Sunteți pe pagina 1din 8

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”


Profesor:Alina-Maria Nicolescu
Anul şcolar: 2010-2011
Clasa: a IX-a, L1
Aria curriculară: Limba si comunicare
Disciplina: Limba franceza
Tipul de curriculum:
Nr. de ore pe săptămână: 2h/saptamana
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr
Nr.
. Unitatea de Competenţ Obs
Conţinuturi ore Săpt.
crt învăţare e specifice .
.
.
Semestrul I
S1
1. Bilan initial 4
S2
2. Scènes de 1.2 Identificarea Thème : La vie personnelle 8 S3
famille sensului global al S4
unui mesaj
st sociale :
1.3 Identificarea de S5
informaţii cheie din - le mariage ; - la naissance ; - S6
texte autentice les noms de parenté ; - la
1.4Identificarea de
detalii din mesaje famille.
orale / scrise
(autentice) Le domaine public : la France
1.5 Selectarea de
informaţii din mai
des régions.
multe texte în
scopul îndeplinirii Fonctions
unei sarcini communicatives : exprimer
structurate de lucru
2.1 Descrierea l’accord/le désaccord,
(oral / în scris) a l’hésitation, l’incertitude ;
unor activităţi
cotidiene, -engager, continuer, terminer
obiceiuri; une conversation.
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe
o temă de interes
Éléments de construction
3.1Formularea de de la communication :
idei/ păreri pe teme
de interes în cadrul - le passe simple
unei discuţii / în
mesaje de răspuns -le participe présent, adj.
4.2 Utilizarea
dicţionarului
1

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
bilingv pentru
traducerea unor
texte funcţionale
scurte din limba
franceză în limba
Verbal et le gérondif
română
4.4Traducerea -les pronoms personnels
în şi din limba sujet, forme tonique/atone
română a unor
texte scurte
din domenii de - le pronom ON.
interes
utilizând
dicţionarul.
1.2Identificarea
sensului global al
unui mesaj Thème : Le domaine
1.3 Identificarea de
informaţii cheie din professionnel : les métiers et
texte autentice les occupations.
1.5 Selectarea de
informaţii din mai
multe texte în Le domaine public : la France
scopul îndeplinirii des régions.
unei sarcini
structurate de lucru Fonctions
2.1Descrierea (oral
/ în scris) a unor communicatives : - décrire
activităţi cotidiene, un objet ;
obiceiuri;
S’engager 2.5 Redactarea de S7
texte funcţionale - rédiger une interview.
3. dans la simple
8 S8
vie 3.1Formularea de Éléments de construction S9
idei/ păreri pe teme
de la communication : S10
de interes în cadrul
unei discuţii / în -le verbe – les temps de
mesaje de răspuns
4.3Sintetizarea sub l’indicatif : présent, passé
formă de schemă / composé, imparfait, futur
notiţe a
conţinutului unui
(révision)
text scris / mesaj
oral -l’adj. (degrés de
4.4Traducerea în şi comparaison)
din limba română a
unor texte scurte
din domenii de -l’adverbe (rappel)
interes utilizând
dicţionarul
4. L’ère des 1.2Identificarea Thème : Le domaine public : 8 S11
sensului global al
2

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
unui mesaj
1.3Identificarea de
informaţii cheie din
texte autentice
1.5Selectarea de
informaţii din mai
multe texte în
aspects de la vie sociale ;
scopul îndeplinirii
unei sarcini
structurate de lucru Le domaine public : la France
2.1 Descrierea des régions.
(oral / în scris) a
unor activităţi
cotidiene, Fonctions
obiceiuri; communicatives :
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe
demander/ donner/refuser la
o temă de interes permission
3.1Formularea de S12
médias idei/ păreri pe teme Éléments de construction S13
de interes în cadrul S14
unei discuţii / în de la communication :
mesaje de răspuns
3.2Adaptarea - la voix passive ;
formei mesajului la
situaţia de
comunicare în
- les indéfinis (adjectifs et
funcţie de stilul pronoms) ;
formal/ informal
folosit de - le conditionnel ;
interlocutor
Utilizarea
dicţionarului - la négation
bilingv pentru
traducerea unor
texte funcţionale
scurte din limba
franceză în limba
română
Bilan 1
4
S15
S16
- Tests
5.
- Dossiers

Semestrul al II-lea

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
1.4Identificarea de
detalii din mesaje
orale /
scrise(autentice
2.1 Descrierea
(oral / în scris) a
unor activităţi
cotidiene, Thème : - Le domaine
obiceiuri;
2.2 Relatarea public : aspects de la vie
conţinutului unui contemporaine: -
film/ al unei
povestiri, pe baza
L’environnement
unui plan de idei
dat Fonctions S17
2.5 Redactarea de communicatives : - S18
texte funcţionale
Parlons exprimer une opinion ; S19
1. simple 10
écolo 3.1Formularea S20
de idei/ păreri Éléments de construction S21
pe teme de de la communication :
interes în
cadrul unei - le nom (rappel) ;
discuţii / în
mesaje de -l’interrogation;
răspuns
-les démonstratifs
4.1Transformarea
unor mesaje din
vorbire directă în
vorbire indirectă
(relatarea la
prezent a unor
mesaje audiate)
2. Les sports 1.1 Anticipar Thème : -Le domaine 10 S22
en direct ea elementelor de personnel : la vie quotidienne S23
conţinut ale unui
(le sport, le temps libre) S24
text pe baza titlului
/ unui stimul vizual S25
1.4Identificarea de Fonctions S26
detalii din mesaje
orale / scrise communicatives :
(autentice) féliciter/faire des vœux
2.1 Descrierea
(oral / în scris) a
unor activităţi
Éléments de construction
cotidiene, de la communication :
obiceiuri;
2.6 Relatarea sub - les adjectifs numéraux
formă de raport a

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
desfăşurării unei
activităţi de grup /
proiect individual /
activităţi cotidiene
3.3Redactarea
de scrisori de
răspuns în care
sunt exprimate
păreri despre
subiecte legate
de preocupările
tinerilor
- l’impératif
4. 1 Transformarea
unor mesaje din - le pronom relatif composé
vorbire directă în
vorbire indirectă
(relatarea la
prezent a unor
mesaje audiate)
4.4Traducerea
în şi din limba
română a unor
texte scurte
din domenii de
interes
utilizând
dicţionarul
3. Quand 1.1Anticiparea Thème : Le domaine 8 S27
viennent elementelor de S28
conţinut ale unui personnel : la vie quotidienne
les text pe baza titlului (le temps libre, les vacances S29
vacances / unui stimul vizual S30
1.3Identificarea de Fonctions
informaţii cheie din
texte autentice communicatives : -
1.4Identificarea de demander, donner des
detalii din mesaje
orale / informations pratiques
scrise(autentice
2.2 Relatarea -présenter quelqu’un;
conţinutului unui
film/ al unei -se présenter;
povestiri, pe baza
unui plan de idei
dat -le texte narratif
2.5 Redactarea de
texte funcţionale Éléments de construction
simple
3.3Redactarea de la communication :

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
de scrisori de
răspuns în care
sunt exprimate
păreri despre
subiecte legate - les prépositions: à, dans, de,
de preocupările en-fonctionnement
tinerilor
-les pronoms personnels
4.4Traducerea
compléments
în şi din limba
română a unor
texte scurte -la subordination
din domenii de
interes
utilizând
dicţionarul
4. Je parle 1.1Anticiparea Thème : Le domaine 8 S31
français elementelor de S32
conţinut ale unui éducationnel : la
text pe baza titlului francophonie, l’espace S33
/ unui stimul vizual S34
francophone
1.4Identificarea de
detalii din mesaje
orale / Fonctions
scrise(autentice communicatives :
2.6 Relatarea sub
formă de raport a s’excuser/répondre a des
desfăşurării unei excuses
activităţi de grup /
proiect individual /
-décrire et caractériser une
activităţi cotidiene
etc. personne
3.3Redactarea
de scrisori de Éléments de construction
răspuns în care de la communication :
sunt exprimate
păreri despre - le subjonctif
subiecte legate
de preocupările
-le SI conditionnel
tinerilor

4.3Sintetizarea
sub formă de
schemă / notiţe
a conţinutului
unui text scris /
mesaj oral

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
4.4Traducerea
în şi din limba
română a unor
texte scurte
din domenii de
interes
utilizând
dicţionarul

5. Bilan final 1.6Recunoaşter -Tests 4 S35


ea organizării -Dossiers S36
logice a unui
paragraf / text
literar

2.3Redactarea
de paragrafe /
texte pe o
temă de
interes

3.1Formularea
de idei/ păreri
pe teme de
interes în
cadrul unei
discuţii / în
mesaje de
răspuns

3.3Redactarea
de scrisori de
răspuns în care
sunt exprimate
păreri despre
subiecte legate
de preocupările
tinerilor

4.4Traducerea
în şi din limba
română a unor
texte scurte
din domenii de
interes

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”
utilizând
dicţionarul

În acest tabel:
- Unitatea de învăţare se indică prin titluri/teme stabilite de învăţător;
- Obiectivele de referinţă/competenţele şţiinţifice sunt selectate din programa şcolară;
- Conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei;
- Numărul de ore alocate se stabileşte de către învăţător în funcţie de experienţa
acestuia şi de nivelul de achiziţii ale elevilor clasei;
-Ultima unitate de învăţare a fiecărui semestru este una dedicată recapitulării finale
care se încheie cu o proba de evaluare sumativă.
Întregul cuprins al planificării are valoare orientativă, eventualele modificări
determinate de aplicarea efectivă la clasă putând fi consemnate în rubrica “Observaţii”.
O planificare anuală corect întocmită trebuie să acopere integral programa şcolară la
nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi.

MATERIAL REALIZAT DE:prof.debutant Alina-Maria Nicolescu


tutore de stagiatură- prof.___Alina Ioanicescu

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”