P. 1
Drept Civil

Drept Civil

|Views: 190|Likes:
Published by mirceacucu

More info:

Published by: mirceacucu on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

1) Accesiunea imobiliară artificială.

Accesiunea imobiliară artificială presupune ridicarea unei construcţii pe un teren aflat în proprietatea altei persoane decât proprietarul materialelor folosite. Bunul principal îl reprezintă terenul, iar construcţia este privită drept bunul secundar. Astfel, proprietarul terenului devine şi proprietarul construcţiei. Potrivit legii civile, orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedeşte contrariul. Acest text conţine două prezumţii relative. Prima prezumţie, trasă din faptul ridicării unei construcţii pe un anumit teren, se referă la împrejurarea că o asemenea lucrare s-a făcut de către însuşi proprietarul terenului respectiv, precum şi că lucrarea s-a făcut pe cheltuiala sa în ce priveşte materialele şi manopera folosite. Dacă se face proba contrarie constând în relevarea faptului că ridicarea construcţiei s-a făcut de către proprietar, dar cu materiale aparţinând unei alte persoane, atunci este vorba despre un caz particular de accesiune imobiliară artificială. Este însă posibil ca un terţ să dovedească chiar împrejurarea că el însuşi, iar nu proprietarul terenului este acela care a ridicat construcţia. Într-o asemenea situaţie, se vor aplica regulile ce reglementează un alt caz particular de accesiune imobiliară artificială: ipoteza lucrărilor efectuate de o persoană cu materialele sale proprii, pe terenul altcuiva. Cea de-a doua prezumţie evocată în codul civil că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate că sunt ale proprietarului terenului până ce se dovedeşte contrariul - poate fi răsturnată prin încheierea în prealabil a unui contract între proprietarul terenului şi constructorul-proprietar al materialelor prin care să se recunoască celui de-al doilea atât dreptul de proprietate asupra construcţiei respective, cât şi, în mod corespunzător, dreptul de superficie în vederea folosirii terenului aferent construcţiei. Ipoteza ridicării construcţiei de către proprietarul terenului, cu materialele altcuiva-Proprietarul terenului care a făcut construcţii, plantaţii sau lucrări cu materiale străine, este dator să plătească valoarea materialelor. În plus, el mai poate fi obligat, după împrejurări, şi la plata de daune-interese. În virtutea accesiunii, proprietarul terenului devine proprietarul construcţiei, ceea ce explică de ce proprietarul materialelor nu are dreptul de a pretinde restituirea materialelor. Ipoteza ridicării construcţiei de către o altă persoană decât proprietarul terenului.-În acest caz, proprietarul ternului pe care s-au făcut lucrările devine proprietarul acestora prin accesiune, cu obligaţia de a despăgubi pe constructor. În această ipoteză, reglementările juridice aplicabile constructorului sunt diferite după cum acesta a fost de rea credinţă sau de bună credinţă. Constructorul de rea-credinţă este persoana care edifică o construcţie pe un terenul despre care ştie că nu îi aparţine. În acest caz, proprietarul terenului poate opta între a invoca accesiunea, cu consecinţa reţinerii construcţiei, însă cu obligaţia de a plăti constructorului de rea-credinţă valoarea materialelor şi preţul muncii. Proprietarul terenului 1

poate însă să pretindă constructorului de rea-credinţă şi ridicarea plantaţiilor şi a construcţiilor cu cheltuiala celui ce le-a făcut. Constructorul de rea-credinţă poate chiar, după împrejurări, fi condamnat la daune-interese pentru prejudiciile sau vătămările ce a putut suferi proprietarul locului. Proprietarul terenului va pierde dreptul de opţiune dacă îl va exercita abuziv în sensul adoptării unei atitudini pasive „premeditate” până în momentul finalizării construcţiei; pierderea dreptului de opţiune se va concretiza în excluderea posibilităţii de a cere constructorului de reacredinţă demolarea construcţiei. Pe de altă parte, chiar dacă nu ar fi întrunite condiţiile unui abuz de drept din partea proprietarului terenului, soluţiei vădit neeconomice a demolării construcţiei deja edificate i se va prefera, în principiu, soluţia indemnizării constructorului prin acordarea sumei care să acopere valoarea materialelor şi preţul muncii. Convingerea instanţei de judecată potrivit căreia este oportun şi echitabil să se admită cererea proprietarului terenului de a se demola construcţia nu înlătură necesitatea obţinerii în prealabil a unei autorizaţii de desfiinţare a construcţiei, eliberată de organul administrativ competent. Constructorul de bunăcredinţă este acea persoană care ridică o construcţie pe un teren în legătură cu care are convingerea că îi aparţine. Buna-credinţă a constructorului se apreciază în raport cu momentul realizării construcţiei. În această situaţie, nu mai este admisibilă pretenţia proprietarului terenului obliga constructorul la demolarea edificiului. Prin urmare, proprietarul va reţine construcţia în proprietate, operând accesiunea imobiliară artificială. Şi în această ipoteză există un drept de opţiune, care se referă la întinderea indemnizaţiei pe care proprietarul terenului este obligat să o plătească în favoarea constructorului de bună-credinţă. Astfel, proprietarul terenului va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii valorii fondului. Aparent, nu există o diferenţă esenţială de tratament juridic între constructorul de rea-credinţă şi constructorul de bunăcredinţă, având în vedere că, în cel de-al doilea caz, proprietarul terenului va opta, în mod normal, pentru acordarea unei sume mai reduse, adică aceea care acoperă valoarea materialelor şi preţul muncii. Practic însă, posibilitatea proprietarului terenului de a cere constructorului de rea-credinţă să ridice construcţia pe cheltuiala sa creează premisele „constrângerii” acestuia din urmă la acceptarea unei despăgubiri care, în realitate, este inferioară cuantumului compus din valoarea materialului şi preţul muncii. Atât constructorul de bună-credinţă cât şi cel de rea-credinţă, atunci când proprietarul terenului optează pentru invocarea accesiunii, are un drept de creanţă împotriva acestuia din urmă. Se consideră că termenul de prescripţie este de 3 ani, care începe să curgă din momentul în care proprietarul terenului, invocând accesiunea, şi-a manifestat intenţia de a-şi însuşi construcţia.

2) Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii. 2

Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic concret. Termenul de act juridic este folosit în două sensuri: într-un prim sens, noţiunea de act juridic desemnează acţiunea voliţională - operaţie juridică - făcută cu intenţia de a produce efecte juridice. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se foloseşte şi „expresia negotium juris” (negotium); în al doilea sens, noţiunea de act juridic desemnează înscrisul constatator pe care părţile care încheie operaţiunea juridică îl întocmesc pentru a putea dovedi această operaţiune (suportul material). Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se întrebuinţează expresia ”instrumentum probationis” (instrumentum). Din definiţia formulată rezultă elementele caracteristice ale actului juridic civil: actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept care pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice; manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice, efecte care se concretizează în a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic civil unilateral este actul care reprezintă rezultatul voinţei unei singure persoane la încheierea actului juridic civil (manifestarea de voinţă a unei singure părţi este suficientă pentru încheierea actului juridic civil). Fac parte din această categorie: testamentul, acceptarea succesiunii, renunţarea la o moştenire, denunţarea unui contract, confirmarea unui act anulabil. Actele juridice civile unilaterale, la rândul lor se clasifică în: acte supuse comunicării (de exemplu: oferta); acte nesupuse comunicării (de exemplu: testamentul). Clasificarea actelor juridice civile în unilaterale, bilaterale şi multilaterale prezintă importanţă juridică pe următoarele planuri: pe planul aprecierii valabilităţii actului juridic pentru că, în fiecare dintre ele, se verifică şi apreciază numărul corespunzător de voinţe; şi, pe planul regimului juridic diferit pe care îl au viciile de consimţământ, în general, actele unilaterale sunt irevocabile, pe când actele juridice bi sau multilaterale pot fi revocate prin voinţa părţilor.

3) Acţiunea în grăniţuire. Acţiunea în grăniţuire este acţiunea prin care titularul ei solicită instanţei de judecată să stabilească prin semne exterioare linia despărţitoare între cele două fonduri vecine. Ea poate fi exercitată de către proprietar, uzufructuar şi chiar de către posesor, nu însă şi de către detentorii precari. Ea poate fi introdusă şi împotriva chiriaşului sau arendaşului, nu însă între coproprietarii aceluiaşi fond. Aşadar, grăniţuirea este o operaţiune de individualizare prin semne exterioare a limitelor a două fonduri vecine care aparţin unor titulari diferiţi şi ea se efectuează fie prin convenţia părţilor, fie prin hotărâre judecătorească. În acest sens C. civ. stabileşte că: "orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile de grăniţuire se vor suporta pe jumătate". Acţiunea în grăniţuire este o acţiune 3

reală, imobiliară, petitorie şi imprescriptibilă. Izvorând din dreptul de proprietate, care este un drept real şi având ca obiect un imobil (respectiv un terne), acţiunea în grăniţuire este o acţiune reală. Ea este petitorie deoarece are drept scop delimitarea proprietăţii limitrofe; ea nu se confundă cu acţiunea de strămutare de hotare care este o acţiune posesorie. Caracterul petitoriu este urmarea faptului că acţiunea în grăniţuire izvorăşte din dreptul de proprietate, scopul ei fiind delimitarea proprietăţilor limitrofe. Întrucât dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz, acţiunea în grăniţuire este imprescriptibilă. Obiectul acţiunii în grăniţuire constă în pretenţia concretă a reclamantului care, în cazul grăniţuirii constă în cererea de a se delimita două fonduri limitrofe aparţinând unor titulari diferiţi. Acţiunea în grăniţuire priveşte numai terenurile, clădirile putând fi delimitate numai printr-o acţiune de ieşire din diviziune. Principalul efect al admiterii acţiunii în grăniţuire este restabilirea, iar nu stabilirea adevăratului hotar prin aşezarea semnelor de hotar pe linia care delimitează terenurile părţilor din proces. De reţinut că hotărârea pronunţată într-o acţiune în grăniţuire este declarativă de drepturi şi nu constitutivă de drepturi. Hotărârea în grăniţuire este declarativă de drepturi întrucât se tinde la reconstituirea limitelor reale între două fonduri.

4) Acţiunea în revendicare imobiliară. Acţiunea în revendicare este principalul mijloc juridic civil de apărare a dreptului de proprietate. Este acea acţiune reală prin care reclamantul solicită instanţei de judecată recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unui bun determinat şi obligarea pârâtului la restituirea posesiei bunului. Sau, aşa cum se arată în practica judiciară, „acţiunea prin care proprietarul neposesor reclamă bunul de la posesorul neproprietar”. Acţiunea în revendicare prezintă următoarele caractere juridice: este o acţiune reală, caracter ce rezultă din natura dreptului de proprietate, el însuşi dreptul real cel mai complet. Întrucât dreptul de proprietate este opozabil eraga omnes, acţiunea în revendicare poate fi pornită împotriva oricui deţine bunul fără drept; este o acţiune petitorie, deoarece pune în discuţie însăşi existenţa dreptului de proprietate. Reclamantul care pretinde că este proprietar trebuie să facă dovada dreptului său de proprietate. Admiterea acţiunii înseamnă recunoaşterea dreptului de proprietate şi ca o consecinţă firească, obligarea pârâtului la restituirea posesiei; este o acţiune imprescriptibilă. Întrucât dreptul de proprietate este perpetuu, el nu se pierde prin neuz; proprietarul nu-şi pierde dreptul său prin faptul că nu-l exercită. Din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate rezultă şi caracterul imprescriptibil al acţiunii în revendicare. Cu toate acestea, pasivitatea şi lipsa de diligenţă a proprietarului sunt sancţionate indirect prin efectul prescripţiei achizitive ori al posesiei de bună credinţă. Astfel, dacă o persoană dobândeşte dreptul de proprietate prin uzucapiune, în cazul imobilelor, sau 4

prin posesie de bună credinţă în cazul bunurilor mobile, caracterul imprescriptibil sub aspect extinctiv a fost învins pentru că însuşi dreptul de proprietate s-a pierdut; este o acţiune promovată de titularul dreptului de proprietate. Reclamantul revendicant al bunului mobil sau imobil trebuie să facă dovada calităţii sale de proprietar. Dacă bunul se află în coproprietate, acţiunea trebuie introdusă de toţi coproprietarii, acţiunea formulată numai de unul dintre ei nefiind admisibilă. De asemenea, un coproprietar nu poate revendica de la un terţ nici cotaparte din bunul aflat la indiviziune înainte de a se face partajul. Calitatea de reclamant o pot avea de asemenea: moştenitorii, creditorii ipotecari, sau creditorii chirografari pe calea acţiunii oblice. Un soţ nu beneficiază de mandatul tacit al celuilalt şi ca atare nu poate promova o acţiune în revendicare, decât cu acordul expres al celuilalt soţ. Regula generală este că proba trebuie făcută de reclamant, întrucât „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”. În favoarea pârâtului operează, din însuşi faptul posesiei, o prezumţie relativă de proprietate. Pârâtul poate invoca pentru respingerea acţiunii în revendicare prescripţia achizitivă, excepţia autorităţii lucrului judecat, dacă a doua cerere de chemare în judecată este făcută între aceleaşi părţi, are acelaşi obiect şi se întemeiază pe aceeaşi cauză, precum şi excepţia de garanţie pentru evicţiune împotriva reclamantului din acţiunea de revendicare, care ar fi obligat personal sau în calitate de succesor al celui obligat la o astfel de garanţie. Proba dreptului de proprietate este dificilă, atât datorită diversităţii modurilor de dobândire a dreptului de proprietate, cât şi datorită insuficienţei probatorii a actelor juridice de transmitere a proprietăţii. Jurisprudenţa a reţinut că proba deplină, absolută a dreptului de proprietate o constituie modurile originare de dobândire a proprietăţii, cum ar fi uzucapiunea şi ocupaţiunea, iar nu titlurile care constituie doar mijloace relative de probă. Aceste titluri, fie translative de proprietate, fie declarative, au caracterul unei simple prezumţii ale dreptului de proprietate, deduse din însăşi existenţa lor şi care nu împiedică proba contrară la stăruinţa posesorului sau din oficiu în exercitarea rolului activ al instanţei, pentru aflarea adevărului. Proba prin titluri este dificilă, deoarece orice act translativ de proprietate face dovada deplină a dreptului numai dacă reclamantul probează că emană de la un adevărat proprietar. Dar pentru ca cineva să poate fi considerat adevărat proprietar trebuie să dovedească faptul că a dobândit bunul tot de la un adevărat proprietar. Deci revendicantul ar fi ţinut să dovedească faptul că toţi transmiţătorii anteriori, din autor în autor, au avut calitatea de adevăraţi proprietari, ceea ce adesea este imposibil. O asemenea probă a fost numită probatio diabolica. Prin titlu în această materie înţelegem actul juridic, jurisdicţional sau administrativ, cu efect constitutiv, translativ sau declarativ de proprietate care generează o prezumţie relativă de proprietate în favoarea persoanei care îl invocă. Această noţiune are meritul de a înlătura dificultăţile juridice tocmai datorită efectului ce i se atribuie titlului, şi anume naşterea unei prezumţii relative şi simple în legătură cu calitatea de proprietar a persoanei care îl produce. În primul rând, relativitatea 5

În literatură s-a spus că în această situaţie instanţa va examina şi compara cele două posesii. 1/2000). O dată ce acţiunea în 6 . care recunosc numai un drept anterior. deoarece legea ocroteşte posesia. restituirea fructelor produse de bun şi acoperirea cheltuielilor efectuate în legătură cu acesta. Sub aspectul prescripţiei achizitive. donaţia. cum este vânzarea-cumpărarea. ceea ce înseamnă că oricât ar dura pasivitatea proprietarului. De la acest principiu există doua excepţii. la rândul său. relativitatea efectelor contractului nu contrazice opozabilitatea acestuia faţă de terţi. acţiunea în revendicare va fi respinsă în situaţia în care pârâtul va invoca dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. identice. cel căruia i se opune titlul poate răsturna această prezumţie. relativă. drept care s-a stins prin efectul cooperativizării. Adeverinţele eliberate de Consiliile judeţene nu pot constitui titluri de proprietate într-o acţiune în revendicare.prezumţiei conferă deţinătorului titlului recunoaşterea dreptului său până la proba contrarie făcută de partea adversă. Acţiunea în revendicare pune în discuţie dreptul de proprietate şi nu posesia. singurul titlu cu valoare probatorie este titlul de proprietate emis în baza acestui act normativ. dacă reclamantul nu poate produce dovada. în cadrul procedurii de urmărire silită. Prin titluri se înţelege nu numai actele juridice translative de proprietate. în principiu. Vechile titluri deţinute de părţi sau de autorii lor nu pot servi ca temei al acţiunii în revendicare. fiind acte provizorii. Astfel. acesta nu este decăzut din dreptul de a revendica bunul. Aceste efecte se referă la restituirea lucrului. orice acţiune introdusă de cel ce se pretinde proprietarul acelui bun se prescrie în termen de 5 ani calculaţi de la punerea în executare a ordonanţei de adjudecare. acţiunea în revendicare este imprescriptibilă din punct de vedere extinctiv. faţă de posesia care nu se trage din nici un titlu). Admiterea acţiunii în revendicare produce o serie de efecte. În alţi termeni. Astfel. Actul juridic ca titlu de proprietate este însă opozabil oricărui terţ în sensul că acesta din urmă nu poate ignora prezumţia relativă de proprietate născută în favoarea persoanei care îl invocă.. Cea de-a doua excepţia există în materia avulsiunii. ci şi pe cele declarative cum ar fi sentinţele judecătoreşti şi partajele voluntare. Într-adevăr. Codul civil instituit un termen de prescripţie extinctivă de un an. şi va da câştig de cauză aceleia din părţi care va dovedi o posesie mai bine conturată (prin posesie mai bine caracterizată se înţelege posesia de bună-credinţă faţă de posesia de rea-credinţă. dar. În materia dreptului de proprietate în sistemul Legii nr. inclusiv prin invocarea unui titlu propriu de natură să genereze o prezumţie de proprietate mai puternică. în cazul vânzării unui imobil la licitaţie publică. 18/1991 a fondului funciar (şi a legii nr. Dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. a reclamantului şi a pârâtului. pârâtul rămâne în continuare posesor. putând fi introdusă eficient indiferent de timpul scurs de la ultimul act de exercitare a dreptului de proprietate efectuat de către reclamantul ce se pretinde proprietar. o posesie utilă sau o posesie care îşi are originea într-un titlu. ci pot servi numai pentru a obţine reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului. pentru bunurile imobile şi pentru bunurile mobile. schimbul etc.

apreciindu-se că acest moment determină prin natura sa. fie la restituirea în natură a fructelor percepute. Nu se acoperă de către proprietar cheltuielile voluptuarii. el va fi obligat. explică de ce creditorul acestei obligaţii este nu numai posesorul de bună-credinţă. la creşterea valorii fondului.revendicare a fost admisă. 7 . Dacă restituirea în natură este imposibilă punct de vedere material sau juridic. Regula nu se aplică fructelor produse de bun după introducerea acţiunii în revendicare. cuvenite sau. va putea reţine în deplină proprietate fructele percepute. Cheltuielile necesare sunt acelea făcute pentru însăşi conservarea bunului. În aceste condiţii se creează o îmbogăţire fără justă cauză a adevăratului proprietar care naşte în sarcina sa o obligaţie de restituire. PROBLEMA CHELTUIELILOR FĂCUTE DE POSESORUL NEPROPRIETAR. posesorul are dreptul de a le ridica şi de a le reţine în proprietatea sa. iar cele utile în limita sporului de valoare produs. Cheltuielile necesare se acoperă integral. Proprietarul poate fi obligat să-l indemnizeze pe posesor doar pentru cheltuielile necesare şi pentru cele utile efectuate de către acesta. după caz. Este vorba despre cheltuielile efectuate de către posesorul neproprietar în legătură cu bunul posedat nelegitim. adică acela care nu a cunoscut viciile titlului său. Admiterea acţiunii în revendicare conduce la restituirea unui bun a cărui valoare a fost păstrată sau chiar mărită faţă de momentul ieşirii sale din posesia adevăratului proprietar datorită unor cheltuieli efectuate de un neproprietar de natură să îi sărăcească patrimoniul. ci şi posesorul de rea-credinţă. Astfel. Bunul se restituie liber de orice sarcini cu care el ar fi fost grevat prin voinţa posesorului neproprietar. conduc la sporirea valorii acestuia. în limita îmbogăţirii sale. În această materie urmează să deosebim situaţia posesorului de bună-credinţă de aceea a posesorului de rea-credinţă. echivalentul acestora. iar cheltuielile utile se caracterizează prin aceea că deşi nu sunt impuse de cerinţa conservării bunului. O altă problemă se ridică în ceea ce priveşte fructele produse de bun în perioada în care adevăratul proprietar a fost lipsit de stăpânirea bunului. adică acele cheltuieli pe care posesorul le-a efectuat pentru simpla lui plăcere. fără a se ajunge. către posesorul neproprietar ce a efectuat aceste cheltuieli. Posesorul de rea-credinţă nu se bucură de acest beneficiu. 5) Acţiunea în revendicare mobiliară. posesorul de bună-credinţă. Temeiul acestei obligaţii. valorificate ori nepercepute din neglijenţa sa. şi anume îmbogăţirea fără justă cauză. încetarea bunei credinţe a posesorului. după caz. În măsura în care lucrările ori amenajările aduse bunului ca urmare a unor asemenea cheltuieli se pot detaşa de bun fără a produce vreun prejudiciu. posesorul pârât este obligat să restituie bunul adevăratului proprietar. pe această cale. fie la restituirea echivalentului fructelor.

prezumţia absolută de proprietate se poate naşte în privinţa unui bun mobil incorporal. fiind supusă unor reguli care stabilesc un regim juridic diferit. Pârâtul posesor de rea-credinţă al bunului mobil poate să paralizeze acţiunea în revendicare prin invocarea prescripţiei achizitive de 30 de ani. Prezumţia absolută de proprietate instituită în favoarea posesorului de bună credinţă al bunului mobil. de la cel care care-l găseşte. acestea fiind susceptibile de o posesie efectivă. paralizează orice acţiune în revendicare. Bunurile în privinţa cărora se aplică art. pe de altă parte. 1 C. în curs de trei ani. fie că bunul mobil se află la autorul furtului sau la cel care şi-a însuşit bunul găsit. 1 C. 1909 alin. reuşeşte să facă dovada bunei credinţe. posesia acestuia capătă valoarea unei prezumţii absolute de proprietate. persoane şi la posesia terţului dobânditor. Reaua credinţă rezidă în aceea că această persoană a intrat în posesia bunului în condiţii în care a cunoscut sau putea să cunoască împrejurarea că a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului. civ. GĂSITOR SAU TERŢUL DOBÂNDITOR DE REA-CREDINŢĂ Dovedirea de către reclamant a dreptului său de proprietate este suficientă prin ea însăşi să conducă la admiterea acţiunii în revendicare. „lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. În mod excepţional. 1909 alin. poate să-l revendice. rămânând acestuia recurs în contra celui de la care-l are”. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE DE LA TERŢUL DOBÂNDITOR. fie că se află la o altă persoană care este de rea-credinţă. condiţie esenţială a prescripţiei. Astfel. cel ce a pierdut sau cel căruia i s-a furat un lucru. De exemplu. POSESOR DE BUNĂ-CREDINŢĂ Art. de ex. fără să fie trebuinţă de vreo scurgere de timp”. dacă sunt întrunite unele condiţii privitoare la bunuri. în timp ce. revendicarea acestora apare practic imposibilă. întrucât pe de o parte. valoarea oricărei probe care ar fi invocată de reclamant ar fi fără rezultat de îndată ce pârâtul. cu excepţia celei îndreptate împotriva posesorului de bună credinţă care a dobândit bunul de la găsitor sau hoţ. REVENDICAREA BUNULUI MOBIL DE LA HOŢ. „Cu toate acestea.Revendicarea bunurilor mobile se deosebeşte de revendicarea bunurilor imobile. Textul este contradictoriu. emisă de stat ori de o societate comercială pe 8 . prin această formulare improprie. civ. legiuitorul a urmărit să confere posesiei în materie mobiliară o forţă probatorie specială. În realitate. ipoteza dobândirii bunului mobil de către posesorul actual de la o persoană despre care ştie sau ar fi trebuit să ştie că nu are calitatea de proprietar. din ziua când l-a pierdut sau i s-a furat. Condiţii privitoare la bunuri. Codul civil instituie o prezumţie absolută (juris et de jure) de proprietate. considerând simplul fapt al posesiei ca fiind un adevărat titlu de proprietate care nu poate fi contracarat. După felul cum este reglementată dovada proprietăţii în materia bunurilor mobile. Astfel. sunt: bunurile mobile corporale. fără a fi trebuinţă de vreo scurgere de timp”. cu consecinţa respingerii acţiunii în revendicare intentate de către adevăratul proprietar. Cu alte cuvinte. Este cazul titlului la purtător . dispune: „lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. potrivit Codului civil. se evocă o dobândire prin efectul prescripţiei. se arată că nu este necesară scurgerea timpului.o obligaţiune.

şi anume animus şi corpus. bunul mobil trebuie să fie privit în mod individual. proprietarul bunului mobil îl închiriază unei persoane a cărei calitate de detentor precar o evidenţiază obligaţia de restituire a bunului izvorâtă din contractul de locaţiune. 1 C. adică nu a căpătat încă detenţiunea materială a bunului deşi a încheiat actul juridic translativ cu detentorul precar. Ex. 2 C. 1 909 alin. de către un terţ dobânditor de bună-credinţă al unui astfel de bun.acţiuni . Condiţii privitoare la posesia terţului dobânditor. cu bună-credinţă. paşnică. în 9 . Problema continuităţii nu se pune în acest context în care dobândirea dreptului de proprietate de către terţ este efectul aşa-numitei „prescripţii instantanee”. civ. care. 1 C. temeiul dobândirii dreptului îl va constitui nu prezumţia absolută de proprietate. 1909 alin. Art. 1909 alin. utilă şi de bună-credinţă. Dacă terţul a dobândit bunul chiar de la adevăratul proprietar. constând într-un furt sau o pierdere a bunului ulterior va atrage incidenţa art. 1909 alin. să restituie bunul mobil adevăratului proprietar. O posesie reală este aceea care presupune coexistenţa la un moment dat asupra aceleiaşi persoane a ambelor elemente ale posesiei. bunurile mobile aflate în proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale nu-şi pot schimba această situaţie juridică prin invocarea art. Utilitatea posesiei se prezumă relativ. o succesiune mobiliară. nefiind incident asupra universalităţilor juridice de ex. O desesizare involuntară. iar violenţa posesiei face destul de greu de conceput îndeplinirea celei de-a treia condiţii a posesiei.deoarece se intră în posesia efectivă a unui înscris ce constituie suportul material în care se corporalizează un bun incorporal. Art. până la proba contrarie făcută de persoana interesată. civ. nu-şi va găsi aplicarea atunci când terţul dobânditor stăpâneşte corpore alieno. Este necesar să se fi produs o desesizare voluntară din partea adevăratului proprietar. aeronavele etc. acţiunea în revendicare va fi respinsă independent de proba pe care reclamantul ar face-o cu privire la dreptul său de proprietate. 1 Cod civil trebuie interpretat ca referindu-se la dobândirea proprietăţii bunului mobil de către terţul dobânditor care. 1 C. civ. 1 C. locatarul înstrăinează bunul către o terţă persoană care intră în posesie. Terţul dobânditor poate invoca art. singura persoană îndrituită să se prevaleze de prezumţia absolută de proprietate consacrată în art. intră în posesia acestuia ca urmare a înstrăinării sale de către un detentor precar în favoarea căruia adevăratul proprietar s-a desesizat în mod voluntar. întrucât el este ţinut. civ. precum navele. Posesia utilă este posesia continuă. Aşadar. bunul mobil să nu facă parte din categoria bunurilor supuse înmatriculării. Drept urmare. care a intrat în posesia efectivă a bunului mobil. Cu încălcarea acestei obligaţii. numai dacă posesia sa este reală. şi anume un drept de creanţă. 1909 alin. Detentorul precar nu poate invoca în beneficiul său art. 1 C. civ. publică şi precară. art. pe temeiul contractului încheiat cu adevăratul proprietar. civ. condiţia bunei-credinţe. având convingerea că a dobândit bunul de la adevăratul proprietar. Condiţii privitoare la persoane. 1909 alin. 1 C. este terţul dobânditor de bunăcredinţă. în general. 1909 alin. ci convenţia translativă de proprietate. Cele trei trăsături trebuie întrunite în mod cumulativ. 1909 alin. civ.

2 C.cazul nostru. Interesul discuţiei se referă la conţinutul probei. Pentru a produce efectul „prescripţiei instantanee”. terţul dobânditor trebuie să aibă un just titlu. din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat. să se regreseze împotriva hoţului sau a găsitorului. după ce va fi fost evins de către adevăratul proprietar. terţul dobânditor crede că intrarea sa în posesie are la bază un contract de vânzare-cumpărare care. este.Condiţii generale de aplicare a art. adică un act juridic translativ de proprietate viciat prin faptul că nu provine de la adevăratul proprietar. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE PIERDUTE SAU FURATE DE LA TERŢUL DOBÂNDITOR DE BUNĂ-CREDINŢĂ Sediul materiei se află în art. dacă terţul a cunoscut sau trebuia să fi cunoscut că a tratat cu un neproprietar. civ. nemai operând „prescripţia instantanee”. 2 C. Per a contrario. a fost aceea dacă. nu va putea. este suficient ca buna-credinţă să existe la momentul intrării în posesia efectivă a bunului. Proba bunei-credinţe se face printr-o prezumţie relativă legală. civ. poate să-l revendice. în realitate. civ. în curs de trei ani. 1909 alin. civ. Cu alte cuvinte. termen a cărui depăşire conduce la respingerea acţiunii în revendicare. nu s-a încheiat. prin prezumarea existenţei celui de-al doilea element. Conform acestui text de lege. de la cel la care-l găseşte. S-a conturat un răspuns negativ. Sunt valabile pentru aplicarea acestei dispoziţii legale condiţiile privitoare la bunuri. C. Condiţii speciale de aplicare a art. terţul dobânditor nu va fi pus în situaţia de aproba în mod distinct existenţa justului titlu. Aceasta înseamnă. precum şi din punctul de vedere al termenului de trei ani. ci de la adevăratul proprietar al acestuia. fiind vorba de calitatea persoanei care înstrăinează terţului bunul mobil. printre altele. Potrivit acestei dispoziţii legale. acţiunea în revendicare va fi intentată cu succes de către adevăratul proprietar dacă va fi îndeplinit termenul menţionat. ca element component al buneicredinţe. Spre exemplu. cel ce a pierdut sau cel căruia i s-a furat un lucru. în acest mod. chiar dacă nu mai este atât de eficace încât să paralizeze acţiunea în revendicarea intentată de proprietar în trei ani de la data pierderii sau a furtului. Nu mai suntem 10 . admiţându-se. arătând că „buna-credinţă se presupune totdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua-credinţă”. Prin posesie de bună-credinţă în materia prescripţiei instantanee se înţelege posesia exercitată de o persoană care are convingerea sinceră că a dobândit bunul mobil nu de la un simplu detentor precar. că buna-credinţă a terţului dobânditor. în sensul de a exista numai în imaginaţia posesorului. este adevăratul proprietar. în orice caz. precum şi acelea care se referă la posesia terţului dobânditor. indispensabilă pentru a-i asigura „recursul” împotriva hoţului sau găsitorului de la care a dobândit bunul. căci în includerea justului titlu în sfera bunei credinţe determină posibilitatea ca. distinct de buna-credinţă. 1909 alin. poate fi putativ. Elementele de diferenţiere se manifestă la nivelul condiţiilor privitoare la persoane. să se ajungă la dovedirea celui dintâi. O problemă controversată. că justul titlu. 2 C. Terţul dobândeşte bunul de la hoţ sau de la cel care şi-a însuşit nelegitim bunul pierdut de către adevăratul proprietar. 1909 alin. rămânând acestuia recurs în contra celui de la care-l are.

fiind în consecinţă. bunul nu se află la momentul introducerii acţiunii în revendicare la hoţ sau la găsitor. legiuitorul a considerat că dobândirea bunului în condiţii care. 7/1996. Ca şi în ipoteza reglementată în art. această persoană urmând a fi proprietarul şi nu terţul căci acesta din urmă poate pretinde proprietarului însuşi restituirea sumei plătite hoţului sau găsitorului cu titlu de preţ. civ. dar proprietarul va trebui să plătească terţului o sumă de bani egală cu preţul pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi bunul respectiv. ieşirea. imprescriptibilă. Pe de altă parte. în aceste situaţii acţiunea în revendicare mobiliară se derulează în regimul dreptului comun. Astfel. 1910 C. fără voia sa. exercitată în legătură cu asemenea bunuri. produse în temeiul unui contract prin care bunul se încredinţează temporar unui detentor precar. 11 . bursa de mărfuri). civ. acţiunea în revendicare mobiliară este admisă. prin natura lor sunt susceptibile de a întări buna-credinţă a terţului rămâne insuficientă pentru a justifica acţiunea unei „prescripţii instantanee”. proprietarul originar nu poate să ia înapoi decât întorcând posesorului preţul ce l-a costat”. 1910 C.Aşadar. precizează că „dacă posesorul actual al lucrului. posesia terţului dobânditor. desesizarea involuntară şi termenul de trei ani. însă este aptă să-l protejeze pe terţ de riscul insolvabilităţii hotului sau a găsitorului. precum şi dacă dovedeşte dreptul de proprietate asupra bunului. Această sumă va putea fi recuperată de la hoţ sau de la găsitor pe calea unei acţiuni în despăgubiri introduse ulterior împotriva acestuia de către adevăra tul proprietar. cuprinde în domeniul său de aplicare condiţiile privitoare la bunuri. Acţiunea în revendicare va fi admisă numai dacă introducerea acesteia va avea loc în termen de trei ani de la data furtului sau.deci în prezenţa unei desesizări voluntare. Cu însuşirea bunului prin săvârşirea infracţiuni de furt este asimilată desesizarea produsă pe calea tâlhăriei ori pe aceea a pirateriei. căci. fizică sau juridică. acţiunea în revendicare mobiliară va fi admisă dacă adevăratul proprietar o introduce în maximum trei ani de la data pierderii sau furtului. Termenului de trei ani a fost apreciat ca fiind un termen de decădere. 1910 va fi incidentă atunci când terţul a dobândit bunul mobil într-un spaţiu în care se derulează în mod obişnuit operaţii de înstrăinare a unor bunuri de aceeaşi natură (de exemplu. după caz.republicată. civ. 6) Acţiunile de carte funciară reglementate de Legea nr. 1909 alin. a bunului din posesia sa. Art. a pierderii. sau de la un neguţător care vinde asemenea lucruri. Acest risc este întotdeauna asumat de persoana care are la îndemână regresul împotriva hotului sau a găsitorului. Regula specială instituită de art.. 2 C. furat sau pierdut la cumpărat la bâlci sau la târg. în cadrul unei vânzări prin licitaţie publică sau de la o persoană. sau la o vindere publică. ce are calitatea de subiect de drept comercial. REVENDICAREA BUNURILOR MOBILE PIERDUTE SAU FURATE DE LA TERŢUL DE BUNĂ-CREDINŢĂ CARE LE-A DOBÂNDIT ÎN ANUMITE CONDIŢII Art. identitatea dintre bunul revendicat şi bunul pierdut ori furat.

precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea. impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. intabularea sau radierea dreptului real. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata.In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara.Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara . de buna-credinta. la cerere. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. In urma admiterii actiunii. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept. trei ani de la data 12 . transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta obligatie. de bunacredinta. daca prin isncriere. care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. pentru ca aceasta sa dispuna. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. precum si impotriva succesorilor sai. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit. actiunea in prestatie tabulara se respinge. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. actul juridic cu data certa. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare. dreptul a fost gresit calificat. operatiunea rectificarii se face. a)Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile. prin hotarare. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare.

dar daca il incheie singur. c) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia personal. amintim art 129 alin 4 din Codul familiei. atat cele privitoare la un bun (ut singuli).inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune b)Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. Daca minorul incheie actul fara aceasta incuviintare si actul este lezionar. consta in aptitudinea lui de a-si exercita drepturile civile si a-si asuma obligatii civile prin incheierea. Actele de administrare. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. prin raportarea lor la minorul de 14-18 ani. daca notarea. actele de administrare. capacitatea de exercitiu restransa va incepe pe data ridicarii interdictiei. iar aceasta se ridica in intervalul 14-18 ani. faptului sau raportului juridic notat. a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. 7) Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice. de jumatate din ceea ce ar fi putut dispune daca ar fi fost major (art 807 Cod civil) b) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia valabil. personal. depozitul special la CEC. Actele de administrare a patrimoniului sunt acte care in raport cu un anumit bun sunt de dispozitie. daca a implinit 16 ani. Continutul capacitatii de exercitiu restransa. insa actul nu este lezionar. care se refera la “instrainarea bunurilor supuse pieirii sau stricaciunii” si la instrainarea bunurilor “devenite nefolositoare pentru minor” daca valoarea acestora nu depaseste 250 lei (de lege ferenda suma de 250 de lei trebuie revazuta.” Actele juridice ale minorului cu capacitate restransa se incheie de catre acesta cu incuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui. Clasificarea cuprinde urmatoarele categorii. el este perfect valabil. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. a unor acte juridice civile. daca nu sunt lezionare. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea. limita valorii bunului trebuind stabilita la un nivel superior) . dar cu dubla 13 . el este anulabil pentru leziune. indiferent din ce cauza. Pentru a determina acest continut apare utila clasificarea actelor juridice civile. Daca minorul a fost pus sub interdictie. a) Acte juridice civile pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia valabil personal si singur: actele pe care le putea incheia pana la implinirea varstei de 14 ani (acte de conservare si acte marunte). Caracteristicile definitorii ale capacitatii de exercitiu restranse sunt: apartine numai minorilor intre 14 si 18 ani. numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal. Potrivit art 9 din D 31/1954 “minorul care a implinit varsta de 14 ani are capacitate de exercitiu restransa. poate dispune prin testament. fara incuviintare. contractul de antrepriza pentru repararea unui bun. cat si cele care privesc patrimoniul minorului: inchirierea unui bun. dar privite in raport cu intregul patrimoniu are ca fuialitate o judicioasa utilizare a patrimoniului: Ca exemplu.

ca subiect de drepturi şi obligaţii. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” o art 128 “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore . chiar si acceptarea unei succesiuni. Art. adică are calitatea de a fi subiect de drept civil. Întinderea capacităţii de folosinţă a persoanei 14 . iar prin capacitate de folosinţă înţelegem aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii. 31/1954. cand se dobandeste capacitatea de exercitiu. 4 din Decretul nr. Dimensiunile capacităţii de folosinţă a persoanei juridice sunt determinate de scopul pentru care aceasta a fost înfiinţată. rezultă că nici capacitatea de folosinţă nu este aceeaşi pentru toate persoanele juridice. Referindu-ne la începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. săvârşind acte juridice. persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei. prin actul de înfiinţare al celor care o constituie. capacitatea civilă cuprinde două elemente fundamentale: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu (art. statul este persoană juridică în raporturile în care participă nemijlocit. Potrivit art. stabilit prin actul de înfiinţare sau statut. Prin capacitate de exerciţiu se înţelege aptitudinea unei persoane de a-şi exercita drepturile şi a-şi asuma obligaţii. daca minorul este pus sub interdictie judecatoreasca (ceea ce il face sa devina lipsit de capacitate de exercitiu). sotul. prin moarte (cand inceteaza si capacitatea de folosinta). Are loc in urmatoarele cazuri: la implinirea varstei de 18 ani. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. este calificata de doctrina ca act de dispozitie) d) Acte juridice civile interzise minorului de 14-18 ani (dar permise majorului). recunoscut de organul competent să verifice dacă sunt întrunite cerinţele legii pentru ca acea persoană juridică să ia fiinţă ori prin actul de înfiinţare al celor ce o constituie cu prealabila autorizare a organului competent a aprecia oportunitatea înfiinţării ei.1 din Decretul nr.incuviintare (a ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare): actele de dispozitie: instrainarea. amintim dispoziţiile art. 34 alin. ipoteca. Fiecare persoană fizică şi persoană juridică are capacitate civilă. de o parte si minor de alta. Potrivit art.” Incetarea capacitatii de exercitiu restransa. nici chiar cu incuviintare. daca femeia se casatoreste inainte de 18 ani (de la 16 ani. acestea sunt prevazute de Codul familiei: o art 133 alin 3 “minorul nu poate sa faca. Deoarece scopul diferă de la o persoană juridică la alta. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice prevede: “capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor”. care precizează că persoana juridică ia fiinţă prin actul de dispoziţie al organului competent de stat. iar in anumite conditii chiar de la 15 ani). renuntarea la un drept. în nume propriu. În reglementarea legală. aceasta diferind după specialitatea fiecăreia. 28 din Decretul 31/1954. 25 din Decret. grevarea cu o sarcina reala (gaj. 5 din Decretul 31/1954). 8) Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice.

prevăzut de actul constitutiv. iar pe de altă parte. 32/1994 privind sponsorizarea. cât şi faţă de terţi. capacitatea unor forme de societăţi comerciale este restrânsă şi mai mult.juridice este limitată. în conformitate cu art. se pune întrebarea dacă aceasta poate să facă şi să primească liberalităţi. în scopul obţinerii profiturilor. În vederea participării la viaţa juridică prin încheierea de acte juridice. 40 alin. în limitele puterilor ce le-au fost conferite sunt actele persoanei juridice însăşi. în măsura în care acestea sunt în legătură cu obiectul activităţii comerciale şi servesc scopului realizării acestuia. Din principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice decurge o altă caracteristică a acesteia. 15 . se poate realiza prin trei modalităţi juridice: comasare. Reglementarea capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice este cuprinsă în art. 31/1954: persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. până la această dată societatea având o capacitate restrânsă la actele necesare pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil. Capacitatea de folosinţă deplină a societăţilor comerciale se dobândeşte din momentul înmatriculării în Registrul Comerţului (art. comparativ cu alte forme. Astfel aceasta cuprinde în sfera sa aptitudinea generală de a avea toate drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. existente sub acest aspect între persoanele fizice. în temeiul specialităţii acestei capacităţi. care servesc la realizarea scopului pentru care a fost creată. anume diversitatea. la actele de comerţ. 31/1990). desemnând organele care au dreptul să o angajeze. că fiecare societatea comercială poate efectua numai acte juridice care servesc realizării obiectului de activitate propriu. 31/1990 privind societăţile comerciale. Dată fiind limitarea capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ia sfârşit prin încetarea fiinţei acesteia. Pentru societăţile comerciale. 9) Capacitatea succesorală. 2 din Legea nr. Un argument în plus pentru această opinie acceptată. 40 din Decretul nr. faptele ilicite atrag şi răspunderea personală a celui care le-a săvârşit. care. 35-36 din Decretul nr. bunurile dobândite sunt folosite tot în desfăşurarea operaţiunilor comerciale indiferent de provenienţa lor. faptele licite sau ilicite săvârşite de organele sale obligă însăţi persoana juridică. prin contrast cu unicitatea şi egalitarismul. S-a considerat ca fiind admisibil ca societatea să facă şi să primească liberalităţi. că potrivit dispoziţiilor art. atât faţă de persoana juridică. de pe o parte. 31/1954. principiul specialităţii capacităţii de folosinţă înseamnă. capacitatea de folosinţă se limitează la actele de comerţ şi că prin legi speciale.1 al Legii nr.1 alin. legea conferă persoanei juridice capacitatea de exerciţiu. dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcţiilor. divizare sau dizolvare. fiind şi dispoziţiile Legii nr. actele juridice făcute de organele persoanei juridice.

nationalitate. iar in caz de deces al mostenitorului care a fost in viata la data deschiderii succesiunii cu certificat de deces al mostenitorului sau hotarare judecatoreasca declarativa de moarte. In cazul mostenirii prin reprezentare. Pentru a culege mostenirea.Potrivit art. Legea nu conditioneaza capacitatea succesorala de durata vietii mostenitorului dupa data deschiderii 16 . mostenitorul legal ( in nume propriu sau prin reprezentare) ori testamentar – supravietuind un timp cat de scurt defunctului – dobandeste el succesiunea acestuia din urma. religie.civ. adica capacitatea de a mosteni. fie la dovada momentului deschiderii mostenirii in perioada existentei persoanei cu vocatie succesorala. In cazul mostenirii in nume propriu. Dovada se face cu actele de stare civila. specifica numai mostenirii legale. si care poate sa fie mostenitorul in cauza prin reprezentanti legali (daca este cazul). etnie. mostenitorul (unul sau mai multi) cu vocatie succesorala legala (reprezentat) decedat la data deschiderii succesiunii. care nu trebuie sa fie confundata cu mostenirea in nume propriu sau prin reprezentare. avere sau origine sociala ( art. din care rezulta ca moartea mostenitorului a intervenit dupa deschiderea succesiunii persoanei interesate putand dovedi contrariul prin orice mijloc de proba admis de lege. subsecventa). el trebuie sa dovedeasca “existenta sa “ in momentul deschiderii succesiunii. mostenitorul pretinde drepturile succesorale in virtutea calitatii personale de mostenitor legal sau testamentar. gradul si dreptul acestuia. chiar daca nu a acceptat. dobandirea mostenirii are loc prin “retransmitere”. Rezulta ca orice persoana care exista la momentul deschiderii succesiunii are capacitate succesorala. In caz de retransmitere a mostenirii. Cu alte cuvinte. 654 C.1169 C. dovada vizeaza nu numai si nu atat existenta persoanei. opinie. limba. apartenenta politica. Persoanele fizice in viata la data deschiderii mostenirii au capacitate succesorala fara deosebire de rasa. fiindca exista in momentul deschiderii succesiunii si in legatura cu persoanele care nu au capacitate succesorala fiindca nu mai exista in acel moment.” pentru a putea succede trebuie neaparat ca persoana care succede sa existe la momentul deschiderii succesiunii”. 4 din Constitutie). In Atari conditiise impun unele precizari in legatura cu persoanele care au capacitate succesorala. In acest caz. dar nici nu a repudiat-o si – confundata cu a sa proprie – o lasa propriilor sai mostenitori legali sau testamentar (mostenire succesiva. Dovada existentei in momentul deschiderii succesiunii incumba aceluia care pretinde drepturi asupra mostenirii. iar reprezentatul era decedat la acea data. sex. Intrucat dovada vizeaza existenta in raport cu momentul deschiderii succesiunii. ci mai ales corelatia ei cu momentul mortii celui care lasa mostenirea.civ. de a culege o succesiune. urcand in locul. dar si succesorii sai in drepturi. reprezentatul trebuie sa dovedeasca ca el personal are capacitate succesorala “existenta sa” la data deschiderii succesiunii. in cazul in care mostenitorul a fost in viata la data deschiderii succesiunii fiind reclamata de proprii sai succesori in drepturi. ea se poate referi fie la dovada existentei persoanei in momentul deschiderii succesiunii. pentru ca nu se reprezinta decat persoanele decedate.. art.. In aceasta din urma ipoteza.

civ. In aceast sens. Aceasta regula prevazuta de C. Desigur. dar nu ca parte componenta a patrimoniului mostenit de la disparutul declarat mort cu efect retroactiv. In toate aceste cazuri. nu poate vatama 17 . pana la urma. cel care pretinde mostenirea in numele copilului. 19 din Dec. fiindca acest drept. 31/1954 prevede ca “ cel disparut este socotit in viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva”. data conceptiei copilului. copilul se va bucura de dreptul la mostenire. insa numai daca el se naste viu. drepturile sale succesorale trec la proprii sai mostenitori ca parte componenta a partimoniului succesoral lasat de el. cu toate ca are ca obiect o universalitate. ci in calitate de mostenitor cu vocatie proprie.654. desi sotul supravietuitor nu avea vocatie la mostenirea lasata de socrii lui. Astfel se explica posibilitatea unei persoane de a beneficia. la moartea parintelui unuia dintre soti.” Rezulta ca legea. tot ce s-a primit din mostenire in numele disparutului va trebui restituit mostenitorilor care au fost inlaturati de la mostenire prin prezenta disparutului sau ale caror cote-parti din mostenire au fost astfel micsorate. indiferent daca a intervenit sau nu o hotarare judecatoreasca declatativa de disparitie si indiferent de timpul care ar fi trecut de la disparitia persoanei.7 alin. C. Insa capacitatea succesorala a disparutului este numai provizorie. Daca aceste dovezi au fost facute. Persoanele disparute au. De exemplu. urmata de moartea sotului mostenitor. art. definitivandu-se prin reaparitia lui sau prin constatarea fizica a mortii lui. situarea acestei date inainte de momentul deschiderii succesiunii si ca el s-a nascut viu. Aceasta inseamna ca persoana disparuta este considerata a fi in viata. ei vor putea culege.31/1954 “ drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune. asadar.mostenirii. recunoaste existenta copilului (qui in utero est) din ziua conceptiei. cu conditia sa se nasca viu. Capacitatea succesorala a disparutului se desfiinteaza cu caracter retroactiv daca se constata fizic sau prin hotarare judecatoreasca definitiva declarativa de moarte ca nu mai exista la data mortii celui care lasa mostenirea. intervenita dupa deschiderea mostenirii ori declararea prin hotarare judecatoreasca definitiva a mortii lui. respectiv pastra drepturile mostenite. este consacrata cu caracter general – dupa regula dreptului roman – si prin art.2 din Dec. Fiind vorba de fapte materiale. urmasii lui care au dreptul sa-l reprezinte succesoral vor pastra cota lui parte din mostenire. persoana disparuta are capacitate succesorala.civ. in materie de mostenire. ca parte componenta a patrimoniului succesoral lasat de el. in interesul copilului. stabilindu-se ca data a mortii o data ulterioara deschiderii mostenirii la care are vocatie succesorala. Cu toate ca existenta persoanelor fizice incepe din ziua nasterii. de asemenea. cu singura conditie de a se naste viu si nu viabil – art. capacitate succesorala. Daca mostenitorul moare imediat dupa deschiderea mostenirii. de bunurile lasate de o alta persoana fata de care nu avea vocatie succesorala (nici legala nici testamentara). In acest caz. trebuie sa dovedeasca cu orice mijloace de proba admise de lege. partea acestuia din mostenirea parintelui va fi culeasa de sotul supravietuitor. consacra expres capacitatea succesorala de la conceptiune.

interesele lui. Gh. copilul nu va putea mosteni nici chiar pe cale testamentara. in conditiile prevazute de lege pentru reprezentarea succesorala. In cazul persoanelor fizice insa. deci. dar in nume propriu. nefiind posibila stabilirea cu exactitate a momentului conceptiei. nu vor avea drept asupra partii din mostenirea lui de cuius ce s-ar fi cuvenit persoanei predecedate daca persoana predecedata ar fi existat la data deschiderii mostenirii.61 din C. chiar daca aceasta problema nu coincide cu problema stabilirii filiatiei. succesorii in drepturi ai persoanei predecedate.31/1954). nefiind subiecte de drept. art. putand si abandona bunurile succesorale daca administrarea si lichidarea mostenirii ar fi prea impovaratoare. iar nu prin reprezentare sau 18 . pe care urmeaza sa-l mosteneasca (de ex. Beleiu ca prezumtia legala privitoare la perioada conceptiei (in material mostenirii intereseaza numai perioada maxima de 300 zile de gestatie) are – ca atare – o aplicabilitate generala si. Consideram insa. Numai ca aceasta prezumtie este prevazuta de lege in material stabilirii filiatiei fata de tata. implicit si in mod necesar s-a stabilit si capacitatea succesorala a copilului nascut dupa moartea tatalui. 654 C. copilul nascut dupa 300 zile de la moartea fratelui nu poate reclama mostenirea in aceasta calitate. Daca se stabileste ca defunctul nu putea fi tatal copilului pentru ca acesta s-a nascut dupa 300 zile. deci nu vor putea mosteni. In legatura cu dovada conceptiunii. De exemplu. nu se pun probleme. partea de mostenire care s-ar fi cuvenit persoanei predecedate va fi culeasa – in cadrul mostenirii legale – de descendentii sai.civ. M. Eliescu. Astfel fiind. astfel incat el va raspunde de datoriile mostenirii in limita activului. s-a pus problema daca aplicarea ei poate fi extinsa si la materia succesiunii. Statescu.19 din Dec. persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au incetat sa existe mai inainte de data deschiderii succesiunii nu mai au capacitate succesorala. cel care pretinde mostenirea in aceasta calitate trebuie sa dovedeasca ca a existat in momentul deschiderii succesiunii – art.Persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au incetat sa existe Deoarece au capacitate succesorala numai persoanele care “exista” la data derschiderii succesiunii. ea fiind culeasa de mostenitorii in viata (eventual chiar si de descendentii persoanei predecedate. cum ar fi C. alaturi de alti autori. respectiv pentru stabilirea capacitatii succesorale a copilului? Daca problema stabilirii capacitatii succesorale se confunda cu aceea a stabilirii filiatiei. Asa fiind. cand se pune problema mostenirii unui frate decedat cu mai putin sau mai mult de 300 zile inainte de nasterea copilului care pretinde drepturi asupra mostenirii in calitate de frate sau sora. deoarece “acceptarea mostenirii cuvenita unui minor… va fi socotita intotdeauna ca fiind facuta sub beneficiu de inventar“ (art. deoarece stabilindu-se paternitatea. copilul nascut cel mult la 300 zile dupa moartea sotului mamei). intrucat nu a avut capacitate succesorala la data deschiderii succesiunii. stabileste o prezumtie legala cu privire la perioada conceptiei ( timpul cuprins intre a treisuta si a o sutaoptsprezecea zi dinaintea nasterii copilului).fam. se impune a fi luata in considerare si in privinta stabilirii capacitatii succesorale. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite.

Astfel. In dreptul roman. in domeniul devolutiunii legale a mostenirii. in cazul in care mai multe persoane au murit in aceeasi imprejurare. fara sa se poata stabili daca una a supravietuit alteia. 21 din Decretul 31/1954. Potrivit art. Intr-adevar. de cele mai multe ori. daca moartea se produce cu ocazia unei catastrofe aeriene sau feroviare sau cu ocazia prabusirii unei constructii din cauza cutremurului de pamant. in cazul comorientilor – commorientes sau simul periunt . deci capacitatea succesorala a vreunuia dintre ei in momentul mortii celuilalt sot. Inseamna ca mostenirile lasate de soti vor fi culese. daca s-ar prezuma. decedeaza in aceeasi imprejurare fara a se putea stabili care dintre ei a supravietuit celuilalt. unii autori mai adauga inca o conditie si anume ca intre persoanele in cauza sa existe vocatie succesorala reciproca pentru ca numai intr-o astfel de situatie intereseaza a se stabili cu precizie momentul mortii fiecaruia. prezumandu-se moartea lor concomitenta. Tot astfel. socotindu-se arbitrara. indiscutabil. cunoscute de dreptul roman si de legislatiile ulterioare. De exemplu. in astfel de conditii incat nu se poate stabili daca una a supravietuit alteia. deci. daca – nefiind rude si nici soti – unul dintre comorienti a facut testament in favoarea celuilalt. cea mai justa. Rezulta ca prin comorienti trebuie sa intelegem: doua sau mai multe persoane. problema comorientilor nu se pune.21 din Decretul 31/1954 este 19 . ceea ce evident nu ar fi echitabil. chiar si in literatura juridica a tarilor unde legislatia o prevede. daca comorientii au fost casatoriti. fiind in viata la data deschiderii succesiunii. La aceste trei conditii stabilite de lege. In schimb. de exemplu. Deci art. solutie ce ar fi. avand vocatie succesorala reciproca si ca mostenitori legali ai parintilor lor. nici unul nu va putea dovedi “existenta”. sotul de rea credinta nu are vocatie succesorala la mostenirea sotului de buna credinta. In alte cazuri. el ar mosteni – in concurs cu parintii sotiei – jumatate din mostenirea ei plus obiectele apartinand gospodariei casnice si darurile de nunta. Dintre cele doua solutii. constatandu-se ca unul dintre ei a fost de rea credinta la incheierea casatoriei(casatoria putativa). Decretul nr. legatul devine caduc din lipsa capacitatii succesorale a legatarului. puteau mosteni. prezumtia supravietuirii in functie de varsta si sex fiind criticata. ele sunt socotite ca au murit deodata. sex. ce importanta mai are rezistenta fizica in functie de varsta. prezumtia mortii concomitente apare. decedate in aceeasi imprejurare. daca intre comorienti nu exista o legatura de sange. in lumina prezumtiei mortii concomitente. ca fiind si mai echitabila. bunuri care s-ar transmite in cadrul mostenirii lasate de el parintilor lui. se considera ca ei au murit deodata. ca sotul a supravietuit sotiei. daca sotii. ca doua mosteniri distincte. dar casatoria se declara nula sau se anuleaza dupa decesul sotilor. Deci parintii sotului ar culege o buna parte din bunurile sotiei fiului. a persoanei in cauza? In plus. Daca comorientii au mostenitori diferiti.se prezuma ca persoanele socotite mai puternice dupa sex si varsta au supravietuit si. problema prezinta importanta chiar daca ei nu au vocatie succesorala reciproca . Daca nu exista o astfel de relatie.retransmitere). de exemplu. 31/1954 a consacrat prezumtia mortii concomitente. de catre parintii fiecaruia.

fara ca una dintre ele sa poate beneficia de mostenirea lasata de cealalta persoana sau de celelalte persoane.21 din Decretul 31/1954. daca doua sau mai multe persoane au disparut fara a se putea constata direct moartea lor si. Aceasta solutie se impune nu numai pentru ca este singura in dreptul nostru. definitive. legale sau testamentare. dar nu si in aceeasi imprejurare . ci mai ales pentru ca ea decurge din textul C. iar minutul mortii nu poate fi stabilit.aplicabil nu numai in cazul vocatiei succesorale reciproce. ele sunt socotite ca au murit deodata. Este posibila si pastrarea textului actual al art. Inseamna ca. echitabila si legala in toate ipotezele. aceeasi zi ? Se considera ca in toate cazurile singura solutie posibila este tot aceea prevazuta de art. Intr-adevar. urmand ca mostenirile sa fie considerate deschise in acelasi timp pentru toate persoanele in cauza si diferite. solutia mortii concomitente fiind logica. de lege ferenda. 21 din Decretul 31/1954. ci din cauza bolilor de care sufereau persoanele in cauza. deci fara a se putea stabili ordinea deceselor si care nu sunt comorienti. daca moartea a survenit in aceeasi zi si ora.civ. Ce solutie urmeaza a se adopta in privinta momentului mortii si drept consecinta a capacitatii succesorale. ci in toate cazurile in care nu se poate stabili cu certitudine daca una a supravietuit alteia. atat in domeniul mostenirii legale cat si al celei testamentare. 21 din Decretul 31/1954 consacra expres o solutie care s-ar impune si in lipsa lui si nu numai in cazul persoanelor care au murit in “aceeasi imprejurare”. de lege ferenda. aplicabil in materie. ele sunt socotite ca au murit deodata sau. ar urma sa fie inlaturata. adica prezumtia mortii concomitente cu consecinta lipsei capacitatii succesorale reciproce sau unilaterale. dar si unilaterale. textul corespunzator ar urma sa fie formulat in felul urmator: in cazul in care mai multe persoane au murit in astfel de imprejurari incat nu se poate stabili daca una a supravietuit alteia. drepturile succesorale nu pot fi recunoscute din lipsa capacitatii succesorale. 1169. in sensul art. Problema care se pune este de a sti ce solutie urmeaza a fi adoptata in cazul in care doua sau mai multe persoane fizice cu vocatie succesorala reciproca sau unilaterala. notariatul public competent a desfasura procedura succesiunii necontencioasa sau de catre instanta chemata sa resolve litigiul succesoral in conditiile in care prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte s-a hotarat ca data a mortii pentru ambele persoane disparate. innseamna ca in situatia imposibilitatii dovedirii supravietuirii. legala sau testamentara decedeaza in acelasi timp.21 din Decretul 31/1954? Astfel.actori incumbit probation – art. respectiv predecesul uneia fata de cealalta. separate mostenitorilor fiecareia dintre persoanele decedate in acelasi timp. din aceasta cauza nu se poate dovedi ca au murit in aceeasi imprejurare. si mai simplu: daca in cazul mortii mai multor persoane nu se poate stabili faptul ca una a supravietuit alteia. tot astfel. conditia referitoare la aceeasi imprejurare este inutila si. aratandu-se insa ca dispozitiile se aplica si in cazul in care nu se poate dovedi 20 . daca capacitatea succesorala se recunoaste numai persoanei care exista la data deschiderii succesiunii si dovada acestei existente trebuie sa fie facuta de cel care reclama mostenirea . Deci. Rezulta ca art.

Reprezinta obiectivul urmarit la incheierea actului. Art. Pe langa conditiile generale de valabilitate ale contractelor trebuie indeplinite si unele specifice altor operatiuni juridice. iar dobanditorul cesionar. Pentru a fi valabila cauza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: cauza sa existe –art966 Cod civil. Obiectul cesiunii este reprezentat de orice creanta. cauza sa fie licita si morala-cauza este nelicita cand este prohibita de legi. Se instituie doua prezumtii: valabilitatea cauzei si existenta ei. Cauza este o conditie de fond. Creditorul care transmite se numeste cedent. 11) Cesiunea de creanţă. Cesiunea de creanta este un contract consensual si se incheie valabil prin simplul acord de vointa. Art. cand este contrara bunelor moravuri si ordinii publice. cesiunea s-a facut la un alt creditor al cedentului pentru plata creantei sale. esentiala de validitate. 10) Cauza actului juridic civil. inclusiv de lege lata.1404-Cod civil-retractul litigios nu poate fi invocat in urmatoarele cazuri: cesiunea sa facut unui comostenitor. Este contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta cu titlu oneros sau gratuit unei alte persoane. Prin cesiune se transmite dreptul de la cedent la cesionar.967-Cod civil-conventia este valabila cu toate ca cauza nu este exxpresa si este prezumata pana la proba contrara. cesiunea s-a facut proprietarului unui imobil care a fost ipotecat pentru a garanta creanta litigioasa. generala a actului juridic civil. cauza sa fie reala-cauza este falsa daca exista eroare asupra motivului determinant ceea ce atrage nulitatea relativa a actului. 21 . 12) Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată. Daca se instraineaza o creanta litigioasa cu titlu oneros se poate exercita retractul litigios.identitatea de cauza a mortii. Debitorului cedat i se aduc la cunostinta clauzele contractului de cesiune prin notificare sau debitorul poate accepta cesiunea printr-un inscris autentic pentru a fi opozabila tertilor. Nerespectarea acestei conditii atrage nulitatea absoluta a actului. O asemenea reglementare. ar prezenta avantajul prevenirii oricaror controverse in literatura juridica sau situatii neuniforme in practica judecatoreasca. Daca cesiunea se transmite cu titlu oneros cedentul are o obligatie de garantie fata de cesionar. creanta se transmite la valoarea ei nominala.

terenurile destinate împăduririlor. 54/1958 stabileşte: „Înstrăinarea. precum şi între acestea din urmă şi particulari . a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor. amenajări piscicole. –Din cuprinsul Legii nr. folosinţa şi dispoziţia 22 . prin vânzare. Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari – persoane fizice şi persoane juridice de tip privat . de transport al energiei electrice şi gazelor naturale . alte amenajări ale localităţilor. din care fac parte : terenuri folosite pentru transporturi . terenuri cu vegetaţie forestieră . daca prorpietarul constructiei nu este si proprietar al terenului. se pot desprinde cel puţin trei principii majore: principiul liberei circulaţii juridice a terenurilor. dacă acestea sunt cuprinse în amenajamentele silvice. al vecinilor ori al arendaşilor” (art. exploatări miniere şi petroliere . de la aceasta neregula existe si exceptii astfel: art. 54/1998 (dar şi din ansamblul legislaţiei în materie: Legea nr. În funcţie de destinaţie . În acest sens Legea nr. ci este titularul unui drept de superficie. terenurile neproductive – râpe . care se împart în : terenuri agricole productive : terenuri arabile .813-Cod civil-pentru contractul de donatie este necesara forma inscrisului autentic. pepinierele viticole . Codul civil.16/1994 a arendei etc. 54/1998. terenuri folosite pentru construcţii şi instalaţii hidrotehnice . In celelalte cazuri constructiile se instraineaza conform principiului consensualismului. între persoanele juridice de tip public . Dreptul de proprietate este acel drept real care conferă titularului său posesia . ansamblurile şi siturile istorice şi altele asemenea. terenurile se clasifică astfel : terenuri cu destinaţie agricolă . terenuri cu destinaţie forestieră . viile . exista in acest sens dreptul de proprietate. 18/1991. De aceea . Circulaţia terenurilor potrivit Legii nr. fâneţele . principiul potrivit căruia înstrăinarea terenurilor prin vânzare se va face cu respectarea dreptului de preemţiune. 13) Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată.. instrainarea este valabila conform principiului consensualismului.Constructiile pot fi instrainate prin simplul acord de vointa al partilor. unele norme juridice cu privire la terenuri aparţin dreptului public . 5). bolovănişuri . In cazul in care proprietarul terenului este si proprietarul constructiei se impune instrainarea in forma autentica. Pentru ca cetatenii sa poata avea dreptul la terenuri. terenuri cu destinaţie specială . iar altele aparţin dreptului privat . păşunile . fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale. monumentele naturii . rezervaţiile . plajele . principiul potrivit căruia înscrisul autentic este o condiţie de validitate a înstrăinării terenurilor. pentru instrainarea unor constructii este necesara o aprobare prealabila. din care fac parte: terenurile împădurite. aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile . terenuri aflate permanent sub ape : albiile cursurilor de ape . pomicole. livezile . terenuri din intravilan . Legea nr.

destinate cercetării şi producerii seminţelor şi materialului săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasă . pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate . cu respectarea normelor juridice în vigoare . 2 din lege nr. Articolul 1310 Cod civil consacră principiul liberei circulaţii a bunurilor susceptibile de a forma obiectul dreptului de proprietate . 18/1991. se emite persoanelor îndreptăţite ( soţ . soţie ) . Titlul de proprietate se emite de către Comisia judeţeană de aplicare a Legii fondului funciar . prin art. art. care sunt scoase din circuitul civil . pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii . în putere proprie şi în interes propriu . adică să nu fie ocupate de construcţii sau să nu fi făcut obiectul punerii în posesie în favoarea altor persoane cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate . urmând ca pentru ieşirea din indiviziune . cu condiţia ca acestea să fie libere . asupra datei la care va avea loc punerea în posesie . Art. procese verbale de punere în posesie sau titlul de proprietate .După forma dreptului de proprietate asupra terenurilor . aparţin domeniului public al statului şi rămân în administrarea acestora – art. 1 stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care solicită să li se constituie un drept de proprietate asupra terenurilor care 23 . pe vechile amplasamente . 2 alin. 18/1991 au fost declarate inalienabile temporar anumite bunuri imobile . Tot articolul 1310 stabileşte şi excepţia de la această regulă . 1 din legea nr. exclusiv şi perpetuu. 19 alin. 1 . cum este situaţia terenurilor agricole asupra cărora s-a constituit dreptul de proprietate .Prin legea nr. pot fi vândute doar numai de anumite persoane sau numai în anumite condiţii . Terenurile proprietate de stat administrate de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice . pentru cetăţenii în viaţă . care se referă la bunuri . 1/2000 . care deşi nu sunt declarate inalienabile . persoanele care au domiciliul în alte localităţi şi cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate . 18/1991 . pe baza documentelor înaintate de către comisiile locale . iar în zonele de câmpie . 14 alin. după validarea propunerilor înaintate de către comisii Titlul de proprietate . Aceste prohibiţii pot fi absolute . În acest scop . care prin natura lor sau printr-o declaraţie a legii sunt de uz public şi deci inalienabile . terenurile se clasifică în: terenuri aflate în proprietate privată. 43 din lege.asupra unui bun . 1/2000 prevede că drepturile dobândite cu respectarea prevederilor legii fondului funciar . cu confirmare de primire . sau relative . în zona colinară . atribuirea efectivă a terenurilor se face . 21 şi art. Punerea în posesie a proprietarilor se va face în prezenţa fiecărui proprietar care va semna tabelul de luare în primire a terenului . rămân valabile fără nici o altă confirmare. 35 alin. terenuri aflate în proprietate publică. comisiile locale trebuie să încunoştinţeze în scris . Potrivit art. regula punerii în posesie pe vechile amplasamente a fost generalizată . republicată . legea nr. 2 din legea nr. în sensul că prin lege se poate stabili prohibirea înstrăinării anumitor bunuri . în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi . potrivit art. aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Ulterior . 19 alin. când anumite bunuri . iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor . În acest sens .

În scopul lichidării patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie . asupra unui bun nefractionat in materialitatea lui. dacă nu le respectă . terenuri agricole celor care solicită în scris aceasta . respectiv să fi lucrat efectiv cel puţin trei ani în fostele C.-urilor .P.s-au aflat în patrimoniul C. ei pierd dreptul de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor realizate pe acestea . simultan si concomitent. sau să fi adus mai puţin de 5. timp de 10 ani socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea. prin lege . Cele doua feluri de proprietate se deosebesc prin urmatoarele: in cazul dreptului de proprietate in devalmasie proprietarii nu au determinata nici macar o cota parte ideala din dreptul de proprietate. la propunerea primăriilor locale. să-şi stabilească domiciliul în localitatea respectivă şi să nu aibă teren în proprietate .P. 18/1991 . 1871991 prevede că persoanele cărora li s-a constituit dreptul de proprietate în condiţiile art.-uri sau să nu fi adus teren în cooperativă .000 mp. Sistarea ambelor feluri de proprietate se face prin imparteala. la cerere . in timp ce in cazul proprietatii pe cote parti fiecare titular are o 24 . . cu condiţia ca să se oblige să le lucreze şi să creeze gospodării. în localitatea de unde pleaca. 1 . prin decizia Prefecturii a fost constituită o comisie. 21 şi 43 sunt obligate să respecte întocmai condiţiile impuse de lege . Articolul 20 din lege dispune că în localităţile cu excedent de suprafaţă de teren agricol şi cu deficit de forţe de muncă în agricultură se poate atribui . se pot atribui . iar dacă solicită aceasta alte familii din alte localităţi . se impune obligaţia de a-şi stabili domiciliul în localitatea unde cer teren agricol şi de a renunţa la proprietatea avută în extravilan . Ambele tipuri de proprietate apartin la doua sau mai multe persoane. în echivalent arabil de familie . în acea localitate. Prin prevederile art. astfel că . 18/1991 în ce priveşte constituirea dreptului de proprietate .A. se dispune că în zonele montane cu climă defavorizată . 32 din legea nr. În acest caz atribuirea făcându-se prin ordin al prefectului în limita a 10 ha. indiferent dacă au fost cooperatori sau angajaţi . Pentru reconstituirea proprietăţii private asupra terenurilor şi crearea condiţiilor pentru o nouă organizare a exploatării acestora . 14) Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie. prefectură . nulitate ce poate fi invocată de către primărie . de către procuror sau de orice persoană interesată Articolul 49 din legea nr. 43 din legea nr. Nerespectarea acestei dispoziţii legale imperative este sancţionată de lege cu nulitatea absolută a actului de înstrăinare . în echivalent arabil de familie .A. potrivit art. beneficiarilor dreptului de proprietate le este interzisă înstrăinarea terenurilor prin acte între vii . s-a dispus desfiinţarea fostelor cooperative agricole de producţie şi lichidarea acestora . În toate aceste cazuri de constituire a unui drept de proprietate asupra unui teren agricol . 19 alin. celor care solicită în scris terenuri agricole până la 10 ha. fără alte condiţii.

Capacitatea de a contracta Art. In schimb. prin dispozitiile speciale. cu incuviintarea ocrotitorului legal si de catre autoritatea tutelara. la modul general. pe langa incapacitatile generale. art. existenta unor incapacitati generale instituite de legiuitor pentru anumite persoane si in privinta anumitor acte juridice. in cazul devalmasiei sotilor opereaza mandatul reciproc de reprezentare. 950 trebuie intregite cu cele ale Decretului 31/1954 si ale Codului familiei. Doctrinar. 952. o conditie de valabilitate a actului juridic. interzisii. In al doilea rand. dreptul de proprietate in devalmasie are caracter intuitu personae. Cauza -. nesocotirea unor incapacitati speciale poate sa atraga fie nulitatea relativa. chiar daca bunul in materialitatea sa ramane nefractionat. iar proprietatea pe cote parti se naste independent de calitatea coproprietarilor. Cod civil prevede ca: “Persoanele capabile de a se obliga nu pot opune minorului si interzisului incapacitatea lor”. conditiile esentiale pentru validitatea unei convetii sunt: 1) Capacitatea de a contracta 2) Consimtamantul valabil al partii ce se obliga 3) Un obiect determinat 4) O cauza licita Textul se refera la conditiile cerute pentru valabilitatea unei conventii (contract). Capacitatea de a încheia actul juridic civil. fie nulitatea absoluta a contractelor. art. Potrivit art. 950: “Necapabili de a contracta sunt minorii. Cat priveste incapacitatea minorilor si a interzisilor. 15) Condiţiile actului juridic civil. 949: “Poate contracta orice persoana ce nu este declarat incapabil de catre lege”. care rezulta din minoritate si din punerea sub interdictie. ceea ce inseamna ca cererea de declarare a nulitatii unui act juridic incheiat de un minor sau de un interzis poate fi introdusa doar de cei in cauza (minorul sau interzisul). s-a apreciat ca aceleasi conditii privesc atat contractele. Potrivit art. privitoare la incheierea de acte juridice in numele incapabililor si privitor la incuviintarea actelor juridice ale celor cu capacitate restransa. in cazul proprietatii pe cote-parti fiecare coproprietar poate dispune liber de cota sa parte . O cerinta de valabilitate a consimtamantului. fie partile pot sa stabileasca si alte conditii sau cerinte de valabilitate. iar in cazul coproprietatii pe cote parti se aplica principiul unanimitatii. ceea ce inseamna ca fie legea. in cazul proprietatii in devalmasie nici unul dintre codevalmasi nu are dreptul sa instraineze dreptul sau deoarece nu se cunoaste cotaparte ce revine fiecaruia. 90 enunta. In al doilea rand. in genere toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte”. Ea precede consimtamantul si 25 .Capacitatea de a contracta apare ca o expresie a capacitatii de exercitiu a persoanelor fizice si de aceea dispozitiile art. prin reprezentantul legal. textul se refera la cerintele esentiale pentru valabilitatea unui act juridic. cat si actele unilaterale. Obiectul actului juridic civil.cota parte din dreptul de proprietate. 948. dupa cum acea incapacitate a fost instituita pentru a proteja un interes public sau a unui interes precumpanitor privat.

uneori. contra bunelor moravuri si ordinii publice”. Cauza trebuie sa fie reala. nu falsa. erau licite si morale. atunci cand se ridica problema anularii unui contract. dar. insasi acordul de vointa realizat cu ocazia incheierii unui contract. ele aveau un scop mediat fie ilicit. in contractele sinalagmatice si oneroase. 967. nu exista un punct de vedere conturat. fie bilateral. Cat priveste dovedirea cauzei. ea trebuie sa existe.explica in ultima instanta de ce o anumita persoana consimte la incheierea unui act juridic. cu reprezentarea mentala a realizarii scopului. doctrinar. mai exact. De pilda. ceea ce inseamna ca. prin includerea in ea a scopului mediat. Consimtamantul Prin consimtamant se desemneaza. Cauza mai trebuie sa fie licita. iar. Indiferent de intelesul ce i se atribuie. care. Mai intai. aln. si-a vadit utilitatea practica prin aceea ca a permis instantei de judecata sa cenzureze legalitatea si moralitatea anumitor conventii. In contractele cu titlu gratuit (in liberalitati). alteori. concret si variabil de la un contract la altul. doar atunci cand lipseste discernamantul. in vreme ce alta persoana are in vedere niste calitati ale persoanei cu care contracteaza. practic. de a procura altuia un avantaj economic fara a primi in schimb un echivalent. lipsa ori falsitatea acesteia. cauza imorala cu cea ilicita. art. aparent. cauza trebuie sa raspunda anumitor cerinte. obiectiv si invariabil. Cauza a fost asimilata cu scopul acestuia. mobil care difera de la persoana la persoana si de la contract la contract. in realitate. Cat priveste lipsa cauzei. 968. cu toate ca cauza nu este expresa”. 2: “Cauza este prezumata pana la dovada contrarie”. El consta in mobilul concret care determina o persoana sa consimta la incheierea unui anumit contract. pe motiv ca are o cauza ilicita. 1. In realitate cauza falsa se rezuma la o eroare asupra cauzei si ca urmare consecintele sale trebuie sa fie aceleasi cu ale erorii. practic. Cod civil prevede ca: “Conventia este valabila. va trebui sa faca dovezile corespunzatoare. in cadrul acestei categorii de contracte. Teoria moderna asupra cauzei face distinctie intre doua elemente ale acesteia: a) Scopul imediat care este un element abstract. Cele doua texte instituie doua prezumtii: cea a existentei cauzei si cea de valabilitate a cauzei. cat si atunci cand consensul uneia dintre parti a fost viciat prin violenta. b) Scopul mediat -. iar in aln. dar daca consideram cauza ca fiind o reprezentare mentala a realizarii scopului inseamna ca ea poate sa lipseasca. ceea ce inseamna ca legiuitorul a identificat. scopul imediat al fiecarei parti este considerarea prestatiei pe care o va executa cealalta parte. respectiv apreciate prin prisma scopului imediat. doar manifestarea exteriorizata a hotararii uneia dintre parti de a incheia un act juridic. Pentru a duce la incheierea unui act valabil. scopul imediat al celui care se obliga este intentia de a gradifica. Un element subiectiv. Cod civil: “Cauza este nelicita cand este prohibita de legi. iar potrivit art. cel care afirma caracterul ilicit al cauzei. imorala sau pe motiv ca aceasta ar lipsi sau ar fi falsa. Aceasta largire a notiunii de cauza. fie unilateral. fie imoral. consimtamantul trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pentru a duce la incheierea unui act 26 . avand in vedere anumite insusiri ale obiectului acestuia. stiind ca cineva poate sa consfinteasca la incheierea unui contract.

Ex: Cazul contractului de locatiune. sa aiba valoare de consimtamant. De precizat este faptul ca problema discernamantului se poate ridica si se poate discuta doar in cazul persoanelor care au capacitatea de a contracta sau incheia acte juridice si aceasta deoarece. Cod civil prevede ca: “Daca dupa expirarea termenului stipulat in contractul de locatiune. are posibilitatea de a realiza semnificatia si consecintele actului pe care-l incheie. Doctrinar. afectata de o conditie pur potestativa suspensiva in favoarea celui care se obliga. fiindca acele acte vor fi nule pentru lipsa de capacitate. Cerintele consimtamantului a) El trebuie sa provina de la o persoana care are discernamant. c) Aceea in care obiceiul locului confera tacerii valoare de consimtamant. 1437. la fel cum nu va avea valoare de consimtamant o manifestare de vointa. verbal si chiar printr-o atitudine din care se rezulte. In esenta. nu va avea valoare de consimtamant o manifestare de vointa sau un acord dat din curtoazie (complezenta). cerinta care rezulta din insusi definitia actului juridic civil. problema discernamantului nu intereseaza. Avand in vedere ca principiul care carmuieste in dreptul nostru forma actelor juridice este principiul consensualismului. atunci se considera locatiunea. neconcretizata in vreo actiune sau atitudine. Apoi. forma care nu mai tine de valabilitatea consimtamantului. Aceasta cerinta rezulta din definitia consimtamantului. s-a retinut ca tacerea poate valora consimtamant in trei imprejurari: a) Atunci cand legea ii confera aceasta valoare. se face distinctie intre forma ceruta pentru insasi valabilitatea actului juridic. are valoare de consimtamant. exprimata intr-o forma de genul: “Iti voi da. putem trage concluzia ca. iar nerespectarea ei nu atrage 27 . locatarul ramane si este lasat in posesia bunului dat in locatiune. neindoielnic. intentia unei persoane de a incheia un act juridic. respectiv faptul de a nu raspunde la propunerile celeilate parti. pentru care art. fie ca este vorba de o incapacitate speciala. caracteristica actelor solemne si care poate fi privita ca o conditie de valabilitate a consimtamantului. tacerea uneia dintre parti. Aceasta forma este extrinseca consimtamantului. Problema exteriorizarii consimtamantului poate fi analizata si in corelatie cu ceea ce se cheama forma actului juridic. b) Aceea in care partile. nulitatea absoluta a actului juridic. Tacita relocatiune. in mod expres.juridic valabil. Prin urmare. c) Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat intr-un fel in care sa poata face posibila cunoasterea lui de catre cealalta parte sau de catre cei interesati. de regula. printr-un contract prevad ca in raporturile dintre ele. Din punctul de vedere al formei. b) El sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. respectiv contractul de locatiune ca reinnoit” -. ci numai de cerintele privind dovada actului juridic. exteriorizarea consimtamantului se poate face in orice fel: in scris. prevazuta expres de lege. intr-un anumit termen. s-a ridicat problema de a sti daca simpla tacere. in cazul persoanelor lipsite de capacitate fie ca este vorba de incapacitate rezultata din minoritate sau din punere sub interdictie. forma ceruta pentru probatiunea actului juridic (ad probationem). acarei neindeplinire atrage. daca voi vrea”. de regula.

nevalabilitatea actului juridic. Pentru acest contract exista coditii speciale de validitate: daca persoana in favoarea careia renta s-a constituit a incetat din viata in momentul constituirii ori s-a constituit renta in favoarea unei persoane afectate de o boala de care in 20 de zile de la data incheierii contractului a decedat. Daca renta este cu titlu gratuit. consensual. Ratele de renta trebuie platite de debirentier in cuantumul si la 28 . catre debirentier. ea este in principiu divizibila. prin vointa partilor contractului. Neplata la termen da credirentierului dreptul de a executa pe debirentier. Partile contractante pot stabili cuantumul rentei viagere si termenele la care sa se efectueze plata ratelor de renta. ca parte contractanta. contractul este lovit de nulitate absoluta pentru lipsa cauzei contractului. Renta se poate constitui in favoarea uneia sau mai multor persoane. Prin Legea nr. Renta se plateste credirentierului la termenele stipulate in contract. caz in care este echivalenta cu o donatie. se poate vorbi doar atunci cand insasi actul juridic trebuie incheiat printr-un inscris autentic. d) Consimtamantul sa fie neviciat. Sumele ce se platesc drept rata de renta pot fi revizuite (indexate) pe cale judecatoreasca. ci doar imposibilitatea de a dovedi. se vorbeste de forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic. s-a instituit renta viagera agricola. care au menirea de a face opozabilitatea acestui act tertelor persoane. sau prin testament (legat). 953: “Consimtamatul nu este valabil cand este dat prin eroare. constituirea se face prin instrainarea de catre credirentier a unui bun al sau. Renta se poate infiinta intre vii. si se platesc in cuantumul prevazut in contract. pentru ca creditorul sa poata opune dreptul sau unei terte persoane. nu se mai face transmisiune de bunuri. iar in contextul acesteia sunt frecvent amintite o seama de operatiuni ulterioare incheierii actului juridic. respectivul act. cu titlu gratiut. In situatia in care renta este cu titlu oneros. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei. cu titlu oneros. In conditiile legii. cu executarea succesiva. Despre o forma a actului juridic ceruta pentru insasi opozabilitatea lui. a intervenit decesul crediretierului dupa implinirea a 20 zile de la incheierea contractului si debirentierul avea cunostinta despre iminenta mortii acestuia). translativ de proprietate. situatie in care se aplica regulile privitoare la libertati. care ii plateste pretul sub forma de renta. Cuantumul ratei de renta se stabileste in mod liber. este indreptatit sa pretinda si sa primesca renta viagera de la debiretier. Art. Contractul de renta viagera este contractul prin care o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani unei alte persoane in schimbul unei prestatii periodice in bani care urmeaza a i se plati la decesul sau. Credirentierul. 16) Contractul de rentă viageră. In al treilea rand. smuls prin violenta sau surprins prin dol”. in cazul unui litigiu. prin sechestrarea si vanzarea silita a unor bunuri ale acestuia. contractul poate fi lovit de nulitate absoluta (ex. Este un contract aleatoriu.

predat clientului. numita antreprenor. in cazul lucrarilor de mare amploare. se obliga sa execute pe riscul sau si in mod independent o anumita lucrare pentru cealalta parte. vanzare. obligatia de plata se transmite asupra mostenitorilor acestuia. Debirentierul nu se poate elibera de plata rentei prin restituirea lucrului. Rezolutiunea contractului trebuie solicitata instantei judecatoresti. intrucat pe baza acestui contract se executa lucrari de mare valoare si importanta (construire de cladiri. se plateste numai rezultatul muncii antreprenorului. avocati -art. mandat si depozit). se admite ca determinarea pretului nu conditioneaza incheierea contractului. Regulile referitoare la antrepriza se aplica . revocare si alte reguli caracteristice numai liberalitatilor).mai putin reprezentarea judiciara. raport. In cazul antreprizei. asa cum nu este competenta nici sa modifice pretul convenit de parti.3 din Legea nr. inclusiv juridice (date de notari publici. dar nu liberalitate. prezumandu-se acceptarea de catre client a pretului practicat de antreprenor. suportarea riscurilor etc. mai frecvent. Deosebiri fata de alte contracte. in caz de exagerare hotarand instanta. salariul se plateste dupa cantitatea si calitatea muncii depuse. asa-numitele prestari servicii (confectionarea sau repararea obiectelor de uz personal ori de uz casnic etc. Datorita faptului ca antrepriza se aseamana cu anumite contracte. contractul nu mai este de antrepriza.36/1995 si art. contractul este nul daca pretul nu este determinat sau cel putin determinabil in momentul incheierii contractului. care este o varianta de mandat).) si. Ratele de renta platite nu se restituie datorita caracterului aleatoriu al contractului. este necesar sa o deosebim de aceste contracte (de munca.1413).8-9 din Legea nr.) . Intrucat Codul civil defineste antrepriza prin referire la un "pret determinat" (art. In schimb. Antrepriza prezinta o importanta practica deosebita. raspunderea in caz de neexecutare. meditatii.In toate cazurile insa. instanta neavand dreptul sa stabileasca pretul.termenele stipulate in contract pana la decesul credirentierului. numita client in schimbul unui pret. locatiune. In caz de moarte a debirentierului. pretul (stabilit intr-o suma de bani sau o alta prestatie). In baza contractului de antrepriza. in cazul lucrarilor de mai mica importanta. nefiindu-i aplicabile regulile speciale pentru aceasta din urma categorie de acte juridice (reductiune.51/1995 . In lipsa lui (serviciu gratuit). obligatia de garantie pentru vicii.in lipsa unor reglementari speciale sau in completarea lor . 29 . In baza contractului de munca.). intrucat regulile aplicabile sunt diferite (de exemplu. este un element esential al antreprizei. consultatii profesionale. Aceasta spre deosebire de contractul de vanzare-cumparare. ci un act dezinteresat (contract cu titlu gratuit). de exemplu.si lucrarilor (activitatilor) intelectuale. lucrari de instalatii si reparatii la constructii etc. una dintre parti. 17) Contractul de antrepriză. care este lovit de nulitate in lipsa pretului determinat sau determinabil in momentul incheierii contractului . deoarece contractul este obligatoriu pentru el.

. masuri sau alte directive). nici de pagubele pe care le-ar putea suferi antreprenorul sau lucratorii din cauza accidentelor survenite in cursul executarii lucrarii. il reprezinta. In schimb. Cand antreprenorul se obliga a procura pe langa munca sa si materialul necesar pentru confectionarea lucrului care face obiectul contractului (art. de confectionat. de antrepriza. Antrepriza nu este o varianta a locatiunii (cum apare in C. depasind in mod vadit valoarea muncii. antreprenorul (care . din contra. In acest caz. Din aceasta cauza contractele incheiate de antreprenor cu tertii.poate fi si comerciant) se bucura de independenta juridica cat priveste modul de executare a lucrarii in conformitate cu comanda primi-ta de la client (proiecte. contractul va fi calificat antrepriza. privita ca rezultat . Astfel.civ. Daca. in cazul reparatiilor facute la autovehicule. In toate cazurile insa. aprecierea trebuie sa fie facuta cu multa atentie. contractul este. spre deosebire de contractul de munca.art. al carui obiect principal este realizarea lucrarii. program de lucru etc. ci un contract independent. iar antrepriza are ca obiect o lucrare (prestatii materiale sau intelectuale) efectuate de antreprenor pentru client. iar contractul de antrepriza nu serveste drept temei pentru folosinta unui lucru. operatiunea juridica se aseamana cu vanzarea unui lucru viitor.1478 C. in afara 30 . conform art. inclusiv subantreprenori. intrucat mandatul are ca obiect principal incheierea de catre mandatar de acte juridice (cu terte persoane) pe seama mandantului pe care. daca din intentia partilor rezulta ca procurarea materialului de catre antreprenor nu constituie decat o clauza accesorie a contractului.sub indrumarea sa nemijlocita.civ. in toate cazurile. antreprenorul neavand putere de reprezentare. operatia juridica trebuie calificata vanzare a unui lucru viitor.Salariatul isi executa obligatiile de serviciu fiind in dependenta -subordonare juridica . comitentul raspunde fata de terti pentru faptele persoanei incadrate in munca (prepus). o efectueaza pe propriul sau risc.totala fata de patron si obligat sa respecte regulile stabilite de acesta (regulament de ordine interioara. In virtutea acestei independente. de regula. personala . Antrepriza se deosebeste si de mandat. valoarea pieselor care se inlocuiesc nu trebuie sa fie adaugata la valoarea materialelor folosite. el este liber sa incredinteze executarea efectiva (materiala) a lucrarii .). Iar daca materialele necesare executarii lucrarii sunt procurate de client sau daca este vorba de executarea unor lucrari de constructii pe terenul clientului (chiar cu materialele antreprenorului). Stabilindu-se un raport de prepusenie. Intrucat antreprenorul pastreaza toata independenta in executarea lucrarii si intre partile contractante nu se creeaza raport de subordonare (prepusenie). de exemplu. Antrepriza se deosebeste si de locatiune (loctio rei) prin faptul ca pretul locatiunii este determinat in raport cu durata folosintei.1410 si urm.). clientul nu raspunde de pagubele cauzate de antreprenor sau lucratorii sai tertilor si. materialul procurat de antreprenor este elementul esential al contractului.unor lucratori.civ. nu prin compararea pur aritmetica a valorii celor doua prestatii. planuri.) pretul stabilit cuprinzand si contravaloarea materialului. El organizeaza munca dupa aprecierea sa si.1000 alin.3 C. bineinteles.spre deosebire de salariat .

uneori. construirea unei case). deoarece predarea bunului in vederea executarii lucrarii poate avea loc si dupa incheierea contractului. daca lucrul piere. riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) este suportat de proprietar (res perit domino). potrivit regulilor generale. inainte insa de a se fi tradat. Cat priveste proba contractului.. fie a actelor de dispozitie.civ. Acest caracter vizeaza insa numai organizarea si conducerea lucrarii de catre antreprenor. in baza unui contract de mandat separat. el pastreaza proprietatea lor (si a lucrarii) si in cursul executarii. Clientul trebuie sa aiba. Pentru ca antreprenorul sa-l reprezinte pe client (de exemplu. chiar daca lucrarea se executa asupra unui bun al clientului (reparatii. Intrucat antrepriza este un contract civil. el trebuie sa primeasca imputernicirea corespunzatoare din partea clientului. si depozitarul efectueaza anumite lucrari in vederea conservarii lucrului depozitat. In materia contractului de antrepriza. antreprenorul ramane proprietarul materialelor pana la predarea lucrarii clientului si suporta pagubele 31 .1479 C. daca materialele in vederea executarii lucrarii sunt procurate de client sau lucrarea se executa asupra unui lucru corporal predat antreprenorului.31/1954). antreprenorul trebuie sa aiba. dupa care clientul poate obtine predarea silita. In acest sens. nu pot fi aplicate dispozitiile privitoare la capacitatea minorului de a incheia un contract de munca (art. Capacitatea partilor contractante. fara a descompune operatiunea juridica dintre parti in doua contracte distincte. raspunderea pentru pastrarea lucrului se angajeaza dupa aceleasi reguli in ambele cazuri. Antreprenorul va fi obligat sa execute personal lucrarea numai daca exista clauza contractuala in acest sens sau rezulta din imprejurari (de exemplu.. operatia juridica se aseamana si cu depozitul. mai ales ca. calificarea operatiei trebuie sa se faca dupa cum efectuarea lucrarii sau pastrarea lucrului formeaza continutul principal al contractului.". dauna ramane in sarcina sa. Daca materialele sunt procurate de client. interventia chirurgicala contractata cu un medic etc. capacitate deplina de exercitiu. Cat priveste proprietatea. cu executare succesiva si consensual . In principiu. comutativ. dupa cum am vazut. nu produc efecte fata de client. iar nu de munca. prevede: "Cand lucratorul da materia. se aplica regulile de drept comun. daca materialele sunt procurate de antreprenor. reparatii curente la un imobil) sau un act de dispozitie (de exemplu.cazurilor prevazute de lege.). Aceasta dispozitie se explica prin faptul ca. antrepriza este un contract incheiat intuitu personae. in vederea obtinerii autorizatiei de constructii).). In sfarsit. Antrepriza este un contract consensual (iar nu real). fie in orice chip. devenind proprietar. art. Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral) cu titlu oneros. Legea nu cere nici o forma speciala pentru validitatea lui. In aceste cazuri. el ramane proprietarul lor si al lucrarii pana la terminarea ei. dupa cum contractul reprezinta un act de administrare a patrimoniului (de exemplu. transformari etc. In schimb. De altfel.10 din Decretul nr. tabloul comandat unui pictor renumit. respectiv sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru incheierea fie a actelor de administrare. in toate cazurile. creditorii antreprenorului neavand asupra lor drept de gaj general.

antreprenorul are dreptul sa pretinda plata pretului. Daca lucrarea executata. ci de suportarea pagubei rezultate din procurarea de catre client a unor materiale necorespunzatoare. cu toate consecintele ce decurg din executare (de exemplu. mai precizeaza ca daca lucrul a pierit din cauza unui viciu al materialelor procurate de client. in calitate de proprietar. de antreprenor. a pierit fortuit. de fapt. clientul este obligat sa plateasca pretul stabilit o data cu receptionarea si luarea in primire a lucrarii. reconstructia) n-a devenit prin aceasta imposibila. Daca materialele au fost procurate de client. deoarece s-a obligat pe riscul sau (art. iar instanta va putea constata executarea lucrarii potrivit clauzelor contractuale.). Riscul contractului este suportat. Raspunderea pentru neexecutare. In cazul unui lucru ce se masoara sau care are mai multe bucati. clientul poate invoca exceptio non adimpleti contractus daca antreprenorul nu-si executa obligatiile potrivit clauzelor contractuale. suportarea riscurilor de catre client etc. In caz de neexecutare culpabila a lucrarii antreprenorul raspunde fata de client potnvit dreptului comun clauza penala. receptia se poate face si pe parti.1481 C. in parte sau total. caci nu a predat clientului rezultatul muncii sale.). care este obligat sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea lor in bune conditii. daune-interese. conservare etc. antreprenorul nu are dreptul la plata pretului (remuneratiei). dar executarea ulterioara (de exemplu. in calitate de proprietar.civ.). posibilitatea de a cere plata pretului. se va putea angaja raspunderea lui potrivit dreptului comun (daune-interese pentru cheltuieli de depozitare. Clientul este obligat sa receptioneze si sa ia in primire lucrarea dupa terminarea ei integrala. desi a executat lucrarea (sau o parte din lucrare) de doua ori.civ. Prin urmare.l482C. Art.civ. daca executarea contractului (predarea lucrarii executate) devine imposibila datorita cazului fortuit sau fortei majore. in toate cazurile. lar daca lucrarea este terminata clientul poate cere instantei constatarea executarii ei si predarea silita.) si este debitorul obligatiei imposibil de executat (res perit debitori). In cazul lucrarilor mai insemnate. nu mai este vorba de riscuri (caci pieirea nu se produce dintr-un caz fortuit sau de forta majora). receptionate (art. daca in contract sa prevazut plata pretului pe masura executarii lucrarii. el suporta riscul pieirii lor.rezultate din pieirea lor. Clientul va fi obligat sa plateasca pretul numai daca a fost pus in intarziere in ceea ce priveste obligatia de a verifica (receptiona) si de a lua in primire lucrarea executata. Daca parlile nu s-au inteles altfel. antreprenorul suporta riscul contractului in sensul ca.) Daca clientul nu-si executa obligatia de a receptiona si de a lua in primire lucrarea executata. In acest caz. in calitate de proprietar. iar partile platite de client se prezuma ca au fost verificate. Deoarece insa materialele se gasesc in detentiunea antreprenorului. clientul va fi obligat sa plateasca pretul numai o singura data (cu exceptia celor doua cazuri mentionate: punerea in intarziere a clientului si viciile materialelor).1479 si 1481 C. el va fi tinut sa faca dovada ca pieirea s-a produs fara culpa din partea sa" (art. fiind posibila si obligarea antreprenorului la executarea lucrarii sub sanctiunea platii daunelor cominatoru sau executarea in contul debitorului-antreprenor cu 32 .civ.1480 C.

In schimb.civ. Pentru aceste vicu. antreprenorul are dreptul sa incredinteze executarea unor parti din lucrare unor subantreprenori. cu fiecare dintre ei (instalator. lucrari de intretinere) si nu s-a prevazut un termen.). parchetar. obligatia se stinge. in toate cazurile. potnvit legii sau contractului el datoreaza garantie. In raporturile dintre antreprenor si subantreprenor.1 din Decr. Deoarece subantreprenorii contracteaza numai cu antreprenorul.167/1957). caci obligatia nu poate fi vesnica. antrepriza poate fi rezolvita la cererea uneia din parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte. in cadrul termenului stabilit. Conform art.rolul de antreprenor.1487C. Aceste termene de prescriptie incep sa curga de la data descoperirii viciilor. fiind aplicabila teoria riscului contractului. acest termen de un an putand fi modificat prin conventia partilor (garantie conventional. Intrucat contractul se formeaza intuitu personae . Daca viciile au fost ascunse cu viclenie. se aplica termenul general de prescriptie. se suspenda executarea. ca receptia lucrarii din partea clientului fara obiectii si rezerve .). electrician etc. antreprenorul raspunde contractual fata de client pentru 33 .1485). in proportie cu pretul stabilit in contract. raspunderea antreprenorului poate fi angajata numai daca. cat priveste incetarea contractului. sumele de platit se determina prin experti. daca ea este temporara. arhitectului sau antreprenorului (art. dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unei lucrari executate se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni.nr.5 din Decr.nr. contractul poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti. in primul rand. In cazul in care contractul nu ofera elementele necesare. in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. dupa ce a fost receptionata de catre client si chiar daca lucrarea nu a fost executata de catre el personal (art. Potrivit Codului civil. subantreprenorul avand . un contract de subantrepriza.civ. pentru lucrarea efectuata. clientul nu are nici o actiune contractuala impotriva lor. in masura in care aceste lucrari si materiale ii sunt folositoare (art. Clientul este insa obligat sa plateasca mostenitorilor antreprenorului valoarea lucrarilor executate si a materialelor pregatite. Daca obligatia antreprenorului este succesiva (de exemplu. chiar daca nu executa personal lucrarea . contractul de antrepriza inceteaza ("se desfiinteaza") prin moartea meseriasului. In caz de imposibilitate fortuita de executare. In lipsa de stipulatie contrara in contractul de antrepriza de constructii. Antreprenorul raspunde insa. insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predare (art. iar daca este definitiva.11 alin.este firesc ca la moartea sa contractul sa inceteze. De exemplu.aptitudinile antreprenorului avand importanta. ca orice contract sinalagmatic.autorizatia justitiei etc.civ. In afara de aceste reguli speciale. se aplica regulile generale.1486 C.). pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale lucrarii.in cadrul acestor raporturi . incheind in acest sens. Raspunderea pentru viciile lucrarii. 1489-1490 C. 167/1958. se aplica regulile prevazute pentru antrepriza (art. Precizam.).).daca nu a fost obtinuta prin frauda (fraus omnia currumpit) .echivaleaza cu descarcarea antreprenorului si decade pe client din dreptul de a invoca ulterior viciile aparente ale lucrarii.

prin urmare. proportional cu valoarea creantelor. Tot astfel. n-au a suporta concursul celorlalti creditori ai antreprenorului (daca acestia n-au facut o poprire asupra sumelor datorate de client in mainile acestuia. furnizorii de materiale) ceea ce inseamna ca si ei ar trebui sa suporte consecintele insolvabilitatii ori falimentului (lichidarii judiciare in terminologia Legii nr. Decretul nr. fata detertii pagubiti. precum si antreprenorii de constructii. antreprenorul nu raspunde in calitate de comitent (in baza art. adica pe calea actiunii subrogatorii (oblice). ei nu vor avea calitatea de subantreprenori.art.se obliga sa execute o lucrare de ansamblu (complexa). contractand direct cu clientul. intrucat subantreprenorii nu au calitatea de prepusi. Aceasta actiune are insa neajunsul de a-i pune pe reclamanti in concurs cu ceilalti creditori ai antreprenorului (de exemplu.coantreprenori . deoarece obligatia civila cu pluralitate de parti este conjuncta (divizibila).3 C. lucratorii ar trebui sa-l actioneze pe client in calitate de creditori ai antreprenorului. 167/1958 a stabilit un termen de 3 ani de la 34 .civ ) pentru faptele lor ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor (inclusiv clientului). daca in contract nu s-a prevazut solidaritatea (iar obligatia codebitorilor nu este comerciala . care contracteaza anumite lucrari de specialitate direct cu clientul si raspunde singur. starea de insolvabilitate sau falimentul antreprenorului nu se va rasfrange asupra creantelor lucratorilor. cu toate ca raport juridic direct nu exista intre ei (este deci o dispozitie derogatorie de la principiul relativitatii efectelor contractelor).64/1995) antreprenorului. la fel cum raspunde si de lucrarile oricarei alte persoane pe care a folosit-o (art. in calitate de antreprenor.1000 alin. In sfarsit.civ.1483).42 C.1487 C. Lucratorii au deci o actiune directa contra clientului. daca mai multi antreprenori . pentru garantarea creantelor neonorate de client (art. Ei il actioneaza direct pe client si. Aceasta masura de ocrotire se adauga privilegiului imobiliar de care se bucura lucratorii.toate lucrarile executate de subantreprenori. fiecare va raspunde pentru partea de lucrare executata si are dreptul la partea corespunzatoare din pret. Precizam ca. Fiind o actiune directa.civ. 1737 si 1742 C. inainte de intentarea actiunii directe).). Fiind antreprenori.) sau indivizibilitatea si nici nu rezulla din natura prestatiei care formeaza obiectul contractului (indivizibilitate naturala). tot asa cum nici clientul nu raspunde pentru faptele antreprenorului sau subantreprenorului (ori antreprenorului de specialitate). chiar daca unul dintre ei are rolul de coordonator si ii reprezinta pe ceilalti in raporturile cu clientul in cursul executarii lucrarii. fata de acesta pentru lucrarile (partea din lucrari) care formeaza obiectul contractului. Codul civil prevede o singura regula speciala de raspundere pentru calitatea constructiei: antreprenorul (arhitectul) de cladiri sau alte lucrari insemnate raspunde daca constructia se darama in tot ori in parte sau ameninta invederat daramarea (cu care se asimileaza viciul care face imposibila folosirea potrivit destinatiei) din cauza unui viciu de constructie sau al terenului intr-un termen de 10 ani din ziua terminarii (receptiei) lucrarii (art.com. in lipsa acestei dispozitii. subliniem ca pozitia juridica a subantreprenorului nu trebuie sa fie confundata cu aceea a antreprenorului de specialitate.

tertii pot alege pe calea actiunii impotriva proprietarului (clientului sau succesorilor lui) pe teren delictual (de exemplu..167/1958 (art. Avand in vedere faptul ca prin instituirea unei raspunderi agravate a antreprenorului de constructii sunt aparate nu numai interesele clientului. fiind exceptate insa cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor.2). ci si interese generale. In privinta viciilor aparente ale lucrarii. 167/1958). art.11 alin. cumparatorul constructiei). Dupa cum rezulta din aceasta reglementare speciala. 10/1995). Fata de terti (inclusiv locatarul constructiei). 10/1995. raspunderea antreprenorului pentru pagubele cauzate (de exemplu.11 alin. dupa caz. precum si constructiile provizorii (art. 10/1995 privind calitatea in constructii s-a prevazut raspunderea antreprenorului pentru viciile ascunse ale constructiei ivite in termen de 10 ani de la receptia lucrari.1002 C. exceptate de la prevederile Legii nr.1483) pentru ipoteza daramarii. iar pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei raspunderea "pe toata durata de existenta a constructiei" (ceea ce inseamna. Legea nr.. In orice caz. a defectelor de calitate.civ. Clauze contractuale de modificare a raspunderii pentru calitatea constructiei.) sau contractual (de exemplu.). raspunderea antreprenorului urmeaza sa fie angajata potrivit dreptului comun (C. pentru care contractul de antrepriza este o res inter alios acta.2 din Legea nr.nu pot fi reclamate dupa receptie (predare-primire).civ.civ. (art. prin ruinarea cladirii) poate fi angajata numai delictual (art. 10/1995 prevede obligatia executantului lucrarilor de constructii "de a remedia.998-999 C.23 lit. ele nu ar putea fi admise in 35 . aparute din vina sa. respectiv cu durata de existenta pentru viciile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei de orice categorie (si instalatiilor aferente acestora) . deci a statornicit raspunderea antreprenorului pentru orice vicii ascunse. In schimb. de regula. clauzele contractuale de limitare sau de inlaturare a acestei raspunderi nu pot fi admise. In acest sens. si Decretul nr.k). fara a modifica raspunderea pentru daramarea in baza art.1483 C. care in materie de antrepriza -ca de altfel si in materie de vanzare . Reglementarea speciala privind raspunderea antreprenorului (arhitectului) vizeaza numai raporturile lui cu clientul si cu succesorii lui in drepturi (de exemplu. locatarul). el va avea actiune in regres impotriva antreprenorului. cateva secole). prin art. in perioada de garantie stabilita potrivit legii"(art.civ. Pentru aceste constructii.predare pentru descoperirea viciilor unei constructii (art.2alin. au fost inlocuite cu termenul de 10 ani pentru orice vicii ascunse. termenul de 3 ani prevazut de Decretul nr. In sfarsit. in masura in care acesta este responsabil pentru viciile lucrarii care au determinat cauzarea prejudiciul. fara a distinge dupa cum viciile sunt aparente sau ascunse. Daca actiunea a fost indreptata impotriva clientului. se angajeaza raspunderea antreprenorului numai daca s-a stabilit un termen de garantie.29 din Legea nr.2) pentru viciile ascunse ale constructiei si termenul de 10 ani prevazut de C.indiferent de forma de proprietate sau destinatie -.civ. publice. pe propria cheltuiala.

Pentru angajarea raspunderii.civ. Sunt permise. si daca lucrarea a fost executata de doi sau mai multi coantreprenori. In acest din urma caz.nr. in masura in care acestea nu sunt contrare Legii nr. Daca arhitectul a luat parte si la ridicarea constructiei sau viciile sunt determinate si de viciile proiectului. Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile legislatiei civile. inclusiv viciile structurii de rezistenta. daca daunele sunt suportate de unul dintre ei.art. dar si arhitectului (proiectantului). proportional cu gravitatea culpelor. 1082-1083 C. iar daca viciile au fost ascunse cu viclenie prin implinirea termenului general de prescriptie (art. dar nu subantreprenori) si raspunderea lor nu este divizibila. este un contract prin care una dintre parti. in schimb. Problema impartirii raspunderii intre antreprenor si arhitect se rezolva in functie de clauzele din contract.26). pentru jumatate. in completarea celor doua acte normative se aplica. varietate a contractului de locatiune.nr. bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret. (inclusiv antreprenori de specialitate.16/1994 (modificata prin L. Subantreprenorul poate fi actionat de catre client numai delictual. In prezenta acestei dovezi. el va raspunde alaturi de antreprenor. el va raspunde numai daca se va dovedi ca viciul constructiei provine dintr-un viciu al planului (proiectului). 16/1994 (vz. ei nefiind legati prin raporturi contractuale. Evident. numita arendator.5 din Decretul nr. in 36 .nr. Aceste reguli urmeaza sa fie aplicate.58/1995 si L. transmite celeilalte parti. antreprenorul fiind responsabil contractual fata de client si pentru lucrarile executate in subantrepriza (cu drept de regres in raport de culpa subantreprenorului). in caz de egalitate. Daca arhitectul n-a facut decat planurile constructiei.167/ 1958). fara a se ocupa de executarea lucrarii. Raspunderea pentru vicii poate sa revina nu numai antreprenorului care executa lucrarea. Contractul de arendare . solvens-ul va avea actiune in regres impotriva celuilalt.65/1998 pentru modificarea si completarea L.Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendarii nr. inseamna ca. ei fiind obligati sa dovedeasca existenta unei cauze straine exoneratoare de raspundere (art. numita arendas. in mod corespunzator. numit arenda. stabilite de parti. iar antreprenorul va raspunde pentru viciile de executie. clientul trebuie sa dovedeasca numai existenta viciului. culpa subantreprenorilor nu poate fi invocata drept cauza de exonerare. 16/1994). culpa contractuala a antreprenorului (arhitectului) este prezumata. in ambele cazuri termenul prescriptiei incepand sa curga de la data descoperirii viciilor in cadrul termenelor aratate.). clauze de agravare a raspunderii antreprenorului pentru vicii. se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni. 18) Contractul de arendare.privinta viciilor care pot determina daramarea sau amenintarea de daramare a constructiei (rezistenta). Dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse.

Spre deosebire de locatiune. daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt indeplinite si celelalte conditii de validitate prevazute de lege pentru comodat. interdictia de a subarenda atrage dupa sine si interdictia de a ceda contractul de arendare. uzufructuar sau alt detinator legal al bunurilor care formeaza obiectul contractului (art. Potrivit art. in vederea folosintei sau exploatarii temporare. Precizam ca. nu o pot face nici cu titlu gratuit . cerinta formei scrise fiind prevazuta numai ad probationem. Potrivit legii.2) si care are dreptul la exploatarea agricola a bunurilor respective si are capacitatea. dar consideram ca poate fi recunoscut valabil ca un imprumut de folosinta (comodat). la care se adauga insa si interdictiile prevazute de lege in materie de arendare.Potrivit legii. deci sub sanctiiunea nulitatii absolute (vz.1454 si urm. care n-au fost abrogate expres de lege). Daca un bun agricol se transmite. care este un contract consensual. fiind interzise si oficiile de arendasi (art. cu executare succesiva si netranslativ de proprietate. cu titlu gratuit. spre deosebire de regulile aplicabile locatiunii. "sunt valabile si opozabile" numai contractele de arendare incheiate in scris (indiferent ca inscrisul este autentic sau doar sub semnatura privata) si inregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la primaria (respectiv primariile) in a carei raza teritoriala se afla bunurile arendate. sublocatio est minus). arendasul nu poate subarenda. intrucat contractul de arendare are natura pur civila. deoarece aducerea ca aport a folosintei unui bun echivaleaza cu o sublocatiune (sau cesiune). ca si locatiunea. iar apoi dispozitiile care guverneaza locatiunea de drept comun. Rezulta ca. Desi legea nu prevede expres. legea prevede forma scrisa si inregistrarea ad validitatem. Astfel fiind. schimbul reprezentand in materie de locatiune o dubla (multipla) cesiune.conditiile aratate. nici locatarul nu poate aduce 37 .3 alin.24 alin. Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente in materie.. arendarea este un contract solemn .1) . bunurile agricole arendate. total sau partial. si art. este un contract prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. Din aceasta cauza.6 din Legea nr. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral). chiar daca arendatorul ar fi de acord. caci cesiunea (vanzarea) dreptului de exploatare a bunurilor agricole produce efecte mai puternice decat subarendarea (cessio est maius. contractul este nul ca arendare. Tot astfel. prin derogare de la principiul consensualismului. respectiv indeplineste conditiile necesare pentru incheierea contractului de locatiune. deoarece persoanele care nu pot contracta o arendare.1).22). partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice (art.In calitate de arendator contractul poate fi incheiat de catre proprietar. 16/1994. "regulile particulare la arendare" prevazute in Codul civil (art. nu se poate admite nici schimbul intre doi (mai multi) arendasi. in com-pletarea acestor norme. arendarea fiind o varietate a acesteia. sub sanctiunea nulitatii absolute. consacrat de Codul civil. se aplica regulile din partea generala a dreptului civil obligational (teoria generala a obligatiilor civile). Din interzicerea subarendarii mai rezulta ca folosinta bunurilor arendate nu poate fi adusa ca aport social intr-o societate agricola sau asociere simpla in agricultura. arendasul nu poate avea calitatea de arendator.

3 si 3). de exemplu.23). Arendarea fiind un contract sinalagmatic (bilateral) are un dublu obiect: bunurile arendate si pretul platit de arendas. sa aiba ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendator (art. societatile comerciale si alte unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri proprietate de stat nu pot da in arenda bunurile destinate exploatarii agricole (art. Legea nr. Arendasii. legea mai prevede ca regiile autonome. terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice. el poate contracta executarea unor lucrari cu persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii in agricultura si poate incheia contracte de munca cu salariati permanenti sau sezonieri care se bucura de toate drepturile si de protectia sociala prevazute de legislatia muncii (art.unul sau mai multi. 16/1994 . amenajari piscicole si 38 .si au pregatire de specialitate agricola. Interzicand expres subarendarea si implicit cesiunea contractului de catre arendas.3). dar si obligatiile lui. inclusiv cele cu capital partial sau integral strain. ea va avea ca obiect nu numai drepturile arendasului. institutele si statiunile de cercetare si productie agricola. Legea mai interzice functionarilor publici si salariatilor din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol. membrii unei familii .indiferent daca au domiciliul in tara sau in strainatate . viile.1). pepinierele viticole.18). Rezulta ca arendasul. ale societatilor comerci-ale agricole pe actiuni si ale altor unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole proprietate de stat sa ia in arenda orice fel de bunuri destinate exploatarii agricole (art. prin bunuri agricole care pot fi arendate se inteleg terenurile cu destinatie agricola (arabile. Dar legea nu-l obliga pe arendas sa execute personal toate lucrarile agricole. trebuie sa aiba nationalitatea romana si sediul in Romania. cesiunea se face (in calitate de cesionar) sotului arendasului. Aceasta inseamna ca cesiunea realizeaza si o delegatie perfecta (confundata cu novatie prin schimbare de debitor).4 alin.permite cesiuea contractului de catre arendas (in calilate de cedent). arbustii fructiferi. el fiind eliberat fata de arendator. pomicole.ca aport social folosinta bunului inchiriat. pasunile impadurite. ale institutiilor si statiunilor de cercetare si productie agricola. in mod exceptional. In legatura cu calitatea de arendator. Atestatul se elibereaza de organele abilitate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (art. Intrucat cesiunea se face cu acordul (se subintelege. coparticipant la exploatarea bunurilor agricole sau descendentilor sai (unul sau mai multi) care au implinit varsta majoratului. practica agricola sau un atestat de cunostinte agricole si reprezinta garantiile solicitate de arendator. Potrivit legii. numit arenda. nu poate incheia un contract de arendare in calitate de arendator. plantatiile de hamei si duzi). persoane juridice. livezile. acest contract fiind considerat incheiat intuitu personae.astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. sub nici o forma. In calitate de arendas .contractul poate fi incheiat numai de catre persoane fizice care sunt cetateni romani . prealabil) al arendatorului.21): exista acordul scris al arendatorului.65/1998 . daca sunt indeplinite doua conditii(art. daca sublocatiunea a fost interzisa prin contractul de locatiune sau conditionata de acordul locatorului .

1462 C. Legea indica numai anumite elemente orientative de stabilire a arendei (de exemplu. gradul de accesibilitate a mecanizarii. In toate cazurile. de asemenea. Consideram ca . lasa. si art. drumurile tehnologice. pentru a fi in prezenta unui contract de arendare. Bunurile agricole care formeaza obiectul contractului trebuie sa fie complet si precis determinate (descrierea amanuntita a tuturor bunurilor arendate si inventarul lor. nefiind exclusa nici stabilirea arendei in parte in natura si restul in bani (arenda mixta). astfel cum a fost modificata prin Legea nr. Spre deosebire de locatiunea de drept comun (care poate fi contractata fara precizarea termenului). planul de situatie al terenurilor).ea nu poate fi mai mica decat "timpul necesar ca arendasul sa culeaga fructele" (art. la libera apreciere a partilor stabilirea pretului arendarii (cuantumul arendei in natura . trebuie sa se specifice in contract suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de acesta (art. 39 . 1000 kg grau pe hectar de teren arendat. utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole (art. varsta.). terenul cu sau fara constructie in scopuri turistice sau sportive. sau determinata procentual din recolta.desi legea speciala nu mai stabileste o durata minima . 16/1994: "In contractul de arendare.de imbunatatiri funciare. de exemplu. de regula. Dar Legea arendarii. Daca nu se arendeaza toate bunurile agricole detinute de arendator. cealalta parte dobandind recolta realizata la pretul stipulat (vanzare-cumparare de bunuri viitoare). bunurile mentionate trebuie sa fie destinate exploatarii (productiei) agricole de catre arendas. un an agricol (in cazul terenurilor). starea biologica in cazul efectivelor de animale etc.). fie sub forma unei sume de bani (arendarea pe bani). 25 % din recolta realizata . in fructe (arendarea pe fructe). 16/1994.b si f). contractul nu va mai fi supus reglernentarilor vizand arendarea (ci regulilor locatiunii). fara limitari legale. neexistand vreo limita maxima (sau minima) legala. nu prevede o durata minimala (sau maximala) a termenului arendarii.sau in bani). masinile. Legea nr.13-14). Bineinteles.1467) platibila in natura.5 lit. de comun acord. constructiile de orice fel. care "pot fi" avute in vedere de catre parti la stabilirea arendei (art.2. 5 lit. platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.Potrivit art.d.21 din Legea nr. amenajarile de imbunatatiri funciare sau rasa. nu constituie arendare nici contractul prin care detinatorul bunurilor agricole executa lucrarile agricole. 1. de exemplu. Deci partile sunt libere sa stabileasca durata arendarii.civ.determinata in cifre absolute. animalele pentru carausie la constructia unei case etc. precum si animalele.1).7 alin. durata arendarii (data de la care incepe si data la care inceteaza) trebuie sa fie determinata de catre parti in contract (art.). fie sub forma unei cantitati de produse agricole (parte de recolta -art. potentialul de productie al terenului. Inseamna ca partile sunt libere sa stabileasca cuantumul arendei.). astfel cum a fost modificata.65/1998. Codul civil a lasat la libera apreciere a partilor stabilirea pretului arendarii. Daca folosinta unor bunuri dintre cele prevazute de lege se transmite cu titlu oneros in alte scopuri (de exemplu.

tinand seama. Riscul lucrului-Adica paguba rezultata din pieirea fortuita a bunurilor arendate (animale.civ. Legea nr. in completarea lor se aplica regulile de drept comun privind locatiunea. in parte.1074. problemele urmeaza sa fie solutionate in lumina principiilor si reglementarilor legislatiei civile. va suporta si el riscul lucrului. de comun acord pot sa prevada suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora.). uzufructuar). a produselor agricole datorata "calamitatilor naturale"). Deoarece bunurile arendate se gasesc in detentiunea arendasului. Daca s-a dovedit ca pieirea este fortuita. daca i s-ar fi restituit (ar. in cadrul a doua alineate. se mai impune o precizare terminologica. corespunzator cu dreptul pe care il are asupra lucrului. masini si utilaje etc.2 la cazuri fortuite si de forta majora. cele doua aspecte ale problematicii riscurilor. cu exceptia cazului in care lucrul a pierit dupa ce a fost pus in intarziere pentru neexecutarea obligatiei de restituire la incetarea contractului si nu reuseste sa dovedeasca ca lucrul ar fi pierit si la arendator. bineinteles. 16/1994. Daca contractul a fost incheiat in calitate de arendator de catre un alt titular de drepturi reale asupra lucrului arendat (de exemplu. a avut in vedere.partile contractante pot stabili cazurile si limitele suportarii daunelor produse de calamitati naturale. obligat sa ia masurile necesare pentru pastrarea lor in bune conditii si sa le restituie la incetarea contractului. care nu-i poate fi imputata (caz fortuit sau forta majora). ca si cum ar fi doua notiuni distincte din punct de vedere juridic. care completeaza dispozitiile legii speciale (art. In lipsa unor asemenea norme in Legea nr. prevazand numai posibilitatea partilor de a se intelege in aceasta privinta. arendasul nu suporta riscul lucrului. lar aceasta problema vizeaza. de catre proprietarul-arendator (res perit domino). 16/1994 a consacrat putine texte reglementarii obligatiilor partilor in contractul de arendare.). 1082-1083 si 1156 C. In realitate. riscul lucrului (pieirea "bunurilor arendate") si. Se pare ca legiuitorul. in consecinta. riscul contractului de arendare (pierderea recoltei. Pentru rezolvarea problemei. trebuie sa se precizeze (prin norme supletive) cine suporta riscurile daca contractul nu contine clauze in aceasta privinta. calamitatile naturale reprezinta si ele cazuri fortuite sau de forta majora. in ambele cazuri. de specificul raporturilor din materia arendarii. el va fi tinut sa faca dovada ca pieirea s-a produs fara culpa din partea sa (art. prin cele doua dispozitii citate legea nu a rezolvat nimic in problema suportarii riscurilor in materia contractului de arendare. suportarea pagubelor (daunelor) rezultand din pieirea totala sau partiala a unor bunuri datorata cazului fortuit ori fortei majore (deci fara ca una dintre parti sa savarseasca vreo fapta culpabila care sa-i angajeze raspunderea).1431. urmeaza sa facem numai unele 40 . De asemenea. iar aceasta posibilitate ar fi existat si in lipsa textului.1 se face referire la calamitati naturale. in prezenta carora se pune problema suportarii riscurilor.21 alin. potrivit regulilor generale. adica din o cauza straina. iar in alin. Inainte de analiza acestor reguli. In art. in ambele cazuri in mod fortuit.26).) se suporta. folosind o terminologie imprecisa. Dupa cum se poate observa.civ. 1434 C. constructii.

intretinerea ori imbunatatirea bunurilor arendate . potrivit raporturilor contractuale dintre parti. dupa cum am vazut. de a le restitui la incetarea contractului. dar si pentru viciile ascunse ale bunurilor arendate care ii impiedica intrebuintarea (art.vz. in astfel de conditii incat sa mentina potentialul lor productiv. In caz de incendiu.civ. sunt in sarcina 41 . exploatarii agricole.).civ. de a plati arenda la termenele si in modalitatile stabilite. Neexistand diferente semnificative fata de obligatiile locatarului. 1431-1432 comb. reparatiile capitale la constructiile si instalatiile agrozootehnice). El trebuie sa foloseasca bunurile arendate la destinatia determinata in contract sau prezumata dupa circumstante (art. Arendatorul are dreptul de a controla oricand modul in care arendasul administreaza bunurile arendate (art.civ.).1454 C. se va putea cere micsorarea sau majorarea arendei numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul civil la materia vanzarii (art.1422 C.8 alin. Bunurile arendate trebuie sa fie predate in stare corespunzatoare folosintei. arendasul raspunde de pagubele cauzate cladirilor arendate. de a mentine potentialul productiv al bunurilor arendate.civ.2. iar dupa predare arendatorul este obligat sa efectueze acele reparatii (lucrari) care nu sunt in sarcina arendasului (de exemplu. Daca locul platii nu este prevazut.1425 C. pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului (art. Mai mentionam ca impozitele si taxele datorate. potrivit legii. se suporta de arendator.10).3 si 11). precum si de a executa toate obligatii contractuale".1421 alin. "arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate.civ). Potrivit art. Arendasul trebuie sa plateasca arenda. art.l 104 C. tinand seama si de faptul ca arendasul este un profesionist (agricultor . Obligatia de a intrebuinta bunurile arendate ca un bun proprietar se apreciaza dupa tipul abstract al omului prudent si diligent (culpa levis in abstracto). fiind aplicabile dispozitiile art. urmeaza sa facem numai unele precizari. in conditiile stabilite. cu art. fiind cherabila. Potrivit art. iar nu portabila (art.).civ Desi legea speciala nu prevede.care.8 alin.l C. in natura si/sau bani.8 alin.).l C.precizari. La incetarea contractului arendasul trebuie sa restituie bunurile arendate in starea in care le-a primit conform inventarului (proces-verbal) facut la predare.civ. iar in lipsa se prezuma (iuris tantum) ca le-a primit in buna stare (art. la termenele si la locul de plata prevazute in contract.3). Plata arendei. ca un bun proprietar. sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala si sa execute toate celelalte obligatii asumate prin contract.). Daca la predare se constata ca imobilul (terenul) arendat are o intindere rnai mica sau mai mare decat cea prevazuta in contract.1435 C. plata se face la domiciliul arendasului. arendatorul este garant nu numai de evictiune.20) . Restituirea bunurilor arendate. Daca arendasul a facut cheltuieli cu conservarea. Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat in scris de catre proprietar (chiar daca arendatorul este un uzufructuar sau alt detinator legal) si cu respectarea dispozitiilor legale (art. Riscul pieirii fortuite.1 "arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate in termenul si in conditiile stabilite.1429 pct. daca nu dovedeste o cauza exoneratoare de raspundere potrivit regulilor aplicabile locatiunii (art.

s-a adoptat o alta reglementare (cat se poate de confuza. potrivit dreptului comun. rezilierea pentru neexecuare de obligatii (principale . Sunt aplicabile si dispozitiile Codului civil privind obligatia locatarului de a apara lucrul dat in arenda contra uzurparilor. locatiunea nu inceteaza prin moartea locatorului sau locatarului (art. Legea mai precizeaza ca taxele de redactare si inregistrare a contractului de arendare sunt in sarcina arendasului (art. In acest sens. el este obligat sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate.civ. In caz de pieire . mostenitorii arendasului decedat . precum si in cazul desfiintarii (desfacerii) titlului arendatorului. Iar pe plan financiar.3).1439 alin. afara numai daca mostenitorii solicita in scris si obtin acordul scris al celeilalte parti (in termen de 30 de zile) in sensul continuarii raporturilor de arendare. in termen de 30 de zile de la data decesului".instanta poate recunoaste arendasului un drept de retentie (art.24). sunt aplicabile.12 alin. contractul inceteaza prin deces. legea speciala precizeaza ca oricare dintre parti poate cere in justitie. denuntarea unilaterala (ca mod de incetare a contractului de locatiune incheiat pe durata nedeterminata) nu este aplicabila arendarii. fiind considerat agricultor. drepturile si obligatiile partii decedate trec asupra mostenitorilor ei.6 alin.3).2 C.a bunurilor arendate. Astfel. regulile dreptului comun. obligatiile reciproce stingandu-se prin confuziune. Asa cum am vazut.4).1440 C. potrivit art. iar nu posibilitatea denuntarii unilaterale. cu exceptia cazurilor in care din clauzele contractului rezulta o alta solutie sau cand partea decedata este mostenita de cealalta parte. daca mostenitorii sunt minori.l 1). in dreptul comun. Moartea uneia dintre parti. neclara). in cazul neexecutarii obligatiilor se poate cere prin justitie rezilierea contractului. 65/1998. In urma modificarii si completarii Legii arendarii prin Legea nr. Este avuta in vedere o intelegere (mutuus dissensus) realizata pe parcursul executarii contractului. In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre arendator sau arendas.art.8 alin. Legea prevede insa ca "prin acordul partilor.trebuie sa fie persoane majore.civ. nu pot produce efecte. cat timp arendatorul nu va plati sumele datorate. mostenitorii majori trebuie sa comunice in scris intentiile lor si sa obtina acordul scris al celeilalte parti. In plus.totala sau partiala . In schimb.-Reamintim ca. se aplica dreptul comun. "in conditiile legii". se pare ca pactele comisorii exprese care ar avea ca efect rezilierea de drept.). Alte obligatii. Pentru aceasta. adica dreptul de a refuza restituirea bunurilor arendate la incetarea contractului. contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen" (art. de asemenea. fara interventia justitiei. Din acest text pare a rezulta regula incetarii arendei prin moartea oricareia dintre parti.1.211 alin. deoarece ea se incheie pe o durata determinata. Deoarece legea prevede rezilierea prin justitie. Aceasta din 42 . "contractul de arendare poate continua in cazul decesului arendatorului sau al arendasului.) si are la dispozitie toate mijloacele juridice pentru apararea drepturilor si intereselor contractuale in legatura cu bunurile arendate (art. beneficiind de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de lege (art.arendatorului .pentru a putea continua raporturile de arendare .

prin ordonanta presedintiala. cu cel putin 1 an inainte de expirarea contractului. un act de administrare). tinand seama si de faptul ca arendarea este. Problema incetarii contractului la termenul stabilit necesita o analiza speciala deoarece textele corespunzatoare din lege sunt neclare si." Daca legiuitorul a voit sa deroge de la dispozitiile clare ale Codului civil referitoare la tacita relocatiune. partile nu mai au obligatii contractuale. pe unul dintre ei pentru continuarea raporturilor de arendare (art. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostiinteze in scris pe cealalta parte. indiferent ca acordul se realizeaza cu un an inainte de expirarea termenului sau mai tarziu.). ci la capacitatea de munca si cunostintele agricole ale mostenitorului. Inseamna ca.12 . Daca mostenitorii nu se inteleg. in nici un caz. iar eventuala folosire a bunurilor 43 .12 alin. numai in conditiile legii speciale (forma scrisa inregistrare etc. ar fi fost indicat sa se recunoasca in favoarea lui si in anumite conditii un drept la reinnoirea contractului chiar daca arendatorul si-ar fi manifestat vointa in sens contrar. Rezulta ca. dupa expirarea termenului. contractul inceteaza. un asemenea drept nu poate fi recunoscut in lipsa unei dispozitii legale exprese. In schimb. deoarece contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit art. la expirarea termenului prevazut. consideram (desi din textul citat nu rezulta clar aceasta concluzie) ca varsta mostenitorilor este indiferenta. Art. respectiv arendasului decedat. ce se intampla daca manifestarile de vointa (cu privire la soarta arendarii dupa expirarea termenului contractual) lipsesc sau sunt divergente? Este evident ca reinnoirea contractului nu poate avea loc. Legea mai prevede obligatia succesorilor arendatorului.2). daca nu a fost reinnoit (fie si cu mai putin de un an inainte de expirarea termenului) cu acordul ambelor parti contractante . fie si dupa expirarea termenului contractual) textul nici nu era necesar. in principiu. impotriva vointei arendasului.urma conditie trebuia sa fie prevazuta prin raportare nu la varsta majoratului. ei pot conveni sa continue in comun exploatarea bunurilor agricole arendate sau sa desemneze pe unul dintre ei sa continue exploatarea acestor bunuri. judecatoria in a carei raza teritoriala se afla bunul agricol poate desemna.Contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor prezentei legi. trebuia sa raspunda la aceste intrebari intrucat in ipoteza optiunilor convergente (de exemplu.251 alin. partile se inteleg sa reinnoiasca contractul. daca sunt minori sau persoane puse sub interdictie vor consimti la continuarea raporturilor de arendare cu abilitarile prevazute de lege (dupa cum sunt persoane lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. practic. Numai ca. In cazul decesului arendatorului. daca sunt mai multi mostenitori. despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare. de a incunostinta consiliul local unde contractul de arendare este inregistrat cu privire la subrogatia in drepturile si obligatiile partii decedate (art. legea mai prevede ca.3).251 alin. la cererea oricaruia dintre ei. Mai mult decat atat se pare ca nu sunt aplicabile nici dispozitiile din Codul civil referitoare la tacita relocatiune. Pentru cazul decesului arendasului. Prin urmare. nu rezolva problema.1.

prevazut in contract. indiferent daca asigurarea este facultativa sau obligatorie. riscurile asigurate trebuie sa fie detrminat in contract.agricole de catre arendas este lipsita de temei juridic. Asiguratul trebuie sa completeze o declaratie de asigurare prin care sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator. In functie de natura juridica a raporturilor de asigurare. Riscul asigurat reprezinta un eveniment viitor. Prima asigurata este suma de bani pe care o platescte asiguratul. Depozitul este un contract prin care o persoana numita deponent incredinteaza un lucru unei alte persoane. indemnizatia de asigurare se plateste doar in limita sumei asigurate. Asigurarile facultative-una din parti numita asigurat se obliga sa plateasca celeilate parti numite asigurator o anumita suma de bani. Suma asigurata este suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare. forma scrisa fiind ceruta ab probationem. iar asiguratorul se obliga ca in ipoteza survenirii cazului asigurat. Prin indemnizatie de asigurare se intelege suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului la survenirea cazului asigurat. 20) Contractul de depozit. Cazul asigurat este evenimentul asigurat pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care s-a produs. posibil dar incert. valoare ce nu poate fi depasita. sa plateasca asiguratului o indemnizatie de asigurare. Dauna de asigurare se numeste prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat. Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in contract. ele se impart in asigurari comerciale si mixte. riscul trebuie sa fie un eveniment viitor. Asigurarea de bunuri-suma asigurata poate fi stabilita in limita valorii bunului asigurat. riscul trebuie sa fie independent de fapta intentionata a asiguratului sau a altei persoane determinate. cu toate consecintele prevazute de lege pentru aceasta situatie (raporturi extracontractuale). Contractul trebuie incheiat in forma scrisa. care se obliga sa-l pastreze pe o perioada determinata si sa-l 44 . Asiguratul este persoana fizica sau juridica care intra in raporturi cu asiguratul prin incheierea contractului de asigurare. posibil dar incert. Termenul de prescriptie este de 2 ani. numite depozitar. Prin obiectul asigurarii se intelege ceea ce s-a asigurat. Asigurarile contractuale pot fi de doua feluri: facultative si obligatorii. Riscul asigurat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: riscul trebuie sa fie determinat cu precizie in contract. Asigurator-societate comerciala obligata a plati anumite sume de bani la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare. 19) Contractul de asigurare.

Depozitarul trebuie sa se ingrijeasca de paza lucrului depozitat si sa-l restituie in natura. donatia este un contract solemn prin care o parte. Depozitul este un contract real care se formeaza numai din momentu predarii lucrului.restituie la cerere in natura. in forma si in conditiile prevazute de lege. In caz de moarte a depozitarului obligatia de restituire revine mostenitorilor. cu intentia de a face o donatie(animus donandi). Sumele cheltuite de depozitar cu bunul trebuie restituite de deponent si trebuie sa ridice bunul la data si locul convenite. Depozitarul trebuie sa restituie bunul depozitat in natura impreuna cu fructele pe care le-a perceput. In caz de nerestituire depozitarul datoreaza daune-interese deponentului pentru prejudiciul suferit. iar in caz de moarte a deponentului bunul trebuie restituit mostenitorilor sai. Depozitul necesar exista cand deponentul fiind sub amenintarea unei intamplari neprevazute si care reprezinta un pericol real este nevoit sa incredinteze lucrul sau spre pastrare unei alte persoane. Restituirea se va face la locul depozitarii si deponentul are dreptul de a cere restituirea oricand chiar daca s-a stipulat un termen. In acest caz depozitarul devine proprietarul bunului. Dupa cum rezulta din aceasta definitie. In aceasta categorie este inclus si depozitul hotelier. Se cere ab probationem forma scrisa a contractului de depozit. justifica marirea unui 45 . numita donatar. numita donator. in acest caz nu se aplica dreptul de retentie. cu intentie liberala isi micsoreaza irevocabil patrimoniul sau in favoarea celeilalte parti. ceea ce caracterizeaza donatia este trecerea unor valori dintr-un patrimoniu in altul fara echivalent. fara a urmari de la aceasta o contraprestatie. Se poate dovedi prin orice proba admisa de lege. 21) Contractul de donaţie. ci prin alte lucruri asemanatoare. Cel care invoca caracterul neregulat al depozitului este obligat in caz de indoiala sa-l dovedeasca. individual determinate. Daca depozitarul refuza restituirea bunului deponentul poate alege intre actiunea personala care deriva din contractul de depozit sau actiunea reala in revendicare. Deponentului se cere capacitatea necesara pentru actele de administrare iar depozitarului i se cere capacitatea necesara pentru actele de dispozitie. concretizata in incheierea contractului. Aceasta intentie. fara a avea posibilitatea sa aleaga liber persoana depozitarului si sa intocmeasca un inscris constatator al contractului. Depozitul neregulat se caracterizeaza prin faptul ca are ca obiect lucruri fungibile si consumptibile care nu trebuie sa fie restituite in indivizibilitatea lor. dar raspunderea hotelierului este apreciata mai sever. Potrivit articolului 801 din Codul civil. Depozitul cu titlu gratuit este unilateral. Depoitarul are drept de retentie asupra bunului pana la plata sumelor la care are dreptul din cauza depozitului. Poate fi cu titlu oneros sau gratuit. Condiţii de validitate şi efecte. Depozitul propriu zis nu poate avea ca obiect decat lucruri mobile si corporale. Depozitul este de doua feluri: depozitul propriu zis si sechestru.

De asemenea. cu titlu oneros. Civ. etc. Existenta intentiei de a dona este cauza donatie. Debitorul executa de buna voie o datorie care exista. cadourile prin diferite recompense. 977 – 985 C. Nu constituie donatii premiile. care poate fi un act dezinteresat si nicidecum o liberalitate pentru ca exista o modificare de patrimoniu.). Intentia liberala(“animus donandi”) trebuie sa existe la momentul incheierii contractului(art. In masura in care se face interpretarea calificarii juridice a contractului (donatie. respectiv intentia de a dona(“animus donandi”). civ. deoarece donatorul isi micsoreaza patrimoniul cu un bun sau cu un drept (real sau de creanta) fara a primi un echivalent al acestuia. 1 – 3. comodat. Contractul de donatie este un contract cu titlu gratuit din categoria liberalitatilor. lipsa formei atragand nulitatea absoluta a acestuia(articolul 813 C. operele de binefacere au reguli speciale ce exced cadrul legal al donatiilor. fam. minorii si persoanele aflate sub interdictie judecatoreasca nu pot dona nici macar cand exista incuviintarea reprezentantului 46 . Intretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de intretinere nu este o donatie. pentru a carui validitate este necesara forma inscrisului autentic. Elementul esential prin care se deosebeste o donatie de alte operatiuni juridice asemanatoare este de ordin subiectiv. Regulile aplicabile contractului de donatie sunt regulile generale prevazute de codul civil pentru interpretarea contractelor(art. modificat prin art. Contractul de donatie este un contract solemn. nu trebuie confundata cu executarea unei obligatii naturale.. civ. dreptul transmitandu-se prin acordul partilor exprimat cu respectarea conditiilor de forma cerute de lege. intretinere. caci in acest caz obligatia exista numai ca s-a stins dreptul material la actiune (deci posibilitatea de a beneficia de forta de constrangere a statului) al creditorului privind valorificarea creantei. ). aceste sarcini nu pot intrece valoarea bunului donat caci atunci contractul se transforma intr-un contract bilateral. motiv pentru care acestea din urma nu sunt supuse regulilor de fond si de forma prevazute pentru donatii.patrimoniu in detrimentul altuia. 105 si 107 C. mandatul sau depozitul cu titlu gratuit. Trebuie facuta precizarea. ca donatia – ca varietate a contractelor cu titlu gratuit – reprezinta o liberalitate. etc. civ. ca fiind dreptul comun si nu regulile de exceptie aplicabile liberalitatilor. prin care nu se micsoreaza patrimoniul celui care procura altuia un folos. Contractul de donatie este un contract translativ de proprietate. Chiar daca este o donatie cu sarcini pentru donatar. Contractul de donatie nu se confunda cu unele acte juridice in care o persoana presteaza un serviciu cu titlu gratuit in favoarea alteia. deoarece are ca efect micsorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat spre deosebire de contractele dezinteresate(de exemplu comodatul.. 813 C. Incapacitati de a dispune si de a primi donatii. constituind cauza ei. Contractul de donatie este un contract unilateral deoarece creeaza obligatii numai pentru donator (in principiu).). 129 alin. In privinta capacitatii de folosinta legiuitorul prevede anumite incapacitati : Incapacitati de a dispune – potrivit articolului 806 C. de asemenea. de asemenea. ) sunt aplicabile regulile care guverneaza contractele cu titlu oneros. facute cu scopuri publicitare. Donatia. ).

De exemplu. Practic. ). 810 alin. 2 din Constitutie). Nu pot primii donatii medicii si farmacistii de la persoanele care au fost tratate. 2 Codul civil. moment care difera daca persoanele sunt prezente sau absente si se incheie prin inscrisuri separate. cat si in momentul primirii comunicarii acceptarii comunicarii. capacitate legata numai de acele acte si conditii necesare constituirii(de exemplu : necesitatea patrimoniului propriu). Si art. Astfel. 2 C. minorul nu poate dispune prin donatie nici dupa ce a ajuns la majorat. nulitatea poate fi absoluta sau relativa. este caz de nulitate absoluta in ipoteza in care s-au donat terenuri cu incalcarea dispozitiei constitutionale care interzice dobandirea de terenuri de catre straini sau de catre apatrizi. ). 1 si 3 C. este vorba despre o capacitate de folosinta anticipata momentului constituirii. Nu fac parte din aceasta categorie donatiile remuneratorii pentru serviciile intreprinse de donatar (art. Copilul neconceput poate primi o donatie numai indirect daca donatorul gratifica pe cineva cu un bun. In privinta donatarului. donatorul trebuie sa fie “capabil” de a face donatii in momentul lansarii ofertei. cu exceptia darurilor obisnuite facute de minori cu diferite ocazii. civ. 141 C. Incapacitati de a primi -Nu pot primi donatii persoanele neconcepute (art. daca donatia se incheie prin inscrisuri separate. donatia fiind un act de dispozitie cu caracter irevocabil. Momentul in care se cere existenta capacitatii In privinta capacitatii de exercitiu. de a transmite dreptul de proprietate asupra acelui bun copilului care se va naste. In favoarea tutorelui. fam. ingrijite medical. In privinta structurilor organizatorice(mai cu seama organizatiile non – profit) acestea vor putea primi donatii (chiar in timpul constituirii) daca aceste donatii sunt absolut necesare pentru dobandirea personalitatii juridice. De exemplu. acesta trebuie sa aiba capacitatea juridica prevazuta de lege in momentul acceptarii donatiei. de acestia inaintea mortii. civ. De la aceasta regula face exceptie situatia cand tutorele este ascendentul minorului. civ. In functie de interesele ocrotite de norma juridica incalcata prin incheierea contractului juridic de donatie. 809 C. cat timp autoritatea tutelara n-a dat tutorelui descarcare pentru gestiunea sa (art. impunand sarcina (“obligatia”). 810 alin. daruri care nu afecteaza substantial patrimoniul donatorului. norma referitoare la capacitatea juridica a partilor. ) in favoarea donatorului. Momentul in care capacitatea juridica trebuie sa existe este acela al realizarii acordului de vointa. Sanctiunea incapacitatilor speciale de “a dona” sau de “a primi donatia”. Este caz de nulitate relativa ori de cate ori s-a incheiat un contract de donatie 47 . civ.legal si al autoritatii tutelare. potrivit articolului 814 alin. persoana care l-a ingrijit pe donator in sensul ca I-a facut menajul sau alte servicii casnice poate fi gratificata de catre donator. Interdictia se refera si la preotii care au fost in preajma bolnavului(donator) facandu-I slujbe si alte practici religioase (art. Nu pot primii donatii strainii si apatrizii daca obiectul donatiei este un teren (art. atat donatorul cat si donatarul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina cu respectarea dispozitiilor legale analizate privitoare la incapacitatile de a dispune si de a primi donatii. 41 alin. 808 C. ) si organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica. in momentul acceptarii ei de catre donatar.

Cerinta formei autentice constituie o masura speciala de protectie a donatorului care dispune in mod actual si irevocabil de un drept. Donatiile facute statului vor fi acceptate de persoanele imputernicite. unitatea administrativ – teritoriala sau unitatea economica de stat in relatiile cu tertii. 2 C. confirmare care se 48 . In ipoteza in care contractul de donatie se incheie prin inscrisuri separate (intre absenti). civ. daca sunt de interes local. Sa existe in prezent sau sa poata exista in viitor. Sa fie licit. Faptul ca mostenitorii donatorului pot confirma donatia. Obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca conditiile necesare tuturor contractelor. sa reprezinte organul de stat. potrivit legii sau actului constitutiv. Dupa moartea donatorului. civ. Daca s-a incheiat un contract de donatie fara respectarea formei autentice el va fi refacut cu respectarea dispozitiei articolului 813 C. Sanctiunea nerespectarii formei autentice este nulitatea absoluta. in principiu. ci mai de graba este vorba de o situatie exceptionala cand nulitatea absoluta poate fi acoperita prin confirmarea actului juridic.de catre minori fara sa fi existat incuviintarea prealabila a reprezentantului legal. adica conditiile generale prevazute in art. Nu poate fi donat un bun al altuia pentru ca s-ar afecta principiul irevocabilitatii donatiilor iar donatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului donat. 815. Forma inscrisului autentic este deci o conditie “ad validitatem”. ). in momentul incheierii contractului. Potrivit articolului 814 alin. civ. irevocabila. posibil. chiar si din oficiu de catre instanta de judecata. in doctrina de specialitate s-a pus intrebarea daca nu cumva am fi in prezenta unui caz de nulitate relativa.). civ. Astfel. fara o contraprestatie. in mod obligatoriu trebuie sa existe si autorizarea prealabila a autoritatii tutelare. C. civ. fie chiar de ascendentii lor de orice grad daca reprezentantii legali ar refuza sa accepte (art. nulitatea putand fi invocata de orice persoana. In opinia majoritara aceasta situatie nu este un caz de nulitate relativa. Daca donatia este cu sarcini. civ. Forma autentica a fost impusa de legiuitor pentru a atrage atentia donatorului asupra gravitatii donatiei pentru patrimoniul sau si asupra faptului ca donatia este. daca donatorul moare inainte de acceptare din partea donatarului. Faptul ca donatia poate fi acceptata si de alte persoane decat de reprezentantii legali inseamna ca legiuitorul a avut in vedere ocrotirea minorilor si a interzisilor judecatoresti in scopul cresterii activului patrimonial al acestora. Donatiile se incheie in forma autentica (potrivit articolului 813 C. oferta devine caduca. a Consiliului Judetean sau al Municipiului Bucuresti. ratificata in forma autentica de catre mostenitorii sai legali(art. donatia poate fi confirmata. ca si cum nu ar fi existat. obiectul contractului trebuie :Sa fie determinat sau determinabil. 1167 C. atat oferta cat si acceptarea trebuie sa se intocmeasca in forma autentica. ). nulitate care poate fi invocata de reprezentantul legal al minorului sau de succesorii lui in drepturi. Sa constituie prestatie a celui ce se obliga. Incapacitati de exercitiu-Minorii si interzisii judecatoresti pot primii donatii dar nu au exercitiul acestui drept in sensul ca donatiile vor fi acceptate fie de reprezentantii legali sau cu incuviintarea prealabila a acestora si dupa cum au sau nu capacitate de exercitiu restransa.. 948 si 964 C.

dupa incetarea casatoriei. fie si donatorul. ). Se considera ca statul estimativ este o conditie “ad probationem”. Clauza referitoare la o conditie cazuala. in sensul ca in materie de donatii (indiferent daca s-au realizat in forma autentica. dupa decesul sotului donator impotriva mostenitorilor acestuia. Clauza privind reantoarcerea bunului donatin patrimoniul donatorului daca donatarul moare inainte de donator. Cu alte cuvinte. ceea ce se numeste irevocabilitate de gradul doi. reglementata prin texte speciale(art 801 si 822 – 824 C. Clauza privind plata datoriilor prezente ale donatorului sau a datoriilor viitoare. civ. acestea trebuie inscrise intr-un “stat estimativ” semnat de ambele parti contractante. Forta obligatorie a oricarui contract actioneaza. liberalitatile intre vii sunt irevocabile. civ. contractul are forta obligatorie intre partile contractante (este “legea partilor”) si nu poate fi revocat (desfacut desfiintat sau modificat) prin vointa uneia dintre ele(irevocabilitate de gradul 1). inscris in care sunt descrise bunurile. ci insati esenta contractului. ). chiar daca lasa mostenitori. care actioneaza descurajant pentru donator si contribuie la siguranta circuitului civil. ) si care rezulta din principiul ca. mai accentuat decat forta obligatorie a oricarui contract. Se poate face fie in mod expres (prin act autentic). si in cazul contractului de donatie. indirecta sau dar manual) irevocabilitatea priveste nu numai efectele. fiind o conditie de validitate pentru formarea lui. Aceasta irevocabilitate. iar daca au ratificat (confirmat donatia) nu mai pot reveni asupra actului confirmativ. Prin esenta lor. Statul estimativ poate sa existe in cuprinsul contractului de donatie sau intr-un inscris separat semnat atat de donator cat si de donatar. Revocarea se poate face “ad nutum”(vointa unilaterala a donatorului)oricand : in timpul casatoriei. deghizata. Efectul translativ opereaza in puterea contractului – acordului de 49 . donatie cu vicii de forma. Viciul de forma privind solemnitatea contractului de donatie ramane o cauza de nulitate absoluta. in sensul ca – odata incheiat – nu poate fi desfiintat prin vointa uneia dintre parti. in definitiv. Clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor sunt compatibile in cazul donatiilor intre soti. Donatia intre soti devine definitiva si irevocabila numai din momentul mortii donatorului. Clauza prin care donatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru el sau pentru o alta persoana. se doneaza doar “nuda proprietate”. valoarea lor globala (art. Daca donatia are ca obiect bunuri mobile. ori dreptul de abitatie este valabila caci.intemeiaza pe existenta unei obligatii naturale in sarcina mostenitorilor. adica lipsa inscrisului autentic. 969 C. corporale sau incorporale. singura sanctiune fiind imposibilitatea dovedirii continutului donatiei in cazul existentei de bunuri mobile si mai cu seama in privinta valorii acestora. fie in mod tacit printr-un act ulterior al donatorului din care rezulta implicit ca donatia a fost revocata. caci termenul in acest caz nu afecteaza dobandirea dreptului de proprietate de catre donatar. evident. mostenitorii donatorului pot confirma donatia facuta de autorul ei. In contractul de donatie sunt admise urmatoarele clauze : Clauza referitoare la termen. Irevocabilitatea donatiilor are insa un caracter special. civ. 827 C. nu este cea prevazuta pentru toate contractele ( art. odata incheiat.

alin. 828 alin.). cu exceptia obligatiei de “recunostinta”. in urmatoarele cazuri : Daca s-a obligat in mod expres in cuprinsul contractului (art. donatia deghizata trebuie sa indeplineasca si conditiile de validitate pentru donatii. Pentru ingratitudine. datorita viciilor ascunse ale lucrului.In general. instanta de judecata avand doar rolul de a constata existenta acestei cauze de revocare. ). iar cel ascuns cu adevaratul donatar. revocarea donatiei. Donatiile simulate apar fie sub forma donatiilor deghizate. Donatiile prin interpunere de persoane-Donatia prin interpunere de persoana exista in cazul in care donatarul nu poate sa primeasca liberalitati de la donator. raspunzand de orice deteriorari sau stricaciuni care rezulta din fapta sa culpabila. de la caz la caz. Revocarea pentru neindeplinirea sarcinilor si pentru ingratitudine se face numai pe cale judecatoreasca. 828. Obligatia de garantie-In general.vointa – fara a mai fi nevoie de predarea (traditiunea) bunului donat cu exceptia darurilor manuale. respectiv :Pentru neindeplinirea sarcinilor. 1 C. prin care se ascunde adevaratul beneficiar al donatiei. Astfel. exista pentru donator obligatia de predare a bunului donat la termenul si la locul stabilit. in limita sarcinilor impuse donatarului. raport. 828. donatorul va raspunde atat pentru evictiune. donatarul nu are obligatii fata de donator daca donatia este fara sarcini. Contractul de donatie este. care nu pot primi donatiile. In plus. 3. contractul aparent se incheie cu o persoana interpusa. Obligatia de predare a bunului donat -Din momentul transmiterii dreptului de proprietate sau a altui drept real ori de creanta. legea prezuma a fi persoane interpuse : parintii. 2 C. Astfel. Daca donatia este cu sarcina (sub modo) se poate face comparatie intre sarcina si conditia rezolutorie. 3 C. mai cu seama cele legate de capacitatea juridica. forma inscrisului autentic. civ. De la acest principiu exista anumite clauze legale de revocare. C. este incompatibila o asemenea obligatie. In cazul revocarii pentru survenienta de copil. Exista cazuri exceptionale cand prin donatie se poate stinge un drept (de exemplu : in cazul remiterii de datorie). donatorul nu raspunde pentru evictiune si nici pentru viciile lucrului (art. In mod exceptional donatorul este obligat sa-l garanteze pe donatar.). civ. alin. Daca donatia este cu sarcini. instanta de judecata – pe baza probelor administrate – apreciaza. Donatorul raspunde de prejudiciul cauzat. Donatiile indirecte sunt acele 50 . datorita dificultatilor de dovedire. ). reductiune. aceasta opereaza de drept (in virtutea legii). etc. irevocabil. In privinta probei interpunerii de persoana. Pentru survenienta de copil. Ratiunea acestei dispozitii consta in faptul ca fiind un contract cu titlu gratuit. alin. Donatiile deghizate-O donatie este deghizata cand actul public este un act cu titlu oneros(de exemplu o vanzare). 828. In principiu. civ. in cazul cand vinovatia imbraca forma intentiei(dolului). fie sub forma interpunerii de persoane. in principiu. civ. Acordul de vointa al partilor trebuie sa imbrace. Daca evictiunea provine din faptul personal al donatorului(art. cat si pentru viciile lucrului (art. donatiile deghizate sub forma unui act cu titlu oneros sunt valabile daca indeplinesc conditiile de validitate prevazute de lege pentru actul aparent. evident. copiii si sotul persoanei incapabile. ascunse sub aparenta unui act cu titlu oneros.

iar in privinta bunurilor incorporale numai titlurile la purtator. Depunerile la CEC sunt socotite daruri manuale daca sunt facute pe numele altei persoane in scopul ca aceasta sa fie gratificata. prin urmatoarele acte juridice : renuntarea la un drept. prin acte juridice altele decat contractul de donatie. Aceste acte juridice sunt calificate liberalitati daca sunt facute cu intentia de “a gratifica “ o anumita persoana si care trebuie sa respecte conditiile de fond cerute de lege pentru liberalitati. Stipulatia pentru altul poate fi calificata donatie indirecta fiind scutita de formele cerute pentru donatii. caci dreptul este deja nascut in momentul incheierii contractului intre stipulant si promitent. in acest caz. Donatia este irevocabila numai din momentul acceptarii ei de catre tertul beneficiar. De regula. remiterea de datorie si stipulatiunea pentru altul. Acceptarea donatiei poate fi facuta atat de beneficiar cat si de succesorii sai. Dispozitiile legale privind capacitatea juridica de a dona sau de a primi donatii se analizeaza atat in raporturile dintre stipulant – promitent (partile donatiei directe) cat si in raporturile dintre stipulant si tertul beneficiar. daca se face cu intentia de a gratifica terta persoana beneficiara(“donandi cauza”). adica donatarul.donatii care se fac nesimulat. Remiterea de datorie este actul juridic prin care un creditor renunta total sau numai in parte la datoria pe care trebuie sa o plateasca debitorul. civ. Traditiunea(predarea) bunului care face obiectul darului. Donatia este. in mod frecvent. Darul manual poate sa aiba ca obiect numai bunuri mobile corporale. pentru donatii. un act accesoriu actului principal care consta in renuntarea la un drept care va profita comostenitorului sau mostenitorului subsecvent. darul manual poate fi dovedit cu orice mijloc de proba datorita existentei elementului material – traditiunea bunului donat. Renuntarea la un drept este o donatie indirecta daca se face cu intentie liberala adica de a gratifica pe cineva (“animo donandi”). Darurile de nunta sunt socotite bunuri comune ale sotilor. Remiterea de datorie este o donatie indirecta daca exista si consimtamantul debitorului si nu este supusa conditiei de forma prevazuta de articolul 813 C. Stipulatia in favoarea unei terte persoane – stipulatie pentru altul – este o donatie. Donatiile indirecte se realizeaza. dar prezentand si unele particularitati fata de regulile aplicabile donatiilor. In mod exceptional donatorul si succesorii lui pot face dovada darului numai cu un inscris cerut de legiuitor “ad probationem”. Aceste particularitati sunt : Donatia se realizeaza independent de acceptarea tertului beneficiar deoarece dreptul se naste direct si nemijlocit in favoarea tertului beneficiar (donatar) din momentul incheierii contractului intre stipulantul donator si promitentul. Renuntarile gratuite sunt scutite de forma prevazuta de lege pentru donatii numai daca sunt pur abdicative de drepturi si nicidecum translative de drepturi care sunt facute “in favorem”. Daca donatia indirecta este prevazuta in cadrul unei donatii directe (cu sarcini) forma autentica trebuie sa fie respectata doar pentru donatia directa. Numai 51 . Darul manual este o donatie pentru a carei validitate trebuie sa fie indeplinite doua conditii : Acordul de vointa al partilor.

fie intretinutului. pierzandu-si casa sau alte bunuri. ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale de catre intretinator. imbracaminte. contractul nu poate fi calificat locatiune. numita locatar (chirias). intuitu personae. arborii din padure.). plata consumului casnic) si sa-l inmormanteze pe intretinut dupa datina. Contractul de intretinere face parte din categoria contractelor nunumite. se obliga sa asigure unei alte persoane. Astfel fiind. Obligatiile partilor contractante: intretinatorul este obligat sa asigure prestarea intretinerii (ex. totala sau partiala. potrivit art. ca si donatia. numita locator. a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii. locatarul dobandeste proprietatea fructelor nu in virtutea locatiunii. 1411 C. nu si dobandirea proprietatii fructelor. recolta de pe camp etc. Locatiunea (desi se poate spune ca reprezinta o "vanzare" a folosintei) se deosebeste de contractul de vanzarecumparare prin faptul ca transmite numai dreptul de folosinta . ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane. o casa) sau o suma de bani. Locatiunea este un contract prin care o persoana.asupra lucrului. iar nu un drept real. la intretinator. medicamente. sunt destul de frecvente situatiile cand unele persoane au devenit victime ale contractelor de intretinere.). curatenie. fie unei alte persoane. 22) Contractul de întreţinere. ci ca accesoriu al folosintei. 31 Codul familiei. 23) Contractul de locaţiune. numita capital. ci vanzare52 . numita intretinator. el avand reglementare proprie in Codul civil. hrana. locatorul fiind obligat sa-i asigure folosinta lucrului. daca contractul are ca obiect numai dobandirea unor fructe. Intretinutul este obligat sa transfere proprietatea bunului (ex. pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual bilateral. care se obliga sa presteze intretinere. Teoria si practica judiciara evidentiaza faptul ca. prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate. de regula oneros si uneori gratuit. (de exemplu. Este asimilat. sa predea bunul si sa raspunda pentru el (raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului si linistita posesiune a acesteia.ca drept de creanta . garantand impotriva evictiunii). Chiar daca lucrul dat in locatiune este producator de fructe. Contract transaltiv de proprietate. sinalgamatic. contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.donatiile facute de parinti in mod expres unuia dintre soti ulterior incheierii casatoriei pot fi considerate bunuri proprii.civ. uneori. folosinta temporara. numita chirie (art. in perioada de tranzitie din Romania.

Daca folosinta unui lucru se transmite cu titlu gratuit.si pentru locatiunea unor suprafete locative .numita contract de arendare . in care existenta si intinderea obligatiilor nu depinde de hazard si deci nu exista sanse de castig si pierdere pentru parti.cumparare.civ. contractul nu poate fi calificat locatiune. ci vanzarecumparare. 1417C. Locatiunea este un contract cu titlu oneros. In principiu.). contractul este nul ca locatiune. locatarul (daca nu este de acord cu cel pretins de locator) poate provoca o expertiza pentru stabilirea pretului.cu inceput de dovada scrisa completata cu martori si prezumtii. legea face trimitere la obiceiul locului si stabileste cateva prezumtii relative (art. Spre deosebire de 53 . prezinta oarecare greutati. fiind supus unui sistem mai riguros de dovada decat celelalte contracte. Cu atat mai puternic cuvant. Locatorul asigura folosinta lucrului pana la incetarea locatiunii. 1415 C. ea poate fi si nedeterminata.). durata contractului se stabileste liber. se aplica regulile gcnerale din materia de probe. iar cheltuielile expertizei cad in sarcina lui daca evaluarea facuta de expert intrece pretul pe care el l-a aratat (art. dovada cu martori nu este admisa oricat de mic ar fi pretul (chiria) (art. consimtamantul locatorului la schimbarea destinatiei bunului). vesnica. Daca litigiul priveste alte elemente ale contractului decat pretul (de exemplu. prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. in timp. 1416 C. daca nu este constatat printr-un inscris. Locatiunea este un contract cu executare succesiva. In aceasta privinta. daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt indeplinite si celelalte conditii de validitate. iar pretul este calculat dupa durata folosintei si timpul se are in vedere chiar daca pretul s-a fixat in mod global. care este un contract esentialmente gratuit. legiuitorul intervine prin prorogari legale. in privinta termenului insa. 1450-1452 C.civ. Locatiunile ereditare (concesiunile perpetue de folosinta imobiliara) cunoscute in vechiul drept sub denumirea de emfiteuze ori embatic (besman) sunt prohibite de lege (art. dar poate fi valabil ca un imprumut de folosinta.). In anume domenii insa. care se incheie prin acordul .numita contract de inchiriere. Locatiunea este un contract consensual. in care ambele parti contractante urmaresc un interes propriu patrimonial. Locatiunea este un contracl comutativ. legea distinge intre urmatoarele situatii: Daca nu s-a inceput executarea contractului incheiat verbal si una dintre parti neaga existenta lui.) si chiar daca ar exista un inceput de dovada scrisa Daca contractul incheiat verbal este in curs de executare (ceea ce poate fi probat .in caz de executare contestata . dar nu poate fi perpetua.civ. Elemen-tul "timp"' este de esenta locatiunii. locatiunea este dimpotriva. In ceea ce priveste durata contractului. iar nu prin simplul fapt al detinerii lucrului) si in lipsa de chitanta exista o contestatie asupra pretului. daca are ca obiect producte (foloase trase prin consumarea substantei lucrului).civ. deoarece folosinta locativa nu poate sa absoarba lucrul insusi si puterea lui productiva . prin consimtamantul partilor.fie si tacit al partilor (solo consensu). In opozitie cu imprumutul de folosinta (comodat). In Codul civil si alte acte normative reguli speciale sunt prevazute pentru locatiunea fondurilor rurale (bunurilor agricole) . In ceea ce priveste insa proba contractului de locatiune. fara vreo formalitate.

In caz de nerealizare a lucrului viitor se va angaja raspunderea locatorului potrivit regulilor generale. cu exceptia bunurilor dintr-o mostenire nedeschisa (art. bunurile coproprietate fortata nu pot fi inchiriate decat o data cu bunul principal de existenta caruia depinde si 54 . acest contract fiind pentru el res inter alios acta. ca bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii speciale (art. este considerata de lege ca act de dispozitie si. dar in toate cazurile cu conditia sa nu se distruga sau sa nu se consume prin folosinta conform destinatiei dupa natura obiectului sau conform destinatiei stabilita prin acordul partilor. este nud proprietar sau a adus ca aport social in societate folosinta unui lucru). respectiv sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru a face acte de dispozitie (art. 576 C. este numai posesor de buna sau rea-credinta). contractul poate produce efecte fata de adevaratul proprietar . cu art. un act de administrare'.civ. respectiv. Un lucru viitor poate forma obiectul contractului. locatiunea nu transmite dreptul de proprietate. partile trebuie sa aiba capacitatea. daca un coindivizar (care nu este aparent proprietar exclusiv) inchiriaza bunul aflat in indiviziune. un mostenitor aparent). Pe de alta parte. proprietarul nu va fi obligat sa respecte locatiunea. durata locatiuni rcducandu-se la 5 ani.). se aplica regulile care guverneaza vanzarea de catre unul dintre coproprietari ori teoria mandatului tacit reciproc sau a gestiunii de afaceri. dar numai la cererea partii incapabile. cu exceptia cazului cand nu are prerogativa folosintei (de exemplu. ci numai dreptul de folosinta temporara a lucrului inchiriat.5 din Constitutie si art.civ. Astfel fiind. locatorul poate sa nu fie proprietarul lucrului dat in locatiune. Iar dreptul de servitute nu poate forma obiectul contractului decat impreuna cu imobilul de care este atasat (art. daca durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani.civ. sa indeplineasca conditiile cerute pentru a face acte de administrare. 965 C.6 si art.poate fi un lucru mobil sau imobil. 1419 comb.). corporal sau incorporal (de exemplu. 135 alin. In cazul imobilelor insa.1268 C. drept care sa-i confere posibilitatea inchirierii (de exemplu. Titlul locatorului. Numai daca locatorul a fost un proprietar aparent (de exemplu. 1268 C. Astfel. este suportat de locator. 534 C.) in caz contrar.14-16 din Legea nr. un uzufructuar (art. Precizam.civ. neque locatio rei suae consistere potest). Tot astfel. Bineinteles.tolal sau partial . Inseamna ca obiectul locatiunii il formeaza lucruri nefungibile (individual determinate) dupa natura lor sau dupa vointa partilor. Dat fiind faptul ca locatiunea nu transmite dreptul de proprietate. Lucrul inchiriat .) poate inchiria valabil bunul detinut cu titlu de uzufruct sau de locatiune.civ. in principiu.) sau un locatar (art. dreptul de proprietate industriala). proprietarul nu poate fi locatarul propriului sau lucru (neque pignus. neque depositum. In sfarsit. caci locatiunea este. Atat locatarul cat si locatorul trebuie sa aiba capacitatea. de asemenea. in cazul inchirierii lucrului altuia de catre o persoana care nu are asupra lucrului un drept opozabil fata de proprietar.contractul de vanzare-cumparare. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia). riscul pieirii fortuite. Capacitatea de exercitiu.12 alin. in consecinta.

de exemplu. toate reparatiile ar fi fost puse in sarcina locatarului (intrucat aceasta clauza .daca nu s-a prevazut altfel . luna. Chiria se fixeaza in raport cu durata contractului. locatarul se poate adresa justitiei. locatorul trebuie sa efectueze reparatiile necesare in tot timpul locatiunii.sa efectueze toate reparatiile (inclusiv cele locative) necesare in acest scop inainte de preluarea lucrului de catre locatar si chiar daca. In caz de nerespectare a acestei obligatii. cotaparte din fructe sau prestari de servicii).in lipsa de stipulatie contrara .in lipsa de stipulatie contrara . ci intr-o stare corespunzatoare destinatiei in vederea careia a fost inchiriat (art. chiria trebuie sa fie sincera si serioasa. impreuna cu accesoriile sale.civ. daca conditiile de validitate ale acestui contract sunt indeplinite si lucrul a fost predat (comodatul fiind un contract real). Locatorul nu trebuie sa efectueze reparatiile numite "locative". Nici nuda proprietate nu poate forma obiectul contractului de locatiune.la locul unde se gasea lucrul in momentul contractarii si cu cheltuiala locatorului.coproprietatea fortata.2 C. 1420 pct. Pentru aceasta. ci un comodat. lasata la aprecierea unui tert (ales de catre parti sau de catre persoana desemnata de parti) sau sa reprezinte un procent din beneficiul realizat de locatar (variabil). iar instanta il poate obliga pe locator si la plata de daune-interese. titularul ei neputand asigura locatarului folosinta bunului care formeaza obiectul dreptului sau. fie global fie. care .civ.l C.). pe unitati de timp (ziua. 1421 alin. Pretul pe care locatarul il plateste in schimbul folosintei lucrului se numeste chirie. anul etc. potrivit regulilor generale. cerand predarea silita (daca nu prefera sa ceara rezilierea contractului pentru neexecutare sau nu se multumeste cu invocarea exceptiei de neexecutare).) si se plateste la termene stipulate. Locatorul trebuie sa mentina lucrul in stare de a servi la intrebuintarea pentru care a fost inchiriat (art. Lucrul. Dar ea poate fi determinabila. Regulile locatiunii sunt aplicabile si in cazul in care folosinta unui lucru se transmite in schimbul folosintei unui alt lucru. printr-o clauza contractuala. daca in cursul ei bunul are nevoie de asemenea reparatii (reparatii capitale.2 si 1421 alin. Sub sanctiunea nulitatii. Predarea (art. de regula. degradari provenind din uzul normal al lucrului sau cauzate fortuit.). Dar . de regula in mod succesiv. Obligatia efectuarii reparatiilor.spre deosebire de vanzare -contractul ramane locatiune chiar daca chiria s-a fixat sub forma unei alte prestatii (de exemplu. Cu ajutorul regulilor care guverneaza contractul de schimb nu pot fi solutionate problemele juridice ale schimbului de drepturi de folosinta. 1420 pct. in bani. Pretul se fixeaza. contractul nu mai este o locatiune. trebuie sa fie predat nu in starea existenta la incheierea contractului (ca in materie de vanzare).din 55 .vizeaza reparatiile necesare in cursul locatiunii si nu anihileaza obligatia locatorului de a preda lucrul in stare corespunzatoare folosintei).1) lucrului dat in locatiune se poate cere la termenul convenit de parti (imediat daca nu s-a prevazut un termen) si . Daca chiria a fost prevazuta fictiv sau lucrul a fost inchiriat in schimbul unei sume derizorii. locatorul fiind obligat . inclusiv viciile de constructie si la parti comune ale imobilului folosite de mai multi locatari). Chiria trebuie sa fie determinata in momentul incheierii contractului. Obligatia de predare.

Art. art. 1420 pct. legea dispune ca reparatiile sa fie facute in cel mult 40 de zile. "care detine lucrul in interesul sau propriu. In acest sens. Se admite ca.civ. Iar daca reparatiile sunt de asa natura incat locatarul pierde folosinta totala a lucrului. Daca locatorul nu respecta aceasta obligatie. Obligatia de garantie (art. 1439). chiar daca va fi lipsit in parte de folosinta lucrului. locatarul poate folosi actiunile posesorii (desi nu este posesor. fie indirect prin schimbarea destinatiei. fie direct prin transformarea materiala a lucrului. C.proc. 2) de la terti si 3) din viciile lucrului.civ. Insa reparatiile trebuie sa aiba caracter urgent. 1425 C.dar si de catre detentorul precar. dispune ca locatorul "nu poate in cursul locatiunii sa schimbe forma lucrului inchiriat".civ. permite folosirea actiunilor posesorii nu numai de catre posesori .).civ. Dat fiind faptul ca locatorul trebuie sa intretina lucrul in buna stare in tot cursul locatiunii. Locatorul este obligat sa se abtina de la orice fapt personal.mornentul predarii . tulburare de fapt sau de drept. 1424 C. atunci locatarul are dreptul sa ceara o scadere de chirie proportionala cu lipsa partiala a folosintei. reparatiile pot fi efectuate si fara autorizarea justitiei. Obligatia efectuarii reparatiilor nu inseamna ca locatorul trebuie sa reconstruiasca imobilul care "a pierit in total sau s-a facut netrebnic spre obisnuita intrebuintare" (art. in acest caz incetand contractul. si anurne. locatarul poate cere prin justitie oprirea sau distrugerea schimbarilor. el nu va raspunde pentru stanjenirea folosintei locatarului. Daca reparatiile nu se efectueaza in acest interval de timp.). 1426 C. 10201021 si art. Daca tulburarea folosintei provine de la un tert. in temeiul unui contract incheiat cu posesorul. C.sunt in sarcina locatarului. Legea obliga pe locatar sa suporte tulburarea ce-i provoaca reparatiile facute de locator.civ.). iar in caz de locatiune dreptul transmis si garantat este folosinta linistita si utila. neputand fi amanate pana la incetarea contractului.civ. 1077 C.civ.3. Locatarul singur. 56 . locatarul poate cere justitiei: fie obligarea lui sub sanctiunea platii de daune cominatorii. fie rezilierea contractului (art. 1439 alin. atunci el (nu si locatorul) poate cere rezilierea contractului. In virtutea obligatiei de garantie. Prin urmare. cum este si locatarul. daca prin aceste tulburari se aduce o atingere serioasa folosintei. legea distinge intre tulburarea de fapt si cea de drept. 676). locatorul raspunde de tulburarile provenite: 1) din propria sa fapta. prin actiunile posesorii.care exercita detinerea lucrului sub nume de proprietar (animus sibi habendi. prevede ca locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra lucrului. afara numai daca tulburatorul este cel pentru care el detine" (art. cu deosebirea ca in caz de vanzare dreptul transmis si garantat este proprietatea. fie autorizarea de a le efectua in contul locatorului (art. care ar avea drept consecinta tulburarea locatarului in folosinta lucrului. Daca locatorul nu efectueaza reparatiile necesare in cursul locatiunii. in numele sau personal. in caz de urgenta. retinand cheltuielile efectuate din chirie.) de care este tinut locatorul se aseamana cu obligatia de garantie a vanzatorului. Pe de alta parte.2 C. se poate apara contra tulburarilor de fapt. Astfel. adusa prin efectuarea reparatiilor. animus domini) . chiar daca pierderea folosintei n-ar intrece 40 de zile(art.

adica "cel pentru care el detine" si fata de care el poate actiona sau se poate apara in temeiul contractului de locatiune. de folosinta etc. locatarul de la etaj lasa robinetul de apa deschis si astfel. chiar daca dreptul invocat nu este confirmat in justitie. In acest caz. De exemplu. al unui vecin sau al unui tert oarecare. nu pe baza unui drept asupra lucrului sau a unui raport juridic cu locatorul. stricaciunile) ascunse ale lucrului care ii impiedica intrebuintarea (art. sau robinetul de gaze lasat deschis provoaca o explozie.). locatarul n-ar fi inchiriat sau ar fi platit un pret mai redus (locatorul nu raspunde insa pentru vicii care fac mai putin comoda folosinta). acesta poate sa si iasa din proces. ci printr-un fapt ilicit cauzator de prejudicii (delict civil). cum ar fi dreptul de proprietate in cazul in care locatorul a incheiat contractul in baza unui alt drept (sau pretins drept) asupra lucrului. In toate cazurile in care locatarul este tulburat in folosinta prin faptul exercitarii de catre un tert (inclusiv un alt locatar) a unui drept (de proprietate. 1427-1428 C. In ambele cazuri locatorul va raspunde numai daca a fost instiintat in timp util de amenintarea evictiunii (chemat in garantie in procesul dintre locatar si tertul evingator).1426 C. infiltratii de apa sau alte defecte de constlructie. existenta de insecte. locatorul va raspunde de pierderea sau reducerea folosintei. sa nu invoce vreun drept asupra lucrului inchiriat (art.Viciile. Cand folosinta locatarului este tulburata printrun fapt al unui colocatar.interese (art. asupra lucrului. fie o micsorare a chiriei proportionala cu pierderea partiala a folosintei si daune . iar restul imobilului a inchiriat unui meserias care il tulbura pe locatar. locatarul va avea actiune in despagubire impotriva autorului faptei (raspundere delictuala). starea necorespunzatoare a cosurilor. de uzufruct. Practica judecatoreasca stabileste raspunderea locatorului chiar daca lucrul nu este cu desavarsirc impropriu folosintei.). de exemplu. cu conditia ca agentul tulburator: sa nu fie locatorul. locatorul a inchiriat o camera pentru a fi locuita. Locatorul este garant pentru viciile (defectele.interese . In caz contrar. Se poate intampla ca tulburarea din partea tertului sa se conbine cu faptul personal al locatorului insusi.). prin plafon apa patrunde in apartamentul de la parter.civ. De exemplu. Gravitatea viciilor se apreciaza 57 .civ. In acest caz locatorul raspuntde in virtutea obligatiei sale de a se abtine de la orice fapt personal care ar duce la tulburarea locatarului in folosinta lucrului.civ. aratand cine este locatorul impotriva caruia pretentia tertului (inclusiv actiunea posesorie) trebuie sa fie indreptata (institutia procedurala de "aratarea titularului dreptului") si care este obligat sa-i apere folosinta. poate dovedi ca ar fi avut mijloace potrivite pentru a respinge pretentiile tertului (exceptio mali processus). locatarul are dreptul de a cere fie rezilierea contractului (cand acesta nu se mai poate executa sau cand folosinta lucrului a fost prea mult micsorata) cu daune .1422 C.ci detentor precar) pentru apararea dreptului sau de folosinta impotriva tertilor.). Cand tulburarea de drept se produce impotriva locatarului. dar viciile ascunse micsoreaza atat de mult posibilitatea de folosinta incat se poate prezuma ca. in cunostinta de cauza. dar nu va avea actiune in garantie contra locatorului. dar a impiedicat folosinta locatarului.

locatorul va putea cere repunerea lucrului in stare anterioara sau rezilierea contractului cu daune58 . nu a cunoscut viciile sau tulburarea locatarului nu se datoreaza faptelor sau actelor savarsite de el (art. Limitarea sau inlaturarea garantiei produce efecte nuami daca locatarul este de buna-credinta (fraus omnia corrumpit).1 C. se poate prezuma acordul locatorului pentru exercitarea acelei profesii. Daca viciile se datoresc cazului fortuit sau fortei majore intervenite in timpul locatiunii. croitor).1085 C. de exemplu. o casa de locuit nu va putea fi folosita pentru exercitarea comertului sau pentru instalarea sediului unui partid politic. De exemplu.civ). obligfatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse poate fi modificata prin conventia dintre parti. locatarul poate cere o reducere prportionala din pret sau rezilierea contractului cu daune interese pentru pagubele suferite din cauza viciilor (art. in masura in care folosinta nu poate fi asigurata. 1422 alin.civ). locatarul poate cere o reducere proportionala din pret sau rezilierea contractului.Obligatia de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si potrivit destinatiei. la destinatia prezumata dupa circumstante (natura lucrului. In cazul descoperirii viciilor ascunse. daca nu s-a prevazut altfel in contract.total sau partial . cu conditia sa nu schimbe destinatia imobilului (de exemplu.culpa levis in abstracto) si numai la destinatia determinata prin contract. limitata ori inlaturata.2 C. Daca locatarul nu intrebuinteaza lucrul . iar in lipsa de stipulatie speciala. Simpla venire a clientelei nu are semnificatia schimbarii destinatiei. dimpotriva. destinatia sa anterioara etc. Daunele interese se acorda chiar daca locatorul n-a cunoscut viciile lucrului. Conform art. Locatarul raspunde chiar daca a fost de buna credinta la incheierea contractului (nu a cunoscut viciile) si indiferent daca viciile existau in momentul incheierii contractului sau provin din cauze ulterioare. Pe de alta parte. consideram ca inlaturarea obligatiei de garantie exonereaza pe locator de plata daunelor-interese. deoarece obligatia locatorului de a asigura folosinta lucrului este succesiva (spre deosebire de obligatia de garantie a vanzatorului care raspunde numai de viciile existente in momentul vanzarii).).civ) si locatorul de rea-credinta care raspunde si de daunele imprevizibile. Modificarea obligatiei de garantie. Deoarece nu este reglementata prin norme imperative. 1429 alin. consideram ca locatarul poate sa exercite o profesiune liberala (de exemplu. exista deosebire intre locatorul de buna-credinta. atelier mecanic). dar fara daune interese. In schimb. avocat) sau chiar o meseria (de exemplu. Totusi. Obligatiile locatarului. a contractului. si pentru vicii care fac mai putin comoda folosinta) sau. dar nu-l pune la adapost de rezilierea. potrivit regulilor generale aplicabile contractelor sinalagmatice.de instanta. care raspunde numai de daunele ce au putut fi prevazute la incheierea contractului (art.civ.1339 C. Daca in contract se mentioneaza profesiunea locatarului. totala sau partiala. agravata (de exemplu. locatarul trebuie sa intrebuinteze lucrul inchiriat ca un bun proprietar (culpa fiind apreciata dupa tipul abstract al omului diligent si prudent . caci este vorba de o cauza straina care nu poate fi imputata locatorului.potrivit destinatiei sau efectueaza transformari neautorizate. incasarea pentru viitor a chiriei ar fi lipsita de cauza.

instalarea telefonului sau a antenei de televizor. Sarcina probei incumba locatarului. plata se face la domiciliul debitorului (fiind cherabile.14471449 C. Locatorul are in schimb dreptul de a cere. locatarul trebuie sa plteasca pretul locatiunii la termenele stipulate. daca intarzierea in efectuarea reparatiilorlocative provoaca stricaciuni mai importante.civ.civ. In lipsa de stipulatie contrara. iar nu portabila) si in caz de pluralitate de locatari obligatia este conjuncta (divizibila) daca solidaritatea sau indivizibilitatea nu rezulta din contract. Locatarul raspunde de asemenea. 1730 pct. cerand efectuarea reparatiilor in contul locatarului sau rezilierea contractului. Toate reparatiile privind partile comune folosite de mai multi locatari sunt in sarcina proprietarului. Reparatiile . daca nu se dovedeste ca stricaciunile sunt cauzate de unul dintre ei. spre deosebire de reparatiile capitale si repararea degradarilor provenind din uzul normal al lucrului care sunt in sarcina locatorului. Sunt insa permise lucrarile de mica insemnatate care nu schimba destinatia lucrului. Plata chiriei. nu sunt limitatieve). Iar daca chiria urma sa fie platita cu anticipatie si lucrul nu s-a predat.). potrivit regulilor generale. Tot astfel.) ori caz fortuit si bineinteles. din culpa locatorului. locatorul poate cere daune-interese. inclusiv viciile de constructie.indiferent de natura lor (chiar daca sunt locative) nu cad in sarcina locatarului daca au fost cauzate prin vechime su forta majora (art. de persoanele familiei sau de sublocatari. Obligatia de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar implica obligatia de a intretine lucrul in tot timpul locatiunii in stare de intrebuintare astfel cum a fost predat. dar si toate persoanele introduse de el in imobil (prepusi. cesiunea sau chitanta de plata a chiriei cu anticipatie pe timp mai mare de 3 ani este 59 .civ. vizitatori etc). de exemplu. iar daca nu o cere locatarul are dreptul la despagubiri pentru imbunatatirile aduse lucrului. de stricaciunile si pierderile provocate de persoanele familiei sale sau de sublocatar (art. locatorul poate actiona in cursul locatiunii. In caz de neexecutare. locatorul poate invoca exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus). chia daca nu sunt locative. 1429 C. el va fi obligat sa faca reparatiile pe cheltuiala sa. locatorul poate cere executare silita sau rezilierea contractului in privinta locatarului neplatnic. prin "persoanele familiei" intelegandu-se nu numai membri prpriu-zisi ai familiei. In schimb.interese.). iar chitantele date fara rezerva fac sa se prezume plata pentru termenele anterioare. (Enumerarea reparatiilor locative din art. beneficiind si de privilegiul locatorului de imobile asupra mobilelor locatarului (art. 1 C. De aici obligatia locatarului de a efectua reparatiile mici (numite locative. a gazelor sau a apei. introducerea luminii electrice. Daca degradarea lucrului se datoreaza culpei locatarului. de simpla intretinere).civ. Daca locatarul nu efectueaza reparatiile locative. persoane tolerate. Conform art.1448 C. la incetarea locatiunii. Daca insa neefectuarea reparatiilor locative poate provoca deteriorarea sau chiar pieirea lucrului dat in locatiune. locatarul este obligat sa faca reparatiile necesare. repunerea lucrului in starea initiala. Chitantele de plata a chiriei sunt opzabile tertilor chiar daca nu au data certa.civ. 1434 C. dar numai la incetarea locatiunii. caci incovenientele lipsei de intretinere sunt suportate de locatar.

potrivit regulilor generale.civ. care se gaseste in intretinerea si administrarea locatorului. daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit . si art.civ.dar fara dreptul de a cere modificarea chiriei daca nu a rambursat cheltuielile . toti locatarii vor fi exonerati de aceasta raspundere. ele devin prin accesiune proprietatea locatorului . Daca locatorul-proprietar foloseste si el o 60 . de la o casa vecina (art. 1394 C. In lipsa de inventar prezumtia este ca locatarul a primit lucrul in buna stare.).1421 alin.civ.. 1435 C. In orice caz. 1434 C. Obligatia de a intretine si a restitui lucrul in starea primita mai face raspunzator pe locatarul unei cladiri de toate pagubele pricinuite cladirii de incendiu. sau printr-o actiune in revendicare (daca are calitatea de proprietar). forta majora sau dintr-un defect de constructie ori prin comunicarea focului (fara greseala sa). . Raspunderea pentru incendiu. totala sau partiala a lucrului. Deci raspunderea lor . provine din caz fortuit sau forta majora (deci fara culpa din partea sa). locatarul fiind considerat de rea-credinta.civ.vor fi solutionate potrivit art. Actiunile posesorii nu pot fi exercitate impotriva unui detentor precar (decat daca detentiunea locatarului a lost intervertita intr-o posesiune utila). locatarului (art.civ. 7/1996).intrucat este contractuala. intrucat este un detentor precar.supusa publicitatii imobiliare ( art. spre deosebire de conditiile din epoca adoptarii Codului civil. Prezumtia fiind relativa poate fi combatuta de locatar prin dovada contrara (art. Pentru a fi exonerat de raspundere.1431 si 1432 comb. 1435 C.iar la restituire raporturile dintre parti . S-a considerat ca reglementarea cuprinsa in art.prin inventar trebuie sa se inteleaga orice act de constatare a starii in care s-a aflat lucrul la predare.1431. contructu). in sensul ca locatarul nu poate fi exonerat de raspundere decat daca dovedeste ca distrugerea.). Evident. Restituirea lucrului poate fi ceruta de locator printr-o actiune personala (ex. 1435 C.va fi conjuncta. iar nu solidara.in lipsa de conventie . 1082-1083 C. fortei majore sau cazului fortuit. Dupa incetarea locatiunii locatarul trebuie sa restituie lucrul in starea in care a fost predat conform inventarului facut. plata facuta vechiului proprietar este valabila. 21 lit. 494 C.in afara imprejurarilor prevazute de art. Daca locatarul a facut lucrari de constructii sau plantatii. oricare colocatar va putea dovedi .civ. in conditiile de azi agravarea raspunderii locatarului pentru incendiu nu mai poate fi extinsa in baza art. Dovada incumba. caci incendiul nu a izbucnit in partea ocupata de ei.).). Locatarul nu raspunde de pieirea sau detcriorarea lucrului din cauza vechimii. reprezinta o aplicare a dreptului comun in materie de dovada. locatarul nu raspunde nici de uzura normala a lucrului. Restituirea lucrului. Daca lucrul dat in locatiune a fost vandut si noul proprietar nu-l incunostiinteaza pe locatar. Iar daca se dovedeste ca incendiul a izbucnit intr-o parte comuna a imobilului. orice cauza straina neimputabila dovedita fiind exoneratoare de raspundere (art.1435 decat pentru cauza anonima.1 C. iar nu delictuala .ca incendiul a izbucnit in partea ocupata de altul sau ca n-a putut izbucni in partea pe care o ocupa. C din Legea nr.civ.civ. Daca sunt mai multi locatari fiecare raspunde pentru pagubele pricinuite de incendiu proportional cu valoarea locativa a partii din imobil ce ocupa.. cu art.

Astfel fiind. in principiu. legea prevede expres si posibilitatea pentru locatar de a transrnite dreptul de folosinta asupra unui tert. locatarul trebuie sa-l instiinteze in termen util pentru a fi in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare (astfel incat locatorul sa nu piarda nici actiunea posesorie). cea partiala fiind permisa. care vizeaza proba contractului de locatiune sau sublocatiune) ori sa rezulte din acte sau fapte concludente. ci trebuie sa fie stipulata expres (art.civ. drepturile partilor contractante se pot transmite mortis causa (art. fiecare (inclusiv proprietarul) suporta paguba in raport cu valoarea locativa a partii din imobil ce ocupa. Daca locatorul nu are cunostinta de incercarea de uzurpare. In conceptia Codului civil. Conform art. in baza unui contract de sublocatiune (art. Astfel fiind. pentru a fi exonerati de raspundere. aducerea ca aport va fi valabila 61 . intrucat aducerea ca aport echivaleaza cu o sublocatiune (sau cesiune). in sine. 1433 C. in tot sau in parte. refuzul locatorului de a consimti la incheierea contractului de sublocatiune nu trebuie sa fie motivat.civ. 1440) sau prin acte inter vivos (de exeinplu.). 1418 C.). locatiunea nu este un contract incheiat intuitu personae.civ. Apararea contra uzurparilor. dar si verbal (nu se aplica art. De exemplu. Pe de alta parte. problema suportarii pagubelor cauzate de incendiu este foarte controversata. Sublocatiunea este permisa cu respectarea a doua conditii (prima prevazuta expres de lege. ei trebuie sa dovedeasca fie imprejurarile prevazute de art. Iar daca sublocatiunea (cesiunea) a fost permisa numai cu consimtamantul locatorului. la inlaturarea raspunderii locatarilor in conditiile art. In acest sens. clauza de interzicere a sublocatiunii este supusa unei interpretari restrictive. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra proprie-tatii sau posesiei lucrului dat in locatiune. Precizam. Acest consimtamant poate fi dat in scris.civ. 1435. dar nici sa fie abuziv.reprezentand o exceptie de la dreptul locatarului de a subinchiria . 1418C. In lipsa unei asemenea dovezi. Consideram ca faptul locuirii proprietarului in imobil nu poate duce. validitatea sublocatiunii poate fi conditionata (printr-o clauza din contractul principal de locatiune) si de consimtamantul locatorului la incheierea contractului de sublocatiune. fie ca incendiul a izbucnit in partea ocupata de proprietar sau nu a putut izbucni in partea folosita de ei.. de asemenea. locatarul mai este obligat de a apara lucrul inchiriat contra uzurparilor. Aceasta interdictie transforma locatiunea intr-un contract incheiat intuitu personae.1416 C. Desi legea nu prevede expres. Daca locatarul neglijeaza sa-l informeze pe localor. Sublocatiunea. locatorul poate transmite dreptul la chirie printr-o cesiune de creanta). In orice caz. ca locatanii nu poate aduce ca aport social intr-o societate civila sau comerciala dreptul de folosinta daca sublocatiunea (sau cesiunea) a fost interzisa. el va raspunde de prejudiciul suferit de locator in urma neinstiintarii.nu se prezuma. a doua subinteleasa): Transmiterea folosintei sa nu fie interzisa prin contractul principal. este permisa cea partiala. daca s-a interzis sublocatiunea totala.parte din imobilul inchiriat. 1435. Interzicerea sublocatiunii (in total sau in parte) . iar daca interdictia este imprecisa ("nu se poate subinchiria") ea se interpreteaza in sensul unei sublocatiuni totale.

cesiunea si sublocatiunea (art. instanta putand acorda locatarului un termen pentru a executa conditiile contractului.numai daca locatorul consimte.din acest punct de vedere . Desi Codul nostru civil nu confera locatorului o actiune directa. locatorul il poate libera pe locatar.civ. Cesiunea.cesiunea constituie o vanzare a dreptului de folosinta (adica o cesiune de creanta cu titlu oneros .). Rezulta ca locatorul si sublocatarul nu au nici o actiune directa unul impotriva celuilalt. dar numai in limita chiriei datorate de sublocatar pentru trecut si pentru chiria viitoare. In aceste limite. casa de locuit sa fie subinchiriata cu destinatie de local public sau atelier ori autoturismul pentru a fi folosit la curse de intrecere).). nu distinge . prin reluarea lucrului sau a folosintei potrivit destinatiei. 1418 C. Daca locatarul a incheiat contractul de sublocatiune (de cesiune) cu nerespectarea conditiilor aratate.). Sublocatiunea sa nu fie convenita in conditii care sa contravina conditiilor din contractul principal (de exemplu.).1730 C. totale sau partiale. Bineinteles. Textul care permite. care ramane obligat in continuare fata de locator. caz in care cesiunea se 62 . se admite ca .civ.spre deosebire de sublocatiune care este un nou contract de locatiune (avand ca obiect asigurarea folosintei temporare. 1391 si urm. chirie mai mare sau mai mica. 1393 C.civ.civ.591-592 C. 1429-1430 si 1439 alin. sublocatiunea poate fi convenita in conditii diferite fata de contractul principal (de exemplu.2 C. deopotriva. C. Cu toate acestea.civ.). in baza principiilor care guverneaza cele doua institutii.art.) el poate sechestra rnobilele sublocatarului aduse in imobilul inchiriat.). 974 C. pentru acesta contractul de cesiune fiind o res inter alios acta ca si sublocatiunea. Aceste dispozitii se explica prin faptul ca existenta privilegiului nu presupune existenta unor raporturi juridice directe (si deci nu pot servi nici ca temei pentru recunoasterea unei actiuni directe intre locator si sublocatar).civ. ci numai drepturile locatarului. a unui lucru) . este permisa si cesiunea contractului de locatiune de catre locatar. In conditiile in care poate interveni sublocatiunea. Ei pot actiona numai pe calea indirecta a actiunii oblice (art. locatorul va putea cere prin justitie executarea obligatiilor (ceea ce poate avea ca efect. intrucat Codul civil nu cunoaste cesiunea obligatiilor.intre cele doua institutii juridice. de exemplu. in virtutea privilegiului sau de locator (art. chiar daca chiria pentru viitor a fost platita de sublocatar anticipat (art.proc. Sublocatiunea incheiata cu respectarea conditiilor aratate este valabila si produce efecte intre parti ca orice contract de locatiune.civ. de unde urmatoarele consecinte: pentru opozabilitatea contractului fata de terti (intre care si locatorul) cesiunea trebuie sa fie notificata locatorului sau acceptata de el printr-un act autentic (art. chiar daca partile s-au conformat obligatiei de notificare a cesiunii sau ea a fost acceptata de locator. obiectul cesiunii il formeaza nu contractul de locatiune in intregul sau. sublocatiunea nu produce efecte fata de el (fiind o res inter alios actu).). Intrucat loca-torul nu este parte contractanta. durata mai scurta etc. drepturile si obligatiile dintre locator si locatarul principal raman neatinse. expulza-rea sublocatarului) sau rezilierea contractului principal de locatiune (cu daune-interese) pentru neexecutarea de obligatii (art.

al proprietarului locuintei. 1392 C. de exemplu. dar nu si executarea obligatiilor de catre locator. confundata cu o novatie prin schimbare de debitor. prin intermediul cesiunii.civ. nici moartea locatorului si nici aceea a locatarului nu atrage dupa sine incetarea contractului (art. in cazul schimbului de drepturi de folosinta se aplica regulile cesiunii locatiunii . potrivit regulilor generale in materie de obligatii patrimoniale care nu sunt 63 . cesiunea este supusa regulilor vanzarii-cumpararii de creante. daca acesta nu a consimtit la liberarea debitorului (delegatie perfecta). care la randul sau poate actiona impotriva locatorului. locatarul-cedent garanteaza numai existenta dreptului de folosinta in conditiile din momentul incheierii contractului (art. nr. intrucat contractul de cesiune este cu executare dintr-o data (iar nu succesiva ca sublocatiunea). cu titlu universal ori cu titlu particular). f) in anumite conditii si prin efectul instrainarii. Astfel. d) pieirea lucrului. prin acte intre vii cu titlu particular. a lucrului dat in locatiune. fiecare copermutant (cedent) ramane obligat fata de locatorul initial. cesionarul are actiune directa impotriva locatorului pentru a cere executarea contractului de locatiune sau rezilierea lui pentru neexecutare cu daune-interese . evident fara a contraveni conditiilor din contractul principal. evident. contractul de locatiune inceteaza prin: a) denuntarea unilaterala. realizandu-se nu numai o dubla cesiune. fiind un vanzator. Daca schimbul drepturilor de folosinta este reglementat prin norme speciale.). cesionarul ia locul cedentului (in privinta drepturilor). aceste norme (lex specialis generalibus derogant). se aplica. Asa cum in cazul contractului de schimb se aplica regulile vanzarii (in completarea regulilor prevazute pentru contractul de schimb).si o dubla delegatie perfecta (novatie prin schimbare de debitor). in materia schimbului de locuinte (art.114/1996) chiriasii sunt liberati fata de locatorii initiali. in schimb sublocatarul poate dobandi drepturi diferite fata de drepturile locatarului principal. dar .).dubleaza cu o delegatie perfecta. dupa caz. In cazul sublocatiunii. Rezulta ca drepturile si obligatiile trec asupra mostenitorilor (legali sau legatari universali. spre deosebire de sublocatiune. precizam ca regulile analizate urmeaza sa fie aplicate si in cazul in care dreptul de folosinta se transmite in schimbul unui alt drept de folosinta (dubla cesiune).civ. c) rezilierea contractului pentru neexecutare. sublocatarul poate cere executarea sau rezilierea contractului de sublocatiune numai in raport cu locatarul principal. Pe langa acordul de vointa al partilor (rezilierea conventionala). care poate fi dovedita potrivit regulilor prevazute de lege pentru contractul de locatiune. In schimb. e) desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului. potrivit regulilor de la cesiunea de creanta. locatorul va avea actiune directa impotriva cesionarului in calitate de tert beneficiar. Iar daca cesiunea este insotita de o stipulatie pentru altul in favoarea locatorului avand ca obiect pretul cesiunii (sau o parte din ea). 1440 C.ope legis . cedentul. nu are privilegiul locatorului de imobile de care se bucura locatarul principal care a consimtit o sublocatiune. In ceea ce priveste transmisiunea mortis causa a lucrului dat in locatiune.33 din L. dar numai cu avizul autoritatii care a aprobat inchirierea sau. De exemplu. In sfarsit. b) expirarea termenului. Cauze de incetare.

se face prin intermediul executorilor judecatoresti. De exemplu. trebuie sa fie indeplinite conditiile cerute de lege pentru incheierea contractului. capacitatea partilor contractante. in practica judecatoreasca . contractul ia sfarsit prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti. de lege (art. ori cu caracter viager. Manifestarea de vointa de a desface contractul (numita de lege "concediu") este un act unilateral de vointa si produce efecte chiar daca n-a fost acceptata de partea concediata. in lipsa clauzei. (insa dovada relocatiunii se poate face . in toate cazurile. Intrucat tacita relocatiune opereaza un nou contract de locatiune. Legea nu prevede vreo forma speciala pentru denuntare. Daca termenul locatiunii a fost determinat prin conventia partilor sau. in caz de pluralitate de parti obligate solidar . Prin termenul de preaviz se intelege intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul urmeaza sa inceteze in urma denuntarii. asa cum s-a decis. In caz de pluralitate de parti. 1443 C.prin proba ramanerii si lasarii locatarului in folosinta lucrului. Daca partile sau legea n-au determinat durata locatiunii.cu martori si prezumtii .contractate intuitu personae. care trebuie sa suporte desfacerea contractului. iar un nou contract poate fi incheiat numai prin consimtamantul ambelor parti (nu prin simpla renuntare la efectele denuntarii unilaterale). caz in care obligatiile reciproce se sting prin confuziune. trebuie sa fie facuta in scris.1048 C.) sau partial (de exemplu. in mod constant. iar daca partea concediata refuza sa dea o dovada de primire.civ) locatiunea inceteaza de drept (dies pro homine interpellat) prin simpla trecere a termenului. Acest termen de preaviz poate fi stabilit prin conventia dintre parti. Practic. constatator si doveditor numai al contractului initial ). daca unul dintre locatori a anuntat concediul sau unul dintre locatarii care au incheiat contractul ori unul dintre mostenitorii unicului locatar nu a continuat folosinta lucrului.civ. "actiunea de chemare in judecata pentru evacuare constituie manifestarea neechivoca a vointei de denuntare a contractului". reinnoirea tacita poate opera numai cu consimtamantul tacit al tuturor partilor. termenul de preaviz fiind acoperit de timpul necesar solutionarii litigiului. prin stabilirea termenului locatiunii in functie de moartea locatorului) sau daca mostenitorul uneia dintre parti (decedate) este cealalta parte.).1154 C. cu exceptia cazului cand partile s-au inteles altfel (de exemplu.civ. total (art. Dupa expirarea termenului de preaviz locatiunea inceteaza. fara sa mai fie nevoie de o instiintare prealabila (art. tacita 64 .). cu conditia respectarii termenului de preaviz (art. Denuntarea unilaterala. fie si autentic. iar in lipsa se stabileste in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului (art.civ.1 C. Tacita relocatiune (reconductiune). iar nu prin inscrisul original. de exemplu. 1450-1451 C.art. 1436alin.civ.civ. locatiunea se considera reinnoita prin tacita relocatiune (art.). Expirarea termenului. 1436alin.2C.) si are drept scop ca cealalta parte sa gaseasca un locatar (daca preavizul a fost dat de locatar) sau un lucru similar pe care sa-l ia in locatiune (daca preavizul a fost dat de locator). Daca locatarul ramane in folosinta lucrului dupa expirarea termenului contractual si fara ca locatorul sa-l impiedice (deci cu permisiunea lui).1437 si 1452 C.civ.).

1430 C. Deci se prezuma ca partile n-au modificat nimic fata de contractul initial (art.termen de gratie (art. Insa nu orice neexecutare da dreptul celeilalte parti de a cere rezilierea contractului.civ.). Daca s-a anuntat concediul.civ. 1452 C. si de pactul comisoriu expres stipulat in contract). 1423 si 1439 C. caci garantiile trebuie prevazute expres si nu pot fi prelungite peste termenul stipulat . putand acorda . exproprierea sau confiscarea lui). rechizitionarea.rezilierea contractului cu daune-interese (art.1438 C. Neexecutarea trebuie sa fie cu privire la obligatii principale (art. Astfel. Totusi noua locatiune ia nastere. 1437. neplata chiriei. in acest din urma caz.). neexecutarea obligatiilor de catre una dintre parti da dreptul celeilalte parti de a cere .).dupa circumstante . fara garantiile din contractul initial. refacerea sau inlocuirea lui..).civ.civ. Contractul este desfacut indiferent ca pieirea lucrului este fortuita sau culpabila. Deci. Precizam ca prin pieire se intelege nu numai distrugerea materiala a lucrului. iar daca pieirea s-a produs fortuit nu se platesc daune. caci locatorul nu mai poate asigura locatarului folosinta lucrului si nici nu poate fi obligat la reconstruirea.civ. Rezilierea pentru neexecutare. abuzul de folosinta sau schimbarea destinatiei lucrului (art.2 C. 1439 alin. locatorul putand cere restituirea lui precum si daune-interese. caci fiecare dintre parti cunostea perioada pentru care contractul s-a incheiat si putea sa-si gaseasca un alt contractant din timp.2 C. Conform art. Pieirea lucrului (art. partea culpabila va fi obligata sa plateasca daune-interese. instanta nu este obligata sa pronunte rezilierea. Daca pieirea este totala (lucrul nu mai poate fi folosit potrivit destinatiei). dar fara respectarea termenului de preaviz . caci locatiunea nu poate fi conceputa fara un obiect asupra carua sa se exercite. contractul este desfacut de drept.relocatiune nu poate opera. teoria riscului contractului (locatarul neputand fi obligat la plata chiriei dupa momentul pieirii. In caz de pact comisoriu expres se vor aplica regulile in materie. 1439 alin. aplicandu-se. 1021 C. ci si orice imposibilitate de a se folosi lucrul (de exemplu.poate fi impiedicata numai prin anuntarea concediului (care in acest caz inseamna nu denuntare. Tacita relocatiune . Dar daca pieirea s-a produs din culpa. locatarul nu poate opune tacita relocatiune chiar daca a continuat sa foloseasca lucrul inchiriat (art. ci manifestarea vointei de a nu reinnoi contractul desfacut prin efectul expirarii termenului). Tacita relocatiune va avea loc in conditiile primului contract (inclusiv cu chiria initiala). descoperirea de vicii ascunse etc. neefectuarea reparatiilor importante.dupa punerea in intarziere a debitorului . iar daca a platit-o cu anticipatie are dreptul sa ceara restituirea). in lipsa de stipulatie expresa contrara. 1453 C.). de exemplu. dar se va considera incheiat fara termen (cu exceptia cazurilor cand termenul este aratat de lege).). Daca lucrul a pierit numai in parte (sau imposibilitatea folosirii este 65 .civ.civ. daca este cazul.civ. contractul de locatiune urmeaza regulile generale in materie de contracte sinalagmatice cu executare succesiva (tinandu-se seama.) prin violarea carora se aduce o vatamare celeilalte parti.daca n-a fost exclusa printr-o clauza contractuala expresa . Concediul trebuie sa fie anuntat inainte de expirarea termenului prevazut in contract. Potrivit regulilor generale.

modificarea termenului locatiunii.civ.civ.).1182 C.civ. caci locatorul nu mai este in masura sa asigure locatarului folosinta lucrului. 1268 C. potrivit careia contractul de locatiune (inchiriere) incheiat de proprietarul aparent cu un locatar de buna-credinta isi pastreaza efectele ca si un contract ce ar fi fost incheiat cu proprietarul real. chiar daca el este evins. afara de cazul cand desfacerea ei din cauza vanzarii s-ar fi prevazut in insusi contractul de locatiune. inainte de inscrierea contractului de vanzare-cumparare pentru a fi opozabil tertilor (art. 1441 C. Astfel. cumparatorul . ori daca titlul locatarului principal s-a desfacut prinexpirarea termenului prevazut in contract si nu mai poate asigura sublocatarului (fata de care el este locator) folosinta lucrului etc. si anume. in lipsa de stipulatie contara. in limitele unui act de administrare.chiar daca nu s-a obligat in acest sens . trebuie sa fie efectuate formele de publicitate imobiliara (art.). Efectele instrainarii lucrului (imobilului) prin acte intre vii. chiar daca uzufructul ar fi incetat (art. contractele de locatiune incheiate de uzufructuar raman valabile pe cel mult 5 ani. efectele lui se reduc la 3 ani de la data vanzarii (inscrierii).) . se desface si contractul de locatiune. Rezulta ca. Exista insa si exceptii de la aceasta regula. locatarul putand cere. adica dupa cum pieirea s-a produs fortuit sau din culpa uneia dintre parti. dar cu data certa (art. deoarece 66 . Desfiintarea (desfacerea) titlului locatorului. daca partea pierita din lucru este atat de insemnata (apreciaza instanta). Daca publicitatea nu a fost respectata. la incheierea contractului. contractul de locatiune cu data certa anterioara vanzarii-cumpararii cu data certa produce efecte si este opozabil tertului dobanditor in conditiile in care a fost incheiat si fara modificarile care nu sunt constatate prin inscris cu data certa (de exemplu.9 C. 534 combinat cu art.).pr.21 lit.numai partiala) rezilierea este judiciara. daca titlul proprietarului (locator) este anulat ori rezolvit sau daca este evins printr-o actiune in revendicare etc. dupa irnprejurari. renuntarea proprietarului la clauza de reziliere in caz de subinchiriere sau la pactul comisoriu etc. Este vorba de aplicarea teoriei proprietarului (mostenitorului) aparent. cu conditia sa fi fost incheiata prin inscris autentic sau prin inscris sub semnatura privata. fie o scadere de pret.civ.711 pct. ca urmare a desfiintarii titlului locatorului. daca locatorul vinde lucrul inchiriat sau arendat.). Astfel. Conform art. In practica judecatoreasca si literatura de specialitate se mai admite o derogare importanta de la regula incetarii contractului de locatiune. de exemplu. 1441 C.). dar contractul de locatiune are data certa. Daca se desfiinteaza sau se desface titlul locatorului in baza caruia consimtise la locatiune.proc.C din Legea nr.civ. Daca contractul este incheiat pe mai mult de 3 ani. 493 si 513 C. Raman valabile si contractele incheiate de tertul dobanditor al imobilului ipotecat. insa numai daca contractul de locatiune a fost incheiat cu buna-credinta si cu data certa anterioara transcrierii comandamentului (art.civ.este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare. in conditiile dreptului comun (inclusiv art. Problema daunelor-interese se rezolva la fel ca si in cazul pieirii totale.. fie desfacerea contracului. incat se poate prezuma ca fara acea parte locatarul n-ar fi consimtit initial.7/1996).

el are dreptul sa pretinda si chiria. 1443 C.pentru a obtine desfacerea contractului. In toate cazurile de desfacere prin efectul instrainarii .civ).civ. caci facultatea de a invoca inopozabilitatea contractului fara data certa si neinscris este numai a cumparatorului (cu exceptia cazului cand s-a prevazut in contractul de locatiune desfacerea lui in caz de vanzare.civ. cumparatorul se substituie in drepturile si obligatiile locatorului-vanzator de la data cumpararii (fara efect retroactiv).in cazurile si in masura in care nu este obligat sa respecte locatiunea consimtita de vanzator (si nici nu s-a obligat in acest sens prin contractul de vanzare-cumparare sau prin intelegere cu locatarul. trebuie sa aduca la cunostinta locatarului concediul.). neavand nici un drept asupra ratelor devenite exigibile anterior si neplatite.civ.). contract de intretinere. care insa va avea actiune in regres impotriva locatorului. si aceasta chiar daca desfacerea din cauza vanzarii a fost stipulata in contractul de locatiune (art. In sfarsit. Rezulta ca vanzarea este o cauza de incetare a locatiunii numai daca contractul s-a incheiat verbal ori prin inscris sub semnatura privata fara data certa. de uzufruct etc. precizam ca regulile privitoare la efectele si opozabilitatea contractului de locatiune fata de cumparator (inclusiv adjudecatar) sunt aplicabile si in alte cazuri de instrainare sau constituire de drepturi reale prin acte intre vii. ci in conditiile denuntarii unilaterale a contractului incheiat pe timp nedeterminat. Mai mentionam ca locatarul in toate cazurile trebuie sa respecte contractul (chiar daca nu are data certa si nu este inscris) daca cumparatorul cere. Pana la plata daunelor locatarul are drept de retentie. fie ca sunt cu titlu gratuit (donatie) .locatarul este in drept sa ceara despagubiri de la locator. daca contractul are data certa dar nu a fost supus publicitatii inainte de inscrierea contractului de vanzare-cumparare in cartea funciara. 67 .). Cumparatorul . 1444 C. dar numai de la aceasta data. daca nu s-a prevazut in contract o stipulatie expresa contrara (art. cazuri in care locatiunea ii este opozabila chiar daca nu ar fi indeplinite conditiile prevazute de art. contracte de locatiune neinscrise. fie ca sunt cu titlu oneros (schimb. cu titlu particular. Intrucat prin efectul art. respectand termenul de preaviz. civ.inclusiv clauza expresa in contractul de locatiune de reziliere din cauza vanzarii . pe acest interval de timp. cat timp nu va fi despagubit de locator sau eventual de cumparator (art.noul proprietar se poate astepta sa i se opuna. In aceste cazuri de neindeplinire a conditiilor prevazute de lege contractul nu produce efecte opozabile cumparatorului de buna-credinta. daca aceste creante nu au facut obiectul unei cesiuni sau subrogatii speciale si nici sa ceara rezilierea contractului pentru neexecutare de obligatii in trecut. instrainarea va atrage incetarea locatiunii dupa expirarea termenului de 3 ani.) . 1442 C. dar avand data certa. In aceste conditii poate fi denuntat de catre noul proprietar si contractul de locatiune care a fost incheiat de fostul proprietar fara termen. de constituire. 1441 C. de drept sau la cererea locatarului). inseamna ca desfaccrea nu opercaza de drept.1441 C.

care ii da aceas-ta imputernicire si pe care il reprezinta.cuantumul remuneratiei urmand a fi stabilita de catre instanta. Precizam insa.regulile mandantului vor fi inlocuite cu regulile aplicabile raportului de munca. este inscrisul in care se enumera actele juridice ce urmeaza sa fie indeplinite de mandatar in numele mandantului. nu insa si atunci cand acest act a fost incheiat in forma autentica fara ca legea sa prevada o atare cerinta.Tot astfel. Daca mandatarul este un profesionist. Mandantul este un contract prin care o persoana .mandatarul imputernicit sa cumpere sau sa schimbe un teren in forma autentica. Desi mandantul este. de regula. chiar daca in raporturile dintre mandant si salariatul lui. Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros.Astfel.avand in vedere natura si volumul serviciilor prestate.respectiv antreprenorul. pt unele operatii juridice legea prevede necesitatea unei procuri autentice indiferent de forma actului juridic ce urmeza sa fie incheiat de catre mandatar in numele mandantului. Pe de alta parte. care ia nastere prin simplul acord de vointa al partilor. Partile redacteaza un inscris pentru ca tertii sa fie in masura sa verifice puterile conferite mandatarului. legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat. Mandatul este. prezumtia de gratuitate nu opereaza. el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza.. de exemplu . Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentatul mandantului.Precizam ca mandatarul trebuie sa fie imputernicit prin procura autentica numai in cazul in care legea prevede o asemenea forma pt.in practica mandatuleste constatat de obicei printr-un inscris numit procura sau imputernicire. Cand actul juridic la care participa mandatarul in numele mandantului urmeaza sa fie incheiat in forma solemna. cel putin in raporturile dintre el si tertul contractant. De exemplu.deoarece mandatul formeaza un tot indivizibil cu actul in vederea caruia a fost dat. daca exista stipulatie expresa in acest sens. in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect actesau fapte materiale si salariatul. Procura. ca negotium. datorita raporturilor de munca. ca salariatul poate primi imputernicire de reprezantare din partea unitatii. nu are calitatea de reprezentant. precum si limitele in care aceasta poate contracta in numele mandantului. fara a fi supus vreunei forme speciale. un contract cu titlu gratuit. atunci procura trebuie data si ea in aceeasi forma.in care caz va avea calitatea de mandatar. mandatarul care solicita inscriptia sau stergerea ipotecii . in principiu. unitatile cu capital de stat si cooperatiste pot face plati in numerar “numai persoanelor indicate in documente sau 68 .24) Contractul de mandat. se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane . validitatea actului juridic ce urmeaza sa fie incheiat prin mandatar. Deci legiutorul prezuma numai gratuitatea mandatului. precumsi intre acesta din urma si mandant. un contract consensual.numita mandant. numita mandatar. este un act juridic unilateral. iar ca instrumentum.

civ. caci mandatul scris este prin definitie. atat intre parti . in cazul revocarii mandatului a fost ori nu in culpa. Mandatul trebuie sa fie capabil de a contracta el insusi actul de a carui indeplinire il insarcineaza pe mandatar.civ.civ. fiin aplicabile si dispozitiile privitoare la existenta unui inceput de dovada scrisa si la imposibilitatea procurarii dovezii scrise sau la interdictia dovedirii prin martori impotriva ori peste cuprinsul inscrisului. Astfel se intampla. cat si de catre tertul care contracteaza cu mandatarul . rezultand din executarea lui din partea mandatarului. fiind deci un contract sinalagmatic. problema se pune mai ales in legatura cu oferta de mandat si a acceptarii mandatului neexecutat. acceptarea ofertei de mandat special. iar daca mandatul este un titlu oneros.speciala sau generala” cu exceptia retributiilor.in acest caz desi lipseste vointa mandantului de a fi reprezentat – tertii contracteaza cu credinta scuzabila . dovada acestor fapte se poate face – atat de catre carti .Deci capacitatea mandantului se apreciaza in functie de natura actului juritic care 69 .Prin urmare . dovada se va face prin inscris . Cand manadatul este un contract consensual. expres. In schimb. ca formalitatea prevazuta de art. legitima ca mandatarul aparent are puteri de reprezentare. raporturile dintre parti urmeaza a fi solutionate potrivit regulilor gestiunii de a face sau imbogatirii fara justa cauza. nu trebuie sa fie indeplinita . deoarece validitatea contractului pe care il incheie depende de existenta mandatului . ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale. pe baza de “imputernicire” (procura) sub semnatura privata. admis de legiuitorul nostru dupa modelul C. cat si de tertul care contracteaza cu mandatarul sau de alti terti – prin orice mijloc de proba admid de lege. cat si acceptarea mandatului tacit poate rezulta din imprejurari de fapt care fac neindoielnica intentia partilor. Cerinta dovezii scrise ar contra veni notiunii de mandat tacit. Daca incheierea contractului de mandat nu poate fi dovedita . dar si in mod tacit. intrucat mandatul nu are ca obiect plata unei sume de bani sau de catime oarecare de lucruri. or. consimtamantul partiloe poate fi dat in mod expres. Oferta de mandat special .1180 C. Intrucat dovada mandatului poate fi dovedita prin executarea lui de catre mandatar . Mandatul tacit rezulta din acele imprejurari de fapt care fac neindoielnica intentia partilor.potrivit C.italian. trebuie sa fie expresa.Deoarece atat conferirea .celor imputernicite de acestea pe baza de procura autentificata. premiilor si altor drepturi asimilate acestora. Alta este situatia in ipotezea mandatului tacit . Mandatul tacit nu trebuie sa fie confundat cu mandatul aperent. burselor. care pot fi platite membrului din familia titularului sau altui salariat din aceeasi unitate. regula multiplului exemplar nu se impune in privinta procurii. formand un tot unitar cu acesta. daca actul in vederea caruia s-a dat mandatul expres are o valoare mai mare de 250 lei . in orice caz. Daca mandatul este expres si legea speciala nu prevede altfel.Precizam insa. vizata de seful ierarhic al titularului drepturilor banesti. indiferent de valoarea actului incheiat sau care urmeaza sa fie incheiat de catre mandatar. . care nu cuprinde “o conventie sinalagmatica. de exemplu. mandatul poate fi si tacit. ci constata numai oferta de mandat. dovada se face dupa regulile dreptului comun.

In toate cazurile . si din art. Daca mandatul incheiat cu un capabil de a contracta inceteaza datorita incapacitatii ulterioare a mandatarului . echivoce a procurii. ceea ce explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului. in toate cazurile . In toate cazurile. Potrivit art. capacitate deplina de exercitiu.civ. mandatul conceput in termeni generali nu este valabili decat pentru actele de administrare. mandatul poate fi special sau general.. Actele de conservare sau de administrare pot fi incheiate de mandatar pe baza unui mandat general. per a contrario. mandatarul trebuie sa se incadreze in limitele imputernicirii primite. posibil si licit. mandatul va fi cu suficienta special daca va indica natura operatiei juritice si obiectul ei . care este un simplu mesager . ca facultatea de a face o tranzactie cuprinde si pe aceea de a face un compromis cu toate ca in primul caz concesiile au consecinte cunoscute. In cazul in care mandatarul incheie actul juritic care formeaza obiectul mandatului cu sine insusi 70 . 1536 alin. care este un reprezentant . poate fi o persoana chiar lipsita de capacitatea de exercitiu . ca la orice contract . nu indreptateste la savarsirea altora. caci in actele pe care le incheie in numele reprezentantului trebuie sa exprime un consimtamant valabil .3 C. acte materiale putand avea numai caracter accesoriu. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive. civ. In schimb mandatarul . Mandatul este special atunci cand se da peste o singura operatie juritica sau pentru anumite operatii determinate . si general cand mandatarul primeste imputernicirea de a se ocupa de toate treburile mandatului. mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juritice de catre mandatar .Fie ca este special sau general.urmeaza sa fie incheiat prin mandatar In privinta mandatarului se cere .trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Numai trimisul .Iar actele juritice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar In ceea ce priveste intinderea. mandatul special dat pentru vanzarea unor bunuri nu poate servi pentru vanzarea altora. Specializarea nu trebuie dusa insa la extrem. dar si in aceea a mandatarului. C. Iar mandatul general circumscris la numite acte de administrare. Chiar daca am recunoaste ca valabil un contract incheiat cu un mandatar incapabil. caci transmite doar declaratia de vointa a persoanei care l-a trimis .1552 pct. Spre deosebire de modelul sau francez. Aceasta solutie rezulta . care ar putae fi pagubit in cazul redactarii imprecise.. fiin suficient sa aiba discernamantul strict necesar pentru activitatea sa . textul citat precizeaza insa. Pentru de dispozitie se cere un mandat special. mandatarul nu poate face nimic afara din limitele mandatului sau. De exemplu.care prevede ca mandatul se stinge prin punerea sub interdictie a mandatarului. iar nu reprezentant . iar in cel de al doilea consecintele sunt imprevizibile. un contract de mandat incheiat cu un mandatar incapabil sau capacitate de exercitiu restransa nu poate fi recunoscut valabil. lipsa consimtamantului sau viciile de vointa fiind apreciate nu numai in persoana mandantului . acesta ar raspunde fata de mandant numai dupa regulile generale relative la obligatiile incapabililor . Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat . care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise .

Actul cu sine insusi si dubla reprezentare nu trebuie sa fie confundate cu mandatul in interes comun. nu este aplicabil in materia mandatului. mandatarul este cointeresat in incheierea actului care formeaza obiectul mandatului. va fi apreciata cu mai putina rigurozitate daca mandatul este cu titlu gratuit.civ.2C. inclusiv pastrarea sumelor de bani sau a altor bunuri primite de la sau pentru mandant. In virtutea acestei obligatii mandatarul este dator sa dea in plinire mandantului tot ce I s-a predat in puterea mandatului pe care l-a executat. Precizam ca prin executarea mandatului nu trebuie inteleasa neaparat incheierea actului proiectat. chiar daca acestea nu s-ar cuveni mandantului. 1566 C. raspunderea lui nu va fi angajata. convin sa dea imputernicire mandatarului in acest sens ori daca cauzele actului sunt astfel precizate. Inseamna ca. nu contine o regula generala si expresa in aceasta privinta. In caz contrar.alaturi de mandant – este si el cointeresat in incheierea actului care formeaza obiectul mandatului. in primul caz. numai ca. In acest caz. intrucat art. Daca mandatul este cu titlu oneros. cu toate diligentele depuse. Daca mandatarul. sacrificand un bun propriu. exista pericolul neglijarii intereselor mandantului. Mandatarul trebuie sa dea mandantului socoteala despre indeplinirea mandatului. chiar daca operatiunea juridica in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi realizata. interesul lui rezida in contractul de mandat care il indreptateste la plata remuneratiei. raspunderea lui se va aprecia dupa tipul abstract al omului prudent si diliget. Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau sunt producatoare de dobanzi din ziua intrebuintarii. In acest caz nu se poate pune problema nulitatii intrucat mandatarul contracteaza cu un tert pe care nu-l reprezinta. fara sa fie nevoie de vreo punere in intarziere. in cel de-al doilea caz. Precizam ca mandatul in interes comun nu se confunda cu mandatul remunerat. Diligenta ceruta mandatarului in indeplinirea mandatului.sau cu o terta persoana pe care tot el o reprezinta.civ. fiind in cunostinta de cauza. Principala obligatie a mandatarului este de a executa mandatul. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a acestei obligatii face ca mandatarul sa fie raspunzator nu numai in dol dar si de culpa simpla. cat timp. prin derogare de la art. Sumele nerestituite de mandatar. Daca lucrul detinut in baza mandatului piere fortuit mandatarul nu raspunde chiar daca l-ar fi putut salva. deoarece tertul pagubit va cere . nu poate invheia actul juritic in conditiile imputernicirii primite.punerea in intarziere a mandatarului se poate face 71 . 1088 alin. sau al unui dintre mandanti. respectiv mandantii. Conditiile raspunderii mandatarului pot fi modificate prin conventia partilor. incat este exclusa vatamarea intereselor mandatului. desi C. culpa mandatarului se apreciaza in concret deci in functie de diligenta pe care o depune in propriile sale treburi. adica dupa regula generala aplicabila raspunderii contractuale.in cel de al doilea.civ.daca este cazul – restituirea platii nedatorate de la mandant. consideram ca mandantul poate cere anularea actului pentru dol prin reticenta. dar neintrebuintate de el poarta dobanzi numai “din ziua cand I s-au cerut acele sume”. in primul caz. un asemenea pericol nu exista daca mandantul. Bineinteles..

printr-o simpla notificare. Inrucat dreptul la actiune al mandantului pentru predarea sumelor de bani sau altor bunuri primite de mandatar de la terti in cursul executarii mandatului nu se poate naste de la data incheierii contractului de mandat, prescriptia incepe sa curga – potrivit art. 7 alin. 1 sau 3 din Decr. Nr. 167/1958 – de la dat incetarii contractului fie prin executarea lui, fie prin alte moduri de incetare a raporturilor dintre parti. In legatura cu inceperea curgerii termenului de prescriptie de la data executarii contractului, se pune problema stabilirii acestiu moment, mai ales in cazul sumelor de bani ridicate de la CEC in baza unei “ clauze de imputernicire “ este unanim admis in literatura de specialitate si in practica judecatoreasca ca o asemenea clauza reprezinta un mandat, o imputernicire data de catre titularul libretului beneficiarului clauzei, acesta din urma avand obligatia sa dea socoteala mandantului, inclusiv sa remita sumele de banisumele de bani ridicate si neintrebuimtate in interesul acestuia daca raporturile de mandat dintre ei nu sunt dublate de alte raporturi juritice. Astfel fiind, se pune intrebarea referitoare la momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie a actiunii avand ca obiect predarea sumelor de bani ridicate de la CEC. Intrucat problema nu poate fi solutionata in baza art. 7 din Decretul nr. 167/1958 , s-a adoptat solutia aplicarii art. 8 alin. 1 din acelasi Decret , respectiv calcularea prescriptiei din momentul in care titularul de libret a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba ce I-a fost pricinuita de mandatar prin ridicarea sumelor de bani si nerespectarea obligatiei de a da socoteala. In sfarsit, precizand ca problema prescriptiei, la care ne-am referit in randurile de mai sus, vizeaza, evident, numai actiunea personala a mandantului, iar nu actiunea reala in revendicare intentata de mandant in calitate de proprietar guvernat de regulile specifice acestei actiuni reale. In principiu, mandatarul trebuie sa execute personal insarcinarea primita. In contractul de mandat se poate prevedea insa dreptul mandatarului de a-si substitui o terta persoana, trecandu-I parte sau toate drepturile ce-I sunt conferite de mandant. In cazul cand s-a facut substituirea, mandatarul este obligat sa raspunda de faptele substituitului,dar numai in urmatoarele doua cazuri: daca a efectuat substituirea fara sa fi avut acest drept ; daca a fost autorizat sa se substituie si a trecut puterile asupra unei persoane cunoscuta ca incapabila sau de insolvabilitate notorie; culpa in eligendo. Daca mandatarul a fost autorizat sa se substituie, va putea acorda acest drept si substituitului. In toate cazurile, mandantul are o actiune directa contra substituitului. In schimb, substituitul poate actiona impotriva mandantului numai pe calea actiunii oblice, intrucat posibilitatea intentarii unei actiuni directe – derogatorii de la regulile generale – nu pote fi recunoscuta in lipsa unei dispozitii exprese a legii. Dar daca mandatarul a fost autaorizat sa-si substitue o terta persoana, consideram ca substituitul poate actiona impotriva mandantului in baza raporturilor directe pe care le are – prin intermediul mandatarului – cu mandantul. In acest caz, nu mai suntem in prezenta unei “actiuni directe “ propriu-zise, caci aceasta vizeaza ipotezele lipsite de fundamentul raporturilot juridice directe. In privinta actiunii directe a mandantului legea nu ami 72

face aceeasi distinctie – fiind fara relevanta practica existenta sau inexistenta raporturilor juritice dintre mandant si substituit. In raporturile dintre mandatar si persoana substituita se aplica regulile mandatului. Daca imputernicirea a fost data printr-un singur mandat mai multor mandatari, nu exista solidaritate intre ei decat daca solidaritatea s-a stipulat in mod expres. Fiecare mandatar poate insa executa singur, daca nu s-a prevazut altfel in contract. Dezdaunarea mandatarului. Mandantul este obligat sa restitue mandatarului toate cheltuielile facute cu ocazia executarii mandatului. El nu poate refuza restituirea acestor cheltuieli chiar daca operatia in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata si nici sa ceara reducerea lor pe motiv ca ar fi fost exagerate, daca mandatarului nu I se poate imputa nici o culpa. Mandantul trebuie sa plateasca si dabanzi la sumele avansate de mandatar; aceste dobanzi curg, fara punere in intarziere, din ziua cand mandatarul a fcaut plata. De asemenea, mandantul suporta si pierderile suferite de mandatar cu ocazia indeplinirii mandatului, daca nu I se poate imputa vreo culpa.Pentru a explica aceasta dispozitie se citeaza, cu titlu de exemplu, paguba rerzultata din furtul comis in cursul unei calatorii facuta cu ocazia executarii mandatului sau accidentului intamplat cu ocazia diriguiriiunor lucrari facute pentru mandant. In ceea ce ne priveste, consideram ca instantele trebuie sa aiba in vedere numai pagubele suferite de mandatar – fara culpa din partea sa- si care sunt “ocazionate”, adica in conexiune cu activitatile desfasurate de mandatar in executarea mandatului, iar nu si alte pagube suferite fara legatura cu executarea mandatului, cum ar fi furtul comis in cursul calatoriei. In asemenea cazuri, mandantul va suporta, in calitate de proprietar, numai paguba rezultata din furtul lucrului incredintat mandatarului, iar nu si alte “pierderi. Cand mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat sa plateasca suma stipulata, chiar daca operatia in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata. Numai culpa mandatarului in indeplinirea mandatului il poate scuti pe mandant de plata remuneratiei. Chiar daca mandatul a fost executat dupa expirarea termenului stipulat, dar mandantul se foloseste de actul incheiat, el este obigat sa plateasca remuneratia, considerandu-se ca a renuntat implicit la termenul stipulat. Cat mai multe persoane au numit un mandatar pentru o operatie comuna, fiecare dintre ele este raspunzatoare solidar pentru efectele mandatului. Solidaritatea este in acest caz legala. Printr-o interpretare larga a notiunii de conexiune a datoriei cu lucru, se admite ca mandatarul poate retine lucrurile pe care le-a primit, pentru mandant, pana la achitarea cheltuielilor facute pentru indeplinirea mandatului, intrucat creantele corelative sunt prilejuite de acelasi raport juridic. Astfel fiind, dreptul de retentie cunoasac limitele imputernicirii- este insa corespunzator fara de terti, in sensul ca este tinut sa le garanteze validitatea actelor, afara de cazul cand a dat tertilor posibilitatea de a lua cunostinta de intinderea imputernicirii. Daca tertii accepta sa contracteze cu mandatarul peste limitele mandatului, se presupune ca au luat asupra lor riscurile contractului incheiat in astfel de conditii. In afara de cauzele generale de stingere a obligatiilor 73

contractuale, mandatul se stinge prin revocarea lui, prin renuntarea mandatarului si prin moartea, punerea sub interdictie ori insolvabilitate sau falimentul uneia dintre parti. Aceste cauze particulare de incetare se explica prin faptul ca contractul se incheie intuitu personae si are la baza increderea reciproca dintre parti, iar daca aceste motivatii inceteaza, nici contractul nu mai poate fi mentinut. Mandatul este, in principiu, revocabil; mandantul poate revoca mandatul oricand, chiar daca este un termen si poate sa-l constranga pe mandatar a-I restitui procura. In caz de pluralitate de mandanti revocarea se poate face numai prin consimtamantul tuturor. Facultarea de revocare exista atat pentru mandatul cu titlu gratuit, cat si pentru cel cu titlu oneros; legea nu face o dinstinctie in acest sens. Dar daca mandatul este cu titlu oneros; mandatarul poate cere o indemnizatie cand revocarea ar fi intempestiva sau abuziva. Iar in cazul mandatului in interes comun, daca mandantul nu si-a rezervat facultatea de revocare unilaterala, va fi obligat la despagubiri, daca nu justifica o cauza straina exoneratoare sau culpa mandatarului care il determina sa reconvoce mandatul. Aceste din urma reguli sunt aplicabile si daca in contractul de mandat s-a prevazut o clauza de irevocabilitate, intrucat mandantul nu poate fi reprezentat de catre o persoana in care si-a pierdut increderea. Revocarea poate fi expresa sau tacita. Revocarea expresa nu este supusa vreunei forme speciale, dar manifestarea de vointa trebuie sa fie neindoielnica. Revocarea nu este insa opozabila tertilor, decat dupa ce a fost adusa la cunostinta lor. Pana la notificarea revocarii mandantului va raspunde fata de tertii de buna-credinta, insa cu drept de regres contra mandatarului incorect.

25) Contractul de societate civilă.
Desi aria contractelor de societate comerciala este mult mai vasta, contractul de societate civila, reglementat de Codul civil, poate deveni o prezenta activa, cu efecte benefice pentru cosocietari. Realizarea unor beneficii nu este privilegiul exclusiv al contractelor de societate comerciala, de vreme ce contractul de societate civila avizeaza acelasi scop, insa intr-un cadru juridic distinct, care necesita o analiza speciala. Ani de zile, cazut in desuetudine, contractul de societate civila are, in prezent, sansa revitalizarii, Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole readucindu-le in actualitate. Dominant intr-un asemenea contract este interesul, insa fundamentul sau il constituie increderea, intelegerea si bunacredinta a membrilor unor asemenea societati civile. Configuratia juridica a contractului de societate este complexa, unele probleme continuind sa ramina controversate (de exemplu, daca ai sau nu personalitate juridica etc.).Codul civil (art. 1491) defineste contractul de societate ca fiind acel "contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva". Referindu-se la persoane, art. 1491 Cod civil nu face distinctie intre persoanele fizice si juridice, de unde concluzia ca un asemenea contract poate fi incheiat si intre persoane juridice, sau intre persoane fizice si persoane juridice. Intre asociati, contractul de societate creeaza o comunitate de interese. Profilul juridic al acestui contract face ca societatea sa se deosebeasca de indiviziune si de comunitatea de bunuri. Ea nu trebuie confundata: nici cu asociatia, deoarece, de multe ori, o asociatie poate avea si alte scopuri decit acelea de a obtine beneficii. Or, obtinerea beneficiului este de esenta contractului de societate civila. Este ceea ce s-a relevat in doctrina: "In contractul de societate scopul comun este prin urmare un mijloc prin care fiecare dintre participanti isi satisface un interes propriu, tinind seama de scopurile generale ale obligatiilor civile".Conditiile de validitate ale contractului de societate sint in principiu, comune tutror contractelor: Consimtamintul valabil al cosocietarilor (art. 948 Cod civil); Fiecare cosocietar sa aiba capacitatea de a contracta (art. 948 Cod civil; Obiectul

74

societatii sa fie licit. Art. 1492 Cod civil stipuleaza expres, sub acest aspect: "orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit". Sint ilicite, de exemplu, societatile care ar avea ca scop savirsirea de infractiuni, pentru exploatarea unei case de toleranta; de a specula asupra licitatiilor publice, indepartind concurenta prin promisiuni, daruri sau alte mijloace, in scopul scaderii pretului obiectelor scoase la licitatie pentru exploatarea unui oficiu public; sa inlesneasca contrabanda in tara sau straiantate. Cind societatea are partial un obiect licit si partial ilicit, instanta va verifica daca aceste obiecte alcatuiesc un tot indivizibil, sau este posibil sa se inlature obiectul ilicit si sa ramina cel licit; Fiecare societar trebuie sa aduca in societate bunuri (mobile sau imobile corporale sau incorporale). Daca unul din ei n-ar aduce nimic, ne vom afla in prezenta unei donatii deghizate; Societatea sa fie infiintata in interesul tuturor cosocietarilor, adica fiecare sa aiba speranta unei parti din beneficii. Este una dintre cele mai importante probleme care, din punct de vedere practic, intereseaza, in prezent, cel mai mult. Codul civil nu dispune in ce domenii isi poate gasi aplicabilitatea contractul de societate civila, ci se limiteaza doar sa prevada ca "orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit" (art. 1492 alin. 1 Cod civil), precum si faptul ca "fiecare membru al unei societati trebuie sa puna in comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa" (art. 1492, alin. 2 Cod civil. Deci, conditia esentiala pe care o impune legea este ca obiectul societatii sa fie licit si moral. Sint contrare legii sau imorale, de pilda, urmatoarele societati civile: exploatarea unei case de toleranta; activitatile de contrabanda; camata; cind societatea are ca obiect bunuri obtinute prin contrabanda; punerea in vinzare a unor bunuri care sint scoase din circuitul civil; cind are ca scop realizarea unor activitati rezervate prin lege exclusiv statului; sint ilicite societatile care s-au format pentru a specula asupra licitatiilor publice, urmarind indepartarea prin manopere frauduloase a eventualilor concurenti; cind se vizeaza exercitiul ilegal al medicinei etc. Este posibil ca obiectul societatii sa fie partial licit si partial ilicit. In acest caz, se va lichida societatea in ceea ce priveste obiectul ilicit, raminind in fiinta numai asupra obiectului licit. Cind obiectul societatii, privit in totalitatea lui, este indivizibil, atunci se va proceda la lichidarea intregii societati. Oricum, in caz de conflict, judecatorul este singurul care va decide daca actele societatii au caracter comercial sau civil, daca obiectul societatii civile este sau nu licit si moral. Codul civil, in art. 1492 alin. 1, prevede ca orice societate trebuie sa fie contractata in folosul comun al membrilor ei, adica pentru obtinerea unor beneficii. Daca scopul nu lar constitui realizarea beneficiului, nu ne vom mai gasi in prezenta unui contract de societate civila, ci, eventual, al unui contract de asociere (care urmareate un scop ideal, general). Vom intelege prin beneficii nu numai cistigurile banesti, ci si foloasele sau avantajele care pot fi apreciate in bani.

II.Categorii de societati civile si administrarea societatii
1.Categorii de societati civile Codul civil prevede ca societatile pot fi universale si particulare. In ceea ce priveste societatile universale, aproape niciodata intilnite in practica, pot fi constituite prin aducerea in comun a tuturor bunurilor mobile si imobile ale cosocietarilor, pe care ei le au in proprietate, la data incheierii contractului sau a tuturor cistigurilor. Frecventa practica o pot avea insa societatile civile particulare. Ele pot lua fiinta prin aducerea unor bunuri deterrninate in comun, uzul acestora sau fructele lor (art. 1499 Cod civil). Asemenea societati particulare pot avea ca obiect o activitate determinata de exercitarea unei meserii sau a unei profesii. Imparteala in societati universale si particulare a fost preluata din dreptul roman. Astfel, romanii cunosteau societatea tuturor bunurilor (societas omnium bonorum) si societatea tuturor cistigurilor (universorum quae ex quaestu veniunt). Prima forma cuprindea totalitatea bunurilor prezente si viitoare, iar a doua forma, totalitatea cistigurilor. Codul civil roman a preluat aceasta clasificare dar, consideram ca, intr-o viitoare reglementare, va trebui sa se renunte la aceasta clasificare. Aceasta pentru motivul ca societatile universale nu se intilnesc niciodata in practica.

Dimpotriva, justificare isi gasesc numai societatile particulare (art. 1499 Cod civil). Aportul fiecarui societar este determinat (obiectul poate consta in lucruri determinate, folosinta acestora sau fructele lor). De asemenea, obiectul societatii il mai poate constitui o activitate determinata (care are ca scop exercitiul unei meserii sau al unei profesiuni). Deci, in patrimoniul societatii vor intra proprietatea sau folosinta bunurilor. O societate poate inceta de drept sau prin vointa unuia sau a mai multor membri ai sai. De drept, o societate inceteaza in urmatoarele cazuri Cind expira termenul pentru care a fost infiintata prin contract. De regula, partile convin asupra duratei societatii. La data stabilita, societatea inceteaza, deoarece aceasta a fost vointa partilor. Daca s-a omis sa se stipuleze, se prezuma ca societatea a fost convenita pentru toata durata 75

vietii asociatilor. Chiar in cazul mortii unui asociat, societatea isi va continua existenta, pina la implinirea termenului stabilit de parti. Desigur, este posibil ca, si mai inainte de expirarea termenului, erezii defunctului sa nu fi provocat dizolvarea (art. 1526 Cod civil).^1) Evident, nimic nu-i impiedica pe societari sa hotarasca incetarea societatii si inainte de termen sau sa continue si dupa implinirea termenului, in situatia in care, de exemplu, obiectul societatii nu a fost realizat; Implinirea scopului pentru care societatea a fost infiintata prin contract. De regula, partile stipuleaza un termen, dar daca omit aceasta, societatea se considera contractata pe durata necesara realizarii afacerii. In acest caz, durata societatii va depinde de natura afacerii. Cind afacerea s-a realizat, contractul inceteaza de drept (art. 1502, alin. 2 Cod civil; In situatia in care obiectul societatii a pierit sau a fost distrus. Urmarirea bunului de catre un creditor a fost asimilata pierderii bunului. In cazul in care pieirea sau distrugerea este partiala, eventuala desfacere juridica a societatii o va decide judecatorul. O alta situatie care poate avea ca efect incetarea societatii constituie pieirea sau distrugerea bunului destinat sa constituie aport social. Incetarea societatii va avea loc de drept si atunci cind a pierit bunul dat in folosul societatii; Un alt caz de posibila incetare il constituie moartea unuia dintre membrii societatii. Explicatia se gaseste in faptul ca contractul de societate civila are caracter intuitu personae. Nimic nu impiedica ca societatea sa continue cu mostenitorii asociatului decedat sau numai cu asociatii ramasi in viata. Daca mostenitorii refuza sa faca parte din societate, ei vor putea solicita lichidarea societatii, insa numai in limita partii defunctului. Se va avea in vedere starea patrimoniului social din momentul decesului asociatului. Aportul social al defunctului si partea din beneficii vor fi distribuite mostenitorilor. Desigur, este de preferat ca, in cuprinsul contractului de societate, membrii acesteia sa stipuleze clauza potrivit careia societatea va putea continua si dupa moartea unuia dintre ei. Nimic nu impiedica partile sa decida continuarea societatii si dupa moartea unui asociat. Mai subliniem imposibilitatea mostenitorilor de a interveni in activitatea de administrare a societatii. Cu toate acestea, s-a considerat ca ei ar putea interveni fn afacerile societatii "cind acestea ar fi o consecinta a operatiunilor facute inainte de decesul autorului lor"; Incetarea de drept a societatii va mai avea loc in cazul interdictiei legale sau judecatoresti, a insolvabilitatii unui asociat sau chiar a falimentului. Desigur, si in acest caz, membrii societatii pot conveni ca societatea sa continue si in absenta asociatului insolvabil sau falit. Este ilegala insa clauza prin care s-ar conveni sa se continue societatea cu asociatul insolvabil sau falit; Societatea mai poate inceta de drept prin acordul tuturor cosocietarilor (mutuus dissensus), inclusiv in situatia in care societatea a fost infiintata pentru o anumita perioada. Exista insa si imprejurari care pot avea ca efect incetarea societatii, insa ca urmare a vointei unuia sau a mai multor asociati. Astfel, art. 1523 pct. 5 Cod civil prevede ca societatea inceteaza prin vointa expresa a unuia sau mai multor asociati de a nu mai dori continuarea societatii, iar art. 1527 Cod civil reglementeaza conditiile in care poate fi 76

dreptul de superficie). contract consensual. de drepturi asupra unei universalitati care cuprinde nu numai drepturi. 1020-1021 Cod civil).vanzatorul . 1294 C. Tranzactia este un contract prin care partile termina procesul inceput sau preintampina un proces ce se poate naste prin concesii reciproce. urmeaza sa fie calificat vanzare-cumparare si contractul prin care. Tranzactia nu produce efecte fata de terti. de un drept de creanta sau de un drept din domeniul proprietatii intelectuale ori.art. O desfiintare judiciara poate avea loc insa si pentru alte motive: conflicte grave intre asociati. bunacredinta a celui care se retrage. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art.571 C.319/1944 -. ci numai de natura contractului de vanzare-cumparare. in mod exceptional.dreptul de abitatie al sotului supravietuitor . se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate. Doua asemenea motive intemeiate: neindeplinirea atributiilor de catre un asociat (art.art. in schimbul unui pret.cumparatorul .). Tranzactia nu poate avea ca obiect bunuri inalienabile.civ. dreptul de clientela in cazul liber 77 . 27) Contractul de vânzare-cumpărare. titlu oneros si comutativ deoarece fiecare urmareste un avantaj patrimonial care nu depinde de un eveniment viitor si nesigur.civ. fiindca transmiterea proprietatii nu este de esenta. Poate fi vorba de un drept real (de exemplu. constand in renuntari reciproce la pretentii. Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi real de uz .stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti . Partile trebuie sa aiba capacitate de a dispune cu titlu oneros. 26) Contractul de tranzacţie. Pe linga cazurile de incetare a societatii mai exista un caz de desfacere judiciara a societatii (art. 1529 Cod civil). nerealizarea beneficiilor scontate etc. Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti .facuta cererea de retragere cind durata ei este "nemarginita" (notificarea retragerii din societate catre toate partile. Tranzactia este un contract sinalagmatic intrucat partile isi asuma obligatii.4 din L. ci si datorii (vanzarea unei mosteniri).nr. neglijarea afacerilor de catre un asociat ca urmare a unei infirmitati. Desi Codul civil se refera la transmiterea proprietatii. reducerea apreciabila a fondului social. Tranzactia are efect extinctiv impiedicand partile sa formuleze noi pretentii cu privire la drepturile stinse si de asemenea declarativ recunoscand drepturile preexistente si le consolideaza. .

fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului.". 18/1991 si art. art. teoria riscului contractului). de exemplu. se aplica regulile specifice acestei categorii de contracte (exceptia neexecutarii contractului. Vanzarea este un contract cu titlu oneros. Dupa cum rezulta din definitia contractului.pot fi instrainate (dobandite) prin acte juridice intre vii. Fiind un contract sinalagmatic.l .2 din Legea nr..). Prin exceptie de la principiul consensualismului.). 0 precizare se mai impune in legatura cu forma contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un autovehicul (folosit)..indiferent ca sunt situate in intravilanul ori extravilanul localitatilor si indiferent de intinderea suprafetei . act potarial) rezulta numai din intelegerea partilor. daca necesitatea unei auunute forme (de ex. de un eveniment viitor si incert. numai daca actul a fost incheiat in forma autentica (art. indata ce partile s-au invoit. deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante. Ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale. ca in contractele aleatorii. acele formalitati fiind prevazute de lege numai pentru inmatricularea autovehiculului In circulatie . De exemplu.din Legea nr. iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul cumparat in schimbul pretului. exproprierii etc In principiu. comutativ. cand obiectul este supus pieirii.civ..46 alin. Caracterul consensual al contractului de vanzare-cumparare de autovehicule se subliniaza si in practica mai recenta a instautci supreme. cu titlu oneros. Vanzatorul urmareste sa primeasca pretul ca un contraechivalent al prestatiei sale.consensual si translativ de proprietate.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor) . Formalitatile prevazute de noua reglementare nu afectcaza validitatea contractului de vanzarecumparare incheiat intre parti printr-un inscris sub semnatura privata. vanzarea este un contract consensual ("vinderea este perfecta.. In legatura cu forma contractului de vanzare-cumparare mai precizam ca.. el nu se trausforma in contract solemn. putand fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor (solo consensu). Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa garanteze pe cumparator.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale) intuitu personae (de exemplu. sub sauctiunea nulitatii absolutie (virtuale). adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga. in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine un contract solemn. vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral). Vanzarea este un contract comutativ. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu. 0 asemenea intelegere are numai semnificatia amauarii incheierii contractului de vanzare-cumparare si deci reprezinta un 78 . 1295 C. iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral).astazi abrogat . dreptul de intretinere.profesionistilor etc. dreptul de pensie etc. terenurile . rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de catre una dintre parti. deoarece existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depind. Deci vanzarea nu este un contract solemn si nici real. care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante.

78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberare cartii de identitate a acestora. care. una dintre parti refuza sa se prezinte la orgauul de politie competent in vederea incheierii contractului in forma prevazuta de 79 . Bineinteles. Numai tertele persoane (nu si partile ori succesorii lor universali sau cu titlu universal) vor putea dovedi . ad probationem va fi necesara prezentarea unui inscris sau a unui inceput de dovada scrisa. pentru pronuntarea unei hotarari in sensul aratat. vor fi trecute la bugetul statului. in vedere admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania. fiindca pentru terti contractul este un simplu fapt juridic. deci valabil incheiat prin actul sub semnatura privata pretul real al vanzarii (datorat de cumparator) este cel prevazut in chitauta sub semnatura privata. dreptul de proprietate asupra vehiculului" (art.9 alin. conditii de capacitate) trebuie sa fie raportate la momentul realizarii acordului de vointa (cand se transmite si dreptul de proprietate potrivit art. cealalta parte este indreptatita sa intenteze o actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului in patrimoniul cumparatorului (reclamant sau parat). fiind vorba de un obiect cu o valoare de peste 250 lei. iar nu cel inferior prevazut in actul incheiat ulterior.1).consemnarea sumei reprezentaud taxele de timbru prevazute pentru instrainarea autovehiculelor.cu orice mijloace de proba contractul intervenit intre parti. un caz de simulatie sau vanzari succesive . iar in raporturile dintre parti vor fi suportate definitiv (in lipsa de stipulatie contrara. reclamautul trebuie sa dovedeasca . Intrucat radierea autovehiculiilui de pe numele vanzatorului si inmatricularea lui pe numele cumparatorului la orgauele de politie si la orgauele finauciare nu se poate face decat pe baza actului incheiat in conditiile legii. dispozitiile referitoare la conditiile de validitate ale contractului (de exemplu. dupa realizarea acordului de vointa prin act sub semnatura privata. daca. Tot astfel.civ. mentionarea cumparatorului in cartea de identitate are ca efect numai "atestarea" dobandirii dreptului de proprietate prin acordul de vointa dintre parti. 1295 C. dupa valabila incheiere a contractului (in forma inscrisului sub semnatura privata). "Datele despre detinator se inscriu de catre orgauele de politie care efectueaza inmatricularea. potrivit legii" (art. Iar daca. Consideram ca solutiile adoptate in practica judiciara si doctrina referitoare la caracterul consensual al contractului de vanzarecumparare de autovehicule urmeaza a fi aplicate si dupa adoptarea OG nr. in urma admiterii actiunii. Potrivit acestui act normativ. una dintre parti (oricare) refuza sa se prezinte la orgauul competent.).) de catre cumparator.).vanzarea de autoturisme fiind un contract consensual. Desigur. Dupa cum rezulta din textul citat.separat de plata taxei de timbru pentru actiunea in justitie . precizam ca .civ. art. " Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta pentru persoana mentionata ca detinator. 10 alin.civ. de a preconstitui o dovada scrisa (art.de exemplu.3).autecontract. afara numai daca a existat o imposibilitate. fie si morala. instanta dispunaud restituirea acestor cheltuieli reclamautului (vanzator) prin hotarare.1197-1198 C. urmand ca radierea-inmatricularea sa se faca pe baza hotararii judecatoresti. daca acest din urma pret este simulat. 1305 C. In sfarsit.

dovada efectuarii ei este in sarcina lui si se poate face cu orice mijloc de proba (fiind un simplu fapt juridic). individualizarea se poate face si prin alte metode care asigura identificarea lucrurilor ca fiind ale cumparatorului.civ. nu se pune nici problema transferarii riscurilor. ceea ce se face de regula.971. In acest sens.) . iar nu culpabila. daca.civ. prin efectul realizarii acordului de vointa (solo consensu) si independent de predarea lucrului vandut si de plata pretului. Aceasta inseamna ca. In cazul lucrurilor de gen. in lipsa.civ. La termenul stipulat sau.Principiul transmiterii imediate (automate) a dreptului de proprietate (si a riscurilor) din momentul incheierii contractului opereaza numai daca sunt indeplinite anumite conditii:Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut. caci nu se cunosc bunurile care urmeaza sa fie efectiv dobandite de catre cumparator.civ. vanzarea-cumpararea este un contract solemn. de exemplu.610/1992. dar opereaza si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator. va raspunde pentru neexecutarea obligatiei asumate.) si nu reuseste sa dovedeasca ca lucrul ar fi pierit si la cumparator daca s-ar fi predat la termen (art. la cererea cumparatorului vanzatorul trebuie sa individualizeze lucrul vandut si sa i-l predea. Asemanator lucrurilor de gen se pune problema in cazul obligatiilor alternative. Daca cauza straina a fost dovedita.1156 alin. transferul proprietatii nu se poate produce din momentul incheierii contractului. art.).HG nr. Din momentul dobandirii dreptului de proprietate. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate din momentul incheierii lui. cumparatorul suporta si riscul pieirii lucrului. iar lucrurile de gen nici nu pot pieri (genera non pereunt) . a pieirii lucrului.civ. 1074 alin.2 C. consimtamantul partilor trebuie sa fie manifestat in forma prevazuta de lege). 1335 si 1358 alin. 1295 C. iar contractul perfect valabil incheiat (de exemplu.2 C. 1082-1083 C. vanzatorul va suporta riscurile numai daca a fost pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de a preda lucrul vandut (art. adica natura fortuita. prevede ca "proprietatea este de drept stramutata" de la vanzator la cumparator "indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului. prin predarea lucrului vandut cumparatorului (predare care valoreaza. In caz contrar. desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat". Trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual (certe). se produce nu numai incheierea contractului. In consecinta. dar nu se confunda cu aceasta. 1156. in toate cazurile. prin etichetarea coletelor sau predarea lor unui caraus pentru a fi transportate la cumparator etc. 80 .2 C.). In cazul bunurilor determinate numai generic. transferul proprietatii (si al riscurilor) se produce din momentul individualizarii. cealalta parte este indreptatita sa intenteze o actiune in constatarea transmiterii dreptului de proprietate. daca vanzatorul-debitor al obligatiei de predare dovedeste intervenirea unei cauze straine exoneratoare de raspundere (art. individualizare). in mod exceptional. urmaud ca mentiunea privind noul detinator al autovehiculului in cartea de identitate sa fie inscrisa de orgauul de politie pe baza hotararii judecatoresti. Intrucat prin individualizare se produce transferul proprietatii la care s-a obligat vanzatorul. potrivit principiului res perit domino (art.

pana la alegere.interese pentru neexecutare. nu este o regula imperativa. riscul pieirii fortuite este suportat.civ. 1295 C.). dupa individualizare (de exemplu. daca sunt bunuri individual determinate (certe). de catre vanzator. in cazul in care. intrucat are ca obiect un singur lucru (in obligatione). transferul proprietatii poate opera numai din momentul in care au fost executate. proprietatea se transmite din momentul individualizarii. Lucrul vandut trebuie sa existe.In sfarsit.). in stare de a fi predate cumparatorului. desi pot forma obiectul contractului. potrivit careia transferul proprietatii are loc "indata ce partile s-au invoit'". In 81 . dar este liberat de obligatia de predare si de plata daunelor . In cazul vanzarii unei recolte viitoare. transferul proprietatii a fost amanat pentru un moment ulterior incheierii contractului. daca vanzarea are ca obiect un lucru dintre doua (sau mai multe) determinate (certe) dar numai alternativ. fiindca prin alegere se individualizeaza lucrul care urmeaza sa fie dobandit de cumparator.civ. proprietatea se transmite in momentul alegerii. prin conventia dintre parti. el daloreaza celalalt (art. la fel ca si regula transferarii proprietatii in momentul incheierii contractului. pe langa alegere (de exemplu. 1032 C. 1030-1031 C. 1030-1033 C.000 lei). Daca cele doua obiecte sunt lucruri de gen (ipoteza nevizata de art. Riscurile se transmit asupra cumparatorului o data cu dreptul de proprietate. In cazul vanzarii bunurilor viitoare (emptio-venditio rei futurae. lucruri care urmeaza sa fie confectionate. daca piere unul dintre lucruri. si transmiterea riscurilor asupra cumparatorului. de exemplu.Astfel. Asemenea clauze pot fi prevazute in contract. fara greseala debitorului. In consecinta. nu este de ordine publica (imperativa) si deci poate fi inlaturata chiar daca lucrul vandut este individual determinat.civ.dupa cum unicul obiect este un lucru cert ori de gen. iar daca lucrul executat este de gen. in mod corespunzator.trebuie sa se procedeze si la individualizarea propriu-zisa a lucrului ales. in virtutea legii. Rezulta ca vanzatorul suporta paguba pieirii pana la alegere. fiindca ambele au fost prevazute in obligatione. al doilea fiind prevazut numai ca o simpla posibilitate de plata (in facultate solutionis). daca lucrul vandut si pretul lui sunt determinate (de exemplu. Dar regula res perit domino (care leaga riscurile de proprietate). intrucat regula stabilita in art.a lucrului viitor din momentul incheierii contractului si independent de transferul proprietatii (caracter aleatoriu) Trebuie ca partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului. proprietatea se transmite din momentul in care este gata de recoltat. fie numai la unul dintre ele. fie ca partile s-au referit expres la ambele aspecte. intre 1000 kg grau sau 1000 kg porumb) pentru a opera transferul proprietatii si a riscurilor .. o recolta viitoare etc. se amana. In cazul obligatiei facultative.). "Daca amandoua lucrurile au pierit. daca nu si-a asumat riscul nerealizarii in tot sau in parte . deoarece neexecutarea s-a dovedit a fi fortuita. precizam ca. problema transferarii dreptului de proprietate si a riscurilor se rezolva potrivit regulilor generale . lucrul fabricat in serie).). graul de pe terenul vanzatorului in schimbul sumei de 100. Astfel.civ. obligatia este stinsa" (art. terminate. Daca vanzarea recoltei se face pe unitate de masura.

72). mai inainte de transcriptiunea (in prezent inscrierea in cartea funciara ) actului. Pentru lucrurile mobile nu exista un sistem de publicitate. pentru opozabilitate fata de terti. trebuie insa sa facem o distinctie intre actele incheiate (efectuate) inainte de data intrarii in vigoare a noii legi si. in cursul transportului).potrivit Legii nr.72). incetand aplicabilitatea dispozitiilor referitoare la publicitatea imobiliara prin sistemul registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni. dar numai cu efecte de opozabilitate fata de terti a actului juridic translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare (asemanator sistemului cartilor de publicitate funciara . actele juridice valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a noii legi . Astfel. oarecare drepturi asupra imobilului vandut" (art. partile pot disocia cele doua aspecte. 1295 alin. in cursul executarii lucrului viitor) sau vanzatorul sa suporte riscurile dupa ce a operat transferul proprietatii (de exemplu. unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat. drepturile care rezulta prin vinderea perfecta intre parti. prin care s-a prevazut unificarea sistemelor de publicitate imobiliara. nu pot a se opune. respectiv la efectele inscrierilor in evidentele de publicitate imobiliara.7/1996 referitoare la efectele actelor translative (constitutive) de drepturi reale.58-59). cumparatorul sa-si asume riscurile inainte de momentul transferarii dreptului de proprietate (de exemplu. publicitatea imobiliara se realizeaza.. dar cu caracter nedefinitiv. potrivit reglementarilor in vigoare la data efectuarii lor.pentru a fi opozabile fata de terti trebuie sa fie inscrise in cartea funciara. 0 precizare se mai impune in legatura cu publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare in lumina Legii cadastrului funciar si a publicitatii imobiliare nr. 242/1947). Dupa cum prevede Codul civil. dupa aceasta data.22 si urm. Avand in vedere dispozitiile Legii nr.7/1996 . caci posesia 82 . dupa lege. in cate o carte funciara . 0 asemenea disociere trebuie sa rezulte dintr-o clauza neindoielnica si expres prevazuta in contract.7/1996.dar fara efectuarea formelor de publicitate imobiliara .isi vor produce efectele (constitutive sau de opozabilitate) potrivit regimului juridic de la data incheierii lor. actele translative de drepturi reale imobiliare se inscriu (tot in conformitate si cu efectele prevazute de noua lege). Astfel. lar in unitatile administrativ-teritoriale pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general. "in materie de vindere de imobile. inscrierile facute in registrele (cartile) de publicitate imobiliara inainte de intrarea in vigoare a noii legi vor produce efecte (constitutive in sistemul cartilor funciare si de opozabilitate in sistemul de transcriptii). respectiv. potrivit dispozitiilor noii legi (art.consecinta. in judetele cu carte funciara si in judetele in care s-au finalizat lucrarile cadastrale si ale registrelor de publicitate imobiliara.care a avut aplicabilitate in unele localitati din fostul judet llfov .2). toate actele translative sau constitutive de drepturi reale imobiliare . dar numai la data inscrierii in cartea funciara. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. intrata in vigoare la data de 24 iunie 1996 (art.61) . Tot astfel. sub forma inscrierii in cartile funciare (publicitate reala). respectiv prin sistemul anterior de carte funciara (art. art. prin inscrierea in cartea funciara. urmand ca inscrierea definitive sa fie efectuata la punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu (art.

daca vanzatorul a vandut de doua ori lucrul mobil (corporal). beneficiarul promisiunii putand opta in sensul de a-l cumpara ori nu.consimtamantul sau de a-l cumpara.dar nu constituie o vanzare . Dovada promisiunii de vanzare se face conform regulilor generale (art. Este insa posibil ca. .972 C. una dintre parti fiind obligata (obligatia de a face) fata de cealalta parte sa vanda in viitor un anumit bun. un contract (si nu un act unuateral de vointa care devine caduc in caz de moarte sau daca persoana devine incapabila).de obicei inauntrul unui termen . in schimbul dreptului de optiune ce i se confera. ci numai aceea de a plati pretul optiunii ce i se confera. art. beneficiarul avand dreptul la daune-interese potrivit regulilor aplicabile obligatiilor de a face (art. din C. care da nastere la un drept de creanta.1191 si urm.eventual a si vandut lucrul unei alte persoane .contractul proiectat nu se va mai incheia.civ. Tot astfel.) aplicabile creantelor chiar daca vanzarea proiectata ar fi un contract solemn (de exemplu. Astfel.si nu poate produce efectele unei vanzari. Promisiunea de vanzare este de fapt un antecontract. Rezulta ca promisiunea de vanzare este un contract unilateral. act juridic unilateral.civ. o persoana. Daca beneficiarul va opta in sensul cumpararii bunului. locatorul-proprietar se obliga fata de locatar sa-i vanda. pactul de preferinta si dreptul de preemptiune. daca locatarul isi va manifesta vointa de a-l cumpara. ca si orice alt contract. prevazand un eventual interes pentru ea de a dobandi proprietatea unui bun. iar in materia vanzarii se aplica regulile dreptului comun.in vederea formarii contractului.fiind distincta de ea . dar promitentul. De exemplu. urmeaza sa analizam numai anumite probleme specifice vanzarii: promisiunea de vanzare (unilaterala sau bilaterala). intrucat creeaza obligatii numai pentru una dintre parti (promitent). dar. neindoielnic. daca beneficiarul se obliga la plata unei sume de bani in cazul in care va opta in sens negativ. Acordul de vointa intre parti este totdeauna necesar si totodata suficient .civ. Intrucat problemele juridice privitoare la consimtamant.). 0 promisiune de vanzare acceptata cu aceasta rezerva constituie. va refuza vanzarea. se incheie prin consimtamantul partilor. evident.cu exceptiile prevazute de lege . caci beneficiarul nu isi asuma obligatia de a cumpara. Obligatia promitentului nascuta din promisiunea de vanzare se stinge la expirarea 83 . prin incalcarea obligatiei asumate. la principiul autonomiei de vointa si libertatea contractuala. precum si la momentul incheierii contractului sunt cunoscute de la teoria actului juridic si teoria generala a obligatiilor. potior iure. fara a se fi transformat intr-o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. la un pret stabilit. desi a cumparat mai in urma (posterior tempore. are ca obiect un teren). Spre deosebire de oferta de a contracta. beneficiarul promisiunii sa se oblige la plata unei sume de bani (pretul dreptului de optiune). primeste promisiunea proprietarului de a vinde acel bun. rezervandu-si facultatea de a-si manifesta ulterior . va avea preferinta cel care a intrat mai intai cu buna-credinta in posesia lucrului. in cazul promisiunii de vanzare. 1075 C.) Vanzarea. caz in care promisiunea unilaterala de a vinde va fi un antecontract sinalagmatic. lucrul dat in locatiune.lor constituie cel mai bun mijloc de publicitate.

care incepe sa curga de la data incheierii promisiunii de vanzare (art. in baza art. afara de cazul cand se dovedeste ca vanzarea s-a facut in frauda beneficiarului 84 . este totusi valabila. este un antecontract. Daca promitentul-vanzator nu-si respecta obligatia si vinde lucrul unei alte persoane. desi nu se intalneste in practica. 1073 si 1077 C. Promisiunea bilaterala. sa pronunte. daca nu s-a prevazut un termen. Dar solutia trebuie sa fie aceeasi chiar daca contractul nu este solemn si nu exista nici alte conditii legale. partile s-au obligat sa vanda. obligatia de a incheia contractul in viitor (si cu respectarea dispozitiilor speciale. Prin urmare.termenului prevazut sau. respectiv sa cumpere un teren. daca este cazul). Mentionam ca. 167/ 1958).de a vinde si cumpara . la expirarea termenului general de prescriptie.3 si art.cu rezerva fraudei (fraus omnia corrumpit) . desi afectata de o conditie potestativa. realizarea ei depinzand si de imprejurari externe vointei promitentului. iar cumparatorul nu a cumparat. promisiunea unilaterala poate fi asumata de cumparator (promisiune unilaterala de cumparare). Intrucat pactul de preterinta . la pret egal. nu confera partii lezate dreptul de a intenta actiunea in revendicare sau in anularea vanzarii facute cu nesocotirea acestei promisiuni. vanzarea-cumpararea nu poate fi considerata incheiata.7 alin. intrucat nu a devenit proprietar. Promisiunea de vanzare poate fi nu numai unilaterala. Daca. iar vanzarea incheiata cu o alta persoana este . in lumina principiului executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a pagubelor. operand transferul proprietatii de la data cand ramane definitiva. Subliniem ca in acest caz proprietarul bunului nu se obliga sa-l vanda. fiind guvernata de aceleasi reguli ca si promisiunea de vanzare. sa acorde preferinta unei aunmite persoane.. o hotarare care sa tina loc de contract de vanzarecumparare si care va avea caracter constitutiv de drepturi.nu transmite dreptul de proprietate. Daca insa lucrul se mai gaseste in patrimoniul vanzatorului si nu exista alte impedimente legale . In schimb. 0 asemenea promisiune.in care caz ambele parti se obliga sa incheie in viitor. este valabila. ci ambii s-au obligat numai sa incheie contractul. Pactul de preferinta este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca. dar si bilaterala . in cazul cand il va vinde. la incheierea contractului . sub sanctiunea daunelor cominatorii.civ. beneficiarul-cumparator nu poate cere decat daune-interese .la fel ca si promisiunea de vanzare .nu excludem posibilitatea ca instanta. cu singura deosebire ca in acest caz oricare dintre parti poate cere incheierea contractului. care l-ar putea determina sa-si vanda bunul. desi s-au inteles asupra lucrului si asupra pretului.pe langa posibilitatea acordarii daunelor-interese sau obligarii promitentului. de exemplu.2 din Decr. contractul de vanzare-cumparare.valabila.nr. ci numai sa acorde preferinta in cazul in care se va hotari in acest sens. contractul de vanzare-cumparare nu este incheiat cat timp contractul nu se intocmeste in forma prevazuta de lege (autentica) si cu respectarea dreptului de preemptiune (daca este cazul). Intrucat vanzatorul nu a vandut. deoarece conditia este numai simpla potestativa. la fel ca si cea unilaterala. la pretul stabilit. beneficiarul-cumparator nu poate cere predarea lucrului.

donatia intre soti este revocabila (art. Aceste incapacitati sunt interdictii (prohibitii) de a vinde si cumpara sau de a cumpara. respectiv. beneficiarul pactului va avea actiune numai impotriva promitentului pentru daune interese. Prin aceasta interdictie se apara si interesele mostenitorilor (rezervatari sau care beneficiaza de raportul donatiilor). 1306 C. Scopul interdictiei este de a impiedica ca sotii sa realizeze sub aparenta unor vanzari simulate donatii irevocabile (donatorul abuzand de influenta pe care o are asupra sotului donator. exceptie. 129 C. act de dispozitie numai raportat la lucrul vandut si pretul care formeaza obiectul contractului. iar nu in consideratia persoanei (intuitu personae).fam. partile trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina. prin vanzari simulate unul dintre soti ar putea face celuilalt 85 .). Vanzarea intre soti este interzisa (art. raportat la patrimoniul partii contractante.civ. In lipsa fraudei. Cat priveste capacitatea de exercitiu. intrucat sunt stabilite de lege in functie de natura (destinatia) bunurilor. vanzarea-cumpararea mijloceste si efectuarea de acte de conservare sau de administrare a patrimoniului (de exemplu. in principiu. Interdictiile (numai) de a vinde (inalienabilitatea). sa aiba incuviintarea necesara incheierii unor astfel de acte. Dar vanzare-cumparare este. in materia contractului de vanzare-cumparare se aplica regulile generale. mai precizam ca . urmeaza sa fie analizate in legatura cu obiectul contractului de vanzare-cumparare. In consecinta. Daca vanzarea intre soti ar fi valabila. cumpararea de materiale pentru repararea casei.. In sfarsit. instrainare bunurilor supuse pieirii ori stricaciunii sau a celor de mica valoare devenite nefolositoare . un act de dispozitie atat pentru vanzator. cazurile de incapacitate sunt expres si limitativ prevazute de lege si sunt de stricta interpretare. trebuie sa incheie contractul prin ocrotitorul legal.daca nu s-a prevazut altfel in conventia dintre parti . Pentru contractul de vanzare-cumparare legea prevede anumite incapacitati speciale.937 C. 1307 C. Daca vanzarea intre soti n-ar fi interzisa. Deci regula este capacitatea. obligatia promitentului se transmite numai prin mostenire (mortis causa).civ. conform regulilor generale privitoare la raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea obligatiei de a face. cat si pentru cumparator. cu autorizatia autoritatii tutelare.). Conform art. Precizam numai ca vanzarea-cumparare este.dreptul beneficiarului rezultand din promisiunea de vanzare (unilaterala sau bilaterala) inclusiv pactul de preferinta. respectiv cu incuviintarea acestuia si.promisiunii cu complicitatea la frauda din partea tertului achizitor (fraus omnia corrumpit). Iar in aceste cazuri va fi suficient ca partea sa aiba capacitatea de a face acte de conservare ori de administrare si. pot cumpara toti carora nu le este oprit prin lege.)-Potrivit legii. s-ar putea ocoli aceasta dispozitie imperativa a legii prin incheierea unor contracte de vanzare-cumparare simulate. In schimb. De aceea. in toate cazurile. iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa. se poate transmite prin acte intre vii (cu respectarea formalitatilor prevazute de lege pentru cesiunea de creanta) sau prin mostenire. iar incapacitatea.art. Intrucat legislatia noastra nu cunoaste cesiunea de datorie.civ. intotdeauna.

oraselor.de regula . 1309 C. Prin aceasta interdictie se mai apara interesele creditorilor.nu se poate admite ca o persoana sa cumuleze si rolul de vanzator si cel de cumparator.. municipiilor sau judetelor nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor (art. afara de cazul cand contractul s-a incheiat pentru a determina pe una dintre parti sa mentina starea de concubinaj si deci are o clauza imorala. care ar putea sa fie fraudati prin incheierea unor contracte de vanzare-cumparare simulate (inclusiv fictive). 1308 pct. comunelor. Mandatarii. anularea putand fi ceruta de oricare dintre soti. daca nu intervin alte cauze de nulitate. imputerniciti a vinde un lucru nu pot sa-l cumpere (art. care este de a cumpara cat mai ieftin. In cazul judecatorilor de la Curtea Suprema de Juslitie si a procurorilor de la ParchetuI General (de pe langa CSJ). 0 incapacitate speciala de cumparare (de dobandire prin acte intre vii) a fost prevazuta de art.liberalitati care sa exceada cotitatea disponibila sau care sa fie sustrase raportului donatiilor (fara indeplinirea conditiilor scutirii de raport) . astfel incat aprecierile subiective sunt excluse. si interesul pe care trebuie sa-l apere.civ. atat conventionali.).18/1991 in privinta terenurilor agricole. cat si legali. 1308 pct. Legea a stabilit aceasta prohibitie (precum si prohibitia pentru functionari) pentru ca mandatarul (functionarul) sa nu fie pus in situatia de a alege intre interesul sau. Mentionam ca vanzarea intre concubini este valabila. Conform art.civ. fara a fi obligati sa dovedeasca fraudarea drepturilor. administratorilor si functionarilor consideram ca sanctiunea este nulitatea relativa (desi textul art.2 C. 1308 pct. dar si cele in privinta carora se poate naste o contestatie serioasa si viitoare (dubius eventus litis) si indiferent de natura dreptului si de intentia cumparatorului de a-l revinde .civ.civ. In cazul bunurilor destinate vanzarii si pentru care exista preturi fixe.).).civ. 809 C. Nerespectarea interdictiei cu privire la vanzarea intre soti. interdictia se intinde pe tot teritoriul tarii. duce la nulitatea relativa a contractului. reglementata in prezent de Legea nr.civ. In cazul tutorilor. tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor de sub tutela lor (cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au tost date si primite .art.Intrucat aceasta interdictie este intemeiata pe un motiv de ordine publica (apararea prestigiului justitiei) incalcarea ei se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului si cu suportarea cheltuielilor vanzarii si plata daunelor-interese.2 din Legea nr.) . 1308 pct.4 C. Judecatorii. mandatarilor.54/1998 privind 86 . procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de apel in a carui circumscriptie isi exercita functia sau profesia (art. Functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor (art.1 C. de mostenitorii ocrotiti sau de creditori. obtinand pretul cel mai ridicat. Prin "drepturi litigioase" trebuie sa se inteleaga nu numai drepturile care formeaza obiectul unui proces inceput si neterminat. cumpararea poate fi recunoscuta valabila. ea poate fi confirmata dupa desfacerea casatoriei de catre parti sau de catre mostenitori dupa moartea vanzatorului. Persoanele care administreaza bunuri ce apartin statului. Fiind o nulitate relativa. 1308 sugereaza sanctiunea nulitatii absolute).) intrucat .46 alin.3 C.

reductiunea (nulitatea) partiala nu poate fi aplicata impunandu-se desfiintarea totala a actului . In masura desfiintarii actului. intrucat nu corespunde vointei lor reale. isi intemeiaza pretentiile pe actul public (de exemplu. terenul detinut in proprietate (nu si cu alt titlu. total. nu poate fi validat prin retransmiterea terenului catre o alta persoana (nulitatea primei instrainari atragand si nulitatea celei de a doua. in parte o excede. iar nu al reductiunii liberalitatilor excesive pentru incalcarea rezervei succesorale (care poate sa nu fie ceruta de persoanele indreptatite si actiunea in reductiune este prescriptibila in termenul general de prescriptie). intrucat actul este nul absolut. In caz de simulatie. cu consecinta desfiintarii actului juridic in masura depasirii limitei legale. regimul juridic aplicabil este cel al nulitatii absolute (totale sau partiale). 1306 C. Potrivit noii reglementari.daca una dintre parti. textul este de stricta interpretare. Fiind o derogare de la regula capacitatii (art. Cu toate ca noua lege foloseste impropriu. nici nu cunostea exact intinderea terenului detinut de dobanditor si membrii familiei). urmeaza ca. daca terenul agricol proprietatea dobanditorului are 200 ha si partial.3 din Legea nr. Limita de 200 ha este stabilita cumulativ. daca gospodaresc impreuna cu parintii lor) nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil. dar indiferent de locul situarii lor (intravilan sau extravilan) si numai in cazul dobandirii prin acte intre vii (nu si mortis causa sau prin faptul posesiunii). partim restitutio). Pe de alta parte. dupa parerea noastra. acea parte fiind cauza determinanta a actului (de exemplu. dupa cum s-a precizat sub incidenta reglementarii initiale. cu buna-credinta.circulatia juridica a terenurilor. actul sa fie considerat valabil in partea in care dobandirea se situeaza in limita a 200 ha si nul absolut in partea in care depaseste aceasta suprafata . instrainatorul neavand calitatea de proprietar) si nici deghizat sub forma de arendare sau dobandit printr-o persoana interpusa. de exemplu. nu poate depasi limita prevazuta de lege. proprietatea funciara a dobanditorului si a familiei sale (sotii si copiii necasatoriti. in conformitate cu regula nulitatii partiale. termenul de "reductiune".54/1998).2 alin. Dar se poate angaja raspunderea lor fata de tertii care.civ. vanzatorul ramane proprietar si obligat sa restituie pretul (restitutio in integrum. limitarea se aplica numai in privinta terenurilor agricole (nu intra in calcul terenurile cu constructii sau destinate constructiilor). sanctiunea este "reductiunea actului juridic pana la limita suprafetei legale"(art. fie si nuda proprietate.). cumpararea viitoarei recolte de la "arendas").2 din Legea nr. Adaugam ca. mai ales vanzatorul (care.54/1998. Potrivit art. dar indiferent de caracterul oneros sau gratuit al actului. partea de teren ce ar ramane nu poate fi valorificata in mod corespunzator). iar cel aparent nu poate produce efecte intre parti. actul secret este desfiintat in temeiul art. respectiv. Daca terenul dobandit se incadreaza in parte in aceasta limita. arendare) impreuna cu cel dobandit tot in proprietate. 87 .2 din noua lege.2alin. eventual. daca si in masura in care terenul dobandit se incadreaza in limita legala. dovedeste ca nu ar fi incheiat actul fara partea lovita de nulitate.

industriale ori civile.. fie ca sunt naturale. -Reprezinta prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul avut in proprietatea sa. intr-un mod natural sau artificial”. Esential.Jus abutendi”.animus”-.. Exercitarea acestui drept trebuie sa se desfasoare 88 . adica stapanesc un anumit lucru pentru mine (sunt proprietarul acestuia). putand sa-l instraineze contra unui beneficiu multumitor sau gratuit.a avea stapanire un lucru” etc. cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el ofera titularului sau exercitiul tuturor facultatilor. animus. Codul civil roman (art. proprietarul are libertatea de a hotari soarta acelui bun. adica utilizarea economica a proprietatii sale.Proprietatea unui lucru mobil sau imobil de drept asupra tot ce produce lucrul si asupra a tot ce uneste ca accesoriu cu lucrul. 482 Cod civil prevede ca: . limitate care trebuie individualizate.jus utendi”) si poate sa culeaga fructele acestuia (... sa-l inchirieze.28) Contractul de vânzare-cumpărare.folosirea unui drept”. art.detinerea unui lucru” sau . Folosinta reprezinta acea prerogativa in virtutea careia proprietarul poate sa intrebuinteze bunul in interesul sau (. Vanzarea dupa greutate.. In acest sens. sa-l abandoneze ori sa-l distruga. se intelege . conţinutul şi caracterele dreptului de proprietate. numar sau masura-are ca obiect bunuri de gen. Asadar. Posesia nu trebuie confundata cu detentia.. 29) Definiţia. in numele acestuia. in caz contrar proprietatea ar ramane doar o simpla utopie.jus fruendi”). Vanzarea cu pact de rascumparare-este supusa unei conditii rezolutorii exprese care consta in facultatea pe care si-o rezerva vanzatorul de a relua bunul vandut. Varietăţi de vânzare. Prin posesie.. O asemenea vanzare este nula de drept.. 1846) defineste posesia ca fiind . Vanzarea pe incercate-se prevede conditia suspensiva a incercarii bunului de catre cumparator. pentru ca asa a dorit proprietarul cand mi-a lasat lucrul in pastrare ori mi l-a inchiriat etc.. pentru posesie. de noi insine sau de altul in numele nostru. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru. este existenta elementului intentional . tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaste. Orice proprietar trebuie sa aiba posibilitatea materiala de a se folosi de bunul avut in proprietate.. spre deosebire de detentie. putem concluziona ca posesia este un mijloc indispensabil fiecarui proprietar pentru a-si realiza scopul sau. detin un lucru proprietatea altuia. In acest sens.. numita si detentie precara. restituind pretul si cheltuielile facute de cumparator intr-un anumit termen. unde lipseste elementul intentional. Dispozitia . . sa-l lase mostenire. fiind prezent numai elementul corpus. de exemplu. in vorbirea uzuala. adica detinerea materiala a lucrului. Vanzarea unei mosteniri poate avea loc numai dupa deschiderea mostenirii.detinerea unui lucru” .

folosinta si dispozitia. ca atare. intrucat are o existenta independenta de exercitarea dreptului si. insa in limitele determinate de lege. persoana fizica sau juridica. Dreptul de proprietate asupra unui lucru se 89 . inchiriez apartamentul. urmarind realizarea intereselor sale fara ca aceste actiuni sa prejudicieze alta persoana.proprietarulunui lucru se bucura si dispune de acesta in mod exclusiv si absolut”. De exemplu. chiar daca trecerea nu i-ar cauza nici un prejudiciu material. Pentru acest motiv se spune ca dreptul de proprietate este un drept .drept exclusiv”. Obiect al dreptului de proprietate il poate constitui orice bun mobil sau imobil. iar de la acestia la urmasii lor si asa mai departe. dreptul de proprietate este un drept perpetuu. Dreptul de proprietate este acel drept real in virtutea caruia titularul dreptului. Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie interpretat astfel: titularul dreptului de proprietate asupra unui lucru are posibilitatea de a trage toate foloasele... Caracterul absolut al dreptului de proprietate rezulta chiar de dispozitia Codului civil. dreptul de proprietate este un ..in limitele determinate de lege. pentru ca este opozabil oricarei persoane. Facand parte din categoria drepturilor absolute. Caracterul . Exercitarea abuziva a dreptului de proprietate atrage dupa sine raspunderea juridica a titularului dreptului. cum ar fi: instrainez imobilul prin vanzare ori donatie. prin acte juridice. vinovat de savarsirea abuzului respectiv. precum in ceea ce priveste soarta juridica a acestuia. Fatul ca este un drept exclusiv. las prin testament bunurile din patrimoniul meu unor persoane etc. De aici apare si dreptul de a cere si a obtine despagubiri in vederea acoperirii pagubelor suferite prin incalcarea acestui drept. dreptul de proprietate este un drept exclusiv. specific dreptului de proprietate.cesibil” si . Puterea proprietarului asupra lucrului avut in proprietate se poate manifesta prin doua modalitati: prin acte materiale de folosinta si de consumatie. de exemplu. nu se poate pierde prin nefolosinta decat prin situatii expres prevazute de lege. fara incuviintarea sa.transmisibil”. ea poate impiedica pe oricine ar dori sa treaca pe acel teren. corporal sau incorporal. sa foloseasca si sa dispuna de un lucru in mod exclusiv si absolut. Proprietatea este un drept perpetuu intr-un dublu sens: proprietatea nu este limitata in timp. da dreptul proprietarului de a revendica bunul in mana oricarui s-ar gasi. pentru ca numai proprietarul este singurul indreptatit sa exercite cele trei prerogative conferite acestui drept: posesia.. atat timp cat exista bunul asupra carui s-a dobandit dreptul.exclusiv” al dreptului de proprietate poate fi privit intr-un dublu sens: in sens general si comun tuturor drepturilor reale.. este indreptatit sa posede. locuiesc apartamentul. prin putere proprie si in interes propriu. de a profita de utilitatile pe care acesta le confera si de a savarsi actele juridice care raspund intereselor proprietarului. care precizeaza acest lucru: . pentru ca ea trece de la titularul actual la urmasii sai directi sau la acei carora le-a transmis dreptul prin acte cu titlu oneros ori cu titlu gratuit. ma deplasez cu automobilul. o persoana este unui teren. dreptul de proprietate confera titularului puteri nelimitate in privinta folosirii economice a lucrului. cum ar fi prescriptia achizitiva in cazul imobilelor si prescritia extinctiva in cazul tuturor mobilelor. citesc cartea.

adica a hotarului. exista numeroase derogari. aceluia care are contributia mai insemnata la bunul respectiv. prevede ca „zacamintele miniere. spre deosebire de situatia in care se confectioneaza o haina. proprietarul argintului) – este asa numita „confuziune”. de exemplu. statuia obtinuta dint-un bloc de marmura. asupra plantatiilor ce ar putea cuprinde. da dreptul asupra a tot ceea ce produce lucrul si asupra a tot ce se uneste ca accesoriu cu lucrul in mod natural sau artificial”2. prin aluvionare. ca accesoriu. in cazul proprietatii unui teren. adica intinderea lui nu trece de limitele acestuia. dar si spatiul ce se afla deasupra acelui teren. care va avea obligatia sa restituie contra valoarea lor. suprafata respectiva devine proprietatea celui care este si proprietatea la care s-a alipit suprafata rezultata din depunerea aluviuni. plantatiile si constructiile facute pe terenurile altuia revin proprietarului. art. 491 Cod civil. precum si la tot ceea ce produce el. atribuirea lucrului mobil rezultat din prelucrarea unui material apartinand altei persoane. Dreptul de proprietate si dreptul de accesiune Dreptul de accesiune este un drept real ce se naste in legatura cu dreptul de proprietate. De la dispozitia art. care prevede ca: „Proprietatea unui lucru mobil sau imobil. precum si a produselor ce se vor realiza pe suprafata respectiva. cu despagubirea corespunzatoare a proprietarului lucrului cu valoare mai mica (in exemplu dat. proprietarul unui teren poate cere vecinului sa taie crengile arborilor ce se extind deasupra terenului sau. In virtutea acestui drept. conform careia „ proprietarul poate face in subsolul terenului sau tot ceea ce gaseste de cuviinta”. Operatiunea de stabilire a hotarului – de granituire – va fi mult usurata de efectuarea lucrarilor cadastrale. Delimitarea in suprafata a proprietatii funciare prezinta o importanta deosebita in cadrul operatiunilor de punere in aplicare a prevederilor Legii fondului funciar (Legea nr. Delimitarea in inaltime – pe linie verticala – se refera la dreptul proprietarului unui teren de a folosi numai suprafata acestuia. De exemplu. Sunt situatii numeroase in privinta dreptului de proprietate. Dreptul asupra spatiului aerian permit unui proprietar sa ridice constructii si sa faca plantatii care se inalta pe verticala. aceasta va reveni proprietarului stofei 90 . avand temeiul legal in dispozitiile codului civil. cum ar fi: cand sporirea suprafetei terenului a avut loc pe cale naturala. celui care le-a facut fiind de buna credinta sau sa ceara inlaturarea lor si sa i se plateasca despagubirilr de la cel ce le-a facut cu rea credinta. Acest spatiu aerian se suprapune terenului. proprietarului lucrului cu valoarea mai mare (un aliaj din argint) si. impuse de Legea cadastrului. Astfel. Constitutia din 1923. art. Delimitarea in adancime – in profunzime – priveste subsolul terenului asupra caruia se exercita dreptul de proprietate. obiectul proprietatii se intinde asupra suprafetei solului.482. va reveni sculptorului.intinde nu numai asupra lucrului propriu-zis. atribuirea lucrului mobil rezultat din combinarea a doua substante. intre limitele hotarului. 19/1991). precum si bogatiile de orice natura ale subsolului sunt proprietatea statului”. 19. Delimitare in suprafata – in linie orizontala – consta in masurarea suprafetei solului sau a suprafetei construite si fixarea liniei despartitoare. bineinteles. ci si asupra a tot ce depinde de el.

nu are dreptul sa ceara inapoierea prescriptiei chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit. titularul dreptului la actiune poate sesiza organul de justitie. va fi respinsa ca prescrisa. adica de bunavoie. Sub aspectul naturii sale juridice. 20. alineatul 1. Din chiar definitia data prescriptiei extinctive rezulta ca actiunea intentatade subiectul activ . Putem intelege efectul prescriptiei extinctive daca amintim prevederea art. ceea ce echivaleaza cu refuzul concursului fortei de constrangere a statului. dupa actiunea prescriptiei extinctive. asupra obligatiei civile corelative. dreptul de proprietate poate fi: drept de proprietate publica si drept de proprietate privata. 67 / 1958 : Debitprul care a executat obligatia. se stinge prin prescriptie. 1 din Decretul nr. imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual . pentru dreptul civil. prescriptia dreptului la actiune ? Pentru a raspunde la intrebare este necesar sa stabilim ce efect produce prescriptia extinctiva asupra dreptului subiectiv civil si pe cale de consecinta. Totusi se realizeaza o transformare ori o schimbare juridica : dreptul subiectiv civil nu mai este aparat pe cale ofensiva a actiunii in justitie. prescriptia dreptului la actiune este un mod de transformare a continutului raportului juridic civil. inseamna a raspunde la intrebarea ce este. Consecintele stingerii prin prescriptie a dreptului la actiune in sens material. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. acestea sunt : supravietuirea dreptului subiectiv civil.si nu confectionerului – este „specificatiune”. ci numai pe cale defensiva a exceptiei. 1. din perfecte. Concluzia ce se desprinde este urmatoarea : prescriptia extinctiva nu stinge nici dreptul subiectiv nici obligatia civila corelativa. ca si obligatiei civile corelative ( acestea se transforma devenind imperfecte. si de aici drept drept consecinta – natura juridica a prescriptiei extinctive trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept. dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile 91 .Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune ( in sens material ) si pentru a stabili natura juridica a prescriptiei extinctive. dar este permisa executarea sa voluntara. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. daca debitorul si-a executat voluntar obligatia sa obligatia civila corelativa nu mai poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. Prescriptia extinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept . alin. Conform Constitutiei Romaniei. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 30) Domeniul prescripţiei extinctive. Prin prescriptia extinctiva se stinge numai dreptul la actiune ( in sens material ). Prescriptia extinctiva transforma dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa din perfecte in imperfecte.

principiul poate fi dedus si din imprejurarea ca legea stabileste . Primul criteriu de determinare este reprezentat de natura drepturilor subiective civile. 561 alin. 428 Codul civil. 1 Cod procedura civila). Alt criteriu este acela al actului normativ care reglementeaza prescriptia. domeniul prescriptiei extinctivecaruia I se aplica codul civil. Principalele actiuni. uz abitatiune.subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . prescriptia extinctiva si dreturile reale principale Actiuni reale imprescriptibile extinctive – in intelegerea domeniului prescriptiei extinctive in categoria drepturilor reale principale trebuie sa tinem seama de dispozitia. indiferent de izvorul lor. uzufruct. expres exceptiile de la acest principiu. actiunea confesatorie – prin care se urmareste apararea dreptului de usufruct Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale -Principiul in aceasta materie este ca drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive. Pe de alta parte. avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege” . inseamna ca “Dreptul la actiune. alin. care sunt prescriptibile. dupa care distingem : domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale. 2 din Decretul 167 / 1958 : “Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative. Sunt de mentionat urmatoarele : actiunea in revendicarea mobiliara. Exceptii de la principiu actiunea in restituirea drepturilor la CEC. aceasta actiune poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii. domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale. etc. Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive. Existenta principiuliu rezulta pe de o parte din interpretarea per a contrario a art. izvoare de drept civil ( codul familiai. actiunea in revendicare – imobiliara si mobiliara – intemeiata pe dreptul de proprietate publica. 21 Codul familiei ) actiunea in tagada paternitatii ( art. Sunt considerate imprescriptibile extinctive : actiune in revendicare imobiliara. actiunea confesorie. actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de personae. ) Domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale: prescriptia extinctiva si drepturile de creanta – in principiu. numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. 1.desi imprescriptibila extinctiv. cuprinsa in art. potrivit caruia avem : domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167 / 1958. care . pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctive. Actiuni reale prescriptibile extinctive. de principiu. 1 din Decretul 167 / 1958 : “Dreptul la actiune. sunt: actiunea in nulabilitate ( adica in nulitate relativa – termenul general de prescriptie este de 3 ani )actiunea in nulitate relativa a casatoriei ( art. avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie “. art. 1 Codul familiei )actiunea in 92 . intemeiata pe dreptul de proprietate private. 55 alin. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. servitute si superficie”. actiunea in revendicarea imobiliara ( in cazurile prevazute de art. Legea 31 / 1990. avand un obiect nepatrimonial. prin care se urmareste apararea unui drept de superficie.

3 alin. Termenul general de prescriptie este de 3 ani ( art. consta in reluarea 93 . de drept. intemeiate pe drepturi de creanta. suspendarea nu produce nici un efect juridic. Acest termen este stabilit de art. deoarece isi gaseste aplicatie ori de cate ori nu exista un termen special. pe toata aceasta perioada. Termenul general de prescriptie este acel termen care-si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie. actiunilor reale supuse unor termene speciale ale prescriptiei. a curgerii termenului de prescriptie. prin urmare. 1 Decretul 167 / 1958 ). efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. 21 Decretul 167 / 1958 ).stabilirea paternitatii ( art. Termenul general de prescriptie este de 30 de ani. 7 alin. Suspendarea prescriptiei extinctive-Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. uzufruct. iar potrivit art. In concluzie. din totalul actiunilor reale a : actiunilor reale imprescriptibile extinctive. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. uz. indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ( unilateral sau bilateral ori fapt juridic stricto sensu ). 1 Codul familiei ) Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. Pentru perioada anterioara cauzei. Inceputul prescriptiei extinctive -Regula generala potrivit art. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen. regula generala. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. Pe durata cauzei de suspendare. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. 60 alin. actiunii confesorii Termene speciale de prescriptie sunt :aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale. sub sanctiunea pierderii acestui drept. Acest termen se obtine prin “scaderea” . 1890 Cod civil : “toate actiunile atat reale cat si personale. abitatie. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. Ulterior cauzei de suspendare. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. 15 alin. Acest termen este general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe drepturi de creanta ) cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie. Acest termen este general. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. Termenul de 30 de ani se aplica :actiunii de revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate private. pe timpul cat dureaza situatiile. servitute si superficie” ( art. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie peste 30 de ani “. Trebuie sa reamintim ca “ Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. aplicabile actiunilor personale. limitative prevazute de lege. din momentul in care produce. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “.

din momentul in care el fusese blocat. In literatura de specialitate s-a precizat ca prin “ cauze temeinic justificate” trebuie sa se inteleaga numai acele imprejurari. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. 31) Domiciliul şi reşedinţa. 19 alin. a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ) Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . Intreruperea prescriptiei extinctive-Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. in asa fel incat. oprit. Potrivit art. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. din motive temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. cererea de chemare in judecata. 94 . in esenta. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. Repunerea in termen. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. posterior intreruperii. 15 alin.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte :anterior datei intreruperii. adica inlaturata. Ca si in cazul suspendarii. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. fara a avea gravitatea fortei majore ( care determina suspendarea ). totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. care. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. nejustificat. sunt piedici relative nu absolute ( ca forta majora ). 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “Efectul special al suspendarii este reglementat de art.cursului prescriptiei. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. este efectul precizat in art. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. prescriptia este stearsa. In esenta. Asemenea imprejurari. sunt exclusive pentru culpa. in fond. Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. desi termenul de prescriptie a expirat.

Unicitatea domiciliului nu exclude in timp schimbarea domiciliului. 31/1954 . acum insa studiem importanta sa pentru ramura civila a dreptului . In lipsa unui text legal care sa reglementeze stabilirea domiciliului de drept comun. Pe langa aceastea mai sunt cateva caractere: stabilitate. In orice alt caz. persoana fizica isi vede convertit domiciliul 95 . sa prezinte garantiile solicitate de arendator „ – art. Legea 105/1996 art. a.Aceasta sintagma.se folosesc doua notiuni juridice.in privinta lucrurilor certe si determinate se va face in locul in care se gasea obiectul obligatiei in timpul contractarii . de a fi mijloc de individualizare in spatiu. situatiile de exceptienomazii si vagabonzii. unicitate. Dar aici avem in vedere „domiciliul” ca atribut de identificare in raporturile civile.nu infirma.locul deschiderii succesiunii este ultimul domeniu al defunctului. care investeste in Romania . plata . 3 Legea 16/1994 a Arendarii. domiciliul conventional. Legea 36/1995 art. domiciliul legal. resedinta. Prin domiciliu se intelege acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaza in spatiu. Obligativitatea domiciliului – este caracterul ce decurge din functia social-juridica a domiciliului. persoana fizica trebuie sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania. Pentru toate aceste tipuri de domiciliu exista cate o definitie. care este tocmai obligativitatea domiciliului. inalienabilitate.”. Pentru a deosebi locuinta statornica de locuinta temporara . de aceasta se leaga unele consecinte juridice. a persoanei. prin acest caracter domiciliul se deosebeste de resedinta. 68. daca o persoana fizica are mai multe locuinte. prin indicarea unui loc avand aceasta semnificatie juridica. Stabilitatea. Domiciliul fiind un drept personal nepatrimonial are caracterele unui asemenea drept. opozabilitate erga omnes. 92/1997 care stabileste notiunea de investitor :” persoana fizica sau juridica . Domiciliul persoanei fizice prezinta importanta in toate ramurile dreptului. nr. 31/1954 si art. numai una are valoare juridica a domiciliului si anume cea principala . Daca locul nu este aratat. ci confirma regula. iar nu numai titularul. 13-14 din Decretul nr. trebuie sa admitem ca de eo quod plerumque fit .G. domeniul obligatiilor civile. personalitate. Dintre domeniile dreptului civil pentru care domiciliul are un rol important mentionam : domeniul capacitatii civile – „ Arendasul. 1104 Cod civil :” Plata trebuie a se face in locul aratat in conventie . in care este interesata si societatea. domiciliul persoanei fizice interseaza nu numai raporturile de drept civil ci si alte ramuri de drept . Decretul nr. dar mai intai sa-l definim fara sa tinem cont de ele . imprescriptibilitate.) si b. Domiciliul poate fi de mai multe feluri: domiciliul de drept comun. plata se face la domiciliul debitorului .art.).domiciliu respectiv. 25 (1) din Legea 105/1996 desemneaza acest caracter juridic specific al domociliului prin formula „ domiciliu statornic ” . cu domiciliul sau cu sediul permanent in Romania ori in strainatate . obligativitate. universalitate. Art. in oricare dintre modalitatile de la lit. domeniul investitional.sunt de amintit O.caracterizeaza domiciliul de drept comun si cel legal iar nu pe cel conventional . Unicitatea domiciliului –se exprima prin ideea ca la un moment dat o persoana are un singur domiciliu ( de drept comun sau legal ) . 24(2) . rezidenta sau nerezidenta . domeniul succesoral.

legal. acestia vor decide . la care dintre ei va locui copilul . daca acesta a implinit 10 ani. instanta judecatoreasca decide la care dintre parinti va avea domiciliul minorul. de comun acord . Potrivit art. are semnificatia unei ocrotiri a unor persoane fizice. Domiciliul minorului este la reprezentantul sau legal .3. O ipoteza speciala de domiciliu de drept comun este cea reglementata de art. Domiciliul legal . domiciliul de drept comun are ca titular persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu si prin exceptie . 10 din Legea nr. dupa implinirea varstei de 14 ani „ sa-si schimbe felul invataturii ori pregatiri profesionale stabilita de parinti sau sa aibqa locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii ori pregatirii profesionale. in cazul in care se afla sub tutela. la cererea acestuia . Potrivit art. din cele de mai sus .” Potrivit art. va decide tinand seama de interesele copilului. in conditiile legii. 24 dispune : „ Cetatenii romani cu domiciliul in Romania au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe domiciliul ori resedinta in orice localitate din tara . Putem defini domiciliul de drept comun ca fiind „ acel drept al persoanei fizice de a se individualiza. 14 si 15 din decretul 31/1954 si art. de a emigra. in principiu. 105/1996 :” Cartea de identitate este documentul care se elibereaza cetateanului roman cu domiciliul in Romania .Domiciliul minorului incredintat de instanta unei alte persoane ramane la parintii lui. Potrivit art. Dovada identitatii . Caracteristicile acestui tip de domiciliu sunt: este stabilit de lege.100 din Codul familiei :” Copilul minor locuieste la parintii sai . cetateniei romane si a domiciliului minorului sub 14 ani se face cu Certificatul de nastere al acestuia si cu cartea de identitate a parintelui sau a reprezentantului sau legal. iar in cazul in care au domiciliile separate si nu se inteleg. 102 din codul familiei . ascultand autoritatea tutelara. coincide cu domiciliul de drept comun al persoanei fizice care exercita ocrotirea. 2.Persoanele fizice care au domiciliul legal sunt prevazute in art. precum si pe copil. Daca parintii nu locuiesc impreuna. se dovedeste prin 96 . in spatiu prin locuinta sa statornica. Rezulta .4 si 5 din Legea 105/1996. In caz de neintelegere intre parinti. ca in principiu. Totusi art. schimbarea domiciliului mai poate interveni in caz de reincredintare. poate evea ca titular si pe minorul de 14 ani. 25(2) din Constitutie : „ Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara. 28 din Legea 105/1996 : „ Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa . la implinirea varstei de 14 ani . Potrivit art. prin hotarare judecatoreasca. Pentru minor. astfel : „Autoritatea tutelara poate da incuviintare copilului . Domiciliul legal se schimba o data cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice care face ocrotirea. si cu care se face dovada identitatii si a domiciliului si a cetateniei romane. precum si de a reveni in tara .” Prin domiciliul legal se intelege acel domiciliu care este stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru eliberarea unei noi carti de identitate. 14 : „ Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic . instanta judecatoreasca. pe care l-a avut pana la majorat in domiciliu de drept comun.

24(2) din Legea nr. creditorul si debitorul. 32) Dreptul de opţiune succesorală. Dreptul de optiune succesorala este unul aparte. Totodata creditorul va face si alegerea de domiciliula vreun loc din circumscriptia Tribunal Prin domiciliul conventional se intelege locuinta (adresa) stabilita prin acordul de vointa al partilor actului in vederea executarii sale in acel loc sau pentru solutionarea litigiului si comunicarea actelor de procedura . Pentru resedinta nu exista o dispozitie legala asa cum este pentru domiciliul de drept comun . Intre momentul deschiderii mostenirii si luarea deciziei de a accepta sau repudia succesiunea exista o situatie de juridica de incertitudine. Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata dar nu mai mult de un an de zile .La expirarea acestui termen. ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care potrivit legii au competenta teritoriala. ci in Codul de procedura civila si in Codul civil . vor prezenta presedintelui Tribunalului actul autentic al conventiei prin care se constituie ipoteca . rezulta ca fiind caractere specifice ale resedintei. in acelasi timp.Totusi prin interpretarea per a contrario a acestui text. Resedinta nu se bucura de caracterele domiciliului . Din definitia de mai sus .dar spre deosebire de reglementarea anterioara. Potrivit art. putem defini resedinta ca fiind acel atribut de identificare in spatiu.2 din YH. in persoana sau prin mandatari cu procuri autentice. 29 precizeaza ca persoana care locuieste temporar mai mult de 45 de zile la o alta adresa decat cea de domiciliu este obligata sa se prezinte la Formatiunea de evidenta a populatiei pentru inscrierea in cartea de identitate si in documentele de evidenta a mentiunii de stabilire a resedintei. 105/1996 consacra si inprivinta resedintei principiul unicitatii acesteia :” Persoanele fizice prevazute la alin. 105/1996. care nu este nici 97 . a persoanei fizice.probarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigura ocrotirea celui cu domiciliul legal. potrivit art. se poate deduce ca resedinta este acolo unde persoana isi are locuinta temporara . decat un singur domiciliu si o singura resedinta. prin indicarea locuintei vremelnice ori temporare.G.4 din Legea nr. prin inscris sau prin declaratie verbala in fata instantei. nr.civ. 10 alin .14.proc. afara de cazurile prevazute de art. avand forma si continutul prezentate in anexa nr. persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.19 din C. Informatiile privind stabilirea resedinte i se inscriu intr-o eticheta autocolanta.si 16. aplicata pe versoul cartii de identitate.Asadar. 111/1997 . este de retinut ca art. :” Partile pot conveni . 13.15. Legea 105/1996 in art.(1) nu pot avea . cand nu se stie sigur care dintre succesibili doreste sa mosteneasca si care nu. reglementarea domiciliului conventional nu se gaseste in Decretul 31/1954. stabilitate si obligativitate . vremelnicia si caracterul facultativ. 1781 Cd civil :” Spre a opera inscriptia. Nefiind un domiciliu veritabil.Potrivit art.

sa modifice o situatie juridica incerta. sau a unei persoane puse sub interdictie va fi socotita totdeauna ca fiind facuta sub benefciu de inventar”. Dintre mostenitorii acceptanti. 692 C. fiind definit ca o „prerogativa juridica care permite titularului sau de a putea. adica in conditiile in care putea fi exercitata de antecesor. vor fi chemati efectiv la mostenire cei indicati de regulile aplicabile devolutiunii legale. Conform dispozitiilor art. indiferent daca titlul lor de mostenire este legea. 105 alin. cu incuviintarea parintilor sau tutorilor (art. printr-un act unilateral de vointa. sa faca sau sa nu faca ceva). Capacitatea ceruta pentru exercitarea dreptului de optiune. acceptarea mostenirii nu se poate face decat sub beneficiu de inventar. afara de cazul acceptarii fortate a mostenirii care este pura si simpla. Cu toate ca textul se refera doar la acceptarea mostenirii. fam). Principiu si exceptii. Dreptul de optiune apartine tuturor succesibililor. din ratiuni de protectie. 129 alin.) . pentru aceasta cerandu-li-se insa capacitate delictuala..1. Fiecare succesibil este in drept sa aleaga intre acceptarea pura si simpla. este neindoielnic faptul ca el se aplica si renuntarii la mostenire. optiunea se transmite la mostenitorii acestuia. 19 din decretul nr. dupa o alternativa precisa si previzibila”.Oricum. 1 si art.real (nu poarta asupra unui bun) si nici de creanta (nu confera titularului sau posibilitatea de a cere altcuiva sa dea. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. 19 din Decretul nr.. art. fam. optiunea trebuie exercitata in termenul prevazut de lege de toti succesibilii cu vocatie eventuala. 2 si art. 3 C. Fiind un act de dispozitie. minorii si interzisii nu pot face valabil acceptarea unei mosteniri decat conformandu-se regulilor referitoare la minoritate si tutela. minorii si interzisii sunt protejati si prin faptul ca in cazul lor acceptarea mostenirii nu poate fi facuta decat sub beneficiu de inventar (art. in timp ce minorii intre 14-18 ani isi exercita singuri acest drept. 124 alin. 32/1954). civ. fam). Rezulta asadar ca. optiunea succesorala necesita si incuviintarea autoritatii tutelare (art. persoane care nu au capacitatea de exercitiu deplina. testamentare sau contractuale a mostenirii. acceptarea sub beneficiu de inventar sau renuntarea la mostenire .In cazul mostenirii legale. 2 si art. in final. 105 alin. 124 alin. Succesibilii. 2 C. care o pot exercita in restul de timp ramas pana la stingerea prin prescriptie. 147 C. ori daca vocatia lor este universala. civ. indiferent de clasa de mostenitori din care fac parte . cu titlu uniersal sau particulara .De la acest principiu exista exceptii care se refera la urmatoarele ipoteze: Ipoteza cand succesibilii sunt minori sau incapabili-Conform dispozitiilor art. in caz de deces al titularului dreptului de optiune anterior exercitarii acestuia in termenul prevazut de lege. iar 98 .Mostenitorii subsecventi nu au la dispozitie nici un mijloc legal de a-i determina pe cei chemati la mostenire in rang preferntial sa opteze intr-un fel sau altul . fiind inclus in categoria speciala a drepturilor potestative . „acceptarea mostenirii cuvenite unui minor. 105 alin. Potrivit dispozitiilor art. Pentru minorii sub 14 ani si pentru interzisi dreptul de optiune succesorala se exercita de parinti sau tutori (art. testamentul sau contractul. 687 C. minorii si interzisii. indiferent de varsta.

fiind incluse in aceasta categorie retragerea unei sume dintr-un cont bancar al defunctului in temeiul unei procuri pe care succesibilul o detinea sau transferul locatiei unui seif de pe numele defunctului pe numele succesibilului . civ. mai recent. nedeclararea unor bunuri cu prilejul intocmirii inventarului succesiunii. cum ar fi: ascunerea materiala a unor bunuri. in restul de timp ramas. Ipoteza succesibilului decedat inaintea expirarii termenului de optiune ai carui succesori nu se inteleg asupra optiunii-Daca un succesibil decedeaza inainte de a-si fi exprimat alegerea. Astfel. cei doi acaparand pretul . prezentandu-se ca singurii mostenitori ai defunctului. incluzand in aceasta categorie actiuni foarte diverse. chiar daca aceasta din urma nu depaseste limitele cotitatii disponibile. nerestituirea unui bun primit de la defunt si detinut cu titlu precar. una din rarele cazuri de sanctiune in interes privat admise inca de lege . pot opta dupa cum cred de cuviinta atata timp cat optiunea aleasa este unica.). 703 si 712 C. cat si intr-o abstentiune (nerestituirea unui bun). ci o frauda sanctionata cu o pedeapsa privata. acesta se transmite la succesorii celui decedat. Cand intelegerea intre succesori nu se poate realiza. Acunderea sau dosirea bunurilor succesorale nu constituie simple acte de acceptare tacita a mostenirii. ci si a celor imobile. motivul fiind ca omiterea acesteia de la stabilirea masei de calcul diminueaza in acelasi timp atat rezerva. o simpla minciuna (negarea primirii unei donatii) sau chiar o simpla tacere (ndeclararea unui bun la inventar) . o asemenea actiune a fost realizata de doi succesori prin vanzarea unui imobil succesoral in ascuns fata de un al treilea. cat si cotitatea disponibila . iar termenul de prescriptie pentru exercitarea acestui drept nu s-a implinit. Ipoteza ascunderii sau dosirii unor bunuri succesorale de catre unii succesibili. care. disimularea sau distrugerea unui testament. fiind decazut din dreptul de a opta pentru renuntarea la mostenire sau acceptarea sub beneficiu de inventar. succesibilul vinovat pierde dreptul la partea ce i s-ar fi cuvenit din bunurile date la o parte sau ascunse. renuntarea ramane o optiune posibila pentru aceste persoane. Pe langa aceasta.Nu are importanta faptul daca actiunile frauduloase sunt realizate inainte sau dupa deschiderea mostenirii sau daca cele anterioare deschiderii mostenirii au fost realizate cu 99 . 693 C. Cu incuviintarile cerute de lege intrucat este un act de dispozitie. aceasta solutie fiind cea mai putin periculoasa pentru succesori. ascunderea primirii unei donatii supuse raportului sau a unei donatii preciputare.Din dispozitiile art. Ascunderea sau dosirea se pot realiza nu numai in privinta bunurilor mobile. Lista acestor actiuni este in continua expansiune.Elementele constitutive ale ascunderii-Elementul material. Practica judiciara si doctrina dau o interpretare foare larga notiunilor de ascundere sau dare la o parte.nu si pur si simplu. Se constata asadar ca ascunderea poate consta atat in manopere pozitive (dosirea unui bun. rezulta ca succesibilul care da la o parte sau ascunde bunuri succesorale cu intentia de a si le apropria in exclusivitate sustragandu-le partajului este considerat acceptant pur si simplu. civ. „succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar” (art. nedeclararea unor datorii ale succesibilului catre succesiune. falsificarea unui testament).

prin ruperea echilibrului partajului. nu poate fi vorba de aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. practica judiciara a refuzat sa aplice sanctiunile prevazute la art. 5 din Legea nr. nu pot fi sanctionate din lipsa elementului intentional . In plus. scapa din vedere ca fiscul nu este nici el decat un creditor succesoral. de pilda. ci a celor fiscale. adica cu intentia de a frauda pe comostenitori prin insusirea unor bunuri in dauna lor. civ. Frauda nu se prezuma. este valabil si pentru ceilalti creditori succesorali. De asemenea. nu prezinta importanta daca succesibilul este autor al faptei sau doar complice . in cazul in care sotul supravietuitor ascunde bunuri din categoria celor care ii revin in exclusivitate in temeiul dispozitiilor art. un legatar particular. Acesti autori sunt inconsecventi.. nu si atunci cand autorul faptei este unicul mostenitor universal sau cu titlu universal. civ. ceeea ce este valabil pentru fisc. dar nu se cere ca faptele sa fie sanctionate penal. 703 si 712 C. autorii mentionati admit ca in cazul examinat sanctiunea nu este decat partiala. in cazul ascunderii existentei unui alt mostenitor cu ocazia lichidarii si partajului succesiunii . iar nu si in decaderea din dreptul de a beneficia de bunurile respective. In cazul donatiilor deghizate. actiunea nu este sanctionabila intrucat nu poate dauna coerezilor care nu au nici un drept la aceste bunuri . In Franta. ascunderea nu este eficienta (sanctionabila) decat daca un mostenitor universal sau cu titlu universal vine la mostenire in concurs cu alti succesori similari. aceasta solutie decurge mai degraba din acceptarea tacita a mostenirii prin insusirea unor bunuri succesorale. de pilda. fiind necesara administrarea probei ca eredele a cunoscut faptul ca apartin succesiunii si ca le-a omis cu intentia de a si le insusi . Plecand de la formularea textelor legale. care vorbesc doar de ascunderea bunurilor succesorale. desi unele dintre ele constituie infractiuni. un donatar nesuccesibil ori un succesibil exheredat. decat din aplicarea art. simpla constatare a omisiunii declararii unor bunuri la inventar de catre un succesibil nu atrage sanctiunea. 702 si 712 C. ea trebuie intotdeauna dovedita. Clandestinitatea este o caracteristica esentiala a elementului material . 702 si 712 C. Avand drept tinta fraudarea comostenitorilor. civ. De aceea. constand doar in acceptarea fortata a mostenirii. simulatia nu da nastere unei prezumtii de frauda. nedeclararea din eroare a unei donatii primite de erede ori retinerea unor bunuri succesorale de catre un erede in credinta eronata ca ii apartin. Daca. or.Dupa unii autori. or. aceasta solutie pare a fi mai reecent reconsiderata . caci desi admit ca frauda in dauna fiscului nu intra sub incidenta sanctiunilor civile prevazute la art. preluarea de catre un mostenitor unor bunuri succesorale este cunoscuta celorlalti. Ascunderea sau dosirea bunurilor succesorale nu sunt sanctionate decat dacaau fost savarsite cu rea-credinta. existenta acestora fiind evidentiata prin inventarierea lor. fiind anterior viu criticata de doctrina . 319/1944.Elementul intentional (frauda). aceasta trebuind sa fie dovedita prin orice mijloc de 100 . Tot astfel. sanctiunea este aplicabila si in cazul cand exista un singur mostenitor universal sau cu titlu universal care urmareste fraudarea creditorilor succesorali prin sustragerea unor bunuri gajului acestora .sau fara acordul lui de cujus . De asemenea.

optiunea sa ramane fara efecte dar numai daca renuntarea nu este inca definitiva. legea lipsindu-l de drepturile ce i-ar fi revenit asupra bunurilor ascunse sau dosite (art. 703 C. Eredele viovat de ascundere este privat cu efecte retroactive de dreptul de optiune succesorala. civ. fiind strain de mostenire. restituie bunurile sau isi marturiseste gresala readucand lucrurile la normal inainte de a fi descoperit. dupa savarsirea faptelor pevazute de lege. iar nu cu valoarea bunurilor cu care.). succesibilii in privinta carora termenul pentru intocmirea inventarului si deliberare (trei luni si patruzeci de zile) pentru exprimarea optiunii succesorale (infra nr. Practica judiciara si doctrina absolva de vina pe eredele care. pierzand beneficiul de inventar care rezulta din dispozitiile art. la presiunea creditorilor succesorali care au dreptul sa-si realizeze creantele. eventual. caci din castigator. Este vorba de o situatie speciala. este decazut din acest beneficiu (art. pstrandu-si dreptul de optiune in raport cu ceilalti creditori. acesta devine perdant. ci. ramane in continuare in aceeasi situatie.Fiind un delict civil. eredele renuntator nu a putut fi subiect al fraudei speciale prevazute de lege. vor fi condamnati la cererea creditorilor ca acceptanti pur si simplu daca raman in continuare inactivi. proportional cu cota ce revine fiecaruia din mostenire . Conform dispozitiilor art.19 din Decretul nr. nici o compensare nefiind posibila intre restitirea datorata de erede si drepturile sale succesorale Condamnarea ca acceptanti pur si simpli Conditii. daca a acceptat sub beneficiu de inventar. Pierderea drepturilor asupra bunurilor care au format obiectul fraudei.Ascunderea sau dosirea este sanctionata pe de o parte prin Atribuirea fortata a calitatii de acceptant pur si simplu. fie prin acceptarea unui alt succesibil survenita intre timp. Frauda comisa se intoarce impotriva autorului sau. ceea ce survine fie prin scurgerea termenului de prescriptie a dreptului de optiune. iar orice renutare ulterioara la actele care atrag sanctiunea sunt lipsite de efecte. 706 C. raportat la valoarea actuala a bunului. doar autor al infractiunilor de furt sau abuz de incredere . practic. Pierderea poarta chiar si asupra rezervei celui vinovat. dar daca bunul a fost instrainat restituirea se va face prin echivalent. caci daca renuntarea este definitiva. civ. ramane dupa aplicarea celei de a doua sanctiuni constand in pierderea drepturilor asupra bunurilor ascunse sau dosite.. frauda poate fi savarsita nu numai de persoanele cu deplina capacitate de exercitiu. iar nu si de mostenitori dupa decesul sau .Fiind considerat acceptant pur si simplu. ci si de minorii si interzisii judecatoresti care au capacitate delictuala intrucat au lucrat cu discernamant.proba . 712 C. Prin urmare: daca inca nu a optat.32/1954 . daca a renuntat. Situatia profita coerezilor.Restituirea este datorata in natura. succesibilii in cauza. eventual. sunt indirect constransi sa opteze in 101 . 514) a expirat fara ca acestia sa opteze si sunt urmariti de creditorii succesiunii.). el nu mai poate sa o faca. sanctiunea trecand inaintea acesteia. daca a acceptat pur si simplu. in care. recunoastere care nu poate fi facuta decat personal de autorul fraudei. autorul fraudei va fi tinut ultra vires hereditatis la plata datoriilor succesorale in rapor cu cota parte ce ii revine din mostenire. civ. fiind considerat acceptant pur si simplu.

694 fraza I C. „efectul acceptarii se suie pana in ziua deschiderii succesiunii”. Renuntarea anticipata la mostenire nedeschisa intra sub incidenta prohibitiei pactelor asupra succesiunilor nedeschise. si la renuntarea sau retractarea renuntarii la mostenire. de pilda. iar cealalta parte sub beneficiu de inventar . 694 C.In ceea ce 102 .). Optiunea succesorala nu poate fi decat pura si simpla. conform caruia „eredele care renunta la succesiune poate… cere legatul ce i sa facut”. 2 C. acceptind mostenirea legala si repudiinnd-o pe cea testamentara sau invers . Chiar daca textul se refera doar la renuntarea la mostenire. Indivizibila in ceea ce priveste succesiunea. indiferent daca aceasta s-a facut expres sau tacit. civ. acceptantul nemaiputand renunta ulterior (art. in timp ce aceptarea sau renuntarea sub conditie sunt nule . civ. Conform dispozitiilor art. ca si cand acesta nu ar fi fost stipulat. aceleasi motive de ordine publica trebuie extinse si la acceptarea anticipata a unei mosteniri nedeschise . civ. Acceptantul sub beneficiu de inventar poate insa renunta la beneficiu.Ca orice act juridic. iar nu din momentul exercitarii optiunii. indiferent daca este vorba de acceptare sau de renuntare. astfel incat in cazul exceptional in care una si aceeasi persoana lasa doua succesiuni independente una de alta -. din dorinta legiuitorului de a evita situatiile de vacanta succesorala.) . iar pe de alta parte la viciul de consimtamant al violentei .Optiunea succesorala este irevocabila doar in privinta acceptarii mostenirii. el poate opta diferit. 965 alin. succesibilul care este chemat la ambele poate opta diferit pentru fiecare dintre ele . 696 C. civ. Practica judiciara si doctrina au admis fara retineri extinderea textului. neputand fi acompaniata de modalitati (termen sau conditie). o mostenire sa fie acceptata in parte. devenind acceptant pur si simplu. dolul poate proveni de la oricine. una ordinara si una anomala. Optiunea succesorala. optiunea succesorala trebuie sa nu fie afectata de vicii de consimtamant..Optiunea succesorala este indivizibila. produce efecte din momentul deschderii mostenirii. pur si simplu sau sub beneficiu de inventar. pe de o parte. civ. finind sanctionata cu nulitatea absoluta (art. 688 C. Art.. Acceptarea fiind vorba de un act unilateral. Aceasta este o consecinta a unitatii patrimoniului si a succesiunii. prevede ca acceptarea mostenirii poate fi anulata pentru dol. nefiind posibil ca. iar doar daca nu o fac si doar in raport cu creditorii care actioneaza vor fi obligati la plata creantelor ca si cand ar fi acceptanti pur si simplu ai mostenirii.).Acceptarea sau renuntarea la termen produce efecte imediate. ori ca o parte sa fie acceptata pur si simplu.termenul mentionat (mai ales daca succesiunea este insolvabila). optiunea este divizibila in ceea ce priveste persoanele carora le este deschisa.Daca unul si acelasi mostenitor are insa atat vocatie legala cat si testamentara la una si aceeasi mostenire. iar in parte nu. Renuntarea la mostenire insa. pentru o anumita cota sau pentru un anumit bun. atunci cand exista mai multi succesibili chemati la aceeasi mostenire. Solutia isi gaseste temeiul juridic in dispozitiile art. adica obiectul sau. 752 C. poate fi revocata in anumite conditii. civ. in timp ce „eredele ce renunta este considerat ca n-a fost niciodata erede” (art. fiecare dintre acestia putand opta cum crede de cuviinta .

succesibilii redobandesc libertatea deplina in privinta exercitarii acestui drept. ci doar o simpla aparenta. lipsind consimtamantul.Frauda pauliana-Conditii. nici in practica judiciara franceza textul nu a fost aplicat vreodata. De altfel. 694 fraza a II-a C. care nu poate fi satisfacut decat intra vires hereditatis (in limitele activului succesoral). care. Art. iar nu de la data actului de optiune . nici in practica noastra judiciara.). nu poate fi sanctionata pe cale pauliana. potrivit dreptului comun. deliberat. prevazand posibilitatea anularii (resciziunii) acceptarii pentru leziune in cazul in care succesiunea ar fi absorbita sau micsorata cu mai mult de jumatate din valoarea ei prin descoperirea unui testament necunoscut la momentul acceptarii.priveste eroarea. textul nu are ratiune.iar daca valoarea legatului depaseste activul. Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar exclude posibilitatea fraudarii creditorilor. Cu toate ca art. Legea face totusi o exceptie. iar daca poarta asupra consistentei succesiunii. din moment ce succesibilii dobandesc in principiu bunurile succesorale de la data deschiderii mostenirii. descoperirea testamentului nu are nimic lezionar -. un rezervatar chemat la mostenire impreuna cu alti rezervatari renunta la mostenire crezand ca aceasta va profita legatarilor si donatarilor). ori dimpotriva. leziunea neconstituind o cauza generala de anulare a optiunii . In cazul anularii optiunii pentru vicii de consimtamant. desi odinioara i s-a contestat aplicabilitatea cel putin in cazul acceptarii mostenirii (pe motiv ca atunci cand poarta asupra identitatii succesiunii. aplicabilitatea lui este admisa si in cazul acceptarii pure 103 . ci de o veritabila insaracire. ulterior i s-a recunoscut legitimitatea cel putin in cazul cand vizeaza natura sau intinderea drepturilor succesibilului. 699 C. civ. caci daca legatul nu depaseste activul mostenirii. prevede in mod expres posibilitatea revocarii pauliene a unei asemenea renuntari. ori a consecintelor renuntarii la mostenire (de pilda. castigul este diminuat. toate acestea fiind mai ales erori de drept . Creditorii succesibililor sunt protejati contra optiunii frauduloase a debitorilor lor prin posibilitatea atacarii acesteia pe cale pauliana (art. 699 se refera doar la renuntarea la mostenire. Prin urmare. Frauda pauliana presupune o actiune a debitorului prin care acesta. beneficiul punand la adapost patrimoniul acceptantului de invazia pasivului succesoral. este vorba despre o leziune) . o acceptare pura si simpla sa fie anulata pentru ca s-a decoperit ulterior un pasiv necunoscut care o face neatractiva . acceptantul in mod obisnuit nu este lezat deoarece legatele particulare nu-l tin pe acesta la plata decat intra vires hereditatis . nu exista practic optiune. Leziunea nu este reglementata ca un principiu general de anulare a optiunii. civ. Eroarea asupra valorii bunurilor succesorale este insa lipsita de efecte. civ. art. o renuntare la succesiune nu poate fi desfiintata pe motiv ca succesiunea este avantajoasa. In schimb. Nu este vorba doar de refuzul unei imbogatiri. dar nu exista pierdere -. renuntarea la o mostenire solvabila facuta de un succesibil insolvabil este un act de insaracire a debitorului care intruneste conditiile fraudei pauliene atunci cand este facuta cu intentia de a-i prejudicia pe creditori. 975 C. de pilda. Considerat „enigmatic”. isi creaza sau adanceste o stare de insolvabilitate in dauna creditorilor sai.

nu se poate explica in nici un fel cum ar putea duce exercitarea actiunii pauliene dupa expirarea termenului de 6 luni la acceptarea succesiunii pe cale oblica.. in realitate. In pofida termenilor in care este formulat art. 699 alin. renuntarea fiind „anulata numai in favorul creditorilor si numai pana la concurenta creantelor lor” (alin. 699 alin. acestia. nu numai celui reclamant. ramanem consecventi ideii ca optiunea succesorala nu poate fi exercitata pe cale oblica (supra nr. ceea ce inseamna excluderea ideii acceptarii pe cale oblica a mostenirii. 699 C. iar nu pentru a-i frauda pe creditori . atata timp cat acest drept este prescris in patrimoniul debitorului. in timp ce creditorul tinde sa evite o paguba cauzata lui prin frauda (certat de damno vitando). Efectele actiunii pauliene. civ. numerosi autori sustin ideea acceptarii pe cale oblica a succesiunii. acesta fiind doar autorizat sa fie platit din valorile patrimoniale „care ar fi intrat in patrimoniul debitorului lor daca ar fi acceptat” . subsecvent admiterii actiunii pauliene. Beneficiarii renuntarii nu se pot plange intrucat ei doresc doar sa pastreze un castig realizat cu titlu gratuit (certat de lucro captando). 2 fraza a II-a C. civ. 699 alin. In limitele creantelor creditorului reclamant. 699 C. civ. putandu-se apara insa impotriva actelor frauduloase ale succesibililor prin invocarea inopozabilitatii in temeiul principiului fraus omnia corrumpit. Cu toate acestea.si simple a unei mosteniri insolvabile. civ.). conform carora creditorii „pot sa ia autorizatia justitiei ca sa accepte succesiunea pentru debitorele lor. civ. admiterea actiunii pauliene are ca efect inopozabilitatea actului de optiune fata de reclamant . 700 alin. 2 fraza I C. Renuntatorul fraudulos nu poate fi obligat sa despagubeasca pe comostenitorii sau mostenitorii subsecventi obligati sa suporte consecintele actiunii pauliene. Creditorii care au ramas pasivi nu pot beneficia in nici un fel de admiterea actiunii pauliene (art. De asemenea. fata de ei renuntarea ramanand eficienta.1). daca dupa urmarirea bunurilor succesorale de catre creditorul reclamant ramane un rest. in timp ce dreptul de optiune succesoraa se prescrie in termen de 6 luni de la data deschiderii mostenirii (art. care ar fi profitat tuturor creditorilor. Titulari ai actiunii pauliane prevazute de art.). succesibilul putand pretinde ca a optat in acest fel pentru a onora angajamentele lui de cujus. nefiind tinut la nici un fel de garantie in favoarea acestora . Plecand de la formularea art. in cazul analizat. 1 C. civ. transmisiunea succesorala subsecventa renuntarii frauduloase la mostenire este lipsita de efecte. 1 C.). legatarii sau creditorii succesiunii . dar dovda fraudei in acest caz este mai dificil de facut. cota-parte corespunzatoare din bunurile succesorale putand fi urmarita pentru satisfacerea acelor creante. Dovada a faptului ca si dupa admiterea actiunii pauliene renuntatorul nu devine acceptant 104 . in locul si randul sau” (alin. 488). nu pot fi decat creditorii succesibililor. Aceasta cu atat mai mult cu cat actiunea pauliana este supusa prescriptiei extinctive in termenul general de trei ani . acesta se cuvine comostenitorilor sau mostenitorilor subsecventi beneficiari ai renuntarii.iar nu si comostenitorii.. iar nu debitorului renuntator (art.2). asa cum vom vedea. astfel incat.

709 C. Este vorba asadar de o exceptie dilatorie. De aceea. erezii nu pot fi obligati sa opteze intr-un fel sau altul si nici nu pot fi obligati la plata creantelor succesorale (art. confera succesibililor posibilitatea de a cere suspendarea urmaririi pana la intocmirea inventarului bunurilor succesorale. 699 C. Daca succesibilul indreptatit la invocarea exceptiei dilatorii decedeaza inaintea implinirii termenului de deliberare. Pentru motive intemeiate. Condamnarea succesibilului inert ca acceptant pur si simplu. succesibilii acestuia dispun de un nou termen pentru aceasta . a extins posibilitatea criticarii actului de optiune succesorala si la alte persoane decat creditorii succesibililor -. pentru aceasta avand la dispozitie un termen de 3 luni de la data deschiderii mostenirii. au la dispozitie un termen de 40 de zile. copilul natural al carui parinte renunta la mostenirea unei rude din familia legitima cu intentia de a-l priva pe copil de aceasta este in drept sa obtina declararea inopozabilitatii fata de el a actului de renuntare facut in frauda lui . recunoscandu-le dreptul de a obtine inopozabilitatea actului fraudulos in ceea ce ii priveste. civ. Dreptul succesibilului urmarit de a opta pentru acceptarea sub beneficiu de inventar sau renuntarea la mostenire se mentine fata de urmaritor atata timp cat hotararea de condamnare ca acceptant pur si simplu nu a ramas definitiva .). Astfel. dar acesta poate fi condamnat (obligat la plata) ca si cand ar acceptat mostenirea pur si simplu (art.Situatia dupa expirarea termenelor a succesibililor care nu au optat. imputarea liberalitatii nu se va face asupra rezervei. cum s-ar intampla daca ar fi acceptant. referitoare la facerea inventarului bunurilor succesorale si deliberare aveau importanta lor. civ. pentru deliberare asupra optiunii succesorale. civ. atunci cand acesta este rezervatar si a fost gratificat cu o donatie nescutita de raport. Indata ce succesiunea s-a deschis. instanta de judecata poate prelungi termenele de inventar si deliberare (art. dispozitiile art.) . -. In interiorul termenelor pentru facerea inventarului si pentru deliberare.In conditiile in care termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala era si in dreptul nostru de 30 de ani. cum se intampla cand cel astfel gratificat renunta la mostenire .). creditorii succesorali pot cere executarea creantelor succesibililor defunctului. art. 706 C. iar de la data intocmirii inventarului. nu pot fi insa obligati la plata decat daca accepta mostenirea. ci asupra cotitatii disponibile a mostenirii. plecand de la principiul fraus omnia corrumpit. iar nu de 6 luni cum este in prezent.al mostenirii pe cale oblica este faptul ca. dar nu mai mult decat durata termenului de prescriptie a dreptului de optiune.Termenul pentru a face inventarul si a delibera. civ. Pentru a opta in cunostinta de cauza au insa nevoie de timp.Practica judiciara franceza. dreptul sau de optiune ramane intact pana la implinirea termenului de prescriptie de 6 luni. 706-711 C. in principiu. 711 C. produce efecte doar in 105 . dar nu mai tarziu de 3 luni de la data deschiderii mostenirii. singurii in drept sa exercite actiunea pauliana prevazuta la art. civ. aprobata de doctrina. 708 C. civ. Daca termenele de intocmire a inventarului si deliberare au expirat fara ca succesibilul urmarit sa opteze. Acestia. datorita relativitatii atoritatii lucrului judecat.

pe de o parte. 789 C. dar se admite ca in realitate el are in vedere si renuntarea la mostenire. considerat o „enigma” si taxat chiar ca „ininteligibil”. civ. 1 C. comostenitorii si mostenitorii subsecventi nu pot constrange in nici un fel pe succesibili sa opteze intr-un fel sau altul. una din variantele dreptului de optiune succesorala. 1 C. 73/1954). intrucat declarand prescriptibila acceptarea mostenirii in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii.Prescriptia dreptului de optiuneConform dispozitiilor art. 700 alin.Spre deosebire de creditorii succesiunii. s-a conturat ideea ca termenul de 6 luni vizeaza doar transmisiunile universale sau cu titlu universal. doarece prescriindu-se atat dreptul de a accepta. civ. dar de majoritate ca fiind de prescriptie extinctiva . „nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine”. cat si asupra continutului patrimoniului succesoral . punandu-se astfel capat discutiilor doctrinare purtate pe marginea formulei initiale a textului. cu mult timp in urma. civ.Ideea este cu atat mai greu de primit cu cat implica acceptarea obligatorie a legatelor particulare. ca fiind de prescriptie achizitiva . in materie de legate este recunoscuta importanta considerentelor morale pentru acceptarea sau repudierea lor . (art.In formularea actuala textul se refera doar la acceptarea mostenirii. optiunea succesorala este deschisa si 106 . or. asteptarea lor putandu-se prelungi pana la implinirea termenului de prescriptie . considerat. 700 alin. daca obiectul legatului consta intrun bun de gen sau obligatie de a face. Discutii au existat si cu privire la natura termenului prevazut de art. cat si dreptul de a renunta la mostenire nu se putea stabili cu certitudine ce este succesibilul care a omis sa se pronnte in termenul prevazut de lege -. 700 alin.raport cu creditorul reclamant. iar nu a unui drept succesoral restrans la universalitatea succesorala sau o cota-parte din aceasta. in cazul legatelor particulare fiind dobandit de la data deschiderii mostenirii. potrivit art. pornindu-se de la faptul ca art. de unii. fiind acordat succesibililor pentru a se putea pronunta in cunostinta de cauza atat asupra numarului si calitatii celor chemati la mostenire.Domeniul de aplicare. de altii ca fiind de decadere . civ. In dreptul nostru.Argumentul de text invocat este inselator. doar executarii acestora aplicandu-li-se dispozitiile referitoare la prescriptia de drept comun. idee abandonata intrucat prescriptia achizitiva nu se aplica universalitatilor. . civ. acceptant sau renuntator ?Natura juridica. este insa una logica. vorbeste de dreptul de a accepta „succesiunea”. iar daca obiectul legatului este un bun individual determinat. 1 C. Prin urmare. incluzand si drepturile derivand din legatele particulare. care este de 3 ani. „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii” . francez). Ultima formulare a art. civ. fara a fi necesara acceptarea. 686 C. in inteles larg. (asa cum a fost modificat prin Decretul nr. 1 C.. asadar dreptul de optiune ca atare. in context notiunea fiind utilizata cu intelesul de acceptare a unui drept succesoral. 700 alin. revendicarea fiind imprescriptibila . automat succesibilul care lasa sa se scurga acest termen este considerat ca a optat pentru renuntarea la mostenire. fata de ceilalti creditori el pastrandu-si dreptul de optiune intact . iar pe de alta parte.

si alta este problema prescriptiei executarii legatelor. Statul. civ.. Una este asadar problema prescriptiei acceptarii legatelor particulare. 700 alin.Cateva exemple sunt edificatoare in acest sens. 1 C. care urmeaza sa produca efecte doar daca mostenitorii chemati in primul rand renunta sau lasa sa curga termenul de prescriptie fara sa faca acte de acceptare . referitoare la prescriptia dreptului de a accepta mostenirea se aplica sau nu si in cazul mostenitorilor sezinari. 1 C. cand vine la mostenire in calitate de legatar. care este supusa dispozitiilor art. care este supusa dispozitiilor de drept comun. si celor subsecventi . culegand acest drept in calitate de putere suverana. ci. Acceptarea succesiunii de catre mostenitorii subsecventi nu este decat una eventuala. In practica judiciara s-a pus problema daca dispozitiile art. Curgerea termenului de prescriptie pentru mostenitorii subsecventi de la data deschiderii mostenirii nu-i impiedica pe acestia sa se poata prevala de cauze de intrerupere sau suspendare a prescriptei care le sunt proprii .1 C. in ideea de a preveni riscurile care ar rezulta din prelungirea nedefinita a dreptului de optiune. raspunsul fiind in sens afirmativ . s-a judecat ca termenul de prescriptie curge doar de la data cunoasterii de catre succesibil a elementelor din care decurge vocatia sa la mostenire . dar care nu poate interveni decat subsecvent acceptarii. De aceea. prescriptia nu-si produce efectele . Aprecierea unor asemenea cazuri ramane la „luminile judecatorului”. civ.legatarilor particulari. in cazul stabilirii pataernitatii succesibilului fata de defunct ulterior deschiderii mostenirii. Faptul ca anumite bunuri sunt aduse ulterior la masa de calcul sau ca drepturile defunctului nu sunt precizate ori individualizate la deces nu sunt elemente de natura sa modifice momentul inceperii curgerii prescriptiei . asa cum rezulta din dispozitiile art. Aplicarea rigida a regulii curgerii termenului de prescriptie de la data deschiderii mostenirii poate conduce in unele situatii la consecinte inacceptabile. civ. cu defunctul. in caliatea sa de beneficiar al succesiunilor vacante. In principiu. prin aplicarea principiului contra non valentem agere non curit prescriptio . 1 C. 653 alin. in cazul persoanelor care ignora din motive intemeiate (neimputabile) nasterea dreptului lor de optiune. prin descoperirea unui testament in favoarea sa sau prin aflarea legaturii de rudenie -. dreptul acestora de a accepta legatul fiind si el supus prescriptiei in termenul de 6 luni de la deschiderea mostenirii . iar nu de la 107 . ascunse pana atunci -. 700 alin.Regula curgerii termenului de prescriptie de la data deschiderii mostenirii se aplica nu numai mostenitorilor chemati in primul rand la mostenire. fiind o chestiune de fapt.De asemenea.Aplicarea principiului contra non valentem agere non currit prescriptio. prescriptia curge de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. trebuie sa faca acceptarea mostenirii ca orice alt legatar. 700 alin.). civ. care au posesia de drept a mostenirii (art. In schimb.. in cazul in care mostenitorul a aflat de existenta drepturilor sale succesorale dupa 6 luni de la data deschiderii mostenirii. termenul de prescriptie incepe sa curga de la data deschiderii mostenirii . nu este supus dispozitiilor referitoare la prescriptia acceptarii mostenirii. Astfel. Momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie.

700 alin. in cazul copilului conceput inaintea deschiderii mostenirii. au mai ramas in vigoare.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva) . in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decat termenul corespunzator prevazut prin decretul de fata”. trebuie considerate inlocuite cu dispozitiile corespunzatoare ale Decretului nr. civ. poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cand a luat sfarsit impiedicarea”. a conchis prin decizia de indrumare nr. Plenul Tribunalului Suprem. Dupa intrarea in vigoare a Decretului nr. pornind de la dispozitiile art. In consecinta. Termenul de optiune de 6 luni prevazut de art.Suspendarea si intreruperea prescriptiei. 2 C. verificarea temeiniciei acestor motive revenind instantei de judecata . In lumina dispozitiilor art. iar nu de la data stabilita in hotarare ca fiind cea a mortii . opereaza de drept.167/1958. din motive de forta majora. Tot astfel. civ. Conform dispozitiilor art. s-a pus problema daca si in ce masura dispozitiile art. Au fost considerate ca fiind motive temeinice imprejurari ca: ascunderea cu rea-credinta de catre unii succesibili fata de altii a 108 . 1 C. dispozitiile art. pe langa cauzele de suspendare a prescriptiei prevazute la art. 13 ca suspendarea prescriptiei extinctive -. 2 C. boala succesibilului poate constitui un caz de forta majora de natura sa atraga suspendarea termenului legal de prescriptie pentru acceptarea succesiunii Repunerea in termen. se abroga orice dispozitii legale contrare….data decesului lui de cujus . in anumite conditii. iar la art. restul fiind abrogate. care stabileste la art. 167/1958 potrivit carora „pe data intrarii in vigoare a decretului…. instanta judecatoreasca.. dar nascut ulterior acestei date. 700 alin. care s-a pastrat nemodificat.In situatia declararii judecatoresti a mortii. 19 din Decretul nr. 700 alin. asupra caruia nu este cazul sa staruim aici. in practica judiciara s-a retinut ca un caz specific de suspendare a prescriptiei acela al demersurilor pentru obtinerea incuviintarii autoritatii tutelare a acceptarii mostenirii de catre un minor. repunerea in termenul de prescriptie este posibila in orice situatie neimputabila succesibilului care a dus la pierderea termenului de prescriptie. 19 dreptul instantelor de judecata ca in cazul unor motive temeinic justificate sa repuna in termenul de prescriptie pe acela care l-a pierdut din motive neimputabile. 167/1958 . civ. 700 alin. printre ale carei cauze se enumera si forta majora -. poate fi intrerupt sau suspendat in conditiile dreptului comun (Decretul nr. Dupa unele ezitari ale practicii judiciare. fiiind de prescriptie. „in cazul in care mostenitorul a fost impiedicat de a se folosi de dreptul sau. 167/1958. civ. la cererea mostenitorului. 13 din Decretul nr. s-a mai retinut ca. 7/1963 ca din vechile dispozitii legale referitoare la prescriptie s-au pastrat numai termenele mai scurte decat cele prevazute de decret. termenul de prescriptie va curge de la data nasterii . 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva. Trimitere. sens in care s-a retinut ca forta majora este o cauza de suspendare a prescriptiei care opereaza de drept si nu un motiv de repunere in termen . pe toata durata acestora. Ca elemente specifice optiunii succesorale. 2 C. De asemenea. 26 din Decretul nr. termenul de prescriptie se va calcula de la data ramanerii definitive a hotararii judectoresti declarative de moarte.

decesul intr-un penitenciar sau abandonarea unui minor de catre parintele supravietuitor. Pornind de la caracterul special al dispozitiilor art. 18/1991. 12 alin. Admiterea cererii de repunere in termen constituie o acceptare implicita a mostenirii. considerandu-se ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiilor locale de reconstituire a dreptului de proprietate. iar nu si cei care au renuntat in mod expres la mostenire. mostenitorii cooperatorilor care au adus pamant in fostele cooperative agricole de productie si care au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate al autorului lor si nu pot dovedi aceasta calitate intrucat terenurile respective nu se puteau mosteni la data decesului autorului lor. ca nu au fost niciodata erezi. in principiu. argumentandu-se ca optiunea succesorala fiind indivizibila. Repunerea in termenul de acceptare a mostenirii in temeiul dispozitiilor speciale ale art.mortii lui de cujus. decesul in tara straina in conditiile in care legaturile dintre cel decedat si succesibili nu erau normale. nemaifiind necesara acordarea vreunui termen pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala . ambele facand ca succesibilii sa fie considerati straini de mostenire. diferenta de tratament juridic a celor doua categorii de succesibili pe considerentul ca unul a renuntat tacit la mostenire. nu este de conceput ca pentru o parte din bunurile succesorale sa se renunte la mostenire. Prin urmare. afara de cazul in care. Sustinatorii primei opinii refuza sa ia act de un fapt evident.2 din Legea nr. succesibilul solicita sa i se acorde un termen pentru a face inventarul mostenirii si a delibera.. Nu se intelege si nu se explica de ce in cazul 109 . 12 alin. argumentul caracterului indivizibil al actului de optiune succesorala este irelevant. civ. iar pentru altele sa se accepte .18/1991 legiuitorul nu face altceva decat sa instituie o derogare de la acest principiu. considerati conform art. impartasim aceasta din urma opinie. 18/1991. 700 C. 2 din Legea nr. Este de necontestat ca. 18/1991 privitoare la fondul funciar. iar celalalt expres nu este altceva decat rezultatul unei inconsecvente. 2 din Legea nr. De asemenea. 696 C. sunt socotiti de drept repusi in termenul de acceptare cu privire la cote ce le revine din terenurile ce au apartinut autoruluilor. Numai ca in cazul analizat este vorba de o exceptie de la regula instituita prin lege. 12 alin. 12 alin. Renuntatorul tacit la mostenire nu este cu nimic mai putin strain de mostenire decat renuntatorul expres. celalat parinte fiind chiar de cujus. In practica judiciara si in doctrina s-a sustinut intr-o opinie ca prin textul mentionat au fost repusi in termenul de acceptare a mostenirii doar succesibilii care nu au acceptat-o in termenul si conditiile prevazute de art. civ. anume ca renuntarea expresa la mostenire si renuntarea tacita prin neacceptarea acesteia in termenul prevazut de lege nu difera prin nimic in privinta efectelor. 2 din Legea nr. renuntatorul este considerat a fi strain de mostenire si ca optiunea succesorala este indivizibila. intrucat prin dispozitiile art. Cererea de repunere in termen trebuie formulata in termen de o luna de la data la care succesibilul a luat cunostinta de vocatia sa succesorala.Intr-o alta opinie se considera insa ca repunerea in termen se refera si la mostenitorii renuntatori. Conform art.

mostenitorii subsecventi. pasivitatea prelungita ducand la pierderea retroactiva a drepturilor succesorale. care include terenurile cooperativizate. revine succesibilului care alega acceptarea mostenirii in termen obligatia de a face dovada pozitiva a acestui fapt. 12 alin.Orice persoana interesata (comostenitorii. iar odata cu acesta si a vocatiei succesorale.18/1991 se refera doar la partea de mostenire. iar nu succesibilului . intrucat acestia au dreptul de a confirma sau infirma aceasta dobandire. Expirarea termenului de prescriptie fara ca succesibilul sa fi facut acte de acceptare expresa sau tacita are drept consecinta pierderea dreptului de a accepta mostenirea. adica persoanele care au vocatie succesorala (indiferent daca aceasta este de natura legala. Dispozitiile art. sunt in drept sa invoce aceasta prescriptie. avand in vedere situatia nou creata prin dispozitiile legale de restituire a terenurilor socializate prin cooperativizare. termenul in care trebuia ceruta repunerea in termen a fost de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. 12 alin. Aceasta solutie se justifica si pe considerentul de ordin practic care decurge din necesitatea de a da forta juridica unei situatii de fapt consolidate prin inactiunea prelungita a succesibililor care nu accepta mostenirea in teremenul prevazut de lege. Conform dispozitiilor art. devin succesori (mostenitori efectivi) doar daca accepta mostenirea in termenul si conditiile prevazute de lege.Cand insa un creditor succesoral urmareste un succesibil pentru plata creantei sale afirmand ca acesta este acceptant. Succesibilii. testamentara sau contractuala). Legiuitorul.renuntatorului tacit la mostenire principiul nu ar fi incalcat (caci si in acest caz acceptarea facuta in temeiul dispozitiilor art. initial. dar. In ceea ce priveste sarcina probei. 110 . ca si cand ar fi renuntatori. 10 alin. iar nu celui interesat care invoca pasivitatea succesibilului de a face dovada negativa . fiind considerat strain de mostenire. ceea ce presupune lipsa de interes pentru acea succesiune . ci doar in cazul renuntatorului expres. au pus pe succesibilii celor care au suportat rigorile cooperativizarii fortate in situatia de a opta pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care au apartinut antecesorlor lor. iar nu si la partea de mostenire pentru care neacceptarea in termen echivaleaza cu renuntarea la mostenire). din oficiu. Efectele prescriptiei. proba acceptarii mostenirii revine acelui creditor in temeiul regulii actori incumbit probatio.29/1991. 2 din Legea nr. dobandesc drepturile succesorale de la data deschiderii mostenirii. 4 din Leegea nr. donatarii si legatarii) si chiar si instanta de judecata. nu se justifica nici o diferentiere intre succesibilii care au renuntat tacit la mostenire si cei care au renuntat expres. 18/1991.2 din Legea nr. Acest termen a fost considerat a fi unul de decadere. ulterior acesta fiind prelungit cu 15 zile prin Legea nr. iar din acest punct de vedere. 18/1991 sunt asadar dispozitii de exceptie care deroga de la dreptul comun.

concesionate sau inchiriate. abstracte din dreptul de proprietate asupra acelui bun. Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul 111 . 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia statueaza in art. Imparteala poate fi conventionala sau judiciara. Cota parte paote fi instrainata fara acordul coproprietarilor. caractere. iar cele de administrare pot fi validate de la caz la caz. 215/2001 privind administratia publica. iar in cazul actelor de dispozitie se pastreaza regula unanimitatii. Modalitatiile de partaj judiciar sunt: partajarea in natura a bunului. in conditiile legii. insesizabile si imprescriptibile. Actele juridice sunt guvernate de regula unanimitatii. exercitare) Dreptul de proprietate publica este acel drept patrimonial real apartinand statului si a unitatilor administrativ-teritoriale. Dispozitia materiala poate fi exercitata numai cu consimtamantul tuturor copartasilor. iar Legea nr. Posesia unui singur copartas nu este uitla si nu poate invoca uzucapiunea. caractere. adica: nu pot fi instrainate. impresciptibile si insesizabile.. 135): „Bunurile proprietate publica sunt alienabile”. care exercita posesia. De asemenea.11: „Bunurile din domeniul public sunt inalienabile.33) Dreptul de proprietate comună pe cote părţi obişnuită sau temporară (noţiune. bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile. 34) Dreptul de proprietate publică. exercitare) Regimul juridic are la baza doua idei: nici unul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra unei parti materiale determinate din bunul aflat in coproprietate.(noţiune.2. Aceasta regula a fost atenuata in cazul actelor de conservare si de administrare-actele de conservare incheiate de un singur coproprietar sunt valide in temeiul gestiunii de afaceri. Caracterele de proprietate publica sunt precizate in Constitutia Romanei (pct. nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna – credinta asupra bunurilor mobile. nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale. Coproprietatea poate inceta prin mai multe feluri in special prin imparteala-operatie juridica prin care inceteaza starea de coproprietate in sensul ca bunurile sunt impartite materialmente intre copartasi. Daca un coproprietar instraineaza bunul fara acordul celorlalti actul este valabil sub conditie rezolutorie ca la partaj bunul sa fie atribuit unui alt coproprietar. impresciptibile si insesizabile”. ele pot fi date numai in administrare. iar Legea nr. atribuirea bunului in proprietatea exclusiva a unui copartas si vanzarea bunului si impartirea echivalentului banesc. Coposesia permite fiecarui copartas sa exercite stapanirea materiala a bunului.public sunt inalienabile. folosinta si dispozitia in regim de drept public in limitele prevazute de lege. 4 din art. fiecare copartas are un drept exclusiv numai asupra unei cote parti ideale. prevede ca .122. alin. art. Legea nr. simultan si concurent cu ceilalti copartasi.

135. 213/1998 in art. Moduri specifice de 112 . orasul. speciale si nu pe calea urmaririi silite a bunurilor debitorului. Bunurile apartinand statului. caile de comunicatii. monumentele istorice si ale naturii. fasia de protectie a frontierei. iar bunurile mobile nu pot fi dobandite prin posesia de buna credinta. poate fi introdusa oricand. iar creantele creditorilor statului si unitatilor administrativ-teritoriale se realizeaza pe calea unor mijloace specifice. alte bunuri mobile sau imobile care sunt. Domeniul public de interes national apartine statului. Prin caracterul inalienabil intelegem ca bunurile proprietate publica sunt scoase din circuitul civil. pct. Legea nr. Domeniul public cuprinde bunurile care. ci sunt scoase afara din comert”. 4 si 5 din Constitutie). cum se intampla cu bunurile din domeniul privat. plajele. adica nu pot fi instrainate prin acte juridice civile. potrivit legii sau naturii lor. lacurile. Obiect al dreptului de proprietate. In acest sens. pe baza unor norme de drept financiar. rezervatiile si parcurile nationale. nu pot fi obiecte de proprietate privata. in cazul bunurilor imobile. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate privata”.public sunt lovite de nulitate absoluta. padurile. indiferent de timpul in care el nu a fost exercitat. pietele. albiile raurilor. Domeniul public poate fi de interes national ori local. apele cu potential energetic valorificabil. 1844 Cod civil: „Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. caile de comunicatii. resursele economice ale zonei si platoului continental al Marii Negre. pasunile. bunurile din proprietate publica nu pot dobandite pe calea uzucapiunii. sunt declarate prin lege ca apartin domeniului public(art. conform dispozitia art.135. bunuri care apartin domeniului privat. terenurile pentru nevoile apararii tarii. Domeniul privat al statului cuprinde bunurile ce alcatuiesc patrimoniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale (comuna. de interes local. prin natura lor ori prin destinatia lor. oricat de lunga ar fi uzucapiunea. apartin domeniului public de interes national: bogatiile de orice natura ale subsolului.Bunurile domeniale se impart in doua categorii si anume: bunuri apartinand domeniului public. pentru ca are in vedere prezumtia ca statul este solvabil intotdeauna. actiunea in revendicare a unui drept de proprietate publica. parcurile publice. Sub aspect achizitiv. respectiv unitatilor administrativ-teritoriale. aeroporturile. pct.4 statueaza „Domeniul privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Dupa Constitutie (art. Caracterul imprescriptibil al dreptului de proprietate publica trebuie privit din punct de vedere „extinctiv” si din punct de vedere „achizitiv”. fluviilor si cuvetele lacurilor de interes public. Caracterul insesizabil deriva din caracterul inalienabil al dreptului de proprietate publica. cladirile avand destinatia sa serveasca drept sedii ale institutiilor centrale ale statului si ale organelor judecatoresti. 4). zonele de agrement. marea teritoriala. strazile. din natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii. spatiul aerian. poarta denumirea de „bunuri domeniale”. judetul). terenurile folosite pentru cercetari stiintifice. in principiu. poate fi orice bun mobil sau imobil. municipiul. Domeniul public local al comunelor si oraselor cuprinde: terenurile si cladirile de interes public.

bunurile abandonate in vami sau neridicate in termenul prevazut de lege. fond numit dominant. insa cu o dreapta si prealabila despagubire. succesiunile vacante. care apartine altui proprietar. servitutea referitoare la interdictia de a construi sau de a planta pe un anumit teren. cum sunt: servitutea de scurgere a apelor naturale. bunurile unor proprietari necunoscuti. navele parasite in porturi sau in apele teritoriale. Servitutii naturale care se nasc din situatia lucrurilor. de ingradire si a izvorului. Servituti legale. Amenda contraventionala este principala sanctiune ce se aplica in cazul savarsirii unor contraventii.dobandire a dreptului de proprietate publica In afara de modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica. neridicate de titulari lor in termen legal. stabilite prin lege. dupa cum urmeaza: Expropierea pentru cauza de utilitate publica-Expropierea reprezinta trecerea in proprietatea statului a unor bunuri apartinand unor persoane fizice sau juridice pentru o cauza de utilitate publica. constand in trecerea in proprietatea statului. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica specifice dreptului civil In aceasta categorie intra: bunurile fara stapan. Amenda este o sanctiune civila sau pedeapsa penala. ea facandu-se in interesul apararii tarii. Legea prevede ca proprietarul este in drept sa greveze 113 . stabilita potrivit legii. Sevituti conventionale sunt acelea stabilite prin fapta omului. Servitutile reprezinta sarcini impuse unui imobil pentru uzul si utilitatea altui imobil. bunurile gasite si predate politiei. Confiscarea reprezinta o sanctiune de natura administrativa sau penala complementara. constituit dintr-un fond imobil ce este proprietatea altei persoane si asupra caruia s-a stabilit sarcina servitutii. un fond aservit. de exemplu. ce insoteste sanctiunea principala. Amenda penala reprezinta o pedeapsa penala alternativa cu pedeapsa inchisorii si se aplica in cazul savarsirii unor infractiunii cu un grad redus de pericol social. confiscarea averii condamnatului poate fi totala sau partiala si este o pedeapsa complementara care insoteste pedeapsa principala cu inchisoare. 35) Dreptul de servitute. servitutea referitoare la zidul ori santul comun. Servitutea presupune existenta a doua fonduri: un fond imobil ce apartine unui proprietar si in folosul caruia se constituie servitutea. pe caile aratate mai inainte. sunt supuse masurii confiscarii. adica cele fara mostenitori legali sau cele la care mostenitorii renunta ori nu le accepta in termenul legal. atunci cand este „totala”. Rechezitia poate fi un mijloc de dobandire a dreptului de proprietate publica. de regula. Ca sanctiune administrativa. care consta in obligarea persoanei vinovate la plata unei sume de bani legal determinate. in mod fortat si fara plata a unor bunuri determinate. Ca sanctiune penala. bunurile produse prin contraventie si lucrurile care au servit la savarsirea contraventie. de granituire. mai exista o serie de modalitati specifice.

Spre deosebire de dreptul de proprietate. dreptul de superficie se dobandeste prin testament sau prin lege. Dreptul de uz reprezinta dreptul unei persoane de a servi de un lucru si de a-i culege fructele in vederea 114 . Modurile de obtinere a dreptului de superficie sunt: pe cale conventionala sunt: prin conventia dintre proprietarul unui teren. cel ce a constituit servitutea a revocat-o. situatie in care cele doua fonduri. Dreptul de uz si de abitatie sunt drepturi reale ce deriva din dreptul de uzufruct. pieirea lucrului aservit. dreptul de proprietate confera titularului posesiunea. 36) Dreptul de superficie. prin atribuirea folosintei terenului de care stat persoanelor fizice sau juridice in scopul ridicarii unor constructii pe cale succesorala. in care includem: orice conventie si testamentul. pe cand dreptul de superficie. care permite superficiarului sa ridice o constructie. mai confera titularului sau si dreptul de folosinta privitor la terenul pe care se afla constructiilor si plantatiile. Exista mai multe modalitati de stingere a servitutilor: imposibilitatea materiala. prin uzucapiune. in care s-a stipulat ca locatarul poate sa faca anumite adaugiri imobilului inchiriat si contractul de arenda al unor terenuri pe care arendasul face anumite constructii sau plantatii. prin intermediul unui contract cand transmisiunea dreptului de superficie de la vechiul titular la noul titular are loc pe cale acordului de vointa a ambelor parti. dreptul de superficie se mai poate dobandi si ca efect al unei posesiuni indelungate – ucucapiune Cele mai frecvente modalitati de nastere a dreptului de superficie sunt contractul de inchiriere a unui imobil. cu conditia sa nu deranjeze ordinea publica. renuntarea la servitute din partea titularului dreptului. atunci cand s-a stabilit un astfel de termen. plantatiilor. confuziune. pe cand dreptul de superficie poate avea ca obiect numai constructii si plantatii. dominant si aservit. asupra constructiilor. 37) Dreptul de uz şi dreptul de habitaţie. folosinta si dispozitia asupra bunului ce formeaza obiectul dreptului. prin destinatia stabilita de proprietar. dreptul de superficie prezinta urmatoarele particularitati: dreptul de proprietate poate avea ca obiect bunuri de orice natura. a expira termenul. sau sa faca o plantatie pe terenul sau. asupra carora el dobandeste un drept de superficie. Moduri de dobandire a servitutii: prin titlu. Dreptul de superficie reprezinta dreptul de proprietate pe care il are o persoana denumita superficiar. pe langa aceste prerogative.proprietatea sa cu orice fel de sarcini. neuzul. s-a unit. sau lucrarilor ce se afla pe suprafata unui teren ce apartine altui proprietar.

sa cedeze dreptul sau de folosinta altei persoane. prin lege si prin uzucapiune: Uzufructul constituit prin vointa omului are loc atunci cand proprietarul. Caracterele dreptului de uzufruct sunt urmatoarele: dreptul de uzufruct este un drept real. rom. Dreptul de abitatie este dreptul unei persoane de a folosi casa de locuit in scopul satisfacerii nevoilor lui de locuit si ale familiei sale. conform intereselor sale. adica prin dobandirea dreptului de proprietate asupra lucrului de catre uzufructuar. in numele lor personal. fara insa. asa cum l-a primit. prin decaderea din dreptul de uzufruct. actele viclene facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor. Acţiunea revocatorie (pauliană) Conform prevederilor art. civ. prin prescriptie extinctiva. In timpul exercitarii dreptului de uzufruct. cu obligatia de a-i conserva substanta (art. uzufructul este un drept de folosinta. sa suporte cheltuielile de folosinta lucrului. 975 C. prin renuntarea uzufructuarului la dreptul sau. incredinteaza folosinta lucrului sau unei alte persoane. se poate constitui prin aplicarea regulilor referitoare la dobandirea proprietatii prin prescriptie achizitiva. Uzufructul legal se constituie in imprejurari exceptionale si are caracter temporar. sa predea lucrul. sa nu schimbe modul de folosinta a lucrului. sa faca cheltuielile de mare importanta impuse de starea lucruluI. prin consolidare. Cauzele care duc la stingerea uzufructului sunt: moartea uzufructuarului. pe motiv de abuz in folosinta si intretinerea lui.satisfacerii nevoilor sale. asupra lucrurilor altuia. 38) Dreptul de uzufruct. in vreun fel. creditorii pot sa atace. Obligatiile proprietarului sunt: sa nu stanjeneasca. 517 Cod civil). la expirarea termenului pentru care a fost instituit. precum si ale familiei sale. uzufructuarul are urmatoarele obligatii: sa foloseasca lucrul ca un bun proprietar. Uzufructuarul are urmatoarele drepturi: sa ceara proprietarului sa-i dea bunul. pe uzufructuar in exercitarea dreptului acestuia. dreptul de uzufruct este un drept absolut. sa se foloseasca de lucrul respectiv. prin pieirea totala a lucrului. uzufructul este un drept temporat. Uzufructul dobandit prin uzurcapiune. Daca actiunea oblica permite creditorului 115 . sa culeaga fructele bunului. sa conserve substanta lucrului. 39) Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. in urma actiunii formulate de proprietar. la incetarea uzufructului. din proprie initiativa. a atinge substanta lucrului. Prin dreptul de uzufruct se intelege acel drept real de folosinta pe care o persoana numita „uzufructuar” il exercita cel mult pana la incetarea sa din viata. dreptul de uzufruct se bucura de un drept de urmarire si de preferinta. Dreptul de uzufruct se poate constitui prin vointa omului. care se pronunta de instanta de judecata.desi neprevazut in mod expres de lege.

Deoarece legis1atia civila nu cuprinde decat putine precizari cu privire la aceasta actiune. este considerata a fi. Daca nu este notorie. cale (Al. C. conform prevederilor art. p. cit. va fi tinut conform principiului imbogätirii fàrà justá cauzà (17. o actiune in daune. Bàicoianu. Conditii referitoare la actele juridice Incheiate de debitor 1. deoarece urmäreste indemnizarea creditorului pentru frauda incercatä de debitor si are ca efect revocarea actului fraudulos pana la concurenta creantei respective. cf. 158159). 519. eventual. II. De asemenea. op. civ. P. 970 C. civ. 158). Fiind o chestiune de fapt. p. intr-o opinie. ca si actiunea oblica. Actiunea pauliana este o actiune personala — chiar daca este indreptata impotriva unui act privitor la instrainarea unor drepturi reale imobiliare — urmareste. p. In lumina acestor consideratii actiunea pauliana este definita ca acea actiune acordata de lege creditorilor in scopul de a ataca ai a obtine revocarea actelor fäcute de debitori in frauda drepturilor lor si in beneficiul unor terti care fie au fost complici la frauda. fie s-au imbogatit pe aceasta. in esenta. debitorul este tinut a repara prejudiciul astfel cauzat.. astfel cum vom aräta mai departe (17. 319). vol. readucerea unor bunuri in patrimoniul debitorului pentru a permite creditorului executarea silita si asupra acelor bunuri (29. Intr-o alta opinie este privitä ca o actiune in inopozabilitatea actului incheiat de debitor (5. II. 35. 571). vol. De asemenea. proba poate fi fäcutä prin orice mijioc de dovada admis de lege. fie pentru a avea. deci prin acte incheiate cu tertii indreptate tocmai impotriva intereselor creditorilor. avand in vedere ca actele frauduloase reprezinta un delict civil impotriva creditorilor. P. P. 998 C. scopul acestora find de a impiedica plata creantelor catre cei din urma.). conditiile exercitarii si efectele ei au fost analizate in doctrina si in jurisprudenta. rom. actiunea pauliana ii conferä drcptul de a impiedica pe debitor sa-l prejudicieze prin acte frauduloase. iar dacä a fost de bunä credintä si a avut de castigat datorita actului incheiat cu debitorul. nu mai este necesarä admiterea unor dovezi. 17. 571). daca a fost de rea credinta — deci complice la fraudä — räspunde in baza dispozitiei art. 587. 998 C. L’action Paulienne en droit civil compare..de a se apara impotriva inactiunii debitorului sau. In aceasta situatie exista anumite temeiuri juridice si pentru ràspunderea tertului si anume. In doctrina se mai remarca si faptul ca actiunea pauliana se indreapta impotriva tertului cu care debitorul a incheiat actul fraudulos. Pentru a putea fi atacat prin actiunea pauliana actul juridic incheiat de debitor trebuie sa fie de natura a provoca creditorului un prejudiciu. rom. 29. precum si dreptul de gaj general pe care il au creditorii asupra patrimoniului debitorului. un profit in viitor. rom. La baza actiunii revocatorii se afla un element psihologic si anume. p. BIrsan. tendinta debitorului aflat in dificultate de a incheia acte juridice cu tertii fie pentru a prejudicia creditorii. proba acestui prejudiciu revenind creditorului. Din punct de vedere juridic se considera ca temeiul acestei actiuni i1 constituie principiul executarii conventiilor cu buna credinta (art. 116 . Dc regula este avut in vedere rezultatul actului si anume insolvabilitatea sau sporirea insolvabilitätii debitorului. civ. Daca starea de insolvabilitate este notorie.

Solutia se justifica prin aceea ca plata unei creante exigibile este un act necesar. 3. In aceeasi categorie sunt studiate si cazurile de optiuni legale intre drepturi ori acte. Daca pe aceasta cale creditorul nu a obtinut plata creantei sale. 578-579. vol. deoarece micsorarea patrimoniului nu are loc ex nunc ci se creeaza doar riscul unei eventuale insolvabi1itàti cand acele datorii vor deveni exigibile. creditorii copartasilor nu-l pot ataca pe motiv de frauda sau de prejudiciu. 574). deoarece creditorul nu poate exercita aceste drepturi in numele debitorului. De aceea. fiind vorba de drepturi exclusiv personale ale celui din urma. insolvabilitatea — si prejudiciul — rezulta in mod implicit. chiar daca prejudicierea 117 . In doctrina se precizeaza ca actul atacat trebuie sä conduca la o micsorare a patrimoniului debitorului. deoarece este introdusa numai in cazul in care celelelalte mijloace de realizare a creantei nu au lost eficiente. in mod fictiv. prin exceptie. in general. p. avand in vedere ca succesiunile si legatele se dobandesc deplin drept de catre mostenitorii legali si legatari din momentul deschiderii mostenirii fära sä fie deci necesara acceptarea. in scopul de a pagubi ceilalti creditori ar putea fi atacata prin actiune pauliana (17. In sfarsit se considera ca plata unei datorii nu poate fi atacata prin actiune revocatorie. adica provocarea ori sporirea insolvabilitii sale. deci frauda comisa cu intentia de a prejudicia creditorul. creditorul va putea dovedi prejudiciul. II. ci numai conditia debitorului cu privire la rezultatul actului sau. Se considera cà in ipoteza unei executari care implica mari obstacole. daca mostenitorul renunta la succesiune. vol. cu exceptia cazului in care s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia lor prealabilä (17. Astfel. In cazul in care s-a constituit o garantie (de exemplu o ipotecä) in doctrina s-a aratat ca aceasta poate fi atacata pe calea actiunii pauliene numai dacä a fost constituita independent de obligatia pnncipala si ulterior acesteia (17. plata facuta in mod fraudubos.In aceasta categorie sunt incluse actele prin care debitorul contracteaza noi datorii. p. deoarece creditorii nu pot invoca prejudicierea lor prin faptul ca debitorul a ales o solutie dezavantajoasä. p. 2. p. 154). II.. optiuni stabilite de lege. daca acesta a fost efectuat. p. titlul säu de mostenitor se desfiinteaza cu efect retroactiv (Fr. 153). II. 4. Bucuresti. caracter subsidiar. 29. 154). vol. 577. II. 29.proba poate fi fäcuta prin urmarirea si executarea bunuribor debitorului. 578. Actul atacat nu trebuie sa constituie exercitarea unui drept personal al debitorului cum ar fi. 1991. fära a fi necesar sä probeze insolvabilitatea debitorului (17. deoarece prin aceasta se anuleaza un element pasiv al patrimoniului debitorului. Desigur. Sunt acte care. Deak. nu pot fi atacate prin introducerea actiunii revocatorii. In ceea ce priveste partajul. civ. 29. chiar daca plata facuta micsoreaza activul care urmeaza sä se imparta intre ceilalti creditori. 42). ceea ce inseanma ca o asemenea renuntare poate fi atacata prin actiunea pauliana. Frauda debitorului nu implica dolul contractual. de exemplu refuzul debitorului de a primi o donatie sau de a revoca o donatie pentru ingratitudine. Mo legalä. p. se poate spune ca actiunea revocatorie are. de asemenea potrivit prevederilor art. P. renuntarea la o succesiune ori la un legat constituie o micsorare a patrimoniului. 785 C. P. vol. Desigur.

Actul cu titlu gratuit este atacabil si in ipoteza in care tertul a fost de buna credinta. p. Proba anterioritatii revine creditorului. 155-156. Conditii care privesc pe tertul dobanditor. R. Pentru Josserand si alti autori. in ambele cazuri actiunea trebuie refuzata intr o alta opinie. Intr-o opinie. ipotecara sau privilegiata. cit. civ. lichidida. totusi ca in unele situatii nu ar fi necesar sä se dovedeasca frauda si anume. vol. daca rezulta ca debitorul a cunoscut rezultatul actului se poate prezuma cä a vrut sa pagubeasca pe creditorii sai si aceasta indiferent daca actul este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit (2. in cadrul procesului. referitor la renuntarea la un uzufruct si in cazul art. Solutia se explica prin aceea ca un creditor posterior a avut in vedere patrimoniul debitorului existent in momentul in care a contractat. p. . 699 C. la invocarea prescriptiei. p. p.. 156. Intr-o alta opinie este suficient ca debitorul sa stie ca actionand intr-un anumit fel va prejudicia pe creditorii sai. vol. relativ la renuntarea. P. de exemplu. p. II. 580. II.. Jurisprudenta se pronunta insa in sensul ca un creditor posterior va putea totusi ataca un act al debitorului daca acel act fraudulos a fost efectuat tocmai pentru a prejudicia Un creditor viitor. situatii cand s-ar cere numai dovada existentei prejudiciului. vol. Se arata. indiferent daca este vorba de o creanta chirografara. 82-5 83. 35. op. In doctrina s-a pus problema criteriilor potrivit carora se poate stabili daca actul a fost sau nu fraudulos.Actiunea pauliana este indreptata impotriva tertului dobanditor care are. op. in cazul art. calitatea de parat.creditorilor nu a constituit scopul imediat al conduitei sale. Situatia subdobanditorilor-Daca tertul care a 118 . p. 580-581. op. 562 C. 317318). 409). p. 29. In cazul actelor cu titlu oneros este necesar sa se stabileasca reaua credinta a tertului. 226. acordarea actiunii pauliene nu s-ar justifica. 29. p. In principiu. cit. se are in vedere valoarea morala comparativa a mobilurilor care au determinat savarsirea actului respectiv. cit. Intr-o opinie. R. cu care urma deci sa se incheie un anumit contract (17. dar este necesar ca insolvabilitatea debitorului sa poata fi stabilita fara executarea bunurilor acestuia. exigibila si de regula anterioara actului impotriva caruia se introduce actiunea pauliana. actele frauduloase ale debitorului pot fi atacate de catre oricare creditor a carui creanta s-a nascut anterior savarsirii actului atacat. tinand seama ca in ipoteza creantei cu termen creditorul nu poate proceda la executare pana cand nu s-a implinit termenul (17.. Demogue. in cazul creantei cu termen actiunea ar putea fi exercitata deoarece creditorul aflat intr-o asemenea situatie are un drept de valorificat. in sensul cunoasterii de catre acesta a prejudicierii creditorului prin acele acte. 463-466). In legatura cu caracterul -exigibil al creantei in doctrina s-a discutat in ce masura creantele cu termen si cele afectate de o conditie suspensiva pot conferi creditorului temeiul unei actiuni revocatorii. find suficient sa se constate frauda debitorului si existenta unui prejudiciu. civ. Aceasta opinie a fost insa combatuta ca necorespunzatoare intentiei legiuitorului care a consacrat actiunea pauliana ulterior cazurilor amintite (17. Conditii privitoare la creditor Creanta creditorului trebuie sa fie certa. Demogue. 155). participarea sa la frauda. p. in cazul conditiei suspensive dreptul creditorului find nesigur. 29.

iar in ipoteza dobaridirii lucrului cu titlu oneros numai in cazul relei sale credinte — adica daca a cunoscut prejudiciul creditorului (2. in principal. care. civ. Dcci. in ipoteza dobandirii cu titlu gratuit. revocarea nu produce efecte decat fata de cei care au intervenit in instanta. P. 974 C. indiferent de buna sau de reaua sa credinta.. La art. Acestia din urmä au recurs in garantie impotriva debitorului pentru ceea ce au fost lipsiti ca urmare a actiunii creditorului in cazul in care au dobandit cu titlu oneros. Tertul va putea oferi creditorului suma necesara pentru stingerea pretentiei sale. efectele produse prin actiunea pauliana sunt relative.Creditorii pot exercita toate dreptunile si actiunile debitoruiui lor. pastrand astfel bunul respectiv. astfel.Din cuprinsul textului rezulta ca nu este vorba de o actiune proprie a creditorului. deoarece revocarea actului fraudulos priveste raporturile dintre debitor si terti dobanditori. se aratà: . cit. 238-239). op. in numelc acestuia din urma. in cazul cumpartorului de buna-credinta — nici acesta nu va putea fi actionat. creditorul are in vedere un interes propriu. Acest interes se explica in ipoteza in care in patnimoniul debitorului se afla si drepturi ori actiuni care urmeaza sä fie exercitate impotriva unor terti pentru intrarea sau reintrarea in patrimoniul acestuia a . dar. Fata de debitor. din nepäsare. de exemplu. prin efectul actiunii exercitate. Spre deosebire de actiunea pauliana bunul nu se reintoarce in gajul comun al creditorilor si nu profita tuturor acestora. daca tertul de la care a primit lucrul era supus revocarii subdobanditorul va putea fi actionat. atunci cand va fi realizat ca bun corporal. daca din neglijenta.. ci numai celor care figureaza in proces 40) Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. efectul de a atrage revocarea actului fraudulos care. Astfel se intelege de ce o asemenea 119 .contractat cu debitorul transmite bunul care a format obiectul contractului catre un altul — subdobanditor — potrivit opiniei adoptate in general in doctrinà este necesarä o deosebire: dacà subdobanditorul a primit lucrul de la un tert care nu putea fi actionat pe calea actiunii pauliene — Ca. p. 494).. nu va mai putea fi opozabil creditorului si acesta va putea urmàri bunul care constituia obiectul acelui act. deoarece acesta exercitä o actiune care apartine debitoruiui.unui element nou. In ceea ce priveste ceilalti creditori ai debitorului. Efectul ei se va margini la repararea prejudiciului suferit de creditor. legea conferä creditorilor dreptul de a se substitui debitorului respectiv pentru a pune in miscare actiunea care apare acestuia din urmà. afara de acelea care Ii sunt exclusiv personale”. desi exercita o asemenea actiune in locul debitorului sau. tinand seama de insolvabilitatea debitorului. Acţiunea oblică ( indirectă sau subrogatorie ). din nepricepere ori din rea-vointa debitorul nu exercita actiunile care ar avea ca efect intregirea elementelor patrimoniului sau. de de multe ori acesta este pur teoretic. va fi susceptibil de a fi urmärit direct de creditori” (4.Actiunea pauliana are.

Formularea legii. S-a aratat astfel ca: . intr-o anumita sistematizare pot fi deosebite unele conditii cu caracter general si altele care se rerera la creditori sau la debitori. pe de o parte. Dc asemenea. prin urmare. acestea pot fi exercitate de creditori in virtutea articolului 974” (29. Creditorul nu are insa dreptul de a incheia contracte 120 .actiune este denumitä oblicà sau indirectä — creditorul actionand datoritä dreptului debitorului sàu — dar si subrogatorie tinand seama de faptul cà prin initiativa sa creditorul se comportä ca si cum ar fi subrogat debitorului. — acesta neputand fi dependent de creditoni säi. ar constitui o imixtiune a creditorului in gestiunea patrimoniului debitorului sau. in lumina acestui echilibru. Legea vorbeste numai de drepturile si actiunile pe care debitorul le poate exercita in contra tertilor. sunt susceptibile de o interpretare largä on restransà. ceea ce indreptateste pe creditor sä introduca acea actiune in locul sau. prin prescriptie) din cauza ca debitorul neglijeaza sa le exercite” (17. jurisprudenta a incercat sa stabileasca limitele interventiei creditorului in afacerile debitorului sau astfel incat sa nu se depaseasca masurile care se impun. pe de alta parte. tot in doctrina romana s-a precizat: . a acestei actiuni. In ceea cc priveste natura juridicä a acestei actiuni putem spune ca este vorba de o actiune cu caracter mixt. si ocrotirea intereselor creditorilor..Trebuie insa sa ne dam bine seama de limitele acestui drept al creditorului. Este vorba. fàra ca aceasta sistematizare sà fie insusita de intreaga doctrina. II. si care se afla in pericol de a se pierde (de cx. In aceeasi ordine de idei. aceasta nu indreptateste pe creditor sa se substituie debitorului pentru administrarea patrimoniului acestuia si sa-1 administreze in locul sau. In prima categorie poate fi inclusa conditia ca debitorul sa neglijeze introducerea actiunii pentru respectarea unui drept al carui titular este. p. 0 problema care se poate pune este aceea a masurii in care acordarea. cum ar fi de exemplu cazul in care desi titular al dreptului de proprietate asupra unui bun debitorul nu actioneaza pe cel care exercita posesia asupra bunului respectiv. 148). 563). trebuie interpretata in sensul ca facultatea creditorului de a se substitui debitorului neglijent nu-i da dreptul sa se amestece in administrarea averii debitorului (ceea ce ar insemna o micsorare a capacitatii civile a acestuia). pentru apararea dreptunilor sale. de sesizare a unor ocazii favorabile sau nefavorabile etc. deoarece implicà atat ideea de conservare a patrimoniului cat si un inceput de executare. altfel spus. prin lege. De legea vorbeste de <<toate dreptunile si ac debitorului>>.. daca inactiunea debitorului aduce atingere drepturilor sale. 974 C. civ. Preocuparea doctrinei a fost aceea de a determina. In privinta conditiilor cc se cer in vederea exercitarii actiunii oblice. Un astfel de amestec ar rapi debitorului orice libcrtate de actiune si ar echivala cu declararea debitorului drept incapabil. conditiile in care poate fi exercitatä ac oblicä si sfera de aplicare a dreptului la aceasta actiune. In realitate. p. daca prevederile art. prin <<drepturi si actiuni trebuie sa intelegem drepturile pe care debitorul le poate exercita in contra tertilor. cu tot aspectul ci general. in mod necesar. vol. de o apreciere a echilibrului cc trebuie sà existe intre libertatea de ac a debitorului — de exercitare a unor optiuni.

o actiune in revendicare. II. Pentru unii autori orice optiune este o facultate si aceasta nu poate fi exercitata de càtre creditori ca. inutila.pur moral” creditorii nu pot actiona. Demogue.. Traité des obligations en general. interesand deci numai persoana debitorului. pe calea actiunii oblice? In aceasta categorie sunt incluse. In categoria conditiilor generale este cuprinsa si interdictia prevazuta de lege privind exercitarea de catre creditor a drepturilor si actiunilor . Se pune insa problema care sunt acele drepturi si actiuni care implica decizii riguros personale si sunt.facultati” ale debitorului spre deosebire de drepturile acestuia. p.. o actiune pentru plata unei creante. In acest sens.. In discutie sunt problemele care se ivesc in cazul unor .o apreciere de ordin intim si moral.). Librairie Arthur Rousseau.. interzise creditorului. cu tot caracterul lor patrimonial si cu tot rezultatul lor de naturä pecuriiara” (29. de exemplu.pur pecuniar” poate fi intentata si actiunea ob1ica. Effets des obligations. actiunea in revocarea unei donatii pentru ingratitudine sau actiunea prin care se urmäreste raspunderea civila sub forma daunelor morale etc. tinand seama ca aprecierea . de pilda. p. succesiunilor. Tome VII. De exempln. de asemenea. actiunile extrapatrimoniale. p.exclusiv personale” ale debitorului sau. In sfarsit in cazul dreptului care are la baza atat un interes pecuniar cat si un interes moral.. de exemplu. de a exploata bunuri intr-un anumit fel etc. Paris. II. in general. o actiune izvorata dintr-un delict ori un cvasidelict comis impotriva patrimoniului debitorului — dar nu cele care ar implica . nefiind posibila stabilirea unui criteriu precis 121 . adica. deoarece chiar daca ar reusi sa se reintegreze in patrimoniul debitorilor nu le-ar putea urmari si deci introducerea actiunii oblice ar fi pentru ei. acestea pot fi exercitate de creditori prin actiunea oblica — cum ar fi.in locul debitorului sau ori de a face sa se nasca in patrimoniul acestuia noi drepturi..interesului moral” apartine in exclusivitate debitorului (17. in consecinta. optiunea locatarului unui mobil partial distrus de a cere micsorarea chiriei sau rezilierea contractului etc.zona mixta” care impune aprecierea fiecarui caz in parte. 148) cum ar fi. fàra a forma obiect de discutie. Se considera. Dimpotriva. In acest sens s-a propus. donatiunilor de bunuri prezente si viitoare. nu s-ar putea admite ca un creditor sä introduca in locul debitorului o actiune avand drept obiect tagaduirea paternitätii ori divortul. Jurisprudenta franceza a oscilat iar pentru o parte din doctrina franceza in acest domeniu exista o . vol.. 564). deoarece acestea nu au drept obiect o valoare pecuniara si nu pot face parte din gajul creditorilor. daca fundamentul dreptului este . Cu privire la ac patrimoniale se observa ca. cand este vorba de facultatea de administrare a patrimoniului (facultatea de a construi. 303).. cele care se refera la starea civila a persoanelor. ca in ipoteza in care fundamentul dreptului este . in cazul legatelor. trebuie luat in considerare elementul dominant (R. de a demola. ca nu pot fi exercitate de catre creditori actiunile care se referä la bunuri neurmaribile. in general. In doctrina s-a cautat un criteriu pentru a putea stabili daca o actiune patrimoniala poate fi sau nu exercitata de creditori in locul debitorului cand fundamentul dreptului respectiv are valente morale. de pilda. 1933.

.(precum nu se cere nici in matenie de proprire) caci nu e inca o urmarire ci numai pregatirea unei urmariri ulterioare” 4.o conditie neaparata pentru exercitiul dreptului de gaj”. deoarece urmareste numai sa . Totodata. vol.. Debitorul nu este obligat sa participe la procesul care se desfasoara in instantele judiciare. nu se cere ca justitia sa subroge pe creditor in drepturile debitorului. 45 1-452). Aceeasi opinie este sustinuta in doctrina romani recenta (35. 150). 566. adicii sii nu fi exercitat ci insusi actiunea la care era indreptatita pentru a spori patrimoniul sau. in cazul unui debitor solvabil. Tome IV.11. in principiu. P. deoarece refuzul celui din urma de a supralicita nu provoaca nici o paguba creditorului. p. 450). II. 29. pentru doctrina romanA. lichida si exigibila. p. p. Astfel. pentru ca hotararea ce se va da in actiunea oblica sa-i fie opozabila.G.. mai precis. De asemenea. Punerea in cauza a debitorului poate fi ceruta si de tertul parat. farä a fi totusi o masura de executare. 1902. o creanta suspendata printr-o conditie sau un termen este inoperanta. astfel cum a decis Curtea de Casatie din Franta (17. In consecinta. L. el trebuie sa fie insolvabil. deoarece o asemenea masur nu este prevazuta de lege. In privinta efectelor actiunii oblice se observa ca tertul parat va putea sa opuna creditorului toate mijloacele de aparare (toate exceptiile pe care este indreptatit sa le opuna debitorului. 4. p. C. 149). A fost sustinut insa si un alt punct de vedere motivat prin aceea ca actiunea oblica este mai mult decat o simpla masura conservatorie.. p.. nu exista interesul creditorului de a supralicita in locul debitorului. vol. 204 si urm. 565. Astfel. R. exercitarea actiunii oblice constituind un drept al creditorului. Astfel.puna in cauza”.. ca nu se cer anumite conditii. Nu se cere insa existenta unui titlu executoriu. Demogue..ar fi suspendata printr-un termen sau printr-o conditie (17. Matei Cantacuzino arata ca aceasta este . p. nu este necesar ca debitorul sa fie pus in intarziere de a exercita actiunea.impiedice pierderea unei valori patrimoniale. Dc exemplu. Tinand seama de caracterul general al dreptului de gaj pe care i1 au creditorii asupra bunurilor prezente si viitoare ale debitorului — deci si asupra celor intrate in patrimoniul debitorului dupa nasterea creantei — nu este nevoie ca acea creanta pe care o are creditorul sä fie anterioarä dreptului pe care acesta intelege sa-l exercite in locul debitorului (17. inactiva. de natura sa justifice dreptul creditorului de a interveni in afacerile debitorului. 29. 2. deoarece numai in asemenea cazuri exista interesul interventiei creditorului prin acliunea oblica. cit.II. pentru acelasi motiv. fara a conduce la urmarirea si executarea acelei valori”. dar creditorii obisnuiesc sa-l . Conditia exigibilitatii este totusi controversata.(pentru difenite cazuri de acest fel. vol. 315). s-ar putea admite exercitarea de catre creditor a actiunii oblice chiar in cazul in care creanta sa . 565-566). In legatura cu conditiile cerute debitorului se observa ca acesta trebuie sa fi fost neglijent sau. In privinta conditiilor privind pe creditor se aratä. p. Blrsan. chiar 122 . Paris. 305 Si urm. Dar nu se cere o creanta executorie . Doctrina este de acord. ca acesta trebuie sa aiba un interes serios si legitim. Creanta creditorului trebuie sa fie certa. In acest sens... p. p. de regula. el va putea opune creditorului compensatia sau o tranzactie.D. op.

679 si art. pentru a putea mosteni. II. el trebuie sa aiba calitatea de sot al defunctului la 123 . variind in functie de clasa de mostenitori cu care este chemat la mostenire. II. debitorul poate dispune de ele chiar dupa intentarea actiunii si actele sale sunt opozabile creditorului” cu conditia de a nu fi fost frauduloase — in acest din urma caz creditorul avand la dispozitie actiunea pauliana (17. precum si un drept temporar de abitatie asupra casei locuite de soti in timpul casatoriei.) creditorul a carui diligenta a introdus aceasta valoare in patrimoniul debitorului. Astfel cum s-a arätat: . 41) Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. daca ar reintroduce suma in patrimoniul debitorului. p. un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si darurilor de nunta. Ca orice succesor. aceasta situatie a fost remediata prin adoptarea Legii nr. 681-684). in general. civ.indisponibile drepturile debitorului.. Or. la remiterea unor bunuri in patrimoniul debitorului care vor servi la asigurarea gajului general al tuturor creditorilor chirografari. vol. chiar dacà acestia nu au intervenit in proces.. debitorul ar avea posibilitatea de a o cheltui sau de a o sustrage (29. imobilizand astfel suma respectivä si susträgando actelor debitorului. conferea doar vaduvei sarace un drept de uzufruct viager asupra unei cote din mostenire cand venea la mostenire in concurs cu descendentii defunctului si un drept de mostenire in deplina proprietate asupra unei cote de o patrime din mostenire atunci cand venea la mostenire in concurs cu ascendentii si colateralii defunctului. va trebui sa sufere asupra valorii in chestiune concurenta celorlalti creditori. deoarece de cele mai multe ori creanta are drept object o sumä de bani si. In reglementarea initiala a Codului civil roman (art. p. prin actiunea oblica. 319/1944 pentru drepturile de mostenire ale sotului supravietuitor. In practica. p. 684 C. Un alt efect al actiunii oblice este cel de a conduce.. sotul supravietuitor era net dezavantajat in raport cu rudele defunctului intrucat nu avea vocatie succesorala legala decat in cazul in care nu existau succesibili chemati la mostenire in nici una din cele patru clase de mostenitori. De asemenea. Reglementare legala. creditorul nu poate invoca asupra bunului readus in patrimoniul debitorului vreun drept de preferinta. actiunea oblica este folosita rareori. afarä numai daca nu are privilegiu in favoarea sa” (17. in asemenea cazuri.(. vol. 568) ceea ce inseanma ca. Unanim criticata. Conditiile cerute de lege sotului supravietuitor pentru a putea mosteni. 151). in cazul admiterii acesteia. 5670.daca aceasta din urma a intervenit in cursul procesului — deci posterior introducerii actiunii — deoarece actiunea oblica nu are drept efect de a face . sotul supravietuitor trebuie sa intruneasca conditiile generale cerute de lege pentru a putea mosteni. creditorul prefera sa exercite o poprire in mana tertului. care i-a recunoscut acestuia un drept de mostenire legala in deplina proprietate asupra unei cote-parti din mostenire.. Art.

1 C. casatoria se desfiinteaza cu efect retroactiv. 1 din Legea nr. conform dispozitiilor art. dar el are drepturi succesorale proprii in concurs cu fiecare dintre acestea. daca un „sot” decedeaza in intervalul de timp de la data incheierii casatoriei si pana la data constatarii nulitatii sau anularii casatoriei. indiferent de numarul acestora. 319/1944. este indiferent cat a durat casatoria cu defunctul. in ambele cazuri. 1/4 din mostenire. 319/1944 a conferit sotului supravietuitor 124 .1 C. nu poate fi mostenit de „sotul supravietuitor” intrucat acesta pierde calitatea de sot cu efect retroactiv ca si cand nu ar fi avut-o niciodata. in principiu. e) in ipoteza in care nu exista mostenitori legali in nici una din cele patru clase si nu exista nici mostenitori testamentari. casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea de divort va ramane irevocabila (art. casatoria nefiind inca desfacuta in sensul dispozitiilor legale mai sus citate. Pana la aceasta data casatoria este in fiinta. se considera ca acesta are calitatea de sot. indiferent de numarul lor. Potrivit art. astfel incat daca. sotului supravietuitor ii revine: a) in concurs cu descendentii defunctului. astfel incat il va mosteni pe defunct . Dupa cum am vazut. In caz de divort. ori daca sotii convietuiau sau traiau despartiti in fapt la data deschiderii succesiunii. fam. in cazul casatoriei putative. indiferent de gradul de rudenie cu defunctul si de numarul acestora. daca sotii au avut sau nu copii. 3/4 din mostenire. c) in concurs fie doar cu parintii defunctului sau unul dintre acestia. de pilda. b) in concurs cu ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ai defunctului. 1/3 din mostenire. Din punctul de vedere al dreptului succesoral. Datorita faptului ca Legea nr. 39 alin. Imputarea cotei sotului supravietuitor asupra masei succesorale. sotul supravietuitor nu face parte din nici o clasa de mostenitori. Prin exceptie. fie doar cu fratii sau surorile defunctului ori descendentii acestora. daca un sot decedeaza in intervalul de timp de la data incheierii casatoriei si pana la constatarea nulitatii sau anularii acesteia. indiferent de numarul acestora. fam. celalalt sot il mosteneste. nefiind de conceput ca fiecare dintre acestia sa beneficieze integral de cota cuvenita sotului supravietuitor .data deschiderii succesiunii. d) in concurs cu ascendentii ordinari (mostenitorii din clasa a treia) sau cu colateralii ordinari (mostenitorii din clasa a patra). In caz de bigamie. iar sotul supravietuitor este de buna-credinta. sotul supravietuitor va culege intreaga mostenire. unul dintre soti decedeaza dupa pronuntarea divortului in prima instanta. In ipoteza constatarii nulitatii absolute sau anularii. prin derogare de la regula efectului retroactiv al nulitatii sau anularii. se impun cateva precizari legat de aceste situatii. 23 alin. sotul de buna-credinta isi pastreaza situatia unui sot dintr-o casatorie valabila pana la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii sau anulare a casatoriei ramane irevocabila. cota-parte calculata conform regulilor de mai sus va fi impartita intre sotii supravietuitori de buna-credinta. care este starea materiala sau sexul sotului supravietuitor.. 1/2 din mostenire. Aceasta inseamna ca. Intrucat calitatea de sot se pierde prin divort si prin constatarea nulitatii absolute sau anularii casatoriei. Prin urmare.). atunci cand vin impreuna la mostenire. Cota-parte in concurs cu fiecare clasa de mostenitori.

pe de o parte. s-a ajuns la concluzia ca atunci cand sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori se va proceda mai intai la stabilirea cotei sotului supravietuitor raportat la intreaga mostenire. In conceptia care a stat la baza Codului civil. Mostenitorii regulati dobandesc asupra bunurilor succesorale drepturi similare celor asupra bunurilor proprii. in timp ce mostenitorii neregulati. de exemplu. iar mostenitorii neregulati putand fi obligati la plata pasivului ultra vires hereditatis daca nu opresc printr-un inventar confuziunea patrimoniului propriu cu acela succesoral . Astfel. cota succesorala cuvenita sotului supravietuitor in concurs cu fiecare clasa de mostenitori comprima (restrange) drepturile succesorale ale celorlalti mostenitori legali. Tot astfel. iar pe de alta parte sunt tinuti la plata pasivului succesiunii doar in limita activului ce le revine (intra vires hereditatis). considerati drept continuatori ai persoanei defunctului. el a fost 125 . civ intre parintele defunctului. El este mostenitor rezervatar (art. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire al sotului supravietuitor. civ. 319/1944) si datoreaza raportul donatiilor primite de la defunct in cazul in care vine la mostenire impreuna cu descendentii defunctului (art. care va primi 1/6 din mostenire (adica 1/4 din 2/3). succesorii defunctului erau impartiti in mostenitori regulati. de unde consecinta ca acestia sunt tinuti la datoriile succesiunii dincolo de limitele activului (ultra vires hereditatis). si mostenitori neregulati. iar datoriile succesiunii devin ale lor personale. prin drepturile conferite de aceasta lege si prin abrogarea implicita a dispozitiilor art. dupa care partea de mostenire ramasa se va imparti intre ceilalti mostenitori conform cotelor de mostenire prevazute de lege . in cazul in care sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu un parinte al defunctului si cu un frate al acestuia. Daca pana la adoptarea Legii nr. dupa aceasta data. 673 C. Cu alte cuvinte. adica 1/4 din mostenire. iar nu si prin reprezentare. adica 3/4 din mostenire. si fratele defunctului. 679683 C. nu dobandesc asupra bunurilor succesorale aceleasi drepturi ca acelea asupra bunurilor proprii. restul de 2/3 din mostenire impartindu-se conform dispozitiilor art. pot fi ocolite. fiecare primind cate 3/8 din mostenire. Sotul supravietuitor nu este mostenitor sezinar. Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului numai in nume propriu. Titlul I. considerati a succede doar la bunurile defunctului.drepturi succesorale proprii. 2 din Legea nr. 1 lit. daca sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu doi copii ai defunctului. 319/1944 sotul supravietuitor era un mostenitor neregulat. caz in care nu raspund de pasivul succesiunii decat in limita activului. Capitolul IV „Despre succesiunile neregulate”. 319/1944). sotul supravietuitor va primi 1/3 din mostenire (art. incluse in Cartea III. care va primi 1/2 din mostenire (adica 3/4 din 2/3). Aceste principii nefiind de ordine publica. dupa care partea ramasa. se procedeaza mai intai la stabilirea dreptului sotului supravietuitor in raport cu intreaga mostenire. 3 din Legea nr. fara a modifica dispozitiile Codului civil care reglementeaza drepturile sccesorale ale celorlalti mostenitori legali. 319/1944). mostenitorii regulati putand accepta mostenirea sub beneficiu de inventar. se imparte in doua parti egale intre copii defunctului.b din Legea nr.

tinand seama de conditiile si nivelul de trai al sotilor . intra in aceasta categorie obiectele de menaj. pe langa cotele prevazute la art. De asemenea. locuind in localitati diferite. precum si asupra darurilor de nunta Din dispozitiile art. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor nu este conditionat de convietuirea neintrerupta a sotilor pana la decesul unuia dintre ei. mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice. aparatele de radio si televiziune. masinile de spalat rufe. Nu intra sub incidenta dispozitiilor art. al operelor de arta . aparatele de fotografiat. 5 din Legea nr. sens in care se vorbeste de un drept special de mostenire al sotului supravietuitor.b-d din Legea nr. Daca bunurile sunt din categoria celor proprii sotului decedat. dobandite de acesta impreuna cu sotul supravietuitor in timpul casatoriei. este indiferent daca bunurile provin din categoria celor proprii sotului decedat sau din categoria celor comune. masinile de gatit. Astfel. cum este cazul: autoturismelor. chiar si cele la care se refera art. ci numai acelea care prin natura si afectatiunea lor au fost destinate folosintei in gospodaria casnica . Pentru acordarea dreptului special de mostenire. 319/1944. In aceasta categorie nu sunt incluse toate bunurile mobile succesorale. se impune ca acestea sa fi fost aduse in gospodaria comuna a sotilor si folosite ca atare de acestia . Ratiunea acestui text este aceea de a nu permite modificarea conditiilor de viata ale sotului supravietuitor fara o temeinica justificare . al bunurilor care au servit la exercitarea profesiei sau meseriei defunctului .considerat ca fiind inclus in categoria mostenitorilor regulati. se exclud si bunurile care. admitandu-se existenta lui chiar si in cazul in care sotii au avut gospodarii separate. birourile. toate bunurile succesorale.Conditii de acordare. in concurs cu mostenitorii din clasele II-IV. precum si orice alte asemenea bunuri. 319/1944 rezulta ca atunci cand vine la mostenire in concurs cu alti succesori decat descendentii defunctului. frigiderele. „sotul supravietuitor va mosteni. aceasta putand fi si intermitenta . Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice. care se va imparti conform regulilor prezentate mai sus intre sotul supravietuitor si descendentii defunctului . din care sotului decedat ii revine o cota-parte care se include in masa succesorala . indiferent de locul unde s-ar 126 . Sfera mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice a fost conturata de doctrina si jurisprudenta. cum ar fi acela al achizitionarii in scop de investitie . fara ca valoarea acestora sa se ia in considerare la stabilirea cotelor mentionate mai sus.1 lit. 5 din Legea nr. 5 din Legea nr. incluzandu-se in masa succesorala. toate bunurile prevazute la art. Asadar. in afara de partea sa succesorala. ori al animalelor de munca si de productie si a uneltelor de munca din gospodaria taraneasca . motocicletelor sau instrumentelor muzicale . dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor nu mai subzista. nu au fost destinate utilizarii in gospodaria casnica. bibliotecile. ci altor scopuri. sotul supravietuitor va primi. 5 din aceeasi lege. 319/1944. aspiratoarele. 319/1944 bunurile care se exclud prin natura lor. In cazul in care la succesiune vin descendentii defunctului. precum si darurile de nunta”. desi prin natura lor intra in categoria mentionata.

gasi bunurile la data deschiderii mostenirii . Chiar daca reductiunea se face in natura . 5 din Legea nr. teoretic fiind posibil ca atunci cand masa succesorala este alcatuita exclusiv din mobile si obiecte apartinand gospodariei casnice acestea sa revina in intregime sotului supravietuitor. 1 din Legea nr.5 din aceeasi lege. nu a facut acte de dispozitie testamentara. are dreptul la bunurile in discutie doar in limita cotitatii disponibile. prin ipoteza. 5 din Legea nr. prin restituirea bunului catre sotul supravietuitor. Prin urmare. 319/1944 fata de dreptul special conferit de art. sotul supravietuitor ar putea opta diferit in privinta dreptului de mostenire legala conferit de art. iar nu cu titlu de drept special la mostenire. 5 din Legea nr. care functioneaza numai daca de cujus. caz in care poate cere reductiunea acestora. ca legat. sotul supravietuitor neputand ataca aceste acte decat in situatia in care depasesc valoric limitele cotitatii disponibile. consecintele admiterii acesteia fiind identice cu cele ale reductiunii donatiilor. de exemplu. s-a considerat ca sotul supravietuitor culege bunurile prevazute la art. Conceptia asupra naturii juridice a dreptului special la mostenire a sotului supravietuitor a evoluat in timp. Este necesar insa ca sotii sa nu fi intrerupt irevocabil convietuirea lor. daca sotul supravietuitor vine in concurs cu parintii defunctului. defunctul lasa printr-un legat particular o mobila de sufragerie unei persoane. Donatiile facute in favoarea tertilor de defunct in timpul vietii cu privire la mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice din categoria bunurilor sale proprii sunt in principiu valabile. Natura juridica a dreptului special de mostenire. 319/1944 se cuvin sotului supravietuitor independent de orice element cantitativ (intinderea valorii lor in raport cu masa succesorala sau numarul lor) . dreptul special al sotului supravietuitor cu privire la acest bun este suprimat. argumentandu-se ca legea ar prezuma ca defunctul a voit sa lase sotului supravietuitor acest folos patrimonial peste partea succesorala legala In aceasta conceptie. acesta din urma va dobandi bunul respectiv cu titlu de rezerva succesorala. Bunurile la care face referire art. nu a dispus de acestea in favoarea unor terti. Astfel. caci in caz contrar sotul supravietuitor nu poate mosteni decat bunurile dobandite pana la intreruperea in fapt a convietuirii . liber sa o faca. care sunt mostenitori rezervatari. De asemenea. legatul prezumat fiind supus reductiunii in masura incalcarii rezervei. Mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice se cuvin sotului supravietuitor numai in masura in care defunctul nu a dispus de acestea in mod expres prin legate . acceptandu-l pe unul si renuntand la celalalt. Cu alte cuvinte. Daca. ramanand insa eficace pentru celelalte bunuri apartinand gospodariei casnice cu privire la care defunctul. dreptul special al sotului supravietuitor trebuie supus regimului liberalitatilor testamentare. 127 . dreptul sotului supravietuitor asupra bunurilor prevazute la art. Dispozitiile testamentare facute de defunct in favoarea tertilor cu privire la mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice sunt si ele supuse reductiunii. 319/1944 este unul subsidiar. 319/1944 in temeiul unui legat cu titlu particular prezumat. initial.

civ. Darurile de nunta sunt donatiile facute sotilor cu ocazia celebrarii casatoriei. va avea pana la executarea iesirii din indiviziune si in orice caz. De asemenea. conform careia dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor este un drept de mostenire legala cu destinatie speciala. 566 C. Este vorba asadar de un drept real asupra lucrului altuia. 319/1944 ar fi cuprinse doar donatiile facute ambilor soti cu ocazia casatoriei. Este de la sine inteles ca partea cuvenita sotului supravietuitor din darurile de nunta in calitatea lui de donatar. Asadar. fiind bunuri ce ii apartin chiar lui. Tot astfel. daca defunctul nu a dispus in mod expres altfel. unul conform caruia in categoria bunurilor la care se refera art. 4 alin. Acest drept de abitatie. Regimul juridic al darurilor de nunta este identic cu acela al mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice pe care lam infatisat mai sus. si atunci nu poate primi nici una din cele doua categorii de drepturi. sotul supravietuitor este scutit de obligatia de a da cautiunea prevazuta la art. 1 din Legea nr. ori accepta mostenirea. si atunci ii revin ambele categorii de drepturi. Prin exceptie de la abitatia de drept comun. 5 din Legea nr. 5 din Legea nr. daca aceasta face parte din succesiune”. cele facute numai defunctului fiind incluse in masa bunurilor succesorale care se impart intre succesori (inclusiv sotul supravietuitor) potrivit dreptului comun .Reglementare legala. 5 din Legea nr. 1 din Legea nr. in principiu. Datorita faptului ca textul mentionat nu face alte precizari. Legea nu distinge. important fiind doar ca darurile sa fi fost facute cu ocazia casatoriei. in afara de dreptul de mostenire potrivit dispozitiilor de mai sus. Darurile de nunta-Asa cum am vazut. 319/1944 include intre bunurile cu privire la care sotul supravietuitor are un drept special de mostenire si darurile de nunta.2 din Legea nr. 572 C. 319/1944 prevede ca „sotul supravietuitor care nu are o locuinta proprie. astazi unanim acceptata in practica judiciara si in doctrina. 12/1968 a Plenului Tribunalului Suprem . 319/1944 se cuvin in totalitate sotului supravietuitor. ar fi incluse si donatiile facute in favoarea unuia sau altuia dintre soti . fiind vorba de un drept de mostenire legala. neputand servi la complinirea rezervei parintilor defunctului. civ. sotul supravietuitor nu poate opta diferit in legatura cu drepturile sale care deriva din art. chiar daca sunt singurele bunuri lasate de de cujus. Art. art. in literatura de specialitate s-au conturat doua puncte de vedere. 128 . 565-575 C. civ. pe langa donatiile mentionate mai sus. si altul conform caruia in aceasta categorie. (art. cel putin timp de un an de la incetarea din viata a sotului sau. prin exceptie de la dispozitiile art. 319/1944). are natura identica cu abitatia de drept comun reglementata de art. 319/1944 fata de cele care deriva din art. bunurile prevazute la art. 4 alin.. un drept de abitatie asupra casei in care a locuit.Odata cu adoptarea deciziei de indrumare nr. 5 din aceeasi lege. constand in dreptul de a utiliza (locui) exclusiv in interes propriu casa care face parte din masa succesorala. s-a impus insa o alta conceptie. ca si donatiile primite in exclusivitate de acesta. In aceasta optica. ori renunta la mostenire. nu intra in discutie din punctul de vedere al drepturilor succesorale dobandite de la sotul decedat. iar nu de un simplu drept de creanta (locatiune).

Pentru aceasta se cer a fi intrunite urmatoarele conditii: sotul supravietuitor sa nu detina o alta locuinta . adica a unui bun corporal.1 din Legea nr. locuinta sa fi apartinut sotului decedat in proprietate exclusiva. 4 alin. functionand chiar si in concurs cu descendentii defunctului. fie impreuna cu defunctul. 319/1944. si drepturile succesorale care. si coproprietarii nemostenitori. Conditii cerute pentru a lua nastere. 4 din Legea nr.care permit titularului abitatiei de drept comun asupra unei case de locuit sa inchirieze „partea casei ce nu locuieste”. care presupune utilizarea (locuirea) efectiva a bunului. care revine acestuia numai daca vine la succesiune in concurs cu alti mostenitori decat descendentii defunctului. dreptul de abitatie va servi ca temei al folosintei numai in limitele cotei-parti de proprietate dobandite prin mostenire de catre comostenitori” . civ. In cazul in care locuinta este proprietate comuna a defunctului impreuna cu alte persoane decat mostenitorii sai se pune intrebarea daca dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se intinde asupra intregii locuinte sau numai asupra cotei parti din aceasta care intra in masa succesorala. pe de o parte. inconvenientul acceptarii implicite a ideii compatibilitatii intre dreptul de abitatie. 319/1944. 728 C. iar nu si pe acela de a-i percepe fructele (jus fruendi). 5 din Legea nr. la randul ei. pentru ca sotul supravietuitor sa-si exercite dreptul de abitatie asupra cotei atribuite in folosinta comostenitorilor. iar nu asupra intregului. ceea ce ridica problema opozabilitatii dreptului de abitatie al sotului supravietuitor in raport cu acestia. dreptul de abitatie al sotului supravietuitor ii confera acestuia doar atributul utilizarii efective a locuintei (jus utendi). 4 alin. Aceasta teza prezinta. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se naste in temeiul legii (art.2 din Legea nr. 319/1944). In favoarea primei teze pledeaza argumentul ca dreptul de abitatie presupune utilizarea unei locuinte. Spre deosebire de dreptul special de mostenire conferit sotului supravietuitor de art. iar nu a unei cote-parti ideale din acesta. In plus. in acest caz. 319/1944). dreptul sau exclusiv de proprietate 129 . Cea de a doua teza este sustinuta de doctrina. caci in caz contrar dreptul de abitatie nu mai are nici o ratiune.). dreptul de abitatie asupra casei de locuit nu este astfel conditionat. sotul supravietuitor sa fi locuit la data deschiderii mostenirii in locuinta respectiva. aratandu-se ca „in toate cazurile. Aceasta insemna ca. prin ipoteza. spre deosebire de abitatia de drept comun. chiar inaintea implinirii termenului de un an prevazut de art. poarta doar asupra unei cote-parti ideale din locuinta. in proprietate comuna cu sotul supravietuitor sau in proprietate comuna cu alte persoane . Inconvenientul este insa necesitatea acceptarii implicite a ideii ca dreptul de abitatie al sotului supravietuitor dezmembreaza si proprietatea unor persoane care nu au nimic de a face cu succesiunea. pe de alta parte. coproprietarii nemostenitori pot cere oricand partajul (art. sotul supravietuitor sa nu devina prin mostenire proprietar exclusiv al locuintei. fie separat de acesta. chiar daca putem accepta ideea unui partaj de folosinta intre comostenitori (inclusiv sotul supravietuitor). sotul supravietuitor nu poate ceda sau inchiria in nici un fel locuinta care constituie obiectul dreptului sau de abitatie (art.

Potrivit art. 5 din Legea nr. „comostenitorii sotului supravietuitor vor putea cere restrangerea dreptului de abitatie. dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii mostenirii (art. 319/1944).3 din Legea nr. in principiu. in cazul cand locuinta nu va fi necesara in intregime”. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor inceteaza prin: realizarea partajului asupra locuintei. Locuinta oferita de comostenitori sotului supravietuitor trebuie sa fie echivalenta celei facand parte din masa succesorala si sa fie situata in aceeasi localitate . 319/1944).conferindu-i inclusiv jus utendi. conform art. in cazul in care comostenitorii o cer. defunctul sa nu fi dezmembrat prin testament proprietatea asupra locuintei prin constituirea unui drept de abitatie sau de uzufruct in favoarea unui tert.4 din Legea nr.). dezmembramant al dreptului de proprietate asupra locuintei. are asupra a jumatate din cotele de mostenire legala prevazute la art. dreptul de abitatie poate fi restrans. copiilor minori ai acestuia care locuiesc impreuna cu el. sotul supravietuitor are vocatie la folosirea intregii locuinte. 1 din Legea nr. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor: este un drept care izvoraste direct din lege. Acest drept poarta in principiu asupra locuintei insasi si asupra tuturor accesoriilor si dependintelor acesteia . sotul supravietuitor poate fi obligat la un schimb. Restrangerea dreptului de abitatie poate fi realizata pe cale amiabila intre partile interesate. 5 din Legea nr. va da curs consecintelor legale care decurg din existenta valabila a acestui drept (punerea locuintei la dispozitia sotului supravietuitor. care nu poate profita decat sotului supravietuitor si. constatand intrunirea conditiilor cerute de lege. 2 din Legea nr. care dureaza pana la data iesirii din indiviziune. 6 din Legea nr. este un drept temporar. sotul supravietuitor neavand un drept de abitatie rezervat de lege. iar in caz de litigiu pe cale judecatoreasca (art. 319/1944. indiferent de momentul cand se realizeaza aceasta. ceea ce inseamna ca pentru a fi obtinut de sotul supravietuitor nu trebuie decat sa fie invocat de acesta. daca locuinta nu este necesara in intregime sotului supravietuitor. urmand a-si exercita dreptul de abitatie asupra unei alte locuinte decat aceea care face parte din masa succesorala. 4 alin. este un drept real strict personal. in cazuri bine intemeiate. 319/1944). recasatoririrea sotului supravietuitor. consolidare. instanta de judecata. Aceasta inseamna ca. este un drept real. 4 alin. dar nu mai putin de un an de la data deschiderii mostenirii. Si in acest caz. atunci cand partajul locuintei se face inaintea implinirii termenului de un an de la 130 .1 din aceeasi lege. 4 alin. chiar inaintea implinirii termenului de un an de la data deschiderii mostenirii sau a realizarii partajului (art. eventual. asa cum. obligarea comostenitorilor sa tolereze folosinta linistita a locuintei etc. 319/1944. De aici decurge si caracterul inalienabil si insesizabil al acestui drept. 4 alin. Modificari pe parcursul exercitarii dreptului de abitatie al sotului supravietuitor. Conform art. 319/1944). dar ca. In caz de litigiu. iar in caz de litigiu pe cale judecatoreasca (art. schimbul poate fi realizat amiabil intre partile interesate. comostenitorii „vor avea dreptul de a procura sotului supravietuitor locuinta in alta parte”. indiferent daca sunt nascuti din casatoria cu defunctul sau dintr-o alta casatorie. 319/1944. Cu alte cuvinte. Incetarea dreptului de abitatie.

comercial sau apartine altui domeniu. 42) Efectele actului juridic civil. iar aceasta este atribuita sotului supravietuitor (art. societatea. conform dispozitiilor de drept comun aplicabile in materie de abitatie (art. Aceste efecte reprezinta continutul unui act juridic civil. contractele de vanzare-cumparare. iar nu dupa sensul literar al termenilor” (art. schimbul. In practica. hotarare judecatoreasca constatand abuzul in folosinta locuintei. 1 si art. Pentru stabilirea efectelor actului juridic in situatia prezentata mai sus se apeleaza la reguli de interpretare a actului juridic civil. modificate sau stinse. depozitul.983 C.civ) “Cand este indoiala. 565 C.). adica stabilirea daca acesta este civil.civ) “Toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele. Efectele actului juridic civil sunt reglementate de Codul Civil prin doua grupe de norme: norme care reglementeaza efectele conventiilor sau contractelor. 557 si 565 C. Aceste reguli sunt: “Conventiile obliga nu numai la ceea ce este expres in ele. existand indoieli cu privire la continutul acelui act. Atunci cand exista mijloace de proba suficiente si concludente. De aici rezulta ca a stabili efectele unui act juridic inseamna a cunoaste continutul acestuia.979 C. tranzactia. In astfel de situatii se pune problema calificarii actului.civ) “Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante. civ. dovedirea existentei actului juridic atrage dupa sine stabilirea efectelor sale.977 C. iar nu in acela in care nu ar putea produce nici unul” (art. ea se interpreteaza in sensul ce poate avea un efect. Scopul pentru care se incheie un act juridic este producere de efecte juridice. donatia) dar si efectele actului unilateral.civ) “Conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta. desi nu sunt exprese intr-insul” (art.981 C.data deschiderii mostenirii. dar la toate urmarile. oricat de generali ar fi termenii cu 131 . desi se poate dovedi existenta actului juridic sunt intampinate dificultati la stabilirea efectelor acestora pentru ca acestea nu apar cu claritate. Pentru a stabili efectele unui act juridic trebuie mai intai sa se stabileasca existenta acestuia. norme care reglementeaza efectele diferitelor contracte civile (ex. ce echitatea.982 C. amanetul.” “Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg. Principiile efectelor actului juridic civil. obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa. conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga” (art. in general.civ.civ) “Cand o clauza este primitoare de doua intelesuri. insa.civ) “Dispozitiile indoioase se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul” (art. dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg” (art. 558 alin. civ. pe care le modifica sau le stinge un asemenea act.) “Termenii susceptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului” (art.980 C. a cauzelor care precizeaza drepturile si obligatiile civile nascute. mandatul. acestea desemnand drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere.). 978 C. acestea fiind clar exprimate.

1 din Codul Civil: “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. testamentele (sunt acte juridice revocabile prin natura lor) si renuntarea mostenirii. Exceptii de la irevocabilitatea actelor unilaterale fac actele unilaterale in materie contractuala (oferata poate fi revocata pana in momentul ajungerii ei la destinatar). Astfel. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil-Art. Parte este persoana care incheie. Conform acestui principiu. principiul fortei obligatorii reprezinta reflectarea in plan juridic a obligativitatii respectarii cuvantului dat. prima. 969 alin.1 Codul civil spune ca puterea de lege a conventiilor legal facute au putere numai intre partile contractante. In momentul incheierii unui act juridic se naste obligatia respectarii acestuia iar cel care incheie un astfel de act nu se poate razgandi. Acest principiu presupune existenta a trei notiuni: parte. De la principiul irevocabilitatii actului juridic exista doua exceptii ce vizeaza. Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege”. insa odata acesta incheiat contractul trebuie respectat precum legea. 985 C. Sunt 132 . contractele de locatiune pe durata nelimitata. in functie de care se stabileste cum si fata de cine se produc aceste efecte. nerespectandu-l. adica nu ii poate afecta decat pe cei care il incheie. actul juridic bilateral.969 alin. Actul juridic odata incheiat nu este facultativ si este obligatoriu. acest principiu este sinonim cu formularea: “contractul este legea partilor”.984 .973 Codul civil: conventiile produc efecte numai intre partile contractante nu si fata de al treilea. iar a doua. avanzi-cauza si terti.969 alin.2 Codul civil: actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa unei singure parti. si anume atunci cand efectele actului juridic nu se produc asa cum au intentionat partile.civ) “Cand intr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obligatia. Art. dar daca actul este unilateral desfiintarea acestuia este imposibila. Daca actul este bilateral anularea acestuia se poate face doar daca exista acordul ambelor parti. De la acest principiu exista si exceptii. iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capat prin simpla manifestare de vointa a autorului actului. stingerea manadatului. restituirea unui depozit. actul juridic unilateral. adica da nastere la drepturi si obligatii care se impun partilor precum legea. nu se poate sustine ca printr-acesta s-a restrans intinderea ce angajamentul ar avea de derept in cazurile neexprese” (art. Pentru contractele bilaterale. acestea trebuind sa execute obligatiile pe care si le-au asumat contractual. Exceptii de la irevocabilitatea actelor bilaterale sau multilaterale sunt donatiile intre soti. Avanzii-cauza sunt persoanele care nu sunt nici parti nici terti si care suporta efectele actului juridic din cauza legaturii existente intre ei si parti. actul juridic are efecte relative. Libertatea contractuala presupune posibilitatea partilor de a incheia orice contract doresc. Prin raportare la pincipiul obligativitatii un individ este obligat sa respecte actele juridice incheiate de el dar nu si pe acelea incheiate de alte persoane. personal sau prin reprezentant. un act juridic civil.civ) Principiile efectelor actului juridic Efectele actului juridic civil sunt guvernate de trei principii (reguli de drept civil). Principiul fortei obligatorii-Acest principiu este dat de art. Principiul irevocabilitatii actului juridic-Art.care s-a incheiat” (art.

Tertii sunt persoanele care nu au incheiat nici personal. nici prin reprezentant un act juridic civil. Exceptiile aparente (sunt cele care numai la o prima vedere par ca se abat de la acest principiu. este o astfel de exceptie: promitentul se obliga fata de stipulant sa execute o prestatie in favoarea tertului beneficiar. Succesorii cu titlu particular sunt cei care dobandesc un anumit drept individual. Stipulatia pentru altul. Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii. Sunt doua tipuri de exceptii: reale si aparente. ca o consecinta a vointei partilor ce au incheiat actul. efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii. reprezentarea. Generic. Asupra lor nu se produce nici un fel de efecte ale incheierii actului juridic.trei categorii de avanzi-cauza. promisiunea faptei altuia (o parte se obliga sa determine un tert sa aiba o anumita conduita). sau contractul in favoarea unei a treia persoane. dar au drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului lor. Exceptiile reale sunt cele in care actul juridic civil produce efecte si fata de alte persoane decat partile. 44) Efectele nulităţii actului juridic. Art787-Cod civil-coerezii trebuie sa garanteze tulburarile si victiunile ce proced dintr-o cauza anterioara impartelii. Conditii: unul dintre copartasi a suferit o tulburare de drept. Exceptiile de la acest principiu sunt acele cazuri in care actul juridic produce efecte si fata de alte persoane decat partile. Succesorul cu titlu universal este persoana fizica ce dobandeste o fractiune din patrimoniul unei alte persoane fizice ce a decedat. si anume: succesorii universali si cei cu titlu universal. Succesorul universal este fie o persoana fizica ce dobandeste un patrimoniu la decesul altei persoane fizice. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului 133 . tulburarea sa nu fie imputabila celui care a suferit paguba. obligatia sa nu fie inlaturata printr-o cauza de negarantie stipulata in actul de imparteala. Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor. tulburarea sau evictiunea sa aiba o cauza anterioara partajului. Obligaţia de garanţie între copărtaşi. succesorii cu titlu particular. efectele actului subordonandu-se insa acestuia) includ situatia avanzilor-cauza. 43) Efectele împărţelii moştenirii. sau este persoana juridica care dobandeste o parte din patrimoniul unei persoane juridice divizate. fie o persoana juridica ce obtine un patrimoniu prin fuziune sau absorbtie. ca o consecinta a vointei partilor ce au incheiat acel act. simulatia. creditorii chirografari.

priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti. la randul sau. efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea. restabilirea situatiei anterioare .. Efectul nulitatii se exprima in adagiul .. Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii: retroactivitatea nulitatii.restitutio in integrum'': cazul incapabilului. In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la . Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu.quod nulum est. unor terti subdobanditori. care rezulta din cele spuse mai sus. pana la hotararea de anulare. (.). se pot distinge urmatoarele ipoteze:1. iar nu si ex tunc.restitutio in integrum . 2. Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul. Este exceptie de la . deci se mentin.jurudic civil. care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale.3. nu numai mentinerea tuturor efectelor actului. ci si mentinerea partiala a lor.restitutio in integrum''. in acest caz. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate.restitutio in integrum'': sunt exceptii acele situatii in care. adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil. pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent.tunc.Restitutio in integrum''.).actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. Exceptiile de la principiul .. partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic. In temeiul acestui principiu. 485). retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat. anularea nu numai a actului initial. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului.nunc..(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria 134 . Exceptiile reprezinta acele cazuri in care. ci si a actului subsecvent. nu mai poate fi executat. primar. De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc.resoluto jure dantis..actul a fost executat total sau partial.. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii. nullum producit effectum'' . Exceptii. art. .pentru anumite ratiuni.adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat. iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii.restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp. ci si pentru trecut (exemplu.actul a fost executat. fiind desfiintat. pentru anumite ratiuni.Exceptiile de la . ca si retroactivitatea.. resolvitur jus accipientis'') Principiul retroactivitatii. cazul aplicarii principiului . Pentru a opera aceasta regula.. neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii.nemo auditur propriam turpetudinem allegons''.

. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. C.20.Principii de drept care inlatura regula . aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul . unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.31/1954: . actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate. dupa anularea hotararii declarative de moarte.actelor autorizate''. B . cazul aplicarii art. Mentionam. si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a 135 .Cel care a fost declarat mort poate cere. prin aplicarea regulii .Cu toate acestea. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C.incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu. care este de buna credinta. din care unul este principal. iar celalalt accesoriu. nullum producit effectum''.Odata anulat contractul dintre A si B. cu succes. deci a fost de rea credinta.-Conversiunea actului juridic inseamna.1909 din Codul civil. alineatul 2 din Decretul nr. desi actul de instrainare este nul.In cazul a doua acte. iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat).Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia.Quod nullum est.1909. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''. cazul aplicarii art. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil. apoi contractul de comodat este anulat B a crezut ca A ii doneaza bunul.accesorium sequitur principale''. potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului.Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor. anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent. iar alineatul 2 dispune: ..vinde. lui C. cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala. cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate. la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie si. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata. sunt necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. bunul mobil.imprumut de folosinta cu B.. cu toate acestea. comodatorul. alineatul 1 din Codul civil.. se poate cere oricand. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic. Exceptii. invocand art. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului. se va apara.). iar C. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial-Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti.Pentru a opera conversiunea. desi nu are dreptul sa o faca. dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat.. in esenta. datorita legislaturii sale cu primul In practica. cateva aplicatii ale conversiunii actului juridic: cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate. si inta in posesia bunului mobil. dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze.Daca cel declarat mort este in viata. coroleorat cu art.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat . inapoierea bunurilor sale. ce face obiectul contractului de comodat. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat.sa fierobligat sa restituie bunul respectiv. urmaritor.

cu respectarea prevederilor prezentei legi. sunt valabile.(in acest sens..7 din Legea nr.succesiuni.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr. Se mai numeste si .Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . Principiul .Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale. sa existe o neexecutare a obligatiilor suficient de importanta din partea celuilalt cocontractant. Principiul are in vedere pe incapabilul minor.1159 din Codul civil -. Exceptia de invocare suspenda executarea prestatiei celui care o invoca. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza. Temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului consta in principiul reciprocitatii si interdependentei obligatiilor partilor contractuale in contractele sinalagmatice. 46) Executarea directă (în natură) a obligaţiilor. Executarea silită (urmărirea silită) este procedura prin mijlocirea căreia creditorul. Conditiile exceptiei: obligatiile reciproce ale partilor sa aiba temei in acelasi contract. art.282/1996): . obsteasca.. acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna. constrânge . ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce co-contractului prin fapta ilicita a minorului.cu concursul organelor de stat competente – pe debitorul său. Executarea silită este directă atunci când creditorul tinde să obţină realizarea în natură a prestaţiei care formează obiectul obligaţiei 136 .''Principiul raspunderii civile delictuale.1162 din Codul civil dipune: . practic.. Exceptia de neexecutare a contractului reprezinta un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba fara ca partea care pretinde executarea sa-si execute propriile obligatii. neexecutarea sa nu se datoreze faptei celui care invoca exceptia.principiul validitatiiaparentei indrept''.. de a şi le aduce la îndeplinire.Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila.error communis facit jus''. Legislaţia execuţională reglementează două modalităţi diferite de executare: executarea silită directă şi executarea silită indirectă. titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu.consacrat in art.'' 45) Excepţia de neexecutare a contractelor sinalagmatice. în mod silit. cu mentionarea actului anulabil. fapta care l-a impiedicat pe celalalt sa-si execute obligatia. Consacrarea acestui principiu o gasim in art. chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. raportul contractual prin natura sa trebuie sa presupuna regula executarii simultane a obligatiilor celor doua parti. care nu-şi execută de bună voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu.

Procesul-verbal menţionat constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului. Executarea silită directă sau în natură se realizează sub trei forme: a predării bunurilor mobile. 575 C. executorul va încredinţa aceste bunuri în păstrarea unui custode. predarea lui se va face prin executare silită (art. Tot în cadrul aceleiaşi modalităţi există şi executarea silită directă a obligaţiilor de a face sau a nu face ceva care implică faptul personal al debitorului. obligaţie de a face. a unei acţiuni în evacuare şi în cazul oricărei hotărâri prin care s-a dispus restituirea sau predarea unui bun imobil. În scopul realizării executării. ea va fi îndepărtată prin executare silită. Astfel.). Singura cale de constrângere pentru a determina pe debitor să-şi execute obligaţia în natură constă în aplicarea daunelor cominatorii. a predării bunurilor imobile şi a executării altor obligaţii de a face sau a obligaţiei de a nu face: predarea silită a bunurilor mobile. dacă partea obligată să părăsească ori să predea un imobil nu-şi îndeplineşte această obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. sau încuviinţarea de a executa creditorul obligaţia debitorului. punând pe creditor în drepturile sale. iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit. iar în caz de împotrivire. Această formă de executare se poate realiza în cazul admiterii unei acţiuni în revendicare. Dacă partea obligată să predea un bun mobil. dar pe cheltuiala acestuia. aceleaşi etape ca şi în cazul predării silite a bunurilor mobile. punându-l pe creditor în drepturile sale. executorul judecătoresc este cel de la locul aşezării bunului. Această obligaţie nu poate fi realizată pe calea constrângerii fizice.-Procedura predării silite a bunurilor debutează printr-o somaţie transmisă prin executorul judecătoresc debitorului. în principiu.debitorului. executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la debitor sau de la persoana la care se află. proc. determinat prin cantitate şi calitate. va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice. 137 . civ. stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul. Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur. predarea silită a bunurilor imobile. mobil sau imobil. astfel cum aceasta este înscrisă în titlul executoriu. Această modalitate de executare mai este cunoscută şi sub denumirea de executare silită în natură. În cazul executării silite directe imobiliare. nu-şi îndeplineşte obligaţia în termen de o zi de la primirea somaţiei. ca o sancţiune constând în plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei în natura sa specifică. Această procedură cuprinde.-Procedura predării silite a bunurilor imobile constituie o formă de urmărire directă a obligaţiei care formează obiectul raportului juridic recunoscut printr-un titlu executoriu. stabilite prin titlul executoriu. executarea silită directă va fi mobiliară sau imobiliară. Dacă obiectul obligaţiei debitorului îl constituie un bun determinat. executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul. În vederea executării silite a obligaţiei. pentru a i se oferi acestuia posibilitatea de a se conforma obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. după natura bunului. Despre aceste operaţii executorul judecătoresc va încheia un procesverbal.

căci nimeni nu se poate sustrage. acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei. acesta va putea obţine. o amendă civilă de la 200. să plătească. Despre îndeplinirea executării potrivit prevederilor prezentei secţiuni executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal. trei subiecţi de drept: creditorul urmăritor. stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. Aceste dispoziţiile sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face. pe socoteala debitorului. denumită terţ poprit. în termen de 10 zile de la primirea somaţiei. Astfel. cuprinsă întrun titlu executoriu. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. denumit şi debitor poprit şi o terţă persoană. ci şi în cazul în care acesta are calitatea de persoană juridică. executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face-Necesitatea executării silite se poate ivi nu doar în cazul în care urmăritul a fost obligat printr-un titlu executoriu să predea un bun mobil sau imobil determinat. prin încheiere irevocabilă. după caz. denumit şi creditor popritor. pe cheltuiala debitorului. în favoarea statului. Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul. să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane. creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare.pe cheltuiala debitorului. prin intermediul executorului judecătoresc. dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face. de la această procedură. care datorează o sumă de bani debitorului urmărit. prin aplicarea unei amenzi civile. Dacă debitorul se opune la executarea obligaţiei de către creditor. între 138 . prin încheiere irevocabilă. dacă este cazul. Pe de altă parte. ci şi atunci când el a fost obligat să facă ceva sau să se abţină de la o anumită acţiune. dată cu citarea părţilor. poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri ce conferă supleţe şi rapiditate în recuperarea creditului. În cadrul unei popriri participă. Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaţiei creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese. 47) Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent). Vocaţia de a deveni parte într-un raport juridic de poprire are un caracter general. lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face. concursul organelor de poliţie. dată cu citarea părţilor. Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat. elemente de natură a o face preferabilă altor proceduri execuţionale. dată cu citarea părţilor. debitorul urmărit. de regulă. Poprirea poate fi folosită nu numai în cazul în care debitorul este o persoană fizică. în principiu. jandarmerie sau al altor agenţi ai forţei publice. prin încheiere irevocabilă. Poprirea este acea formă a executării silite indirecte prin care se valorifică sumele de bani.000 lei la 500. Instanţa sesizată de creditor poate obliga pe debitor. să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane.000 lei.

acesta din urmă caracterizându-se prin aceea că terţul este dator faţă de debitorul urmărit. Dar acest raport juridic se creează prin adresa de înfiinţare sau. înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată. cel mai adesea. Cele două raporturi juridice menţionate sunt raporturi de drept substanţial. care-şi au izvorul. precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte.direct în mâinile creditorului urmăritor. după caz. comunicată celei de-a treia persoane. Poprirea se înfiinţează fără somaţie. în sensul că debitorul poprit este creditor al terţului. Cel de-al treilea raport juridic este tot un raport de creanţă. Obiectul popririi îl constituie sumele de bani pe care terţul poprit le datorează debitorului urmărit. un raport de la creditor la debitor. În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane. prin sentinţa de validare ia naştere raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi terţul poprit. se va comunica terţului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor pe care le are. care va înştiinţa de îndată pe terţul poprit. care devine terţ poprit. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile. În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură asigurătorie şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu. raporturi de creanţă. în raporturile contractuale dintre părţi. Este vorba de raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit. Prin adresa de înfiinţare sau. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. Al treilea raport juridic implicat într-o poprire are un caracter cu totul particular.în limitele necesare pentru acoperirea creanţei . În aceste cazuri. întreaga valoare a creanţei la dispoziţia creditorului urmăritor. declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit. înfiinţarea popririi se dispune de instanţa de fond. cu afectaţiune specială. de validare a popririi.aceste trei subiecte de drept se stabilesc tot atâtea raporturi juridice. Dintre aceste raporturi juridice două preced înfiinţarea popririi. după caz. precum şi de raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit. de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani. în sensul că acesta din urmă va trebui să plătească sumele datorate debitorului . Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc. prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu. Pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. ci ia naştere tocmai în cadrul procedurii de urmărire silită. din oficiu. unitatea de la 139 . de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii. Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează. interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora. căci el nu precede raportul execuţional. Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă la o altă unitate sau este pensionat. Potrivit legii. Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului.

În termen de 15 zile de la comunicarea popririi. poate sesiza instanţa de executare. După aflarea noului loc de muncă al debitorului. după caz. La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau. creditorul. de la data primirii acestor acte. va reţine şi va consemna suma urmăribilă şi va depune dovada consemnării la executorul judecătoresc. inclusiv în cazul în care. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. terţul poprit este obligat: a) să consemneze suma de bani sau. în cazul popririlor pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii. devine terţ poprit. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu terţul poprit nu va face nici o altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată. Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate. precum şi sumele poprite de fiecare în parte. dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului. debitorul şi terţul poprit şi. Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi. terţul poprit va comunica. terţul poprit. după caz. În cazul debitorului titular de conturi bancare. executorului ori creditorilor numele şi adresa celorlalţi creditori. dacă este cazul. Creditorilor care nu locuiesc sau nu-şi au sediul în localitatea unde funcţionează executorul. debitorul sau organul de executare. precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. b) să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia. acesta le va trimite sumele plătite de terţul poprit pe cheltuiala debitorului. cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului. Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri. în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă. precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. în vederea validării popririi. la data sesizării băncii. să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului. ea îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. va da o hotărâre de validare a 140 . sumele existente. Dacă debitorul părăseşte unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă. În cazul în care sunt înfiinţate mai multe popriri şi sumele cuvenite creditorilor depăşesc suma urmăribilă din veniturile debitorului. de la scadenţa acestora. dacă legea nu prevede altfel. numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume. Instanţa va cita creditorul urmăritor. în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit. iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor. la reşedinţa indicată. creditorul îl va aduce la cunoştinţă unităţii de la care debitorul a plecat.care pleacă debitorul va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului competent de ocrotire socială care. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.

validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente. la consemnarea sau plată. prin htarare judecatoreasca a unor imobile. Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului. a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi. cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor. Noţiune. Efecte. executarea silită se va face împotriva terţului poprit. în limita creanţei. vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. Exproprierea produce urmatoarele efecte: 141 . precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. precum şi la eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute. suma datorată debitorului. După validarea popririi terţul poprit va proceda. cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor.popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului. poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă. prin aceeaşi hotărâre. infiintarea popririi se dispune de instanta de fond. va hotărî desfiinţarea popririi. care.Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii. Propunerile de expropriere si procesul-verbal intocmit de comisia de cercetare prealabila se notifica persoanelor titulare de drepturi reale asupra imobilelor in cauza care pot face intampinare in 15 zile care vor fi solutionate in 30 zile de o comisie constituita in acest sens care va vota in secret. dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi. Nu sunt supuse executarii silite prin poprire a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. va putea fi amendat. din oficiu. b) sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale. Prin expropriere intelegem trecerea fortata in proprietate publica. Dacă sumele sunt datorate periodic. Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes local sau national dupa o cercetare prealabila. În caz de nerespectare a acestor obligaţii. aflate in proprietate privata cu o dreapta si prealabila despagubire. Obiect. Exproprierea este de competenta tribunalului care va stabili intinderea despagubirilor. executorul va proceda la valorificarea lor ţinând seama şi de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri. de indata ce hotararea este executorie potrivit legii. pentru o cauza de utilitate publica. hotararea se motiveaza si se comunica partilor in 15 zile. Sunt expropriabile numai bunurile proprietate privata. 48) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit. c) sumele necesare platii drepturilor salariale. după caz. cu reacredinţă. Terţul poprit. iar în caz contrar. pe baza hotărârii de validare care constituie titlu executoriu.

Prin forma actului juridic civil se intelege acea conditie de validare a actelor juridice care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice. dreptul de ipoteca se stramuta asupra despagubirii.dreptul de retentie nu este reglementat de Codul Civil sub forma unei institutii aparte.Dreptul de retentie ni se prezinta ca un adevarat drept real de garantie imperfect in virtutea caruia cel ce detine un bun mobil sau imobil al altcuiva.1619).locatarului sau chiriasului (art 1444). 49) Forma actului juridic civil.pe care trebuie sa-l restituie. forma actului juridic civil reprezinta modalitatea de exteriorizare a vointei reale si este guvernata de principiul consensualismului.atat timp cat nu s-a platit datoria.restituirea unui lucru apartinand debitorului sau cu toate ca nu a primit acel lucru printr-un contract de gaj.legea (Codul Civil) acorda creditorului dreptul de a refuza. Spre deosebire de celelalte garantii reale care au o reglementare distincta in Codul Civil sau in alte legi speciale.cumparatorului cu pact de rascumparare (art 1377). forma ceruta ad probationem – necesara pentru probarea actului juridic. are trei acceptiuni: forma ceruta ad validatem – necesara pentru valabilitatea actului juridic.posesorului unui lucru furat si vandut in targ (art 1910). intr-o materie sau alta. forma.creditorului gajist (art 142 . se sting drepturile derivate din dreptul de proprietate.lucratorului ce lucreaza cu materia prima a clientului (art 508).imobilul trece in proprietate publica. se sting drepturile personale. comostenitorului tinut la raport (art 771).1322 Cod Civil).depozitarului (art 1618. 50) Garantarea obligaţiilor.Existenta lui se deduce dintr-o serie de texte razlete cand.acest drept este conferit vanzatorului (art. sinonima cu “conditii de forma”.intretinerea ori imbunatatirea acelui bun.sa refuze deci restituirea lui. Dreptul de retenţie. Dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului este recunoscut fostului proprietar daca lucrarile nu au fost incepute si expropriatorul s-a decis sa instraineze imobilul.pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele de bani pe care le-a cheltuit cu conservarea.are dreptul sa tina lucrul respectiv. forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti (in caz de nerespectare terta persoana poate face abstractie de actul juridic). In sens larg.Astfel. Proprietarul expropriat are urmatoarele drepturi: dreptul de a cere si obtine retrocedarea imobilului exista daca sunt indeplinite doua conditii: imobilele expropriate nu au fost utilizate timp de un an pentru realizarea scopului si nu a fost facuta o noua declaratie de utilitate publica. Cererea se introduce la tribunal. In sens restrans.

in atare situatie.Astazi este unanim admis ca dreptul de retentie poate fi stabilit oricand pe cale conventionala printr-un contract nenumit. Mai consideram a fi util a aminti ca retentia se poate 143 .Spre deosebire de exceptia de neexecutare a contractului.Sfera sa de aplicabilitate este insa mult mai larga.cazurile prevazute de lege nefiind decat aplicatii practice ale acestui principiu general in anumite materii. Uneori.el este opozabil tuturor.in ceea ce priveste cheltuielile pretinse.astfel spus.sa existe un debitum cum re iunctum. Desi mai putin energic decat celelalte garantii dreptul de retentie isi releva insa eficacitatea pe plan practic.adica se extinde asupra intregului bun pana la achitarea integrala a datoriei.In toate cazurile pentru ca dreptul de retentie sa poata fi aplicabil se cere ca bunul referitor la care se invoca sa fie proprietatea exclusiva a celui ce este debitorul detinatorului.alteori.care are un caracter relativ.Fara a putea opune celorlalti creditori chirografari vreo clauza legala de preferinta.pana ce acesta ii va achita cheltuielile facute pentru indeplinirea mandatului.complete si generale din Codul Civil.efecte asemanatoare privilegiului.aplicabila nu doar contractelor sinalagmatice propriu zise ci si asa-numitelor contracte sinalagmatice imperfecte. In lipsa unei reglementari exprese.desi creditor chirografar.dreptul de retentie are un fundament obiectiv.Astfel.dreptul de retentie producand astfel.Cel de-al doilea principiu a sfarsit prin a se impune.La randul sau Codul Comercial certifica existenta dreptului de retentie in art 815 in ceea ce priveste marfurile vandute dar nepredate atunci cand cumparatorul a fost declarat in faliment.Aceasta conexiune poate fi uneori corelata cu un contract-de exemplu de depozit-insa ea poate fi. Desigur aceata enumerare nu este limitativa.retentorul.de exemplu chiar posesorul de rea-credinta al unui bun imobil revendicat de adevaratul proprietar poate retine imobilul pana ce i se vor restitui conform legii cheltuielile facute cu bunul In acest context trebuie remarcat faptul ca notiunea de conexiune a datoriei cu lucrul trebuie interpretata foarte larg.teoria dreptului de retentie este opera doctinei.intrucat izvoraste dintr-un raport contractual sinalagmatic.total desprinsa de un contract preexistent.putand fi inlaturata prin executarea partiala a obligatiei principale.se considera ca exista conexiune nu numai cand creanta s-a nascut in legatura cu lucrul.dar si atunci cand detinerea lucrului si creanta corelativa sunt prilejuite de acelasi raport juridic-de exemplu retinerea de catre mandatar a lucrurilor pe care le-a primit pentru mandant. Tratatele mai vechi relateaza pe larg lupta dintre partizanii interpretarii limitative si cei ai interpretarii extensive.dar nu intotdeauna dreptul de retentie poate constitui o expresie a exceptiei de neindeplinire a contractului.este platit inaintea celorlalti. Elementul de baza pe care se intemeiaza facultatea conferita creditorului este conexitatea obiectiva dintre un lucru si o datorie.in virtutea exceptiei izvorate din dreptul de retentie.proprietarului expropriat (art 481).respectiv intre cei ce sustineau ca dreptul de retentie nu exista decat in cazurile expres si limitativ prevazute de lege pe de o parte si cei care opinau ca el reprezinta un principiu general al dreptului nostru civil care isi gaseste aplicabilitate ori de cate ori exista o legatura intre o datorie si un obiect.precum si indivizibil.1694).

.ci un drept personal cu atribute specifice.neindividualizate.o garantie pur pasiva care nu confera atributul de urmarire.in opinia noastra.Se admite intr-adevar.raportul logic este intotdeauna invers.susceptibil de detentiune materiala (chiar si asupra titlului constatator al dreptului de proprietate). cu motivarea ca.oricaror terti.Esenta drepturilor reale este deci opozabiliatea erga omnes. Lipsa lor va configura un drept real sui generis dar nu il va transforma intr-un drept presonal atata timp cat elementele esentiale.Afirmatia ca ar exista drepturi personale erga omnes contrazice insasi definitia acestora.esentiale drepturilor reale. a se pretinde si obligarea reclamantului la plata acestei sume.nu au alta obligatie decat aceea de a nu face nimic de natura sa stanjeneasca exercitiul acestor prerogative. pana i se va restitui avansul achitat.Judecatoria Suceava. parata a formulat cerere reconventionala pentru instituirea unui drept de retentie asupra imobilului. admitand actiunea. fiind un drept 144 .exercita asupra oricarui lucru mobil sau imobil.in principiu.respectiv opozabilitatea erga omnes se pastreaza.opozabil erga omnes.Ele nu presupun insa un raport direct intre o persoana si un lucru.intr-un litigiu referitor la posibilitatea acordarii dreptului de retentie a opinat in sensul existentei unui drept real de garantie imperfect si l-a tratat ca atare (inclusiv din punctul de vedere al timbrajului. ca insuficient timbrata. insa.el nu constituie un drept real. Impotriva acestui punct de vedere sustinatorii tezei dreptului personal obiecteaza ca.dreptul de retentie nu confera titularului lui doua atribute deosebit de importante:dreptul de urmarire si dreptul de preferinta. Cu privire la natura juridica a dreptului de retentie vechii autori au discutat timp indelungat daca el imbraca caracterele unui drept real sau pe cele ale unui drept personal. fara.creditorilor privilegiati sau ipotecari.in general.Dreptul de urmarire si dreptul de preferina nu sunt. conferind o simpla detentie precara si nu o posesie.desi opozabil erga omnes. Aceste concluzii sunt sprijinite si de jurisprudenta recenta care.realizarea dreptului nefiind cu putinta decat-nemijlocit-prin aceasta indeplinire.care constau tocmai in aceasta opozabilitate generala.ca dreptul de retentie ar fi opozabil tuturor:proprietarului lucrului.creditorilor chirografar ai acestuia.in actiunea reclamantului pentru evacuare. Astfel putem concluziona afirmand ca dreptul de retentie este un drept real de garantie imperfect. indivizibil.in calitate de subiecte pasive. a dispus evacuarea paratei. Astfel.Ca atare.tertilor achizitori ai bunului al caror titlu este posterior detentiunii lucrului si.M.Disparitia consecintelor nu atrage niciodata pe cea a cauzei. de 15. dreptul de retentie. Partizanii teoriei dreptului real se bazau pe argumentul opozabilitatii erga omnes al acestuia.Drepturile personale sunt definite la randul lor prin aceea ca titularii lor nu pot pretinde subiectelor pasive ale unui raport juridic dat sa efectueze o anumita prestatie. cererea acesteia fiind anulata. Nu putem sa nu remarcam lipsa de consiustenta a acestei teze.ci simple consecinte ale acestuia.Deosebirea de esenta dintre drepturile reale si cele personale (sau de creanta) porneste de la faptul ca aceste drepturi reale indreptatesc pe titularii lor sa exercite animite prerogative in legatura cu un lucru fara interventia activa a altor persoane care.000 D.

Odata cu achitarea integrala a datoriei inceteaza dreptul la retentie si ia nastere in sarcina retentorului obligatia de restituire.)Obligatia de restituire a cheltuielilor depinde de natura acestora:cele necesare vor fi restituie integral. decizia va fi casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal. 13 din Legea nr.Desi pieirea lucrului nu face sa inceteze dreptul de retentie.Proprietarul lucrului.care isi poate realiza creanta fie pe calea darii in plata. pentru judecarea pe fond a cererii.Aceasta presupune existenta in sarcina creditorului retentor a obligatiei de conservare a bunului precum si raspunderea sa pentru pieirea sau stricaciunea lucrului provenita din culpa sa. de altfel.sub controlul justitiei.Ca atare.face ca riscul pieirii fortuite a lucrului sa fie suportat de catre creditorul restituirii lucrului.la randul sau trebuie sa despagubeasca pe creditorul retentor pentru toate daunele cauzate de lucru cu ocazia detinerii acestuia.fie pe calea vanzarii lucrului la licitatie.In aceste conditii. Intr-o prima opinie s-a afirmat ca exceptia dreptului de retentie-si deci imosibilitatea restituirii imediate a lucrului-este 145 . trebuia achitata taxa de timbru la valoarea datoriei pretinsa de parata. justificat de faptul ca parata a achitat avansul de 15. Dreptul de preferinta confera titularului sau o simpla detentiune precara. Dreptul de retentie.000 lei.spre a fi alocata cu preferinta asupra pretului.nu confera titularului sau cele doua atribute:de urmarire si de preferinta si nici posibilitatea de a vinde lucrul pentru a fi platit din pretul obtinut.creanta garantata nu se stnge si nici nu se diminueaza corespunzator valoarea lucrului pierit.000 lei si 3.real imperfect. taxa care. Acordarea dreptului de retentie neoperand un transfer de proprietate.M. taxabil conform art.iar cele utile doar in masura in care au creat un spor de valoare si nu au fost disproportionate in raport de valoarea lucrului. dar neevaluabil in bani. este justificat si cum taxa legala datorata este achitata.015.asa cum o poate face creditorul gajist asupra bunurilor mobile. fara insa a pretinde obligarea acesteia la restituirea avansului.Aceasta sentinta a fost mentinuta de Tribunalul Suceava.desi de natura reala. care a respins apelul paratei.astfel incat existenta lui nu duce la dobandirea fructelor (aceasta prerogativa apartine proprietarului) afara de cazul in care prin conventie s-a stabilit astfel si nici la dobandirea prin uzucapiune a proprietatii lucrului. dreptul de retentie este un drept real imperfect. refuzul paratei de a achita taxa de timbru de 6.000 lei timbru judiciar mobil (valori aplicate la data solutionarii litigiului). 146/1997 cu suma de 20. recursul va fi admis.raspunderea operand nu numai pentru dol si culpa lata ci si pentru culpa levis deoarece dreptul de retentie profita debitorului restituirii lucrului.Culpa este apreciata cu maximum de exigenta. aspect necontestat nici de reclamant. La randul sau creditorul restituirii lucrului are obligatia de a despagubi pe retentor pentru toate cheltuielile necesare si utile facute cu conservarea acestuia.000 D.Obiectul cererii reconventionale il constituie doar instituirea unui drept de retentie asupra imobilului. a si fost achitata de parata la instanta de fond. In ceea ce priveste posibilitatea acordarii dreptului de retentie pentru garantarea obligatiilor reciproce de restituire a prestatiilor executate in temeiul unui act juridic nul exista o controversa..

de vreme ce detinatorul lucrului ar avea posibilitatea de a-l folosi si dupa constatarea nulitatii.In sprijinul acestui punct de vedere s-au adus si dispozitiile Decretului nr 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.nu poate genera o solutie de fapt contrara intereselor ocrotite prin dispozitiile legale imperative. In cea de-a doua opinie.ci.cat priveste restituirea lucrurilor de catre cel care la detine ori.dupa caz.ar duce.Acordandu-se dreptul de retentie creditorului care a intrat in posesia lucrului in temeiul unui act juridic nul. Referitor la aspectele de ordin procesual.Asadar.prin aceasta micsorand in mod sensibil interesul sau de a urmari executarea creantei.spre care inclinam se recunoaste posibilitatea acordarii dreptului de retentie motivat de faptul ca instituirea acestei garantii nu tinde la mentinerea efectelor nulitatii.obligand astfel pe reclamant sa-si execute si 146 .inadmisibila.se considera ca hotararea pronuntata privind partajarea bunurilor este executorie prin ea insasi.ale carui efecte ar fi inlaturate.in esenta.In masura in care problema restituirii sau a evacuarii nu a fost discutata in mod expres in procesul de partaj.Acordarea dreptului de retentie.consideram ca trebuie sa i se recunoasca posibilitatea ca pe calea contestatiei la executare.pentru a reintra in posesia lucrului.in nici un caz. pentru ca detentorul sa fie in situatia de a-si face toate apararile.impotriva prevederilor art 1 alin 3 din Decretului nr 167/1958.interese care sunt in masura sa sprijine si sa urgenteze repunerea partilor in situatia anterioara.Dreptul de retentie isi releva eficacitatea practica deoarece fiind lipsit de folosinta lucrului.sa poata opune dreptul sau de retentie.Cu toate acestea.deeoarece el s-ar grefa pe un act juridic nul care.pe cale ocolita.potrivit practicii devenite constante a Tribunalului Suprem.dreptul de retentie ar opera.dimpotriva la accelerarea desfiintarii efectelor sale fata de toate partile si restabilirea situatiei anterioare.ori de cate ori dreptul de retentie s-a nascut ulterior hotararii de restituire sau daca in procesul dintre parti problema restituirii sau a evacuarii nu a fostdiscutata in mod de sine statator.redobandirea posesiei bunului neputanu-se face decat dupa executarea creantei.cand.ceea ce a facut ca detentorul sa nu poata invoca dreptul sau de retentie.debitorul se va grabi sa-si achite datoria.in cauze ce au ca obiect actiuni in restituirea lucrului.de vreme ce creditorul ar obtine conservarea dreptului sau la restituire pe timp nelimitat.de regula dreptul de retentie se invoca pe cale de exceptie.la mentinerea unor efecte ale actului juridic lovit de nulitate.sub rezerva ca exercitiul dreptului de retentie sa nu fie incompatibil cu interese majore.Inadmisibilitatea acordarii dreptului de retentie in acest caz s-a motivat si pe necesitatea asigurarii unei identitati a efectelor nulitatii.in opinia noastra nimic nu se opune ca dreptul de retentie sa fie invocat si pe calea unei contestatii la executarea unei hotarari privind restituirea (exista si opinia contrara).fara a mai fi necesara nici o actiune in restituire sau in evacuare.In aceasta ultima ipoteza ne referim in principal la hotararea ce pune capat unui proces de partaj.evacuarea lui.ijnseamna a recunoaste acestuia o situatie juridica mult mai avantajoasa si garantii de care nu ar putea beneficia creditorul care nu a intrat in posesia bunului.

trebuie adus un altul.precum si la cheltuielile necesitate de urmarirea silita.intr-o cauza litigioasa. Fidejusiunea sau cautiunea este un contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. In toate cazurile ea trabuie sa fie expresa. instanta judecatoreasca este cea care dispune aducerea unui fidejusor. Existenta fidejusiunii legale si judecatoresti nu contrazice caracterul de contract al fidejusiunii.fidejusorul trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale de solvabilitate si domiciliul Daca debitorul are obligatia de a aduce un fidejusor acesta trebuie sa fie: o persoana capabila de a contracta.dee vreme ce aceasta nu s-a putut face in timpul procesului de partaj ori el s-a nascut dupa pronuntarea hotararii ce se executa. Fidejusiunea poate fi de trei feluri: conventionala . este un contract unilateral.el obligatia ce-i revine (de a-i plati de exemplu sulta pe care eventual o datoreaza sau cheltuielile facute cu lucrul-desigur in ipoteza in care exista un debitum cum re iunctum). cea a fidejusorului fata de creditor. cu privire la garantarea obligatiei debitorului. cu atat mai mult se justifica posibilitatea recunoasterii dreptului de retentie pe aceasta cale. judiciara . Recunoasterea dreptului de retentie pe calea contestatiei la executare suspenda executarea inceputa in baza hotararii de partaj pana la achitarea integrala a sultei iar in temeiul art 16 lit c din Decretul nr 167/1958 prescriptia executarii in privinta predarii lucrului se intrerupe fara a se intrerupe si prescriptia executarii sultei. Caractere juridice este un contract accesoriu fata de obligatia principala pe care o are debitorul fata de creditor. Fidejusiunea. 51) Garantarea obligaţiilor. cat priveste cauzele de validitate si cele de stingere. este un contract consensual –deci simplul acord de vointa al partilor este suficient pentru incheierea sa valabila.Daca a devenit insolvabil. deoarece fidejusorul nu urmareste sa obtina de la creditorul cu care a incheiat conventia o contraprestatie. daca acesta nu o va executa. este un contract cu titlu gratuit.De aici rezulta urmatoarele consecinte: fidejusiunea va urma soarta obligatiei principale. a fie o persoana solvabila.cand debitorul aduce un garant ca urmare a unei dispozitii legale.cand insusi creditorul sau debitorul cad de acord asupra necesitatii aducerii unui garant. fidejusiunea nu poate intrece ca intindere datoria debitorului si nici nu poate fi facuta in conditii oneroase. legala . Conditii cerute in persoana fidejusorului-In afara conditiilor generale privind capacitatea de a contracta. in toate cazurile. in sensul ca da nastere la o singura obligatie.Daca fidejusorul devenit 147 .Daca s-a recunoscut posibilitatea rezolvarii pe calea contestatiei la executare a unor probleme care tin de fondul pricinii. fidejusiunea nedeterminata a unei obligatii principale se intinde si la toate accesoriile acelei obligatii de exemplu la dabanzi.

pt repetitiunea sumei totale ce a platit Fidejusorul pierde dreptul de regres impotriva debitorului principal daca: nu a instiintat pe debitor despre efectuarea platii. Se poate folosi si o actiune intemeiata pe mandat. Nu se poate invoca beneficiul de discutie in urmatoarele situatii: daca fidejusorul a renuntat la acest beneficiu ori s-a oligat solidar cu debitorul principal (in acest caz se aplica regulile solidaritatii) in cazul fidejusiunii judecatoresti Beneficiul de diviziune – constituie tot o facultate recunoscuta fidejusorului . bunurile astfel indicate sa se afle in raza teritoriala a tribunalului judetean in care trebuie sa se faca plata. fidejusorul trebuie sa indice creditorului bunurile debitorului principal care pot fi urmarite. Acest principiu permite creditorului sa se adreseze unuia dintre fidejusori pentru tot. daca nu va fi indestulat. creditorul poate sa urmareasca direct pe fidejusor pentru executarea creantei.dintre care doua sunt caracteristice pentru fidejusiune: beneficiul de discutie si beneficiul de diviziune. ori pe gestiunea intereselor altei persoane O situatie speciala este aceea in care fidejusorul care a platit intreaga datorie. astfel incat acesta din urma plateste o a doua oara. Pentru a fi admisa aceasta actiune. Fidejusorul poate invoca unele exceptii privind urmarirea initiata de creditor. Principiul in aceasta situatie este ca fiecare dintre fidejusori raspunde pentru datoria intreaga. Beneficiul de diviziune nu mai poate fi invocat daca fidejusorul a renuntat la el In randul exceptiilor de ordin general pe care le poate invoca fidejusorul mentionam exceptiile personale ce decurg din insusi contractul de fidejusiune : cele privind validitatea contractului. inclusiv obligatiile intuitu personae De regula. sa urmareasca mai intai bunurile debitorului si numai dupa aceea. care s-a indreptat cu urmarirea impotriva sa. sunt garantate atat obligatiile existente cat si obligatiile viitoare sau chiar si cele eventuale. Temeiul regresului il constituie de regula. Raporturile dintre creditor si fidejusor Principiul care domina aceasta categorie de raporturi este acela ca in caz de neexecutare din partea debitorului.insolvabil a fost stabilit in virtutea unei conventii. Beneficiul de discutie este o facultate pe care legea o confera fidejusorului. etc.pentru una si aceeasi datorie. de a cere creditorului.Fidejusorul poate deci 148 . termene.fidejusorul are regres in contra fiecaruia dintre ei. el se poate intoarce impotriva debitorului si aceasta chiar in situatia in care a garantat fara stiinta debitorului. sa aiba domiciliul in raza teritoriala a tribunalului judetean in care trebuie sa execute obligatia Orice obligatie poate fi garantata prin fidejusiune. Fidejusorul poate recupera de la debitor suma platita creditorului si cheltuielile pe care le-a facut dupa ce a notificat debitorului inceperea urmaririi de catre creditor. subrogarea legala in drepturile creditorului platit. garantase pentru mai multi debitori ce erau tinuti solidar pentru una si aceeasi datorie. sa-l urmareasca pe el. care garanteaza fata de unul si acelasi creditor. Raporturile dintre fidejusor si debitorul principal-Daca fidejusorul a platit datoria. trebuie intrunite anumite conditii: invocarea beneficiului trebuie sa aiba loc inainte de a se fi trecut la judecarea fondului procesului privind urmarirea fidejusorului. aceasta egula nu se aplica. in ipoteza in care exista mai multi fidejusori. conditii. In aceasta situatie .

cel ce o constituie trebuie sa aiba calitatea de proprietar actual al imobilului ce se ipotecheaza. servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau. independent de soarta obligatiei principale. ipoteca este o garantie reala.printr-o actiune de regres divizibila impotriva celorlalti fidejusori. Conditii de publicitate: acestea nu tin de caracterul solemn al contractului de ipoteca. sa fie determinata in ceea ce priveste valoarea creantei. ci de catre un tert care se subroga in drepturile creditorului platit Fidejusiunea -> se poate stinge si pe cale directa.in acest caz fidejusorul poate cere restituirea de catre creditor a ceea ce a platit. fiindu-i aplicabile modurile de stingere a obligatiilor: remiterea fidejusiunii (renuntarea creditorului la garantie). sintetic. Raporturile dintre fidejusori-Daca sunt mai multi cofidejusori pentru unul si acelasi debitor. indiferent daca acestea apartin persoanelor fizice sau juridice. a platit datoria fara sa fi fost urmarit si fara sa fi instiintat pe debitor. Conditii de forma: contractul de ipoteca este un contract solemn. printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu. nu se pot ipoteca bunurile altuia. Deasemenea. imobiliara. fidejusorul care a platit datoria se poate intoarce. CONDITII: ipoteca nu va putea fi constituita decat prin act autentic.pretinde creditorului sa-i restituie ce a platit. inscriptiile ipotecare se fac la judecatoria in a carei raza teritoriala sunt situate imobilele ipotecate. sa fie determinata cu privire la imobilul afectat. anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil). ipoteca trebuind sa fie incheiata prin inscris autentic. aceeasi conditie va afecta si ipoteca.ca urmare a stingerii obligatiei principale. pot fi ipotecate numai imobilele (care se afla in circuitul civil) impreuna cu accesoriile lor care sunt imobile prin destinatie. decat cu consimtamantul lor expres. iar acesta face dovada ca ar fi avut mijloace de stingere a datoriei. precum si uzufructul asupra unor imobile. daca dreptul de proprietate al constituientului este sub conditie suspensiva sau rezolutorie. 52) Garantarea obligaţiilor. ipoteca trebuie sa fie specializata sub un dublu aspect. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unei ipoteci. conditii privind persoana constituientului: cel ce o constituie trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu. constand dintr-un drept real accesoriu asupra unui imobil al debitorului. compensatia opusa de catre fidejusor creditorului. Ipoteca Ipoteca este o garantie reala. cand din culpa creditorului. Stingerea fidejusiunii-Se stinge – in mod indirect. fidejusorul nu ar mai avea posibilitatea sa dobandeasca prin plata datoriei principale privilegiile si ipotecile de care beneficia creditorul (cazul neglijentei creditorului care nu a conservat garantiile care asigurau creanta principala). Iar. confuziunea intre patrimoniul creditorului si al fidejusorului. Nu se va stinge fidejusiunea cand plata a fost facuta nu de catre debitor. ci numai de asigurarea opozabilitatii si a rangului 149 .

11/1996 (cu toate modificarile sale) privind executarea creantelor bugetare). in acest caz. chiar daca a fost platita o parte din datorie si chiar daca. are dreptul sa culeaga fructele ca orice proprietar. are dreptul de a instraina imobilul ipotecat. ei putand achizitiona imobilul ipotecat sub conditia de a-l prelua cu tot cu sarcina ce-l greveaza. inscriptiile ipotecare conserva dreptul de privilegiu si de ipoteca in curs de 15 ani din ziua in care s-au facut inscriptiile (dupa aceasta data efectul lor incetand daca nu au fost prelungite – pentru ca inscriptia reinnoita sa-si pastreze rangul initial. dar. daca obligatia principala este afectata de modalitati (termen. ceea ce inseamna ca ipoteca nu va fi opozabila si nu va capata rang decat din momentul inregistrarii sale regulate. la scadenta daca debitorul nu onoreaza creanta. publicitatea consta in inscrierea ipotecii in cartea funciara de la judecatoria din raza teritoriala a caruia se afla situat imobilul. in caz de executare silita. etc) si ipoteca va fi la randul ei va fi afectata de acestea. inundatii. este necesar sa se indice inscriptia primitiva). astfel: partile incheie un contract de ipoteca dupa care se prezinta cu acesta la notariat personal (sau prin mandatari cu procura speciala si autentica). cum ipoteca este folosita cel mai adesea la vanzarile/creditele pe termen mijlociu sau lung. in caz de partaj a unui imobil ipotecat. iar cei de rangul I creditorilor cu inscriptii ulterioare. dupa verificarea actelor) prin incheiere inscrierea ipotecii in registrul de carte funciara.de preferinta ale ipotecii. ipoteca continua sa existe asupra intregului imobil.. pot aparea evenimente neprevazute (ex:incendiu. imobilul se va stramuta catre noul dobanditor. AVANTAJE: creditorul ipotecar are dreptul de a urmari imobilul ipotecat in mana oricui s-ar gasi acesta. Pe baza actelor autentificate. nerespectarea formei autentice a contractului de ipoteca duce la nulitatea absoluta a acestuia. EFECTE: se constituie un drept de creanta a creditorului numai asupra bunurilor imobile (sau imobile prin destinatie) ale debitorului. grevat de ipoteca constituita asupra lui. In raport cu creditorul: are un drept de urmarire a imobilului in mana oricui s-ar afla. cu OG nr. rangul capatandu-se din momentul in care inscrierea a fost facuta in mod valabil. creditorul poate cere executarea silita (in cf. Deci. a unei cereri si a unei taxe de timbru judiciar judecatorul delegat cu tinerea cadastrului va dispune (binenteles. 150 . in raport cu debitorul: acesta pastreaza detentia imobilului ipotecat. conditie. cheltuielile privind inregistrarea si asigurarea imobilului ipotecat sunt in sarcina debitorului (imprumutatului). in acest interval. nerespectarea formalitatilor de publicitae este sanctionata cu nulitatea inscrierii. imobilul trece in lotul unuia dintre copartasi (acesta va trebui sa suporte urmarirea pentru intreaga datorie. ipoteca are aceeasi soarta ca si principalul – “accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaza principalul). ipoteca nu constituie o indisponibilizare. etc creditorii ipotecari sunt preferati celor chirografari. faliment. In raport cu tertii dobanditori ai imobilului ipotecat: fata de acestia. RISCURI/DEZAVANTAJE: fiind o obligatie accesorie obligatiei principale garantate. are un drept de preferinta fata de ceilalti creditori (luandu-se in calcul rangul ipotecii). intrucat garantia este incorporata in imobil). pana la plata ultimei rate scadente.

iar polita de asigurare sa fie emisa pe numele beneficiarului ipotecii. Obligatiile geratului: va fi obligat a indemniza pe gerant pentru toate cheltuielile necesare utile pe care le-a facut. Obligatiile gerantului: obligatia de a continua gestiune inceputa pana ce gerantul sau mostenitorii sai vor fi in masura sa o preia. etc) care sa diminueze (uneori chiar substantial) sau chiar sa duca la disparitia bunului imobil asupra careia este constituita ipoteca. geratul sa fie complet strain de operatia pe care gerantul o savarseste in interesul sau. 53) Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane ). in limita maririi. sa fie utila geratului sa-i fie folositoare ( sa se evite o pierdere patrimoniala). fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic. regulile cu privire la actelel juridice. de a da socoteala gerantului cu privire la operatiile efectuate.acte juridice ( plata unor taxe si impozite ) actele de gestiune nu trebuie sa depaseasca limitele unui act de administrare. in efectuarea actelor de gestiune sa depuna diligenta unui bun proprietar. Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane. Este o operatie ce consta in aceea ca o persoana intervine. Gerarea se face fara stirea proprietarului. Gerantul nu trebuie sa indeplineasca vreo conditie de capacitate.acte materiale ( repararea unui bun al geratului ). Persoana care intervine este -.cutremure. Capacitatea partilor-Gerantul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. gerant Persoana pentru care se actioneaza este -. intotdeauna bunul ipotecat trebuie sa fie asigurat la o societate de asigurari. . Codul Civil in vigoare nu prevede un text pentru consacrarea principiului restituirii imbogatirii fara justa cauza. Actiunea prin care se pretinde restituirea se 151 .gerantul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altuia. De aceea. fata de terti gerantul va fi tinut sa execute toate obligatiile decurgand din actele incheiate in numele siu de gerant Proba gestiunii intereselor altei persoane Faptele materiale pot fi dovedite prin orice mijloc de proba Faptele juridice ( acte juridice ) -. atitudinea partilor fata de actele de gestiune -. prin fapta sa voluntara si unilaterala si savarseste acte materiale sau juridice in interesul altei persoane. Desi din acest fapt juridic se naste obligatia pentru cel care isi vede marit patrimoniul sau de a restitui. Actele de gestiune trebuie sa fie efectuate cu intentia de a-l obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor. gerat Conditiile gestiunii: obiectul gestiunii: . fara a fi primit mandat din partea acesteia. catre cel care si-a diminuat patrimoniul. modalitatea greoaie de constituire (ca timp si formalitati ce trebuiesc indeplinite). 54) Îmbogăţirea fără justă cauză. gestiunea -.

partajul de ascendent se realizeaza sub autoritatea si cu vointa ascendentilor despre a caror mostenire este vorba .) si partajarea bunurilor care fac parte din rezerva succesorala prin vointa dispunatorului . iar pe de alta parte. adica printr-un contract. In ambele sale forme. neintelegerile dintre mostenitori sau inconvenientele partajului judiciar. Dat fiind caracterul de exeptie al partajului de ascendent. nu poate fi revocata unilateral de donator. Spre deosebire de partajul obisnuit. 965 alin. micsorarea unui patrimoniu. dreptul cutumiar francez si in legiuirile premergatoare Codului civil roman . acesta trebuie sa rezulte in mod neechivoc din actul care se pretinde ca il contine. justificandu-se prin necesitatea de a elimina. 794 C. Partajul de ascendent se poate realiza atat prin donatie (donatiepartaj). civ. Efectele imbogatirii fara justa cauza: cel care si-a marit patrimoniul nu poat fi obligat sa restituie decat in masura cresterii patrimoniului sau. repartizarea bunurilor sale intre copiii sau descendentii lui (art. 794 si urmat. civ. Ele isi au originea in dreptul roman. in practica noastra judiciara si in doctrina. civ.). in lipsa lor un asemenea partaj neputand fi facut intrucat s-ar contraveni regulilor de drept comun care prohibesc pactele asupra succesiunilor nedeschise (art. pe cat este posibil. cat si prin testament (testament-partaj). 2 C. Daca ambele forme au in comun efectul de a atribui individual comostenitorilor bunurile dispunatorului asemenea unui partaj la data decesului acestuia. actio de in rem verso. asa cum s-a facut. fie prin hotarare judecatoreasca. care se realizeaza fie prin acordul coindivizarilior. caci astfel s-ar imbogati fara just temei 55) Împărţeala de ascendent. inainte de a fi indivize intre mostenitorii sai”. civ. existenta unei legaturi de cauzalitate intre sporirea unui patrimoniu si diminuarea celuilalt. cel care si-a micsorat patrimoniul nu poate pretinde mai mult decat diminuarea patrimoniului sau.Dispozitiile legale referitoare la partajul de ascendent (art. testamentul-partaj este un act de formatie unilaterala esentialmente revocabil. Partajul de ascendent este actul prin care tatal sau mama ori alt ascendent face in avans. ci cel mult a existentei unor donatii ordinare 152 . adica printr-un act juridic unilateral mortis causa (art.numeste -. Uneori. Conditiile: marirea unui patrimoniu.) sunt de exceptie. simplul fapt ca parintii au inzestrat pe fiecare din copiii lor cu ocazia casatoriei neputand duce la concluzia existentei unei donatii-partaj. 795 alin. partajul de ascenedent este un act mixt. fiind un contract. act juridic intre vii de formatie bilaterala. 1 C.). C. acest element este cu totul neglijat. se poate realiza numai cu acordul donatarului. in timpul vietii. inexistenta unui temei juridic al maririi unui patrimoniu pe seama altuia. pe de o parte. care combina regulile partajului cu cele ale donatiei sau testamentului. ele difera insa esential prin faptul ca in timp ce donatia-partaj. Este un act a carui carcteristica principala este ca ascendentul „imparte bunurile sale.

. ci doar anticipeaza asupra succesiunii viitoare a dispunatorului. la garantia reciproca pentru tulburari si evictiuni pe care si-o datoreaza coindivizarii ulterior partajului. dar numai in masura in care sarcinile nu sunt mai oneroase decat emolmentul . Persoanele care pot beneficia de donatia-partaj. nu mostenitori . in limitele cotitatii disponibile. dar care sub anumite aspecte apare ca o liberalitate (donatie) . 794 C. fie chiar prin donatia-partaj. sau sa renunte la mostenire. Este indiferent daca legatura de rudenie este legitima (din casatorie). numai ca aceasta donatie este una obisnuita chiar daca dispunatorul a caracterizat-o ca donatie-partaj. avand asadar vocatie utila. iar nu vointa descendentilor. privilegiile neputand rezulta decat din lege . iar privilegiul pentru plata eventualelor sulte este cu totul exclus. in lipsa unei stipulatii exprese.. de pilda.). 795 alin. donatia-partaj are ca finalitate sau functie principala repartizarea bunurilor dispunatorului intre descendentii sai care pot si vor sa vina la mostenirea sa legala. C. Pot face donatii-partaj doar „tatal. Este vorba despre un partaj care nu poarta asupra unei succesiuni deschise. O astfel de donatie nu intra sub incidenta dispozitiilor art. nu pot decat sa se supuna celei dintai.Primordiala in cazul donatiei-partaj este vointa ascendentului sub autoritatea caruia se face repartizarea bunurilor succesorale. procurand un avantaj descendentilor. Ea presupune cu necesitate cel 153 . Un unchi. ascendentul poate favoriza pe unul sau altul dintre descendentii sai facandu-i liberalitati preciputare -. partajul il face insusi ascendentul. poate face donatii in favoarea nepotilor sai de frate. dar care nu comporta doar o simpla liberalitate. copiii gratificati prin donatia-partaj nu pot fi in timpul vietii dispunatorului decat donatari. o donatie-partaj cu sarcini intruneste aceasta conditie. indiferent daca rudenia rezulta din casatorie. in cadrul careia va fi luat in considerare ca atare . nefiind nedemni sau renuntatori. nepotii nefiind asadar obligati. civ.). 794 C. Astfel. realizand un partaj anticipat intre acestia. nu si alte persoane cum ar fi descendentii sau colateralii. Asadar. iar nu descendentii mostenitori sub medierea acestuia .Donatia-partaj este un contract (act juridic intre vii) prin care un ascendent dispune irevocabil cu titlu gratuit in timpul vietii de toate sau o parte din bunurile sale prezente in favoarea tuturor copiilor sau descendentilor sai in considerarea drepturilor succesorale ale acestora. civ. dianfara casatoriei sau din adoptie . 1 C. Donatia-partaj este asadar un act cu natura mixta. daca vor sa mosteneasca. civ. care in esenta sa este un partaj. care. Desi. Persoanele care pot face o donatie-partaj.Succesiunea nu se poate deschide decat la decesul lui de cujus. Beneficiari ai donatiei-partaj nu pot fi decat copiii sau ceilalti descendenti ai dispunatorului (art. Dispunatorul trebuie sa aiba capacitatea de a face liberalitati conform dreptului comun. De aceea. civ. ci mai cu seama elemente de anticipatie succesorala care isi vor produce toate efectele la data decesului dispunatorului . mama si ceilalti ascendenti” (art. in masura in care nu li se incalca rezerva. Cu alte cuvinte. este vorba de un act care in forma este o donatie (art. chiar daca dispunatorul a prevazut contrariul.). fie separat -. Fara indoiala ca elementul de liberalitate nu poate lipsi. 794 si urmat. bivalenta. nelegitima (dinafara casatoriei) sau din adoptie.

ci si de cele comune. 797 alin.). cat si de cei care mostenesc prin reprezentare.Imparteala poate avea ca obiect toate bunurile dispunatorului sau doar o parte. Aceasta dispozitie legala se explica prin incompatibilitatea care exista intre caracterul irevocabil al oricarei donatii. cuprinde bunuri care prin natura si valoarea lor ar asigura drepturile succesorale ale mostenitorului omis . o donatie-partaj intre un descendent si un tert (fie el descendent in grad mai indepartat. civ. ci chiar si de ceilalti descendenti (art. fie o persoana fara legatura de rudenie cu dispunatorul) este de neconceput. 796 C. 1 C. Avantajul incontestabil al donatiei-partaj conjunctive este acela ca parintii pot dispune nu numai de bunurile proprii. Donatia-partaj poate avea ca obiect doar bunurile asupra carora ascendentul dispunator este unic proprietar la momentul incheierii actului. civ. descendentii trebuie sa aiba capacitatea de a primi liberalitati la momentul incheierii actului.). ci si rezerva mostenirii.putin doi descendenti care vin efectiv la mostenire. Donatia-partaj poate cuprinde nu numai cotitatea disponibila.Nulitatea pentru omisiunea unui descendent este incidenta chiar daca la data deschiderii mostenirii masa succesorala. in actuala configuratie a textelor Codului nostru civil. 797 alin. In acest din urma caz.) . Destinata sa inlocuiasca partajul care ar fi trebuit facut dupa decesul ascendentului. motiv pentru care actul prin care ascendentul imparte bunurile sale intre fiii sai si copiii acestora fara a fi intrunite conditiile reprezentarii nu este decat o donatie ordinara . cum se intampla in cazul donatiilor obisnuite. pe langa bunurile care au format obiectul donatiei-partaj. respectand partea ce revine fiecarui descendent din aceasta Bunurile sotilor obiect al unei donatii-partaj conjunctive. pot fi beneficiare ale donatiilor ordinare. bunurile neincluse in actul de partaj se vor transmite in indiviziune la mostenitori urmand a fi impartite intre acestia potrivit regulilor dreptului comun (art. Constarea nulitatii poate fi ceruta nu numai de descendentul omis.Donatia-partaj care nu cuprinde pe toti descendentii cu vocatie utila la mostenire la momentul deschiderii acesteia este nula (art. fara luarea in considerare a nedemnilor sau renuntatorilor. civ. in limitele cotitatii disponibile. dar. deci si a donatiei-partaj. fiecare parinte este considerat a fi contribuit la formarea loturilor copiilor in proportie egala din 154 . 795 alin. Este vorba atat de descendentii care vin la mostenire in nume propriu. civ. donatia-partaj trebuie sa se refere chiar la cei care au dreptul de a participa la partajul pe care il inlocuieste. 2 C. Ca urmare a acestei operatiuni. iar nu si bunurile viitoare (art. lucru pe care nici unul nu l-ar putea face fara acordul celuilalt. nu pot fi beneficiare ale donatiei-partaj . 2 C. momentul la care se raporteaza indeplinirea acestei conditii fiind acela al deschiderii mostenirii . Bunurile prezente. si bunurile viitoare intrucat nu depinde decat de vointa donatorului sa manevreze de o asemenea maniera incat sa nu dobandeasca aceste bunuri si in acest fel sa revoce donatia . Practica judiciara si doctrina admit posbilitatea ca o donatie-partaj sa fie facuta impreuna de mama si tata in favoarea copiilor comuni.).Persoanele dinafara sferei descendentilor dispunatorului. Pentru a putea beneficia de donatiapartaj. act care este cunoscut sub denumirea de donatie-partaj conjunctiva .

ansamblul bunurilor distribuite, chiar daca un anume copil a primit bunuri numai de la mama, iar un altul numai de la tata . Daca exista copii care nu sunt comuni, donatia-partaj conjunctiva facuta de cei doi soti in favoarea acestora nu poate sa aiba ca obiect decat bunuri care apartin parintelui sau, iar nu si celuilalt sot, fata de care nu are vocatie succesorala .Donatia-partaj conjunctiva cu rezerva dreptului de uzufruct in favoarea sotului donatar si cu clauza continuarii uzufructului in persoana sotului supravietuitor este valabila, caci nu este vorba de transmiterea unui uzufruct viager stins prin moartea titularului sau (art. 557 C. civ.), ci despre un al doilea uzufruct, distinct de cel dintai, care se naste la data decesului primului titular si care constituie o donatie de bunuri viitoare (valabila intre soti). Bunurile indivize obiect al donatiei-partaj cumulative. Adesea, dupa decesul mamei sau tatalui, averea succesorala ramane in indiviziune intre parintele supravietuitor si copiii sai. Parintele supravietuitor nu va putea face o donatiepartaj in privinta acestor bunuri intrucat nu-i partin in exclusivitate. Practica judiciara franceza si doctrina admit insa validitatea unei asemenea operatiuni cu conditia de a fi acceptata de toti copiii, aceasta incluzand, pe de o parte, un partaj amiabil (in privinta bunurilor provenind din patrimoniul parintelui predecedat), iar pe de alta parte o donatie-partaj (in privinta bunurilor apartinand parintelui supravietuitor),aceasta fiind cunoscuta sub denumirea de donatie-partaj cumulativa . Actul in discutie alcatuieste un ansamblu indivizibil, astfel incat daca acesta nu este valabil in privinta partajului succesiunii deschise, cade intreaga operatiune, fara ca partajul anticipat al mostenirii parintelui supravietuitor sa ramana in vigoare . Donatia-partaj cumulativa poate fi facuta nu numai de parintii casatoriti, ci si de cei necasatoriti (divortati sau care nu au fost casatoriti niciodata). Bunurile care au format obiectul unor donatii anterioare. Bunurile care au format obiectul unor donatii anterioare pot forma in anumite conditii obiectul unei donatiipartaj. Astfel, bunurile care au format obiecul unei donatii raportabile (nepreciputare) pot forma obiectul unei donatii-partaj, dar numai intrucat sunt facute in favoarea donatarului si cu acordul acestuia. Prin natura lor donatiile raportabile sunt destinate sa se reintoarce in masa succesorala la decesul dispunatorului, fiind supuse impartelii conform regulilor mostenirii ab intestat. Nu exista insa nici o piedica legala ca ascendentul sa includa bunul formand obiectul unei asemenea donatii intr-o donatie-partaj ulterioara, cu consecinta ca prin aceasta descendentul-donatar va fi scutit de raport, la data deschiderii mostenirii bunul revenindu-i ca efect al partajului facut de ascendent in timpul vietii prin donatia-partaj . Divizarea reala prin vointa donatorului. Donatia-partaj, asa cum o arata chiar denumirea ei, implica in mod necesar o impartire a bunurilor intre descendenti facuta de donatorul-ascendent cu acordul acestora. Actul prin care ascendentul dispune in favoarea descendentilor sai cu titlu gratuit in ideea de a-i gratifica, dar lasand grija impartelii in seama acestora, nu este o donatie-partaj, ci, in lipsa repartizarii specifice partajului, o donatie ordinara . De asemenea, actul prin care parintele se limiteaza sa gratifice pe fiecare din copiii sai cu o cota-parte indiviza dintr-un imobil, in lipsa 155

repartizarii individuale, nu poate fi o donatie-partaj, ci o donatie ordinara . Criteriul de delimitare a donatiei-partaj fata de donatia ordinara este intentia ascendentului de a proceda la un aranjament de familie global, chiar daca nu se face expres referire la dispozitiile art. 794 C. civ. si chiar daca nu este cuprins intr-un act unic, ci in acte distincte, cu conditia ca din acestea sa rezulte vointa ascendentului de a le privi ca indisociabile si deci indivizibile . Compunerea loturilor. In privinta componentei loturilor atribuite descendentilor, donatorul nu este constrans de regula care rezulta din dispozitiile art. 741 alin. 1 C. civ., conform careia la partaj (este vorba de partajul obisnuit facut dupa deschiderea mostenirii) „trebuie sa se dea… aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare”, recunoscandui-se dreptul de a alcatui loturile cum crede de cuviinta . Modelul partajului de ascendent este partajul voluntar, iar nu partajul judiciar, astfel incat, lasand la o parte faptul ca si in cazul partajului judiciar principiul egalitatii in natura este susceptibil de nuantari (supra nr. 717), ascendentul are libertate in fixarea componentei loturilor, admitandu-se ca atribuirea in intregime a unui domeniu agricol unuia dintre copii cu obligatia de a plati celorlalti copii ai dispunatorului sultele corespunzatoare -; stabilite de dispunator, indiferent daca sunt platibile in timpul vietii acestuia sau dupa decesul lui - este o donatie-partaj, iar nu o donatie ordinara cu sarcini . Solutia nu poate fi insa dusa pana la extrem, in sensul ca atunci cand interesul economic al pastrarii integritatii imobilelor ori exploatatiilor agricole sau comerciale nu este in joc, iar ascendentul detine mai multe imobile, principiul egalitatii partajului in natura redevine aplicabil .Ascendentul donator, in limitele cotitatii disponibile a mostenirii, poate favoriza pe unul sau altul dintre copiii sai atribuindu-i bunuri de valoare mai mare decat celorlalti. Daca limitele cotitatii disponibile sunt depasite, ceilalti copii pot cere reductiunea liberalitatii in conditiile dreptului comun (art. 798 C. civ.) . Aplicarea dreptului comun. Conform dispozitiilor art. 795 alin. 1 C. civ., donatia-partaj trebuie sa intruneasca din punctul de vedere al formei „conditiile si regulile prescrise pentru donatiunile intre vii”. Asadar, in principiu, sub sanctiunea nulitatii, ea trebuie sa fie incheiata in forma autentica (art. 813 C. civ.), iar daca se refera si la bunuri mobile, trebuie sa fie intocmit si un stat estimativ semnat de donator si donatari (art. 827 C. civ.). Acceptarea donatarilor trebuie sa fie expresa si facuta prin act autentic notificat donatorului inaintea deschiderii mostenirii (art. 814 C. civ.) . Se recunoaste, nu fara oarecare retinere, ca, prin exceptie, in cazurile si conditiile admise in dreptul comun, forma autentica nu este ceruta daca este vorba de donatii sub forma darului manual, a donatiei deghizate si a donatiei indirecte .In cazul in care un partaj de ascendent nul absolut pentru vicii de forma este executat in cunostinta de cauza de descendenti, acestia nu mai pot reveni cerand constatarea nulitatii absolute, actul nul fiind ratificat conform dispozitiilor art. 1167 alin. 3 C. civ. .Raporturile intre donatorul-ascendent si donatarii-descendenti Efectele sunt cele ale unei donatii obisnuite. Donatia-partaj produce intre ascendentul-donator si descendentii-donatari efectele unei donatii 156

obisnuite. Ea comporta in primul rand transferul irevocabil al bunurilor care formeaza obiectul ei din patrimoniul donatorului in patrimoniul fiecarui donatar, conform stipulatiilor actului. Transferul se realizeaza in principiu imediat, dar el poate fi amanat prin stipularea unui termen suspensiv . Descendentii donatari pot dispune liber de bunurile transferate prin donatia-partaj in patrimoniul lor . Afara de cazul unei clauze de reintoarcere conventionala stipulata in act (art. 825 C. civ.), decesul unuia dintre donatari inaintea donatorului nu atrage caducitatea atribuirii, drepturile acestuia transmitandu-se pe cale succesorala la mostenitorii sai . Ca orice donatie, donatia-partaj poate fi revocata pentru ingratitudine (art. 830 C. civ.) si pentru neindeplinirea sarcinilor (art. 831 C. civ.). Revocarea pentru survenienta de copii este exclusa intrucat chiar prin ipoteza doatia-partaj presupune ca donatorul are descendenti la data incheierii actului. Transmisiunea este individuala, donatia-partaj neantrenand in nici un fel deschiderea mostenirii. Ascendentul-donator, chiar daca include in act toate bunurile care le detine la data incheierii acestuia, nu-si instraineaza descendentilor patrimoniul sau, acesta fiind inalienabil prin acte intre vii, ramanand tinut personal la plata datoriilor fata de creditorii sai actuali si viitori, chiar daca a impus descendentilor sai plata lor cu titlu de sarcina a liberalitatii . Donatia-partaj poate fi atacata cu actiune pauliana de creditorii ascendentului-donator, fara a fi obligati a dovedi complicitatea descendentilor-donatari la frauda, sub acest aspect actul fiind tratat ca o liberalitate si nu ca un partaj, acesta din urma neputand fi atacat cu actiune pauliana .Raporturile dintre desecendentii-donatari-Efectele sunt cele specifice unui partaj. Chiar din momentul incheierii actului, descendentii-donatari sunt considerati copartajanti, dar nu ai succesiunii, care inca nu s-a deschis, ci ai bunurilor incluse in donatia-partaj .In aceasta calitate, afara de cazul unei stipulatii contractuale contrarii, ei isi datoreaza garantia pentru evictiune, astfel incat daca unul dintre ei este evins de catre un tert, pierderea va fi suportata nu numai de catre donatarul evins, ci de toti (inclusiv donatarul evins) in proportia drepturilor ce le revin din succesiune. De asemenea, plata sultelor stipulate in actul de donatie-partaj sau a indeminizatiei de evictiune sunt garantate intre donatarii-descendenti de privilegiul copartajantului (art. 1737 pct. 3 C. civ.) asupra imobilelor cuprinse in actul de dispozitie. Dupa deschiderea mostenirii dispunatorului-Donatarii-descendenti devin mostenitori ai defunctului. Odata cu decesul donatorului-ascendent, se deschide succesiunea acestuia, iar donatariidescendenti devin mostenitori ai acestuia, fiind considerati ca au mostenit direct de la acesta bunurile care le-au fost atribuite prin donatia-partaj, fara sa fi fost nici un moment in indiviziune in privinta lor. Bunurile care nu au fost incluse in donatia-partaj se transmit acelorasi mostenitori in stare de indiviziune, fiind supuse partajului in conditiile dreptului comun. Partajul de ascendent, care pana la data deschiderii mostenirii anticipa doar drepturile succesorale ale descendentilor, devine din acest moment efectiv. Din aceasta situatie decurg o serie de consecinte. In primul rand, bunurile cuprinse in donatia-partaj nu sunt supuse 157

raportului, caci aceasta „fiind o operatiune preliminara partajului prin faptul ca tinde la constituirea masei partajabile”, este lipsit de obiect in cazul analizat, partajul fiind deja realizat prin vointa ascendentului . In al doilea rand, bunurile donate, in lipsa de stipulatie contrara, sunt considerate ca un avans in contul mostenirii viitoare, iar nu ca o liberalitate preciputara, astfel incat se imputa mai intai asupra rezervei si numai pentru diferenta, daca exista, asupra cotitatii disponibile a mostenirii .In al treile rand, ca mostenitori ai defunctului, descendentii-donatari sunt tinuti la plata pasivului succesoral in conditiile dreptului comun. Donatarii-descendenti pot renunta la mostenirea defunctului, caz in care pierd calitatea de mostenitori, nemaifiind tinuti la plata pasivului, iar donatia primita se va imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii, fiind supusa reductiunii in masura in care depasesete limitele acesteia. Reductiunea donatiei-partajDin dispozitiile art. 798 C. civ. rezulta ca in cazul in care la deschiderea mostenirii se constata ca prin donatia-partaj sau printr-un alt act „vreunul din acei intre care s-au impartit bunurile s-ar gasi vatamat in partea sa legitima”, imparteala de ascendent „se poate ataca”. Avand in vedere dispozitiile de ordine publica referitoare la rezerva, textul vrea sa spuna ca donatia-partaj este supusa actiunii in reductiune atunci cand la deschiderea mostenirii se constata ca unuia sau altuia dintre descedentii copartajanti i s-au incalcat drepturile referitoare la rezerva. Stabilirea rezervei si a cotitatii disponibile. Ascendentul are libertatea deplina de a gratifica pe unul sau altul dintre descendentii sai mai mult decat pe ceilalti, dar aceasta numai in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. Calculul rezervei si al cotitatii disponibile se face prin raportare la masa de calcul unica rezultata din reunirea fictiva a donatiei-partaj la activul net al mostenirii, alaturi de celelalte donatii facute de defunct, nepunandu-se in nici un caz problema existentei a doua mase de calcul (una incluzand bunurile cuprinse in donatia-partaj si alta cuprinzand celelalte bunuri lasate de defunct) .Imputarea bunurilor primite prin donatie-partaj. Dupa stabilirea masei de calcul in raport cu care se stabilesc rezerva si cotitatea disponibila a mostenirii, problema care se pune este aceea a imputarii bunurilor donate, adica daca se vor calcula asupra rezervei sau asupra cotitatii disponibile. In principiu, bunurile donate se vor imputa asupra rezervei celor gratificati (supra nr. 768), afara de cazul unei clauze de preciput, caz in care se vor imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii. Daca un descendent-donatar renunta la mostenire, bunurile donate acestuia se vor imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii, acesta pierzand calitatea de mostenitor si, deci, si de rezervatar.. Complinirea rezervei. Daca unul sau altul dintre descendentii-donatari nu a primit prin donatia-partaj cota corespunzatoare rezervei sale (lucru care, subliniem din nou, se poate stabili doar la data decesului dispunatorului), pentru complinirea rezervei acesta are dreptul in primul rand la un drept care se inrudeste cu un „drept de prelevare” asupra bunurilor ramase nepartajate la decesul dispunatorului si numai daca acestea nu sunt suficiente poate solicita reductiunea liberalitatilor preciputare facute prin donatia-partaj . Faptul de a fi participat si el la donatia-partaj nu poate fi opus descendentului158

donatar pentru a-i paraliza dreptul de complinire a rezervei deoarece, pe de o parte, nimeni nu poate renunta la rezerva sa inaintea deschiderii mostenirii , iar pe de alta parte rezerva nu poate fi stabilita decat in raport cu situatia patrimoniului defunctului de la data deschiderii mostenirii, iar nu cu cea de la data donatiei-partaj. Actiunea regelementata de art.798 C. civ. este o actiune in reductiune, care nu duce la anularea donatiei-partaj, ci doar la retrangerea liberalitatilor care incalca rezerva descendentului-reclamant. Ea nu poate fi primita daca bunurile donate supuse reductiunii au pierit fara culpa donatarului si acesta nu aprimit nici o indemnizatie care sa compenseze pierderea . Partajul de ascendent, asa cum rezulta din dispozitiile art. 795 C- civ., poate fi facut nu numai prin donatii intre vii, ci si prin testament. Spre deosebire de donatia-partaj, testamentul-partaj este un act juridic unilateral mortis causa, revocabil, prin care un ascendent face intre copiii sai distribuirea si partajul bunurilor pe care le va lasa la moartea sa . Testamentul-partaj se aseamana cu testamentul obisnuit pana la identificare in privinta formelor si conditiilor de capacitate ale dispunatorului, dar se deosebeste de acesta in privinta continutului sau intrucat menirea lui principala nu este de a institui legatari, adica de a gratifica preciputar anumite persoane, ci de a repartiza bunurile ascendentului intre descendentii sai care vin la mostenire in temeiul vocatei lor legale, iar nu testamentare . Aceasta nu inseamna insa ca dispunatorul, in limitele cotitatii disponibile, nu ar putea favoriza pe unul sau pe altul dintre descendentii sai in dauna celorlalti, ceea ce inseamna ca nu i se poate nega radical posibilitatea de a constitui si un instrument devolutiv, iar nu doar de repartizare a bunurilor succesorale . Ca si donatia-partaj, testamentul-partaj poate avea o natura ambivalenta. Persoanele care pot face si persoanele care pot beneficia de testamentulpartaj. Trimitere. Testamentul-partaj poate fi facut de aceleasi persoane care pot face donatiipartaj, iar beneficiari ai acestuia pot fi aceleasi persoane care pot primi donatii-partaj. Bunurile care pot forma obiectul testamentului-partaj. Testamantul-partaj poate avea ca obiect nu numai bunurile prezente ale dispunatorului, ci si bunurile viitoare, pe care acesta le va dobandi pana la deschiderea mostenirii. Testatorul poate imparti doar o parte din bunurile sale, cele neimpartite transmitandu-se in indiviziune la descendentii sai, urmand a fi impartite potrivit dreptului comun. Obiect al testamentului-partaj nu pot fi decat bunurile aflate in proprietatea exclusiva a testatorului, nu si cele aflate in proprietate comuna, testatorul trebuind sa aiba libera dispozitie asupra bunurilor pentru a putea face impartirea acestora . De aceea, testamentul-partaj cumulativ este nevalabil . Un asemenea act nu poate fi realizat nici prin acordul ambilor soti, deoarece prohibitia testamenului conjunctiv (art. 857 C. civ.) se aplica si testamentului-partaj .Bunurile de care testatorul a dispus deja prin donatii preciputare nu pot fi incluse in testamentul-partaj, lucru care insa este posibil in privinta donatiilor nepreciputare (supuse raportului), care nu constituie decat avansuri in contul mostenirii . Repartizarea bunurilor. Elementul caracteristic al testamentului-partaj este repartizarea bunurilor succesorale intre 159

3 C. Fiind un act mortis causa.). ori accepta mostenirea si se supun vointei defunctului in privinta partajului. Bunul se 160 . Cererea de partaj trebuie sa arate persoanele. evaluarea acestora. civ. in timp ce acela care accepta mostenirea sub beneficiu de inventar va fi tinut la plata doar in limita bunurilor primite de la defunct. Efectele testamentuluipartaj. 56) Împărţeala moştenirii. pana la acest moment putand oricand fi revocat sau modificat de dispunator. De asemenea. descendentii defunctului culeg fiecare individual lotul sau cu titlu de mostenire legala si nu de legat . iar daca este cazul platii unor sulte. Noţiune. acceptand mostenirea legala si repudiind legatul sau invers. 1737 pct. pretinzand ca accepta mostenirea legala. 772) fiind aplicabile si in cazul testamentului-partaj. bunurile. partaj judiciar-pot cere partajul comostenitorii. descendentii nu pot face un act de renuntare sub cuvant ca renunta la testament si. condiţii. 798 C. vocatia lor la bunurile care compun loturile formate de defunct fiind legala. comostenitorii isi datoreaza garantia specifica pentru evictiune. civ. Reductiunea testamentului-partaj. partajul de ascendent realizat prin testament nu produce efecte decat la data deschiderii mostenirii. Mostenitorul care accepta mostenirea pur si simplu va fi tinut ultra vires hereditatis la plata datoriilor. regulile aplicabile donatiei-partaj in aceasta materie (supra nr. cat si pe cea testamentara. Ascendentul poate repartiza unui descendent anumite bunuri in natura. Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii de indiviziune prin transformarea dreptului la cote parti abstracte in drepturi de proprietate individuala asupra bunurilor din masa partajabila prin atribuirea mostenitorilor. ori renunta la mostenire si nu primesc nimic din aceasta . are dreptul la complinirea acesteia prin exercitarea actiunii in reductiune prevazuta la art. In privinta mostenirii care formeaza obiectul testamentului-partaj.descendentii defunctului prin vointa acestuia. Dupa decesul testatorului. Sub sanctiunea nulitatii (art. civ.. Forme: partaj amiabil. repartizarea trebuie sa cuprinda pe toti descendentii cu vocatie succesorala ai defunctului. obiect şi forme. acesta poate opta diferit. In cazul in care unul dintre descendentii defunctului primeste in lotul sau bunuri care nu acopera rezerva sa. 797 C. cu obligatia de a plati celorlalti sultele corespunzatoare . creditorii comostenitorilor. el poate accepta atat mostenirea legala. sa ceara o alta impartire. Este necesara capacitatea de exercitiu pentru a putea cere partajul. creditorii acestora beneficiaza de privilegiul prevazut la art. Daca testamentul-partaj (sau altul ordinar) contine si legate in favoarea unui descendent inclus la partaj. La repartizarea bunurilor ascendentul are libertate deplina in privinta repartizarii cutarui sau cutarui bun cutarui sau cutarui descendent. Efectul fiind acela al unui partaj. titlul de mostenitor. In principiu bunurile se atribuie in natura.

Imprumutul de consumatie este un contract prin care o persoana numita imprumutator transmite in proprietate unei alte persoane. Imprumutul de folosinta este un contract prin care o persoana numita comodant remite spre folosinta temporara unei alte persoane numite comodatar un lucru determinat cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura. Daca imprumutul are o valoare mai mare de 250 lei contractul se dovedeste cu inscrisuri. moartea comodatarului daca contractul a fost incheiat intuitu personae. Este necesara capacitatea specifica actelor de administrare. ar fi putut salva bunul inlocuindu-l cu un bun al sau sau daca ambele fiind in pericol a scapat lucrul sau. sa intrebuinteze bunul numai la destinatia determinata prin natura sa sau prin acordul partilor. lucrul a fost evaluat in momentul contractarii. numita imprumutat o catime de bunuri fungibile si consumptibile cu obligatia pentru imprumutat de a restitui la scadenta o cantitate egala de lucruri de acelasi gen si calitate.poate atribui unui coindivizar si acesta trebuie sa plateasca sulte celorlalti coindivizari. dar sunt anumite situatii in care riscurile sunt suportate de catre comodatar: intrebuintarea lucrului contrar destinatiei determinate. Riscul pieirii este suportat in principiu de catre comodant. reziliere. 58) Împrumutul de folosinţă. sa restituie lucrul la scadenta. Bunurile pot fi vandute prin licitatie iar sumele impartite intre coindivizari. plata despagubirilor generate de viciile lucrului. Atat imprumutatul cat si imprumutatorul trebuie sa aiba capacitatea ceruta pentru acte de dispozitie. Comodatul are ca obiect bunuri nefungibile deoarece trebuie restituite in integralitatea lor. Comodatarul este obligat sa conserve bunul. Comodatul este un contract real. Imprumutul de consumatie se stinge prin plata. prelungeste folosinta dupa scadenta. consensual. 57) Împrumutul de consumaţie ( propriu-zis). 161 . Imprumutul este un contract real si unilateral. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea sau pierea s-au produs fortuit. Comodantul are ca obligatii: restituirea cheltuielilor de conservare. esentialmente gratuit si unilateral. in individualitatea sa. in aceasi cantitate si de aceasi calitate. Imprumutatul are obligatia de a restitui la sacdenta lucruri de acelasi gen. Imprumutul cu dobanda care se stabileste la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de BNR diminuat cu 20%. Comodatul se stinge prin: restituirea lucrului.

care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. alineatul 1. insa cel mai tarziu de la implinirea termenului de garantie pentru aceste vicii ( art. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. si de aici drept drept consecinta – natura juridica a prescriptiei extinctive trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept. ale unei constructii incepe sa curga de la data descoperirii viciilor. a curgerii termenului de prescriptie. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. In concluzie. art.59) Începutul prescripţiei extinctive. Potrivit art. in functie de cauza de nulitate relativa ( art. pentru dreptul afectat de un termen suspensiv ori de o conditie suspensiva. 7. de drept. 8 din Decretul 167 / 1958 si art. Caracterele cauzelor de suspendare sunt : legale. 11 din Decretul 167 / 1958 ) Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. ale unei lucrari. regula generala. Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune ( in sens material ) si pentru a stabili natura juridica a prescriptiei extinctive. 2 din Decretul 167 / 1958 ). prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia ( ori putea ) sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea. Regulile speciale privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune: pentru pur si simplu. pe timpul cat dureaza situatiile. prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei ( art. alin. 7 alin. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data nasterii raportului juridic ( art.7 alin 3 din Decretul 167 / 1958 ). pentru dreptul civil. in cazul actiunii in raspundere pentru paguba cauzata prin fapta ilicita si in cazurile asimilate. limitative Cauzele de suspendare sunt enumarate in Decretul 167 / 1958 . prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru. se stinge prin prescriptie. sau de la expirarea termenului prevazut de lege ( art. 13-14. pe timpul cat 162 . Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. Prescriptia extinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept . prescriptia actiunii in anulabilitate incepe sa curga din momente diferite. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. 9 din Decretul 167 / 1958 ). 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. 12 din Legea 11 / 1991 ). iar potrivit art. Inceputul prescriptiei extinctive -Regula generala potrivit art. asupra obligatiei civile corelative. limitative prevazute de lege. prescriptia dreptului la actiune ? Pentru a raspunde la intrebare este necesar sa stabilim ce efect produce prescriptia extinctiva asupra dreptului subiectiv civil si pe cale de consecinta. 13 : “cursul prescriptiei se suspenda:cat timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere. inseamna a raspunde la intrebarea ce este.

prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. Pentru perioada anterioara cauzei. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. din momentul in care produce. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). Potrivit art. consta in reluarea cursului prescriptiei. in asa fel incat. iar acestea sunt puse pe picior de razboi. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni socotit de la inregistrarea reclamatiei”. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. este efectul precizat in art. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. apare necesar definirea acesteia :forta majora este un eveniment imprevizibil si insuportabil precum : cutremurul de pamant. prin urmare. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. 15 alin. Ulterior cauzei de suspendare. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. in esenta. in temeiul unui contract de transport sau prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii. din momentul in care el fusese blocat. pe toata aceasta perioada. 14 : intre parti sau tutore si si cei ce se afla sub ocrotirea lor. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. inundatia si altele. Pe durata cauzei de suspendare. actiunea sa fie 163 . 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “ Efectul special al suspendarii este reglementat de art.creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei. intre curator si acei pe care ii reprezinta precum si si intre orice alta persoana care. in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti. Cererea de chemare in judecata. In legatura cu cazul de forta majora. oprit. suspendarea nu produce nici un efect juridic. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. pana la rezolvarea reclamatiei administrate facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri sau restituiri. 16 din Decretul 167 / 1958 prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. 15 alin. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna.

6 alin 2. 60) Începutul şi conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. Caracterele juridice ale capacitatii de folosinta ale persoanei fizice. nejustificat. desi termenul de prescriptie a expirat. Repunerea in termen. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. Efectul repunerii in termeni Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. continut. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. cererea de chemare in judecata. 19 alin. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii Ca si in cazul suspendarii. adica inlaturata. sub toate aspectele: inceput. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele prescriptiei extinctive sunt stabilite de art. Nimeni nu poate renunta. ea consta in aptitudinea omului de a avea drepturi si obligatii. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. aceste drepturi si obligatii sunt civile. Potrivit art. In esenta. Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. posterior intreruperii. nu drepturi si obligatii in general.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majorat.admisa. in fond. 17 astfel “intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupt-o”. 5 D 31/1954. 2 art. nici in tot 164 . Acest caracter este consacrat legislativ in D 31/1954 art. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. din motive temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. incetare b) Generalitatea -. in tot sau in parte si nici obiect de instrainare. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa in alin. prescriptia este stearsa.Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii. a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ) Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . sunt : a) Legalitatea -. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. “Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii” In acest sens retinem: capacitatea de folosinta a persoanei fizice este o parte a capacitatii civile a omului. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. acest caracter se exprima prin aptitudinea generala si abstracta a omului de a avea toate drepturile si obligatiile civile c) Inalienabilitatea -. consta in insusirea acestei capacitati de a nu putea fi reglementata decat prin lege. presupune insusirea capacitatii de folosinta a persoanei fizice de a nu putea forma obiect de renuntare. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. printr-o hotarare definitiva.

D 31/1954 dispune in art 4 alin 1 “Capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor” . se dovedeste cu actul de stare civila care este “certificatul de nastere” D 31/1954 art 7 alin 2 prevede “Drepturile copilului sunt recunoscute.nici in parte la capacitatea de folosinta …. de 121 de zile. e) Egalitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. In acest sens D 31/1954 art 6 alin 1 dispune “Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta … decat in cazurile si conditiile prevazute de lege”. Dispozitiile de mai sus recunosc capacitatea de folosinta in favoarea copilului conceput. latura pasiva -. de aceea. rasa. ingradiri decat prin texte exprese de lege. Incapacitatile civile formeaza doua subdiviziuni: a) Ingradiri cu caracter de pedeapsa penala. ca data a conceptiunii poate fi considerata oricare zi din intervalul. copilul sa fie viabil Exceptia dobandirii cu anticipatie a capacitatii de folosinta indica drept data a acestei dobandiri data conceptiunii. copilul sa se nasca viu. Din aceasta categorie fac parte: pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. astfel “Timpul cuprins intre a treisuta si a sutaoptzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. reprezinta caracteristica capacitatii de folosinta de a nu i se putea aduce limitari. pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi (vezi art 53 din Cod 165 . pentru acesta). este stabilit de art 7 alin 1 din D 31/1954 “Capacitatea de folosinta incepe de la nasterea persoanei …”.” El se socoteste de la zi la zi. Acest continut cuprinde doua laturi: latura activa -.. nationalitatea. Aceasta data “a nasterii”. iar art 6 alin 1 “Nimeni nu poate fi lipsit de capacitatea de folosinta” Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. de la conceptiune. Astfel. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice consta tocmai in aptitudinea omului de a avea toate drepturile si obligatiile civile. D 31/1954 consacra expres acest caracter in art 4 alin 2 astfel “Sexul. insa numai daca el se naste viu” Cu privire la capacitatea succesorala a persoanei fizice. art 654 Cod civil prevede “Pentru a succede trebuie neaparat ca persoana ce succede sa existe in momentul deschiderii succesiunii” Copilul conceput se considera ca exista. Potrivit acesteia. Aceasta data nu poate fi stabilita cu exactitate. este nevoie sa fie intrunite doua conditii si anume: sa fie vorba de drepturile copilului (iar nu de obligatii. Pentru a se aplica exceptia dobandirii capacitatii de folosinta de la data conceptiunii (infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eyus agitur). legea noastra nu pretinde ca. ca regula -. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista. gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii” f) Universalitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice -. religia. cuprins intre a 300-a si a 180-a dinaintea nasterii copilului. acest caracter consta in insusirea capacitatii de folosinta de a fi recunoscuta. aptitudinea persoanei fizice de a avea obligatii civile Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice pot fi calificate ca incapacitati de drept civil. aptitudinea omului de a avea drepturi subiective civile. Dispozitiile mentionate trebuie coroborate cu prevederile art 61 Codul familiei care reglementeaza “timpul legal al conceptiunii”.” d) Intangibilitatea -. atribuita tuturor oamenilor. legiuitorul a instituit prezumtia timpului legal al conceptiunii.

se va stabili ca dată a morţii ultima zi a termenului după care se poate cere declararea judecătorească a morţii. dreptul muncii. cel dispărut este socotit că a murit la data stabilită în hotărâre. a dispoziţiilor 166 . prin testament.penal republicat. Instanţa judecătorească va putea rectifica data morţii stabilită potrivit dispoziţiilor prezentului articol. dreptul comercial. Aceasta incapacitate este preluata ad litteram in alin 1 al art 3 din L 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. de mai sus. teza a II a din Constitutie “Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor”. Ipoteze privind stabilirea datei morţii Din chiar enunţarea. cum ar fi cele din dreptul constitutional. art 64 si 71 Cod penal) b) Ingradiri cu caracter de pedeapsa civila -. 18 din acelaşi Decret nr. art 807 ”minorul de 16 ani poate dispune prin testament si numai jumatate din bunurile de care dupa lege ar dispune majorele”. 31/1954 prevede: „De îndată ce hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă. de o parte. sotul. de alta” Art 133 alin 3 Codul familiei “minorul (sub 14 ani) nu poate sa faca. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. care au tratat o persoana in boala de care moare. ce dansa a facut in favoarea lor in cursul acestei boli. 61) Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. în termenii următori: „Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia”. acele ingradiri ori incompatibilitati care sunt cunoscute in alte ramuri de drept. Incapacitati prevazute de Codul civil: art 806 “minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici intr-un fel…” prin donatie sau testament. 31/1954 – stabileşte şi sfârşitul acesteia. Regula încetării capacităţii de folosinţă – moartea persoanei Textul legal care reglementează începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice – art. art 703 si art 712. de bunurile sale. ofiterii de sanatate sau subofiterii (adica medici si farmacistii).” Aceleasi reguli sunt aplicabile si in privinta preotilor (vezi art 833. nu pot profita de dispozitiile intre vii sau testamentare. 1 din Decretul nr. art 1309 Cod civil) Incapacitati prevazute de Codul familiei Art 128 din Codul familiei “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore. dacă se va dovedi ca adevărată o altă dată”. 7 alin. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” Incapacitatea prevazuta de Constitutie si Legea 54/1998 Art 41 -. si minor. nici chiar cu incuviintare. ca fiind aceea a morţii. dispune in favoarea tutorelui sau. dreptul administrative. ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE I. art 810 “doctorii in medicina sau in chirurgie. art 809 “minorul de 16 ani nu poate. În lipsă de indicii îndestulătoare. II. Pentru declararea judecătorească a morţii persoanei fizice. Data morţii dispărutului se stabileşte potrivit cu împrejurările. in conditiile art 109 Codul familiei. In aceasta subcategorie intra si pedepsele civile stabilite in materie succesorala din Codul civil art 655. in aceasta sub categorie intra: decaderea din drepturile parintesti. art. 1307 alin 1. Nu trebuie asimilate ingradirilor din dreptul civil.

putându-se institui curatele. 16-21 din Decretul nr.ipoteza morţii constatate fizic. precum şi în raporturi civile (creditorii. . zi. din această hotărâre. 36-43 din Decretul 32/1954. În stabilirea felurilor declarării judecătoreşti a morţii trebuie pornit de la prevederile art. nu s-a întocmit un certificat constatator al morţii de către medici). fie pe baza declaraţiei făcute de persoana care anunţă. la starea civilă. completarea datei morţii se face fie pe baza datei trecute în actul medical constatator al morţii (când un asemenea act a fost întocmit de personalul medical). social-juridică. Această dată este înscrisă în actul de stare civilă care este actul de deces. în actul de stare civilă – actul de deces.în ipoteza morţii fizice constatate. fiind necesară declararea judecătorească a morţii. este trecută în rubrica corespunzătoare din actul de stare civilă. III. o rubrică specială este destinată tocmai datei morţii: an. este ipoteza morţii declarate pe cale judecătorească. În esenţă. Cel astfel declarat dispărut poate fi declarat mort. în cele două ipoteze de mai sus.ipoteza dispărutului. direct (prin examinarea cadavrului) . Intr-un prim înţeles. instituţia declarării judecătoreşti a morţii este justificată de nevoia. şi anume: . conform realităţilor. 31/1954: „Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. şi anume: . ţi anume data morţii. Într-o asemenea clarificare este interesată societatea însăşi. Esenţial de reţinut este că. a cărui moarte nu poate fi constatată direct. rămase definitive şi irevocabile. de asemenea prin hotărâre judecătorească dacă de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă au trecut patru ani. decesul persoanei (când. Declararea judecătorească a morţii Declararea judecătorească a morţii – precedată sau nu de declararea dispariţiei – este reglementată atât prin norme de drept substanţial ori material – art. Cel dispărut în cursul unor fapte de război. în sensul că data morţii. în ambele ipoteze. moştenitorii). expresia desemnează instituţia juridică având această denumire şi cuprinde ansamblul normelor menţionate mai sus. lună. două ipoteze. despre care nu se mai ştie dacă este sau nu în viaţă. Declararea morţii nu poate fi însă hotărâtă mai înainte de împlinirea unui termen de şase luni de la data afişărilor extrasului de pe hotărârea prin care s-a declarat dispariţia. a clarificării situaţiei persoanei dispărute. completarea datei morţii. este modul în care se ajunge la completarea rubricii menţionate. Ceea ce diferă.în ipoteza morţii declarate judecătoreşte. pe baza şi în conformitate cu care se eliberează certificatul de deces. deci. data încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice este aceeaşi. Ieşirea din starea de incertitudine ce planează asupra dispărutului presupune declanşarea mecanismului juridic al declarării judecătoreşti a morţii. 31/1954 – cât şi prin norme de drept procesual – art. În aceste acte de stare civilă. într-un accident de cale 167 . dacă a trecut un an de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă. dar sunt interesate şi persoanele cu care cel dispărut se află în raporturi de familie. justificare şi feluri Expresia „declararea judecătorească a morţii” este folosită în două sensuri.legale referitoare la data morţii persoanei fizice rezultă că legiuitorul a avut în vedere. 16 din Decretul nr. 1) Noţiune. se face pe baza hotărârii judecătoreşti declarative de moarte.

prin divizare totala (nu si partiala). Comasarea si divizarea sunt forme ale reorganizarii. Data ultimilor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă. 1 prevede că termenul de un an se calculează de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă. 16 alin. din redactarea art. 2) Declararea judecătorească a dispariţiei a) Condiţia de fond a declarării dispariţiei Condiţia de fond necesară pentru declararea dispariţiei este ca de la data ultimilor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă să fi trecut un an.sfarsitul calitatii de subject colectiv de drept civil. Dizolvarea. cererile privind declararea dispariţiei şi a morţii se soluţionează în primă instanţă de tribunale. Trebuie subliniat că. ea trebuie să aibă o durată minimă de un an şi. Ea rezultă. declararea judecătorească a morţii neprecedata de declararea dispariţiei. martori) din care rezultă.16 alin. fuziune). 62) Încetarea persoanei juridice. cu certitudine. Cauzele de dizolvare: art. si anume: . prin dizolvare Dizolvarea persoanei juridice . Moduri de incetare a persoanei juridice: prin comasare (absorbtie. aceasta este situaţia-excepţie. putându-se institui curatela. cu claritate. 31/1954: „Cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. Incetarea persoanei juridice. 1 din Decretul nr. de asemenea se face distincţia între hotărâri definitive nesusceptibile de apel şi hotărâri irevocabile nesusceptibile de recurs. poate fi declarat mort. ca fiind data ultimilor ştiri. fără a se mai declara în prealabil dispariţia sa. şi anume: . Din conţinutul acestui articol deducem existenţa a două feluri de situaţii în care intervine declararea judecătorească a morţii.cea în care există probe (înscrisuri. justifică. automat. într-un naufragiu sau într-o altă împrejurare asemănătoare care îndreptăţeşte a se presupune decesul.declararea judecătorească a morţii precedată de declararea judecătorească a dispariţiei. pe de altă parte. dacă a trecut cel puţin un an de la data împrejurării în care a avut loc dispariţia ”. sub aspect material. de fapt sunt doua moduri de incetare a persoanei juridice: prin reorganizare. aceasta este situaţia-regulă. această lipsă să facă să existe incertitudine asupra existenţei în viaţă a persoanei. Art. care este ziua ultimilor ştiri. În înţelegerea acestei condiţii este necesar de subliniat că. dacă a trecut un an de la data ultimilor ştiri din care rezultă că era în viaţă”. putem spune ca.ferată. Cum se stabileşte această dată? Răspunsul la întrebare presupune distingerea a două ipoteze. prin ea însăşi.45 din Decret 31/1954: 168 . prin dizolvare. ci e necesar să fie vorba de o lipsă calificată de la domiciliu sub dublu aspect: pe de o parte. în cazuri excepţionale. trecerea la declararea judecătorească a dispariţiei. nu orice lipsă de la domiciliul persoanei.mod de incetare a persoanei juridice aplicabil in cazurile prevazute de lege si presupunand lichidarea. pe baza probelor existente se stabileşte o anumită zi. de lege lata.

cauze de dizolvare voluntara. Exista si cauze de dizolvare prevazute de legi speciale. Data producerii efectelor lichidarii. bunuri (activ net). transmisiunea neputand fi decat cu titlu particular. cauze care produc dizolvarea numai daca exista un act al organului competent.indeplinirea obtigatiilor pe care persoana juridica le are fata de subiectul de drept civil. dar din categoria succesorilor cu titlu particular. Clasificarea cauzelor de dizolvare: dupa modul cum opereaza: cauze care conduc la dizolvarea de drept a persoanei juridice. bunrile ramase dupa lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice cu scop asemanator.Incetarea persoanei juridice prin dizolvare presupune trecerea ei . persoana juridica este titulara aptitudinii de a avea drepturi si obligatii civile necesare realizarii activului si platii pasivului. indiferent de cine sunt acestia numiti (adunarea generala. Plata pasivului ."Organizatiile cooperatiste si orice organizatii obstesti se dizolva daca: a) termenul pentru care au fost constituite s-a implinit. 169 .incasarea drepturilor ce i se cuvin de la alte subiecte de drept civil. aceasta data se concretizeaza in moduri diferite: inregistrarea dizolvarii. Dobanditorul unui asemenea element de activ poate fi avand cauza. dupa vocatia lor: cauze generale. Felul transmisiunii in caz de lichidare Dupa lichidare pot ramane elemente de activ concrete. In ceea ce priveste capacitatea de folosinta este de retinut ca principiile specialitatii capacitatii de folosinta. justitie). in lipsa de prevedere in actul de infiintare ori statut. 40 . Lichidarea. Caracterul transmisiunii patrimoniale poate fi usor de stabilit. Practic.obligatoriu prin lichidare. Principalele aspecte ale lichidarii persoanei juridice: Notiunea de lichidare efectul direct si obligatoriu al dizolvarii care consta in operatiunile juridice de realizare a activulni si plata a pasivului subiectului colectiv de drept civil. b) scopul a fost realizat sau nu poate fi indeplinit. radierea din registrul persoanei juridice.lichidarea are continutul format din ansamblul operatiunilor juridice care urmaresc realizarea activului si plata pasivului persoanei juridice intrata in dizolvare. Soarta ori repartizarea bunurilor ramase dupa lichidare: dupa lichidare. Efectele dizolvarii.-Efectul esential al dizolvarii este lichidarea persoanelor juridice. Continutul lichidarii . d) numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege. aplicabil si pe durata lichidarii sufera o reducere a limitelor sale. inscrierea dizolvarii si lichidarii. Capacitatea civila a persoanei juridice pe durata lichidarii. Realizarea activului . persoana juridica dizolvata inceteaza pe data ultimului act de lichidare. c) scopul pe care-l urmaresc sau mijloacele folosite pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii. Pe durata lichidarii. determinate. Art. repartizarea bunuritor ramase dupa lichidare este cea hotarata de adunarea generala care a decis dizolvarea. in lipsa criteriilor de mai sus. cauze speciale. daca legea prevede aceasta formalitate. Cat priveste capacitatea de exercitiu a persoanei juridice. actul de infiintare sau statut.-Teoretic. pe durata lichidarii este de mentionat ca ea se realizeaza prin lichidatori. bunurile au soarta stabilita in actul de infiintare ori statut. dupa natura lor: cauze de dizolvare fortata. la organul competent.

Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. 7/1996. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila.63) Înscrierile în cartea funciară. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara . indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. prin hotarare. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros. transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. actiunea in prestatie tabulara se respinge. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. de buna-credinta. reglementate de Legea nr. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata. precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara. dreptul a fost gresit calificat. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. daca prin isncriere.Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. actul juridic cu data certa. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. intabularea sau radierea dreptului real. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta obligatie. pentru ca aceasta sa dispuna. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare-Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. In urma admiterii actiunii. de buna170 . in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. operatiunea rectificarii se face. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit. republicată. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. la cerere. precum si impotriva succesorilor sai.

Cauze de intrerupere sunt potrivit art. Inscrierea provizorie este inscrierea prin care se stramuta. Justificarea inscrierii se noteaza in cartea funciara. Ea are efect constitutiv de drepturi. Ea se numeste inscriere provizorie sau intabulare imperfecta. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se 171 . Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. Intabularea se face pe baza actului juridic caruia se cere inscrierea. Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. modifica sau stinge un drept real sub conditia si in masura justificarii sale ulterioare. fapte sau raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare pentru a le face opozabile tertelor persoane. Actul juridic trebuie dovedit prin isncris original. Inscrierile sunt de trei feluri: intabularea. Inscrierea provizorie are loc atunci cand inscrisul original nu indeplineste cerintele speciale prevazute de lege pentru intabulare sau in cazul in care inscrierea este ceruta in temeiul unei hotarari judecatoresti supusa apelului sau recursului. fara sa fie nevoie de vreo justificare ulterioara. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. faptului sau raportului juridic notat. indiferent din ce cauza.Intabularea este inscrierea prin care se transmite. Notarea este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale. notarea . ea se transforma intr-o intabulare perfecta. 64) Întreruperea prescripţiei extinctive (noţiune.credinta. cauze. efecte). a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. inscrierea provizorie. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. constituie. a unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ individual. in sensul ca inscrisul original indeplineste ulterior cerintele prevazute pentru intabulare sau hotararea judecatoreasca devine irevocabila. 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. daca notarea. trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune. Dovada hotararii judecatoresti si a actului administrativ individual se face prin copii legalizate. constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data inregistrarii cererii de inscriere. Intabularea este o inscriere definitiva. Daca inscrierea provizorie este justificata. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive.

retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. prescriptia este stearsa. etc. efectele împlinirii ei urcând până la data deschiderii succesiunii. dar existenţa acestuia atârnă de îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei Legatul cu sarcină � presupune stipularea transmiterii unor drepturi cu obligarea legatarului de a îndeplini ceva (să dea. Legatul sub condiţie � este cel a cărui naştere sau stingere depinde de un eveniment viitor şi nesigur în ceea ce priveşte producerea lui. printr-o hotarare definitiva. Cererea de chemare in judecata. Constituie dispoziţii de ultimă voinţă ale testatorului prin care acesta desemnează persoana sau persoanele care la moartea sa urmează să primească universalitatea întregului patrimoniu succesoral. Condiţia rezolutorie face ca dreptul formând obiectul legatului să se nască pe data decesului lui de cujus.) sau indirect (cazul exhederării moştenitorilor nerezervatari sau a moştenitorilor rezervatari în limitele cotităţii disponibile. universalitatea unei frecţiuni din acesta sau anumite bunuri determinate din moştenire. Condiţia suspensivă face ca dreptul cuprins în legat să nu ia naştere de la data decesului lui de cujus ci numai de la data împlinirii sale. Clasificarea legatelor după criteriul modalităţilor care afectează voinţa testatorului Legatul pur şi simplu � este legatul neafectat de modalităţi. Desemnarea legatarului � poate fi făcută direct (fie prin nominalizare. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. frate. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. Transferă proprietatea de la testator la legatar deîndată ce intervine moartea lui de cujus. nepot. Sarcinile pot fi stipulate în interesul unei terţe 172 . Ineficacitatea legatelor. să facă) sau de a nu face ceva. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). posterior intreruperii. adică să se stipuleze că executarea sau stingerea lui va depinde de un eveniment viitor şi sigur în ceea ce priveşte producerea lui. 65) Legatul. actiunea sa fie admisa. deci de la deschiderea succesiunii. fie prin arătarea calităţilor care îl individualizează pe acesta � fiu. Ca si in cazul suspendarii. adica inlaturata. Desemnarea legatarului trebuie să fie făcută prin testament şi să fie făcută personal de testator. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. 17 astfel : “intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupto”. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele intreruperii prescriptiei extinctive-Efectele prescriptiei extinctive sunt stabilite de art. Noţiune şi clasificare.prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. Legatul cu termen � legatul poate fi supus de testator unui termen. Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii.

etc. universalitatea bunurilor sale. vicii de consimţământ. Contrarietatea presupune o imposibilitate de executare concomitentă a două dispoziţii testamentare succesive. făcută cu orice mod sau condiţie. cauză ilicită. ci de la data când acesta urmează să producă efecte. Poate avea ca obiect atât bunuri corporale (individual determinate sau de gen). deductibilă după intenţia subiectivă a testatorului Revocarea voluntară tacită prin înstrăinarea sau distrugerea voluntară a bunului care formează obiectul legatului Orice înstrăinare a obiectului legatului. adică de la data deschiderii succesiunii. Sunt legate cu titlu universal: Legatul unei fracţiuni din moştenire. Legatul particular conferă vocaţie doar la anumite bunuri succesorale. Legatul tuturor bunurilor mobile. Revocarea voluntară tacită � revocarea tacită a unui testament anterior intervine numai dacă între acesta şi cel posterior există incompatibilitate sau contrarietate. dar această imposibilitate nu este una absolută. chiar când înstrăinarea va fi nulă. Legatul cotităţii disponibile a moştenirii. Revocarea legatelor prin manifestarea de voinţă a testatorului-Revocarea voluntară-Testamentul fiind un act revocabil. ci doar una relativă. dar datorită unor împrejurări intarvenite ulterior sunt desfiinţate. Termenul de prescripţie a acţiunii în anulare nu curge de la data întocmirii testamentului.). Legatul tuturor bunurilor imobile. Este un act solemn. cât şi din cele specifice actelor mortis causa (nerespectarea interdicţiei testamentului conjunctiv. Nulitatea � este sancţiunea civilă prin care actele juridice încheiate cu încălcarea condiţiilor de validitate (de fond sau de formă) sunt lipsite de efecte. Clasificarea legatelor după obiectul lor-Legatul universal � este dispoziţia prin care testatorul lasă după moartea sa la una sau mai multe persoane. Legatul cu titlu universal � este acela care conferă legatarului vocaţie la o fracţiune din moştenirea testatorului. iar lipsa formei este sancţionată cu nulitatea absolută. Nu se poate face decât fie printr-un act autentic. testatorul poate reveni oricând asupra dispoziţiilor sale testamentare anterioare. Sunt considerate legate universale: Legatul tuturor mobilelor şi imobilelor testatorului. nerespectarea interdicţiei substituţiei fideicomisare. sau când 173 . revocă legatul pentru tot ce s-a înstrăinat. Revocarea legatelor � există situaţii în care legatele iau naştere în mod valabil. Revocarea voluntară expresă � în cazul în care rezultă dintr-o declaraţie anume a testatorului în acest sens. până la ultima clipă a vieţii. Legatul particular � este acela care are ca obiect unul sau mai multe obiecte determinate. Legatul nudei proprietăţi a întregii moşteniri. în interesul testatorului sau în interesul legatarului. Legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor imobile.persoane. Se întemeiază pe motive anterioare sau concomitente actului. cât şi bunuri incorporale. lipsa formelor anume prevăzute de lege). fie printr-o formă de testament prevăzută de lege. Legatul prisosului succesoral rămas după plata tuturor celorlalte legate. Este chiar cazul revocării. Cauzele de nulitate a legatelor pot fi atât din rândul celor comune tuturor actelor juridice (incapacităţi. Incompatibilitatea presuoune imposibilitatea absolută materială sau juridică de a aduce la îndeplinire două legate din două testamente succesive. Legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor mobile.

Revocarea judecătorească a legatelor Legatele sunt revocabile pe cale judecătorească pentru neîndeplinirea sarcinilor şi pentru ingratitudine. legatarilor universali şi în mod excepţional.Esenţială este nu atât înstrăinarea bunului în sine. moştenitorilor legali. sarcinile instituite de testator devin obligaţii pentru legatar. săracilor dintr-o comună sau stabilimente de utilitate publică nu pot produce efecte decât dacă sunt autorizate de şeful statului la propunerea Guvernului. Potrivit art. Retractarea expresă a revocării testamentului nu se poate face decât prin act autentic distinct sau printr-un testament posterior. Refuzul legatarului de a primi legatul. situaţie în care toţi legatarii au vocaţie eventuală la întregul obiect al legatului. cruzimi sau injurii grave la adresa testatorului. Revocarea judecătorească pentru neîndeplinirea sarcinilor La deschiderea succesiunii legatarul este în drept să opteze între acceptarea legatului şi renunţarea la acesta. adică. Incapacitatea legatarului de a primi legatul survenită ulterior datei testamentului. Odată acceptat legatul. Pieirea în întregime a lucrului legat. Destinaţia bunurilor care au format obiectul legatelor ineficiente � dreptul de acrescământ În caz de ineficacitate a legatelor. neîndeplinirea sarcinilor impuse de testator atrage revocarea legatului. fiind o dispoziţie de ultimă voinţă ca şi testamentul însuşi. În cazul în care legatul este ineficace în raport cu unul sau altul dintre legatari. Dispoziţiile testamentare în favoarea ospiciilor. dar valabil în raport cu cel puţin unul dintre ei. Neîndeplinirea sarcinilor atrage revocarea legatului doar în cazul în care aceasta este culpabilă. Delicte. bunurile care formează obiectul acestora vor reveni persoanelor cu vocaţie succesorală din a căror parte urmau să se execute acele legate. este totuşi posibil ca din pricina unor împrejurări survenite independent de voinţa testatorului să existe imposibilitatea de executare a legatelor la data deschiderii succesiunii. deci imputabilă legatarului. Revocarea judecătorească pentru ingratitudine Revocarea judecătorească pentru ingratitudine intervine pentru: Atentat la viaţa testatorului.civ. Legatul conjunctiv este legatul al cărui obiect este lăsat la mai mulţi legatari fără a se preciza partea ce revine fiecăruia. Cazurile de caducitate: Predecesul legatarului � orice dispoziţie testamentară devine caducă. când acela în favoarea căruia a fost făcută a murit înaintea testatorului. Retractarea revocării voluntare a legatului Revocarea unui testament sau a unei dispoziţii testamentare. Caducitatea legatelor � presupunând că testamentul este valabil încheiat. cât intanţia exteriorizată a testatorului de a dispune altfel decât prin legatul iniţial de bunul respectiv Revocarea (voluntară) tacită prin distrugerea voluntară a testamentului de către testator Distrugerea materială a testamentului de către testator sau de către un terţ la ordinul acestuia echivalează cu o revocare voluntară tacită.obiectul legat va fi reintrat în starea testatorului.930 şi 830 C. Înstrăinarea obiectului legatului de către testator relevă implicit intenţia acestuia de a-l revoca. Injurie gravă la adresa memoriei testatorului. poate fi revocată sau retractată. după caz. Neîndeplinirea condiţiei suspensive sub care a fost stipulat legatul. legatarilor particulari. iar nu şi atunci când se datoreşte unui caz fortuit sau de forţă majoră. în lipsă de 174 .

sau legatarul nu ar primi sau nu ar putea primi”. Art. dupa care acestea vor reveni copiilor lui. Persoana care face liberalitatea. asa cum am vazut. iar cel de al doilea substituit. putem usor diferentia substitutia fideicomisara de substitutia vulgara. legatul va reveni legatarului sau legatarilor în raport cu care el este eficace. Substitutia fideicomisara consta in „orice dispozitie prin care autorul unei liberalitati insarcineaza persoana gratificata de a conserva intreaga sa viata bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispunator” . in cazul cand donatarul. precum si in cazul liberalitatilor facute de persoanele moarte fara descendenti in favoarea fratilor si surorilor cu obligatia de a le pastra si remite nepotilor de frate sau sora nascuti sau care se vor naste in viitor (art. prevazand ca in caz de predeces al acesteia legatul 175 . implicand indisponibilizarea obiectului legatului in patrimoniul instituitului pe tot parcursul vietii acestuia. chemat in primul rand sa culeaga liberalitatea. Substitutia vulgara (obisnuita) consta intr-o singura liberalitate facuta in favoarea a doi gratificati. 1048-1074) . Substitutia vulgara este recunoscuta de lege ca valabila. dispozitia prin care testatorul instituie pe sotia sa ca legatara universala.prevedere testamentară contrară. iar celalalt subsidiar. 803 C.804 C. de pilda. prohibeste in mod expres orice asemenea substitutii. Primul gratificat se numeste instituit sau grevat. dintre care unul principal. In acest caz nu este vorba decat de un mod particular de determinare a celui gratificat caruia dispunatorul ii transmite direct liberalitatea . trecand peste capul gratificatului. testamentul prin care unul dintre fiii defunctului este instituit ca legatar cu obligatia de a pastra bunurile legate pana la moartea sa. Plecand de la aceasta caracteristica. Ceea ce caracterizeaza substitutia fideicomisara testamentara este asadar o maniferstare de vointa care care se refera la o dubla dispozitie cu privire la acelasi obiect. Constituie o astfel de substitutie. cat si prin acte mortis causa (legate). contine o substitutie fideicomisara prohibita de lege . art. „dispunatorul organizeaza doua succesiuni: a sa proprie si. Cu alte cuvinte. eredele numit. spre deosebire de Codul civil francez care permite substitutiile fideicomisare in cazul donatiilor sau legatelor facute de parinti copiilor lor cu obligatia de a le pastra si remite nepotilor nascuti sau care se vor naste in viitor. chemat sa culeaga liberalitatea doar daca gratificatul principal nu vrea (fiind renuntator) sau nu poate (fiind predecedat) primi acea liberalitate. ereditatea sau legatul. aceea a gratificatului insusi” . 66) Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii. civ. poate dispune atat prin acte intre vii (donatie). in acest caz. Oprirea substituţiilor fideicomisare. precizand ca „este permisa dispozitia prin care o a treia persoana ar fi chemata a lua darul. Astfel. in dreptul nostru. Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise. Acesta este aşa-numitul drept de acrescîmânt sau drept de creştere. civ.

uzufructuarul se va bucura de folosinta bunului pe tot timpul vietii sale fara a putea dispune de acesta. caz in care se considera ca alegerea celui de al doilea gratificat a fost facuta tot de testator . iar la decesul sau situatia nudului proprietar va fi asemanatoare cu aceea a substituitului. Uneori in practica judiciara este dificil a se face diferenta necesara intre adevarata substitutie fideicomisara si legatele avand obiecte diferite. cu executare succesiva in timp. iar celalalt uzufructul). sau ii confera beneficiarului liberalitatii libertatea de a alege el o persoana pe care sa o gratifice. Textul este considerat a fi de exceptie. adica dupa trecerea unui interval de timp (tractus temporis). civ. fie cea facuta in favoarea substituitului) este ineficace -. Astfel. a. nu poate surveni sanctiunea pentru incalcarea prohibitiei . 805 C. Esential este faptul ca „pentru bunurile care formeaza obiectul substitutiei. Pentru a recunoaste o substitutie fideicomisara prohibita de lege este necesara intrunirea cumulativa a trei conditii: Existenta a doua liberalitati succesive-Substitutia fideicomisara implica gratificarea prin una si aceeasi vointa a doua persoane diferite. Art. nu au acelasi obiect (unul are ca obiect nuda proprietate. prin doua liberalitati avand acelasi obiect. Daca substitutia este facuta prin testament. -. Daca nu testatorul instituie legatarii succesivi. Asa. iar apoi. sanctiunea prohibitiei fiind astfel evitata . exista consecinte practice similare celor ale substitutiei prohibite de lege. Pentru a putea vorbi de substitutie prohibita de lege este esential ca si vocatia succesorala a substituitului sa provina de la testatorul initial. astfel incat in caz de indoiala dispozitiile testamentare trebuie interpretate in sensul ca nu contin o substitutie prohibita de lege. cat si a substituitului) una din cele doua liberalitati (fie cea facuta in favoarea instituitului. cea de a doua. iar pe de alta parte nu sunt succesive. ca si instituitul. exceptie facand cazul in care sfera persanelor din randul carora legatarul poate face alegerea este restransa (familia sau mostenitorii dispunatorului. facuta in favoarea celui de al doilea gratificat (substituitul). in acest caz nu exista substitutie fideicomisara intrucat cele doua legate. pe de o parte. primind astfel efecte .) liberalitati care vor beneficia succesiv instituitului si apoi substituitului” .sa revina unuia dintre nepotii sai anume desemnat de el . iar nu de la instituit. iar uzufructul aceluiasi bun unui alt legatar. Art. care efectueaza doua (s. cealalta este valabila si va produce efecte. de 176 . iar la data decesului dispunatorului (in raport de care se apreciaza intrunirea conditiilor cerute de lege pentru a putea mosteni atat in privinta instituitului. Cu toate acestea. ci doar il roaga (fara a-l obliga juridic) pe legatarul instituit de el sa gratifice acesta pe un tert daca vrea (legat precativ). de exemplu). substituitul este… avand-cauza nu al instituitului ci al dispunatorului. la decesul acestuia. efecte simultane. din contra. In cazul in care prin testament nuda proprietate a unui bun este lasata unui legatar. dobandind toate atributele proprietatii. civ care prohibeste substitutiile fideicomisare este conceput in termeni generali. nu face decat sa consacre expres legalitatea unor asemenea legate. pentru incapacitatea de a primi. 803 C. producand. pentru predecesul gratificatului. pentru revocare etc. Mai intai primeste executare liberalitatea primului gratificat (instituitul).

dupa care sa fie vandut iar pretul obtinut sa fie impartit intre doi nepoti ai dispunatorului. ci doar una singura: atunci cand conditia nu se indeplineste. legatarul sub conditie rezolutorie isi vede dreptul consolidat definitiv.pilda. si deci nici substitutie prohibita de lege. iar in cazul in care acesta va deceda inaintea implinirii varstei majoratului averea sa revina lui B. in cazul uzufructului lasat succesiv la mai multe persoane. in realitate. invers. primul avand ca obiect uzufructul apartamentului. cand conditia se realizeaza. aceasta calitate” . Totul depinde de interpretarea clauzelor testamentare. fiecare cu obiect distinct de celalalt. atat pentru trecut. Dupa ce. datele publicate ale spetei in discutie sunt insuficiente pentru a ne putea pronunta transant. in timp ce legatarul sub conditie suspensiva este pentru totdeauna in situatia unui strain de mostenire. Legatul alternativ sau dublu conditional consta in instituirea de catre testator a doua persoane ca legatari sub una si aceeasi conditie. in realitate nu se confunda cu aceasta. urmand ca la decesul uzufructuarului apartamentul sa fie vandut in contul nepotilor defunctului. iar daca acestea sunt echivoce. Se considera insa ca atunci cand conditia consta pur si 177 . 279). testatorul lasa intreaga sa avere lui A. reprezinta o substitutie fideicomisara prohibita de lege . intrucat fiecare uzufruct este un drept real atasat unei alte persoane si prin aceasta diferit de celelalte . in drept (s. dar si conditia suspensiva sub care B poate deveni beneficiarul legatului in cazul in care s-ar indeplini. cat si pentru viitor. Oricum. chiar daca.). astfel incat dispozitia testamentara care exprima vointa defunctului sa fie salvata intrucat contine doua legate. iar pretului obtinut sa fie impartit intre acestia. cu efecte de la data deschiderii mostenirii. s-a considerat ca dispozitia testamentara prin care s-a lasat un apartament unei persoane cu dreptul de a-l folosi pana la moarte. decesul lui A inaintea varstei majoratului constituie conditia rezolutorile sub care acesta primeste legatul. a. obiectul celor doua legate este diferit. in timp ce. cei doi «legatari» vor fi profitand succesiv de legat. care dobandeste un drept neconditionat). practica judiciara a tratat aceste operatiuni ca ilegale. In acest caz. nu exista identitate de obiect al legatului. legatarul sub conditie suspensiva este cel care isi vede dreptul definitiv consolidat cu efecte de la data deschiderii mostenirii. in fapt (s. „in acest din urma caz.). in timp ce cel de al doilea proprietatea bunului. De pilda.Exista situatii care desi prezinta unele asemanari cu substitutia fideicomisara. ulterior le-a admis in principiu . Ne intrebam insa daca nu cumva. legatarul sub conditie rezolutorie pierde cu efect retroactiv (de la data deschiderii mostenirii) dreptul castigat prin deschiderea succesiunii (pana la indeplinirea conditiei el fiind intr-o situatie similara legatarului pur si simplu. interpretarea trebuie facuta in sensul ca testamentul sa produca efecte. iar pentru celalalt suspensiva .De asemenea. pornind de la ideea ca asemenea aranjamente juridice mascheaza totusi substitutii fideicomisare. unul singur dintre ei va fi avand. dar pentru un legatar acea conditie este rezolutorie. iar nu in sens contrar (infra nr. Dupa cum s-a remarcat. a.Mecanismul juridic al realizarii conditiei (efectul retroactiv) face ca in cazul examinat sa nu existe doua transmisiuni succesive. de aceasta data.

Astfel. ceea ce contravine definitiei liberalitatii unanim acceptate in conceptia clasica. Este 178 . fiducia poate fi definita ca „actul juridic prin care o persoana. Obligarea primului gratificat (instituitul) la conservarea si remiterea obiectului legatului celui de al doilea gratificat (substituitului)Dispozitia testamentara intra sub incidenta prohibitiei daca impune instituitului obligatia de a nu instraina obiectul legatului pentru a-l putea remite ca atare la decesul sau substituitului. printre care figureaza in general aceea de a transfera acest drept. ci doar un simplu „intermediar de transmitere”.Legatul alternativ sau dublu conditional producand efecte de la data deschiderii succesiunii. a) Fiducia In acceptiunea sa generala. deoarece executorul testamentar nu este decat un simplu mandatar al testatorului. se va aplica sanctiunea incalcarii prohibitiei . caci desi i se transmite proprietatea bunurilor. a-l considera pe legatarul care a primit bunul cu sarcina de a-l transmite adevaratului gratificat ca fiind un simplu executor testamentar iarasi nu este corect.Evident ca. Ea poate explica mai bine si mai aproape de adevar procedee juridice cunoscute si utilizate in practica cu aceeasi finalitate. printre care si aceea de fiducie-liberalitate (varianta a fiduciei-gestiune) prin care „in loc de a investi pe gratificat cu proprietatea bunurilor care alcatuiesc liberalitatea. dar care sunt criticabile. atunci cand se dovedeste ca legatul dublu conditional a fost conceput in ideea fraudarii prohibitiei substitutiei fideicomisare -. fiduciarul. De asemenea. ci doar sezina bunurilor mobile. legatul initial nu este facut cu intentia de a-l gratifica pe cel insarcinat cu transmiterea obiectului acestuia tertului beneficiar. nedisimuland o substitutie prohibita . calitate in care nu poate dobandi proprietatea bunurilor succesorale. iar nu in ideea unei reale gratificari conditionale. Fiducia-liberalitate nu se confunda cu substitutia fideicomisara intrucat fiduciarul. aceasta nu se realizeaza cu o intentie de liberalitate. In dreptul nostru. fie unui tert beneficiar” . avand multiple finalitati (fiducie-gestiune. ceea ce implica analizarea cauzei acestuia -. numai ca. ci doar in scopul administrarii in interesul gratificatului care le va primi ulterior ca adevaratul si singurul beneficiar al legatului . dar cu obligatii care ii limiteaza exercitiul. necesita ca ambii gratificati sa fie cel putin conceputi la decesul dispunatorului . fiduciant. operatiunea nu este decat o substitutie fideicomisara si ca doar conditia predecesului circumstantiat (fara posteritate. inaintea majoratului. Fiducia este o institutie juridica polimorfa. fara casatorie) este una reala. in realitate. dobandeste de la o alta persoana. dar aceasta nu inseamna ca nu ar putea fi utilizata in practica. un drept patrimonial. fideicomisul simplu sau legatul cu sarcina de a transmite obiectul acestuia unei persoane neconcepute la data deschiderii mostenirii este utilizat pentru atingerea unor scopuri identice celor ale fiduciei-liberalitate. nu este un gratificat (beneficiar al liberalitatii). la termenul fixat. dispunatorul prefera sa le cedeze in prealabil unui tert care va fi insarcinat sa le gereze in contul gratificatului si sa le transfere ulterior acestuia” . spre deosebire de instituit. fiducie-garantie) . fiducia nu este reglementata de lege.simplu doar in predecesul primului legatar. fie fiduciantului. ca si in dreptul francez.

chiar daca instituitul dispune de acele bunuri in folos propriu. In practica judiciara s-a pus problema daca legatul prin care instituitului i s-a dat posibilitatea sa remita substituitului fie bunurile lasate de testator. facultatea de a dispune cu titlu oneros lasata legatarului fiind suficienta pentru a exclude sarcina de a conserva obiectul legatului specifica substitutiei fideicomisare . in lipsa de dispozitie expresa. Legatul de residuo (al ramasitei sau a ceea ce va ramane) este „dispozitia testamentara prin care un testator lasa bunuri unui prim legatar in ideea ca la decesul acestuia ceea ce va ramane din aceste bunuri. aprobata de doctrina. de asemenea. De aceea. Astfel conceputa. aceasta operatiune se aseamana cu substitutia prohibita de lege prin faptul ca in privinta reziduu-ului. chiar daca numai valorica. Bunurile fungibile (sumele de bani). sa fie cules de un tert beneficiar ales de testator”. daca acesta este mostenitor 179 . exista dubla transmisiune succesiva.140) si.vorba de o obligatie de a nu face care se refera atat la actele juridice inter vivos. poate fi obligat oricand sa procure altele de acelasi fel . ceea ce nu inseamna altceva decat act de dispozitie succesiva caracteristic substitutiei fideicomisare (supra nr. cat si la un bun individual determinat . primul legatar nu are dreptul de a dispune de bunurile primite prin testament in favoarea tertilor. deoarece in caz contrar vointa dispunatorului ca ramasita sa ramana celui de al doilea legatar ar fi practic lipsita de efecte . pot forma si ele obiect al obligatiei de a nu instraina din partea instituitului intrucat. daca ramane unul. Nu exista substitutie prohibita chiar si in cazul in care testatorul interzice primului legatar sa dispuna de bunurile primite prin acte cu titlu gratuit (donatie si testament). chiar daca sub forma unei obligatii alternative. Obligatia de a nu instraina si de a remite substituitului se poate referi atat la o universalitate. Primul legatar este liber sa dispuna de bunurile primite prin acte intre vii atat cu titlu oneros. ne indoim totusi de justetea acestei solutii. indisponibilizare pe durata vietii instituitului.Validitatea legatelor de residuo sau de eo quod supererit (fideicomisul fara inalienabilitate). substitutia fideicomisara presupune indisponibilizarea bunului legat in patrimoniul instituitului. In ceea ce ne priveste. cat si cu titlu gratuit .Prin urmare. cota-parte dintr-o universalitate. fie contravaloarea acestora intra sub incidenta prohibitiei sau nu. a ajuns la concluzia ca solutia afirmativa ar fi excesiva . desi prin natura lor sunt intersanjabile. cu titlu oneros sau gratuit. Daca o liberalitate contine doar o clauza de inalienabilitate . intrucat obligarea instituitului la remiterea obiectului legatului substituitului subzista. Legatul de residuo poate sa includa si rezervea primului legatar. Situatii asemanatoare care nu intrunesc cerintele conditie. cat si la actele juridice mortis causa (legate). acesta avand libertatea de a dispune de bunurile primite . practica judiciara si doctrina admit intr-o proportie covarsitoare valabilitatea acestui legat . numit reziduu. Curtea de casatie franceza. fara obligatia pentru gratificat de a transmite bunul unui substituit la moartea sa. In schimb. dar se deosebeste fundamental de aceasta prin faptul ca nu exista pentru primul legatar obligatia de a conserva obiectul legatului primit de la testator. nu sunt intrunite conditiile pentru existenta substitutiei fideicomisare.

Asupra naturii juridice a legatului de residuo practica judiciara si doctrina au cunoscut o evolutie in timp . legatul va reveni in intregime beneficiarului subsecvent ca legat pur si simplu (neconditional). iar nu de o substitutie prohibita de lege . 803 C. iar beneficiarul ramasitei sub conditia suspensiva ca bunurile sa se gaseasca in patrimoniul primului legatar la date decesului acestuia . asa incat obiectul ramasitei ce se va transmite beneficiarului legatului de residuo consta nu numai din actiunile aflate in portofoliu la data decesului testatorului. ci doar pana la o data anume (implinirea varstei majoratului. Beneficiarul substituit dobandeste drepturile sale direct de la testator. timp de un an etc. Reportarea transmiterii legatului catre substituit la momentul si ca urmare a decesului instituitului-Substitutia fideicomisara presupune cu necesitate ca liberalitatea facuta in favoarea substituitului sa nu produca efecte decat la moartea instituitului.). ci din cea a testatorului . beneficiarul legatului de residuo nu este expus actiunii in reductiune a rezervatarilor primului legatar. legatul sau devine caduc (art.). civ. asa cum am vazut. Asadar. cesiunea unora dintre actiuni facute pe timpul vietii de primul legatar in scopul inlocuirii lor cu alte actiuni este considerata a fi un „act de gestiune normala”. 924 C. civ. iar nu de la primul legatar . In cazul in care cel gratificat nu este insarcinat sa pastreze obiectul legatului pe tot timpul vietii sale. cu titlu universal sau universala) . acceptandu-se in final ideea ca acesta contine in esenta un dublu legat conditional. De aici decurg urmatoarele consecinte cei doi legatari. atata timp cat testamentul nu contine dispozitii prin care rezervatarul sa fie privat de folosinta si dispozitia cotei-parti din succesiune reprezentand rezerva . Daca insa obiectul legatului consta intr-un portofoliu de actiuni cotate la bursa. intrucat dobandesc amandoi drepturi direct de la testator. ci si din cele obtinute ulterior ca rezultat al actelor de gestiune mentionate mai sus . 808 alin. beneficiarul legatului de residuo are aceeasi vocatie la mostenirea testatorului ca si primul legatar (particulara. In principiu.Transmisiunea legatului de residuo se realizeaza sub dubla conditie ca la data decesului primului legatar sa fi ramas in patrimoniul acestuia bunuri primite de la testator si ca cel de al doilea legatar sa-i supravietuiasca. iar nu un act de dispozitie (instrainare). chiar daca bunurile lasate de testator au facut parte din patrimoniul primului legatar. civ.rezervatar al testatorului. este vorba doar de un fideicomis sau legat cu sarcina ingaduit de lege. Ceea ce urmareste de fapt art. este sa impiedice crearea prin vointa dispunatorului a unui sistem de 180 . nu si in privinta rezervei care ramane intangibila . al doilea legatar va dobandi de la testator bunurile ramase din legat in patrimoniul primului legatar la decesul acestuia. trebuie sa fie conceputi la data decesului acestuia (art. In cazul in care primul legatar predecedeaza testatorului. testatorul neputand in acest caz limita libertatea de a dispune prin acte cu titlu gratuit (donatii si legate) a rezervatarului decat in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. 2 C. primul legatar dobandind sub conditia rezolutorie ca bunurile sa se regaseasca in patrimoniul sau la data decesului. ramasita nu face parte din succesiunea acestuia.). daca legatarul ramasitei predecedeaza primului legatar.

702 C. Codul civil prin textele evocate aplica acest principiu care isi are originea in dreptul roman. Prin exceptie asadar. civ. sanctiunea afecteaza intreaga operatiune. dintre care numai unele sunt afectate de substitutie. dar indivizibile . Ideea generala desprinsa din textele Codului civil. civ.. celelalte ramanand sa produca efecte. pe de o parte.). 803 C. daca ar fi primit. referindu-se la organizarea generala a succesiunilor. al unei persoane decedate poate forma obiectul unui contract de vanzarecumparare . rezulta fara urma de indoiala ca o succesiune in intregul ei (si cu atat mai mult o cota-parte din aceasta). iar nu doar cea de a doua liberalitate (cea facuta in favoarea substituitului). Imediat insa la alineatul 2 art. (in prezent abrogat) prevedea si el ca „nici chiar prin contractul de casatorie nu se poate renunta la succesiunea unui om in viata. cat si in cazul in care ea rezulta din doua acte distincte. iar altele nu. legatar universal etc. iar actiunea in declararea acesteia este imprescriptibila. Argumentul nu convinge. Nu poate fi primit nici acest argument intrucat. face precizarea ca „nu se poate face renuntarea la o succesiune ce nu este deschisa. 803 C. civ. renta viagera sau asigurarea de viata . Din dispozitiile art. 13991401 C. 1 C. Solutia este unanim admisa in doctrina si jurisprudenta. In schimb. In al doilea rand. considerentul ca ar incalca regulile mostenirii legale si mai ales principiul egalitatii succesorale.devolutiune a mostenirii derogatoriu de la regulile de baza in acest domeniu . succesorii pot vinde patrimoniul mostenit. cum ar fi uzufructul. afara de cazul in care clauza care contine substitutia formeaza un tot indivizibil cu celelalte clauze. civ. Prin urmare. Nulitatea substitutiei fideicomisare poate fi invocata de orice parte interesata (mostenitor legal. mostenitorii prezumtivi putand nutri mai mult sau mai putin aceeasi dorinta. Ea nu poate fi confirmata. Cu alte cuvinte. Din prevederile art. 965 C. Principiul prohibitiei pactelor asupra succesiunilor viitoare a fost justificat in timp de patru ratiuni. Sanctiunea se aplica atat in cazul in care substitutia este cuprinsa intr-un singur act. ar putea duce si la abolirea mostenirii legale. In primul rand. stabileste cu valoare de principiu ca „lucrurile viitoare pot fi obiectul obligatiei”. civ. Fara a vorbi in terminis de prohibirea pactelor asupra succesiunilor viitoare (nedeschise). nulitatea va sanctiona numai dispozitiile care contravin prohibitiei. civ. iar pe de alta parte la respingerea unor institutii care depind si ele de moartea unei persoane. 965 alin. chiar de s-ar da consimtamantul celui a carui succesiune este in chestiune”. daca un testament contine mai multe dispozitii. Nulitatea care se aplica este absoluta intrucat dispozitiile art. Art. adica un patrimoniu (sau o cota-parte din acesta). sunt de ordine publica . intrucat. succesiunile nedeschise nu pot forma obiectul unei vanzari si nici al vreunei alt act juridic Art. cat si in privinta substituitului . dincolo de 181 . considerentul de ordin moral ca pactul ar naste dorinta mortii (votum mortis) celui care lasa mostenirea. un ansamblu de drepturi si obligatii. nici nu se pot instraina drepturile eventuale ce s-ar putea dobandi asupra succesiunii”. rezulta ca substitutia fideicomisara este nula absolut atat in privinta instituitului. nici (nu) se pot face invoiri asupra unei astfel de succesiuni. situatie in care nulitatea va afecta ansamblul indivizibil .

de a nu specula elemente ale patrimoniului unei persoane in viata in considerarea mortii acesteia. incluzand nu numai conventiile (cu titlu gratuit sau oneros). instrainarea unei succesiuni nedeschise realizata intre un mostenitor prezumtiv si un tert etc. protectia legii impunandu-se doar in cazul persoanelor lipsite de capacitate deplina de exercitiu. iar nu de credinta partilor la data actului ca se refera la o succesiune deschisa . lucru ce i-ar putea prejudicia. 965 C.sau multilaterale) . argumentul ca libertatea de a testa nu poate fi alienata prin acte intre vii. interdictia justificandu-se poate mai degraba prin considerente de ordin moral . notiunea este utilizata in intelesul ei mai larg. La ora actuala. Este indiferent daca afecteaza 182 . cum ar fi donatia sau vanzarea. si aceasta nu pentru ca este revocabil cum s-a sustinut . respectand valoric rezerva. iar nu si a celor pe deplin capabile. fie o cota-parte din aceasta. astfel incat nu poate justifica toate pactele succesorale prohibite.limitele rezervei succesorale. in cele din urma. iar nu si celor facute fara participarea acestuia (renuntarea la o succesiune nedeschisa. aceasta argumentare este destul de subreda din punct de vedere juridic. In mod cert. pactul este nul sau nu in functie de data stabilita prin hotarare ca fiind a mortii celui disparut. ci numai cu acordul cocontractantului .). caci incheind un contract cu privire la succesiune. sanctiunea prohibitiei este direct atasata incalcarii obiective a normelor legale. dispunatorul are libertatea de a favoriza pe oricare dintre mostenitorii sai ori chiar si pe o terta persoana. civ. Este un considerent puternic. din ale carui prvederi rezulta interdictia pactelor asupra succesiunilor nedeschise. necesitatea de a proteja mostenitorii contra abuzului de influenta sau leziunii . cum este renuntarea la mostenire (art. Interdictia se refera la pactele incheiate cu privire la elementele unei succesiuni nedeschise. ci pur si simplu pentru ca este reglementat de lege. Avand nevoie de lichiditati inca din timpul vietii lui de cujus. in cazul rectificarii declararii judecatoresti a datei mortii prezumate. Titlul III. neintrand in categoria pactelor prohibite. fara a se lua in considerare pozitia subiectiva a celor care incalca prohibitia . fie un anume bun . In al patrulea rand. cel despre a carui mostenire este vorba nu ar mai putea reveni unilateral asupra acestuia. sa atribuie ce bunuri doreste unuia sau altuia dintre rezervatari. ci si actele unilaterale. Art. in principiu.. succesorii ar putea fi determinati sa vanda „speranta de a mosteni” unui tert interesat. Obiectul pactului. Desi denumirea de „pact” ar putea conduce la concluzia ca este vorba doar de conventii (acte juridice bi. Pactul poate avea ca obiect fie intreaga universalitate succesorala. civ. In al treilea rand. fara a cunoaste exact consistenta mostenirii (aceasta neputand fi cunoscuta decat la data decesului lui de cujus). testamentul desi este un act unilateral cu privire la bunurile succesorale. se afla plasat in Sectiunea III (Capitolul II. sau printr-un partaj de ascendent poate chiar si. ceea ce inseamna ca. dar se poate aplica numai pactelor la care participa si de cujus. De pilda. 965 alin. 2 C. prevede expres ca „nu se poate face renuntare la o succesiune nedeschisa”) . Cartea III) „Despre obiectul conventiilor”. adica asupra patrimoniului unei persoane care este inca in viata. nu cade sub incidenta interdictiei.

rezulta ca succesiunea viitoare se distinge prin caracteristica esentialmente eventuala sau virtuala a drepturilor pe care le confera . de cujus se leaga in timpul vietii printr-un contract fata de un tert sa ii lase prin mostenire un anume bun din patrimoniul sau. civ. 183 . Pana in clipa mortii. ci. chiar afectat de modalitati. prin natura ei. putand dobandi. Asa cum rezulta din dispozitiile art. titularul patrimoniului cu privire la care s-a incheiat pactul. nefiind parte a actului. pactul poate sa se refere la succesiunea uneia din partile actului juridic (de exemplu. nu este angajat personal la nimic.. iar succesiunea nu este nici ea cu nimic grevata. dispunatorul pastrandu-si libertatea de a dispune de acel bun fie prin acte oneroase.Avand in vedere libertatea deplina a lui de cujus de a lasa la data mortii sale ceea ce ii va placea. indiferent cine ar fi mostenitorii). a mostenirii. lucrurile sunt si mai evidente -.sau nu rezerva succesorala . putand dispune fara nici un fel de restrictie de bunurile sale (numai individual in timpul vietii. de exemplu. orice persoana fizica dispune de dreptul de a dispune liber de bunurile sale prin acte juridice intre vii sau mortis causa prin testament. de pilda. civ. 2 C. dar si dispozitia indirecta prin renuntarea anticipata -. In cazul pactului incheiat de terte persoane. Este vorba de un drept inalienabil prin propriile acte si intangibil prin actele tertilor (art. 973 C. daca s-ar admite valabilitatea lui. Este vorba asadar de un act care nu creeaza nici o obligatie pentru viitorul de cujus. constituie. iar nu un drept actual cert. pe cand drepturile eventuale se nasc direct in sarcina mostenitorilor (mai exact. fara a-l obliga pe de cujus .fie cu titlu gratuit (donatii sau legate). universal. El se poate referi deopotriva la o succesiune legala. cu titlu universal si individual prin testament). dreptul conferit nu este decat eventual. In aceasta lumina. El poate avea ca obiect dispozitia directa asupra succesiunii viitoare prin incheierea unui contract translativ de drepturi (vanzare. fara participarea celui despre a carui mostenire este vorba. donatie.). instraina sau conserva ceea ce va dori. Obligatiile ferme asumate in timpul vietii de cel despre a carui mostenire este vorba dau nastere la drepturi actuale in favoarea tertilor creditori si pot trece pe cale de consecinta prin succesiune la mostenitorii lui la data decesului sau. Succesinea viitoare obiect al pactelor prohibite. nu confera decat drepturi eventuale. schimb etc.la titlul de mostenire ori la dreptul de a cere raportul sau reductiunea liberalitatilor excesive . testamentara sau conventionala. doar pentru succesiune si doar in ipoteza in care titularul dreptului nu ar dispune de bun in timpul vietii. de cujus vinde unui tert o cota-parte din succesiunea pe care o va lasa) sau la succesiunea unui tert (de pilda. gratuita sau oneroasa . Cu alte cuvinte. pactul asupra succesiunilor viitoare se poate recunoaste prin faptul ca nu confera creditorului pe timpul vietii celui despre a carui mostenire este vorba decat o simpla expectativa (speranta). Daca. un succesor prezumtiv vinde unui tert un bun din succesiunea ce o va primi). 965 alin. prevede: „conventiile n-au efect decat intre partile contractante”). Este indiferent de asemenea daca succesiunea la care se refera pactul este determinata anume (succesiunea lui X) sau netereminata (toate succesiunile la care ar putea fi chemata una din partile pactului) .

Moartea uneia sau alteia din partile contractante poate fi erijata prin vointa partilor in modalitati (termen sau conditie) ale actului juridic. in asemenea cazuri debitorul nu este angajat personal cu nimic. pactul asupra unei succesiuni viitoare este legat de moartea lui de cujus. De asemenea. pactele post mortem. potrivit dispozitiilor art. ci indexat la data partajului. „donatorul poate stipula intoarcerea bunurilor daruite. In schimb. caci nu se poate sti la data incheierii actului daca imprumutatul va lasa sau nu bunuri la data decesului sau. chiar daca acesta este post mortem. In schimb. din moment ce donatorul poate „dispune” de raport ca de un bun asupra caruia a ramas proprietar. dar doctrina s-a aratat reticenta. atat in cazul in care donatarul ar muri inaintea lui. imprumutul a carui termen de rambursare a fost stabilit post mortem. in care producerea efectelor sunt legate de 184 . dincolo de argumentele de echitate si oportunitate care s-ar putea aduce. Cu necesitate. civ. fiind garantata. considerand. De asemenea. Casatia franceza a decis ca nu contravine prohibitiei actul prin care mostenitorii au convenit inaintea deschiderii succesiunii ca darurile manuale de sume de bani primite de ei sa fie raportate la succesiune nu la valoarea lor nominala. adica mijloace de plata a datoriei. intrucat este irevocabila) . depinzand doar de vointa imprumutatului sa lase sau nu bunuri la decesul sau. iar nu asupra patrimoniului de la data recunoasterii a autorului actului . neputand fi cunoscut decat la data decesului autorului recunoasterii. dreptul creditorului nu mai este eventual. cat si in cazul in care donatarul si descendentii sai ar muri inaintea sa”. in sensul ca pana la decesul sau poate dispensa pe mostenitori de aceasta obligatie. al carei continut este aleatoriu. ca. 869 C. ci cert. element care face ca raportul indexat stabilit prin conventie sa fie eventual. executarea sa la termen. este vorba totusi de o succesiune viitoare. in sensul ca intotdeauna este anterior acesteia. fara ca prin aceasta sa se intre sub incidenta pactelor prohibite de lege. cum este cazul atunci cand se prevede ca restituirea imprumutului luat de de cujus nu va putea fi solicitata decat de la mostenitorii acestuia . nu de o donatie a unui bun facand parte dintr-o succesiune nedeschisa. face sa se nasca in favoarea creditorului un drept actual. iar nu actual (donatia in sine fiind evident un drept actual. civ. nu fara temei. doar executare acestuia fiind amanata post morte In acest caz. este vorba de o donatie care are ca obiect drepturi actuale. cum prevede legea (art. dreptul de restituire al imprumutatorului nefiind decat unul eventual. Moartea lui de cujus ca modalitate a actelor juridice si raportul acesteia cu pactele prohibite de lege.pacte prohibite conventiile prin care se sporesc datoriile succesiunii. In acest caz. Astfel. Insa trebuie subliniat ca nu orice act care depinde intr-un fel sau altul de moartea ulerioara a unei persoane este pact succesoral prohibit de lege. deoarece datoria a fost conceputa sa se impute asupra succesiunii viitoare. este un pact prohibit de lege recunoasterea de datorie prin care autorul actului unilateral stipuleaza ca aceasta va reprezenta valoric a cincea parte din „bunurile posedate la decesul sau”. 825 C. francez). Cu alte cuvinte. dar care este stipulata sub conditia rezolutorie a predecesului donatarului. dar care a fost garantat cu o ipoteca.

Aceasta inseamna ca ea poate fi invocata de orice persoana interesata: oricare din partile actului. iar nu eventual. mostenitorii pot respecta vointa defunctului executand actul. pentru el predecesul celorlati fiind conditia suspensiva sub care devine unic proprietar. pierde din timpul vietii posibilitatea a mai dispune de bunul care a format obiectul contractului . doar efectele fiind amanate pana la implinirea termenului. in cazul actelor conditionale incertitudinea tine de un eveniment supus hazardului. Refacerea actului. cu intelegerea de a-l folosi in comun pe tot timpul vietii lor. creditorii acestora. fiecare fiind proprietar pe o cota-parte din bun sub aceasta conditie inca de la data actului de dobandire. este impropriu sa se vorbeasca de „acoperirea” nulitatii prin confirmare ulterior deschiderii succesiunii . diferentirea intampina totusi dificultati la transpunerea ei in practica. se vinde un bun stipulandu-se ca proprietatea se va transmite la cumparator la data decesului vanzatorului) sunt si ele recunoscute ca valabile. dupa disparitia cauzei de nulitate (dupa deschiderea mostenirii). ambele categorii prezentand un element de incertitudine. ulterior i s-a admis valabilitatea. ci instituie predecesul fiecaruia ca o conditie rezolutorie cazuala reciproca. Dupa ce un timp practica judiciara a considerat o asemenea clauza ca ilicita intrucat reprezinta un pact asupra unei succesiuni nedeschise. cu motivarea ca ea nu confera drepturi succesorale reciproce.termenul incert al decesului unuia sau altuia dintre contractanti (de exemplu. in exemplul dat. pactul lovit de nulitate nu poate fi confirmat. („nu se poate face…”). in final supravietuitorul fiind considerat unic proprietar de la aceeasi data. civ. intrucat vanzatorul. si chiar de instanta de judecata din oficiu. Evolutia jurisprudentei si a doctritrinei asupra asa-numitei clauze de acrescamant sau clauze de tontina sta marturie in acest sens. deci. Desigur. Ele se diferentiaza totusi prin faptul ca in timp ce in cazul pactelor asupra succesiunilor nedeschise incertitudinea deriva din faptul ca cel despre a carui mostenire este vorba poate influenta dupa bunul sau plac continutul patrimoniului ce il va lasa la decesul sau si. rezulta neindoielnic faptul ca sanctiunea atrasa de nerespectarea prohibitiei este nulitatea absoluta a pactului. obiectul pactului. dar pentru aceasta este nevoie din 185 . nici chiar cu acordul lui de cujus . In joc fiind interese de ordine publica. predecedatii pierzandu-si drepturile ca efect al indeplinirii conditiei rezolutorii . Clauza tontiniera consta in achizitionarea unui bun de doua sau mai multe persoane impreuna. ultimul supravietuitor devenind singurul proprietar cu efecte retroactive de la data dobandirii bunului. Simpla la nivelul principiilor. dreptul nascut in favoare creditorului fiind unul actual.Din formularea imperativa a textului art. si anume ordinea deceselor .965 alin.2 C. Diferentierea drepturilor eventuale care se nasc din actele asupra succesiunilor viitoare pare mai greu de realizat de drepturile nascute din actele in care supravietuirea uniea dintre parti celeilalte este stipulata drept conditie (eveniment viitor si nesigur de care depinde nasterea sau stingerea obligatiei). Fiind o dispozitie care protejeaza interese de ordine publica. Actiunea in nulitate este imprescriptibila. implicit. mostenitorii acestor.

aceasta echivaleaza cu renuntarea la dreptul de a cere reductiunea acelei liberalitati. prin ipoteza valabile . ingaduita de art. Codul civil contine cateva exceptii. chiar daca atribuie drepturi actuale descendentilor. 795 C. sau doar nulitatea partiala. donatia-partaj. instrainarea facuta de cel despre a carui mostenire este vorba unui succesibil in linie dreapta.). ceea ce echivaleaza cu refacerea actului in conditii legale. clauzele societare in societatile civile sau de persoane prin care e stipuleaza continuarea societatii cu asociatii ramasi in viata sau cu mostenitorii acestora (art.Prin exceptie de la regula interdictiei pactelor asupra succesiunilor viitoare. Pactul prohibit de lege poate sa atraga nulitatea intregului act care il contine.donatari. 965 alin. prin testament. restul fiind valabile. art 807 ”minorul de 16 ani poate dispune prin testament si numai jumatate din bunurile de care dupa lege ar dispune majorele”. atat cea facuta prin contractul de casatorie (art.1 C. 67) Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.chiar daca nu este prevazuta de lege. civ. exista indivizibilitate intre clauza nula si celelalte clauze. al caror camp ar putea fi largit in viitor. care fiind revocabila ad nutum (art. civ. desi reprezinta doar o clauza a acelui act.partea lor de un consimtamant exprimat neechivoc (chiar si tacit) dupa deschiderea mostenirii.. cum s-ar intampla daca ar fi vorba de o confirmare. este prezumata a fi o liberalitate. atunci cand clauza care contine pactul prohibit de lege nu este in raport de indivizibilitate cu celelalte clauze ale actului. cu sarcina unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului. dar daca un alt descendent a consimtit la aceasta instrainare.). 368). 937 alin. nu contravine principiilor art.1526 C. dispune in favoarea tutorelui sau” art 810 186 . civ. fiind un pact asupra unei succesiuni viitoare recunoscut ca valabil de lege. renuntarea anticipata la dreptul de a cere reductiunea unei liberalitati consimtite de de cujus. civ. iar nu de la data incheierii actului nul. Precizarea are consecinte practice in sensul ca actul va produce efecte doar de la data manifestarii cosimtamantului pentru refacere. civ. atunci cand se confunda cu continutul acestuia ori atunci cand. sub presiunea necesitatilor vietii practice. 845 C. constituie totusi un pact succesoral asupra unei succesiuni viitoare prin faptul ca implica renuntarea descendentilor-donatari de a cere raportul succesoral . Prin acest pact se reglementeaza in avans soarta drepturilor in societate ale asociatului predecedat.). de bunurile sale. 2 C. Potrivit dispozitiilor art. civ. (supra nr. iar nu cu confirmarea celui nul . Constituie astfel de exceptii: instituirea contractuala.. cat si cea facuta in timpul casatoriei. 933 C.prin care ascendentii pot imparti inca din timpul vietii cu titlu de drepturi succesorale intre descendentii lor bunurile pe care le detin la momentul actului. art 809 “minorul de 16 ani nu poate. Intinderea nulitatii. Incapacitati prevazute de Codul civil: art 806 “minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici intr-un fel…” prin donatie sau testament.

ce dansa a facut in favoarea lor in cursul acestei boli. 1307 alin 1. de o parte. Deci. Ca urmare: daca debitorul isi ex ecuta obligatia inainte de scadenta (adica inainte de implinirea termenului suspensiv). Termenul este acel eveniment. in contractul de depozit. cum ar fi cele din dreptul constitutional. Termenul. si minor. el va face o plata valabila. Acesta constituie regula. se sting efectele actului juridic civil. nu si existenta sa. art 1309 Cod civil) Incapacitati prevazute de Codul familiei Art 128 din Codul familiei “este oprit sa se incheie acte juridice intre tutore. acele ingradiri ori incompatibilitati care sunt cunoscute in alte ramuri de drept. la implinirea lui. condiţia şi sarcina. de alta” Art 133 alin 3 Codul familiei “minorul (sub 14 ani) nu poate sa faca. sotul. nu pot profita de dispozitiile intre vii sau testamentare. dupa cum este vorba despre un termen suspensiv sau ex tinctiv. Aceasta incapacitate este preluata ad litteram in alin 1 al art 3 din L 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor.Nu trebuie asimilate ingradirilor din dreptul civil. Efectele termenului sunt diferite.“doctorii in medicina sau in chirurgie. 68) Modalităţile actului juridic civil. termenul dintr-un contract de asigurare. termenul este extinctiv cand. care fie amana producerea efectelor unui act juridic civil. Aceasta echivaleaza cu renuntar ea la beneficiul 187 . dreptul muncii. care au tratat o persoana in boala de care moare. viitor si sigur ca realizare. dreptul administrative. Din punct de vedere juridic. conditia si sarcina sunt cele trei modalitati ale actului juridic civil. o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui. De calificar ea termenului ca apartinand uneia dintre aceste categorii depinde identificarea persoanei care poate renunta la beneficiul termenului: termenul este suspensiv cand amana sau suspenda exercitiul drepturilor subiective civile si executarea obligatiilor civile. actele juridice civile pot fi pure si simple sau afectate de modalitati. notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta sau executarea drepturilor subiective civile si obligatiilor civile din anumite acte juridice. Asa cum am vazut. teza a II a din Constitutie “Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor”. donatii si nici sa garanteze obligatia altuia” Incapacitatea prevazuta de Constitutie si Legea 54/1998-Art 41 -. in favoarea ambelor parti. dreptul subiectiv civil si obligatia corelativa. de exemplu. de exemplu. Termenele pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a) In functie de ben eficiarul termenului. Termenul. termenul influenteaza doar executarea actului juridic civil.” Aceleasi reguli sunt aplicabile si in privinta preotilor (vezi art 833. ofiterii de sanatate sau subofiterii (adica medici si farmacistii). in favoarea creditorului. termenul poate fi dispus: in favoarea debitorului. nici chiar cu incuviintare. exista. afectate de termenul suspensiv. fie determina incetarea efectelor acestuia. Dupa cum am vazut. dreptul comercial.

ca modalitate a actului juridic civil. termenul de prescriptie extinctiva. inainte de implinirea termenului suspensiv. “depinde totodata de vointa uneia din partile contractante si de aceea a unei alte persoane“ (determinate). compensatia. ca mod de stingere a obligatiilor civile (care presupune existenta unor datorii In ceea ce priveste termenul extinctiv. Astfel conditia pozitiva este cea care consta in indeplinirea unui eveniment viitor si nesigur. in timp ce conditia negativa consta in neindeplinirea unui asemenea eveniment. Conditia potestativa este cea a carei realizare sau nerealizare depinde complet de vointa uneia dintre parti sau. Conditia mixta este aceea care. nici intr-aceea a debitorului. daca s-a prevazut ca evenimentul nu trebuie sa aiba loc intr-un anumit termen. care inseamna intamplare) este independenta de vointa partilor. conditia pozitiva se socoteste neindeplinita. conditia poate fi pozitiva si negativa. “aceea care face sa depinda perfectarea conventiei de un eveniment. Angajamentul facut sub o conditie pur potestativa din partea debitorului nu este valabil. daca s-a prevazut ca evenimentul trebuie sa aiba loc intr-un anumit termen si acest termen a expirat fara ca evenimentul sa fi avut loc. Cea mai importanta consecinta a calificarii conditiei ca fiind pozitiva sau negativa consta in felul in care aceasta se considera indeplinita sau neindeplinita. Este pur potestativa acea conditie care depinde exclusiv de vointa uneia din parti. inainte de implinirea termenului suspensiv. Si conditiile pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a) In functie de legatura ei cu vointa partilor. Actele incheiate sub conditie potestativa simpla sunt. conditia pozitiva se socoteste neindeplinita numai atunci cand este sigur ca evenimentul nu se va mai produce. pana la implinirea termenului suspensiv. incepe sa curga de la data implinirii acestora. conditia 188 . a realizarii sau nerealizarii evenimentului. este posibil numai daca termenul a fost prev azut in interesul debitorului. in exprimarea Codului civil.” Conditia cazuala (de la cuvantul latinesc casus. Indeplinirea conditiei in exemplele date depinde si de debitor. creditorul nu poate cere de la debitor plata. Astfel.termenului si. ”Conditia cazuala este aceea ce depinde de hazard si care nu este nici in puterea creditorului. eveniment de care depinde insasi existenta actului juridic civil. In acest sens. dupa cum am aratat. valabile. iar daca nu s-a prevazut vreun termen. titularul dreptului poate face acte de conservare. Dimpotriva. d ar si de o terta persoana (cu care acesta se casatoreste. implinirea acestuia inseamna stingerea dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative. conditia poate fi: cazuala. in cazul drepturilor care d ecurg din acte juridice afectate de termene suspensive. este un eveniment viitor si nesigur ca realizare. conform Codului civil. respectiv care il angajeaza). Conditia potestativa poate fi: potestativa pura si potestativa simpla. mixta si potestativa. Este potestativa simpla conditia a carei realizare depinde de vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate.” Conditie simpla potestativa valabile din partea creditorului pura din partea debitorului nula b) Din punct de vedere al modului de formulare. Conditia. Codul civil prevede: “Obligatia este nula cand s-a contractat sub o conditie potestativa din partea acelui ce se obliga. ca regula. Potrivit Codului civil.

desi pana acum nevalabila. cu toate ca dreptul sau dispare cu efect retroactiv. in caz de indeplinire a evenimentului prevazut prin conditie. ilicite sau imorale. in conditii posibile. Observam ca. Efectul conditiei rezolutorii dupa implinirea acesteia este desfiintarea. abia implinirea conditiei. In cazul in care conditia suspensiva nu este indeplinita. obligatiile care decurg din actul juridic trebuie indeplinite ca si cum actul ar fi pur si simplu. Daca nu s-a prevazut nici un termen. Obligatia conditionala nu se perfecteaza decat dupa indeplinirea evenimentului “. pana la realizarea ei. Conditia rezolutorie nu suspenda executarea obligatiei. respectiv imposibile. Principiile care guverneaza efectele conditiei sunt: Conditia pune in discutie insasi existenta actului juridic civil. in cazul conditiei rezolutorii. daca se va petrece. spre deosebire de termen. partile isi vor restitui una alteia 189 .negativa se socoteste indeplinita abia la expirarea termenului. va conduce la desfiintarea tuturor acestor efecte. Dimpotriva. Astfel. fructele culese de instrainator raman ale sale. se transforma in plata valabila. ca a fost un act pur si simplu. ca si in conditii licite si morale. suspenda existenta drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative ale partilor. chiar daca inca dinaintea acestui moment devenise clar ca evenimentul nu se va mai produce. Asadar. Dar implinirea conditiei. Conditiile ilicite si imorale afecteaza valabilitatea intregului act juridic. respectiv conditii ilicite si imorale. ci numai obliga pe creditor a restitui ceea ce a primit. Conditia rezolutorie este cea p ana la realizarea careia drepturile subiective si obligatiile corelative ale partilor sunt considerate ca exista si se executa. intre altele: prestatiile executate trebuie sa fie restituite. garantiile constituite trebuie sa fie desfiintate. ca si cum intre parti nu ar fi intervenit niciodata actul juridic respectiv. daca se va produce. partile sunt repuse in situatia anterioara incheierii actului juridic civil. retroactiva. imorale sau ilicite este nul absolut. care numai amana executarea. conditia negativa se socoteste indeplinita numai atunci cand evenimentul este cu n eputinta sa se mai produca. se va considera ca actul juridic este incheiat pur si simplu. in mod retroactiv. Actul juridic in care se prevede nasterea unui drept conditionata de realizarea unei conditii imposibile. a actului. “Conditia rezolutorie este aceea care supune desfiintarea obligatiei la un eveniment viitor si necert”. Codul civil prevede ca: “Obligatia sub conditie suspensiva este aceea care depinde de un eveniment viitor si necert. Ca atare. actul juridic si efectele sale nu exista. Acesta este principiul retroactivitatii efectelor conditiei suspensive. plata facuta de catre debitor anterior indeplinirii conditiei. in cazul conditiei suspensive. De la principiul retroactivitatii efectelor conditiei suspensive exista insa unele exceptii: prescriptia extinctiva incepe sa curga doar de la implinirea conditiei. va conduce la nasterea acestor efecte. d e asemen ea. Daca conditia suspensiva s-a implinit. d) Cel mai important criteriu de clasificare este cel al efectului pe care il produce: conditia poate fi suspensiva sau rezolutorie: Conditia suspensiva este cea care. Daca se prevede ca stingerea dreptului respectiv va depinde de realizarea unei conditii imposibile. Conditia produce efecte retroactive. actul juridic este considerat retroactiv. c) Conditiile se clasifica. Potrivit Codului civil..

prefect. bunurile reintra in mana donatorului.17/1996).3. Sarcina este acea modalitate a actului juridic civil care consta intr o obligatie de a da. adica ea poate fi invocata oricand." b)actiunea in nulitatea absoluta este imprescriptibila. lipsa capacitatii de folosinta a persoanelor juridice si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta (art. impusa de dispunator gratificatului. frauda legii. nu si recolta (fruct industrial) culeasa in ainte de implinirea conditiei.2 . dar ex ista unele aplicatii ale acesteia. actiunea in executarea in natura a sarcinii (atunci cand aceasta nu consta intr-o obligatie de “a face”.” Din punctul de vedere al valabilitatii lor. Desi contractul se va desfiinta in ipoteza indeplinirii conditiei.34 din Decretul nr. De asemenea. sarcinile pot fi: imposibile (care nu pot fi indeplinite). lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative (art.Nulitatea poate fi invocata de primar. cumparatorul va trebui sa restituie doar terenul. Cauze şi regim juridic. nu se vor restitui nici fructele culese de catre dobanditor.(Decretul 167/1958 art. chiar daca conditia rezolutorie s-a indeplinit. Sarcina nu afecteaza valabilitatea actului juridic ce o contine. incalcarea ordinii publice.prestatiile primite. ilicite (care contravin dispozitiilor legale).1309 din Codul civil). procuror si alte persoane care justifica un inteles legitim. instanta din oficiu. art. tot ca o exceptie de la regula retroactivitatii.58 Legea nr. Reprezentativa in acest sens este prevederea din Legea 18/1991. libere de orice sarcina si ipoteca. care nu se poate executa silit)... dimpotriva.31/1954). sarcini posibile. licite si morale. pentru neindeplinirea conditiilor cu care s-a facut. In cazul in care conditia rezolutorie nu s-a realizat.Regimul juridic al nulitatii absolute. In Codul civil nu exista o reglementare generala a sarcinii. dispunatorul sau mostenitorii acestuia pot opta intre: revocarea liberalitatii pentru neexecutarea sarcinii. nerespectarea formei ceruta ad validitatem. imorale (care incalca bunele moravuri) sau. cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala. ea afecteaza numai eficacitatea actului juridic. cu consecinta reintoarcerii bunului sau bunurilor la masa patrimoniala a dispunatorului. alineatul 2 : . suntem in prezenta consolidarii retroactive a actului juridic. in actele cu titlu gratuit (liberalitati). …” sau: ”cand donatiunea este revocata pentru neindeplinirea conditiilor. Exista insa si unele exceptii de la retroactivitate. cum ar fi dispozitiile potrivit carora: ”donatiunea intre vii se revoca. a face sau a nu face ceva. lipsa totala a consimtamantului (in cazul erorii-obstacol). In caz de neindeplinire a sarcinii.Nulitatea unui act poate fi invocata 190 . procurorul. Cauze de nulitate absoluta: incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor: nerespectarea unor incapacitati speciale pentru ocrotirea unui interes obstesc (art. indiferent de timpul scurs de la data incheierii actului juridic. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil. 69) Nulitatea absolută a actului juridic civil. a)nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes: partile actului juridic.

.. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului jurudic civil. Pentru a opera aceasta regula. pentru anumite ratiuni.'') Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii. nullum producit effectum'' .(a nu se cofunda inadmisibilitatea confirmarii nulitatii absolute cu validarea actului prin indeplinirea ulterioara a cerintei legale. retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat. Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil. neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. ci si pentru trecut (exemplu. pana la hotararea de anulare.resoluto jure dantis. unor terti subdobanditori. retroactivitatea nulitatii. Principiul retroactivitatii. 485). (. De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc.). pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent. adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil.. Exceptiile de la principiul . 191 . nu mai poate fi executat. la randul sau.restitutio in integrum''. fie pe cale de exceptie..adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat.restitutio in integrum''. Efectul nulitatii se exprima in adagiul . fiind desfiintat. in acest caz.Restitutio in integrum''. Generic. se pot distinge urmatoarele ipoteze: actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. actul a fost executat. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii. care rezulta din cele spuse mai sus. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate. Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva (exemplu. Exceptiile reprezinta acele cazuri in care. iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. ca si retroactivitatea. priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti.'') c)nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tocita. ci si a actului subsecvent. Principiul repunerii in situatia anterioara .). anularea nu numai a actului initial. resolvitur jus accipientis''). partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii.. contractul de inchiriere. deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul.oricand. actul a fost executat total sau partial. art. .). restabilirea situatiei anterioare . efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii. retroactivitatea efectelor nulitatii este obiectiv imposibila.restitutio in integrum .Exceptii Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. fie pe cale de actiune. efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea.nunc. primar. Exceptii.tunc. In temeiul acestui principiu.quod nulum est. iar nu si ex tunc. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului.

cu succes.1909 din Codul civil.sa fierobligat sa restituie bunul respectiv. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata.Exceptiile de la . potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la .. Este exceptie de la . comodatorul.vinde. coroleorat cu art.pentru anumite ratiuni. ci si mentinerea partiala a lor.Daca cel declarat mort este in viata. Exceptii. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic. in esenta. inapoierea bunurilor sale. iar alineatul 2 dispune: .Exceptii.1909. iar C.restitutio in integrum''... iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat). nullum producit effectum''. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii. Principii de drept care inlatura regula .sunt exceptii acele situatii in care.31/1954: . invocand art. cazul aplicarii art.Cu toate acestea. cazul aplicarii principiului . se va apara.. apoi contractul de comodat este anulat B a crezut ca A ii doneaza bunul. C.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat . iar celalalt accesoriu.Quod nullum est.Odata anulat contractul dintre A si B. deci se mentin. la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie. ce face obiectul contractului de comodat.Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor.Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia. B .).restitutio in integrum'': cazul incapabilului. bunul mobil. datorita legislaturii sale cu primul In practica. Conversiunea actului juridic inseamna. lui C. prin aplicarea regulii .Cel care a fost declarat mort poate cere.actelor autorizate''.20. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii.imprumut de folosinta cu B.Pentru a opera conversiunea.restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''. se poate cere oricand. alineatul 1 din Codul civil.(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept. urmaritor. desi nu are dreptul sa o faca.accesorium sequitur principale''. cu toate acestea. aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul .. din care unul este principal. dupa anularea hotararii declarative de moarte..resolutio jure dantis resolvitur jus accipientis''). cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate.. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu.. In cazul a doua acte.. alineatul 2 din Decretul nr. si inta in posesia bunului mobil. deci a fost de rea credinta. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil. care este de buna credinta. cazul aplicarii art. care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale.nemo auditur propriam turpetudinem allegons''. nu numai mentinerea tuturor efectelor actului. anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent.. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (. sunt 192 . dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze. Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti.

chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. care sa cuprinda obiectul. acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna.. Se mai numeste si . Principiul are in vedere pe incapabilul minor. desi actul de instrainare este nul.. dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat. ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce cocontractului prin fapta ilicita a minorului. Consacrarea acestui principiu o gasim in art. Generic..(personal sau prin reprezentantul legal al celui lipsit de capacitatea de exercitiu.1190. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat.1159 din Codul civil -. iar confirmarea tacita rezulta fie din executarea actului anulaleic. practic. art.(printrun act de confirmare .'' 70) Nulitatea relativă a actului juridic civil. deci ea trebuie invocata in termenul de prescriptie extinctiva. Regimul juridic al nulitatii relative.7 din Legea nr. nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu. cu mentionarea actului anulabil. Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicari sanctiunii nulitatii. obsteasca.. si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a succesiuni. ci numai de regim juridic. Cauze şi regim juridic.cu respectarea prevederilor prezentei legi.'' Principiul raspunderii civile delictuale. actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate. fie din neinvocarea nulitatii inauntrul termenului de prescriptie extinctiva.consacrat in art. nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare expres sau tacit. violenta.error communis facit jus''. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil. sunt valabile. Principiul . Acest regim juridic se exprima in 3 reguli: nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoane al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic.282/1996): . catiunea inanulabilitate este prescriptibila.principiul validitatiiaparentei indrept''. Mentionam. unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.(in acest sens. cauza si natura olurgatiei.) Intre nulitatea absoluta si cea relativa nu exista deosebiri de efecte.''Codul civil. cateva aplicatii ale conversiunii actului juridic.necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza.Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale. legiuirea sau dol..Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . art. efectul nulitatii consta in desfiintarea raportului juridic 193 .Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila. Cauze de nulitate relativa: viciile de consimtamant: eroarea.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr.). cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala.1162 din Codul civil dipune: .

Principiul repunerii in situatia anterioara . actul a fost executat total sau partial. deci partile se afla in situatia egala aceleia in care n-ar fi incheiat actul. Retroactivitatea presupune inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul anularii efective a actului. Principiul retroactivitatii. efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentionate. ci si pentru trecut (exemplu.adica restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat. primar. retroactiva a actului b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat.. 485). Principiul consta in acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor (exemplu. (.restitutio in integrum''. resolvitur jus accipientis'').restitutio in integrum'' sunt in acelasi timp. Exceptii. ci si a actului subsecvent.restitutio in integrum''. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii.restitutio in integrum''.nunc.-Exceptiile reprezinta acele cazuri in care. neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna credinta. nu numai mentinerea tuturor efectelor 194 . in acest caz.Exceptii Principiul repunerii in situatia anterioara este regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in temeiul unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. In temeiul acestui principiu.Exceptiile de la . De unde rezulta ca efectele nulitatii se produc numai ex nunc. pentru anumite ratiuni.generat de actul jurudic civil lovit de nulitate si prin aceasta restabilirea legalitatii.tunc. priveste efectele nulitatii actului juridic intre parti nu fata de terti.Restitutio in integrum''. In functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului jurudic civil. prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii.. Este exceptie de la . iar nu si ex tunc. unor terti subdobanditori. Exceptiile de la principiul . art. sunt exceptii acele situatii in care..pentru anumite ratiuni. pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna credinta (Codul civil. . efectele nulitatii vor consta in: a)desfiintarea. fiind desfiintat. si exceptii de la retroactivitatea efectelor nulitatii. anularea nu numai a actului initial.. partile ajung in situatia in care n-ar fi incheiat actul juridic.quod nulum est..resoluto jure dantis.. care rezulta din cele spuse mai sus. adica aceste efecte se suie pana in momentul incheierii actului juridic civil.). pana la hotararea de anulare efectele nulitatii presupun: a)desfiintarea actului executat b)restituirea prestatiilor efectuate intemeiul actului anulat c)desfiintarea si a actului subsecvent.). contractul de inchiriere. Exceptii de la retroactivitatea nulitatii. iar dobanditorul de drepturi le-a transmis. la randul sau. ca si retroactivitatea. pana la hotararea de anulare.restitutio in integrum .. nu mai poate fi executat. retroactivitatea efectelor nulitatii este obiectiv imposibila. actul a fost executat. restabilirea situatiei anterioare . Pentru a opera aceasta regula.). Constituie asemenea exceptii: mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva (exemplu. Efectul nulitatii se exprima in adagiul . nullum producit effectum'' . retroactivitatea nulitatii. se pot distinge urmatoarele ipoteze: actul n-a fost executa inca: aplicarea nulitatii va insemna ca acel act. deci se mentin.

sunt necesare urmatoarele conditii: sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. din care unul este principal. in esenta.972 din Codul civil (Situatia practica este urmatoarea: A incheie un contract de comodat imprumut de folosinta .nemo auditur propriam turpetudinem allegons''. cazul subdobanditorului de buna credinta si cu titlu oneros al unui imobil. dobanditorul cu titlul oneros nu este obligat sa le inapoieze. care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale. Conversiunea actului juridic inseamna. urmaritor. B .31/1954: ..sa fierobligat sa restituie bunul respectiv. se va apara. decat daca se va face dovada ca la data dobandirii stia ca persoana declarata moarta este in viata. cateva 195 . cu toate acestea.Cu toate acestea. Aceste principii sunt: Principiul conversiunii actului juridic.. lui C. ar urma sa fie desfiintat si cel dintre B si C. cazul aplicarii art. cazul aplicarii art. desi nu are dreptul sa o faca. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (. se poate cere oricand.Acest principiu poate fi definit ca fiind acea regula de drept in virtutea careia. anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent.. aplicarea acestui principiu se concretizeaza si in 2 situatii: In cazul . care este de buna credinta. potrivit caruia posesorul de buna credinta al unui bun mobil dobandeste chiar proprietatea bunului.Odata anulat contractul dintre A si B. deci a fost de rea credinta.cu B. anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu. invocand art.). In doctrina si in practica sunt considerate exceptii de la .. alineatul 1 din Codul civil.. iar C.restitutio in integrum'' : cazul incapabilului. Mentionam. iar A a avut intentia de a-i da bunul numai cu titlul de comodat).actului. manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. ce face obiectul contractului de comodat. adica nu stie ca B nu este proprietarul mobilului.Cel care a fost declarat mort poate cere. anularea hotararii prin care s-a declarat moartea''. actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate.Quod nullum est.Daca cel declarat mort este in viata..accesorium sequitur principale''. datorita legislaturii sale cu primul In practica.actelor autorizate''. dupa anularea hotararii declarative de moarte. la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie. apoi contractul de comodat este anulat . alineatul 2 din Decretul nr. unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total. cazul aplicarii principiului . iar alineatul 2 dispune: .Pentru a opera conversiunea. C..vinde. bunul mobil.20. nullum producit effectum''. Principii de drept care inlatura regula . coroleorat cu art. Acest principiu priveste efectele nulitatii fata de terti. In cazul a doua acte.B a crezut ca A ii doneaza bunul.resolutio jure dantis resolvitur jus accipientis'').1909 din Codul civil. iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat. cu titlu oneros care a cunoscut nevalabilitatea actului de proprietate.Exceptii. iar celalalt accesoriu.(nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept. comodatorul.. si inta in posesia bunului mobil.Nu se aplica exceptia in cazul tertului achizitor. inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil. inapoierea bunurilor sale. Exceptii. prin aplicarea regulii . cu succes.1909. ci si mentinerea partiala a lor.

Numele de familie.. din punct de vedere istoric. Elemente dintre cele mai diverse au determinat continutul numelor si modul lor de atribuire: trasaturi fizice ale persoanei.282/1996): .7 din Legea nr.Minorulnu are actiunea in rescizuine contra obligatiilor ce rezulta din delictele sale. ca orice element ce tine de limbaj. Se mai numeste si . Este astfel vorba despre aspecte de ordin voluntar. cu aceasta semnificatie. Principiul .” Numele are o structura si aceasta este stabilita de art.Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila.. Nu exista o definitie legala a numelui dar prin reglementarea structurii.119/1996 cu privire la actele de stare civila (Monitorul Oficial nr. in conditiile legii. este acea componenta a numelui care indica legatura persoanei fizice cu o anumita familie si o desemneaza in raporturile sale cu membrii altor familii. legaturi de familie.'' 71) Numele (noţiune. cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala. in familie si in societate.(in acest sens. dar este valabil ca revocare a legatului ce va avea ca obiect bunul ce forma obiect si al actului de instrainare anulat.principiul validitatiiaparentei indrept''. ca cea mai buna reparare a prejudiciului ce s-ar produce co-contractului prin fapta ilicita a minorului. desemnat in vorbirea curenta prin expresia „nume patronimic”. Numele este o notiune complexa a carei nastere. dobândire). dobandirii. practic.Intre principiul raspunderii civile delictuale si principiul ocrotiriiminorului . ocupatie.consacrat in art.. Consacrarea acestui principiu o gasim in art.aplicatii ale conversiunii actului juridic: cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate. si manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a succesiuni.. religie etc. sunt valabile.error communis facit jus''. si nu de reglementare: familia unui individ il desemneaza printr-unul sau mai multe cuvinte sau individul insusi isi alege un asemenea mod de individualizare iar comunitatea din care face parte il accepta ca atare. Pe baza acestor elemente in literatura juridica au fost propuse mai multe definitii ale numelui. obsteasca. este in primul rand rezultatul unui uzaj indelungat. Conform dispozitiei legale citate „Numele cuprinde numele de familie si prenumele”. dintre care o retinem pe cae conform careia numele este „acel atribut al persoanei fizice care consta in dreptul omului de a fi individualizat.1159 din Codul civil -. 12 alin (2) din Decretul nr. are prioritate al doilea principiu care echivaleaza.'' Principiul raspunderii civile delictuale-Principiul are in vedere pe incapabilul minor. acest principiu inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroarecomuna.cu respectarea prevederilor prezentei legi. modificarii si a schimbarii acestuia legea ofera elementele necesare definirii sale. 31/1954. caractere juridice. art. 196 . cu mentionarea actului anulabil. prin cuvintele stabilite. chiar daca acea persoana nu avea acesta calitate. desi actul de instrainare este nul.1162 din Codul civil dipune: .

ceea ce inseamna ca obligatia de a nu-l incalca revine tuturor celorlalte subiecte de drept. 62 din Codul familiei care reglementeaza aceasta materie distinge doua situatii: cea in care parintii au nume de familie comun si cea in care acestia au nume de familie diferite. modoficat sau schimbat numai in conditiile prevazute de lege. Legalitatea numelui exprima acea trasatura a numelui de a putea dobandit. inalienabil. Acest caracter este exprimat si de art. la stabilirea numelui concura parintii copilului si autoritatea publica prevazuta de lege. desi este alcatuit din doua elemente. desemnat in vorbirea comuna ca „numele de botez”.Prenumele.1 din Conventia pivind drepturile copilului care dispune: „copilul este inregistrat imediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nume. care. Personalitatea numelui consta in faptul ca acest drept este strans legat de persoana omului si nu poate fi exercitat decat personal.” Prin stabilirea sau dobandirea numelui se intelege operatiunea juridica de atribuire a numelui de familie si a prenumelui copilului nascut. 31/1954. aratand ca „numele cuprinde numele de familie si prenumele” nu permite o alta interpretare decat aceea conform careia numele de familie si prenumele sunt doar elementele componente ale unui drept unic: dreptul la nume. al carei rol are un caracter subsidiar in sensul ca el asigura respectarea legii in atribuirea numelui si se poate substitui doar in cazurile limitativ reglementate de lege. unitar si universal. nici o persoana nu poate renunta la nume. In sfarsit. Inaliebilitatea numelui consta in acea ca nici unei persoane nu i se poate contesta dreptul la nume. Principala consecinta a apartenentei la categoria drepturilor absolute o reprezinta opozabilitatea „erga omnes” a dreptului la nume. Universalitatea numelui exprima acel caracter al numelui conform caruia orice persoana fizica are drept la numele stabilit sau dobandit potrivit legii. astfel incat actul de stare civila este titlul care va indreptati persoana in cauza sa poarte un anumit nume si va face dovada acestuia. dupa cum nu-l poate nici instraina. iar nu si prin reprezentare.. Dreptul la nume este imprescriptibil atat sub aspect achizitiv cat si extinctiv. In functie de modul in care copilul si-a stabilit filiatia exista trei ipoteze de dobandire a numelui de familie: Stabilirea numelui de familie al copilului din casatorie-Art. personal. Unitatea numelui este caracterul specific al dreptului la nume care consta in aceea ca. Astfel. este format din unul sau mai multe cuvinte si identifica o persoana in raport cu ceilalti membri ai aceleiasi familii sau cu membrii altor familii cu acelasi nume de familie. Consideram ca modul de redactare a dispozitiilor art.. Rezulta deci ca numele i se atribuie persoanei fizice concomitent cu inregistratrea sa in actul de nastere. imprescriptibil. 12 din Decretul nr. dupa ce dispune prin primul alineat ca „orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit potrivit legii” in alineatul al doilea prezinta structura numelui. individualizeaza aceeasi persoana. conform primului alineat al dispozitiei legale citate „copilul din casatorie ia numele de 197 . Ca si orice alt drept personal nepatrimonial dreptul la nume este un drept absolut. 7 pct. legal. In general doctrina evidentiaza urmatoarele caractere juridice ale dreptului la nume: dreptul la nume este un drept absolut.

62 din Codul familiei. 23 din Legea nr. Modificarea numelui de familie determinata de adoptie-Adoptia atrage o modificare a starii civile. ascultand pe parinti. Copilul si-a stabilit filiatia fata de ambii parinti. Sunt posibile urmatoarele cazuri: Copilul a luat la nastere numele mamei sale. Sub acest aspect urmaeaza sa analizam efectele incuviintarii. inainte de sau concomitent cu declararea nasterii sale. Stabilirea numelui de familie al copilului din afara casatoriei-Aici sunt posibile doua situatii: copilul si-a stabilit filiatia mai intai fata de un singur parinte. numele copilului se va stabili prin invoiala parintilor si se va declara. intre cele doua institutii juridice existand importante deosebiri. 119/1996 rezulta ca sunt avute in vedere doua situatii: cea a copilului gasit. a persoanei. Paternitatea copilului din casatorie a fost tagaduita iar actiunea a fost admisa. Copilul din afara casatoriei si-a stabilit filiatia si fata de al doilea parinte. Potrivit legii in cazul in care copilul a fost recunoscut in acelasi timp de ambii parinti numele de familie a copilulul va fi stabilit conform invoielii partilor. In lipsa unei asemenea invoieli. in functie de situatiile in care copilul in cauza se poate afla: Copilul s-a nascut in timpul casatoriei iar parintii au numele de familie comun. Copilul a dobindit la nastere numele reunite ale parintilor sai. „daca parintii nu au nume de familie comun. final al Decretului nr. Stabilirea numelui de familie al copilulul nascut din parinti necunoscuti-Din coroborarea dispozitiilor art. Modificarea numelui de familie determinata de casatorieCasatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie. desfacerii si constatarii nulitatii adoptiei asupra numelui de familei a celui adoptat. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite.familie comun al parintilor”. Nimic nu se opune insa ca filiatia copilului sa fie mai intai stabilita fata de tata. schimbarea numelui pe cale administrativa poate privi atat numele de famile cat si prenumele. consemnata intr-o declaratie scrisa si semnata de acestia. de regula. In acest caz. nume pe care il va pastra ca fiind cel avut de mama la data nasterii lui. 2 alin. Astfel. daca copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite”. care poate avea efecte si asupra numelui sau de familie. Copilul s-a nascut in timpul casatoriei iar parintii au nume de familie deosebite. A fost admisa actiunea in contestatie sau in recunoastere de filiatie. se datoreaza unor cauze diferite si este supusa unui alt regim juridic. care este. Modificarea numelui de familie nu se confunda cu schimbarea numelui pe cale administrativa. 22 si art. Modificarea numelui de familie determinata de schimabari in filiatie-Modificarea numelui de familie determinata de schimbari in filiatie se poate produce in urmatoarele cazuri: Copilul nascut din parinti necunoscuti isi stabileste filiatia fata de unul sau fata de ambii parinti. nume pe care il va pastra in continuare. o data cu nasterea copilului. nascut deci din parinti necunoscuti si cea a copilului abandonat in spital fara a se putea stabili identitatea mamei in termen de 30 de zile. incheiata conform 198 . mama. Copilului i s-a stabilit la nastere numele sotului mamei. in literatura juridica au fost propuse urmatoarele solutii. la serviciul de stare civila. Potrivit alineatului (2) art. autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotara. 975/1968 cu cele ale art. Ca urmare.

Schimbarea numelui de familie-Prin schimbarea numelui de familie se intelege inlocuirea acestuia. acesta din urma. prin decizia administrativa emisa de autoritatea competenta. Spre deosebire de modificarea numelui.dispozitiilor legale. 84/2001. Nu este necesara publicarea cererii de schimbare a numelui format din expresii indecente. schimbarea numelui pe cale administrativa nu este determinata de schimbarea starii civile a persoanei fizice ci se realizeaza. desfacerea si nulitatea casatoriei pot avea insa ca efect si modificarea numelui de familie al persoanei fizice. anularea sau reconstituirea actelor de stare civila. Le citam pe cele care au legatura cu studiul persoanei fizice: Eliberarea certificatelor de stare civila. nr. Ca urmare.G. in conditiile legii. va face cererea de schimbare a numelui.O. trebuie motivata si se depune la primaria unde a fost inregistrata cererea de schimbare a numelui. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila. 84/2001 privind infiintarea. in termen de 30 de zile de la publicarea acestuia in M. actualizarea si administrarea Registrului local de evidenta a persoanei. in Monitorul Oficial al Romaniei. 5 din ordonanta. pentru motive temeinice. Reglementarea schimbarii numelui este cuprinsa in Decretul nr. Constituirea. aceasta procedura este inaplicabila in cazul cererii prin care o persoana divortata solicita sa i se incuviinteze sa revina la numele dobandit prin casatorie. precum si a mentiunilor si modificarilor intervenite in statutul civil. nr.G. Daca minorul va implinit varsta de 14 ani el va semna si personal cererea. cu incuviintarea autoritatii tutelare. Opozitia se face in scris. 975/1968 cu privire la nume. in domiciliul si resedinta persoanei. modificat prin O. modificata si ea prin O. cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore. Numai incheierea. Incheierea casatoriei. Termenul de 30 de zile pentru formularea opozitiei este un termen de decadere. Intocmirea si pastrarea registrelor de stare civila. partea a treia. organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de Legea nr. cu un alt nume de familie. 119/1996. cu incuviintarea autoritatii tutelare. Intocmirea. care contine datele de identificare si de adresa ale cetatenilor avand domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public local respectiv. si reglementata de normele operative ale legii. in conditiile legii. in conditiile legii. Atributiile serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sunt prevazute de art. nulitatea casatoriei si incetarea casatoriei prin decesul unuia dintre soti atrag modoficarea starii civile a persoanei. precum si a oricaror mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate. cu scopul de a intemeia o familie. Pentru copilul aflat sub ocrotirea unui tutore. completarea. la cerere. Dintre atributiile serviciilor publice 199 . Pentru persoana pusa sub interdictie. ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod. desfacerea acesteia. la cerea acesteia. prin grija si pe cheltuiala solicitantului. Actul care declanseaza procedura de schimbare a numelui pe cale administrativa este cererea formulata in acest scop. indiferent daca se afla sub ocrotirea parintilor sai sau sub cea a unui tutore. Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui. Cererea de schimbare a numelui se publica in extras. rectificarea.

Functia de autoritate de stat presupune urmarirea modului de aplicare si respectare a reglementarilor legale in domeniul actualizarii. Obligativitatea si opozabilitatea contractului: fata de celelalte persoane contactul nu este obligatoriu . Exceptii de la principiul fortei obligatorii: incetarea unor contracte inainte de teremnul fixat prin moarte unei parti sau disparitia obiectului contractului( art. prevazute de art.civ. De indrumare. actualizeaza si valorifica registrul judetean de evidenta a persoanei. L112/1995.Este de lege intre prevazut partile in art. prin efectul legii(L17/1994.3 . certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a intocmirii listelor electorale permanente.1552 pct. utilizarii si protectia datelor referitoare la persoane.nr.1 C.40/1999). obligatiile contractuale trebuie executate cu buna-credinta. Tine evidenta si pastreaza registrele de stare civila. Asigura producerea si emiterea certificatelor de stare civila.civ.U. administrarii. actelor de identitate. De control metodologic a activitatii serviciilor publice comunitare.7. prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita unui caz de forta majora. importanta:contractul devine obligatoriu atat pentru parti cat si pentru instanta de judecata chemata sa aplice contractul. in cazuri exceptionale.art. permiselor de conducere. prelungirea efectelor contractelor de inchiriere.:”contractele putere contractante”. insa el le este opozabil ca un fapt juridic stricto-sensu. si efectueaza mentiuni pe acestea. precum si in domeniul eliberarii actelor de stare civila.O. Controleaza modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila. respectiv ale municipiului Bucuresti. De sprijin.). modificarea efectelor contractelor cu executare succesiva ca urmare a aplicarii teoriei impreviziunii. Principiul obligativitatii legal contractului(pacta facute au sunt servanda). Obligativitate si relativitate: obligativitatea contractului fata de parti este in stransa legatura cu principiul 200 . valorificarii.1439 alin.969 C. Conform art.judetene. exemplarul doi.G. Coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale. simetria existenta intre modul de incheiere si cel de stingere a contractului: mutuus consensus. efectul obligatoriu al contractului suporta modificari in mod independent de principiul autonomiei de vointa a partilor( de ex. conform comunicarilor primite. 72) Obligativitatea contractului între părţile contractante şi principiul relativităţii efectelor contractului. -consecintele fortei obligatorii a contractului: partile sunt tinute sa-si execute obligatiile asumate una fata de cealalta. influenta evenimentelor de forta majora ).13 din Ordonanta. le retinem pe urmatoarele: Constituie. inspectoratul indeplineste urmatoarele functii: De strategie. temeiul : siguranta circuitului civil si autonomia de vointa a partilor.consecintele imediate se regasesc pe teren probational. Excepţii reale de la principiul relativităţii efectelor contractului. De autoritate de stat. De reglementare.:prologarea legala a contractelor de locatiune. mutuus dissensus.

in privinta obligatiilor asumate (anterior transmiterii dreptului catre succesor). 73) Obligaţiile solidare.973(“conventiile n-au efect decat intre partile contractante). intrucat obiectul contractului il constituie obligatia1 debitorului de a determina o terta persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor. Obligatia solidara este acel raport obligational cu pluralitate de subiecte care prezinta particularitatea ca oricare creditor solidar poate cere plata in intregime a datoriei sao oricare debitor solidar este tinut sa execute intreaga prestatie la care are drept creditorul.Denumesc situatiile in care drepturile si/sau obligatiile contractuale pot sa apartina si/sau sa incumbe unor persoane-penitus extranei. ei pot interveni in numele debitorului pentru a exercita anumite drepturi patrimoniale ale acestuia : art. contactele incheiate anterior de autor vor produce efecte –in limitele aratate deja-in urmatoarele contitii: anterioritate constata prin data certa a inscrisului si respectarea masurilor de publicitate. exceptii: obligatiile propter rem si scriptae in rem.relativitatii contractului:art.astfel incat ei dobandesc toate drepturile si obligatiile acestuia. modificari ale dreptului transmis catre succesor si drepturile reale consimtite anterior transmiterii catre succesor. exista doua exceptii de la principiul relativitatii: stipulatia pentru altul si actiunile directe. in privinta drepturilor dobandite de autor prin contracte( anterioare transmiterii dreptului catre succesor ). Domeniul de aplicare a principiului relativitatii efectelor contractului: contractul are efect obligatoriu intre parti . cu exceptia celor contractate intuituu personae. precum si fata de succesorii partilor: succesorii universali si cu tilu universal sunt continuatorii personalitatii autorului lor.si art. Exceptii de la principiul relativitatii. promisiunea faptei altuia(conventia de porte-fort) este o exceptie aparenta .975 C civ – prin actiunea pauliana.care nu au participat la incheierea contractului: cu referire la asumarea de obligatii civile. creditorii chirografari pot inlatura aceasta opozabilitate in conditiile art. acestea in principiu nu se transmit succesorului.civ. ca regula generala. creditorii chirografari :opozabilitatea contractelor incheiate de debitor se manifesta in sensul ca ei suporta tranformarile din patrimoniul debitorului.974 C. cu referire la dobandirea de drepturi. acestea vor profita succesorului sub conditia de a se afla in stransa conexiune cu dreptul dobandit. Solidaritatea poate fi activa sau pasiva.1175 –prin actiunea in simulatie. succcesorii cu titlu particular dobandesc doar un anumit drept al autorului lor astfel incat chestiunea relativitatii se pune numai in legatura cu contractele incheiate anterior de autorul lor cu alte persoane. nu exista exceptii de la principiul relativitatii. de catre autor. Solidaritatea activa-exista mai multi creditori. oricare creditor poate 1 201 .

74) Petiţia de ereditate. Solidaritatea pasiva-oricare debitor poate fi obligat la plata in intregime a datoriei. se naste un litigiu prin care legatarul va cere instantei sa constate calitatea sa de mostenitor testamentar cu vocatie universala si sa oblige pe parat sa-i predea mostenirea. stapanind bunurile succesorale in aceasta calitate. O astfel de actiune. cum este cazul cand mostenitorului legal al defunctului i se refuza predarea unui bun sub cuvant ca nu a apartinut defunctului. ci tertului care il detine in prezent.Natura actiunii.pretinde plata datoriei de la debitorul comun sau debitorul poate plati datoria la alegerea sa oricarui creditor. nereglementata la ora actuala de lege. Disputa partilor are asadar ca obiect specific calitatea de mostenitor universal sau cu titlu universal a defunctului. Nu toti autorii impartasesc acest punct de vedere. sustinand ca obiectul petitiei este 202 . refuzand predarea mostenirii. Daca fratele defunctului nu contesta calitatea de mostenitor testamentar a legatarului si preda acestuia succesiunea lucrurile reintra in normal. Unii. nu mostenitoare ale aceluiasi autor” . Prin obiectul sau. un frate al defunctului. Se poate intampla insa ca o persoana sa fie doar in aparenta mostenitor si sa beneficieze de aceasta transmisiune. avand drept consecinta esentiala transmiterea proprietatii patrioniului succesoral. Actiunea este reala intrucat disputa poarta asupra vocatiei succesorale a partilor litigante. Petitia de ereditate poate fi definita ca fiind actiunea prin care un mostenitor avand vocatie legala sau testamentara universala sau cu titlu universal solicita sa i se recunoasca aceasta calitate in scopul de a dobandi bunurile succesorale detinute de un tert care pretinde a fi el adevaratul mostenitor universal sau cu titlu universal al defunctului. poarta denumirea de petitie de ereditate si isi are originea in dreptul roman . renuntarea totala la solidaritate de catre creditor.De pilda. plata intregii datorii. dar daca va contesta acest lucru invocand nevalabilitatea testamentului. plata facuta de un debitor are efect liberator pentru toti debitorii. singur mostenitor legal al acestuia. intra in stapanirea mostenirii. dar aplicata in practica judiciara si recunoscuta de doctrina. Solidaritatea inceteaza prin: moartea unui codebitor. care se refera la simpla disputa asupra proprietatii unui bun individual determinat. iar ulterior se descopera un testament prin care este instituit legatar universal un tert. Ceea ce este specific revendicarii este faptul ca „cele doua parti se pretind proprietare ale aceluiasi bun. Intre codebitori prestatia este divizibila si fiecare trebuie sa-si execute partea din obligatie. Ca efect al deschiderii succesiunii proprietatea se transmite de la de cujus la mostenitorii sai. predarea bunurilor succesorale fiind doar miza acestei dispute . petitia de ereditate se diferentiaza de actiunea in revendicare. admiterea ei rasfrangandu-se si asupra tertilor . dovedindu-se ca fratele defunctului a fost astfel exheredat.

In dreptul nostru. civ. n. in conformitate cu art. 167/1958 privind prescriptia extinctiva. calitate care.stabilirea unei calitati a persoanei. Trebuie subliniat foarte clar faptul ca petitia de ereditate apara dreptul de proprietate sau mai bine zis vocatia efectiva a adevaratului mostenitor la patrimoniul succesoral. care se aplica doar drepturilor personale. Ideea caracterului prescriptibil al petitiei de ereditate este preluata de la autorii nostri clasici. Petitia de ereditate pune fata in fata doua parti care pretind fiecare a avea drepturi succesorale incompatibile asupra intregii mosteniri sau a unei cote-parti din aceasta. stiut fiind ca singur dreptul de proprietate este imprescriptibil. nu mai este de 30 de ani. negandu-si reciproc vocatia succesorala. astazi. Prin urmare. Or. a carui exercitare nu necesita colaborarea unei alte persoane. actiunea in petitie de ereditate este imprescriptibila.) sau prescriptia extinctiva in privinta drepturilor de creanta ori a altor drepturi reale decat cel de proprietate. se pierde prin trecerea a treizeci de ani” . si alta este exercitarea actiunii in petitie de ereditate. Reclamant poate fi orice mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal.) de succesor chemat la mostenire. 700. Vocatia efectiva la mostenire (patrimoniul succesoral) este cea care nu se pierde prin neuz. Daca se accepta caracterul real al actiunii in petitie de ereditate. pe cand petitia de ereditate presupune prin natura ei un conflict intre doua persoane care isi disputa calitatea de mostenitor al lui de cujus.n. dreptul de proprietate asupra universalitatii succesorale. care se prescrie in 6 luni de la data deschiderii mostenirii -. pe cand celelalte drepturi reale sunt supuse prescriptiei de 30 de ani (art. 1890 C. ci de 6 luni. combinat cu dispozitiile art. Or. termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala prevazut la art. Raspunsul nu poate fi decat unul -. nicidecum de 3 ani. vocatia efectiva la mostenire implica in mod necesar acceptarea acesteia in termenul de 6 luni prevazut de art. dupa natura personala sau reala a drepturilor cuprinse in succesiune . problema care se pune este ce drept real apara aceasta. ar trebui conchis ca actiunea in petitie de ereditate se prescrie si ea in acest termen. civ. petitia de ereditate presupune in mod necesar ca partile in conflict sa fi acceptat mostenirea in termen.-D. iar nu drepturile care intra in compozitia acestui patrimoniu. Partile la actiune. iar nu in cel general de 3 ani. este straina de mostenire si ca atare nu are calitatea procesuala (activa sau pasiva) de a discuta pe fond petitia de ereditate. iar altii ca este mixta. Dreptul de optiune este un drept potestativ. si doar in acest sens ea este imprescriptibila. daca este asa. In prezent. posesia de buna-credinta in privinta bunurilor mobile (art. indiferent daca 203 . Bineinteles ca impotriva reclamantului care a triumfat in petitia de ereditate se poate invoca prescriptia achizitiva (uzucapiunea) in privinta imobilelor. 21 din Decretul nr. civ. 700 C. C. majoritatea autorilor considera ca petitia de ereditate se prescrie in termenul general de 3 ani .In realitate insa una este exercitarea dreptului de optiune succesorala -. considera ca actiunea este personala . 1909 C. fara a se observa insa ca acestia au legat prescriptia de „calitatea sa (a reclamantului . Daca una dintre ele nu a facut-o. situatie in care. civ. daca urmam rationamentul de mai sus.). 700 C.

ca si cesionarii unor asemenea drepturi . daca le-a instrainat cu titlu oneros. In timp ce calitatea de sot nu poate fi dovedita decat cu certificatul de casatorie. Paratul de rea-credinta. Divizibilitatea semnifica doar lipsa puterii de reprezentare a succesorilor. se va face deosebire dupa cum acesta este de buna sau de reacredinta (a cunoscut sau nu ca reclamantul este adevaratul mostenitor). in principiu. sens in care se vorbeste de caracterul divizibil al actiunii . Paratul de bunacredinta trebuie sa restituie bunurile succesorale in starea lor actuala sau. testamentara sau contractuala. fie intrucat au fost trimisi in posesie) . Daca exista mai multi succesori chemati la mostenire in acelasi rang. este beneficiarul unui legat universal. Daca reclamantul se prevaleaza de calitatea sa de mostenitor testamentar (legatar). dovada se va face cu testamentul pe care il invoca in favoarea sa . fiecare trebuind.vocatia sa este legala. Inactiunea unora nu trebuie sa puna in pericol drepturile altora. sa actioneze pentru partea sa. iar paratul este fiul legitim al lui de cujus) intre ei se va naste starea de indiviziune succesorala care se transeaza prin partaj. si-a dovedit filiatia din afara casatoriei fata de defunct. legatura de rudenie poate fi dovedita nu numai cu actele de stare civila. ci una nascuta in persoana mostenitorului . Daca unul sau altul din bunurile succesorale a pierit fortuit. nici unul dintre acestia nu are calitatea de a-i reprezenta pe ceilalti. iar paratul este un frate al defunctului. iar dupa aceasta reclamantului. Raporturile dintre reclamant si parat-Ca urmare a admiterii petitiei de ereditate. obligatia de restituire se stinge. recunoasterea titlului de mostenitor al reclamantului produce efecte de la data deschiderii mostenirii. trebuie sa restituie pretul incasat. dar nu impiedica pe mostenitorul care are vocatie la universalitate sa actioneze pentru intreg. iar daca este doar comostenitor impruna cu paratul (de pilda. Paratul va raspunde insa pentru deteriorarile suferite de bunurile succesorale din culpa sa. Reclamantul care invoca vocatia sa legala la mostenire trebuie sa dovedeasca legatura de rudenie cu defunctul ori faptul ca este sot supravietuitor al acestuia. Dovada calitatii de mostenitor. caruia 204 . reclamantul are dreptul la restituirea tuturor bunurilor succesorale daca se afla intr-o situatie in care dreptul sau primeaza pe acela al paratului (de pilda. opinie care este insa discutabila intrucat petitia de ereditate nu este o actiune apartinand defunctului. In situatia in care paratul trebuie sa restituie bunurile succesorale pe care le detine. insasi admiterea actiunii echivaland cu trimiterea in posesie. problema centrala a petitiei de ereditate este aceea a probei acestei calitati. desi in prezenta altor comostenitori cu aceeasi vocatie nu are dreptul decat la o cota-parte din mostenire . mostenitor nerezervatar. Daca actiunea in petitie de ereditate este admisa. Unii autori sustin ca actiunea in discutie nu poate fi introdusa decat de mostenitorii care au sezina mostenirii (fie de drept. ceea ce face ca hotararea judecatoreasca sa nu le fie opozabila celor care au ramas in expectativa. Fiind o actiune destinata sa transeze conflictul dintre doua persoane care se pretind fiecare a fi mostenitor universal al defunctului. Fructele bunurilor succesorale revin paratului pana la data cererii de restituire. ci si prin orice mijloc de proba. exheredat prin instituirea legatarului).

Fructele bunurilor succesorale revin reclamantului de la data deschiderii mostenirii. Exista eroare atunci cand situatia de fapt aparenta nu corespunde realitatii de drept. Cu alte cuvinte. in materie de bunuri mobile. 1895 C. intrucat „organismul juridic are nevoie pentru buna sa functionare de unele supape de siguranta in absenta carora ar fi distrus. o persoana este in aparenta mostenitorul defunctului. 1909 C. una din aceste deschideri. civ. n. cand nimic nu se poate imputa tertului subdobanditor victima a acestei erori. in profitul echitatii si deasupra dreptului pur” .-D. C) reprezinta una din aceste supape. a oricarui proprietar aparent). dar ulterior se dovedeste ca acest lucru nu era real.).ii este asimilat si mostenitorul nesezinar care nu a fost trimis in posesie . regula (error communis facit jus -. actele incheiate de proprietarul aparent ar trebui sa ramana fara efecte. starea de fapt prevaleaza asupra celei de drept. cu totul exceptional. fara indoiala. prin asigurarea increderii in actele juridice translative de proprietate incheiate in conditii de eroare publica asupra calitatii de proprietar a mostenitorului aparent (si. un frate 205 . pornind de la traditiile izvorate din dreptul roman si perpetuate pana astazi. Raporturile dintre reclamant si terti Daca paratul mostenitor aparent a incheiat in intervalul de timp de la data deschiderii mostenirii si pana la introducerea actiunii in petitie de ereditate acte juridice de dispozitie cu privire la bunurile succesorale. Temperarea pe baza principiului error communis facit jusPlecand de la necesitatea de a proteja siguranta dinamica a circuitului juridic civil. Din acest punct de vedere. n. tertul care a dobandit cu buna-credinta si pe baza unui just titlu de la mostenitorul aparent neproprietar dobandeste proprietatea daca poseda bunul timp de 10-20 de ani (art. Intrucat. practica judiciara si doctrina. conform carora. civ. daca s-ar urma cu rigoare principiul nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet (nimeni nu poate transmite mai multe drpturi decat are el insusi). De pilda. Este vorba de o situatie in care. daca un bun mobil succesoral este instrainat de mostenitorul aparent unui tert de buna-credinta acesta devine proprietar prin simplul fapt al intrarii in posesia bunului. in materie de imobile. Pentru ca aparenta sa fie creatoare de drept se cer a fi intrunite urmatoarele conditii: Sa existe o eroare comuna si invincibila. iar daca acest lucru nu este posibil intrucat lea instrainat sau au pierit fortuit. Pentru aceasta se cer a fi intrunite cu rigurozitate unele conditii. trebuie sa restituie bunurile succesorale in starea in care le-a primit.. au consacrat teoria aparentei creatoare de drept . prin extensie. „Dreptul obiectiv nu ii recunoaste vreo eficacitate decat in cazurile in care ea pare in acelasi timp ca necesara si conforma echitatii” . Temperari legale ale regulii nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet-Efectele aplicarii rigide a regulii nemo plus juris… au fost atenuate de legiuitor prin dispozitiile art. va restitui reclamantului valoarea lor actuala. aparenta creatoare de drept comporta un „risc de subminare a ordinii jurdice” . iar tertii subdobanditori obligati la restituire in favoarea reclamantului din petitia de ereditate. posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. De asemenea. problema care se pune este ce soarta vor avea acestea. Conditii.

nu si la acesta din urma. in definitiv. trebuind sa fie dovedita de cel care o alega. se cere ca tertul subdobanditor sa fie si el victima a erorii comune. impunand tertului ca increderea sa in aparenta sa fie legitima.al defunctului. datorita credintei sale ilegitime in autenticitatea aparentei. greu de descoperit si evitat. criteriile de apreciere ale erorii comune sunt foarte severe . lucru care se poate face prin orice mijloace de proba . exheredandu-l pe fratele sau care nu este rezervatar. lipsita de orice culpa (neglijenta) din partea sa . dar si ca aceasta credinta sa fie scuzabila. spre deosebire de buna-credinta individuala. aplicarea stricta a legii nu ameninta securitatea sociala decat acolo unde violarea regulii de drept este necesara si inevitabila” . Efectul creator de drept al aparentei este recunoscut doar in cazul actelor cu titlu oneros. In orice caz. or. „tertul interesat este decazut de dreptul obiectiv din facultatea de a invoca o aparenta contrara realitatii nu numai daca el cunoaste efectiv aceasta realitate. cel mult 206 . unicul succesor legal al acestuia.Eroarea comuna. Se impune nu numai ca tertul sa fi crezut in realitatea (falsa) a situatiei aparente. care poate fi chiar de reacredinta. „toate precautiunile. Asa cum s-a subliniat. jurisprudenta exclude din campul sau de protectie pe toti cei care. Avand in vedere consecintele sale. i se elibereaza certificat de mostenitor si ia in primire intreaga mostenire. dar ulterior se gaseste un testament al defunctului din care rezulta ca a instituit ca legatar universal pe un tert. ci si irezistibila. Aceasta nu inseamna insa ca eroarea trebuie sa fie impartasita si de mostenitorul aparent. toate verificarile apte a confirma existenta dreptului autorului trebuie sa fie efectuate. sa fie cunoscuta de unele persoane (de pilda. fiind posibil ca realitatea -. nu sunt indreptatiti sa se prevaleze de ignoranta lor” . in alti termeni. ci neglijentei sale” . In lipsa. avand in vedere cauza acesteia si faptul daca un om rezonabil ar fi putut cadea in aceasta . nu se prezuma. o persoana ascunde un testament al defunctului prin care l-a instituit ca legatar pe un tert in scopul ca la mostenire sa vina o ruda a sa care are vocatie legala la acea mostenire). Actul incheiat intre mostenitorul aparent si tertul subdobanditor sa fie cu titlu oneros. Eroarea comuna se refera la toti cei care s-au aflat sau s-ar fi putut afla in situatia celui cu care a contractat mostenitorul aparent. contrazisa de aparenta -. adica sa fie de buna-credinta. impartasita public. cunoscand realitatea sau urzind chiar el (sau altul in folosul sau. toate formalitatile obisnuite pentru o asemenea operatie trebuie observate. contra careia nici o prudenta umana nu ar permite apararea . Tertul subdobanditor sa fie de buna-credinta. dobanditorul nu ar datora situatia sa erorii. nu si al celor cu titlu gratuit. ci si daca este prezumat a o cunoaste. Aparenta inselatoare trebuie sa fie nu numai una comuna. „O situatie de fapt contrara dreptului nu poate fi mentinuta decat daca securitatea sociala o cere. Aprecierea erorii comune se face in abstracto.necunoscand totusi efectiv existenta elementului juridic ocult. Intrucat eroarea comuna nu se confunda cu eroarea universala (impartasita unanim). Aceasta se explica prin faptul ca beneficiarul actului cu titlu gratuit (donatarul) nu risca nimic prin incheierea contractului. cu ori fara cunostinta lui) aparenta inselotoare . un soi de „buna-credinta colectiva” .

Efecte. starea de fapt prevaland asupra dreptului. ci direct de la lege (cutuma).Conditiile platii nedatorate: prestatia pe care solvensul a executat-o trebuie sa fi avut semnificatia operatiei juridice a unei plati. cu care nu a contractat. indemnizatia echivaleaza cu pretul incasat de la tertul subdobanditor. sa fi fost facuta cu titlu de plata ( prin plata intelegandu-se executarea unei obligatii ). asa cum rezulta chiar din denumirea sa. plata sa fi fost facuta din eroare Se naste obligatia pentru accipiens de a restitui solvensului ceea ce el a primit cu titlu de plata. cel ce a primit-o -. Intrucat adevaratul mostenitor se vede lipsit (expropriat) de dreptul sau. datoria pentru care s-a efectuat plata sa nu existe. cel ce a efectuat plata -. 75) Plata lucrului nedatorat. Esenta principiului consta in faptul ca tertul subdobanditor este investit cu un drept de proprietate pe care insa nu il primeste nici de la adevaratul proprietar (mostenitorul de drept). Cine poate cere restituirea: solvensul. Eroare comuna. Reprezinta executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia. principiul error communis… creaza un drept nou de proprietate opozabil tuturor. accipiens Prin efectuarea unei plati nedatorate se naste un raport juridic in temeiul caruia solvensul devine creditorul unei obligatii de restituire a ceea ce el a platit iar accipientul este debitorul aceleiasi obligatii. dar care nu era proprietarul bunului. el tinde doar sa pastreze un castig (certat de lucro captando) spre deosebire de tertul subdobanditor cu titlu oneros care tinde sa evite o paguba (certat de damno vitando) . creditorii chirografari ai solvensului pe calea actiunii oblice Cazuri in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate: in cazul obligatiilor civile imperfecte ( naturale ) achitate de buna voie de catre debitor. cand plata s-a efectuat in termenul unui contract pentru o cauza imorala grava. solvens. iar nu unul derivat . pe cand in cea de a doua situatie cu pretul actual al bunului si daune-interese. nici de la mostenitorul aparent cu care a contractat. acesta din urma va fi obligat sa indemnizeze pe cel dintai in temeiul principiului restituirii imbogatirii fara justa cauza. din punct de vedere juridic in raporturile dintre solvens si accipiens.putand fiobligat sa restituie ceea ce a primit fara sa dea nimic in schimb. inclusiv adevaratului proprietar . In aceste conditii. actiunea in revendicare a adevaratului mostenitor va fi respinsa. iar mostenitorul aparent a incasat un pret care in realitate nu i se cuvenea. creaza drept. este impropriu sa se vorbeasca de „validarea” actului de instrainare facut de proprietarul aparent sau de „opozabilitatea” sau chiar „forta obligatorie” a acestui act fata de adevaratul proprietar . Fiind un mod originar de dobandire a proprietatii. In prima situatie. Intinderea indemnizatiei difera dupa cum mostenitorul aparent a fost de buna sau de rea-credinta. Daca sunt intrunite conditiile de mai sus. cand plata a fost efectuata pe 207 . fiind un mod originar de dobandire a proprietatii.

în cele patru cazuri limitativ prevăzute de art. cand plata a fost facuta de o alta persoana decat debitorul iar creditorul accipiens a distrus cu buna credinta titlul constatator al creantei sale. Când deţinătorul strămută posesia de la altul printr-un act cu titlu particular. animus.temeiul unui contract anulabil pentru cauza de incapacitate. cărăuşul. detentorul precar se deosebeşte de posesor sub aspectul elementului psihologic deoarece el nu deţine lucrul cu intenţia de-a se comporta ca proprietar sau titular al unui alt drept real. corpus. Elementul psihologic. Cu alte cuvinte. fiecare dintre ei având elementul corpus. etc. Terţul dobânditor. Ea rezultă întotdeauna dintr-un titlu în temeiul căruia detentorul este îndreptăţit să exercite puterea sa asupra unui lucru. comodatarul. începe să posede pentru sine (iar nu ca detentor precar cum era autorul său). Când deţinătorul bunului neagă existenţa raportului obligatoriu în baza căruia deţine bunul. etc). Când deţinătorul transmite posesia cu titlu universal dacă succesorul său este de bună credinţă. Acest element (corpus) se poate materializa şi în anumite acte juridice pe care posesorul le poate încheia cu privire la acel bun (comodatul. 1857 Cod civil. locaţiunea. Răspunsul negativ este dat de prevederile art. locatarul. Posesia se deosebeşte de detenţia precară deşi se aseamănă printr-un element comun: corpus. Cu toate acestea. Având în vedere asemănările şi deosebirile dintre posesie şi detenţia precară se ridică întrebarea dacă detenţia precară poate fi intervertită (transformată) în posesie. cu intenţia şi voinţa de-a se comporta faţă de toţi ceilalţi ca proprietar sau titular al altui drept real”. In schimb. constă în intenţia sau voinţa posesorului de-a exercita stăpânirea lucrului pentru sine. 208 . POSESIA – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau exercitarea unei puteri de fapt de către o persoană asupra unui bun. 76) Posesia şi efectele sale. exercită puterea asupra lucrului în baza unui contract (de deposit. depozitarul. Detenţiei precare îi lipseşte elementul animus domini sau animus tibi habendi. legea prevede această posibilitate în mod excepţional. Natura juridica a platii nedatorate -. dacă este de bună credinţă. etc). adică sub nume de proprietar sau titular al altui drept real. de comodat. exercitate asupra lucrului. Detenţia precară se deosebeşte de posesie deoarece nu este o stare de fapt (cazul posesiei) ci o stare de drept. constă în totalitatea faptelor materiale de stăpânire sau folosire. atât posesorul cât şi detentorul precar exercită o putere fizică asupra unui lucru. Astfel. apare ca o imbogatire fara just temei. 1858 Cod civil: Când deţinătorul unui bun dobândeşte de bună credinţă de la o altă persoană (alta decât adevăratul proprietar) un titlu translativ de proprietate cu privire la acel bun. Elementul material. Din definiţia de mai sus (şi sublinierile noastre) rezultă că pentru existenţa posesiei sunt necesare două elemente: unul material – corpus – şi altul psihologic – animus.

1847 Cod civil. cât si printr-un reprezentant al acestuia. Deşi întrunirea cumulativă a celor două elemente este indispensabilă pentru existenţa posesiei. Elementul intenţional se pierde atunci când posesorul înstrăinează bunul. elementul material se pierde atunci când bunul a intrat în stăpânirea altei persoane (ex. Astfel. De aceea legea instituie o prezumţie legală a existenţei acestui element. posesorul se transformă în deţinător precar deoarece el posedă bunul (corpus). proprietarul vinde bunul iar cumpărătorul îl închiriază vânzătorului). Spre deosebire de dobândire. neîntreruptă. In ce priveşte animus. Dobândirea posesiunii are loc prin întrunirea cumulativă a celor două elemente. Dacă elementul material al posesiei este relativ uşor de dovedit prin price mijloc de probă. odată cu întreruperea posesiei dispare însăşi posesia. Ca şi în cazul dobândirii.1854 Cod civil prevede că posesorul este presupus că posedă pentru sine. In lipsa acestor calităţi. ci mai milt decât atâta. iar dobânditorul îl închiriază înstrăinătorului (ex. Intr-adevăr. posesia trebuie să fie şi neechivocă. care presupune existenţa ambelor elemente. ea trebuie să fie una utilă. depozitarul. Acest lucru se realizează prin înstrăinarea posesiei sau prin abandon. comodatarul posedă (folosesc) efectiv bunul respectiv. prin furt). dar pentru ca posesia să producă efectele sale juridice. Examinând calităţile posesiei. trebuie să admitem că două dintre ele nu reprezintă calităţi ale posesiei. In această situaţie. sub nume de proprietar. acesta fiind un element de natură psihică. Aceste două “calităţi” ale posesiei sunt în realitate elementele constitutive ale acesteia deoarece. pentru a fi utilă.POSESIUNEA se dobândeşte sau se pierde prin întrunirea sau pierderea celor două elemente: corpus şi animus. proba elementului psihologic este mult mai dificilă. netulburată. dedusă din elementul material al posesiei. posesia trebuie să fie: continuă. în absenţa lor nici nu mai poate fi vorba de posesie. locatarul. Acestor calităţi prevăzute de lege. posesia nu poate produce efectele sale juridice. Astfel. astfel cum sunt ele enumerate în art. Pentru a dovedi existenţa posesiei este necesar a se dovedi existenţa celor două elemente. El nu se poate dobândi şi exercita prin altul (cu o singură excepţie: persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu care dobândesc şi exercită elementul intenţional al posesiei prin reprezentanţii lor legali – minorii prin părinţi). 1847 Cod civil. el trebuie să fie present direct şi nemijlocit în persoana posesorului. dar îl stăpâneşte sub nume de chiriaş iar nu de proprietar. Astfel. pierderea posesiei are loc prin dispariţia celor două elemente ale sale. dar corpus aparţine posesorului deoarece cei ce posedă efectiv sunt doar reprezentanţi ai posesorului. art. literature juridică şi practica judiciară au statuat că. Este vorba de calitatea posesiei de-a fi “neîntreruptă” şi “sub nume de proprietar”. elementul material al posesiei poate fi dobândit şi exercitat atât personal de către posesor. în cazul pierderii posesiei aceasta are loc chiar şi în cazul pierderii unuia dintre elemente. Pentru a putea vorbi de posesie este imperios necesară întrunirea celor două elemente despre care am vorbit mai sus: corpus şi animus. Nu mai poate fi 209 . adică să aibă anumite calităţi prevăzute de lege. Potrivit art. publică şi sub nume de proprietar.

sub acest aspect. prezumţie care poate fi răsturnată prin proba contrară. folosirea acestuia de către posesor trebuie să se facăîn mod paşnic. Singura condiţie. 1851 Cod civil. In măsura în care posesia este afectată de unul sau mai multe vicii. 1848 Cod civil. în art. nu este vorba de o calitate (sau viciu) a posesiei ci de absenţa însăşi a posesiei. Vom vorbi astfel de: discontinuitate. fără violenţă. posesia căreia îi lipseşte una sau mai multe din aceste calităţi este o posesie viciată. ţin de condiţiile climatice normale. că nu putem vorbi despre posesie. De asemenea. nu înseamnă că posesia este discontinuă. potrivit lui. Din examinarea textului legal. Faptul că actele de posesie nu se exercită iarna. De altfel. pentru a-şi produce efectele. o stăpânire continuă asupra bunului. intrarea în posesia bunului. Dacă intrarea în posesie sau menţinerea posesiei posesiei asupra bunului se face prin violenţă. violenţă. Aceasta fiind situaţia. ea nu mai reprezintă o posesie utilă. netulburată. Drept urmare. posesia trebuie să fie începută. nu o afectează de viciul discontinuităţii. Calitatea posesiei de-a fi continuă presupune. Asfel. menţinută sau conservată în mod paşnic. Discontinuitatea este un viciu absolut deoarece poate fi invocată de către orice persoană care are interesul să anihileze efectele posesiei şi temporar deoarecedurează până când actele de stăpânire devin regulate şi normale. publică şi neechivocă. neviciată. adică cu intermitenţe anormale”. 1851 Cod civil nu este la adăpost de critică deoarece. Folosinţa ce nu se exercită sub nume de proprietar (sau titular al altui drept real) nu este o posesie din punct de vedere juridic. deci. va trebui să conchidem că posesia. Intr-un cuvânt. fără violenţă. trebuie să aibă următoarele calităţi: continuă. este ca intermitenţele să nu fie anormale. deci. una din calităţile cerute posesiei pentru a fi utilă este ca ea să fie paşnică. In realitate acest lucru nu este practic posibil. nu are animus domini sau animus sibi habendi. ea se transformă într-o posesie viciată – inaptă a produce efectele juridice prevăzute de lege. clandestinitate şi echivoc. “posesiunea este discontinuăcând posesorul o exercită în mod neregulat. cel ce foloseşte terenul – păşune – doar în perioada primăvară – toamnă pentru păşunatul animalelor sale exercită o posesiune continuă deoarece intermitenţele sunt normale. In această situaţie. nu ne mai aflăm în prezenţa unei posesii utile ci a uneia viciate – inapte a produce efectele prevăzute de lege. posesia ar putea fi tulburată 210 . Cel care stăpâneşte bunul nu are elementul psihologic al posesiei. Violenţa-Aşa cum arătam mai sus. adică netulburată. Cu alte cuvinte. ci o detenţie precară. 1850 Cod civil se instituie o prezumţie legală relativă de continuitate. pentru a fi utilă. iar viciile posesiei reprezintă reversul acestor calităţi. Viciul care reprezintă reversul acestei calităţi este violenţa – reglementată în art. Discontinuitatea posesiei: Potrivit art. pentru a fi utilă. Textul art. iar existenţa unor intermitenţe normale nu-i răpeşte posesiei calitatea de-a fi continuă. faptul că o posesie nu se exercită sub nume de proprietar înseamnă că ne aflăm în prezenţa unei simple detenţii precare.vorba de o posesie viciată ci de inexistenţa posesiei. Potrivit acestui text legal “Posesiunea este tulburată când este fundată sau conservată prin acte de violenţă în contra sau în partea adversarului”.

adică să fie exercitată în văzul tuturor. în secret. în caz de litigiu. posesia crează o aparenţă a dreptului. fără ca această posesie să fie cunoscută. potrivit legii civile. importante efecte juridice. Pe bună dreptate. în penal.-Deşi textul legal (art. Este îndeobşte cunoscut că exercitarea unei puteri de fapt asupra unui bun corespunde de cele mai multe ori existenţei dreptului de proprietate. Deoarece. Posesia este echivocă în cazul în care nu se cunoaşte dacă posesorul are sau nu elementul intenţional animus domini sau animus sibi habendi. iar posesia echivocă nu a fost considerată una utilă. ar fi cazul în care victima. pur şi simplu. posesorul este prezumat a fi proprietarul bunului pe care îl posedă. nu ar avea dreptul la legitimă apărare. Clandestinitatea. Reversul acestei calităţi îl reprezintă clandestinitatea. Prin asemănare. 1847 Cod civil) nu enumeră neechivocul printe calităţile posesiei. Deşi constituie o stare de fapt. beneficiind de această prezumţie legală. viciu în prezenţa căruia posesia nu este utilă şi nu poate produce efecte juridice. în literatura juridică s-a decis că – contrar textului legal – violenţa pasivă din partea posesorului. In adevăr. echivocul a fost considerat drept viciu al posesiei în practica judiciară. în calitatea sa de titular al unei cote-părţi din dreptul de proprietate. în situaţia în care unul dintre coproprietari săvârşeşte singur acte de stăpânire asupra bunului comun. adică exercitarea posesiei pe ascuns. Echivocul există atunci când două sau mai multe persoane săvârşesc acte de stăpânire asupra unui bun.Prin urmare. Clandestinitatea este un viciu relativ şi temporar. Intr-adevăr. în covârşitoarea majoritate a cazurilor posesorul este şi proprietarul bunului. Echivocul este un viciu relativ deoarece poate fi invocat doar de către ceilalţi coproprietari şi temporar în sensul că posesia devine utilă în momentul în care posesorul demonstrează că acţionează animus domini sau animus sibi habendi. când este tulburat în posesie de către un terţ. 1852 Cod civil care precizează că” Posesia este clandestină când posesorul o exercită în ascuns de adversarul său încât acesta nu este în stare de a o putea să o cunoască”. Acest viciu al posesiei este reglementat în art. Drept urmare. Clandestinitatea este unul din viciile posesiei. orice posesor al unui bun este în aparenţă proprietarul său. Echivocul. într-o asemenea situaţie nu se poate şti cu certitudine că respectivul coproprietar a făcut aceste acte cu voinţa de-a se comporta ca proprietar exclusiv sau. să aducă şi alte probe pentru a dovedi că este proprietarul acelui bun. Astfel: Posesia crează o prezumţie de proprietate în favoarea posesorului. când posesia de 211 . distinctă. iar nici una dintre ele nu pretinde o posesie proprie. soluţia contrară ar fi injustă şi inechitabilă deoarece nimeni nu poate fi obligat să suporte consecinţele dăunătoare ale unor fapte săvârşite de către o altă persoană. Aceeaşi posesie echivocă există şi în cadrul coproprietăţii. 1847 Cod civil prevede că posesia trebuie să fie publică. posesia generează.-Art. Această prezumţie poate fi absolută sau relativă. posesorul bunului nu este ţinut.atât prin violenţă activă cât şi prin acte de tulburare posesivă săvârşite de către posesor în apărarea posesiei sale. până la proba contrară. nu constituie viciu al posesiei. aptă a produce consecinţe juridice. Ea este absolută în materie mobiliară.

odată cu bunul. Chiar mai mult. 486 Cod civil. Din acest moment. posesia are ca efect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune (prescripţia achizitivă). împreună cu bunul. 483 Cod civil. proprietarul este dator să-i restituie posesorului de rea-credinţă cheltuielile pe care acesta le-a făcut pentru producerea sau obţinerea fructelor. El este obligat să restituie. posesorul nu mai are dreptul de a percepe fructele. posesorul de bună-credinţă este îndatorat să achite c/valoarea fructelor consummate. posesorul de bună-credinţă are dreptul să perceapă fructele dacă posesia sa se întemeiază pe un titlu a cărui vicii nu-i sunt cunoscute.Potrivit art. adică nu poate fi răsturnată prin proba contrară. De la regula potrivit căreia fructele aparţin proprietarului există o singură excepţie reglementată de art. 487 Cod civil. până la plata acestor cheltuieli. posesorul are dreptul de retenţie asupra fructelor (în limita cheltuielilor). posesorul de bună-credinţă a unui bun mobil este prezumat a fi proprietarul acestuia. Cu alte cuvinte. 2 Cod civil. 485 Cod civil care prevede că posesorul de bunăcredinţă dobândeşte în proprietate fructele bunului pe care îl posedă. toate fructele percepute (sau c/valoarea lor) precum şi fructele nepercepute. este posesor de bună-credinţă cel ce “posedă ca proprietar în puterea unui titlu translativ de proprietate. 1899 al. De la această regulă există o singură excepţie: posesorul de bună-credinţă a unui bun frugifer obiect al dreptului de proprietate publică nu este îndreptăţit să perceapă fructele. Posesorul de bună-credinţă dobândeşte în proprietate fructele bunului pe care îl posedă. în cele ce urmează vom examina posesia ca mod de dobândire al dreptului de proprietate asupra bunului posedat. posesorul va fi obligat să restituie proprietarului. In conformitate cu prevederile art. din moment ce posesorul prezintă titlul pe care se întemeiază posesia sa (ex: contractul de vânzare-cumpărare ale cărui vicii le ignoră). în această ultimă situaţie. dacă nu cumva cel mai important efect. Cu alte cuvinte. dar nu în ultimul rând. Buna lui credinţă este prezumată potrivit art. Aşa fiind. După ce am analizat – ca efecte ale posesiei – prezumţia de proprietate şi dreptul de-a percepe fructele. Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă reprezintă naşterea dreptului de proprietate ori a altui 212 . Uzucapiunea constituie unul dintre efectele cele mai importante ale posesiei utile. percepute sau nepercepute. Fructele reprezintă produsele periodice ale unui bun prin a căror percepere (obţinere) nu se alterează sau consumă substanţa bunului respective. Prezumţia de proprietate încetează în toate cazurile când se face dovada că posesorul este de rea credinţă. Evident. ale cărei vicii nu-i sunt cunoscute”. In sfârşit. Potrivit art. el este considerat de bunăcredinţă şi. fructele se cuvin proprietarului bunului frugifer. ca atare are dreptul de-a percepe fructele.bună-credinţă asupra unui bun mobil valorează titlu de proprietate. industriale şi civile. Fructele pot fi naturale. toate fructele produse. In măsura în care le-a consumat. această prezumţie fiind absolută (”juris et de jure”). Dreptul de a culege fructele constituie un element al atributului de folosinţă ce intră în alcătuirea conţinutului juridic al dreptului de proprietate. Prin urmare. posesorul încetează de-a fi de bună-credinţă în momentul în care viciile titlului său îi sunt cunoscute.

succesiunea fiind in acest caz testamentara (contine o rezerva si o cotitate disponibila). conform dispozitiilor art. este posibila chemarea la mostenire a doua clase de mostenitori in acelasi timp . Este dat ca exemplu cazul exheredarii mostenitorilor rezervatari dintr-o clasa prioritara (descendentii sau parintii defunctului). conform principiului „exclure. Asa. Prin derogare de la aceasta regula. sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu fiecare clasa de mostenitori. legea stabileste o anumita ordine concreta de chemare la mostenire pe baza a trei principii generale. 1 din Legea nr. iar nu ca mostenitori legali.drept real asupra unui bun imobil prin posedarea acestuia de catre o persoana în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. Dupa un autor. de exemplu. pentru chemarea efectiva la mostenire esential este criteriul ordinului clasei. Mostenitorii din clasa a doua vin la succesiune doar daca nu exista mostenitori din clasa intai sau daca acestia sunt renuntatori sau nedemni. c’est disposer” sau „exhéréder. Principiile de stabilire a persoanelor chemate efectiv la mostenire sunt urmatoarele: Principiul prioritatii clasei de mostenitori in ordinea stabilita de lege intre mostenitorii din clase diferite-Regula. neputand fi exheredati in totalitate. dintre persoanele cu vocatie legala. iar nu acela al gradului de rudenie cu defunctul. Cand exista mostenitori cu vocatie succesorala din clase diferite. Asadar. El nici nu inlatura. iar nu legala . care vor beneficia de rezerva. ruda de gradul doi. ci si implicita. iar legea nu doreste o faramitare excesiva a succesiunilor. cei din clasa a treia doar daca nu sunt mostenitori din primele doua clase si asa mai departe. inlatura de la mostenire pe tatal defunctului. mostenitor din clasa a doua. ca rezultat al unei exheredari fara instituire directa de legatari. mostenitorii din clasa subsecventa vor mosteni ca legatari. 77) Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii Clasele de mostenitori si gradele de rudenie sunt mijloace tehnice-juridice de stabilire a sferei persoanelor chemate de lege la mostenire. uneori. daca exista mostenitori in clasa intai care nu au renuntat la mostenire si care nu sunt nedemni. iar nu de legatari. fiecare dintre acestea cunoscand unele exceptii. De aceea. nepotul de fiu al defunctului. Acest punct de vedere este discutabil intrucat pare a nu tine seama de faptul ca instituirea de legatari poate fi nu numai directa. Astfel. Exceptia. posibilitatea ca doua clase de mostenitori sa vina in acelasi timp la succesiune ni se pare exclusa. desi acesta din urma este ruda de gradul intai. chemandu-le la mostenire in ordinea acestora. Codul civil a impartit rudele defunctului in patru clase de mostenitori. in timp ce mostenitorii din clasa chemata de lege subsecvent la mostenire vor culege restul succesiunii (cotitatea disponibila) in calitatea lor de mostenitori legali ai defunctului. acestia inlatura de la succesiune pe mostenitorii din clasele subsecvente. dar nici nu este inlaturat 213 . 319/1944. mostenitor facand parte din clasa intai. Aceasta sfera este insa si ea destul de extinsa. c’est instituer”.

) . civ. unchiul defunctului. civ. 674 si 675 C. fratii consangvini (care au comun doar tatal. De la acest principiu exista o exceptie. De exemplu. situatie in care impartirea mostenirii se va face pe linii. desi ambii fac parte din clasa a patra de mostenitori. 78) Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă. cazul in care la mostenirea defunctului sunt chemati frati si surori care nu au aceeasi parinti. care permite unei rude in grad mai indepartat cu defunctul sa urce in locul si gradul unui ascendent predecedat sa mosteneasca in locul acestuia. civ. parintii defunctului. ruda de gradul patru. acestia vor imparti mostenirea in trei parti egale. ci doar fiul defunctului. ruda de gradul intai. conform dispozitiilor art. si anume. 671 si 673 C. in functie de numarul fratilor ramasi in viata in fiecare din aceste linii. mamele fiind diferite) si uterini (care au comuna doar mama. constituie si ea o exceptie de la regula mai sus mentionata . dar la mostenirea legala a acestuia nu vor veni amandoi. 669. tatii fiind diferiti) culegand mostenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jumatatea) parintelui comun (paterna sau materna. Asa. adica in atatea parti egale cati mostenitori sunt (art. Exceptia. 670. rude de gradul intai.).. inlatura de la mostenire pe varul primar al defunctului. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul intre rudele din aceeasi clasa de mostenitori cunoaste doua exceptii: in clasa a doua de mostenitori. conform caruia. cat si materna. frate al unuia dintre parintii acestuia. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul intre mostenitorii din aceeasi clasa-Regula. mostenirea se imparte pe capete. in cadrul aceleiasi clase. vin la mostenire impreuna cu colateralii privilegiati. ruda de gradul doi. care pot fi rude de gradul doi (fratii defunctului). In cazul in care la mostenire vin mai multi mostenitori din aceeasi clasa si acelasi grad de rudenie cu defunctul. de exemplu. dupa caz). Principiul impartirii mostenirii in parti egale (pe capete) intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad-Regula.674 C. numai fratii buni cu defunctul (care au aceeasi parinti) culegand mostenirea atat pe linie paterna. rudele in grad mai apropiat cu defunctul inlatura rudele in grad mai indepartat. Tot astfel. iar daca vin doi frati ai defunctului acestia vor primi fiecare cate o jumatate din mostenire. trei (nepotii de frate ai defunctului) sau patru (stranepotii de frate ai defunctului). care inlatura de la mostenire pe nepotul de fiu al defunctului. deci mai mult decat fiecare frate consagvin sau uterin in parte (art. pe care o impart intre ei in parti egale. daca la mostenire vin trei fii ai defunctului. reprezentarea succesorala. fiul defunctului si nepotul de fiu al defunctului sunt ambii mostenitori din clasa intai. Exceptii.de la mostenire de nici o clasa de mostenitori. ruda de gradul trei. Principiul prioritatii clasei de mostenitori este completat de principiul proximitatii gradului de rudenie. 214 .

477. rezulta expres cele trei caractere juridice si anume: Caracterul inalienabil. Art. 478 enumera care sunt aceste bunuri cu precizarea ca ele apartin domeniului public. Putem spune ca este o proprietate accesorie care nu poate fi instrainata fara bunul principal. publica este dreptul exercita real care apartine de statutului si unitatilor administrativ teritoriale. Deosebit fata de cele proprietate privata. CARACTERELE JURIDICE ALE PROPRIETATII PUBLICE Articolul 74 alineatul 1. Acest caracter este subliniat si de textul constitutional. bunurile din domeniul 215 . prin care se intelege ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. Bunurile care formează obiectul proprietăţii publice. Cazuri: coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile invecinate-poteci aflate pe linia despartitoare dintre doua proprietati. coproprietatea asupra despartiturilor dintre doua fonduri-art. gardul comun. de sau proprietate local. proprietate. santul comun. Articolele 476. Art. 79) Proprietatea publică. in conditiile legii asemenea bunuri sa poata fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publice. civil si proprietatea reglementata Codul o serie de legi speciale. Desi sunt inalienabile. art. asupra unor bunuri mobile si imobile de interes asupra publica carora est atributiile de dreptului Constitutie. prevederea constitutionala permite ca. 2 Cod civil precizeaza ca bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele. 5 prevazand ca "Bunurile proprietate publica sunt inalienabile". concesionare sau inchiriate. Aceasta proprietate se mentine fortat impotriva vointei copartasilor si datorita scopului permanent este permanenta.Coproprietatea fortata si perpetua are ca obiect bunuri care prin natura lor sunt folosite permanent de doi sau mai multi proprietari neputand fi despartite. Fiecare coproprietar poate utiliza bunul daca respecta doua conditii: sa nu aduca atingere drepturilor celorlalti coproprietari si sa exercite dreptul in acord cu interesul celorlalti coproprietari. 21 din Legea 15/1991 foloseste sintagma "Sector public si privat". 475 alin.590-609-Cod civil: zidul comun. Din text. art. coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu doua sau mai multe spatii de locuit sau alte destinatii. Art. din Legea 69/1991. imprescriptibile si insesizabile".135 alineat 3 foloseste termenul de proprietate publica precizand ca apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale. Constitutia in art. 135 alin. 4 din Legea 18/1991 prevede ca terenurile "pot apartine domeniului public sau domeniului privat". 5 alineatul 2 din Legea 18/1991 prevede ca "terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil"91. Dreptul national Legislativ. Coproprietarii au obligatia de a intretine bunul comun. privind administratia publica locala prevede ca "bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile. in acelasi sens.

transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara. De asemenea. prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata ci. biblioteci). Caracterul insesizabil. piete. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea. nefiind aplicabile dispoziviile de drept comun referitoare la urmarirea silita. apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public. municipiilor sau judetelor. iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept. Potrivit criteriului importantei sociale. atat datoriile sale. 80) Publicitatea imobiliară. Articolul 1844 Cod civil dispune ca. cand proprietatea apartine comunelor. plajele. resursele stabilite de lege. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta 216 . cand atributele proprietatii sunt exercitate de stat. republicată. muzee. In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara. teatre. statului fiindu-i inaccesibil atributul dispozitiei cu privire la aceste bunuri. presupune impiedicarea urmaririi bunurilor din domeniul public pentru realizarea creantelor. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA Spre deosebire de proprietatea privata. sunt destinate de a fi folosite pentru activitati ce intereseaza pe toti membrii societatii (scoli. Caracterul imprescriptibil. caile de comunicatii. Articolul 5 alineat 2 din Legea 18/1991 prevede ca dreptul de proprietate asupra terenurilor apartinand domeniului public este imprescriptibil. strazi) si bunuri de interes public care desi nu pot fi folosite de orice persoana. marea tetirotiala. spatiul aerian. in aceeasi masura. ceea ce contravine caracterului lor inalienabil. sunt bunuri de uz public accesibile tuturor persoanelor (parcuri. din Constitutie. pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. cat si ale unitatilor administrativ-teritoriale se platesc ori se lichideaza prin aplicarea unor norme Bunurile din aceasta categorie. Noile cărţi funciare reglementate de Legea nr. prin licita?ie publica. sau de interes local. sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. financiare speciale. prevede ca fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. nu orice bun mobul sau imobil face parte din domeniul public. pot fi concesionate. "nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. Dimpotriva daca asemenea bunuri ar fi urmaribile. închiriate sau date în loca?ie de gestiune. oraselor. 7/1996. Principiile noilor cărţi funciare. domeniul public poate fi de interes national.public nu pot fi niciodata insa instrainate. bogatiile de orice natura ale subsolului. dreptul de proprietate publica este totodata nedezmemebrabil. atunci ar insemna indirect ca oricine ar putea dobandi un drept de proprietate asupra lor. Articolul 135 alineat 4. sunt scoase in afara de comert". intrucat statul este intotdeauna solvabil. consta in faptul ca nimeni nu ar putea opune vreodata titularului domeniului public prescriptia achizitiva.

care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia. pentru ca aceasta sa dispuna. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. daca prin isncriere. In cazul in care tertul a dobandit cu bunacredinta si pe baza unui act cu titlu oneros. daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat. tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare-Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile.Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate. indiferent din ce cauza. actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani. daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal. trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune. fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva. atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit. persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzarecumparare. in temeiul caruia se cere prestatia tabulara. de bunacredinta. actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat. actiunea in prestatie tabulara se respinge. sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara. de buna-credinta.obligatie. Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal. impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros. operatiunea rectificarii se face. faptului sau raportului juridic notat. Inscrierile sunt 217 . precum si impotriva succesorilor sai. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. prin hotarare. precum si fata de tertul care a dobandit cu reacredinta dreptul inscris in favoarea sa. daca notarea. sub rezerva prescriptiei actiunii de fond. la cerere. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara . transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv. indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara. actul juridic cu data certa. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea. in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. intabularea sau radierea dreptului real. dreptul a fost gresit calificat. In urma admiterii actiunii. faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea.

Principiul prioritatiiinscrierile in carte funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii de inscriere. Exceptii: cazul drepturilor reale care sunt opozabile fara inscriere in cartea funciara. Intabularea se face pe baza actului juridic caruia se cere inscrierea. fapte sau raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare pentru a le face opozabile tertelor persoane. constituie. indica numele partilor. Inscrierea provizorie este inscrierea prin care se stramuta.1inscrierile in carte funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor. Ea se numeste inscriere provizorie sau intabulare imperfecta. fara sa fie nevoie de vreo justificare ulterioara. Inscrierea unui drept in carte funciara se poate face numai impotriva celui care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta sau impotriva celuia care inainte de a fi inscris si-a grevat dreptul daca ambele inscrieri se cer deodata.de trei feluri: intabularea. iar drepturile dobandite ca opozabile tertilor se inscriu pentru ca titularii lor sa le poata transmite. Principiul legalitatii-legalitatea formala inseamna ca registratorul de carte funciara poate sa incuviinteze numai inscrierea actelor si faptelor juridice permise de lege care indeplinesc urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege.27 al. Intabularea este o inscriere definitiva. Justificarea inscrierii se noteaza in cartea funciara.Intabularea este inscrierea prin care se transmite. a unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ individual. in sensul ca inscrisul original indeplineste ulterior cerintele prevazute pentru intabulare sau hotararea judecatoreasca devine irevocabila. Dovada hotararii judecatoresti si a actului administrativ individual se face prin copii legalizate. modifica sau stinge un drept real sub conditia si in masura justificarii sale ulterioare. individualizeaza imobilul printr-un indicator unic. Ea are efect constitutiv de drepturi. Principiul fortei probante a inscrierilor de drepturi reale: daca in cartea funciara s-a inscris un 218 . Actul juridic trebuie dovedit prin inscris original. Daca inscrierea provizorie este justificata. Integralitatea inscrierii drepturilor reale imobiliare se realizeaza in doua scopuri diferite: drepturile dobandite intre parti ca neopozabile se inscriu in vederea opozabilitatii fata de terti. este insotit de o copie a extrasului de carte funciara. Principiul publicitatii integrale a drepturilor reale si a opozabilitatii insrierilor in carte funciara-art. Principiul relativitatii inseamna ca inscrierile se pot face in principiu numai cu acordul titularului. Notarea este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale. este insotit de o traducere legalizata daca actul nu este intocmit in limba romana. ea se transforma intr-o intabulare perfecta. inscrierea provizorie. constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data inregistrarii cererii de inscriere. Inscrierea provizorie are loc atunci cand inscrisul original nu indeplineste cerintele speciale prevazute de lege pentru intabulare sau in cazul in care inscrierea este ceruta in temeiul unei hotarari judecatoresti supusa apelului sau recursului. notarea . Principiul disponibilitatii-orice insriere se poate face numai la cererea persoanei indreptatite sau a reprezentatului acestuia.

. daca un drept s-a radiat din carte funciara se prezuma ca acel drept nu exista. admitandu-se contrar dispozitiilor art. asupra rezervei celui gratificat. indiferent care ar fi acesta. 758 C. reprezinta totusi o liberalitate supusa raportului . Sunt astfel supuse raportului donatiile care constau fie in constituirea unui drept de uzufruct in favoarea unui succesibil. este ca toate donatiile sunt supuse raportului. 846 C. civ. ci si cele care au ca obiect un alt avantaj procurat donatarului. precizeaza ca sunt supuse raportului cheltuielile facute de defunct pentru asigurarea dotei fiicelor . alegerea acestor forme putand fi inspirata de consideratii diverse (fiscale.). nu mai putin insa. Din simplul fapt ca o donatie imbraca forma darului manual. dandu-i posibilitatea de a economisi sumele necesare pentru inceperea acelei activitati si beneficiind de clientela sa. 81) Raportul donaţiilor. ca vointa de a acorda dispensa de raport poate fi si tacita. De asemnea. celeritate etc. nu este o donatie propriu-zisa. constituie obiect al raportului „donatia in posesiune” constand in 219 . chiar textul legii precizeaza ca liberalitatea prezumata irefragabil se va imputa asupra cotitatii disponibile si numai excedentul. 751 C. a donatiei indirecte sau deghizate. Art. 430 si urmat. Avantajul profesional patrimonial indirect constand in conferirea de catre defunct dintre succesibilii sai a posibilitatii de a-i continua activitatea profesionala. raportul se va face la valoarea diferentei dintre pretul imobilului la data partajului si anuitatile efectiv platite diminuate cu veniturile imobilului intre data deschiderii mostenirii si data partajului. care se refera la instrainarea facuta in favoarea unui descendent cu sarcina dreptului de uzufruct sau a unei rente viagere (supra nr. Singura donatie deghizata care este preciputara prin ea insasi este cea prevazuta la art. civ. uzufructul avand o valoare patrimoniala . In acest caz.drept real in folosul unei persoane se prezuma ca dreptul exista. al donatiei indirecte sau al donatiei deghizate sub forma unui act oneros nu se poate trage concluzia dispensei de raport. pentru procurarea unei cariere sau profesii . ca atare. chiar daca nu constituie o insaracire a dispunatorului si.). aceasta trebuie sa rezulte neindoielnic din circumstantele de fapt care trebuie bine circumscrise . civ. Donatiile remuneratorii sau cele cu sarcini sunt si ele supuse raportului ca orice donatii. Principiul care se desprinde din dispozitiile art. civ. daca este. in cazul donatiei unui imobil cu sarcina unei rente viagere. dar numai in masura in care ceea ce recompenseaza sau sarcina raman inferioare valorii bunului donat si doar in masura emolumentului gratuit care ramane De pilda. este indiferent daca donatia a fost incheiata in forma autentica ori sub forma darului manual. 845 C. De asemenea. precum si pentru plata datoriilor personale ale succesibilului. fie acestea directe sau indirecte. discretie. fie in renuntarea la un uzufruct in favoarea acestuia. Sunt supuse raportului nu numai donatiile in plina proprietate.

). Potrivit dispozitiilor art. caci asa cum cu deosebita patrundere si forta de convingere a remarcat un autor.conferirea folosintei gratuite a unei locuinte pe timpul vietii dispunatorului cu intentia de a gratifica pe unii succesibili . indiferent cat a sporit aceasta in timp . civ. ci doar al primelor platite in timpul vietii de dispunator. nu de valoarea bunului donat la data partajului. a unei aniversari etc. Acestea nu se confunda cu cheltuielile pentru procurarea unei caiere. a zilei de nastere. fiind indiferent daca cheltuielile se fac in temeiul obligatiei legale de intretinere sau inafara acestora. ori daca cel intretinut a avut sau nu mijloace proprii . plata deplasarilor in tara sau strainatate etc. fara insa ca obligatia de raport sa poata trece peste capitalului primit .am putea crede ca reprezinta daruri preciputare care s-ar imputa asupra cotitatii disponibile. daca am rationa in termenii „ce nu este supus raportului. 752 C. 758 C.. Caracterul de dar uzual trebuie sa se aprecieze in functie de momentul donatiei si de averea donatorului. Dispensa de raport functioneaza fara nici un fel de conditionare. inclusiv universitare ) in vederea dobandirii cunostintelor teoretice si practice pentru exercitarea unei profesii. succesibilul beneficiar al acestora nu datoreaza raportul capitalului asigurat. cheltuielile pentru educatie si invatatura. cheltuielile de nunta. darurile uzuale. incluzand si alte daruri. neputand fi excesive. Intra sub incidenta dispensei de raport si cheltuielile facute pentru intretinerea succesibilului internat intr-un azil. sunt scutite de raport donatiile care se refera la: cheltuielile pentru hrana si intretinere. care sunt supuse raportului conform dispozitiilor art. Este vorba de dispensele de raport prevazute la art. civ. sau prin vointa donatarului. 759 C. Concluzia ar fi insa una pripita.. banchet. fiind cazute in desuetudine. ci se refera la cheltuielile facute pentru studii (oricare ar fi nivelul acestora. care. care produc efecte in limitele cotitatii disponibile. exista donatii exceptate de la raport prin vointa legii. civ. pentru rest fiind supuse reductiunii. care includ platile pentru toalete.ceremonia religoasa. caz in care donatia se va imputa asupra cotitatii disponibile. care renuntand la mostenire este considerat strain de aceasta. care se refera la cheltuielile mentionate mai sus ca fiind din categoria celor care „nu sunt supuse raportului”. ospiciu etc. Desi textul de lege se referea doar la darurile de nunta. 759 si 762 C. „aceste exceptii se explica prin multiple consideratii. 759 C. In afara donatiilor exceptate de la raport prin vointa dispunatorului .. dispozitii care nu mai au astazi aplicare. cum sunt cele facute cu ocazia botezului unui copil. civ. Avand in vedere prevederile art. In cazul asigurarilor de viata. 669).. deplasari etc. fiind supusa reductiunii daca trece peeste limitele acesteia (art. reunite. civ. practica judiciara si doctrina i-au dat o interpretare extensiva. achizitionarea cartilor sau instrumenteleor necesare. ca si concesiunea gratuita a dreptului de a incasa chiria unui bun inchiriat de dispunator unui tert . Este vorba de plata taxelor de studii. (supra nr. care nu a figurat niciodata in patrimoniul asiguratului. cheltuielile ordinare pentru imbracaminte si alte obiecte necesare la intrarea in armata. este liberalitate preciputara (scutita de raport)”. permit concluzia ca nu ne aflam in prezenta 220 .

elementul intentional (animus donandi) fiind incert intrucat aceste cheltuieli sunt mai degraba expresia „unei datorii familiale sau sociale”. nu si in continut.. iar donatia doar forma pe care acesta il imbraca. Conform dispozitiilor art. Răspunderea civilă pentru fapta proprie este reglementată de art. adica de o liberalitate preciputara (care se imputa asupra cotitatii disponibile). acest 221 . n.) este incompatibila prin natura ei cu raportul. D. Este exclus ca o asemenea donatie sa realizeze ceea ce realizeaza donatiile obisnuite. Acestea. 82) Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. texte care instituie tototdată . fapta ilicită. clauza prin care donatarul este scutit de aducerea la masa partajabila a fructelor si veniturilor pe care bunul le va produce dupa deschiderea succesiunii si pana la partaj este valabila . Este o exceptie de la regula potrivit careia accesoriul urmeaza soarta juridica a principalului. C. Solutia isi are explicatia in faptul ca insasi ratiunea de a fi a acestor donatii este ca donatarul sa se bucure anticipat de folosinta bunului donat. De la data deschiderii succesiunii. fructele si veniturile bunului donat trebuie aduse de donatar la masa de impartit. esenta actului este partajului. donatarul nu este tinut la raport in privinta fructelor si veniturilor bunurilor raportabile percepute inaintea deschiderii mostenirii. Dincolo de aspectele juridice si de dificultatile insurmontabile de calcul. spre deosebire de bunul principal care le produce. fiind vorba de un legat. imbogatirea „donatarului” este dificil de stabilit. raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. In schimb. sunt preciputare. in timp ce donatia-partaj este partajul insusi facut cu anticipatie de dispunator. conform principiului fructus augent hereditatem (supra nr. culpa (sau greşeala ori vinovăţia) autorului faptei ilicite. literatura şi jurisprudenţa au dedus existenţa următoarelor elemente constitutive ale răspunderii delictuale: prejudiciul.Donatia-partaj (infra nr 752 si urmat. solutia izvoraste din favoarea legii in temeiul faptului ca „viata si educatia sunt valori in afara patrimoniului” de care nu trebuie sa se tina seama la lichidarea patrimoniului succesoral . 998-999 Cod civil. principiul general al răspunderii pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă ilicită. care este o operatiune preliminara partajului facuta in scopul constituirii masei partajabile. Din analiza textelor legale. In cazul donatiei-partaj finalitatea este cea a partajului. in timp ce donatia este doar mijlocul prin care aceasta se realizeaza sau.unor veritabile donatii (s. civ. si anume un avans in contul mostenirii. Clauza contractuala prin care donatorul si donatarul ar stabili ca acestea sunt si ele raportabile este nula intrucat reprezinta un pact asupra unei succesiuni viitoare prohibit de lege . Donatia-partaj nu este donatie decat in forma. 762 C. ci ca o consecinta a starii de indiviziune care se naste de la aceasta data intre comostenitorii defunctului. dar nu ca obligatie de raport. iar insaracirea „donatorului” este indoielnica .)”. altfel spus. -. 654).

Astfel. deduse din existenţa celorlalte condiţii ale răspunderii. cum sunt moartea. neputând fi evaluate în bani şi care rezultă din încălcările drepturilor personale fără conţinut conomic. Clasificări ale prejudiciilor: După criteriul economic: prejudicii patrimoniale (acelea care au un conţinut economic şi pot fi evalute pecuniar. cel care pretinde ceva în justiţie trebuie să facă proba celor susţinute. reputaţia.). Proba culpei este mai dificil de realizat.ultim element integrând şi capacitatea delictuală. prejudicii nepatrimoniale (acelea care nu au conţinut economic. Prin prejudiciu se înţeleg rezultatele dăunătoare de natură patrimonială sau extrapatrimonială. Prejudiciile cauzate persoanei umane se subclasifică astfel: prejudicii cauzate personalităţii fizice sau prejudicii corporale (care rezultă din prejudiciile aduse sănătăţii şi integrităţii corporale şi pot consta în dureri fizice – a căror reparare se numeşte pretium doloris. După criteriul personalităţii: prejudicii cauzate direct persoanei umane şi prejudicii cauzate bunurilor sale. sarcina probei revine în cazul răspunderii delictuale persoanei vătămate prin fapta ilicită. numele etc. pentru dovada acestui element se recurge la prezumţiile simple. cum ar fi distrugerea unui bun). acestei răspunderi. atingerile aduse onoarei sau cinstei unei persoane etc. După momentul producerii lor: prejudicii instantanee (care se produc dintr-o dată) şi prejudcii succesive (care se produc continuu sau într-o perioadă îndelungată de timp).). atingerile aduse armoniei fizice şi înfăţişării unei persoane care se cheamă prejudiciu de agrement etc. In consecinţă. prejudicii cauzate personalităţii sociale (care constau în consecinţele încălcării unor drepturi personale nepatrimoniale precum onoarea. onoare sau demnitate). In planul dreptului civil existenţa prejudiciului este indispensabilă pentru angajarea răspunderii delictuale. demnitatea.).-In toate cazurile de încălcare a unui drept subiectiv (cum sunt dreptul de proprietate. Prejudiciul reprezintă condiţia esenţială pentru antrenarea răspunderii civile şi dă măsura. 1169 Cod civil. De regulă. faptei ilicite şi raportului de cauzalitate. răspunderea poate fi angajată pe temei delictual dacă a fost cauzat un prejudiciu. efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei persoane. în planul dreptului civil nu are nici o relevanţă dacă nu a creat un prejudiciu. Prejudiciul trebuie să fie urmarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim. pierderea sau restrângerea posibilităţilor fiinţei umane de a se bucura de satisfacţiile şi plăcerile normale ale vieţii care se cheamă prejudiciu de agrement.. După criteriul previzibilităţii: prejudicii previzibile (care au putut fi prevăzute în momentul săvârşirii faptei ilicite) sau imprevizibile (care nu puteau fi prevăzute la data săvârşirii faptei ilicite). Probaţiunea se realizează în condiţii obişnuite cu privire la condiţiile prejudiciului. toate având un caracter obiectiv. In literatura de specialitate s-a pus însă întrebarea dacă răspunderea ar putea fi angajată şi atunci când 222 . moartea unui animal etc. oricât de condamanbilă ar fi fapta ilicită din punct de vedere moral sau oricât de gravă ar fi sub aspectul penal. care se cheamă şi pretium affectionis). Conform art. dreptul la integritate fizică. prejudicii cauzate personalităţii afective (durerile psihice determinate de moartea unei rude apropiate. dreptul de întreţinere. întinderea.

adică prin despăgubiri băneşti. neîndoielnică şi totodată poate fi evaluat în prezent. Prejudiciul să fie nereparat . Intrebarea care se pune însă în legătură cu daunele morale este aceea dacă ele pot fi reparate pe cale patrimonială. minorului aflat în întreţinerea de fapt a unei rude care nu avea obligaţia legală de întreţinere faţă de acesta. astfel încât victima nu va mai putea cere autorului faptei ilicite repararea prejudiciului. Pentru a se stabili caracterul reparat sau nereparat al prejudiciului. prejudiciul viitor şi nesigur sau prejudiciul eventual au un caracter incert. întreţinătorul fiind victima unui accident. practica judiciară. cu intenţia de a face o liberalitate. dar condiţionat de două elemente: a. VII a plenului fostului Tribunal Suprem) şi Revoluţia din decembrie 1989. Răspunsul a fost afirmativ. Prejudiciul patrimonial. să fie vorba de vătămarea unui interes licit şi moral. Prin faptă ilicită se înţelege acţiunea sau inacţiunea care 223 . Problema reparării prejudiciilor extrapatrimoniale sau a daunelor morale-Posibilitatea reparării acestor prejudicii prin mijloace nepatrimoniale a fost unanim recunoscută chiar şi în perioada regimului comunist când a făcut obiectul unor reglementări specifice (art. între anul 1952 (data apariţiei Deciziei de îndrumare nr. In ce priveşte cuantumul acestor despăgubiri. această sumă de bani nu are caracterul unei despăgubiri iar victima se va putea îndrepta împotriva autorului prejudiciului pentru angajarea răspunderii sale. situaţia de fapt să fi avut caracter de stabilitate şi b. După 22 decembrie 1989. întrucât art.prejudiciul ar fi fost cauzat prin vătămarea unor simple interese rezultate dintr-o stare de fapt şi care nu corespund unor drepturi subiective. atunci când o terţă persoană remite victimei în mod benevol o sumă de bani cu intenţia de a repara prejudiciul ce i-a fost cauzat victimei. este necesar să distingem între următoarele ipoteze: atunci când persoana prejudiciată primeşte reparaţia integrală a prejudiciului de la una din persoanele obligate solidar sau in solidum la reparaţie. Intr-o primă etapă (de la adoptarea Codului civil şi până în anul 1952) s-a considerat că este posibilă repararea daunelor morale prin despăgubiri băneşti. răspunderea civilă încetează. dreptul de creanţă se stinge prin executare. suma de bani plătită de acesta are caracterul unei despăgubiri. In cazul în care prejudiciul a fost deja raparat. Pentru a obţine repararea prejudiciul este necesar ca acesta să îndeplinească anumite condiţii: Prejudiciul să fie cert. s-a considerat că este inadmisibilă acordarea de despăgubiri pentru prejudicii de ordin moral. 31/1954) . Practica judiciară a acordat în aceste condiţii despăgubiri concubinei aflate în întreţinerea unei persoane decedate în urma unui accident. 54-55 din Decretul nr. 998 şi 999 nu disting între natura prejudiciului. Un prejudiciu are acest caracter atunci când existenţa lui este sigură. atunci când o terţă persoană remite victimei în mod benevol o sumă de bani. Au acest caracter prejudiciile actuale şi cele viitoare şi sigure. problema rămâne nerezolvată şi este lăsată la libera apreciere a instanţelor de judecată. legislaţia în materie şi desigur doctrina au revenit la teza tradiţională a admiterii posibilităţii reparării daunelor morale prin despăgubiri băneşti. Ulterior.

legătura dintre faptă ilicită şi prejudiciu fiind evidentă. Raportul de cauzalitate este o condiţie esenţială a răspunderii delictuale. Pentru determinarea acestora s-au propus mai multe sisteme. Conţinutul faptelor ilicite. Alteori stabilirea raportului de cauzalitate este dificilă datorită complexului de împrejurări (condiţii şi cauze) care pot contribui la producerea prejudiciului. neiîndeplinirea acesteia reprezintă o faptă ilicită. Abuzul de drept constă în exercitarea unui drept subiectiv prin deturnarea sa de la scopul pentru care este recunoscut şi protejat şi reprezintă o sursă de răspundere civilă dacă a generat un prejudiciu. Stabilirea raportului de cauzalitate este în multe situaţii uşor de realizat. domeniul specific culpei este cel al răspunderii subiective pentru fapta proprie. Cu toate acestea. care constă în reprezentarea în conştiinţa omului a semnificaţiei sociale a faptei sale şi în prevederea sau cel puţin în posibilitatea de prevedere a urmărilor faptei pe care o săvârşeşte sau urmează să o săvârşească. reprezintă obiectivarea unui element psihic. 998-999 Cod civil se deduce că există o culpă intenţională şi una neintenţională.: sustragerea. care constă într-o omisiune. Culpa este definită ca fiind atitudinea psihică a autorului faptei ilicite şi păgubitoare faţă de fapta respectivă şi faţă de urmările acestei fapte. In cazul răspunderii civile. având ca efect încălcarea drepturilor subiective sau cel puţin a intereselor altuia. Ilicitul civil. Definiţia şi elementele culpei. cum ar fi răspunderea pentru lucruri. în care se concretizează procesul psihic de deliberare şi de luare a unei hotărâri cu privire la conduita pe care o va avea acea persoană. 224 . Aşadar. Când normele legale impun unei persoane să îndeplinească o activitate sau să săvârşească o anumită acţiune. culpa presupune un anumit nivel de cunoaştere a semnificaţiei sociale a faptelor şi urmărilor eventuale ale acestora. 19 din Codul penal. interese care nu sunt potrivnice normelor juridice sau moralei. dar totodată şi criteriul în funcţie de care se determină întinderea reparaţiei datorate victimei. lovirea unei persoane etc. presupunând posibilitatea de a alege între licit şi ilicit. adică în acţiuni prin care se încalcă drepturile subiective sau interesele legitime ale altei persoane (ex. deteriorarea unui distrugerea unui bun. o faptă este ilicită atunci când este contrară legii sau regulilor de convieţuire socială. Dacă ne raportăm şi la prevederile art. iar procesul deliberativ trebuie să aibă loc în condiţii libere. atunci putem reţine că formele culpei sunt următoarele: dolul direct sau intenţia directă. 998-999 Cod civil instituie principiul răspunderii bazată pe culpa. Elementele culpei se consideră că sunt: un element intelectiv.). procesul volitiv are două faze: deliberarea şi decizia. Textele art. Din analiza art. Culpa – condiţie a răspundeii delictuale. un element volitiv. condiţia culpei poate să lipsească în cazurile de răspundere obiectivă. subectiv. De regulă fapta ilicită constă în fapte de comisiune. Trăsăturile caracteristice ale faptei ilicite: are caracter obiectiv. In cazul răspunderii subiective. elementul culpă este indispensabil pentru ca victima să poată pretinde de la autorul faptei ilicite repararea prejudiciului. Formele culpei.are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane. este contrară ordinii sociale.

Discernământul este prezent. In ce priveşte bolnavii psihic trebuie să se distingă între bolnavii puşi sub interdicţie şi cei nepuşi sub interdicţie.existentă atunci când autorul îşi dă seama de caracterul antisocial al faptei sale şi totodată prevede şi doreşte producerea consecinţelor sale. pe care nu le acceptă. Prin excepţie. prevede consecinţele acesteia şi cu toate că nu le urmăreşte. Uneori. 25 alin. repararea prejudiciului nedepinzând de forma culpei şi nici de gravitatea acesteia. sperând. forma culpei are semnificaţie în situaţia în care la producerea prejudiciului au contribuit mai multe persoane. că ele nu se vor produce. deşi trebuia şi putea să le prevadă. In dreptul civil civil se face distincţie între: culpa gravă (culpa lata). astfel încât la desocotirea între debitori. după cum autorul a împlinit sau nu 14 ani. culpa uşoară (culpa levis). prima categorie fiind asimilată minorilor sub 14 ani iar cealeilalte i se aplică una din cele două prezumţii. se va ţine seama de contribuţia fiecăruia la producerea prejudiciului. In consecinţă. în mod uşuratic. în cazul în care părţile unui contract convin asupra unor clauze de nerăspundere definite în funcţie de gradul culpei. Distincţia între diversele forme ale culpei nu are nici o semnificaţie în planul răspunderii delictuale. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund pentru faptele lor ilicite decât dacă se dovedeşte că au lucrat cu discernământ. adică acea culpă pe care nu ar fi săvârşit-o un “bun părinte de familie”. Conform art. adică acea culpă de care nu s-ar putea face vinovat nici omul cel mai mărginit.. După repararea prejudiciului. Nici gradele culpei nu au importanţă în privinţa antrenării răspunderii civile decât în situaţii de excepţie (ex. solidaritatea acestora nu se mai menţine. când făptuitorul nu îşi dă sema de caracterul antisocial al faptei şi nu prevede consecinţele acesteia. imprudenţa. la persoanele cu capacitate delictuală. pentru a stabili întinderea reparaţiei prejudiciului în situaţia în care prejudiciul a fost cauzat din culpa comună a făptuitorului şi a victimei). In aceste cazuri autorul poate fi exonerat de răsoundere dacă acea stare de lipsă a 225 . neglijenţa. când făptuitorul îşi dă seama de caracterul antisocial al faptei sale. Gradele culpei. 3 din Decretul nr. Capacitatea delictuală este capacitatea de a răspunde pentru faptele juridice ilicite şi nu se confundă cu capacitatea de exerciţiu care se referă la încheierea de acte juridice. adică un om cu o diligenţă normală. stabilirea culpei nu este o chestiune dificilă şi se poate deduce cu uşurinţă din existenţa celorlalte elemente ale răspunderii. Capacitatea delictuală. cum ar fi beţia sau hipnoza. 32/1954. existentă când făptuitorul prevede caracterul antisocial al faptei sale. adică cel mai diligentă persoană. Stabilirea culpei. Este posibil şi ca lipsa discernământului să se datoreze unei situaţii accidentale. prevede consecinţele ei. culpa foarte uşoară (culpa levissima). dolul indirect sau intenţia indirectă. adică aceea care ar fi putut fi evitată numai de un excelent părinte de familie. Pentru existenţa culpei este necesară existenţa discernământului. Criterii. cel puţin prezumtiv. textul instituie o prezumţie relativă a lipsei de discernământ pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani şi una relativă a existenţei sale pentru persoanele care au depăşit această vârstă. acceptă posibilitatea producerii lor.

acela de comitent. teoria garantiei. exprimandu-se si opinii potrivit carora comitentul raspunde. prejudiciul. în jurisprudenţa relativ recentă s-a decis. in conditiile in care prepusii unor comitenti diferiti. 83) Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. in cuprinsul lucrarilor de specialitate se foloseste un singur termen. fie de la comitent si prepus.). că este posibilă obligarea autorului la repararea prejudiciului dacă acesta are posibilitatea materială să facă aceasta şi dacă nu există nici o altă posibilitate de reparare a prejudicului. in solidar (art.998-999 C. cat si teorii grefate pe risc. pentru raţiuni de echitate. Fundamentarea raspunderii -In lipsa unor precizari ale Codului civil cu privire la temeiul acestei forme de raspundere. Din acest motiv. Cu toate acestea. prepusi. Consideram ca. de fapt.civ. 226 . stapanii si comitentii raspund de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat. cu exceptia comitentului prejudiciat.).1000 alin. in decursul timpului au fost elaborate atat teorii bazate pe culpa. b. atata timp cat comitentul este un simplu garant al faptei altuia. in limita contributiei pe care propriul prepus a avut-o la cauzarea pagubei. Ultima cerinta a generat controverse.3 C. Efectele raspunderii instituite in sarcina comitentului victima are posibilitatea de a obtine satisfactie fie de la comitent (art. s-a facut observatia justa ca stapanii si comitentii nu alcatuiesc doua categorii distincte. dovada culpei prepusului este absolut necesara. practica a statuat ca toti ceilalti comitenti. În cazul lipsei capacităţii delictuale.1000 alin. teoria riscului. victima nu va putea obţine obligarea autorului prejudiciului la repararea acestuia.civ. teoria potrivit careia culpa prepusului este considerata culpa comitentului aplica relatiei comitent-prepus regulile specifice mandatului. servitorii fiind.3 coroborat cu art.998-999 C. Plecand de la ideea ca redactarea textului este depasita de realitate.civ. Conditiile speciale -Doua cerinte speciale particularizeaza responsabilitatea comitentului: raportul de prepusenie si savarsirea faptei de catre prepus in functiile ce i s-au incredintat de catre comitent.discernământului nu şi-a cauzat-o el însuşi.1000 alin. raportul de cauzalitate si vina prepusului. raspund solidar cu prepusii lor.3 C. 84) Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori. Conditiile generale-Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului exista ori de cate ori sunt dovedite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale: fapta ilicita a prepusului. fiind suficient sa se dovedeasca primele trei elemente.). fie de la prepus (art. teoria prezumtiei de culpa a comitentului. In formularea art.civ. cauzeaza un prejudiciu comitentului unuia dintre ei.

Pentru a se stabili dacă există această condiţie este a fi determinat nu domiciliul legal al minorului. curatorii sau rudele minorului (chiar dacă acesta se află în îngrijirea lor). 2 Cod civil. părinţii adopţivi (înlăturând răspunderea părinţilor naturali). se consideră că părinţii trebuie să fie răspunzători în temeiul art. Pe lângă aceste condiţii generale. cu consimţământul sau ştirea părinţilor (fapta ilicită este săvârşită de minor în intervalul de timp cât se află în vizită la rude sau prieteni sau era internat în spital). Condiţia culpei minorului nu trebuie îndeplinită.Răspunderea părinţilor pentru prejudiciile caizate de copiii lor minori îşi are fundamentul în textul art. Deşi într-o asemenea situaţie obligaţia de supraveghere nu poate fi efectiv îndeplinită. 2 Cod civil. sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori celocuiesc cu dânşii”. Condiţiile răspunderii părinţilor. Comunitatea de locuinţă cu părinţii. 1000 alin. ci că părinţii răspund solidar pentru faptele ilicite ale copiilr lor minori. ci locuinţa acestuia. Răspunderea părinţilor încetează imediat ce minorul a ajuns la majorat sau dacă este asimilat persoanei majore prin căsătoria încheiată anterior împlinirii vârstei de 18 ani. Minoritatea trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei ilicite. Minoritatea. fiind indiferent dacă ulterior acesta a devenit major sau dacă are mijloace materiale suficiente pentru repararea prejudiciului. şi copilul să aibă locuinţa la părinţii săi. 1000 alin. centre de primire. 97 din Codul familiei care statuează că “ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori. interesează locuinţa pe care minorul trebuie să o aibă şi nu locuinţa pe care acesta o are în fapt. din afara căsătoriei ori înfiaţi”. In concluzie. trebuie îndeplinite şi două condiţii speciale: copilul să fie minor. Soluţia este identică şi în cazul în care copilul bolnav psihic a fost pus sub interdicţie şi a devenit major. Pentru angajarea răspunderii părinţilor pentru fapta copilului lor minor. Textul a fost implicit modificat prin intrarea în vigoare a art. Aceste persoane fizice sau juridice pot răspunde în mod direct (în temeiul art. fapta ilicită a minorului şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. 1000 alin. Mai mult. educare sau supraveghere a minorului autor al faptzei ilicite. după moartea bărbatului. Părinţii răspund pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicită a copilului lor numai dacă acesta este minor. fără a deosebi după cum sunt din căsătorie. trebuie reţinut că răspunderea mamei nu este subsidiară celei a tatălui. Nu pot avea calitatea de persoane răspunzătoare în temeiul acestei reglementări: instituţiile de ocrotire (centre de educare a minrilor. oficiile pentru protecţia minorilor sau autoritatea tutelară). conform căruia “tatăl şi mama. lucru care trebuie dovedit de către cel prejudiciat. Determinarea persoanelor răspunzătoare: părinţii fireşti ai minorului. 2 deoarece dacă minorul a săvârşit fapta ilicită şi prejudiciabilă ei sunt prezumaţi în culpă pentru neîndeplinirea 227 . este important de stabilit dacă ea este întrunită în câteva ipoteze speciale: situaţia în care minorul are locuinţa legală la părinţii săi. dar temporar se află în altă parte. pentru a ne regăsi în ipoteza prevăzută de art. tutorii. trebuie îndeplinite trei dintre condiţiile generale ale răspunderii delictuale: prejudiciul. Legat de această condiţie. 998-999 Cod civil) dacă se fac vinovate de a nu-şi fi îndeplinit atribuţiile de îngrijire.

obligaţiei de creştere şi educare; situaţia în care copilul minor nu locuieşte în fapt cu părinţii săi, împotriva voinţei acestora (minorul săvârşeşte fapta ilicită cât timp este fugit de la locuinţa părintească sau în intervalul de timp în care părinţii sunt arestaţi ori în executarea unei pedepse privative de libertate). Si de această dată se consideră că părinţii trebuie să răspundă deoarece sunt în culpă de a nu-şi fi îndeplinit obligaţia de creştere şi educare faţă de copilul lor minor. Aceeaşi este soluţia chiar şi în cazul în care părinţii sunt arestaţi sau în executarea unei pedepse privative de libertate, deoarece fapta reprobabilă săvârşită de aceştia reprezintă un exemplu negativ pentru copilul lor minor şi este un element al neîndeplinirii corespunzătoare a obligatiei de educare a acestuia; situaţia în care minorul săvârşeşte o faptă ilicită şi prejudiciabilă fiind fugit dintr-o şcoală sau centru de reeducare unde a fost internat prin hotărâre judecătorească. După ce o perioadă de timp răspunsul jurisprudenţei a fost în sensul neangajării răspunderii părinţilor, poziţia a fost reapreciată. Astfel, dat fiind fundamentul larg al răspunderii părinţilor, legat de neîndeplinirea obligaţiei de creştere şi educare, ei trebuie consideraţi răspunzători şi în acest caz; situaţia în care minorul săvârşeşte fapta ilicită pe timpul cât are o locuinţă în scopul desăvârşirii învătăturii, pregătirii profesionale ori determinată de faptul încadrării lui în muncă. Noua locuinţă a minorului poate fi considerată doar ca o locuinţă temporară care nu modifică starea de fapt iniţială, aceea a comunităţii de locuinţă cu părinţii. De aceea, şi în acest caz, părinţii trebuie consideraţi răspunzători în temeiul art. 1000 alin. 2 Cod civil; situaţia în care copilul minor săvârşeşte fapta ilicită fiind încredinţat unuia dintre părinţi. O perioadă de timp, s-a considerat că va fi ţinut răspunzător într-o asemenea ipoteză, numai părintele căruia minorul i-a fost încredinţat efectiv spre creştere şi educare. Ulterior, dat fiind că obligaţia de creştere şi educare revine în egală măsură ambilor părinţi, punctul de vedere menţionat a fost revizuit, considerându-s ecă ambii părinţi sunt responsabili pentru fapta ilicită a copilului lor minor. Dreptul la acţiune al celui prejudiciat. Persoana prejudiciată are următoarele posibilităţi de acţiune în justiţie, în vederea obţinerii reparării pagubei sale: să ceară despăgubirea de la ambii părinţi care răspund solidar faţă de acesta; să cheme în judecată doar pe unul dintre părinţi şi să solicite obligarea lui la plata întregii despăgubiri. Părintele care plăteşte are dreptul la o acţiune în regres faţă de celălalt părinte pentru jumătate (de principiu) din suma plătită efectiv; să cheme în judecată atât pe părinţi sau pe unul dintre aceştia, cât şi pe minor, în cazul în care cu privire la cel din urmă sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru fapta proprie. Obligaţia in solidum a părinţilor de a repara prejudiciul. In literatura de specialitate unii autori consideră că răspunderea părinţilor este solidară în raport cu copilul lor minor, iar alţii consideră ca aceasta este in solidum. Ultima opinie trebuie considerată corectă deoarece, solidaritatea prevăzută de art. 1003 Cod civil, nu se aplică şi acestui caz şi pentru că obligaţia in solidum este singura care justifică regresul total al părinţilor împotriva minorului dacă ei au achitat despăgubirea persoanei vătămate. Punerea problemei. 228

Inlăturarea răspunderii părinţilor are loc atunci când nu sunt întrunite condiţiile generale ale răspunderii în raporturile dintre minor şi victimă, respectiv lipseşte prejudiciului, fapta nu are caracter ilicit sau prejudiciul s-a produs ca urmare a intervenţiei unei cauze străine – caz fortuit sau forţă majoră precum şi fapta unui terţ sau a victimei. Inlăturarea prezumţiei de culpă a părinţilor. Potrivit alin. 5 al art. 1000 Cod civil, părinţii pot fi apăraţi de răspundere dacă probează că nu au putut împiedica faptul prejudiciabil. In realitate, pertinenţa unei asemenea probe este condiţionată de concepţia adoptată cu privire la fundamentul răspunderii. Dacă ţinem seama că, în prezent, acesta rezidă în prezumţia de neîndeplinire a obligaţiei de creştere şi educare, atunci practic, proba imposibilităţii împiedicării faptei ilicite nu poate fi admisă decât dacă este vorba de fapta unei alte persoane sau de forţă majoră ori caz fortuit.

85) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru animale este reglementată de art. 1001 Cod civil, precum şi de art. 15 din Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului.Sunt chemate să răspundă persoanele care au calitatea de paznici juridici ai animalului. Se prezumă ca au această calitate proprietarul şi persoanele cărora acesta le-a transmis paza juridică (locatarul, uzufructuarul, comodatarul). Nu pot fi obligate să răspundă persoanele care au numai paza materială a animalului (păstorul sau îngrijitorul animalelor). Animalele pentru care se poate angaja răspunderea. Art. 1001 Cod civil se aplică numai în cazul prejudciiilor cauzate de animalele care se află în paza juridică a unei persoane, asupra lor putând fi exercitată, în mod independent, o putere de direcţie, control şi supraveghere. Intră în această categorie: toate animalele domestice şi animalele sălbatice care trăiesc în captivitate Art. 15 din Legea nr. 103/1996 distinge între două tipuri de răspundere pentru animalele sălbatice care trăiesc în libertate, adică în parcuri de vânătoare după felul prejudiciului cauzat: dacă prejudiciul a fost cauzat bunurilor persoanei umane, răspunderea care revine paznicului juridic al animalului este o răspundere subiectivă, ce se poate angaja în condiţiile art. 998-999 Cod civil (persoana răspunzătoare fiind gestionarul fondului de vânătoare); dacă prejudiciile au fost cauzate direct persoanei umane, răspunderea gestionarului fondului de vânătoare se întemeiază pe prevederile art. 1001 Cod civil. Fundamentarea răspunderii. Chestiunea comportă aceleaşi discuţii legate de fundamentul răspunderii ca şi la răspunderea pentru lucruri. Exonerarea de răspundere se poate realiza numai în condiţiile în care se dovedeşte că la originea prejudiciului se găseşte forţa majoră sau fapta victimei ori a unui terţ (cazul fortuit nu exonerează de răspundere). Condiţiile răspunderii: prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre “comportamentul” animalului şi prejudiciu. calitatea de păzitor juridic, care se prezumă că aparţine proprietarului, 229

în cazul animalelor domestice, respectiv Regiei Autonome a Pădurilor “Romsilva”, pentru animalele sălbatice, pentru care se antrenează răspunderea civilă în temeiul art. 1001 Cod civil. Efectele sunt identice cu cele ale răspunderii pentru lucruri în privinţa modalităţilor de reparaţie şi eventualului regres faţă de paznicul material.

86) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Răspunderea pentru lucruri este reglementată de art. 1000 alin. 1 Cod civil, text care a fost considerat penru o bună perioadă de timp ca fiind o introducere pentru reglementările din alineatele următoare. Ulterior s-a ajuns la concluzia că acest text consacră un principiu general al răspunderii pentru lucruri. Domeniul de aplicare. Pentru antrenarea răspunderii este necesară o singură condiţie specială: lucrul care a cauzat paguba să se fi aflat în acel moment în paza unei persoane. In principiu, trebuie admis că această răspundere poate interveni pentru prejudiciul cauzat de orice lucru, indiferent de natura sa. Practica judiciară admite constant că această prvedere legală intervine pentru prejudiciile cauzate de orice lucruri, cu excepţia celor pentru care există reglementări speciale (aeronave, daune nucleare, ruina edificiului etc.). Nu se poate angaja răspunderea prevăzută de art. 1001 Cod civil în următoarele situaţii: lucrul a fot un simplu instrument al omului în cauzarea prejudiciului (singura soluţie fiind de această dată art. 998-999 Cod civil); atunci când prejudiciul este cauzat de corpul uman sau de o parte din acesta. In concluzie, răspunderea pentru lucruri intervine numai în acele cazuri când lucrul a cauzat paguba în timpul cât, din anumite motive, a scăpat de sub controlul omului, atunci când o persoană cauzează un prejudiciu unei alte persoane printr-o folosire inadecvată a lucrului, datorită unei culpe foarte uşoare, precum şi în ipoteza în care la baza prejudiciului cauzat de lucru se află un caz fortuit. Noţiunea de pază a lucrului. Art. 1000 alin.1 prevede că suntem responsabili de prejudiciul cauzat de “lucrurile ce sunt sub paza noastră”. Literatura de specialitate şi practica judiciară au considerat că textul art. 1000 alin. 1 trebie completat cu prvederle art. 1001 Cod civil referitor la paza juridică a animalelor. Prin paza juridică se înţelege puterea de direcţie, control şi supraveghere pe care o persoană o poate exercita în mod independent asupra unui lucru sau animal. Temeiul pazei juridice constă de regulă într-un drept. Deoarece sunt şi situaţii de excepţie, când un lucru cauzează o pagubă aflându-se de fapt în puterea de direcţie control şi supraveghere a unei alte persoane, fără nici un temei legitim şi chiar împotriva voinţei păzitorului juridic al acesteia, trebuie să considerăm că temeiul pazei juridice nu este decât de regulă un drept. Paza juridică şi paza materială. Paza materială se deosebeşte de paza juridică prin aceea că deşi este tot o putere de direcţie, control şi supraveghere pe care o persoană o exercită asupra unui lucru, ea se realizează sub autoritatea 230

păzitorului juridic. Paza juridică şi paza materială aparţin de multe ori uneia şi aceleiaşi persoane. Sunt însă situaţii în care paza materială se exercită de către o altă persoană decât păzitorul juridic, de exemplu de către prepus. Sfera persoanelor care au calitatea de păzitori juridici: proprietarul lucrului – faţă de acesta operează o prezumţie simplă de păzitor juridic; calitatea sa de paznic nu încetează prin neuz, prin pierderea sau abandonarea lucrului, cât timp o altă persoană nu a dobândit puterea de a exercita independent direcţia, controlul şi supravegherea acestuia; când lucrul se află în coproprietate, prezumţia priveşte pe toţi coproprietarii care trebuie să răspundă solidar. statul - pentru lucrurile dintr-o succesiune vacantă, însă numai după expirarea termenului de opţiune succesorală; .titularilor drepturilor reale principale dezmembrăminte ale dreptului de proprietate: superficie, uzufruct, abitaţie, servitute aparentă, precum şi titularii drepturilor reale accesorii care au posesia lucrului: creditorul gajist şi retentorul; posesorul lucrului. Transmiterea şi scindarea pazei juridice. Titularul pazei juridice poate transmite paza juridică printr-un contract cum ar fi: închirierea, comodatul, antrepriză, contractul de transport, arendă, concesiune etc. In aceste situaţie, paza juridică a lucrului se consideră că este scindată între proprietar sau posesor (în sarcina cărora rămâne paza structurii lucrului) şi detentor (căruia îi revine paza utilizării lucrului). După cum prejudiciul este cauzat de viciile structurii juridice sau de folosirea sau păstrarea lui necorespunzătoare, răspunderea revine proprietarului/posesorului sau detentorului. Persoanele fizice lipsite de capacitate delictuală nu au calitatea de păzitori juridici ai lucrurilir ce le aparţin, întrucât, navând discernământ, se consideră că nu pot exercita în mod independent puterea de direcţie, control şi supraveghere a lucrului. Au însă această calitate reprezentanţii legali ai persoanelor lipsite de capacitate delictuală care au printre altele şi obligaţia de exercitare a direcţiei, controlului şi supravegherii lucrurilor celui aflat sub ocrotirea lor. Răspunderea pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil poate fi invocată de victima prejudiciului cauzat de lucrul altuia şi de succesorii săi în drepturi. Răspunderea în cazul coliziunii de vehicule: In ipoteza în care două sau mai multe vehicule aflate în paza juridică a unor persoane diferite cauzează un prejudiciu unei terţe persoane, se va angaja răspunderea prevăzută de art. 1000 alin. 1 Cod civil şi paznicii juridici vor răspunde solidar conform art. 1003 Cod civil; In ipoteza în care vehiculele intrate în coliziune îşi cauzează reciproc prejudicii, au fost avansate trei soluţii: opinia conform căreia la stabiliea răspunderii trebuie să aplice aceleaşi reguli ca şi în situaţia în care prejudiciul se datorează culpei comune a făptuitorului şi a victimei; soluţia neutralizării reciproce a răspunderii pentru lucruri, conform căreia intervine o anihilare reciprocă a prezumţiilor rezultate din art. 1000 alin.1 Cod civil şi, în consecinţă, se revine la regulile generale de răspundere pentru fapta proprie, în condiţiile art. 998-999 Cod civil; soluţia conform căreia, fiecare participant fiind în acelaşi timp victimă şi păzitor juridic al câte unui vehicul intrat în coliziune, poate invoca împotriva celorlalţi răspunderea reglementată de art. 1000 alin. 1 Cod 231

civil. Fiecare păzitor juridic va fi obligat să repare prejudiciul suferit în urma coliziunii de către celălalt. Răspunderea în situaţia în care între victimă şi păzitorul juridic al lucrului există un raport contractual. Răspunderea pentru aceste prejudicii trebuie considerată o răspundere contractuală. Uneori se consideră că atunci când lucrul a cauzat o vătămare corporală sau moartea victimei, răspunderea părţii contractante căreia îi aparţine paza juridică a structurii lucrului este delictuală şi se angajează pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil. Răspunderea în cazul în care lucrul a cauzat prejudiciul cu ocazia efectuării unui serviciu gratuit şi benevol de către păzitorul juridic în favoarea victimei. In această situaţie se consideră că răspunderea păzitorului juridic al lucrului se va angaja pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil. Răspunderea în ipoteza în care victima a folosit clandestin lucrul aflat în paza juridică a unei alte persoane. Pentru soluţionarea acestei ipoteze s-au avansat mai multe opinii. In prezent opinia majoritară este aceea conform căreia se poate vorbi de răspundere a paznicului juridic numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 998-999 Cod civil şi nu se pot invoca prevederile art. 1000 alin. 1. CONDITIILE SI EFECTELE RASPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI Condiţii: prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre lucru şi prejudiciu, şi lucrul să se afle în paza juridică a unei persoane. Efectele răspunderii. In cazul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru lucruri, victima are dreptul de a pretinde repararea prejudiciului de la păzitorul juridic al lucrului. In ipoteza în care lucrul cauzează paguba în timp ce paza materială se exercită de către o altă persoană decât păzitorul juridic al acestuia, victima poate pretinde reparaţia de la păzitorul material în condiţiile dreptului comun (art. 998-999 Cod civil). Păzitorul juridic va avea o acţiune în regres faţă de păzitorul material al lucrului în situaţia în care s-ar fi putut angaja şi răspunderea celui din urmă pentru fapta proprie.

87) Reducţiunea liberalităţilor excesive. Reducţiunea este o sancţiune civilă care lipseşte de eficacitate actele de liberalitate ale defunctului (donaţiile şi legatele), în măsura în care acestea aduc atingere rezervei conferite de lege moştenitorilor rezervatari. Reducţiunea liberalităţilor între vii nu va putea fi cerută decât numai de erezii rezervatari, de erezii acestora sau cei care înfăţişează drepturile lor. Căile pe care se realizează reducţiunea � reducţiunea nu operează de drept ci trebuie cerută. Ea se poate realiza atât prin acordul rezervatarilor cu cei gratificaţi (pe cale convenţională), cât şi pe cale judiciară. Reducţiunea pe cale convenţională se realizează în cazul în care rezervatarii, pe de o parte, şi donatarii şi legatarii gratificaţi de defunct, pede altă parte, ajung la o înţelegere în legătură cu liberalităţile excesive care încalcă rezerva succesorală. Reducţiunea judiciară survine de regulă atunci când bunurile de care defunctul a dispus prin liberalităţi se află în 232

în cazul în care bunul donat a pierit din culpa donatarului. Comasarea se bazează pe două căi:---fuziunea si absorbţie Fuziunea – modalitate de organizare prin care două sau mai multe persoane judice se unesc pentru a forma o persoană judică nouă. a descoperirilor ştiinţei. Este un proces de adaptare a acestora la realităţile economico-sociale. legatele se reduc toate deodată şi în mod proporţional. De aici decurg următoarele consecinţe: acţiunea în reducţiune nu poate fi formulată decât de cel în prejudiciul căruia s-a făcut liberalitatea. În cazul donaţiilor. începând cu cea mai nouă. acţiunea în reducţiune este divizibilă şi nu se poate porni decât în limitele porţiunii cuvenite rezervatarului reclamant. iar aceştia din urmă au interesul de a cere să li se predea bunurile respective. rezervatarii trebuie să facă dovada încălcării rezervei prin liberalităţile făcute de defunct. Prin reorganizare persoanele juridice pot ţine pasul şi cu transformarea determinată de introducerea în activităţile economico-sociale. reducţiunea are ca efect rezoluţiunea acestora. aflate în continuă schimbare şi perfecţionare. reducţiunea donaţiilor se face şi prin echivalent în următoarele cazuri: în cazul în care donaţia excesivă a fost făcută unui descendent sau soţului supravieţuitor cu scutire de raport. patrimoniul altei persoane judice formând astfel noi persoane juridice. Efectele reducţiunii În cazul legatelor. înfiinţarea unei persoane judice noi. în cazul în care donaţia este făcută unui succesibil fără scutire de raport şi priveşte un imobil. în cazul în care donatarul a înstrăinat obiectul donaţiei sau l-a grevat cu sarcini înaintea deschiderii moştenirii. COMASAREAforma de reorganizare prin care două sau mai multe persoane juridice se unesc sau una blochează în patrimoniul saă. Reducţiunea donaţiilor se face în natură. Prin excepţie. în ordinea inversă a datei lor. reducţiunea duce la caducitatea totală sau parţială a acestora. Această rezoluţiune poate fi totală sau parţială. transmiterea drepturilor şi obligaţiilor personelor judice care au fuzionat 233 . în funcţie de faptul dacă depăşeşte în întregul ei cotitatea disponibilă sau numai în parte. este supusă prescripţiei extinctive în termenul general de trei ani. rezervatarii fiind în drept la restituirea chiar a bunurilor care au format obiectul donaţiilor excesive. donaţiile se reduc în mod succesiv. Acţiunea în reducţiune este o acţiune personală şi patrimonială. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive: legatele se reduc înaintea donaţiilor.posesia altor persoane decât rezervatarii. Pentru admiterea acţiunii în reducţiune. Efectele : încetarea existenţei persoanelor judice care au fuzionat . 88) Reorganizarea persoanei juridice. iar partea supusă reducţiunii (ceea ce excede limitele cotităţii disponibile) este mai mică de jumătate din valoarea imobilului. în funcţie de faptul dacă încalcă în întergul lor sau doar în parte rezerva succesorală. în cazul în care bunul donat a fost un bun fungibil şi consumptibil. a invenţiilor şi inovaţiilor se înfăptuieţte prin comasare şi divizare.

Divizarea totală – modalitate de reorganizare prin care întregul patrimoniu al unei persoane juridice este împărţit în fracţiuni şi transmis altor persoane juridice existente sau care iau fiinţă. persoană judică ce a suferit o divizare totală. reorganizare. mai mare sau mai mic ca al persoanei absorbite. scopul persoanei judice nou formată poate să fie a oricăreia dintre persoanele judice care au fuzionat. Patrimoniul persoanei judice absorbante poate să fie dat . unul nou diferit de al lor ori să înglobeze în el scopurile persoanelor judice fuzionate. dizolvare. are loc transmiterea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniului absolvit către persoanele fizice absorbante. însă cu un patrimoniu diminuat. Acest lucru este adesea foarte greu de realizat motiv pentru care în practicp se permite ca prin actul care hotărăşte divizarea totală să se poată stabili şi alte proporţii ţinând cont de contractele aferente unei părţi din patrimoniu pentru a nu se aduce prejudicii partenerilor de afaceri. Reorganizare – îşi încetează existenţa persoanele judice care au fuzionat. Autoritatea care a dispus înfiinţarea unei persoane judice este competentă să dispună şi înfiinţarea acesteia prin înfiinţarea unui act. persoanele judice al cărui patrimoniu a fost absorbit de patrimoniu altei persoane judice. Fracţiunile desprinse din patrimoniul persoanei judice pot fi absorbite de patrimoniul altor persoane judice sau pot deveni ele însele noi persoane juridice. organizarea de sine stătătoare şi scopul persoanei juridice absorbante nu se modifică. Desfiinţare – îşi încetează existenţa persoanele judice care au fost înfiinţate prin actul de dispoziţie al autorităţiilor publice competente. Efectele: persoana juridică al cărei patrimoniu a suferit o divizare parţială îşi continuă existenţa . însî cu un patrimoniu mărit. transformare.către persoana judică nou formată. Are loc o transmitere a drepturilor şi obligaţiilor aferente fracţiunilor rezultate prin divizarea totală către persoanele juridice existente sau care astfel se înfiintează. continuarea existenţei persoanei judice absorbante. Persoana juridică îşi încetează existenţa prin unul din următoarele modalitati: desfiinţare. Efecte . Are loc o trasmitere a drepturilor şi obligaţiilor aferente fracţiunilor desprinse către persoanele existente sau care astfel iau fiinţă. Absorbţia – modalitate de organizare prin care o persoană judică înglobează în patrimoniul său patrimoniul altei persoane judice care astfel îşi încetează existenţa.forma de organizare prin care patrimoniul unei persoane juridice este împărţit parţial sau total în mai multe fracţiuni care sunt transmise altor persoane juridice existente sau care astfel se înfiinţează. 234 . Efecte: încetarea existenţei persoanei juridice al cărei patrimoniu a fost absolvit. DIVIZAREA. Regula este că patrimoniu trebuie împărţit în părţi egale. Divizarea poate fi:parţială sau totală Divizarea parţială – modalitatea prin care una sau mai multe fracţiuni din patrimoniul unei persoane juridice sunt deprinse. Fracţinunile rezultate în urma divizării totale pot fi absolvite de patrimoniile unor persoane juridice existente sau pot deveni ele însele noi persoane juridice. fiind apoi transmise altor persoane judice existente sau care astfel se înfiinţează. persoana juridică al cărei patrimoniu a suferit o divizare totală îşi încetează existenţa.

Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . uz abitatiune. de principiu. 428 Codul civil. etc. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. actiunea confesatorie – prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale -Principiul in aceasta materie este ca drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive. Exceptii de la principiu : actiunea in restituirea drepturilor la CEC. pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. indiferent de izvorul lor. domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale.89) Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative. 1 Cod procedura civila ).desi imprescriptibila extinctiv. ) Domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale prescriptia extinctiva si drepturile de creanta – in principiu. art. prescriptia extinctiva si dreturile reale principale Actiuni reale imprescriptibile extinctive – in intelegerea domeniului prescriptiei extinctive in categoria drepturilor reale principale trebuie sa tinem seama de dispozitia. intemeiata pe dreptul de proprietate privata. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. actiunea in revendicarea imobiliara ( in cazurile prevazute de art. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. Sunt de mentionat urmatoarele: actiunea in revendicarea mobiliara. potrivit caruia avem : domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167 / 1958. drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctive. domeniul prescriptiei extinctivecaruia I se aplica codul civil. uzufruct. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. alineatul 1. Legea 31 / 1990. aceasta actiune poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii. numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. Alt criteriu este acela al actului normativ care reglementeaza prescriptia. Sunt considerate imprescriptibile extinctive : actiune in revendicare imobiliara. dupa care distingem : domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale. se stinge prin prescriptie. actiunea confesorie. care . Existenta principiuliu rezulta pe de o 235 . 561 alin. cuprinsa in art. 1. izvoare de drept civil ( codul familiai. prin care se urmareste apararea unui drept de superficie Actiuni reale prescriptibile extinctive. 2 din Decretul 167 / 1958 : “Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane. Primul criteriu de determinare este reprezentat de natura drepturilor subiective civile. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. actiunea in revendicare – imobiliara si mobiliara – intemeiata pe dreptul de proprietate publica. servitute si superficie”.

alin. 1 Decretul 167 / 1958 ). 1 Codul familiei ). deoarece isi gaseste aplicatie ori de cate ori nu exista un termen special. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul 236 . regula generala. 1. iar potrivit art. actiunilor reale supuse unor termene speciale ale prescriptiei. Acest termen este general. Termenul general de prescriptie este acel termen care-si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie. avand un obiect nepatrimonial. Acest termen este general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe drepturi de creanta ) cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie. limitative prevazute de lege. sub sanctiunea pierderii acestui drept. actiunea in tagada paternitatii ( art. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ( unilateral sau bilateral ori fapt juridic stricto sensu ). 55 alin. Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. Acest termen este stabilit de art. Termenul general de prescriptie este de 30 de ani. Principalele actiuni. 3 alin. 21 Decretul 167 / 1958 ). inseamna ca “Dreptul la actiune. Termenul de 30 de ani se aplica :actiunii de revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata. Pe de alta parte. Trebuie sa reamintim ca “ Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate. In concluzie. din totalul actiunilor reale a :actiunilor reale imprescriptibile extinctive.. Acest termen se obtine prin “scaderea” . actiunea in nulitate relativa a casatoriei ( art. avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie “. 1 din Decretul 167 / 1958 : “Dreptul la actiune. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege” . principiul poate fi dedus si din imprejurarea ca legea stabileste . 60 alin. servitute si superficie” ( art. aplicabile actiunilor personale. actiunea in stabilirea paternitatii ( art. expres exceptiile de la acest principiu. 7 alin. sunt: actiunea in nulabilitate ( adica in nulitate relativa – termenul general de prescriptie este de 3 ani. pe timpul cat dureaza situatiile. uz. actiunii confesorii Termene speciale de prescriptie sunt: aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale. care sunt prescriptibile. 1 Codul familiei ) Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. uzufruct. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie peste 30 de ani “. de drept. a curgerii termenului de prescriptie.parte din interpretarea per a contrario a art. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen. Termenul general de prescriptie este de 3 ani ( art. 1890 Cod civil : “toate actiunile atat reale cat si personale. abitatie. intemeiate pe drepturi de creanta Regula generala potrivit art. 21 Codul familiei).

Potrivit art. 19 din Decretul 167 / 1958 : “instanta judecatoreasca sau organul arbitral poate. Cererea de chemare in judecata. pe toata aceasta perioada. suspendarea nu produce nici un efect juridic. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. 15 alin.dreptului la actiune. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. in esenta. 15 alin. adica inlaturata. posterior intreruperii. in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit. Ulterior cauzei de suspendare. oprit. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. prin urmare. actiunea sa fie admisa. printr-o hotarare definitiva. in asa fel incat. prescriptia este stearsa. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca : actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “Efectul special al suspendarii este reglementat de art. este efectul precizat in art. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. ori sa incuviinteze executarea silita “. reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.Potrivit art. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. sa dispuna chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea actiunii. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. din motive temeinice nu a putut formula 237 . Repunerea in termen.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte : anterior datei intreruperii. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare. Pe durata cauzei de suspendare. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. din momentul in care produce. Pentru perioada anterioara cauzei. consta in reluarea cursului prescriptiei. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. Ca si in cazul suspendarii. din momentul in care el fusese blocat. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

sunt piedici relative nu absolute ( ca forta majora ). termenul si efectul repunerii in termenul de prescriptie-In literatura de specialitate s-a precizat ca prin “ cauze temeinic justificate” trebuie sa se inteleaga numai acele imprejurari. Acest sistem de calcul se numeste “intermediar”. 475 si 480 C. decat dupa implinirea celei dupa zile a termenului definit prin lege”. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. Principiul libertatii de a dispune de propriile bunuri si limitarea acesteia prin dispozitiile legale referitoare la rezerva. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. desi termenul de prescriptie a expirat. 19 alin. Termenul de repunere in termenul de prescriptie-Potrivit art. Moştenitorii rezervatari. Din dispozitiile art. rezulta principiul potrivit caruia proprietarul poate dispune liber de bunurile sale. Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie.actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. putand fi ingradita prin dispozitii legale in anumite cazuri. dar ca aceasta libertate nu este nelimitata. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . Ziua in cursul careia prescriptia incepe nu intra in acel calcul. a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ). Efectul repunerii in termeni-Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita. in care nu se iau in calcul nici prima si nici ultima zi ale termenului si “sistemului termenului inclusiv” ( numit si pe zile pline ). Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata. cand termenul este stabilit pe ani sau pe luni. Calculul termenului de prescriptie stabilit pe zile Art. nejustificat.Printre dispozitiile legale care limiteaza dreptul de a dispune de propriile bunuri se enumera si cele referitoare la 238 . desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. Calculul termenului de prescriptie stabilit pe ani si pe luni Potrivit art. 1887 Cod civil prevede ca “ termenul prescriptiei se calculeaza pe zile si nu pe ore”. fara a avea gravitatea fortei majore ( care determina suspendarea ). Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “. Asemenea imprejurari. 100 alin 3 si 4 din Codul de procedura civila. In esenta. care. pentru ca se plaseaza intre “sistemul termenului exclusiv” ( adica pe zile libere ). sunt exclusive pentru culpa. din anumite ratiuni. in fond. 1889 dispune ca “prescriptia nu se socoteste castigata. Domeniul. Art. 90) Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă. el se va implinii in ziua corespunzatoare din ultimul an ori luna . in care intra in calcul atat prima cat si ultima zi a termenului. termenul se socoteste implinit in ultima zi a acestei luni. civ.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora. cererea de chemare in judecata. daca ultima luna nu are o zi corespunzatoare ( cum este februarie ).

corelativ.). Proportia cotitate disponibila -. rezerva -. cotitatea disponibila -. cum ar fi. 696 C. dar si contra celor facute in favoarea unuia sau altuia dintre acestia peste limitele cotitatii disponibile. pot deveni straini de mostenire prin vointa lor (art. iar nu de la data actului de dispozitie. 319/1944). rezerva avuta in vedere este cea care se raporteaza la patrimoniul dispunatorului de la data deschiderii mostenirii. Regulile referitoare la rezerva succesorala impun ca o parte a mostenirii -. rezulta ca nu poate dispune si care revine in temeiul legii rudelor sale cele mai apropiate si sotului supravietuitor se numeste rezerva. Rezerva si cotitatea disponibila se exprima ambele prin fractiuni din unitatea care este patrimoniul defunctului . nefiind luati in calcul la stabilirea rezervei. se considera ca datoria sociala si familiala de a transmite rudelor apropiate (si sotului supravietuitor in dreptul nostru) o parte a bunurilor facand parte din lasamantul succesoral prevaleaza asupra libertatii de a dispune dupa bunul plac de propriile bunuri. care confera libertate deplina de a dispune mortis caus. caci numai liberalitatile sunt periculoase pentru mostenitori putand vida patrimoniul succesoral. prin mecanismul subrogatiei reale pastrand continutul valoric al patrimoniului celui care le incheie. si art. Rezerva protejeaza pe rezervatari nu numai contra liberalitatilor facute tertilor straini de mostenire. Iar. prevazand ca in cazul in care cel despre a carui mostenire este vorba lasa in viata rude apropiate (descendeti sau parinti) ori sot supravietuitor. pastrand un anumit echlibru intre ei . de mostenitorii cu care 239 . Codul civil si legislatia adiacenta nu se refera decat indirect la rezerva. conform normelor mostenirii testamentare . iar nu si actele cu titlu oneros. civ. In sistemul Codului civil francez. Partea din patrimoniul succesoral de care de cujus poate dispune neingradit se numeste cotitate disponibila. civ. ca si al Codului civil roman. dupa vointa defunctului. Principiul este ca nu se pot face liberalitati (donatii si legate) in favoarea rudelor sau sotului supravietuitor decat in limitele in care pot fi facute si tertilor. iar in cazul sotului supravietuitor. iar nu si prin acte cu titlu oneros. nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit intre vii (donatii) sau mortis causa (legate) decat in limitele unei anumite cote-parti din patrimoniul sau (art. De aceea. spre deosebire de sistemele de drept anglo-saxone. de o inalienabilitate sau insesizabilitate a a cotei parti reprezentand rezerva . de pilda. nu se poate vorbi pe timpul vietii celui despre a carui mostenie este vorba de o indisponibilizare sau. Rezervatarii gratificati pot cumula rezerva si cotitatea disponibila. rezervatarii fiind liberi sa renunte la mostenire. iar partea de care. Faptul ca o mostenire are sau nu o parte rezervata se stabileste si in functie de elemente cu totul straine vointei dispunatorului. Intinderea rezervei si. care intotdeauna aduc ceva in schimbul bunului instrainat. sa se defere dupa normele mostenirii legale si doar cealalta parte a mostenirii -. implicit.rezerva. adica in limitele cotitatii disponibile . elementul obiectiv ca a lasat succesibili rezervatari. Lucru firesc. Se observa ca legea limiteaza doar dreptul de a dispune prin liberalitati (acte cu titlu gratuit). cu atat mai putin. 2 din Legea nr. in plus. a cotitatii disponibile difera in functie de gradul de rudenie si de numarul rezervatarilor. 841 si 843 C.

in schimb.Intr-o celebra formulare care a facut cariera. nu pot beneficia de rezerva. 1 din Legea nr. civ. succesibilii trebuie sa vina efectiv la mostenire. roman -. in sensul ca regula potrivit careia rezerva este datorata in natura (infra nr. care determina portiunea de bunuri pe care tatal si mama pot sa le doneze fie copiilor peste partea lor. -. n. neputand fi restransa in nici un fel prin conferirea vreunui drept de uzufruct sau folosinta in favoarea unei alte persoane ori prin grevarea cu sarcini a rezervatarilor . si art. de la caz la caz. rezerva este recunoscuta ca fiind colectiva. cu respectarea valorica a rezervei. iar nu pe dispozitiile art. 841 C.). 319/1944 -. Este o parte a succesiunii. care reglementeaza mostenirea legala -. Partea de mostenire ramasa dupa deducerea liberalitatilor facute de defunct in limitele cotitatii disponibile se transmite celor in drept ca mostenire ab intestat. 2 din Legea nr. n. S-a remarcat in acest 240 .vine in concurs. Este colectiv.399) poate fi ocolita de dispunator prin alcatuirea loturilor ce revin mostenitorilor sai. in timp ce cotitatea disponibila se transmite conform regulilor mostenirii testamentare . Dupa deschiderea succesiunii. care reglementeaza „partea disponibila a bunurilor” . rezulta ca rezerva nu este altceva decat succesiunea insasi. n. ci o sanctiune specifica -.). ori chiar prin conferirea legatarilor beneficiari ai cotitatii disponibile a dreptului de a-si alege singuri bunurile succesorale pe care le doresc. 843 C. D. civ. in limitele acestei cotitati. rezerva revine celor indreptatiti in deplina proprietate. Datorita caracterului de mostenire legala. cu consecinta cresterii corespunzatoare a partii cuvenite rezervatarilor cu titlu de mostenire legala . 669. rezervatarii pot renunta la rezerva in tot sau in parte. C. Renuntatorii fiind straini de mostenire (art. asa cum s-a afirmat . iar nu contra lor. diminuata cu aceasta parte. Principiul caracterului de ordine publica al rezervei are totusi o anumita suplete. Caracterul de ordine publica al dispozitiilor legale referitoare la rezerva nu atrage insa sanctiunea nulitatii absolute a actului care o incalca. Cu alte cuvinte. nimic nu impiedica pe dispunator sa micsoreze cotitatea disponibila. iar nu individuala. Casatia franceza a subliniat cu mult timp in urma ca „art. civ. si art. Intelegerile anterioare deschiderii mostenirii dintre dispunator si rezervatari cu privire la intinderea rezervei sunt nule ca pacte asupra unei succesiuni viitoare. 319/1944 -. Ea reprezinta o cota-parte din mostenire (pars hereditatis). 913 al Codului Napoleon (art. 696 C. Dispozitiile legale referitoare la rezerva se impun in mod imperativ celui despre a carui mostenire este vorba atat in privinta succesorilor care au acest drept. cel despre a carui mostenire este vorba a putut dispune prin liberalitati (donatii si legate). daca s-a dispus de ea (s. nici mai putin decat „un drept real in si asupra chiar a bunurilor succesiunii” . conferind nici mai mult. Drepturile succesorale ale rezervatarilor se intemeiaza pe dispozitiile art. Daca nu poate micsora rezerva. fie strainilor. intrunind toate conditiile cerute de lege. 670 C.) ”. 841. cat si in privinta intinderii drepturilor acestora in sensul ca nu pot fi micsorate. Pentru a putea beneficia de rezerva. reductiunea in limitele cotitatii disponibile. rezerva este partea de succesiune ramasa dupa deducerea cotitatii disponibile de care.In mod traditional. reglementarea legala fiind in folosul. civ.

sens ca „legiuitorul nu stabileste rezerva pe cale de atribuire individuala. spre deosebire de Codul Napoleon. iar pe de alta parte. Nesocotindu-se aceasta caracteristica a rezervei. suma. 319/1944. pe de o parte. Asadar. iar cota parte-rezultata se atribuie acestora. dupa determinarea rezervei globale. civ. suma scazandu-se din intreg. l-a ridicat pe sotul supravietuitor la rangul de mostenitor rezervatar care poate veni la mostenire in concurs cu alti mostenitori legali rezervatari sau chiar nerezervatari. pentru stabilirea partii rezervate a mostenirii (rezerva globala) si cotitatea disponibila. iar pe de alta parte diferenta dintre restul ramas dupa deducerea rezervei sotului supravietuitor si cotitatea disponibila in raport cu ceilalti rezervatari. Corect ar fi sa se insumeze rezervele calculate in raport cu fiecare categorie de rezervatari. iar nu prin atribuirea directa a cotelor reprezentand. 843 C. trebuie sa distingem. partea ramasa. pe de o parte. care. dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza. raporturile dintre rezervatarii chemati la mostenire pentru atribuirea acestei rezerve conform regulilor mostenirii legale. care o vor imparti intre ei conform regulilor mostenirii legale. Cu alte cuvinte. dupa cum vom vedea si dupa cum este logic. trebuind sa fie acelasi. dupa deducerea cotitatii disponibile stabilita potrivit dispozitiilor art. daca defunctul lasa doi sau mai multi rezervatari. care este rezerva. influentind direct sistemul de calcul al cotelor de mostenire. raporturile dintre fiecare categorie de rezervatari venind la mostenire si beneficiarii liberalitatilor facute de defunct (donatii si legate). adica intreaga masa succesorala (nu deducand din intreg rezerva sotului supravietuitor si calculand rezerva celorlalti mostenitori la restul ramas dupa scaderea rezervei sotului supravietuitor). 841. sistemul de referinta. raportat la cota-parte ramasa se calculeaza rezervele celorlalti rezervatari. una este stabilirea rezervei globale 241 . se insumeaza rezerva atribuita sotului supravietuitor cu rezerva celorlalti rezervatari. in dreptul nostru. ci se margineste a arata masura in care si felul cum se determina cotitatea disponibila lasand ca masa rezervata sa se defere potrivit regulilor privitoare la mostenirea ab intestat catre rudele chemate in puterea legii si numai catre cele care accepta mostenirea” . rezerva colectiva se va imparti intre rezervatari (si acet lucru este o consecinta care decurge direct din caracterul colectiv al acesteia si din faptul ca rezervatarii culeg ab intestat aceasta parte a mostenirii) conform cotelor de mostenire legala . s-a ajuns la concluzia ca atunci cand la mostenire vine sotul supravietuitor impreuna cu alti rezervatari pentru stabilirea cotelor de mostenire cuvenite celor cu vocatie succesorala se va proceda mai intai la stabilirea rezervei sotului supravietuitor. fiind dedusa din intreaga mostenire. care reprezinta rezerva colectiva. si art. 2 din Legea nr. iar nu direct confirm cotelor avute in vedere la stabilirea rezervei globale. Aceasta caracteristica a rezervei este deosebit de importanta mai ales in dreptul nostru. se atribuie global rezervatarilor. aceasta se atribuie sotului supravietuitor. diferenta dintre intreaga masa succesorala si cotitatea disponibila in raport cu sotul supravietuitor. se va scadea din intreg rezultand cotitatea disponibila. iar ceea ce rezulta este cotitatea disponibila a mostenirii.

1/4 din mostenire. nu face altceva decat sa stabileasca implicit cota-parte din mostenire care este sustrasa vointei dispunatorului. cat si in cazul in care se pune problema reductiunii liberalitatilor excesive. dinafara casatoriei 242 . si art.319/1944. iar nu direct rezerva prevazuta la art. dreptul comun in materie succesorala. De aceea se poate afirma ca „intinderea rezervei considerata in ansamblul sau se deduce prin simpla sustragere” (este vorba de sustragerea de la regulile mostenirii testamentare. Toti autorii sustin in doctrina romana ca rezerva descendentilor si ascendentilor privilegiati este comuna . Descendentii-Cuantumul rezervei. asa cum am precizat. partea de mostenire care se defera ab intestat mai mare decat rezerva (conceputa ca plafon minim. 2/3 din mostenire pentru doi copii si 3/4 din mostenire pentru trei sau mai multi copii. ci se refera doar la faptul ca in prezenta rezervatarilor cotitatea disponibila „nu poate depasi” cutare sau cutare procent din mostenire (art. oricum. daca lasa trei sau mai multi copii. din casatorie. ceea ce inseamna ca poate fi mai mica decat maximul prevazut de lege. conform vointei defunctului). 843 C. cotitatea disponibila a mostenirii nu poate depasi: 1/2 din mostenire. dar rationamentul se intemeiaza probabil pe faptul ca sotul supravietuitor nu poate fi decat unul singur. ca urmare a faptului ca nu mai exista nici o diferenta de statut juridic intre copiii nascuti din casatorie si cei dinafara casatoriei. 2 aceeasi din lege). in cazul in care la mostenire vin copii ai defunctului. plafonand dreptul de a dispune prin liberalitati al celui despre a carui mostenire este vorba. rezulta ca rezerva va fi de: 1/2 din mostenire pentru un copil. Asa cum am vazut mai sus. iar nu doar simpli creditori ai unui drept de creanta. predarea in natura a unei cantitati de bunuri succesorale echivalente cotei ce le revine din mostenire. Altfel spus. adica succesorii lui in drepturi.si alta este atribuirea acesteia rezervatarilior. caci atunci cand sotul supravietuitor vine la mostenire impreuna cu alti rezervatari. nu fix). desi in formularea initiala textul se referea doar la copiii legitimi (nascuti din casatorie). 841.. 841 C. incluzand si rezerva sotului supravietuitor (care. rezervatarii fiind mostenitori ai acestuia. pot cere atat la partaj. Dar ceea ce se sustrage vointei dispunatorului nu poate fi impartit decat conform regulilor mostenirii legale. La ora actuala. civ. daca lasa doi copii. acest principiu cunoaste ti unele exceptii care il fac mai suplu. Este datorata in natura-In principiu. 841 C. Implicit. daca lasa un copil. pe cand cea a sotului supravietuior ar fi individuala. rezerva nu poate fi decat globala. 2 din Legea nr. 1/3 din mostenire. Afirmatia si rationamentul nu sunt insa acceptabile. legea. dispozitiile art. In aceasta calitate. se aplica tuturor copiilor. neexistand o reglementare intermediara (intre mostenirea testamentara si mostenirea legala). Nu este lipsit de smnificatie faptul ca legea nu reglementeaza nicaieri care este cota individuala de mostenire care revine rezervatarilor. 319/1944). iar in mod corelativ. 1 din Legea nr. civ. Nu se ofera argumente. ramanand guvernata de regulile devolutiunii legale a mostenirii in favoarea rezervatarilor. va primi din rezerva globala cota legala de mostenire prevazuta la art. Potrivit art. bunurile care compun rezerva trebuie sa fie cele apartinand defunctului. civ.

ar veni in mod subsecvent la mostenire). de pilda. respectiv a rezervei. este acela al numarului de copii (fii si fiice) lasati de defunct la data decesului. Stabilirea rezervei in cazul cand exista descendenti renuntatori sau nedemni. 841 C. prin „copii” se inteleg descendentii de orice grad ai defunctului (fii. iar la mostenire vin in nume propriu cei trei copii ai acestuia (cotitatea disponibila va trebui sa se inscrie in limita a 1/2. francez (art. caci a admite contrariul ar insemna sa se accepte ca actiunea in reductiune ar putea profita si nerezervatarilor (care. acesta neavand de unde sti ce vor face succesibilii dupa deschiderea mostenirii. prin ipoteza. Asa cum precizeaza art. 913 C..) care. 841 C. avand la randul sau copii. civ. care prevede ca elementul determinant pentru stabilirea cotitatii disponibile a mostenirii (si. renuntatorul fiind luat n calcul la stabilirea rezervei . calculul se va face in functie de numarul tulpinilor. Calculul se va face tot pe tulpini chiar si in cazul in care nu sunt intrunite conditiile reprezentarii succesorale. iar la mostenire vin si unul sau mai multi copii ai defunctului care i-au supravietuit. s-a pus problema daca se iau in calcul numai descendentii care vin efectiv la mostenire sau si cei care nu vin la mostenire. lucru evident inacceptabil . ca textul art. Cu toate acestea. roman) se refera la copiii „lasati” de defunct. Dat fiind ca renuntatorii sau nedemnii sunt straini de mostenire. a rezervei) este numarul copiilor „lasati de defunct”. solutia fireasca ar fi ca acestia sa nu fie luati in calcul la stabilirea cotiatii disponibile si a rezervei. in viata la deschiderea mostenirii. 842 C. pentru stabilirea cotitatii disponibile a mostenirii. au fost considerate neconvingatoare de doctrina. Principiul stabilit de art. acesta este predecedat. La noi. iar nu de 1/4 din mostenire).sau a caror rudenie a rezultat din adoptie. vin la mostenire. practica judiciara si doctrina. iar pe de alta parte faptul ca ar asigura o mai buna protectie familiei si ca acela care renunta la mostenire o face mai degraba in folosul coerezilor decat in ideea de a favoriza un strain. In aceasta conceptie. pe de o parte. considera ca la stabilirea rezervei nu pot fi luati in considerare decat 243 . fiind renuntatori sau nedemni. nepoti.. civ. Daca unul dintre copiii defunctului este predecedat. jurisprudenta franceza se situeaza in mod traditional pe pozitia ca rezerva trebuie calculata dupa situatia familiei la momentul deschiderii mostenirii. De exemplu. civ. 841 C. aproape unanim. copii ai unui fiu predecedat. stranepoti etc. renuntarea sau nedemnitatea unora dintre acestia profitand celorlalti rezervatari. atunci cand defunctul a avut un fiu. cotitatea desponibila a mostenirii nu poate depasi 1/3 din masa succesorala. Argumentele aduse in sprijinul acestei solutii. Pornind de la formularea art. civ. daca la mostenire vine un fiu al defunctului si doi nepoti. implicit. solutia este inaplicabila in cazul in care renuntatorul sau nedemnul ar fi singurul rezervatar. Oricum. rezerva este determinata global la data deschiderii succesiunii in functie de numorul copiilor defunctului. si anume. Stabilirea rezervei in cazul in care exista copii predecedatii. deoarece contrazic principiul ca renuntatorul este considerat a nu fi fost niciodata mostenitor . conform regulilor devolutiunii legale. cum se intampla. intrucat sunt intrunite conditiile reprezentarii succesorale. fara luarea in considerare a evenimentelor ulterioare. civ.

daca acesta nu lasa descendenti. Conform art. adica doar cu diferenta dintre valoarea maxima a cotitatii disponibile si valoarea legatului facut de defunct(3/42/3=1/12). civ. Sotul supravietuitor-Cuantumul rezervei. Daca parintii defunctului vin la mostenire impreuna cu colateralii privilegiati. fara insa a putea cere parintilor vreo restrangere a rezervei. daca defunctul nu ar fi facut legatul. Este vorba asadar de parintii defunctului. 843 C. acestia din urma pot fi exherdati prin liberalitati in intregime de cel despre a carui mostenire este vorba. ca si cea a descendentilor. 843 C. de exemplu. Si in acest caz se pune problema calcularii rezervei in cazul renuntarii sau nedemnitatii unuia dintre parinti. Concursul cu colateralii privilegiati. liberalitatile nu consuma cotitatea disponibila in intregime. cotitatea disponibila a mostenirii nu poate trece peste !/2 din mostenire daca cel decedat lasa in viata ambii parinti sau peste 3/4 din mostenire daca lasa in viata un singur parinte. In masura in care. 673 C. Rezerva parintilor defunctului. Fara indoiala ca in cazul in care defunctul lasa patru sau mai multi copii renuntarea sau nedemnitatea unuia sau altuia dintre acestia. care nu sunt rezervatari. conform art. in cazul in care defunctul lasa un sot supravietuitor. 2 din Legea nr. colateralii privilegiati au dreptul la diferenta pana la limita maxima a cotitatii disponibile. Asa. care beneficiaza de o rezerva de 1/4 din succesiune. Parintii defunctului fac parte din clasa a doua de mostenitori impreuna cu colateralii privilegiati sau descendentii acestora (supra nr. liberalitatile facute de sotul predecedat nu pot depasi jumatate din cotele de mostenire legala prevazute la art. Mutatis mutandis. 83 si urmat. ar fi fost. dar rezervatari nu sunt decat cei dintai. ale carui drepturi succesorale ab intestat. in mod corelativ.descendentii defunctului care vin efectiv la mostenire. prin vointa dispunatorului. indiferent de numarul acestora. de 3/4 din mostenire. civ. atata timp cat cel putin trei raman mostenitori (reamintim. solutia va fi identica celei przentate mai sus in cazul descendentilor. fiind indiferent daca de cujus s-a nascut din casatorie sau dinafara casatoriei. difera in functie de faptul daca la mostenire vin ambii sau doar unul dintre acestia. In randul mostenitorilor rezervatari art. rezulta ca.. iar nu si cei renuntatori sau nedemni . Din dispozitiile art. 319/1944. daca la mostenire vine tatal defunctului.1 din aceeasi lege in favoarea sotului supravietuitor. Stabilirea rezervei in cazul in care unul dintre parinti este renuntator sau nedemn. civ. Ascendentii privilegiati-Cuantumul rezervei. parintii fiind insa rezervatari sunt in drept sa pretinda reductiunea liberalitatilor care le incalca rezerva. rezerva parintelui sau ramanand intangibila. adoptatorii vor lua locul parintilor firesti. aceasta cuvenindu-li-se in intregime . neprotejat insa de vreo rezerva. daca raman trei sau mai multi copii.). rezerva este de 3/4 din mostenire). include pe mama si pe tatal defunctului. un frate al acestuia si un legatar al carui legat echivaleaza cu 2/3 din succesiune (care nu consuma intreaga cotitate disponibila de 3/4). rezerva fiind de 1/2 sau 1/4 din mostenire. cote 244 . fratele defunctului.. va fi nevoit sa se multumeasca doar cu 1/12 din mostenire. In cazul filiatiei rezultate din adoptie. face ca drepturile celorlalti sa sporeasca in mod corespunzator datorita caracterului colectiv al rezervei.

De pilda. 1/4 si 3/8 functioneaza doar atunci cand concureaza efectiv cu mostenitorii legali ai defunctului. De pilda. corelativ. 1/6. civ. atunci cand la mostenire vin sotul supravietuitor. (infra nr. venind in concurs la partea rezervata a mostenirii. nici o cotitate disponibila (si.care. cotitatea disponibila de 3/8 (12/32) revenind tot fiului defunctului in calitate de legatar. existand o parte de mostenire care se defera potrivit regulilor mostenirii ab intestat . iar nu si cu sora defunctului. 1/4 din mostenire in concurs fie cu ascendentii privilegiati. din care sotului supravietuitor ii va reveni 5/32 (1/4 x 5/8). iar nu legala. Afirmatia se verifica prin faptul ca. acestia pot veni la mostenire atat in calitate de mostenitori legali rezervatari. parintii si o sora a defunctului instituita legatara universala. Stabilirea rezervei in functie de titlul de mostenire al celor care vin la succesiune. care opteaza pentru calitatea de mostenitoare testamentara. iar fiului defunctului 27/32 (rezerva de 15/32 + cotitatea disponibila de 12/32). care se defera conform regulilor mostenirii legale. asa cum s-a sustinut in doctrina . lucru ingaduit de lege. in final sotului supravietuitor revenindu-i 5/32 din mostenire. fie cu colateralii privilegiati (jumatate din cota legala de 1/2). atunci cand la mostenire vine sotul supravietuitor si un fiu al defunctului instituit ca legatar universal.104) difera in functie de clasa de mostenitori legali cu care vine in concurs. 3/8 din mostenire in concurs cu ascendentii ordinari (clasa a treia de mostenitori) sau cu colateralii ordinari (clasa a patra de mostenitori) (jumatate din cota legala de 3/4). urmand a fi tratat ca orice alt donatar sau legatar . Se deduce deci ca rezerva sotului supravietuitor va fi de: 1/8 din mostenire in concurs cu descendentii (jumatate din cota legala de 1/4). 939 C. ci de 1/4. se poate trage totusi concluzia ca rezerva sotului supravietuitor in procentele de 1/8. Din punct de vedere juridic. iar nu si atunci cand mostenitorii legali ai defunctului sunt ei cei gratificati prin liberalitati si prefera sa renunte la calitatea de mostenitor legal in favoarea celei de gratificat (donatar sau legatar) beneficiar al cotitatii disponibile a mostenirii. 1/6 din mostenire in concurs cu ascendentii si colateralii privilegiati. Daca sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu alti rezervatari (descendentii sau parintii defunctului) gratificati de de cujus prin donatii sau legate. rezerva sotului supravietuitor nu va fi de 1/6 din mostenire. doar cu parintii. nu este nici o diferenta intre situatia in care cotitatea disponibila a mostenirii revine prin liberalitati unui tert strain de mostenire sau unui mostenitor legal. afara de cazul cotitatii disponibile speciale reglementate de art. care ar fi revenit sotului supravietuitor in lipsa de mostenitori legali). Desi textele legale nu sunt suficient de explicite . daca acestia vin impreuna la mostenire (jumatate din cota legala de 1/3).). care a opat pentru calitatea de mostenitoare testamentara. asa cum am vazut (supra nr. rezerva globala a mostenirii este de 5/8 (1/8 + 1/2). care renunta la aceasta din urma calitate. cat si de beneficiari ai cotitatii disponibile a mostenirii. iar fiului defunctului 15/32 (3/4 x 5/8). 412 si urmat. iar nu legala. rezerva) nu este stabilita in considerarea 245 . 1/2 din mostenire cand exista donatii care se imputa asupra cotitatii disponibile a mostenirii si liberalitati testamentare (legate) (jumatate din intreaga mostenire.

in speta este de 3/4 din mostenire (art. aratandu-se ca problema este pusa gresit. drept neingradit de lege. sotul supravietuitor si un legatar universal. atunci cand vine la mostenire in concurs cu alti mostenitori legali decat descendentii defunctului.) fata de o categorie de rezervatari sau alta. Aceasta conceptie a fost criticata. de exemplu. rezerva sotului supravietuitor se calculeaza in raport cu intreaga mostenire.persoanei celor gratificati prin liberalitati. 319/1944 in cazul in care vine la mostenire in concurs cu parintii defunctului.000 lei. Potrivit acestei conceptii. iar la mostenire vin trei copii. ci in functie de obligatiile familiale ale defunctului (privite in abstract. si cu mostenitorii legali nerezervatari. Problema imputarii rezervelor cand la mostenire vin alti rezervatari impreuna cu sotul supravietuitor. Solutia difera dupa cum defunctul a dispus sau nu in timpul vietii de aceste bunuri prin donatii sau legate . o chestiune pe care practica (notariala si judiciara) si doctrina nu au sesizat-o sau.). alaturi de acestia. se pare. 841 C.000 lei) se deduce rezerva sotului supravietuitor de 1/8 din mostenire. 319/1944. Daca insa sotul supravietuitor vine la mostenire impreuna cu alti rezervatari. civ. acestea revin toate sotului supravietuitor in temeiul art. Problema care s-a pus in practica judiciara a fost daca dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor influenteaza (fiind luat in calcul) sau nu rezerva succesorala cand acesta vine la mostenire in concurs cu parintii celui decedat . 5 din Legea nr. care se ridica la 12. precum si asupra darurilor de nunta. valoarea lor va fi luata in calcul la stabilirea rezervelor sotului supravietuitor si a parintilor defunctului. 5 din din Legea nr. nici asupra cotitatii disponibile.000. eventual (cand liberalitatile nu consuma in intregime cotitatea disponibila a mostenirii). art. venind la mostenire impreuna cu beneficiarii liberalitatilor care alcatuiesc cotitatea disponibila a mostenirii sau. s-a apreciat ca sar pune problema daca rezerva lui se deduce (imputa) din rezerva celorlati rezervatari sau din cotitatea disponibila a mostenirii. Astfel. in orice caz. care. Corelatia dintre rezerva sotului supravietuitor si drepturile sale speciale conferite de art.000.000 lei. in cazul in care defunctul nu a dispus in nici un fel prin liberalitati de bunurile in discutie.).108 si urmat. Fara indoiala ca in cazul in care sotul supravietuitor este singurul rezervatar. adica 75. 5 din Legea nr. 319/1944. nu au punctato inca suficient.000 lei) revenind legatarului universal ca parte disponibila a mostenirii. dezafectandu-le scopului prevazut la art. peste partea sa succesorala legala. 5 din Legea nr. nefiind luate in calcul la stabilirea rezervei intrucat parintii nu au nici o vocatie la ele. daca. rezerva sotului supravietuitor neputand fi imputata nici asupra rezervei celorlalti rezervatari.000 lei. restul de 1/8 din mostenire (12. ci intotdeauna 246 . defunctul lasa la moartea sa bunuri in valoare de 100. Asa cum am vazut (supra nr. din cotitatea disponibila de 1/4 ramasa (25. raspunsul fiind ca imputarea s-ar face exclusiv asupra cotitatii disponibile .500. Este. drepturile succesorale ar terebui stabilite dupa cum urmeaza: se determina rezerva copiilor. Daca insa defunctul a dispus prin liberalitati de aceste bunuri. 319/1944 confera sotului supravietuitor un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice.000.500.

desi vointa dispunatorului a fost sa favorizeze prin legat pe sora sa. cota rezervei sotului supravietuitor este egala cu cea a 247 . ne distantam critic de ea. art. acelasi lucru trebuie admis si in cadrul devolutiunii testamentare a mostenirii. acest sistem de calcul pare sa fie in prezent unanim acceptat. Am impartasit si noi initial aceasta conceptie. aceasta se va imparti intre sotul supravietuitor si parintii defunctului conform regulilor mostenirii legale (art. la o analiza mai atenta. in exemplul analizat. dedus din faptul ca daca in cadrul mostenirii legale drepturile succesorale ale sotului supravietuitor restrang drepturile celorlalti mostenitori legali. dar astazi. ci si cele ale argumentului a pari. in primul rand. Desi considerat imperfect chiar de autorul sau . 319/1944 recunoscand sotului supravietuitor drepturi sucesorale „din averea celuilalt sot” (adica din intreg). In plus. iar in al doilea rand. 1 si 2 din Legea nr. in sensul ca in cazul in care la mostenire vin sotul supravietuitor. civ. Solutia a fost fundamentata pe un argument de text. calitate in care. ar mosteni 1/3 din succesiune). 407). parintii defunctului si sora acestuia instituita legatra universala. in loc de 1/4. In sistemul de calcul propus de noi se respecta nu numai cerintele argumentului de text mentionat mai sus. civ. ci din restul ramas dupa scaderea rezervei sotului supravietuitor . si pe un argument logic a pari. cotele de mostenire se vor calcula dupa cum urmeaza: rezerva de !/4 a sotului supravietuitor raportata la intreaga mostenire (art. rezultand cotitatea disponibila a mostenirii de 1/4. in sistemul pe care il propunem. 397). iar rezultatul se scade din intreg. rezerva revenind sotului supravietuitor restrangand nu numai rezerva parintilor. micsorand nu numai cotitatea disponibila a mostenirii. Tinand seama de acestea. 843 C.asupra mostenirii in intregul ei . Obiectiunea este corecta si trebuie primita ca atare.319/1944) se insumeaza cu rezerva de 1/2 stabilita de art. In plus. raportata de asemenea la intreaga mostenire. b din Legea nr. ci si rezerva celorlalti rezervatari ale caror drepturi vor fi calculate nu din intreg. si art. considera rezerva sotului supravietuitor ca fiind de 1/6 din mostenire. asa cum am demonstrat mai sus (supra nr. 1 lit. instituirea legatarei face totusi ca cei favorizati sa fie parintii. in ceea ce priveste rezerva colectiva de 3/4 din mostenire. iar nu pentru cea de mostenitoare legala. caci. 843 C. nu tine seama de caracterul colectiv al rezervei (supra nr. care se va deferi legatarei universale (daca sora defunctului a optat pentru calitatea de legatara. ci si cotitatea disponibila a mostenirii. coform dispozitiilor art.c si art. cat si ale beneficiarilor liberalitatilor care se inscriu in limitele cotitatii disponibile a mostenirii. 1 lit. 319/1944) in cote egale de cate 1/2 x 3/4=3/8. 1 lit. restrangere care in acest caz se refera atat la drepturile celorlalti rezervatari. c din Legea nr. 319/1944. 2 din Legea nr. pornindu-se de la constatarea ca aplicarea sistemului de calcul de mai sus poate conduce la rezultate inadmisibile. Raportarea cotelor tuturor rezervatarilor la intreaga masa succesorala ni se pare mai potrivita si mai logica decat sistemul raportarii cotelor de rezerva la sisteme de referinta diferite. in favoarea parintilor. s-a avansat ideea ca rezerva sotului supravietuitor se va raporta la intreaga mostenire. primind mai mult decat daca nu s-ar fi facut legatul .

civ. care nu se confunda nici cu notiunea de masa succesorala. intregul la care se raporteaza rezerva si cotitatea disponibila a mostenirii nu se confunda cu bunurile pe care le lasa de cujus la data deschiderii mostenirii. ce cuprinde doar bunurile defunctului care se defera prin succesiune. iar nu si donatiile facute de acesta in timpul vietii. pentru rezervatari mostenirea este legala. 849 C. adica un patrimoniu reconstituit fictiv (contabil. ci si impotriva donatiilor facute de acesta in timpul vietii. Reglementarile legale referitoare la cotitatea disponibila a mostenirii si la rezerva au ca obiect. Enumerare. asa cum am vazut. 248 . se poate spune ca masa de calcul (sistemul de referinta) pentru determinarea rezervei si a cotitatii disponibile a mostenirii este patrimoniul pe care de cujus l-ar fi lasat daca nu ar fi facut donatii. cotitatea disponibila a mostenirii care revine surorii legatare universale este mai mica decat cota legala a acesteia. In schimb. fiind si acestea luate in calcul la stabilirea intregului in discutie. activul brut al mostenirii va cuprinde cota-parte cuvenita acestuia din bunurile comune. care se sting la data decesului titularului.. iar pe de alta parte. in timp ce in sistemul criticat cota din partea rezervata a mostenirii care revine sotului supravietuitor (1/6) este mult mai mica decat cea revenind parintilor (5/12). nimic nu o impiedica pe legatara sa renunte la legat si sa primeasca cota legala de mostenire care este mai mare. in exemplul analizat. cat si cele destinate infiintarii unei fundatii. Cu alte cuvinte. determinarea unor coteparti dintr-un intreg in functie de numarul si calitatea mostenitorilor rezervatari. indiferent de natura lor (corporale sau incorprale. cum este cazul unor drepturi reale ca uzufructul. rational si juridic. iar nu si cele deferite cu titlu particular (legatele particulare). Masa de calcul si operatiunile pentru stabilirea acesteia. ori al unor drepturi de creanta. prin calcul pe hartie) . Stabilirea activului brut prin determinarea si evaluarea bunurilor lasate de defunct la data decesului-Determinarea bunurilor existente in patrimoniul defunctului. situatie care. Toate bunurile care se afla in patrimoniul defunctului la data decesului acestuia. uzul sau abitatia. desi. evident. Se pune intrebarea ce reprezinta acest intreg? Asa cum rezulta din dispozitiile art.parintilor. nici cu notiunea de masa partajabila. ce nu cuprinde decat bunurile succesorale care se defera universal sau cu titlu universal. este irelevant din moment ce. se exclud drepturile viagere. este cu totul inexplicabila. cum se intampla si in cazul in care mostenirea este numai legala. caci rezerva protejeaza pe cei in drept nu numai contra legatelor facute de defunct. In fine. neexistand nici un principiu de drept care sa stabileasca intr-un fel sau altul ca gratificarea unui mostenitor legal nerezervatar trebuie sa asigure acestuia o cota mai mare de mostenire decat partea sa legala. pe de o parte. Masa de calcul a rezervei si a cotitatii disponibile este o notiune mai extinsa. decat daca sunt supuse reductiunii in favoarea rezervatarilor. sora defunctului este mostenitor nerezervatar care poate fi exheredat in intregime. Se includ in activul brut atat bunurile care formeaza obiectul legatelor sau instituirilor contractuale facute de defunct. argumentul ca. fac parte din activul brut. mobile sau imobile). In cazul in care cel decedat este o persoana casatorita.

acestea din urma trebuie luate in considerare la 249 . sau drepturile sub conditie suspensiva care nu s-a indeplinit inaintea dschiderii mostenirii. iar nu si asupra celor iesite legal din acesta . ar avea consecinte inacceptabile din punct de vedere juridic. Bunurile care nu au apartinut niciodata defunctului nu intra nici ele in calcul. Ansamblul datoriilor aferente patrimoniului defunctului la data decesului alcatuiesc pasivul succesoral. ci si impotrva celor facute de defunct in timpul vietii (donatiilor). Reunirea fictiva (pentru calcul) la activul net a valorii donatiilor facute de defunct in timpul vieti. reunirea fictiva a donatiilor se face la un sold considerat a fi egal cu zero. dupa cum activul depaseste sau nu pasivul. Evaluarea activului brut. Stabilirea activului net prin scaderea pasivului succesoral din activul brut-Pasivul succesoral se deduce din activul brut. efectuarea operatiunilor de stabilire a masei de calcul in ordininea prevazuta de art. afara de cazul in care de cujus a dispus de ele prin legate.849 C. ceea ce este inadmisibil. ar insemna ca pasivul succesiunii (prin ipoteza. cum este cazul cheltuielilor de inmormantare sau al cheltuielilor de lichidare si partajare a succesiunii. cresterile sau scaderile valorice ulteriorare nefiind luate in considerare. nu intra in activul brut drepturile alcatuind mostenirile anomale (supra nr. cum este cazul obligatiei legale de intretinere). gajul creditorilor chirografari neputandu-se intinde (asigurandu-le satisfacerea creantelor) decat asupra bunurilor aflate in patrimoniul debitorului lor. Deoarece rezerva protejeaza nu numai impotriva liberalitatilor mortis causa (legatelor). Intr-adevar. care indica daca succesiunea este solvabila sau nu. operatiunea fireasca dupa stabilirea activului brut fiind cea a deducerii pasivului pentru a se determina activul net al masei de calcul si abia apoi reunirea pentru calcul a valorii donatiilor . Bunurile facand parte din activul brut al masei de calcul trebuie sa fie estimate valoric pentru a se putea determina daca liberalitatile facute de defunct se inscriu sau nu in limitele cotitatii disponibile. Estimarea acestor bunuri se va face dupa starea si valoarea lor de la data deschiderii mostenirii. Pasivul se scade din activul brut al masei de calcul rezultand activul net al acesteia. Situatia in care soldul este negativ. acestea avandu-si cauza in decesul lui de cujus sau in faptul ca sunt consecinta incheierii conturilor succesiunii . cum este cazul capitalului unei asigurari de viata ori al fructelor bunurilor succesorale culese dupa deschiderea mostenirii.). Iata de ce aceasta ordine a operatiunilor nu a putut si nu este acceptata. civ. astfel incat valoarea acelor donatii consituie masa de calcul a succesiunii . scotandu-le de sub incidenta disozitiilor legale speciale . Reunirea fictiva -. daca la activul brut s-ar reuni valoarea donatiilor facute de defunct si din rezultat s-ar scadea pasivul. Daca soldul activului net este negativ (pasivul depaseste activul). De asemenea. cat si sarcinile succesiunii. 8 si urmat. mai mare decat activul) sa fie suportat de donatari. Se inscriu in aceasta categorie atat datoriile defunctului care raman in fiinta si dupa data decesului sau (nu si cele care se sting. chiar daca au ca obiect obligatii nascute dupa deschiderea mostenirii. Ceea ce trebuie subliniat este faptul ca in cazul in care soldul activului net este negativ (pasivul intrece activul brut).cum este cazul rentei viagere. sensul notiunii.

a obligaţiilor contractuale. între rezoluţiune şi nulitate există şi importante deosebiri. cauza rezoluţiunii este întotdeauna posterioară încheierii contractului. Dacă s-ar recunoaşte o asemenea acţiune părţii care nu-şi execută obligaţia. 91) Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor. civ. Astfel. 849 C. independente de 250 .stabilirea masei de calcul. în mod culpabil. 422) se adauga „prin calcul” (art. pe cale judiciară sau convenţională. după caz. pe când rezoluţiunea are ca premisă un contract perfect valabil încheiat. supra nr. Temeiul juridic al rezoluţiunii contractului-În doctrină. Dacă neexecutare s-a datorat unei cauze fortuite. în cazul în care nu se îndeplinesc. Majoritatea autorilor consideră însă că temeiul juridic al rezoluţiunii îl constituie reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor din contractul sinalagmatic. Pentru admiterea acţiunii având ca obiect rezoluţiunea unui contract se cer îndeplinite următoarele condiţii: una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile sale. 849 C. Acţiunea în rezoluţiune poate fi introdusă de partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a realizat precum şi de avânzii ei cauză. Partea îndreptăţită trebuie să se adreseze instanţei judecătoreşti cu o acţiune în rezoluţiune. atunci cand pasivul este mai mare decat activul brut. La activul net rezultat dupa scaderea din activul brut a pasivului succesiunii (care. desfiinţare care produce efecte retroactive. constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului. de natură a contribui la executarea întocmai şi cu bună-credinţă. s-a afirmat că rezoluţiunea contractului este o sancţiune civilă. rezoluţiunea nu operează de drept. Nulitatea se întemeiază pe ideea că un contract nu a fost valabil încheiat. Rezoluţiunea judiciară-Potrivit art.) valoarea donatiei. rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare imediată. în timp ce cauzele nulităţii sunt întotdeauna concomitente cu momentul încheierii contractului. garanţie a respectări contractului. împrejurarea că fiecare dintre obligaţiile reciproce este cauza juridică a celeilalte. legea recunoaşte instanţei dreptul de a verifica şi aprecia cauzele rezoluţiunii. Art. Cu alte cuvinte. civ. neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia. va fi egal cu zero -. care însă nu a fost executat din culpa uneia dintre părţi. 1021 Cod civil. să acorde un termen de graţie părţii acţionate. obligaţiile asumate prin convenţie. Rezoluţiunea contractului şi nulitatea-Deşi ambele au ca efect desfiinţarea retroactivă a contractului. ceea ce ar constitui o înfrângere de neadmis a principiului obligativităţii contractelor. Prin rezoluţiune se înţelege desfiinţarea.prevede acest lucru in mod expres. putând. ar însemna să i se acorde o primă de încurajare. a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu. o cale nejustificată de a se desprinde din raportul contractual la care a convenit. În aceste condiţii.

străin de comportamentul debitorului şi nu are caracter sancţionator. În cazul condiţiei rezolutorii. cealaltă parte este în drept să considere contractul ca desfiinţat. Înscrierea în contract a unui 251 . După modul în care sunt redactate. nu se va pune problema rezoluţiunii.voinţa debitorului. Aceasta înseamnă că instanţa de judecată nu este îndreptăţită să acorde termen de graţie şi să se pronunţe referitor la oportunitatea rezoluţiunii contractului. Intenţia părţilor de a stipula o asemenea clauză trebuie să rezulte fără echivoc din cuprinsul actului juridic. rezoluţiunea depinde de un eveniment viitor şi nesigur. Pactul comisoriu de gradul II este clauza prin care părţile convin că în cazul în care o parte nu-şi execută obligaţiile. debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere. respectiv intensitatea cu care produc efectele rezoluţiunii. contractul se desfiinţează. Instanţa judecătorească. Aceste clauze sau pacte comisorii exprese nu trebuie confundate cu condiţia rezolutorie expresă care constituie o modalitate a contractului. fără ca obligaţia să fi fost adusă la îndeplinire. Pactul comisoriu de gradul IV este acea clauză contractuală prin care părţile prevăd că. fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. pactele comisorii sunt de patru tipuri: Pactul comisoriu de gradul I este clauza contractuală prin care părţile prevăd că. pactele comisorii sunt interpretate de practica judiciară restrictiv şi cu mai mare severitate. deşi obligaţia nu a fost îndeplinită la termen totuşi ea a fost executată înainte de a fi avut loc declaraţia de rezoluţiune. În legătură cu toate pactele comisorii este necesar a fi făcută observaţia generală că singurul în drept a aprecia dacă este cazul să se aplice rezoluţiunea este creditorul care şi-a executat sau se declară gată să-şi execute obligaţiile. urmează să se pronunţe asupra rezoluţiunii contractului. în cazul pactului comisoriu. rezoluţiunea se datorează neexecutării obligaţiilor contractuale de către debitor şi se pune în valoare la iniţiativa creditorului. constatând îndeplinirea acestor condiţii. ci aceea a riscului contractului. Dimpotrivă. în cazul în care una dintre părţi nu îşi va executa obligaţiile sale. Având în vedere consecinţele lor asupra fiinţei contractelor. pentru a putea dovedi refuzul de executare a obligaţiilor de către cealaltă parte contractantă. Astfel. instanţa nu poate acorda un termen de graţie. în condiţiile prevăzute de lege. de îndată ce a expirat termenul de executare. Rezoluţiunea convenţionalăClauzele contractuale exprese prin care părţile prevăd rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor uneia din ele se numesc pacte comisorii. dar va putea să constate că rezoluţiunea nu a avut loc. în cazul neexecutării obligaţiei. contractul se consideră desfiinţat de drept. Instanţa de judecată sesizată de una dintre părţi nu va avea altă posibilitate decât aceea de a constata faptul că rezoluţiunea contractului a operat de plin drept. O asemenea stipulaţie are drept efect desfiinţarea necondiţionată a contractului. Instanţa sesizată de partea care nu şi-a executat obligaţia va putea totuşi să constate că. Punerea în întârziere este foarte importantă. contractul se consideră rezolvit de plin drept. Pactul comisoriu de gradul III constă în clauza prin care se prevede că. în cazul în care una dintre ele nu execută prestaţiile ce le datorează.

Contractul de închiriere. Daunele interese pot fi evaluate anticipat de părţile contractante printr-o clauză penală. cealaltă parte va putea cere rezilierea contractului Ca efect al rezilierii. în orice alt mod. ori este. Atunci când creditorul a suferit şi un prejudiciu din cauza neexecutării obligaţiei de către cealaltă parte. cu excepţia faptului că desfiinţează contractul numai pentru viitor. Debitorul care nu şi-a executat obligaţiile nu are dreptul de a pretinde rezoluţiunea contractului. conform principiului “resoluto jure dantis. 1909 Cod civil). Faţă de terţi. rezilierii i se aplică. Rezilierea contractului este sancţiunea care se aplică în cazul neexecutării culpabile a unui contract cu executare succesivă. de exemplu. este un contract cu execuţie succesivă. cât şi pentru viitor (ex nunc). în cazul bunurilor imobile. Cu toate acestea. urmare a caracterului retroactiv al rezoluţiunii. Între părţi. 1084 Cod civil. efectele viitoare ale contractului încetează. rezoluţiunea contractului are ca efect desfiinţarea tuturor drepturilor consfinţite în favoarea lor de către dobânditorul bunului sau bunurilor ce au format obiectul contractului rezolvit. întinderea daunelor interese va fi stabilită de instanţa de judecată. în cazul bunurilor mobile şi prin uzucapiune. în timp. sub toate celelalte aspecte. terţii dobânditori vor putea opune dobândirea drepturilor lor prin posesie de bună credinţă (art. Se poate întâmpla însă că dintr-o 252 . În caz contrar. atât pentru trecut (ex tunc). rezoluţiunea contractului are ca efect repunerea lor în situaţia anterioară. Rezilierea are ca efect desfiinţarea contractului sinalagmatic. dobânditorul nu putea transmite drepturi pe care nu le avea “nemo plus juris ad alium transfere potest. Prestaţiile executate în trecut. De aceea. Dacă la un moment dat una dintre părţi nu-şi mai execută obligaţia. Astfel. pentru cauză de neexecutare numai pentru viitor. obligarea debitorului la plata de daune interese. rămân definitiv executate. este normal ca şi cealaltă parte să fie exonerată de executarea obligaţiei sale corelative. el are dreptul să ceară. chiar dacă în cuprinsul acestuia a fost inserat un pact comisoriu expres de tipul cel mai sever. resolvitur jus accipientis”. pe lângă rezoluţiunea contractului.pact comisoriu expres nu înlătură posibilitatea acestuia de a cere executarea silită a contractului şi de a nu se ajunge la rezoluţiune. fără însă ca aceasta să aibă vreo influenţă asupra a tot ceea ce s-a executat până atunci. Rezoluţiunea produce efecte între părţile contractului şi faţă de terţi. quam ipso habet”. părţile fiind ţinute să-şi restituie prestaţiile efcetuate în temeiul contractului desfiinţat. conform art. Când în cadrul unui contract sinalagmatic. Efectul principal constă în desfiinţarea contractului. fiind de regulă ireversibile. În doctrină s-a afirmat că. 92) Riscul contractului. se poate spune că rezoluţiunea contractelor cu executare succesivă se numeşte reziliere. culpabilă de această neexecutare. regimul juridic al rezoluţiunii. o parte nu vrea să-şi execute obligaţia sa.

dar nici cealaltă parte nu va putea pretinde despăgubiri pentru neexecutare de la debitorul obligaţiei imposibil de executat. De aceea şi obligaţiile izvorâte din cele două stipulaţii erau independente una faţă de alta. 1423 Cod civil civil). în diferite materii. dacă înainte de predare. dacă în timpul locaţiunii lucrul închiriat piere în totalitate. la contractul de vânzare-cumpărare. astfel. neexecutarea obligaţiei uneia dintre părţi lipseşte de suport juridic obligaţia celeilalte care. Se pune atunci problema de a şti dacă partea cealaltă mai este ţinută să-şi execute obligaţia ce-i revine ori. Regula menţionată înseamnă că debitorul obligaţiei imposibil de executat nu va putea pretinde celeilalte părţi să-şi execute obligaţia corelativă. Temeiul sau fundamentul regulii res perit debitori constă în caracterul reciproc şi interdependent al obligaţilor ce revin părţilor contractante. cu soluţia res perit domino. lucrul confecţionat de antreprenor piere fortuit. libera pe vânzător. însă nu în exprimarea extracontractuală de res perit domino. În cazul în care obligaţia devine numai parţial imposibil de executat. nu va mai trebui să fie executată. Astfel: în materie de închiriere. Această soluţie s-a transmis. cine va suporta riscul contractului în cazul imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiei ce revine uneia dintre părţi. Problema suportării riscurilor contractuale a fost soluţionată diferit în decursul timpului. pierderea fortuită a bunului înainte de predare. Imposibilitatea fortuită de executare a obligaţiei debitorului lipseşte de cauză obligaţia creditorului. În dreptul medieval. ceea ce înseamnă că locatorul nu va avea dreptul să pretindă chiria de la chiriaş (art. deci res perit emptori. de exemplu. contractul se consideră de drept desfăcut. calitatea de debitor al unei obligaţii imposibil de executat şi deci suportă riscul contractului. în acest caz. una dintre părţi să se afle în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia. şi în dreptul civil modern. antreprenorul nu va putea pretinde de la comitent plata pentru munca investită în confecţionarea lucrului Antreprenorul are. În contractele sinalagmatice. din considerente de echitate. ale regulii. Locatorul este debitorul unei obligaţii imposibil de executat şi va suportă riscul contractului. ci în exprimarea contractuală de res perit debitori. deci nu în întregime ca în situaţiile precedente. în materia contractului de antrepriză. soluţia injustă din dreptul roman. În dreptul roman. a fost înlocuită. nu însă şi pe cumpărător. care trebuia să plătească preţul. ceea ce înseamnă că debitorul 253 . cu titlu de regulă.împrejurare independentă de voinţa părţilor. prin caz fortuit. cu alte cuvinte. care exprima aplicarea la vânzare-cumpărare a adagiului res perit creditori. stipulaţia prin care vânzătorul se obliga să vândă bunul cumpărătorului şi stipulaţia prin care cumpărătorul se obliga să plătească preţul vânzătorului. Cu alte cuvinte. adică să suporte riscul contractual. obligaţia fiecărui contractant este cauza executării obligaţiei de către celălalt contractant. dar acesta face unele aplicaţii. Ca urmare. Regula că riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat nu este formulată de Codul civil. două situaţii sunt posibile: fie soluţia de a se reduce în mod corespunzător contraprestaţia ce ar urma să se execute de cealaltă parte. contractele sinalagmatice aveau la bază două stipulaţii independente.

obligaţiei imposibil de executat suportă riscul contractului în măsura obligaţiei neexecutate de el; fie soluţia desfiinţării sau desfacerii în întregime a contractului, dacă parte ce ar putea fi executată nu asigură scopul pentru care contractul a fost încheiat. În această situaţie riscul contractului este suportat integral de către debitorul obligaţiei imposibil de executat. Regula riscurilor contractuale se întemeiază pe voinţa prezumată a părţilor care s-au obligat fiecare numai în consideraţia executării obligaţiei corelative, motiv pentru care această regulă, care pune riscurile în sarcina debitorului obligaţiei a cărei executare a devenit imposibilă, nu are caracter imperativ, aşa încât părţile pot conveni cu privire la sarcina riscurilor contractuale, de pildă, pentru a o impune creditorului. Cazul fortuit, care determină aplicarea regulii riscului contractual, produce efecte retroactiv, în sensul că ambele obligaţii se consideră ca şi cum nu au existat niciodată. Suportarea riscurilor în contractele sinalagmatice translative de proprietate-Riscul contractului capătă o soluţie specifică în cazul în care este vorba de un contract sinalagmatic translativ de proprietate privind un bun cert. O asemenea problemă se pune în situaţia în care lucrul care a făcut obiectul contractului a pierit dintr-o cauză fortuită, înainte de a fi fort predat de către transmiţător. Regula consacrată în legislaţie este aceea că în cazul contractelor translative de proprietate, riscul contractului îl suportă acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia (res perit domino). Cu privire la transmiterea proprietăţii unui lucru cert, art. 971 Cod civil dispune: “În contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii, sau a unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmit prin efectul consimţământului părţilor, şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar dacă nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului”. Codul civil face aplicaţia practică a aceste reguli în materia contractului de vânzare-cumpărare, conform dispoziţiilor art. 1295 alin. 1: „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. În cazul în care obiectul contractului sunt bunuri de gen, transferul dreptului de proprietate operează numai odată cu predarea către cumpărător, deoarece ca regulă, numai în acest moment se realizează individualizarea bunurilor. În consecinţă, în cazul bunurilor de gen, dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului va fi suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat, adică de vânzător. Pieirea unor bunuri de gen nu înlătură obligaţia vânzătorului de aşi executa în natură obligaţia. Chiar dacă toate bunurile din patrimoniul vânzătorului de genul celor vândute au pierit în mod fortuit, vânzătorul este obligat să-şi procure altele, de acelaşi fel, spre a-şi executa obligaţia (genera non pereunt). În caz de neexecutare vânzătorul poate fi obligat la plata de despăgubiri. Riscul contractului va fi suportat de către vânzător şi atunci când, deşi este vorba de un bun cert, înainte de pieirea lucrului, vânzătorul fusese pus în întârziere întrucât nu îşi executase la termenul prevăzut, obligaţia de predare, în acest sens 254

fiind dispoziţiile art. 1074 alin. 2 Cod civil care menţionează expres că “lucrul este în rizicopericolul creditorului, afară dacă debitorul este în întârziere; în acest caz rizico-pericolul este al debitorului”. Debitorul pus în întârziere poate scăpa de urmările riscului numai dacă dovedeşte că lucrul ar fi pierit chiar dacă ar fi fost predat cumpărătorului la termen (art. 1156 alin. 2 Cod civil).În cazul în care, deşi este vorba de bunuri certe, transferul proprietăţii nu se produce la încheierea contractului, ci ulterior, iar bunul piere înainte de a se fi operat transferul proprietăţii, riscul contractului va fi suportat de către vânzător, atât ca aplicare a principiului res perit domino, cât şi pentru că el este debitorul obligaţiei imposibil de executat. O situaţie deosebită apare în cazul în care transferul proprietăţii este afectat de o condiţie. Astfel, urmează a se distinge după cum este vorba de o condiţie suspensivă sau de o condiţie rezolutorie. În cazul în care vânzarea a fost încheiată sub condiţie suspensivă, transmiterea proprietăţii lucrului individual determinat este subordonată realizării condiţiei. Dacă lucrul piere în mod fortuit pendente conditione, legea dispune că riscul îl va suporta vânzătorul, acesta nemaifiind în măsură să-şi execute obligaţia la împlinirea condiţiei., iar cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul, chiar dacă se împlineşte condiţia (art. 1018 Cod civil). Dacă pendente conditione lucrul a pierit numai în parte, cumpărătorul este obligat să-l primească în starea în care se găseşte, fără a putea obţine vreo reducere a preţului (art. 1018 alin. 3 Cod civil). Dacă vânzarea s-a făcut sub condiţie rezolutorie, cumpărătorul unui lucru individual determinat devine proprietar din momentul încheierii contractului şi se află în aceeaşi situaţie în care se găseşte vânzătorul în contractul încheiat sub condiţie suspensivă. Dacă lucrul piere mai înainte de realizarea condiţiei rezolutorii, riscul îl suportă cumpărătorul, proprietar sub condiţie rezolutorie, care va trebui să plătească deci preţul, deşi dreptul său de proprietate este desfiinţat cu efect retroactiv din momentul încheierii contractului. În concluzie se poate afirma că ori de câte ori transferul unui bun este afectat de o condiţie, iar bunul piere pendente conditione, riscul contractului va fi suportat de către acea parte care are calitatea de proprietar sub condiţie rezolutorie.

93) Simulaţia. Simulaţia, este o excepţie de la opozabilitatea faţă de terţi a contractului şi înseamnă că, în anumite împrejurări şi condiţii, o terţă persoană este îndreptăţită să nu ţină seama, să ignore, să poată deci să respingă, acele situaţii juridice care au fost create prin anumite contracte. O asemenea împrejurare ne natură a face inopozabil faţă de terţi un anumit contract este simulaţia. Pentru a ne găsi în faţa unei simulaţii este necesar ca actul secret – contraînscrisul – să se fi încheiat concomitent sau, eventual, înainte de încheierea contractului aparent. 255

Exemplele de simulaţie pe care ni le oferă dreptul român înfăţişează toate formele simulaţiei, aşa cum sunt ele clasificate: actul fictiv, actul deghizat şi interpunerea de persoane. Contractul aparent poate fi fictiv, caz în care părţile disimulează total realitatea, creând aparenţa existenţei unui contract, care însă, în realitate nu există. Contractul poate fi deghizat, atunci când părţile încheie în realitate un contract, însă urmăresc să-l ţină secret, în tot sau în parte, faţă de terţele persoane, ascunzându-l, printr-un alt contract. Deghizarea poate fi totală, când se urmăreşte a se ascunde însăţi natura contractului secret. Deghizarea poate fi parţială, dacă contractul aparent se mărgineşte a face să fie ignorate numai anumite elemente ale contractului secret. O altă formă a simulaţiei este interpunerea de persoană, caz în care contractul aparent se încheie între anumite persoane, fiind însoţit totodată de un contract secret – contraînscris – prin care se precizează că adevăratul beneficiar al contractului este o altă persoană decât cea care apare în contractul public. Scopurile urmărite prin simulaţie, sunt dintre cele mai variate: fie pentru a induce în eroare terţele persoane, fie pentru a sustrage de la urmărire din partea creditorilor a unor lucruri, indicarea unui preţ mai mic la înstrăinări de bunuri pentru a se plăti taxe mai reduse de timbru, ori pentru adopţii şi căsătorii fictive. etc. Sancţiunea specifică a simulaţiei este, inopozabilitatea faţă de terţele persoane a simulaţiei juridice create prin contractul secret şi, după caz, înlăturarea simulaţiei pe calea acţiunii în simulaţie. Acţiunea specifică în această materie este acţiunea în simulaţie, prin care se urmăreşte a se demonstra caracterul simulat al operaţiei, spre a se face să se aplice efectiv singurul contract ce corespunde voinţei reale a părţilor – contractul secret. Efectul principal al acţiunii în simulaţie este acela de a face să înceteze caracterul ocult, secret, al contraînscrisului. Reuşita acţiunii în simulaţie nu validează însă contractul secret, dacă acest contract nu întruneşte toate condiţiile pentru a fi valabil, în el însuşi. Acţiunea în simulaţie poate fi exercitată de ori ce persoană interesată să invoce în favoarea sa actul secret, constatarea sau pronunţarea nulităţii simulaţiei. Deci este imprescriptibilă.

94) Starea civilă ( noţiune, reglementare, delimitare, caractere juridice ). Identificarea persoanei fizice-Mijloacele de drept civil care slujesc la identificarea persoanei fizice sunt prezentate sub denumirea generica de atribute de identificare si considerate ca fiind niste drepturi nepatrimoniale ale persoanei fizice. Principalele atribute: Numele persoanei; Domiciliul persoanei; Starea civila a persoanei In realitate, numele ne apare ca fiind un element al starii civile, iar domciliul ne apare ca un element de localizare in spatiu a unei persoane deja identificate. Starea civila Legea noastra nici nu defineste, nici nu reglementeaza starea civila a persoanei fizice. Ceea ce reglementeaza legislatia noastra, respectiv Legea 119/1996 si 256

metodologia de aplicare a legii din 1997 sunt doar actele de stare civila in intelesul de inscrisuri doveditoare ale unei anume stari civile. In lipsa unei reglementari a starii civile, in literatura de specialitate, starea civila a fost definita in mod diferit si tot in mod diferit au fost evidentiate si elementele sale. Starea civila -; Un complex de atribute, de fapt si juridice, precum si de relatii, care permit individualizarea persoanelor in familie si in societate, care fac obiect al inscrierilor in registrele de stare civila. Astfel, pot fi considerate ca elemente constitutive ale strarii civile sexul persoanei (stare de fapt), filiatia persoanei (relatie juridica), numele persoanei (un atribut juridic) relatia conjugala, cetatenia. In ansamblul ei si din punct de vedere al elementelor sale starea civila prezinta urmatoarele caractere: Indivizibila -; In intelesul ca o anumita persoana are aceeasi stare civila in raport cu toate celelalte persoane. De pilda, starea civila de persoana casatorita exista nu numai in raport cu sotul sau sotia, ci si in raport cu toate celelalte persoane. Acest caracter al starii civile si al elementelor sale explica de ce hotarararile judecatoresti in materie de stare civila sunt opozabile tuturor, deci nu numai intre parti asa cum sunt in mod obisnuit opozabile hotararile judecatoresti civile. Imprescriptibil extinctiva -; Nici un element al starii civile nu se pierde prin nefolosirea lui, oricat de indelungat ar fi acest neuz. Imprescriptibil achizitiva -; Oricata vreme o persoana s-ar folosi de o anumita stare civila ori un element a acesteia, aceasta persoana nu poate dobandi aceasta stare civila prin efectul folosiri ei. Caracterul personal -; Elementele starii civile pot fi exercitate doar personal de catre titularul lor, la fel cum actiunile in justitie privitoare la starea civila pot fi introduse numai personal de catre titularul starii civile. Indisponibila -; Nici in tot, nici in parte ea nu poate fi transmisa altuia prin acte juridice. Izvoarele starii civile: Legea; Actele juridice de stare civila; Faptele de stare civila; Unele hotarari judecatoresti: pronuntate in temeiul actiunii de stare civila sau actiunii de stat. In functie de scopul lor si de modul in care isi produc efectele, aceste actiuni se clasifica in trei categorii: a) Actiuni in reclamatie de stat Scopul acestei actiuni este acela de a se stabili, prin hotarare judecatoreasca o anumita stare civila a reclamantului, iar consecinta admiterilor este, pe de o parte, stabilirea acestei stari civile, iar pe de alta parte, inlaturarea cu caracter retroactiv a starii civile avute anterior. De pilda, este o actiune in reclamatie de stat actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Ca urmare a admiterii acestei actiuni, copilul reclamant devine copil din afara casatoriei, cu filiatia fata de tata stabilita retroactiv, adica de la data nasterii si pierde calitatea de copil din afara casatoriei cu filiatia de tata nestabilita, tot de la data nasterii. b) Actiuni in contestatie de stat Acestea au ca scop inlaturarea retroactivitatii a unei stari civile aparente. Ca urmare a admiterii are consecinta inlaturarea acestei stari civile cu caracter retroactiv si inlocuirea ei cu o alta stare civila care rezulta din lege. De pilda, este o actiune in contestatie de stat, actiunea de tagaduire a paternitatii copilului din casatorie, introdusa de catre sotul mamei, care are ca prim efect pierderea de catre copil a calitatii de copil din casatorie si dobandeste, 257

prin efectul legii, statutul de copil din afara casatoriei cu filiatia fata de tata nestabilita. Efectele se produc retroactiv de la data nasterii copilului. c) Actiuni in modificarea starii civile Au ca scop o modificare a starii civile, dar care isi produce efectele numai pentru viitor. Este cazul actiunii in divort. Aceste acte de stare civila, indiferent de felul lor, nu trebuie confundate cu actiunea in anularea, modificarea si rectificarea actelor de stare civila. Cele dintai au ca obiect insa, starea civila a persoanei, pe cand celelalte au ca obiect doar actele de stare civila. Asa fiind, admiterea unei actiuni de stare civila impune intotdeauna si modificarea actelor de stare civila, pe cand admiterea unor actiuni privitoare la actele de stare civila nu implica nici o modificare a starii civile reale a persoanei. Organele cu atributii de stare civilaPotrivit art. 3 din Legea actelor de stare civila, Legea nr. 119/1996, aln. 1: “Atributiile de stare civila se indeplinesc de catre consiliile judetene si de catre autoritatile administratiei publice locale ale municipiului (sectorului), oraselor si comunelor prin ofiterii de stare civila”; aln. 2: “Sunt ofiteri de stare civila primarii municipiului, sectorului, oraselor si comunelor, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, comandantii de nave si aeronave”; aln. 3: “Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romanei pot delega atributiile oficiale de stare civila viceprimarului, secretarului sau altor functii din aparatul propriu, respectiv unuia dintre agentii diplomatici sau unuia dintre functionarii consulari”. Elementele starii civile a) Sexul persoanei Poate fi considerat un elment al starii civile, deoarece, pe de o parte, el este un mijloc de individualizare a persoanei, iar pe de alta parte, este obligat a-l inregistra in registrul de stare civila, atat o data cu inregistrarea nasterii si actului de nastere, cat si o data cu modificarea sa ca urmare a unei interventii chirurgicale. b) Filiatia Prin care se desemneaza relatia cu caracter juridic ce exista intre o persoana si ascendentii ei directi, respectiv parintii, relatie care poate sa aiba la baza fie legatura de sange (filiatie fireasca), fie legatura rezultata din actul adoptiei (filiatie din adoptie, civila). Filiatia unei persoane este privita si reglementata distinct dupa cum este vorba despre filiatia fata de mama ori filiatia de tata. In functie de aceste deosebiri legea reglementeaza si modurile de stabilire a filiatiei: Filiatia fata de mama-Se stabileste prin aceleasi moduri fara a deosebi dupa cum mama era sau nu casatorita la data nasterii ori la data conceptiei copilului. Aceasta deoarece filiatia fata de mama rezulta intotdeauna din faptul nasterii, care este un fapt material, susceptibil de a fi dovedit in mod direct prin orice mijloace de proba. Cum dovada nasterii se face, cel mai adesea, prin certificatul constatator al nasterii si prin actul de nastere, se spune ca in mod obisnuit si in primul rand, stabilirea filiatiei fata de mama se face prin actul de nastere. Astfel, potrivit art. 47 din Codul familiei: “Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea se dovedeste prin certificatul constatator al nasterii”. Un al doilea mod este recunoasterea. Potrivit art. 48, Codul familiei: “Daca nasterea n-a fost inregistrata in registrul de stare civila ori daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama poate recunoaste pe 258

Codul familiei: a) Cazul in care din orice imprejurare dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin certificatul constatator al nasterii. daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea sa a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o alta casatorie”. in chitanta de plata sa se arate expres ca plata s-a facut cu suma imprumutata de debitor de la tert pe care il subroga in drepturile creditorului platit. cat si acela nascut de o familie care era casatorita la data conceptiei copilului. Codul familiei. Se poate stabili filiatia fata de tata in doua moduri: Potrivit art. printr-o actiune de contestatie a naturii realitatii celor cuprinse in certificatul constatator al nasterii. chiar daca este minora ori de catre reprezentantul legal. declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei. prin recunoastere voluntara facuta de catre barbatul care pretinde ca este tatal copilului si potrivit art. Codul familiei. Ca mijloc de transmitere a obligatiilor subrogatia consta in inlocuirea creditorului dintr-un raport juridic obligational cu o alta persoana care. b) Filiatia copilului din afara casatoriei Copilul nascut de o femeie necasatorita la data nasterii sau la data conceperii. Un al treilea mod este stabilirea prin hotarare judecatoreasca. 2: “Copilul nascut dupa desfacerea. b) Cazul in care se contesta. platind datoria debitorului devine creditr al acestuia din urma dobandind toate drepturile creditorului platit. mod care poate sa intervina potrivit art. dar trebuie indeplinite anumite conditii: actul de imprumut si chitanta de plata a datoriei sa imbrace forma insrisului autentic. nu este necesar acordul debitorului. ex lege fara a fi necesar consimtamantul creditorului sau al debitorului: in folosul celui care fiind el insusi creditor al aceluiasi debitor plateste pe alt creditor ce are preferinta. intre copilul din casatorie si cel din afara casatoriei. Filiatia se stabileste prin prezumtia de pater. Subrogatia legala opereaza de drept. 57. printr-o actiune de stabilire a paternitatii in care exista copilul si care poate fi pornita de catre mama. subrogand pe tert in drepturile creditorului initial. 50. aln. in folosul celui care platind 259 . subrogatia consimtita de debitor-are loc prin acordul de vointa intervenit intre debitor si un tert de la care debitorul se imprumuta pentru a-l plati pe creditor. prevazuta de art. in actul de imprumut sa se stipuleze expres ca debitorul a imprumutat suma de bani pentru a face plata datoriei sale fata de creditor. 59. Subrogatia conventionala poate fi: consimtita de creditor-opereaza prin acordul de vointe realizat expres intre creditorul initial si tertul care plateste datoria debitorului. a) Filiatia copilului din casatorie Copilul nascut de o femeie care este casatorita la data nasterii copilului. 53. filiatia fata de tata rezulta din actul conceptiei. Filiatia fata de tata-Spre deosebire de filiatia fata de mama care rezulta din faptul material si cert al nasterii. Codul familiei.copil”. 95) Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei. care nu poate fi dovedit in mod direct si ca urmare legiuitorul a facut distinctie cat priveste modul de stabilire a filiatiei.

art. pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea. Potrivit art. pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei. limitative prevazute de lege. de drept. este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. se stinge prin prescriptie. pana la rezolvarea reclamatiei administrate facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri sau restituiri. limitative Cauzele de suspendare sunt enumarate in Decretul 167 / 1958 . alineatul 1. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune…”. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal. a curgerii termenului de prescriptie. efecte). in folosul mostenitorului care acceptat mostenirea sub beneficiu de inventar si plateste din patrimoniul sau pe un creditor al mostenirii. numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. Potrivit art. 1. iar potrivit art.un imobil ipotecat. Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege. Caracterele cauzelor de suspendare sunt :legale. 96) Suspendarea prescripţiei extinctive (noţiune. 14 : intre parti sau tutore si si cei ce se afla sub ocrotirea lor. consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial. in temeiul unui contract de transport sau prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii. insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni socotit de la inregistrarea reclamatiei”. pe timpul cat dureaza situatiile. 7 alin. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. 13-14. inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii . intre curator si acei pe care ii reprezinta precum si si intre 260 . In concluzie. care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. in folosul celui care fiind obligat cu altii sau pentru altii la palta datoriei are interes de a o desface si il plateste pe creditor. 13 : “cursul prescriptiei se suspenda: cat timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere. plateste pe creditor pentru a preintampina urmarirea bunului. iar acestea sunt puse pe picior de razboi. sub sanctiunea pierderii acestui drept. cauze. deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen Regula generala potrivit art. regula generala.

Cererea de chemare in judecata. efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. prescriptia este stearsa. administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate. din motive 261 . din momentul in care produce. actiunea sa fie admisa. posterior intreruperii. prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva. intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul… “ Efectul special al suspendarii este reglementat de art. Repunerea in termen. Pentru a produce efectul intreruperii se cere ca: actiunea in justitie sa fie efectiva ( adica cu scopul de a fi admisa ). reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia – aceasta cauza presupune de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelate in formularea aceasta : recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. in esenta. Cauze de intrerupere sunt potrivit art. durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini. prin urmare. efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. suspendarea nu produce nici un efect juridic. Efectele suspendarii prescriptiei-Potrivit art. consta in reluarea cursului prescriptiei. retragerea ori perimarea demonstreaza neindeplinirea acestei conditii. prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. Ca si in cazul suspendarii. oprit. Ulterior cauzei de suspendare. In legatura cu cazul de forta majora. Recunoasterea la care se refera textul trebuie sa fie neindoielnica. prescriptia nu curge cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. Pentru perioada anterioara cauzei. apare necesar definirea acesteia: forta majora este un eveniment imprevizibil si insuportabil precum : cutremurul de pamant. inundatia si altele. 1 : “Dupa incetarea suspendarii. Pe durata cauzei de suspendare. socotit de la data incetarii cauzei de suspendare.orice alta persoana care. efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei. cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. 16 din Decretul 167 / 1958 : prin recunoastrea dreptului a carui actiune se prescrie. 15 alin. in asa fel incat. dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni.retragerea ori anularea actiunii dovedeste neindeplinirea conditiei” Efectele intreruperii prescriptiei extinctive: anterior datei intreruperii. Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta. din momentul in care el fusese blocat. efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii. in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti. printr-o hotarare definitiva. organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. adica inlaturata. 15 alin. pe toata aceasta perioada. este efectul precizat in art.

In privinta avantajelor se mentioneaza ca in aceasta forma pot testa si persoanele care nu stiu sa scrie sau sa citeasca si care astfel nu au acces la testamentul olograf. Testamentul autentic prezinta unele avantaje dar si unele inconveniente. sub sanctiunea nulitatii :data si locul autentificarii. Ca inconveneinte se mentioneaza faptul ca testamentul autentic necesita cheltuieli si pierdere de timp prin indeplinirea formalitatilor prevazute de lege si ca nu asigura secretul in aceasi masura ca testamentul olograf. si art. din localitatile in care nu functioneaza birouri notariale nu au competenta de a autentifica testamente. iar daca s-a realizat infara biroului notarial mentionarea motivelor care au determinat acest lucru. datele de identificare a testatorului. civ. cererea de chemare in judecata. Testamentul autentic este acela care. Testamentul fiind un act cu caracter strict personal testatorul nu-l poate incheia prin mandatar ci trebuie sa fie prezent personal la autentificare. Testamentul autentic poate fi redactat de catre testator. nejustificat. care poate fi atacata la judecatorie. Secretarii consiliilor locale. Testamentul autentic mai are avantajul ca un exemplar original se pastreaza la biroul notarului public astfel incit pericolul ca testamentul sa fie sustras sau distrus este mai mic decit la testamentul olograf. iar forta sa probanta este mai puternica decit a testamentului olograf caci continutul actului este verificat de notar. In Cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de autentificare a testamentului notarul da in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de autentificare o incheiere de respingere motivata.86o C. Sanctiunea care intervine in cazul nerespectarii prevederilor legale prin autentificarea testamentului este nulitatea absoluta. Autentificarea lui se poate realiza de catre orice birou notarial din tara. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si . 262 . constatarea ca testatorul si-a exprimat consimtamintul si ca acesta l-a semnat in fata notarului. desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. Apoi testamentul autentic este un act de autoritate publica. potrivit legii.temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie. Notarul public este obligat sa constate autentificarea printr-o incheiere care trebuie sa cuprinda. totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei. 97) Testamentul autentic.36/1995) este auteentifiat de notarul public.65 din Legea nr. astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond. sau de catre notarul public sau de catre un avocat dupa indicatiile testatorului. Sarcina dovezii contrare revine celui care-l contesta. In cazul in care instanta dispune ca autentificarea se poate face notarul va proceda potrivit hotaririi judecatoresti. (art. In esenta.

) si pe orice material (pe hirtie. dar fara cunostinta sa. fie cu prilejul intocmirii acestuia. nu sunt semnate si datate de catre acesta cu conditia ca ele sa fie simple corecturi sau interpretari ale dispozitiilor initiale. asadar. Dar tocmai din simplitatea formelor sale rezulta si unele dezavantaje ale sale.859 ca :”Testamentul olograf nu este valabil decit cind este scris in tot. Nu ne asigura de protectia vointei testaorului impotriva unor influiente straine si abuzive sub forma captatiei sau sugestiei sau chiar a violentei din partea celor interesati. chiar avind ca obiect transmisiunea bunurilor dupa moartea celui ce lasa mostenirea va putea fi considerata testament olograf ci numai aceea care va fi scrisa intergral. carbune etc. dupa moartea testatorului sau in timpul vietii sale. Astfel. cu creion. stenografie). Se cere doar ca testamentul sa reprezinte ultima vointa a defunctului. prin orice scriere (cu caractere de tipar sau de mina. data fiind simplitatea formei sale. Lipsa oricareia din cele trei conditii va duce la nevalabilitatea testamentului. cu pasta. datat si subsemnat de mina testatorului”. Nu este valabil testamentul scris la masina de scris sau la calculator chiar daca este semnat de catre testator sau chiar daca cuprinde mentiunea ca reprezinta ultima sa vointa. sau se inlatura unele dispozitii 263 . Codul civil prevede in art. In cazul in care testamentul prezinta stersaturi. Tot din cauza simplitatii sale el poate fi usor falsificat precum poate fi mai usor contestat decit celelalte forme de testament. pe lemn. cu conditia in acest caz sa existe o legatura materiala sau intelectuala intre ele pentru a constitui un act unitar. Se accepta scrierea pe etape a testamentului. Prin inpunerea acestei conditii de a fi scris in intregime de mina testatorului legiuitorul previne eventualele fraude si in caz de contestatie ca testamentul provine de la defunct da posibilitatea verificarii de scripte prin expertize de specilalitate. Apoi. nefiind nevoie nici de formule sacramentale si nici de titulatura ca atare de testament sau testament olograf. el poate fi usor sustras sau distrus. sticla etc. Ca avantaje ale acestui testament se specifica acela ca este simplu si accesibil oricarei persoane care stie sa scrie. Scrierea se poate realiza prin orice mijloace. Daca insa este vorba de dispozitii noi. s-a apreciat ca testamentul ramine valabil chiar daca adaugirile.98) Testamentul olograf. (cu cerneala.). ca nu orice scriere olografa. pe pinza. Din formularea data de legiuitor vom retine.poate fi redactat oricind si oriunde si fara nevoia participarii unor persoane straine asigurindu-se astfel secretul sau.. caci ele se cer a fi indeplinite cumulativ. In alta ordine de idei el poate cuprinde formulari confuze sau contradictorii din care este greu sa se deduca adevarata vointa a testatorului. fie ulterior. adaugiri sau chiar modificari dar facute de mina testatorului. nu necesita cheltuieli pentru intocmirea sa. vopsea. stersaturile etc. cu creta. Prima conditie :testamentul sa fie scris in intregime de catre testator. material plastic. semnata si datata de mina testatorului. in orice limba cunoscuta de catre testator (chiar si intr-o limba moarta ca limba latina) pe un suport material sau mai multe(de pilda pe o singura foaie sau mai multe.

Data trebuie indicata prin precizarea zilei. sau ca in caz de boala si batrinete sa-i dea chiar un ajutor fizic la realizarea scrierii sprijinindu-i mina . in functie de data redactarii testamentului se poate verifica daca testatorul avea capacitatea de a testa. indiferent ca acesta a cunoscut sau nu existenta scriiturii straine. Daca scriitura interpusa in cuprinsul testamentului are legatura cu continutul acestuia trebuie facuta distinctia intre doua situatii: daca interventia din cuprinsul testamentului de catre tert s-a facut cu stiinta acestuia. In legatura cu ipoteza cind in cuprinsul testamentului apare o scriitura straina se impun unele precizari.ea poate sa fie insa inserata la inceputul actului sau in cuprinsul sau. In caz de nevoie aceste elemente se vor putea dovedi prin orice mijloc de proba.anterioare care duc la modificarea continutului testamentului s-a considerat ca este vorba de un nou testament si trebuie scrise. A treia conditie pentru valabilitatea testamentului olograf este semnarea acestuia de catre testator. Problema este insa ca prin acest ajutor sa nu se vicieze vointa testaorului. cu dispozitii contrare sau incompatibile se va putea determina care anume vor fi avute in vedere tinind cont de regula potrivit careia manifestarea ultima de vointa a testatorului produce efecte. ea putand fi scrisa in cifre sau in litere. Nerespactarea acestor reguli in privinta datei. A doua conditie este aceea ca testamentul sa fie datat de mina testatorului. testamentul va fi nul absolut caci nu a fost scris in intregime de catre testator. iar aceasta scrisa de testator este un element esential de forma a testamentului olograf. lunii si a anului cind testamentul a fost redactat. In al doilea rind. Data testamentului prezinta importanta dintr-un indoit punct de vedere. In primul rind. ceea ce este necesar e faptul de a se putea intelege ca data se refera la intregul act. in cazul testamentelor succesive. Astfel atunci cind scriitura straina nu are legatura cu continutul testamentului iar adausurile nu fac corp comun cu acesta testamentul va fi valabil ca testament olograf intrucit nu exista indicii ca s-a adus astfel vreo atingere libertatii de vointa a testatorului. Nu are importanta locul unde este inserata. Atunci cind testatorul nu a fost decit un instrument pasiv de exprimare a vointei altei persoane testamentul este lovit de nulitate. Se considera ca este valabil precizata si cand se face numai referire la o sarbatoare a carei data poate fi cu certitudine stabilita (bunaoara Craciun 2ooo). S-a admis si imprejurarea ca testatorul poate fi ajutat de un tert la redactarea testamentului. Semnatura de pe testament atesta faptul ca autorul sau recunoaste ca ii exprima vointa si il insuseste ca atare si de asemenea faptul ca 264 . Ora si locul intocmirii testamentului nu sunt necesare. Codul civil nu cuprinde dispozitii in legatura cu modul in care trebuie datat testamentul. iar asistenta de catre un tert sa fie pur tehnica. Se admite insa ca ceea ce este important e faptul ca data sa fie scrisa de mina testaorului. Desigur insa cele scrise de catre tert nu vor fi luate in considerare. revocind dispozitiile anterioare. daca interventia tertului s-a realizat fara stiinta testatorului testamentul va fi valabil intrucit nu s-a incalcat libertatea de vointa a acestuia. duce in mod logic la sanctiunea nulitatii absolute. semnate si datate de mina testatorului. desi de regula este plasata la sfirsitul actului.

Cele trei elemente obligatorii ale testamentului trebuie sa reprezinte un tot unitar caci numai impreuna dau intreaga masura a acestui act juridic asa cum legiuitorul l-a gandit. Se admite ca ea nu trebuie neaparat sa cuprinde numele si prenumele testatorului. sunt considerati continuatori ai persoanei defunctului. patrimoniul succesoral se transmite acestora in stare de indiviziune. se transmite de la de cujus la mostenitorii sai fara ca acestia din urma sa trebuiasca sa faca ceva. In cazul nasterii starii de indiviziune succesorala. astfel incat nu poate dispune de acestea fara acordul celorlalti. Transmisiunea succesorala este una aparte intrucat nu are ca oiect un bun sau altul. 99) Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii. Spre deosebire de transmisiunile universale sau cu titlu universal. fiecare detinand o cota-parte din activul succesoral. Sarcina dovedirii ca testamentul provine si este semnat de catre testator revine celor care-l invoca dupa principiul de drept comun potrivit caruia cel ce pretinde un drept trebuie sa-l dovedeasca. niciunul dintre succesori nu are drepturi exclusive asupra elementelor active ale patrimoniului succesoral. Legea nu prevede conditiile in care trebuie executata semnatura. si indiferent daca succesiunea este legala. stampilei ori a sigiliului. Calitatea de subiect activ al drepturilor succesorale. drepturile facand parte din activul succesoral sunt dobandite de succesori imediat si de plin drept de la data deschiderii mostenirii. iar apoi se va pastra la biroul natarial respectiv. Codul civil prevede in art. Se considera ca este nul testamentul care in locul semnaturii are pus degetul testatorului. fiind suficienta semnatura sa obisnuita prin care sa poata fi identificat. iar uneori chiar fara ca sa stie. Mostenitorii universali sau cu titlu universal. Cei care in mod obisnuit folosesc un pseudonim pot semna cu acesta testamentul. oricare ar fi natura acestora. Cand la mostenire vine un singur mostenitor universal. legatele 265 .892 ca testamentul olograf si cel mistic inainte de a fi pus in executare trebuie sa fie prezentat unui notar public de la locul deschiderii mostenirii pentru ca acesta sa constate prin proces verbal deschiderea lui si starea lui materiala. care au vocatie la intregul patrimoniu succesoral sau la o cota parte din acesta. indiferent daca este vorba de drepturi reale sau de creanta. iar cand vin doi sau mai multi. acesta devine unic titular al patrimoniului succesoral. Semnatura cu initiale este considerata valabila daca testatorul semna in mod obisnuit in acest fel. Semnatura de pe plicul in care a se afla testamentul s-a considerat ca nu este valabila caci intr-adevar cei interesati ar putea introduce in el un act care sa nu reprezinte vointa testatorului. Principiul dobandirii imediate la data deschiderii succesiunii. testamentara sau conventionala.actul a fost incheiat in forma definitiva. Semnatura trebuie sa fie de mina. Nu se admite ca valabila punerea parafei. De cujus poate dispune mortis causa de bunurile sale si individual prin legate particulare. substituindu-se acestuia in calitatea de titulari ai patrimoniului succesoral sau al unei cote-parti ideale din acesta.

in sensul ca au posesia sau sezina patrimoniului succesoral de la data deschiderii mostenirii. precum si a indeplinirii actelor de conservare. la care. administrare si dispozitie in privinta bunurilor succesorale. s-a oprit si legiuitorul nostru. exista o perioada de incertitudine. Sezinei i se recunoaste caracterul de ordine 266 . 653 C. fara a fi necesare indeplinirea unor formalitati. si solutia acordarii unor puteri in acest sens unora dintre succesori. civ. cu consecinte daunatoare pentru patrimoniul succesoral. mostenitorii sezinari sunt doar descendentii si ascendentii. fara nici o verificare prealabila intrucat este vorba de rudele de sange in linie dreapta ale defunctului. in care nu se stie exact cine vine efectiv la mostenire si care sunt bunurile ce vor reveni mostenitorilor. la o cota-parte din universalitate sau doar la unul sau altul din bunurile succesorale. prevede ca „descendentii si ascendentii au de drept posesiunea mostenirii din momentul mortii defunctului” si ca „ceilalti mostenitori intra in posesiunea mostenirii cu permisiunea justitiei”. cu dubla misiune de a verifica titlurile pretendentilor si de a gestiona succesiunea . de la decesul titularului si pana la exercitarea dreptului de optiune succesorala de catre succesibilii cu vocatie succesorala. in ideea evitarii pe cat este posibil a conflictelor intre succesibili (mai ales intre mostenitorii legali si legatari). implicit.particulare confera celor gratificati vocatie la un bun anume din patrimoniul succesoral (drept real sau de creanta). a ramas neschimbat de la adoptarea Codului civil. Conform dispozitiilor art. In aceasta situatie. 653 alin. desi aspru criticat intrucat este „lipsit de orice logica si gresit din toate punctele de vedere” . ci doar un simplu avand-cauza (succesor la bunuri) al acestuia. Aceasta transmisiune opereaza si ea automat la data deschiderii succesiunii. Daca sub aspectul proprietatii. civ.Din textul de lege mentionat. Mostenitorii sezinari.fie acestia legali. daca au vocatie universala. nu exista nici o discontinuitate in cazul decesului unei persoane fizice. rezulta totusi destul de limpede ca unii mostenitori sunt preferati. dar in acest caz legatarul nu mai este considerat fi continuator al persoanei defunctului. iar de altii de-a dreptul inutil si bizar . chiar de la deschiderea succesiunii mostenitorii sai fiind considerati a-i succede de plin drept lui de cujus. indiferent daca sunt mostenitori legali sau testamentari. 1 C. au nevoie pentru aceasta de o verificare prealabila. dupa modelul francez. Caracterele sezinei-Caracterul de ordine publica. dinafara casatoriei sau din adoptie. legiuitorul a avut de ales intre solutia numirii unui tert ca administrator al succesiunii. in timp ce toti ceilalti mostenitori . care este o chestiune abstracta. adica rudele in linie dreapta ale defunctului . Se poate asadar trage concluzia ca transmisiunea drepturilor succesorale opereaza de drept la data deschiderii mostenirii. avand dreptul sa opteze fie pentru acceptarea mostenirii (si. fie pentru renuntarea la mostenire. pentru consolidarea tilului de mostrenitor). Transmisiunea succesorala insa nu este obligatorie. Aceast sistem.. testamentari sau contractuali -. Sezina si dobandirea de drept a posesiunii mostenirii de catre mostenitorii sezinari Reglementare legala. Art. in privinta stapanirii efective. Este indiferent daca rudenia rezulta din casatorie. toti succesibilii. desi considerat de unii enigmatic .

Majoritatea autorilor este de acord ca sezinarii nerezervatari putand fi exheredati de defunct. indiferent de ordinea chemarii lor la mostenire.publica. iar atunci cand sunt intrunite conditiile pentru exercitarea sezinei virtuale. fiind marginita in timp. decurgand din ratiuni practice de conservare a drepturilor succeorale. Sezina este individuala. notarul public -. n. iar nu colectiva. In cazul renuntarii la mostenire a succesorului in rang preferat. Totusi. Solutia se impune intrucat mostenitorii 267 . mai putin cele revenind acestui administrator sechestru . pierd totusi indirect dreptul la sezina. avand printre atributii si pe aceea de „politie a mostenirii”. C. solutie care se justifica prin caracterul virtual al sezinei. plata legatelor). in sensul ca de cujus nici nu poate priva de sezina pe succesorii carora legea le-o acorda. Faptul ca defunctul poate numi un executor testamentar cu sezina (supra nr. Caracterul succesiv. actiunea in revendicare contra unui tert care detine bunuri succesorale. sezina trece la urmatorul chemat de lege la mostenire. 891 precizeaza ca atunci „cand testatorul nu a lasat erezi rezervatari. Sezina executorului testamentar este una limitata doar la bunurile mobile succesorale.) posesiunea bunurilor cuprinse in testament”. Caracterul de ordine publica al sezinei nu impiedica insa pe succesori sa renunte sa se prevaleze de aceasta .-.) nu contravine caracterului de ordine publica al sezinei legale. incasarea pretului vanzarii bunurilor mobile. trebuie subliniat. mostenitorii subsecventi putand accepta succesiunea conditinat (virtual) de renuntarea celor chemati in rang preferat . 361 si urmat. motiv pentru care sezinarii legali care „vin in concurs” cu un executor testamentar isi pastreaza toate prerogativele prevazute de lege. care in art. mostenitorii subsecventi pot sa preia posesia mostenirii si sa exercite actiunile referitoare la aceasta. actiunea in petitie de ereditate. Caracterul individual. daca succesorul chemat in primul rand la mostenire ramane inactiv. n. ci. dimpotriva. ci numai daca acesta ramane inert. actiunea pentru anularea unui testament) . cel putin in cazul in care exheredarea este facuta prin instituirea de legatari. ea nu confera celui indreptatit sa o exercite decat atributii limitate doar la exercitarea unor acte conservatorii (acte de intrerupere a unei prescriptii. nici nu poate modifica atributiile conferite de lege sezinarilor . Sezina virtuala. conform ordinii in care sunt chemati de lege la mostenire . nici nu poate acorda sezina altor persoane decat cele prevazute de lege. caci daca sezinarii sunt preferati de plano de lege in calitatea lor de mostenitori legali ai defunctului. nu ingaduie in nici un caz succesibilului de rang subsecvent sa se amestece in gestiunea mostenirii cand este asigurata efectiv de cel chemat de lege la mostenire in primul rand. conferind executorului doar atributiile unui administratorsechestru (conservarea bunurilor mobile. Nu aceasta este insa si solutia Codului civil. fiind investiti cu puterea „de a controla titlul celor carora nu le este conferita” . aceasta neputand fi disociata de vocatia succesorala . sens in care se spune ca este succesiva . sezinarii nerezervatari ar trebui sa ramana investiti cu sezina . ceea ce inseamna ca nu este conferita tuturor mostenitorilor sezinari in acelasi timp. Afirmatia nu este pe deplin convingatoare.D. legatarul universal va cere de la justitie (in prezent.

sezinarii sunt investiti de lege cu puterea de a face politia succesiunii.Preluarea bunurilor succesorale. intrucat formeaza obiectul unui legat particular) . acestea fiind preluate in interesul succesiunii. In caz de dezacord intre comostenitori in legatura cu exercitarea sezinei. Preluarea si administrarea bunurilor succesorale. Sezina nu confera insa nici un drept de dispozitie asupra bunurilor succesorale. sau… nu sunt tinuti de a o plati decat in proportie cu partile lor ereditare” . Cand comostenitorii se inteleg intre ei asupra exercitarii sezinei. sezina apartine tuturor acestora. se pune problema daca ceilalti pot actiona si pentru partea de mostenire revenind acestora sau numai pentru partea lor.) . De asemenea.subsecventi nu au fost inclusi de lege (art. iar nu pentru intreg. iar nu al mostenitorilor sezinari. conform carora erezii „nu pot cere creanta. Indivizibilitatea sezinei permite comostenitorului diligent. permite exercitarea actiunii in nulitatea unui act juridic incheiat de defunct sau a actiunii pentru incasarea unei creante succesorale . fara a fi insa obligati la aceasta. fara a avea insa dreptul de a dispune de acestea decat in limitele drepturilor sale succesorale. Daca mostenirea este deferita mai multor mostenitori legali de acelasi rang (de pilda. fiecare sezinar poate exercita sezina doar in limitele cotei-parti ce ii revine din succesiune. chiar daca nu au dreptul la acestea (de exemplu. de pilda.Aceasta. sa exercite singur actiunea in revendicare a unui bun succesoral pentru reconstituirea integralitatii masei partajabile .Efectele sezineiVerificarea titlurilor mostenitorilor nesezinari-Preferati de lege pentru ratiunile aratate mai sus. Sezina da dreptul la exercitarea unor acte de administrare a bunurilor succesorale. civ. 268 . diferendul ar putea fi rezolvat prin numirea de catre instanta judecatoreasca a unui administrator provizoriu insarcinat cu gestiunea masei succesorale pana la partaj . bunurile succesorale (infra nr. dar daca unii dintre comostenitori raman inactivi. la cerere. Majoritatea autorilor este insa de parere ca sezina este indivizibila. nu exclude interventia justitiei in cazul in care intre sezinari si legatari se nasc neintelegeri. Dupa unii autori. Exercitarea sezinei de catre un singur comostenitor (sau unii dintre acestia) se justifica numai daca ceilalti comostenitori se dezintereseaza de mostenire.. sezina putand sa-si produca celelalte efecte ale sale fara preluarea efectiva a bunurilor. nu exista nici o dificultate. 1060 C. Caracterul indivizibil. civ. De la data deschiderii succesiunii. 583 si urmat. Administrarea bunurilor succesorale. adica de a verifica titlurile de mostenire ale succesorilor nesezinari si de a le preda acestora amiabil.) in categoria mostenitorilor care trebuie trimisi in posesie. celor trei copii ai defunctului). iar nu la bunurile facand parte din aceasta privite ut singuli . desigur. in aceleasi conditii. ramanand inactivi. mostenitorii sezinari au dreptul de a intra in stapanirea materiala a bunurilor succesorale. deoarece se refera la universalitatea succesorala. 2 C. 653 alin. iar nu si atunci cand isi pun drepturile in valoare . solutia fiind dedusa din dispozitiile art. permitand perceperea fructelor si incasarea creantelor succesorale. Sezina permite titularului sau sa actioneze in justitie impotriva tertilor sau chiar a mostenitorilor nesezinari (pana la trimiterea in posesie) pentru a obtine predarea bunurilor succesorale.

Reprezentarea in justitie activ si pasiv a intereselor succesiunii Ca efect al sezinei.) poate fi insa exercitata de mostenitorii legali nesezinari chiar si inaintea trimiterii in posesie. trimiterea in posesie se va realiza prin hotarirea judecatoreasca ce pune capat acestor neintelegeri . Actiunea in petitie de ereditate (infra nr.restul trebuind sa fie pastrat la dispozitia celor carara le revin. iar pe de alta parte. conform legii. ceea ce face ca actele de administrare sau actiunile introduse de acestia anterior sa devina valabile . nu are exercitiul drepturilor succesorale. 2 C. Neavand insa dreptul de dispozitie asupra succesiunii. neavand calitatea de a introduce actiuni de a sta ca parat in procesele introduse de terti contra succesiunii si nici de a administra bunurile succesorale. de la data deschiderii mostenirii (in cazul fructelor. mostenitorilor legali nesezinari si legatarilor universali. sotul supravietuitor si statul) dobandesc sezina numai dupa trimiterea lor in posesie (art. Transmiterea pasivului se suporta de mostenitorii universali si cu titlu universal. civ.Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari-Mostenitorii legali nesezinari. desi este proprietar al drepturilor succesorale din momentul deschiderii mostenirii. daca legatul particular are 269 . pe de o parte aceasta actiunea nu a apartinut defunctului. sezinarii care le-au perceput anterior avand obligatia de a da socoteala de acestea. iar pe de alta parte sa fie parati in actiunile introduse de terti contra succesiunii. de la data deschiderii succesiunii. 36/1995). 83 si 85 din Legea nr. pe de o parte. deoarece. ale caror legate i-au exheredat pe mostenitorii legali nerezervatari). toti ceilalti mostenitori legali (colateralii. In principiu. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari produce efecte retroactive. iar in prezent se realizeaza de notarul public de la locul deschiderii mostenirii. Trimiterea in posesie trebuie solicitata chiar si in cazul in care la mostenire vine un singur mstenitor legal nesezinar. obiectul acesteia consta tocmai in recunoasterea calitatii de mostenitor a reclamantului . Caile de realizare a trimiterii in posesie. 653 alin. Pana la trimiterea in posesie mostenitorul legal nesezinar. fiind in drept sa introduca orice actiune petitorie sau posesorie apartinand acestuia. 627 si urmat. procedura de trimitere in posesie este gratioasa (necontencioasa). Trimiterea in posesie se realizeaza prin eliberarea certificatului de mostenitor sau de vacanta succesorala (art. Efectele trimiterii in posesie.). Afara de rudele in line dreapta ale defunctului. incepand de la data deschiderii mostenirii. ci direct mostenitorilor. Procedurile mentionate au ca finalitate verificarea vocatiei succesorale si intinderea drepturilor mostenitorilor care solicita trimiterea in posesie. mostenitorii desemnati ca atare de lege se substituie defunctului. Cand intre mostenitori exista neintelegeri care impiedica finalizarea procedurii necontencioase prin eliberarea certificatului de mostenitor. sezinarii nu pot tranzactiona sau face compromisuri cu privire la bunurile succesorale . Legatarul particular poate fi obligat la plata pasivului in urmatoarele situatii: daca testatorul a prevazut plata unei datorii. Cei trimisi in posesie au dreptul la fructele si veniturile bunrilor succesorale incepand de la data deschiderii mostenirii. adica dupa indeplinirea unei proceduri de verificare a vocatiei la mostenire.

Uzucapiunea. Uzucapiunea 270 . cu preferinta fata de creditorii personali ai mostenitorului. în măsura în care sunt legalmente – inalienabile. deoarece bunurile mobile se dobândesc în proprietate prin însăşi faptul posesiei lor cu bună credinţă. pot fi uzucapate numai imobilele aflate în circuitul civil general. ele sunt imprescriptibile (extinctiv sau achizitiv). daca obligatia este indivizibila oricare mostenitor poate fi urmarit pentru intreg. Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă reprezintă naşterea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra unui bun imobil prin posedarea acestuia de catre o persoana în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. daca legatul particular are ca obiect un bun ipotecat. 1844 Cod civil. Uzucapiunea constituie unul dintre efectele cele mai importante ale posesiei utile.ca obiect un grup particular de bunuri cuprinzand atat drepturi cat si obligatii. literature juridică şi practica judiciară vorbesc fie de o prescripţie instantanee. daca activul nu acopera pasivul in mod indirect si fara a fi obligat personala legatarul va suporta consecintele existentei pasivului. Această situaţie este reglementată în mod expres atât în art. Separatia de patrimonii este un beneficiu ce poate fi invocat de creditorii mostenirii in virtutea caruia crditorul separatist are dreptul sa fie platit din valoarea bunurilor succesorale. întrucât acestea sunt scoase din circuitul civil general. In această ultimă categorie de bunuri (mobile). 100) Uzucapiunea. 69/1991. 2 din Legea 18/1991 şi în art. 5 alin. daca un mostenitor este insarcinat cu executarea obligatiei. indiferent de titularul acestui drept (statul. mostenitorul va putea fi actionat singur. Nu pot fi dobândite pe această cale bunurile imobile care fac parte din domeniul public naţional sau local. regii autonome. care operează doar în sfera bunurilor imobile şi se întemeiază pe faptul ce trebuie exercitată în condiţiile şi termenul prevăzut de lege. dar exista si unele exceptii: daca obligatia are ca obiect un bun individual determinat. unităţi administrative sau persoane fizice). avand drept de regres impotriva celorlalti mostenitori. 135 pct. dacă nu cumva cel mai important efect. Uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietăţii sau a altui drept real deoarece se întemeiazăpe faptul posesieie (pe o stare de fapt) ce exclude ideea de act juridic. 1 din Legea nr. 5 din Constituţie cât şi în art. fără a fi necesară trecerea unui interval de timp. operează doar în privinţa bunurilor imobile care se află în proprietate privată. Potrivit acestor texte legale “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile şi. Cu alte cuvinte. Mostenitorii universali sau cu titlu universal au obligatia de a plati pasivul succesoral proportional cu partea ereditara a fiecaruia. (chiar dacă este o contradicţie în termeni). fie de faptulcă posesia valorează titlu. societăţi comerciale. ca mod de dobândire a proprietăţii. Domeniul de aplicare al uzucapiunii se circumscrie doar la categoria bunurilor imobile. art. Din examinarea acestei definiţii putem reţine că prescripţia achizitivă (uzucapiunea) reprezintă un mod de dobândire a proprietăţii. 74 alin. un mod originar.

Drept urmare. ceea ce. In privinţa uzucapiunii. Uzucapiunea se justifică pe următoarele considerente: dovada dreptului de proprietate este de multe ori destul de dificilă. paşnic şi netulburat. uzucapiunea are rolul de-a înlătura dificultăţile şi inconvenientele probei dreptului de proprietate. ele reprezentând deci un sistem de publicitate imobiliară. In sistemul Codului civil naşterea. uzucapiunea constituie o sancţiune îndreptată împotriva fostului proprietar. ori de 10 până la 20 de ani. 115/1938 pentru unificare dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare. Dreptul de proprietate sau alt drept real se dobândeşte de cel ce posedă un bun imobil timp de 30 de ani dacă sunt întrunite două condiţii: posesia să fie utilă – aşa cum acestă posesie a fost examinată mai sus . Drept urmare. proba dreptului de proprietate (sau a altui drept real) se face prin contract. posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani. uzucapiunea transformă aparenţa îndelungată într-un raport juridic de proprietate cert şi indiscutabil. Cu alte cuvinte. să dovedeşti uzucapiunea. Această dovadă este mult mai facilă când dreptul real se dobândeşte printr-un mod originar cum este uzucapiunea. este suficient (şi mult mai facil) să dovedeşti o stare de fapt: o posesie utilă exercitată în termenul prevăzut de lege. împotriva neglijenţei acestuia care a permis altei persoane să folosească vreme îndelungată imobilul proprietatea sa. Registrele de transcripţii şi inscripţii realizează doar opozabilitatea faţă de terţi. uzucapiunea clarifică raporturile juridice cu privire la un bun imobil. cel ce posedă în mod continuu. indiferent dacă posesorul este de bună-credinţă sau de rea-credinţă. public. în unele situaţii este aproape imposibil. stingerea sau transmiterea dreptului de proprietate se realizează prin acordul de voinţă. legislaţia noastră cuprinde două mari sisteme de reglementare: sistemul Codului civil şi sistemul cărţilor funciare. un bun imobil dobândeşte dreptul de proprietate prin uzucapiune. în loc să dovedeşti şirul neîntrerupt al actelor translative. uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani. contractul având un caracter constitutiv de drept real. în Decretul 167/1958 şi în Decretul-Lege nr.In aceste regiuni importanţa uzucapiunii este cu totul deosebită deoarece ea reprezintă dovada supremă a dreptului de proprietate. când am discutat despre calităţile şi viciile posesiunii.este reglementată în codul civil (Cartea a III-a titlul XX. cea de-a doua formă de uzucapiune reglementată de Codul civil 271 . In privinţa uzucapiunii de 30 de ani. De aceea. este necesarăexhibarea tuturor acestor acte translative. iar în ipoteza unor transferuri succesive. în doctrină această probaţiune a fost denumită diabolică! Datorită acestei situaţii.In sistemul Codului civil. uzucapiunea este de două feluri: uzucapiunea de 30 de ani. Spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani. lucrurile sunt simple. timp de 30 de ani. Având ca efect naşterea dreptului de proprietate în persoana posesorului. în funcţie de modul de realizare al publicităţii imobiliare în diferitele regiuni ale ţarii. uzucapiunea reprezintă dovada absolută a dreptului real deoarece. deoarece o stare de fapt este mai uşor de probat. Cu alte cuvinte. Reglementările Codului civil cu privire la felurile şi condiţiile uzucapiunii se aplică numai în acele teritorii în care publicitatea imobiliară se realizează prin registrele de transcripţii şi inscripţii.

posesorul dobândeşte dreptul de proprietate dacă posedă timp de 10 ani. dobânditorul devine proprietar ca urmare al efectului translativ de proprietate al actului încheiat. Potrivit prevederilor art. Hotărârea 272 . nu este transfer de proprietate. Aceste două condiţii legale demonstrează diferenţa considerabilă faţă de uzucapiunea de 30 de ani care opereazăindiferent de existenţa sau inexistenţa titlului sau bunei-credinţe. contrar credinţei dobânditrului. Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate (vânzare. iar dacă proprietarul locuieşte în afara razei teritoriale – posesorul prescrie în 20 de ani. cât şi în afara ei. acest act ar fi suficient pentru a opera transferul dreptului de proprietate şi nu ar mai fi necesară existenţa unei posesii îndelungate (uzucapiunea). De aceea. 1895 – 1899 Cod civil. 1895 Cod civil. Acest lucru este cât se poate de firesc deoarece. De asemenea titlul nul nu poate servi ca bază pentru uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. 1895 Cod civil rezultă că acest fel de uzucapiune se aplică numai bunurilor imobile individual determinate iar pentru a o putea invoca cu succes trebuiesc îndeplinite două condiţii: Posesia să se întemeieze pe un just titlu sau justă cauză. Existenţa titlului translativ de proprietate exclude ideea dobândirii dreptului prin uzucapiune. titlul putativ nu este suficient deoarece el există numai în imaginaţia posesorului. Justul titlu trebuie să existe în realitate. fiind de neconceput invocarea unui mod original de dobândire a dreptului de proprietate (uzucapiune). Dreptul s-a născut ca efect al posesiei îndelungate. dacă actul (justul titlu) este translativ de proprietate. un titlu anulabil poate fi invocat drept just titlu împotriva oricărei persoane cu excepţia celui care are dreptul să ceară nulitatea relativă (de protecţie). Din examinarea textului art. donaţie. dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul. etc) care. In practica judiciară sunt considerate just titlu: Tranzacţia. Altfel spus. Este posibil ca adevăratul proprietar să locuiască determinate perioade de timp atât în raza teritorială a tribunalului unde se află situat imobilul. Intr-o asemenea situaţie el nu are nici interesulde-a invoca uzucapiunea şi nici posibilitatea de-a o face deoarece transferul proprietăţii s-a făcut ca urmare a încheierii actului translativ de proprietate. nu are puterea sau capacitatea de a-i strămuta proprietatea. schimb. Intr-o astfel de situaţie. In fapt.are o reglementare şi condiţii mult diferite prevăzute în art. termenul de prescripţie se calculează astfel: la numărul de ani cât proprietarul a locuit în raza teritorială a tribunalului unde se afla situat imobilul se adaugă dublul anilor în care proprietarul a locuit în afara razei tribunalului. lucrurile pot fi diferite. Acest lucru este firesc deoarece dacă actul ar proveni de la adevăratul proprietar. posesorul unui bun imobil determinat dobândeşte proprietatea prin prescripţia de 10 ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul şi prin prescripţia de 20 de ani dacă locuieşte în afara razei teritoriale a tribunalului unde se găseşte imobilul. In schimb. Literatura juridică şi practica judiciară consideră că pentru a fi în prezenţa unui just titlu este esenţial ca actul să provină de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (de la un nou “dominus”). Posesia să fie de bună-credinţă.

Cu alte cuvinte. 2 Cod civil) dar prezumţia este una relativă. dobânditorul posedă bunul respectiv în condiţiile legii. Dacă.. adică pe baza unui titlu nevalabil. în opinia noastră. Prin trecerea termenului de 10 ani. Buna-credinţă este prezumată de lege (art. importanţa ei devenind nesemnificativă. Convenţia de partaj. se transmite sau se stinge ca efect al actului (contractului) iar înscrierea în registru are doar rolul de a asigura opozabilitatea faţă de terţi. el ignoră viciile actului în baza căruia a intrat în posesia bunului şi are credinţa că acest act este unul perfect valid şi că provine de la adevăratul proprietar. Justul titlu nu se prezumă. In schimb nu sunt considerate just titlu: Convenţiile pe baza cărora bunul se află în stăpânirea unui detentor precar (contractul de depozit. Uzucapiunea tabulară este reglementată în art. Hotărârea judecătorească care ţine loc de act autentic de înstrăinare. 1898 Cod civil). Hotărârea judecătorească declarativă de drepturi. în sistemul de carte funciară dreptul real se naşte numai prin înscrierea în cartea funciară. Buna-credinţă trebuie să existe în momentul dobândirii posesiei imobilului (art. Justul titlu trebuie să aibă dată certă deoarece. drepturi reale care pot fi dobândite prin uzucapiune. ca atare. ceea ce înseamnă că poate fi înlăturată de către cel interesat care poate face dovada contrară prin orice mijloc de probă. dreptul real se naşte. mai redusă. problema uzucapiunii nu se mai pune. Aşa fiind.1899 al. etc. nefiind necesară existenţa ei pe parcursul posesiei. există şi. Certificatul de moştenitor. Antecontractul de vânzare-cumpărare. Hotărârea judecătorească prin care se constată existenţa unei convenţii translative de proprietate. Dacă în sistemul registrelor de inscripţiuni şi transcripţiuni dreptul real se naşte. ele vor rămâne valabil dobândite dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă timp de 10 ani. Odată înscris în cartea funciară. Specific acestei uzucapiuni este faptul că dreptul de proprietate este înscris în cartea funciară pe numele dobânditorului în baza unui titlu nevalabil – împrejurare ce pune sub semnul întrebării existenţa dreptului real. Explicaţia trebuie căutată în caracterul constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară.judecătorească de adjudecare în cadrul execuţiei silite. In sistemul de publicitate al cărţilor funciare importanţa uzucapiunii ca mod de dobândire al dreptului de proprietate este.). el trebuie să fie dovedit de către cel ce invocă uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. timp de 10 ani de la data înscrierii în cartea funciară. Posesia este de bună-credinţă atunci când cel ce stăpâneşte bunul imobil are convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. dar convingerea lui este greşită. însă. 27 din Legea 115/1938 care prevede că în cazul în care s-a înscris fără cauză legitimă. Termenul de 10 – 20 de ani începe să curgă de la data certă a justului titlu. el nu este opozabil terţilor. Cea de-a doua condiţie necesară pentru dobândirea dreptului real prin uzucapiunea de 10 – 20 de ani este ca posesia uzucapantului să fie de bună-credinţă. comodat. titlul 273 . dreptul său se consolidează pe deplin. în caz contrar. dobânditorul are tot interesul să-şi înscrie dreptul în cartea funciară deoarece contractul imediat nu-i conferă un asemenea drept. Acest caz de uzucapiune (tabulară) se mai numeşte “prin convalescenţa titlului”.

dreptul de proprietate se întabulează cu data notării cererii în cartea funciară. Noua reglementare a preluat multe din dispoziţiunile Decretului-Lege 115/1938. bunul respectiv este scos din circuitul civil. prin încheiere. Explicaţia constă în efectul retroactiv al uzucapiunii care se produce pe data începerii posesiei ( deci înaintea scoaterii imobilului din circuitul civil). prin trecerea acestui termen. de la data intrării în vigoare a legii nr. uzucapantul să posede imobilul timp de cel puţin 20 de anide la moartea proprietarului tabular. se vindecă. deşi la data cererii de întabulare imobilul era scos din circuitul civil. înscrierea în cartea funciară nu are efect constitutiv de drept real. indiferent de buna sau reaua-credinţă a posesorului Posesorul care îndeplineşte aceste condiţii se poate adresa cu cerere judecătoriei în a cărei rază este situat imobilul. Precizarea de mai sus are importanţă practică în situaţia în care. 28 al Legii 115/1938 care prevede că posesorul unui imobil care l-a posedat. Uzucapiunea extratabulară este reglementată în art. derogatorii de la dreptul comun în materie de uzucapiune (prevederile cuprinse în art. Când cererea este admisă (prin încheiere sau hotărâre). starea de aparenţă tabulară creată prin înscrierea titlului nevalid se consolidează punându-se de acord cu realitatea. De aici expresia de convalescenţa titlului. în anul 1996 a fost adoptată Legea nr. După circa o jumătate de secol de proiecte şi încercări nereuşite de implementare a unui sistem de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul naţional. posesia să fie utilă. acestea se notează în cartea funciară. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare. cererea va fi admisă şi se va dispune întabularea dacă la data scoaterii bunului din circuitul civil termenul de 20 de ani era implinit. Intrucât noua 274 . după împlinirea termenului de uzucapiune şi până la notarea cererii de întabulare. Pentru ca uzucapiunea să poată opera în această situaţie. Ca urmare. Acesta este sistemul cărţilor funciare. devenind pe deplin valabil. de la data întabulării acestui drept în cartea funciară (iar nu de la data împlinirii termenului). judecătorul de carte funciară va dispune. în condiţiile legii. Drept urmare. dar noua lege nu mai cuprinde dispoziţiile speciale. Cererea este publicată prin afişare pentru ca cei interesaţi să poată face opoziţii. se cer întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii: titularul dreptului de proprietate înscris în cartea funciara să fie decedat. ci doar un rol de publicitate (excepţie de la regula efectului constitutiv de drept real al înscrierii în cartea funciară). timp de 20 de ani de la moartea proprietarului de carte funciară. iar cererea se va înainta instanţei de judecată pentru soluţionare. dreptul de proprietate fiind dobândit înaintea înscrierii lui în cartea funciară.său nevalabil se curăţă de viciile sale. Acesta este motivul pentru care această uzucapiune se numeşte extratabulară. 27 şi 28 din legea 115/1938). In schimb efectele uzucapiunii se produc retroactiv de la data începerii posesiunii. In această situaţie. Dacă s-au făcut opoziţii. 7/1996 uzucapiunea este şi rămâne reglementată de Codul Civil Român. întabularea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune. In această situaţie. Şi în acest caz uzucapiunea produce efecte retroactive. Dacă în termen de o lună de la afişare nu s-au făcut opoziţii. poate cere întabularea dreptului în favoarea sa cu titlu de uzucapiune.

Dacă posesorul actual este de bună-credinţă şi are just titlu. fie va invoca joncţiunea posesiunilor şi va prescrie în 30 de ani. iar autorul său a fost de rea-credinţă. Dacă posesorul actual este de rea-credinţă iar autorul său a fost de bună-credinţă şi cu just titlu. Pentru a dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune. Această unire a posesiunilor se numeşte. joncţiunea posesiunilor. Pentru a putea invoca joncţiunea. autorul (la fel ca şi posesorul actual) nu poate fi titular al dreptului de proprietate deoarece. posesorul actual să fi dobândit posesia imobilului de la autorul său pe baza unui raport juridic (deoarece cel ce a uzurpat posesia altuia nu poate invoca joncţiunea). 1860 Cod civil care prevede că “Orice posesor posterior are facultatea. eroarea este de trei feluri : eroarea-obstacol (numita si distructiva de voinat) este cea 275 . violenta si leziunea. termenul prescripţiei fiind cel necesar autorului său. EROAREA-Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act vicil. Aşa fiind.reglementare nu conţine dispoziţii tranzitorii. joncţiunea nu este posibilă. dolul (viclenia). Cei doi posesori unesc posesiunile lor pentru a putea prescrie împotriva proprietarului. 101) Viciile de consimţământ. fiind de bună-credinţă sau de reacredinţă. Sunt vicii de consimtamant : eroarea. spre a putea opune prescripţia. Posesorul actual trebuie să continue posesia autorului său cu toate calităţile şi viciile acesteia. în literatura şi practica judiciară. iar termenul va fi de 10 – 20 de ani (în caz de bună-credinţă) sau de 30 de ani (în cazul relei-credinţe). posesorul are uneori interesul să unească posesiunea sa cu a autorului (antecesorului) sau pentru a realiza termenul legal al prescripţiei achizitive. să unească posesia sa cu posesia autorului său”. Uzucapiunile începute dar neîmplinite îşi vor putea produce efectele în condiţiile şi termenele prevăzute de Codul Civil Român. el va putea opta pentru soluţia cea mai avantajoasă: fie va începe o posesie nouă de 10 – 20 de ani. la fel ca şi cele începute după data intrării în vigoare a legii. In acest fel pot să apară trei situaţii diferite: Posesia actuală este de aceeaşi natură cu cea a autorului. Dupa criteriul consecintelor care intervin. uzucapiunile împlinite înaintea intrări în vigoare a Legii 7/1996 pe teritoriile de carte funciară îsi produc efectele conform Legii 115/1938. el va uzucapa în 30 de ani şi va avea interesul să invoce joncţiunea. rezolvarea conflictelor de legi privitoare la uzucapiune urmează a se face potrivit principiilor care guvernează aplicarea legilor civile în timp. în caz contrar. Pentru a putea realiza joncţiunea este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: să fie vorba de o posesie propriu-zisă (utilă). In această situaţie posesorul actual va invoca întotdeauna joncţiunea. Cu alte cuvinte. posesorul actual are posibilitatea să aleagă între a invoca sau nu unirea celor două posesii. Joncţiunea posesiunilor nu este o obligaţie ci o facultate – aşa cum rezultă din textul art.

conditiile :sa fie determinat pentru incheierea actului juridic. care nu este viciu de consimtamant (spre exemplu. insa. Dupa natura raului cu care se ameninta. se distinge intre : dolul principal (dolus dans causam contractui). prin mijloace viclene sau dolosive. dupa consecintele pe care le are. cinstea ori sentimentele persoanei. fie asupra persoanei cocontractante -. valoarea. fie asupra identitatii obiectului -. falsa reprezentare a realitatii -. care este falsa reprezentare a existentei ori continutului unei norme de drept civil. VIOLENTA-Violenta este acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic. falsa prezentare cazand fie asupra naturii actului ce se incheie -.mai grava forma a erorii. un element subiectiv. care este dolul ce cade asupra unor elemente importante. pentru a determina sa incheie un act juridic. DOLUL SAU VICLENIA-Dolul. numit si viclenie. ca eroarea propriu-zisa). Dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata. este alcatuit din doua elemente :un element obiectiv. dolul poate fi probat prin orice mijloc de proba. se deosebeste intre :amenintarea legitima. siretenii. In esenta. care este dolul ce cade asupra unor imprejurari nedeterminate pentru incheierea actului juridic. unele se distingeau intre dolus malus (dolul grav) si dolus bonus (dolul usor) -. pe care altfel nu l-ar fi incheiat. neatragand nevalabilitatea actului (se poate cere. este acel viciu de consimtamant care consta in introducerea in eroare a unei persoane. error in personam. cocontractantul). de unde rezulta si dificultatea probarii. error in corpore. dovedirii sale. se distinge intre : violenta fizica -. error in substantiam. Pentru a fi viciu de consimtamant. error in negatio -. cumulativ. injusta. ca viciu de consimtamant. Fiind un fapt juridic. dolul trebuie sa indeplineasca. material. constand in utilizarea de mijloace viclene (masinatiuni. violenta morala -. inclusiv martori sau prezumtii simple. Dupa caracterul amenintarii. o reducere a prestatiei. In alcatuirea erorii-viciu de consimtamant intra un singur element. constand in intentia de a induce in eroare o persoana. justa cu un rau. pentru a o determina sa incheie un act juridic civil. deci. existenta atunci cand amenintarea cu raul se refera la onoarea. asupra valabilitatii actului juridic. care este falsa reprezentare a unei situatii faptice la incheierea actului juridic (care priveste obiectul actului. manopere dolosive) pentru a induce in eroare. eroarea de drept. ori nu. se disting doua feluri de erori : eroarea de fapt. existenta atunci cand amenintarea cu raul priveste integritatea fizica ori bunurile persoanei. numit si incidental ori secundar. eroarea-viciu de consimtamant este falsa reprezen tare ce cade fie asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului -. determinate la incheierea actului juridic si care atrage anularea actului si dolul incident (dolus incidens). Avand originea in dreptul privat roman -. Dolul. creditorul il ameninta pe debitor cu darea sa in judecata in cazul in care nu-si indeplineste indatorirea pe care o are) si amenintarea nelegitima. eroarea-indiferenta este falsa reprezentare a unor imprejurari mai putin importante la incheierea actului juridic civil si care nu afecteaza insasi valabilitatea actului. intentional. dolul este o eroare provocata (iar nu spontana. metus -. daca e cazul). vis -. 276 . de natura psihologica -. sa provina de la cealalta parte.

numai aceasta are semnificatia juridica a viciului de consimtamant. in acelasi timp : sunt acte de administrare. au fost incheiate de minorul intre 14-18 ani singur. violenta -. atat din punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca drept cauza de anulare. sunt comutative. urmatoarele doua conditii : sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic civil. LEZIUNEA-Leziunea este acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. In conceptia subiectiva. sunt lezionare pentru minor. violenta trebuie sa intruneasca. fara incuviintarea ocrotitorului legal. constand in insuflarea unei temeri persoanei amenintata. un element subiectiv. In starea actuala a legislatiei noastre in materie. sub primul aspect. ilicita). Intr-adevar. disproportia de valoare intre contraprestatii trebuie sa fie vadita. care consta in amenintarea cu un rau. leziunea are un singur element : paguba egala cu disproportia de valoare intre contraprestatii. Sub cel de-al doilea aspect. leziunea presupune doua elemente : unul obiectiv. Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii : leziunea sa fie o consecinta directa a actului respectiv. adica minorii cu capacitate de exercitiu restransa. cat si din acela al actelor susceptibile de anulare pentru leziune. exterior. cumulativ. viciu de consimtamant este alcatuita din doua elemente :un element obiectiv.cu un rau. Structura leziunii difera in functie de conceptia care sta la baza reglementarii ei. constand in profitarea de stare de nevoie in care se gaseste cealalta parte. constand in disproportia de valoare intre contraprestatii si unul subiectiv. In conceptia obiectiva. sa fie injusta (nelegitima. sunt anulabile pentru leziune numai actele juridice civile care. atragand anulabilitatea actului incheiat sub imperiul unei temeri insuflata de o asemenea amenintare. in cazul violentei. Ca si dolul. 277 . leziunea priveste minorii intre 14 si 18 ani. leziunea are un domeniu restrans de aplicare. este tocmai aceasta temere insuflata victimei violentei. ceea ce altereaza consimtamantul. Pentru a fi viciu de consimtamant. leziunea sa existe in raport cu momentul incheierii actului juridic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->