Sunteți pe pagina 1din 109

CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE N DREPTUL CIVIL 1.1. A.

No iunea dreptului civil romn No iunea de drept n general

Dreptul apare odat cu statul, ca produs al acelea i dezvolt ri sociale. Existen a statului n epoca modern se afirm n corelarea sa cu existen a dreptului prin toate cele trei func ii ale sale. Astfel, dreptul ca no iune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduit , instituite sau sanc ionate de c tre stat n cadrul func iei legislative i a c ror aplicare sau respectare este asigurat prin exercitarea func iilor sale: administrativ i judec toreasc . B. Accep iunile no iunii de drept

n afar de accep iunea general , no iunea de drept mai are i alte accep iuni: a) De drept n sens subiectiv; acest sens are n vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice n cadrul con inutului raporturilor juridice, civile sau de alt natur , care se stabilesc ntre ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe i impozite. b) De drept n sens de grupare a normelor juridice, n func ie de specificul lor; c) De drept n sens na ional; n societ ile moderne, dreptul obiectiv reglementeaz acelea i rela ii sociale patrimoniale i personal nepatrimoniale, dar aceste reglement ri difer de la stat la stat, de aici rezultnd caracterul na ional al dreptului. C. Divizarea dreptului n drept public i drept privat

Se poate realiza o diviziune a dreptului dup criteriul intereselor avute, astfel, n cazurile n care se au n vedere interese generale, putem vorbi despre dreptul public, iar n cazurile n care se au n vedere interese particulare, ne afl m n prezen a dreptului privat. n cazul n care la raporturile juridice particip statul, ne afl m n prezen a dreptului public. Fac parte din dreptul public: dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual-penal, dreptul constitu ional etc. Dac raporturile juridice se stabilesc ntre particulari, persoanele fizice i juridice, pe baz de egalitate n drepturi (chiar dac particip i statul), ne afl m n prezen a dreptului privat. Fac parte din dreptul privat dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii etc. D. Defini ia dreptului civil

Definim dreptul civil romn ca acea ramur care reglementeaz raporturi patrimoniale i nepatrimoniale, stabilite ntre persoane fizice i persoane juridice, aflate pe pozi ii de egalitate juridic . Din defini ia dat dreptului civil, putem desprinde i analiza elementele esen iale ale reglement rii sale astfel: a) dreptul civil este format din grup ri de norme care reglementeaz aspecte comune sau apropiate unele de altele, grup ri ce se numesc institu ii juridice; astfel putem vorbi despre: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescrip ia extinctiv , subiectele dreptului civil,
1

drepturile reale principale, obliga iile civile, contactele civile speciale, dreptul de proprietate intelectual , succesiuni. b) dreptul civil se ncadreaz i apar ine dreptului unitar al rii noastre, astfel putem concluziona c dreptul civil prezint acelea i tr s turi esen iale pe care le are dreptul na ional romn din care face parte; c) n ceea ce prive te obiectul reglement rii propriu-zise, re inem c este format de dou mari categorii de raporturi juridice: patrimoniale i nepatrimoniale; Este patrimonial acel raport al c rui con inut poate fi evaluat n bani, adic pecuniar (ex. raportul n scut din contractul de vnzare-cump rare). Este nepatrimonial acel raport al c rui con inut nu poate fi evaluat n bani (ex. raportul ce are n con inutul s u dreptul la nume) . Dup felul drepturilor subiective civile care intr n con inutul lor, raporturile juridice patrimoniale se mpart n: raporturi juridice civile reale, care au n con inutul lor drepturi subiective reale; raporturi juridice civile obliga ionale, care au n con inutul lor drepturi subiective de crean ; Raporturile juridice civile nepatrimoniale se mpart dup cum urmeaz : raporturi care privesc existen a i integritatea subiectelor de drept civil, raporturi care au n con inutul lor drepturi personale nepatrimoniale, de exemplu: dreptul la via , s n tate. raporturi de identificare; aceste raporturi con in drepturi prin care se individualizeaz subiectele de drept civil. De exemplu: dreptul la nume, denumire, domiciliu, re edin etc. raporturi generate de crea ia intelectual , raporturi care au n con inutul lor drepturi nepatrimoniale care izvor sc dintr-o oper tiin ific , literar , artistic sau inven ie (de exemplu: dreptul la paternitatea operei). Dup felul subiectelor se disting trei categorii de raporturi juridice civile: raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane fizice; raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane juridice; raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane fizice i persoane juridice; d) n ceea ce prive te subiectele raporturilor de drept civil, acestea sunt persoanele fizice i persoanele juridice. Pentru a fi subiect de drept civil nu este necesar o calitate special , fiind suficient aceea de fiin uman (persoan fizic ) sau aceea de entitate organizat , avnd un patrimoniu i un scop determinat (persoan juridic ) . n ceea ce prive te pozi ia n cadrul raporturilor juridice civile, este de re inut egalitatea lor juridic , nefiind subordonate una alteia. 1.2. Rolul dreptului civil

Pe lng faptul c reglementeaz majoritatea raporturilor n care intr o persoan n via a de zi cu zi, dreptul civil apare ca un drept comun pentru celelalte ramuri de drept privat. Aceasta nseamn c , n cazul n care o ramur de drept nu con ine reglement ri juridice pentru anumite situa ii ce pot ap rea n sfera sa de reglementare, se va face apel la normele corespunz toare din dreptul civil . 1.3. Principiile dreptului civil A. No iune. Categorii de principii ale dreptului civil

Prin principii n elegem idei c l uzitoare sau reguli fundamentale care guverneaz dreptul civil romn. Sunt principii fundamentale cum ar fi: principiul egalit ii, principiul separ rii puterilor n stat etc. i principii care guverneaz anumite institu ii ale dreptului civil romn.
2

Principiile fundamentale ale dreptului civil vizeaz ntreaga institu ie a dreptului civil, fiind idei c l uzitoare pentru ntreaga legisla ie civil ; din aceast categorie fac parte: principiul egalit ii n fa a legii civile; principiul mbin rii intereselor personale cu interesele generale; principiul garant rii i ocrotirii drepturilor subiective civile. Principiile institu iilor dreptului civil sunt idei de baz care au un caracter mai limitat, cu alte cuvinte, sunt aplicabile fie numai ntr-o institu ie, fie n dou sau mai multe institu ii ale dreptului civil. Din aceast categorie fac parte: principiul consensualismului, care prive te forma actului juridic civil; principiul irevocabilit ii i principiul relativit ii (res inter dios acta, dus neque nocere, neque prodese potest), principiul for ei juridice obligatorii (pacta sunt servanda), care privesc efectele actului juridic civil; principiul chem rii la mo tenire a rudelor n ordinea claselor de mo tenitori legali; principiul proximit ii gradului de rudenie ntre mo tenitorii din aceea i clas sunt principii specifice devolu iunii succesorale; principiul ocrotirii bunei credin e, ntlnit la mai multe materii ale dreptului civil (drepturi reale, r spundere civil etc.). B. Principiile fundamentale ale dreptului civil

Principiul propriet ii Dreptul de proprietate reprezint principalul drept real al omului. Principiul propriet ii este consacrat n Constitu ie i dezvoltat de normele dreptului civil. Astfel, prin articolul 44 din Noua Constitu ie, Proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal de lege, indiferent de titular . Articolul 135 din Constitu ie face de asemenea referire la ocrotirea propriet ii publice sau private. Potrivit articolului 480 din Codul Civil: Proprietatea este dreptul pe care l are cineva de a se bucura i de a dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege. Prin articolul 481 din Codul Civil se dispune c nimeni nu poate fi silit de a ceda proprietatea sa, afar numai pentru o cauz de utilitate public i primind o dreapt i prealabil desp gubire. Orice persoan fizic sau juridic poate fi titular al dreptului de proprietate. Normele dreptului civil reglementeaz att con inutul dreptului de proprietate: posesia, folosin a i dispozi ia usus, fructus i abusus sau jus posidendi, jus utendi jus fruendi i jus abutendi, ct i mijlocul specific de ocrotire al acestuia, care este ac iunea n revendicare. Principiul egalit ii n fa a legii civile Acest principiu este consacrat n articolul 4 alin. 2 din Constitu ia Romniei: Romnia este patria comun i indivizibil a tuturor cet enilor s i , f r deosebire de ras , de na ionalitate, de origine etnic , de limb , de religie , de sex, de opinie, de apartenen politic , de avere sau de originea social , i n articolul 16 alin. 1 din Constitu ia Romniei : Cet enii sunt egali n fa a legii i a autorit ilor publice, f r privilegii i f r discriminari. Pentru persoanele fizice, acest principiu este consacrat n Decretul nr. 31 / 1954, n art. 4 alin. 2: Sexul, rasa, na ionalitatea, religia, gradul de cultur sau originea nu au nici o nrurire asupra capacit ii, iar pentru persoanele juridice, articolul 34 din acela i decret prevede: Persoana juridic nu poate avea dect acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de nfiin are sau statut. Principiul mbin rii intereselor personale cu cele generale Acest principiu este consacrat att pentru persoanele fizice ct i pentru cele juridice n Decretul nr. 31 / 1954,; articolul 1 prevede: Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute n scopul de a satisface interesele personale, materiale i culturale n acord cu
3

interesul ob tesc, potrivit legii i regulilor de convie uire social ; articolul 36 litera e din Decretul nr. 31 / 1954 prevede c este persoan juridic acel colectiv de oameni care are o organizare de sine st t toare i un patrimoniu propriu, afectat realiz rii unui anume scop n acord cu interesul ob tesc. i n Constitu ia Romniei este reglementat acest principiu, prin articolele 26, 37, 41 alin 4 etc. Principiul garant rii i ocrotirii drepturilor subiective civile Este consacrat de dispozi iile cuprinse n Constitu ia Romniei, articolul 1 alin. 3, articolul 18 art. 21 etc., dar i n Decretul nr. 31 / 1954 prin articolul 3 alin. 1, potrivit c ruia: drepturile civile sunt ocrotite de lege. Potrivit articolului 26 din Pactul Interna ional privind drepturile civile i politice ale omului: toate persoanele sunt egale n fa a legii i au f r discriminare dreptul la o ocrotire egal din partea legii. 1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept A. Criteriile delimit rii dreptului civil

Delimitarea diferitelor ramuri de drept se poate face n func ie de obiectul de reglementare, metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor, specificul sanc iunilor, principii. Prin obiect de reglementare se n elege o categorie omogen de rela ii sociale care sunt reglementate de un ansamblu de norme juridice unitare. Obiectul de reglementare reprezint criteriul principal de delimitare a ramurilor de drept. Obiectul dreptului civil este format din dou categorii de raporturi sociale: patrimoniale i nepatrimoniale, ns nu toate aceste raporturi constituie obiect de reglementare pentru dreptul civil. Metoda de reglementarea const n modalitatea de influen are a raporturilor sociale de c tre societate, prin stat, care editeaz normele juridice. n dreptul civil este specific metoda egalit ii juridice a p r ilor, acestea aflndu-se pe picior de egalitate juridic , dar exist i ramuri de drept care folosesc metoda subordon rii p r ilor. n unele ramuri de drept se realizeaz o conjugare a celor dou metode de reglementare. Un alt criteriu de reglementare este reprezentat de calitatea subiectelor raporturilor juridice. n dreptul civil nu este necesar o anumit calitate special pe care trebuie s o aib subiectele raporturilor juridice, fiind suficient calitatea de persoan fizic (fiin uman , privit individual) sau calitatea de persoan juridic (un colectiv de oameni, care este titular de drepturi subiective i obliga ii civile). Alte ramuri de drept, ns , impun subiectelor raporturilor o calitate special : rud , comerciant, organul puterii legislative etc. Caracterul normelor reprezint urm torul criteriu de delimitare a ramurilor de drept; n unele ramuri de drept fiind majoritare normele dispozitive (permisive ori supletive), n timp ce n alte ramuri de drept, fiind preponderente normele imperative (onerative sau prohibitive). Un alt criteriu de delimitare este reprezentat de caracterul sanc iunilor, dreptului civil fiindu-i specific restabilirea dreptului subiectiv civil nc lcat, fie prin repararea prejudiciului cauzat, fie prin ncetarea ac iunii de v t mare a dreptului personal nepatrimonial. Un alt criteriu de delimitare a ramurilor de drept l constituie i principiile care sunt proprii fiec rei ramuri de drept. B. Ramurile de drept fa de care se delimiteaz dreptul civil
4

Dreptul civil i dreptul constitu ional Dreptul constitu ional este ramura de drept care con ine norme fundamentale pentru existen a statului de drept romn, din care se inspir celelalte ramuri de drept. Dreptul constitu ional con ine norme care reglementeaz : bazele statului romn, organele statului, drepturile i ndatoririle fundamentale ale cet eanului romn, nsemnele statului romn. ntre aceste dou ramuri de drept exist mai mute leg turi, dup cum urmeaz : dreptul constitu ional con ine norme care consacr unele principii ale dreptului civil; legea fundamental enun principalele drepturi i libert i ale omului, care sunt i drepturi subiective civile ale persoanelor fizice ; Constitu ia reglementeaz organele de stat, care sunt persoane juridice din punct de vedere al dreptului civil; prin Constitu ie sunt stabilite garan iile juridice ale drepturilor subiective civile; Exist i deosebiri ntre aceste dou ramuri de drept: dac n dreptul civil predomin raporturile patrimoniale, n dreptul constitu ional predominante sunt raporturile nepatrimoniale; subiectele raporturilor de drept civil se afl pe pozi ii de egalitate, n timp ce subiectele de drept raporturilor de drept constitu ional se afl pe pozi ie de subordonare; normele dreptului civil nu se cer subiectelor dect calitatea de persoan fizic sau persoan juridic , iar normele dreptului constitu ional cer subiectelor sale o anumit calitate special .; dac majoritatea normelor dreptului civil sunt dispozitive, n dreptul constitu ional, majoritatea normelor sunt imperative. stabilirea sanc iunilor dreptului civil se realizeaz prin proces, n timp ce sanc iunile dreptului constitu ional ex. suspendarea din func ie nu presupune existen a unui proces. Dreptul civil i dreptul administrativ Dreptul administrativ este ramura care reglementeaz raporturile sociale n scute n cadrul administra iei publice. De remarcat sunt urm toarele aspecte: n dreptul civil predomin raporturile patrimoniale, n timp ce, n dreptul administrativ predomin raporturile nepatrimoniale; n raporturile de drept civil p r ile sunt pe pozi ia de egalitate juridic , n timp ce, n raporturile de drept administrativ, p r ile sunt pe pozi ii de subordonare. n raporturile de drept administrativ este necesar ca m car un subiect s fie organ al administra iei publice, n timp ce, n raporturile de drept civil subiec ii trebuie s aib simpla calitate de persoan fizic sau persoan juridic ; n dreptul civil predomin normele dispozitive, n timp ce, n dreptul administrativ predomin normele imperative; dreptul administrativ are sanc iuni specifice: amenda contraven ional , confiscarea; Delimitarea dreptului civil de dreptul administrativ prezint o mare importan n cazurile n care ncheierea unui act juridic civil este precedat de emiterea unui act administrativ , de exemplu, autoriza ia. Dreptul civil i dreptul financiar

Dreptul financiar este ramura de drept care reglementeaz raporturile sociale care iau na tere n procesul constituirii i folosirii sumelor din bugetul de stat. De men ionat sunt urm toarele: - dreptul civil folose te metoda egalit ii juridice a p r ilor, n timp ce dreptului financiar i este specific metoda subordon rii p r ilor; - subiectele raportului juridic civil pot avea simpla calitate de persoan fizic sau persoan juridic , iar n cazul raportului juridic financiar cel pu in unul dintre subiecte trebuie s fie organ al statului; - majoritatea normelor de drept civil au caracter dispozitiv, iar majoritatea normelor de drept financiar au caracter imperativ; - dac dreptul civil reglementeaz rela iile b ne ti dintre persoane fizice i juridice, dreptul financiar, prin normele sale, reglementeaz rela iile b ne ti de constituire i folosire a sumelor de la bugetul de stat; - dreptul financiar are sanc iuni proprii , de exemplu, majorarea pentru ntrziere n plata impozitelor. Dreptul civil i dreptul comercial Dreptul comercial este ramura de drept care reglementeaz raporturile care se nasc n urma activit ii comerciale interne dintre comercian i. Din ncercarea de delimitare a acestor ramuri de drept au reie it mai multe asem n ri i deosebiri, astfel: att dreptul civil ct i cel comercial con in raporturi patrimoniale i raporturi nepatrimoniale, deosebirea rezultnd din faptul c raporturile nepatrimoniale din dreptul comercial sunt mai pu ine n compara ie cu cele din dreptul civil. contractul propriu ambelor ramuri de drept este reglementat n mod diferit de normele juridice ale acestor dou ramuri; metoda de reglementare este egalitatea juridic a p r ilor, att n dreptul comercial ct i dreptul civil; n ambele ramuri de drept exist subiecte individuale i colective, dar n dreptul comercial este necesar ca cel pu in una dintre p r i s aib calitatea de comerciant; o alt diferen const n sanc iunea r spunderii, n sensul c exist deosebiri de regim juridic ntre r spunderea civil i r spunderea comercial . Dreptul civil i dreptul muncii Dreptul muncii este ramura care reglementeaz raporturile rezultate din contractul individual de munc i de contractele conexe. ntre aceste dou ramuri de drept exist att asem n ri ct i deosebiri: ambele ramuri de drept au ca obiect raporturi patrimoniale i raporturi personal nepatrimoniale; n dreptul civil p r ile se afl pe pozi ii de egalitate juridic , n timp ce n dreptul muncii, aceast pozi ie de egalitate juridic o ntlnim doar la ncheierea contractului de munc , dup ncheierea contractului intervenind o subordonare a salariatului fa de angajator; dreptului civil i este caracteristic r spunderea civil , n timp ce n dreptul muncii exist , potrivit Legii nr. 53 / 2003, att r spundere civil ct i r spundere disciplinar ; dreptul civil con ine n majoritate norme dispozitive, iar dreptul muncii con ine, n cea mai mare parte, norme imperative;

aria subiectelor n dreptul muncii este mai restrns dect n dreptul civil (spre exemplu, minorul sub 14 ani). Dreptul civil i dreptul familiei Dreptul familiei reglementeaz acele raporturi care izvor sc din c s torie, rudenie, adop ie precum i raporturile asimilate de lege cu cele de familie. ntre aceste ramuri de drept exist att asem n ri ct i deosebiri, dup cum urmeaz : n ambele ramuri de drept exist se pune accent pe egalitatea juridic dintre p r i; ambele ramuri de drept au ca obiect de reglementare raporturi patrimoniale i nepatrimoniale, ns n dreptul civil, preponderente sunt raporturile patrimoniale, n timp ce n dreptul familiei, dominante sunt raporturile nepatrimoniale. n dreptul civil, dominante sunt normele dispozitive, iar n dreptul familiei predomin normele imperative; ambele ramuri de drept au sanc iuni specifice (ex. dreptul familiei are ca sanc iune specific dec derea din drepturile p rinte ti). Dreptul civil i dreptul procesual civil Dreptul procesual civil reprezint totalitatea normelor juridice care reglementeaz modul de desf urare a activit ii judiciare n scopul solu ion rii litigiilor civile . Dreptul procesual civil reprezint latura sanc ionatoare a dreptului civil, normele dreptului civil fiind ap rate i aduse la ndeplinire prin for a coercitiv a statului. Dreptul civil i dreptul interna ional privat Ramura dreptului interna ional privat reglementeaz acelea i raporturi sociale. Deosebirea dintre aceste dou ramuri const n faptul c raportul de drept interna ional privat se caracterizeaz prin existen a unui element de extraneitate (ex. cet enia str in ) care face s fie incidente cel pu in dou sisteme de drept. n aceast situa ie, norma de drept interna ional privat va indica legea aplicabil raportului juridic cu element de extraneitate. CAPITOLUL II NORMELE DE DREPT CIVIL 2.1. Izvoarele dreptului civil 2.1.1. No iune Izvoarele de drept civil sunt forme specifice de exprimare a normelor de drept civil. n literatura juridic se consider c no iunea de izvor de drept are dou sensuri: unul material i unul formal . Prin izvor, n sens material, se n eleg condi iile materiale de existen care guverneaz normele dreptului civil romn. Prin izvor, n sens formal, se n eleg formele specifice de exprimare a dreptului civil romn. Sensul care trebuie re inut este cel formal deoarece, dup apari ia legii ca atare, urmeaz a fi avute n vedere i condi iile care i-au dat na tere. 2.1.2. Formele de exprimare a izvoarelor dreptului civil

Izvoarele dreptului sunt forme specifice de exprimare a normelor juridice. No iunea de lege poate fi definit n sens larg (lato sensu) sau n sens restrns (stricto sensu). n sens larg, no iunea de lege se refer la toate actele normative a c ror respectare este asigurat prin for a de constrngere a statului. n sens strict, no iunea de lege cuprinde doar actele care sunt emise de puterea legislative a rii: Adunarea Deputa ilor i Senatul. De aici, reiese faptul c legile se mpart n legi fundamentale i legi ordinare. Un rol suprem n ierarhia izvoarelor dreptului n general i, implicit, a dreptului civil, l are Constitu ia, fiind considerat legea fundamental a rii. n func ie de organul de stat de la care eman i de natura lor, se disting urm toarele categorii de acte normative, ce pot constitui izvoare ale dreptului civil: Constitu ia, legile (att cele constitu ionale ct i legile organice i legile ordinare), ordonan ele Guvernului (inclusiv ordonan ele de urgen ), hot rrile Guvernului, ordinele, instruc iunile i regulamentele conduc torilor organelor centrale ale administra iei de stat, actele normative emise de autorit ile administra iei publice locale, acte normative anterioare anului 1990 (legi, decrete, hot rri ale Consiliului de Mini tri, ordine i instruc iuni) dac acestea sunt n vigoare, reglement ri interna ionale (conven ii, pacte, acorduri etc.) la care Romnia este parte prin ratificare i care au devenit astfel parte integrant a dreptului nostru intern . De asemenea, contractele colective de munc constituie izvoare de drept doar n materia raporturilor de munc ntemeiat pe contracte individuale de munc .

2.1.3. Acte normative n vigoare, care sunt izvoare de drept civil A. Legile

Legea este adoptat de Parlament puterea legiuitoare a rii. Legea se clasific n: - legea fundamental (Constitu ia, care st la baza tuturor celorlalte legi); - legea constitu ional (spre exemplu Legea de revizuire a Constitu iei, publicat n Monitorul Oficial, partea nr. 669 din 22 septembrie 2003); - legea organic (adoptat cu votul a dou treimi din num rul membrilor Parlamentului, n domenii stabilite prin Constitu ie); - legea ordinar (adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezen i, n celelalte domenii). a. Constitu ia

Reprezint principalul izvor de drept constitu ional, dar i un izvor important pentru dreptul civil, datorit urm toarelor considerente: unele din drepturile fundamentale ale cet enilor sunt, n acela i timp, drepturi subiective civile, care au ca titular persoana fizic ; principiile fundamentale ale dreptului civil au ca izvor primar todele constitu ionale; normele constitu ionale care reglementeaz organele statului intereseaz dreptul civil sub aspectul regimului persoanelor juridice romne . b. Codul Civil romn A fost adoptat n 1864 i a intrat n vigoare la 1 decembrie 1865, formulat dup modelul Codului Civil francez, de la 1804 (numit i Codul Napoleon). Codul Civil romn este
8

principalul izvor de drept civil, deoarece guverneaz n cuprinsul s u majoritatea normelor acestei ramuri de drept. Pentru a se realiza o armonizare a prevederilor cuprinse n Codul Civil realit ile social-economice, a fost necesar modificarea, completarea sau abrogarea anumitor dispozi ii din cod. c. Alte legi civile

Codul comercial de la 1887; Codul familiei, care reglementeaz rela ii ce intr n obiectul dreptului civil (spre exemplu, capacitatea civil a persoanei fizice, Legea privind raporturile de drept interna ional privat, nr. 105 / 1992, legea arend rii, nr.16 / 1994; legea privind dreptul de autor i drepturile conexe, nr. 8 / 1996, legea cu privire la actele de stare civil , nr. 119 / 1996, legea privind societ ile comerciale, nr. 31 / 1990, republicat n 1998 etc. B. Decretele legi

Decretul lege nr. 66 / 1990, privind organizarea i func ionarea coopera iei me te ug re ti; Decretul lege nr. 61 / 1990, privind vnzarea de locuin e constituite din fondul statului c tre popula ie; Decretul lege nr. 100 / 1990, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. C. Decretele

Cu titlu de exemplu, men ion m: Decretul nr. 31 / 1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; Decretul nr. 167 / 1958 privitor la prescrip ia extinctiv ; O parte din aceste decrete urmeaz a fi nlocuite, ntruct unele din dispozi iile lor contravin Constitu iei. D. Hot rrile i Ordonan ele Guvernului Romniei

Hot rrile se emit pe baza i n vederea execut rii legilor; sunt subordonate legilor aflate n vigoare i cu scopul de a asigura aplicarea lor. Ordonan ele se emit n temeiul unei legi speciale de abilitare. n limitele i n condi iile prev zute de acestea (spre exemplu, Ordonan a de Urgen nr. 25 / 1997 cu privire la regimul juridic al adop iei cu modific rile ulterioare. E. Alte acte normative ca izvoare de drept civil

Sunt emise de conduc torii organelor centrale ale administra iei de stat i acte normative adoptate de organele executive, dac acestea au caracter normativ i reglementeaz rela ii sociale care intr n obiectul dreptului civil. Exist de asemenea i alte acte normative care au o denumire special : Statut- Regulament, Contract Cadru, Contract tip, Standard, Norme, toate acestea fiind legi, hot rri ale guvernului sau instruc iuni ale mini trilor. 2.1.4. Problema altor izvoare de drept civil n literatura de specialitate s-a pus problema ncadr rii n categoria izvoarelor de drept a obiceiului, moralei, jurispruden ei, doctrinei.
9

Obiceiul constituie o practic ndelungat , nr d cinat i continu , pe care cei ce o aplic o consider obligatorie. Prin el nsu i, obiceiul nu constituie izvor al dreptului civil, ci numai n m sura n care se integreaz n ipotezele i dispozi iile normelor juridice civile, prin trimiterea expres f cut n cuprinsul unui act normativ . Nici practicii judiciare nu i se poate recunoa te valoarea unui izvor de drept deoarece judec torii se supun legii i hot r sc dup interna lor convingere, ace tia aplicnd normele de drept, dar neputndu-le crea sau nlocui cu alte norme, prin hot rrile lor . Exist , totu i, cazuri n care s-ar putea recunoa te jurispruden ei, cel pu in n fapt, calitatea de izvor de drept. Astfel, potrivit art. 145 alin. 4 din Constitu ie, de la data public rii deciziile Cur ii Constitu ionale sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor. Art. 25 din Legea nr. 47 / 1992 reia aceast dispozi ie i pentru deciziile prin care se solu ioneaz excep iile de neconstitu ionalitate a unei legi sau ordonan e. n concluzie, cnd Curtea Constitu ional admite excep ia de neconstitu ionalitate, decizia respectiv va juca rol de izvor de drept, deoarece n solu ionarea unor litigii ulterioare, judec torii nu vor mai putea aplica textul declarat neconstitu ional. Doctrina (literatura juridic ) nu constituie izvor de drept civil. Aceasta are un rol creator. n alte sisteme de drept, obiceiul i practica judiciar sunt recunoscute ca fiind izvoare de drept (spre exemplu, SUA, Marea Britanie). n sistemele de drept islamice coranul constituie izvor de drept. 2.2. Clasificarea normelor de drept civil Normele de drept civil pot fi clasificate dup mai multe criterii, astfel: a) Dup posibilitatea p r ilor de a deroga sau nu de la ele, normele de drept civil se clasific n norme dispozitive i norme imperative . Normele de drept civil dispozitive suplinesc sau chiar interpreteaz voin a neexprimat sau insuficient exprimat a subiectelor de drept civil. Acestea permit derogarea de la dispozi iile pe care le con ine. Normele dispozitive se subclasific n norme permisive i norme supletive. Normele dispozitive permisive dau posibilitatea subiectelor de drept s aib a anumit conduit . Un exemplu de astfel de norm l constituie dispozi iile art. 1587 din Codul Civil, potrivit c ruia se pot stipula dobnzi de bani, de producte sau de alte lucruri mobile. Normele dispozitive supletive stabilesc o anumit conduit pentru p r i, care este obligatorie doar dac p r ile nu au prev zut o alt conduit . Cu titlu de exemplu, amintim: dispozi iile art. 1305 din Codul Civil, potrivit c ruia spezele vnz rii sunt n sarcina cump r torului, n lips de stipula ie contrarie, art. 1615 din Codul Civil, conform c ruia restitu iunea trebuie s se fac , dac prin contract nu se arat locul, acolo unde se afl lucrul depozitat. Normele de drept imperative se subclasific n norme onerative i norme prohibitive. Normele imperative onerative oblig p r ile la o anumit conduit , ex. art. 1772 din Codul Civil, conform c ruia ipoteca conven ional nu va fi constituit dect prin act autentic. Normele imperative prohibitive interzic n mod expres p r ilor s aib o anumit conduit , ex. art. 1513 din Codul Civil prevede c este nul contractul prin care un asociat i stipuleaz totalitatea c tigurilor. Asemenea, nul este conven ia prin care s-a stipulat ca unul sau mai mul i asocia i s fie scuti i de a participa la pierdere. b) Dup natura interesului ocrotit de norma civil , distingem ntre normele juridice civile de ordine public i normele juridice civile de ordine privat . Norma juridic civil de ordine public este acea norm care ocrote te un interes general public. Avnd n vedere faptul c normele de ordine public ocrotesc un interes general

10

public, acestea sunt i norme imperative. Nu este obligatoriu ca toate normele de drept civil imperative s fie i norme de ordine public . Norma juridic civil de ordine privat urm re te ocrotirea unui interes individual. Normele juridice civile de ordine nu sunt ntotdeauna i norme dispozitive, dar normele dispozitive sunt ntotdeauna i norme de ordine privat . c) Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de drept civil se mpart n: norme juridice civile generale i norme juridice civile speciale. Normele de drept civil generale se aplic n toate cazurile i orice materie, dac o alt norm nu prevede altfel. Normele de drept civil speciale se aplic doar n cazurile expres stabilite de lege. De aici rezult faptul c normele generale constituie situa ia de drept comun, n timp ce normele speciale constituie excep ia, norma special aplicndu-se cu prioritate fa de norma general , f r a se lua n considerare faptul c norma special este mai veche dect norma general Datorit faptului c derog de la dreptul comun, norma special este de strict interpretare i aplicare, neputnd fi aplicat prin analogie la situa ii pentru care norma special nu face referire, acestea fiindu-le aplicabile dispozi iile din normele generale. 2.3. Aplicarea legii civile 2.3.1. Aplicarea legii civile n timp 1. Preciz ri prealabile Ca orice lege i legea civil ac ioneaz simultan sub trei aspecte: 1) pe o anumit durat aplicare legii civile n timp; 2) pe un anumit teritoriu aplicare legii civile n spa iu; 3) cu privire la anumite subiecte, care sunt destinatarii legii aplicarea legii civile asupra persoanelor. Privite global, legile civile : 1) se succed din punct de vedere al timpului; 2) coexist din punct de vedere teritorial; 3) au determinate categoriile de subiecte la care se aplic . Legea se public n Monitorul Oficial al Romniei i intr n vigoare la trei zile de la data public rii ei sau de la o dat ulterioar prev zut n textul ei (Art. 78 din Constitu ie). Ie irea din vigoare a legii se produce prin abrogarea ei, care poate fi: - expres , atunci cnd, n noua lege care apare, se prevede expres c legea veche este abrogat sau atunci cnd se prevede c dispozi iile contrare legii noi se abrog sau prin simplul fapt c dispozi iile legii mai vechi contravin noi legi. - implicit , adic prin ajungere la termen, n noua lege, precizndu-se data la care ea iese din vigoare. Desuetudinea nu poate fi privit ca mod de ie ire din vigoare a legii. A. Principii i excep ii privind ac iunea legii civile n timp

n aplicarea legilor civile n timp trebuie s se in cont de dou principii care se suprapun i se completeaz reciproc: principiul neretroactivit ii legii civile noi; principiul aplic rii imediate a legii civile noi. Principiul neretroactivit ii legii civile este regula conform c reia o lege civil se aplic doar acelor situa ii care se ivesc n practic dup adoptarea ei. Potrivit acestui principiu, legea nu se aplic i situa iilor anterioare adopt rii ei, n conformitate cu prevederile art. 1 din Codul Civil: Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactiv i cu prevederile art.
11

15 alin. 2 din Constitu ia Romniei: Legea dispune numai pentru viitor, cu excep ia legii penale sau contraven ionale mai favorabile. Principiul aplic rii imediate a legii civile noi este regula de drept conform c reia, de ndat ce a fost adoptat , legea nou se aplic tuturor situa iilor ivite, intrarea ei n vigoare nl turnd aplicare legii vechi. Excep iile de la principiile aplic rii legii civile n timp - retroactivitatea legii civile noi; potrivit acestei excep ii, legea civil nou poate fi aplicat unor situa ii juridice ap rute anterior adopt rii ei. Aceast excep ie poate fi aplicat doar dac este consacrat expres n legea nou . n prezent, este discutabil admisibilitatea excep iei . - ultra activitatea (supravie uirea) legii civile vechi, ceea ce nseamn aplicarea legii civile vechi n situa ii determinate, de i a intrat n vigoare o nou lege civil . Ra ionamentul pentru care a fost admis aceast excep ie este urm torul: unele situa ii juridice s fie guvernate de legea aplicabil n momentul constituirii, modific rii sau stingerii lor. Supravie uirea legii vechi trebuie consacrat n mod expres de lege. 2.3.2. Aplicarea legii civile n spa iu B. Reguli i excep ii privind aplicarea n spa iu a legii civile

Aplicarea legii civile n spa iu trebuie privit att sub aspect intern, ct i sub aspect teritorial. Aspectul intern vizeaz situa ia raporturilor civile stabilite pe teritoriul Romniei, ntre subiectele de drept civil de cet enie sau dup caz, de na ionalitate romn , i se rezolv , inndu-se cont de urm toarea regul : actele normative civile care eman de la organele centrale de stat se aplic pe ntreg teritoriul rii, iar reglement rile civile care provin de la un organ de stat local se aplic doar pe teritoriul respectivei unit i administrativ - teritoriale . Aspectul interna ional se refer la raporturile civile cu element de extraneitate, raporturi care se rezolv de normele conflictuale ale dreptului interna ional privat. Aceste norme se reg sesc n legea nr. 105 / 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat. Reguli de drept interna ional privat au fost con inute i n art. 2 al Codului civil, abrogat prin legea nr. 105 / 1992: imobilele sunt supuse legilor rii pe teritoriul c reia se afl lex rei sitae; starea civil i capacitatea civil ale persoanei fizice sunt supuse legii cet eniei lex personalis este lex patriae, iar capacitatea persoanei juridice este supus legii na ionalit ii, determinate de sediul ei; forma actului juridic este crmuit de legea locului unde se ncheie locus regit actum.

2.3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor

12

A. Categorii de legi civile care se aplic din punct de vedere al subiectelor de drept civil c rora se aplic Destinatarii legii civile sunt persoanele fizice i persoanele juridice, ca subiecte de drept civil. Din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplic , legile civile pot fi mp r ite n trei categorii: - legi civile cu voca ie general de aplicare, adic cele aplicabile att persoanelor fizice ct i persoanelor juridice. De exemplu, art. 998 din Codul Civil , care reglementeaz r spunderea civil delictual pentru fapta proprie; Decretul nr. 31 / 1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice etc.; - legi civile cu voca ia aplic rii numai persoanelor fizice. De exemplu, Codul familiei, Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele de stare civil etc.; - legi civile cu voca ia aplic rii numai persoanelor juridice, de exemplu, art. 39 din Decretul nr. 31 / 1954, care reglementeaz stabilirea sediului, Legea nr. 31 / 1990 privind societ ile comerciale; 2.4. Interpretarea legii civile 2.4.1. Defini ia, necesitatea i clasificarea interpret rii legii civile A. Defini ia interpret rii legii civile

Prin interpretarea legii civile se n elege opera iunea logico-ra ional de l murire, explicare a con inutului i sensului normelor de drept civil, n scopul justei aplic ri, prin corecta ncadrare a diferitelor situa ii din via a practic n ipotezele ce le con in. Scopul interpret rii legii civile const n determinarea sferei situa iilor de fapt concrete la care norma civil face referire, precum i asigurarea corectei aplic ri a acelei norme, iar con inutul interpret rii const n explicarea sensului voin ei legiuitorului, exprimat ntr-o anumit norm de drept civil. B. Necesitatea interpret rii legii civile

n primul rnd, orict de bun ar fi o lege n momentul adopt rii ei, aceasta este dep it la un moment dat de dinamica vie ii, prin apari ia unor situa ii care nu au fost avute n vedere la data adopt rii ei. Astfel, se pune problema de a ti dac situa ia nou ivit poate fi sau nu ncadrat ntr-o anumit norm de drept civil, rezolvarea problemei solicitnd stabilirea sensului i n elesului acelei norme judiciare. n al doilea rnd, interpretarea normelor de drept civil este necesar i datorit formul rilor generale pe care legiuitorul le folose te n redactarea textelor de lege, aceasta pentru a nu sc pa nereglementate anumite situa ii din practic . n al treilea rnd, termenii, cuvintele sau expresiile folosite de legiuitor nu apar in ntotdeauna vorbirii obi nuite, fiind necesar astfel, o explicare a acestora, pentru corecta n elegere a normei juridice. n fine, interpretarea este necesar datorit formul rii neclare, imprecise ambigue a normei juridice.

C.

Clasificarea interpret rii legii civile


13

n clasificarea interpret rii legii civile de ine seama de urm toarele criterii de clasificare: n func ie de for a sa, obligatorie sau neobligatorie, se distinge ntre interpretarea oficial a legii civile i interpretarea neoficial . n func ie de rezultatul interpret rii, se deosebe te ntre: interpretarea literal , interpretarea extensiv i interpretarea restrictiv . Dup metoda de interpretare folosit , distingem: interpretarea gramatical , interpretarea sistematic , interpretarea istorico-teleologic i interpretarea logic . 2.4.2. Interpretarea oficial i interpretarea neoficial a normelor dreptului civil

Prin interpretarea oficial n elegem acea interpretare f cut de un organ de stat apar innd puterii legislative, executive sau judec tore ti, n exercitarea atribu iilor ce-i revin, potrivit legii. Interpretarea oficial se subclasific n: interpretarea oficial autentic i interpretarea oficial jurisdic ional . Interpretarea oficial autentic provine de la organul de stat care a editat actul normativ supus interpret rii. Aceast interpretare se concretizeaz n norme interpretative care pot fi generale sau abstracte. Spre exemplu, un articol de lege este interpretat printr-o lege care eman de la Parlamentul Romniei. Tot autentic este i interpretarea ce provine de la un organ ob tesc investit de lege cu prerogativa reglement rii anumitor rela ii, la care particip organiza ii ob te ti din sistemul s u organizatoric. Interpretarea oficial autentic are caracter general obligatoriu, ca nsu i actul normativ interpretat. Interpretarea oficial jurisdic ional este dat de organele de jurisdic ie (instan de judecat sau alt organ care potrivit legii are i atribu ii jurisdic ionale). Aceast interpretare este obligatorie doar n cazul solu ionat prin hot rrea judec toreasc definitiv , intrat n puterea lucrului judecat. n sistemul de drept romnesc, precedentul judiciar nu este izvor de drept civil distinct. Este neoficial interpretarea care se d legii civile n literatura de specialitate, de c tre avocat n pledoariile sale n fa a instan ei de judecat , aceasta neavnd putere juridic obligatorie. 2.4.3. Interpretarea literal , extensiv i restrictiv

Interpretarea este literal , cnd ntre formularea textului legal interpretat i cazurile din practic ce se ncadreaz n ipoteza sa exist concordan , nefiind motive, prin urmare, nici de a extinde i nici de a restrnge aplicarea dispozi iei n cauz . Interpretarea este extensiv dac ntre formularea textului legal interpretat i cazurile din practic la care acesta se aplic nu exist concordan , fiind necesar ca textul s fie extins i asupra unor cazuri care nu se ncadreaz n formularea textului. Interpretarea este restrictiv dac formularea unui text legal i cazurile din practic la care acesta se aplic , exist neconcordan , n sensul c formularea este prea larg fa de ipotezele care se pot ncadra n text.

2.4.4. Interpretarea gramatical , sistematic

i istorico-teleologic

14

Prin interpretarea gramatical se urm re te l murirea n elesului unei dispozi ii legale civile prin aplicarea regulilor gramaticii, innd seama de sintaxa i morfologia propozi iei sau frazei, de semantica termenilor utiliza i n textul interpretat, de semnele de punctua ie. Prin interpretarea sistematic se urm re te l murirea n elesului unei norme juridice, innduse cont de leg turile sale cu alte norme juridice, fie din acela i act normativ, fie din alt act normativ. Interpretarea sistematic a legii civile este frecvent ntlnit n practic , mai ales n ce prive te determinarea domeniului de aplicare a unei dispozi ii, plecnd de la calificarea ei ca norm general ori norm special , prin respectarea urm toarelor dou reguli: - norma general nu derog de la norma special : generalia specialibus non derogant; - norma special derog de la norma general : generalia specialibus derogant; De aici rezult faptul c norma general reprezint regula, iar norma special constituie excep ia. Prin interpretarea istorico-teleologic se stabile te sensul unei dispozi ii legale, inndu-se seama de finalitatea urm rit de legiuitor la adoptarea actului normativ din care face parte acea dispozi ie, ntr-un context istoric dat. 2.4.5. Interpretarea logic a legii civile A. Reguli de interpretare logic a normelor de drept civil

Prin interpretarea logic se realizeaz l murirea sensului unei norme juridice pe baza legilor logicii formale. n doctrin i n practic se re in trei reguli de interpretare logic : 1) Excep ia este de strict interpretare i aplicare exceptio est strictissimae interpretationis. Conform acestei reguli, ori de cte ori o norm juridic instituie o excep ie de la regul , aceast excep ie nu poate fi extins la alte situa ii pe care acea norm juridic nu le prevede. Pe baza acestei reguli de interpretare logic , se ajunge la ceea ce am ar tat c este interpretare restrictiv , n general, sunt supuse acestei interpret ri: textele legale care con in enumer ri limitative; textele legale care instituie prezum ii legale; textele care con in o excep ie. 2) Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie s disting . Aceast regul se exprim prin adagiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus . Se ine seama de faptul c unei formul ri generale a textului legal, trebuie s -i corespund o aplicare a sa tot general , f r a introduce distinc ii pe care legea nu le con ine. 3) Legea civil trebuie interpretat n sensul aplic rii ei, iar nu n sensul neaplic rii actus interpretandus est potius ut valeat, quam ut pereat . Aceast regul de interpretare este con inut n dispozi iile art. 978 din Codul Civil pentru interpretarea conven iilor, dar pentru identitatea de ra iune, ea este extins i la interpretarea normei de drept civil.

B.

Argumente de interpretare logic

Pe lng aceste reguli de interpretare sunt folosite i argumentele de interpretare logic , astfel: 1) Argumentul per a contrario. Conform acestui argument, atunci cnd se afirm ceva, se neag contrariul qui dicit de uno, negat de altero.
15

Valoarea practic a acestui argument de interpretare logic este relativ , acesta trebuind s fie utilizat cu o oarecare circumspec ie deoarece nu tot ce este interzis expres, este permis ntotdeauna . 2) Argumentul a fortiori (cu att mai mult). n baza acestui argument se ajunge la extinderea aplic rii unei norme juridice editat pentru o anumit situa ie, la un caz nereglementat expres, deoarece situa iile care au fost avute n vedere la edictarea acelei norme se reg sesc i mai evident n cazul dat. 3) Argumentul de analogie Acest argument are n vedere faptul c unde exist acela i ra iuni, trebuie aplicat aceea i lege, aceea i solu ie ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet sau ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet ori mai simplu, ubi eadem ratio ibi eadem solutio. n practic , acest argument este folosit pentru rezolvarea lacunelor legii, fiind aplicate prin analogie normele de drept civil edictate pentru cazuri asem n toare. Ra ionamentul acestui argument const n faptul c aceea i cauz trebuie s produc acela i efect. n situa iile n care urmeaz s se foloseasc metode a analogiei trebuie avute n vedere att asem n rile ct i deosebirile dintre situa ia reglementat expres de lege i situa ia neprev zut de lege, dar c reia urmeaz s i se aplice acela i text de lege. 4) Argumentul reducerii la absurd reductio ad absurdum Din aplicarea acestui argument rezult c o anumit solu ie este admisibil ra ional, deoarece alt solu ie contrar ar fi inadmisibil , de neacceptat, absurd . La acest argument apeleaz literatura de specialitate, n solu ionarea problemelor controversate. Pe lng argumentele de interpretare logic men ionate, sunt folosite i alte argumente de o valoare cel pu in discutabil precum: argumentul ad populum (care se ntemeiaz pe mprejurarea c exist un acord al majorit ii); argumentul ad hominem (care se refer la calit ile persoanei care a formulat o anumit opinie); argumentul ex silentio (potrivit c ruia, dac un lucru nu a fost negat de nimeni, nseamn c acel lucru este afirmat); argumentul ad ignorantiam (care se bazeaz pe imposibilitatea de a dovedi contrariul) etc. CAPITOLUL III RAPORTUL JURIDIC CIVIL 3.1. No iune, caractere i structur 3.1.1. No iunea raportului juridic civil No iunea de raport juridic civil urmeaz a fi formulat plecnd de la defini ia dat raportului juridic n general. Raportul juridic, n general, reprezint o rela ie social reglementat de o norm juridic . Avnd n vedere defini ia dat raportului juridic n general, vom re ine c raportul juridic civil reprezint o rela ie social patrimonial sau personal nepatrimonial , stabilit ntre subiectul de drept juridice te egale i reglementate printr-o norm juridic specific de drept civil, spre exemplu, raporturile de proprietate, raporturile contractuale, raporturile izvorte din s vr irea de fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, raporturile succesorale. 3.1.2. Caracterele raportului juridic civil a) Raportul juridic civil este un raport social

16

Prin caracterul social al raportului juridic civil se n elege c este un raport juridic care se stabile te ntre oameni, aceasta n sensul c normele juridice civile reglementeaz rela iile dintre oameni privi i individual ca persoane fizice sau organiza i n colective ca persoane juridice. b) Raportul juridic civil are caracter voli ional Caracterul voli ional al raportului juridic civil implic dou aspecte: primul c iau na tere pe baza unei norme juridice care exprim voin a i autoritatea de a elabora norme juridice ale puterii legislative, iar cel de-al doilea c , de regul , aceste raporturi juridice iau na tere pe baza manifest rii de voin a subiectelor sale sau a cel pu in unuia dintre ele, n cazul actelor juridice unilaterale. c) Raportul juridic civil are la baz pozi ia de egalitate a subiectelor sale Pozi ia de egalitate a subiectelor constituie un caracter specific raporturilor juridice de drept civil, pe cnd n celelalte raporturi, cum ar fi: raportul de drept administrativ sau drept financiar, unul dintre subiecte se afl ntr-o pozi ie de subordonare fa de cel lalt subiect. Re inem deci c pozi ia de egalitate a subiectelor raporturilor juridice civile se relev prin aceea c sunt subordonate unul fa de cel lalt i c aceste raporturi iau na tere, se modific sau se sting prin voin a lor liber i n mod egal manifestat . 3.1.3. Structura raportului juridic civil Raportul juridic civil are ca elemente constitutive: p r ile, con inutul i obiectul. - P r ile sau subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice sau juridice n calitate de titular de drepturi subiective civile i obliga ii civile. - Con inutul raportului juridic este alc tuit din totalitatea drepturilor subiective i a obliga iilor civile pe care le au p r ile. - Obiectul raportului juridic civil const n ac iunile sau inac iunile la care sunt ndrituite p r ile sau pe care acestea sunt inute s le respecte. Pentru a ne afla n prezen a unui raport juridic civil trebuie ntrunite cumulativ aceste elemente. 3.2. P r ile raportului juridic civil 3.2.1. Defini ia subiectelor de drept civil Prin no iunea de subiecte ale raportului juridic civil urmeaz s n eleag persoanele fizice sau juridice care au calitatea de a fi titulare de drepturi i obliga ii civile care constituie con inutul acestor raporturi. innd seama de prevederile Decretului nr. 31 / 1954 vom defini persoana fizic i persoana juridic astfel: Persoana fizic este subiectul individual de drept, omul privit ca titular de drepturi subiective civile i obliga ii civile. Persoana juridic este subiectul colectiv de drept, entitatea care, ndeplinind condi iile prev zute de lege, este titular de drepturi i obliga ii. Persoana care dobnde te drepturile civile subiective ce intr n con inutul raportului juridic civil poart denumirea de subiect activ, iar persoana c reia i revin obliga iile civile corelative, poart denumirea de subiect pasiv. 3.2.2. Categoriile subiectelor de drept civil Exist dou mari categorii de subiecte de drept civil: - Subiecte individuale n aceast categorie intr persoanele fizice;
17

- Subiecte colective n aceast categorie intr persoanele juridice. Aceste dou mari categorii se subclasific dup cum urmeaz : Din categoria persoanelor fizice fac parte: - minorii sub 14 ani, care sunt persoane fizice lipsite de capacitatea de exerci iu; - minorii ntre 14 i 18 ani, care sunt persoane fizice cu capacitate de exerci iu restrns ; - majorii (persoane fizice cu vrsta peste 18 ani), care au capacitate de exerci iu; Dup criteriul cet eniei, ntlnim urm toarele categorii de persoane fizice: persoane fizice care au cet enie romn ; persoane fizice care au cet enie str in . n aceast categorie sunt incluse i persoanele care nu au cet enie (apatrizii), precum i persoanele care au dubl cet enie, dintre care nici una nu este romn ; Din categoria persoanelor juridice fac parte: persoane juridice particulare sau private; persoane juridice cooperatiste sau ob te ti; persoane juridice mixte; persoane juridice de stat. Dup criteriul na ionalit ii, deosebim: persoane juridice care au na ionalitate romn ; persoane juridice care au na ionalitate str in .

3.2.3. Determinarea, pluralitatea i schimbarea subiectelor raportului juridic civil A. Determinarea subiectelor raportului juridic civil

Determinarea subiectelor raportului juridic civil presupune cunoa terea p r ilor raportului respectiv. Aceast determinare se realizeaz n mod diferit, dup cum este vorba despre raporturi care au n con inutul lor drepturi absolute i raporturi care con in drepturi relative . n cazul raporturilor civile care au n con inutul lor drepturi absolute, este cunoscut sau determinat numai subiectul activ, care este nsu i titularul dreptului subiectiv activ, care este nsu i titularul dreptului subiectiv civil, subiectul pasiv fiind nedeterminat, alc tuit din toate celelalte subiecte de drept. n cazul raporturilor civile care au n con inutul lor drepturi relative, este determinat att subiectul activ (creditorul) ct i subiectul pasiv (debitorul). B. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil

De cele mai multe ori, raportul juridic civil se stabile te ntre o persoan ca subiect activ i o alt persoan ca subiect pasiv. Exist ns i situa ii n care raportul juridic civil este stabilit ntre mai multe persoane, fie n calitate de subiecte active, fie n calitate de subiecte pasive. n cazul raporturilor juridice civile nepatrimoniale, subiectul pasiv, fiind determinat, este constituit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil, cu excep ia subiectului activ. Pluralitatea activ este mai rar , ntlnindu-se totu i n raporturile patrimoniale ce decurg din crea ia intelectual , prezentndu-se sub forma coautoratului . n cazul raporturilor juridice civile nepatrimoniale se va ine seama de con inutul acestora: drepturi reale sau drepturi de crean .
18

n cazul drepturilor reale avnd n con inut dreptul de proprietate, subiectul pasiv este nedeterminat, fiind alc tuit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil, cu excep ia titularului dreptului de proprietate. Subiectul activ este determinat, putnd fi o persoan , dac este vorba despre proprietatea exclusiv sau mai multe persoane, dac este vorba de proprietatea comun . Proprietatea comun mbrac urm toarele forme: - coproprietatea este proprietatea pe cote p r i care are ca obiect un bun individual determinat. Fiecare coproprietar i cunoa te cota ideal din dreptul de proprietate, dar nu are o parte determinat din bunul privit n materialitatea lui; - indiviziunea este proprietatea pe cote p r i care are ca obiect o universalitate juridic . Astfel, fiecare coindivizar i cunoa te cota parte ideal i abstract din dreptul de proprietate, dar nu are un anumit bun sau anumite bunuri pe care s le de in n exclusivitate. ntre coproprietar i indiviziune se face deosebirea innd seama de obiectul dreptului de proprietate: coproprietatea prive te un bun individual, n timp ce indiviziunea presupune o universalitate juridic . - dev lm ia este acea form a propriet ii comune, caracterizat prin faptul c partea fiec rui proprietar comun nu este determinat , bunul apar innd proprietarilor comuni f r cote p r i. Aceast form de proprietate este specific so ilor. n toate cele trei cazuri, proprietatea comun nceteaz prin mp r ire sau partaj, cu excep ia cazurilor de proprietate comun pe cote p r i, for at i perpetu , care se men ine independent de voin a cop rta ilor. n cazul raporturilor juridice civile obliga ionale ( de crean ), pluralitatea poate fi: activ , cnd exist mai mul i creditori; pasiv , cnd exist mai mul i debitori; mixt , cnd exist mai mul i creditori i mai mul i debitori; n cazul de pluralitate n domeniul raporturilor obliga ionale, regula o reprezint divizibilitatea, obliga iile civil fiind conjuncte. Obliga ia conjunct este aceea care leag mai mul i creditori sau mai mul i debitori, respectiv subiecte active sau pasive, ntre care, dup caz, crean a sau datoria este divizibil . Astfel: - n caz de pluralitate activ , fiecare dintre creditori nu poate pretinde de la debitor dect partea sa; - n caz de pluralitate pasiv , fiecare dintre codebitori nu este inut dect pentru partea sa din datoria comun . Exemplu: Plata repara iei acoperi ului unei cl diri cu mai multe apartamente se face n mod egal de fiecare locatar (proprietar). Excep ia de la aceast regul o reprezint solidaritatea. Obliga ia solidar activ este aceea n care fiecare creditor poate cere debitorului ntreaga datorie. Solidaritatea activ poate lua na tere printr-un act juridic (ex. un testament, o conven ie). Obliga ia solidar pasiv este aceea n care fiecare debitor este inut s pl teasc ntreaga datorie creditorului. Solidaritatea pasiv ia na tere, de regul , prin s vr irea unei fapte ilicite, cauzatoare de prejudicii. De i ntre obliga ia solidar i obliga ia indivizibil exist asem n ri, acestea nu trebuie confundate, principalele deosebiri fiind urm toarele : - n ceea ce prive te izvorul lor, numai conven ia poate fi izvor att pentru solidaritate, ct i pentru indivizibilitate, existnd i izvoare proprii, i anume: legea pentru solidaritate, respectiv natura obiectului obliga iei pentru indivizibilitate; - sub aspectul ntinderii, solidaritatea func ioneaz numai fa de cei ntre care s-a n scut, pe cnd indivizibilitatea se transmite i succesorilor;
19

- n cazul indivizibilit ii pasive, debitorul chemat n judecat poate s solicite introducerea n cauz a celorlal i debitori, pentru a fi obliga i mpreun la executarea presta iei datorate, n vreme ce, n cazul solidarit ii pasive, debitorul chemat n judecat poate s solicite introducerea n cauz a celorlal i codebitori solidari, numai pentru a se ntoarce mpotriva lor, pentru partea datorat de fiecare dintre ei. C. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil

n aceast analiz este necesar distinc ia ntre raporturile patrimoniale i raporturile nepatrimoniale. n cazul raporturilor nepatrimoniale, subiectul activ este titularul unui drept netransmisibil, iar subiectul pasiv este nedeterminat, iar n cazul raporturilor patrimoniale trebuie distins ntre raporturile reale i raporturile obliga ionale (de crean ). n cazul raporturilor patrimoniale care au n con inutul lor un drept de crean , poate fi schimbat att subiectul activ, ct i subiectul pasiv (debitorul). n ceea ce prive te raporturile juridice patrimoniale care au n con inutul lor un drept real, poate fi schimbat numai subiectul activ, nu i subiectul pasiv, deoarece acesta din urm nu este determinat. Schimbarea subiectului activ se poate realiza prin: cesiunea de crean , subroga ia personal , nova ia prin schimbarea de creditor, iar schimbarea subiectului pasiv se poate face prin: stipula ie pentru altul, nova ie prin schimbare de debitor, delega ie proprie. 3.2.4. Capacitatea civil Capacitatea civil reprezint calitatea de a fi subiect de drept n raporturile juridice civile. Capacitatea civil reune te n con inutul ei dou elemente: capacitatea de folosin i capacitatea de exerci iu. Capacitatea de folosin reprezint acel aspect al capacit ii civile care const n aptitudinea general i abstract a unei persoane de a dobndi drepturi subiective i de a- i asuma obliga ii n cadrul unor raporturi juridice concrete. A. Capacitatea civil a persoanei fizice

a) Capacitatea de folosin a persoanei fizice n limbaj juridic, este considerat persoan fizic orice individ uman, luat izolat, n calitatea sa de subiect de drept. Orice persoan fizic , n calitatea sa de subiect de drept, se bucur de capacitatea de folosin i capacitatea de exerci iu, n condi iile prev zute de lege. Capacitatea de folosin a persoanei fizice este aptitudinea general i abstract de a dobndi drepturi subiective i de a- i asuma obliga ii civile. Re inem n completarea acestei defini ii i dispozi iile cuprinse n art. 6 din Decretul nr. 31 / 1954, potrivit c rora, nici o persoan nu poate fi lipsit de capacitatea de folosin i c persoana fizic nu poate renun a nici total, nici par ial la capacitatea sa de folosin . Capacitatea civil a persoanelor fizice ncepe n momentul na terii ei. De la aceast regul se face i o excep ie reglementat de art. 7 din Decretul nr. 31 / 1954, care dispune c drepturile copilului sunt recunoscute de la concep ia lui, cu condi ia de a se na te viu. Aceast concep ie este exprimat n adagiul infans conceptus pro nato habetur, quotios de commodis ejus agitur (copilul conceput se socote te n scut atunci cnd este vorba despre drepturile sale). Este ceea ce numim capacitatea de folosin anticipat a persoanei fizice.

20

Capacitatea de folosin a persoanelor fizice nceteaz odat cu moartea acestora, aceasta pe motiv c moartea persoanelor fizice face s nceteze capacitatea lor de a mai fi considerate subiecte de drept (art. 7 din Decretul nr. 31 / 1954). n ceea ce prive te data mor ii, sunt de re inut dou situa ii: - n cazul mor ii fizic constatat , data mor ii este cea trecut n actul de deces; - n cazul mor ii declarat judec tore te, data mor ii este aceea pe care a stabilit-o instan a de judecat prin hot rrea r mas definitiv . b) Capacitatea de exerci iu a persoanei fizice Avnd n vedere c participarea proprie la raporturile juridice civile implic dobndirea unei maturit i n gndire i c aceasta este condi ionat potrivit legii de mplinirea unei anumite vrste, capacitatea de exerci iu a persoanei fizice este aptitudinea persoanei fizice de a- i exercita drepturile i de a- i asuma obliga iile prin s vr irea de acte juridice proprii, conform art. 3 alin. 5 din Decretul nr. 31 / 1954. Capacitatea de exerci iu nu poate fi recunoscut dect acelor persoane care au voin , precum i experien a necesar pentru a-i da seama de semnifica ia i consecin ele actelor juridice pe care le ncheie. Criteriul avut n vedere de legiuitor este vrsta. Drept urmare, n func ie de vrst , persoanele juridice se mpart n : - persoane cu capacitate deplin de exerci iu; Capacitatea deplin de exerci iu se dobnde te la vrsta majoratului, respectiv 18 ani. n mod excep ional, femeia care se c s tore te nainte de aceast vrst dobnde te capacitatea deplin de exerci iu din momentul ncheierii c s toriei. Capacitatea deplin de exerci iu dureaz , n principiu, tot timpul vie ii; ct timp persoana juridic se bucur de capacitatea de exerci iu deplin , ea poate ncheia acte juridice civile prin manifestarea propriei voin e, f r a avea nevoie s fie asistat sau reprezentat sau s ob in ncuviin area prealabil din partea unui ocrotitor. - persoane cu capacitate de exerci iu restrns ; Este recunoscut persoana care se afl ntre vrsta de 14-18 ani. Aceast capacitate de exerci iu restrns este o capacitate intermediar , fiind cuprins ntre cele dou extreme (capacitate deplin i lips total de capacitate). Persoanele cu capacitate de exerci iu restrns nu pot ncheia sub nici o form , nici chiar cu ncuviin area prealabil ocrotitorilor legali, acte de dona ie sau de garantare a obliga iilor altuia. Anumite acte juridice pot fi ncheiate de persoanele cu capacitate restrns de exerci iu i f r ncuviin area prealabil a p rin ilor sau a tutorelui (ex. ncheierea unui contract de munc , depunerea unei sume de bani). - persoane lipsite de capacitate de exerci iu; Lipsa capacit ii de exerci iu are la baz prezum ia absolut c anumite categorii de persoane fizice nu dispun de maturitatea psihic necesar pentru a participa singure i nici chiar asistate, la raporturile juridice civile. Sunt lipsite total de capacitatea de exerci iu urm toarele categorii de persoane fizice: persoanele care nu au mplinit vrsta de 14 ani; persoanele care indiferent de vrst , suferind de aliena ie sau debilitate mintal au fost puse sub interdic ie prin hot rre judec toreasc . B. Capacitatea civil a persoanei juridice

Ca i n cazul persoanelor fizice, capacitatea civil a persoanelor juridice trebuie analizat innd seama de cele dou elemente ale sale: capacitatea de exerci iu i capacitatea de folosin . a. Capacitatea de folosin a persoanei juridice
21

Capacitatea de folosin a persoanei juridice este acea parte a capacit ii civile care const n aptitudinea general de a avea drepturi i obliga ii. Astfel, persoanele juridice pot fi mp r ite n dou categorii, dup cum sunt sau nu supuse nregistr rii: Art. 33 din Decretul nr. 31 / 1954 prevede: Persoanele juridice care sunt supuse nregistr rii au capacitatea de a avea drepturi i obliga ii de la data nregistr rii lor. Capacitatea de folosin a persoanei juridice se sfr e te odat cu desfiin area (ncetarea) acesteia, prin unul din urm toarele moduri: - reorganizarea sub forma comas rii (absorb ie sau fuziune) sau sub forma diviz rii totale: dizolvare; - transformare. Putem vorbi despre capacitate de folosin anticipat i n ceea ce prive te persoana juridic . Art. 33 alin. 3 prevede: Cu toate acestea, chiar nainte de data nregistr rii sau de data actului de recunoa tere ori de data ndeplinirii celorlalte cerin e ce ar fi prev zute, persoana juridic are capacitatea chiar de la data actului de nfiin are ct prive te drepturile constituite n favoarea ei b. Capacitatea de exerci iu a persoanei juridice Capacitatea de exerci iu a persoanei juridice este acea parte a capacit ii civile care const n aptitudinea de a- i exercita drepturile civile i dea- i ndeplini obliga iile civile, prin ncheierea de acte juridice de c tre organele sale de conducere. n conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 i 2 din Decretul nr. 31 / 1954, persoana juridic i exercit drepturile i- i ndepline te obliga iile civile prin organele sale de conducere care ncheie acte juridice n numele acesteia. nceputul capacit ii de exerci iu a persoanei juridice este dat de momentul nfiin rii acesteia, ns realizarea efectiv a capacit ii de exerci iu astfel dobndit este condi ionat , n practic , de desemnarea organelor sale de conducere. Sfr itul capacit ii de exerci iu a persoanei juridice corespunde cu ncetarea capacit ii sale de folosin . 3.3. Con inutul raportului juridic civil 3.3.1. Drepturile subiective civile 3.3.1.1. Defini ia drepturilor subiective civile Putem defini dreptul subiectiv civil ca fiind posibilitatea recunoscut subiectului activ de a se comporta n limitele prerogativelor pe care legea le recunoa te, ct i posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv o comportare corespunz toare, iar n caz de nevoie, putnd face apel la for a coercitiv a statului. 3.3.1.2. Clasificarea drepturilor subiective civile A. Preciz ri prealabile

Drepturile subiective civile se pot clasifica dup mai multe criterii. Le re inem pe cele mai importante: dup gradul de opozabilitate, drepturile subiective civile sunt absolute i relative; dup natura con inutului, drepturile subiective civile se mpart n drepturi patrimoniale i drepturi nepatrimoniale; dup siguran a oferit titularilor lor, drepturile subiective civile sunt drepturi pure i simple i drepturi afectate de modalit i;

22

dup corela ia dintre ele, drepturile subiective civile sunt drepturi principale i drepturi accesorii. B. Drepturi subiective civile absolute i drepturi civile relative

Drepturile civile subiective se clasific n raport de sfera persoanelor obligate, precum i n func ie de con inutul obliga iilor corespunz toare n drepturi absolute i drepturi relative. a) Drepturile absolute sunt drepturile subiective civile care exercit de c tre titularii lor i c rora le corespunde obliga ia general a tuturor celorlalte persoane de a se ob ine de la nc lcarea lor. Dreptul subiectiv civil absolut are urm toarele caracteristici: este determinat numai titularul s u, titularul obliga iei corelative fiind format din toate celelalte persoane, acesta fiind nedeterminat; i corespunde obliga ia general i negativ de a nu i se aduce atingere; este un drept opozabil tuturor erga ommes, toate celelalte subiecte avnd obliga ia de a nu-l nc lca. b) Drepturile relative sunt acele drepturi civile subiective n temeiul c rora titularii lor au posibilitatea de a pretinde de la persoanele obligate, determinate odat cu na terea raportului juridic, de a da, de a face sau de a nu face ceva. Dreptul subiectiv civil relativ are urm toarele caracteristici: este cunoscut att subiectul activ ct i subiectul pasiv; subiectului pasiv determinat i corespunde o obliga ie corelativ ce are ca obiect: a da, a face sau a nu face ceva; obliga ia corelativ este opozabil numai subiectului pasiv determinat. C. Drepturi subiective civile patrimoniale i drepturi subiective civile nepatrimoniale

Aceast clasificare este f cut dup criteriul, natura economic sau natura con inutului drepturilor civile. a) Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective civile care au un con inut economic, oferind posibilitatea unei evalu ri b ne ti. Au un caracter patrimonial drepturile absolute (dreptul de proprietate) i drepturile relative (de crean ). Drepturile patrimoniale se clasific n: drepturi reale i drepturi de crean . Dreptul real- jus in re este dreptul civil subiectiv pe care titularul s u l exercit direct i nemijlocit, f r concursul altor persoane, iar subiectelor pasive le revine obliga ia general negativ de a nu face nimic care s stnjeneasc exercitarea acestui drept de c tre titularul s u. Drepturile reale se clasific la rndul lor: drepturile principale i drepturi reale accesorii. Drepturile reale principale sunt drepturile civile subiective care au existen de sine st t toare, independent de existen a altor drepturi (ex. dreptul de proprietate, dreptul de abita ie). Drepturile reale accesorii sunt drepturile civile subiective care sunt afectate unor drepturi de crean i a c ror existen depinde n mod direct de existen a drepturilor garantate (ex. dreptul de gaj, dreptul de ipotec , privilegiile). Dreptul de crean jus ad personam este dreptul civil subiectiv pe care titularul s u, numit creditor l poate exercita numai fa de persoanele obligate, numite i debitori, respectiv s dea, s fac sau s nu fac ceva. Sunt drepturi de crean cele care izvor sc din contractele sau actele juridice unilaterale, din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, precum i din alte izvoare de drepturi civile.

23

b) Drepturile personal nepatrimoniale sunt drepturi civile subiective care nu au con inut economic i, prin urmare, nu sunt evaluabile n bani i care, fiind legate de persoana uman , servesc la individualizarea acestora. Drepturile personal nepatrimoniale privesc: - existen a i integritatea fizic i moral ale persoanei: dreptul la via , dreptul la s n tate, dreptul la onoare, cinste sau reputa ie, dreptul la demnitatea uman ; - identitatea persoanei: dreptul la nume, dreptul la domiciliu, dreptul la re edin (pentru persoana fizic ), dreptul la denumire, dreptul la sediu (pentru persoana juridic ); - crea ia intelectual : ex. dreptul la paternitatea operei sau inven iei. D. Drepturi subiective civile pure i simple i drepturi afectate de modalit i i drepturi eventuale Aceste categorii de drepturi se deosebesc unele de altele prin siguran a oferit titularilor de a le realiza sau nu n mod efectiv i beneficia de efectele lor. a) Drepturile pure i simple sunt drepturi civile subiective care confer titularilor deplin putere i certitudine n exercitarea lor. Ca urmare, asemenea drepturi i produc efectele imediat, definitiv i irevocabil. Aceste drepturi formeaz categoria cea mai cuprinz toare a drepturilor subiective civile. b) Drepturile afectate de modalit i sunt acele drepturi civile subiective a c ror na tere, exercitare sau stingere depinde de o mprejurare viitoare, cert sau incert , care poate fi termenul sau condi ia. Aceste dou evenimente denumite n mod generic modalit i ale drepturilor civile subiective afecteaz concomitent i con inutul obliga iilor corelative n sensul c acestea vor fi sau nu ndeplinite, n func ie de realizarea sau nerealizarea lor. c) Drepturile eventuale sunt drepturi subiective civile c rora le lipse te fie obiectul, fie subiectul activ, ne tiindu-se dac acestea vor exista n viitor (ex. dreptul de a primi desp gubiri dac starea s n t ii creditorului care a suferit prejudicii se va agrava n viitor, dreptul la o succesiune viitoare).

E.

Drepturi subiective civile principale, drepturi subiective civile accesorii

n aceast clasificare se ine seama de corela ia dintre drepturile subiective civile. a) Dreptul principal este acel drept civil subiectiv care are o existen de sine st t toare, soarta sa nedepinznd de existen a vreunui alt drept. b) Dreptul accesoriu este acel drept civil subiectiv care nu are o existen de sine st t toare, soarta acestuia depinznd de existen a unui alt drept subiectiv civil, avnd calitatea de drept principal. Drepturile reale principale sunt urm toarele: - dreptul de proprietate, aceast categorie cuprinznd att dreptul de proprietate public , ct i dreptul de proprietate privat ; drepturile reale principale corespunz toare dreptului de proprietate privat (dezmembr mintele dreptului de proprietate, numite i drepturi reale principale asupra bunurilor proprietatea altei persoane), anume: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abita ie, dreptul de servitute i dreptul de superficie; - dreptul de administrare a regiilor autonome i institu iilor publice, ca drept real corespunz tor dreptului de proprietate privat ;
24

- dreptul de concesiune, reglementat de art. 136 alin. 4 din noua Constitu ie; - dreptul de folosin a unor bunuri proprietatea public a statului sau unit ilor administrativteritoriale, conferit, n condi iile legii, unor persoane juridice sau fizice; - dreptul de folosin a unor bunuri proprietate privat a statului ori a unit ilor administrativteritoriale, conferit, n condi iile legii, unor persoane juridice sau fizice. - dreptul de folosin a unor bunuri proprietatea anumitor persoane juridice, conferit de acestea persoanelor juridice anex ; - dreptul de preem iune. Drepturile reale accesorii sunt: dreptul de ipotec ; dreptul de gaj; privilegiile; dreptul de reten ie 3.3.1.3. Recunoa terea, ocrotirea i exercitarea drepturilor subiective civile A. Recunoa terea drepturilor civile subiective

n ceea ce prive te recunoa terea drepturilor subiective civile, va trebui s distingem ntre cele recunoscute persoanelor fizice i cele recunoscute persoanelor juridice. Astfel, pentru persoanele fizice, drepturile civile subiective se consider a fi recunoscute sub dou aspecte: a) n scopul stimul rii muncii, activit ii muncii, activit ii i ini iativei particulare, bazate pe drept de proprietate, pe libertatea contractual i a muncii; b) n vederea asigur rii cadrului social necesar mplinirii intereselor lor materiale i social culturale. i n cazul persoanelor juridice, recunoa terea drepturilor civile subiective urmeaz a fi determinate sub cele dou aspecte: a) n func ie de scopul social sau economic, pentru care au fost nfiin ate sau recunoscute; b) n func ie de bunurile i valorile b ne ti aflate n patrimoniile lor, menite s le asigure autonomia economico-financiar n cadrul circuitului civil i comercial. B. Ocrotirea drepturilor civile subiective

Tr s tura distinct a ocrotirii drepturilor civile subiective const n caracterul ei de generalitate. Astfel, putem re ine c ocrotirea drepturilor civile subiective include ntregul complex de m suri juridice pe care legea l organizeaz i determin s func ioneze n acest scop. n ceea ce prive te reglementarea, sunt de re inut dispozi iile art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 31/ 1954, prin care se instituie principiul potrivit c ruia drepturile civile sunt ocrotite de lege. C. Exercitarea drepturilor subiective civile

Exercitarea drepturilor subiective civile trebuie s se realizeze cu respectarea anumitor principii, i anume: - conform art. 3 alin 2 din Decretul nr. 31 / 1954, dreptul subiectiv civil trebuie exercitat potrivit cu scopul lui economic i social; - conform art. 57 din Constitu ie, dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bun credin ; - dreptul subiectiv civil trebuie exercitat n limitele sale (materiale sau judiciare).
25

Exercitarea drepturilor subiective civile trebuie s se realizeze cu exercitarea tuturor acestor principii, nefiind suficient respectarea doar a unuia sau a unora dintre ele. 3.3.1.4. Abuzul de drept n aceast situa ie n care titularul unui drept subiectiv civil i-a exercitat dreptul s u cu nc lcarea principiilor exercit rii sale, ne afl m n prezen a abuzului de drept. Orice abuz de drept presupune dou elemente constitutive , i anume: - un element subiectiv ce const n exercitarea cu rea credin a dreptului subiectiv civil; - un element obiectiv care const n deturnarea dreptului subiectiv de la scopul pentru care a fost recunoscut, de la finalitatea sa legal , faptul s vr it neputnd fi explicat printr-un motiv legitim. 3.3.2. Obliga ia civil 3.3.2.1. Defini ia obliga iei civile Obliga ia civil reprezint latura pasiv a con inutului raportului juridic civil. Putem defini obliga ia civil ca fiind ndatorirea subiectului pasiv juridic civil de a avea o anume conduit , corespunz toare dreptului subiectiv corelativ, conduit care poate consta n a da, a face ori a nu face ceva, i care la nevoie poate fi impus prin for a coercitiv a statului . 3.3.2.2. Clasificarea obliga iilor civile A. Criteriile de clasificare i categoriile de obliga ii civile

- n func ie de obiectul lor, obliga iile civile se clasific dup cum urmeaz : obliga ia de a da (aut dare); obliga ia de a face (aut facere); obliga ia de a nu face ceva (aut non facere); obliga ia pozitiv (obliga ia de a da i obliga ia de a face): obliga ia negativ (obliga ia de a nu face); obliga ia de rezultat (numit i determinat ); obliga ia de diligen (numit i de mijloace). - Dup opozabilitatea lor, obliga iile civile se mpart n: obliga iile obi nuite (opozabile numai ntre p r i); obliga ii opozabile i ter ilor (scriptae in rem);. - n func ie de sanc iunea juridic a obliga iei civile, diferen iem: obliga ii civile perfecte; obliga ii civile imperfecte (numite i naturale). B. Obliga ii de a da, obliga ii de a face i obliga ii de a nu face

a) Obliga ia de a da aceast obliga ie ridic nainte de toate precizarea semnifica iei sale juridice, aceasta n sensul c nu trebuie confundat cu obliga ia de a preda un bun oarecare mobil sau imobil. Astfel, obliga ia de a da const n ndatorirea subiectului pasiv a unui raport juridic de a constitui sau transmite n folosul subiectului activ un drept real asupra unui lucru.

26

b) Obliga ia de a face const n ndatorirea ce-i revine subiectului pasiv a unui raport juridic civil de a s vr i anumite fapte, ac iuni, lucr ri sau servicii n afara celor care se ncadreaz n obliga ia de a da. Obliga ia de a face poate fi instantanee cnd se execut deodat printr-un singur fapt . Aceast obliga ie poate fi succesiv , cnd se execut n timp, printr-o ac iune continu sau prin ac iuni repetate. c ) Obliga ia de a nu face const n ndatorirea subiectului pasiv a unui raport juridic civil, de a se ab ine de la s vr irea uneia sau mai multor fapte determinate. C. Obliga ii civile pozitive i obliga ii civile negative a) Obliga iile civile pozitive presupun o ac iune care incumb subiectului pasiv al unui raport juridic civil. Sunt obliga ii pozitive obliga iile de a da i a face. b) Obliga iile negative presupun o absten iune a subiectului pasiv al unui raport juridic civil. Este obliga ia negativ obliga ia de a nu face ceva. Codul Civil reliefeaz importan a acestei clasific ri a obliga iilor, astfel: art. 1078 dispune: dac obliga ia consist n a nu face, debitorul care a nc lcat-o este dator a da desp gubire pentru simplul fapt al contraven iei, iar potrivit art. 1079: dac obliga ia consist n a da sau n a face, debitorul se va pune n ntrziere prin notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului s u D. Obliga ii civile de rezultat i obliga ii civile de diligen a) Obliga ii civile de rezultat se mai numesc i obliga ii determinate. Sunt acele care constau n ndatorirea debitorului de a ob ine un rezultat determinat. b) Obliga ii civile de diligen se mai numesc i obliga ii de mijloace. Sunt acele obliga ii prin care debitorul se oblig s depun toat st ruin a pentru atingerea rezultatului, f r a se obliga la nsu i rezultatul preconizat. E. Obliga ii civile obi nuite opozabile i ter ilor i obliga ii reale a) Obliga ii civile obi nuite sunt acele obliga ii care incumb debitorului fa de care sa n scut. Aceste obliga ii sunt opozabile ntre p r i, ca i dreptul creat. b) Obliga iile opozabile i ter ilor numite i obliga ii scriptae in rem, sunt acele obliga ii care sunt strns legate de un bun, astfel nct creditorul nu- i poate realiza dreptul s u dect cu concursul titularului actual al dreptului real asupra acelui bun, care este inut i el de ndeplinirea unei obliga ii n scute anterior, f r participarea sa. c) Obliga iile reale numite i obliga ii propter rem, sunt acele obliga ii care incumb , potrivit legii, de in torului unui bun, datorat importan ei deosebite a bunului pentru societate. F. Obliga ii civile perfecte i imperfecte a) Obliga ii civile perfecte sunt acele obliga ii a c ror executare este asigurat n cazul n care nu sunt aduse la ndeplinire, de bun voie, prin for a de constrngere a statului. Astfel, n ipoteza n care persoana obligat nu- i ndepline te de bun voie ndatoririle ce-i revin titularului, se pot adresa instan elor judec tore ti competente pentru a ob ine o hot rre judec toreasc n baza c reia se poate cere executarea prin constrngere a obliga iei corelative dreptului s u nc lcat sau nerecunoscut.

27

b) Obliga ii civile imperfecte acestea mai sunt denumite i obliga ii civile naturale sau degradante. Aceste obliga ii sunt acelea care se nf i eaz n opozi ie cu prima categorie prin aceea c nu poate cere executarea lor n mod silit. Dac ns o asemenea obliga ie a fost executat de bun voie, persoana obligat care i-a ndeplinit n felul acesta ndatoririle ce-i reveneau, nu mai poate cere restituirea lor 3.4. Obiectul raportului juridic civil 3.4.1. Defini ia obiectului raportului juridic civil Prin OBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL urmeaz s n elegem ac iunile pe care subiectul activ le poate pretinde, iar subiectul pasiv este obligat s le ndeplineasc n leg tur cu bunurile i valorile sociale la care se refer drepturile i obliga iile lor. Avnd n vedere c bunurile formeaz categoria cea mai reprezentativ la care se refer conduita subiectelor n cadrul raporturilor juridice civile se impune o cercetare am nun it a lor. 3.4.2. Bunurile 3.4.2.1. Defini ia bunurilor Prin bunuri urmeaz s n elegem toate bunurile care sunt utile omului n via a social juridic i care sunt totodat susceptibile de apropiere sub forma unor drepturi patrimoniale pe care s le poat exercita n cadrul unor raporturi juridice civile. 3.4.2.2. Sensurile no iunii de bun Lato sensu, prin bun se n eleg att lucrurile ct i drepturile existente asupra lor. Spre exemplu, potrivit art. 475 din Codul Civil se prevede c oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui. Stricto sensu, prin bun se n eleg numai lucrurile, animalele etc., asupra c rora pot exista drepturi i obliga ii patrimoniale. Astfel, potrivit art. 479 din Codul Civil, poate avea cineva asupra bunurilor sau un drept de proprietate sau un drept de folosin sau numai servitute. 3.4.2.3. Corela ia dintre bunuri i patrimoniu Este de men ionat faptul mai nti c orice persoan are un patrimoniu. Pornind de la aceast premis absolut , patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor i obliga iilor care au valoare economic , care apar in la un moment dat unei persoane fizice sau juridice. Este de re inut c ori de cte ori se face vorbire despre un drept sau obliga ie patrimonial cu caracter real, aceasta se refer pe de o parte la patrimoniul acelor subiecte de drept ca universalitate, iar pe de alt parte, la bunurile concrete asupra c rora acel drept se exercit sau acea obliga ie urmeaz s se ndeplineasc . A adar, ntre bun i patrimoniu, exist corela ia de tipul: parte ntreg. 3.4.2.4. Clasificarea bunurilor A. Importan a clasific rii bunurilor

28

Clasificarea bunurilor reprezint importan deoarece ea determin pe de o parte asem n rile i deosebirile dintre anumite categorii de bunuri, iar pe de alt parte, regimul juridic pentru fiecare categorie n parte. B. Criterii de clasificare i categorii de bunuri n func ie de aceste criterii 1. n func ie de natura lor, bunurile se mpart n bunuri mobile (mi c toare) i bunuri imobile (nemi c toare); 2. n func ie de regimul circula iei juridice, putem vorbi despre bunuri aflate n circuitul civil i bunuri scoase din circuitul civil; 3. Dup modul cum sunt determinate, avem bunuri individual determinate i bunuri determinate generic; 4. Dup cum pot fi sau nu, nlocuite, unele cu altele n executarea unei obliga ii civile, avem bunuri fungibile i bunuri nefungibile; 5. Dup cum folosirea lor implic sau nu consumarea substan ei sau nstr inarea lor, distingem ntre: bunuri consumptibile i bunuri neconsumptibile; 6. Dup cum sunt sau nu produc toare de fructe, avem: bunuri frugifere i bunuri nefrugifere; 7. Dup cum pot fi sau nu mp r ite f r s - i schimbe destina ia lor, bunurile pot fi divizibile i indivizibile; 8. n func ie de corela ia dintre ele, distingem ntre bunuri principale i bunuri accesorii; 9. Dup modul de percepere, avem bunuri corporale i bunuri incorporale; 10.Dup cum sunt sau nu supuse urm ririi i execut rii silite pentru plata datoriilor, avem bunuri sesizabile i bunuri insesizabile. 1. Bunuri mobile i bunuri imobile

Bunurile mobile sunt acele bunuri care au o a ezare fix i stabil , fiind susceptibile de a fi str mutate sau transportate dintr-un loc ntr-altul (ex. animalele, fructele desprinse de pomi, mobilele etc.). Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o a ezare fix i stabil , n sensul c nu se pot mi ca dintr-un loc n altul. Potrivit reglement rile cuprinse n Codul Civil, bunurile sunt de trei feluri: mobile prin natura lor, n sensul c se pot deplasa dintr-un loc ntr-altul fie prin for a lor proprie (ex. animalele), fie cu ajutorul unei for e str ine, cum sunt lucrurile nensufle ite, conform art. 473 din Codul Civil; mobile prin determinarea legii precizate de art. 474 din Codul Civil, prin care sunt redate toate drepturile reale asupra lucrurilor mobile, drepturile de crean , precum i toate ac iunile care au ca obiect ap rarea pe cale judiciar a drepturilor reale imobiliare; mobile prin anticipa ie n sensul c , de i prin natura lor, anumite bunuri sunt considerate a fi imobile. Prin conven ia p r ilor, avndu-se n vedere situa ia de viitor, se consider a fi mobile (ex. recoltele i fructele nainte de strngerea lor). Bunurile imobile se consider a fi tot de trei feluri, n conformitate cu reglement rile din Codul Civil: - imobile prin natura lor, n sensul c prin existen a propriu-zis , sau n modul artificial sunt ncorporate solului i au menirea ca prin fixitatea lor s poat fi folosite (ex. fondurile de p mnt i cl dirile art. 462 Cod Civil; morile de vnt sau de ap a ezate pe stlpi- art.

29

464 Cod Civil; recoltele care nc se in de r d cini i fructele de pe arbori, neculese nc art. 465 alin. 1 Cod Civil. - imobile prin destina ie n sensul c de i sunt mobile prin natura lor, prin destina ia care le este dat , anumite lucruri se consider a fi imobile (ex. tractoarele, ma inile i animalele pentru munca cmpului art. 468 din Codul Civil; obiectele destinate ornamentelor fixate n zid art. 469 din Codul Civil). - imobile prin obiectul la care se aplic n sensul c se au n vedere drepturile reale imobiliare i ac iunile care au ca obiect ap rarea pe cale juridic a drepturilor reale imobiliare art. 471 din Codul Civil. 2. Bunuri aflate n circuitul civil i bunuri scoase din circuitul civil

Bunurile aflate n circuitul civil sunt bunuri care pot face obiectul actelor juridice. Aceast categorie de bunuri se submparte n: bunuri care pot circula liber, nengr dit; bunuri care pot fi dobndite, de inute sau nstr inate cu respectarea anumitor condi ii prev zute de lege (ex. regimul juridic al armelor i muni iilor, materiale explozibile etc.). Bunurile scoase din circuitul civil sunt acele bunuri care nu pot face obiectul actului juridic civil, acestea fiind inalienabile (ex. teritoriul Romniei). 3. Bunuri individual determinate (res certa) i bunuri determinate generic (res genera) Bunurile individual determinate sunt acele bunuri care potrivit naturii lor sau voin ei exprimate n actul juridic, se individualizeaz prin nsu iri proprii, specifice (ex. o cas individualizat prin locul de situare localitate, strad , num r). Bunurile determinate generic sunt acele bunuri individualizate prin nsu irile speciei sau categoriei din care fac parte. Aceast individualizare se poate realiza prin cnt rire, m surare, num rare (ex. alimente, bani). 4. Bunuri fungibile i bunuri nefungibile

Bunurile fungibile sunt acele bunuri care n executarea unei obliga ii, g sindu-se ntr-un raport de echivalen , se pot schimba ntre ele (ex. banii, titlurile de valoare sau alte bunuri generice). Este de re inut c stabilirea raportului de echivalen poate avea loc prin cnt rire, num rare sau m surare. Bunurile nefungibile sunt acele bunuri care avnd individualitate proprie determinat pe baza unor tr s turi specifice nu se pot nlocui unele cu altele pentru a elibera pe debitor de executarea obliga iei ce-i revine (ex. un tablou f cut de un anumit pictor, o carte cu dedica ie etc.). 5. Bunuri consumptibile i bunuri neconsumptibile

Bunurile consumptibile sunt acele bunuri care se consum la prima lor ntrebuin are (ex. alimente, lemne, combustibil).

30

Bunurile neconsumptibile sunt cele care pot fi ntrebuin ate n mod continuu f r ca prin aceasta s se consume materialmente substan a sau s fie implicat nstr inarea lor (ex. terenuri, cl diri etc.). 6. Bunuri frugifere i bunuri nefrugifere

Bunurile frugifere sunt acele bunuri care n mod periodic i f r s - i consume substan a dau na tere la alte bunuri numite fructe. Potrivit art. 483 din Codul Civil, distingem trei categorii de fructe, dup cum urmeaz : fructe naturale: sunt acelea care se produc f r interven ia omului (ex. mere p dure e, p uni necultivabile etc.); fructe industriale: sunt acelea care se produc ca urmare a activit ii omului (ex. culturi agricole, orz, vi a de vie etc.); fructele civile: acestea reprezint echivalentul n bani a folosirii anumitor bunuri (ex. chiriile, dobnzile etc.); Bunurile nefrugifere sunt acele bunuri care nu au nsu irea de a da na tere periodic unor produse, f r a li se consuma substan a. Este necesar o diferen iere a fructelor de produc ie, aceasta n sensul c productele sunt foloasele trase dintr-un bun, consumndu-se substan a sa (ex. piatra dintr-o carier ) 7. Bunuri divizibile i bunuri indivizibile

Bunurile divizibile sunt acele bunuri care pot fi mp r ite, f r ca prin aceasta s li se schimbe destina ia economic (ex. stofa). Bunurile indivizibile sunt acele bunuri care nu pot fi mp r ite f r s - i schimbe destina ia lor economic (ex. autoturisme). Dac bunul indivizibil formeaz obiectul unei obliga ii cu mai multe subiecte, se creeaz o indivizibilitate natural , astfel, fiecare debitor este inut s execute ntreaga presta ie. 8. Bunuri principale i bunuri accesorii

Bunurile principale sunt bunurile care au o existen de sine st t toare i respectiv o destina ie i un regim juridic propriu. Bunurile accesorii sunt acele bunuri care sunt legate prin destina ia lor de alte bunuri i ca atare, nu pot fi folosite dect mpreun (ex. cureaua pentru ceas). 9. Bunuri corporale i bunuri incorporabile

Bunurile corporale sunt acelea care au existen material perceptibil sim urilor umane. Bunurile incorporabile reprezint valoarea economic ideal cu existen a abstract , fiind cu ochii min ii (ex. drepturile patrimoniale). Se disting urm toarele categorii de bunuri incorporabile : drepturile real, altele dect dreptul de proprietate; propriet ile incorporabile. n aceast categorie sunt incluse bunuri a c ror existen depinde de activitatea i de puterea creatoare a omului, fie dintr-o activitate n curs (ex. fondul de comer ), fie dintr-o activitate trecut i materializat n crea ii spirituale (ex. dreptul de autor i alte drepturi conexe); titlurile de valoare, fiind incluse n aceast categorie valorile mobiliare (ex. ac iuni, obliga iuni), precum i efectele de comer (cambia, biletul la ordin i cecul); drepturile de crean .
31

10.

Bunuri sesizabile i bunuri insesizabile

Bunurile sesizabile sunt acelea ce pot forma obiectul execut rii silite a debitorului, conform art. 409 din Codul de procedur civil . Bunurile insesizabile sunt acele bunuri care nu pot fi urm rite pentru plata unei datorii. Potrivit prevederilor din Codul familiei, bunurile mai pot fi mp r ite n: bunuri comune i bunuri proprii ale so ilor. Astfel, potrivit art. 30 din Codul familiei, sunt bunuri comune acele bunuri dobndite n timpul c s toriei de oricare dintre so i cu excep ia cazurilor prev zute de art. 31 din acela i cod. Potrivit acestui din urm articol, se constituie cu titlu de bunuri proprii urm toarele: bunuri dobndite nainte de ncheierea c s toriei, bunuri dobndite n timpul c s toriei prin mo tenire, legat sau dona ie, afar de cazul n care dispun torul a prev zut c ele vor fi comune; bunurile de uz personal i cele destinate exercit rii profesiei unuia dintre so i, bunurile dobndite cu titlu de premiu sau recompens ; manuscrisele tiin ifice sau literare, schi ele i proiectele de inven ii i inova ii; indemniza ia de asigurare sau desp gubirea pentru pagubele pricinuite persoanei; valoarea care reprezint i nlocuie te un bun propriu sau bunul n care a trecut aceast valoare. 3.5. Izvoarele raporturilor juridice civile concrete 3.5.1. No iuni generale Prin izvor al raportului juridic civil concret se n elege o mprejurare, act sau fapt, de care legea civil leag na terea unui raport juridic civil concret. Este de precizat c nu orice act sau fapt din societate are prin el nsu i valoare de izvor al unor efecte drept civil, ci este necesar ca norma juridic de drept civil s -i confere acea valoare juridic . Actul sau faptul este prin el nsu i i izvor al drepturilor i obliga iilor civile ce formeaz con inutul acelui raport juridic. 3.5.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete A. n func ie de leg tura lor cu voin a uman , izvoarele raporturilor juridice civile concrete se clasific n: ac iuni omene ti; evenimente sau fapte naturale. Ac iunile omene ti sunt faptele omului, comisive ori omisive, s vr ite cu sau f r aceast semnifica ie. Ac iunile omene ti, dup inten ie, se mpart n: - ac iuni s vr ite cu inten ia de a produce efecte juridice, adic de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil (actul juridic civil); - ac iuni s vr ite f r inten ia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc n virtutea legii (fapte juridice). La rndul lor, aceste ac iuni pot fi: licite, dac sunt s vr ite cu respectarea dispozi iilor legale; ilicite, dac sunt s vr ite cu nerespectarea dispozi iilor legale (fapte cauzatoare de prejudicii ex. ntr-un accident de circula ie, vinovatul va pl ti daunele).

32

Evenimentele sau faptele naturale sunt acele mprejur ri care se produc independent de voin a omului i de care legea civil leag na terea de raporturi juridice concrete (ex. moartea, cutremure, inunda ii). Astfel, prin na tere n elegem apari ia unui subiect de drept civil. Cutremurul sau inunda ia poate fi for a major care conform legii suspend prescrip ia extinctiv sau ap r de r spundere civil .

B. Dup sfera lor, se face distinc ia ntre fapt juridic lato sensu i fapt juridic stricto sensu. Prin fapt juridic lato sensu se n eleg att faptele omene ti s vr ite cu sau f r inten ia de a produce efecte juridice, ct i evenimentele sau faptele naturale. Prin fapt juridic stricto sensu se n eleg doar acele fapte omene ti care sunt s vr ite f r inten ia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc n temeiul legii, ct i faptele naturale sau evenimentele. C. Dup structura lor, izvoarele raporturilor juridice civile concrete sunt simple i complexe. Numim izvoare simple faptele juridice (lato sensu) care sunt alc tuite dintr-un singur element, care d astfel na tere raportului juridic civil concret. Sunt izvoare complexe acele fapte juridice alc tuite din mai multe elemente care- i produc efectele doar dac sunt numite fie succesiv, fie concomitent.

3.6. Proba raportului juridic concret 3.6.1. No iuni generale 3.6.1.1. Probele n procesul civil. Sediul materiei i importan a probelor Materia probelor este reglementat n art. 1169 la 1206 din Codul Civil i n art. 167 la 241 n Codul de procedur civil . Dispozi ii privind probele, ntlnim i n Codul comercial. Codul Civil reglementeaz admisibilitatea i for a probant pentru urm toarele mijloace de prob : nscrisurile, m rturia, m rturisirea, prezum iile, precum i sarcina probei. Prin corecta aplicare a probelor se realizeaz ocrotirea eficient a drepturilor subiective civile. n cadrul unui proces civil, probele au o importan primordial , prin intermediul acestora, p r ile putnd stabili n fa a instan ei faptele juridice din care izvor sc drepturile ce le sunt contestate sau care doresc s li se recunoasc pe calea procesului civil. Importan a probei este exprimat de maxima: Idem est non esse non probari un drept nedovedit e ca inexistent. 3.6.1.2. No iunea de prob
33

Prin prob se n elege mijlocul juridic de stabilire a existen ei unui act sau fapt juridic i prin aceasta a dreptului subiectiv civil i a obliga iei civile. Proba este sinonim cu dovada. Termenul prob este folosit n mai multe sensuri n contexte diferite , astfel: - un prim sens este cel prezentat n defini ia de mai sus, acela de mijloc juridic de stabilire a existen ei drepturilor subiective i a obliga iilor civile; - n cel de-al doilea sens, proba desemneaz opera iunea de prezentare, n fa a instan elor judec tore ti a mijloacelor de prob admise, prin care p r ile urm resc s dovedeasc afirma iile f cute ntr-un sens sau altul pentru a convinge magistratul de existen a sau inexisten a dreptului i obliga iei civile. - n cel de-al treilea sens, termenul de prob prive te rezultatul ob inut prin folosirea diferitelor mijloace de dovedire, folosindu-se expresii de genul reclamantul i-a probat temeinicia preten iilor sale 3.6.1.3. Obiectul i sarcina probei A. Obiectul probei Obiectul probei l constituie elementul de dovedit pentru a demonstra existen a unui drept subiectiv civil i a obliga iei corelative, adic actul juridic sau faptul juridic ce a dat na tere dreptului subiectiv civil sau obliga iei corelative. B. Sarcina probei Potrivit art. 1169 din Codul Civil, cel ce face o propunere naintea judec ii, trebuie s o dovedeasc , conform principiului actori incumbit probatio. Dup ce reclamantul i-a dovedit preten ia formulat , este rndul prtului s se apere i s dovedeasc netemeinicia preten iilor reclamantului i s - i sprijine cererilor sale. Astfel, sarcina probei revine prtului, acesta devenind reclamant, conform principiului reus excipiondo fit actor. Dac prtul dobnde te i calitatea de reclamant (ex. prin formularea unei cereri neconven ionale), acestuia i se aplic regula comun privind sarcina probei. 3.6.1.4. Condi iile de administrare a probei Pentru ca o prob s fie admis i ncuviin at de c tre instan a de judecat , aceasta trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s nu fie oprit de lege, s fie legale (ex. n cazul prezum iilor legale absolute nu poate fi admis proba pentru r sturnarea acestora); - s fie verosimil , s dovedeasc fapte credibile; - s fie pertinent , s aib leg tur cu pricina; - s fie concludent , s duc la l murirea unor mprejur ri pentru rezolvarea cauzei. Dac orice prob concludent este i pertinent , n schimb nu orice prob pertinent poate s fie i concludent . 3.6.1.5. Conven iile asupra probelor Conven iile reprezint acele acorduri de voin prin care p r ile se abat de la normele legale ale proba iunii judiciare, fie anterior, fie n cursul unui proces. Aceasta cu condi ia ca acele conven ii dintre p r i s nu contravin dispozi iilor de ordine public . Conven iile asupra probelor pot fi: - conven ii care privesc sarcina probei, cu condi ia ca acestea s nu aduc vreo atingere rolului activ al judec torului n materie probatorie;
34

- conven ii care privesc obiectul probei, dac obiectul probei se extinde la fapte vecine i conexe pentru a u ura proba, cu condi ia s nu aduc atingere dispozi iilor nscrise n Codul de procedur civil privind rolul activ al judec torului n materie probatorie; - conven ii cu privire la admisibilitatea probelor, acestea fiind valabile doar dac dispozi iile legale care reglementeaz admisibilitatea probelor sunt dispozitive i nu imperative; - conven ii privind puterea doveditoare a probelor, acestea fiind valabile doar dac m resc puterea doveditoare a probei, cu condi ia de a nu fi nc lcat o norm juridic imperativ ; - conven ii privind administrarea dovezilor, acestea fiind valabile doar dac normele juridice care reglementeaz administrarea dovezilor sunt dispozitive i nu imperative. n principiu, aceste conven ii sunt admise cu condi ia de a nu se aduce atingere unor norme imperative.

3.6.2. Mijloacele de prob 3.6.2.1. nscrisurile A. Defini ie i clasificare

nscrisurile reprezint consemnarea de date despre acte i fapte juridice cu un mijloc adecvat pe un anumit suport material (hrtii, carton, sticl , scndur , pelicul , band magnetic , dischet ). n clasificarea nscrisurilor trebuie s se in seama de mai multe criterii: - Dup scopul pentru care au fost ntocmite, nscrisurile se clasific n: nscrisuri preconstituite (ntocmite special pentru a servi ca probe); nscrisuri nepreconstituite (toate celelalte nscrisuri). - Dup efect, nscrisurile se mpart dup cum urmeaz : nscrisuri originale sau primordiale (sunt ntocmite pentru a dovedi ncheierea , modificarea sau stingerea unui anumit raport juridic civil); nscrisuri recognitive (ntocmite pentru recunoa terea celor originare pierdute sau distruse); nscrisuri confirmative (cele care nl tur anulabilitatea onor acte juridice civile). - n func ie de modul de ntocmire, nscrisurile: nscrisuri autentice; nscrisuri sub semn tur privat . - Dup raportul dintre ele deosebim: nscrisuri originale; copii. - Dup criteriu semn turii putem vorbi despre: nscrisuri semnate;
35

B.

nscrisuri nesemnate. nscrisul autentic

Potrivit art. 1171 din Codul Civil, actul autentic este acela care s-a f cut cu solemnit ile cerute de lege de un func ionar public care are dreptul de a func iona n locul unde actul s-a f cut. Sunt nscrisuri autentice: nscrisurile notariale, ntocmite de notarul de stat; hot rrile organelor jurisdic ionale (hot rrile judec tore ti); actele de stare civil . C. nscrisul sub semn tur privat

Reprezint acel nscris care este semnat de cel sau cei de la care provine. A adar, exist o singur condi ie de valabilitate, respectiv existen a semn turii autorului sau autorilor actului. n ceea ce prive te semn tura, este de precizat c trebuie s fie numai aceea executat de mna autorului i nu cea litografiat , dactilografiat ori pus prin paraf sau punere de deget. Pentru anumite nscrisuri sub semn tur privat este necesar ndeplinirea unor condi ii speciale de valabilitate: - condi ia pluralit ii de exemplare formalitatea multiplului exemplar este reglementat n art. 1179 din Codul Civil, care dispune c : actele sub semn tur privat care cuprind conven ii sinalagmatice nu sunt valabile dac nu s-au f cut n attea exemplare originale cte sunt p r i cu interes contrar. Este de ajuns un singur exemplar pentru toate persoanele care au acela i interes. - condi ia scrierii n ntregime ori punerii formulei bun i aprobat. Potrivit art. 1180 din Codul Civil, actul sub semn tur privat prin care o parte se oblig c tre alta a-i pl ti o sum de bani sau o ctime oarecare trebuie s fie scris n ntregul lui de acela care l-a subscris sau cel pu in acesta s adauge la finele actului cuvintele BUN I APROBAT ar tnd totdeauna n litere suma sau ctimea lucrurilor i apoi s isc leasc . - condi ia cerut testamentului olograf. Potrivit art. 859 din Codul Civil, testamentul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, dotat i subsemnat de mna testatorului. For a probant a nscrisului sub semn tur privat : Regula o constituie art. 1176 din Codul Civil: Actul sub semn tur privat , recunoscut de acel c ruia se opune sau privit dup lege ca recunoscut, are acela i efect cu actul autentic, ntre acei care l-au subscris i ntre cei care reprezint drepturile lor . Potrivit art. 1177 din Codul Civil, Acela c rui se opune un act sub semn tur privat este dator a-l recunoa te sau a t g dui curat scriptura sau subsemn tura sa. Mo tenitorii sau succesorii n drepturi ai aceluia de la care provine nscrisul pot declara c nu cunosc scrisul sau semn tura autorului lor, n aceast situa ie, nscrisul fiind lipsit provizoriu de putere probatorie pn la verificarea acestuia, aplicndu-se astfel prevederile art 1178 din Codul Civil. For a probant a nscrisului sub semn tur privat comport urm toarea diferen iere: - ntre p r i, ea are aceea i valoare ca i celelalte men iuni ale nscrisului; - fa de ter i, ea face dovad din ziua n care a devenit data cert . D. Alte nscrisuri
36

- nscrisul n form electronic . Legea nr. 455 / 2001, art. 4 alin. 2 desemneaz prin no iunea de nscris form electronic o colec ie de date n form electronic ntre care exist rela ii logice i func ionale i care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnifica ie inteligibil , destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. - r bojurile fiind dou buc i de lemn, pe care sunt trecute prin folosirea unor semne, presta iile efectuate periodic de c tre p r i; - registre, c r i i hrtii casnice; - scrisori; - nscrisuri specifice dreptului comercial, facturi acceptate, registre comerciale etc. 3.6.2.2. M rturii (proba cu martori ori testimonial ) Martorii sunt acele persoane str ine de proces, care au cuno tin e ce pot avea ca rezultat corecta solu ionare a cauzei (ex. au fost prezente la ncheierea unui contract). Ca regul general , trebuie s preciz m c faptele juridice pot fi dovedite nengr dit cu martori. Ca reguli speciale n privin a probei testimoniale trebuie s ar t m dispozi iile art. 1191 din Codul Civil: a) prima regul , nscris n art. 1191 alin. 1 prevede c dovada actelor juridice al c ror obiect are o valoare ce dep e te suma de 250 lei chiar pentru un depozit voluntar nu se poate face dect prin act autentic sau prin act sub semn tura privat ; b) cea de a doua regul , nscris n art. 1191 alin. 2 prevede c nu se va primi niciodat o dovad prin martori n contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce pretinde c s-ar fi zis naintea, n timpul sau n urma confec ion rii actului, chiar cu privire la o sum sau valoare ce nu dep e te 250 lei. Excep iile de la regulile admisibilit ii probei cu martori a) Conform art. 1197 din Codul Civil, regulile mai sus prescrise nu se aplic n cazul cnd exist un nceput de dovad scris Se nume te nceput de dovad scris orice scriptur a aceluia n contra c ruia s-a format peti ia sau a celui ce l reprezint i care scriptur face a fi crezut faptul pretins . b) Art. 1198 din Codul Civil prevede c : acele reguli nu se aplic totdeauna cnd creditorului nu i-a fost cu putin a- i procura o dovad scris , despre obliga iile ce pretinde sau a conserva dovada luat ), cum ar fi: la obliga iile care se nasc din delicte, cvasidelicte i cvasicontracte; la depozitul necesar n caz de incendiu, ruin , tumult sau naufragiu i la depozitele ce fac c l torii n osp t ria unde trag; la obliga iile contractate n caz de accidente neprev zute cnd nu era cu putin p r ilor de a face nscrisuri; cnd creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovad scris dintr-o cauz de for major neprev zut . Dac n cele ar tate legiuitorul a avut n vedere imposibilitatea material de a procura nscrisuri, totu i practica i doctrina au consacrat i imposibilitatea moral . Este vorba de situa iile n care p r ile care au ncheiat acte juridice sunt n rela ie de rudenie, de prietenie, de afec iune sau uneori de subordonare. 3.6.2.3. M rturisirea (recunoa terea) Prin m rturisire n elegem recunoa terea de c tre o persoan a unui act sau fapt pe care o alt persoan i ntemeiaz o preten ie i care este de natur s produc efecte contra autorului ei.
37

M rturisirea este una act juridic din punct de vedere al dreptului civil i un mijloc de prob din punct de vedere al dreptului procesual civil. Ca act juridic, m rturisirea este irevocabil . Criterii de clasificare 1) Dup cum este f cut n fa a sau n afara instan ei de judecat , m rturisirea este: judiciar i extrajudiciar . 2) Dup modul de exprimare, distingem ntre m rturisirea expres i m rturisirea tacit sau prezumat . M rturia este expres atunci cnd ntr-o declara ie, scris sau oral prin care se recunoa te un fapt pe care- i ntemeiaz preten ia cealalt parte. M rturisirea tacit se ntlne te n situa iile n care legea prevede c instan a s o deduc dintr-o anumit conduit a p r ii. 3) Dup structur , diferen iem ntre: m rturisirea simpl , m rturisirea calificat i m rturisirea complex . M rturisirea simpl (sau m rturisirea f r rezerve) este recunoa terea ntocmai de c tre prt a preten iilor reclamantului (ex. prtul recunoa te c a mprumutat de la reclamant 5 milioane lei i c nu i-a pl tit). M rturisirea calificat const n recunoa terea de c tre prt a faptului invocat de reclamant, dar i alte mprejur ri strns legate de faptul invocat, anterioare sau concomitente faptului pretins care schimb calificarea juridic (ex. prtul recunoa te c a primit 5 milioane de lei, dar nu ca mprumut ci ca plat pentru serviciile pe care le-a prestat). M rturisirea complex reprezint recunoa terea de c tre prt a faptului pretins de reclamant, dar i a altei mprejur ri ulterioare care anihileaz primul fapt (ex. prtul recunoa te c a primit 5 milioane de lei, dar afirm c i-a pl tit ntre timp). Indivizibilitatea m rturisirii: Potrivit art. 1206 din Codul Civil, m rturisirea nu poate fi luat dect n ntregime mpotriva celui care a m rturisit i nu poate fi revocat de acesta afar numai de a aproba c a f cut-o din eroare de fapt. Problema diviz rii m rturisirii nu se poate pune n cazul m rturisirii simple. n ceea ce prive te puterea doveditoare a m rturisirii, avem dou perioade: - prima perioad este cea anterioar anului 1950 cnd m rturisirea era considerat regina probelor, fiind reglementat n art. 1200 punctul 3 din Codul Civil (care considera m rturisirea judiciar ca o prezum ie legal ce f cea dovada deplin mpotriva celui care a m rturisit), reprezentnd astfel o prob perfect (probatio probatisima); - perioada dup 1950, cnd este trecut n rndul celorlalte probe, putnd fi comb tut prin proba contrar , f cut prin orice mijloc de prob admis de lege, fiind l sat la aprecierea judec torului. INTEROGATORIUL reprezint mijlocul procesual de administrare a probei m rturisirii ce este reglementat n art. 218 la 225 din Codul de procedur civil . 3.6.2.4. Prezum iile Potrivit art. 1198 din Codul Civil, prezum iile sunt consecin ele pe care legea sau magistratul le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut, deci reprezint o presupunere f cut de legiuitor sau judec tor. Prezum iile sunt, a adar, probe indirecte, reprezentnd rezultatul a dou ra ionamente: mai nti, din cunoa terea probelor directe (nscrisuri, m rturii etc.), judec torul induce printr-un prim ra ionament, existen a n trecut a unui fapt care este vecin i conex cu faptul generator de
38

drepturi; printr-un al doilea ra ionament, din cunoa terea faptului vecin i conex, judec torul deduce existen a faptului principal datorit leg turii de conexitate dintre aceste dou fapte . Criterii de clasificare a prezum iilor 1. Dup autor, prezum iile sunt legale i simple. Prezum iile legale sunt cele care sunt opera legiuitorului. Potrivit art. 1200 din Codul Civil, sunt prezum ii legale acelea care sunt determinate prin lege, cum ar fi: actele ce legea le declar nule pentru c le prive te f cute n frauda dispozi iilor sale; n cazurile cnd legea declar c dobndirea dreptului de proprietate sau libera iunea unui debitor rezult din oarecare mprejur ri determinate; puterea ce legea acord autorit ii lucrului judecat res indicato proverietate habetur lucrul judecat se consider adev rat). Mai exist i alte prezum ii legale, cum ar fi: prezum ia de mandat tacit reciproc ntre so i, reglementat de art. 35 alin. 2 din Codul familiei; prezum iile stabilite de art. 469 din Codul Civil privind imobilele prin destina ie etc. Prezum iile simple potrivit art. 1203 din Codul Civil sunt acelea stabilite de magistrat (judec tor), prezum iile sunt l sate la luminile i n elepciunile magistratului. n acela i articol se arat c prezum iile nu sunt permise magistratului dect numai n cazurile cnd este permis i dovada prin martori, afar dac un act nu este atacat c s-a f cut n fraud , dol (viclenie) sau violen . Este de observat c , n timp ce prezum iile legale sunt limitate ca num r, prezum iile simple sunt nelimitate. 2. Dup for a probant , prezum iile legale se submpart n: prezum ii absolute i prezum ii relative. Prezum iile absolute (iuris de iure) sunt acelea care nu pot fi r sturnate prin prob contrarie, ele mai sunt denumite i irefagabile (ex. puterea lucrului judecat orice hot rre se presupune c spune adev rul; art. 61 din Codul familiei prevede c timpul cuprins ntre a 330- zi i a 180- a zi dinaintea na terii este timpul legal al concep iunii. Prezum iile relative (iuris tantum) sunt acelea care pot fi r sturnate prin prob contrarie, chiar prin prezum ii simple sau martori (ex. prezum ia de paternitate reglementat n art. 53 din Codul familiei care prevede c copilul n scut n timpul c s toriei are ca tat pe so ul mamei; prezum ia de bun credin (bona judes persumitur) reglementat de art. 1899 alin. final, Cod Civil etc. 3.6.2.5. Alte mijloace de prob Al turi de mijloacele de prob tratate anterior, mai putem aminti: probele materiale, proba prin rapoartele de expertiz , cercetarea la fa a locului. Probele materiale sunt specifice procesului penal, Codul de procedur civil neocupndu-se de tratarea acestora. Prin probe materiale n elegem acele obiecte care datorit calit ilor lor, semnelor sau urmelor r mase pe ele ar putea prezenta importan n solu ionarea procesului civil. Spre deosebire de alte probe, acestea nu pot fi nlocuite, analizarea lor f cndu-se printr-o cercetare la fa a locului sau printr-o expertiz . Proba prin rapoartele de expertiz ntr-un proces civil, instan a poate dispune efectuarea unei expertize, fiind necesar efectuarea acesteia chiar dac judec torul are cuno tin e de specialitate. Expertiza poate fi definit ca fiind activitatea de cercetare a unor mprejur ri de fapt n leg tur cu obiectul litigiului, ce necesit cuno tin e de specialitate, activitate desf urat de un specialist (expert), desemnat de instan a de judecat . Relatarea f cut de expert n scris sau
39

oral n care sunt expuse constat rile i concluziile sale cu privire la mprejur rile de fapt a c ror l murire a fost solicitat poart denumirea de raport de expertiz . Expertiza i raportul de expertiz sunt dou no iuni distincte, dar interdependente deoarece raportul de expertiz este urmarea expertizei, iar expertiza este activitatea de cercetare pe care se ntemeiaz raportul expertizei . Cercetarea la fa a locului Prin cercetarea la fa a locului, judec torul ia contact n mod direct cu anumite situa ii sau st ri care pot duce la stabilirea raporturilor juridice dintre p r i. Cercetarea la fa a locului se poate face n instan (ex. cercetarea unor obiecte) sau n afara acesteia (ex. cercetarea anumitor mprejur ri).

CAPITOLUL IV ACTUL JURIDIC 4.1. Defini ia i clasificarea actelor juridice civile 4.1.1. Defini ia actului juridic Actul juridic civil reprezint o manifestare de voin f cut cu inten ia de a produce efecte juridice, respectiv de a da na tere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic civil are dou sensuri: - primul sens desemneaz tocmai manifestarea de voin f cut cu inten ia de a produce efecte juridice (negotium iuris) care are semnifica ia de opera iune juridic . - al doilea sens desemneaz nscrisul constatator al manifest rii de voin , adic suportul material care consemneaz manifestarea de voin exprimat . 4.1.2. Clasificarea actelor juridice civile Clasificarea actelor juridice se face avndu-se n vedere urm toarele criterii: 1. Dup num rul p r ilor, actele juridice civile se mpart n: acte unilaterale; acte bilaterale; acte multilaterale. Actul unilateral este rezultatul voin ei unei singure p r i (ex. testament, acceptarea succesiunii, renun area la mo tenire etc.). Actul bilateral este acela care reprezint voin a concordant a dou p r i: contractul de vnzare-cump rare, dona ia, mprumutul etc.). Actul multilateral reprezint rodul de voin ntre trei sau mai multe p r i (ex. societ i comerciale etc.) 2. Dup scopul urm rit la ncheierea lor, actele juridice civile se mpart n: acte cu titlu oneros; acte cu titlu gratuit Actul cu titlu oneros este acela n care n schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urm re te ob inerea altui folos patrimonial. Actele cu titlu oneros se mpart la rndul lor n: acte comutative;
40

acte aleatorii. Sunt comutative acele acte juridice cu titlu oneros la a c ror ncheiere p r ile cunosc existen a i ntinderea obliga iilor lor (ex. contractul de vnzare-cump rare). Sunt aleatorii acele acte juridice cu titlu oneros n care p r ile nu cunosc ntinderea obliga iilor, existnd ansa unui c tig sau riscul unei pierderi (ex. vnzarea cu clauz de ntre inere, contractul de rent viager ). Actul cu titlu gratuit este acela prin care se procur un folos patrimonial f r a se urm ri n schimb ob inerea unui alt folos patrimonial (ex. mandatul gratuit, dona ia, comodatul etc.). Actele cu titlu gratuit se mpart la rndul lor n: liberalit i; acte dezinteresate. Liberalit ile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispun torul i mic oreaz patrimoniul prin folosul patrimonial procurat (ex. dona ii, legate). Actele dezinteresate sunt acelea prin care dispun torul procur un avantaj patrimonial (ex. mandatul gratuit, depozitul neremunerat). 3. Dup efectul lor, actele juridice se clasific n: acte constitutive; acte translative; acte declarative. Actele constitutive sunt acele acte care dau na tere la un drept subiectiv civil ce nu a existat anterior (ipoteza conven ional ). Ex. instituirea unui uzufruct, conven ia de ipotec . Actele translative sunt actele juridice care au ca efect str mutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu n altul (ex. contractul de vnzare-cump rare, dona ia). Actul declarativ este actul juridic care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent (ex. conven ia de partaj, tranzac ia etc.) 4. Dup importan a lor, actele juridice civile se mpart n: acte de conservare; acte de administrare; acte de dispozi ie. Actele de conservare sunt acele acte juridice ce au ca efect prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Acest act este ntotdeauna avantajos pentru autorul s u deoarece cu o cheltuial mic se salveaz un drept de o valoare mai mare (ex. ntreruperea unei prescrip ii printr-o ac iune n justi ie, soma ie, nscrierea unei ipoteci etc.) Actele de administrare sunt acele acte juridice prin care se realizeaz o normal punere n valoare a unui bun sau a unui patrimoniu (ex. nchirierea unui bun, asigurarea unui bun etc.) Actele de dispozi ie sunt acele acte care au ca rezultat ie irea din patrimoniu a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcin real (ex. ipotec , gaj). 5. Dup con inut, actele juridice civile se mpart n: acte patrimoniale; acte nepatrimoniale. Actele patrimoniale sunt acele acte juridice care au un con inut evaluabil n bani, acestea fiind n principiu actele care privesc drepturile reale i drepturile de crean (ex. contractele de vnzare-cump rare, mprumut etc.) Actele nepatrimoniale sunt acele acte juridice care nu au un con inut evaluabil n bani (ex. conven ia p rin ilor unui copil din afara c s toriei privind numele pe care acesta urmeaz s -l poarte). 6. Dup modul de ncheiere, actele juridice civile se mpart n: acte consensuale; acte solemne; acte reale.
41

Actele consensuale sunt acelea care se ncheie prin simpla manifestare de voin i de aceea actul consensual constituie regula din punct de vedere al formei n care se ncheie actele juridice civile (ex. vnzarea, cump rarea). Actele solemne sunt acele acte la a c ror ncheiere este nevoie ca manifestarea de voin s fie ncheiat ntr-o anumit form (ex. ad solemnitatem sau ad validitatem: contractul de ipotec , testamentul etc.) Actele reale sunt acele acte juridice care nu se pot ncheia dect dac manifestarea de voin este nso it de remiterea lucrului (ex. mprumutul, darul manual, depozitul). 7. Dup momentul producerii efectelor, actele juridice civile se mpart n: acte ntre vii (inter vivos); acte pentru cauz de moarte (mortis cauza). Actele ntre vii sunt acele acte care- i produc efectele necondi ionat de moartea autorului lor (acestea sunt cele mai numeroase). Actele pentru cauz de moarte sunt acele acte care nu i produc efectele dect la moartea autorului lor (ex. testamentul). 8. Dup rolul voin ei p r ilor, actele juridice civile se mpart n: acte subiective; acte condi ie. Actele subiective sunt actele juridice al c ror con inut este determinat prin voin a autorului. Marea majoritate a actelor intr n aceast categorie. Actul juridic-condi ie reprezint actul juridic civil la a c rui ncheiere p r ile i exprim voin a doar n privin a na terii actului, con inutul lui fiind predeterminat de norme de la care p r ile nu pot deroga (ex. contractul de nchiriere). 9. Dup leg tura lor cu modalit ile, actele juridice civile de mpart n: acte pure i simple; acte afectate de modalit i. Actele pure i simple sunt acele acte care nu cuprind o modalitate, respectiv termen, condi ie, sarcin . Condi ia este rezolutorie i suspensiv . Actele afectate de modalit i sunt acele acte care cuprind modalit i, adic termen, condi ie sau sarcin . Unele acte juridice sunt afectate esen ialmente de modalit i (ex. contractul de vnzare-cump rare, contractul de asigurare). 10. Dup raporturile dintre ele, actele juridice civile se mpart n: acte principale; acte accesorii. Actele juridice principale sunt acele acte care au o existen a de sine st t toare, soarta lor nedepinznd de un alt act juridic. Majoritatea actelor juridice civile sunt principale. Actele juridice accesorii sunt acelea care depind de soarta unui alt act juridic care este principal (accesorium sequitur principale) ex. clauza penal , contractul de gaj etc. 11. Dup leg tura lor cu cauza, actele juridice civile se mpart n: acte juridice cauzale; acte juridice abstracte. Actele juridice cauzale sunt acelea a c ror valabilitate implic analiza cauzei, a scopului s u. Astfel, dac scopul este imoral, ilicit ori lipse te, nsu i actul este lovit de nulitate (ex. jocurile de noroc). Actele juridice abstracte sunt acele acte a c ror valabilitate nu implic analiza cauzei. Acestea sunt deta ate de elementul cauz (ex. titlul de valoare care poate fi la purt tor, nominativ sau la ordin). 12. Dup modalitatea ncheierii, actele juridice civile se mpart n: acte juridice strict personale; acte juridice f cute prin reprezentant.
42

Actele juridice strict personale sunt acelea care nu pot fi ncheiate dect personal, f r a putea fi ncheiate prin reprezentare (ex. testamentul). Actele juridice f cute prin reprezentant sunt acele acte care pot fi ncheiate att personal ct i prin reprezentant. Majoritatea actelor juridice civile pot fi ncheiate prin reprezentant. 13. Dup reglementare i denumire, actele juridice civile se mpart n: acte juridice numite; acte juridice nenumite. Actele juridice numite tipice sunt acele acte care au o denumire stabilit de legea civil i o reglementare proprie (tipic ). Majoritatea actelor civile este format din acte numite (tipice). Actele juridice nenumite (atipice) sunt acele acte care nu au nici reglementare, nici denumire proprie (ex. testamentul, ipoteca conven ional ). 14. Dup modul de executare, actele juridice civile se mpart n: acte cu executare dintr-o dat ; acte cu executare succesiv . Actele cu executare dintr-o dat (uno ictu) sunt acele acte care presupun o singur presta ie din partea debitorului (ex. darul manual). Acesta se mai nume te i act de executare instantanee. Actele cu executare succesiv sunt acele acte a c ror executare presupune mai multe presta ii e alonate n timp (ex. arendarea, nchirierea). 4.2. Condi iile actului juridic civil 4.2.1. Defini ia condi iilor actului juridic civil Condi iile actului juridic civil reprezint elementele din care este alc tuit un act juridic civil. Terminologie: Legea folose te termenul de condi ii n art. 948 din Codul Civil. Potrivit acestui articol, condi iile esen iale pentru valabilitatea unei conven ii sunt: capacitatea de a contracta; consim mntul valabil al p r ii ce se oblig ; un obiect determinat; o cauz licit . Termenul condi ie poate fi nlocuit cu expresiile elementele actului juridic civil sau cerin ele actului juridic civil. 4.2.2. Clasificarea condi iilor actului juridic civil Condi iile actelor juridice civile se clasific dup mai multe criterii astfel: 1. n func ie de aspectul la care se refer , distingem ntre condi ii de fond (numite i intrinseci) i condi ii de form (numite i extrinseci). Condi iile de fond sunt cele care privesc con inutul actului juridic civil, iar condi iile de form se refer la exteriorizarea voin ei. 2. n func ie de criteriul obligativit ii, condi iile actelor juridice se mpart n: condi ii esen iale i condi ii neesen iale sau ntmpl toare. Condi iile esen iale sunt cele cerute pentru valabilitatea actelor juridice, iar condi iile neesen iale sunt cele care pot fi prezente sau pot lipsi din actul juridic, f r a fi afectat valabilitatea acestuia. 3. Dup sanc iunea nerespect rii lor, putem vorbi despre: condi ii de valabilitate i condi ii de eficacitate.

43

Condi iile de valabilitate sunt acele condi ii a c ror nerespectare duce la nulitatea actului juridic civil, iar nerespectarea condi iilor de eficacitate nu atrage sanc iunea nulit ii actului juridic civil, ci de sanc iuni (ex. inopozabilitatea).

4.2.3. Capacitatea de a ncheia acte juridice civile 4.2.3.1. Defini ie. Sediul materiei Capacitatea de a ncheia acte juridice civile reprezint acea condi ie de fond i esen ial care const n aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi i obliga ii civile prin ncheierea actelor de drept civil. Capacitatea de a ncheia acte juridice este de o parte a capacit ii civile, reunind n structura sa o parte din capacitatea de folosin a persoanei fizice sau juridice, precum i capacitatea de exerci iu a acesteia . Dispozi ii privind capacitatea de a ncheia acte juridice mai pot fi g site i n alte acte normative: Codul familiei (ex. art. 105 alin. 1, art. 133 alin. 3), Decretul nr. 31 / 1954 etc. 4.2.3.2. Principiul capacit ii de a ncheia acte juridice civile Acest principiu este prev zut de art. 6 alin. 1 din Decretul nr. 31 /1954 privitor la persoanele fizice i juridice potrivit c ruia nimeni nu poate fi ngr dit n capacitatea de folosin i nici n tot sau n parte de capacitatea de exerci iu dect n cazurile i condi iile legii. Cu alte cuvinte, regula este capacitatea, iar excep ia incapacitatea. Trebuie s re inem c aceast capacitate este o stare de drept de jure n timp ce discern mntul reprezint o stare de fapt de facto, acesta din urm putnd exista izolat chiar i la o persoan incapabil dup cum o persoan pe deplin capabil se poate g si trec tor ntr-o situa ie n care nu are discern mnt. Excep ia incapacit ii de a ncheia acte juridice civile De re inut c excep iile trebuie s fie prev zute n mod expres de lege deoarece ea este de strict aplicare i interpretare (exceptio est strictissimae interpretationis). Incapacit ile de a ncheia acte juridice civile pot fi clasificate n func ie de mai multe criterii : - Dup natura lor, distingem ntre incapacit i de folosin i incapacit i de exerci iu. Incapacit ile din prima categorie constau n inaptitudinea de a avea drepturi i obliga ii i deci de a s vr i personal sau printr-un reprezentant legal sau cu ncuviin area prealabil a unui ocrotitor legal, acte juridice ce implic acele drepturi sau obliga ii. Categoria a doua cuprinde incapacit ile care lipsesc persoanelor n cauz de posibilitatea de a- i exercita personal i singure drepturile i de a- i asuma astfel obliga iile, pe calea ncheierii de acte juridice . n raport de con inutul sau ntinderea lor, distingem: incapacit i generale i incapacit i speciale. Incapacit ile generale privesc n principiu toate actele juridice, n timp ce incapacit ile speciale sunt instituite pentru anumite acte juridice. Dup izvorul lor, incapacit ile civile pot fi clasificate n incapacit i instituite de legea civil i incapacit i civile stabilite de legea penal . Incapacit ile instituite de legea civil sunt incapacit ile de exerci iu i majoritatea incapacit ilor de folosin .
44

n func ie de modul n care opereaz , deosebim ntre: incapacit i ce ac ioneaz de drept (ope legis) i incapacit i ce opereaz ca efect al unei hot rri judec tore ti (dec derea din drepturile p rinte ti). n raport de opozabilitatea lor distingem: incapacit i absolute i incapacit i relative. Incapacit ile absolute mpiedic ncheierea valabil a actului juridic de c tre incapabil cu orice alt persoan , iar incapacit ile relative mpiedic ncheierea valabil a actului juridic de c tre incapabil cu o anumit persoan sau cu anumite persoane. Dup finalitatea lor, incapacit ile civile se mpart n: incapacit i cu caracter de sanc iune i incapacit i cu caracter de protec ie sau de ocrotire. 4.2.4. Consim mntul 4.2.4.1. Corela ia dintre consim mnt i voin a juridic Din defini ia dat actului juridic civil rezult c voin a juridic reprezint un element fundamental al acestuia. Voin a este un obiectiv special de natur psihologic , dar care din punct de vedere juridic se manifest sub dou laturi: consim mnt i cauz (scop). Din aceasta rezult c ntre consim mnt i voin exist corela ia de la parte la ntreg. 4.2.4.2. Formarea voin ei i principiile voin ei juridice n dreptul civil A. Formarea voin ei juridice

Formarea voin ei juridice are loc n cadrul unui proces psihologic complex n care punctul de pornire l reprezint nevoia omului pe care tinde s o satisfac , reflectat n mintea sa. Etapa urm toare o reprezint reflectarea mijlocului de satisfacere a nevoii, dobndind contur dorin a satisfacerii acesteia. n acest moment, ea se poate ntlni cu alte dorin e i tendin e ale omului. Cea de-a doua faz este deliberarea, care reprezint cnt rirea avantajelor i dezavantajelor dorin ei i mijloacelor de realizare a lor aflate n concurs. Ca urmare a apari iei unui motiv deliberat de la deliberare, se trece la luarea hot rrii. Ultima faz o reprezint luarea hot rrii de a ncheia un anumit act juridic civil, aceast hot rre avnd un caracter intim (intern). B. Principiile voin ei juridice n dreptul civil

n Codul civil sunt consacrate dou principii care crmuiesc voin a juridic : principiul libert ii actelor juridice civile (numit i principiul autonomiei de voin ); principiul voin ei reale (numit i principiul voin ei interne) a) Principiul libert ii actelor juridice civile este consacrat n art. 969 alin. 1 din Codul Civil conform c ruia conven iile legal f cute au putere de lege ntre p r ile contractante. Totu i, prin art. 5 din Codul Civil se prevede c : nu se poate deroga prin conven ie sau dispozi ii particulare de la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri. b) Principiul voin ei reale (interne) Cnd ntre elementul intern (psihologic) i cel extern (social) exist concordan , identitatea nu ridic probleme deoarece voin a persoanei este aceea i. n situa ia n care nu exist concordan ntre voin a intern i cea extern se ridic ntrebarea cui acord m prioritate. n dreptul nostru trebuie s re inem c legea civil d prioritate voin ei interne sau reale. n aceast privin exist dou concep ii : concep ia subiectiv i concep ia obiectiv .

45

Concep ia subiectiv acord prioritate voin ei interne, n timp ce concep ia obiectiv acord prioritate voin ei declarate. De la principiul voin ei interne se desprind urm toarele excep ii: - n caz de simula ie, ter ele persoane de bun credin nu le poate fi opus actul juridic secret, ci actul juridic aparent deoarece doar acesta este cunoscut de ter e; - a doua excep ie se desprinde din dispozi iile art. 1191 alin. 2 Cod Civil, conform c ruia Nu se va primi niciodat o dovad prin martori n contra sau peste ceea cuprinde actul, nici peste ceea ce se pretinde c s-ar fi zis naintea, la timpul sau n urma confec ion rii actului, chiar cu privire la o sum ce nu dep e te 250 de lei. Aceast excep ie opereaz n materie de probe, privind raportul dintre nscris i m rturie. 4.2.4.3. Defini ia consim mntului ntr-un prim sens, consim mntul reprezint acea condi ie esen ial de fond a actului juridic civil care const n hot rrea de a ncheia un act juridic civil, manifestat n exterior. ntr-un al doilea sens, mai apropiat de semnifica ia sa etimologic (cum sentire) termenul de consim mnt desemneaz acordul de voin e al p r ilor, n actele bilaterale sau multilaterale . 4.2.4.4. Condi iile de valabilitate a consim mntului Pentru a fi valabil, consim mntul trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: 1. s provin de la o persoan cu discern mnt; 2. s fie exprimat cu inten ia de a produce efecte juridice; 3. fie exteriorizat; 4. s nu fie alterat de vreun viciu de consim mnt. 1. Consim mntul s provin de la o persoan de la o persoan cu discern mnt Aceasta nseamn c persoana de la care provine trebuie s aib puterea de a aprecia efectele juridice care se produc n baza manifest rii sale de voin . Persoana fizic cu capacitate de exerci iu este prezumat c are discern mnt juridic pentru a ncheia acte juridice. Persoanele juridice cu vrsta ntre 14 i 18 ani au discern mnt n curs de formare, iar persoanele lipsite de capacitate de exerci iu (minorii sub 14 ani i interzi ii judec tore te) sunt prezumate c nu au discern mnt. n afara incapacit ilor legale mai exist i incapacit i naturale, adic persoane cu capacitate, dar temporar, sunt lipsite de discern mnt (ex. be ia, hipnoza, somnambulismul etc.) 2. Consim mntul s fie exprimat cu inten ia de a produce efecte juridice (onimo contrahendi negotii) Aceast condi ie nu se consider a fi ndeplinit n urm toarele cazuri: - cnd consim mntul a fost dat n glum (jocandi causa), din prietenie, curtoazie sau pur complezen ; - cnd manifestarea de voin este prea vag ; - cnd manifestarea de voin s-a f cut sub condi ie pur potestativ (art. 1010 Cod Civil: m oblig dac vreau); - cnd manifestarea de voin s-a f cut cu o rezerv mental (reservatio mentalis), cunoscut de contractant. 3. Consim mntul trebuie s fie exteriorizat n dreptul nostru, principiul este acela al consensualismului, adic p r ile sunt libere s aleag forma exterioriz rii. Manifestarea de voin poate fi expres sau tacit . Manifestarea de voin este expres cnd ea este exteriorizat i este f cut cunoscut contractan ilor i ter ilor.
46

Manifestarea de voin este tacit (implicit ) atunci cnd ea se deduce (ex. acceptarea tacit a mo tenirii: dac succesibilul face un act de dispozi ie privind un bun succesoral, se consider c a acceptat n mod tacit mo tenirea). Excep ia de la acest principiu o reprezint actele autentice unde se cere o anumit form de exteriorizare pentru acceptarea consim mntului. Consim mntul poate fi exteriorizat: n scris, verbal, n gesturi, n fapte concludente. n ceea ce prive te valoarea juridic a t cerii, n dreptul nostru, n principiu, t cerea nu valoreaz consim mntul exteriorizat. Prin excep ie, t cerea valoreaz consim mntul n urm toarele situa ii: - cnd legea prevede expres aceasta; - cnd prin voin a expres a p r ilor se atribuie o anumit semnifica ie juridic a t cerii; - cnd t cerea are valoare de consim mnt potrivit obiceiului; 4. Consim mntul s nu fie alterat printr-un viciu de consim mnt Aceast condi ie negativ este impus de caracterul liber al actului juridic civil. Viciile de consim mnt sunt acele mprejur ri care afecteaz caracterul con tient i liber al voin ei de a face un act juridic civil. n aceste situa ii, manifestarea de voin este alterat n con inutul s u intelectual sau (ex. eroare, dol) sau n caracterul s u liber (ex. violen , leziune). Sunt vicii de consim mnt: eroarea, dolul (viclenia), violen a i leziunea. 4.2.4.5. Viciile de consim mnt EROAREA A. Defini ie Eroarea reprezint falsa reprezentare a realit ii la ncheierea unui act juridic civil. Potrivit art. 954 din Codul Civil: eroarea nu produce nulitate dect cnd cade asupra substan ei obiectului conven iei. Eroarea nu produce nulitate cnd cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afar numai cnd considera ia persoanei este cauza principal pentru care s-a f cut conven ia. B. Clasificare Din dispozi iile art. 954 din Codul Civil se deduce c eroarea este de mai multe feluri: Dup criteriul consecin elor, distingem: - eroarea obstacol (distructiv de voin ); - eroarea viciu de consim mnt; - eroarea indiferent . Eroarea obstacol, denumit i distructiv de voin este cea mai grav form a erorii, aceasta deoarece falsa reprezentare cade asupra actului juridic (error in negotio) ex. o parte dore te s dea cu mprumut o sum de bani, iar cealalt parte crede c i prime te cu titlu de dona ie. Eroarea viciu de consim mnt. Prezint o gravitate mai redus dect eroarea obstacol. Aceasta const n falsa reprezentare ce cade fie supra calit ilor substan iale ale obiectului actului (error in substantiam), fie asupra persoanei cocontractante (error in personam). Eroarea indiferent const n falsa reprezentare a unor mprejur ri mai pu in importante i care nu afecteaz valabilitatea actului juridic civil ncheiat. Dup natura realit ii fals reprezentate, distingem ntre: - eroare de fapt; - eroare de drept.

47

Eroarea de fapt const n falsa reprezentare a unei situa ii faptice la ncheierea actului juridic civil care prive te: obiectul actului, valoarea, persoana cocontractant . Eroarea de drept este falsa reprezentare la ncheierea actului juridic civil, a existen ei sau con inutului unei norme de drept civil.

C. Condi iile cerute erorii pentru a fi viciu de consim mnt Pentru ca eroarea s fie viciu de consim mnt trebuie ntrunite cumulativ urm toarele condi ii: - elementul asupra c reia cade falsa reprezentare s fi fost hot rtor determinant pentru ncheierea actului, n sensul c , dac ar fi fost cunoscut realitatea, actul nu s-ar fi ncheiat; dac eroarea cade asupra valorii economice a contrapresta iei, este vorba despre o eroare lezionar care cade sub inciden a regulilor ce guverneaz leziunea ca viciu de consim mnt; - n cazul actelor bilaterale cu titlu oneros este necesar ca co-contractantul s fi tiut sau s fi trebuit s tie c elementul asupra c ruia cade falsa reprezentare este determinant hot rtor pentru ncheierea actului juridic civil; aceast condi ie se cere a fi ndeplinit n scopul asigur rii stabilit ii i certitudinii opera iunilor juridice din circuitul civil. n actele unilaterale cu titlu oneros nu se impune aceast condi ie deoarece lipse te cocontractantul sau cealalt parte. n cazul actelor bilaterale nu este necesar ca fiecare parte s se g seasc n eroare pentru a ne afla n prezen a viciului de consim mnt, care s atrag anulabilitatea actului juridic civil; dac totu i fiecare parte a fost n eroare atunci, fiecare, separat, poate cere anularea actului pentru eroarea c reia i este victim . DOLUL SAU VICLENIA A. Defini ie Dolul reprezint acel viciu de consim mnt ce const n inducerea n eroare a unei persoane prin mijloace viclene sau dolosive pentru a o determina s ncheie un act juridic civil. Cu alte cuvinte, dolul este o eroare provocat i nu spontan , cum este n cazul erorii propriuzise. B. Clasificarea dolului n dreptul privat roman se f cea distinc ie ntre dolus malus (dolul grav) i dolus bonus (dolul u or). - Dup consecin ele pe care acesta le are asupra actului juridic se face distinc ie ntre: dolul principal i dolul incident. Dolul principal dolus dans causaum contractui este dolul care cade asupra unor elemente principale determinante la ncheierea actului juridic i care atrage nulitatea actului. Dolul incident (dolus incidens) numit i dol secundar, cade asupra unor mprejur ri nedeterminante pentru ncheierea actului juridic. Acesta nu este sanc ionat cu nulitatea actului, se poate cere o reducere a presta iei dac este cazul. C. Structura dolului

48

Dolul, ca viciu de consim mnt, are dou elemente: - primul element este un element obiectiv material ce const n utilizarea de mijloace viclene, ma ina iuni, iretenii, manopere dolosive pentru a induce n eroare. Acest element poate consta ntr-o ac iune pozitiv (fapt comisiv) sau ntr-o ac iune negativ (fapt omisiv). n materia liberalit ilor, faptul omisiv se poate realiza n sugestie sau capta ie, adic specularea afec iunii unei persoane pentru a o determina s fac o dona ie sau un legat testamentar. - cel de-al doilea element este subiectiv i const n inten ia de a induce o persoan n eroare pentru a o determina s ncheie un act juridic civil. D. Cerin ele dolului Pentru ca dolul s fie viciu de consim mnt trebuie ndeplinite cumulativ dou condi ii: - s fie determinant pentru ncheierea actului juridic; Aceast condi ie se desprinde din textul dat art. 960 alin.1 din Codul Civil, conform c ruia dolul constituie o cauz de nulitate doar dac este evident c f r aceste ma ina ii cealalt parte n-ar fi contractat. Este necesar existen a raportului de cauzalitate ntre mijloacele viclene folosite de autor i consim mntul dat de victim . - s provin de la cealalt parte; Aceast cerin se deduce din textul art. 960 alin. Cod Civil, conform c ruia n conven ii, mijloacele viclene trebuie s fie ntrebuin ate de una din p r i. - dolul provine de la reprezentantul cocontractantului. Nu este necesar ca dolul s fie comun (s existe pentru fiecare parte a actului bilateral), dar dac exist reciprocitate de dol, fiecare poate cere anularea actului pentru dolul a c rui victim este. VIOLEN A A. Defini ie Violen a este acel viciu de consim mnt care const n amenin area unei persoane cu un r u care i produce o temere ce o determin s ncheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi ncheiat. B. Clasificare Violen a poate fi clasificat dup dou criterii i anume: - Dup natura r ului, violen a poate fi: - violen fizic (vis); - violen a moral (metus). Este violen fizic atunci cnd amenin area cu r ul prive te integritatea fizic ori bunurile persoanei. Violen a moral este atunci cnd amenin area cu r ul prive te onoarea, cinstea ori sentimentele persoanei. C. Structura violen ei Ca structur , violen a este alc tuit din dou elemente: - un element obiectiv (exterior), care const n amenin area cu r ul;

49

- un element subiectiv (intern), care const n insuflarea unei temeri persoanei amenin ate care i altereaz consim mntul. Potrivit art. 954 alin. 1 din Codul Civil, temerea trebuie s fie insuflat autorului actului prin amenin area cu un r u considerabil i prezent. Cel de-al doilea element, cu caracter subiectiv este dat de starea psihologic insuflat autorului actului de constrngere exercitat asupra sa.

D. Condi iile cerute violen ei pentru a fi viciu de consim mnt Pentru ca violen a s constituie viciu de consim mnt trebuie ndeplinite cumulativ urm toarele condi ii: - s fie determinant , adic violen a s fie de natur a determina o persoan s ncheie un act juridic civil. - s fie injust (nelegitim , ilicit ). LEZIUNEA A. Defini ie Leziunea reprezint acel viciu de consim mnt care const n dispropor ia v dit de valoare ntre cele dou presta ii. B. Structura leziunii Structura leziunii difer n func ie de concep ia care st la baza reglement rii ei, astfel: - prima concep ie, subiectiv , re ine pentru existen a leziunii dou elemente: unul obiectiv ce const n dispropor ia de valoare dintre contrapresta ie i unul subiectiv ce const n profitarea de starea de nevoie n care se afl cealalt parte. - a doua concep ie, obiectiv , re ine pentru existen a leziunii un singur element i anume paguba egal cu diferen a de valoare a celor dou presta ii. C. Condi iile de existen a leziunii ca viciu de consim mnt Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune trebuie ntrunite cumulativ urm toarele condi ii: - leziunea s fie o consecin direct a actului respectiv. - leziunea s existe n raport cu momentul ncheierii actului juridic; - dispropor ia de valoare ntre contrapresta ie s fie v dit . D. Domeniul de aplicare al leziunii Din punct de vedre al persoanelor care pot invoca leziunea ca viciu de consim mnt, ace tia nu sunt dect minorii ntre14 i 18 ani, deci pe cei cu capacitate de exerci iu restrns . n acest sens, art. 1165 din Codul Civil prevede c majorul nu poate, pentru leziune, s exercite ac iunea n resciziune. De la aceast regul exist dou excep ii n care majorul poate invoca leziunea astfel: - n cazul conven iilor de salvare maritim (art. 60 din Ordonan a nr. 42 / 1997 privind naviga ia civil );
50

- n cazul n care, dup data accept rii succesiunii expres sau tacit, succesiunea este absorbit sau mic orat cu mai mult de jum tate, prin descoperirea unui testament, necunoscut n momentul accept rii (art 694, teza a II-a Cod Civil).

4.2.5. Obiectul actului juridic civil 4.2.5.1. Defini ia obiectului actului juridic civil Prin obiectul actului juridic civil n elegem conduita p r ilor actului juridic civil, respectiv ac iunile sau inac iunile la care sunt ndrept ite sau de care sunt inute. Consacrarea juridic a defini iei cu referire doar la conven ii o ntlnim n art. 962 care prevede c obiectul conven iilor este acela la care p r ile sau numai una din p r i se oblig . 4.2.5.2. Corela ia dintre obiectul i con inutul actului juridic civil Corela ia dintre obiectul i con inutul actului juridic civil este asem n toare cu aceea dintre obiectul i con inutul raportului juridic civil. A adar, nu trebuie confundate ac iunile sau inac iunile p r ilor actului juridic civil (care constituie obiectul actului juridic civil) cu drepturile subiective i obliga iile la care d na tere actul juridic i care constituie con inutul sau efectele actului juridic civil. 4.2.5.3. Condi iile de valabilitate a obiectului actului juridic civil Pentru a fi valabil, obiectul oric rui act juridic civil trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s existe; - s fie n circuitul civil; - s fie determinat sau determinabil; - s fie posibil; - s fie licit i moral. Pe lng aceste condi ii generale mai sunt i unele condi ii speciale, i anume: - cel care se oblig s fie titularul dreptului civil subiectiv; - s existe autoriza ie administrativ prev zut de lege; - obiectul s constea ntr-un fapt personal al debitorului. A. Obiectul s existe Aceasta este cea mai important cerin pentru valabilitatea actului juridic civil. Aceast condi ie se reg se te n prevederile art. 1311 din Codul civil, potrivit c rora: Dac n momentul vnz rii, lucrul vndut era pierit de tot, vinderea este nul . Dac era pierit numai n parte, cump r torul are alegerea ntre a se l sa de contract sau a pretinde reducerea pre ului. Un bun viitor poate forma obiect valabil al actului juridic civil, excep ie fac succesiunile viitoare care nu pot forma obiectul actului juridic civil, potrivit art. 965 alin. 2 din Codul Civil. B. Obiectul s fie n circuitul civil

51

Potrivit art. 963 din Codul civil numai lucrurile ce sunt n comer pot fi obiectul unui contract. Prevederi pentru aceast condi ie se reg sesc i n art. 1310 din Codul Civil, potrivit c rora toate lucrurile care sunt n comer pot s fie vndute, afar numai dac vreo lege a oprit aceasta.

C. Obiectul s fie determinat sau determinabil Aceast condi ie este prev zut de art. 948 punctul 3 i de art. 964 din Codul civil, conform c ruia obliga ia trebuie s aib de obiect un lucru determinat, cel pu in n specia sa. Cantitatea obiectului poate fi incert , dar este posibil determinarea sa. Astfel, cnd obiectul actului juridic prive te un bun individual determinat (res certa), condi ia este ndeplinit prin ipotez . Dac obiectul actului juridic prive te un bun generic determinat (res genera), cerin a este ndeplinit prin stabilirea precis a cantit ii i valorii bunului sau prin stabilirea doar a unor criterii d determinare care vor fi folosite n momentul execut rii actului. D. Obiectul s fie posibil Nimeni nu poate fi ndatorat la o obliga ie imposibil nulla imposibilium obligatio est. Imposibilitatea trebuie s fie absolut , adic presta ia s nu poat fi ndeplinit , dac imposibilitatea este relativ (subiectiv ), aceasta nu afecteaz validitatea actului deoarece imposibilitatea este numai pentru un anumit debitor, iar pentru neexecutarea culpabil din partea debitorului este angajat r spunderea sa civil . Imposibilitatea poate fi de ordin material (cnd presta ia nu poate fi adus la ndeplinire datorit unei st ri de fapt) sau de ordin juridic (dac se datoreaz unei cauze juridice), aceasta fiind apreciat n raport de momentul ncheierii actului juridic. E. Obiectul s fie licit i moral Aceast condi ie se desprinde din prevederile art. 5 din Codul Civil: nu se poate deroga prin conven ii sau dispozi ii particulare la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri. n cazul nerespect rii acestei condi ii actul juridic civil astfel ncheiat este lovit de nulitate absolut sau relativ , dup cum norma imperativ nc lcat este de ordine public sau de ordine privat . F. Cel care se oblig s fie titularul dreptului civil subiectiv Aceast cerin este necesar n actele constitutive sau translative de drepturi i se bazeaz pe principiul de drept conform c ruia nimeni nu se poate obliga valabil la ceva ce nu are sau la mai mult dect are nemo dat quod non habet sau nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet. Aceast condi ie este cerut doar dac prin natura sa actul juridic respectiv transfer imediat dreptul real. G. Existen a autoriza iei administrative prev zute de lege Actele juridice care au ca obiect anumite bunuri, pentru a fi valabil ncheiate, trebuie ndeplinit cerin a autoriza iei administrative, sub sanc iunea nulit ii absolute.
52

H. Obiectul s constea ntr-un fapt personal al debitorului Aceast condi ie se impune datorit caracterului personal al unor acte juridice care se ncheie intuitu personae, fiind avute n vedere de cocontractant anumite calit i ale debitorului (ex. mandatul). Astfel, promisiunea faptei altuia este lipsit de fapte juridice n privin a persoanei a c rei fapt a fost promis , dar este valabil promisiunea de porte-fort, prin care o persoan se angajeaz s ob in fapta altei persoane ori ca aceasta s ratifice actul juridic ncheiat pe seama sa. Aceasta, deoarece n acest caz, cel ce face promisiunea de porte-fort se oblig personal, f r ca ter ul al c rui consim mnt este f g duit s fie obligat n vreun fel. Dac ns ter ul ratific actul, obliga ia retroactiveaz de la data cnd s-a f cut promisiunea de porte-fort i nu de al data ratific rii actului. 4.2.6. Cauza actului juridic civil 4.2.6.1. Defini ie. Reglementare. Tr s turi Cauza este acel element al actului juridic civil care const n obiectivul urm rit la ncheierea unui asemenea act. Tr s turile cauzei - mpreun cu consim mntul, formeaz voin a juridic ; - ca element esen ial al actului juridic civil, cauza nu se confund nici cu obiectul i nici cu consim mntul; - nu se confund nici cu izvorul raportului juridic civil deoarece s-ar confunda partea cu ntregul. Reglementare Art. 948 pct. 4 din Codul Civil, atunci cnd se refer la condi iile esen iale ale conven iilor, se refer la o cauz licit . Mai ntlnim dispozi ii privitoare la cauz i n art. 966 din Codul Civil, care prevede c obliga ia f r cauz sau fondat pe o cauz fals sau ilicit nu poate avea nici un efect. Art. 967 din Codul Civil dispune: Conven ia este valabil , cu toate c cauza nu este expres . Cauza este prezumat pn la dovada contrarie. Art. 968 prevede cauza este ilicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrarie bunelor moravuri i ordinii publice. 4.2.6.2. Elementele cauzei actului juridic civil n doctrin se admite c n structura cauzei intr dou elemente: scopul imediat i scopul mediat. Scopul imediat, numit i causa proxima, care se refer la scopul obliga iei este abstract i invariabil, fiind stabilit pe principalele categorii de acte juridice civile, astfel: - n contractele sinalagmatice, scopul imediat reprezint prefigurarea mental a contrapresta iei; - n actele cu titlu gratuit scopul imediat l reprezint inten ia de a gratifica; - n actele reale, scopul imediat este reprezentat de prefigurarea emiterii lucrului; - n contractele aleatorii, scopul imediat reprezint riscul, adic unele mprejur ri viitoare i incerte de care depinde ansa c tigului sau riscul pierderii. Scopul mediat sau causa remota, care se refer la scopul actului juridic civil, este concret i variabil , ea reprezentnd motivul determinant al ncheierii actului juridic civil.
53

4.2.6.3. Condi iile de valabilitate a cauzei actului juridic civil Pentru a fi valabil , cauza actului juridic civil trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: a) s existe Aceast condi ie este cerut expres n art. 966 din Codul Civil care dispune c obliga ia f r cauz nu poate avea nici un efect. b) s fie real Aceast condi ie este consacrat expres de prevederile art. 966 din Codul Civil, potrivit c rora obliga ia fondat pe o cauz fals nu poate avea nici un efect. Cauza nu este real , ci fals atunci cnd exist eroare asupra motivului determinant al actului juridic civil, care este scopul mediat. c) s fie licit i moral Aceast condi ie este prev zut expres de acela i articol 966 din Codul Civil, potrivit c ruia obliga ia ilicit nu poate avea nici un efect. Con inutul acestei condi ii ne este ar tat prin art. 968 care prevede c : cauza este nelicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrar bunelor moravuri i ordinii publice. 4.2.6.4. Rolul i proba cauzei actului juridic civil A. Rolul cauzei Prin mijlocirea cauzei, p r ile dau valoare de element esen ial unei mprejur ri sau aspect care altfel nu ar avea relevan juridic . Prin cele trei condi ii pe care trebuie s le ndeplineasc cauza sau scopul actului juridic civil, se constituie instrumentul juridic prin care jurispruden a asigur restabilirea legalit ii i respectarea bunelor moravuri, precum i concordan a actelor juridice i ordinea public . B. Proba cauzei Potrivit art. 967 alin. 1 Cod Civil conven ia este valabil cu toate c cauza nu este expres , iar conform alin. 2 cauza este prezumat pn la dovada contrarie. Prin aceast dispozi ie se reglementeaz n realitate dou prezum ii: prezum ia de valabilitate a cauzei, indiferent c se men ioneaz ori nu acest element n instrumentum probationis; prezum ia de existen a cauzei, a adar cauza nu trebuie dovedit deoarece ea este prezumat de lege. 4.3. Forma actului juridic civil 4.3.1. Defini ie i terminologie Forma actului juridic reprezint acea condi ie care const n modalitatea de exteriorizare a manifest rii de voin cu inten ia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Din punct de vedere terminologic, forma actului juridic civil are dou sensuri; - stricto sensu, prin forma actului juridic civil se n elege tocmai modalitatea de exteriorizare a voin ei juridice care este substan a actului juridic civil, acest sens este guvernat de principiul consensualismului.

54

- lato sensu, prin forma actului juridic civil se n eleg trei cerin e de form impuse actului juridic civil: forma cerut pentru chiar valabilitatea actului juridic civil (forma ad validitatem) sau ad solemnitatem); forma cerut pentru probarea actului juridic (forma ad probationem); forma cerut pentru opozabilitatea actului juridic fa de ter i.

4.3.2. Principiul consensualismului Prin acest principiu, n elegem c simpla manifestare de voin este nu numai necesar , ci i suficient pentru ca actul juridic s ia fiin n mod valabil din punct de vedere al formei, care mbrac manifestarea de voin f cut n scopul de a produce efecte juridice. ntr-o alt formulare, prin principiul consensualismului nu este consacrat expres cu caracter general de c tre Codul civil. Existen a sa nendoielnic este dedus din dou mprejur ri: - prima ar fi aceea c principiul consensualismului este reglementat pentru anumite acte juridice civile (contractul de vnzare-cump rare reglementat n art. 1295 din Codul Civil): - a doua mprejurare ar fi aceea c legea civil consacr expres excep iile de la principiul consensualismului i care, n esen , sunt cele trei cerin e ale formei actului juridic civil, adic forma ad validitatem, ad probationem i forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i. 4.3.3. Clasificarea condi iilor de form ale actului juridic civil A. n func ie de consecin ele juridice ale nerespect rii condi iilor, distingem: forma cerut ad validitatem, a c rei nerespectare atrage nulitatea actului; forma cerut ad probationem, a c rei nerespectare atrage imposibilitatea dovedirii cu alt mijloc de prob ; forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i a c rei nerespectare atrage inopozabilitatea actului; B. Dup criteriul izvorului, care cere o anumit form actului juridic civil concret, distingem: forma impus de legea civil ; forma conven ional impus de acordul p rin ilor pentru a exterioriza o anumit form de voin . 4.3.4. Forma cerut ad validitatem A. No iune Prin form ad validitatem n elegem acea condi ie esen ial cerut de lege pentru valabila ncheiere a unui act juridic i care const n exteriorizarea manifest rii de voin a p r ilor cu o anumit solemnitate, de obicei forma scris , autentic , sub sanc iunea nulit ii absolute. Actele juridice, care necesit ndeplinirea anumitor condi ii de form pentru a fi valabile, se numesc acte solemne sau formale (ex. testamentul, revocarea expres a legatelor, acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar etc.). B. Caracterele juridice ale formei ad validitatem este un element esen ial al actului juridic civil i a c rei nerespectare este sanc ionat cu nulitatea absolut ;

55

este incompatibil cu manifestarea tacit de voin , nefiind admis un act juridic solemn s vr it n mod tacit; este exclusiv , p r ile neavnd posibilitatea s adopte o alt modalitate de exteriorizare a voin ei lor i numai pe aceea prev zut de lege; este abstract i invariabil pentru acela i tip de act solemn.

C. Condi ii care trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem ntregul con inut al actului juridic civil ( i clauzele esen iale i cele neesen iale), trebuie s mbrace forma cerut pentru validitatea sa, nefiind admis a a-numitul act per relationemn care pentru determinarea con inutului s u se face trimitere la o surs extern ; actul aflat n interdependen cu actul solemn trebuie s mbrace i el forma solemn (ex. mandatul dat pentru ncheierea unui act juridic solemn trebuie s fie dat prin procur autentic ); uneori actul care determin ineficacitatea actului solemn, trebuie n principiu s mbrace i el forma solemn (excep ie face legatul care poate fi revocat i tacit). D. Aplica ii ale formei ad validitatem Principalele acte solemne pentru care forma ad validitatem este cerut de lege sunt: contractul de dona ie (art. 813 din Codul Civil dispune c dona ia se poate face doar prin act autentic); testamentul (art. 858 dispune c un testament poate fi sau olograf (scris de mn ) sau f cut prin nscris autentic); contractul de societate comercial , reglementat de Legea nr. 31 / 1990; c s toria; conven ia de constituire a unui drept de ipotec (art. 1172 Cod Civil); actul juridic ntre vii de nstr inare a unui titlu, indiferent dac acesta este situat n intravilan sau extravilan (Legea nr. 54 / 1998); exprimarea consim mntului p rin ilor la adop ia copilului de o persoan sau o familie propus de Comisia pentru Protec ia Copilului (Ordonan a nr. 25 / 1997) etc. 4.3.5. Forma cerut ad probationem A. No iune Prin forma cerut ad probationem se n elege acea cerin care const n ntocmirea unui nscris care s probeze actul juridic civil. Sanc iunea nerespect rii formei cerute de art. 1180 din Codul Civil nu const n nevalabilitatea actului, ci numai n imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de prob . B. Caracterele juridice ale formei ad probationem este obligatorie, iar nu facultativ ; nerespectarea ei atrage sanc iunea inadmisibilit ii dovedirii actului cu alt mijloc de prob ;
56

reprezint o excep ie de la principiul consensualismului.

C. Aplica ii ale formei ad probationem n Codul Civil nu exist un text care s enumere situa iile n care forma scris este cerut ad probationem, ns exist o serie de dispozi ii legale care fac aplica ii acestei cerin e: - contractul de loca iune (art. 1416 Cod Civil); - tranzac ia (art. 1705 Cod Civil); - depozitul voluntar (art. 1597 Cod Civil); Forma ad probationem mai poate fi instituit pentru o anumit categorie de acte juridice civile, i anume cele care au ca obiect o sum mai mare dect cea prev zut de art. 1191 alin. 1 din Codul Civil. 4.3.6. Forma pentru opozabilitate fa A. No iuni i tr s turi Forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i const n acele formalit i care sunt necesare potrivit legii pentru a face actul juridic opozabil i persoanelor care nu au participat la ncheierea actului juridic civil, n scopul ocrotirii drepturilor ori intereselor lor. Forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i prezint urm toarele tr s turi: - se justific ideea de protec ie a ter ilor; - este obligatorie i nu facultativ ; - nerespectarea acestei forme atrage sanc iunea inopozabilit ii actului juridic, astfel, actul produce efecte ntre p r i, dar este ineficace fa de ter i, ceea ce nseamn c p r ile nu pot invoca n fa a ter ilor drepturile izvorte din acel act. B. Aplica ii ale formei cerute pentru opozabilitatea fa de ter i de ter i

Men ion m, cu titlu de exemplu, cteva din principalele aplica ii ale formei cerute pentru opozabilitatea fa de ter i: publicitatea imobiliar prin c r ile funciare (art. 21 din Legea nr. 7 / 1996); publicitatea constituirii gajului i a oric rei garan ii reale mobiliare (Legea nr. 99 / 1999); nregistrarea prev zut de lege n materia inven iilor, desenelor i modelelor industriale (Legea nr. 64 / 1991 i Legea nr. 129 / 1992); nregistr rile i publicitatea prev zut de Legea nr. 31 / 1990 la Registrul Comer ului); nregistrarea contractelor de arendare n condi iile prev zute de legea arend rii nr. 16 / 1994 etc. 4.4. Modalit ile actului juridic civil 4.4.1. Defini ie Prin modalitatea actului juridic civil n elegem acel element cuprins ntr-un act juridic care const ntr-o mprejurare ce are influen asupra efectelor pe care le produce sau trebuie s le produc actul respectiv. 4.4.2. Termenul
57

A.

Defini ie. Reglementare. Caractere

Termenul este un eveniment viitor i sigur ca realizare pn la care este amnat fie nceperea, fie ncetarea exerci iului drepturilor subiective i execut rii obliga iilor civile corelative. Termenul este indicat n mod obi nuit printr-o dat calendaristic . Principalele dispozi ii privitoare la termen sunt reglementate n Codul Civil prin art. 1022 1025. Pe lng aceste articole, mai exist i alte reguli speciale din Codul Civil (ex. art. 1079, art. 1101 etc.) sau din alte acte normative (ex. art. 7 din Legea nr. 16 / 1994). Din defini ie rezult c termenul prezint urm toarele caractere: - este un eveniment viitor, f r a se ine seama dac este suspensiv sau extinctiv; - realizarea acestui eveniment este sigur . B. Clasificare

Se diferen iaz mai multe categorii de termene, n func ie de mai multe criterii de clasificare, astfel: - Dup criteriul efectului s u, termenul poate fi suspensiv sau extinctiv. Termenul suspensiv este acel termen care amn nceputul exerci iului subiectiv i execut rii obliga iei corelative pn la ndeplinirea lui (ex. data la care trebuie restituit lucrul mprumutat comodatarului ). Termenul extinctiv este termenul care amn stingerea exerci iului dreptului subiectiv i execut rii obliga iei corelative pn la mplinirea lui (ex. data la care trebuie retrocedat lucrul nchiriat). - Dup criteriul beneficiarului termenului, distingem ntre: termen n favoarea debitorului, termen n favoarea creditorului, termen n favoarea ambelor p r i. Termenul stabilit n favoarea debitorului reprezint regula, a a cum reiese din art. 1024 Cod Civil; debitorul poate pl ti de bun voie nainte, dar nu poate fi silit de creditor la aceasta. Termen stabilit n favoarea creditorului n acest caz, creditorul poate cere executarea obliga iei la mplinirea termenului, f r ca debitorul s se poat opune (ex. termenul stipulat n contractul de depozit). Termen n favoarea ambelor p r i n acest caz, executarea anticipat a obliga iilor este posibil cu acordul ambelor p r i (ex. termenul ntr-un contract de asigurare). - n func ie de izvorul lor, distingem trei categorii de termene: termen voluntar sau conven ional, termen legal, termen jurisdic ional. Termenul voluntar sau conven ional este stabilit prin voin a p r ii sau a p r ilor din actul juridic civil unilateral sau bilateral. Termenul voluntar se subclasific n: termen expres i termen tacit. Este termen expres atunci cnd p r ile l-au prev zut n mod explicit i este termen tacit cnd este dedus din natura raportului juridic concret sau din alte mprejur ri. Majoritatea termenelor intr n categoria termenelor conven ionale. Termenul legal este acel termen stabilit printr-un act normativ i care face parte de drept din actul juridic civil. Termenul jurisdic ional sau judiciar este acel termen care este acordat debitorului de instan a judec toreasc , potrivit art. 1583 Cod Civil (ex. art. 1101 alin. 2 potrivit c ruia judec torii, lund n considerare pozi ia debitorului, pot acorda mici termene pentru plat i s opreasc executarea urm ririlor- este ceea ce se nume te termen de gra ie.

58

- Dup criteriul cunoa terii sau nu a datei mplinirii sale la momentul ncheierii actului juridic, distingem ntre: termen cert (dies certus anct quano) i termen incert (dies certus anct incertus quano). Termenul cert este termenul a c rei mplinire este cunoscut (ex. contractul de nchiriere ncheiat pn la 1 ianuarie 2003). Termenul incert este acel termen a c rui dat de mplinire nu este cunoscut n momentul ncheierii actului juridic, dar mplinirea lui este sigur (ex. rent viager ). C. Efecte

Efectele termenului afecteaz numai efectuarea actului juridic civil, nu i existen a sa. Termenul suspensiv ntrzie exercitarea termenului subiectiv, respectiv respectarea obliga iei. Dreptul subiectiv i obliga ia au o existen cert i de aici decurg urm toarele consecin e: - dac debitorul execut obliga ia nainte de termen, el face o plat valabil (art. 1023 Cod Civil); - pn la mplinirea termenului, creditorul poate lua m suri de conservare a dreptului s u; - n actele translative de drepturi reale asupra bunurilor certe, termenul suspensiv nu amn transferul acestor drepturi, afar de cazul n care s-a prev zut expres contrariul; creditorul nu poate cere plata nainte de mplinirea termenului; pn la mplinirea termenului suspensiv, prescrip ia extinctiv nu ncepe s curg ; n actele juridice translative de proprietate, riscul pieirii fortuite a bunului individual determinat nainte de mplinirea termenului suspensiv este suportat de dobnditor, cu excep ia situa iei cnd p r ile au prev zut expres c transferul dreptului de proprietate se va face la mplinirea termenului; n ceea ce prive te termenul extinctiv, acesta are ca efect ncetarea dreptului subiectiv i obliga iei corelative. Dup mplinirea termenului extinctiv, raportul juridic civil concret nu i mai produce efectele (ex. expirarea termenului pentru care a fost ncheiat contractul de loca iune). D. Proba termenului

Dovada faptului c actul este afectat de termen revine celui ce l invoc . Dac proba a fost f cut , mplinirea termenului suspensiv trebuie probat de partea care cere executarea obliga ie, iar mplinirea termenului extinctiv trebuie probat de cel care n elege s se prevaleze de stingerea obliga iei. 4.4.3. Condi ia A. Defini ie. Reglementare. Caractere

Condi ia este un eveniment viitor i nesigur ca realizare de care depinde ns i existen a actului juridic. Reguli generale privind condi ia sunt stabilite n Codul civil prin art. 1004 1019, iar reguli speciale se g sesc n alte acte normative (ex. Legea nr. 136 / 1995 privind asigur rile i reasigur rile). Ca modalitate a actului juridic civil, condi ia prezint urm toarele caractere: este un eveniment viitor. Dac , f r ca p r ile s tie, evenimentul avusese loc pn n momentul ncheierii actului, deci nu mai era viitor, ci trecut, actul trebuie considerat neafectat de condi ie (pur i simplu) sau total ineficace dup cum evenimentul reprezenta o condi ie suspensiv sau rezolutorie ;
59

este un eveniment nesigur ca realizare. Prin aceasta, condi ia se deosebe te de termen, eveniment a c rui realizare este nesigur ; stipularea condi iei trebuie s fie rodul voin ei p r ilor. B. Clasificare

n func ie de criteriul efectului, condi ia poate fi: suspensiv i rezolutorie. Este suspensiv acea condi ie de a c rei ndeplinire depinde na terea actului juridic civil (ex. i voi da casa mea, cu condi ia s fi mutat rapid). Este rezolutorie acea condi ie de a c rei ndeplinire depinde desfiin area actului juridic civil, p r ile fiind obligate s - i restituie n principiu obliga iile executate (ex. contractul de vnzare-cump rare se va desfiin a dac vnz torului i se na te un copil ntr-o anumit perioad de timp). n func ie de leg tura cu voin a p r ilor, a realiz rii sau nerealiz rii ei, condi ia poate fi: condi ie cauzal , condi ie potestativ , condi ie mixt . Condi ia este cauzal cnd realizarea sau nerealizarea evenimentului depinde de ntmplare, de hazard, fiind independent de voin a p r ilor (ex. dac va ploua). Condi ia este potestativ cnd realizarea sau nerealizarea evenimentului depinde de voin a uneia dintre p r i (art. 1006 Cod Civil). Condi ia poate fi potestativ pur cnd realizarea sau nerealizarea evenimentului depinde exclusiv de voin a uneia dintre p r i (ex. dac vreau) sau potestativ simpl cnd realizarea sau nerealizarea evenimentului depinde n acela i timp de voin a uneia dintre p r i, dar i de mprejur ri obiective sau fapta unui ter nedeterminat (ex. proprietarul unei case se oblig s nchirieze o camer cu condi ia s nu fie transferat). Condi ia este mixt cnd realizarea sau nerealizarea evenimentului depinde att voin a uneia dintre p r i, ct i de voin a unei ter e persoane determinate (ex. un locatar se oblig s nchirieze o camer din casa n care locuie te, cu condi ia ca proprietarul s i-o doneze). n func ie de realizarea sau nerealizarea evenimentului nesigur, condi ia poate fi pozitiv i negativ . Condi ia pozitiv afecteaz existen a drepturilor subiective civile i a obliga iilor corelative printr-un eveniment ce urmeaz s se ndeplineasc ( i vnd casa mea, dac voi pleca din ora ). Condi ia negativ afecteaz existen a drepturilor civile i a obliga iilor corelative printr-un eveniment ce urmeaz s se produc (ex. vnd casa mea dac n termen de un an nu voi pleca din ar ). C. Efectele condi iei

Efectele condi iei sunt guvernate de dou principii i anume: - condi ia afecteaz ns i existen a drepturilor subiective civile i a obliga iilor civile corelative (art. 1004 Cod Civil); - condi ia i produce efectele retroactiv (ex tunc) (art. 1015 teza I Cod Civil). Este necesar distinc ia att ntre condi ia suspensiv i cea rezolutorie, ct i ntre perioada anterioar ndeplinirii condi iei (pendente conditione) i cea ulterioar ndeplinirii condi iei (eveniente conditione). Pendente conditione, condi ia suspensiv are urm toarele efecte: actul juridic nu i produce efectele , acestea fiind sub semnul ntreb rii. - Eveniente conditione, dac condi ia suspensiv s-a realizat, se consider retroactiv c actul a fost pur i simplu.

60

De la retroactivitatea efectelor condi iei suspensive, eveniente conditione se desprind urm toarele excep ii: - prescrip ia extinctiv curge doar de la mplinirea condi iei; - fructele culese de nstr in tor r mn ale sale; - actele de administrare f cute de nstr in tor r mn valabile; - riscurile sunt n sarcina nstr in torului. n cazul nendeplinirii condi iei suspensive, p r ile sunt n situa ia n care ar fi fost dac nu ar fi ncheiat actul juridic: - presta iile executate trebuie restituite; - garan iile constituite se desfiin eaz ; - drepturile constituite de debitor se consolideaz . - Pendente conditione, condi ia rezolutorie nu i produce efectele, actul comportndu-se ca pur i simplu. Eveniente conditione, dac condi ia rezolutorie nu s-a realizat, actul juridic se consolideaz retroactiv, fiind socotit ca pur i simplu de la na terea sa. - Dac condi ia rezolutorie s-a realizat, actul se va desfiin a retroactiv De la caracterul retroactiv al condi iei rezolutorii exist urm toarele excep ii: - riscurile realizate pendente conditione sunt suportate de dobnditor, ca proprietar sub condi ie rezolutorie; - actele de administrare f cute de dobnditor sub condi ie rezolutorie sunt valabile; - fructele r mn n proprietatea dobnditorului; - n cazul actelor juridice cu executare succesiv , efectele se produc doar pentru viitor (ex. nunc). D. Proba condi iei

Ca i n cazul termenului, proba condi iei trebuie f cut de acela care se prevaleaz de ea potrivit regulilor din dreptul comun. 4.4.4. Sarcina A. Defini ie. Reglementare. Caractere

Sper deosebire de celelalte modalit i (termen sau condi ie ) care pot s afecteze orice act juridic, sarcina poate s apar numai la actele cu titlu gratuit i anume n cazul liberalit ilor, ea costnd n obliga ia de a face sau a nu face ceva, stabilit de c tre dispun tor i pe care gratificatul trebuie s o ndeplineasc dac accept liberalitatea respectiv (ex. dona ia, legatul cu sarcin ). A adar, valabilitatea liberalit ilor este condi ionat de ndeplinirea de c tre donator sau legator a obliga iei respective impuse de c tre donator sau testator. n Codul Civil nu se reg se te o reglementare cu caracter general a sarcinii, ns aplica ii ale acesteia se reg sesc n materia dona iei (art. 823 830) i n materia legatului (art. 930). Din defini ie se desprind urm toarele caractere ale sarcinii: - este o obliga ie de a da, a face sau a nu face; - poate s apar doar la actele cu titlu gratuit (mai precis, n cazul liberalit ilor; - este stabilit de dispun tor n sarcina gratificatului; - valabilitatea liberalit ii este condi ionat de ndeplinirea de c tre donator sau legator a obliga iei impus de donator sau testator.

61

- neexecutarea sarcinii nu atrage revocarea de drept a dona iei, ci cel nul revocarea judiciar (art. 832 Cod Civil pentru dona ii i art. 930 Cod Civil pentru legate), afar de cazul n care dispun torul a stipulat altfel. B. Clasificare

n func ie de persoana beneficiarului distingem ntre: - sarcin n favoarea dispun torului (ex. plata unei datorii a acestuia); - sarcin n favoarea gratificatului (ex. dac accept dona ia are obliga ia de a- i termina facultatea); - sarcin n favoarea unei ter e persoane (ex. donatorul sau legatorul s pl teasc avansul pentru cump rarea unui apartament pe numele unui ter ). C. Efecte

Sarcina nu afecteaz con inutul actului juridic n caz de neexecutare a ei, ns afecteaz eficacitatea acestuia. Dac avem n vedere faptul c sarcina d oarecum actului juridic care o con ine caracter oneros, practic, ea ndrept e te n cazul neexecut rii ei la rezolu iune pentru neexecutare sau la dreptul de a cere executarea ei silit . 4.5. Efectele actului juridic civil 4.5.1. Defini ie. Reglementare Prin efecte ale actului juridic civil se n eleg drepturile subiective civile i obliga iile corelative care se nasc, se modific sau se sting prin actul juridic civil. Codul Civil cuprinde principala reglementare a actului juridic civil. De i nu cuprinde o reglementare a actului juridic civil n general, Codul Civil cuprinde dou categorii de norme juridice (dup sfera lor de aplicare) care privesc pe de o parte efectele conven iilor sau contractelor n general (art. 969 985 Cod Civil), iar pe de alt parte efectele diferitelor contracte civile (vnzarea art. 1294 1404; schimbul art. 1405 1409; loca iunea art. 1410 1490; societatea art. 1491 1531; mandatul art. 1532 1559; comodatul art. 1560 1575; mprumutul art. 1576 1590; depozitul art. 1591 1634; jocul i prinsoarea art. 1636 1638; renta viager art. 1639 1651; fidejusiunea art. 1652 1684; amanetul art. 1685 1696; tranzac ia art. 1704 1717; dona ia art. 800 855; testamentul art. 856 931). Mai g sim reglement ri privind efectele altor contracte civile i n alte acte normative precum: Legea nr. 16 / 1994, pentru contractul de arendare; Legea nr. 32 / 1994 cu modific rile ulterioare pentru contractul de sponsorizare; Legea nr. 8 /1996 pentru contractul de valorificare sau exploatare a drepturilor patrimoniale de autor i a altor drepturi conexe etc. 4.5.2. Determinarea efectelor actului juridic civil Prin determinarea efectelor actului juridic civil n elegem stabilirea sau fixarea drepturilor subiective civile i a obliga iilor corelative, generate, modificate sau stinse de un astfel de act. Pentru aceasta este necesar aplicarea anumitor reguli de determinare a con inutului actului juridic civil astfel: Prima regul reprezint faza prealabil i obligatorie a stabilirii efectelor actului juridic civil, care este aceea a dovedirii existen ei actului juridic civil.
62

Dac nu se poate dovedi existen a actului juridic civil, nu se mai pune problema determin rii efectelor sale idem est non esse et non probari. n situa ia n care exist mijloace de prob suficiente, odat cu dovedirea existen ei actului juridic se stabilesc i efectele sale, ns pot exista i situa ii n care, de i existen a actului juridic este nendoielnic , n ceea ce prive te efectele sale exist unele rezerve, acestea fiind neclare. n aceast situa ie este necesar aplicarea celei de-a doua reguli a determin rii efectelor actului juridic civil, respectiv interpretarea clauzelor actului juridic civil. - Potrivit art. 982, toate clauzele conven iilor se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiec rei n elesul ce rezult din actul ntreg; - Potrivit art. 979 termenii susceptibili de dou n elesuri se interpreteaz n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar produce nici unul; - Art. 978 consacr regula potrivit c reia actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat; - Dac sunt ndoieli, dispozi iile respective se interpreteaz dup obiceiul locului unde s-a ncheiat contractul (art. 980); - Potrivit art. 983, clauzele ndoielnice se interpreteaz n favoarea celui ce se oblig in dubio pro reo; - Art. 984 prevede conven ia nu cuprinde dect lucrurile asupra c rora se pare c p r ile i-au propus a contracta, orict de generali ar fi termenii cu care s-a ncheiat, iar potrivit art. 985 Cnd ntr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obliga ia, nu se poate sus ine c printr-acestea s-a restrns ntinderea ce angajamentul ar avea de drept n cazurile neexprese- qual dubitationis tollondaecausa, contractibus inseruntur ius commune non laedunt. 4.5.3. Principiile efectelor actului juridic civil i excep iile lor 4.5.3.1. No iuni introductive Principiile efectelor actului juridic civil sunt acele reguli de drept civil care arat cum i fa de cine se produc aceste efecte. Principiile efectelor actelor juridice civile sunt consacrate legislativ de art. 969 i art. 973 di Codul Civil, ns doar pentru conven ii (contracte); ns aceste principii se aplic prin analogie i actelor juridice unilaterale. 4.5.3.2. Principiul for ei obligatorii pacta sunt servanda A. Defini ie i fundament

Principiul for ei obligatorii este exprimat prin adagiul pacta sunt servanda, este acea regul a efectelor actului juridic civil potrivit c reia actul juridic civil legal ncheiat se impune p r ilor sau p r ii, ntocmai ca legea. Actul juridic ncheiat cu respectarea prevederilor legii are putere obligatorie fa- de p r i (care sunt inute s respecte art. 969 Cod Civil), dar i fa de organul de jurisdic ie investit cu solu ionarea unui litigiu ce decurge dintr-un astfel de act. B. Excep ii

63

Se constituie cu titlu de excep ie de la principiul for ei obligatorii acele situa ii n care efectele actului juridic nu se produc a a cum au dorit p r ile, ci acestea sunt mai restrnse, mai ntinse independent de voin a p r ilor sau a unei p r i. Cazurile de restrngere a for ei obligatorii sunt situa iile prev zute n mod expres de lege, n care actul juridic i nceteaz efectele nainte de termen, datorit dispari iei unui element al s u. Cazuri de extindere a for ei obligatorii sunt: - prorogarea (prelungirea) efectelor actului juridic prin efectul legii, peste termenul stipulat de p r i (ex. prelungirea contractelor de nchiriere la care face referire art. 1 din Legea nr. 17 / 1994, art. 7 alin. 1 din Legea nr. 112 / 1995 etc. n care se reglementeaz prorogarea din 5 n 5 ani sau la late intervale de timp a unor contractate de nchiriere); - prelungirea efectelor actului cu executare succesiv datorit suspend rii temporare a execut rii lui atta timp ct dureaz cauza de suspendare (ex. n caz de conflicte militare); - revizuirea efectelor actului juridic datorit ruperii echilibrului contractual n urma schimb rilor mprejur rilor avute n vedere de p r i la data ncheierii actului juridic este ceea ce se nume te teoria impreviziunii (rebus sic non stantibus), adic a mprejur rilor lucrurilor care nu mai stau a a); Ca aplica ie a acestei teorii men ion m prevederile art. 43 alin. 3 din Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe: n cazul unei dispropor ii evidente ntre remunera ia autorului operei i beneficiile celui care a ob inut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdic ionale competente revizuirea contractului sau m rirea convenabil a remunera iei. Nu se aplic teoria impreviziunii i nici excep ia de la principiul for ei obligatorii n situa ia n care p r ile actului juridic stabilesc prin clauze exprese posibilitatea revizuirii ulterioare ncheierii actului juridic. 4.5.3.3. Principiul irevocabilit ii actului juridic civil A. Defini ie i fundament

Art. 969 alin. 2 din Codul Civil prevede irevocabilitatea conven iilor, care nu pot fi revocate doar prin voin a uneia dintre p r i, ci numai prin acordul p r ilor. Pentru actul unilateral nu exist un text cu caracter general, cum este cazul conven iilor, ns legea civil prevede expres excep iile de la irevocabilitatea actului juridic unilateral. Principiul irevocabilit ii decurge din principiul for ei obligatorii, fiind deci o consecin a acestora i totodat o garan ie a acestora i, prin urmare, ra iunile ce constituie fundamentul principiului pacta sunt servanda sunt n acela i timp i ra iunile care stau la baza principiului irevocabilit ii. B. Excep ii

Excep iile de la principiul irevocabilit ii sunt acele situa ii n care actului bilateral i se pune cap t prin voin a doar a uneia dintre p r i, iar actului unilateral, prin voin a autorului lui. De aici rezult mp r irea excep iilor n: excep ii n categoria actelor bilaterale i excep ii n categoria actelor unilaterale. Principalele excep ii de la irevocabilitate n categoria actelor juridice civile bilaterale sunt urm toarele: revocarea dona iei ntre so i (art. 937 alin. 1 din Codul Civil prevede orice dona iune f cut n timpul maritagiului ntre so i este revocabil );
64

ncetarea societ ii civile n condi iile prev zute de art. 1523 pct. 5 din Codul Civil : societatea nceteaz prin voin a expres de unul sau mai mul i asocia i de a nu continua societatea i art. 1527 Cod Civil care precizeaz : Desfacerea societ ii prin voin a unei p r i urmeaz numai atunci cnd durata ei este nem rginit ; ea se efectueaz prin renun are notificat tuturor p r ilor, ntruct se face cu bun credin i la timp; ncetarea contractului de depozit la cererea deponentului (art. 1616 Cod Civil dispune Depozitul trebuie s se restituie deponentului ndat ce s-a reclamat, chiar cnd s-ar fi stipulat prin contract un anume termen pentru restitu iunea lui; se except ns cazul cnd n formele legale s-a notificat depozitorului un act de sechestru sau de opozi ie la restitu iunea sau la str mutarea lucrului depozitat); revocarea contractului de mandat de c tre mandant (art. 1553 1555 Cod Civil) i renun area mandatarului la mandat (art. 1556 Cod Civil); denun area contractului de nchiriere a unei suprafe e locative, la cererea proprietarului sau a chiria ului, cu obliga ia notific rii n termen de 60 de zile (art. 24 lit. a, b din Legea nr. 114 / 1996, republicat ); denun area contractului de comand a unei opere viitoare (art. 46 alin. 2 din Legea nr. 8 / 1996); denun area contractului de asigurare (art. 21 din legea nr. 136 / 1995); ncetarea contractului de concesiune prin denun area unilateral a concedentului, cu plata unei desp gubiri de c tre concesionar, n cazul n care se impune o asemenea ncetare pentru interesul na ional sau local (art. 35 lit. b din legea nr. 219 / 1998); denun area unilateral a contractului de contractului de voluntariat (art. 14 din legea nr. 195 / 2001)). Excep iile de la irevocabilitate n categoria actelor juridice civile unilaterale sunt urm toarele: - testamentul este esen ialmente revocabil (art. 922 Cod Civil dispune: revocarea f cut prin testament posterior va avea validitatea ei cu toate c acest act a r mas f r efect din cauza necapacit ii eredelui sau a legatarului sau din cauz c ace tia nu au voit a primi ereditatea); - retractarea renun rii la mo tenire, care potrivit art. 701 Cod Civil poate avea loc numai dac nu a expirat termenul pentru exercitarea dreptului de op iune succesoral (6 luni de la data deschiderii succesiunii) i dac mo tenirea nu a fost acceptat ntre timp de al i succesori ai defunctului; - oferta poate revocat pn n momentul ajungerii ei la destinatar, n conformitate cu prevederile art. 37 din Codul comercial. 4.5.3.4. Principiul relativit ii efectelor actului juridic civil res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest A. Defini ie i fundament

Acest principiu este reglementat n art. 973 Cod Civil care prevede c : conven iile nu au efect dect ntre p r ile contractante. Astfel, principiul relativit ii efectelor actului juridic civil poate fi definit ca fiind regula potrivit c reia actul juridic produce efecte numai fa de autorii sau autorul actului, f r a putea s profite sau s d uneze altor persoane. Con inutul acestui principiu este exprimat de adagiul res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest. B. No iunea de: parte, avnd-cauz i ter
65

Pentru o bun n elegere a acestui principiu se impune precizarea no iunilor de p r i, avnzicauz i ter i, deoarece n raport cu un anumit act juridic civil, toate subiectele sunt incluse n una din aceste trei no iuni. Prin parte se n elege acea persoan care ncheie actul juridic civil personal sau prin reprezentare i n patrimoniul s u persoana c reia se produc efectele actului juridic respectiv. Avnd cauz (habetens causam) este acea persoan fa de care actul juridic produce efecte, de i nu a participat la ncheierea actului respectiv. Aceste efecte sunt suportate datorit leg turii sale juridice cu p r ile actului. Exist trei categorii de avnzi-cauz , i anume: - succesori universali i succesori cu titlu universal; - succesori cu titlu particular; - creditori chinografari. Este succesor universal persoana care dobnde te un patrimoniu, adic o universalitate (universitas bonorum). Este situa ia mo tenitorului legal unic, legatorului universal, persoanei juridice dobnditoare a unui patrimoniu prin efectul comas rii sau al transform rii . Este succesor cu titlu universal persoana care dobnde te o frac iune dintr-un patrimoniu. Sunt succesori cu titlu universal, mo tenitorul legal, legatorul sau legatorii cu titlu universal, persoana juridic dobnditoare a unei p r i din patrimoniul unei persoane juridice divizat (total sau par ial). Calitatea de avnzi-cauz a succesorilor universali i cu titlu universal const n aceea c actul juridic ncheiat de autorul lor i produce efectele i de fa cu ace tia, ei prelund toate drepturile i obliga iile autorului, cu excep ia acelora strns legate de persoana autorului, precum i cele declarate de p r i ca fiind intransmisibile. Succesorii cu titlu particular sunt persoanele care dobndesc un anumit drept, privit individual (ut singuli). Sunt succesori cu titlu particular: cump r torul unui bun, donatorul, cesionarul, legatorul cu titlu particular etc. Succesorul cu titlu particular dobnde te bunul n situa ia juridic n care acesta se afl n patrimoniul autorului s u, n raport cu actele anterioare ale autorului, aceasta deoarece s-a luat n considerare principiul c nimeni nu poate transmite mai mult dect are (nemo plus iuris in alienum tranferre potest quam ipse habet). Un exemplu elocvent l constituie prevederile art. 1441 Cod Civil, care l privesc pe cump r torul unui bun ce formeaz obiectul unui contract de loca iune anterior. Dobnditorul unui anumit drept are calitatea de avnd-cauz (deci poate exercita drepturile i este inut s execute obliga iile autorului s u i care decurg din actul juridic respectiv), doar dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii: - s fie vorba de drepturi i obliga ii strns legate de dreptul subiectiv dobndit; - s fie vorba de acte juridice anterioare ncheiate de autorul lui cu alte persoane i referitoare la acela i drept sau bun; - s fi fost respectate formalit ile de publicitate prev zute de lege pentru acel act juridic sau nscrisul ce const actul juridic respectiv s fi dobndit dat cert (actul juridic fa de care urmeaz a se stabili calitatea de avnd-cauz sau de ter a succesorului cu titlu particular s ndeplineasc cerin ele privitoare la forma pentru opozabilitatea fa de ter i). Dac una din aceste condi ii nu este ndeplinit , dobnditorul cu titlu particular se va afla n pozi ia de ter . Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu se bucur de nici o garan ie real pentru crean a lor. Potrivit art. 1718 din Codul civil, ace tia au un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului care r spunde cu toate bunurile prezente i viitoare.

66

Creditorii chirografari sunt considerate avnzi-cauz ai debitorului lor. Actele ncheiate de c tre debitorul lor, n urma c rora activul patrimonial se poate m ri sau mic ora, le sunt opozabile creditorilor chinografari . Ter ii (penitus extranei) sunt persoanele str ine de actul juridic care nu au participat nici direct i nici prin reprezentant la ncheierea acestuia. n concluzie, actul juridic civil ncheiat nu produce nici un efect fa de ter i. B. Excep ii de la principiul relativit ii

n literatura de specialitate, excep iile de la acest principiu sunt mp r ite n: excep ii aparente i excep ii reale. Excep iile aparente sunt cazurile n care doar la prima vedere s-ar putea vorbi despre o abatere de la principiul relativit ii, n realitate, efectele respectnd exigen ele principiului. Singura excep ie real de la principiul relativit ii efectelor actului juridic este stipula ia pentru altul sau contractul n favoarea unei a treia persoane. Stipula ia pentru altul este actul bilateral prin care o parte (promitentul) se oblig fa de cealalt parte (stipulantul) s efectueze o presta ie n favoarea unei a treia persoane (ter ul beneficiar) f r ca acesta s participe la ncheierea conven iei respective nici direct i nici prin reprezentare. Prin stipula ia pentru altul, dreptul subiectiv civil se na te direct i n puterea conven iei dintre stipulant i promitent, ns exerci iul dreptului subiectiv n scut n acest fel depinde doar de voin a ter ului beneficiar. Dac p r ile nu au stabilit altfel, dreptul ter ului ia fiin de al data ncheierii conven iei dintre stipulant i promitent, indiferent de acceptarea ter ului beneficiar sau chiar dac acesta nu a tiut despre existen a stipula iei. Aplica ii de stipula ii pentru altul sunt prev zute n codul Civil, n materie de rent viager (art. 1642) i dona ie cu sarcin (art. 828 i 830). Sunt excep ii aparente de la principiul relativit ii efectelor actului juridic civil: situa ia avnzilor-cauz , promisiunea faptei altuia, simula ia, reprezentarea, ac iunile directe. Situa ia avnzilor-cauz Aceasta nu constituie o excep ie real de la principiul relativit ii efectelor actului juridic deoarece: - succesorii universali i cei cu titlu universal sunt persoane asimilate p r ilor, lund locul p r ilor ini iale n privin a efectelor actului juridic. De cele mai multe ori, producerea efectelor nu este str in de voin a succesorilor; - succesorii cu titlu particular, dac sunt ndeplinite cele trei condi ii ar tate ia locul p r ii actului juridic, dobndirea calit ii de avnd-cauz f cndu-se cu voia acestuia; - creditorii chinografari nu dobndesc drepturi subiective sau obliga ii din actul ncheiat de debitorul lor, iar dreptul de a ataca actul fraudulos izvor te din lege i nu din actul ncheiat de c tre debitor cu ter ul. Prin urmare, nici ace tia nu constituie o excep ie real de la principiul relativit ii efectelor actului juridic civil. Promisiunea faptei altuia (numit i conven ia de porte-fort) Aceasta este conven ia prin care o parte (promitentul) se oblig fa de cealalt parte (creditorul promisiunii) s determine o a treia persoan (ter ) s ratifice un act juridic. Promisiunea faptei altuia constituie doar n aparen o excep ie de la relativitate deoarece promitentul promite propria lui fapt (de a determina pe cineva s fac ceva n folosul creditorului promisiunii), obligarea unui ter f r consim mntul s u prin voin a altei persoane nefiind o excep ie de al relativitate.

67

Ter ul va fi obligat doar dac se oblig personal sau prin reprezentant, acesta devenind parte n actul juridic respectiv doar prin voia sa; n cazul n care ter ul refuz , promitentul este obligat s -l desp gubeasc pe creditorul promisiunii. Simula ia este acea opera iune juridic n care printr-un act juridic public, aparent, nereal, se creeaz o alt situa ie juridic dect cea stabilit printr-un act ascuns, adev rat. Actul juridic ascuns trebuie ncheiat concomitent sau nainte de ncheierea actului public. Simula ia poate mbr ca trei forme: - actul fictiv actul public este ncheiat numai de form , nefiind contrazis de actul secret, denumit i contranscris; - actul deghizat - n actul public se indic un anumit act juridic (ex. contractul de vnzarecump rare), iar n actul secret se arat adev ratul act juridic (ex. contract de dona ie). Deghizarea este total , dac aceasta are ca obiect natura juridic a opera iei i este par ial cnd are ca obiect numai un element sau o clauz a actului ncheiat (ex. pre , condi ii etc.) - interpunerea de persoane prte-nom. Actul public este ncheiat ntre anumite persoane, iar n actul secret sunt determinate adev ratele p r i ale actului juridic, altele dect cele care apar n actul public. Simula ia constituie o excep ie aparent de la relativitate, deoarece dreptul ter ului de a invoca actul public sau de a alege ntre actul public i cel secret nu izvor te din conven ia p r ilor care au ncheiat simula ia, ci din lege, sanc iunea specific a simula iei fiind inopozabilitatea fa de ter ii de bun credin a situa iei juridice create prin actul juridic secret, iar dac este cazul, chiar nl turarea simula iei pe calea ac iunii n simula ie. Reprezentarea este procedeul prin care o persoan numit reprezentant ncheie un act juridic n numele i pe seama altei persoane numit reprezentat, astfel nct efectele actului se produc direct i nemijlocit n persoana reprezentatului. Prin reprezentare, manifestarea de voin a reprezentatului care devine parte n raportul juridic este nlocuit de manifestarea de voin a reprezentantului. A adar, reprezentantul care particip la ncheierea actului juridic este un simplu intermediar n opera iunea respectiv deoarece nici nu este parte n raportul juridic i efectele actului ncheiat se produc n persoana reprezentatului. Reprezentarea constituie o excep ie aparent de la principiul relativit ii efectelor actului juridic civil n sensul c efectele actului juridic ncheiat prin reprezentare se produc fa de reprezentat, iar nu fa de reprezentant, de i acesta din urm este cel care n realitate ncheie actul juridic civil. n func ie de izvorul mputernicirii de a reprezenta, reprezentarea n sistemul nostru de drept este de dou feluri: - Reprezentarea legal - atunci cnd reprezentatul este mputernicit de lege s s vr easc anumite acte n numele i pe seama altei persoane. Sunt reprezentan i legali: p rin i sau tutorii, sfera mputernicirii lor fiind prev zut de lege n mod expres. - Reprezentarea conven ional i are izvorul n voin a p r ilor atunci cnd mputernicirea se acord de c tre reprezentat reprezentantului printr-un contract (mandat). n acest caz, sfera mputernicirii este dat de c tre reprezentat. n func ie de ntinderea puterii de a reprezenta, reprezentarea poate fi total (general ) i par ial (special ). - Reprezentarea total prive te toate actele juridice pe care o persoan le poate s vr i prin reprezentant sau toate bunurile acestei persoane (ex. reprezentarea minorului pn la 14 ani). - Reprezentarea par ial are ca obiect o anumit categorie de acte (actele de administrare). Pentru a ne afla n prezen a reprezent rii este necesar ntrunirea cumulativ a urm toarelor trei condi ii:

68

mputernicirea de a reprezenta aceasta vine fie din partea reprezentatului, fie din lege; inten ia de a reprezenta, care const n cunoa terea i acceptarea de c tre reprezentant i de c tre persoanele cu care se ncheie actul juridic, c actul juridic se ncheie prin procedeul reprezent rii; voin a liber i neviciat a reprezentantului, aceasta deoarece prin intermediul voin ei se ncheie actul juridic. Ac iunile directe sunt acele situa ii n care, potrivit legii, o persoan (reclamantul) cheam n judecat o alt persoan (prtul) cu care nu se afl n raporturi contractuale, reclamantul fiind n raporturi contractuale cu alt persoan . 4.6. Nulitatea actului juridic civil 4.6.1. No iuni generale 4.6.1.1. Defini ia nulit ii. Sediul materiei. Func iile nulit ii A. Defini ia nulit ii n legisla ia civil nu exist o defini ie a nulit ii actului juridic civil ns n literatura de specialitate au fost formulate mai multe defini ii. Nulitatea este o sanc iune civil care intervine n cadrul ncheierii unor acte juridice cu nerespectarea condi iilor de validitate (de fond sau de form ) impuse de lege. Actul juridic sanc ionat cu nulitate este lipsit de efectele juridice n vederea c rora a fost ncheiat. Actul n sine exist n mod material, ns nu poate produce efecte juridice deoarece legea nu i recunoa te valabilitatea. B. Sediul materiei Normele juridice care reglementeaz institu ia nulit ii efectelor actului juridic civil se g sesc r spndite n tot Codul Civil (ex. art. 966 Cod Civil care prevede c obliga ia fondat pe o cauz fals sau nelicit nu poate avea nuci un efect; art. 1311 Cod Civil prevede c dac n momentul vnz rii lucrul era pierit n tot, vinderea este nul ; art. 5, art 790 alin. 1, art. 803, art. 822 823, art. 839, art. 1156, art. 886, art. 910 alin. 1, art. 953, art. 961, art. 965 966, art. 1008, art. 1010, art. 1067, art. 1167 1168, art. 1190, art. 1308 1309; art. 1211, art. 1689 alin. 1; Decretul nr. 31 / 1954 (art. 20 i 34); legea nr. 18 / 1991 art. 105 alin. 3; Legea nr. 16 / 1994 art. 24 alin. 24 alin. 1; Legea nr. 190 / 1999 art. 5 etc. C. Func iile nulit ii Nulitatea actului juridic civil are o func ie preventiv , func ie sanc ionatorie i func ie de mijloc de garan ie a principiului legalit ii. Func ia preventiv a nulit ii const n efectul inhibitoriu pe care-l exercit asupra subiectelor de drept civil care sunt tentate s ncheie actul juridic civil f r a respecta condi iile de valabilitate. Func ia sanc ionatorie se aplic n situa ia n care prima func ie nu a fost eficient i const n nl turarea efectelor contrare legii. Func ia de mijloc de garan ie a principiului legalit ii ne apare ca o sintez a celorlalte dou func ii. Prin aceast func ie se asigur respectarea normelor de drept civil care reglementeaz condi iile de valabilitate a actului juridic civil.

69

4.6.1.2. Delimitarea nulit ii de alte sanc iuni de drept civil Delimitarea institu iei nulit ii actului juridic civil fa de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil este necesar pentru o mai bun n elegere a acestuia, dar i pentru evitarea confuziei nulit ii actului juridic civil cu alte sanc iuni de drept civil. A. Nulitatea i rezolu iunea Rezolu iunea este acea sanc iune de drept civil care const n desfiin area retroactiv a unui contract sinalagmatic, cu executare uno ictu, pentru neexecutarea culpabil a obliga iilor de c tre una din p r i. Asem n rile dintre nulitate i rezolu iune sunt dup cum urmeaz : - ambele cauze de ineficacitate a actului juridic civil; - att rezolu iunea ct i nulitatea produc efecte retroactiv; - ambele presupun o hot rre a organului de jurisdic ie, fiind judiciare; Principalele deosebiri dintre nulitate i rezolu iune sunt: - nulitatea presupune un act juridic nevalabil, n timp ce rezolu iunea presupune un act juridic valabil ncheiat; - nulitatea se aplic oric rui act juridic civil, iar rezolu iunea se aplic doar n cazul contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu; - cauzele de nulitate exist n momentul ncheierii actului juridic, n timp ce la rezolu iune cauzele sunt ulterioare momentului ncheierii actului juridic civil; - prescrip ia extinctiv este supus unor reguli diferite, dup cum este vorba despre nulitate sau rezolu iune. B. Nulitatea i rezilierea Rezilierea este acea sanc iune de drept civil care intervine n cazul neexecut rii culpabile a obliga iilor de c tre una din p r ile unui contract sinalagmatic cu executare succesiv . Sanc iunea rezilierii const n ncetarea efectelor contractului respectiv numai pentru viitor. ntre nulitate i reziliere exist acelea i asem n ri i deosebiri ca i ntre nulitate i rezolu iune, cu men iunea c rezilierea produce efecte doar pentru viitor ex. nunc. C. Nulitatea i caducitatea Caducitatea este acea cauz de ineficacitate care const n lipsirea actului juridic civil de orice efecte datorit ncheierii unor cauze ulterioare ncheierii sale i independent de voin a autorului lor. tt nulitatea ct i caducitatea sunt cauze de ineficacitate. Deosebirile dintre acestea dou sunt urm toarele: - nulitatea presupune un act juridic nevalabil ncheiat, n timp ce caducitatea presupune un act juridic valabil ncheiat; - nulitatea este retroactiv (ex. tunc), iar caducitatea produce efecte doar pentru viitor (ex. nunc); - nulitatea exist n momentul ncheierii actului juridic, iar caducitatea presupune o cauz ulterioar actului juridic, fiind str in de voin a autorilor actului. D. Nulitatea i revocarea

70

Revocarea este acea sanc iune de drept civil care const n nl turarea efectelor actului juridic civil datorit ingratitudinii gratificatului ori neexecut rii culpabile a sarcinii. Asem narea dintre acestea dou const n faptul c ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil. Deosebirile dintre nulitate i revocare sunt urm toarele: - nulitatea presupune un act nevalabil, iar revocarea presupune un act valabil ncheiat; - cauzele de nulitate exist n momentul ncheierii actului juridic, iar revocarea presupune cauze ulterioare ncheierii actului juridic; - nulitatea este aplicabil oric rui act juridic, iar revocarea se aplic , n principiu , liberalit ilor; - prescrip ia extinctiv este supus unor reguli diferite, dup cum este vorba despre nulitate sau revocare. E. Nulitatea i inopozabilitatea Inopozabilitatea este sanc iunea ce se aplic n cazul nesocotirii unor cerin e de publicitate fa de ter i sau a dep irii limitelor puterii de a reprezenta. Deosebirile dintre nulitate i inopozabilitate sunt urm toarele: - nulitatea presupune un act nevalabil, iar inopozabilitatea presupune un act valabil ncheiat; - efectele nulit ii privesc att p r ile actului juridic, ct i ter ii, iar n caz de inopozabilitate, efectele actului juridic se produc fa de p r i, dar nu i fa de ter i; - la nulitate, cauzele sunt contemporane ncheierii actului , pe cnd inopozabilitatea presupune nendeplinirea unor formalit i ulterioare ncheierii actului juridic; - nulitatea relativ se poate acoperi prin confirmare, iar inopozabilitatea poate fi nl turat n materie de reprezentare, prin ratificare.

F. Nulitatea i reduc iunea Reduc iunea este acea sanc iune de drept civil care se aplic actelor juridice ncheiate cu nesocotirea unor interdic ii stabilite de lege pentru ocrotirea unor persoane sau pentru restabilirea echilibrului contrapresta iilor ntr-un contract sinalagmatic cu titlu oneros i comutativ . Principalele deosebiri dintre nulitate i reduc iune sunt urm toarele: - nulitatea se aplic tuturor actelor juridice, iar reduc iunea se aplic fie liberalit ilor excesive, fie contractelor cu titlu oneros i comutative; - nulitatea presupune un act nevalabil ncheiat, iar reduc iunea presupune acte juridice ncheiate n mod valabil; - cauza nulit ii o reprezint nerespectarea unei dispozi ii legale privind ncheierea valabil a actului juridic civil, n timp ce reduc iunea este determinat de nc lcarea rezervei succesorale sau de existen a n momentul ncheierii actului juridic a unei dispropor ii v dite ntre contrapresta ii. 4.6.1.3. Clasificarea nulit ilor actului juridic civil A. Criteriile de clasificare i categoriile de nulit i n func ie de aceste criterii Criteriile de clasificare i categoriile de nulit i n func ie de aceste criterii sunt:

71

a) n func ie de natura interesului ocrotit prin dispozi ia legal nc lcat la ncheierea actului juridic civil, nulitatea poate fi: absolut i relativ ; b) n func ie de ntinderea efectelor sale, distingem ntre: nulitate total i nulitate par ial ; c) n func ie de modul de consacrare legislativ distingem nulitatea expres i nulitatea virtual ; d) dup felul condi iei de validitate nc lcate la ncheierea actului juridic civil, nulit ile sunt de fond sau de form ; e) dup modul de valorificare, nulit ile se mpart n nulitate judiciar i nulitate amiabil . B. Nulitatea absolut i nulitatea relativ

Nulitatea absolut este acea nulitate care sanc ioneaz nerespectarea, la ncheierea actului juridic a unei norme care ocrote te un interes general, ob tesc. Nulitatea relativ este aceea care sanc ioneaz nerespectarea, la ncheierea actului juridic civil a unei norme care ocrote te un interes particular, individual sau personal. C. Nulitatea par ial i nulitatea total

Nulitatea par ial este acea nulitate care desfiin eaz numai o parte din efectele actului juridic civil, celelalte efecte urmnd s se produc deoarece acestea nu contravin legii. Nulitatea total sau integral este acea nulitate care desfiin eaz actul juridic civil n ntregime. n sistemul nostru de drept, nulitatea par ial reprezint regula, iar nulitatea total reprezint excep ia, ceea ce nseamn c o clauz nu atrage, n principiu, nulitatea ntregului act, a adar va fi nul doar clauza care ncalc dispozi ia legal sau este contrar regulilor de convie uire social , restul actului r mnnd, n principiu, neafectat.

D. Nulitatea expres

i nulitatea virtual

Nulitatea este expres cnd este prev zut ca atare ntr-o dispozi ie special . Din aceast categorie fac parte cele mai multe nulit i, acestea fiind reglementate de Codul Civil sau de alte acte normative. Nulitatea este virtual cnd nu este prev zut n mod expres de lege, dar rezult din modul n care este reglementat o condi ie de validitate a actului juridic civil (ex. art. 813 Cod Civil, art. 858 859 Cod Civil). E. Nulit i de fond i nulit i de form Nulit ile de fond intervin n caz de lips ori nevalabilitate a unei condi ii de fond a actului juridic civil: consim mnt, capacitate, obiect, cauz . Nulit ile de form intervin nerespect rii formei cerut ad validitatem (ex. art. 886 Cod Civil care prevede c Formalit ile la care sunt supuse deosebitele testamente se vor observa sub pedeaps de nulitate). n practic , cele mai numeroase sunt nulit ile de fond.
72

4.6.2. Cauzele de nulitate Prezentare general Nulitatea are drept cauz generic nerespectarea dispozi iilor legale care reglementeaz condi iile sale de valabilitate. Sunt cauze de nevalabilitate a actului juridic civil: - nc lcarea dispozi iilor legale privind capacitatea de a face actul; - lipsa ori nevalabilitatea consim mntului; - nevalabilitatea actului juridic civil; - nevalabilitatea formei cerute ad validitatem; - nesocotirea limitelor libert ii actelor juridice; - lipsa ori nevalabilitatea autoriza iei administrative; - fraudarea legii. Unele dintre aceste cauze atrag nulitatea absolut , iar altele, nulitatea relativ ; cnd legea nu precizeaz felul nulit ii, interpretul urmeaz s stabileasc acest aspect, n raport de natura interesului ocrotit prin dispozi ia legal nc lcat la ncheierea actului juridic civil. 4.6.2.1. Cauzele de nulitate absolut Cauzele care atrag nulitatea absolut a actului juridic civil sunt urm toarele: - nc lcarea regulilor privind capacitatea civil a persoanelor n urm toarele cazuri: nerespectarea unei capacit i speciale impus pentru ocrotirea unui interes ob tesc; lipsa capacit ii de folosin a persoanelor juridice; nerespectarea principiului specialit ii capacit ii de folosin a persoanei juridice; - lipsa total a consim mntului, cum este cazul erorii obstacol (error in negotioi i error in corpore); - nevaliditatea obiectului actului juridic civil; - cnd cauza lipse te ori este ilicit sau imoral ; - nerespectarea formei cerut ad validitatem; - nerespectarea dreptului de preem iune n condi iile art. 52 din Codul silvic; - nc lcarea ordinii publice; - fraudarea legii. 4.6.2.2. Cauzele de nulitate Atrag nulitatea relativ a actului juridic civil, urm toarele cauze: - viciile de consim mnt (eroarea grav , dolul, violen a i leziunea); - lipsa discern mntului n momentul ncheierii actului juridic civil; - nerespectarea dreptului de preem iune n cazul prev zut de art. 14 alin. 1 din legea nr. 54 / 1998 privind circula ia juridic a terenurilor i n cazul prev zut de art. 15 alin. 2 i art. 30 alin. 3 din legea nr. 16 / 1996 a Arhivelor Na ionale; - nerespectarea regulilor privind capacitatea de exerci iu a persoanei: actul juridic este ncheiat de persoana lipsit de capacitate de exerci iu (minor sub 14 ani); actul juridic de administrare s-a ncheiat f r ncuviin area ocrotitorului legal i este lezionar pentru minorul ntre 41 18 ani; actul juridic de dispozi ie s-a ncheiat f r ncuviin area prealabil a ocrotitorului legal sau a autorit ii tutelare; actul juridic s-a ncheiat n lipsa ori cu dep irea puterilor pentru persoana juridic sau cu nerespectarea unor incapacit i speciale de folosin , instituite n vederea protej rii unor interese individuale.

73

4.6.3. Regimul juridic al nulit ii Preciz ri prealabile Prin regim juridic al nulit ii se n eleg regulile care guverneaz nulitatea absolut sau nulitatea relativ . Interesul clasific rii nulit ii n nulitate absolut i nulitate relativ const n regimul juridic deosebit ce nso e te fiecare categorie de nulitate. Regimul juridic al nulit ii vizeaz n esen urm toarele trei aspecte: cine poate invoca nulitatea, ct timp poate fi invocat nulitatea; dac nulitatea poate fi sau nu acoperit prin confirmare. 4.6.3.1. Regimul juridic al nulit ii absolute Regimul juridic al nulit ii absolute se exprim prin urm toarele reguli: - nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes, adic de oricare din p r i, de avnzi cauz ai p r ilor, de procurori i chiar din oficiu de instan a judec toreasc (ex. potrivit art. 32 alin. 1 din Legea nr. 18 / 1991 nulitatea absolut poate fi invocat potrivit art. 32 alin. 2 din aceea i lege de c tre prim rie, prefectur , procuror i de orice persoan interesat ). Aceasta, deoarece nulitatea absolut ocrote te interesele ob te ti i, prin urmare, ea poate fi invocat de un num r mare de persoane sau organe. - ac iunea n nulitate absolut este imprescriptibil ; actul nu poate deveni niciodat valabil, orict timp ar trece, deoarece nu se poate admite c ceea ce este oprit de lege s devin valabil prin scurgerea timpului. A adar, nulitatea poate fi invocat oricnd n justi ie, att pe cale de ac iune ct i pe cale de excep ie. De la aceast regul exist o excep ie prev zut n art. 46 alin. 5 din Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, potrivit c ruia prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la ac iune se prescrie n termen de un an de al data intr rii n vigoare a prezentei legi. Deoarece n text nu se face distinc ie ntre nulitatea absolut i nulitatea relativ , se consider c sunt supuse prescrip iei extinctive att ac iunea n declararea nulit ii relative ct i ac iunea n declararea nulit ii absolute a actelor juridice care intr sub inciden a acestei legi. - nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmarea ulterioar de c tre p r i dect n cazuri excep ionale i nici o ratificare ulterioar nu-i poate de valabilitate. n lege sunt prev zute i unele excep ii de la aceast regul , i anume: - prevederile art. 1167 alin. 3 Cod Civil potrivit c rora Confirmarea sau ratificarea sau executarea voluntar a unei dona iuni, f cut de c tre crezi sau reprezentan i donatorului, dup moartea sa ine loc de renun are, att n privin a viciilor de form ct i n privin a oric rei alte excep ii. - prevederile art. 20 din Codul familiei, potrivit c rora c s toria ncheiat mpotriva dispozi iilor privitoare la vrsta legal nu va fi declarat nul dac ntre timp, acela dintre so i care avea vrsta cerut pentru c s torie a mplinit-o ori dac so ia a dat na tere unui copil sau a r mas ns rcinat . 4.6.3.2. Regimul juridic al nulit ii relative Regimul juridic al nulit ii relative se exprim prin urm toarele reguli: - nulitatea relativ nu poate fi invocat dect de persoana interesat a c rei voin a fost viciat sau de c tre persoana incapabil n momentul ncheierii actului ori de c tre reprezentan ii ei legali.
74

- nulitatea relativ este prescriptibil n termenul general de prescrip ia extinctiv care este de 3 ani; nceputul prescrip iei acestei ac iuni este reglementat n art. 9 din decretul nr. 167 /1958. - nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmarea expres sau tacit de persoana n drept s cear anularea actului. n acest caz, actul va deveni activ (valabil) retroactiv; 4.6.3.3. Compara ie ntre regimul juridic al nulit ii absolute i regimul juridic al nulit ii relative ntre nulitatea absolut i nulitatea relativ nu exist deosebiri de efecte deoarece n ambele cazuri, actul juridic lovit de nulitate este lipsit de efectele n vederea c rora a fost ncheiat datorit nerespect rii dispozi iilor legale privind condi iile de validitate, ns exist urm toarele deosebiri de regim juridic: - nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes, chiar i din oficiu, n timp ce nulitatea relativ poate fi invocat doar de persoana al c rui interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic; - nulitatea absolut este imprescriptibil , n schimb nulitatea relativ este prescriptibil extinctiv; - dac nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare, nulitatea relativ poate fi confirmat expres sau tacit. 4.6.4. Efectele nulit ilor 4.6.4.1. Considera ii generale A. Defini ia efectelor nulit ii

Prin efectele nulit ii trebuie s n elegem consecin ele care intervin n urma constat rii sau pronun rii nulit ii totale sau par iale a unui act juridic civil. Indiferent de caracterul ei (absolut sau relativ ), nulitatea, odat constatat sau pronun at de c tre instan , produce acelea i efecte, drept urmare, dac actul juridic nu i-a produs nc efectele, deci nu a fost executat deloc sau a fost executat doar n parte pn n momentul anul rii, el nu i le va produce nici dup acest moment. B. Enumerarea principiilor efectelor nulit ii

Din preciz rile enun ate mai sus rezult c efectele nulit ii sunt crmuite de urm toarele principii: - principiul retroactivit ii; - principiul repunerii n situa ia anterioar prin restituirea presta iilor efectuate n baza actului anulat resolutio in integrum; - principiul conform c ruia anularea actului ini ial atrage anularea actului subsecvent resoluto iure dantis, resolitur ius occipientis; Aceste principii se afl ntr-o strns leg tur n sensul c principiul retroactivit ii impune celelalte dou principii, iar acestea din urm sunt mijloace de organizare efectiv a retroactivit ii, orice excep ie de la cele dou principii fiind i o excep ie de la principiul retroactivit ii. Principiile efectelor nulit ii sunt consecin e ale principiului mai larg quod nullum est, nullum producit efectum, care se manifest i se realizeaz tocmai prin cele trei principii men ionate

75

mai sus. Rezult c excep iile de la principiile efectelor nulit ii constituie, n acela i timp, i limit ri ale principiului quod nullum est, nullum producit efectum . C. Reglementarea efectelor nulit ii

n legisla ia civil nu exist dispozi ii legale de principiu privitoare la efectele nulit ii, ns exist dispozi ii legale privitoare la nulitatea n anumite cazuri, precum i la excep iile de al principiile efectelor nulit ii. 4.6.4.2. Principiile efectelor nulit ii i excep iile lor A. Principiul retroactivit ii efectelor nulit ii. excep ii a) No iune Principiul retroactivit ii efectelor nulit ii reprezint regula potrivit c reia nulitatea nu produce efecte doar pentru viitor ex nunc ci i pentru trecut ex tunc, aceste efecte producndu-se chiar din momentul ncheierii actului juridic civil. b) Excep ii de la retroactivitatea nulit ii Sunt situa ii n care efectele produse ntre momentul ncheierii actului i momentul anul rii acestuia sunt men inute. Aceste situa ii reprezint excep iile de la retroactivitatea nulit ii , ceea ce nseamn c efectele nulit ii se produc numai ex nunc nu i ex tunc. Sunt excep ii de la principiul retroactivit ii efectelor nulit ii actului juridic: - p strarea fructelor culese anterior anul rii actului juridic de c tre posesorul de bun credin . Aceast excep ie rezult din prevederile art. 485 din codul Civil: Posesorul nu c tig proprietatea fructelor dect cnd posed cu bun credin . - cazul c s toriei putative (art. 23 alin. 1 din Codul familiei). Potrivit acestui articol, so ul care a fost de bun credin la ncheierea unei astfel de c s torii p streaz calitatea de so dintr-o c s torie valabil , efectul retroactiv al declar rii nulit ii c s torie fiind nl turat. - men inerea efectelor produse de contractele cu executare succesiv , retroactivitatea efectelor nulit ii fiind imposibil ; - modificarea numelui de familie; aceast modificare are efecte doar pentru viitor (ex. anularea recunoa terii de filia ie, anularea adop iei), purtarea numelui de familie pn la data modific rii acestuia fiind ireversibil ; - cazul copiilor dintr-o c s torie anulat (art. 23 alin. 2 din Codul familiei), copiii dintr-o asemenea c s torie nefiind atin i de efectele anul rii c s toriei.

A. Principiul repunerii n situa ia anterioar Restitutio in integrum. Excep ii a) No iune Acest principiu este o consecin a principiului retroactivit ii efectelor nulit ii. Principiul restitutio in integrum este acea regul de drept potrivit c reia tot ce s-a executat n temeiul unui act juridic anulat trebuie restituit n a a fel nct p r ile actului juridic s fie puse n situa ia anterioar ncheierii actului, ceea ce nseamn c ele trebuie s - i restituie reciproc presta iile efectuate. b) Excep ii de la repunerea p r ilor n situa ia anterioar

76

Sunt situa ii n care, pentru anumite ra iuni, nu sunt supuse restituirii presta iile efectuate n temeiul actului juridic anulat. Sunt excep ii de la principiul restitutio in integrum, urm toarele: persoanele lipsite de capacitate de exerci iu sau capacitate de exerci iu restrns restituie presta ia primit n temeiul unui act juridic nul, doar dac le-a profitat acestora, constituindu- le avantaje patrimoniale (art. 1164 Cod Civil). Aceast excep ie este justificat de principiul ocrotirii minorilor i a persoanele puse sub interdic ia judec toreasc n raporturile juridice civile; n cazul aplic rii principiului nemo auditur propriam turpitudinem (nim nui nu i este ng duit s se prevaleze de propria incorectitudine sau imoralitate pentru a ob ine protec ia unui drept), actelor juridice care au o cauz imoral ; n cazul n care a intervenit prescrip ia extinctiv a ac iunii n restituirea presta iilor executate n temeiul actului juridic lovit de nulitate; n cazul n care persoana care a dobndit un drept de proprietate sau un alt drept real n baza unui act juridic nul, invoc uzucapiunea. C. Principiul anul rii actului subsecvent ca urmare a anul rii actului ini ial resolutio jure dantis resolvitur jus occipientis. Excep ii a) No iune Principiul resolutio jure dantis resolvitur jus occipiens reprezint cel de-al treilea principiu care st la baza nulit ii actului juridic i const n aceea c , constatarea sau pronun area nulit ii actului ini ial atrage desfiin area actului subsecvent. Acest principiu este o aplica ie a principiului de drept mai general potrivit c ruia nimeni nu poate transmite un drept pe care nu l are. b) Excep ii de la principiul resolutio jure dantis resolvitur jus occipientis Sunt excep ii de la acest principiu cazurile n care, pentru anumite ra iuni, anularea actului juridic ini ial nu determin i anularea actului juridic subsecvent, acesta din urm fiind men inut. Sunt excep ii de la principiul resolutio jure dantis resolvitur jus occipientis urm toarele: cazul posesorului de bun credin a unui bun mobil (art. 1909 Cod Civil), coroborat cu art. 972 Cod Civil. n ipoteza n care un ter a dobndit un bun mobil cu bun credin de la un detentor precar c ruia proprietarul i l-a ncredin at de bun -voie, acesta (ter ul) p streaz bunul; cazul actelor de conservare i de administrare a bunului care, cu ndeplinirea anumitor condi ii, se men in valabile dat fiind interesul economic al utilit ii men inerii unor asemenea acte; cazul actelor de dispozi ii cu titlu oneros ncheiate cu un subdobnditor de bun credin , avnd ca obiect un bun imobil. cazul aplic rii art. 20 din Decretul nr. 31 / 1954, potrivit c ruia dac cel declarat mort este n via , se poate cere oricnd anularea hot rrii prin care s-a declarat moartea.

D. Principii de drept care nl tur regula quad nullum est, nullum producit effectum

77

n dreptul nostru civil se cunosc i alte principii care n conflict cu nulitatea o nl tur ntr-un mod specific. Acestea sunt mult mai eficiente dect excep iile de la celelalte trei principii enun ate deoarece nl tur n ntregime nulitatea i nu numai unele efecte ale acestora. Principiile de drept, care n concurs cu regula quad nullum est, nullum producit effectum o nl tur , sunt : principiul conversiunii actului juridic; principiul validit ii aparen ei n drept error communis facit jus; principiul r spunderii civile delictuale. a) Principiul conversiunii actului juridic Principiul conversiunii actului juridic nseamn substituirea unui act juridic valabil, unui act juridic nul. Conversiunea reprezint acea opera iune n care un act juridic nul nu mai produce efecte, dar dobnde te semnifica ia unei manifest ri de voin a unui alt act juridic, cu condi ia ca acea manifestare s nu fie viciat . Institu ia conversiunii rezult din concep ia dreptului nostru a salv rii pe ct posibil a actului juridic n vederea realiz rii scopului urm rit de ter i. Pe aceast linie putem aminti dispozi iile art. 978 din Codul Civil care prevede: cnd o clauz este primitoare de dou n elesuri, ea se interpreteaz n sensul c poate avea un efect, iar nu acela ce n-ar putea produce nici unul. Din acest text rezult c ori de cte ori manifestarea de voin este susceptibil s fie interpretat n sensul n care s constituie un act juridic valabil, va fi interpretat n acest sens i nu n sensul n care ar rezulta un act juridic ce ar trebui desfiin at ca lovit de nulitate. Pentru a ne afla n prezen a unei conversiuni este necesar s fie ndeplinite urm toarele condi ii: - s existe un element de diferen ntre actul nul sau anulabil care poate consta n natura diferit a celor dou acte, forma diferit , con inutul acestora, efectele lor; - actul care se socote te a fi valabil s ndeplineasc toate condi iile de fond i de form cerute de lege pentru acea categorie de acte, iar aceste condi ii s existe n chiar actul nul sau anulabil. Cu alte cuvinte, actul lovit de nulitate s cuprind elementele constitutive ale actului n care este convertit. - din manifestarea de voin a p r ilor sau a p r ii s nu rezulte imposibilitatea conversiunii; - actul juridic pentru care s-a emis manifestarea de voin s fie anulat efectiv i total. Putem vorbi despre conversiune n urm toarele cazuri: - actul juridic se bucur de prezum ia de validitate, nefiind nc desfiin at; - cazul manifest rii de voin care, de i este nul ca i vnzare-cump rare, valoreaz ca antecontract de vnzare-cump rare; - n cazul n care unele clauze sunt anulate, iar altele sunt men inute (aflndu-se astfel n prezen a nulit ii par iale; - cazul n care dintre dou acte juridice ncheiate de acelea i p r i se desfiin eaz numai unul; - refacerea actului juridic; - validarea actului juridic prin confirmare sau prin ndeplinirea ulterior ncheierii acestuia a unei condi ii legale ce nu a fost respectat la data ncheierii; - cazul n care un mo tenitor nstr ineaz un bun din masa succesoral ; de i actul de nstr inare este nul, manifestarea de voin exprimat n el valoreaz ca acceptare a succesiunii (ex. art. 689 din Codul Civil); - cazul testamentului autentic, care nul fiind pentru vicii de form , are valoarea unui testament olograf valabil, dac este scris n ntregime, datat i semnat de c tre testator. b) Principiul error communis facit jus Denumit i principiul validit ii aparen ei n drept nl tur nulitatea actului juridic care a fost ncheiat ca urmare a unei erori comune, ob te te.

78

O aplica ie a acestui principiu se reg se te n prevederile art. 7 din legea nr. 119 / 1996 privind actele de stare civil i anume: actele de stare civil ntocmite de o persoan care a exercitat n mod public atribu iile de ofi er de starea civil , cu respectarea prevederilor prezentei legi, sunt valabile, chiar dac acea persoan nu avea aceast calitate. c) Principiul r spunderii civile delictuale Potrivit acestui principiu sunt men inute efectele unui act juridic civil lovit de nulitate n anumite situa ii. n dreptul nostru, principiul r spunderii civile delictuale prive te cazul minorului. Potrivit acestui principiu, minorul care a s vr it un delict civil la ncheierea actului juridic civil nu poate cere anularea acelui act deoarece cealalt p arte ar fi prejudiciat , cel ce a s vr it fapta ilicit (minorul) fiind nevoit s -l desp gubeasc pe cel prejudiciat prin s vr irea acelei fapte. Prin urmare, ntre principiul ocrotirii minorului consacrat n art. 1159 din Codul civil potrivit c ruia Minorul ce face o simpl declara ie c este major are ac iunea n resciziune i principiul r spunderii civile delictuale (nomini laedere) are ntietate cel de-al doilea principiu prin care se men ine actul anulabil, fiind considerat o anulare a prejudiciului cauzat cocontractantului prin fapta ilicit a minorului. Astfel, potrivit art. 1162 din Codul Civil Minorul n-are ac iunea n resciziune contra obliga iilor ce rezult din delictele sau cvasidelictele sale. CAPITOLUL V PRESCRIP IA EXTINCTIV 5.1. Considera ii generale referitoare la prescrip ia extinctiv 5.1.1. Defini ia i reglementarea prescrip iei extinctive A. Preciz ri introductive n via a social juridic , timpul ocup un rol deosebit de important, astfel timpul desemnat n unit i fragmentate, ore, zile, luni sau ani, denumite ntr-o expresie cu caracter general termen, poate s duc la producerea unor efecte juridice n sensul dobndirii unor drepturi sau la ncetarea altor efecte juridice n sensul stingerii unor drepturi. Sub acest din urm aspect, timpul, respectiv no iunea de termen exprim ideea de sanc iune. Ideea de sanc iune n sensul stingerii unor drepturi poate viza deopotriv gre eala, neglijen a sau impruden a celor n cauz de a urma sau respecta dispozi iile legii, n ceea ce prive te unit ile de timp n care drepturile lor trebuie s fie exercitate. Sanc iunile nerespect rii termenelor n care drepturile subiective trebuiau s fie exercitate, sanc iuni ce se aplic n cazul nerespect rii unit ilor de timp prev zute de lege n exercitarea unor drepturi sunt prescrip ia i dec derea. Activitatea de jurisdic ie n materie civil constituie principalul mod de ap rare a drepturilor civile subiective n cazul nc lc rii sau nesocotirii lor. Institu ia prescrip iei extinctive i are originea n dreptul roman vechi n care ac iunile erau perpetue, mai pu in un num r dintre ele care erau temporare. n concep ia Codului civil de la 1865, prescrip ia era definit n art. 1837 astfel: Prescrip ia este un mijloc de a dobndi proprietatea sau de a se libera de o obliga ie sub condi iile determinate de lege.

79

Observ m a adar, n concep ia codului nostru civil inspirat din Codul napoleonian c institu ia prescrip iei cuprinde de fapt ambele prescrip ii, respectiv prescrip ia achizitiv , ca mod de dobndire a unui drept i prescrip ia extinctiv , ca mod de stingere a unei obliga ii, n acela i text de legea ntr-o construc ie unitar . A adar, prin prescrip ie se stinge obliga ia i dreptul subiectiv corelativ. Dup stingerea vechii obliga ii ar r mne ns o obliga ie natural , lipsit de sanc iune, dar care poate forma obiectul uneia voluntare. ntr-o asemenea mprejurare, debitorul pl tind o datorie stins prin prescrip ie face o plat , iar nu o liberalitate . B. Definirea no iunii de prescrip ie extinctiv n baza preciz rilor f cute, putem spune c prescrip ia extinctiv reprezint sanc iunea stingerii dreptului la ac iune care nu a fost exercitat n termenul prev zut de lege. Defini ia corespunde i art. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 conform c ruia dreptul la ac iune avnd un obiect patrimonial se stinge prin prescrip ie dac nu a fost exercitat n termenul prev zut de lege. A a cum rezult i din defini ie, este necesar s re inem c titularul dreptului civil nc lcat sau nerecunoscut dac nu ac ioneaz n termenul prev zut de lege pierde concursul instan ei competente n vederea ap r rii dreptului s u.

C. Reglementarea prescrip iei extinctive Normele juridice n vigoare care formeaz institu ia prescrip iei extinctive se g sesc n mai multe acte normative, astfel: - Decretul nr. 167 / 1958 privind prescrip ia extinctiv , aceasta constituind dreptul comun n materia prescrip iei extinctive; - Codul Civil (n special titlul XX Despre prescrip ie); - Codul familiei (art. 21, art. 52, art. 55, art. 60); - Alte acte normative: legea nr. 29 / 1990 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 31 / 1990 privind societ ile comerciale, Legea nr. 11 / 1991 privind combaterea concuren ei neloiale; Legea nr. 7 / 1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar ; Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 etc.. Potrivit art. 26 din Decretul nr. 31 / 1954 au fost abrogate orice late dispozi ii contrare acestui decret cu excep ia acelora care stabilesc termene mai scurte. Aceasta, deoarece n reglementarea anterioar , pn la apari ia Decretului nr. 165 / 1958 , reglementarea prescrip iei extinctive era f cut n cuprinsul Codului Civil. n ceea ce prive te obiectul i efectele prescrip iei extinctive n reglement rile f cute n Codul Civil erau determinate prin dispozi ii confuze i deseori contradictorii (ex. n art. 1837 din vechiul Cod Civil se prevedea c prescrip ia este un mijloc de a dobndi proprietatea sau a se libera de o obliga ie). Tot n vechiul Cod Civil erau prev zute termene prea lingi (ex. potrivit art. 1900 alin. 1, ac iunea n nulitate se putea introduce ntr-un termen de 10 ani). 5.1.2. Caracterul normelor care reglementeaz prescrip ia extinctiv O problem strns legat de reglementarea prescrip iei extinctive este aceea a caracterului imperativ sau dispozitiv al normelor care formeaz aceast institu ie .

80

De lege lata, caracterul imperativ al normelor care reglementeaz prescrip ia extinctiv este nendoielnic. Aceasta, deoarece interesul ocrotit este , conform Decretului nr. 167 / 1958, de ordine public . Astfel, alineatul ultim al art. 1 prevede c orice clauz care se abate de la reglementarea legal a prescrip iei este nul , iar art. 18 dispune c instan a de judecat i organul arbitral sunt obligate ca din oficiu, s cerceteze dac dreptul la ac iune sau executarea silit este prescris . A. Natura juridic a prescrip iei extinctive

Prescrip ia extinctiv este o institu ie juridic cu caracter complex, fiind cunoscut de toate ramurile de drept. Prin urmare, natura sa juridic urmeaz a fi stabilit n carul fiec rei ramuri de drept. Pentru o bun determinare a naturii juridice a prescrip iei extinctive trebuie stabilit ce reprezint pentru dreptul civil prescrip ia extinctiv . in defini ie rezult c prescrip ia stinge dreptul la ac iune n sens material ceea ce nseamn c , dac subiectul activ intenteaz ac iune dup mplinirea termenului de prescrip ie, aceasta va fi respins ca prescris , titularul dreptului subiectiv supus prescrip iei extinctive nemaifiind ajutat de for a de constrngere a statului. Pentru dreptul civil, prescrip ia extinctiv este o sanc iune ndreptat mpotriva pasivit ii titularului dreptului subiectiv civil, sanc iune ce urmeaz a fi privit diferit, dup cum este vorba pe de o parte de un drept de crean sau un drept real accesoriu, ipotez n care prin prescrip ia extinctiv se stinge o component a dreptului la ac iune, iar pe de alt parte, de un drept real principal sau de un drept nepatrimonial (doar dac legea prevede n mod expres prescriptibilitatea unui astfel de drept), ipotez n care prescrip ia extinctiv stinge nsu i dreptul subiectiv . B. Delimitarea prescrip iei extinctive

Prescrip ia extinctiv trebuie delimitat de prescrip ia achizitiv (uzucapiunea), de dec dere i de termenul extinctiv. a) Prescrip ia extinctiv i prescrip ia achizitiv (uzucapiunea) ntre prescrip ia extinctiv i prescrip ia achizitiv exist urm toarele asem n ri: - ambele sunt sanc iuni de drept pentru titularii drepturilor subiective civile inactivi; - ambele sunt concepte sau institu ii de drept civil; - ambele presupun termene. Deosebirile dintre prescrip ia extinctiv i prescrip ia achizitiv vizeaz urm toarele aspecte: - prescrip ia extinctiv este reglementat n principal n Decretul nr. 167 / 1958, n timp ce prescrip ia achizitiv este reglementat n Codul civil; - termenele de prescrip ie extinctiv sunt mai scurte i mai numeroase, n timp ce termenele pentru prescrip ia achizitiv sunt mai lungi i mai pu ine; - prescrip ia extinctiv stinge dreptul la ac iune (n sens material), iar prescrip ia achizitiv conduce la dobndirea unui drept real principal; - fiecare prescrip ie are reguli proprii de suspendare i ntrerupere, iar repunerea n termen este aplicabil numai prescrip iei extinctive. b) Prescrip ia extinctiv i dec derea Dec derea, ca sanc iune de drept civil reprezint stingerea dreptului subiectiv civil care nu a fost exercitat n termenul prev zut de lege. Dec derea se aseam n cu prescrip ia extinctiv deoarece:
81

- ambele sunt sanc iuni de drept civil; - ambele au efect extinctiv; - ambele presupun termene. Principalele deosebiri dintre acestea dou sunt urm toarele: - prescrip ia extinctiv stinge dreptul la ac iune n sens material, n timp ce dec derea stinge nsu i dreptul subiectiv civil; - termenele de prescrip ie extinctiv sunt mai numeroase i mai lungi, iar termenele de dec dere sunt mai pu ine i mai scurte; - suspendarea, ntreruperea i repunerea n termen sunt schimb ri proprii termenului de prescrip ie, termenul de dec dere nefiind susceptibil de suspendare, ntrerupere i repunere n termen. C. Delimitarea prescrip iei extinctive fa de termenul extinctiv

Relief m urm toarele asem n ri dintre prescrip ia extinctiv i termenul extinctiv: - ambele presupun efectul extinctiv; - ambele sunt concepte de drept civil. Dintre deosebirile mai importante men ion m: - termenele de prescrip ie pot fi numai legale, n timp ce termenele extinctive pot fi dup caz: conven ionale, legale sau jurisdic ionale; - prescrip ia extinctiv este att un mod de transformare a con inutului raportului juridic civil obliga ional, ct i o sanc iune, iar termenul extinctiv este o modalitate a actului juridic civil; - suspendarea, ntreruperea i repunerea n termen sunt schimb ri proprii termenului de prescrip ie; - prescrip ia extinctiv stinge dreptul la ac iune, iar termenul extinctiv stinge dreptul subiectiv civil i obliga ia civil corelativ . 5.1.4. Efectul prescrip iei extinctive A. Controversa privind efectul prescrip iei extinctive

n doctrin exist o controvers privind problema de a ti ce se stinge prin prescrip ia extinctiv , controvers care i are originea n dispozi iile Codului Civil privitoare la acest aspect. Astfel, art. 1091 din Codul Civil enumer prescrip ia printre modurile de stingere a obliga iilor civile; art. 1837 din acela i cod prevede: Prescrip ia este un mijloc de a se elibera de o obliga ie, iar art. 1890, 1900, 1903, 1904 din Cod fac referire la prescrip ia ac iunilor n justi ie, de unde reiese c prin prescrip ia extinctiv nu se stinge dreptul subiectiv n ntregul s u, ci doar ac iunea n justi ie. Dup apari ia Decretului nr. 167 / 1958, care prevede c prescrip ia extinctiv stinge dreptul la ac iune, totu i controversa cu privire la ce se stinge prin prescrip ia extinctiv a continuat. Astfel, ntr-o p rere izolat s-a considerat c prin prescrip ie se stinge nsu i dreptul subiectiv civil, al turi de dreptul la ac iune. n argumentarea tezei s-a invocat faptul c este de neconceput supravie uirea dreptului subiectiv civil, de vreme ce se stinge posibilitatea ocrotirii lui pe cale de constrngere statal . n cealalt opinie se sus ine c prin prescrip ie se stinge dreptul la ac iune. n acest sens se consider c dreptul subiectiv r mne neatins prin mplinirea termenului de prescrip ie, pierzndu-se prin aceasta numai posibilitatea de a ob ine concursul organelor de justi ie competente pentru realizarea sa.

82

Dac prin mplinirea termenului de prescrip ie s-ar stinge nsu i dreptul subiectiv civil, nu s-ar mai justifica repunerea n termenul de prescrip ie extinctiv , reglementat de articolul citat mai sus, deoarece instan a nu ar mai avea ce ocroti. - urm torul argument are n vedere interpretarea art. 20 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958: Debitorul care a executat obliga ia dup ce dreptul la ac iune al debitorului a fost prescris, nu are dreptul s cear napoierea presta iei chiar dac la data execut rii nu tia c termenul prescrip iei era mplinit. Solu ia stingerii numai a dreptului la ac iune rezult din interpretarea gramatical a textului, coroborat cu valabilitatea pl ii f cut dup mplinirea termenului de prescrip ie extinctiv . Dac se admite c prescrip ia extinctiv stinge numai dreptul la ac iune n sens material, rezult urm toarele consecin e juridice: - supravie uirea dreptului subiectiv civil i a obliga iei civile corelative, acestea fiind transformate, devenind imperfecte, din calitatea pe care o aveau, de a fi perfecte; - imprescriptibilitatea dreptului la ac iune n sens procesual, ceea ce nseamn c , de i s-a mplinit termenul de prescrip ie extinctiv , titularul dreptului la ac iune poate sesiza organul de jurisdic iei. B. Principiile efectului prescrip iei extinctive

Stingerea dreptului material la ac iune este crmuit de dou principii consacrate astfel: - art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167 / 1958: Odat cu stingerea dreptului la ac iune privind un drept principal se stinge i dreptul la ac iune privind drepturile accesorii; Acest principiu este o aplica ie a cunoscutului principiu de drept, accesorium sequitur principale. Prin urmare, odat cu stingerea dreptului la ac iune, privind un drept de crean principal se stinge i dreptul la ac iune privind eventualele dobnzi, garan ii reale sau personale. - art. 12 din Decretul nr. 167 / 1958, potrivit c ruia n cazul cnd un debitor este obligat la presta iuni succesive, dreptul cu privire la fiecare dintre aceste presta iuni se stinge printr-o prescrip ie deosebit . 5.1.5. Rolul prescrip iei extinctive Cu privire la justificarea rolului prescrip iei extinctive, a dreptului la ac iune se pot formula dou motiva ii: a) una care prive te consecin ele la care s-ar putea ajunge n cazul n care prescrip ia dreptului la ac iune nu ar fi reglementat ; b) func iile pe care prescrip ia dreptului la ac iune le are de mplinit ca institu ie juridic . a) Consecin ele la care s-ar putea ajunge n cazul n care prescrip ia dreptului la ac iune nu ar fi reglementat . Ex. n cazul persoanelor fizice, consecin ele negative ar fi urm toarele: dificultatea administr rii probelor n cazurile devenite litigioase cu mult timp n urm ; nesiguran i incertitudine n ceea ce prive te circuitul civil n general; punerea persoanelor obligate n situa ia de a nu- i mai achita datoriile pe care nu le aveau n vedere, datorit scurgerii unei perioade prea mari de timp. Fa de consecin ele negative men ionate mai sus se poate desprinde urm toarea concluzie: c numai limitarea n timp de a ob ine pe cale judec toreasc ap rarea drepturilor civile subiective nc lcate sau nerecunoscute le poate nl tura. b) Func iile pe care prescrip ia dreptului la ac iune le are de ndeplinit ca institu ie juridic Stingerea prin prescrip ie a dreptului la ac iune constituie o sanc iune a neglijen ei titularului acestui drept care l-a exercitat n termenul prev zut de lege.

83

A a fiind, se poate re ine ca o prim func ie a prescrip iei extinctive, func ia educativ i mobilizatoare, aceasta n sensul c titularii drepturilor civile nc lcate sau nerecunoscute sunt nevoi i s se adreseze organelor de jurisdic ie competente pentru a ob ine aprobarea drepturilor lor. O ultim func ie o reprezint func ia sanc ionatorie, aceasta n sensul c odat constatat prescrip ia dreptului la ac iune de organul jurisdic ional competent, l lipse te pe titularul dreptului civil nc lcat sau nerecunoscut de a mai putea ob ine proteguirea judiciar necesar de care are nevoie, ceea ce reprezint o sanc iune a neglijen ei lui. 5.2. Domeniul de aplicare al prescrip iei extinctive 5.2.1. Defini ie i criterii de determinare A. Defini ie

Prin domeniul prescrip iei extinctive se n elege sfera drepturilor subiective civile ale c ror ac iuni cad sub inciden a acestei institu ii. A determina domeniul prescrip iei extinctive nseamn a stabili drepturile subiective civile prescriptibile extinctiv i deci, de a deosebi fa de cele imprescriptibile extinctiv . Domeniul de aplicare al prescrip iei extinctive poate fi desprins cu u urin chiar din regula cu caracter de generalitate, consacrat din Decretul nr. 167 / 1958, art. 1 B. Criterii de determinare a domeniului prescrip iei extinctive

Criteriile de determinare a domeniului prescrip iei extinctive vizeaz numai drepturile subiective civile ale c ror ac iuni sunt prescriptibile extinctiv. n func ie de natura drepturilor civile subiective, distingem: - domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor patrimoniale (este necesar distinc ia ntre domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor de crean , domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor reale accesorii i domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor reale principale; -domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor nepatrimoniale. n func ie de actul normativ care reglementeaz prescrip ia, distingem: - domeniul prescrip iei extinctive guvernat de Decretul nr. 167 / 1958; - domeniul prescrip iei extinctive guvernat de Codul Civil; - domeniul prescrip iei extinctive rezultat din aplicarea altor acte normative (ex. Codul familiei, Legea nr. 31 / 1990 etc. ). 5.2.2. Prescrip ia extinctiv n cadrul drepturilor patrimoniale 5.2.2.1. Preciz ri prealabile Drepturile civile subiective patrimoniale sunt drepturi care se relev n compara ie cu cele personal nepatrimoniale prin con inutul lor economic sau au o valoare economic . Drepturile civile subiective cu caracter patrimonial se clasific n dou mari categorii: 1. Drepturi reale 2. Drepturi de crean Sub aspectul care ne intereseaz este de men ionat c n caz de nevoie, protec ia juridic a drepturilor civile subiective cu caracter patrimonial este asigurat prin ac iunile civile corespunz toare:
84

- ac iunile reale pentru drepturile reale; - ac iunile de crean pentru drepturile de crean . 5.2.2.2. Prescrip ia extinctiv i drepturile de crean

n categoria drepturilor la ac iune avnd un obiect patrimonial prescriptibil din punct de vedere extinctiv se ncadreaz cu preten ii deduse judec ii con inutului raporturilor juridice civile formate din drepturi de crean i obliga iile corelative. Drept urmare, ac iunile de crean sunt supuse regulilor generale i de principiu nscrise n art. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 sunt prescriptibile din punct de vedere extinctiv. Avnd n vedere c drepturile de crean sunt nelimitate ca num r, rezult c i ac iunile de crean necesare pentru valorificarea lor sunt nelimitate. A adar, pentru promovarea cu succes n fa a instan elor judec tore ti a ac iunilor de crean trebuie respectat condi ia de timp. Re inem c n practica judiciar s-au f cut numeroase aplica ii a principiului nscris n Decretul nr. 167 / 1958, precizndu-se astfel diferitele ac iuni civile care se ncadreaz n categoria ac iunilor privind ap rarea unor drepturi de crean supuse unor drepturi de prescrip ie extinctiv . Astfel, au fost considerate prescriptibile urm toarele: - ac iunea pentru plata contravalorii fructelor percepute f r drept; - ac iunea n rezolu iunea contractului de vnzare-cump rare cu clauz de ntre inere; - ac iunea revocatorie sau paulian provocat de creditorii chirografari (art. 974 Cod Civil); - ac iunea oblic sau subrogatorie (art. 974 Cod Civil). Trebuie s re inem c prescrip ie dreptului la ac iune se r sfrnge i asupra drepturilor accesorii. Aplicabilitatea acestui principiu este statornicit prin art. 1 alin. 2 din decretul nr. 167 / 1958: odat cu stingerea dreptului la ac iune privind un drept principal se stinge i dreptul la ac iune privind drepturile accesorii (ex. n practica judiciar o aplicare a acestui principiu o g sim n privin a pl ii unor dobnzi). O ultim precizare se impune a fi f cut n leg tur cu dreptul la ac iune care se refer la valorificarea pe cale judiciar a con inutului raporturilor juridice civile formate din dreptul subiectiv i obliga ia sa corelativ cu presta ie succesiv . n aceast privin , prin art. 12 din Decretul nr. 167 / 1958 se prevede c : n cazul cnd un debitor este obligat la presta ii succesive, dreptul la ac iune cu privire la fiecare din aceste presta ii se stinge printr-o prescrip ie deosebit . Textul enun at reprezint o regul de principiu. De la principiul prescriptibilit ii drepturilor de crean sunt urm toarele excep ii: ac iunea n restituirea depunerilor la Casa de Economii i Consemna iuni (art. 4 alin. 1 din legea nr. 66 / 1996 privind neorganizarea Casei de Economii i Consemna iuni din Romnia n societate bancar pa ac iuni. Potrivit acestui articol, sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii i Consemna iuni pe instrumente de economisire, precum i dobnzile i c tigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularului sau a reprezentan ilor legali ai acestora. Drepturile de crean asupra sumelor, dobnzilor i c tigurilor sunt imprescriptibile. ac iunea avnd ca obiect partea cuvenit din rezerva de prime n asigur rile facultative de persoane, mai precis, drepturile asigura ilor asupra sumelor ce rezult din rezerva de prime care se constituie la asigur rile de persoane pentru obliga ii de plat n viitor, conform art. 40 din Legea nr. 136 / 1995 privind asigur rile i reasigur rile din Romnia. 5.2.2.3. Prescrip ia extinctiv i drepturile reale accesorii

85

Din interpretarea per a contrario a art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958 care prevede c Dispozi iilor Decretului de fa nu se aplic dreptul la ac iune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abita iune, servitute i superficie reiese c drepturile reale succesorii sunt supuse prescrip iei extinctive potrivit dispozi iilor Decretului nr. 167 / 1958. 5.2.2.4. Prescrip ia extinctiv i drepturile reale principale

Drepturile reale sunt drepturile civile subiective n virtutea c rora titularii lor pot s - i exercite atributele asupra unui lucru determinat mobil sau imobil n mod direct i nemijlocit, f r interven ia unei alte persoane. n ceea ce prive te drepturile reale subiective sub aspectul posibilit ii ap r rii lor pe cale judiciar , trebuie avute n vedere dispozi iile art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958 potrivit c ruia dispozi iile Decretului de fa nu se aplic dreptului la ac iune privitor la drepturile de proprietate, drepturile de uzufruct, uz, abita iune, servitute i superficie. Avnd n vedere c toate aceste drepturi, dac sunt nc lcate sau nerecunoscute, urmeaz a fi ap rate pe calea unei ac iuni n revendicare, vom conchide c aceast ac iune este imprescriptibil din punct de vedere extinctiv. Dintre ac iunile reale imprescriptibile extinctiv, enumer m: ac iunea n revendicare imobiliar ntemeiat pe dreptul de proprietate privat (cu excep ia situa iei n care este paralizat prin invocarea uzucapiunii); ac iunea n revendicare mobiliar sau imobiliar ntemeiat pe dreptul de proprietate public ; ac iunea de partaj; ac iunea confesorie n scopul ap r rii unui drept de superficie etc. Regula men ionat (imprescriptibilitatea) comport ns i unele excep ii, n consecin ac iunile reale prescriptibile sunt urm toarele: ac iunea n revendicare mobiliar , ntemeiat pe dreptul de proprietate privat ; ac iunea n revendicare imobiliar , n situa iile prev zute de art. 498 Cod Civil (avulsiunea) i art. 520 Codul de procedur civil privind revendicarea imobilului adjudecat n carul procedurii de urm rire silit imobiliar ; ac iunea confesorie, prin care se urm re te ap rarea dreptului de uzufruct (art. 557 Cod Civil), a dreptului de uz sau abita ie (art. 565 Cod Civil) i a dreptului de superficie (art. 639 Cod Civil). 5.2.3. Prescrip ia extinctiv n cadrul drepturilor nepatrimoniale 5.2.3.1. Preciz ri prealabile Drepturile personale nepatrimoniale sunt acele drepturi civile subiective al c ror con inut nu poate fi exprimat valoric, n sume de bani, aceasta pe motiv c aceste drepturi sunt strns legate de existen a i atributele persoanelor fizice i servesc la individualizarea lor. Potrivit art. 54 alin. 2 din Decretul nr. 31 / 1954 se recunoa te posibilitatea ap r rii acestor drepturi n cazul nc lc rii sau nesocotirii lor, f r a se fixa o limit de timp n care cei interesa i s se adreseze instan elor judec tore ti. Re inem, n concluzie, c ap rarea pe cale judiciar a acestor drepturi nu este limitat n timp i, deci, este consacrat imprescriptibilitatea dreptului la ac iune n privin a ap r rii pe cale judiciar a drepturilor civile subiective. 5.2.3.2. Principiul imprescriptibilit ii drepturilor personale nepatrimoniale

86

Principiul imprescriptibilit ii drepturilor personale nepatrimoniale reprezint regula de drept potrivit c reia protec ia drepturilor nepatrimoniale pe calea ac iunii n justi ie nu este limitat n timp, putndu-se ob ine oricnd. Acest principiu nu este consacrat n terminis, dar este necunoscut n doctrin i n practic . Imprescriptibilitatea dreptului la ac iune n cazul drepturilor personale nepatrimoniale i g se te justificarea n primul rnd prin faptul c aceste drepturi sunt legate strns de persoana uman ca subiect de drept i, ca atare, nu pot fi negate sau lipsite de ap rare f r a nega sau lipsi de ap rare pe ns i titularul lor. n al doilea rnd, aceste drepturi sunt perpetue i prin urmare netransmisibile ceea ce impune n mod necesar ca ele s fie ap rate oricnd ca durat n timp pentru a le asigura n acest fel finalitatea pentru care prin lege sunt necunoscute titularilor lor. n al treilea rnd, se poate vorbi i de o justificare legal formulat i dedus pe baza interpret rii per a contrario prin art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 31 / 1954. Constituie excep ii de la regula imprescriptibilit ii dreptului la ac iune atunci cnd are ca obiect un drept personal nepatrimonial urm toarele ac iuni: ac iunea n declararea nulit ii relative reglementat de art. 9 din Decretul nr. 167 / 1958; ac iunea n nulitatea relativ a c s toriei (art. 21 Codul familiei); ac iunea n t gada paternit ii (art. 55 alin. 1 Codul familiei); ac iunea n cercetarea i stabilirea paternit ii (art. 60 alin. 1 Codul familiei); Este de observat c nc lcarea sau nesocotirea unor drepturi civile subiective cu caracter nepatrimonial pot genera sau pot da na tere unor consecin e cu caracter patrimonial. Avnd n vedere obiectul lor, ac iunile n repararea unui asemenea prejudiciu sunt prescriptibile (ex. plata remunera iei dreptului de autor, de i acest drept este nepatrimonial, este supus prescrip iei de drept comun). 5.2.4. Unele probleme speciale privind domeniul prescrip iei extinctive A. Situa ii juridice n care se ridic problema prescriptibilit ii

Pentru o bun n elegere a problemei prescriptibilit ii este necesar explicarea anumitor situa ii care n practic au primit solu ii diferite. Aceste situa ii sunt urm toarele: - valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excep iei; - ac iunea n constatare; - ac iunile mixte; - dualitatea de ac iuni; - ac iunea n repararea unei daune morale; - ac iunea n restituirea presta iilor executate n baza unui act juridic civil anulat; - ac iunea n protec ia unor drepturi reale principale corespunz toare dreptului de proprietate; - ac iunile n materie de carte funciar ; - ac iunile privind un drept secundar; - unele ac iuni n materie succesoral . B. Solu ii adoptate n rezolvarea problemei prescriptibilit ii

1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excep iei Din defini ie rezult c dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscut , n limitele normelor juridice civile de a recurge, atunci cnd dreptul subiectiv este nesocotit sau nc lcat, la for a coercitiv a statului.
87

Valorificarea dreptului subiectiv civil poate fi ob inut att pe calea ac iunii, ct i pe calea excep iei. Excep ia care se ridic n cursul dezbaterilor unui proces sunt excep iile de procedur i excep ii de fond, acestea din urm fiind cele care trebuie avute n vedere pentru a desemna ap rarea de fond. n ceea ce prive te prescriptibilitatea ap r rii dreptului civil pe calea excep iei s-au formulat mai multe opinii. ntr-o prim opinie, larg r spndit n doctrin , se consider c ap rarea dreptului civil pe cale de excep ie este imprescriptibil , aceasta bazandu-se pe regula de drept conform c reia que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (ceea ce e prescriptibil pe cale de ac iune este imprescriptibil pe cale de excep ie). ntr-o alt opinie se consider c este necesar a se face distinc ie ntre excep iile imprescriptibile (prin care se valorific un simplu mijloc de ap rare) i excep iile prescriptibile (cele prin care se valorific un drept ce ar putea fi ocrotit pe cale de ac iune). n sistemul Decretului nr. 167 / 1958, solu ia care se impune datorit caracterului imperativ de ordine public al normelor care reglementeaz prescrip ia dreptului la ac iune, este aceea a necesit ii de a distinge urm toarele situa ii : - dac dreptul subiectiv civil putea valorificat, ap rat pe calea ac iunii, iar aceast ac iune este potrivit legii prescriptibil , rezult c i excep ia trebuie s fie prescriptibil n acelea i condi ii ca i ac iunea, solu ia bazndu-se att pe necesitatea de a opri posibilitatea elud rii normelor imperative, privind caracterul prescriptibil al ac iunii, ct i pe un argument de analogie: ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet; - dac ac iunea este imprescriptibil , atunci i ocrotirea dreptului subiectiv civil pe calea excep iei este imprescriptibil . 2. Ac iunea n constatare Conform art. 111 din Codul de procedur civil este ac iune n constatare acea ac iune n justi ie prin care reclamantul solicit instan ei s constate existen a unui drept subiectiv al s u fa de prt sau, dup caz, inexisten a unui drept subiectiv al prtului mpotriva sa. Att n doctrin , ct i n jurispruden a fost adoptat solu ia imprescriptibilit ii ac iunii n constatare. Dintre ac iunile n constatare imprescriptibile extinctiv, men ion m: ac iunea n constatarea nulit ii absolute a unui act juridic civil, ac iunea n declararea simula iei etc. 3. Ac iunile mixte Sunt ac iuni mixte acele ac iuni care au caracteristici de ac iuni reale, personale ori n constatare, prescriptibilitatea sau imprescriptibilitatea lor fiind determinat separat pentru fiecare caz, n func ie de calificarea dat ac iunii dup scopul urm rit la intentarea ei (ex. plata unei crean e). 4. Dualitatea de ac iuni Dualitatea de ac iuni este acea situa ie n care titularul dreptului subiectiv i poate proteja dreptul s u prin dou ac iuni: 1.o ac iune bazat pe un contract civil (ex contractu), supus prescrip iei extinctive; 2.o ac iune real , n revendicarea bunului, supus prescrip iei de 30 de ani potrivit art. 1890 Cod Civil. ntre dualitatea de ac iuni i ac iunile mixte prin care se solicit predarea bunului ce a format obiectul derivat al unui act juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale exist urm toarele deosebiri : n cazul dualit ii de ac iuni nu este vorba de un act juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale, deci dreptul real i dreptul de crean nu au aceea i cauz generatoare, ci izvorul dreptului real preexist izvorului dreptului de crean ;

88

n cazul ac iunii mixte este suficient dovedirea actului juridic respectiv, n vreme ce, n cazul dualit ii de ac iuni, dac a intervenit prescrip ia extinctiv a ac iunii personale, admiterea ac iunii reale este condi ionat de dovedirea dreptului de proprietate. n cazul ac iunii mixte, fiind vorba nu de dou ac iuni, ci de o singur ac iune, preten ia constnd n predarea lucrului se fundamenteaz pe nsu i actul juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale, iar prescrip ia extinctiv se va raporta numai la dreptul real, iar n cazul dualit ii de ac iuni, dac preten ia n restituire este fundamentat pe contractul de depozit, comodat, loca iune etc., cererea va fi respins ca prescris , dac prin raportare la dreptul de crean , ar fi mplinit termenul de prescrip ie extinctiv la data exercit rii ac iunii personale, urm rind ca deponentul, comodantul, locatarul etc. s introduc o nou ac iune n justi ie pe un alt fundament, adic o ac iune real . 5. Ac iunea n repararea unei daune morale Dauna moral poate fi reparat att patrimonial ct i nepatrimonial. Decretul nr. 31 / 1954, prin art. 54 56 dispune c repararea nepatrimonial a unei daune morale este imprescriptibil extinctiv. Nu acela i lucru se poate spune i despre ac iunea n repararea patrimonial a unei daune morale, aceasta fiind o ac iune n justi ie prin care se valorific un drept de crean , o ac iune patrimonial i personal i care este prescriptibil extinctiv. 6. Ac iunea n restituirea presta iilor exercitate n baza unui act juridic civil anulat Ac iunea n nulitate (prescriptibil sau imprescriptibil , dup cum este vorba despre nulitate relativ sau nulitate absolut ) nu se confund cu ac iunea n restituirea total sau par ial a obliga iilor efectuate n baza unui act civil anulat, aceasta din urm fiind prescriptibil , fiind considerat o ac iune bazat pe mbog irea f r just temei. 7. Ac iunea n protec ia unor drepturi reale principale corespunz toare dreptului de proprietate Este o asemenea ac iune, ac iunea n revendicare ntemeiat pe dreptul de administrare direct . Anterior revolu iei din 1989, p r ile acestei ac iuni erau organiza ii socialiste de stat ns , ncepnd cu anul 1990, dreptul de administrare direct , devenind drept de folosin , al unui organ sau institu ii de stat asupra bunurilor ce se afl n proprietatea statului. n stabilirea prescriptibilit ii sau imprescriptibilit ii unei asemenea ac iuni, se iau n considerare dispozi iile art. 1884 din Codul Civil, potrivit c rora nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declara ie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privat , ci sunt scoase afar din comer . 8. Ac iunile n materie de carte funciar n aceast materie sunt aplicabile dispozi iile Legii nr. 7 / 1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar . Astfel, conform art. 37 alin. 1 din legea men ionat , ac iunea n rectificare, sub rezerva prescrip iei dreptului patrimonial la ac iunea de fond, va fi imprescriptibil . Din coroborarea acestui articol, cu dispozi iile art. 1890 din Codul Civil se va aplica principiul accesorium sequitur principale. Conform art. 37 alin. 2 din Legea nr. 7 / 1996 Fa de ter ele persoane care au dobndit cu bun credin un drept real prin dona ie sau legat, ac iunea n rectificare nu se va putea porni dect n termen de 10 ani, socoti i din ziua cnd s-a nregistrat cererea lor de nscriere, cu excep ia cazului n care dreptul material la ac iunea de fond nu s-a prescris mai nainte. Prin urmare, ac iunea n rectificare mpotriva ter ilor dobnditori de bun credin este prescriptibil n termen de 10 ani de la data nregistr rii cererii prin care ter ul solicit nscrierea dreptului s u n cartea funciar . Dac ter ul dobnditor de bun credin a dobndit dreptul real cu titlu oneros, termenul de prescrip ie a ac iunii n rectificare este de 3 ani de la data nregistr rii cererii prin care ter ul a solicitat nscrierea dreptului s u n cartea funciar , conform art. 38 din aceea i lege.
89

Potrivit art. 37 i art. 55 alin. 2 din legea men ionat , ac iunea n rectificarea erorilor materiale cuprinse n cartea funciar este imprescriptibil sau prescriptibil extinctiv, de la caz la caz. 9. Ac iunile privind un drept secundar Drepturile secundare au fost definite n doctrin ca fiind prerogative ce constau n puterea de a da na tere prin act de forma ie unilateral unui efect juridic i interesele altei persoane, precum dreptul de alegere n cazul unei obliga ii, dreptul de denun are unilateral a unui contract. Aceste ac iuni sunt imprescriptibile extinctiv. 10. Unele ac iuni n materie succesoral Potrivit art. 700 alin. 1 din Codul Civil dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la data deschiderii succesiunii, prin urmare, dreptul de op iune succesoral este supus prescrip iei extinctive. Potrivit dispozi iilor art. 728 din Codul Civil un cocrede poate cere oricnd mp r eala succesiunii, chiar cnd ar exista conven ii sau prohibi ii contrarii, ac iunea privind ie irea din indiviziunea succesoral fiind astfel imprescriptibil extinctiv. De asemenea, este imprescriptibil extinctiv ac iunea n constatarea masei succesorale, a calit ii de mo tenitor sau a actelor succesorale, fiind o ac iune n constatare, ns n ceea ce prive te ac iunea privind raportul dona iilor, aceasta avnd un caracter personal i patrimonial, poate fi introdus n termenul de ie ire din indiviziunea succesoral . n ceea ce prive te ac iunea prin care se cere executarea legatului cu titlu particular, trebuie s deosebim, dup cum urmeaz : - dac legatul cu titlu particular are ca obiect drepturi de crean sau bunuri de gen, ac iunea avnd astfel caracter patrimonial i personal, aceasta este supus regulilor de drept comun referitoare la prescrip ia extinctiv ; - dac legatul cu titlu particular are ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui bun individual determinat, fiind vorba astfel despre o ac iune real , urmeaz a fi aplicate regulile ce guverneaz ac iunea n revendicare sau, dup caz, ac iunea confesorie. Dac este lovit de o cauz de nulitate relativ , ac iunea n declararea nulit ii legatului este prescriptibil extinctiv n termenul general de prescrip ie, de 3 ani de zile, iar dac este lovit de o cauz de nulitate absolut , aceast ac iune este imprescriptibil extinctiv. e asemenea, este supus termenului de prescrip ie extinctiv de 3 ani de zile, ac iunea n revocarea legatului pentru neexecutarea sarcinii, aceasta fiind o ac iune patrimonial i personal . 5.3. Termenele de prescrip ie extinctiv 5.3.1. Defini ie i clasificare A. Defini ia termenelor de prescrip ie extinctiv Termenele de prescrip ie extinctiv a dreptului la ac iune reprezint intervalele de timp stabilite de lege n untrul c rora trebuie sesizate instan ele judec tore ti competente sub sanc iunea pierderii n ntregul ei a posibilit ii de a mai putea ob ine protec ie judiciar a drepturilor civile nc lcate sau nerecunoscute. B. Clasificarea termenelor de prescrip ie extinctiv Un prim criteriu de clasificare i cel mai important se refer la sfera de aplicare. Potrivit acestui criteriu, termenele de prescrip ie a dreptului la ac iune se mpart n: termene generale i termene speciale de prescrip ie extinctiv .
90

Normele care stabilesc un termen general reprezint norma general , iar normele care stabilesc termene speciale, reprezint norme speciale, corela ia dintre aceste norme fiind crmuit de legile generalio specialibus non derogant i specialio generalibus derogant. Cel de-al doilea criteriu de clasificare are n vedere izvorul normativ al termenelor, fiind vorba astfel despre: termene instituite de Decretul nr. 167 / 1958 i termene instituite n alte izvoare de drept civil (Codul Civil, Codul familiei, legile nr. 31 / 1990 i nr. 11 / 1991). Ultimul criteriu de clasificare este cel al m rimii sau ntinderii lor, astfel termenele speciale se mpart n: termene mai mari dect termenul general, termene egale cu termenul general; termene mai mici dect termenul general de prescrip ie extinctiv . 5.3.2. Termenele generale de prescrip ie extinctiv 5.3.2.1. Preciz ri prealabile Termenele generale de prescrip ie sunt acele termene care se aplic n practic atunci cnd nu i g se te aplica ie un termen special de prescrip ie extinctiv ntr-un anume caz dat. Doctrina i jurispruden a calific un termen ca fiind general, interpretul innd seama de modul de consacrare, de redactarea textului legal pe care l consacr . Aceasta s-a ntmplat cu art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 potrivit c ruia Termenul prescrip iei este de 3 ani, iar raporturile dintre organiza iile socialiste de 18 luni. inndu-se seama de solu ia de principiu adoptat n privin a normelor din materia prescrip iei extinctive care privesc exclusiv raporturile dintre organiza iile socialiste n sensul neaplic rii lor, deoarece ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex (unde nceteaz motiva ia legii, nceteaz legea ns i); conceptul juridic de termen general de prescrip ie extinctive trebuie reexaminat, regndit i reformulat. n primul rnd nu mai trebuie luat n considerare termenul de 18 luni, prev zut de art. 3 alin. 1, dup dispari ia raporturilor dintre organiza iile socialiste, n raporturilor ulterioare fiind aplicabil termenul general de prescrip ie, aplicabil i altor raporturi de acela i fel, f cndu-se abstrac ie de calitatea subiectelor raportului juridic civil, adic termenul de 3 ani. Un alt aspect care trebuie luat n considerare n precizarea termenelor generale de prescrip ie extinctiv const n solu iile adoptate n ce prive te domeniul prescrip iei extinctive: - n principiu, drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv, excep iile de la acest principiu fiind cazuri n care se aplic fie un termen special de prescrip ie (ex. cele prev zute de Codul familiei), fie termenul general de prescrip ie (de 3 ani); - n principiu, drepturile patrimoniale sunt prescriptibile extinctiv; este necesar distinc ia ntre ac iunile personale care nso esc drepturile de crean i care sunt supuse dispozi iile din acest act normativ i ac iunile reale, care nso esc drepturi reale principale (propriet i, uz, uzufruct, abita ie, superficie, servitute), ac iune care sunt supuse prescrip iei reglementat de Codul Civil. 5.3.2.2. Termenul general de prescrip ie de 3 ani, aplicabil ac iunilor personale care nso esc drepturi subiective civile de crean Art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 instituie termenul de prescrip ie extinctiv cu caracter general, aplicabil raporturilor juridice obliga ionale. Potrivit acestui articol, termenul prescrip iei este de 3 ani (). Acest termen general de prescrip ie extinctiv se aplic ori de cte ori nu exist termene speciale de prescrip ie extinctiv . Acest termen general de prescrip ie extinctiv se aplic i la preten iile patrimoniale care nso esc o ac iune care este sau nu prescriptibil extinctiv (ex. ac iunea n nulitate, ac iunea n rezolu iune sau reziliere etc.). prin analogie, acest termen
91

general de prescrip ie extinctiv este aplicabil i ac iunilor nepatrimoniale prescriptibile extinctiv pentru care nu este stabilit prin lege un termen special de prescrip ie extinctiv , ns nu poate fi extins i la ac iunile sale, deoarece potrivit dispozi iilor art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958, generalitatea termenului de 3 ani nu se extinde i la ac iunile reale care intr sub inciden a Codului Civil. Termenul reglementat de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 prezint urm toarele caracteristici: - n compara ie cu termenele de prescrip ie anterioare, prev zute de Codul Civil este mult mai scurt; - termenul general de prescrip ie se aplic ori de cte ori legea nu prevede un terme special. Avnd n vedere cele subliniate, putem concluziona c termenul general constituie regula, iar termenele speciale, excep ia. 5.3.2.3. Termenul general de prescrip ie de 30 de ani, aplicabil ac iunilor reale care nso esc drepturile reale principale prescriptibile extinctiv Deoarece potrivit dispozi iilor art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958, Dispozi iilor Decretului de fa nu se aplic dreptul la ac iune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abita iune, servitute i superficie, rezult c pentru drepturile reale principale prescriptibile extinctiv, termenul general de prescrip ie extinctiv este cel instituit de art. 1890 din Codul Civil, care dispune c toate ac iunile, att reale ct i personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile i pentru care n-a defipt un termen de prescrip ie se vor descrie prin treizeci de ani, f r ca cel ce invoc aceast prescrip ie s fie obligat a produce vreun titlu i f r s i se poat opune reaua-credin . Acest text se aplic ac iunilor reale ori de cte ori nu exist un termen special de prescrip ie extinctiv . Caracterul general al termenului prev zut n art. 1890 din Codul Civil rezult i din dispozi iile art. 1894 Cod Civil, potrivit c rora Regulile prescrip iei relative la alte obiecte dect cele cuprinse n acest titlu i care sunt expuse la locurile respective din acest codice exclud aplicarea dispozi iilor acestui titlu n toate cazurile cnd sunt contrarii lor. Con inutul real al generalit ii termenului de prescrip ie de 30 de ani prev zut de art. 1890 din Codul civil, se ob ine prin scoaterea din totalul ac iunilor reale a: 1. ac iunilor reale imprescriptibile extinctiv; 2. ac iunilor reale supuse unor termene speciale de prescrip ie ; n concluzie, acest termen se aplic : - ac iunii n revendicare mobiliar , ntemeiat pe dreptul de proprietate privat ; - ac iunii confesorii (cu excep ia situa iei n care prin aceasta se ap r dreptul de superficie). 5.3.3. Termenele speciale de prescrip ie extinctiv 5.3.3.1. Preciz ri prealabile Termenele speciale de prescrip ie a dreptului la ac iune sunt termene care derog de la reglementarea de principiu nscris n art. 3 alin. 1din Decretul nr. 167 / 1958 i se disting prin particularitatea de a fi aplicate numai n cazurile expres prev zute de lege. Aceste termene speciale de prescrip ie extinctiv sunt reglementate att n Decretul nr. 167 / 1958. ct i n alte acte normative. 5.3.3.2. Termenele speciale aplicabile ac iunilor personale nepatrimoniale

92

Termenele speciale aplicabile ac iunilor personale nepatrimoniale sunt prev zute n Codul familiei: - termenul de prescrip ie extinctiv de 6 luni, aplicabil ac iunii n anulabilitatea c s toriei, prev zut de art. 21 alin. 2: Anularea c s toriei din aceste cauze poate fi cerut de cel al c rui consim mnt a fost viciat, n termen de 6 luni de la ncetarea violen ei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei; - termenul de prescrip ie extinctiv de 6 luni aplicabil ac iunii n t gada paternit ii copilului din c s torie, stabilit de art. 55 alin. 1: Ac iunea n t gada paternit ii se prescrie n termen de 6 luni de cnd tat l a cunoscut na terea copilului; - termenul de prescrip ie extinctiv de 1 an, aplicabil ac iunii n stabilirea paternit ii copilului din afara c s toriei, prev zut de art. 60 alin. 1: Ac iunea n stabilirea paternit ii copilului din afara c s toriei poate fi pornit n termen de un an de la na terea copilului. 5.3.3.3. Termene speciale aplicabile ac iunilor personale, ntemeiate pe drepturi de crean Exist situa ii care au determinat instituirea unor termene speciale de prescrip ie a dreptului la ac iune chiar prin Decretul nr. 167 / 1958. n toate aceste cazuri, respectarea acestor termene se impune a fi f cut dup dovedirea aspectului sau motivului care a determinat reglementarea lor. Aceste termene sunt: a) termenul de prescrip ie extinctiv de 2 ani, aplicabil pentru unele raporturi contractuale de asigurare de bunuri, prev zut de art. 3 alin. 2, astfel: Prin derogare de la dispozi iile alineatului precedent, n raporturile ce izvor sc din asigur rile de persoane, termenul de prescrip ie este de 2 ani, n afara acelor raporturi ce izvor sc din asigur rile de persoane n care obliga iile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare ; b) termenul de prescrip ie extinctiv de 6 luni, aplicabil ac iunii pentru daunele rezultate din vicii ascunse f r viclenie, prev zut de art. 5: Dreptul la ac iune privitor la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucr ri executate, se prescrie prin mplinirea unui termen de 6 luni n cazul n care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. Analiza acestui text, avnd n vedere condi ia impus ca viciile s nu fi fost ascunse cu viclenie, impune aplicarea sa n mod restrictiv, n caz contrar fiind aplicabil termenul de prescrip ie de drept comun (3 ani); c) termenul de prescrip ie extinctiv de 3 ani, aplicabil unor sume aflate n depozit, prev zut de art. 23 alin. 1: Dreptul la ac iunea privitoare la suma de bani consemnate sau depuse la institu iile de banc , credit i economie sau la orice alte organiza ii de stat, pe seama statului ori a organiza iilor de stat, se prescrie n termen de 3 ani de la data consemn rii sau depunerii. n alineatele 2 i 3 ale aceluia i articol sunt stabilite cazurile cnd nu se aplic acest termen de 3 ani, astfel: 1.termenul este de 1 an, cnd eliberarea sumelor este condi ionat de un act al organului judec toresc sau al altui organ de stat; 2.termenele de prescrip ie pentru sumele constituite drept garan ie, pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale, sunt cele stabilite n reglement rile speciale privind constituirea de garan ii. d) termenul de prescrip ie extinctiv de 60 de zile, prev zut de art. 24: Dreptul la ac iune privitoare la sumele de bani ncasate din vnzarea biletelor pentru spectacolele care nu au mai avut loc se prescrie n termen de 60 de zile de la data cnd trebuia s aib loc spectacolul. n Codul Civil sunt stabilite urm toarele termene speciale de prescrip ie extinctiv :

93

a. termenul de prescrip ie extinctiv de 6 luni, aplicabil dreptului de op iune succesoral , prev zut de art. 700 alin. 1: Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni, socotit de la data deschiderii succesiunii; b. termenul de prescrip ie extinctiv de 1 an, prev zut n art. 1334: Ac iunea vnz torului pentru complinirea pre ului i a cump r torului, pentru sc derea pre ului sau pentru stricarea contractului se prescriu printr-un an din ziua contractului; c. termenul de prescrip ie extinctiv 6 luni, stabilit de art. 1903, astfel: Ac iunea medicilor, a chirurgilor i a apotecarilor pentru vizite, opera ii i medicamente; a negustorilor pentru m rfurile ce vnd la particularii care nu sunt negustori (negu tori); a directorilor de pensionate, pentru pre ul pensiunii colarilor i altor mai tri, pentru pre ul uceniciei; a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor; se prescriu printr-un. Termene speciale de prescrip ie extinctiv se reg sesc i n alte acte normative (unele termene interesnd alte ramuri de drept), astfel: a. termenul de prescrip ie extinctiv de 30 de zile, prev zut de art. 5 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 29 / 1990: n cazul n care cel care se consider v t mat nu este mul umit de solu ia dat reclama iei sale, el poate sesiza tribunalul n termen de 30 de zile de la comunicarea solu iei. b. termenul de prescrip ie extinctiv de 1 an, prev zut de art. 505 alin. 2 din Codul de procedur penal pentru ac iunea n repararea pagubei, n cazul condamn rii sau lu rii unei m suri preventive pe nedrept, acest termen fiind socotit de la data r mnerii definitive a hot rrii de achitare sau de la data ordonan ei de scoatere de sub urm rire penal ; c. termenul de prescrip ie extinctiv de 3 ani, prev zut de art. 67 alin. 5 din legea nr. 31 / 1990, pentru restituirea dividendelor pl tite cu nc lcarea prevederilor legale; d. termenul de prescrip ie extinctiv de 3 ani, prev zut de art. 63 din Ordonan a Guvernului, nr. 42 / 1997 privind naviga ia civil , pentru plata de daune, cheltuieli sau retribu ii datorate pentru asisten a sau salvarea navei sau nc rc turii: e. termenul de prescrip ie extinctiv de 15 luni, prev zut de art. 46 alin. 5 din legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv pentru actele juridice de nstr inare avnd ca obiect imobile preluate f r titlu valabil; f. termenul de prescrip ie extinctiv de 6 luni , pentru trimiterile po tale interne i de un an pentru trimiterile interna ionale, pentru ac iunea n r spunderea furnizorului de servicii po tale, prev zute de art. 41 alin. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 31 / 2002 privind serviciile po tale, aprobat prin legea nr. 642 / 2002 etc. 5.3.3.4. Termene speciale aplicabile unor ac iuni reale Aceast categorie de termene cuprinde: a) termenul de prescrip ie extinctiv de un an, prev zut de art. 498 din Codul Civil (n caz de avulsiune); b) termenul de prescrip ie extinctiv de 3 ani, prev zut de art. 520 din Codul de procedur civil , n cazul revendic rii imobilului adjudecat n cadrul urm ririi silite imobiliare sau al pretinderii unui dezmembr mnt al dreptului de proprietate avnd ca obiect acest imobil (aceasta, n ipoteza n care executarea silit a avut ca obiect un imobil care, n realitate nu era proprietatea debitorului urm rit, iar ulterior apare o ter persoan (adev ratul proprietar) care revendic acest imobil de la adjudec tor); c) termenul de prescrip ie extinctiv de un an, prev zut de art. 674 din Codul de procedur civil , n cazul ac iunilor posesorii;

94

d) termenul de prescrip ie extinctiv de 30 de ani, prev zut de art. 840 din Codul Civil, aplicabil ac iunii n restituirea bunului care a format obiectul unei dona ii revocate (de drept) pentru survenien a de copil, astfel Prescrip ia ac iunii de revocare se mpline te dup 30 de ani de la na terea fiului. 5.4. nceputul prescrip iei extinctive 5.4.1. Regula general privind nceputul prescrip iei extinctive A. Consacrarea legislativ a regulii generale

n ceea ce prive te na terea dreptului la ac iune i respectiv a nceperii cursului prescrip iei extinctive care poate s duc la stingerea lui, regula general o g sim nscris n art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958. potrivit acestui articol, prescrip ia ncepe s curg de la data cnd se na te dreptul de ac iune sau dreptul de a cere executarea silit . Regula prev zut n art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 i g se te aplica ie practic roi de cte ori nu se aplic o regul special , prev zut pentru un caz particular. B. Justificarea regulii generale

Aceast regul este specific i i se aplic numai n categoriile raporturilor juridice civile cu subiecte pasive nedeterminate; este cazul raporturilor juridice civile n con inutul c rora se includ drepturile reale i celelalte drepturi patrimoniale absolute (ex. dreptul de autor) n care titularii lor sunt i apar ca persoane determinate, iar persoanele obligate, ca fiind nedeterminate. n cazul acestor drepturi pn n momentul nc lc rii sau nesocotirii nu apare necesitatea ap r rii lor pe cale judiciar , aceasta pentru c persoana obligat nu este nc individualizat . n ipoteza n care dreptul subiectiv este nc lcat sau nerecunoscut, raportul juridic civil se concretizeaz i n ceea prive te i subiectul pasiv. Ca urmare, totodat n favoarea titularului se na te dreptul la ac iune pentru a- i valorifice pe cale judiciar dreptul s u nc lcat sau nerecunoscut. 5.4.2. Reguli speciale privind nceputul prescrip iei extinctive A. Ipoteze pentru care sunt instituite reguli speciale

Acestea sunt urmarea regulii generale, n sensul c se precizeaz data cnd se na te dreptul la ac iune supus prescrip iei extinctive, n diferite situa ii i ipoteze. Ad ug m la aceast precizare i faptul c , de data aceasta, ne afl m n prezen a unor raporturi juridice civile a c ror subiecte, cu unele excep ii, sunt determinate, n consecin , nc lcarea dreptului civil subiectiv nu poate fi pus dect pe seama persoanelor obligate chiar de la data na terii raportului juridic. Prin urmare, putem vorbi despre urm toarele ipoteze: 1.Ipoteza dreptului subiectiv civil pur i simplu; 2.Ipoteza dreptului subiectiv civil afectat de un termen suspensiv sau de o condi ie suspensiv ; 3.Ipoteza r spunderii civile pentru fapta ilicit i cazuri asimilate; 4.Ipoteza ac iunii n anulabilitate; 5.Ipoteza r spunderii pentru viciile lucrului, lucr rii ori construc iei;
95

6.Alte situa ii speciale. B. Con inutul regulilor speciale privind nceputul prescrip iei extinctive 1. Ipoteza dreptului subiectiv civil pur i simplu; n aceast situa ie, dreptul nu este afectat de modalit i (cnd nu exist termen sau condi ie suspensiv sau cnd obliga ia urmeaz s se execute la cererea creditorului). Aceast regul este nscris n art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 167 / 1958 potrivit c ruia n obliga iile care urmeaz s se execute la cererea creditorului, precum i n acelea al c ror termen de executare nu este stabilit, prescrip ia ncepe s curg de la na terii raportului de drept. Pentru o bun n elegere a domeniului de aplicare a acestei reguli speciale trebuie avute n vedere urm toarele : 1) prin expresia n obliga iile ce urmeaz s se execute la cererea creditorului trebuie s se n eleag att situa ia regul n care nu exist termen sau condi ie, suspensive, care s afecteze dreptul subiectiv civil i obliga ia corelativ , ct i situa iile n care exist un termen suspensiv, dar este n favoarea creditorului (putnd renun a la beneficiul lui, cum este cazul deponentului) sau exist o condi ie care este rezolutorie ( tiut fiind c pura est sed sub conditione resolvitur); 2) prin expresia n obliga iile al c ror termen de executare nu este stabilit se n elege situa ia obliga iilor n care termenul lipse te cu des vr ire. 2. Ipoteza dreptului subiectiv civil afectat de un termen suspensiv sau de o condi ie suspensiv Aceast regul special se refer la acele situa ii n care dreptul subiectiv civil este afectat de modalit i, acestea fiind, aici, termenul suspensiv i condi ia suspensiv . Potrivit art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167 / 1958, Dac dreptul este sub condi ie suspensiv sau termen suspensiv, prescrip ia ncepe s curg de la data cnd s-a mplinit condi ia sau a expirat termenul. Aceast regul este consacrat i n Codul Civil, prin art. 1885 alin. 1, conform c ruia: Prescrip ia unei crean e condi ionate sau cu termen nu poate ncepe dect din momentul cnd s-a mplinit condi ia sau a expirat termenul. 3. Ipoteza r spunderii civile pentru fapta ilicit i cazuri asimilate n cazul n care r spunderea civil are la baz s vr irea unei fapte cauzatoare de prejudicii, precum i n cazurile asimilate (mbog irea f r just cauz ), prescrip ia ncepe s curg de la data cnd p gubitul a cunoscut sau trebuia(ori putea) s cunoasc paguba i pe cel care r spunde de ea. Aceast regul special este consacrat n art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958, potrivit c ruia Prescrip ia dreptului la ac iune n repararea pagubei pricinuit prin fapta ilicit ncepe s curg de la data cnd p gubitul a cunoscut sau trebuia s cunoasc att paguba, ct i pe cel care r spunde de ea. Alineatul 2 al aceluia i articol prevede: Dispozi iile alineatului precedent se aplic prin asem nare i n cazul mbog irii f r just temei. De asemenea, art. 12 din Legea nr. 29 / 1990 privind contenciosul administrativ stabile te c n cazul n care cel v t mat a cerut anularea actului administrativ, f r a cere n acela i timp i desp gubiri, ntinderea pagubei nefiindu-i cunoscut la data judec rii ac iunii n anulare, termenul de prescrip ie pentru cererea de desp gubiri curge de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc ntinderea pagubei. Prin aceast regul , instituit de art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958, se face referire att la r spunderea civil delictual , ct i la r spunderea civil contractual , (n cazul n care
96

neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iei contractuale constituie un delict civil, se admite c , n principiu, va fi angajat r spunderea civil contractual , iar nu r spunderea civil delictual ). Cu condi ia s nu fie incident o alt regul . Dup cum este prev zut expres n lege, aceast regul se aplic i n ceea ce prive te nceputul prescrip iei extinctive n cazul ac iunii izvorte din mbog irea f r just temei, termenul de prescrip ie ncepnd s curg de la data cnd cel care a fost s r cit a luat la cuno tin att de faptul producerii, ct i de cel care s-a mbog it n dauna sa. 4) Ipoteza ac iunii n anulabilitate Aceast regul este prev zut n art. 9 din Decretul nr. 167 / 1958, potrivit c ruia Prescrip ia dreptului la ac iune n anularea unui act juridic pentru violen ncepe s curg de la data cnd aceasta a ncetat. n caz de viclenie ori eroare sau n celelalte cazuri de anulare, prescrip ia ncepe s curg de la data cnd cel ndrept it, reprezentantul s u legal sau persoana chemat de lege s -i ncuviin eze actele, a cunoscut cauza anul rii, ns cel mai trziu de la mplinirea a 18 luni de la data ncheierii actului. Aceast regul nu este aplicabil n cazul cererii de anulare a c s toriei pentru eroare sau viclenie, deoarece aceasta se face n termen de 6 luni de la ncetarea violen ei sau de la descoperirea erorii sau vicleniei, de c tre persoana a c rui consim mnt a fost viciat, conform dispozi iilor art. 21 din Codul familiei. De asemenea, aceast regul nu se aplic n cazul cererii de anulare a unui legat, deoarece prescrip ia ncepe s curg de la data deschiderii succesiunii. Legea distinge situa ia n care cauza de anulare este violen a, de cea n care anulabilitatea actului se datoreaz celorlalte cauze (eroare, dol, leziune, incapacitate, nesocotirea altor dispozi ii legale ce ocrotesc interese personale) . n cazul violen ei, prescrip ia extinctiv ncepe s curg din momentul n care a ncetat acest viciu de consim mnt (moment obiectiv). n ceea ce prive te celelalte cauze de nulitate, n nceputul cursului prescrip iei extinctive se disting dou momente: a) un moment subiectiv, care se aplic ori de cte ori cunoa terea cauzei de anulabilitate a avut loc n intervalul de timp cuprins ntre momentul ncheierii actului juridic i momentul n care se mplinesc 18 luni de la ncheierea actului; b) un moment obiectiv, care se aplic de la data mplinirii a 18 luni calculate de la ncheierea actului juridic numai dac , n acest interval de 18 luni, nu a fost cunoscut cauza de anulabilitate de cel sau cei ndrept i i s cear anularea. n sistemul Legii nr. 10 / 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, indiferent de cauza de nulitate (absolut sau relativ ), termenul de prescrip ie extinctiv (un an) a nceput s curg de la data intr rii n vigoare a acestei legi (14 februarie 2001). 5) Ipoteza r spunderii pentru viciile lucrului, lucr rii ori construc iei Aceast regul special este prev zut n dispozi iile art. 11 din Decretul nr. 167 / 1958, potrivit c rora: Prescrip ia dreptului la ac iune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucr ri executate ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, ns , cel mai trziu de la mplinirea unui an de la predarea lucrului sau lucr rii. Prescrip ia ac iunii privind viciile unei construc ii ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, ns cel mai trziu de la mplinirea a 3 ani de la predare. Prin dispozi iile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garan ie, legale sau conven ionale.

97

Aceast regul prive te acele vicii care nu pot fi descoperite prin mijloace obi nuite cu ocazia pred rii sau recep iei, nu ns i dreptul la ac iune privind viciile aparente cele care pot fi depistate f r nici o dificultate la predare sau recep ie. Potrivit art. 1352 din Codul Civil, aceast regul special se aplic doar n privin a viciilor ascunse de lucrului transmis, lucr rii executate sau construc ii, vicii care sunt de natur s mpiedice folosirea lucrului, lucr rii sau construc iei potrivit destina iei lor sau s fie de natur a diminua considerabil folosirea acestora. Regulile privind nceputul prescrip iei pentru viciile lucrului, lucr rii sau construc iei prezint caracteristica stabilirii alternativa a dou momente de la care poate ncepe s curg prescrip ia: 1) un moment subiectiv, constnd n data descoperirii viciilor; 2) un moment obiectiv, constnd n data expir rii termenelor de garan ie, de un an, pentru lucru ori lucrare i de 3 ani pentru construc ie . n cazul construc iilor aflate sub inciden a Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea n construc ii, prin art. 29 se stabilesc dou termene speciale de garan ie: a) un termen determinat, de 10 ani de la recep ia lucr rii pentru viciile ascunse obi nuite; b) un termen nedeterminat, pe toat durata de existen a construc iei pentru viciile structurii de rezisten .

6) Alte situa ii speciale 1) Art. 23 din Decretul nr. 167 / 1958 instituie o regul n ceea ce prive te prescrip ia dreptului la ac iune asupra sumelor de bani consemnate sau depuse la institu iile de banc , credit i economic pe seama statului ori a institu iilor de stat, pentru care termenul de prescrip ie ncepe s curg de la data consemn rii ori depunerii. 2) Regula special prev zut de art. 24 din Decretul nr. 167 / 1958, reglementeaz prescrip ia dreptului la ac iune privitoare la sumele de bani ncasate din vnzarea biletelor pentru spectacolelor ce nu au mai avut loc, prescrip ia care ncepe s curg de la data cnd urma s aib loc spectacolul. 3) Articolul 674 din Codul de procedur civil reglementeaz prescrip ia dreptului la ac iunea posesorie, care ncepe s curg de la data primului act de tulburare a posesiei. 4) Articolul 700 alin. 1 din Codul Civil prevede prescrip ia dreptului de op iune succesoral care ncepe s curg de la deschiderea succesiunii (care este data mor ii lui de cujus). De la aceast regul exist urm toarele excep ii: - n cazul unui copil conceput, dar nen scut la data deschiderii succesiunii, termenul de prescrip ie ncepe s curg de la data na terii, cu condi ia ca acesta s se nasc viu; - n cazul declar rii judec tore ti a mor ii, data succesiunii este data prev zut n hot rrea judec toreasc definitiv ca fiind data mor ii, dar prescrip ia dreptului de op iune succesoral ncepe s curg de la data r mnerii definitive a hot rrii judec tore ti declarative de moarte, deoarece dreptul de op iune succesoral poate fi exercitat numai din acel moment ; - n cazul unei mo teniri testamentare, cnd testamentul din care rezult calitatea de mo tenitor a unei persoane a fost descoperit mai trziu, termenul de prescrip ie a dreptului de op iune succesoral se calculeaz de la data cunoa terii calit ii de mo tenitor a unei persoane. 5) Potrivit art. 55 din Codul familiei Ac iunea n t gada paternit ii se prescrie n termen de 6 luni de la data cnd tat l (so ul mamei sau fostul so al mamei) a cunoscut na terea copilului. 6) Articolul 60 din Codul familiei reglementeaz prescrip ia dreptului la ac iune n stabilirea paternit ii copilului din afara c s toriei, astfel: Ac iunea n stabilirea paternit ii din afara c s toriei poate fi pornit n termen de un an de la na terea copilului.

98

Potrivit alin. 2 al aceluia i articol, Dac n cazul prev zut de art. 54 alin. 1, un copil a pierdut calitatea de copil din c s torie prin efectul unei hot rri judec tore ti, termenul de un an pentru primirea ac iunii n stabilirea paternit ii din afara c s toriei, va curge de la data cnd acea hot rri a r mas definitiv , chiar dac a trecut mai mult de un an de la na terea copilului. Potrivit dispozi iilor alin. 3 ale art. 60 n cazul n care mama a convie uit ci pretinsul tat ori dac acesta din urm a prestat copilului ntre inerea, termenul de un an va curge de la ncetarea convie uirii ori a ntre inerii. 7) Articolul 520 din Codul de procedur civil instituie regula special potrivit c reia prescrip ia dreptului la ac iune n revendicarea imobilului ce a format obiectul urm ririi silite imobiliare ncepe s curg de la data nscrierii actului de adjudecare n cartea funciar . 8) Prescrip ia extinctiv a ac iunii n r spunderea pentru daunele efective cauzate de operatorii publici i furnizorii de servicii de telecomunica ii ncepe s curg de la data primirii r spunsului la reclama ie sau, dac nu s-a r spuns la reclama ie, de la exprimarea termenului de solu ionare a acesteia (art. alin. 2 din Ordonan a de Guvern nr. 31/ 2002, aprobat prin Legea nr. 642 / 2002). 9) Prescrip ia dreptului la ac iune n rectificarea nscrierii n cartea funciar exercit mpotriva ter ului dobnditor de bun credin ncepe s curg de la data la care a fost nregistrat cererea prin care ter ul respectiv a solicitat nscrierea dreptului s u n cartea funciar (art. 37 alin 2 i art. 38 din Legea nr. 7 / 1996).

5.5. Suspendarea prescrip iei extinctive 5.5.1. Preciz ri prealabile cu privire la calcularea termenelor de prescrip ie a dreptului la ac iune Termenele de prescrip ie au o durat n timp. Aceast durat mai mic sau mai mare este determinat de momentul nceperii termenului de prescrip ie avut n vedere i, respectiv, de mplinirea lui. n determinarea momentului de ndeplinire, trebuie avut n vedere i modul de calcul. Calculul termenelor de prescrip ie, indiferent de unit ile de timp n care sunt stabilite (luni sau ani), se face potrivit sistemului calcului intermediar, aceasta n sensul c ziua cnd ncepe curgerea termenului de prescrip ie termenul este inclus n calcul. Calculul termenului de prescrip ie se face ntotdeauna prin determinarea momentului na terii la ac iune, adic a zilei care marcheaz dies a quo (ziua cnd ncepe termenul) urmnd dies a quam (ziua cnd se sfr e te termenul) s fie determinat n func ie de ctimea termenului avut n vedere. Situa iile care pot interveni n ceea ce prive te nceperea i mplinirea termenului la ac iune n determinarea momentului nceperii i mplinirii termenului de prescrip ie, trebuie avute n vedere i anumite necesit i prev zute n mod expres prin lege care pot determina suspendarea, ntreruperea i repunerea n termen. 5.5.2. Defini ie Dup cum am mai ar tat, rolul i importan a prescrip iei extinctive se concretizeaz n ideea de sanc iune a persoanelor interesate care din neglijen sau pasivitate nu sesizeaz organele

99

de justi ie n termenul prev zut de lege pentru a- i valorifica dreptul subiectiv pretins a fi nc lcat sau nerecunoscut. Prin suspendarea prescrip iei dreptului la ac iune urmeaz s n elegem oprirea de drept a curgerii termenului de prescrip iei pe timpul ct dureaz situa iile limitate prev zute de lege care l pun pe titularul dreptului n imposibilitatea de a ac iona. A adar, putem re ine c situa iile reglementate de art. 13 din Decretul nr. 167 / 1958 vizeaz o imposibilitate juridic de a ac iona, iar art. 14, din acela i decret, vizeaz o imposibilitate moral de a ac iona. 5.5.3. Cauzele de suspendare A. Enun are Cauzele de suspendare a prescrip iei extinctive sunt legale i limitative. Acestea rezult din con inutul art. 13 i 14 din Decretul nr. 167 / 1958. Potrivit art. 13 din Decretul nr. 167 / 1958, cursul prescrip iei dreptului la ac iune este suspendat: 1) ct timp cel mpotriva c ruia ea curge este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere. 2) pe timpul ct creditorul sau debitorul face parte din for ele armate ale Romniei, iar acestea sunt puse pe picior de r zboi; 3) pn la rezolvarea reclama iei administrative, f cute de cel ndrept it cu privire la desp gubiri sau restituirii, n temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de po t i telecomunica ii, ns cel mai trziu pn la expirarea unui termen de trei luni, socotit de la nregistrarea reclama iei. Potrivit art. 14 din Decretul nr. 167 / 1958, cursul prescrip iei dreptului la ac iune este suspendat n urm toarele situa ii: ntre p rin i sau tutori i cei ce se afl sub ocrotirea lor, ntre curatori i acei pe care-i reprezint , precum i ntre orice alt persoan , care n temeiul legii sau al hot rrii judec tore ti, administreaz bunurile altora i cei ale c ror bunuri sunt astfel administrate prescrip ia nu curge, ct timp socotelile nu au fost date i aprobate. Prescrip ia nu curge mpotriva celui lipsit de capacitatea de exerci iu, ct timp nu are reprezentant legal i nici mpotriva celui cu capacitatea restrns cu timp nu are cine s -i ncuviin eze actele. Prescrip ia nu curge ntre so i n timpul c s toriei. B. Analiza cauzelor de suspendare a cursului prescrip iei extinctive 1) For a major . Textul art. 13 litera a, folose te no iunea de for major f r a da o defini ie acesteia, ns doctrina i jurispruden a definesc for a major ca fiind un eveniment imprevizibil i insurmontabil precum cutremurul de p mnt, inunda ia i altele asemenea. 2) Participarea la for ele armate ale Romniei, care sunt puse pe picior de r zboi. Art. 13 lit. 4 prevede c n aceast situa ie trebuie s se afle creditorul sau debitorul. Va opera suspendarea i n situa ia n care att creditorul ct i debitorul fac parte din for ele armate ale Romniei, iar acestea sunt pe picior de r zboi; simpla participare la for ele armate ale rii (ca militar activ ori pentru satisfacerea stagiului militar) nu constituie cauz de suspendare a prescrip iei extinctive. i aceast cauz pune titularul dreptului la ac iune n imposibilitatea material (fizic ) de a ac iona. 3) Reclama ia administrativ
100

Potrivit prevederilor art. 13 lit. c, pentru ca prevederile s fie suspendat , trebuie ndeplinite urm toarele condi ii: - reclama ia administrativ prealabil s aib ca obiect desp gubirii ori restituiri n termenul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de po t i telecomunica ii; - s nu treac mai mult de 3 luni de la nregistrarea reclama iei; dac peti ionarul prime te r spuns, care nu-i convine, nainte de mplinirea celor 3 luni, prescrip ia este suspendat numai pn la primirea acelui r spuns, nefavorabil; dac reclama ia r mne nerezolvat , neprimindu-se r spuns, n cele trei luni, suspendarea nceteaz , iar titularul dreptului la ac iune este n drept s formuleze cerere de chemare n judecat la organul de jurisdic ie competent. Articolul 13 lit. c se aplic i ipotezei ac iunii n contencios administrativ, deoarece potrivit art. 5 alin. 5 din Legea nr. 29 / 1990, nainte de a cere instan ei anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consider v t mat se va adresa pentru ap rarea dreptului s u, n termen de 30 de zile de la data cnd i s-a comunicat actul administrativ sau la exprimarea termenului prev zut la art. 1 alin. 2, autorit ii emitente, care este obligat s rezolve reclama ia n termen de 30 de zile de la aceasta, se aceast dat suspendarea opernd pn la rezolvarea reclama iei administrative, dar nu mai mult de 30 de zile. 4) ntre ocrotitor i ocrotit, prescrip ia e suspendat ct timp socotelile nu au fost date i aprobate, potrivit art. 14 alin. 14 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958. Aceste dispozi ii se aplic raporturilor dintre p rinte, tutore i curator, pe de o parte, i cele ale c rui bunuri sunt administrate de ocrotitorul legal pe de alt parte (minor, interzis, cel ocrotit prin curatel ). 5) Prescrip ia este suspendat : a) ct timp cel lipsit de capacitate de exerci iu nu are reprezentant legal; b) ct timp cel cu capacitate de exerci iu restrns nu are ocrotitor legal care s -i ncuviin eze actele. Aceast cauz de suspendare prive te minorul sub 14 ani, aceasta fiind interzisul judec toresc i minorul ntre 14 18 ani, aceasta fiind aplicat pe toat durata lipsei reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dup caz. Din cele prezentate rezult c putem vorbi despre o imposibilitate de natur juridic . 6) Prescrip ia este suspendat n raporturile dintre so i Potrivit acestui alineat, prescrip ia este suspendat pe toat durata c s toriei, f r a avea importan dac so ii sunt sau nu desp r i i n fapt, n text nefiind explicat acest aspect. Ne afl m aici ntr-o imposibilitate moral de a ac iona. Al turi de cauzele generale de suspendare prev zute de art. 13 i 14 din Decretul nr. 167 / 1958, Legea nr. 64 / 1995 privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului instituie o cauz special prin art. 32 : deschiderea procedurii suspend orice termene de prescrip ie a ac iunilor prev zute la art. 31. Termenele vor ncepe s curg dup 30 de zile de la ncheierea procedurii. 5.5.4. Efectele suspend rii prescrip iei extinctive A. Efectele generale ale suspend rii Potrivit art. 15 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 Dup ncetarea suspend rii, prescrip ia i reia cursul socotindu-se i timpul scurs nainte de suspendare. Potrivit acestor prevederi se face astfel distinc ie ntre: - efectul anterior cauzei de suspendare; - efectul pe durata cauzei de suspendare; - efectul ulterior cauzei de suspendare.
101

Pentru perioada anterioar cauzei, suspendarea nu produce efecte juridice, intrnd n calculul termenului de prescrip ie i timpul scurs ntre nceputul prescrip iei i data suspend rii acesteia. B. Efectul special al suspend rii Acest efect este reglementat de art. 15 alin. 2, potrivit c ruia: prescrip ia nu se va mplini totu i nainte de expirarea unui termen de 6 luni socotit de la data ncet rii cauzei de suspendare, cu excep ia prescrip iilor mai scurte de 6 luni care nu se vor mplini dect dup exprimarea unui termen de o lun de la suspendare. Prin urmare, acest efect special se produce doar n cazurile n care: - pn la mplinirea termenului de prescrip ie a r mas mai pu in de 6 luni, dac termenul de prescrip ie aplicabil este mai mare de 6 luni (ex. termenul general de prescrip ie de 3 ani); - pn la mplinirea termenului de prescrip ie a r mas mai pu in de o lun dac termenul de prescrip ie aplicabil este mai mic de 6 luni (ex. termenul de 60 de zile prev zut n art. 24 din Decretul nr. 167 / 1958). 5.6. ntreruperea prescrip iei extinctive 5.6.1. Defini ie Problema ntreruperii cursului prescrip iei dreptului la ac iune pune n discu ie atitudinea celor dou persoane care urmeaz s figureze n cadrul procesului civil n calitate de p r i, respectiv titularul dreptului subiectiv n calitate de reclamant i titularul obliga iei n calitate de prt. n baza acestor considera ii, putem defini ntreruperea cursului prescrip iei dreptului la ac iune n felul urm tor: Oprirea cursului unei prescrip ii ncepute datorit atitudinii luate de una sau alta dintre viitoarele p r i a procesului civil f r a se mai ine seama de timpul care s-a scurs deja cu consecin a nceperii, dac sunt ntrunite condi iile cerute de lege unui nou termen de prescrip ie a dreptului la ac iune. 5.6.2. Cauzele de ntrerupere Cauzele de ntrerupere sunt grupate n art. 16 din Decretul nr. 167 / 1958. Este de observat c cele dou cauze avute n vedere privesc atitudinea persoanei obligate (prima cauz ) i atitudinea titularului dreptului nc lcat sau nerecunosut (a doua cauz ). Astfel, potrivit dispozi iilor art. 16 din Decretul nr. 167 / 1958 Prescrip ia se ntrerupe: a) prin recunoa terea dreptului a c rei ac iune se prescrie, f cut de cel n folosul c ruia curge prescrip ia; b) prin introducerea unei cereri de chemare n judecat ori de arbitrare, chiar dac cererea a fost introdus la o instan judec toreasc ori la un organ de arbitraj necompetent. c) printr-un act ncep tor de executare, aceasta fiind o cauz de ntrerupere a prescrip iei dreptului de a cere executarea silit , fiind studiat de dreptul procesual civil. Articolul 16 din Decretul nr. 167 / 1958 mai prevede c prescrip ia nu este ntrerupt dac sa pronun at ncetarea procesului, dac cererea de chemare n judecat sau executare a fost respins , anulat sau dac s-a perimat ori dac cel care a f cut-o a renun at la ea. Aceste cauze de ntrerupere a cursului prescrip iei extinctive sunt legale, limitative, producnd efecte de drept (ope legis). 5.6.3. Efectele ntreruperii prescrip iei extinctive
102

A. Reglementarea efectelor ntreruperii prescrip iei extinctive Aceste efecte sunt reglementate n art. 17 din Decretul nr. 167 / 1958 care stabile te c : ntreruperea terge prescrip ia nceput nainte de a se fi ivit mprejurarea care a ntrerupt-o. Dup ntrerupere, ncepe s curg o nou prescrip ie. n cazul cnd prescrip ia a fost ntrerupt printr-o cerere de chemare n judecat ori de arbitrare sau printr-un act ncep tor de executare, noua prescrip ie nu ncepe s curg ct timp hot rrea de admitere a cererii nu a r mas definitiv sau, n cazul execut rii, pn la ndeplinirea ultimului act de executare. B. Analiza efectelor ntreruperii prescrip iei extinctive Dup cum rezult din prevederile art. 17 alin. 1 i 2 din Decretul nr. 167 / 1958, ntreruperea prescrip iei extinctive produce un efect anterior i un efect posterior. stfel, anterior datei ntreruperii, prescrip ia este nl turat astfel nct timpul scurs ntre momentul de nceput al prescrip iei i data cauzei de ntrerupere este socotit necurs. Efectul posterior ntreruperii const n nceperea unui nou termen de prescrip ie. Dac n cazul ntreruperii prin recunoa tere efectele se produc instantaneu, n cazul ntreruperii prin cererea de chemare n judecat , efectele se produc definitiv, pe data r mnerii definitive a hot rrii judec tore ti de admitere a cererii, aceasta nsemnnd c ntre data sesiz rii instan ei i data r mnerii definitive a hot rrii opereaz o ntrerupere provizorie, sub condi ia admiterii cererii i r mnerii definitive a hot rrii. Efectele ntreruperii prescrip iei extinctive se produc de plin drept (ope legis), organul de jurisdic ie urmnd s constate doar producerea lor. 5.7. Repunerea n termenul de prescrip ie 5.7.1. Defini ie. Reglementare Repunerea n termenul de prescrip ie este acel beneficiu acordat de lege titularului dreptului la ac iune, care din motive temeinice nu a putut formula ac iunea n justi ie n untrul termenului de prescrip ie, astfel c organul jurisdic ional este ndrept it s solu ioneze, n fond, cererea de chemare n judecat , de i a fost introdus dup mplinirea termenului de prescrip ie. Repunerea n termenul de prescrip ie este o institu ie juridic consacrat cu caracter general n art. 19 din Decretul nr. 167 / 1958: Instan a judec toreasc sau organul arbitral poate, n cazul n care constat ca fiind temeinic justificate, cauzele pentru care termenul de prescrip ie a fost dep it s dispun chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea ac iunii ori s ncuviin eze executarea silit . Reglement ri cu caracter special ntlnim n dispozi iile art. 13 din Legea nr. 18 / 1991, potrivit c rora Calitatea de mo tenitor se stabile te pe baza certificatului de mo tenitor sau a hot rrii judec tore ti definitive ori, n lipsa acestora, prin probe din care rezult acceptarea mo tenirii. - Art. 5 alin. 4 din Legea nr. 112 / 1995 pentru reglementarea situa iei juridice a unor imobile cu destina ie de locuin trecute n proprietatea statului, prevede : Mo tenitorii, n sensul prezentei legi sunt socoti i de drept acceptan ii succesiuni de la data depunerii cererii prev zute la art. 14 pentru restituirea n natur a apartamentelor, sau, dup caz, pentru acordarea de desp gubiri. - Art. 6 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia stabile te c Bunurile preluate de stat f r un titlu valabil, inclusiv cele ob inute prin
103

vicierea consim mntului pot fi revendicate de fo ti proprietari sau succesorii acestora, dac nu fac obiectul unor legi speciale de repara ie. - Potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10 / 2001, privind regimul juridical unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie1989, se stabile te c : Succesibilii care dup data de 6 martie 1945 nu au acceptat mo tenirea, sunt repu i de drept n termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi . 5.7.2. Domeniul repunerii n termenul de prescrip ie extinctiv Cauzele de repunere n termen nu sunt enumerate cu titlu limitativ, de lege, organul de jurisdic ie putnd considera cauz de repunere n termen, orice cauz temeinic justificat . n teoria i practica judiciar s-a ajuns i s-a relevat ntr-un consens unanim c prin cauze temeinic justificate trebuie s se n eleag numai acele mprejur ri de fapt care f r a avea gravitatea for ei majore i f r a implica culpa proprie, l-au mpiedicat pe titularul dreptului s sesizeze instan ei cu preten ia sa n termenul prev zut de lege. n practica judiciar au fost considerate cauze care justificat repunerea n termen: - existen a unor mprejur ri speciale n care s-a g sit mo tenitorul, care l-au mpiedicat s afle despre deschiderea unei mo teniri la care era chemat; - executarea unei pedepse privative de libertate, care nu a permis darea unui mandat pentru ntreruperea prescrip iei (n prezent, solu ia e greu de admis fa de garan iile procesual penale); - cunoa terea unor fapte, stabilite de organele de urm rire penal , numai dup mplinirea termenului de prescrip ie; - spitalizarea ndelungat ori repetat ; - p r sirea minorului. Au fost apreciate drept cauze care nu justific repunerea n termen: - eroarea de drept, invocat de titularul dreptului la ac iune; - absen a ori aglomerarea cu probleme a conduc torului persoanei juridice sau juristului acesteia ; - dep irea culpabil a termenului de acceptare a mo tenirii. 5.7.3. Termenul de repunere n termenul de prescrip ie extinctiv Potrivit art. 19 alin. 2 din Decretul nr. 167 / 1958, Cererea de repunere n termen va putea fi f cut numai n termen de o lun de la ncetarea cauzelor care justific dep irea termenului de prescrip ie. Textul acestui articol stabile te dou aspecte ale termenului n care poate fi cerut repunerea n termenul de prescrip ie: 1) durata lui, care este de o lun ; 2) nceputul acestui termen, care este marcat de data ncet rii cauzei care justific dep irea termenului de prescrip ie. Se pune ntrebarea: care este semnifica ia termenului de o lun n care se face vorbire n alin. 2 al art. 19. Termenul de o lun are o dubl semnifica ie i anume: prive te pe de o parte introducerea cererii de repunere n termen, iar pe de alt parte, introducerea cererii de chemare n judecat care prive te fondul litigiului. 5.7.4. Efectul repunerii n termenul de prescrip ie extinctiv

104

Datorit repunerii n termen, prescrip ia extinctiv este considerat ca fiind nemplinit , de i termenul de prescrip ie a expirat. Prin repunerea n termenul de prescrip ie extinctiv , efectul extinctiv al prescrip iei este anihilat, organul de jurisdic ie avnd astfel posibilitatea s treac la solu ionarea pricinii pe fond. n condi iile prev zute de art. 13 alin. 2 di Legea nr. 18 / 1991, art. 5 alin. 4 din Legea nr. 112 / 1995 i art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10 / 2001, efectul repunerii n termen a constat n ndrituirea mo tenitorului de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra p mntului sau restituirea n natur a imobilului ori acordarea de desp gubiri, dup caz, n condi iile legilor men ionate. n ceea ce prive te modul de operare, repunerea n termen reglementat de art. 19 din Decretul nr. 167 / 1958 presupune darea unei hot rri, de c tre organul de jurisdic ie competent, hot rre ce trebuie s fie motivat , pentru a putea fi verificat temeinicia sa. Repunerea n termen reglementat de prevederile Legilor nr. 18 / 1991, nr. 112 / 1995 i nr. 10 / 2002 opereaz de drept (ope legis).

5.8. mplinirea (calculul) prescrip iei extinctive 5.8.1. Defini ie Prin mplinirea prescrip iei extinctive se n elege determinarea momentului n care expir termenul de prescrip ie. 5.8.2. Regulile de calcul al termenelor de prescrip ie Regulile de calcul al termenelor de prescrip ie sunt stabilite prin Decretul nr. 167 / 1958, Codul Civil, Codul de procedur civil . De lege ferenda, se impune ca regulile privind calculul termenelor de prescrip ie s se reg seasc n acela i act normativ ce reglementeaz i prescrip ia. Ct prive te modul de calcul al termenului de prescrip ie extinctiv stabilit pe ani sau pe luni, se va aplica prevederile art. 10 alin. 3 i 4 din Codul de procedur civil , astfel aceste termene ce vor mplini n ziua corespunz toare din ultimul an sau din ultima lun . Dac ultima lun nu are o zi corespunz toare, termenul va fi mplinit n ultima zi a acelei luni (de exemplu, un termen de prescrip ie de o lun care a nceput s curg la 31 ianuarie, s-a mplinit la 29 februarie). n cazul termenelor stabilite pe s pt mni, termenul de prescrip ie extinctiv se socote te mplinit n ziua corespunz toare din ultima s pt mn a perioadei. n ceea ce prive te termenele stabilite pe zile, se aplic dispozi iile art. 1887 din Codul Civil potrivit c ruia termenul se calculeaz pe zile i nu pe ore. Art. 1886 din Codul Civil dispune: Ziua se mparte n 24 de ore. Ea ncepe la miezul nop ii i se sfr e te la miezul nop ii urm toare, ziua n care ncepe cursul prescrip iei nefiind luat n calcul. Art. 1889 din Codul Civil prevede c prescrip ia nu se socote te calculat , dect dup mplinirea celei de-a doua zi a termenului prev zut de lege. Acest sistem de calcul se nume te intermediar, deoarece se plaseaz ntre sistemul termenului exclusiv (pe zile

105

libere) n care nu sunt luate n calcul nici prima i nici ultima zi a termenului i sistemul inclusiv (numit i pe zile pline), n care intr n calcul att prima ct i ultima zi a termenului.

CUPRINS CAPITOLUL I 1 CONSIDERA II GENERALE N DREPTUL CIVIL 1 1.1.No iunea dreptului civil romn 1 1.2. Rolul dreptului civil 2 1.3. Principiile dreptului civil 3 1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept 4 CAPITOLUL II 8 NORMELE DE DREPT CIVIL 8 2.1. Izvoarele dreptului civil 8 2.1.1. No iune 8 2.1.2. Formele de exprimare a izvoarelor dreptului civil 8 2.1.3. Acte normative n vigoare, care sunt izvoare de drept civil 9 2.1.4. Problema altor izvoare de drept civil 10 2.2. Clasificarea normelor de drept civil 11 2.3. Aplicarea legii civile 12 2.3.1. Aplicarea legii civile n timp 12 2.3.2. Aplicarea legii civile n spa iu 13 2.3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 14 2.4. Interpretarea legii civile 14 2.4.1. Defini ia, necesitatea i clasificarea interpret rii legii civile 14 2.4.2. Interpretarea oficial i interpretarea neoficial a normelor dreptului civil 15 2.4.3. Interpretarea literal , extensiv i restrictiv 15 2.4.4. Interpretarea gramatical , sistematic i istorico-teleologic 16 2.4.5. Interpretarea logic a legii civile 16 CAPITOLUL III 18 RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18 3.1. No iune, caractere i structur 18 3.1.1. No iunea raportului juridic civil 18 3.1.2. Caracterele raportului juridic civil 18 3.1.3. Structura raportului juridic civil 18 3.2. P r ile raportului juridic civil 19 3.2.1. Defini ia subiectelor de drept civil 19 3.2.2. Categoriile subiectelor de drept civil 19 3.2.3. Determinarea, pluralitatea i schimbarea subiectelor raportului juridic civil 20 3.2.4. Capacitatea civil 22 3.3. Con inutul raportului juridic civil 24 3.3.1. Drepturile subiective civile 24 3.3.1.1. Defini ia drepturilor subiective civile 24 3.3.1.2. Clasificarea drepturilor subiective civile 24 3.3.1.3. Recunoa terea, ocrotirea i exercitarea drepturilor subiective civile 26 3.3.1.4. Abuzul de drept 27
106

3.3.2. Obliga ia civil 27 3.3.2.1. Defini ia obliga iei civile 27 3.3.2.2. Clasificarea obliga iilor civile 28 3.4. Obiectul raportului juridic civil 29 3.4.1. Defini ia obiectului raportului juridic civil 29 3.4.2. Bunurile 29 3.4.2.1. Defini ia bunurilor 29 3.4.2.2. Sensurile no iunii de bun 30 3.4.2.3. Corela ia dintre bunuri i patrimoniu 30 3.4.2.4. Clasificarea bunurilor 30 3.5. Izvoarele raporturilor juridice civile concrete 33 3.5.1. No iuni generale 33 3.5.2. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete 34 3.6. Proba raportului juridic concret 35 3.6.1. No iuni generale 35 3.6.1.1. Probele n procesul civil. 35 3.6.1.2. No iunea de prob 35 3.6.1.3. Obiectul i sarcina probei 35 3.6.1.4. Condi iile de administrare a probei 36 3.6.1.5. Conven iile asupra probelor 36 3.6.2. Mijloacele de prob 37 3.6.2.1. nscrisurile 37 3.6.2.2. M rturii (proba cu martori ori testimonial ) 38 3.6.2.3. M rturisirea (recunoa terea) 39 3.6.2.4. Prezum iile 40 3.6.2.5. Alte mijloace de prob 41 CAPITOLUL IV 42 ACTUL JURIDIC 42 4.1. Defini ia i clasificarea actelor juridice civile 42 4.1.1. Defini ia actului juridic 42 4.1.2. Clasificarea actelor juridice civile 42 4.2. Condi iile actului juridic civil 45 4.2.1. Defini ia condi iilor actului juridic civil 45 4.2.2. Clasificarea condi iilor actului juridic civil 45 4.2.3. Capacitatea de a ncheia acte juridice civile 46 4.2.3.1. Defini ie. Sediul materiei 46 4.2.3.2. Principiul capacit ii de a ncheia acte juridice civile 46 4.2.4. Consim mntul 47 4.2.4.1. Corela ia dintre consim mnt i voin a juridic 47 4.2.4.2. Formarea voin ei i principiile voin ei juridice n dreptul civil 4.2.4.3. Defini ia consim mntului 48 4.2.4.4. Condi iile de valabilitate a consim mntului 48 4.2.4.5. Viciile de consim mnt 49 4.2.5. Obiectul actului juridic civil 53 4.2.5.1. Defini ia obiectului actului juridic civil 53 4.2.5.2. Corela ia dintre obiectul i con inutul actului juridic civil 53 4.2.5.3. Condi iile de valabilitate a obiectului actului juridic civil 53 4.2.6. Cauza actului juridic civil 55 4.2.6.1. Defini ie. Reglementare. Tr s turi 55 4.2.6.2. Elementele cauzei actului juridic civil 55
107

47

4.2.6.3. Condi iile de valabilitate a cauzei actului juridic civil 55 4.2.6.4. Rolul i proba cauzei actului juridic civil 56 4.3. Forma actului juridic civil 56 4.3.1. Defini ie i terminologie 56 4.3.2. Principiul consensualismului 57 4.3.3. Clasificarea condi iilor de form ale actului juridic civil 57 4.3.4. Forma cerut ad validitatem 57 4.3.5. Forma cerut ad probationem 58 4.3.6. Forma pentru opozabilitate fa de ter i 59 4.4. Modalit ile actului juridic civil 59 4.4.1. Defini ie 59 4.4.2. Termenul 59 4.4.3. Condi ia 61 4.4.4. Sarcina 63 4.5. Efectele actului juridic civil 64 4.5.1. Defini ie. Reglementare 64 4.5.2. Determinarea efectelor actului juridic civil 64 4.5.3. Principiile efectelor actului juridic civil i excep iile lor 65 4.5.3.1. No iuni introductive 65 4.5.3.2. Principiul for ei obligatorii 65 4.5.3.3. Principiul irevocabilit ii actului juridic civil 66 4.5.3.4. Principiul relativit ii efectelor actului juridic civil 67 4.6. Nulitatea actului juridic civil 70 4.6.1. No iuni generale 70 4.6.1.1. Defini ia nulit ii. Sediul materiei. Func iile nulit ii 70 4.6.1.2. Delimitarea nulit ii de alte sanc iuni de drept civil 71 4.6.1.3. Clasificarea nulit ilor actului juridic civil 73 4.6.2. Cauzele de nulitate 74 4.6.2.1. Cauzele de nulitate absolut 74 4.6.2.2. Cauzele de nulitate 75 4.6.3. Regimul juridic al nulit ii 75 4.6.3.1. Regimul juridic al nulit ii absolute 75 4.6.3.2. Regimul juridic al nulit ii relative 76 4.6.3.3. Compara ie ntre regimul juridic al nulit ii 76 absolute i regimul juridic al nulit ii relative 76 4.6.4. Efectele nulit ilor 76 4.6.4.1. Considera ii generale76 4.6.4.2. Principiile efectelor nulit ii i excep iile lor 77 CAPITOLUL V 81 PRESCRIP IA EXTINCTIV 81 5.1. Considera ii generale referitoare la prescrip ia extinctiv 81 5.1.1. Defini ia i reglementarea prescrip iei extinctive 81 5.1.2. Caracterul normelor care reglementeaz prescrip ia extinctiv 5.1.4. Efectul prescrip iei extinctive 84 5.1.5. Rolul prescrip iei extinctive 85 5.2. Domeniul de aplicare al prescrip iei extinctive 85 5.2.1. Defini ie i criterii de determinare 85 5.2.2. Prescrip ia extinctiv n cadrul drepturilor patrimoniale 86 5.2.2.1. Preciz ri prealabile 86 5.2.2.2. Prescrip ia extinctiv i drepturile de crean 86
108

82

5.2.2.3. Prescrip ia extinctiv i drepturile reale accesorii 87 5.2.2.4. Prescrip ia extinctiv i drepturile reale principale 87 5.2.3. Prescrip ia extinctiv n cadrul drepturilor nepatrimoniale 88 5.2.3.1. Preciz ri prealabile 88 5.2.3.2. Principiul imprescriptibilit ii drepturilor personale nepatrimoniale 88 5.2.4. Unele probleme speciale privind domeniul prescrip iei extinctive 89 5.3. Termenele de prescrip ie extinctiv 92 5.3.1. Defini ie i clasificare 92 5.3.2. Termenele generale de prescrip ie extinctiv 92 5.3.2.1. Preciz ri prealabile 92 5.3.2.2. Termenul general de prescrip ie de 3 ani, aplicabil ac iunilor personale care nso esc drepturi subiective civile de crean 93 5.3.2.3. Termenul general de prescrip ie de 30 de ani, aplicabil ac iunilor reale care nso esc drepturile reale principale prescriptibile extinctiv 93 5.3.3. Termenele speciale de prescrip ie extinctiv 94 5.3.3.1. Preciz ri prealabile 94 5.3.3.2. Termenele speciale aplicabile ac iunilor personale nepatrimoniale 94 5.3.3.3. Termene speciale aplicabile ac iunilor personale, ntemeiate pe drepturi de crean 94 5.3.3.4. Termene speciale aplicabile unor ac iuni reale 96 5.4. nceputul prescrip iei extinctive 96 5.4.1. Regula general privind nceputul prescrip iei extinctive 96 5.4.2. Reguli speciale privind nceputul prescrip iei extinctive 97 5.5. Suspendarea prescrip iei extinctive 101 5.5.1. Preciz ri prealabile cu privire la calcularea termenelor de prescrip ie a dreptului la ac iune 101 5.5.2. Defini ie 101 5.5.3. Cauzele de suspendare 101 5.5.4. Efectele suspend rii prescrip iei extinctive 103 5.6. ntreruperea prescrip iei extinctive 103 5.6.1. Defini ie 103 5.6.2. Cauzele de ntrerupere 104 5.6.3. Efectele ntreruperii prescrip iei extinctive 104 5.7. Repunerea n termenul de prescrip ie 105 5.7.1. Defini ie. Reglementare 105 5.7.2. Domeniul repunerii n termenul de prescrip ie extinctiv 105 5.7.3. Termenul de repunere n termenul de prescrip ie extinctiv 106 5.7.4. Efectul repunerii n termenul de prescrip ie extinctiv 106 5.8. mplinirea (calculul) prescrip iei extinctive 107 5.8.1. Defini ie 107 5.8.2. Regulile de calcul al termenelor de prescrip ie 107

109