ipoteza morţii fizice constatate. două ipoteze. completarea datei morţii. este modul în care se ajunge la completarea rubricii menţionate. în actul de stare civilă – actul de deces. Declararea judecătorească a morţii Declararea judecătorească a morţii – precedată sau nu de declararea dispariţiei – este reglementată atât prin norme de drept substanţial ori material – art.ipoteza morţii constatate fizic. pe baza şi în conformitate cu care se eliberează certificatul de deces. 16-21 din Decretul nr. despre care nu se mai ştie dacă este sau nu în viaţă. Cel astfel declarat dispărut poate fi declarat mort. este trecută în rubrica corespunzătoare din actul de stare civilă. în ambele ipoteze. Această dată este înscrisă în actul de stare civilă care este actul de deces. lună. a cărui moarte nu poate fi constatată direct.ipoteza dispărutului. moştenitorii). în cele două ipoteze de mai sus. este ipoteza morţii declarate pe cale judecătorească. social-juridică.în ipoteza morţii declarate judecătoreşte. Declararea morţii nu poate fi însă hotărâtă mai înainte de împlinirea unui termen de şase luni de la data afişărilor extrasului de pe hotărârea prin care s-a declarat dispariţia. 31/1954 – cât şi prin norme de drept procesual – art. Într-o asemenea clarificare este interesată societatea însăşi. deci. În stabilirea felurilor declarării judecătoreşti a morţii trebuie pornit de la prevederile art. la starea civilă. dacă a trecut un an de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă. şi anume: .legale referitoare la data morţii persoanei fizice rezultă că legiuitorul a avut în vedere. 1) Noţiune. În aceste acte de stare civilă. Ceea ce diferă. într-un accident de cale 167 . data încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice este aceeaşi. de asemenea prin hotărâre judecătorească dacă de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă au trecut patru ani. III. zi. putându-se institui curatele. în sensul că data morţii. dar sunt interesate şi persoanele cu care cel dispărut se află în raporturi de familie. instituţia declarării judecătoreşti a morţii este justificată de nevoia. 36-43 din Decretul 32/1954. decesul persoanei (când. În esenţă. direct (prin examinarea cadavrului) . completarea datei morţii se face fie pe baza datei trecute în actul medical constatator al morţii (când un asemenea act a fost întocmit de personalul medical). a clarificării situaţiei persoanei dispărute. şi anume: . din această hotărâre. fie pe baza declaraţiei făcute de persoana care anunţă. 31/1954: „Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. fiind necesară declararea judecătorească a morţii. Cel dispărut în cursul unor fapte de război. justificare şi feluri Expresia „declararea judecătorească a morţii” este folosită în două sensuri. ţi anume data morţii. 16 din Decretul nr. o rubrică specială este destinată tocmai datei morţii: an. . expresia desemnează instituţia juridică având această denumire şi cuprinde ansamblul normelor menţionate mai sus. Esenţial de reţinut este că. se face pe baza hotărârii judecătoreşti declarative de moarte. rămase definitive şi irevocabile.

1 prevede că termenul de un an se calculează de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă. într-un naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare care îndreptăţeşte a se presupune decesul. care este ziua ultimilor ştiri. Comasarea si divizarea sunt forme ale reorganizarii. trecerea la declararea judecătorească a dispariţiei.45 din Decret 31/1954: 168 . 2) Declararea judecătorească a dispariţiei a) Condiţia de fond a declarării dispariţiei Condiţia de fond necesară pentru declararea dispariţiei este ca de la data ultimilor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă să fi trecut un an. ci e necesar să fie vorba de o lipsă calificată de la domiciliu sub dublu aspect: pe de o parte. 16 alin. pe baza probelor existente se stabileşte o anumită zi. Din conţinutul acestui articol deducem existenţa a două feluri de situaţii în care intervine declararea judecătorească a morţii. Incetarea persoanei juridice. 1 din Decretul nr. această lipsă să facă să existe incertitudine asupra existenţei în viaţă a persoanei. 31/1954: „Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. fără a se mai declara în prealabil dispariţia sa. putându-se institui curatela. Trebuie subliniat că. Ea rezultă.cea în care există probe (înscrisuri. prin ea însăşi. cu certitudine. cu claritate. Data ultimilor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă. dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia ”. ca fiind data ultimilor ştiri. declararea judecătorească a morţii neprecedata de declararea dispariţiei. prin dizolvare Dizolvarea persoanei juridice . aceasta este situaţia-regulă. Cum se stabileşte această dată? Răspunsul la întrebare presupune distingerea a două ipoteze. în cazuri excepţionale. aceasta este situaţia-excepţie. poate fi declarat mort. nu orice lipsă de la domiciliul persoanei.declararea judecătorească a morţii precedată de declararea judecătorească a dispariţiei.mod de incetare a persoanei juridice aplicabil in cazurile prevazute de lege si presupunand lichidarea. justifică. şi anume: . 62) Încetarea persoanei juridice. dacă a trecut un an de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă”. putem spune ca. ea trebuie să aibă o durată minimă de un an şi. de asemenea se face distincţia între hotărâri definitive nesusceptibile de apel şi hotărâri irevocabile nesusceptibile de recurs. de lege lata. sub aspect material. martori) din care rezultă.ferată. În înţelegerea acestei condiţii este necesar de subliniat că. Dizolvarea. cererile privind declararea dispariţiei şi a morţii se soluţionează în primă instanţă de tribunale. prin divizare totala (nu si partiala). prin dizolvare. fuziune). Art.16 alin. de fapt sunt doua moduri de incetare a persoanei juridice: prin reorganizare. Moduri de incetare a persoanei juridice: prin comasare (absorbtie. pe de altă parte.sfarsitul calitatii de subject colectiv de drept civil. Cauzele de dizolvare: art. automat. din redactarea art. si anume: .

bunurile au soarta stabilita in actul de infiintare ori statut. inscrierea dizolvarii si lichidarii. cauze de dizolvare voluntara.lichidarea are continutul format din ansamblul operatiunilor juridice care urmaresc realizarea activului si plata pasivului persoanei juridice intrata in dizolvare."Organizatiile cooperatiste si orice organizatii obstesti se dizolva daca: a) termenul pentru care au fost constituite s-a implinit. bunrile ramase dupa lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice cu scop asemanator. pe durata lichidarii este de mentionat ca ea se realizeaza prin lichidatori. aceasta data se concretizeaza in moduri diferite: inregistrarea dizolvarii. actul de infiintare sau statut. determinate. Continutul lichidarii . Dobanditorul unui asemenea element de activ poate fi avand cauza. dupa natura lor: cauze de dizolvare fortata. Practic.indeplinirea obtigatiilor pe care persoana juridica le are fata de subiectul de drept civil.-Efectul esential al dizolvarii este lichidarea persoanelor juridice.-Teoretic. Art. Plata pasivului . Capacitatea civila a persoanei juridice pe durata lichidarii. 169 .Incetarea persoanei juridice prin dizolvare presupune trecerea ei . in lipsa criteriilor de mai sus. 40 . in lipsa de prevedere in actul de infiintare ori statut. In ceea ce priveste capacitatea de folosinta este de retinut ca principiile specialitatii capacitatii de folosinta. dar din categoria succesorilor cu titlu particular. persoana juridica este titulara aptitudinii de a avea drepturi si obligatii civile necesare realizarii activului si platii pasivului. Principalele aspecte ale lichidarii persoanei juridice: Notiunea de lichidare efectul direct si obligatoriu al dizolvarii care consta in operatiunile juridice de realizare a activulni si plata a pasivului subiectului colectiv de drept civil. justitie). Realizarea activului . d) numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege. b) scopul a fost realizat sau nu poate fi indeplinit. Lichidarea. radierea din registrul persoanei juridice. cauze care produc dizolvarea numai daca exista un act al organului competent. Clasificarea cauzelor de dizolvare: dupa modul cum opereaza: cauze care conduc la dizolvarea de drept a persoanei juridice.obligatoriu prin lichidare. Efectele dizolvarii. c) scopul pe care-l urmaresc sau mijloacele folosite pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii. aplicabil si pe durata lichidarii sufera o reducere a limitelor sale. Soarta ori repartizarea bunurilor ramase dupa lichidare: dupa lichidare. indiferent de cine sunt acestia numiti (adunarea generala.incasarea drepturilor ce i se cuvin de la alte subiecte de drept civil. Exista si cauze de dizolvare prevazute de legi speciale. transmisiunea neputand fi decat cu titlu particular. Pe durata lichidarii. cauze speciale. daca legea prevede aceasta formalitate. persoana juridica dizolvata inceteaza pe data ultimului act de lichidare. Felul transmisiunii in caz de lichidare Dupa lichidare pot ramane elemente de activ concrete. Cat priveste capacitatea de exercitiu a persoanei juridice. bunuri (activ net). dupa vocatia lor: cauze generale. Data producerii efectelor lichidarii. Caracterul transmisiunii patrimoniale poate fi usor de stabilit. la organul competent. repartizarea bunuritor ramase dupa lichidare este cea hotarata de adunarea generala care a decis dizolvarea.

prin hotarare. actiunea in prestatie tabulara se respinge. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept.63) Înscrierile în cartea funciară. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. la cerere. In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. dreptul a fost gresit calificat. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila. de buna170 . care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. reglementate de Legea nr. precum si impotriva succesorilor sai. de buna-credinta. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea.Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare-Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara . 7/1996. in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. intabularea sau radierea dreptului real. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. republicată. transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. pentru ca aceasta sa dispuna. daca prin isncriere. actul juridic cu data certa. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta obligatie. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. operatiunea rectificarii se face. In urma admiterii actiunii. precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros.

Inscrierea provizorie este inscrierea prin care se stramuta. indiferent din ce cauza. inscrierea provizorie. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se 171 .credinta. Inscrierile sunt de trei feluri: intabularea. fara sa fie nevoie de vreo justificare ulterioara. 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. Ea se numeste inscriere provizorie sau intabulare imperfecta. constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data inregistrarii cererii de inscriere. a unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ individual. modifica sau stinge un drept real sub conditia si in masura justificarii sale ulterioare. a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. ea se transforma intr-o intabulare perfecta. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea. 64) Întreruperea prescripţiei extinctive (noţiune. in sensul ca inscrisul original indeplineste ulterior cerintele prevazute pentru intabulare sau hotararea judecatoreasca devine irevocabila. fapte sau raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare pentru a le face opozabile tertelor persoane. Justificarea inscrierii se noteaza in cartea funciara. Daca inscrierea provizorie este justificata. faptului sau raportului juridic notat. Notarea este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale. notarea .Intabularea este inscrierea prin care se transmite. constituie. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune. Intabularea se face pe baza actului juridic caruia se cere inscrierea. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. Intabularea este o inscriere definitiva. Ea are efect constitutiv de drepturi. Inscrierea provizorie are loc atunci cand inscrisul original nu indeplineste cerintele speciale prevazute de lege pentru intabulare sau in cazul in care inscrierea este ceruta in temeiul unei hotarari judecatoresti supusa apelului sau recursului. Dovada hotararii judecatoresti si a actului administrativ individual se face prin copii legalizate. cauze. daca notarea. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. efecte). Actul juridic trebuie dovedit prin isncris original.

Noţiune şi clasificare. Sarcinile pot fi stipulate în interesul unei terţe 172 . Desemnarea legatarului trebuie să fie făcută prin testament şi să fie făcută personal de testator. etc.) sau indirect (cazul exhederării moştenitorilor nerezervatari sau a moştenitorilor rezervatari în limitele cotităţii disponibile. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. deci de la deschiderea succesiunii. frate. Ineficacitatea legatelor.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele intreruperii prescriptiei extinctive-Efectele prescriptiei extinctive sunt stabilite de art. Transferă proprietatea de la testator la legatar deîndată ce intervine moartea lui de cujus. prescriptia este stearsa. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. nepot. Constituie dispoziţii de ultimă voinţă ale testatorului prin care acesta desemnează persoana sau persoanele care la moartea sa urmează să primească universalitatea întregului patrimoniu succesoral. 17 astfel : “intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupto”. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. Desemnarea legatarului � poate fi făcută direct (fie prin nominalizare. Legatul sub condiţie � este cel a cărui naştere sau stingere depinde de un eveniment viitor şi nesigur în ceea ce priveşte producerea lui. fie prin arătarea calităţilor care îl individualizează pe acesta � fiu. să facă) sau de a nu face ceva.prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. Legatul cu termen � legatul poate fi supus de testator unui termen. posterior intreruperii. Cererea de chemare in judecata. adica inlaturata. Condiţia rezolutorie face ca dreptul formând obiectul legatului să se nască pe data decesului lui de cujus. Ca si in cazul suspendarii. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. 65) Legatul. actiunea sa fie admisa. Clasificarea legatelor după criteriul modalităţilor care afectează voinţa testatorului Legatul pur şi simplu � este legatul neafectat de modalităţi. printr-o hotarare definitiva. dar existenţa acestuia atârnă de îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei Legatul cu sarcină � presupune stipularea transmiterii unor drepturi cu obligarea legatarului de a îndeplini ceva (să dea. Condiţia suspensivă face ca dreptul cuprins în legat să nu ia naştere de la data decesului lui de cujus ci numai de la data împlinirii sale. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. adică să se stipuleze că executarea sau stingerea lui va depinde de un eveniment viitor şi sigur în ceea ce priveşte producerea lui. efectele împlinirii ei urcând până la data deschiderii succesiunii. Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. universalitatea unei frecţiuni din acesta sau anumite bunuri determinate din moştenire.

Revocarea legatelor � există situaţii în care legatele iau naştere în mod valabil. Clasificarea legatelor după obiectul lor-Legatul universal � este dispoziţia prin care testatorul lasă după moartea sa la una sau mai multe persoane. Contrarietatea presupune o imposibilitate de executare concomitentă a două dispoziţii testamentare succesive. Legatul tuturor bunurilor mobile. în interesul testatorului sau în interesul legatarului. Este chiar cazul revocării. ci de la data când acesta urmează să producă efecte. vicii de consimţământ. dar datorită unor împrejurări intarvenite ulterior sunt desfiinţate. deductibilă după intenţia subiectivă a testatorului Revocarea voluntară tacită prin înstrăinarea sau distrugerea voluntară a bunului care formează obiectul legatului Orice înstrăinare a obiectului legatului. Este un act solemn. Revocarea legatelor prin manifestarea de voinţă a testatorului-Revocarea voluntară-Testamentul fiind un act revocabil. dar această imposibilitate nu este una absolută. Nulitatea � este sancţiunea civilă prin care actele juridice încheiate cu încălcarea condiţiilor de validitate (de fond sau de formă) sunt lipsite de efecte. ci doar una relativă. Legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor imobile. Legatul prisosului succesoral rămas după plata tuturor celorlalte legate. nerespectarea interdicţiei substituţiei fideicomisare. lipsa formelor anume prevăzute de lege). până la ultima clipă a vieţii. Sunt considerate legate universale: Legatul tuturor mobilelor şi imobilelor testatorului. universalitatea bunurilor sale. testatorul poate reveni oricând asupra dispoziţiilor sale testamentare anterioare. iar lipsa formei este sancţionată cu nulitatea absolută. Sunt legate cu titlu universal: Legatul unei fracţiuni din moştenire. Nu se poate face decât fie printr-un act autentic. cauză ilicită. fie printr-o formă de testament prevăzută de lege. Revocarea voluntară tacită � revocarea tacită a unui testament anterior intervine numai dacă între acesta şi cel posterior există incompatibilitate sau contrarietate. cât şi bunuri incorporale. Revocarea voluntară expresă � în cazul în care rezultă dintr-o declaraţie anume a testatorului în acest sens. Legatul cotităţii disponibile a moştenirii. Termenul de prescripţie a acţiunii în anulare nu curge de la data întocmirii testamentului. Legatul nudei proprietăţi a întregii moşteniri. Legatul cu titlu universal � este acela care conferă legatarului vocaţie la o fracţiune din moştenirea testatorului. cât şi din cele specifice actelor mortis causa (nerespectarea interdicţiei testamentului conjunctiv.). făcută cu orice mod sau condiţie. adică de la data deschiderii succesiunii. etc. Se întemeiază pe motive anterioare sau concomitente actului. chiar când înstrăinarea va fi nulă. Poate avea ca obiect atât bunuri corporale (individual determinate sau de gen). Legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor mobile.persoane. Cauzele de nulitate a legatelor pot fi atât din rândul celor comune tuturor actelor juridice (incapacităţi. revocă legatul pentru tot ce s-a înstrăinat. sau când 173 . Incompatibilitatea presuoune imposibilitatea absolută materială sau juridică de a aduce la îndeplinire două legate din două testamente succesive. Legatul particular conferă vocaţie doar la anumite bunuri succesorale. Legatul tuturor bunurilor imobile. Legatul particular � este acela care are ca obiect unul sau mai multe obiecte determinate.

Revocarea judecătorească a legatelor Legatele sunt revocabile pe cale judecătorească pentru neîndeplinirea sarcinilor şi pentru ingratitudine.civ. Potrivit art. legatarilor particulari. legatarilor universali şi în mod excepţional. Destinaţia bunurilor care au format obiectul legatelor ineficiente � dreptul de acrescământ În caz de ineficacitate a legatelor. după caz. săracilor dintr-o comună sau stabilimente de utilitate publică nu pot produce efecte decât dacă sunt autorizate de şeful statului la propunerea Guvernului. adică. Retractarea expresă a revocării testamentului nu se poate face decât prin act autentic distinct sau printr-un testament posterior. neîndeplinirea sarcinilor impuse de testator atrage revocarea legatului. sarcinile instituite de testator devin obligaţii pentru legatar. bunurile care formează obiectul acestora vor reveni persoanelor cu vocaţie succesorală din a căror parte urmau să se execute acele legate. În cazul în care legatul este ineficace în raport cu unul sau altul dintre legatari. este totuşi posibil ca din pricina unor împrejurări survenite independent de voinţa testatorului să existe imposibilitatea de executare a legatelor la data deschiderii succesiunii.obiectul legat va fi reintrat în starea testatorului. situaţie în care toţi legatarii au vocaţie eventuală la întregul obiect al legatului. Caducitatea legatelor � presupunând că testamentul este valabil încheiat. Legatul conjunctiv este legatul al cărui obiect este lăsat la mai mulţi legatari fără a se preciza partea ce revine fiecăruia. Refuzul legatarului de a primi legatul. Retractarea revocării voluntare a legatului Revocarea unui testament sau a unei dispoziţii testamentare. moştenitorilor legali. iar nu şi atunci când se datoreşte unui caz fortuit sau de forţă majoră. Dispoziţiile testamentare în favoarea ospiciilor. Delicte. Revocarea judecătorească pentru ingratitudine Revocarea judecătorească pentru ingratitudine intervine pentru: Atentat la viaţa testatorului. Pieirea în întregime a lucrului legat. Revocarea judecătorească pentru neîndeplinirea sarcinilor La deschiderea succesiunii legatarul este în drept să opteze între acceptarea legatului şi renunţarea la acesta.930 şi 830 C. deci imputabilă legatarului. fiind o dispoziţie de ultimă voinţă ca şi testamentul însuşi. Incapacitatea legatarului de a primi legatul survenită ulterior datei testamentului. când acela în favoarea căruia a fost făcută a murit înaintea testatorului. Neîndeplinirea sarcinilor atrage revocarea legatului doar în cazul în care aceasta este culpabilă. cruzimi sau injurii grave la adresa testatorului. în lipsă de 174 . dar valabil în raport cu cel puţin unul dintre ei. cât intanţia exteriorizată a testatorului de a dispune altfel decât prin legatul iniţial de bunul respectiv Revocarea (voluntară) tacită prin distrugerea voluntară a testamentului de către testator Distrugerea materială a testamentului de către testator sau de către un terţ la ordinul acestuia echivalează cu o revocare voluntară tacită. poate fi revocată sau retractată. Odată acceptat legatul. Neîndeplinirea condiţiei suspensive sub care a fost stipulat legatul. Injurie gravă la adresa memoriei testatorului. Înstrăinarea obiectului legatului de către testator relevă implicit intenţia acestuia de a-l revoca.Esenţială este nu atât înstrăinarea bunului în sine. Cazurile de caducitate: Predecesul legatarului � orice dispoziţie testamentară devine caducă.

precizand ca „este permisa dispozitia prin care o a treia persoana ar fi chemata a lua darul.804 C. Acesta este aşa-numitul drept de acrescîmânt sau drept de creştere. dintre care unul principal. implicand indisponibilizarea obiectului legatului in patrimoniul instituitului pe tot parcursul vietii acestuia. „dispunatorul organizeaza doua succesiuni: a sa proprie si. 803 C. sau legatarul nu ar primi sau nu ar putea primi”. in cazul cand donatarul. testamentul prin care unul dintre fiii defunctului este instituit ca legatar cu obligatia de a pastra bunurile legate pana la moartea sa. In acest caz nu este vorba decat de un mod particular de determinare a celui gratificat caruia dispunatorul ii transmite direct liberalitatea . spre deosebire de Codul civil francez care permite substitutiile fideicomisare in cazul donatiilor sau legatelor facute de parinti copiilor lor cu obligatia de a le pastra si remite nepotilor nascuti sau care se vor naste in viitor. Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise. precum si in cazul liberalitatilor facute de persoanele moarte fara descendenti in favoarea fratilor si surorilor cu obligatia de a le pastra si remite nepotilor de frate sau sora nascuti sau care se vor naste in viitor (art. aceea a gratificatului insusi” . Plecand de la aceasta caracteristica. chemat in primul rand sa culeaga liberalitatea. legatul va reveni legatarului sau legatarilor în raport cu care el este eficace.prevedere testamentară contrară. Substitutia vulgara (obisnuita) consta intr-o singura liberalitate facuta in favoarea a doi gratificati. 66) Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii. Astfel. Substitutia vulgara este recunoscuta de lege ca valabila. art. de pilda. chemat sa culeaga liberalitatea doar daca gratificatul principal nu vrea (fiind renuntator) sau nu poate (fiind predecedat) primi acea liberalitate. in acest caz. trecand peste capul gratificatului. iar cel de al doilea substituit. Substitutia fideicomisara consta in „orice dispozitie prin care autorul unei liberalitati insarcineaza persoana gratificata de a conserva intreaga sa viata bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispunator” . civ. Ceea ce caracterizeaza substitutia fideicomisara testamentara este asadar o maniferstare de vointa care care se refera la o dubla dispozitie cu privire la acelasi obiect. contine o substitutie fideicomisara prohibita de lege . poate dispune atat prin acte intre vii (donatie). ereditatea sau legatul. Art. civ. cat si prin acte mortis causa (legate). dispozitia prin care testatorul instituie pe sotia sa ca legatara universala. 1048-1074) . Oprirea substituţiilor fideicomisare. Primul gratificat se numeste instituit sau grevat. eredele numit. prevazand ca in caz de predeces al acesteia legatul 175 . asa cum am vazut. prohibeste in mod expres orice asemenea substitutii. putem usor diferentia substitutia fideicomisara de substitutia vulgara. Constituie o astfel de substitutie. Cu alte cuvinte. dupa care acestea vor reveni copiilor lui. Persoana care face liberalitatea. in dreptul nostru. iar celalalt subsidiar.

ca si instituitul. dobandind toate atributele proprietatii. Astfel. Uneori in practica judiciara este dificil a se face diferenta necesara intre adevarata substitutie fideicomisara si legatele avand obiecte diferite. sau ii confera beneficiarului liberalitatii libertatea de a alege el o persoana pe care sa o gratifice. efecte simultane. iar celalalt uzufructul). exista consecinte practice similare celor ale substitutiei prohibite de lege. prin doua liberalitati avand acelasi obiect. iar pe de alta parte nu sunt succesive. Art. iar la decesul sau situatia nudului proprietar va fi asemanatoare cu aceea a substituitului. ci doar il roaga (fara a-l obliga juridic) pe legatarul instituit de el sa gratifice acesta pe un tert daca vrea (legat precativ). Daca nu testatorul instituie legatarii succesivi. cea de a doua. producand. -. caz in care se considera ca alegerea celui de al doilea gratificat a fost facuta tot de testator .) liberalitati care vor beneficia succesiv instituitului si apoi substituitului” . 803 C. civ care prohibeste substitutiile fideicomisare este conceput in termeni generali. a. substituitul este… avand-cauza nu al instituitului ci al dispunatorului. in acest caz nu exista substitutie fideicomisara intrucat cele doua legate. la decesul acestuia. pentru incapacitatea de a primi.sa revina unuia dintre nepotii sai anume desemnat de el . primind astfel efecte . Daca substitutia este facuta prin testament. nu au acelasi obiect (unul are ca obiect nuda proprietate. adica dupa trecerea unui interval de timp (tractus temporis). In cazul in care prin testament nuda proprietate a unui bun este lasata unui legatar. pentru revocare etc. pentru predecesul gratificatului. Pentru a recunoaste o substitutie fideicomisara prohibita de lege este necesara intrunirea cumulativa a trei conditii: Existenta a doua liberalitati succesive-Substitutia fideicomisara implica gratificarea prin una si aceeasi vointa a doua persoane diferite. fie cea facuta in favoarea substituitului) este ineficace -. civ. care efectueaza doua (s. din contra. iar apoi. Mai intai primeste executare liberalitatea primului gratificat (instituitul). nu face decat sa consacre expres legalitatea unor asemenea legate. cealalta este valabila si va produce efecte. de exemplu). Textul este considerat a fi de exceptie. iar la data decesului dispunatorului (in raport de care se apreciaza intrunirea conditiilor cerute de lege pentru a putea mosteni atat in privinta instituitului. Cu toate acestea. nu poate surveni sanctiunea pentru incalcarea prohibitiei . cu executare succesiva in timp. astfel incat in caz de indoiala dispozitiile testamentare trebuie interpretate in sensul ca nu contin o substitutie prohibita de lege. Asa. de 176 . exceptie facand cazul in care sfera persanelor din randul carora legatarul poate face alegerea este restransa (familia sau mostenitorii dispunatorului. iar nu de la instituit. iar uzufructul aceluiasi bun unui alt legatar. sanctiunea prohibitiei fiind astfel evitata . cat si a substituitului) una din cele doua liberalitati (fie cea facuta in favoarea instituitului. 805 C. Esential este faptul ca „pentru bunurile care formeaza obiectul substitutiei. Pentru a putea vorbi de substitutie prohibita de lege este esential ca si vocatia succesorala a substituitului sa provina de la testatorul initial. Art. pe de o parte. uzufructuarul se va bucura de folosinta bunului pe tot timpul vietii sale fara a putea dispune de acesta. facuta in favoarea celui de al doilea gratificat (substituitul).

fiecare cu obiect distinct de celalalt. iar nu in sens contrar (infra nr. cand conditia se realizeaza. iar pentru celalalt suspensiva . s-a considerat ca dispozitia testamentara prin care s-a lasat un apartament unei persoane cu dreptul de a-l folosi pana la moarte. In acest caz. aceasta calitate” . ulterior le-a admis in principiu . cat si pentru viitor. De pilda. nu exista identitate de obiect al legatului. pornind de la ideea ca asemenea aranjamente juridice mascheaza totusi substitutii fideicomisare. testatorul lasa intreaga sa avere lui A. Dupa cum s-a remarcat. dupa care sa fie vandut iar pretul obtinut sa fie impartit intre doi nepoti ai dispunatorului.Mecanismul juridic al realizarii conditiei (efectul retroactiv) face ca in cazul examinat sa nu existe doua transmisiuni succesive. Ne intrebam insa daca nu cumva. si deci nici substitutie prohibita de lege. decesul lui A inaintea varstei majoratului constituie conditia rezolutorile sub care acesta primeste legatul. iar pretului obtinut sa fie impartit intre acestia. in drept (s. intrucat fiecare uzufruct este un drept real atasat unei alte persoane si prin aceasta diferit de celelalte . unul singur dintre ei va fi avand. 279). a.Exista situatii care desi prezinta unele asemanari cu substitutia fideicomisara. legatarul sub conditie rezolutorie pierde cu efect retroactiv (de la data deschiderii mostenirii) dreptul castigat prin deschiderea succesiunii (pana la indeplinirea conditiei el fiind intr-o situatie similara legatarului pur si simplu. datele publicate ale spetei in discutie sunt insuficiente pentru a ne putea pronunta transant. de aceasta data.). in fapt (s. iar daca acestea sunt echivoce. iar in cazul in care acesta va deceda inaintea implinirii varstei majoratului averea sa revina lui B. a. cu efecte de la data deschiderii mostenirii.De asemenea.pilda. dar pentru un legatar acea conditie este rezolutorie. in timp ce cel de al doilea proprietatea bunului. Se considera insa ca atunci cand conditia consta pur si 177 . Totul depinde de interpretarea clauzelor testamentare. in timp ce. dar si conditia suspensiva sub care B poate deveni beneficiarul legatului in cazul in care s-ar indeplini. chiar daca. in cazul uzufructului lasat succesiv la mai multe persoane. in realitate nu se confunda cu aceasta. astfel incat dispozitia testamentara care exprima vointa defunctului sa fie salvata intrucat contine doua legate. in timp ce legatarul sub conditie suspensiva este pentru totdeauna in situatia unui strain de mostenire. legatarul sub conditie suspensiva este cel care isi vede dreptul definitiv consolidat cu efecte de la data deschiderii mostenirii. obiectul celor doua legate este diferit. in realitate. Oricum. „in acest din urma caz. Legatul alternativ sau dublu conditional consta in instituirea de catre testator a doua persoane ca legatari sub una si aceeasi conditie. interpretarea trebuie facuta in sensul ca testamentul sa produca efecte. primul avand ca obiect uzufructul apartamentului. ci doar una singura: atunci cand conditia nu se indeplineste. reprezinta o substitutie fideicomisara prohibita de lege . care dobandeste un drept neconditionat). legatarul sub conditie rezolutorie isi vede dreptul consolidat definitiv. invers.). atat pentru trecut. urmand ca la decesul uzufructuarului apartamentul sa fie vandut in contul nepotilor defunctului. Dupa ce. practica judiciara a tratat aceste operatiuni ca ilegale. cei doi «legatari» vor fi profitand succesiv de legat.

fara casatorie) este una reala. ci doar in scopul administrarii in interesul gratificatului care le va primi ulterior ca adevaratul si singurul beneficiar al legatului . Fiducia este o institutie juridica polimorfa. fiduciarul.simplu doar in predecesul primului legatar. ci doar un simplu „intermediar de transmitere”. legatul initial nu este facut cu intentia de a-l gratifica pe cel insarcinat cu transmiterea obiectului acestuia tertului beneficiar. deoarece executorul testamentar nu este decat un simplu mandatar al testatorului. fiduciant. fie unui tert beneficiar” . aceasta nu se realizeaza cu o intentie de liberalitate. numai ca. iar nu in ideea unei reale gratificari conditionale. fiducie-garantie) . Este 178 . un drept patrimonial. la termenul fixat. ceea ce contravine definitiei liberalitatii unanim acceptate in conceptia clasica. spre deosebire de instituit. fie fiduciantului. Ea poate explica mai bine si mai aproape de adevar procedee juridice cunoscute si utilizate in practica cu aceeasi finalitate. avand multiple finalitati (fiducie-gestiune.Legatul alternativ sau dublu conditional producand efecte de la data deschiderii succesiunii. necesita ca ambii gratificati sa fie cel putin conceputi la decesul dispunatorului . se va aplica sanctiunea incalcarii prohibitiei . fideicomisul simplu sau legatul cu sarcina de a transmite obiectul acestuia unei persoane neconcepute la data deschiderii mostenirii este utilizat pentru atingerea unor scopuri identice celor ale fiduciei-liberalitate. printre care figureaza in general aceea de a transfera acest drept. calitate in care nu poate dobandi proprietatea bunurilor succesorale. a-l considera pe legatarul care a primit bunul cu sarcina de a-l transmite adevaratului gratificat ca fiind un simplu executor testamentar iarasi nu este corect. ci doar sezina bunurilor mobile. Fiducia-liberalitate nu se confunda cu substitutia fideicomisara intrucat fiduciarul. dar care sunt criticabile. dar aceasta nu inseamna ca nu ar putea fi utilizata in practica. ca si in dreptul francez. nedisimuland o substitutie prohibita . dispunatorul prefera sa le cedeze in prealabil unui tert care va fi insarcinat sa le gereze in contul gratificatului si sa le transfere ulterior acestuia” . fiducia poate fi definita ca „actul juridic prin care o persoana. In dreptul nostru. atunci cand se dovedeste ca legatul dublu conditional a fost conceput in ideea fraudarii prohibitiei substitutiei fideicomisare -. dobandeste de la o alta persoana. nu este un gratificat (beneficiar al liberalitatii). caci desi i se transmite proprietatea bunurilor. a) Fiducia In acceptiunea sa generala. De asemenea. dar cu obligatii care ii limiteaza exercitiul.Evident ca. ceea ce implica analizarea cauzei acestuia -. Astfel. Obligarea primului gratificat (instituitul) la conservarea si remiterea obiectului legatului celui de al doilea gratificat (substituitului)Dispozitia testamentara intra sub incidenta prohibitiei daca impune instituitului obligatia de a nu instraina obiectul legatului pentru a-l putea remite ca atare la decesul sau substituitului. in realitate. fiducia nu este reglementata de lege. printre care si aceea de fiducie-liberalitate (varianta a fiduciei-gestiune) prin care „in loc de a investi pe gratificat cu proprietatea bunurilor care alcatuiesc liberalitatea. operatiunea nu este decat o substitutie fideicomisara si ca doar conditia predecesului circumstantiat (fara posteritate. inaintea majoratului.

pot forma si ele obiect al obligatiei de a nu instraina din partea instituitului intrucat. aprobata de doctrina. Astfel conceputa. chiar daca instituitul dispune de acele bunuri in folos propriu. primul legatar nu are dreptul de a dispune de bunurile primite prin testament in favoarea tertilor. Nu exista substitutie prohibita chiar si in cazul in care testatorul interzice primului legatar sa dispuna de bunurile primite prin acte cu titlu gratuit (donatie si testament).140) si. fie contravaloarea acestora intra sub incidenta prohibitiei sau nu. chiar daca sub forma unei obligatii alternative. daca acesta este mostenitor 179 . indisponibilizare pe durata vietii instituitului. ne indoim totusi de justetea acestei solutii. Curtea de casatie franceza. Legatul de residuo poate sa includa si rezervea primului legatar. a ajuns la concluzia ca solutia afirmativa ar fi excesiva .Validitatea legatelor de residuo sau de eo quod supererit (fideicomisul fara inalienabilitate). cat si la actele juridice mortis causa (legate).Prin urmare. nu sunt intrunite conditiile pentru existenta substitutiei fideicomisare. facultatea de a dispune cu titlu oneros lasata legatarului fiind suficienta pentru a exclude sarcina de a conserva obiectul legatului specifica substitutiei fideicomisare . practica judiciara si doctrina admit intr-o proportie covarsitoare valabilitatea acestui legat . fara obligatia pentru gratificat de a transmite bunul unui substituit la moartea sa. chiar daca numai valorica. Situatii asemanatoare care nu intrunesc cerintele conditie. cat si cu titlu gratuit . In practica judiciara s-a pus problema daca legatul prin care instituitului i s-a dat posibilitatea sa remita substituitului fie bunurile lasate de testator. Daca o liberalitate contine doar o clauza de inalienabilitate . desi prin natura lor sunt intersanjabile. aceasta operatiune se aseamana cu substitutia prohibita de lege prin faptul ca in privinta reziduu-ului. De aceea. de asemenea. deoarece in caz contrar vointa dispunatorului ca ramasita sa ramana celui de al doilea legatar ar fi practic lipsita de efecte . intrucat obligarea instituitului la remiterea obiectului legatului substituitului subzista. Primul legatar este liber sa dispuna de bunurile primite prin acte intre vii atat cu titlu oneros. Legatul de residuo (al ramasitei sau a ceea ce va ramane) este „dispozitia testamentara prin care un testator lasa bunuri unui prim legatar in ideea ca la decesul acestuia ceea ce va ramane din aceste bunuri. cu titlu oneros sau gratuit. poate fi obligat oricand sa procure altele de acelasi fel . dar se deosebeste fundamental de aceasta prin faptul ca nu exista pentru primul legatar obligatia de a conserva obiectul legatului primit de la testator. cat si la un bun individual determinat . in lipsa de dispozitie expresa. sa fie cules de un tert beneficiar ales de testator”. acesta avand libertatea de a dispune de bunurile primite . In ceea ce ne priveste. exista dubla transmisiune succesiva.vorba de o obligatie de a nu face care se refera atat la actele juridice inter vivos. cota-parte dintr-o universalitate. In schimb. Bunurile fungibile (sumele de bani). daca ramane unul. Obligatia de a nu instraina si de a remite substituitului se poate referi atat la o universalitate. substitutia fideicomisara presupune indisponibilizarea bunului legat in patrimoniul instituitului. numit reziduu. ceea ce nu inseamna altceva decat act de dispozitie succesiva caracteristic substitutiei fideicomisare (supra nr.

803 C. 2 C. Reportarea transmiterii legatului catre substituit la momentul si ca urmare a decesului instituitului-Substitutia fideicomisara presupune cu necesitate ca liberalitatea facuta in favoarea substituitului sa nu produca efecte decat la moartea instituitului. chiar daca bunurile lasate de testator au facut parte din patrimoniul primului legatar. acceptandu-se in final ideea ca acesta contine in esenta un dublu legat conditional. civ. 924 C. civ. beneficiarul legatului de residuo nu este expus actiunii in reductiune a rezervatarilor primului legatar. asa cum am vazut. Asupra naturii juridice a legatului de residuo practica judiciara si doctrina au cunoscut o evolutie in timp . ci din cea a testatorului . civ. al doilea legatar va dobandi de la testator bunurile ramase din legat in patrimoniul primului legatar la decesul acestuia. ramasita nu face parte din succesiunea acestuia.). 808 alin. este sa impiedice crearea prin vointa dispunatorului a unui sistem de 180 . atata timp cat testamentul nu contine dispozitii prin care rezervatarul sa fie privat de folosinta si dispozitia cotei-parti din succesiune reprezentand rezerva . iar beneficiarul ramasitei sub conditia suspensiva ca bunurile sa se gaseasca in patrimoniul primului legatar la date decesului acestuia . primul legatar dobandind sub conditia rezolutorie ca bunurile sa se regaseasca in patrimoniul sau la data decesului. Asadar. iar nu de o substitutie prohibita de lege . daca legatarul ramasitei predecedeaza primului legatar. ci si din cele obtinute ulterior ca rezultat al actelor de gestiune mentionate mai sus . iar nu de la primul legatar . cu titlu universal sau universala) .).). intrucat dobandesc amandoi drepturi direct de la testator. cesiunea unora dintre actiuni facute pe timpul vietii de primul legatar in scopul inlocuirii lor cu alte actiuni este considerata a fi un „act de gestiune normala”. asa incat obiectul ramasitei ce se va transmite beneficiarului legatului de residuo consta nu numai din actiunile aflate in portofoliu la data decesului testatorului. legatul sau devine caduc (art.rezervatar al testatorului. In principiu. Beneficiarul substituit dobandeste drepturile sale direct de la testator. ci doar pana la o data anume (implinirea varstei majoratului. testatorul neputand in acest caz limita libertatea de a dispune prin acte cu titlu gratuit (donatii si legate) a rezervatarului decat in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. trebuie sa fie conceputi la data decesului acestuia (art. In cazul in care primul legatar predecedeaza testatorului. iar nu un act de dispozitie (instrainare). beneficiarul legatului de residuo are aceeasi vocatie la mostenirea testatorului ca si primul legatar (particulara. Ceea ce urmareste de fapt art. legatul va reveni in intregime beneficiarului subsecvent ca legat pur si simplu (neconditional). nu si in privinta rezervei care ramane intangibila . De aici decurg urmatoarele consecinte cei doi legatari. este vorba doar de un fideicomis sau legat cu sarcina ingaduit de lege. In cazul in care cel gratificat nu este insarcinat sa pastreze obiectul legatului pe tot timpul vietii sale. Daca insa obiectul legatului consta intr-un portofoliu de actiuni cotate la bursa. timp de un an etc.Transmisiunea legatului de residuo se realizeaza sub dubla conditie ca la data decesului primului legatar sa fi ramas in patrimoniul acestuia bunuri primite de la testator si ca cel de al doilea legatar sa-i supravietuiasca.

civ. 803 C. iar pe de alta parte la respingerea unor institutii care depind si ele de moartea unei persoane. Din prevederile art. face precizarea ca „nu se poate face renuntarea la o succesiune ce nu este deschisa. daca un testament contine mai multe dispozitii. 1 C. 965 C. considerentul ca ar incalca regulile mostenirii legale si mai ales principiul egalitatii succesorale. Ea nu poate fi confirmata. civ. Imediat insa la alineatul 2 art. In schimb. dar indivizibile . civ. cat si in cazul in care ea rezulta din doua acte distincte. afara de cazul in care clauza care contine substitutia formeaza un tot indivizibil cu celelalte clauze. Sanctiunea se aplica atat in cazul in care substitutia este cuprinsa intr-un singur act. civ. Prin exceptie asadar. Fara a vorbi in terminis de prohibirea pactelor asupra succesiunilor viitoare (nedeschise). 803 C. Nulitatea substitutiei fideicomisare poate fi invocata de orice parte interesata (mostenitor legal. adica un patrimoniu (sau o cota-parte din acesta). Din dispozitiile art. intrucat. succesiunile nedeschise nu pot forma obiectul unei vanzari si nici al vreunei alt act juridic Art. ar putea duce si la abolirea mostenirii legale. iar nu doar cea de a doua liberalitate (cea facuta in favoarea substituitului). dincolo de 181 . rezulta ca substitutia fideicomisara este nula absolut atat in privinta instituitului. pe de o parte. 965 alin. chiar de s-ar da consimtamantul celui a carui succesiune este in chestiune”. Argumentul nu convinge. mostenitorii prezumtivi putand nutri mai mult sau mai putin aceeasi dorinta. cat si in privinta substituitului . civ. legatar universal etc. Cu alte cuvinte. renta viagera sau asigurarea de viata . Codul civil prin textele evocate aplica acest principiu care isi are originea in dreptul roman. iar actiunea in declararea acesteia este imprescriptibila.. 13991401 C. situatie in care nulitatea va afecta ansamblul indivizibil . Ideea generala desprinsa din textele Codului civil. iar altele nu. daca ar fi primit. Nulitatea care se aplica este absoluta intrucat dispozitiile art. Prin urmare. nici (nu) se pot face invoiri asupra unei astfel de succesiuni. sunt de ordine publica . nulitatea va sanctiona numai dispozitiile care contravin prohibitiei. civ. In al doilea rand. celelalte ramanand sa produca efecte. un ansamblu de drepturi si obligatii. 702 C. Art. (in prezent abrogat) prevedea si el ca „nici chiar prin contractul de casatorie nu se poate renunta la succesiunea unui om in viata. Principiul prohibitiei pactelor asupra succesiunilor viitoare a fost justificat in timp de patru ratiuni.). dintre care numai unele sunt afectate de substitutie. rezulta fara urma de indoiala ca o succesiune in intregul ei (si cu atat mai mult o cota-parte din aceasta). sanctiunea afecteaza intreaga operatiune.devolutiune a mostenirii derogatoriu de la regulile de baza in acest domeniu . referindu-se la organizarea generala a succesiunilor. Solutia este unanim admisa in doctrina si jurisprudenta. In primul rand. Nu poate fi primit nici acest argument intrucat. al unei persoane decedate poate forma obiectul unui contract de vanzarecumparare . succesorii pot vinde patrimoniul mostenit. cum ar fi uzufructul. nici nu se pot instraina drepturile eventuale ce s-ar putea dobandi asupra succesiunii”. considerentul de ordin moral ca pactul ar naste dorinta mortii (votum mortis) celui care lasa mostenirea. stabileste cu valoare de principiu ca „lucrurile viitoare pot fi obiectul obligatiei”.

instrainarea unei succesiuni nedeschise realizata intre un mostenitor prezumtiv si un tert etc. interdictia justificandu-se poate mai degraba prin considerente de ordin moral . ci si actele unilaterale. 2 C. din ale carui prvederi rezulta interdictia pactelor asupra succesiunilor nedeschise. dispunatorul are libertatea de a favoriza pe oricare dintre mostenitorii sai ori chiar si pe o terta persoana. caci incheind un contract cu privire la succesiune. Avand nevoie de lichiditati inca din timpul vietii lui de cujus. Pactul poate avea ca obiect fie intreaga universalitate succesorala.. ci pur si simplu pentru ca este reglementat de lege. si aceasta nu pentru ca este revocabil cum s-a sustinut . sau printr-un partaj de ascendent poate chiar si. La ora actuala. Cartea III) „Despre obiectul conventiilor”. succesorii ar putea fi determinati sa vanda „speranta de a mosteni” unui tert interesat. Este un considerent puternic. fara a cunoaste exact consistenta mostenirii (aceasta neputand fi cunoscuta decat la data decesului lui de cujus). fie o cota-parte din aceasta. nu cade sub incidenta interdictiei. fara a se lua in considerare pozitia subiectiva a celor care incalca prohibitia . sa atribuie ce bunuri doreste unuia sau altuia dintre rezervatari. civ. Titlul III. In al patrulea rand. Desi denumirea de „pact” ar putea conduce la concluzia ca este vorba doar de conventii (acte juridice bi. In al treilea rand.). De pilda. in cele din urma.de a nu specula elemente ale patrimoniului unei persoane in viata in considerarea mortii acesteia. aceasta argumentare este destul de subreda din punct de vedere juridic. pactul este nul sau nu in functie de data stabilita prin hotarare ca fiind a mortii celui disparut. Interdictia se refera la pactele incheiate cu privire la elementele unei succesiuni nedeschise. se afla plasat in Sectiunea III (Capitolul II.sau multilaterale) . cel despre a carui mostenire este vorba nu ar mai putea reveni unilateral asupra acestuia. Art. testamentul desi este un act unilateral cu privire la bunurile succesorale. cum este renuntarea la mostenire (art. notiunea este utilizata in intelesul ei mai larg. neintrand in categoria pactelor prohibite. cum ar fi donatia sau vanzarea. In mod cert. Obiectul pactului.limitele rezervei succesorale. incluzand nu numai conventiile (cu titlu gratuit sau oneros). dar se poate aplica numai pactelor la care participa si de cujus. iar nu si celor facute fara participarea acestuia (renuntarea la o succesiune nedeschisa. in cazul rectificarii declararii judecatoresti a datei mortii prezumate. ci numai cu acordul cocontractantului . protectia legii impunandu-se doar in cazul persoanelor lipsite de capacitate deplina de exercitiu. sanctiunea prohibitiei este direct atasata incalcarii obiective a normelor legale. respectand valoric rezerva. in principiu. iar nu si a celor pe deplin capabile. necesitatea de a proteja mostenitorii contra abuzului de influenta sau leziunii . adica asupra patrimoniului unei persoane care este inca in viata. civ. argumentul ca libertatea de a testa nu poate fi alienata prin acte intre vii. ceea ce inseamna ca. 965 C. iar nu de credinta partilor la data actului ca se refera la o succesiune deschisa . fie un anume bun . astfel incat nu poate justifica toate pactele succesorale prohibite. Este indiferent daca afecteaza 182 . 965 alin. lucru ce i-ar putea prejudicia. prevede expres ca „nu se poate face renuntare la o succesiune nedeschisa”) .

constituie. 965 alin. putand dispune fara nici un fel de restrictie de bunurile sale (numai individual in timpul vietii.fie cu titlu gratuit (donatii sau legate). prin natura ei. 2 C. iar succesiunea nu este nici ea cu nimic grevata. El se poate referi deopotriva la o succesiune legala. Este indiferent de asemenea daca succesiunea la care se refera pactul este determinata anume (succesiunea lui X) sau netereminata (toate succesiunile la care ar putea fi chemata una din partile pactului) . de cujus vinde unui tert o cota-parte din succesiunea pe care o va lasa) sau la succesiunea unui tert (de pilda. de exemplu. titularul patrimoniului cu privire la care s-a incheiat pactul. El poate avea ca obiect dispozitia directa asupra succesiunii viitoare prin incheierea unui contract translativ de drepturi (vanzare.Avand in vedere libertatea deplina a lui de cujus de a lasa la data mortii sale ceea ce ii va placea. ci. pactul asupra succesiunilor viitoare se poate recunoaste prin faptul ca nu confera creditorului pe timpul vietii celui despre a carui mostenire este vorba decat o simpla expectativa (speranta). dar si dispozitia indirecta prin renuntarea anticipata -.). a mostenirii. dispunatorul pastrandu-si libertatea de a dispune de acel bun fie prin acte oneroase. In cazul pactului incheiat de terte persoane. daca s-ar admite valabilitatea lui. fara a-l obliga pe de cujus . instraina sau conserva ceea ce va dori. dreptul conferit nu este decat eventual. 973 C. de cujus se leaga in timpul vietii printr-un contract fata de un tert sa ii lase prin mostenire un anume bun din patrimoniul sau. nu confera decat drepturi eventuale. chiar afectat de modalitati. Este vorba asadar de un act care nu creeaza nici o obligatie pentru viitorul de cujus. indiferent cine ar fi mostenitorii). Succesinea viitoare obiect al pactelor prohibite. Obligatiile ferme asumate in timpul vietii de cel despre a carui mostenire este vorba dau nastere la drepturi actuale in favoarea tertilor creditori si pot trece pe cale de consecinta prin succesiune la mostenitorii lui la data decesului sau. testamentara sau conventionala.sau nu rezerva succesorala . pe cand drepturile eventuale se nasc direct in sarcina mostenitorilor (mai exact. donatie. Asa cum rezulta din dispozitiile art. In aceasta lumina. nu este angajat personal la nimic. Este vorba de un drept inalienabil prin propriile acte si intangibil prin actele tertilor (art. nefiind parte a actului. doar pentru succesiune si doar in ipoteza in care titularul dreptului nu ar dispune de bun in timpul vietii. rezulta ca succesiunea viitoare se distinge prin caracteristica esentialmente eventuala sau virtuala a drepturilor pe care le confera . civ. prevede: „conventiile n-au efect decat intre partile contractante”).la titlul de mostenire ori la dreptul de a cere raportul sau reductiunea liberalitatilor excesive . universal.. Daca. Pana in clipa mortii. iar nu un drept actual cert. gratuita sau oneroasa . pactul poate sa se refere la succesiunea uneia din partile actului juridic (de exemplu. schimb etc. fara participarea celui despre a carui mostenire este vorba. lucrurile sunt si mai evidente -. cu titlu universal si individual prin testament). un succesor prezumtiv vinde unui tert un bun din succesiunea ce o va primi). putand dobandi. orice persoana fizica dispune de dreptul de a dispune liber de bunurile sale prin acte juridice intre vii sau mortis causa prin testament. 183 . civ. de pilda. Cu alte cuvinte.

in asemenea cazuri debitorul nu este angajat personal cu nimic. face sa se nasca in favoarea creditorului un drept actual. Moartea lui de cujus ca modalitate a actelor juridice si raportul acesteia cu pactele prohibite de lege. Insa trebuie subliniat ca nu orice act care depinde intr-un fel sau altul de moartea ulerioara a unei persoane este pact succesoral prohibit de lege. neputand fi cunoscut decat la data decesului autorului recunoasterii. In schimb. dreptul de restituire al imprumutatorului nefiind decat unul eventual. nu fara temei. depinzand doar de vointa imprumutatului sa lase sau nu bunuri la decesul sau.pacte prohibite conventiile prin care se sporesc datoriile succesiunii. al carei continut este aleatoriu. Cu necesitate. element care face ca raportul indexat stabilit prin conventie sa fie eventual. francez). iar nu actual (donatia in sine fiind evident un drept actual. fiind garantata. deoarece datoria a fost conceputa sa se impute asupra succesiunii viitoare. este vorba totusi de o succesiune viitoare. doar executare acestuia fiind amanata post morte In acest caz. Casatia franceza a decis ca nu contravine prohibitiei actul prin care mostenitorii au convenit inaintea deschiderii succesiunii ca darurile manuale de sume de bani primite de ei sa fie raportate la succesiune nu la valoarea lor nominala. cum prevede legea (art. 825 C. in sensul ca intotdeauna este anterior acesteia. adica mijloace de plata a datoriei. considerand. civ. chiar daca acesta este post mortem. pactele post mortem. dreptul creditorului nu mai este eventual. nu de o donatie a unui bun facand parte dintr-o succesiune nedeschisa. dar doctrina s-a aratat reticenta. De asemenea. in sensul ca pana la decesul sau poate dispensa pe mostenitori de aceasta obligatie. este vorba de o donatie care are ca obiect drepturi actuale. In schimb. imprumutul a carui termen de rambursare a fost stabilit post mortem. cat si in cazul in care donatarul si descendentii sai ar muri inaintea sa”. civ. dincolo de argumentele de echitate si oportunitate care s-ar putea aduce. De asemenea. 869 C. ci cert. din moment ce donatorul poate „dispune” de raport ca de un bun asupra caruia a ramas proprietar. caci nu se poate sti la data incheierii actului daca imprumutatul va lasa sau nu bunuri la data decesului sau. dar care este stipulata sub conditia rezolutorie a predecesului donatarului. „donatorul poate stipula intoarcerea bunurilor daruite. fara ca prin aceasta sa se intre sub incidenta pactelor prohibite de lege. Cu alte cuvinte. ci indexat la data partajului. ca. in care producerea efectelor sunt legate de 184 . In acest caz. intrucat este irevocabila) . iar nu asupra patrimoniului de la data recunoasterii a autorului actului . atat in cazul in care donatarul ar muri inaintea lui. Moartea uneia sau alteia din partile contractante poate fi erijata prin vointa partilor in modalitati (termen sau conditie) ale actului juridic. Astfel. dar care a fost garantat cu o ipoteca. pactul asupra unei succesiuni viitoare este legat de moartea lui de cujus. este un pact prohibit de lege recunoasterea de datorie prin care autorul actului unilateral stipuleaza ca aceasta va reprezenta valoric a cincea parte din „bunurile posedate la decesul sau”. executarea sa la termen. cum este cazul atunci cand se prevede ca restituirea imprumutului luat de de cujus nu va putea fi solicitata decat de la mostenitorii acestuia . potrivit dispozitiilor art.

Ele se diferentiaza totusi prin faptul ca in timp ce in cazul pactelor asupra succesiunilor nedeschise incertitudinea deriva din faptul ca cel despre a carui mostenire este vorba poate influenta dupa bunul sau plac continutul patrimoniului ce il va lasa la decesul sau si. civ. ultimul supravietuitor devenind singurul proprietar cu efecte retroactive de la data dobandirii bunului.termenul incert al decesului unuia sau altuia dintre contractanti (de exemplu. in cazul actelor conditionale incertitudinea tine de un eveniment supus hazardului. ci instituie predecesul fiecaruia ca o conditie rezolutorie cazuala reciproca. Diferentierea drepturilor eventuale care se nasc din actele asupra succesiunilor viitoare pare mai greu de realizat de drepturile nascute din actele in care supravietuirea uniea dintre parti celeilalte este stipulata drept conditie (eveniment viitor si nesigur de care depinde nasterea sau stingerea obligatiei). In joc fiind interese de ordine publica. pierde din timpul vietii posibilitatea a mai dispune de bunul care a format obiectul contractului . mostenitorii pot respecta vointa defunctului executand actul. nici chiar cu acordul lui de cujus . se vinde un bun stipulandu-se ca proprietatea se va transmite la cumparator la data decesului vanzatorului) sunt si ele recunoscute ca valabile. Clauza tontiniera consta in achizitionarea unui bun de doua sau mai multe persoane impreuna.2 C. deci. Dupa ce un timp practica judiciara a considerat o asemenea clauza ca ilicita intrucat reprezinta un pact asupra unei succesiuni nedeschise. cu motivarea ca ea nu confera drepturi succesorale reciproce. este impropriu sa se vorbeasca de „acoperirea” nulitatii prin confirmare ulterior deschiderii succesiunii . in final supravietuitorul fiind considerat unic proprietar de la aceeasi data. iar nu eventual. („nu se poate face…”). rezulta neindoielnic faptul ca sanctiunea atrasa de nerespectarea prohibitiei este nulitatea absoluta a pactului. obiectul pactului. ambele categorii prezentand un element de incertitudine. si anume ordinea deceselor . Actiunea in nulitate este imprescriptibila. Evolutia jurisprudentei si a doctritrinei asupra asa-numitei clauze de acrescamant sau clauze de tontina sta marturie in acest sens. creditorii acestora. Fiind o dispozitie care protejeaza interese de ordine publica. dreptul nascut in favoare creditorului fiind unul actual. in exemplul dat. diferentirea intampina totusi dificultati la transpunerea ei in practica. cu intelegerea de a-l folosi in comun pe tot timpul vietii lor. dupa disparitia cauzei de nulitate (dupa deschiderea mostenirii). doar efectele fiind amanate pana la implinirea termenului. predecedatii pierzandu-si drepturile ca efect al indeplinirii conditiei rezolutorii . Simpla la nivelul principiilor.965 alin. fiecare fiind proprietar pe o cota-parte din bun sub aceasta conditie inca de la data actului de dobandire. pentru el predecesul celorlati fiind conditia suspensiva sub care devine unic proprietar. ulterior i s-a admis valabilitatea. Aceasta inseamna ca ea poate fi invocata de orice persoana interesata: oricare din partile actului. dar pentru aceasta este nevoie din 185 .Din formularea imperativa a textului art. implicit. si chiar de instanta de judecata din oficiu. intrucat vanzatorul. mostenitorii acestor. Desigur. Refacerea actului. pactul lovit de nulitate nu poate fi confirmat.

(supra nr. renuntarea anticipata la dreptul de a cere reductiunea unei liberalitati consimtite de de cujus. ceea ce echivaleaza cu refacerea actului in conditii legale. cat si cea facuta in timpul casatoriei. este prezumata a fi o liberalitate.). Prin acest pact se reglementeaza in avans soarta drepturilor in societate ale asociatului predecedat.donatari.1 C. care fiind revocabila ad nutum (art. Pactul prohibit de lege poate sa atraga nulitatea intregului act care il contine. iar nu cu confirmarea celui nul . 937 alin. art 809 “minorul de 16 ani nu poate. 368). atunci cand clauza care contine pactul prohibit de lege nu este in raport de indivizibilitate cu celelalte clauze ale actului.prin care ascendentii pot imparti inca din timpul vietii cu titlu de drepturi succesorale intre descendentii lor bunurile pe care le detin la momentul actului. civ. prin ipoteza valabile . clauzele societare in societatile civile sau de persoane prin care e stipuleaza continuarea societatii cu asociatii ramasi in viata sau cu mostenitorii acestora (art. Potrivit dispozitiilor art. de bunurile sale. constituie totusi un pact succesoral asupra unei succesiuni viitoare prin faptul ca implica renuntarea descendentilor-donatari de a cere raportul succesoral . civ. instrainarea facuta de cel despre a carui mostenire este vorba unui succesibil in linie dreapta. civ.1526 C. cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului. art 807 ”minorul de 16 ani poate dispune prin testament si numai jumatate din bunurile de care dupa lege ar dispune majorele”. Constituie astfel de exceptii: instituirea contractuala. 933 C. 965 alin.). chiar daca atribuie drepturi actuale descendentilor.chiar daca nu este prevazuta de lege. 795 C. 2 C. civ. donatia-partaj. atat cea facuta prin contractul de casatorie (art.. atunci cand se confunda cu continutul acestuia ori atunci cand.partea lor de un consimtamant exprimat neechivoc (chiar si tacit) dupa deschiderea mostenirii..). dispune in favoarea tutorelui sau” art 810 186 . civ. desi reprezinta doar o clauza a acelui act. iar nu de la data incheierii actului nul. dar daca un alt descendent a consimtit la aceasta instrainare. exista indivizibilitate intre clauza nula si celelalte clauze. Precizarea are consecinte practice in sensul ca actul va produce efecte doar de la data manifestarii cosimtamantului pentru refacere. Intinderea nulitatii.Prin exceptie de la regula interdictiei pactelor asupra succesiunilor viitoare. sub presiunea necesitatilor vietii practice. ingaduita de art. al caror camp ar putea fi largit in viitor. Codul civil contine cateva exceptii. prin testament. fiind un pact asupra unei succesiuni viitoare recunoscut ca valabil de lege. 845 C. restul fiind valabile. nu contravine principiilor art. cum s-ar intampla daca ar fi vorba de o confirmare. 67) Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice. sau doar nulitatea partiala. Incapacitati prevazute de Codul civil: art 806 “minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici intr-un fel…” prin donatie sau testament. aceasta echivaleaza cu renuntarea la dreptul de a cere reductiunea acelei liberalitati. civ.

cum ar fi cele din dreptul constitutional. dreptul muncii. exista. nici chiar cu incuviintare. 68) Modalităţile actului juridic civil. notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta sau executarea drepturilor subiective civile si obligatiilor civile din anumite acte juridice. conditia si sarcina sunt cele trei modalitati ale actului juridic civil. de exemplu. Termenul este acel eveniment. de exemplu. fie determina incetarea efectelor acestuia. Termenul. in favoarea creditorului. Termenele pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a) In functie de ben eficiarul termenului. nu si existenta sa. termenul poate fi dispus: in favoarea debitorului.“doctorii in medicina sau in chirurgie. art 1309 Cod civil) Incapacitati prevazute de Codul familiei Art 128 din Codul familiei “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore. ofiterii de sanatate sau subofiterii (adica medici si farmacistii). Deci. condiţia şi sarcina. nu pot profita de dispozitiile intre vii sau testamentare. Din punct de vedere juridic. la implinirea lui. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. acele ingradiri ori incompatibilitati care sunt cunoscute in alte ramuri de drept. Dupa cum am vazut. termenul influenteaza doar executarea actului juridic civil. care au tratat o persoana in boala de care moare. Asa cum am vazut. viitor si sigur ca realizare. De calificar ea termenului ca apartinand uneia dintre aceste categorii depinde identificarea persoanei care poate renunta la beneficiul termenului: termenul este suspensiv cand amana sau suspenda exercitiul drepturilor subiective civile si executarea obligatiilor civile. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” Incapacitatea prevazuta de Constitutie si Legea 54/1998-Art 41 -.” Aceleasi reguli sunt aplicabile si in privinta preotilor (vezi art 833. dreptul subiectiv civil si obligatia corelativa. sotul.Nu trebuie asimilate ingradirilor din dreptul civil. Ca urmare: daca debitorul isi ex ecuta obligatia inainte de scadenta (adica inainte de implinirea termenului suspensiv). care fie amana producerea efectelor unui act juridic civil. in contractul de depozit. in favoarea ambelor parti. Efectele termenului sunt diferite. de alta” Art 133 alin 3 Codul familiei “minorul (sub 14 ani) nu poate sa faca. de o parte. afectate de termenul suspensiv. 1307 alin 1. termenul este extinctiv cand. Termenul. teza a II a din Constitutie “Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor”. dreptul comercial. ce dansa a facut in favoarea lor in cursul acestei boli. se sting efectele actului juridic civil. dreptul administrative. termenul dintr-un contract de asigurare. dupa cum este vorba despre un termen suspensiv sau ex tinctiv. el va face o plata valabila. Aceasta echivaleaza cu renuntar ea la beneficiul 187 . Acesta constituie regula. actele juridice civile pot fi pure si simple sau afectate de modalitati. si minor. Aceasta incapacitate este preluata ad litteram in alin 1 al art 3 din L 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor.

Este pur potestativa acea conditie care depinde exclusiv de vointa uneia din parti. Si conditiile pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a) In functie de legatura ei cu vointa partilor. Angajamentul facut sub o conditie pur potestativa din partea debitorului nu este valabil. “depinde totodata de vointa uneia din partile contractante si de aceea a unei alte persoane“ (determinate). daca s-a prevazut ca evenimentul nu trebuie sa aiba loc intr-un anumit termen. Dimpotriva. Conditia mixta este aceea care. respectiv care il angajeaza). ca regula. ca modalitate a actului juridic civil. compensatia. Cea mai importanta consecinta a calificarii conditiei ca fiind pozitiva sau negativa consta in felul in care aceasta se considera indeplinita sau neindeplinita. creditorul nu poate cere de la debitor plata. Codul civil prevede: “Obligatia este nula cand s-a contractat sub o conditie potestativa din partea acelui ce se obliga. conditia pozitiva se socoteste neindeplinita. conditia pozitiva se socoteste neindeplinita numai atunci cand este sigur ca evenimentul nu se va mai produce.termenului si.” Conditie simpla potestativa valabile din partea creditorului pura din partea debitorului nula b) Din punct de vedere al modului de formulare. ca mod de stingere a obligatiilor civile (care presupune existenta unor datorii In ceea ce priveste termenul extinctiv. implinirea acestuia inseamna stingerea dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative. conditia poate fi pozitiva si negativa. termenul de prescriptie extinctiva. Potrivit Codului civil. Conditia. titularul dreptului poate face acte de conservare. Este potestativa simpla conditia a carei realizare depinde de vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate. conditia 188 . conditia poate fi: cazuala. daca s-a prevazut ca evenimentul trebuie sa aiba loc intr-un anumit termen si acest termen a expirat fara ca evenimentul sa fi avut loc. mixta si potestativa. este un eveniment viitor si nesigur ca realizare. iar daca nu s-a prevazut vreun termen. conform Codului civil. Conditia potestativa poate fi: potestativa pura si potestativa simpla. Astfel. “aceea care face sa depinda perfectarea conventiei de un eveniment. eveniment de care depinde insasi existenta actului juridic civil. In acest sens. inainte de implinirea termenului suspensiv. dupa cum am aratat.” Conditia cazuala (de la cuvantul latinesc casus. a realizarii sau nerealizarii evenimentului. d ar si de o terta persoana (cu care acesta se casatoreste. incepe sa curga de la data implinirii acestora. Conditia potestativa este cea a carei realizare sau nerealizare depinde complet de vointa uneia dintre parti sau. care inseamna intamplare) este independenta de vointa partilor. este posibil numai daca termenul a fost prev azut in interesul debitorului. ”Conditia cazuala este aceea ce depinde de hazard si care nu este nici in puterea creditorului. inainte de implinirea termenului suspensiv. in timp ce conditia negativa consta in neindeplinirea unui asemenea eveniment. in exprimarea Codului civil. nici intr-aceea a debitorului. in cazul drepturilor care d ecurg din acte juridice afectate de termene suspensive. valabile. Indeplinirea conditiei in exemplele date depinde si de debitor. Actele incheiate sub conditie potestativa simpla sunt. pana la implinirea termenului suspensiv. Astfel conditia pozitiva este cea care consta in indeplinirea unui eveniment viitor si nesigur.

d e asemen ea. respectiv conditii ilicite si imorale. se transforma in plata valabila. ci numai obliga pe creditor a restitui ceea ce a primit. spre deosebire de termen. cu toate ca dreptul sau dispare cu efect retroactiv. respectiv imposibile. intre altele: prestatiile executate trebuie sa fie restituite. partile isi vor restitui una alteia 189 . “Conditia rezolutorie este aceea care supune desfiintarea obligatiei la un eveniment viitor si necert”. Acesta este principiul retroactivitatii efectelor conditiei suspensive. In cazul in care conditia suspensiva nu este indeplinita. Dar implinirea conditiei. Potrivit Codului civil. in cazul conditiei rezolutorii. retroactiva. daca se va petrece. suspenda existenta drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative ale partilor. Conditia produce efecte retroactive. Conditiile ilicite si imorale afecteaza valabilitatea intregului act juridic. Observam ca. Conditia rezolutorie nu suspenda executarea obligatiei. imorale sau ilicite este nul absolut. a actului. ilicite sau imorale. Codul civil prevede ca: “Obligatia sub conditie suspensiva este aceea care depinde de un eveniment viitor si necert. fructele culese de instrainator raman ale sale. actul juridic este considerat retroactiv.. in mod retroactiv. garantiile constituite trebuie sa fie desfiintate. Daca nu s-a prevazut nici un termen. Conditia rezolutorie este cea p ana la realizarea careia drepturile subiective si obligatiile corelative ale partilor sunt considerate ca exista si se executa. Astfel. ca si in conditii licite si morale. partile sunt repuse in situatia anterioara incheierii actului juridic civil. care numai amana executarea. desi pana acum nevalabila. De la principiul retroactivitatii efectelor conditiei suspensive exista insa unele exceptii: prescriptia extinctiva incepe sa curga doar de la implinirea conditiei. Daca se prevede ca stingerea dreptului respectiv va depinde de realizarea unei conditii imposibile. pana la realizarea ei.negativa se socoteste indeplinita abia la expirarea termenului. in cazul conditiei suspensive. actul juridic si efectele sale nu exista. se va considera ca actul juridic este incheiat pur si simplu. Ca atare. plata facuta de catre debitor anterior indeplinirii conditiei. va conduce la desfiintarea tuturor acestor efecte. d) Cel mai important criteriu de clasificare este cel al efectului pe care il produce: conditia poate fi suspensiva sau rezolutorie: Conditia suspensiva este cea care. c) Conditiile se clasifica. Asadar. va conduce la nasterea acestor efecte. conditia negativa se socoteste indeplinita numai atunci cand evenimentul este cu n eputinta sa se mai produca. in caz de indeplinire a evenimentului prevazut prin conditie. abia implinirea conditiei. Dimpotriva. Actul juridic in care se prevede nasterea unui drept conditionata de realizarea unei conditii imposibile. Principiile care guverneaza efectele conditiei sunt: Conditia pune in discutie insasi existenta actului juridic civil. Efectul conditiei rezolutorii dupa implinirea acesteia este desfiintarea. in conditii posibile. chiar daca inca dinaintea acestui moment devenise clar ca evenimentul nu se va mai produce. obligatiile care decurg din actul juridic trebuie indeplinite ca si cum actul ar fi pur si simplu. ca si cum intre parti nu ar fi intervenit niciodata actul juridic respectiv. Daca conditia suspensiva s-a implinit. ca a fost un act pur si simplu. daca se va produce. Obligatia conditionala nu se perfecteaza decat dupa indeplinirea evenimentului “.

procuror si alte persoane care justifica un inteles legitim. prefect." b)actiunea in nulitatea absoluta este imprescriptibila. care nu se poate executa silit). lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative (art.1309 din Codul civil).Nulitatea poate fi invocata de primar. dar ex ista unele aplicatii ale acesteia. Sarcina nu afecteaza valabilitatea actului juridic ce o contine. dimpotriva. cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala. In caz de neindeplinire a sarcinii. libere de orice sarcina si ipoteca. tot ca o exceptie de la regula retroactivitatii. a face sau a nu face ceva. a)nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes: partile actului juridic. suntem in prezenta consolidarii retroactive a actului juridic. adica ea poate fi invocata oricand. pentru neindeplinirea conditiilor cu care s-a facut. in actele cu titlu gratuit (liberalitati).. De asemenea. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil. ilicite (care contravin dispozitiilor legale). cumparatorul va trebui sa restituie doar terenul. alineatul 2 : . art. dispunatorul sau mostenitorii acestuia pot opta intre: revocarea liberalitatii pentru neexecutarea sarcinii. lipsa capacitatii de folosinta a persoanelor juridice si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta (art. Sarcina este acea modalitate a actului juridic civil care consta intr o obligatie de a da. nerespectarea formei ceruta ad validitatem. lipsa totala a consimtamantului (in cazul erorii-obstacol). nu se vor restitui nici fructele culese de catre dobanditor.(Decretul 167/1958 art. Cauze de nulitate absoluta: incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor: nerespectarea unor incapacitati speciale pentru ocrotirea unui interes obstesc (art. indiferent de timpul scurs de la data incheierii actului juridic. procurorul.34 din Decretul nr. 69) Nulitatea absolută a actului juridic civil.2 . ea afecteaza numai eficacitatea actului juridic.3.17/1996). cum ar fi dispozitiile potrivit carora: ”donatiunea intre vii se revoca. Reprezentativa in acest sens este prevederea din Legea 18/1991. In Codul civil nu exista o reglementare generala a sarcinii.” Din punctul de vedere al valabilitatii lor.prestatiile primite. bunurile reintra in mana donatorului.58 Legea nr. frauda legii. Desi contractul se va desfiinta in ipoteza indeplinirii conditiei. Cauze şi regim juridic. …” sau: ”cand donatiunea este revocata pentru neindeplinirea conditiilor. cu consecinta reintoarcerii bunului sau bunurilor la masa patrimoniala a dispunatorului. In cazul in care conditia rezolutorie nu s-a realizat. impusa de dispunator gratificatului. instanta din oficiu. actiunea in executarea in natura a sarcinii (atunci cand aceasta nu consta intr-o obligatie de “a face”. sarcini posibile. imorale (care incalca bunele moravuri) sau.. sarcinile pot fi: imposibile (care nu pot fi indeplinite). incalcarea ordinii publice.31/1954). chiar daca conditia rezolutorie s-a indeplinit. nu si recolta (fruct industrial) culeasa in ainte de implinirea conditiei. licite si morale.Nulitatea unui act poate fi invocata 190 .Regimul juridic al nulitatii absolute. Exista insa si unele exceptii de la retroactivitate.

contractul de inchiriere.Exceptii Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat.nunc. (.oricand. art. actul a fost executat.(a nu se cofunda inadmisibilitatea confirmarii nulitatii absolute cu validarea actului prin indeplinirea ulterioara a cerintei legale. Pentru a opera aceasta regula. De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc. 191 . anularea nu numai a actului initial. deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul. priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti.resoluto jure dantis. fie pe cale de actiune. ca si retroactivitatea. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului.restitutio in integrum''. . restabilirea situatiei anterioare . pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent.. Exceptii. Principiul repunerii in situatia anterioara . pentru anumite ratiuni.quod nulum est.. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului jurudic civil.Restitutio in integrum''.'') c)nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tocita. la randul sau. neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva (exemplu. Generic. actul a fost executat total sau partial. in acest caz.).tunc. ci si a actului subsecvent.).'') Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii. Exceptiile reprezinta acele cazuri in care. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil. adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil. Exceptiile de la principiul . retroactivitatea nulitatii. resolvitur jus accipientis''). 485). primar. retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat. partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic. retroactivitatea efectelor nulitatii este obiectiv imposibila. Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu. ci si pentru trecut (exemplu.). pana la hotararea de anulare.. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii. fiind desfiintat. se pot distinge urmatoarele ipoteze: actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. In temeiul acestui principiu. care rezulta din cele spuse mai sus. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate. efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii.. Efectul nulitatii se exprima in adagiul . nullum producit effectum'' . fie pe cale de exceptie.restitutio in integrum . efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea. Principiul retroactivitatii. unor terti subdobanditori. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii..adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat.restitutio in integrum''. nu mai poate fi executat. iar nu si ex tunc.

. dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze. In cazul a doua acte.vinde.sa fierobligat sa restituie bunul respectiv.. cu succes. aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul . deci a fost de rea credinta. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti. bunul mobil. cazul aplicarii principiului .Quod nullum est. nu numai mentinerea tuturor efectelor actului.Exceptiile de la .Exceptii.. comodatorul.31/1954: ..1909 din Codul civil.imprumut de folosinta cu B. iar alineatul 2 dispune: . Exceptii. desi nu are dreptul sa o faca. potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului. B . Principii de drept care inlatura regula .Cel care a fost declarat mort poate cere. la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii.. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata. care este de buna credinta. nullum producit effectum''. apoi contractul de comodat este anulat B a crezut ca A ii doneaza bunul.Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor..). C.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat .restitutio in integrum''. cazul aplicarii art. alineatul 2 din Decretul nr.Cu toate acestea. invocand art. in esenta. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil.nemo auditur propriam turpetudinem allegons''. se va apara.sunt exceptii acele situatii in care. dupa anularea hotararii declarative de moarte.Pentru a opera conversiunea. Este exceptie de la . ci si mentinerea partiala a lor. se poate cere oricand. alineatul 1 din Codul civil. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu. si inta in posesia bunului mobil. cazul aplicarii art. cu toate acestea.actelor autorizate''. anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent.20. In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la .restitutio in integrum'': cazul incapabilului... inapoierea bunurilor sale. cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate. lui C. urmaritor. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (.Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia. iar C. iar celalalt accesoriu. ce face obiectul contractului de comodat. iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat).1909. prin aplicarea regulii .pentru anumite ratiuni.resolutio jure dantis resolvitur jus accipientis''). coroleorat cu art.. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''.Daca cel declarat mort este in viata. deci se mentin. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii.Odata anulat contractul dintre A si B. din care unul este principal. datorita legislaturii sale cu primul In practica.restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp.(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept.. sunt 192 . care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale.accesorium sequitur principale''. Conversiunea actului juridic inseamna. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C.

'' 70) Nulitatea relativă a actului juridic civil.necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. desi actul de instrainare este nul.(personal sau prin reprezentantul legal al celui lipsit de capacitatea de exercitiu. nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare expres sau tacit.7 din Legea nr. cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala. art. Cauze şi regim juridic. cateva aplicatii ale conversiunii actului juridic. cauza si natura olurgatiei. fie din neinvocarea nulitatii inauntrul termenului de prescriptie extinctiva. Generic. si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a succesiuni.''Codul civil. legiuirea sau dol.Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . iar confirmarea tacita rezulta fie din executarea actului anulaleic. Consacrarea acestui principiu o gasim in art. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat. practic..1162 din Codul civil dipune: . ci numai de regim juridic. Principiul are in vedere pe incapabilul minor.(in acest sens. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr.1159 din Codul civil -. deci ea trebuie invocata in termenul de prescriptie extinctiva. ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce cocontractului prin fapta ilicita a minorului.principiul validitatiiaparentei indrept''.). Se mai numeste si . catiunea inanulabilitate este prescriptibila. Acest regim juridic se exprima in 3 reguli: nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoane al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic.. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza.1190..(printrun act de confirmare .282/1996): .consacrat in art. art. Regimul juridic al nulitatii relative. obsteasca.Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate. Mentionam. cu mentionarea actului anulabil. Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii.cu respectarea prevederilor prezentei legi. acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna. Principiul . care sa cuprinda obiectul. cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate.. violenta. chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. sunt valabile. Cauze de nulitate relativa: viciile de consimtamant: eroarea.) Intre nulitatea absoluta si cea relativa nu exista deosebiri de efecte.'' Principiul raspunderii civile delictuale.error communis facit jus''.Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila.. efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic 193 . dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat. nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu. unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.

Exceptii Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. pana la hotararea de anulare. resolvitur jus accipientis''). iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. restabilirea situatiei anterioare . retroactivitatea nulitatii. In temeiul acestui principiu. nu mai poate fi executat.generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii. ca si retroactivitatea. se pot distinge urmatoarele ipoteze: actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului jurudic civil.restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp. anularea nu numai a actului initial. pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent.resoluto jure dantis. la randul sau.. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii. deci se mentin. pentru anumite ratiuni..). deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate.restitutio in integrum''. 485). . Exceptii. iar nu si ex tunc. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii. Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu. art. De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc. actul a fost executat total sau partial. ci si pentru trecut (exemplu. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii. in acest caz. Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva (exemplu.adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat. efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea. contractul de inchiriere. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului. nu numai mentinerea tuturor efectelor 194 . adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii. Principiul retroactivitatii. neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. (.quod nulum est. Exceptiile de la principiul . retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat. primar.restitutio in integrum''. care rezulta din cele spuse mai sus.restitutio in integrum''.). nullum producit effectum'' .tunc. priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti. partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic.).nunc..-Exceptiile reprezinta acele cazuri in care.. Pentru a opera aceasta regula.Exceptiile de la . unor terti subdobanditori.Restitutio in integrum''.restitutio in integrum .. Efectul nulitatii se exprima in adagiul . actul a fost executat.pentru anumite ratiuni. sunt exceptii acele situatii in care. ci si a actului subsecvent.. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil. fiind desfiintat. Este exceptie de la .. Principiul repunerii in situatia anterioara . retroactivitatea efectelor nulitatii este obiectiv imposibila.

iar celalalt accesoriu. unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.resolutio jure dantis resolvitur jus accipientis''). apoi contractul de comodat este anulat . se va apara. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului. prin aplicarea regulii . urmaritor. deci a fost de rea credinta.actelor autorizate''.Daca cel declarat mort este in viata. nullum producit effectum''.B a crezut ca A ii doneaza bunul. aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul . din care unul este principal. cu succes. Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat. Exceptii.31/1954: . la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie.1909. cazul aplicarii art.accesorium sequitur principale''. alineatul 1 din Codul civil. invocand art. cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate.20. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C.. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu. dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze.actului. Mentionam. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic.. actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate.Cel care a fost declarat mort poate cere.Cu toate acestea.1909 din Codul civil. si inta in posesia bunului mobil.Quod nullum est.Exceptii. iar alineatul 2 dispune: .vinde. cu toate acestea.sa fierobligat sa restituie bunul respectiv. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''.(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept. Principii de drept care inlatura regula . iar C. anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent. iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat). ci si mentinerea partiala a lor.restitutio in integrum'' : cazul incapabilului. ce face obiectul contractului de comodat. alineatul 2 din Decretul nr. C.Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia.. se poate cere oricand.. cazul aplicarii principiului . In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la .cu B. in esenta. cateva 195 .Pentru a opera conversiunea. comodatorul. Conversiunea actului juridic inseamna. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii..Odata anulat contractul dintre A si B. lui C.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat imprumut de folosinta .). Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (. inapoierea bunurilor sale. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. cazul aplicarii art..nemo auditur propriam turpetudinem allegons''. care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale. care este de buna credinta. B . potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului. coroleorat cu art. desi nu are dreptul sa o faca. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata. bunul mobil. In cazul a doua acte..Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor. datorita legislaturii sale cu primul In practica.. dupa anularea hotararii declarative de moarte. sunt necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil.

Principiul . caractere juridice. Numele de familie. desi actul de instrainare este nul.. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza. cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala. 31/1954. dobândire). Se mai numeste si . Nu exista o definitie legala a numelui dar prin reglementarea structurii.error communis facit jus''. legaturi de familie. dintre care o retinem pe cae conform careia numele este „acel atribut al persoanei fizice care consta in dreptul omului de a fi individualizat. din punct de vedere istoric. modificarii si a schimbarii acestuia legea ofera elementele necesare definirii sale.cu respectarea prevederilor prezentei legi. Elemente dintre cele mai diverse au determinat continutul numelor si modul lor de atribuire: trasaturi fizice ale persoanei. sunt valabile...Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale. 196 .7 din Legea nr.'' Principiul raspunderii civile delictuale-Principiul are in vedere pe incapabilul minor. Este astfel vorba despre aspecte de ordin voluntar.consacrat in art.aplicatii ale conversiunii actului juridic: cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate. Pe baza acestor elemente in literatura juridica au fost propuse mai multe definitii ale numelui. desemnat in vorbirea curenta prin expresia „nume patronimic”. si nu de reglementare: familia unui individ il desemneaza printr-unul sau mai multe cuvinte sau individul insusi isi alege un asemenea mod de individualizare iar comunitatea din care face parte il accepta ca atare. Conform dispozitiei legale citate „Numele cuprinde numele de familie si prenumele”.(in acest sens.. dobandirii. este acea componenta a numelui care indica legatura persoanei fizice cu o anumita familie si o desemneaza in raporturile sale cu membrii altor familii. cu aceasta semnificatie.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr. chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. ca orice element ce tine de limbaj.1162 din Codul civil dipune: .Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a succesiuni. art. este in primul rand rezultatul unui uzaj indelungat. religie etc. ocupatie. prin cuvintele stabilite. Consacrarea acestui principiu o gasim in art.282/1996): . practic. dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat. acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna. in familie si in societate.'' 71) Numele (noţiune. ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce co-contractului prin fapta ilicita a minorului. 12 alin (2) din Decretul nr. in conditiile legii. cu mentionarea actului anulabil.1159 din Codul civil -.principiul validitatiiaparentei indrept''. Numele este o notiune complexa a carei nastere.” Numele are o structura si aceasta este stabilita de art. obsteasca.Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila.

al carei rol are un caracter subsidiar in sensul ca el asigura respectarea legii in atribuirea numelui si se poate substitui doar in cazurile limitativ reglementate de lege. este format din unul sau mai multe cuvinte si identifica o persoana in raport cu ceilalti membri ai aceleiasi familii sau cu membrii altor familii cu acelasi nume de familie. Legalitatea numelui exprima acea trasatura a numelui de a putea dobandit. Inaliebilitatea numelui consta in acea ca nici unei persoane nu i se poate contesta dreptul la nume. Astfel. care. Principala consecinta a apartenentei la categoria drepturilor absolute o reprezinta opozabilitatea „erga omnes” a dreptului la nume. dupa cum nu-l poate nici instraina. Acest caracter este exprimat si de art. imprescriptibil. individualizeaza aceeasi persoana. Dreptul la nume este imprescriptibil atat sub aspect achizitiv cat si extinctiv.Prenumele. conform primului alineat al dispozitiei legale citate „copilul din casatorie ia numele de 197 ... In functie de modul in care copilul si-a stabilit filiatia exista trei ipoteze de dobandire a numelui de familie: Stabilirea numelui de familie al copilului din casatorie-Art. modoficat sau schimbat numai in conditiile prevazute de lege. legal. dupa ce dispune prin primul alineat ca „orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit potrivit legii” in alineatul al doilea prezinta structura numelui. ceea ce inseamna ca obligatia de a nu-l incalca revine tuturor celorlalte subiecte de drept. personal. 12 din Decretul nr. Personalitatea numelui consta in faptul ca acest drept este strans legat de persoana omului si nu poate fi exercitat decat personal. In general doctrina evidentiaza urmatoarele caractere juridice ale dreptului la nume: dreptul la nume este un drept absolut. unitar si universal. Rezulta deci ca numele i se atribuie persoanei fizice concomitent cu inregistratrea sa in actul de nastere. desemnat in vorbirea comuna ca „numele de botez”. In sfarsit. aratand ca „numele cuprinde numele de familie si prenumele” nu permite o alta interpretare decat aceea conform careia numele de familie si prenumele sunt doar elementele componente ale unui drept unic: dreptul la nume. Unitatea numelui este caracterul specific al dreptului la nume care consta in aceea ca. Consideram ca modul de redactare a dispozitiilor art. astfel incat actul de stare civila este titlul care va indreptati persoana in cauza sa poarte un anumit nume si va face dovada acestuia. Ca si orice alt drept personal nepatrimonial dreptul la nume este un drept absolut. Universalitatea numelui exprima acel caracter al numelui conform caruia orice persoana fizica are drept la numele stabilit sau dobandit potrivit legii.1 din Conventia pivind drepturile copilului care dispune: „copilul este inregistrat imediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nume. 7 pct.” Prin stabilirea sau dobandirea numelui se intelege operatiunea juridica de atribuire a numelui de familie si a prenumelui copilului nascut. 31/1954. iar nu si prin reprezentare. la stabilirea numelui concura parintii copilului si autoritatea publica prevazuta de lege. inalienabil. 62 din Codul familiei care reglementeaza aceasta materie distinge doua situatii: cea in care parintii au nume de familie comun si cea in care acestia au nume de familie diferite. nici o persoana nu poate renunta la nume. desi este alcatuit din doua elemente.

A fost admisa actiunea in contestatie sau in recunoastere de filiatie. daca copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite”. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. desfacerii si constatarii nulitatii adoptiei asupra numelui de familei a celui adoptat. „daca parintii nu au nume de familie comun. 2 alin. o data cu nasterea copilului. care este. Ca urmare. consemnata intr-o declaratie scrisa si semnata de acestia. Potrivit legii in cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti numele de familie a copilulul va fi stabilit conform invoielii partilor. nume pe care il va pastra in continuare. Nimic nu se opune insa ca filiatia copilului sa fie mai intai stabilita fata de tata. 22 si art. Sub acest aspect urmaeaza sa analizam efectele incuviintarii. mama. a persoanei. In lipsa unei asemenea invoieli.familie comun al parintilor”. de regula. nascut deci din parinti necunoscuti si cea a copilului abandonat in spital fara a se putea stabili identitatea mamei in termen de 30 de zile. Stabilirea numelui de familie al copilului din afara casatoriei-Aici sunt posibile doua situatii: copilul si-a stabilit filiatia mai intai fata de un singur parinte. 23 din Legea nr. In acest caz. Copilul a dobindit la nastere numele reunite ale parintilor sai. schimbarea numelui pe cale administrativa poate privi atat numele de famile cat si prenumele. care poate avea efecte si asupra numelui sau de familie. inainte de sau concomitent cu declararea nasterii sale. Astfel. Copilul si-a stabilit filiatia fata de ambii parinti. Potrivit alineatului (2) art. final al Decretului nr. 975/1968 cu cele ale art. Modificarea numelui de familie determinata de casatorieCasatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie. autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotara. nume pe care il va pastra ca fiind cel avut de mama la data nasterii lui. se datoreaza unor cauze diferite si este supusa unui alt regim juridic. 62 din Codul familiei. 119/1996 rezulta ca sunt avute in vedere doua situatii: cea a copilului gasit. Modificarea numelui de familie determinata de schimabari in filiatie-Modificarea numelui de familie determinata de schimbari in filiatie se poate produce in urmatoarele cazuri: Copilul nascut din parinti necunoscuti isi stabileste filiatia fata de unul sau fata de ambii parinti. numele copilului se va stabili prin invoiala parintilor si se va declara. in literatura juridica au fost propuse urmatoarele solutii. intre cele doua institutii juridice existand importante deosebiri. Copilul din afara casatoriei si-a stabilit filiatia si fata de al doilea parinte. Copilului i s-a stabilit la nastere numele sotului mamei. Copilul s-a nascut in timpul casatoriei iar parintii au nume de familie deosebite. Sunt posibile urmatoarele cazuri: Copilul a luat la nastere numele mamei sale. la serviciul de stare civila. incheiata conform 198 . Stabilirea numelui de familie al copilulul nascut din parinti necunoscuti-Din coroborarea dispozitiilor art. Modificarea numelui de familie nu se confunda cu schimbarea numelui pe cale administrativa. Paternitatea copilului din casatorie a fost tagaduita iar actiunea a fost admisa. Modificarea numelui de familie determinata de adoptie-Adoptia atrage o modificare a starii civile. ascultand pe parinti. in functie de situatiile in care copilul in cauza se poate afla: Copilul s-a nascut in timpul casatoriei iar parintii au numele de familie comun.

Atributiile serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sunt prevazute de art. cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore. in domiciliul si resedinta persoanei. Actul care declanseaza procedura de schimbare a numelui pe cale administrativa este cererea formulata in acest scop.dispozitiilor legale. actualizarea si administrarea Registrului local de evidenta a persoanei. Termenul de 30 de zile pentru formularea opozitiei este un termen de decadere. desfacerea acesteia. la cerea acesteia. Dintre atributiile serviciilor publice 199 . in conditiile legii. Numai incheierea. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila. Ca urmare. Opozitia se face in scris. in conditiile legii. precum si a mentiunilor si modificarilor intervenite in statutul civil. aceasta procedura este inaplicabila in cazul cererii prin care o persoana divortata solicita sa i se incuviinteze sa revina la numele dobandit prin casatorie. prin decizia administrativa emisa de autoritatea competenta. cu incuviintarea autoritatii tutelare. Schimbarea numelui de familie-Prin schimbarea numelui de familie se intelege inlocuirea acestuia. desfacerea si nulitatea casatoriei pot avea insa ca efect si modificarea numelui de familie al persoanei fizice. organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de Legea nr. trebuie motivata si se depune la primaria unde a fost inregistrata cererea de schimbare a numelui. si reglementata de normele operative ale legii. Le citam pe cele care au legatura cu studiul persoanei fizice: Eliberarea certificatelor de stare civila.G. Reglementarea schimbarii numelui este cuprinsa in Decretul nr. 84/2001 privind infiintarea. Intocmirea si pastrarea registrelor de stare civila. cu scopul de a intemeia o familie. in conditiile legii. rectificarea. schimbarea numelui pe cale administrativa nu este determinata de schimbarea starii civile a persoanei fizice ci se realizeaza. Nu este necesara publicarea cererii de schimbare a numelui format din expresii indecente. Spre deosebire de modificarea numelui. in termen de 30 de zile de la publicarea acestuia in M. 975/1968 cu privire la nume. 5 din ordonanta. in Monitorul Oficial al Romaniei. Constituirea. Daca minorul va implinit varsta de 14 ani el va semna si personal cererea. care contine datele de identificare si de adresa ale cetatenilor avand domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public local respectiv. Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui. ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod. pentru motive temeinice. Intocmirea. completarea. prin grija si pe cheltuiala solicitantului. nr. Pentru copilul aflat sub ocrotirea unui tutore. modificat prin O. nr. Pentru persoana pusa sub interdictie. indiferent daca se afla sub ocrotirea parintilor sai sau sub cea a unui tutore. 84/2001. precum si a oricaror mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate. cu un alt nume de familie. cu incuviintarea autoritatii tutelare. partea a treia. modificata si ea prin O.O. la cerere. acesta din urma. 119/1996. Cererea de schimbare a numelui se publica in extras. va face cererea de schimbare a numelui. anularea sau reconstituirea actelor de stare civila. nulitatea casatoriei si incetarea casatoriei prin decesul unuia dintre soti atrag modoficarea starii civile a persoanei. Incheierea casatoriei.G.

temeiul : siguranta circuitului civil si autonomia de vointa a partilor.13 din Ordonanta. Controleaza modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila. Asigura producerea si emiterea certificatelor de stare civila. 72) Obligativitatea contractului între părţile contractante şi principiul relativităţii efectelor contractului. Functia de autoritate de stat presupune urmarirea modului de aplicare si respectare a reglementarilor legale in domeniul actualizarii. le retinem pe urmatoarele: Constituie.civ.40/1999). Exceptii de la principiul fortei obligatorii: incetarea unor contracte inainte de teremnul fixat prin moarte unei parti sau disparitia obiectului contractului( art. si efectueaza mentiuni pe acestea. L112/1995. conform comunicarilor primite. precum si in domeniul eliberarii actelor de stare civila.). actelor de identitate. Conform art.U. Obligativitate si relativitate: obligativitatea contractului fata de parti este in stransa legatura cu principiul 200 . De sprijin. De reglementare. modificarea efectelor contractelor cu executare succesiva ca urmare a aplicarii teoriei impreviziunii. insa el le este opozabil ca un fapt juridic stricto-sensu.judetene. prevazute de art. prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita unui caz de forta majora. Coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale.1552 pct. Obligativitatea si opozabilitatea contractului: fata de celelalte persoane contactul nu este obligatoriu .consecintele imediate se regasesc pe teren probational. administrarii. simetria existenta intre modul de incheiere si cel de stingere a contractului: mutuus consensus. respectiv ale municipiului Bucuresti. De control metodologic a activitatii serviciilor publice comunitare. De indrumare. -consecintele fortei obligatorii a contractului: partile sunt tinute sa-si execute obligatiile asumate una fata de cealalta. permiselor de conducere. efectul obligatoriu al contractului suporta modificari in mod independent de principiul autonomiei de vointa a partilor( de ex. mutuus dissensus. Principiul obligativitatii legal contractului(pacta facute au sunt servanda). Excepţii reale de la principiul relativităţii efectelor contractului.1 C. influenta evenimentelor de forta majora ). in cazuri exceptionale. importanta:contractul devine obligatoriu atat pentru parti cat si pentru instanta de judecata chemata sa aplice contractul. actualizeaza si valorifica registrul judetean de evidenta a persoanei. inspectoratul indeplineste urmatoarele functii: De strategie.Este de lege intre prevazut partile in art. exemplarul doi.nr.:”contractele putere contractante”. Tine evidenta si pastreaza registrele de stare civila.art. prin efectul legii(L17/1994.1439 alin.3 . De autoritate de stat.G.civ. utilizarii si protectia datelor referitoare la persoane. valorificarii.O.969 C. certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a intocmirii listelor electorale permanente. obligatiile contractuale trebuie executate cu buna-credinta.:prologarea legala a contractelor de locatiune. prelungirea efectelor contractelor de inchiriere.7.

succcesorii cu titlu particular dobandesc doar un anumit drept al autorului lor astfel incat chestiunea relativitatii se pune numai in legatura cu contractele incheiate anterior de autorul lor cu alte persoane. ca regula generala. in privinta drepturilor dobandite de autor prin contracte( anterioare transmiterii dreptului catre succesor ).Denumesc situatiile in care drepturile si/sau obligatiile contractuale pot sa apartina si/sau sa incumbe unor persoane-penitus extranei. creditorii chirografari pot inlatura aceasta opozabilitate in conditiile art.si art. de catre autor. nu exista exceptii de la principiul relativitatii. acestea in principiu nu se transmit succesorului.975 C civ – prin actiunea pauliana. creditorii chirografari :opozabilitatea contractelor incheiate de debitor se manifesta in sensul ca ei suporta tranformarile din patrimoniul debitorului. Solidaritatea poate fi activa sau pasiva. acestea vor profita succesorului sub conditia de a se afla in stransa conexiune cu dreptul dobandit.1175 –prin actiunea in simulatie. modificari ale dreptului transmis catre succesor si drepturile reale consimtite anterior transmiterii catre succesor. exceptii: obligatiile propter rem si scriptae in rem. Exceptii de la principiul relativitatii. cu exceptia celor contractate intuituu personae. Obligatia solidara este acel raport obligational cu pluralitate de subiecte care prezinta particularitatea ca oricare creditor solidar poate cere plata in intregime a datoriei sao oricare debitor solidar este tinut sa execute intreaga prestatie la care are drept creditorul. promisiunea faptei altuia(conventia de porte-fort) este o exceptie aparenta .relativitatii contractului:art. in privinta obligatiilor asumate (anterior transmiterii dreptului catre succesor). intrucat obiectul contractului il constituie obligatia1 debitorului de a determina o terta persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor. ei pot interveni in numele debitorului pentru a exercita anumite drepturi patrimoniale ale acestuia : art.civ. exista doua exceptii de la principiul relativitatii: stipulatia pentru altul si actiunile directe.973(“conventiile n-au efect decat intre partile contractante). Solidaritatea activa-exista mai multi creditori.astfel incat ei dobandesc toate drepturile si obligatiile acestuia. cu referire la dobandirea de drepturi.care nu au participat la incheierea contractului: cu referire la asumarea de obligatii civile. precum si fata de succesorii partilor: succesorii universali si cu tilu universal sunt continuatorii personalitatii autorului lor. oricare creditor poate 1 201 . Domeniul de aplicare a principiului relativitatii efectelor contractului: contractul are efect obligatoriu intre parti .974 C. contactele incheiate anterior de autor vor produce efecte –in limitele aratate deja-in urmatoarele contitii: anterioritate constata prin data certa a inscrisului si respectarea masurilor de publicitate. 73) Obligaţiile solidare.

Daca fratele defunctului nu contesta calitatea de mostenitor testamentar a legatarului si preda acestuia succesiunea lucrurile reintra in normal. Se poate intampla insa ca o persoana sa fie doar in aparenta mostenitor si sa beneficieze de aceasta transmisiune.Natura actiunii. Nu toti autorii impartasesc acest punct de vedere. un frate al defunctului. renuntarea totala la solidaritate de catre creditor. ci tertului care il detine in prezent. nu mostenitoare ale aceluiasi autor” . cum este cazul cand mostenitorului legal al defunctului i se refuza predarea unui bun sub cuvant ca nu a apartinut defunctului. se naste un litigiu prin care legatarul va cere instantei sa constate calitatea sa de mostenitor testamentar cu vocatie universala si sa oblige pe parat sa-i predea mostenirea. Petitia de ereditate poate fi definita ca fiind actiunea prin care un mostenitor avand vocatie legala sau testamentara universala sau cu titlu universal solicita sa i se recunoasca aceasta calitate in scopul de a dobandi bunurile succesorale detinute de un tert care pretinde a fi el adevaratul mostenitor universal sau cu titlu universal al defunctului. Intre codebitori prestatia este divizibila si fiecare trebuie sa-si execute partea din obligatie. 74) Petiţia de ereditate. sustinand ca obiectul petitiei este 202 . Ca efect al deschiderii succesiunii proprietatea se transmite de la de cujus la mostenitorii sai. plata facuta de un debitor are efect liberator pentru toti debitorii. singur mostenitor legal al acestuia. Solidaritatea pasiva-oricare debitor poate fi obligat la plata in intregime a datoriei. dovedindu-se ca fratele defunctului a fost astfel exheredat. refuzand predarea mostenirii.pretinde plata datoriei de la debitorul comun sau debitorul poate plati datoria la alegerea sa oricarui creditor. admiterea ei rasfrangandu-se si asupra tertilor . Unii. poarta denumirea de petitie de ereditate si isi are originea in dreptul roman . predarea bunurilor succesorale fiind doar miza acestei dispute . care se refera la simpla disputa asupra proprietatii unui bun individual determinat. plata intregii datorii. dar daca va contesta acest lucru invocand nevalabilitatea testamentului. iar ulterior se descopera un testament prin care este instituit legatar universal un tert. Disputa partilor are asadar ca obiect specific calitatea de mostenitor universal sau cu titlu universal a defunctului. dar aplicata in practica judiciara si recunoscuta de doctrina. avand drept consecinta esentiala transmiterea proprietatii patrioniului succesoral. Actiunea este reala intrucat disputa poarta asupra vocatiei succesorale a partilor litigante. O astfel de actiune. stapanind bunurile succesorale in aceasta calitate. petitia de ereditate se diferentiaza de actiunea in revendicare. nereglementata la ora actuala de lege. Ceea ce este specific revendicarii este faptul ca „cele doua parti se pretind proprietare ale aceluiasi bun. intra in stapanirea mostenirii. Solidaritatea inceteaza prin: moartea unui codebitor.De pilda. Prin obiectul sau.

700 C.) de succesor chemat la mostenire. Reclamant poate fi orice mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal. civ.-D. In dreptul nostru. Raspunsul nu poate fi decat unul -. Or. n. in conformitate cu art. civ. dupa natura personala sau reala a drepturilor cuprinse in succesiune . iar altii ca este mixta. si doar in acest sens ea este imprescriptibila.) sau prescriptia extinctiva in privinta drepturilor de creanta ori a altor drepturi reale decat cel de proprietate. Trebuie subliniat foarte clar faptul ca petitia de ereditate apara dreptul de proprietate sau mai bine zis vocatia efectiva a adevaratului mostenitor la patrimoniul succesoral. daca este asa. civ. pe cand celelalte drepturi reale sunt supuse prescriptiei de 30 de ani (art. astazi. petitia de ereditate presupune in mod necesar ca partile in conflict sa fi acceptat mostenirea in termen. iar nu in cel general de 3 ani. Vocatia efectiva la mostenire (patrimoniul succesoral) este cea care nu se pierde prin neuz. indiferent daca 203 . este straina de mostenire si ca atare nu are calitatea procesuala (activa sau pasiva) de a discuta pe fond petitia de ereditate. 700 C. Daca se accepta caracterul real al actiunii in petitie de ereditate. In prezent.In realitate insa una este exercitarea dreptului de optiune succesorala -. actiunea in petitie de ereditate este imprescriptibila. 1909 C. 21 din Decretul nr. nicidecum de 3 ani. calitate care. posesia de buna-credinta in privinta bunurilor mobile (art. stiut fiind ca singur dreptul de proprietate este imprescriptibil. Or. daca urmam rationamentul de mai sus. a carui exercitare nu necesita colaborarea unei alte persoane. majoritatea autorilor considera ca petitia de ereditate se prescrie in termenul general de 3 ani . care se prescrie in 6 luni de la data deschiderii mostenirii -. care se aplica doar drepturilor personale. se pierde prin trecerea a treizeci de ani” .n. iar nu drepturile care intra in compozitia acestui patrimoniu. Prin urmare. Ideea caracterului prescriptibil al petitiei de ereditate este preluata de la autorii nostri clasici. Dreptul de optiune este un drept potestativ. dreptul de proprietate asupra universalitatii succesorale. 700. Bineinteles ca impotriva reclamantului care a triumfat in petitia de ereditate se poate invoca prescriptia achizitiva (uzucapiunea) in privinta imobilelor. situatie in care. negandu-si reciproc vocatia succesorala. civ. ar trebui conchis ca actiunea in petitie de ereditate se prescrie si ea in acest termen. termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala prevazut la art. 1890 C. vocatia efectiva la mostenire implica in mod necesar acceptarea acesteia in termenul de 6 luni prevazut de art.). pe cand petitia de ereditate presupune prin natura ei un conflict intre doua persoane care isi disputa calitatea de mostenitor al lui de cujus. considera ca actiunea este personala . C. Partile la actiune. si alta este exercitarea actiunii in petitie de ereditate. 167/1958 privind prescriptia extinctiva.stabilirea unei calitati a persoanei. Petitia de ereditate pune fata in fata doua parti care pretind fiecare a avea drepturi succesorale incompatibile asupra intregii mosteniri sau a unei cote-parti din aceasta. problema care se pune este ce drept real apara aceasta. combinat cu dispozitiile art. fara a se observa insa ca acestia au legat prescriptia de „calitatea sa (a reclamantului . ci de 6 luni. nu mai este de 30 de ani. Daca una dintre ele nu a facut-o.

ca si cesionarii unor asemenea drepturi . Daca exista mai multi succesori chemati la mostenire in acelasi rang. in principiu. Daca unul sau altul din bunurile succesorale a pierit fortuit. caruia 204 . nici unul dintre acestia nu are calitatea de a-i reprezenta pe ceilalti. fiecare trebuind. Dovada calitatii de mostenitor. Raporturile dintre reclamant si parat-Ca urmare a admiterii petitiei de ereditate. desi in prezenta altor comostenitori cu aceeasi vocatie nu are dreptul decat la o cota-parte din mostenire . fie intrucat au fost trimisi in posesie) . Reclamantul care invoca vocatia sa legala la mostenire trebuie sa dovedeasca legatura de rudenie cu defunctul ori faptul ca este sot supravietuitor al acestuia. daca le-a instrainat cu titlu oneros. legatura de rudenie poate fi dovedita nu numai cu actele de stare civila. iar paratul este fiul legitim al lui de cujus) intre ei se va naste starea de indiviziune succesorala care se transeaza prin partaj. In situatia in care paratul trebuie sa restituie bunurile succesorale pe care le detine. iar daca este doar comostenitor impruna cu paratul (de pilda. In timp ce calitatea de sot nu poate fi dovedita decat cu certificatul de casatorie. Divizibilitatea semnifica doar lipsa puterii de reprezentare a succesorilor. opinie care este insa discutabila intrucat petitia de ereditate nu este o actiune apartinand defunctului. exheredat prin instituirea legatarului). Paratul va raspunde insa pentru deteriorarile suferite de bunurile succesorale din culpa sa. recunoasterea titlului de mostenitor al reclamantului produce efecte de la data deschiderii mostenirii. iar paratul este un frate al defunctului. sens in care se vorbeste de caracterul divizibil al actiunii .vocatia sa este legala. sa actioneze pentru partea sa. este beneficiarul unui legat universal. Paratul de bunacredinta trebuie sa restituie bunurile succesorale in starea lor actuala sau. trebuie sa restituie pretul incasat. obligatia de restituire se stinge. testamentara sau contractuala. iar dupa aceasta reclamantului. Fructele bunurilor succesorale revin paratului pana la data cererii de restituire. ceea ce face ca hotararea judecatoreasca sa nu le fie opozabila celor care au ramas in expectativa. si-a dovedit filiatia din afara casatoriei fata de defunct. se va face deosebire dupa cum acesta este de buna sau de reacredinta (a cunoscut sau nu ca reclamantul este adevaratul mostenitor). Fiind o actiune destinata sa transeze conflictul dintre doua persoane care se pretind fiecare a fi mostenitor universal al defunctului. dovada se va face cu testamentul pe care il invoca in favoarea sa . insasi admiterea actiunii echivaland cu trimiterea in posesie. ci una nascuta in persoana mostenitorului . ci si prin orice mijloc de proba. mostenitor nerezervatar. Daca reclamantul se prevaleaza de calitatea sa de mostenitor testamentar (legatar). Inactiunea unora nu trebuie sa puna in pericol drepturile altora. Unii autori sustin ca actiunea in discutie nu poate fi introdusa decat de mostenitorii care au sezina mostenirii (fie de drept. dar nu impiedica pe mostenitorul care are vocatie la universalitate sa actioneze pentru intreg. Daca actiunea in petitie de ereditate este admisa. reclamantul are dreptul la restituirea tuturor bunurilor succesorale daca se afla intr-o situatie in care dreptul sau primeaza pe acela al paratului (de pilda. Paratul de rea-credinta. problema centrala a petitiei de ereditate este aceea a probei acestei calitati.

1895 C. Raporturile dintre reclamant si terti Daca paratul mostenitor aparent a incheiat in intervalul de timp de la data deschiderii mostenirii si pana la introducerea actiunii in petitie de ereditate acte juridice de dispozitie cu privire la bunurile succesorale. regula (error communis facit jus -. prin asigurarea increderii in actele juridice translative de proprietate incheiate in conditii de eroare publica asupra calitatii de proprietar a mostenitorului aparent (si. problema care se pune este ce soarta vor avea acestea. cu totul exceptional. aparenta creatoare de drept comporta un „risc de subminare a ordinii jurdice” . Din acest punct de vedere.).ii este asimilat si mostenitorul nesezinar care nu a fost trimis in posesie . iar tertii subdobanditori obligati la restituire in favoarea reclamantului din petitia de ereditate. Pentru aceasta se cer a fi intrunite cu rigurozitate unele conditii. una din aceste deschideri. in materie de imobile. Exista eroare atunci cand situatia de fapt aparenta nu corespunde realitatii de drept. intrucat „organismul juridic are nevoie pentru buna sa functionare de unele supape de siguranta in absenta carora ar fi distrus. Temperarea pe baza principiului error communis facit jusPlecand de la necesitatea de a proteja siguranta dinamica a circuitului juridic civil. va restitui reclamantului valoarea lor actuala. starea de fapt prevaleaza asupra celei de drept. De pilda. n. Intrucat. iar daca acest lucru nu este posibil intrucat lea instrainat sau au pierit fortuit. prin extensie. n.. Fructele bunurilor succesorale revin reclamantului de la data deschiderii mostenirii. actele incheiate de proprietarul aparent ar trebui sa ramana fara efecte. 1909 C. in profitul echitatii si deasupra dreptului pur” . Conditii. De asemenea. dar ulterior se dovedeste ca acest lucru nu era real. in materie de bunuri mobile. a oricarui proprietar aparent). cand nimic nu se poate imputa tertului subdobanditor victima a acestei erori. Pentru ca aparenta sa fie creatoare de drept se cer a fi intrunite urmatoarele conditii: Sa existe o eroare comuna si invincibila. Este vorba de o situatie in care. daca s-ar urma cu rigoare principiul nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet (nimeni nu poate transmite mai multe drpturi decat are el insusi). fara indoiala. posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. conform carora.-D. o persoana este in aparenta mostenitorul defunctului. civ. Temperari legale ale regulii nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet-Efectele aplicarii rigide a regulii nemo plus juris… au fost atenuate de legiuitor prin dispozitiile art. C) reprezinta una din aceste supape. civ. trebuie sa restituie bunurile succesorale in starea in care le-a primit. „Dreptul obiectiv nu ii recunoaste vreo eficacitate decat in cazurile in care ea pare in acelasi timp ca necesara si conforma echitatii” . un frate 205 . daca un bun mobil succesoral este instrainat de mostenitorul aparent unui tert de buna-credinta acesta devine proprietar prin simplul fapt al intrarii in posesia bunului. tertul care a dobandit cu buna-credinta si pe baza unui just titlu de la mostenitorul aparent neproprietar dobandeste proprietatea daca poseda bunul timp de 10-20 de ani (art. pornind de la traditiile izvorate din dreptul roman si perpetuate pana astazi. au consacrat teoria aparentei creatoare de drept . practica judiciara si doctrina. Cu alte cuvinte.

ci si irezistibila. Aceasta se explica prin faptul ca beneficiarul actului cu titlu gratuit (donatarul) nu risca nimic prin incheierea contractului. in definitiv. ci neglijentei sale” . nu se prezuma. or. Intrucat eroarea comuna nu se confunda cu eroarea universala (impartasita unanim). adica sa fie de buna-credinta. Eroarea comuna se refera la toti cei care s-au aflat sau s-ar fi putut afla in situatia celui cu care a contractat mostenitorul aparent.necunoscand totusi efectiv existenta elementului juridic ocult. avand in vedere cauza acesteia si faptul daca un om rezonabil ar fi putut cadea in aceasta . exheredandu-l pe fratele sau care nu este rezervatar. Aprecierea erorii comune se face in abstracto. Aparenta inselatoare trebuie sa fie nu numai una comuna.al defunctului. spre deosebire de buna-credinta individuala. cu ori fara cunostinta lui) aparenta inselotoare . dar si ca aceasta credinta sa fie scuzabila. cunoscand realitatea sau urzind chiar el (sau altul in folosul sau. „O situatie de fapt contrara dreptului nu poate fi mentinuta decat daca securitatea sociala o cere. impunand tertului ca increderea sa in aparenta sa fie legitima. unicul succesor legal al acestuia. Actul incheiat intre mostenitorul aparent si tertul subdobanditor sa fie cu titlu oneros. jurisprudenta exclude din campul sau de protectie pe toti cei care. nu sunt indreptatiti sa se prevaleze de ignoranta lor” . „toate precautiunile. impartasita public. care poate fi chiar de reacredinta. contra careia nici o prudenta umana nu ar permite apararea . aplicarea stricta a legii nu ameninta securitatea sociala decat acolo unde violarea regulii de drept este necesara si inevitabila” . toate formalitatile obisnuite pentru o asemenea operatie trebuie observate. o persoana ascunde un testament al defunctului prin care l-a instituit ca legatar pe un tert in scopul ca la mostenire sa vina o ruda a sa care are vocatie legala la acea mostenire). i se elibereaza certificat de mostenitor si ia in primire intreaga mostenire. Se impune nu numai ca tertul sa fi crezut in realitatea (falsa) a situatiei aparente. dobanditorul nu ar datora situatia sa erorii. trebuind sa fie dovedita de cel care o alega. dar ulterior se gaseste un testament al defunctului din care rezulta ca a instituit ca legatar universal pe un tert. nu si la acesta din urma. „tertul interesat este decazut de dreptul obiectiv din facultatea de a invoca o aparenta contrara realitatii nu numai daca el cunoaste efectiv aceasta realitate. un soi de „buna-credinta colectiva” . toate verificarile apte a confirma existenta dreptului autorului trebuie sa fie efectuate. In orice caz. Efectul creator de drept al aparentei este recunoscut doar in cazul actelor cu titlu oneros.Eroarea comuna. greu de descoperit si evitat. Avand in vedere consecintele sale. lucru care se poate face prin orice mijloace de proba . in alti termeni. datorita credintei sale ilegitime in autenticitatea aparentei. Tertul subdobanditor sa fie de buna-credinta. contrazisa de aparenta -. Asa cum s-a subliniat. Aceasta nu inseamna insa ca eroarea trebuie sa fie impartasita si de mostenitorul aparent. fiind posibil ca realitatea -. criteriile de apreciere ale erorii comune sunt foarte severe . nu si al celor cu titlu gratuit. In lipsa. lipsita de orice culpa (neglijenta) din partea sa . cel mult 206 . se cere ca tertul subdobanditor sa fie si el victima a erorii comune. sa fie cunoscuta de unele persoane (de pilda. ci si daca este prezumat a o cunoaste.

In prima situatie. 75) Plata lucrului nedatorat. sa fi fost facuta cu titlu de plata ( prin plata intelegandu-se executarea unei obligatii ). datoria pentru care s-a efectuat plata sa nu existe. cu care nu a contractat. din punct de vedere juridic in raporturile dintre solvens si accipiens. principiul error communis… creaza un drept nou de proprietate opozabil tuturor.Efecte. pe cand in cea de a doua situatie cu pretul actual al bunului si daune-interese. Daca sunt intrunite conditiile de mai sus. indemnizatia echivaleaza cu pretul incasat de la tertul subdobanditor. nici de la mostenitorul aparent cu care a contractat. creditorii chirografari ai solvensului pe calea actiunii oblice Cazuri in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate: in cazul obligatiilor civile imperfecte ( naturale ) achitate de buna voie de catre debitor. cand plata a fost efectuata pe 207 . fiind un mod originar de dobandire a proprietatii. In aceste conditii. Esenta principiului consta in faptul ca tertul subdobanditor este investit cu un drept de proprietate pe care insa nu il primeste nici de la adevaratul proprietar (mostenitorul de drept). plata sa fi fost facuta din eroare Se naste obligatia pentru accipiens de a restitui solvensului ceea ce el a primit cu titlu de plata. Eroare comuna. Cine poate cere restituirea: solvensul. cand plata s-a efectuat in termenul unui contract pentru o cauza imorala grava. cel ce a efectuat plata -. asa cum rezulta chiar din denumirea sa. Reprezinta executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia. dar care nu era proprietarul bunului. Fiind un mod originar de dobandire a proprietatii. actiunea in revendicare a adevaratului mostenitor va fi respinsa. ci direct de la lege (cutuma). creaza drept. Intrucat adevaratul mostenitor se vede lipsit (expropriat) de dreptul sau.putand fiobligat sa restituie ceea ce a primit fara sa dea nimic in schimb. solvens. iar mostenitorul aparent a incasat un pret care in realitate nu i se cuvenea.Conditiile platii nedatorate: prestatia pe care solvensul a executat-o trebuie sa fi avut semnificatia operatiei juridice a unei plati. inclusiv adevaratului proprietar . starea de fapt prevaland asupra dreptului. iar nu unul derivat . acesta din urma va fi obligat sa indemnizeze pe cel dintai in temeiul principiului restituirii imbogatirii fara justa cauza. el tinde doar sa pastreze un castig (certat de lucro captando) spre deosebire de tertul subdobanditor cu titlu oneros care tinde sa evite o paguba (certat de damno vitando) . accipiens Prin efectuarea unei plati nedatorate se naste un raport juridic in temeiul caruia solvensul devine creditorul unei obligatii de restituire a ceea ce el a platit iar accipientul este debitorul aceleiasi obligatii. este impropriu sa se vorbeasca de „validarea” actului de instrainare facut de proprietarul aparent sau de „opozabilitatea” sau chiar „forta obligatorie” a acestui act fata de adevaratul proprietar . Intinderea indemnizatiei difera dupa cum mostenitorul aparent a fost de buna sau de rea-credinta. cel ce a primit-o -.

începe să posede pentru sine (iar nu ca detentor precar cum era autorul său). Elementul psihologic. 1858 Cod civil: Când deţinătorul unui bun dobândeşte de bună credinţă de la o altă persoană (alta decât adevăratul proprietar) un titlu translativ de proprietate cu privire la acel bun. atât posesorul cât şi detentorul precar exercită o putere fizică asupra unui lucru. constă în intenţia sau voinţa posesorului de-a exercita stăpânirea lucrului pentru sine. Când deţinătorul bunului neagă existenţa raportului obligatoriu în baza căruia deţine bunul. de comodat. Detenţia precară se deosebeşte de posesie deoarece nu este o stare de fapt (cazul posesiei) ci o stare de drept. animus. locatarul. etc).temeiul unui contract anulabil pentru cauza de incapacitate. apare ca o imbogatire fara just temei. detentorul precar se deosebeşte de posesor sub aspectul elementului psihologic deoarece el nu deţine lucrul cu intenţia de-a se comporta ca proprietar sau titular al unui alt drept real. POSESIA – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau exercitarea unei puteri de fapt de către o persoană asupra unui bun. cand plata a fost facuta de o alta persoana decat debitorul iar creditorul accipiens a distrus cu buna credinta titlul constatator al creantei sale. Având în vedere asemănările şi deosebirile dintre posesie şi detenţia precară se ridică întrebarea dacă detenţia precară poate fi intervertită (transformată) în posesie. locaţiunea. Elementul material. cărăuşul. fiecare dintre ei având elementul corpus. In schimb. Cu toate acestea. constă în totalitatea faptelor materiale de stăpânire sau folosire. depozitarul. Din definiţia de mai sus (şi sublinierile noastre) rezultă că pentru existenţa posesiei sunt necesare două elemente: unul material – corpus – şi altul psihologic – animus. adică sub nume de proprietar sau titular al altui drept real. comodatarul. Cu alte cuvinte. Terţul dobânditor. Când deţinătorul strămută posesia de la altul printr-un act cu titlu particular. corpus. Când deţinătorul transmite posesia cu titlu universal dacă succesorul său este de bună credinţă. Ea rezultă întotdeauna dintr-un titlu în temeiul căruia detentorul este îndreptăţit să exercite puterea sa asupra unui lucru. exercitate asupra lucrului. 76) Posesia şi efectele sale. Răspunsul negativ este dat de prevederile art. exercită puterea asupra lucrului în baza unui contract (de deposit. Natura juridica a platii nedatorate -. cu intenţia şi voinţa de-a se comporta faţă de toţi ceilalţi ca proprietar sau titular al altui drept real”. Posesia se deosebeşte de detenţia precară deşi se aseamănă printr-un element comun: corpus. 1857 Cod civil. Acest element (corpus) se poate materializa şi în anumite acte juridice pe care posesorul le poate încheia cu privire la acel bun (comodatul. Detenţiei precare îi lipseşte elementul animus domini sau animus tibi habendi. etc). 208 . etc. Astfel. dacă este de bună credinţă. legea prevede această posibilitate în mod excepţional. în cele patru cazuri limitativ prevăzute de art.

posesorul se transformă în deţinător precar deoarece el posedă bunul (corpus). dedusă din elementul material al posesiei. In ce priveşte animus. ci mai milt decât atâta. neîntreruptă. Elementul intenţional se pierde atunci când posesorul înstrăinează bunul. posesia trebuie să fie şi neechivocă. odată cu întreruperea posesiei dispare însăşi posesia. Pentru a dovedi existenţa posesiei este necesar a se dovedi existenţa celor două elemente. posesia trebuie să fie: continuă. Ca şi în cazul dobândirii. prin furt). adică să aibă anumite calităţi prevăzute de lege. Este vorba de calitatea posesiei de-a fi “neîntreruptă” şi “sub nume de proprietar”. proba elementului psihologic este mult mai dificilă. locatarul. Deşi întrunirea cumulativă a celor două elemente este indispensabilă pentru existenţa posesiei. sub nume de proprietar. în cazul pierderii posesiei aceasta are loc chiar şi în cazul pierderii unuia dintre elemente. depozitarul. Examinând calităţile posesiei. Astfel. pentru a fi utilă. proprietarul vinde bunul iar cumpărătorul îl închiriază vânzătorului). acesta fiind un element de natură psihică. Potrivit art. Acestor calităţi prevăzute de lege. Astfel. De aceea legea instituie o prezumţie legală a existenţei acestui element. care presupune existenţa ambelor elemente. în absenţa lor nici nu mai poate fi vorba de posesie. iar dobânditorul îl închiriază înstrăinătorului (ex. dar pentru ca posesia să producă efectele sale juridice. literature juridică şi practica judiciară au statuat că. posesia nu poate produce efectele sale juridice. In lipsa acestor calităţi. Spre deosebire de dobândire. Intr-adevăr. astfel cum sunt ele enumerate în art. dar corpus aparţine posesorului deoarece cei ce posedă efectiv sunt doar reprezentanţi ai posesorului. netulburată. publică şi sub nume de proprietar. elementul material al posesiei poate fi dobândit şi exercitat atât personal de către posesor. Acest lucru se realizează prin înstrăinarea posesiei sau prin abandon. Dacă elementul material al posesiei este relativ uşor de dovedit prin price mijloc de probă. ea trebuie să fie una utilă.POSESIUNEA se dobândeşte sau se pierde prin întrunirea sau pierderea celor două elemente: corpus şi animus. 1847 Cod civil. el trebuie să fie present direct şi nemijlocit în persoana posesorului. cât si printr-un reprezentant al acestuia.1854 Cod civil prevede că posesorul este presupus că posedă pentru sine. Astfel. Pentru a putea vorbi de posesie este imperios necesară întrunirea celor două elemente despre care am vorbit mai sus: corpus şi animus. elementul material se pierde atunci când bunul a intrat în stăpânirea altei persoane (ex. Dobândirea posesiunii are loc prin întrunirea cumulativă a celor două elemente. 1847 Cod civil. El nu se poate dobândi şi exercita prin altul (cu o singură excepţie: persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu care dobândesc şi exercită elementul intenţional al posesiei prin reprezentanţii lor legali – minorii prin părinţi). Nu mai poate fi 209 . In această situaţie. art. dar îl stăpâneşte sub nume de chiriaş iar nu de proprietar. pierderea posesiei are loc prin dispariţia celor două elemente ale sale. Aceste două “calităţi” ale posesiei sunt în realitate elementele constitutive ale acesteia deoarece. comodatarul posedă (folosesc) efectiv bunul respectiv. trebuie să admitem că două dintre ele nu reprezintă calităţi ale posesiei.

De asemenea. este ca intermitenţele să nu fie anormale. iar existenţa unor intermitenţe normale nu-i răpeşte posesiei calitatea de-a fi continuă. fără violenţă. Dacă intrarea în posesie sau menţinerea posesiei posesiei asupra bunului se face prin violenţă. că nu putem vorbi despre posesie. 1850 Cod civil se instituie o prezumţie legală relativă de continuitate. In această situaţie. deci. posesia ar putea fi tulburată 210 . Intr-un cuvânt. nu este vorba de o calitate (sau viciu) a posesiei ci de absenţa însăşi a posesiei. nu înseamnă că posesia este discontinuă. Potrivit acestui text legal “Posesiunea este tulburată când este fundată sau conservată prin acte de violenţă în contra sau în partea adversarului”. 1851 Cod civil nu este la adăpost de critică deoarece. în art. Aceasta fiind situaţia. nu are animus domini sau animus sibi habendi. o stăpânire continuă asupra bunului. In realitate acest lucru nu este practic posibil. folosirea acestuia de către posesor trebuie să se facăîn mod paşnic. una din calităţile cerute posesiei pentru a fi utilă este ca ea să fie paşnică. Discontinuitatea este un viciu absolut deoarece poate fi invocată de către orice persoană care are interesul să anihileze efectele posesiei şi temporar deoarecedurează până când actele de stăpânire devin regulate şi normale. adică netulburată. menţinută sau conservată în mod paşnic. Folosinţa ce nu se exercită sub nume de proprietar (sau titular al altui drept real) nu este o posesie din punct de vedere juridic. Din examinarea textului legal. violenţă. De altfel. Asfel. pentru a-şi produce efectele. pentru a fi utilă. ci o detenţie precară. nu ne mai aflăm în prezenţa unei posesii utile ci a uneia viciate – inapte a produce efectele prevăzute de lege. Textul art. Vom vorbi astfel de: discontinuitate. In măsura în care posesia este afectată de unul sau mai multe vicii. potrivit lui. Discontinuitatea posesiei: Potrivit art. ea nu mai reprezintă o posesie utilă. publică şi neechivocă. Violenţa-Aşa cum arătam mai sus. 1851 Cod civil. adică cu intermitenţe anormale”. nu o afectează de viciul discontinuităţii. trebuie să aibă următoarele calităţi: continuă. Drept urmare. netulburată. Viciul care reprezintă reversul acestei calităţi este violenţa – reglementată în art. pentru a fi utilă. deci. Calitatea posesiei de-a fi continuă presupune. Cel care stăpâneşte bunul nu are elementul psihologic al posesiei. ea se transformă într-o posesie viciată – inaptă a produce efectele juridice prevăzute de lege. posesia căreia îi lipseşte una sau mai multe din aceste calităţi este o posesie viciată. prezumţie care poate fi răsturnată prin proba contrară. intrarea în posesia bunului. va trebui să conchidem că posesia. faptul că o posesie nu se exercită sub nume de proprietar înseamnă că ne aflăm în prezenţa unei simple detenţii precare. fără violenţă. ţin de condiţiile climatice normale. posesia trebuie să fie începută. Faptul că actele de posesie nu se exercită iarna. 1848 Cod civil. iar viciile posesiei reprezintă reversul acestor calităţi. sub acest aspect. neviciată. cel ce foloseşte terenul – păşune – doar în perioada primăvară – toamnă pentru păşunatul animalelor sale exercită o posesiune continuă deoarece intermitenţele sunt normale. clandestinitate şi echivoc. Cu alte cuvinte. “posesiunea este discontinuăcând posesorul o exercită în mod neregulat. Singura condiţie.vorba de o posesie viciată ci de inexistenţa posesiei.

posesia crează o aparenţă a dreptului. viciu în prezenţa căruia posesia nu este utilă şi nu poate produce efecte juridice. posesia generează. potrivit legii civile. Clandestinitatea este unul din viciile posesiei. echivocul a fost considerat drept viciu al posesiei în practica judiciară. posesorul bunului nu este ţinut.atât prin violenţă activă cât şi prin acte de tulburare posesivă săvârşite de către posesor în apărarea posesiei sale.-Deşi textul legal (art. Intr-adevăr. aptă a produce consecinţe juridice. în penal. în literatura juridică s-a decis că – contrar textului legal – violenţa pasivă din partea posesorului. importante efecte juridice. Este îndeobşte cunoscut că exercitarea unei puteri de fapt asupra unui bun corespunde de cele mai multe ori existenţei dreptului de proprietate. Acest viciu al posesiei este reglementat în art. Deoarece. Echivocul. Prin asemănare. posesorul este prezumat a fi proprietarul bunului pe care îl posedă. Posesia este echivocă în cazul în care nu se cunoaşte dacă posesorul are sau nu elementul intenţional animus domini sau animus sibi habendi. să aducă şi alte probe pentru a dovedi că este proprietarul acelui bun. adică exercitarea posesiei pe ascuns. Reversul acestei calităţi îl reprezintă clandestinitatea. adică să fie exercitată în văzul tuturor. pur şi simplu. iar nici una dintre ele nu pretinde o posesie proprie. până la proba contrară.-Art. când posesia de 211 . nu ar avea dreptul la legitimă apărare. In adevăr. Ea este absolută în materie mobiliară. Pe bună dreptate. beneficiind de această prezumţie legală. 1847 Cod civil) nu enumeră neechivocul printe calităţile posesiei. Clandestinitatea. iar posesia echivocă nu a fost considerată una utilă. Această prezumţie poate fi absolută sau relativă. Aceeaşi posesie echivocă există şi în cadrul coproprietăţii. Clandestinitatea este un viciu relativ şi temporar. Drept urmare. în situaţia în care unul dintre coproprietari săvârşeşte singur acte de stăpânire asupra bunului comun. 1847 Cod civil prevede că posesia trebuie să fie publică. distinctă. orice posesor al unui bun este în aparenţă proprietarul său. 1852 Cod civil care precizează că” Posesia este clandestină când posesorul o exercită în ascuns de adversarul său încât acesta nu este în stare de a o putea să o cunoască”.Prin urmare. Echivocul există atunci când două sau mai multe persoane săvârşesc acte de stăpânire asupra unui bun. Astfel: Posesia crează o prezumţie de proprietate în favoarea posesorului. într-o asemenea situaţie nu se poate şti cu certitudine că respectivul coproprietar a făcut aceste acte cu voinţa de-a se comporta ca proprietar exclusiv sau. în caz de litigiu. în covârşitoarea majoritate a cazurilor posesorul este şi proprietarul bunului. în calitatea sa de titular al unei cote-părţi din dreptul de proprietate. fără ca această posesie să fie cunoscută. când este tulburat în posesie de către un terţ. ar fi cazul în care victima. în secret. soluţia contrară ar fi injustă şi inechitabilă deoarece nimeni nu poate fi obligat să suporte consecinţele dăunătoare ale unor fapte săvârşite de către o altă persoană. Echivocul este un viciu relativ deoarece poate fi invocat doar de către ceilalţi coproprietari şi temporar în sensul că posesia devine utilă în momentul în care posesorul demonstrează că acţionează animus domini sau animus sibi habendi. Deşi constituie o stare de fapt. nu constituie viciu al posesiei.

posesorul de bună-credinţă a unui bun mobil este prezumat a fi proprietarul acestuia. In sfârşit. Din acest moment. 487 Cod civil. până la plata acestor cheltuieli. 485 Cod civil care prevede că posesorul de bunăcredinţă dobândeşte în proprietate fructele bunului pe care îl posedă. Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă reprezintă naşterea dreptului de proprietate ori a altui 212 . ale cărei vicii nu-i sunt cunoscute”. toate fructele percepute (sau c/valoarea lor) precum şi fructele nepercepute. 2 Cod civil. Dreptul de a culege fructele constituie un element al atributului de folosinţă ce intră în alcătuirea conţinutului juridic al dreptului de proprietate. posesorul încetează de-a fi de bună-credinţă în momentul în care viciile titlului său îi sunt cunoscute. percepute sau nepercepute. Evident. toate fructele produse. Buna lui credinţă este prezumată potrivit art. De la această regulă există o singură excepţie: posesorul de bună-credinţă a unui bun frugifer obiect al dreptului de proprietate publică nu este îndreptăţit să perceapă fructele. din moment ce posesorul prezintă titlul pe care se întemeiază posesia sa (ex: contractul de vânzare-cumpărare ale cărui vicii le ignoră). industriale şi civile. adică nu poate fi răsturnată prin proba contrară. Prezumţia de proprietate încetează în toate cazurile când se face dovada că posesorul este de rea credinţă. Cu alte cuvinte. el este considerat de bunăcredinţă şi. In măsura în care le-a consumat. Fructele reprezintă produsele periodice ale unui bun prin a căror percepere (obţinere) nu se alterează sau consumă substanţa bunului respective. Prin urmare. Posesorul de bună-credinţă dobândeşte în proprietate fructele bunului pe care îl posedă. este posesor de bună-credinţă cel ce “posedă ca proprietar în puterea unui titlu translativ de proprietate. odată cu bunul. El este obligat să restituie.Potrivit art. această prezumţie fiind absolută (”juris et de jure”). posesia are ca efect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune (prescripţia achizitivă). posesorul are dreptul de retenţie asupra fructelor (în limita cheltuielilor). ca atare are dreptul de-a percepe fructele. dacă nu cumva cel mai important efect. Cu alte cuvinte. 486 Cod civil. Uzucapiunea constituie unul dintre efectele cele mai importante ale posesiei utile.bună-credinţă asupra unui bun mobil valorează titlu de proprietate. 483 Cod civil. In conformitate cu prevederile art. Chiar mai mult. în cele ce urmează vom examina posesia ca mod de dobândire al dreptului de proprietate asupra bunului posedat. posesorul va fi obligat să restituie proprietarului. proprietarul este dator să-i restituie posesorului de rea-credinţă cheltuielile pe care acesta le-a făcut pentru producerea sau obţinerea fructelor. fructele se cuvin proprietarului bunului frugifer. posesorul de bună-credinţă este îndatorat să achite c/valoarea fructelor consummate. De la regula potrivit căreia fructele aparţin proprietarului există o singură excepţie reglementată de art. Potrivit art. dar nu în ultimul rând. împreună cu bunul. posesorul nu mai are dreptul de a percepe fructele. Fructele pot fi naturale. 1899 al. După ce am analizat – ca efecte ale posesiei – prezumţia de proprietate şi dreptul de-a percepe fructele. în această ultimă situaţie. posesorul de bună-credinţă are dreptul să perceapă fructele dacă posesia sa se întemeiază pe un titlu a cărui vicii nu-i sunt cunoscute. Aşa fiind.

mostenitor facand parte din clasa intai. 319/1944. ci si implicita. Aceasta sfera este insa si ea destul de extinsa. iar nu de legatari. in timp ce mostenitorii din clasa chemata de lege subsecvent la mostenire vor culege restul succesiunii (cotitatea disponibila) in calitatea lor de mostenitori legali ai defunctului. Dupa un autor. iar nu acela al gradului de rudenie cu defunctul. mostenitorii din clasa subsecventa vor mosteni ca legatari. daca exista mostenitori in clasa intai care nu au renuntat la mostenire si care nu sunt nedemni. 1 din Legea nr. Acest punct de vedere este discutabil intrucat pare a nu tine seama de faptul ca instituirea de legatari poate fi nu numai directa. Astfel. fiecare dintre acestea cunoscand unele exceptii. dar nici nu este inlaturat 213 . de exemplu. desi acesta din urma este ruda de gradul intai. care vor beneficia de rezerva. pentru chemarea efectiva la mostenire esential este criteriul ordinului clasei. c’est disposer” sau „exhéréder. neputand fi exheredati in totalitate. Asa. ruda de gradul doi. dintre persoanele cu vocatie legala. Codul civil a impartit rudele defunctului in patru clase de mostenitori. acestia inlatura de la succesiune pe mostenitorii din clasele subsecvente.drept real asupra unui bun imobil prin posedarea acestuia de catre o persoana în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. c’est instituer”. conform principiului „exclure. nepotul de fiu al defunctului. chemandu-le la mostenire in ordinea acestora. cei din clasa a treia doar daca nu sunt mostenitori din primele doua clase si asa mai departe. conform dispozitiilor art. iar nu ca mostenitori legali. succesiunea fiind in acest caz testamentara (contine o rezerva si o cotitate disponibila). sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu fiecare clasa de mostenitori. inlatura de la mostenire pe tatal defunctului. iar legea nu doreste o faramitare excesiva a succesiunilor. Exceptia. Cand exista mostenitori cu vocatie succesorala din clase diferite. ca rezultat al unei exheredari fara instituire directa de legatari. mostenitor din clasa a doua. De aceea. Principiile de stabilire a persoanelor chemate efectiv la mostenire sunt urmatoarele: Principiul prioritatii clasei de mostenitori in ordinea stabilita de lege intre mostenitorii din clase diferite-Regula. legea stabileste o anumita ordine concreta de chemare la mostenire pe baza a trei principii generale. El nici nu inlatura. iar nu legala . uneori. 77) Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii Clasele de mostenitori si gradele de rudenie sunt mijloace tehnice-juridice de stabilire a sferei persoanelor chemate de lege la mostenire. Mostenitorii din clasa a doua vin la succesiune doar daca nu exista mostenitori din clasa intai sau daca acestia sunt renuntatori sau nedemni. este posibila chemarea la mostenire a doua clase de mostenitori in acelasi timp . Este dat ca exemplu cazul exheredarii mostenitorilor rezervatari dintr-o clasa prioritara (descendentii sau parintii defunctului). Asadar. posibilitatea ca doua clase de mostenitori sa vina in acelasi timp la succesiune ni se pare exclusa. Prin derogare de la aceasta regula.

parintii defunctului. pe care o impart intre ei in parti egale. civ. mamele fiind diferite) si uterini (care au comuna doar mama. inlatura de la mostenire pe varul primar al defunctului. Principiul prioritatii clasei de mostenitori este completat de principiul proximitatii gradului de rudenie. constituie si ea o exceptie de la regula mai sus mentionata . 78) Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă. ruda de gradul intai. ruda de gradul trei. adica in atatea parti egale cati mostenitori sunt (art.de la mostenire de nici o clasa de mostenitori. daca la mostenire vin trei fii ai defunctului. fratii consangvini (care au comun doar tatal. 671 si 673 C. frate al unuia dintre parintii acestuia. si anume. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul intre rudele din aceeasi clasa de mostenitori cunoaste doua exceptii: in clasa a doua de mostenitori. In cazul in care la mostenire vin mai multi mostenitori din aceeasi clasa si acelasi grad de rudenie cu defunctul. desi ambii fac parte din clasa a patra de mostenitori. rudele in grad mai apropiat cu defunctul inlatura rudele in grad mai indepartat. 214 . care inlatura de la mostenire pe nepotul de fiu al defunctului. situatie in care impartirea mostenirii se va face pe linii. conform caruia. rude de gradul intai. reprezentarea succesorala. Principiul impartirii mostenirii in parti egale (pe capete) intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad-Regula. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul intre mostenitorii din aceeasi clasa-Regula. care pot fi rude de gradul doi (fratii defunctului). iar daca vin doi frati ai defunctului acestia vor primi fiecare cate o jumatate din mostenire.) . Exceptia. deci mai mult decat fiecare frate consagvin sau uterin in parte (art.674 C.). civ. numai fratii buni cu defunctul (care au aceeasi parinti) culegand mostenirea atat pe linie paterna. ci doar fiul defunctului. dar la mostenirea legala a acestuia nu vor veni amandoi. trei (nepotii de frate ai defunctului) sau patru (stranepotii de frate ai defunctului). cat si materna. acestia vor imparti mostenirea in trei parti egale. mostenirea se imparte pe capete. Exceptii. vin la mostenire impreuna cu colateralii privilegiati. 670. De la acest principiu exista o exceptie. de exemplu. ruda de gradul patru. 669. tatii fiind diferiti) culegand mostenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jumatatea) parintelui comun (paterna sau materna. Tot astfel. conform dispozitiilor art. civ.. in functie de numarul fratilor ramasi in viata in fiecare din aceste linii. unchiul defunctului. ruda de gradul doi. care permite unei rude in grad mai indepartat cu defunctul sa urce in locul si gradul unui ascendent predecedat sa mosteneasca in locul acestuia. De exemplu. cazul in care la mostenirea defunctului sunt chemati frati si surori care nu au aceeasi parinti. dupa caz). in cadrul aceleiasi clase. Asa. fiul defunctului si nepotul de fiu al defunctului sunt ambii mostenitori din clasa intai. 674 si 675 C.

135 alineat 3 foloseste termenul de proprietate publica precizand ca apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale. Aceasta proprietate se mentine fortat impotriva vointei copartasilor si datorita scopului permanent este permanenta. Acest caracter este subliniat si de textul constitutional. Putem spune ca este o proprietate accesorie care nu poate fi instrainata fara bunul principal. in acelasi sens. Articolele 476. 79) Proprietatea publică. Dreptul national Legislativ. 477. civil si proprietatea reglementata Codul o serie de legi speciale. proprietate. prin care se intelege ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. Deosebit fata de cele proprietate privata. art. in conditiile legii asemenea bunuri sa poata fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publice. coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu doua sau mai multe spatii de locuit sau alte destinatii. Coproprietarii au obligatia de a intretine bunul comun. art. 135 alin. coproprietatea asupra despartiturilor dintre doua fonduri-art. Art. Art. Art. 2 Cod civil precizeaza ca bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele.Coproprietatea fortata si perpetua are ca obiect bunuri care prin natura lor sunt folosite permanent de doi sau mai multi proprietari neputand fi despartite. 478 enumera care sunt aceste bunuri cu precizarea ca ele apartin domeniului public. Cazuri: coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile invecinate-poteci aflate pe linia despartitoare dintre doua proprietati. Fiecare coproprietar poate utiliza bunul daca respecta doua conditii: sa nu aduca atingere drepturilor celorlalti coproprietari si sa exercite dreptul in acord cu interesul celorlalti coproprietari. concesionare sau inchiriate. publica este dreptul exercita real care apartine de statutului si unitatilor administrativ teritoriale. Bunurile care formează obiectul proprietăţii publice. 475 alin. 5 alineatul 2 din Legea 18/1991 prevede ca "terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil"91. bunurile din domeniul 215 . privind administratia publica locala prevede ca "bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile. 21 din Legea 15/1991 foloseste sintagma "Sector public si privat". CARACTERELE JURIDICE ALE PROPRIETATII PUBLICE Articolul 74 alineatul 1. santul comun. de sau proprietate local. 4 din Legea 18/1991 prevede ca terenurile "pot apartine domeniului public sau domeniului privat". prevederea constitutionala permite ca. Desi sunt inalienabile. imprescriptibile si insesizabile".590-609-Cod civil: zidul comun. din Legea 69/1991. gardul comun. Din text. rezulta expres cele trei caractere juridice si anume: Caracterul inalienabil. Constitutia in art. 5 prevazand ca "Bunurile proprietate publica sunt inalienabile". asupra unor bunuri mobile si imobile de interes asupra publica carora est atributiile de dreptului Constitutie.

sunt scoase in afara de comert". municipiilor sau judetelor. atat datoriile sale. Noile cărţi funciare reglementate de Legea nr. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. caile de comunicatii. financiare speciale. ceea ce contravine caracterului lor inalienabil. Articolul 1844 Cod civil dispune ca. strazi) si bunuri de interes public care desi nu pot fi folosite de orice persoana. 80) Publicitatea imobiliară. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA Spre deosebire de proprietatea privata. Principiile noilor cărţi funciare. resursele stabilite de lege. prevede ca fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. consta in faptul ca nimeni nu ar putea opune vreodata titularului domeniului public prescriptia achizitiva. presupune impiedicarea urmaririi bunurilor din domeniul public pentru realizarea creantelor. nu orice bun mobul sau imobil face parte din domeniul public. In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara. bogatiile de orice natura ale subsolului. De asemenea. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. marea tetirotiala. sunt destinate de a fi folosite pentru activitati ce intereseaza pe toti membrii societatii (scoli. din Constitutie.public nu pot fi niciodata insa instrainate. cat si ale unitatilor administrativ-teritoriale se platesc ori se lichideaza prin aplicarea unor norme Bunurile din aceasta categorie. Articolul 5 alineat 2 din Legea 18/1991 prevede ca dreptul de proprietate asupra terenurilor apartinand domeniului public este imprescriptibil. intrucat statul este intotdeauna solvabil. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept. Articolul 135 alineat 4. sunt bunuri de uz public accesibile tuturor persoanelor (parcuri. domeniul public poate fi de interes national. Potrivit criteriului importantei sociale. statului fiindu-i inaccesibil atributul dispozitiei cu privire la aceste bunuri. închiriate sau date în loca?ie de gestiune. cand proprietatea apartine comunelor. cand atributele proprietatii sunt exercitate de stat. Caracterul imprescriptibil. oraselor. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta 216 . dreptul de proprietate publica este totodata nedezmemebrabil. teatre. prin licita?ie publica. pot fi concesionate. plajele. 7/1996. spatiul aerian. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. "nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. Dimpotriva daca asemenea bunuri ar fi urmaribile. apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public. atunci ar insemna indirect ca oricine ar putea dobandi un drept de proprietate asupra lor. piete. in aceeasi masura. muzee. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. Caracterul insesizabil. sau de interes local. republicată. biblioteci). nefiind aplicabile dispoziviile de drept comun referitoare la urmarirea silita. prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata ci.

dreptul a fost gresit calificat. precum si impotriva succesorilor sai. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit.Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare-Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. Inscrierile sunt 217 . intabularea sau radierea dreptului real. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara . impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros. a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. pentru ca aceasta sa dispuna. daca notarea. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. actul juridic cu data certa. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. faptului sau raportului juridic notat. operatiunea rectificarii se face.obligatie. prin hotarare. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. indiferent din ce cauza. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila. actiunea in prestatie tabulara se respinge. indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. daca prin isncriere. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare. de bunacredinta. la cerere. de buna-credinta. trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. In urma admiterii actiunii.

Principiul fortei probante a inscrierilor de drepturi reale: daca in cartea funciara s-a inscris un 218 . Ea se numeste inscriere provizorie sau intabulare imperfecta. inscrierea provizorie. fapte sau raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare pentru a le face opozabile tertelor persoane. Principiul publicitatii integrale a drepturilor reale si a opozabilitatii insrierilor in carte funciara-art. Daca inscrierea provizorie este justificata. in sensul ca inscrisul original indeplineste ulterior cerintele prevazute pentru intabulare sau hotararea judecatoreasca devine irevocabila. Inscrierea provizorie este inscrierea prin care se stramuta. individualizeaza imobilul printr-un indicator unic. iar drepturile dobandite ca opozabile tertilor se inscriu pentru ca titularii lor sa le poata transmite. Intabularea este o inscriere definitiva. notarea . Intabularea se face pe baza actului juridic caruia se cere inscrierea. Ea are efect constitutiv de drepturi. a unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ individual. Inscrierea provizorie are loc atunci cand inscrisul original nu indeplineste cerintele speciale prevazute de lege pentru intabulare sau in cazul in care inscrierea este ceruta in temeiul unei hotarari judecatoresti supusa apelului sau recursului. este insotit de o traducere legalizata daca actul nu este intocmit in limba romana. constituie. Notarea este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale. Principiul disponibilitatii-orice insriere se poate face numai la cererea persoanei indreptatite sau a reprezentatului acestuia. Integralitatea inscrierii drepturilor reale imobiliare se realizeaza in doua scopuri diferite: drepturile dobandite intre parti ca neopozabile se inscriu in vederea opozabilitatii fata de terti.1inscrierile in carte funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor. este insotit de o copie a extrasului de carte funciara. Principiul prioritatiiinscrierile in carte funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii de inscriere. Justificarea inscrierii se noteaza in cartea funciara. modifica sau stinge un drept real sub conditia si in masura justificarii sale ulterioare. Exceptii: cazul drepturilor reale care sunt opozabile fara inscriere in cartea funciara.27 al. Dovada hotararii judecatoresti si a actului administrativ individual se face prin copii legalizate. constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data inregistrarii cererii de inscriere. Inscrierea unui drept in carte funciara se poate face numai impotriva celui care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta sau impotriva celuia care inainte de a fi inscris si-a grevat dreptul daca ambele inscrieri se cer deodata. indica numele partilor. Principiul relativitatii inseamna ca inscrierile se pot face in principiu numai cu acordul titularului. fara sa fie nevoie de vreo justificare ulterioara. Principiul legalitatii-legalitatea formala inseamna ca registratorul de carte funciara poate sa incuviinteze numai inscrierea actelor si faptelor juridice permise de lege care indeplinesc urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege. ea se transforma intr-o intabulare perfecta.de trei feluri: intabularea.Intabularea este inscrierea prin care se transmite. Actul juridic trebuie dovedit prin inscris original.

430 si urmat. ci si cele care au ca obiect un alt avantaj procurat donatarului. aceasta trebuie sa rezulte neindoielnic din circumstantele de fapt care trebuie bine circumscrise . este indiferent daca donatia a fost incheiata in forma autentica ori sub forma darului manual. chiar textul legii precizeaza ca liberalitatea prezumata irefragabil se va imputa asupra cotitatii disponibile si numai excedentul. 845 C. ca vointa de a acorda dispensa de raport poate fi si tacita.drept real in folosul unei persoane se prezuma ca dreptul exista. care se refera la instrainarea facuta in favoarea unui descendent cu sarcina dreptului de uzufruct sau a unei rente viagere (supra nr. uzufructul avand o valoare patrimoniala . Sunt astfel supuse raportului donatiile care constau fie in constituirea unui drept de uzufruct in favoarea unui succesibil. chiar daca nu constituie o insaracire a dispunatorului si. Sunt supuse raportului nu numai donatiile in plina proprietate. civ. indiferent care ar fi acesta. Avantajul profesional patrimonial indirect constand in conferirea de catre defunct dintre succesibilii sai a posibilitatii de a-i continua activitatea profesionala. daca un drept s-a radiat din carte funciara se prezuma ca acel drept nu exista. asupra rezervei celui gratificat. De asemnea. al donatiei indirecte sau al donatiei deghizate sub forma unui act oneros nu se poate trage concluzia dispensei de raport. precum si pentru plata datoriilor personale ale succesibilului. a donatiei indirecte sau deghizate. Art. fie acestea directe sau indirecte. ca atare. reprezinta totusi o liberalitate supusa raportului . civ. 751 C. Din simplul fapt ca o donatie imbraca forma darului manual. 81) Raportul donaţiilor. nu mai putin insa. nu este o donatie propriu-zisa.. daca este. admitandu-se contrar dispozitiilor art. celeritate etc. De asemenea. pentru procurarea unei cariere sau profesii . Singura donatie deghizata care este preciputara prin ea insasi este cea prevazuta la art. discretie. fie in renuntarea la un uzufruct in favoarea acestuia. in cazul donatiei unui imobil cu sarcina unei rente viagere. alegerea acestor forme putand fi inspirata de consideratii diverse (fiscale. dar numai in masura in care ceea ce recompenseaza sau sarcina raman inferioare valorii bunului donat si doar in masura emolumentului gratuit care ramane De pilda.). In acest caz.). raportul se va face la valoarea diferentei dintre pretul imobilului la data partajului si anuitatile efectiv platite diminuate cu veniturile imobilului intre data deschiderii mostenirii si data partajului. 758 C. civ. precizeaza ca sunt supuse raportului cheltuielile facute de defunct pentru asigurarea dotei fiicelor . Principiul care se desprinde din dispozitiile art. Donatiile remuneratorii sau cele cu sarcini sunt si ele supuse raportului ca orice donatii. dandu-i posibilitatea de a economisi sumele necesare pentru inceperea acelei activitati si beneficiind de clientela sa. 846 C. constituie obiect al raportului „donatia in posesiune” constand in 219 . civ. este ca toate donatiile sunt supuse raportului.

Desi textul de lege se referea doar la darurile de nunta. a unei aniversari etc. exista donatii exceptate de la raport prin vointa legii. fiind supusa reductiunii daca trece peeste limitele acesteia (art. civ. Este vorba de dispensele de raport prevazute la art. practica judiciara si doctrina i-au dat o interpretare extensiva. cheltuielile de nunta. reunite. care renuntand la mostenire este considerat strain de aceasta. incluzand si alte daruri. ospiciu etc. plata deplasarilor in tara sau strainatate etc. civ. 759 C. sunt scutite de raport donatiile care se refera la: cheltuielile pentru hrana si intretinere. 759 C. 758 C. Dispensa de raport functioneaza fara nici un fel de conditionare... care nu a figurat niciodata in patrimoniul asiguratului.conferirea folosintei gratuite a unei locuinte pe timpul vietii dispunatorului cu intentia de a gratifica pe unii succesibili . Intra sub incidenta dispensei de raport si cheltuielile facute pentru intretinerea succesibilului internat intr-un azil. nu de valoarea bunului donat la data partajului. „aceste exceptii se explica prin multiple consideratii.am putea crede ca reprezinta daruri preciputare care s-ar imputa asupra cotitatii disponibile.. pentru rest fiind supuse reductiunii. ori daca cel intretinut a avut sau nu mijloace proprii . a zilei de nastere. ca si concesiunea gratuita a dreptului de a incasa chiria unui bun inchiriat de dispunator unui tert . 752 C. care sunt supuse raportului conform dispozitiilor art. Este vorba de plata taxelor de studii. banchet. dispozitii care nu mai au astazi aplicare. Concluzia ar fi insa una pripita. care produc efecte in limitele cotitatii disponibile. civ. caci asa cum cu deosebita patrundere si forta de convingere a remarcat un autor. fiind cazute in desuetudine. care se refera la cheltuielile mentionate mai sus ca fiind din categoria celor care „nu sunt supuse raportului”. care. 669). succesibilul beneficiar al acestora nu datoreaza raportul capitalului asigurat. Acestea nu se confunda cu cheltuielile pentru procurarea unei caiere. inclusiv universitare ) in vederea dobandirii cunostintelor teoretice si practice pentru exercitarea unei profesii. cum sunt cele facute cu ocazia botezului unui copil. civ. achizitionarea cartilor sau instrumenteleor necesare. cheltuielile pentru educatie si invatatura. Potrivit dispozitiilor art. caz in care donatia se va imputa asupra cotitatii disponibile. cheltuielile ordinare pentru imbracaminte si alte obiecte necesare la intrarea in armata. darurile uzuale. care includ platile pentru toalete. ci se refera la cheltuielile facute pentru studii (oricare ar fi nivelul acestora. fiind indiferent daca cheltuielile se fac in temeiul obligatiei legale de intretinere sau inafara acestora.. daca am rationa in termenii „ce nu este supus raportului. 759 si 762 C. permit concluzia ca nu ne aflam in prezenta 220 . In afara donatiilor exceptate de la raport prin vointa dispunatorului . In cazul asigurarilor de viata. este liberalitate preciputara (scutita de raport)”. fara insa ca obligatia de raport sa poata trece peste capitalului primit . ci doar al primelor platite in timpul vietii de dispunator. Caracterul de dar uzual trebuie sa se aprecieze in functie de momentul donatiei si de averea donatorului. sau prin vointa donatarului. Avand in vedere prevederile art. indiferent cat a sporit aceasta in timp .ceremonia religoasa. neputand fi excesive. civ.). deplasari etc. (supra nr.

fapta ilicită. In schimb. 82) Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Din analiza textelor legale. Dincolo de aspectele juridice si de dificultatile insurmontabile de calcul. iar donatia doar forma pe care acesta il imbraca. Solutia isi are explicatia in faptul ca insasi ratiunea de a fi a acestor donatii este ca donatarul sa se bucure anticipat de folosinta bunului donat. Răspunderea civilă pentru fapta proprie este reglementată de art. D. donatarul nu este tinut la raport in privinta fructelor si veniturilor bunurilor raportabile percepute inaintea deschiderii mostenirii. imbogatirea „donatarului” este dificil de stabilit. -. altfel spus. texte care instituie tototdată . Este o exceptie de la regula potrivit careia accesoriul urmeaza soarta juridica a principalului. fructele si veniturile bunului donat trebuie aduse de donatar la masa de impartit. si anume un avans in contul mostenirii. clauza prin care donatarul este scutit de aducerea la masa partajabila a fructelor si veniturilor pe care bunul le va produce dupa deschiderea succesiunii si pana la partaj este valabila . civ.unor veritabile donatii (s. in timp ce donatia este doar mijlocul prin care aceasta se realizeaza sau. in timp ce donatia-partaj este partajul insusi facut cu anticipatie de dispunator. principiul general al răspunderii pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă ilicită. conform principiului fructus augent hereditatem (supra nr.Donatia-partaj (infra nr 752 si urmat. 998-999 Cod civil. elementul intentional (animus donandi) fiind incert intrucat aceste cheltuieli sunt mai degraba expresia „unei datorii familiale sau sociale”. acest 221 .. ci ca o consecinta a starii de indiviziune care se naste de la aceasta data intre comostenitorii defunctului. Donatia-partaj nu este donatie decat in forma. Conform dispozitiilor art. n. sunt preciputare. solutia izvoraste din favoarea legii in temeiul faptului ca „viata si educatia sunt valori in afara patrimoniului” de care nu trebuie sa se tina seama la lichidarea patrimoniului succesoral . nu si in continut. adica de o liberalitate preciputara (care se imputa asupra cotitatii disponibile). dar nu ca obligatie de raport. 654). In cazul donatiei-partaj finalitatea este cea a partajului. C.)”. iar insaracirea „donatorului” este indoielnica . literatura şi jurisprudenţa au dedus existenţa următoarelor elemente constitutive ale răspunderii delictuale: prejudiciul. raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. Acestea. culpa (sau greşeala ori vinovăţia) autorului faptei ilicite. De la data deschiderii succesiunii.) este incompatibila prin natura ei cu raportul. spre deosebire de bunul principal care le produce. fiind vorba de un legat. care este o operatiune preliminara partajului facuta in scopul constituirii masei partajabile. esenta actului este partajului. Clauza contractuala prin care donatorul si donatarul ar stabili ca acestea sunt si ele raportabile este nula intrucat reprezinta un pact asupra unei succesiuni viitoare prohibit de lege . 762 C. Este exclus ca o asemenea donatie sa realizeze ceea ce realizeaza donatiile obisnuite.

prejudicii nepatrimoniale (acelea care nu au conţinut economic. neputând fi evaluate în bani şi care rezultă din încălcările drepturilor personale fără conţinut conomic. demnitatea. efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei persoane. In literatura de specialitate s-a pus însă întrebarea dacă răspunderea ar putea fi angajată şi atunci când 222 . prejudicii cauzate personalităţii afective (durerile psihice determinate de moartea unei rude apropiate. faptei ilicite şi raportului de cauzalitate.). Clasificări ale prejudiciilor: După criteriul economic: prejudicii patrimoniale (acelea care au un conţinut economic şi pot fi evalute pecuniar. După criteriul previzibilităţii: prejudicii previzibile (care au putut fi prevăzute în momentul săvârşirii faptei ilicite) sau imprevizibile (care nu puteau fi prevăzute la data săvârşirii faptei ilicite). Prejudiciul reprezintă condiţia esenţială pentru antrenarea răspunderii civile şi dă măsura.ultim element integrând şi capacitatea delictuală. Proba culpei este mai dificil de realizat. Probaţiunea se realizează în condiţii obişnuite cu privire la condiţiile prejudiciului.. întinderea. numele etc. cel care pretinde ceva în justiţie trebuie să facă proba celor susţinute. moartea unui animal etc. cum ar fi distrugerea unui bun). onoare sau demnitate). După momentul producerii lor: prejudicii instantanee (care se produc dintr-o dată) şi prejudcii succesive (care se produc continuu sau într-o perioadă îndelungată de timp). dreptul de întreţinere. în planul dreptului civil nu are nici o relevanţă dacă nu a creat un prejudiciu. Astfel.). prejudicii cauzate personalităţii sociale (care constau în consecinţele încălcării unor drepturi personale nepatrimoniale precum onoarea. Prejudiciile cauzate persoanei umane se subclasifică astfel: prejudicii cauzate personalităţii fizice sau prejudicii corporale (care rezultă din prejudiciile aduse sănătăţii şi integrităţii corporale şi pot consta în dureri fizice – a căror reparare se numeşte pretium doloris. De regulă. atingerile aduse onoarei sau cinstei unei persoane etc. reputaţia. pentru dovada acestui element se recurge la prezumţiile simple. atingerile aduse armoniei fizice şi înfăţişării unei persoane care se cheamă prejudiciu de agrement etc. Conform art. Prin prejudiciu se înţeleg rezultatele dăunătoare de natură patrimonială sau extrapatrimonială. care se cheamă şi pretium affectionis). oricât de condamanbilă ar fi fapta ilicită din punct de vedere moral sau oricât de gravă ar fi sub aspectul penal. 1169 Cod civil. răspunderea poate fi angajată pe temei delictual dacă a fost cauzat un prejudiciu. sarcina probei revine în cazul răspunderii delictuale persoanei vătămate prin fapta ilicită. deduse din existenţa celorlalte condiţii ale răspunderii. acestei răspunderi. dreptul la integritate fizică. In planul dreptului civil existenţa prejudiciului este indispensabilă pentru angajarea răspunderii delictuale. pierderea sau restrângerea posibilităţilor fiinţei umane de a se bucura de satisfacţiile şi plăcerile normale ale vieţii care se cheamă prejudiciu de agrement.).-In toate cazurile de încălcare a unui drept subiectiv (cum sunt dreptul de proprietate. toate având un caracter obiectiv. După criteriul personalităţii: prejudicii cauzate direct persoanei umane şi prejudicii cauzate bunurilor sale. In consecinţă. Prejudiciul trebuie să fie urmarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim. cum sunt moartea.

practica judiciară. adică prin despăgubiri băneşti. In ce priveşte cuantumul acestor despăgubiri. este necesar să distingem între următoarele ipoteze: atunci când persoana prejudiciată primeşte reparaţia integrală a prejudiciului de la una din persoanele obligate solidar sau in solidum la reparaţie. prejudiciul viitor şi nesigur sau prejudiciul eventual au un caracter incert. situaţia de fapt să fi avut caracter de stabilitate şi b. dreptul de creanţă se stinge prin executare. Prin faptă ilicită se înţelege acţiunea sau inacţiunea care 223 . Un prejudiciu are acest caracter atunci când existenţa lui este sigură. Practica judiciară a acordat în aceste condiţii despăgubiri concubinei aflate în întreţinerea unei persoane decedate în urma unui accident. problema rămâne nerezolvată şi este lăsată la libera apreciere a instanţelor de judecată. suma de bani plătită de acesta are caracterul unei despăgubiri. După 22 decembrie 1989. legislaţia în materie şi desigur doctrina au revenit la teza tradiţională a admiterii posibilităţii reparării daunelor morale prin despăgubiri băneşti.prejudiciul ar fi fost cauzat prin vătămarea unor simple interese rezultate dintr-o stare de fapt şi care nu corespund unor drepturi subiective. VII a plenului fostului Tribunal Suprem) şi Revoluţia din decembrie 1989. dar condiţionat de două elemente: a. această sumă de bani nu are caracterul unei despăgubiri iar victima se va putea îndrepta împotriva autorului prejudiciului pentru angajarea răspunderii sale. cu intenţia de a face o liberalitate. întrucât art. s-a considerat că este inadmisibilă acordarea de despăgubiri pentru prejudicii de ordin moral. Pentru a se stabili caracterul reparat sau nereparat al prejudiciului. 998 şi 999 nu disting între natura prejudiciului. Ulterior. In cazul în care prejudiciul a fost deja raparat. Prejudiciul patrimonial. Pentru a obţine repararea prejudiciul este necesar ca acesta să îndeplinească anumite condiţii: Prejudiciul să fie cert. atunci când o terţă persoană remite victimei în mod benevol o sumă de bani. astfel încât victima nu va mai putea cere autorului faptei ilicite repararea prejudiciului. să fie vorba de vătămarea unui interes licit şi moral. Intrebarea care se pune însă în legătură cu daunele morale este aceea dacă ele pot fi reparate pe cale patrimonială. minorului aflat în întreţinerea de fapt a unei rude care nu avea obligaţia legală de întreţinere faţă de acesta. Prejudiciul să fie nereparat . răspunderea civilă încetează. Răspunsul a fost afirmativ. 54-55 din Decretul nr. neîndoielnică şi totodată poate fi evaluat în prezent. Intr-o primă etapă (de la adoptarea Codului civil şi până în anul 1952) s-a considerat că este posibilă repararea daunelor morale prin despăgubiri băneşti. 31/1954) . Au acest caracter prejudiciile actuale şi cele viitoare şi sigure. întreţinătorul fiind victima unui accident. între anul 1952 (data apariţiei Deciziei de îndrumare nr. Problema reparării prejudiciilor extrapatrimoniale sau a daunelor morale-Posibilitatea reparării acestor prejudicii prin mijloace nepatrimoniale a fost unanim recunoscută chiar şi în perioada regimului comunist când a făcut obiectul unor reglementări specifice (art. atunci când o terţă persoană remite victimei în mod benevol o sumă de bani cu intenţia de a repara prejudiciul ce i-a fost cauzat victimei.

Stabilirea raportului de cauzalitate este în multe situaţii uşor de realizat. domeniul specific culpei este cel al răspunderii subiective pentru fapta proprie. Culpa este definită ca fiind atitudinea psihică a autorului faptei ilicite şi păgubitoare faţă de fapta respectivă şi faţă de urmările acestei fapte. având ca efect încălcarea drepturilor subiective sau cel puţin a intereselor altuia. Textele art. elementul culpă este indispensabil pentru ca victima să poată pretinde de la autorul faptei ilicite repararea prejudiciului. 998-999 Cod civil se deduce că există o culpă intenţională şi una neintenţională. Ilicitul civil. Culpa – condiţie a răspundeii delictuale. De regulă fapta ilicită constă în fapte de comisiune. dar totodată şi criteriul în funcţie de care se determină întinderea reparaţiei datorate victimei. 224 . care constă în reprezentarea în conştiinţa omului a semnificaţiei sociale a faptei sale şi în prevederea sau cel puţin în posibilitatea de prevedere a urmărilor faptei pe care o săvârşeşte sau urmează să o săvârşească. deteriorarea unui distrugerea unui bun. un element volitiv. legătura dintre faptă ilicită şi prejudiciu fiind evidentă. cum ar fi răspunderea pentru lucruri. Trăsăturile caracteristice ale faptei ilicite: are caracter obiectiv. neiîndeplinirea acesteia reprezintă o faptă ilicită. In cazul răspunderii subiective. Conţinutul faptelor ilicite. Pentru determinarea acestora s-au propus mai multe sisteme. presupunând posibilitatea de a alege între licit şi ilicit. culpa presupune un anumit nivel de cunoaştere a semnificaţiei sociale a faptelor şi urmărilor eventuale ale acestora. Cu toate acestea. Elementele culpei se consideră că sunt: un element intelectiv. Definiţia şi elementele culpei.are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane. este contrară ordinii sociale. Dacă ne raportăm şi la prevederile art. lovirea unei persoane etc. In cazul răspunderii civile. Alteori stabilirea raportului de cauzalitate este dificilă datorită complexului de împrejurări (condiţii şi cauze) care pot contribui la producerea prejudiciului. subectiv. reprezintă obiectivarea unui element psihic. 998-999 Cod civil instituie principiul răspunderii bazată pe culpa. Aşadar. Abuzul de drept constă în exercitarea unui drept subiectiv prin deturnarea sa de la scopul pentru care este recunoscut şi protejat şi reprezintă o sursă de răspundere civilă dacă a generat un prejudiciu. Raportul de cauzalitate este o condiţie esenţială a răspunderii delictuale. procesul volitiv are două faze: deliberarea şi decizia. interese care nu sunt potrivnice normelor juridice sau moralei. atunci putem reţine că formele culpei sunt următoarele: dolul direct sau intenţia directă. o faptă este ilicită atunci când este contrară legii sau regulilor de convieţuire socială.). 19 din Codul penal. adică în acţiuni prin care se încalcă drepturile subiective sau interesele legitime ale altei persoane (ex. Când normele legale impun unei persoane să îndeplinească o activitate sau să săvârşească o anumită acţiune. Formele culpei. care constă într-o omisiune. Din analiza art.: sustragerea. în care se concretizează procesul psihic de deliberare şi de luare a unei hotărâri cu privire la conduita pe care o va avea acea persoană. condiţia culpei poate să lipsească în cazurile de răspundere obiectivă. iar procesul deliberativ trebuie să aibă loc în condiţii libere.

pe care nu le acceptă. pentru a stabili întinderea reparaţiei prejudiciului în situaţia în care prejudiciul a fost cauzat din culpa comună a făptuitorului şi a victimei). După repararea prejudiciului. dolul indirect sau intenţia indirectă. se va ţine seama de contribuţia fiecăruia la producerea prejudiciului. stabilirea culpei nu este o chestiune dificilă şi se poate deduce cu uşurinţă din existenţa celorlalte elemente ale răspunderii. neglijenţa. cel puţin prezumtiv. că ele nu se vor produce. prevede consecinţele acesteia şi cu toate că nu le urmăreşte. culpa uşoară (culpa levis). după cum autorul a împlinit sau nu 14 ani. Gradele culpei. adică acea culpă de care nu s-ar putea face vinovat nici omul cel mai mărginit. cum ar fi beţia sau hipnoza. Capacitatea delictuală este capacitatea de a răspunde pentru faptele juridice ilicite şi nu se confundă cu capacitatea de exerciţiu care se referă la încheierea de acte juridice. în mod uşuratic. deşi trebuia şi putea să le prevadă. adică acea culpă pe care nu ar fi săvârşit-o un “bun părinte de familie”.existentă atunci când autorul îşi dă seama de caracterul antisocial al faptei sale şi totodată prevede şi doreşte producerea consecinţelor sale. astfel încât la desocotirea între debitori. culpa foarte uşoară (culpa levissima). imprudenţa. 25 alin. Pentru existenţa culpei este necesară existenţa discernământului. Stabilirea culpei. sperând. când făptuitorul nu îşi dă sema de caracterul antisocial al faptei şi nu prevede consecinţele acesteia. Capacitatea delictuală. In aceste cazuri autorul poate fi exonerat de răsoundere dacă acea stare de lipsă a 225 . adică un om cu o diligenţă normală. Este posibil şi ca lipsa discernământului să se datoreze unei situaţii accidentale. In dreptul civil civil se face distincţie între: culpa gravă (culpa lata). Conform art.. prima categorie fiind asimilată minorilor sub 14 ani iar cealeilalte i se aplică una din cele două prezumţii. solidaritatea acestora nu se mai menţine. Distincţia între diversele forme ale culpei nu are nici o semnificaţie în planul răspunderii delictuale. în cazul în care părţile unui contract convin asupra unor clauze de nerăspundere definite în funcţie de gradul culpei. acceptă posibilitatea producerii lor. forma culpei are semnificaţie în situaţia în care la producerea prejudiciului au contribuit mai multe persoane. existentă când făptuitorul prevede caracterul antisocial al faptei sale. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund pentru faptele lor ilicite decât dacă se dovedeşte că au lucrat cu discernământ. Prin excepţie. In ce priveşte bolnavii psihic trebuie să se distingă între bolnavii puşi sub interdicţie şi cei nepuşi sub interdicţie. adică cel mai diligentă persoană. In consecinţă. adică aceea care ar fi putut fi evitată numai de un excelent părinte de familie. 32/1954. prevede consecinţele ei. Discernământul este prezent. când făptuitorul îşi dă seama de caracterul antisocial al faptei sale. Criterii. Uneori. textul instituie o prezumţie relativă a lipsei de discernământ pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani şi una relativă a existenţei sale pentru persoanele care au depăşit această vârstă. la persoanele cu capacitate delictuală. repararea prejudiciului nedepinzând de forma culpei şi nici de gravitatea acesteia. Nici gradele culpei nu au importanţă în privinţa antrenării răspunderii civile decât în situaţii de excepţie (ex. 3 din Decretul nr.

raportul de cauzalitate si vina prepusului. 83) Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului.). s-a facut observatia justa ca stapanii si comitentii nu alcatuiesc doua categorii distincte. prejudiciul. teoria potrivit careia culpa prepusului este considerata culpa comitentului aplica relatiei comitent-prepus regulile specifice mandatului. Conditiile generale-Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului exista ori de cate ori sunt dovedite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale: fapta ilicita a prepusului.civ. dovada culpei prepusului este absolut necesara. 226 .civ.1000 alin. Plecand de la ideea ca redactarea textului este depasita de realitate. cauzeaza un prejudiciu comitentului unuia dintre ei.discernământului nu şi-a cauzat-o el însuşi. stapanii si comitentii raspund de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat. in decursul timpului au fost elaborate atat teorii bazate pe culpa. pentru raţiuni de echitate. Conditiile speciale -Doua cerinte speciale particularizeaza responsabilitatea comitentului: raportul de prepusenie si savarsirea faptei de catre prepus in functiile ce i s-au incredintat de catre comitent. Fundamentarea raspunderii -In lipsa unor precizari ale Codului civil cu privire la temeiul acestei forme de raspundere.998-999 C. fie de la comitent si prepus. Efectele raspunderii instituite in sarcina comitentului victima are posibilitatea de a obtine satisfactie fie de la comitent (art. Consideram ca. servitorii fiind. acela de comitent. În cazul lipsei capacităţii delictuale. in limita contributiei pe care propriul prepus a avut-o la cauzarea pagubei. 84) Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori. fiind suficient sa se dovedeasca primele trei elemente. exprimandu-se si opinii potrivit carora comitentul raspunde.civ. in cuprinsul lucrarilor de specialitate se foloseste un singur termen. Cu toate acestea. în jurisprudenţa relativ recentă s-a decis.3 C.1000 alin. In formularea art. teoria prezumtiei de culpa a comitentului.). in solidar (art. cu exceptia comitentului prejudiciat. cat si teorii grefate pe risc. fie de la prepus (art. teoria garantiei.1000 alin. atata timp cat comitentul este un simplu garant al faptei altuia.3 C. că este posibilă obligarea autorului la repararea prejudiciului dacă acesta are posibilitatea materială să facă aceasta şi dacă nu există nici o altă posibilitate de reparare a prejudicului.).civ. prepusi. teoria riscului. b. Ultima cerinta a generat controverse. raspund solidar cu prepusii lor. practica a statuat ca toti ceilalti comitenti. victima nu va putea obţine obligarea autorului prejudiciului la repararea acestuia. Din acest motiv. de fapt.3 coroborat cu art.998-999 C. in conditiile in care prepusii unor comitenti diferiti.

Pentru a se stabili dacă există această condiţie este a fi determinat nu domiciliul legal al minorului. interesează locuinţa pe care minorul trebuie să o aibă şi nu locuinţa pe care acesta o are în fapt. din afara căsătoriei ori înfiaţi”. educare sau supraveghere a minorului autor al faptzei ilicite. Părinţii răspund pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicită a copilului lor numai dacă acesta este minor. Minoritatea. fiind indiferent dacă ulterior acesta a devenit major sau dacă are mijloace materiale suficiente pentru repararea prejudiciului. lucru care trebuie dovedit de către cel prejudiciat. Textul a fost implicit modificat prin intrarea în vigoare a art. oficiile pentru protecţia minorilor sau autoritatea tutelară). 1000 alin. 97 din Codul familiei care statuează că “ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori. sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori celocuiesc cu dânşii”. centre de primire. se consideră că părinţii trebuie să fie răspunzători în temeiul art. Determinarea persoanelor răspunzătoare: părinţii fireşti ai minorului. 2 Cod civil. Condiţiile răspunderii părinţilor. Răspunderea părinţilor încetează imediat ce minorul a ajuns la majorat sau dacă este asimilat persoanei majore prin căsătoria încheiată anterior împlinirii vârstei de 18 ani. Pe lângă aceste condiţii generale. curatorii sau rudele minorului (chiar dacă acesta se află în îngrijirea lor). tutorii. Aceste persoane fizice sau juridice pot răspunde în mod direct (în temeiul art. Legat de această condiţie. 2 Cod civil. şi copilul să aibă locuinţa la părinţii săi. 1000 alin. conform căruia “tatăl şi mama. cu consimţământul sau ştirea părinţilor (fapta ilicită este săvârşită de minor în intervalul de timp cât se află în vizită la rude sau prieteni sau era internat în spital). ci locuinţa acestuia. Comunitatea de locuinţă cu părinţii. pentru a ne regăsi în ipoteza prevăzută de art. Mai mult. trebuie îndeplinite trei dintre condiţiile generale ale răspunderii delictuale: prejudiciul. Deşi într-o asemenea situaţie obligaţia de supraveghere nu poate fi efectiv îndeplinită. Nu pot avea calitatea de persoane răspunzătoare în temeiul acestei reglementări: instituţiile de ocrotire (centre de educare a minrilor. fapta ilicită a minorului şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. ci că părinţii răspund solidar pentru faptele ilicite ale copiilr lor minori. după moartea bărbatului. 1000 alin. părinţii adopţivi (înlăturând răspunderea părinţilor naturali). fără a deosebi după cum sunt din căsătorie.Răspunderea părinţilor pentru prejudiciile caizate de copiii lor minori îşi are fundamentul în textul art. Minoritatea trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei ilicite. dar temporar se află în altă parte. Condiţia culpei minorului nu trebuie îndeplinită. Pentru angajarea răspunderii părinţilor pentru fapta copilului lor minor. In concluzie. 998-999 Cod civil) dacă se fac vinovate de a nu-şi fi îndeplinit atribuţiile de îngrijire. trebuie reţinut că răspunderea mamei nu este subsidiară celei a tatălui. Soluţia este identică şi în cazul în care copilul bolnav psihic a fost pus sub interdicţie şi a devenit major. este important de stabilit dacă ea este întrunită în câteva ipoteze speciale: situaţia în care minorul are locuinţa legală la părinţii săi. trebuie îndeplinite şi două condiţii speciale: copilul să fie minor. 2 deoarece dacă minorul a săvârşit fapta ilicită şi prejudiciabilă ei sunt prezumaţi în culpă pentru neîndeplinirea 227 .

obligaţiei de creştere şi educare; situaţia în care copilul minor nu locuieşte în fapt cu părinţii săi, împotriva voinţei acestora (minorul săvârşeşte fapta ilicită cât timp este fugit de la locuinţa părintească sau în intervalul de timp în care părinţii sunt arestaţi ori în executarea unei pedepse privative de libertate). Si de această dată se consideră că părinţii trebuie să răspundă deoarece sunt în culpă de a nu-şi fi îndeplinit obligaţia de creştere şi educare faţă de copilul lor minor. Aceeaşi este soluţia chiar şi în cazul în care părinţii sunt arestaţi sau în executarea unei pedepse privative de libertate, deoarece fapta reprobabilă săvârşită de aceştia reprezintă un exemplu negativ pentru copilul lor minor şi este un element al neîndeplinirii corespunzătoare a obligatiei de educare a acestuia; situaţia în care minorul săvârşeşte o faptă ilicită şi prejudiciabilă fiind fugit dintr-o şcoală sau centru de reeducare unde a fost internat prin hotărâre judecătorească. După ce o perioadă de timp răspunsul jurisprudenţei a fost în sensul neangajării răspunderii părinţilor, poziţia a fost reapreciată. Astfel, dat fiind fundamentul larg al răspunderii părinţilor, legat de neîndeplinirea obligaţiei de creştere şi educare, ei trebuie consideraţi răspunzători şi în acest caz; situaţia în care minorul săvârşeşte fapta ilicită pe timpul cât are o locuinţă în scopul desăvârşirii învătăturii, pregătirii profesionale ori determinată de faptul încadrării lui în muncă. Noua locuinţă a minorului poate fi considerată doar ca o locuinţă temporară care nu modifică starea de fapt iniţială, aceea a comunităţii de locuinţă cu părinţii. De aceea, şi în acest caz, părinţii trebuie consideraţi răspunzători în temeiul art. 1000 alin. 2 Cod civil; situaţia în care copilul minor săvârşeşte fapta ilicită fiind încredinţat unuia dintre părinţi. O perioadă de timp, s-a considerat că va fi ţinut răspunzător într-o asemenea ipoteză, numai părintele căruia minorul i-a fost încredinţat efectiv spre creştere şi educare. Ulterior, dat fiind că obligaţia de creştere şi educare revine în egală măsură ambilor părinţi, punctul de vedere menţionat a fost revizuit, considerându-s ecă ambii părinţi sunt responsabili pentru fapta ilicită a copilului lor minor. Dreptul la acţiune al celui prejudiciat. Persoana prejudiciată are următoarele posibilităţi de acţiune în justiţie, în vederea obţinerii reparării pagubei sale: să ceară despăgubirea de la ambii părinţi care răspund solidar faţă de acesta; să cheme în judecată doar pe unul dintre părinţi şi să solicite obligarea lui la plata întregii despăgubiri. Părintele care plăteşte are dreptul la o acţiune în regres faţă de celălalt părinte pentru jumătate (de principiu) din suma plătită efectiv; să cheme în judecată atât pe părinţi sau pe unul dintre aceştia, cât şi pe minor, în cazul în care cu privire la cel din urmă sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru fapta proprie. Obligaţia in solidum a părinţilor de a repara prejudiciul. In literatura de specialitate unii autori consideră că răspunderea părinţilor este solidară în raport cu copilul lor minor, iar alţii consideră ca aceasta este in solidum. Ultima opinie trebuie considerată corectă deoarece, solidaritatea prevăzută de art. 1003 Cod civil, nu se aplică şi acestui caz şi pentru că obligaţia in solidum este singura care justifică regresul total al părinţilor împotriva minorului dacă ei au achitat despăgubirea persoanei vătămate. Punerea problemei. 228

Inlăturarea răspunderii părinţilor are loc atunci când nu sunt întrunite condiţiile generale ale răspunderii în raporturile dintre minor şi victimă, respectiv lipseşte prejudiciului, fapta nu are caracter ilicit sau prejudiciul s-a produs ca urmare a intervenţiei unei cauze străine – caz fortuit sau forţă majoră precum şi fapta unui terţ sau a victimei. Inlăturarea prezumţiei de culpă a părinţilor. Potrivit alin. 5 al art. 1000 Cod civil, părinţii pot fi apăraţi de răspundere dacă probează că nu au putut împiedica faptul prejudiciabil. In realitate, pertinenţa unei asemenea probe este condiţionată de concepţia adoptată cu privire la fundamentul răspunderii. Dacă ţinem seama că, în prezent, acesta rezidă în prezumţia de neîndeplinire a obligaţiei de creştere şi educare, atunci practic, proba imposibilităţii împiedicării faptei ilicite nu poate fi admisă decât dacă este vorba de fapta unei alte persoane sau de forţă majoră ori caz fortuit.

85) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru animale este reglementată de art. 1001 Cod civil, precum şi de art. 15 din Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului.Sunt chemate să răspundă persoanele care au calitatea de paznici juridici ai animalului. Se prezumă ca au această calitate proprietarul şi persoanele cărora acesta le-a transmis paza juridică (locatarul, uzufructuarul, comodatarul). Nu pot fi obligate să răspundă persoanele care au numai paza materială a animalului (păstorul sau îngrijitorul animalelor). Animalele pentru care se poate angaja răspunderea. Art. 1001 Cod civil se aplică numai în cazul prejudciiilor cauzate de animalele care se află în paza juridică a unei persoane, asupra lor putând fi exercitată, în mod independent, o putere de direcţie, control şi supraveghere. Intră în această categorie: toate animalele domestice şi animalele sălbatice care trăiesc în captivitate Art. 15 din Legea nr. 103/1996 distinge între două tipuri de răspundere pentru animalele sălbatice care trăiesc în libertate, adică în parcuri de vânătoare după felul prejudiciului cauzat: dacă prejudiciul a fost cauzat bunurilor persoanei umane, răspunderea care revine paznicului juridic al animalului este o răspundere subiectivă, ce se poate angaja în condiţiile art. 998-999 Cod civil (persoana răspunzătoare fiind gestionarul fondului de vânătoare); dacă prejudiciile au fost cauzate direct persoanei umane, răspunderea gestionarului fondului de vânătoare se întemeiază pe prevederile art. 1001 Cod civil. Fundamentarea răspunderii. Chestiunea comportă aceleaşi discuţii legate de fundamentul răspunderii ca şi la răspunderea pentru lucruri. Exonerarea de răspundere se poate realiza numai în condiţiile în care se dovedeşte că la originea prejudiciului se găseşte forţa majoră sau fapta victimei ori a unui terţ (cazul fortuit nu exonerează de răspundere). Condiţiile răspunderii: prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre “comportamentul” animalului şi prejudiciu. calitatea de păzitor juridic, care se prezumă că aparţine proprietarului, 229

în cazul animalelor domestice, respectiv Regiei Autonome a Pădurilor “Romsilva”, pentru animalele sălbatice, pentru care se antrenează răspunderea civilă în temeiul art. 1001 Cod civil. Efectele sunt identice cu cele ale răspunderii pentru lucruri în privinţa modalităţilor de reparaţie şi eventualului regres faţă de paznicul material.

86) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Răspunderea pentru lucruri este reglementată de art. 1000 alin. 1 Cod civil, text care a fost considerat penru o bună perioadă de timp ca fiind o introducere pentru reglementările din alineatele următoare. Ulterior s-a ajuns la concluzia că acest text consacră un principiu general al răspunderii pentru lucruri. Domeniul de aplicare. Pentru antrenarea răspunderii este necesară o singură condiţie specială: lucrul care a cauzat paguba să se fi aflat în acel moment în paza unei persoane. In principiu, trebuie admis că această răspundere poate interveni pentru prejudiciul cauzat de orice lucru, indiferent de natura sa. Practica judiciară admite constant că această prvedere legală intervine pentru prejudiciile cauzate de orice lucruri, cu excepţia celor pentru care există reglementări speciale (aeronave, daune nucleare, ruina edificiului etc.). Nu se poate angaja răspunderea prevăzută de art. 1001 Cod civil în următoarele situaţii: lucrul a fot un simplu instrument al omului în cauzarea prejudiciului (singura soluţie fiind de această dată art. 998-999 Cod civil); atunci când prejudiciul este cauzat de corpul uman sau de o parte din acesta. In concluzie, răspunderea pentru lucruri intervine numai în acele cazuri când lucrul a cauzat paguba în timpul cât, din anumite motive, a scăpat de sub controlul omului, atunci când o persoană cauzează un prejudiciu unei alte persoane printr-o folosire inadecvată a lucrului, datorită unei culpe foarte uşoare, precum şi în ipoteza în care la baza prejudiciului cauzat de lucru se află un caz fortuit. Noţiunea de pază a lucrului. Art. 1000 alin.1 prevede că suntem responsabili de prejudiciul cauzat de “lucrurile ce sunt sub paza noastră”. Literatura de specialitate şi practica judiciară au considerat că textul art. 1000 alin. 1 trebie completat cu prvederle art. 1001 Cod civil referitor la paza juridică a animalelor. Prin paza juridică se înţelege puterea de direcţie, control şi supraveghere pe care o persoană o poate exercita în mod independent asupra unui lucru sau animal. Temeiul pazei juridice constă de regulă într-un drept. Deoarece sunt şi situaţii de excepţie, când un lucru cauzează o pagubă aflându-se de fapt în puterea de direcţie control şi supraveghere a unei alte persoane, fără nici un temei legitim şi chiar împotriva voinţei păzitorului juridic al acesteia, trebuie să considerăm că temeiul pazei juridice nu este decât de regulă un drept. Paza juridică şi paza materială. Paza materială se deosebeşte de paza juridică prin aceea că deşi este tot o putere de direcţie, control şi supraveghere pe care o persoană o exercită asupra unui lucru, ea se realizează sub autoritatea 230

păzitorului juridic. Paza juridică şi paza materială aparţin de multe ori uneia şi aceleiaşi persoane. Sunt însă situaţii în care paza materială se exercită de către o altă persoană decât păzitorul juridic, de exemplu de către prepus. Sfera persoanelor care au calitatea de păzitori juridici: proprietarul lucrului – faţă de acesta operează o prezumţie simplă de păzitor juridic; calitatea sa de paznic nu încetează prin neuz, prin pierderea sau abandonarea lucrului, cât timp o altă persoană nu a dobândit puterea de a exercita independent direcţia, controlul şi supravegherea acestuia; când lucrul se află în coproprietate, prezumţia priveşte pe toţi coproprietarii care trebuie să răspundă solidar. statul - pentru lucrurile dintr-o succesiune vacantă, însă numai după expirarea termenului de opţiune succesorală; .titularilor drepturilor reale principale dezmembrăminte ale dreptului de proprietate: superficie, uzufruct, abitaţie, servitute aparentă, precum şi titularii drepturilor reale accesorii care au posesia lucrului: creditorul gajist şi retentorul; posesorul lucrului. Transmiterea şi scindarea pazei juridice. Titularul pazei juridice poate transmite paza juridică printr-un contract cum ar fi: închirierea, comodatul, antrepriză, contractul de transport, arendă, concesiune etc. In aceste situaţie, paza juridică a lucrului se consideră că este scindată între proprietar sau posesor (în sarcina cărora rămâne paza structurii lucrului) şi detentor (căruia îi revine paza utilizării lucrului). După cum prejudiciul este cauzat de viciile structurii juridice sau de folosirea sau păstrarea lui necorespunzătoare, răspunderea revine proprietarului/posesorului sau detentorului. Persoanele fizice lipsite de capacitate delictuală nu au calitatea de păzitori juridici ai lucrurilir ce le aparţin, întrucât, navând discernământ, se consideră că nu pot exercita în mod independent puterea de direcţie, control şi supraveghere a lucrului. Au însă această calitate reprezentanţii legali ai persoanelor lipsite de capacitate delictuală care au printre altele şi obligaţia de exercitare a direcţiei, controlului şi supravegherii lucrurilor celui aflat sub ocrotirea lor. Răspunderea pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil poate fi invocată de victima prejudiciului cauzat de lucrul altuia şi de succesorii săi în drepturi. Răspunderea în cazul coliziunii de vehicule: In ipoteza în care două sau mai multe vehicule aflate în paza juridică a unor persoane diferite cauzează un prejudiciu unei terţe persoane, se va angaja răspunderea prevăzută de art. 1000 alin. 1 Cod civil şi paznicii juridici vor răspunde solidar conform art. 1003 Cod civil; In ipoteza în care vehiculele intrate în coliziune îşi cauzează reciproc prejudicii, au fost avansate trei soluţii: opinia conform căreia la stabiliea răspunderii trebuie să aplice aceleaşi reguli ca şi în situaţia în care prejudiciul se datorează culpei comune a făptuitorului şi a victimei; soluţia neutralizării reciproce a răspunderii pentru lucruri, conform căreia intervine o anihilare reciprocă a prezumţiilor rezultate din art. 1000 alin.1 Cod civil şi, în consecinţă, se revine la regulile generale de răspundere pentru fapta proprie, în condiţiile art. 998-999 Cod civil; soluţia conform căreia, fiecare participant fiind în acelaşi timp victimă şi păzitor juridic al câte unui vehicul intrat în coliziune, poate invoca împotriva celorlalţi răspunderea reglementată de art. 1000 alin. 1 Cod 231

civil. Fiecare păzitor juridic va fi obligat să repare prejudiciul suferit în urma coliziunii de către celălalt. Răspunderea în situaţia în care între victimă şi păzitorul juridic al lucrului există un raport contractual. Răspunderea pentru aceste prejudicii trebuie considerată o răspundere contractuală. Uneori se consideră că atunci când lucrul a cauzat o vătămare corporală sau moartea victimei, răspunderea părţii contractante căreia îi aparţine paza juridică a structurii lucrului este delictuală şi se angajează pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil. Răspunderea în cazul în care lucrul a cauzat prejudiciul cu ocazia efectuării unui serviciu gratuit şi benevol de către păzitorul juridic în favoarea victimei. In această situaţie se consideră că răspunderea păzitorului juridic al lucrului se va angaja pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil. Răspunderea în ipoteza în care victima a folosit clandestin lucrul aflat în paza juridică a unei alte persoane. Pentru soluţionarea acestei ipoteze s-au avansat mai multe opinii. In prezent opinia majoritară este aceea conform căreia se poate vorbi de răspundere a paznicului juridic numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 998-999 Cod civil şi nu se pot invoca prevederile art. 1000 alin. 1. CONDITIILE SI EFECTELE RASPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI Condiţii: prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre lucru şi prejudiciu, şi lucrul să se afle în paza juridică a unei persoane. Efectele răspunderii. In cazul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru lucruri, victima are dreptul de a pretinde repararea prejudiciului de la păzitorul juridic al lucrului. In ipoteza în care lucrul cauzează paguba în timp ce paza materială se exercită de către o altă persoană decât păzitorul juridic al acestuia, victima poate pretinde reparaţia de la păzitorul material în condiţiile dreptului comun (art. 998-999 Cod civil). Păzitorul juridic va avea o acţiune în regres faţă de păzitorul material al lucrului în situaţia în care s-ar fi putut angaja şi răspunderea celui din urmă pentru fapta proprie.

87) Reducţiunea liberalităţilor excesive. Reducţiunea este o sancţiune civilă care lipseşte de eficacitate actele de liberalitate ale defunctului (donaţiile şi legatele), în măsura în care acestea aduc atingere rezervei conferite de lege moştenitorilor rezervatari. Reducţiunea liberalităţilor între vii nu va putea fi cerută decât numai de erezii rezervatari, de erezii acestora sau cei care înfăţişează drepturile lor. Căile pe care se realizează reducţiunea � reducţiunea nu operează de drept ci trebuie cerută. Ea se poate realiza atât prin acordul rezervatarilor cu cei gratificaţi (pe cale convenţională), cât şi pe cale judiciară. Reducţiunea pe cale convenţională se realizează în cazul în care rezervatarii, pe de o parte, şi donatarii şi legatarii gratificaţi de defunct, pede altă parte, ajung la o înţelegere în legătură cu liberalităţile excesive care încalcă rezerva succesorală. Reducţiunea judiciară survine de regulă atunci când bunurile de care defunctul a dispus prin liberalităţi se află în 232

Acţiunea în reducţiune este o acţiune personală şi patrimonială. donaţiile se reduc în mod succesiv. reducţiunea are ca efect rezoluţiunea acestora. acţiunea în reducţiune este divizibilă şi nu se poate porni decât în limitele porţiunii cuvenite rezervatarului reclamant. reducţiunea donaţiilor se face şi prin echivalent în următoarele cazuri: în cazul în care donaţia excesivă a fost făcută unui descendent sau soţului supravieţuitor cu scutire de raport. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive: legatele se reduc înaintea donaţiilor. Prin excepţie. în cazul în care donatarul a înstrăinat obiectul donaţiei sau l-a grevat cu sarcini înaintea deschiderii moştenirii. în funcţie de faptul dacă depăşeşte în întregul ei cotitatea disponibilă sau numai în parte. Prin reorganizare persoanele juridice pot ţine pasul şi cu transformarea determinată de introducerea în activităţile economico-sociale. înfiinţarea unei persoane judice noi. COMASAREAforma de reorganizare prin care două sau mai multe persoane juridice se unesc sau una blochează în patrimoniul saă. iar aceştia din urmă au interesul de a cere să li se predea bunurile respective. în ordinea inversă a datei lor. începând cu cea mai nouă. reducţiunea duce la caducitatea totală sau parţială a acestora. în cazul în care bunul donat a fost un bun fungibil şi consumptibil. rezervatarii trebuie să facă dovada încălcării rezervei prin liberalităţile făcute de defunct. Comasarea se bazează pe două căi:---fuziunea si absorbţie Fuziunea – modalitate de organizare prin care două sau mai multe persoane judice se unesc pentru a forma o persoană judică nouă. rezervatarii fiind în drept la restituirea chiar a bunurilor care au format obiectul donaţiilor excesive. De aici decurg următoarele consecinţe: acţiunea în reducţiune nu poate fi formulată decât de cel în prejudiciul căruia s-a făcut liberalitatea. în funcţie de faptul dacă încalcă în întergul lor sau doar în parte rezerva succesorală. în cazul în care bunul donat a pierit din culpa donatarului. Pentru admiterea acţiunii în reducţiune. a descoperirilor ştiinţei. Efectele reducţiunii În cazul legatelor. În cazul donaţiilor. în cazul în care donaţia este făcută unui succesibil fără scutire de raport şi priveşte un imobil. iar partea supusă reducţiunii (ceea ce excede limitele cotităţii disponibile) este mai mică de jumătate din valoarea imobilului. legatele se reduc toate deodată şi în mod proporţional. Este un proces de adaptare a acestora la realităţile economico-sociale. este supusă prescripţiei extinctive în termenul general de trei ani. patrimoniul altei persoane judice formând astfel noi persoane juridice.posesia altor persoane decât rezervatarii. aflate în continuă schimbare şi perfecţionare. Efectele : încetarea existenţei persoanelor judice care au fuzionat . 88) Reorganizarea persoanei juridice. a invenţiilor şi inovaţiilor se înfăptuieţte prin comasare şi divizare. transmiterea drepturilor şi obligaţiilor personelor judice care au fuzionat 233 . Această rezoluţiune poate fi totală sau parţială. Reducţiunea donaţiilor se face în natură.

dizolvare. însă cu un patrimoniu diminuat. 234 . organizarea de sine stătătoare şi scopul persoanei juridice absorbante nu se modifică. persoana juridică al cărei patrimoniu a suferit o divizare totală îşi încetează existenţa. persoanele judice al cărui patrimoniu a fost absorbit de patrimoniu altei persoane judice. Autoritatea care a dispus înfiinţarea unei persoane judice este competentă să dispună şi înfiinţarea acesteia prin înfiinţarea unui act. Efectele: persoana juridică al cărei patrimoniu a suferit o divizare parţială îşi continuă existenţa . Fracţinunile rezultate în urma divizării totale pot fi absolvite de patrimoniile unor persoane juridice existente sau pot deveni ele însele noi persoane juridice. Efecte: încetarea existenţei persoanei juridice al cărei patrimoniu a fost absolvit. Persoana juridică îşi încetează existenţa prin unul din următoarele modalitati: desfiinţare. Patrimoniul persoanei judice absorbante poate să fie dat . Fracţiunile desprinse din patrimoniul persoanei judice pot fi absorbite de patrimoniul altor persoane judice sau pot deveni ele însele noi persoane juridice. Are loc o transmitere a drepturilor şi obligaţiilor aferente fracţiunilor rezultate prin divizarea totală către persoanele juridice existente sau care astfel se înfiintează. Acest lucru este adesea foarte greu de realizat motiv pentru care în practicp se permite ca prin actul care hotărăşte divizarea totală să se poată stabili şi alte proporţii ţinând cont de contractele aferente unei părţi din patrimoniu pentru a nu se aduce prejudicii partenerilor de afaceri. însî cu un patrimoniu mărit.către persoana judică nou formată. continuarea existenţei persoanei judice absorbante.forma de organizare prin care patrimoniul unei persoane juridice este împărţit parţial sau total în mai multe fracţiuni care sunt transmise altor persoane juridice existente sau care astfel se înfiinţează. Desfiinţare – îşi încetează existenţa persoanele judice care au fost înfiinţate prin actul de dispoziţie al autorităţiilor publice competente. Absorbţia – modalitate de organizare prin care o persoană judică înglobează în patrimoniul său patrimoniul altei persoane judice care astfel îşi încetează existenţa. persoană judică ce a suferit o divizare totală. Efecte . DIVIZAREA. mai mare sau mai mic ca al persoanei absorbite. are loc transmiterea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniului absolvit către persoanele fizice absorbante. Are loc o trasmitere a drepturilor şi obligaţiilor aferente fracţiunilor desprinse către persoanele existente sau care astfel iau fiinţă. unul nou diferit de al lor ori să înglobeze în el scopurile persoanelor judice fuzionate. transformare. Regula este că patrimoniu trebuie împărţit în părţi egale. Reorganizare – îşi încetează existenţa persoanele judice care au fuzionat. Divizarea poate fi:parţială sau totală Divizarea parţială – modalitatea prin care una sau mai multe fracţiuni din patrimoniul unei persoane juridice sunt deprinse. scopul persoanei judice nou formată poate să fie a oricăreia dintre persoanele judice care au fuzionat. Divizarea totală – modalitate de reorganizare prin care întregul patrimoniu al unei persoane juridice este împărţit în fracţiuni şi transmis altor persoane juridice existente sau care iau fiinţă. fiind apoi transmise altor persoane judice existente sau care astfel se înfiinţează. reorganizare.

care . 1 Cod procedura civila ). Sunt considerate imprescriptibile extinctive : actiune in revendicare imobiliara. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. Alt criteriu este acela al actului normativ care reglementeaza prescriptia. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. actiunea confesorie. actiunea in revendicarea imobiliara ( in cazurile prevazute de art. se stinge prin prescriptie. ) Domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale prescriptia extinctiva si drepturile de creanta – in principiu. prin care se urmareste apararea unui drept de superficie Actiuni reale prescriptibile extinctive. actiunea in revendicare – imobiliara si mobiliara – intemeiata pe dreptul de proprietate publica. dupa care distingem : domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale. Existenta principiuliu rezulta pe de o 235 . uz abitatiune. drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane. Legea 31 / 1990.desi imprescriptibila extinctiv. 561 alin. 428 Codul civil. aceasta actiune poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii. Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive. servitute si superficie”. art. prescriptia extinctiva si dreturile reale principale Actiuni reale imprescriptibile extinctive – in intelegerea domeniului prescriptiei extinctive in categoria drepturilor reale principale trebuie sa tinem seama de dispozitia. indiferent de izvorul lor. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. etc. domeniul prescriptiei extinctivecaruia I se aplica codul civil. actiunea confesatorie – prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale -Principiul in aceasta materie este ca drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive. Exceptii de la principiu : actiunea in restituirea drepturilor la CEC. numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. Primul criteriu de determinare este reprezentat de natura drepturilor subiective civile. cuprinsa in art. potrivit caruia avem : domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167 / 1958. 2 din Decretul 167 / 1958 : “Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . intemeiata pe dreptul de proprietate privata. 1. domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale. de principiu. izvoare de drept civil ( codul familiai. uzufruct. Sunt de mentionat urmatoarele: actiunea in revendicarea mobiliara. pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. alineatul 1. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile.89) Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative.

actiunilor reale supuse unor termene speciale ale prescriptiei. sub sanctiunea pierderii acestui drept. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen. uzufruct. Trebuie sa reamintim ca “ Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul 236 . 55 alin. 21 Codul familiei). abitatie. 1 din Decretul 167 / 1958 : “Dreptul la actiune. Principalele actiuni. Acest termen este general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe drepturi de creanta ) cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie. Pe de alta parte. 60 alin. care sunt prescriptibile. Acest termen este stabilit de art. pe timpul cat dureaza situatiile. 7 alin. din totalul actiunilor reale a :actiunilor reale imprescriptibile extinctive. aplicabile actiunilor personale. uz. 1 Codul familiei ) Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. In concluzie. intemeiate pe drepturi de creanta Regula generala potrivit art. avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie “. limitative prevazute de lege. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. 3 alin.. de drept. 1 Codul familiei ). Termenul general de prescriptie este de 30 de ani. avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege” . principiul poate fi dedus si din imprejurarea ca legea stabileste .parte din interpretarea per a contrario a art. actiunea in stabilirea paternitatii ( art. inseamna ca “Dreptul la actiune. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. Acest termen este general. avand un obiect nepatrimonial. Termenul general de prescriptie este acel termen care-si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie. Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. servitute si superficie” ( art. sunt: actiunea in nulabilitate ( adica in nulitate relativa – termenul general de prescriptie este de 3 ani. expres exceptiile de la acest principiu. Termenul de 30 de ani se aplica :actiunii de revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata. 1890 Cod civil : “toate actiunile atat reale cat si personale. actiunea in tagada paternitatii ( art. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. regula generala. iar potrivit art. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. Termenul general de prescriptie este de 3 ani ( art. 21 Decretul 167 / 1958 ). a curgerii termenului de prescriptie. 1. actiunii confesorii Termene speciale de prescriptie sunt: aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale. actiunea in nulitate relativa a casatoriei ( art. 1 Decretul 167 / 1958 ). indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ( unilateral sau bilateral ori fapt juridic stricto sensu ). Acest termen se obtine prin “scaderea” . pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie peste 30 de ani “. alin. deoarece isi gaseste aplicatie ori de cate ori nu exista un termen special.

actiunea sa fie admisa. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “Efectul special al suspendarii este reglementat de art. sa dispuna chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea actiunii. Cererea de chemare in judecata. 19 din Decretul 167 / 1958 : “instanta judecatoreasca sau organul arbitral poate.dreptului la actiune. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. ori sa incuviinteze executarea silita “. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). Ulterior cauzei de suspendare. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. Potrivit art. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. printr-o hotarare definitiva. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. pe toata aceasta perioada. prescriptia este stearsa. din momentul in care produce. posterior intreruperii. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. in asa fel incat. din motive temeinice nu a putut formula 237 . 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. Ca si in cazul suspendarii.Potrivit art. prin urmare. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. Repunerea in termen.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. in esenta. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. consta in reluarea cursului prescriptiei. 15 alin. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. oprit. Pe durata cauzei de suspendare. suspendarea nu produce nici un efect juridic. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit. din momentul in care el fusese blocat. 15 alin. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. este efectul precizat in art. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. adica inlaturata. Pentru perioada anterioara cauzei. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie.

dar ca aceasta libertate nu este nelimitata. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. 1889 dispune ca “prescriptia nu se socoteste castigata. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. termenul se socoteste implinit in ultima zi a acestei luni. in care intra in calcul atat prima cat si ultima zi a termenului. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. fara a avea gravitatea fortei majore ( care determina suspendarea ). sunt exclusive pentru culpa. Asemenea imprejurari. Ziua in cursul careia prescriptia incepe nu intra in acel calcul. Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie. Moştenitorii rezervatari. Din dispozitiile art.actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. 475 si 480 C. Acest sistem de calcul se numeste “intermediar”. 100 alin 3 si 4 din Codul de procedura civila. din anumite ratiuni. cererea de chemare in judecata. rezulta principiul potrivit caruia proprietarul poate dispune liber de bunurile sale. In esenta. termenul si efectul repunerii in termenul de prescriptie-In literatura de specialitate s-a precizat ca prin “ cauze temeinic justificate” trebuie sa se inteleaga numai acele imprejurari. a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ). sunt piedici relative nu absolute ( ca forta majora ). pentru ca se plaseaza intre “sistemul termenului exclusiv” ( adica pe zile libere ). el se va implinii in ziua corespunzatoare din ultimul an ori luna . Domeniul. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . 1887 Cod civil prevede ca “ termenul prescriptiei se calculeaza pe zile si nu pe ore”. decat dupa implinirea celei dupa zile a termenului definit prin lege”. nejustificat. daca ultima luna nu are o zi corespunzatoare ( cum este februarie ). cand termenul este stabilit pe ani sau pe luni. Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. Calculul termenului de prescriptie stabilit pe zile Art. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. 19 alin. care. in care nu se iau in calcul nici prima si nici ultima zi ale termenului si “sistemului termenului inclusiv” ( numit si pe zile pline ). in fond. Principiul libertatii de a dispune de propriile bunuri si limitarea acesteia prin dispozitiile legale referitoare la rezerva. Art. Efectul repunerii in termeni-Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. Termenul de repunere in termenul de prescriptie-Potrivit art. civ. Calculul termenului de prescriptie stabilit pe ani si pe luni Potrivit art. putand fi ingradita prin dispozitii legale in anumite cazuri. desi termenul de prescriptie a expirat.Printre dispozitiile legale care limiteaza dreptul de a dispune de propriile bunuri se enumera si cele referitoare la 238 . 90) Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond.

dupa vointa defunctului. Partea din patrimoniul succesoral de care de cujus poate dispune neingradit se numeste cotitate disponibila. pastrand un anumit echlibru intre ei . pot deveni straini de mostenire prin vointa lor (art. iar partea de care. de pilda. 2 din Legea nr. nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit intre vii (donatii) sau mortis causa (legate) decat in limitele unei anumite cote-parti din patrimoniul sau (art. cum ar fi. si art. cu atat mai putin. Principiul este ca nu se pot face liberalitati (donatii si legate) in favoarea rudelor sau sotului supravietuitor decat in limitele in care pot fi facute si tertilor. In sistemul Codului civil francez. adica in limitele cotitatii disponibile . care confera libertate deplina de a dispune mortis caus. iar in cazul sotului supravietuitor. a cotitatii disponibile difera in functie de gradul de rudenie si de numarul rezervatarilor. sa se defere dupa normele mostenirii legale si doar cealalta parte a mostenirii -. iar nu si prin acte cu titlu oneros. corelativ. rezerva avuta in vedere este cea care se raporteaza la patrimoniul dispunatorului de la data deschiderii mostenirii. Rezerva protejeaza pe rezervatari nu numai contra liberalitatilor facute tertilor straini de mostenire. cotitatea disponibila -. spre deosebire de sistemele de drept anglo-saxone. civ. care intotdeauna aduc ceva in schimbul bunului instrainat. iar nu si actele cu titlu oneros. implicit. Faptul ca o mostenire are sau nu o parte rezervata se stabileste si in functie de elemente cu totul straine vointei dispunatorului. conform normelor mostenirii testamentare . Regulile referitoare la rezerva succesorala impun ca o parte a mostenirii -. Codul civil si legislatia adiacenta nu se refera decat indirect la rezerva. de mostenitorii cu care 239 . dar si contra celor facute in favoarea unuia sau altuia dintre acestia peste limitele cotitatii disponibile. De aceea. nu se poate vorbi pe timpul vietii celui despre a carui mostenie este vorba de o indisponibilizare sau.rezerva. rezervatarii fiind liberi sa renunte la mostenire.). iar nu de la data actului de dispozitie. prin mecanismul subrogatiei reale pastrand continutul valoric al patrimoniului celui care le incheie. nefiind luati in calcul la stabilirea rezervei. Intinderea rezervei si. Rezerva si cotitatea disponibila se exprima ambele prin fractiuni din unitatea care este patrimoniul defunctului . elementul obiectiv ca a lasat succesibili rezervatari. 696 C. rezerva -. de o inalienabilitate sau insesizabilitate a a cotei parti reprezentand rezerva . ca si al Codului civil roman. se considera ca datoria sociala si familiala de a transmite rudelor apropiate (si sotului supravietuitor in dreptul nostru) o parte a bunurilor facand parte din lasamantul succesoral prevaleaza asupra libertatii de a dispune dupa bunul plac de propriile bunuri. Lucru firesc. Proportia cotitate disponibila -. 319/1944). Se observa ca legea limiteaza doar dreptul de a dispune prin liberalitati (acte cu titlu gratuit). Rezervatarii gratificati pot cumula rezerva si cotitatea disponibila. prevazand ca in cazul in care cel despre a carui mostenire este vorba lasa in viata rude apropiate (descendeti sau parinti) ori sot supravietuitor. rezulta ca nu poate dispune si care revine in temeiul legii rudelor sale cele mai apropiate si sotului supravietuitor se numeste rezerva. Iar. caci numai liberalitatile sunt periculoase pentru mostenitori putand vida patrimoniul succesoral. 841 si 843 C. in plus. civ.

Intr-o celebra formulare care a facut cariera. 841 C. ori chiar prin conferirea legatarilor beneficiari ai cotitatii disponibile a dreptului de a-si alege singuri bunurile succesorale pe care le doresc. civ. cat si in privinta intinderii drepturilor acestora in sensul ca nu pot fi micsorate. iar nu contra lor. 670 C. Pentru a putea beneficia de rezerva. Caracterul de ordine publica al dispozitiilor legale referitoare la rezerva nu atrage insa sanctiunea nulitatii absolute a actului care o incalca. 319/1944 -. -. Intelegerile anterioare deschiderii mostenirii dintre dispunator si rezervatari cu privire la intinderea rezervei sunt nule ca pacte asupra unei succesiuni viitoare. si art. n. 1 din Legea nr. 913 al Codului Napoleon (art. Partea de mostenire ramasa dupa deducerea liberalitatilor facute de defunct in limitele cotitatii disponibile se transmite celor in drept ca mostenire ab intestat. rezerva este recunoscuta ca fiind colectiva. ci o sanctiune specifica -. cu respectarea valorica a rezervei. reductiunea in limitele cotitatii disponibile. in sensul ca regula potrivit careia rezerva este datorata in natura (infra nr. roman -. 319/1944 -.) ”. Datorita caracterului de mostenire legala. cu consecinta cresterii corespunzatoare a partii cuvenite rezervatarilor cu titlu de mostenire legala . daca s-a dispus de ea (s. Ea reprezinta o cota-parte din mostenire (pars hereditatis). 841. 696 C.In mod traditional. asa cum s-a afirmat . S-a remarcat in acest 240 . civ. 2 din Legea nr. nimic nu impiedica pe dispunator sa micsoreze cotitatea disponibila. rezulta ca rezerva nu este altceva decat succesiunea insasi. Casatia franceza a subliniat cu mult timp in urma ca „art. Principiul caracterului de ordine publica al rezervei are totusi o anumita suplete. rezervatarii pot renunta la rezerva in tot sau in parte. 843 C. de la caz la caz. in timp ce cotitatea disponibila se transmite conform regulilor mostenirii testamentare . iar nu pe dispozitiile art. Renuntatorii fiind straini de mostenire (art. care reglementeaza „partea disponibila a bunurilor” . iar nu individuala. nici mai putin decat „un drept real in si asupra chiar a bunurilor succesiunii” . civ. Este colectiv. C. cel despre a carui mostenire este vorba a putut dispune prin liberalitati (donatii si legate). D.). in schimb. Este o parte a succesiunii. Drepturile succesorale ale rezervatarilor se intemeiaza pe dispozitiile art.vine in concurs. Cu alte cuvinte.). care determina portiunea de bunuri pe care tatal si mama pot sa le doneze fie copiilor peste partea lor. in limitele acestei cotitati. reglementarea legala fiind in folosul. intrunind toate conditiile cerute de lege. civ. Dispozitiile legale referitoare la rezerva se impun in mod imperativ celui despre a carui mostenire este vorba atat in privinta succesorilor care au acest drept. Dupa deschiderea succesiunii.399) poate fi ocolita de dispunator prin alcatuirea loturilor ce revin mostenitorilor sai. care reglementeaza mostenirea legala -. 669. succesibilii trebuie sa vina efectiv la mostenire. rezerva revine celor indreptatiti in deplina proprietate. n. neputand fi restransa in nici un fel prin conferirea vreunui drept de uzufruct sau folosinta in favoarea unei alte persoane ori prin grevarea cu sarcini a rezervatarilor . si art. diminuata cu aceasta parte. conferind nici mai mult. n. fie strainilor. nu pot beneficia de rezerva. Daca nu poate micsora rezerva. rezerva este partea de succesiune ramasa dupa deducerea cotitatii disponibile de care.

una este stabilirea rezervei globale 241 . spre deosebire de Codul Napoleon. se insumeaza rezerva atribuita sotului supravietuitor cu rezerva celorlalti rezervatari. diferenta dintre intreaga masa succesorala si cotitatea disponibila in raport cu sotul supravietuitor. Corect ar fi sa se insumeze rezervele calculate in raport cu fiecare categorie de rezervatari. aceasta se atribuie sotului supravietuitor. dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza. 843 C. trebuie sa distingem. pe de o parte. pe de o parte. influentind direct sistemul de calcul al cotelor de mostenire. 841. 2 din Legea nr. partea ramasa. se va scadea din intreg rezultand cotitatea disponibila. iar pe de alta parte. Aceasta caracteristica a rezervei este deosebit de importanta mai ales in dreptul nostru. Nesocotindu-se aceasta caracteristica a rezervei. iar pe de alta parte diferenta dintre restul ramas dupa deducerea rezervei sotului supravietuitor si cotitatea disponibila in raport cu ceilalti rezervatari. sistemul de referinta. care reprezinta rezerva colectiva. Asadar. rezerva colectiva se va imparti intre rezervatari (si acet lucru este o consecinta care decurge direct din caracterul colectiv al acesteia si din faptul ca rezervatarii culeg ab intestat aceasta parte a mostenirii) conform cotelor de mostenire legala . raportat la cota-parte ramasa se calculeaza rezervele celorlalti rezervatari. iar nu direct confirm cotelor avute in vedere la stabilirea rezervei globale. dupa cum vom vedea si dupa cum este logic. si art. ci se margineste a arata masura in care si felul cum se determina cotitatea disponibila lasand ca masa rezervata sa se defere potrivit regulilor privitoare la mostenirea ab intestat catre rudele chemate in puterea legii si numai catre cele care accepta mostenirea” . dupa deducerea cotitatii disponibile stabilita potrivit dispozitiilor art. Cu alte cuvinte. iar cota parte-rezultata se atribuie acestora. civ.sens ca „legiuitorul nu stabileste rezerva pe cale de atribuire individuala. se atribuie global rezervatarilor. care o vor imparti intre ei conform regulilor mostenirii legale. raporturile dintre fiecare categorie de rezervatari venind la mostenire si beneficiarii liberalitatilor facute de defunct (donatii si legate). trebuind sa fie acelasi. suma scazandu-se din intreg. daca defunctul lasa doi sau mai multi rezervatari. l-a ridicat pe sotul supravietuitor la rangul de mostenitor rezervatar care poate veni la mostenire in concurs cu alti mostenitori legali rezervatari sau chiar nerezervatari. fiind dedusa din intreaga mostenire. 319/1944. raporturile dintre rezervatarii chemati la mostenire pentru atribuirea acestei rezerve conform regulilor mostenirii legale. s-a ajuns la concluzia ca atunci cand la mostenire vine sotul supravietuitor impreuna cu alti rezervatari pentru stabilirea cotelor de mostenire cuvenite celor cu vocatie succesorala se va proceda mai intai la stabilirea rezervei sotului supravietuitor. adica intreaga masa succesorala (nu deducand din intreg rezerva sotului supravietuitor si calculand rezerva celorlalti mostenitori la restul ramas dupa scaderea rezervei sotului supravietuitor). suma. care. pentru stabilirea partii rezervate a mostenirii (rezerva globala) si cotitatea disponibila. iar nu prin atribuirea directa a cotelor reprezentand. iar ceea ce rezulta este cotitatea disponibila a mostenirii. care este rezerva. in dreptul nostru. dupa determinarea rezervei globale.

. ca urmare a faptului ca nu mai exista nici o diferenta de statut juridic intre copiii nascuti din casatorie si cei dinafara casatoriei. dar rationamentul se intemeiaza probabil pe faptul ca sotul supravietuitor nu poate fi decat unul singur. conform vointei defunctului). acest principiu cunoaste ti unele exceptii care il fac mai suplu. in cazul in care la mostenire vin copii ai defunctului. Toti autorii sustin in doctrina romana ca rezerva descendentilor si ascendentilor privilegiati este comuna . 841. Dar ceea ce se sustrage vointei dispunatorului nu poate fi impartit decat conform regulilor mostenirii legale. pe cand cea a sotului supravietuior ar fi individuala. 1/4 din mostenire. 2/3 din mostenire pentru doi copii si 3/4 din mostenire pentru trei sau mai multi copii. partea de mostenire care se defera ab intestat mai mare decat rezerva (conceputa ca plafon minim. predarea in natura a unei cantitati de bunuri succesorale echivalente cotei ce le revine din mostenire. Altfel spus. pot cere atat la partaj. cat si in cazul in care se pune problema reductiunii liberalitatilor excesive. va primi din rezerva globala cota legala de mostenire prevazuta la art. rezervatarii fiind mostenitori ai acestuia. Implicit. ramanand guvernata de regulile devolutiunii legale a mostenirii in favoarea rezervatarilor. Nu se ofera argumente. ci se refera doar la faptul ca in prezenta rezervatarilor cotitatea disponibila „nu poate depasi” cutare sau cutare procent din mostenire (art. dreptul comun in materie succesorala. civ. bunurile care compun rezerva trebuie sa fie cele apartinand defunctului. caci atunci cand sotul supravietuitor vine la mostenire impreuna cu alti rezervatari. iar nu doar simpli creditori ai unui drept de creanta. asa cum am precizat. Descendentii-Cuantumul rezervei. adica succesorii lui in drepturi. 841 C. 841 C. incluzand si rezerva sotului supravietuitor (care. Afirmatia si rationamentul nu sunt insa acceptabile. Nu este lipsit de smnificatie faptul ca legea nu reglementeaza nicaieri care este cota individuala de mostenire care revine rezervatarilor. Este datorata in natura-In principiu. 2 aceeasi din lege). din casatorie. rezulta ca rezerva va fi de: 1/2 din mostenire pentru un copil. Potrivit art. daca lasa doi copii. legea. neexistand o reglementare intermediara (intre mostenirea testamentara si mostenirea legala). ceea ce inseamna ca poate fi mai mica decat maximul prevazut de lege. De aceea se poate afirma ca „intinderea rezervei considerata in ansamblul sau se deduce prin simpla sustragere” (este vorba de sustragerea de la regulile mostenirii testamentare.319/1944. nu face altceva decat sa stabileasca implicit cota-parte din mostenire care este sustrasa vointei dispunatorului. 1 din Legea nr. daca lasa trei sau mai multi copii. 2 din Legea nr. dinafara casatoriei 242 . civ. 319/1944). daca lasa un copil. iar in mod corelativ. 843 C. oricum. dispozitiile art. nu fix). cotitatea disponibila a mostenirii nu poate depasi: 1/2 din mostenire. Asa cum am vazut mai sus.si alta este atribuirea acesteia rezervatarilior. si art. rezerva nu poate fi decat globala. In aceasta calitate. plafonand dreptul de a dispune prin liberalitati al celui despre a carui mostenire este vorba. La ora actuala. desi in formularea initiala textul se referea doar la copiii legitimi (nascuti din casatorie). civ. iar nu direct rezerva prevazuta la art. se aplica tuturor copiilor. 1/3 din mostenire.

civ. roman) se refera la copiii „lasati” de defunct. conform regulilor devolutiunii legale. intrucat sunt intrunite conditiile reprezentarii succesorale. pe de o parte. Stabilirea rezervei in cazul cand exista descendenti renuntatori sau nedemni. fiind renuntatori sau nedemni. lucru evident inacceptabil . Oricum. francez (art. deoarece contrazic principiul ca renuntatorul este considerat a nu fi fost niciodata mostenitor . stranepoti etc. caci a admite contrariul ar insemna sa se accepte ca actiunea in reductiune ar putea profita si nerezervatarilor (care. in viata la deschiderea mostenirii. cotitatea desponibila a mostenirii nu poate depasi 1/3 din masa succesorala.. practica judiciara si doctrina. prin ipoteza. De exemplu. daca la mostenire vine un fiu al defunctului si doi nepoti. 841 C. Pornind de la formularea art. civ. cum se intampla. civ. nepoti. civ. de pilda. rezerva este determinata global la data deschiderii succesiunii in functie de numorul copiilor defunctului. renuntarea sau nedemnitatea unora dintre acestia profitand celorlalti rezervatari. si anume. vin la mostenire. In aceasta conceptie. implicit. respectiv a rezervei. Argumentele aduse in sprijinul acestei solutii. Daca unul dintre copiii defunctului este predecedat. solutia fireasca ar fi ca acestia sa nu fie luati in calcul la stabilirea cotiatii disponibile si a rezervei. iar pe de alta parte faptul ca ar asigura o mai buna protectie familiei si ca acela care renunta la mostenire o face mai degraba in folosul coerezilor decat in ideea de a favoriza un strain. civ. renuntatorul fiind luat n calcul la stabilirea rezervei . Cu toate acestea. copii ai unui fiu predecedat. acesta neavand de unde sti ce vor face succesibilii dupa deschiderea mostenirii.. ca textul art. Stabilirea rezervei in cazul in care exista copii predecedatii. iar la mostenire vin in nume propriu cei trei copii ai acestuia (cotitatea disponibila va trebui sa se inscrie in limita a 1/2. Principiul stabilit de art. jurisprudenta franceza se situeaza in mod traditional pe pozitia ca rezerva trebuie calculata dupa situatia familiei la momentul deschiderii mostenirii.) care. La noi.sau a caror rudenie a rezultat din adoptie. 841 C. pentru stabilirea cotitatii disponibile a mostenirii. iar nu de 1/4 din mostenire). atunci cand defunctul a avut un fiu. considera ca la stabilirea rezervei nu pot fi luati in considerare decat 243 . este acela al numarului de copii (fii si fiice) lasati de defunct la data decesului. Calculul se va face tot pe tulpini chiar si in cazul in care nu sunt intrunite conditiile reprezentarii succesorale. prin „copii” se inteleg descendentii de orice grad ai defunctului (fii. Asa cum precizeaza art. solutia este inaplicabila in cazul in care renuntatorul sau nedemnul ar fi singurul rezervatar. 841 C. au fost considerate neconvingatoare de doctrina. iar la mostenire vin si unul sau mai multi copii ai defunctului care i-au supravietuit. calculul se va face in functie de numarul tulpinilor. aproape unanim. avand la randul sau copii. fara luarea in considerare a evenimentelor ulterioare. ar veni in mod subsecvent la mostenire). acesta este predecedat. care prevede ca elementul determinant pentru stabilirea cotitatii disponibile a mostenirii (si. a rezervei) este numarul copiilor „lasati de defunct”. s-a pus problema daca se iau in calcul numai descendentii care vin efectiv la mostenire sau si cei care nu vin la mostenire. 842 C. 913 C. Dat fiind ca renuntatorii sau nedemnii sunt straini de mostenire.

de exemplu. care nu sunt rezervatari. ale carui drepturi succesorale ab intestat. 319/1944. rezerva este de 3/4 din mostenire). Din dispozitiile art. 83 si urmat. Mutatis mutandis. prin vointa dispunatorului. cote 244 . acestia din urma pot fi exherdati prin liberalitati in intregime de cel despre a carui mostenire este vorba. adoptatorii vor lua locul parintilor firesti. 843 C. fratele defunctului. de 3/4 din mostenire. fara insa a putea cere parintilor vreo restrangere a rezervei.. cotitatea disponibila a mostenirii nu poate trece peste !/2 din mostenire daca cel decedat lasa in viata ambii parinti sau peste 3/4 din mostenire daca lasa in viata un singur parinte. solutia va fi identica celei przentate mai sus in cazul descendentilor. daca acesta nu lasa descendenti. parintii fiind insa rezervatari sunt in drept sa pretinda reductiunea liberalitatilor care le incalca rezerva. Daca parintii defunctului vin la mostenire impreuna cu colateralii privilegiati. colateralii privilegiati au dreptul la diferenta pana la limita maxima a cotitatii disponibile. rezerva parintelui sau ramanand intangibila. civ. civ. Fara indoiala ca in cazul in care defunctul lasa patru sau mai multi copii renuntarea sau nedemnitatea unuia sau altuia dintre acestia. In randul mostenitorilor rezervatari art. neprotejat insa de vreo rezerva. dar rezervatari nu sunt decat cei dintai. daca la mostenire vine tatal defunctului. rezerva fiind de 1/2 sau 1/4 din mostenire. rezulta ca. ar fi fost. Sotul supravietuitor-Cuantumul rezervei. Stabilirea rezervei in cazul in care unul dintre parinti este renuntator sau nedemn. atata timp cat cel putin trei raman mostenitori (reamintim. adica doar cu diferenta dintre valoarea maxima a cotitatii disponibile si valoarea legatului facut de defunct(3/42/3=1/12). include pe mama si pe tatal defunctului. 673 C. in mod corelativ. care beneficiaza de o rezerva de 1/4 din succesiune. civ. Si in acest caz se pune problema calcularii rezervei in cazul renuntarii sau nedemnitatii unuia dintre parinti. va fi nevoit sa se multumeasca doar cu 1/12 din mostenire. In masura in care.).. In cazul filiatiei rezultate din adoptie. ca si cea a descendentilor. Rezerva parintilor defunctului. Asa. Concursul cu colateralii privilegiati. liberalitatile facute de sotul predecedat nu pot depasi jumatate din cotele de mostenire legala prevazute la art. in cazul in care defunctul lasa un sot supravietuitor. daca raman trei sau mai multi copii. 843 C. fiind indiferent daca de cujus s-a nascut din casatorie sau dinafara casatoriei. difera in functie de faptul daca la mostenire vin ambii sau doar unul dintre acestia. 2 din Legea nr. conform art. liberalitatile nu consuma cotitatea disponibila in intregime. iar nu si cei renuntatori sau nedemni . un frate al acestuia si un legatar al carui legat echivaleaza cu 2/3 din succesiune (care nu consuma intreaga cotitate disponibila de 3/4). face ca drepturile celorlalti sa sporeasca in mod corespunzator datorita caracterului colectiv al rezervei. indiferent de numarul acestora. aceasta cuvenindu-li-se in intregime .1 din aceeasi lege in favoarea sotului supravietuitor. Parintii defunctului fac parte din clasa a doua de mostenitori impreuna cu colateralii privilegiati sau descendentii acestora (supra nr. daca defunctul nu ar fi facut legatul. Conform art.descendentii defunctului care vin efectiv la mostenire. Ascendentii privilegiati-Cuantumul rezervei. Este vorba asadar de parintii defunctului.

104) difera in functie de clasa de mostenitori legali cu care vine in concurs. iar nu legala. corelativ. lucru ingaduit de lege. iar fiului defunctului 27/32 (rezerva de 15/32 + cotitatea disponibila de 12/32). 1/2 din mostenire cand exista donatii care se imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii si liberalitati testamentare (legate) (jumatate din intreaga mostenire. acestia pot veni la mostenire atat in calitate de mostenitori legali rezervatari. Stabilirea rezervei in functie de titlul de mostenire al celor care vin la succesiune. care se defera conform regulilor mostenirii legale. ci de 1/4. care ar fi revenit sotului supravietuitor in lipsa de mostenitori legali). Se deduce deci ca rezerva sotului supravietuitor va fi de: 1/8 din mostenire in concurs cu descendentii (jumatate din cota legala de 1/4). cotitatea disponibila de 3/8 (12/32) revenind tot fiului defunctului in calitate de legatar. Din punct de vedere juridic. nici o cotitate disponibila (si. doar cu parintii. rezerva globala a mostenirii este de 5/8 (1/8 + 1/2). 1/6. 412 si urmat. daca acestia vin impreuna la mostenire (jumatate din cota legala de 1/3). rezerva sotului supravietuitor nu va fi de 1/6 din mostenire. rezerva) nu este stabilita in considerarea 245 . Afirmatia se verifica prin faptul ca. atunci cand la mostenire vin sotul supravietuitor.). din care sotului supravietuitor ii va reveni 5/32 (1/4 x 5/8). 1/4 si 3/8 functioneaza doar atunci cand concureaza efectiv cu mostenitorii legali ai defunctului. se poate trage totusi concluzia ca rezerva sotului supravietuitor in procentele de 1/8. asa cum am vazut (supra nr. parintii si o sora a defunctului instituita legatara universala.care. (infra nr. iar nu si atunci cand mostenitorii legali ai defunctului sunt ei cei gratificati prin liberalitati si prefera sa renunte la calitatea de mostenitor legal in favoarea celei de gratificat (donatar sau legatar) beneficiar al cotitatii disponibile a mostenirii. De pilda. urmand a fi tratat ca orice alt donatar sau legatar . in final sotului supravietuitor revenindu-i 5/32 din mostenire. 1/4 din mostenire in concurs fie cu ascendentii privilegiati. care renunta la aceasta din urma calitate. afara de cazul cotitatii disponibile speciale reglementate de art. fie cu colateralii privilegiati (jumatate din cota legala de 1/2). civ. nu este nici o diferenta intre situatia in care cotitatea disponibila a mostenirii revine prin liberalitati unui tert strain de mostenire sau unui mostenitor legal. 1/6 din mostenire in concurs cu ascendentii si colateralii privilegiati. asa cum s-a sustinut in doctrina . De pilda. iar nu legala. iar fiului defunctului 15/32 (3/4 x 5/8). care a opat pentru calitatea de mostenitoare testamentara. 939 C. iar nu si cu sora defunctului. atunci cand la mostenire vine sotul supravietuitor si un fiu al defunctului instituit ca legatar universal. 3/8 din mostenire in concurs cu ascendentii ordinari (clasa a treia de mostenitori) sau cu colateralii ordinari (clasa a patra de mostenitori) (jumatate din cota legala de 3/4). existand o parte de mostenire care se defera potrivit regulilor mostenirii ab intestat . cat si de beneficiari ai cotitatii disponibile a mostenirii. venind in concurs la partea rezervata a mostenirii. Daca sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu alti rezervatari (descendentii sau parintii defunctului) gratificati de de cujus prin donatii sau legate. care opteaza pentru calitatea de mostenitoare testamentara. Desi textele legale nu sunt suficient de explicite .

ci intotdeauna 246 .persoanei celor gratificati prin liberalitati. nici asupra cotitatii disponibile. Daca insa defunctul a dispus prin liberalitati de aceste bunuri. adica 75. Potrivit acestei conceptii. acestea revin toate sotului supravietuitor in temeiul art. nefiind luate in calcul la stabilirea rezervei intrucat parintii nu au nici o vocatie la ele. Solutia difera dupa cum defunctul a dispus sau nu in timpul vietii de aceste bunuri prin donatii sau legate . 5 din din Legea nr. Problema care s-a pus in practica judiciara a fost daca dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor influenteaza (fiind luat in calcul) sau nu rezerva succesorala cand acesta vine la mostenire in concurs cu parintii celui decedat . atunci cand vine la mostenire in concurs cu alti mostenitori legali decat descendentii defunctului.500. in cazul in care defunctul nu a dispus in nici un fel prin liberalitati de bunurile in discutie.000. Problema imputarii rezervelor cand la mostenire vin alti rezervatari impreuna cu sotul supravietuitor.000 lei. iar la mostenire vin trei copii. rezerva sotului supravietuitor se calculeaza in raport cu intreaga mostenire.000 lei) se deduce rezerva sotului supravietuitor de 1/8 din mostenire. venind la mostenire impreuna cu beneficiarii liberalitatilor care alcatuiesc cotitatea disponibila a mostenirii sau. Este. Corelatia dintre rezerva sotului supravietuitor si drepturile sale speciale conferite de art. valoarea lor va fi luata in calcul la stabilirea rezervelor sotului supravietuitor si a parintilor defunctului. defunctul lasa la moartea sa bunuri in valoare de 100.). sotul supravietuitor si un legatar universal. daca. s-a apreciat ca sar pune problema daca rezerva lui se deduce (imputa) din rezerva celorlati rezervatari sau din cotitatea disponibila a mostenirii. o chestiune pe care practica (notariala si judiciara) si doctrina nu au sesizat-o sau. care. nu au punctato inca suficient. raspunsul fiind ca imputarea s-ar face exclusiv asupra cotitatii disponibile . ci in functie de obligatiile familiale ale defunctului (privite in abstract. drept neingradit de lege.108 si urmat. Fara indoiala ca in cazul in care sotul supravietuitor este singurul rezervatar. Astfel. Aceasta conceptie a fost criticata. 5 din Legea nr. care se ridica la 12.). 319/1944 in cazul in care vine la mostenire in concurs cu parintii defunctului. civ.000.) fata de o categorie de rezervatari sau alta.500. se pare. eventual (cand liberalitatile nu consuma in intregime cotitatea disponibila a mostenirii).000 lei. 319/1944. peste partea sa succesorala legala.000. 5 din Legea nr. precum si asupra darurilor de nunta. 841 C. art. in speta este de 3/4 din mostenire (art. 319/1944.000 lei. aratandu-se ca problema este pusa gresit. Asa cum am vazut (supra nr. din cotitatea disponibila de 1/4 ramasa (25. drepturile succesorale ar terebui stabilite dupa cum urmeaza: se determina rezerva copiilor. dezafectandu-le scopului prevazut la art. de exemplu. in orice caz. restul de 1/8 din mostenire (12.000 lei) revenind legatarului universal ca parte disponibila a mostenirii. Daca insa sotul supravietuitor vine la mostenire impreuna cu alti rezervatari. 319/1944 confera sotului supravietuitor un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice. rezerva sotului supravietuitor neputand fi imputata nici asupra rezervei celorlalti rezervatari. si cu mostenitorii legali nerezervatari. alaturi de acestia. 5 din Legea nr.

raportata de asemenea la intreaga mostenire. micsorand nu numai cotitatea disponibila a mostenirii. in sensul ca in cazul in care la mostenire vin sotul supravietuitor. in exemplul analizat. coform dispozitiilor art. in primul rand. 407). Am impartasit si noi initial aceasta conceptie. Desi considerat imperfect chiar de autorul sau . In plus. 319/1944. iar rezultatul se scade din intreg. In sistemul de calcul propus de noi se respecta nu numai cerintele argumentului de text mentionat mai sus. rezerva revenind sotului supravietuitor restrangand nu numai rezerva parintilor. In plus. 319/1944) in cote egale de cate 1/2 x 3/4=3/8. Obiectiunea este corecta si trebuie primita ca atare. civ. ci si rezerva celorlalti rezervatari ale caror drepturi vor fi calculate nu din intreg. s-a avansat ideea ca rezerva sotului supravietuitor se va raporta la intreaga mostenire. 843 C. ci si cele ale argumentului a pari. rezultand cotitatea disponibila a mostenirii de 1/4. 1 lit. caci.c si art. desi vointa dispunatorului a fost sa favorizeze prin legat pe sora sa. iar nu pentru cea de mostenitoare legala. c din Legea nr. ne distantam critic de ea. Tinand seama de acestea. acelasi lucru trebuie admis si in cadrul devolutiunii testamentare a mostenirii.319/1944) se insumeaza cu rezerva de 1/2 stabilita de art. in ceea ce priveste rezerva colectiva de 3/4 din mostenire. primind mai mult decat daca nu s-ar fi facut legatul . nu tine seama de caracterul colectiv al rezervei (supra nr. 1 si 2 din Legea nr. civ. aceasta se va imparti intre sotul supravietuitor si parintii defunctului conform regulilor mostenirii legale (art. acest sistem de calcul pare sa fie in prezent unanim acceptat. la o analiza mai atenta. ar mosteni 1/3 din succesiune). pornindu-se de la constatarea ca aplicarea sistemului de calcul de mai sus poate conduce la rezultate inadmisibile. in sistemul pe care il propunem. 319/1944 recunoscand sotului supravietuitor drepturi sucesorale „din averea celuilalt sot” (adica din intreg). si art. asa cum am demonstrat mai sus (supra nr. art. instituirea legatarei face totusi ca cei favorizati sa fie parintii. Solutia a fost fundamentata pe un argument de text.asupra mostenirii in intregul ei . Raportarea cotelor tuturor rezervatarilor la intreaga masa succesorala ni se pare mai potrivita si mai logica decat sistemul raportarii cotelor de rezerva la sisteme de referinta diferite. ci si cotitatea disponibila a mostenirii. 1 lit. si pe un argument logic a pari. in loc de 1/4. ci din restul ramas dupa scaderea rezervei sotului supravietuitor . cat si ale beneficiarilor liberalitatilor care se inscriu in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. dar astazi. 2 din Legea nr. cota rezervei sotului supravietuitor este egala cu cea a 247 . care se va deferi legatarei universale (daca sora defunctului a optat pentru calitatea de legatara. calitate in care. 843 C. restrangere care in acest caz se refera atat la drepturile celorlalti rezervatari. parintii defunctului si sora acestuia instituita legatra universala. considera rezerva sotului supravietuitor ca fiind de 1/6 din mostenire. 1 lit. dedus din faptul ca daca in cadrul mostenirii legale drepturile succesorale ale sotului supravietuitor restrang drepturile celorlalti mostenitori legali. b din Legea nr. 397). iar in al doilea rand. cotele de mostenire se vor calcula dupa cum urmeaza: rezerva de !/4 a sotului supravietuitor raportata la intreaga mostenire (art. in favoarea parintilor.

iar nu si donatiile facute de acesta in timpul vietii. neexistand nici un principiu de drept care sa stabileasca intr-un fel sau altul ca gratificarea unui mostenitor legal nerezervatar trebuie sa asigure acestuia o cota mai mare de mostenire decat partea sa legala. desi. ori al unor drepturi de creanta. fiind si acestea luate in calcul la stabilirea intregului in discutie. Stabilirea activului brut prin determinarea si evaluarea bunurilor lasate de defunct la data decesului-Determinarea bunurilor existente in patrimoniul defunctului.. caci rezerva protejeaza pe cei in drept nu numai contra legatelor facute de defunct. care se sting la data decesului titularului. pe de o parte. Enumerare. ci si impotriva donatiilor facute de acesta in timpul vietii. in exemplul analizat. iar nu si cele deferite cu titlu particular (legatele particulare).parintilor. in timp ce in sistemul criticat cota din partea rezervata a mostenirii care revine sotului supravietuitor (1/6) este mult mai mica decat cea revenind parintilor (5/12). ce nu cuprinde decat bunurile succesorale care se defera universal sau cu titlu universal. nici cu notiunea de masa partajabila. intregul la care se raporteaza rezerva si cotitatea disponibila a mostenirii nu se confunda cu bunurile pe care le lasa de cujus la data deschiderii mostenirii. Se pune intrebarea ce reprezinta acest intreg? Asa cum rezulta din dispozitiile art. In schimb. civ. Reglementarile legale referitoare la cotitatea disponibila a mostenirii si la rezerva au ca obiect. se poate spune ca masa de calcul (sistemul de referinta) pentru determinarea rezervei si a cotitatii disponibile a mostenirii este patrimoniul pe care de cujus l-ar fi lasat daca nu ar fi facut donatii. determinarea unor coteparti dintr-un intreg in functie de numarul si calitatea mostenitorilor rezervatari. indiferent de natura lor (corporale sau incorprale. sora defunctului este mostenitor nerezervatar care poate fi exheredat in intregime. activul brut al mostenirii va cuprinde cota-parte cuvenita acestuia din bunurile comune. prin calcul pe hartie) . fac parte din activul brut. iar pe de alta parte. cum se intampla si in cazul in care mostenirea este numai legala. 248 . Se includ in activul brut atat bunurile care formeaza obiectul legatelor sau instituirilor contractuale facute de defunct. argumentul ca. care nu se confunda nici cu notiunea de masa succesorala. pentru rezervatari mostenirea este legala. nimic nu o impiedica pe legatara sa renunte la legat si sa primeasca cota legala de mostenire care este mai mare. evident. este cu totul inexplicabila. situatie care. Cu alte cuvinte. este irelevant din moment ce. In cazul in care cel decedat este o persoana casatorita. ce cuprinde doar bunurile defunctului care se defera prin succesiune. cat si cele destinate infiintarii unei fundatii. mobile sau imobile). uzul sau abitatia. In fine. rational si juridic. adica un patrimoniu reconstituit fictiv (contabil. Masa de calcul a rezervei si a cotitatii disponibile este o notiune mai extinsa. se exclud drepturile viagere. cum este cazul unor drepturi reale ca uzufructul. asa cum am vazut. Toate bunurile care se afla in patrimoniul defunctului la data decesului acestuia. cotitatea disponibila a mostenirii care revine surorii legatare universale este mai mica decat cota legala a acesteia. 849 C. decat daca sunt supuse reductiunii in favoarea rezervatarilor. Masa de calcul si operatiunile pentru stabilirea acesteia.

Se inscriu in aceasta categorie atat datoriile defunctului care raman in fiinta si dupa data decesului sau (nu si cele care se sting. Ceea ce trebuie subliniat este faptul ca in cazul in care soldul activului net este negativ (pasivul intrece activul brut). gajul creditorilor chirografari neputandu-se intinde (asigurandu-le satisfacerea creantelor) decat asupra bunurilor aflate in patrimoniul debitorului lor. cum este cazul cheltuielilor de inmormantare sau al cheltuielilor de lichidare si partajare a succesiunii. Iata de ce aceasta ordine a operatiunilor nu a putut si nu este acceptata. Estimarea acestor bunuri se va face dupa starea si valoarea lor de la data deschiderii mostenirii. dupa cum activul depaseste sau nu pasivul. Situatia in care soldul este negativ.). Bunurile care nu au apartinut niciodata defunctului nu intra nici ele in calcul. Ansamblul datoriilor aferente patrimoniului defunctului la data decesului alcatuiesc pasivul succesoral. Intr-adevar. cat si sarcinile succesiunii. sau drepturile sub conditie suspensiva care nu s-a indeplinit inaintea dschiderii mostenirii. Daca soldul activului net este negativ (pasivul depaseste activul). operatiunea fireasca dupa stabilirea activului brut fiind cea a deducerii pasivului pentru a se determina activul net al masei de calcul si abia apoi reunirea pentru calcul a valorii donatiilor . 8 si urmat. acestea din urma trebuie luate in considerare la 249 . nu intra in activul brut drepturile alcatuind mostenirile anomale (supra nr. cum este cazul obligatiei legale de intretinere). care indica daca succesiunea este solvabila sau nu. ar insemna ca pasivul succesiunii (prin ipoteza. Pasivul se scade din activul brut al masei de calcul rezultand activul net al acesteia. scotandu-le de sub incidenta disozitiilor legale speciale . ceea ce este inadmisibil. sensul notiunii. Bunurile facand parte din activul brut al masei de calcul trebuie sa fie estimate valoric pentru a se putea determina daca liberalitatile facute de defunct se inscriu sau nu in limitele cotitatii disponibile. Stabilirea activului net prin scaderea pasivului succesoral din activul brut-Pasivul succesoral se deduce din activul brut. Reunirea fictiva (pentru calcul) la activul net a valorii donatiilor facute de defunct in timpul vieti. De asemenea. cresterile sau scaderile valorice ulteriorare nefiind luate in considerare. afara de cazul in care de cujus a dispus de ele prin legate. acestea avandu-si cauza in decesul lui de cujus sau in faptul ca sunt consecinta incheierii conturilor succesiunii . daca la activul brut s-ar reuni valoarea donatiilor facute de defunct si din rezultat s-ar scadea pasivul. cum este cazul capitalului unei asigurari de viata ori al fructelor bunurilor succesorale culese dupa deschiderea mostenirii. Evaluarea activului brut. Deoarece rezerva protejeaza nu numai impotriva liberalitatilor mortis causa (legatelor). efectuarea operatiunilor de stabilire a masei de calcul in ordininea prevazuta de art. civ. mai mare decat activul) sa fie suportat de donatari. reunirea fictiva a donatiilor se face la un sold considerat a fi egal cu zero. Reunirea fictiva -. astfel incat valoarea acelor donatii consituie masa de calcul a succesiunii . ci si impotrva celor facute de defunct in timpul vietii (donatiilor).cum este cazul rentei viagere. iar nu si asupra celor iesite legal din acesta . ar avea consecinte inacceptabile din punct de vedere juridic. chiar daca au ca obiect obligatii nascute dupa deschiderea mostenirii.849 C.

constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului. 849 C. Astfel. o cale nejustificată de a se desprinde din raportul contractual la care a convenit. 849 C. neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia. Cu alte cuvinte. 91) Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor. Partea îndreptăţită trebuie să se adreseze instanţei judecătoreşti cu o acţiune în rezoluţiune. Rezoluţiunea judiciară-Potrivit art. Dacă neexecutare s-a datorat unei cauze fortuite. de natură a contribui la executarea întocmai şi cu bună-credinţă. supra nr. Acţiunea în rezoluţiune poate fi introdusă de partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a realizat precum şi de avânzii ei cauză. ar însemna să i se acorde o primă de încurajare. pe cale judiciară sau convenţională. ceea ce ar constitui o înfrângere de neadmis a principiului obligativităţii contractelor. rezoluţiunea nu operează de drept. în mod culpabil. după caz. garanţie a respectări contractului. legea recunoaşte instanţei dreptul de a verifica şi aprecia cauzele rezoluţiunii. Pentru admiterea acţiunii având ca obiect rezoluţiunea unui contract se cer îndeplinite următoarele condiţii: una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile sale. civ. Prin rezoluţiune se înţelege desfiinţarea. a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu. Rezoluţiunea contractului şi nulitatea-Deşi ambele au ca efect desfiinţarea retroactivă a contractului. Art.prevede acest lucru in mod expres. în cazul în care nu se îndeplinesc. să acorde un termen de graţie părţii acţionate. putând. Temeiul juridic al rezoluţiunii contractului-În doctrină. a obligaţiilor contractuale. independente de 250 . cauza rezoluţiunii este întotdeauna posterioară încheierii contractului. între rezoluţiune şi nulitate există şi importante deosebiri. La activul net rezultat dupa scaderea din activul brut a pasivului succesiunii (care. civ. care însă nu a fost executat din culpa uneia dintre părţi. În aceste condiţii. desfiinţare care produce efecte retroactive.) valoarea donatiei. Nulitatea se întemeiază pe ideea că un contract nu a fost valabil încheiat. Majoritatea autorilor consideră însă că temeiul juridic al rezoluţiunii îl constituie reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor din contractul sinalagmatic. s-a afirmat că rezoluţiunea contractului este o sancţiune civilă. Dacă s-ar recunoaşte o asemenea acţiune părţii care nu-şi execută obligaţia.stabilirea masei de calcul. pe când rezoluţiunea are ca premisă un contract perfect valabil încheiat. în timp ce cauzele nulităţii sunt întotdeauna concomitente cu momentul încheierii contractului. obligaţiile asumate prin convenţie. 1021 Cod civil. atunci cand pasivul este mai mare decat activul brut. rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare imediată. va fi egal cu zero -. 422) se adauga „prin calcul” (art. împrejurarea că fiecare dintre obligaţiile reciproce este cauza juridică a celeilalte.

debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere. respectiv intensitatea cu care produc efectele rezoluţiunii. ci aceea a riscului contractului. contractul se consideră rezolvit de plin drept. cealaltă parte este în drept să considere contractul ca desfiinţat. deşi obligaţia nu a fost îndeplinită la termen totuşi ea a fost executată înainte de a fi avut loc declaraţia de rezoluţiune. contractul se desfiinţează. Pactul comisoriu de gradul IV este acea clauză contractuală prin care părţile prevăd că. Pactul comisoriu de gradul II este clauza prin care părţile convin că în cazul în care o parte nu-şi execută obligaţiile. în cazul în care una dintre părţi nu îşi va executa obligaţiile sale. în condiţiile prevăzute de lege. nu se va pune problema rezoluţiunii. Înscrierea în contract a unui 251 . Aceasta înseamnă că instanţa de judecată nu este îndreptăţită să acorde termen de graţie şi să se pronunţe referitor la oportunitatea rezoluţiunii contractului. Rezoluţiunea convenţionalăClauzele contractuale exprese prin care părţile prevăd rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor uneia din ele se numesc pacte comisorii. Astfel. urmează să se pronunţe asupra rezoluţiunii contractului. constatând îndeplinirea acestor condiţii. pentru a putea dovedi refuzul de executare a obligaţiilor de către cealaltă parte contractantă. în cazul pactului comisoriu. instanţa nu poate acorda un termen de graţie. Intenţia părţilor de a stipula o asemenea clauză trebuie să rezulte fără echivoc din cuprinsul actului juridic. în cazul neexecutării obligaţiei. Punerea în întârziere este foarte importantă. de îndată ce a expirat termenul de executare. dar va putea să constate că rezoluţiunea nu a avut loc. Instanţa judecătorească. rezoluţiunea se datorează neexecutării obligaţiilor contractuale de către debitor şi se pune în valoare la iniţiativa creditorului. Aceste clauze sau pacte comisorii exprese nu trebuie confundate cu condiţia rezolutorie expresă care constituie o modalitate a contractului. fără ca obligaţia să fi fost adusă la îndeplinire. pactele comisorii sunt de patru tipuri: Pactul comisoriu de gradul I este clauza contractuală prin care părţile prevăd că. Instanţa de judecată sesizată de una dintre părţi nu va avea altă posibilitate decât aceea de a constata faptul că rezoluţiunea contractului a operat de plin drept.voinţa debitorului. Având în vedere consecinţele lor asupra fiinţei contractelor. rezoluţiunea depinde de un eveniment viitor şi nesigur. După modul în care sunt redactate. pactele comisorii sunt interpretate de practica judiciară restrictiv şi cu mai mare severitate. Instanţa sesizată de partea care nu şi-a executat obligaţia va putea totuşi să constate că. În legătură cu toate pactele comisorii este necesar a fi făcută observaţia generală că singurul în drept a aprecia dacă este cazul să se aplice rezoluţiunea este creditorul care şi-a executat sau se declară gată să-şi execute obligaţiile. Pactul comisoriu de gradul III constă în clauza prin care se prevede că. străin de comportamentul debitorului şi nu are caracter sancţionator. În cazul condiţiei rezolutorii. în cazul în care una dintre ele nu execută prestaţiile ce le datorează. fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. contractul se consideră desfiinţat de drept. Dimpotrivă. O asemenea stipulaţie are drept efect desfiinţarea necondiţionată a contractului.

cu excepţia faptului că desfiinţează contractul numai pentru viitor. terţii dobânditori vor putea opune dobândirea drepturilor lor prin posesie de bună credinţă (art. în orice alt mod. sub toate celelalte aspecte. Când în cadrul unui contract sinalagmatic. Rezilierea contractului este sancţiunea care se aplică în cazul neexecutării culpabile a unui contract cu executare succesivă. este un contract cu execuţie succesivă. 1084 Cod civil. urmare a caracterului retroactiv al rezoluţiunii. fiind de regulă ireversibile. chiar dacă în cuprinsul acestuia a fost inserat un pact comisoriu expres de tipul cel mai sever. Rezoluţiunea produce efecte între părţile contractului şi faţă de terţi. obligarea debitorului la plata de daune interese. rezilierii i se aplică. el are dreptul să ceară. Debitorul care nu şi-a executat obligaţiile nu are dreptul de a pretinde rezoluţiunea contractului. resolvitur jus accipientis”. conform principiului “resoluto jure dantis. De aceea. în cazul bunurilor imobile. Contractul de închiriere. efectele viitoare ale contractului încetează. Dacă la un moment dat una dintre părţi nu-şi mai execută obligaţia. în timp. în cazul bunurilor mobile şi prin uzucapiune. rezoluţiunea contractului are ca efect repunerea lor în situaţia anterioară. fără însă ca aceasta să aibă vreo influenţă asupra a tot ceea ce s-a executat până atunci. o parte nu vrea să-şi execute obligaţia sa. pe lângă rezoluţiunea contractului. Astfel. Daunele interese pot fi evaluate anticipat de părţile contractante printr-o clauză penală. este normal ca şi cealaltă parte să fie exonerată de executarea obligaţiei sale corelative. rămân definitiv executate. atât pentru trecut (ex tunc). conform art.pact comisoriu expres nu înlătură posibilitatea acestuia de a cere executarea silită a contractului şi de a nu se ajunge la rezoluţiune. Prestaţiile executate în trecut. pentru cauză de neexecutare numai pentru viitor. dobânditorul nu putea transmite drepturi pe care nu le avea “nemo plus juris ad alium transfere potest. culpabilă de această neexecutare. Faţă de terţi. cealaltă parte va putea cere rezilierea contractului Ca efect al rezilierii. regimul juridic al rezoluţiunii. Atunci când creditorul a suferit şi un prejudiciu din cauza neexecutării obligaţiei de către cealaltă parte. 1909 Cod civil). quam ipso habet”. Se poate întâmpla însă că dintr-o 252 . părţile fiind ţinute să-şi restituie prestaţiile efcetuate în temeiul contractului desfiinţat. 92) Riscul contractului. Cu toate acestea. În caz contrar. În doctrină s-a afirmat că. întinderea daunelor interese va fi stabilită de instanţa de judecată. Rezilierea are ca efect desfiinţarea contractului sinalagmatic. ori este. se poate spune că rezoluţiunea contractelor cu executare succesivă se numeşte reziliere. Între părţi. cât şi pentru viitor (ex nunc). Efectul principal constă în desfiinţarea contractului. rezoluţiunea contractului are ca efect desfiinţarea tuturor drepturilor consfinţite în favoarea lor de către dobânditorul bunului sau bunurilor ce au format obiectul contractului rezolvit. de exemplu.

Se pune atunci problema de a şti dacă partea cealaltă mai este ţinută să-şi execute obligaţia ce-i revine ori. de exemplu. Temeiul sau fundamentul regulii res perit debitori constă în caracterul reciproc şi interdependent al obligaţilor ce revin părţilor contractante. astfel. nu va mai trebui să fie executată. adică să suporte riscul contractual. nu însă şi pe cumpărător. pierderea fortuită a bunului înainte de predare. ale regulii. soluţia injustă din dreptul roman. Imposibilitatea fortuită de executare a obligaţiei debitorului lipseşte de cauză obligaţia creditorului. antreprenorul nu va putea pretinde de la comitent plata pentru munca investită în confecţionarea lucrului Antreprenorul are. dar nici cealaltă parte nu va putea pretinde despăgubiri pentru neexecutare de la debitorul obligaţiei imposibil de executat. în acest caz. care trebuia să plătească preţul. cu soluţia res perit domino. În cazul în care obligaţia devine numai parţial imposibil de executat. două situaţii sunt posibile: fie soluţia de a se reduce în mod corespunzător contraprestaţia ce ar urma să se execute de cealaltă parte. dacă în timpul locaţiunii lucrul închiriat piere în totalitate. Regula că riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat nu este formulată de Codul civil. cu alte cuvinte. Astfel: în materie de închiriere. În dreptul medieval. ceea ce înseamnă că locatorul nu va avea dreptul să pretindă chiria de la chiriaş (art. care exprima aplicarea la vânzare-cumpărare a adagiului res perit creditori. obligaţia fiecărui contractant este cauza executării obligaţiei de către celălalt contractant. De aceea şi obligaţiile izvorâte din cele două stipulaţii erau independente una faţă de alta. deci nu în întregime ca în situaţiile precedente. calitatea de debitor al unei obligaţii imposibil de executat şi deci suportă riscul contractului. însă nu în exprimarea extracontractuală de res perit domino. cu titlu de regulă. libera pe vânzător. în materia contractului de antrepriză.împrejurare independentă de voinţa părţilor. contractul se consideră de drept desfăcut. Problema suportării riscurilor contractuale a fost soluţionată diferit în decursul timpului. a fost înlocuită. deci res perit emptori. stipulaţia prin care vânzătorul se obliga să vândă bunul cumpărătorului şi stipulaţia prin care cumpărătorul se obliga să plătească preţul vânzătorului. în diferite materii. 1423 Cod civil civil). neexecutarea obligaţiei uneia dintre părţi lipseşte de suport juridic obligaţia celeilalte care. În dreptul roman. şi în dreptul civil modern. ceea ce înseamnă că debitorul 253 . contractele sinalagmatice aveau la bază două stipulaţii independente. dar acesta face unele aplicaţii. la contractul de vânzare-cumpărare. Locatorul este debitorul unei obligaţii imposibil de executat şi va suportă riscul contractului. prin caz fortuit. din considerente de echitate. lucrul confecţionat de antreprenor piere fortuit. ci în exprimarea contractuală de res perit debitori. În contractele sinalagmatice. Această soluţie s-a transmis. Cu alte cuvinte. Ca urmare. dacă înainte de predare. una dintre părţi să se afle în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia. Regula menţionată înseamnă că debitorul obligaţiei imposibil de executat nu va putea pretinde celeilalte părţi să-şi execute obligaţia corelativă. cine va suporta riscul contractului în cazul imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiei ce revine uneia dintre părţi.

obligaţiei imposibil de executat suportă riscul contractului în măsura obligaţiei neexecutate de el; fie soluţia desfiinţării sau desfacerii în întregime a contractului, dacă parte ce ar putea fi executată nu asigură scopul pentru care contractul a fost încheiat. În această situaţie riscul contractului este suportat integral de către debitorul obligaţiei imposibil de executat. Regula riscurilor contractuale se întemeiază pe voinţa prezumată a părţilor care s-au obligat fiecare numai în consideraţia executării obligaţiei corelative, motiv pentru care această regulă, care pune riscurile în sarcina debitorului obligaţiei a cărei executare a devenit imposibilă, nu are caracter imperativ, aşa încât părţile pot conveni cu privire la sarcina riscurilor contractuale, de pildă, pentru a o impune creditorului. Cazul fortuit, care determină aplicarea regulii riscului contractual, produce efecte retroactiv, în sensul că ambele obligaţii se consideră ca şi cum nu au existat niciodată. Suportarea riscurilor în contractele sinalagmatice translative de proprietate-Riscul contractului capătă o soluţie specifică în cazul în care este vorba de un contract sinalagmatic translativ de proprietate privind un bun cert. O asemenea problemă se pune în situaţia în care lucrul care a făcut obiectul contractului a pierit dintr-o cauză fortuită, înainte de a fi fort predat de către transmiţător. Regula consacrată în legislaţie este aceea că în cazul contractelor translative de proprietate, riscul contractului îl suportă acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia (res perit domino). Cu privire la transmiterea proprietăţii unui lucru cert, art. 971 Cod civil dispune: “În contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii, sau a unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmit prin efectul consimţământului părţilor, şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar dacă nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului”. Codul civil face aplicaţia practică a aceste reguli în materia contractului de vânzare-cumpărare, conform dispoziţiilor art. 1295 alin. 1: „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. În cazul în care obiectul contractului sunt bunuri de gen, transferul dreptului de proprietate operează numai odată cu predarea către cumpărător, deoarece ca regulă, numai în acest moment se realizează individualizarea bunurilor. În consecinţă, în cazul bunurilor de gen, dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului va fi suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat, adică de vânzător. Pieirea unor bunuri de gen nu înlătură obligaţia vânzătorului de aşi executa în natură obligaţia. Chiar dacă toate bunurile din patrimoniul vânzătorului de genul celor vândute au pierit în mod fortuit, vânzătorul este obligat să-şi procure altele, de acelaşi fel, spre a-şi executa obligaţia (genera non pereunt). În caz de neexecutare vânzătorul poate fi obligat la plata de despăgubiri. Riscul contractului va fi suportat de către vânzător şi atunci când, deşi este vorba de un bun cert, înainte de pieirea lucrului, vânzătorul fusese pus în întârziere întrucât nu îşi executase la termenul prevăzut, obligaţia de predare, în acest sens 254

fiind dispoziţiile art. 1074 alin. 2 Cod civil care menţionează expres că “lucrul este în rizicopericolul creditorului, afară dacă debitorul este în întârziere; în acest caz rizico-pericolul este al debitorului”. Debitorul pus în întârziere poate scăpa de urmările riscului numai dacă dovedeşte că lucrul ar fi pierit chiar dacă ar fi fost predat cumpărătorului la termen (art. 1156 alin. 2 Cod civil).În cazul în care, deşi este vorba de bunuri certe, transferul proprietăţii nu se produce la încheierea contractului, ci ulterior, iar bunul piere înainte de a se fi operat transferul proprietăţii, riscul contractului va fi suportat de către vânzător, atât ca aplicare a principiului res perit domino, cât şi pentru că el este debitorul obligaţiei imposibil de executat. O situaţie deosebită apare în cazul în care transferul proprietăţii este afectat de o condiţie. Astfel, urmează a se distinge după cum este vorba de o condiţie suspensivă sau de o condiţie rezolutorie. În cazul în care vânzarea a fost încheiată sub condiţie suspensivă, transmiterea proprietăţii lucrului individual determinat este subordonată realizării condiţiei. Dacă lucrul piere în mod fortuit pendente conditione, legea dispune că riscul îl va suporta vânzătorul, acesta nemaifiind în măsură să-şi execute obligaţia la împlinirea condiţiei., iar cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul, chiar dacă se împlineşte condiţia (art. 1018 Cod civil). Dacă pendente conditione lucrul a pierit numai în parte, cumpărătorul este obligat să-l primească în starea în care se găseşte, fără a putea obţine vreo reducere a preţului (art. 1018 alin. 3 Cod civil). Dacă vânzarea s-a făcut sub condiţie rezolutorie, cumpărătorul unui lucru individual determinat devine proprietar din momentul încheierii contractului şi se află în aceeaşi situaţie în care se găseşte vânzătorul în contractul încheiat sub condiţie suspensivă. Dacă lucrul piere mai înainte de realizarea condiţiei rezolutorii, riscul îl suportă cumpărătorul, proprietar sub condiţie rezolutorie, care va trebui să plătească deci preţul, deşi dreptul său de proprietate este desfiinţat cu efect retroactiv din momentul încheierii contractului. În concluzie se poate afirma că ori de câte ori transferul unui bun este afectat de o condiţie, iar bunul piere pendente conditione, riscul contractului va fi suportat de către acea parte care are calitatea de proprietar sub condiţie rezolutorie.

93) Simulaţia. Simulaţia, este o excepţie de la opozabilitatea faţă de terţi a contractului şi înseamnă că, în anumite împrejurări şi condiţii, o terţă persoană este îndreptăţită să nu ţină seama, să ignore, să poată deci să respingă, acele situaţii juridice care au fost create prin anumite contracte. O asemenea împrejurare ne natură a face inopozabil faţă de terţi un anumit contract este simulaţia. Pentru a ne găsi în faţa unei simulaţii este necesar ca actul secret – contraînscrisul – să se fi încheiat concomitent sau, eventual, înainte de încheierea contractului aparent. 255

Exemplele de simulaţie pe care ni le oferă dreptul român înfăţişează toate formele simulaţiei, aşa cum sunt ele clasificate: actul fictiv, actul deghizat şi interpunerea de persoane. Contractul aparent poate fi fictiv, caz în care părţile disimulează total realitatea, creând aparenţa existenţei unui contract, care însă, în realitate nu există. Contractul poate fi deghizat, atunci când părţile încheie în realitate un contract, însă urmăresc să-l ţină secret, în tot sau în parte, faţă de terţele persoane, ascunzându-l, printr-un alt contract. Deghizarea poate fi totală, când se urmăreşte a se ascunde însăţi natura contractului secret. Deghizarea poate fi parţială, dacă contractul aparent se mărgineşte a face să fie ignorate numai anumite elemente ale contractului secret. O altă formă a simulaţiei este interpunerea de persoană, caz în care contractul aparent se încheie între anumite persoane, fiind însoţit totodată de un contract secret – contraînscris – prin care se precizează că adevăratul beneficiar al contractului este o altă persoană decât cea care apare în contractul public. Scopurile urmărite prin simulaţie, sunt dintre cele mai variate: fie pentru a induce în eroare terţele persoane, fie pentru a sustrage de la urmărire din partea creditorilor a unor lucruri, indicarea unui preţ mai mic la înstrăinări de bunuri pentru a se plăti taxe mai reduse de timbru, ori pentru adopţii şi căsătorii fictive. etc. Sancţiunea specifică a simulaţiei este, inopozabilitatea faţă de terţele persoane a simulaţiei juridice create prin contractul secret şi, după caz, înlăturarea simulaţiei pe calea acţiunii în simulaţie. Acţiunea specifică în această materie este acţiunea în simulaţie, prin care se urmăreşte a se demonstra caracterul simulat al operaţiei, spre a se face să se aplice efectiv singurul contract ce corespunde voinţei reale a părţilor – contractul secret. Efectul principal al acţiunii în simulaţie este acela de a face să înceteze caracterul ocult, secret, al contraînscrisului. Reuşita acţiunii în simulaţie nu validează însă contractul secret, dacă acest contract nu întruneşte toate condiţiile pentru a fi valabil, în el însuşi. Acţiunea în simulaţie poate fi exercitată de ori ce persoană interesată să invoce în favoarea sa actul secret, constatarea sau pronunţarea nulităţii simulaţiei. Deci este imprescriptibilă.

94) Starea civilă ( noţiune, reglementare, delimitare, caractere juridice ). Identificarea persoanei fizice-Mijloacele de drept civil care slujesc la identificarea persoanei fizice sunt prezentate sub denumirea generica de atribute de identificare si considerate ca fiind niste drepturi nepatrimoniale ale persoanei fizice. Principalele atribute: Numele persoanei; Domiciliul persoanei; Starea civila a persoanei In realitate, numele ne apare ca fiind un element al starii civile, iar domciliul ne apare ca un element de localizare in spatiu a unei persoane deja identificate. Starea civila Legea noastra nici nu defineste, nici nu reglementeaza starea civila a persoanei fizice. Ceea ce reglementeaza legislatia noastra, respectiv Legea 119/1996 si 256

metodologia de aplicare a legii din 1997 sunt doar actele de stare civila in intelesul de inscrisuri doveditoare ale unei anume stari civile. In lipsa unei reglementari a starii civile, in literatura de specialitate, starea civila a fost definita in mod diferit si tot in mod diferit au fost evidentiate si elementele sale. Starea civila -; Un complex de atribute, de fapt si juridice, precum si de relatii, care permit individualizarea persoanelor in familie si in societate, care fac obiect al inscrierilor in registrele de stare civila. Astfel, pot fi considerate ca elemente constitutive ale strarii civile sexul persoanei (stare de fapt), filiatia persoanei (relatie juridica), numele persoanei (un atribut juridic) relatia conjugala, cetatenia. In ansamblul ei si din punct de vedere al elementelor sale starea civila prezinta urmatoarele caractere: Indivizibila -; In intelesul ca o anumita persoana are aceeasi stare civila in raport cu toate celelalte persoane. De pilda, starea civila de persoana casatorita exista nu numai in raport cu sotul sau sotia, ci si in raport cu toate celelalte persoane. Acest caracter al starii civile si al elementelor sale explica de ce hotarararile judecatoresti in materie de stare civila sunt opozabile tuturor, deci nu numai intre parti asa cum sunt in mod obisnuit opozabile hotararile judecatoresti civile. Imprescriptibil extinctiva -; Nici un element al starii civile nu se pierde prin nefolosirea lui, oricat de indelungat ar fi acest neuz. Imprescriptibil achizitiva -; Oricata vreme o persoana s-ar folosi de o anumita stare civila ori un element a acesteia, aceasta persoana nu poate dobandi aceasta stare civila prin efectul folosiri ei. Caracterul personal -; Elementele starii civile pot fi exercitate doar personal de catre titularul lor, la fel cum actiunile in justitie privitoare la starea civila pot fi introduse numai personal de catre titularul starii civile. Indisponibila -; Nici in tot, nici in parte ea nu poate fi transmisa altuia prin acte juridice. Izvoarele starii civile: Legea; Actele juridice de stare civila; Faptele de stare civila; Unele hotarari judecatoresti: pronuntate in temeiul actiunii de stare civila sau actiunii de stat. In functie de scopul lor si de modul in care isi produc efectele, aceste actiuni se clasifica in trei categorii: a) Actiuni in reclamatie de stat Scopul acestei actiuni este acela de a se stabili, prin hotarare judecatoreasca o anumita stare civila a reclamantului, iar consecinta admiterilor este, pe de o parte, stabilirea acestei stari civile, iar pe de alta parte, inlaturarea cu caracter retroactiv a starii civile avute anterior. De pilda, este o actiune in reclamatie de stat actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Ca urmare a admiterii acestei actiuni, copilul reclamant devine copil din afara casatoriei, cu filiatia fata de tata stabilita retroactiv, adica de la data nasterii si pierde calitatea de copil din afara casatoriei cu filiatia de tata nestabilita, tot de la data nasterii. b) Actiuni in contestatie de stat Acestea au ca scop inlaturarea retroactivitatii a unei stari civile aparente. Ca urmare a admiterii are consecinta inlaturarea acestei stari civile cu caracter retroactiv si inlocuirea ei cu o alta stare civila care rezulta din lege. De pilda, este o actiune in contestatie de stat, actiunea de tagaduire a paternitatii copilului din casatorie, introdusa de catre sotul mamei, care are ca prim efect pierderea de catre copil a calitatii de copil din casatorie si dobandeste, 257

prin efectul legii, statutul de copil din afara casatoriei cu filiatia fata de tata nestabilita. Efectele se produc retroactiv de la data nasterii copilului. c) Actiuni in modificarea starii civile Au ca scop o modificare a starii civile, dar care isi produce efectele numai pentru viitor. Este cazul actiunii in divort. Aceste acte de stare civila, indiferent de felul lor, nu trebuie confundate cu actiunea in anularea, modificarea si rectificarea actelor de stare civila. Cele dintai au ca obiect insa, starea civila a persoanei, pe cand celelalte au ca obiect doar actele de stare civila. Asa fiind, admiterea unei actiuni de stare civila impune intotdeauna si modificarea actelor de stare civila, pe cand admiterea unor actiuni privitoare la actele de stare civila nu implica nici o modificare a starii civile reale a persoanei. Organele cu atributii de stare civilaPotrivit art. 3 din Legea actelor de stare civila, Legea nr. 119/1996, aln. 1: “Atributiile de stare civila se indeplinesc de catre consiliile judetene si de catre autoritatile administratiei publice locale ale municipiului (sectorului), oraselor si comunelor prin ofiterii de stare civila”; aln. 2: “Sunt ofiteri de stare civila primarii municipiului, sectorului, oraselor si comunelor, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, comandantii de nave si aeronave”; aln. 3: “Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romanei pot delega atributiile oficiale de stare civila viceprimarului, secretarului sau altor functii din aparatul propriu, respectiv unuia dintre agentii diplomatici sau unuia dintre functionarii consulari”. Elementele starii civile a) Sexul persoanei Poate fi considerat un elment al starii civile, deoarece, pe de o parte, el este un mijloc de individualizare a persoanei, iar pe de alta parte, este obligat a-l inregistra in registrul de stare civila, atat o data cu inregistrarea nasterii si actului de nastere, cat si o data cu modificarea sa ca urmare a unei interventii chirurgicale. b) Filiatia Prin care se desemneaza relatia cu caracter juridic ce exista intre o persoana si ascendentii ei directi, respectiv parintii, relatie care poate sa aiba la baza fie legatura de sange (filiatie fireasca), fie legatura rezultata din actul adoptiei (filiatie din adoptie, civila). Filiatia unei persoane este privita si reglementata distinct dupa cum este vorba despre filiatia fata de mama ori filiatia de tata. In functie de aceste deosebiri legea reglementeaza si modurile de stabilire a filiatiei: Filiatia fata de mama-Se stabileste prin aceleasi moduri fara a deosebi dupa cum mama era sau nu casatorita la data nasterii ori la data conceptiei copilului. Aceasta deoarece filiatia fata de mama rezulta intotdeauna din faptul nasterii, care este un fapt material, susceptibil de a fi dovedit in mod direct prin orice mijloace de proba. Cum dovada nasterii se face, cel mai adesea, prin certificatul constatator al nasterii si prin actul de nastere, se spune ca in mod obisnuit si in primul rand, stabilirea filiatiei fata de mama se face prin actul de nastere. Astfel, potrivit art. 47 din Codul familiei: “Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea se dovedeste prin certificatul constatator al nasterii”. Un al doilea mod este recunoasterea. Potrivit art. 48, Codul familiei: “Daca nasterea n-a fost inregistrata in registrul de stare civila ori daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama poate recunoaste pe 258

Ca mijloc de transmitere a obligatiilor subrogatia consta in inlocuirea creditorului dintr-un raport juridic obligational cu o alta persoana care. Subrogatia legala opereaza de drept. declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei. 95) Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei. in actul de imprumut sa se stipuleze expres ca debitorul a imprumutat suma de bani pentru a face plata datoriei sale fata de creditor. 57. cat si acela nascut de o familie care era casatorita la data conceptiei copilului. a) Filiatia copilului din casatorie Copilul nascut de o femeie care este casatorita la data nasterii copilului. care nu poate fi dovedit in mod direct si ca urmare legiuitorul a facut distinctie cat priveste modul de stabilire a filiatiei. b) Filiatia copilului din afara casatoriei Copilul nascut de o femeie necasatorita la data nasterii sau la data conceperii. platind datoria debitorului devine creditr al acestuia din urma dobandind toate drepturile creditorului platit. Se poate stabili filiatia fata de tata in doua moduri: Potrivit art. Codul familiei: a) Cazul in care din orice imprejurare dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin certificatul constatator al nasterii. dar trebuie indeplinite anumite conditii: actul de imprumut si chitanta de plata a datoriei sa imbrace forma insrisului autentic. Filiatia se stabileste prin prezumtia de pater. intre copilul din casatorie si cel din afara casatoriei. daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea sa a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o alta casatorie”. prevazuta de art. printr-o actiune de stabilire a paternitatii in care exista copilul si care poate fi pornita de catre mama. Subrogatia conventionala poate fi: consimtita de creditor-opereaza prin acordul de vointe realizat expres intre creditorul initial si tertul care plateste datoria debitorului. nu este necesar acordul debitorului. Codul familiei. 2: “Copilul nascut dupa desfacerea. in folosul celui care platind 259 . aln. filiatia fata de tata rezulta din actul conceptiei. Un al treilea mod este stabilirea prin hotarare judecatoreasca. subrogatia consimtita de debitor-are loc prin acordul de vointa intervenit intre debitor si un tert de la care debitorul se imprumuta pentru a-l plati pe creditor. Codul familiei. Filiatia fata de tata-Spre deosebire de filiatia fata de mama care rezulta din faptul material si cert al nasterii. chiar daca este minora ori de catre reprezentantul legal. Codul familiei.copil”. b) Cazul in care se contesta. in chitanta de plata sa se arate expres ca plata s-a facut cu suma imprumutata de debitor de la tert pe care il subroga in drepturile creditorului platit. subrogand pe tert in drepturile creditorului initial. 59. printr-o actiune de contestatie a naturii realitatii celor cuprinse in certificatul constatator al nasterii. 50. 53. mod care poate sa intervina potrivit art. ex lege fara a fi necesar consimtamantul creditorului sau al debitorului: in folosul celui care fiind el insusi creditor al aceluiasi debitor plateste pe alt creditor ce are preferinta. prin recunoastere voluntara facuta de catre barbatul care pretinde ca este tatal copilului si potrivit art.

In concluzie. limitative Cauzele de suspendare sunt enumarate in Decretul 167 / 1958 . Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive. pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. 14 : intre parti sau tutore si si cei ce se afla sub ocrotirea lor. pana la rezolvarea reclamatiei administrate facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri sau restituiri. pe timpul cat dureaza situatiile. iar potrivit art. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. art. Potrivit art. sub sanctiunea pierderii acestui drept.un imobil ipotecat. 7 alin. pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei. 13-14. in temeiul unui contract de transport sau prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii. Potrivit art. regula generala. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. 13 : “cursul prescriptiei se suspenda: cat timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. limitative prevazute de lege. Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. a curgerii termenului de prescriptie. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. Caracterele cauzelor de suspendare sunt :legale. Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . in folosul celui care fiind obligat cu altii sau pentru altii la palta datoriei are interes de a o desface si il plateste pe creditor. efecte). iar acestea sunt puse pe picior de razboi. 1. se stinge prin prescriptie. intre curator si acei pe care ii reprezinta precum si si intre 260 . cauze. 96) Suspendarea prescripţiei extinctive (noţiune. in folosul mostenitorului care acceptat mostenirea sub beneficiu de inventar si plateste din patrimoniul sau pe un creditor al mostenirii. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. alineatul 1. insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni socotit de la inregistrarea reclamatiei”. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. de drept. plateste pe creditor pentru a preintampina urmarirea bunului. numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen Regula generala potrivit art.

socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. din momentul in care produce. Pentru perioada anterioara cauzei. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. este efectul precizat in art. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. Cererea de chemare in judecata. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. actiunea sa fie admisa. Ca si in cazul suspendarii. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca: actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). In legatura cu cazul de forta majora.orice alta persoana care. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele intreruperii prescriptiei extinctive: anterior datei intreruperii. consta in reluarea cursului prescriptiei. Repunerea in termen. posterior intreruperii. din motive 261 . in esenta. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate. 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. printr-o hotarare definitiva. suspendarea nu produce nici un efect juridic. Ulterior cauzei de suspendare. prin urmare. oprit. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. 15 alin. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. 15 alin. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. prescriptia este stearsa. in asa fel incat. adica inlaturata. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “ Efectul special al suspendarii este reglementat de art. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti. inundatia si altele. pe toata aceasta perioada. Pe durata cauzei de suspendare. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. din momentul in care el fusese blocat. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. apare necesar definirea acesteia: forta majora este un eveniment imprevizibil si insuportabil precum : cutremurul de pamant.

In privinta avantajelor se mentioneaza ca in aceasta forma pot testa si persoanele care nu stiu sa scrie sau sa citeasca si care astfel nu au acces la testamentul olograf. civ. iar daca s-a realizat infara biroului notarial mentionarea motivelor care au determinat acest lucru. Sanctiunea care intervine in cazul nerespectarii prevederilor legale prin autentificarea testamentului este nulitatea absoluta. In cazul in care instanta dispune ca autentificarea se poate face notarul va proceda potrivit hotaririi judecatoresti. Secretarii consiliilor locale. (art. Testamentul autentic poate fi redactat de catre testator. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . Ca inconveneinte se mentioneaza faptul ca testamentul autentic necesita cheltuieli si pierdere de timp prin indeplinirea formalitatilor prevazute de lege si ca nu asigura secretul in aceasi masura ca testamentul olograf. care poate fi atacata la judecatorie. din localitatile in care nu functioneaza birouri notariale nu au competenta de a autentifica testamente. si art. potrivit legii. datele de identificare a testatorului. 262 . Testamentul autentic mai are avantajul ca un exemplar original se pastreaza la biroul notarului public astfel incit pericolul ca testamentul sa fie sustras sau distrus este mai mic decit la testamentul olograf. iar forta sa probanta este mai puternica decit a testamentului olograf caci continutul actului este verificat de notar. Apoi testamentul autentic este un act de autoritate publica.temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. nejustificat. constatarea ca testatorul si-a exprimat consimtamintul si ca acesta l-a semnat in fata notarului. Autentificarea lui se poate realiza de catre orice birou notarial din tara. cererea de chemare in judecata. In esenta. Testamentul autentic este acela care. Testamentul autentic prezinta unele avantaje dar si unele inconveniente. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. Sarcina dovezii contrare revine celui care-l contesta.65 din Legea nr.86o C.36/1995) este auteentifiat de notarul public. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. In Cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de autentificare a testamentului notarul da in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de autentificare o incheiere de respingere motivata. Testamentul fiind un act cu caracter strict personal testatorul nu-l poate incheia prin mandatar ci trebuie sa fie prezent personal la autentificare. sau de catre notarul public sau de catre un avocat dupa indicatiile testatorului. sub sanctiunea nulitatii :data si locul autentificarii. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. Notarul public este obligat sa constate autentificarea printr-o incheiere care trebuie sa cuprinda. 97) Testamentul autentic.

(cu cerneala.859 ca :”Testamentul olograf nu este valabil decit cind este scris in tot. fie cu prilejul intocmirii acestuia. vopsea. sticla etc. carbune etc.98) Testamentul olograf. nu sunt semnate si datate de catre acesta cu conditia ca ele sa fie simple corecturi sau interpretari ale dispozitiilor initiale. Nu este valabil testamentul scris la masina de scris sau la calculator chiar daca este semnat de catre testator sau chiar daca cuprinde mentiunea ca reprezinta ultima sa vointa. In alta ordine de idei el poate cuprinde formulari confuze sau contradictorii din care este greu sa se deduca adevarata vointa a testatorului. nefiind nevoie nici de formule sacramentale si nici de titulatura ca atare de testament sau testament olograf. data fiind simplitatea formei sale. cu creion. datat si subsemnat de mina testatorului”. Se accepta scrierea pe etape a testamentului.. cu creta. stenografie). In cazul in care testamentul prezinta stersaturi. Tot din cauza simplitatii sale el poate fi usor falsificat precum poate fi mai usor contestat decit celelalte forme de testament. chiar avind ca obiect transmisiunea bunurilor dupa moartea celui ce lasa mostenirea va putea fi considerata testament olograf ci numai aceea care va fi scrisa intergral. fie ulterior. Daca insa este vorba de dispozitii noi. prin orice scriere (cu caractere de tipar sau de mina. Nu ne asigura de protectia vointei testaorului impotriva unor influiente straine si abuzive sub forma captatiei sau sugestiei sau chiar a violentei din partea celor interesati. caci ele se cer a fi indeplinite cumulativ. cu conditia in acest caz sa existe o legatura materiala sau intelectuala intre ele pentru a constitui un act unitar. pe pinza. Prin inpunerea acestei conditii de a fi scris in intregime de mina testatorului legiuitorul previne eventualele fraude si in caz de contestatie ca testamentul provine de la defunct da posibilitatea verificarii de scripte prin expertize de specilalitate. cu pasta. Ca avantaje ale acestui testament se specifica acela ca este simplu si accesibil oricarei persoane care stie sa scrie. el poate fi usor sustras sau distrus. Din formularea data de legiuitor vom retine. ca nu orice scriere olografa.poate fi redactat oricind si oriunde si fara nevoia participarii unor persoane straine asigurindu-se astfel secretul sau. Codul civil prevede in art. material plastic. sau se inlatura unele dispozitii 263 . Scrierea se poate realiza prin orice mijloace. Prima conditie :testamentul sa fie scris in intregime de catre testator. Se cere doar ca testamentul sa reprezinte ultima vointa a defunctului. asadar. dupa moartea testatorului sau in timpul vietii sale. semnata si datata de mina testatorului. Dar tocmai din simplitatea formelor sale rezulta si unele dezavantaje ale sale. Apoi. Lipsa oricareia din cele trei conditii va duce la nevalabilitatea testamentului. s-a apreciat ca testamentul ramine valabil chiar daca adaugirile. Astfel. in orice limba cunoscuta de catre testator (chiar si intr-o limba moarta ca limba latina) pe un suport material sau mai multe(de pilda pe o singura foaie sau mai multe. pe lemn. dar fara cunostinta sa.). stersaturile etc.) si pe orice material (pe hirtie. adaugiri sau chiar modificari dar facute de mina testatorului. nu necesita cheltuieli pentru intocmirea sa.

A treia conditie pentru valabilitatea testamentului olograf este semnarea acestuia de catre testator. iar aceasta scrisa de testator este un element esential de forma a testamentului olograf. Nerespactarea acestor reguli in privinta datei. Data trebuie indicata prin precizarea zilei. Problema este insa ca prin acest ajutor sa nu se vicieze vointa testaorului. iar asistenta de catre un tert sa fie pur tehnica. lunii si a anului cind testamentul a fost redactat. daca interventia tertului s-a realizat fara stiinta testatorului testamentul va fi valabil intrucit nu s-a incalcat libertatea de vointa a acestuia. Codul civil nu cuprinde dispozitii in legatura cu modul in care trebuie datat testamentul. In legatura cu ipoteza cind in cuprinsul testamentului apare o scriitura straina se impun unele precizari. Nu are importanta locul unde este inserata. In caz de nevoie aceste elemente se vor putea dovedi prin orice mijloc de proba. Desigur insa cele scrise de catre tert nu vor fi luate in considerare. Atunci cind testatorul nu a fost decit un instrument pasiv de exprimare a vointei altei persoane testamentul este lovit de nulitate. Se considera ca este valabil precizata si cand se face numai referire la o sarbatoare a carei data poate fi cu certitudine stabilita (bunaoara Craciun 2ooo). cu dispozitii contrare sau incompatibile se va putea determina care anume vor fi avute in vedere tinind cont de regula potrivit careia manifestarea ultima de vointa a testatorului produce efecte. In primul rind. A doua conditie este aceea ca testamentul sa fie datat de mina testatorului. in functie de data redactarii testamentului se poate verifica daca testatorul avea capacitatea de a testa.ea poate sa fie insa inserata la inceputul actului sau in cuprinsul sau. Ora si locul intocmirii testamentului nu sunt necesare. testamentul va fi nul absolut caci nu a fost scris in intregime de catre testator. S-a admis si imprejurarea ca testatorul poate fi ajutat de un tert la redactarea testamentului. desi de regula este plasata la sfirsitul actului. in cazul testamentelor succesive. ceea ce este necesar e faptul de a se putea intelege ca data se refera la intregul act. Astfel atunci cind scriitura straina nu are legatura cu continutul testamentului iar adausurile nu fac corp comun cu acesta testamentul va fi valabil ca testament olograf intrucit nu exista indicii ca s-a adus astfel vreo atingere libertatii de vointa a testatorului. sau ca in caz de boala si batrinete sa-i dea chiar un ajutor fizic la realizarea scrierii sprijinindu-i mina .anterioare care duc la modificarea continutului testamentului s-a considerat ca este vorba de un nou testament si trebuie scrise. ea putand fi scrisa in cifre sau in litere. semnate si datate de mina testatorului. duce in mod logic la sanctiunea nulitatii absolute. Daca scriitura interpusa in cuprinsul testamentului are legatura cu continutul acestuia trebuie facuta distinctia intre doua situatii: daca interventia din cuprinsul testamentului de catre tert s-a facut cu stiinta acestuia. Se admite insa ca ceea ce este important e faptul ca data sa fie scrisa de mina testaorului. Semnatura de pe testament atesta faptul ca autorul sau recunoaste ca ii exprima vointa si il insuseste ca atare si de asemenea faptul ca 264 . Data testamentului prezinta importanta dintr-un indoit punct de vedere. indiferent ca acesta a cunoscut sau nu existenta scriiturii straine. revocind dispozitiile anterioare. In al doilea rind.

oricare ar fi natura acestora. iar apoi se va pastra la biroul natarial respectiv. astfel incat nu poate dispune de acestea fara acordul celorlalti. indiferent daca este vorba de drepturi reale sau de creanta.actul a fost incheiat in forma definitiva. Transmisiunea succesorala este una aparte intrucat nu are ca oiect un bun sau altul.892 ca testamentul olograf si cel mistic inainte de a fi pus in executare trebuie sa fie prezentat unui notar public de la locul deschiderii mostenirii pentru ca acesta sa constate prin proces verbal deschiderea lui si starea lui materiala. Cand la mostenire vine un singur mostenitor universal. si indiferent daca succesiunea este legala. sunt considerati continuatori ai persoanei defunctului. care au vocatie la intregul patrimoniu succesoral sau la o cota parte din acesta. fiecare detinand o cota-parte din activul succesoral. fiind suficienta semnatura sa obisnuita prin care sa poata fi identificat. Cele trei elemente obligatorii ale testamentului trebuie sa reprezinte un tot unitar caci numai impreuna dau intreaga masura a acestui act juridic asa cum legiuitorul l-a gandit. Cei care in mod obisnuit folosesc un pseudonim pot semna cu acesta testamentul. legatele 265 . Spre deosebire de transmisiunile universale sau cu titlu universal. stampilei ori a sigiliului. niciunul dintre succesori nu are drepturi exclusive asupra elementelor active ale patrimoniului succesoral. Nu se admite ca valabila punerea parafei. De cujus poate dispune mortis causa de bunurile sale si individual prin legate particulare. Sarcina dovedirii ca testamentul provine si este semnat de catre testator revine celor care-l invoca dupa principiul de drept comun potrivit caruia cel ce pretinde un drept trebuie sa-l dovedeasca. substituindu-se acestuia in calitatea de titulari ai patrimoniului succesoral sau al unei cote-parti ideale din acesta. Principiul dobandirii imediate la data deschiderii succesiunii. Semnatura de pe plicul in care a se afla testamentul s-a considerat ca nu este valabila caci intr-adevar cei interesati ar putea introduce in el un act care sa nu reprezinte vointa testatorului. Se considera ca este nul testamentul care in locul semnaturii are pus degetul testatorului. iar uneori chiar fara ca sa stie. se transmite de la de cujus la mostenitorii sai fara ca acestia din urma sa trebuiasca sa faca ceva. Se admite ca ea nu trebuie neaparat sa cuprinde numele si prenumele testatorului. 99) Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii. Calitatea de subiect activ al drepturilor succesorale. Legea nu prevede conditiile in care trebuie executata semnatura. In cazul nasterii starii de indiviziune succesorala. Semnatura trebuie sa fie de mina. testamentara sau conventionala. acesta devine unic titular al patrimoniului succesoral. patrimoniul succesoral se transmite acestora in stare de indiviziune. Semnatura cu initiale este considerata valabila daca testatorul semna in mod obisnuit in acest fel. Codul civil prevede in art. iar cand vin doi sau mai multi. Mostenitorii universali sau cu titlu universal. drepturile facand parte din activul succesoral sunt dobandite de succesori imediat si de plin drept de la data deschiderii mostenirii.

Este indiferent daca rudenia rezulta din casatorie. administrare si dispozitie in privinta bunurilor succesorale. dupa modelul francez. nu exista nici o discontinuitate in cazul decesului unei persoane fizice. si solutia acordarii unor puteri in acest sens unora dintre succesori. toti succesibilii. adica rudele in linie dreapta ale defunctului . fie pentru renuntarea la mostenire. fara a fi necesare indeplinirea unor formalitati. iar de altii de-a dreptul inutil si bizar .particulare confera celor gratificati vocatie la un bun anume din patrimoniul succesoral (drept real sau de creanta). la care. in sensul ca au posesia sau sezina patrimoniului succesoral de la data deschiderii mostenirii. Aceast sistem. In aceasta situatie. 1 C. s-a oprit si legiuitorul nostru. dinafara casatoriei sau din adoptie. Transmisiunea succesorala insa nu este obligatorie. legiuitorul a avut de ales intre solutia numirii unui tert ca administrator al succesiunii. avand dreptul sa opteze fie pentru acceptarea mostenirii (si. exista o perioada de incertitudine. mostenitorii sezinari sunt doar descendentii si ascendentii. Sezinei i se recunoaste caracterul de ordine 266 . Art. chiar de la deschiderea succesiunii mostenitorii sai fiind considerati a-i succede de plin drept lui de cujus. prevede ca „descendentii si ascendentii au de drept posesiunea mostenirii din momentul mortii defunctului” si ca „ceilalti mostenitori intra in posesiunea mostenirii cu permisiunea justitiei”.fie acestia legali. Daca sub aspectul proprietatii. care este o chestiune abstracta. Mostenitorii sezinari. desi aspru criticat intrucat este „lipsit de orice logica si gresit din toate punctele de vedere” . precum si a indeplinirii actelor de conservare. cu consecinte daunatoare pentru patrimoniul succesoral.. testamentari sau contractuali -. daca au vocatie universala. civ. in care nu se stie exact cine vine efectiv la mostenire si care sunt bunurile ce vor reveni mostenitorilor. implicit. civ. Conform dispozitiilor art. dar in acest caz legatarul nu mai este considerat fi continuator al persoanei defunctului. de la decesul titularului si pana la exercitarea dreptului de optiune succesorala de catre succesibilii cu vocatie succesorala. 653 C. Aceasta transmisiune opereaza si ea automat la data deschiderii succesiunii. Se poate asadar trage concluzia ca transmisiunea drepturilor succesorale opereaza de drept la data deschiderii mostenirii. rezulta totusi destul de limpede ca unii mostenitori sunt preferati. indiferent daca sunt mostenitori legali sau testamentari. fara nici o verificare prealabila intrucat este vorba de rudele de sange in linie dreapta ale defunctului. desi considerat de unii enigmatic .Din textul de lege mentionat. Sezina si dobandirea de drept a posesiunii mostenirii de catre mostenitorii sezinari Reglementare legala. in privinta stapanirii efective. cu dubla misiune de a verifica titlurile pretendentilor si de a gestiona succesiunea . 653 alin. pentru consolidarea tilului de mostrenitor). a ramas neschimbat de la adoptarea Codului civil. au nevoie pentru aceasta de o verificare prealabila. Caracterele sezinei-Caracterul de ordine publica. in ideea evitarii pe cat este posibil a conflictelor intre succesibili (mai ales intre mostenitorii legali si legatari). ci doar un simplu avand-cauza (succesor la bunuri) al acestuia. la o cota-parte din universalitate sau doar la unul sau altul din bunurile succesorale. in timp ce toti ceilalti mostenitori .

nici nu poate modifica atributiile conferite de lege sezinarilor . solutie care se justifica prin caracterul virtual al sezinei. decurgand din ratiuni practice de conservare a drepturilor succeorale. In cazul renuntarii la mostenire a succesorului in rang preferat. sens in care se spune ca este succesiva . plata legatelor). avand printre atributii si pe aceea de „politie a mostenirii”. trebuie subliniat. pierd totusi indirect dreptul la sezina. ea nu confera celui indreptatit sa o exercite decat atributii limitate doar la exercitarea unor acte conservatorii (acte de intrerupere a unei prescriptii. ci. mostenitorii subsecventi pot sa preia posesia mostenirii si sa exercite actiunile referitoare la aceasta. daca succesorul chemat in primul rand la mostenire ramane inactiv.D. Caracterul succesiv. Solutia se impune intrucat mostenitorii 267 . fiind investiti cu puterea „de a controla titlul celor carora nu le este conferita” .publica. conferind executorului doar atributiile unui administratorsechestru (conservarea bunurilor mobile. Faptul ca defunctul poate numi un executor testamentar cu sezina (supra nr. care in art. sezina trece la urmatorul chemat de lege la mostenire. motiv pentru care sezinarii legali care „vin in concurs” cu un executor testamentar isi pastreaza toate prerogativele prevazute de lege. n. Majoritatea autorilor este de acord ca sezinarii nerezervatari putand fi exheredati de defunct. Sezina virtuala. ceea ce inseamna ca nu este conferita tuturor mostenitorilor sezinari in acelasi timp. incasarea pretului vanzarii bunurilor mobile.) nu contravine caracterului de ordine publica al sezinei legale.) posesiunea bunurilor cuprinse in testament”. Caracterul de ordine publica al sezinei nu impiedica insa pe succesori sa renunte sa se prevaleze de aceasta . Caracterul individual. mostenitorii subsecventi putand accepta succesiunea conditinat (virtual) de renuntarea celor chemati in rang preferat . actiunea in revendicare contra unui tert care detine bunuri succesorale. 891 precizeaza ca atunci „cand testatorul nu a lasat erezi rezervatari. legatarul universal va cere de la justitie (in prezent. Sezina executorului testamentar este una limitata doar la bunurile mobile succesorale. iar atunci cand sunt intrunite conditiile pentru exercitarea sezinei virtuale. indiferent de ordinea chemarii lor la mostenire. dimpotriva. caci daca sezinarii sunt preferati de plano de lege in calitatea lor de mostenitori legali ai defunctului. nu ingaduie in nici un caz succesibilului de rang subsecvent sa se amestece in gestiunea mostenirii cand este asigurata efectiv de cel chemat de lege la mostenire in primul rand. sezinarii nerezervatari ar trebui sa ramana investiti cu sezina . 361 si urmat. mai putin cele revenind acestui administrator sechestru . Nu aceasta este insa si solutia Codului civil. iar nu colectiva. in sensul ca de cujus nici nu poate priva de sezina pe succesorii carora legea le-o acorda. ci numai daca acesta ramane inert. nici nu poate acorda sezina altor persoane decat cele prevazute de lege. actiunea in petitie de ereditate. notarul public -.-. Totusi. conform ordinii in care sunt chemati de lege la mostenire . n. aceasta neputand fi disociata de vocatia succesorala . actiunea pentru anularea unui testament) . Sezina este individuala. cel putin in cazul in care exheredarea este facuta prin instituirea de legatari. fiind marginita in timp. Afirmatia nu este pe deplin convingatoare. C.

fara a avea insa dreptul de a dispune de acestea decat in limitele drepturilor sale succesorale. 653 alin. fara a fi insa obligati la aceasta. Sezina nu confera insa nici un drept de dispozitie asupra bunurilor succesorale. Sezina da dreptul la exercitarea unor acte de administrare a bunurilor succesorale. permite exercitarea actiunii in nulitatea unui act juridic incheiat de defunct sau a actiunii pentru incasarea unei creante succesorale . De asemenea. iar nu al mostenitorilor sezinari. Dupa unii autori. In caz de dezacord intre comostenitori in legatura cu exercitarea sezinei.Efectele sezineiVerificarea titlurilor mostenitorilor nesezinari-Preferati de lege pentru ratiunile aratate mai sus. iar nu pentru intreg. Sezina permite titularului sau sa actioneze in justitie impotriva tertilor sau chiar a mostenitorilor nesezinari (pana la trimiterea in posesie) pentru a obtine predarea bunurilor succesorale. 1060 C.Preluarea bunurilor succesorale. sezina putand sa-si produca celelalte efecte ale sale fara preluarea efectiva a bunurilor.) in categoria mostenitorilor care trebuie trimisi in posesie. conform carora erezii „nu pot cere creanta. mostenitorii sezinari au dreptul de a intra in stapanirea materiala a bunurilor succesorale. sezina apartine tuturor acestora. fiecare sezinar poate exercita sezina doar in limitele cotei-parti ce ii revine din succesiune. desigur. sezinarii sunt investiti de lege cu puterea de a face politia succesiunii. nu exista nici o dificultate. 2 C. permitand perceperea fructelor si incasarea creantelor succesorale. Preluarea si administrarea bunurilor succesorale. chiar daca nu au dreptul la acestea (de exemplu. bunurile succesorale (infra nr. De la data deschiderii succesiunii. Cand comostenitorii se inteleg intre ei asupra exercitarii sezinei. in aceleasi conditii. ramanand inactivi. civ. celor trei copii ai defunctului). Caracterul indivizibil.) . sa exercite singur actiunea in revendicare a unui bun succesoral pentru reconstituirea integralitatii masei partajabile . deoarece se refera la universalitatea succesorala. Majoritatea autorilor este insa de parere ca sezina este indivizibila.Aceasta. adica de a verifica titlurile de mostenire ale succesorilor nesezinari si de a le preda acestora amiabil. Administrarea bunurilor succesorale. acestea fiind preluate in interesul succesiunii.. iar nu la bunurile facand parte din aceasta privite ut singuli . nu exclude interventia justitiei in cazul in care intre sezinari si legatari se nasc neintelegeri. iar nu si atunci cand isi pun drepturile in valoare . dar daca unii dintre comostenitori raman inactivi. la cerere.subsecventi nu au fost inclusi de lege (art. Exercitarea sezinei de catre un singur comostenitor (sau unii dintre acestia) se justifica numai daca ceilalti comostenitori se dezintereseaza de mostenire. civ. Daca mostenirea este deferita mai multor mostenitori legali de acelasi rang (de pilda. sau… nu sunt tinuti de a o plati decat in proportie cu partile lor ereditare” . se pune problema daca ceilalti pot actiona si pentru partea de mostenire revenind acestora sau numai pentru partea lor. solutia fiind dedusa din dispozitiile art. diferendul ar putea fi rezolvat prin numirea de catre instanta judecatoreasca a unui administrator provizoriu insarcinat cu gestiunea masei succesorale pana la partaj . 268 . Indivizibilitatea sezinei permite comostenitorului diligent. 583 si urmat. intrucat formeaza obiectul unui legat particular) . de pilda.

In principiu. Cei trimisi in posesie au dreptul la fructele si veniturile bunrilor succesorale incepand de la data deschiderii mostenirii. ale caror legate i-au exheredat pe mostenitorii legali nerezervatari). Trimiterea in posesie se realizeaza prin eliberarea certificatului de mostenitor sau de vacanta succesorala (art. sezinarii care le-au perceput anterior avand obligatia de a da socoteala de acestea. conform legii. iar pe de alta parte. 627 si urmat. Pana la trimiterea in posesie mostenitorul legal nesezinar. trimiterea in posesie se va realiza prin hotarirea judecatoreasca ce pune capat acestor neintelegeri . pe de o parte. Reprezentarea in justitie activ si pasiv a intereselor succesiunii Ca efect al sezinei. Afara de rudele in line dreapta ale defunctului. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari produce efecte retroactive. Efectele trimiterii in posesie. 2 C. de la data deschiderii mostenirii (in cazul fructelor. adica dupa indeplinirea unei proceduri de verificare a vocatiei la mostenire. fiind in drept sa introduca orice actiune petitorie sau posesorie apartinand acestuia. procedura de trimitere in posesie este gratioasa (necontencioasa). 36/1995). Procedurile mentionate au ca finalitate verificarea vocatiei succesorale si intinderea drepturilor mostenitorilor care solicita trimiterea in posesie. 83 si 85 din Legea nr. mostenitorilor legali nesezinari si legatarilor universali. Cand intre mostenitori exista neintelegeri care impiedica finalizarea procedurii necontencioase prin eliberarea certificatului de mostenitor.restul trebuind sa fie pastrat la dispozitia celor carara le revin. sotul supravietuitor si statul) dobandesc sezina numai dupa trimiterea lor in posesie (art. nu are exercitiul drepturilor succesorale. obiectul acesteia consta tocmai in recunoasterea calitatii de mostenitor a reclamantului . deoarece. toti ceilalti mostenitori legali (colateralii. Legatarul particular poate fi obligat la plata pasivului in urmatoarele situatii: daca testatorul a prevazut plata unei datorii. neavand calitatea de a introduce actiuni de a sta ca parat in procesele introduse de terti contra succesiunii si nici de a administra bunurile succesorale. incepand de la data deschiderii mostenirii. Caile de realizare a trimiterii in posesie. ceea ce face ca actele de administrare sau actiunile introduse de acestia anterior sa devina valabile .). Neavand insa dreptul de dispozitie asupra succesiunii. daca legatul particular are 269 .) poate fi insa exercitata de mostenitorii legali nesezinari chiar si inaintea trimiterii in posesie. Transmiterea pasivului se suporta de mostenitorii universali si cu titlu universal. civ. Actiunea in petitie de ereditate (infra nr. iar pe de alta parte sa fie parati in actiunile introduse de terti contra succesiunii. iar in prezent se realizeaza de notarul public de la locul deschiderii mostenirii. Trimiterea in posesie trebuie solicitata chiar si in cazul in care la mostenire vine un singur mstenitor legal nesezinar.Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari-Mostenitorii legali nesezinari. ci direct mostenitorilor. de la data deschiderii succesiunii. sezinarii nu pot tranzactiona sau face compromisuri cu privire la bunurile succesorale . pe de o parte aceasta actiunea nu a apartinut defunctului. desi este proprietar al drepturilor succesorale din momentul deschiderii mostenirii. mostenitorii desemnati ca atare de lege se substituie defunctului. 653 alin.

Cu alte cuvinte. mostenitorul va putea fi actionat singur. ca mod de dobândire a proprietăţii. deoarece bunurile mobile se dobândesc în proprietate prin însăşi faptul posesiei lor cu bună credinţă. daca activul nu acopera pasivul in mod indirect si fara a fi obligat personala legatarul va suporta consecintele existentei pasivului. 2 din Legea 18/1991 şi în art. daca obligatia este indivizibila oricare mostenitor poate fi urmarit pentru intreg.ca obiect un grup particular de bunuri cuprinzand atat drepturi cat si obligatii. Mostenitorii universali sau cu titlu universal au obligatia de a plati pasivul succesoral proportional cu partea ereditara a fiecaruia. întrucât acestea sunt scoase din circuitul civil general. Din examinarea acestei definiţii putem reţine că prescripţia achizitivă (uzucapiunea) reprezintă un mod de dobândire a proprietăţii. operează doar în privinţa bunurilor imobile care se află în proprietate privată. 1 din Legea nr. 69/1991. fără a fi necesară trecerea unui interval de timp. care operează doar în sfera bunurilor imobile şi se întemeiază pe faptul ce trebuie exercitată în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. literature juridică şi practica judiciară vorbesc fie de o prescripţie instantanee. daca legatul particular are ca obiect un bun ipotecat. Uzucapiunea. în măsura în care sunt legalmente – inalienabile. ele sunt imprescriptibile (extinctiv sau achizitiv). Nu pot fi dobândite pe această cale bunurile imobile care fac parte din domeniul public naţional sau local. societăţi comerciale. 135 pct. Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă reprezintă naşterea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra unui bun imobil prin posedarea acestuia de catre o persoana în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. regii autonome. Uzucapiunea 270 . Potrivit acestor texte legale “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile şi. avand drept de regres impotriva celorlalti mostenitori. art. Separatia de patrimonii este un beneficiu ce poate fi invocat de creditorii mostenirii in virtutea caruia crditorul separatist are dreptul sa fie platit din valoarea bunurilor succesorale. daca un mostenitor este insarcinat cu executarea obligatiei. dacă nu cumva cel mai important efect. un mod originar. 74 alin. Uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietăţii sau a altui drept real deoarece se întemeiazăpe faptul posesieie (pe o stare de fapt) ce exclude ideea de act juridic. 5 din Constituţie cât şi în art. Uzucapiunea constituie unul dintre efectele cele mai importante ale posesiei utile. Domeniul de aplicare al uzucapiunii se circumscrie doar la categoria bunurilor imobile. In această ultimă categorie de bunuri (mobile). (chiar dacă este o contradicţie în termeni). fie de faptulcă posesia valorează titlu. 1844 Cod civil. cu preferinta fata de creditorii personali ai mostenitorului. 100) Uzucapiunea. 5 alin. unităţi administrative sau persoane fizice). pot fi uzucapate numai imobilele aflate în circuitul civil general. dar exista si unele exceptii: daca obligatia are ca obiect un bun individual determinat. indiferent de titularul acestui drept (statul. Această situaţie este reglementată în mod expres atât în art.

paşnic şi netulburat. Registrele de transcripţii şi inscripţii realizează doar opozabilitatea faţă de terţi. iar în ipoteza unor transferuri succesive. Drept urmare. lucrurile sunt simple. Cu alte cuvinte. cel ce posedă în mod continuu. uzucapiunea reprezintă dovada absolută a dreptului real deoarece. uzucapiunea constituie o sancţiune îndreptată împotriva fostului proprietar. uzucapiunea clarifică raporturile juridice cu privire la un bun imobil. timp de 30 de ani.este reglementată în codul civil (Cartea a III-a titlul XX.In sistemul Codului civil. împotriva neglijenţei acestuia care a permis altei persoane să folosească vreme îndelungată imobilul proprietatea sa. când am discutat despre calităţile şi viciile posesiunii. în Decretul 167/1958 şi în Decretul-Lege nr. In sistemul Codului civil naşterea. ori de 10 până la 20 de ani. stingerea sau transmiterea dreptului de proprietate se realizează prin acordul de voinţă. legislaţia noastră cuprinde două mari sisteme de reglementare: sistemul Codului civil şi sistemul cărţilor funciare. uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani. deoarece o stare de fapt este mai uşor de probat. public. să dovedeşti uzucapiunea. în doctrină această probaţiune a fost denumită diabolică! Datorită acestei situaţii. Având ca efect naşterea dreptului de proprietate în persoana posesorului. In privinţa uzucapiunii. este suficient (şi mult mai facil) să dovedeşti o stare de fapt: o posesie utilă exercitată în termenul prevăzut de lege. un bun imobil dobândeşte dreptul de proprietate prin uzucapiune. Dreptul de proprietate sau alt drept real se dobândeşte de cel ce posedă un bun imobil timp de 30 de ani dacă sunt întrunite două condiţii: posesia să fie utilă – aşa cum acestă posesie a fost examinată mai sus . ele reprezentând deci un sistem de publicitate imobiliară. ceea ce. Reglementările Codului civil cu privire la felurile şi condiţiile uzucapiunii se aplică numai în acele teritorii în care publicitatea imobiliară se realizează prin registrele de transcripţii şi inscripţii. Această dovadă este mult mai facilă când dreptul real se dobândeşte printr-un mod originar cum este uzucapiunea. Uzucapiunea se justifică pe următoarele considerente: dovada dreptului de proprietate este de multe ori destul de dificilă. 115/1938 pentru unificare dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare. cea de-a doua formă de uzucapiune reglementată de Codul civil 271 . Cu alte cuvinte. De aceea. posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani. în funcţie de modul de realizare al publicităţii imobiliare în diferitele regiuni ale ţarii. In privinţa uzucapiunii de 30 de ani. Drept urmare. proba dreptului de proprietate (sau a altui drept real) se face prin contract. contractul având un caracter constitutiv de drept real. uzucapiunea transformă aparenţa îndelungată într-un raport juridic de proprietate cert şi indiscutabil. uzucapiunea are rolul de-a înlătura dificultăţile şi inconvenientele probei dreptului de proprietate. indiferent dacă posesorul este de bună-credinţă sau de rea-credinţă. uzucapiunea este de două feluri: uzucapiunea de 30 de ani.In aceste regiuni importanţa uzucapiunii este cu totul deosebită deoarece ea reprezintă dovada supremă a dreptului de proprietate. Spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani. este necesarăexhibarea tuturor acestor acte translative. în loc să dovedeşti şirul neîntrerupt al actelor translative. în unele situaţii este aproape imposibil.

Potrivit prevederilor art. termenul de prescripţie se calculează astfel: la numărul de ani cât proprietarul a locuit în raza teritorială a tribunalului unde se afla situat imobilul se adaugă dublul anilor în care proprietarul a locuit în afara razei tribunalului. Posesia să fie de bună-credinţă. acest act ar fi suficient pentru a opera transferul dreptului de proprietate şi nu ar mai fi necesară existenţa unei posesii îndelungate (uzucapiunea). etc) care. 1895 Cod civil rezultă că acest fel de uzucapiune se aplică numai bunurilor imobile individual determinate iar pentru a o putea invoca cu succes trebuiesc îndeplinite două condiţii: Posesia să se întemeieze pe un just titlu sau justă cauză. Hotărârea 272 . Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate (vânzare. Altfel spus. lucrurile pot fi diferite. schimb. Acest lucru este firesc deoarece dacă actul ar proveni de la adevăratul proprietar. Justul titlu trebuie să existe în realitate. titlul putativ nu este suficient deoarece el există numai în imaginaţia posesorului. Aceste două condiţii legale demonstrează diferenţa considerabilă faţă de uzucapiunea de 30 de ani care opereazăindiferent de existenţa sau inexistenţa titlului sau bunei-credinţe. Este posibil ca adevăratul proprietar să locuiască determinate perioade de timp atât în raza teritorială a tribunalului unde se află situat imobilul. 1895 – 1899 Cod civil. posesorul dobândeşte dreptul de proprietate dacă posedă timp de 10 ani. Dreptul s-a născut ca efect al posesiei îndelungate. un titlu anulabil poate fi invocat drept just titlu împotriva oricărei persoane cu excepţia celui care are dreptul să ceară nulitatea relativă (de protecţie). In practica judiciară sunt considerate just titlu: Tranzacţia. nu este transfer de proprietate. dobânditorul devine proprietar ca urmare al efectului translativ de proprietate al actului încheiat. Acest lucru este cât se poate de firesc deoarece. Din examinarea textului art. cât şi în afara ei. De aceea. Existenţa titlului translativ de proprietate exclude ideea dobândirii dreptului prin uzucapiune. In fapt.are o reglementare şi condiţii mult diferite prevăzute în art. 1895 Cod civil. Literatura juridică şi practica judiciară consideră că pentru a fi în prezenţa unui just titlu este esenţial ca actul să provină de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (de la un nou “dominus”). In schimb. De asemenea titlul nul nu poate servi ca bază pentru uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. donaţie. Intr-o asemenea situaţie el nu are nici interesulde-a invoca uzucapiunea şi nici posibilitatea de-a o face deoarece transferul proprietăţii s-a făcut ca urmare a încheierii actului translativ de proprietate. nu are puterea sau capacitatea de a-i strămuta proprietatea. dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul. dacă actul (justul titlu) este translativ de proprietate. iar dacă proprietarul locuieşte în afara razei teritoriale – posesorul prescrie în 20 de ani. posesorul unui bun imobil determinat dobândeşte proprietatea prin prescripţia de 10 ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul şi prin prescripţia de 20 de ani dacă locuieşte în afara razei teritoriale a tribunalului unde se găseşte imobilul. Intr-o astfel de situaţie. contrar credinţei dobânditrului. fiind de neconceput invocarea unui mod original de dobândire a dreptului de proprietate (uzucapiune).

Posesia este de bună-credinţă atunci când cel ce stăpâneşte bunul imobil are convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. nefiind necesară existenţa ei pe parcursul posesiei. ele vor rămâne valabil dobândite dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă timp de 10 ani. importanţa ei devenind nesemnificativă. dobânditorul are tot interesul să-şi înscrie dreptul în cartea funciară deoarece contractul imediat nu-i conferă un asemenea drept.1899 al. în sistemul de carte funciară dreptul real se naşte numai prin înscrierea în cartea funciară. Aşa fiind. Certificatul de moştenitor. dreptul său se consolidează pe deplin. In sistemul de publicitate al cărţilor funciare importanţa uzucapiunii ca mod de dobândire al dreptului de proprietate este. etc. titlul 273 . însă. ca atare. există şi.judecătorească de adjudecare în cadrul execuţiei silite. Antecontractul de vânzare-cumpărare. dreptul real se naşte. în opinia noastră. se transmite sau se stinge ca efect al actului (contractului) iar înscrierea în registru are doar rolul de a asigura opozabilitatea faţă de terţi. Hotărârea judecătorească declarativă de drepturi. Specific acestei uzucapiuni este faptul că dreptul de proprietate este înscris în cartea funciară pe numele dobânditorului în baza unui titlu nevalabil – împrejurare ce pune sub semnul întrebării existenţa dreptului real. Uzucapiunea tabulară este reglementată în art. Cea de-a doua condiţie necesară pentru dobândirea dreptului real prin uzucapiunea de 10 – 20 de ani este ca posesia uzucapantului să fie de bună-credinţă. în caz contrar. el nu este opozabil terţilor. Buna-credinţă trebuie să existe în momentul dobândirii posesiei imobilului (art. dar convingerea lui este greşită.). Hotărârea judecătorească care ţine loc de act autentic de înstrăinare. Dacă în sistemul registrelor de inscripţiuni şi transcripţiuni dreptul real se naşte. Explicaţia trebuie căutată în caracterul constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară. drepturi reale care pot fi dobândite prin uzucapiune.. dobânditorul posedă bunul respectiv în condiţiile legii. el trebuie să fie dovedit de către cel ce invocă uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. Justul titlu nu se prezumă. mai redusă. adică pe baza unui titlu nevalabil. 27 din Legea 115/1938 care prevede că în cazul în care s-a înscris fără cauză legitimă. timp de 10 ani de la data înscrierii în cartea funciară. comodat. Convenţia de partaj. Hotărârea judecătorească prin care se constată existenţa unei convenţii translative de proprietate. Odată înscris în cartea funciară. In schimb nu sunt considerate just titlu: Convenţiile pe baza cărora bunul se află în stăpânirea unui detentor precar (contractul de depozit. 2 Cod civil) dar prezumţia este una relativă. Justul titlu trebuie să aibă dată certă deoarece. problema uzucapiunii nu se mai pune. Buna-credinţă este prezumată de lege (art. Acest caz de uzucapiune (tabulară) se mai numeşte “prin convalescenţa titlului”. Dacă. Termenul de 10 – 20 de ani începe să curgă de la data certă a justului titlu. 1898 Cod civil). el ignoră viciile actului în baza căruia a intrat în posesia bunului şi are credinţa că acest act este unul perfect valid şi că provine de la adevăratul proprietar. Cu alte cuvinte. ceea ce înseamnă că poate fi înlăturată de către cel interesat care poate face dovada contrară prin orice mijloc de probă. Prin trecerea termenului de 10 ani.

indiferent de buna sau reaua-credinţă a posesorului Posesorul care îndeplineşte aceste condiţii se poate adresa cu cerere judecătoriei în a cărei rază este situat imobilul. deşi la data cererii de întabulare imobilul era scos din circuitul civil. 27 şi 28 din legea 115/1938). devenind pe deplin valabil. Acesta este sistemul cărţilor funciare. în anul 1996 a fost adoptată Legea nr. Dacă în termen de o lună de la afişare nu s-au făcut opoziţii. înscrierea în cartea funciară nu are efect constitutiv de drept real. în condiţiile legii. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare. cererea va fi admisă şi se va dispune întabularea dacă la data scoaterii bunului din circuitul civil termenul de 20 de ani era implinit. Când cererea este admisă (prin încheiere sau hotărâre). Drept urmare. Acesta este motivul pentru care această uzucapiune se numeşte extratabulară. După circa o jumătate de secol de proiecte şi încercări nereuşite de implementare a unui sistem de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul naţional. dreptul de proprietate se întabulează cu data notării cererii în cartea funciară. dreptul de proprietate fiind dobândit înaintea înscrierii lui în cartea funciară. Explicaţia constă în efectul retroactiv al uzucapiunii care se produce pe data începerii posesiei ( deci înaintea scoaterii imobilului din circuitul civil). după împlinirea termenului de uzucapiune şi până la notarea cererii de întabulare. Uzucapiunea extratabulară este reglementată în art. de la data întabulării acestui drept în cartea funciară (iar nu de la data împlinirii termenului). posesia să fie utilă. Precizarea de mai sus are importanţă practică în situaţia în care. starea de aparenţă tabulară creată prin înscrierea titlului nevalid se consolidează punându-se de acord cu realitatea. ci doar un rol de publicitate (excepţie de la regula efectului constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară). In această situaţie. derogatorii de la dreptul comun în materie de uzucapiune (prevederile cuprinse în art. Cererea este publicată prin afişare pentru ca cei interesaţi să poată face opoziţii. uzucapantul să posede imobilul timp de cel puţin 20 de anide la moartea proprietarului tabular. judecătorul de carte funciară va dispune. 28 al Legii 115/1938 care prevede că posesorul unui imobil care l-a posedat. bunul respectiv este scos din circuitul civil. acestea se notează în cartea funciară. poate cere întabularea dreptului în favoarea sa cu titlu de uzucapiune. In această situaţie. prin trecerea acestui termen. 7/1996 uzucapiunea este şi rămâne reglementată de Codul Civil Român. De aici expresia de convalescenţa titlului. se cer întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii: titularul dreptului de proprietate înscris în cartea funciara să fie decedat. In schimb efectele uzucapiunii se produc retroactiv de la data începerii posesiunii. Dacă s-au făcut opoziţii. Şi în acest caz uzucapiunea produce efecte retroactive. dar noua lege nu mai cuprinde dispoziţiile speciale. Pentru ca uzucapiunea să poată opera în această situaţie. timp de 20 de ani de la moartea proprietarului de carte funciară.său nevalabil se curăţă de viciile sale. se vindecă. întabularea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune. de la data intrării în vigoare a legii nr. prin încheiere. iar cererea se va înainta instanţei de judecată pentru soluţionare. Noua reglementare a preluat multe din dispoziţiunile Decretului-Lege 115/1938. Intrucât noua 274 . Ca urmare.

el va uzucapa în 30 de ani şi va avea interesul să invoce joncţiunea. Joncţiunea posesiunilor nu este o obligaţie ci o facultate – aşa cum rezultă din textul art. fiind de bună-credinţă sau de reacredinţă. să unească posesia sa cu posesia autorului său”. iar autorul său a fost de rea-credinţă. eroarea este de trei feluri : eroarea-obstacol (numita si distructiva de voinat) este cea 275 . Această unire a posesiunilor se numeşte. EROAREA-Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act vicil.reglementare nu conţine dispoziţii tranzitorii. termenul prescripţiei fiind cel necesar autorului său. Pentru a putea realiza joncţiunea este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: să fie vorba de o posesie propriu-zisă (utilă). spre a putea opune prescripţia. Sunt vicii de consimtamant : eroarea. uzucapiunile împlinite înaintea intrări în vigoare a Legii 7/1996 pe teritoriile de carte funciară îsi produc efectele conform Legii 115/1938. violenta si leziunea. Dacă posesorul actual este de rea-credinţă iar autorul său a fost de bună-credinţă şi cu just titlu. posesorul are uneori interesul să unească posesiunea sa cu a autorului (antecesorului) sau pentru a realiza termenul legal al prescripţiei achizitive. 101) Viciile de consimţământ. posesorul actual are posibilitatea să aleagă între a invoca sau nu unirea celor două posesii. In această situaţie posesorul actual va invoca întotdeauna joncţiunea. joncţiunea nu este posibilă. Pentru a dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune. Dacă posesorul actual este de bună-credinţă şi are just titlu. dolul (viclenia). fie va invoca joncţiunea posesiunilor şi va prescrie în 30 de ani. la fel ca şi cele începute după data intrării în vigoare a legii. Posesorul actual trebuie să continue posesia autorului său cu toate calităţile şi viciile acesteia. în literatura şi practica judiciară. Aşa fiind. Cu alte cuvinte. iar termenul va fi de 10 – 20 de ani (în caz de bună-credinţă) sau de 30 de ani (în cazul relei-credinţe). în caz contrar. joncţiunea posesiunilor. autorul (la fel ca şi posesorul actual) nu poate fi titular al dreptului de proprietate deoarece. Pentru a putea invoca joncţiunea. rezolvarea conflictelor de legi privitoare la uzucapiune urmează a se face potrivit principiilor care guvernează aplicarea legilor civile în timp. In acest fel pot să apară trei situaţii diferite: Posesia actuală este de aceeaşi natură cu cea a autorului. Cei doi posesori unesc posesiunile lor pentru a putea prescrie împotriva proprietarului. posesorul actual să fi dobândit posesia imobilului de la autorul său pe baza unui raport juridic (deoarece cel ce a uzurpat posesia altuia nu poate invoca joncţiunea). Uzucapiunile începute dar neîmplinite îşi vor putea produce efectele în condiţiile şi termenele prevăzute de Codul Civil Român. el va putea opta pentru soluţia cea mai avantajoasă: fie va începe o posesie nouă de 10 – 20 de ani. 1860 Cod civil care prevede că “Orice posesor posterior are facultatea. Dupa criteriul consecintelor care intervin.

Fiind un fapt juridic. Dupa caracterul amenintarii. Pentru a fi viciu de consimtamant. se distinge intre : violenta fizica -. constand in intentia de a induce in eroare o persoana. se distinge intre : dolul principal (dolus dans causam contractui). dolul trebuie sa indeplineasca. siretenii. VIOLENTA-Violenta este acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic. eroarea-indiferenta este falsa reprezentare a unor imprejurari mai putin importante la incheierea actului juridic civil si care nu afecteaza insasi valabilitatea actului. pentru a o determina sa incheie un act juridic civil. pe care altfel nu l-ar fi incheiat. Dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata. deci. vis -. error in substantiam. Dupa natura raului cu care se ameninta. se deosebeste intre :amenintarea legitima. care este dolul ce cade asupra unor elemente importante. constand in utilizarea de mijloace viclene (masinatiuni. justa cu un rau. cinstea ori sentimentele persoanei. este acel viciu de consimtamant care consta in introducerea in eroare a unei persoane. care este falsa reprezentare a existentei ori continutului unei norme de drept civil. daca e cazul). metus -. sa provina de la cealalta parte. 276 . unele se distingeau intre dolus malus (dolul grav) si dolus bonus (dolul usor) -. manopere dolosive) pentru a induce in eroare. In alcatuirea erorii-viciu de consimtamant intra un singur element. violenta morala -. care este falsa reprezentare a unei situatii faptice la incheierea actului juridic (care priveste obiectul actului. o reducere a prestatiei. cocontractantul). asupra valabilitatii actului juridic. In esenta. eroarea de drept. ca eroarea propriu-zisa). numit si incidental ori secundar. valoarea. de natura psihologica -. de unde rezulta si dificultatea probarii. ca viciu de consimtamant.mai grava forma a erorii. se disting doua feluri de erori : eroarea de fapt. este alcatuit din doua elemente :un element obiectiv. care nu este viciu de consimtamant (spre exemplu. creditorul il ameninta pe debitor cu darea sa in judecata in cazul in care nu-si indeplineste indatorirea pe care o are) si amenintarea nelegitima. falsa prezentare cazand fie asupra naturii actului ce se incheie -. material. dupa consecintele pe care le are. Avand originea in dreptul privat roman -. dolul este o eroare provocata (iar nu spontana. fie asupra persoanei cocontractante -. error in personam. care este dolul ce cade asupra unor imprejurari nedeterminate pentru incheierea actului juridic. insa. prin mijloace viclene sau dolosive. pentru a determina sa incheie un act juridic. injusta. dovedirii sale. numit si viclenie. intentional. dolul poate fi probat prin orice mijloc de proba. fie asupra identitatii obiectului -. eroarea-viciu de consimtamant este falsa reprezen tare ce cade fie asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului -. existenta atunci cand amenintarea cu raul se refera la onoarea. existenta atunci cand amenintarea cu raul priveste integritatea fizica ori bunurile persoanei. un element subiectiv. cumulativ. DOLUL SAU VICLENIA-Dolul. neatragand nevalabilitatea actului (se poate cere. ori nu. inclusiv martori sau prezumtii simple. determinate la incheierea actului juridic si care atrage anularea actului si dolul incident (dolus incidens). error in corpore. Dolul. error in negatio -. conditiile :sa fie determinat pentru incheierea actului juridic. falsa reprezentare a realitatii -.

urmatoarele doua conditii : sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic civil. viciu de consimtamant este alcatuita din doua elemente :un element obiectiv. care consta in amenintarea cu un rau. numai aceasta are semnificatia juridica a viciului de consimtamant. leziunea sa existe in raport cu momentul incheierii actului juridic. sunt anulabile pentru leziune numai actele juridice civile care. In starea actuala a legislatiei noastre in materie. LEZIUNEA-Leziunea este acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. adica minorii cu capacitate de exercitiu restransa. exterior. este tocmai aceasta temere insuflata victimei violentei. cumulativ. In conceptia obiectiva. atragand anulabilitatea actului incheiat sub imperiul unei temeri insuflata de o asemenea amenintare. leziunea are un singur element : paguba egala cu disproportia de valoare intre contraprestatii. Ca si dolul. in cazul violentei. leziunea priveste minorii intre 14 si 18 ani. sunt comutative. leziunea presupune doua elemente : unul obiectiv. In conceptia subiectiva. leziunea are un domeniu restrans de aplicare. constand in disproportia de valoare intre contraprestatii si unul subiectiv. cat si din acela al actelor susceptibile de anulare pentru leziune. in acelasi timp : sunt acte de administrare. disproportia de valoare intre contraprestatii trebuie sa fie vadita.cu un rau. constand in insuflarea unei temeri persoanei amenintata. Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii : leziunea sa fie o consecinta directa a actului respectiv. Sub cel de-al doilea aspect. Pentru a fi viciu de consimtamant. ilicita). sa fie injusta (nelegitima. 277 . Intr-adevar. un element subiectiv. Structura leziunii difera in functie de conceptia care sta la baza reglementarii ei. sub primul aspect. atat din punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca drept cauza de anulare. fara incuviintarea ocrotitorului legal. au fost incheiate de minorul intre 14-18 ani singur. ceea ce altereaza consimtamantul. constand in profitarea de stare de nevoie in care se gaseste cealalta parte. violenta trebuie sa intruneasca. sunt lezionare pentru minor. violenta -.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times