Sunteți pe pagina 1din 19

Wfd

u5u

Cod: MC-USV

Y;;r::in1","
)uceava

Editia: Revizia:

2 0

MANUALUL CALITATII

Acest manual a lbst aprobatl in gedinfa Senatului

ur, f 4 A4 " Zo( t

RECTOR,

,!-r.1t , vrn rfl e 6

Prof.univ.dr

*.Ag^*lfi.cRAq

it 'irl,'.1,*l rZ
Elaborat Mironeasa Costel
Popa Cezar

NtoelF,si p$dfimele

Functia Director DAC


Preqedinte CEAC

Data 26.03.2011

Semn4(ura

.--2i< *

Verificat

28.03.201r

r/11

Manualul calitdlii

\I?I
USU

Cuprins

4. Management strategic

5. Structura Sistemului de management al calitdfii


6.

......

...........'..6

Atributii

7. Procesele universitare

...........,.............,......10

8. Indicatori de performan!i

ll

2n1

,i\lrd
Manualul calitdlii

USU s,*^,

ih,usr,u,

1. Scopul

Manualului caliti{ii

Manualul descrie sistemul de management cu procesele qi procedurile care asigura implementarea qi imbundtdlirea calitdlii in Universitatea $tefan cel Mare din Suceava.

2. Documente de

referinfi

o e o o o

Legea 1.l20l1 - Legea Educaliei Nalionale Ordonanla de urgenli a Guvernului RomAniei nr. 7512005 - privind asigurarea calitdlii, Legea nr.87/2006 - pentru aprobarea Ordonanjei de urgenld a Guvemului nr. 7512005 privind asigurarea cal ita!i i educaliei. Hotlr6rea Guvernului nr. 1418/ 2006 - pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externd, a standardelor, a standardelor de referinld qi a listei indicatorilor de performanld a Agenliei Romdne de Asigurare a Catitalii in Inva{amdntul Superior Ordinul Ministerului Educafiei qi Cercetirii nr. 3928/2005 privind asigurarea calitdlii serviciilor educationale in instituliile de inv5ldmint superior

3. Principii fundamentale
Accesarea spaliului concurenlial al invdJdmintului superior na{ional, presupune promovarea unor activitali de asigurare a calitdlii pentru toate procesele organizate la nivel de universitate. in scopul atingerii acestui obiectiv major universitatea gi-a propus dezvoltarea unui sistem de management al calitdlii academice care sd garanteze pemanent calitatea proceselor $i activitdtilor din universitate gi sd permitd imbundt5lirea continud. a acestora. Asigurarea calitilii ca pafie a managementului calitdtii se concentreazi asupra generdrii gi fumizdrii increderii in faptul cd cerintele calit5lii vor fi indeplinite. Asigurarea interni a calitn{ii vizeazd managerii gi angajalii organizaliei, ea se obline prin implementarea unui sistem de management al calitalii. Asigurarea externl a calitdtii vizeazd clienlii potenliali qi clien{ii existen}i, ea se obline prin implementarea gi cerlificarea unui sistem de management al calitdtii. Principiile de referinld care au stat qi vor rdmAne la baza activitdlilor care vizeazd, calilatea academicd sunt: conformitatea cu cerinlele Spajiului European al invilamiintului Superior, responsabilitatea institulionald, transparenla informaliilor de interes public, diversitatea institufionald, cooperarea cu toate componentele sistemului educaJional, centrarea pe rezultatele

studenlilor, identitatea institulionald, imbundtdjirea continud

a calitAlii proceselor qi

managementului institulional. Introducerea sistemului de management al calitd{ii in universitate este determinat[ de orientarea spre performanlA a tuturor activitdlilor qi de creqterea competitivitelii acestora, cdt qi de crearea gi dezvoltarea unei culturi a calitalii, atAt in privinla personalului propriu, cAt qi in rAndurile studenjilor.

Principiile legiferate care guverneazd invi{imAntul superior qi la care managementul universitdlii a subscris sunt: a) principiul echit5lii - in baza cdruia accesul la invdlare se realizeazd firi discriminare; b) principiul calitdlii - in baza cdruia activitAlile de invdfdmAnt se raporteazd la standarde de referinld gi la bune practici nalionale qi intemafionale; c) principiul relevanlei - in baza cdruia educaJia rdspunde nevoilor de dezvoltare personald

d)

gi social-economice;

principiul eficienlei - in baza c[ruia se urmeregte oblinerea de rezultate educalionale


maxime, prin gestionarea resurselor existente;

3/1r

Manualul calitdlii

1\?d

USU sr*'a

il:;;'::i'l,l:,"

e) f) g) h) i) j) k) l)

principiul descentralizdrii - it baza cdruia deciziile principale se iau de cdtre actorii implicali direct in proces; principiul rdspunderii publice - in baza cdruia managementul rdspunde public de
performan!ele;

principiul garantdrii identitllii culturale a tuturor cetSlenilor romAni qi dialogului


intercultural ; principiul asumdrii, promovdrii qi pdstrdrii identitdlii nalionale qi a valorilor culturale ale poporului romAn; principiul recunoaqterii gi garantdrii drepturilor persoanelor aparlinAnd minoritAlilor nalionale, dreptul la pdstrarea, la dezvoltarea gi la exprimarea identitdlii lor etnice, culturale, lingvistice gi religioase; principiul asigurdrii egalitdlii de qanse; principiul autonomiei unir ersitare:

principiullibertaiiacademice;

transparenlei - concretizat in asigurarea vizibilitdtii totale a deciziei gi a rezultatelor, prin comunicarea periodicd gi adecvati a acestora; n) principiul libedelii de gdndire gi al independentei fald de ideologii, dogme religioase 9i doctrine politice; o) principiulincluzir-rniisociale; p) principiul centrdrii educaliei pe beneficiarii acesteia; q) principiul promovdrii educaliei pentru sAndtate, inclusiv prin educalia fizic[ 9i prin practicarea activitdtilor sportive; r) principiul fundamentdrii deciziilor pe dialog qi consultare; s) principiul respect6rii dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului _ de invS!5m6nt. In toate activitalile noastre, dominante promovdm moralitatea, profesionalismul, inteligenJa, bunul sim!, congtiinciozitatea, consecventa, eficienla, imaginajia, inspira{ia, logica, optimismul, perseverenla, responsabilitatea, tactul, voin!a, comunicarea, credibilitatea, curajul.

m) principiul

Managementul UniversitAf i $tefan cel Mare a stabilit propriile principii dupi care se ghideazi in asigurarea calititii pentru atingerea misiunii declarate: a) principiul excelenlei - toate procesele $i activitdlile din universitate sd fie orientate spre

b) c) d) e) f.) g) h) i) j)

excelen

1a:

principiul accesibilitAlii - cunogtinlele predate si fie accesibile tuturor studenlilor gi sd lind seama de timpul aferent studiului; principiul flexibilitdlii - planurile de invdldmint qi cunogtinlele predate sd fie in
concordan{d cu schimbdrile din economie; principiul moralitdlii - in toate procesele $i activitAlile desfAgurate sd fie dominante principalitatea, imparlialitatea, cinstea, corectitudinea, modestia, respectul pentru munca celorlal!i;

principiul competenlei

inteligenfa, discemdmdntul, fermitatea, consecvenla

gi

competenla personald sd primeze; principiul continuitdlii - cuno$tinle temeinice, nu formale, consolidarea priceperilor qi desprinderilor; principiul legdrii teoriei cu practica - inarmarea studenlilor cu cunoqtintele qi deprinderi legate de problemele producliei qi practicii pedagogice; principiul motiva{iei - toate activitllile sd fie retribuite in conformitate cu pregdtirea profesionald qi cu calitatea muncii prestate; principiul insuqirii active gi congtiente a cunostintelor - provocarea qi mentinerea uner atitudini con$tiente gi active la toli studenlii; princ.ipiul eficienlei $i eficacitblii - motivalia, capacitatea de autoperfec{ionare, ugurinla in luarea deciziei, sa fie determinante;

4/rl

Manualul calitSlii

\!trd
U5U

k)

principiul asigurdrii conexiunii inverse - rezultatele ac{iunilor sunt urmirite prin prisma performan{ei iar acolo unde nu este atinsd se modificd mdrimile de intrare.

4. Management strategic

Intreaga activitate din Universitatea "$tefan cel Mare" din Suceava, inclusiv cea manageriald, la toate nivelurile, este subordonatd misiunii qi obiectivelor strategice asumate de Senatul acesteia. In scopul realizdrii cAt mai eficiente a activitAlii de conducere gi tindnd seama de provocdrile recente din instituliile de invdldmAnt superior, precum gi de experienja proprie, strategia manageriald este elaboratd dintr-o perspectivd flexibili in care universitatea inovativd (antreprenoriald) trebuie sd rdspundd intr-un sens cAt mai larg celor trei funclii fundamentale: o Fumizor de educalie, care sd asigure societdlii resurse umane inalt calificate; o Fumizor de cunoagtere prin cercetare gtiinJificd qi inovare tehnologici; o Furnizor de serwicii pentru comunitatea cdreia ii apa4ine prin furnizarea de consultanld, transfer tehnologic, cunoqtinle avansate capabile sd asigure dezvoltarea gi cregterea economic[ a societAtii. Principiile de bazi ale managementului universitar adoptat de conducerea universitifii sunt: o Formarea qi dezvoltarea unei culturi organizalionale, ca principald resursl institulionali care sd suslind schimbirile substanliale de abordare qi management qi sd garanteze succesul in competi!ia de pe piala educalionalS a inv[l5mdntului superior; o Promovarea principiului autonomiei universitare la toate nivelurile simultan cu

. . o c . o o o

profesionalizarea managementului academic gi administrativ; Asigurarea dimensiunii inovative s universitdlii prin dezvoltarea managementului strategic Ai perfeclionarea competenlelor de planificare strategicd la nivelul catedrelor gi facultAtilor; Armonizarea dintre managementul academic Ai cel administrativ prin imbundtalirea canalelor de comunicare qi a procedurilor de luare a deciziilor; Responsabilizarea factorilor care asigurd managementul calitdlii la nivel de facultate, catedre prin formarea continud a echipelor de lucru, prin implicare in proiecte nalionale, intemalionale gi diseminarea experienlei pozitive acumulate prin dezbateri gi publicajii despre calitate; Managementul resurselor umane prin cregterea nivelului de instruirb a cadrelor didactice in perfeclionarea metodelor de predare interactivd, centrate pe student qi analiza in echip[ a proceselor de restructurare curriculare: Utilizarea cu maximd eficienld a tuturor resurselor materiale din universitate qi diversificarea buei de Jinanlare prin rdspuns adecvat la solicitdrile societdlii; Asigurarea echilibrului intre eficienld gi operativitate in luarea deciziilor qi conducerea colectivi, democraticd qi transparentd; Implicarea studenlilor in activitatea clecizionald privind viala universitard qi sprijinirea pregdtirii reprezentanlilor organizajiilor studenleqti pentru aceastd misiune; Organizarea intregii activitdli manageriale dintr-o perspectivd sistemicd pe baza feed-back-ului gi managementului informayional dar gi prin instruirea factorilor de decizie in domeniul tehnicilor de comunicare.

Direcfiile strategice ale asiguririi calitifii la nivel universitar


Asigurarea caliti{ii programelor de studiu Implicarea activd gi responsabild a tuturor cadrelor didactice, de-a lungul intregii perioade de studiu, in vederea furnizdrii de programe analitice la disciplinele oferite cu obiective qi metode de predare centrate pe nevoile de dezvoltare ale studenfilor, cu includerea unor tematici care sd corespundd schimbdrilor oroduse in toate sectoarele economice.
5lt I

Manualul calitagii

r\?d
U5U

Evaluarea programelor de studiu Supunerea evaludrii interne ti exteme a tuturor programelor de studiu din universitate pentru a stabili modul in care este asiguratd respectarea cerinlelor din standardele de calitate gi indeplinirea indicatorilor de perfomanla pentru nivele de calificare de tip licen!6 qi master.

Urmlrirea performan{ei corpului profesoral


Evaluarea periodicd a cadrelor didactice pe linie didactici, de cercetare gi administrativi de cdtre studenli, colegi gi management in vederea disemindrii 9i sprijinirii performanlei academice prin recompensare salariald gi nonsalariald.

Dezvoltarea rela{iilor cu mediu universitar international Suslinerea participdrii studenlilor gi cadrelor didactice la inilierea gi extinderea contactelor didactice 9i gtiinlifice prin intermediu programele de schimburi cu facultdli gi universitdli din strdindtate, prin participdrii la manifestdri intemafionale, prin participare la cursuri de vard sau a des{hqurdrii de practici de specialitate.

Promovarea caliti{ii in cercetare Dezvoltarea cercetirii gi sprijinirea colectivelor care realizeazd proiecte de cercetare tehnologicd gi fundamentald, dezvoltarea qi acreditarea de centrelor de cercetare pentru ftansformarea in centre de excelenJd, asigurarea sprijinului pentru publicarea rezultatelor cercetdrii in publicalii cotate la nivel intemalional gi asigurarea dezvoltdrii de qcoli doctorale. Implementarea sistemului de management adecvat Managementul universitalii umdre$te prin actul decizional motivarea, in vederea implicdrii active gi responsabile, a tuturor cadrelor didactice pentru aplicarea procedurilor gi regulamentelor, preocuparea gi parliciparea pentru imbundtdjirea continud sistemului de management al calitalii in scopul orientirii spre excelenla preddrii gi cercet[rii.
Punerea in practicd a strategiei universitdlii se face in conformitate cu planificarea activitalilor descrisd prin Planul strategic al rmiversitalii, elaborat pentru o perioadd de 5 ani, in concordan(d cu potenlialul sdu material gi uman, pe baza planurilor strategice ale facultdlilor, departamentelor gi serviciilor respectiv a planului operafional anual. Giadul de indeplinire a diverselor obiective stabilite prin planul operalional anual este prezentat in rapoartele de specialiiate ale diferitelor sfucturi operalionale ale universitdtii. Dupd analiza gi aprobarea in gedin{e ale Senatului sau Biroului Senatului, aceste rapoafie sunt frcute publice pe site-ul universitdlii.

5. Structura Sistemului de management al

calitifii

Sistemul de management al calit5lii reprezintd un ansamblu de structuri organizatorice, resrrse, procese qi proceduri ce au ca scop implementarea calit[lii. Sistemul de management al calitalii a fost structurat gi adaptat specificului universitafii $i line seama de factorii interni gi externi care-l pot influenla. In Universitatea $tefan cel Mare s-au creat structuri organizatorice care sd permiti implementdrii qi imbundtdlirii califilii actului didactic 9i de cercetare: Direclia de Asigurare a Calitalii; Comisii de Evaluare qi Asigurare a CalitAlii gi Compartimentul de Audit Intem. Structura SMC rezultd din Anexa I care reprezintI Organigrama Sistemului de Management al Calitdtii (S.M.C) din universitarea noastrd. S-au constituit, in conformitate cu prevederile legale: Comisia de evaluare gi asigurare a calitdlii la nivel de universitate (CEAC) 9i comisii la nivelul celor noud facultdli qi al departamentelor, precum qi Directia pentru asigurarea calitdlii (DAC). Acestea lucreazd in mod integrat gi dezvoltd permanent o culturd a calitSlii in universitate, prin luarea in considerare a
6t11.

Manualul calitdlii

x\?r
u5u

valorilor, normelor Si activitdlilor pentru inilierea, evaluarea gi monitorizarea activitAtilor didactice gi de cercetare din universitate. CEAC qi DAC dezvoltd activitdli de benchmarking, urmdrind activitalile similare ale universitllilor din lara. De asemenea s-a format un corp de evaluatori intemi care efectueazd auditul rapoartelor de autoevaluare la nivel de universitate, inainte de a fi aprobate in Senatul universitdlii, gi s-au constituit comisii de audit intem la nivelul facultdlilor care realizeazd auditul activitdtilor de
invdtdmAnt.

responsabili pentru asigurarea calitdlii la nivel de catedr5, precum gi responsabili la nivelul programelor de studii pentru monitorizarea pe(nanent[ a programelor de studiu qi a modului de integrare a noilor tehnologii centrate pe student, privind imbinarea preddrii cu invdtarea gi cu metodele de examinare gi evaluare. in acest mod s-a realizat implicarea qi responsabilizarea unui numdr mare de cadre didactice precum qi transmiterea eficientd a informafiilor spre qi dinspre managementul facultAlilor qi catedrelor cdtre managementul universit[tii. O mare atenlie s-a acordat cunoa$terii de cdtre studenJi a documentelor elaborate in universitate gi identificarea opliunilor lor prin cooptarea reprezentanjilor acestora in comisiile mentionate.

Au fost numili

6.

Atribufii

Fiecare din organismele implicate in asigurarea calitAlii au regulamente proprii de organizare gi funclionare din care reies atribuliile lor. Comisiile de evaluare qi asigurare a calitdjii de la nivelul facultSlilor qi al deparlamentelor au atribujii similare cu cele ale CEAC din universitate, adaptate la nivelul facult5lilor. Strategia in domeniul calitdtii, planurile operalionale, regulamentele, procedurile, sistemele de evaluare elaborate de DAC sunt avizate de CEAC gi apoi supuse dezbaterii publice, urmatd de aprobarea in Senatul r-miversi6{ii. Documentele in forma finald sunt publicate pe site-ul calitdlii qi sunt accesibile in sistemul Intranet 5i Intemet. Descrierea pe larg a atribuliilor gi responsabilitdlilor se regdsesc in Regulamentele cadrul de
organizare qi func{ionare.

6.

Politici 9i direcfii ale managementului universitifii centrate pe calitate

Politica calitdlii adoptatA de rectorul universitSlii creeazd direclia generald gi asigurd cadrul pentru stabilirea qi analizarea obiectivelor propuse. Declaralia de politicd a rectorului se re regasegte in Anexa 2.
6.1. Performan{a universitS{ii (capacitatea institutionalS)

Politica
Realizarea unui management universitar participativ performant, urmirind mentinerea sub control qi imbundtSlirea continud a proceselor de bazd din universitate, respectiv: admitere, predare, evaluare, cercetare etc. Scop - dezvoltarea, implementarea qi menlinerea unui plan sfategic integrat privind activitatea educajionald qi procesele suporl, aliniat asigurdrii calitdlii academice; - consolidarea managementului universitdlii printr-o delimitare clard a atribuliilor, competentelor gi responsabilitdlilor diferitelor structuri 9i funclii de conducere; - menlinerea la standarde inalte a facilitdlilor gi resurselor necesare dezvoltdrii procesului educalional qi de cercetare;

7111,

Manualul calitdlii

Wd i"l''"'","
USU s"*^.

crearea in universitate a unui mediu in care intreg personalul sd fie responsabilizat qi incurajat
anr.- herf^n11a11ti'

rcalizarca unei bune comunicdri intre diferitele structuri organizalionale gi manageriale, precum gi intre cadrele didactice 9i studenfi; inilierea de parteneriate cu mediul socio-economic in scopul suslinerii activitdlilor practice gi a recrutdrii / integrdrii forlei de muncd; dezvoltarea de programe de studiu integrate pentru oblinerea de diplome comune.

6.2. Procesul de

invitimAnt

Politica
Desfbgurarea procesului de invdJdmdnt la parametrii cel pulin egali cu ai universitdtilor din qi din comunitatea europeani. Asigurarea dezvoltdrii programelor de formare continud / life lard long leaming, pentru utilizarea tehnologiilor informaliei gi a comunicdrii in formarea prof'esionald a studenlilor, pe satisfacerea cerinlelor angajatorilor.

Scop

actualizarea curriculei universitare prin structurarea mai bund a disciplinelor pe ani de studiu, lindnd cont de competentele vizate, precum gi reexaminarea ponderii diferitelor grupe de discipline; cresterea conlinutului practic - aplicativ al procesului didactic gi dezvoltarea capacitdtilor de a desfbgura activitd{i aplicative c6t mai accesibile studenlilor; revizuirea gi reactualizarea metodelor qi mijloacelor de predare invdlare evaluare gi adaptarea lor la standardele educalionale ARACIS qi la cele europene; orientarea invdJdrii spre formarea de competente specifice, cu focalizarea pe folosirea strategiilor participative in activitatea didacticd; analiza inse4iei absolvenlilor pe piaja muncii qi incorporarea rezultatelor in perfeclionarea programelor de studiu.

6.3. Cercetare

qtiin(ifici

Politica Pafticiparea managerilor universitari la realizarea politicilor nalionale gi europene in domeniul cercetdrii - dezvoltdrii, asigurarea coerenlei gi continuit6lii, valorificarea potenlialului gi a tesurselor CDI in plan regional.
Scop

activitali de marketing orientatd spre ,,pia{a" cercetdrii gtiinfifice fundamentale qi aplicative; implicarea in mai mare mdsurd a cadrelor didactice qi a doctoranzilor in accesarea de proiecte gi programe de cercetare finanlate din fonduri nalionale gi europene; continuarea orgonizdrri de manifestdri gtiinlifice de anvergurd, in diverse domenii cu participare nalionali gi internalionald; contractarea de noi proiecte finanlate prin Programul ,,Cercetare de Excelenld"; participarea la programe majore de imbundtdlire a dotdrii laboratoarelor qi cabinetelor; crearea unor structuri eficiente, la nivelul universitdtii gi al facultdlilor, pentru evaluarea, seleclia gi monitorizarea programelor de cercetare qi dotare propuse.

desfbgurarea unei intense

6.4. Resurse umane

Politica

si incurajeze responsabilitatea qi iniliativa, promovarea instruirii gi perfecliondrii continue, precum gi evaluarea periodicd a atribuliilor individuale in realizarea
Crearea unui climat care

obiectivelor universitdtii. Cultivarea soiritului de aoarlenentd institutionald.

8/l

Manualul calitdtii scop

\l["d il:t;;::l,ll. s,r^,


USU

elaborarea unei metodologii de perfeclionare continud a intregului personal al universitalii; conceperea sau reconceperea unor proceduri de evaluare sau de autoevaluare qi elaborarea unei metodologii de valorificare a rezultatelor acestora, cu respectarea legislaliei perlinente in

vlgoare;

revizuirea periodicd a fi9elor posturilor didactice qi ale personalului didactic auxiliar gi administrativ; dezvoltarea spiritului de responsabilitate al intregului personal al universitdlii gi intdrirea spiritului de lucru in echipa: evaluarea multicriteriald a cadrelor didactice ca rezultat al autoevaludrii, evaludrii colegiale, evalulrii de cdtre studenJi, al evaludrii de cdtre gefii de catedrd gi de cdtre decani/directorul
departament.

6,5. Performan!a studenlilor qi a absolven{ilor

Politica Antrenarea gi implicarea studenlilor gi absolvenlilor specifice procesului de invdldmAnt qi de cercetare inclusiv institulionale, in vederea responsabilizdrii acestora.
Scop

in in

toate procesele Si activitAtile acela de asigurare a calitdlii

implicarea studenlilor in actul de decizie la diverse niveluri qi dezvoltarea in rAndul acestora a a educa{iei antreprenoriale, implicarea real5 in viala universitdlii; facilitarea participdrii studen{ilor la evaluarea programelor de studiu, la publicarea gi interpretarea rezultatelor evaludrii cadrelor didactice de cdtre studenli; imbunitdlirea accesului studenlilor la resursele de invdlare gi la consilierea in carieri; revizuirea permanentA a regulamentelor gi contractelor de studiu, astfel incAt sd cuprindd toate detaliile cu privire la drepturile qi obligaliile profesionale ale studen{ilor; evaluarea permanentd prin lucrdri, teste gi alte forme care asiguri o motivare mai mare pentru invdlare qi o asimilare mai bund a cunoqtin{elor. - inilierea studenlilor de la toate nivelurile in activitatea de cereetare fundamental5 9i aplicativa.

unei noi culturi institulionale,

6.6. Efi cacitatea educa!ionall

Politica Monitorizarea permanentA a modului de indeplinire a standardelor qi indicatorilor de performanld de c6tre toate programele de studii, de la toate nivelurile qi asigurarea unei preocupdri permanente pe centrarea invdldrii pe student gi pe rezultatele invdj[rii, pe asigurarea feed-back-ului, pe formarea competenlelor, a abilitailor qi a aptitudinilor adecvate.
Scop

elaborarea de proceduri privind admiterea la programele de studii, intocmirea, avizarea qi aprobarea cuniculei universitare qi a programelor analitice; monitorizarea permanentd a programelor de studii $i autoevaluarea acestora; revizuirea qi modificarea programelor de studii existente qi analiza oportunitdlii de a propune noi domenii / specializdri: monitorizarea pemanentA a evoluliei studen{ilor; congtientizarea rdspunderii sociale qi publice a tuturor celor implica{i in derularea programelor de studii din universitate qi asumarea responsabilitdlii acestora pentru calitatea contribu{iei

lor; intocmirea de rapoarte anuale de evaluare intem[ privind calitatea educaliei din universitate publicarea.i ahgarea acestora.
9t11

qi

qlrd
Manualul calitalii
6.7. Managementul
USU

calitifii

Politica Managementul calitdlii reprezintd o sarcind permanentd a conducerii universitdlii $i o obligalie a tuturor angajalilor, fiecare salariat fiind responsabil de activitatea pe care o desfrqoar[.
Scop

elaborarea strategiei asigurdrii calitaii academice in universitate qi a strategiei Comisiei de evaluare qi asigurare a calitdlii; dezvoltarea continud a culturii organizalionale in universitate bazatd pe managementul

strategic

ai al calitdlii qi

operalionalizarea acesteia

la nivelul tuturor facultdlilor,

departamentelor, serr,'iciilor gi compartimentelor din universitate; constituirea qi funclionarea structurilor institulionale pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii; elaborarea gi coordonarea aplicdrii procedurilor de evaluare gi asigurare a calitdlii academice; evaluarea periodicd a implementdrii gi aplicdrii Sistemului de management al calitelii din universitate gi propunerea de solulii preventive / corective sau de imbundtdlire a activitdlilor deslbqurate.

6.8, Cooperarea nafionalS qi interna{ionali

Politica
SusJinerea intemalionalizdrii universitdlii gi promovarea imaginii ei, ca forum de educalie, qtiinJd qi culturd.

Scop

crearea, asistarea dezvoltarea gi incurajarea relajiilor cu universitdli de tradilie gi de perspectiv[ din ldrile UE 9i din alte ldri; alinierea la standardele qi politicile institulionale avansate, ca un criteriu de recunoagtere a prestigiului nostru in mediul academic intemalional; intensificarea activitalilor de benchmarking qi valorificarea rezultatelor oblinute; actualizarea paginii web intr-o limbd de circulalie intema{ionald inilierea de companii $i modalitdli de promovare a ofertei educalionale gi a rezultatelor activitllilor din diverse domenii intensificarea activitalilor de cooperare in regiunea de nord - est a RomAniei.

7. Procesele universitare Abordarea calitdlii s-a realizat pomind de la misiunea universitdJii precizatd in Carta Universitard. Sistemul de management al calitdlii este proiectat pornind de la Declaralia de politicd a rectorului gi se bazd pe o structurd organizatoricd definitd qi pe documente care permit asigurarea continuitdlii proceselor manageriale, ca urnare a desfbgurdrii proceselor de bazd 9i suport. In universitatea au fost identificate procese de bazd gi supotl, Anexa 3, prin care se stabilesc qi se asigurl mijloace qi metodelor pentru linere sub control a sistemului de management al calitdlii. Procesele didactice sunt descrise in proceduri care acoperd cerinlele exprimate in standardele elaborate de ARACIS. Descrierea proceselor s-a realizat prin regulamente gi proceduri care acoperb cerinlele: A. Capacitatea institu!ionali o Procese privind stabilire a structurile institulionale, administrative gi manageriale o Procese privind constituire a bazei materiale necesare desfbqurdrii educaliei
B. Eficacitate educafionali r Procese privind stabilirea conlinutul programelor de studiu o Procese privind evaluarea rezultatelor inval5rii . Procese privind desfdgurarea cercetdrii gtiinlifice l0/1
1

Manualul calitalii

\\?d
USU

Procese privind managementul financiar

C. Managementul calit5lii o Procese privind asigurarea calitAlii r Procese privind inijierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitdJilor desfrgurate o Procese privind evaluare periodicd a calitdlii corpului profesoral r Procese privind asigurarea accesibilitelii la resursele necesare invd{drii o Procese privind constituireabazei de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calirAlii o Procese privind asigurarea transparenlei informaliilor de interes public cu privire la programele de studii qi, dupi caz, certificatele, diplomele qi calificdrile oferite . Procese privind asigurarea funclionalitdlii structurilor de asigurare a calirdlii educatiei
Procesele universitare sunt sprijinite de regdsite in Anexa 4.

o serie de regulamente gi de proceduri care sunt

8.

Indicatori de performanli

Aplicarea politicii referitoare la calitate de cdtre managementul UniversitAtii $tefan cel Mare gi de cdtre managementul structurilor organizatorice existente au in vedere excelenla, competenJa gi
rdspunderea. Aprecierea numericd.

lor se realizeazd printr-un set de indicatori care permit evaluarea lor

Indicatorii sunt corelali cu cerinJele externe, constituie elemente de benchmarking. Cuprinderea lor se realizeazd in planurile strategice adoptate de conducere o datd la patru ani gi in planurile opera{ionale elaborate anual. Indicatorii permit dezvoltarea mecanismelor de control intern al calitdlii in vederea aplicdrii sistemului de asigurare a calitd4ii aprobat de senatul universitdtii. in Universitatea $tefan cel Mare se utilizeazd pentru evaluarea calitdlii urmAtoarele componente: domenii (didactic, cercetare, stagii practice, rela{ii intemalionale, activitdli cu caracter administrativ), criterii, proceduri proprii, standarde gi indicatori de performan{d, regbsili in metodologiile de evaluare externd a standardelor, a standardelor de referintd pi a listei indicatorilor de performanli utilizali de ARACIS.

M.1

lt)

i2
:E
3

':
U
{D .: = :
l-'
CT

ft-

+t q.) -. -.r
U d'" E E attr l" ;.- gl !'e Fl ,i .x9 'E E -9\ ai _6 ti e0,r<i.LJts

<F E EHH:

botg,6

U)cd-()"

YA3 |
t,

o923Y

Fl
t-,{

< t, lri r!<<O> UOO<A

, | --l \ |

H#
,

tJ

z
a

'Fv 90
.o

Po
ool 'o '6 0?o

)c!

Manualul calititii

ill/
u5u Anexa 2

DECLARATIE DE POLITICA $I AUTORITATE


IN DOMENITJL CALITATII

InvAFmantul, sub aspectul cunogtinJelor fwnizate, al relevanlei lor, al abilitililor pe care le


formeazd, al investiliilor pe care le culdvA" al cercetirilor gtiinJifice 9i al soluliilor practfuxbile pe
care fe produce, con dilioneazr asAzi performanlele, competitivitatea gi bunistarea

Calitatea inv6|6mdntului,

in contextul globalizArii societilii, nu poate fi judecao frra


9i specializiri, ftre proceduri fiabile de

standarde educafionale, comune pentru diferite profesii asigurare a calitAfii.

Asigurarea

calitilii

este un proces colectiv prin care uniyersitatea

noa$,

ca o comunilale
se

academicA, se asigure cd standardul diplomelor sale Si al menfine la nivelul fixat prin misiunea

calitilii procesului inslructivducativ

universitifii.

in

scopul atingerii acestui obiectiv major, universitatea trebuie si-qi men$ne sislernul de

management al calit2ilii universitare prin care sd ne convingem pe noi, pe studenti extem ca:

ti organi."tiile

diplomele 9i certificatele acordate la incheierea studiilor, deschid pentru soidnli perspectiva unei prezenle profesionale competitive, pe pia{a intemd pi intemalional{ a

muncii, creeazl premise favorabile pentru oblinerea statutului social gi mafeialfinanciar, lintit de ace$tia, prin efectuarea studiilor in universitatea noasffi

. . .

obiectivel tuturor specializirilor sunt stabilite in mod corespunzitor; mijloacele qi resursele disponibile pentru atingerea acestor obiective, sunt adcvale;

activitatea academici pmprie se situeazA


profesionale stabilite.

la nivelul standadelor

acadernice 5i

Scopul sistemului de management

d cditeti nu este numai garantara unei ca.li6ti

corespunzitoare a proceselor ci Si imbunittrtirea continul a calitiifii acestora

Penhu a inte"ti gi consolide rputalia Si performanla universitifii noasEe este esenlial ca

inheg personalul didactic ai nedidactic sI adere la politica 9i procdurile calitefii, iar procesd de

invltimint,

cel de cercetare cat 9i serviciil sa fie indreptate spre excelenlL

in aceste sens se vizeazi:

1/2

Manualul

Wd
U5U

Anexa 2

. . .
Mi

introducerea de noi abordiri ale procesului de predare-invifrrc' h cerc ecccrtrl fie pus pe cretterer interactivitttii cursurilor 9i pe actualizrrca
sil se foloseasci sisteme de evaluare

ri

hforreliei;
stEdafi

testsrea rbilit

itii

acestora

bu e pc de a prelucra informefia primiE 9i m.i P{t! F


r
cuDogtintelor doberdite d

capacitatea lor de memorare;

implementarea principiilor
u n

eticii

profesionale

in toatc

compartimcrtcle

iversitilfii.

angajez

si

pun in aplicare aceasti politicS,

si

pun la dispozilie resursele materiale.


existent la un momeDt dA, pnn

informationale Si financiare necesare

- in limita disponibilului

proieclia de buget
propuse.

str mobilizez intreg persona.lul universitiJii

in

vederea atingerii obiectivelor

Politica devine obligatorie din momentul semnlrii ei.

2t2

'j,<
6V

t-l l;l ItI


s?
4,^2 4i?67l -l Ai,rE cliTzl :l E\\EZ\ s
3

6
I t-

27

| |

FE:ial
isiEEg
s

IatiV
V'IVNOIJVJNCE AJVJIJVJIJA

I
I
.E
dt

i
.r

*s
NUSJNI

YJJIOIIBIS

IICNV
,AtJUOdS

()

tv'd0ltnJ
O
JICIdNf
U)

!
oo

-VUISINIhJCV

AII

.:

]INH3J
.lIBVINOJ
a.'

I
F^
'=

.9
- XVIJNVNII

tr

IVIUV]-JUJ3S

66? r>g
<ro.
.rtt
,r

-O

i
FI

F
U J D
E

'a
.i

6rNE
asc
*Z

a=:
;SE
N;:.

z
r r')

= N

dvasc

X
SC

Lr (r) t!
'.1

oz a

o-'1 <=c=
.:

z
'.|

ti

JSTC

U .: t

a z
F
7.
IJJ
I

"?= '=Jl
DIC

'via a

i ? ==

2 =

N 5 lri < Ii=

21.: ,-:E

car

.".=E

l. i,=E = lt'= = Y "--7E,2

au
D
a-

r'l

hI]^IhIIJ JSAIJ
YIC SCgJ

r'.)

,= E? aa?z?. .-.?z-a F-s F6Ic; urs =od,.E__ EE;;E=. '_ ,1 'i .jA'=33=;. I E Ee e;; E ?.ize4,< ,?,H.:iij=;f !5:i E.;.=<(.. -E=-=iEg'2'Sa ,: i !,i i E z E tAx E= EXtF;i E a fr "=Y=@.e r .=. . . -. . . . ; . . . . E jYY,=,! FePfPA

9 tr E

=
r,

t Fa cto,.r !:.i

'l4tlE'siE i"??'o

qrlz

U)

da 3E

?:
jj

rivrrncvs
:

V.IVNOIJNJIJSNI AJVJI JVdVJ


|
f 9A

I :I
'at
Z

o.r

n4

n2
aE

IT tP.
tE

fl

Manualul calitdjii Regulamente gi proceduri Regulamente structuri universitare

tlld

ll:1,""""."
so.s'a

USU

Anexa 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R01 Carta USV 2007. Anexa 1 R02 Regulament intern USV R06 Regulament Senat R07 Statut Consiliul Cercetirii Metodologia de alegeri in USV 2008 Procedura inilierii de proiecte de hotdrAri R08 Regulament cadru de organizare qi funclionare a CAF R09 Regulament cadru de organizare si fi-mclionare catedra R13 Regulament cadru privind pdstrarea evidenla activitdlii studenlilor R15 Regulament funclionare CEAC USV Rl6 Regulament organizare qi funclionare DAC R24 Regulament organizare qi funclionare CCOC R25 Regulament funclionare DPPD R26 Regulament funclionare DCTI R27 Regulament organizare Deparlament Relalii Intemalionale gi Programe Comunitare R39 Regulament Departamentul Management Programe Cercetare

Regulamente structuri administrative


R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 Regulament CIC al administraliei Regulament Serviciul Resurse Umane Regulament Oficiul juridic Regulament Editura Universitdtii Suceava Regulament de organizare qi funclionare a bibliotecii Regulament Compartiment Audit Public Intem Regulament Serviciul SPAT Regulamentul Comitetului de sdndtate Regulament Serviciul Financiar Contabil Regulament Serviciul tehnic investiJii Regulament Serviciul Social, cdmine, restaurant studenlesc

Regulamente ID
R44 R45 R46 R47 R48

Monitorizarea sistemului tutorial qi de comunicare bidireclionald Perfeclionarea personalului implicat in programele ID Evaluarea periodici a performanlelor coordonatorilor de disciplind 9i tutorilor Monitorizarea planurilor de invd!5m6nt ID Reactualizarea periodicd a materialelor de studiu

Regulamente cadre didactice


R03 Codul de eticd profesionald R04 Regulament Comisie de eticd Rl4 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante R20 Regulament pentru acordarea titlului de Profesor Emerit R21 Regulament Doctor Honoris Cauza R22 Resulament Dentru acordarea titlului de Senator de Onoare

Manualul calitdlii

\\?d il:r;;::ll" s,ft.{


USU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexa 4 R23 Regulament pentru acordarea Diplomei de Excelenld R42 Regulament privind evaluarea calitdlii corpului profesoral Regulamentul de acordare a gradaliei de merit

Regulamente programe de studii


P01 Procedura privind elaborarea qi aprobarea Planurilor de invdldm6nt P02 Procedura privind evaluare intema a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii P03 Procedura privind elaborare orar
1 Regulament privind R40 Regulament privind programelor de studii R4l Regulament privind R43 Regulament privind R50 Regulament privind

Rl

organizare studii doctorat inilierea, aprobarea, monitorizarea gi evaluarea periodicd a


organizarea programelor de studii de licenld studii de masterat organizarea si desfEqurarea studiilor postuniversitare

Regulamente studenfi
Statutul studentului reprezentant din USV R05 Regulament cadru pdvind activitatea profesionald a studenlilor Rl0 Regulament cadru acordare burse in USV R12 Regulament cadru privind examinarea qi notarea studenlilor PO-SC-06 Procedura privind acordarea unor burse speciale din venituri proprii Rectorat PO-SG-1 1 Procedura privind reexaminare PO-SG-12 Procedura privind examinare pentru restante in regim de credite

Departamentul de Relafii Internafionale gi Programe Comunitare.


PO-DRIPC-01 Procedura privind seleclia studenlilor care efectueazd mobilitafl in cadrul programului PO-DRIPC-O2 Procedura privind organizarea gi derularea mobilitdlilor de studenli "outgoing", in cadrul programului Erasmus PO-DRIPC-03 Procedura privind recunoagterea academicd a stagiilor in strdindtate, efectuate in programul Erasmus PO-DRIPC-04 Procedura privind organizarea gi derularea mobilitdlilor de personal didactic gi nedidactic, in scop de predare/formare/monitorizare, in cadrul programului Erasmus PO-DRIPC-05 Procedura privind organizarea gi derularea mobilitdlilor de studenti "incoming", in cadrul programului Erasmus PO-DRIPC-06 Procedura privind calcul gi plata granturilor pentru studenli qi personal, in cadrul programului Erasmus

Proceduri generale

. . . . . . .

PG 01 Redactarea procedurilor PG 02 Managementul riscurilor qi elaborarea Registrului de riscuri PO-DAC-O3 Procedura privind ocuparea posturilor vacante prin cumul qi plata cu ora PO-DAC-04 Procedura privind oblinerea conducerii de doctorat PO-DCTI-O1 Procedura privind gestiunea conlinutului informalional al paginilor web ale universitd!ii PO-DMP-01 Procedura privind plata obligatiilor financiare pentru brevetele de inventie R-49 Regulament privind intocmirea statelor de functii

Manualul calitdlii

\\B

USU s".",'"

il;:::rr;:"
Anexa 4

Acte de studii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PO-SG-OI PO-SG-02 PO-SG-03 PO-SG-O4 PO-SG-05

Procedura privind comanda si primirea actelor de studii tipizate Procedura privind completarea actelor de studii tipizate Procedura privind eliberarea actelor de studii tipizate Procedura privind intocmirea gi eliberarea duplicatelor actelor de studii Procedura privind elaborarea, completarea qi eliberarea adeverinlelor

Formulare USV
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 - Chestionar evaluare cadre didactice de cdtre studenli - Curs - Chestionar evaluare cadre didactice de cdtre studenli - Seminar - Chestionar evaluare cadre didactice de cdtre studen{i - Laborator Proiect - Chestionar evaluare cadre didactice de cdtre studenli - Practica de specialitate - Figd postului didactic - Model programi analiticd - Cuniculum vitae - model cadre didactice USV - Sinteza revizuirii planului de invS!5mdnt - Fiqd de autoapreciere a performanlei academice Fl2 - Fisd de evaluare colegialS Fl3 - Fiqd evaluare cadru didactic de cdtre qefcatedra F14 - Fiq[ evaluare cadru didactic de cdtre decan F15 - Formular raport comisie evaluare intemd programe studii licen{d F16 - Formular Raport comisie evaluare internd programe studii master F17 - Formular cerere evaluare intemd program de studii Fl8 - Formular referat propuneri evaluatori intemi F19 - Standarde gi indicatori de performanld licen{d F20 - Standarde gi indicatori performanld masterat F21 - Formular grad indeplinire criterii ARACIS planuri invlllmAnt licenla zi F22 - Formular grad indeplinire criterii ARACIS planuri invdldmdnt ID F23 - Formular grad indeplinire criterii ARACIS planuri invdldmdnt masterat F25 - Formular raporl comisie evaluare intema programe studii ID F26 - Formular raport comisie evaluare interna a DPPD F27 - Formular extras CAF avizare documenta{ie autoevaluare program studii P01 - Anexa 1 - Plan de invdtdmant standard - model

UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA RECTORAT

IIOTARiREA
Biroului Senatului Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din Suceava Nr. 83 din data de 14 aprilie 201 1

cu

privire la aprobarea Manuslului Calitiilii 2011

in

8l din 05.02.2010 cu modif,rcdrile ulterioare privind organizarea Ministerului Educa{iei, Cercetdrii, Tineretului ;i Sportului, anexa 3 punctul 40 prin
confomitate cu prevederile H.G.

care se instituiio nalizeazdUniversitatea "$tefan cel Mare" Suceava;

Avdnd in vedere aprobarea in cadrul gedin{ei Biroului Senatului a referatului nr. 5893/ 15.04.2011;
i.

In contbmitate cu prevederile OUG

7512005

privind asigurarea calitilii, aprobatd gi modificatd

prin legea 81/2006 cu modificirile ulterioare, HG 1418/2006 pentru aprobarea metodologiei de


evaluare extemd, a standardelor de referin{d qi a listei indicatorilor de performanli a Agenliei
Rom6ne de Asigurare a Calitalii in invdrdrn6nrul Superior:

in baza afi. 11 litera b din anexa 1 a Cartei Universitdtii "gtefan cel Mare" din
hotiriqte:

Suceava, se

Art. 1.

Se aprob6, ,,fufanualul

Calitdlii

201

]"

cod

MC-USV, anex[ la prezenta hotdrire.

Art.2.

Facultitile, deparlamentele qi celelalte structuri ale universitdlii dispoziliile prezentei hotdrdri.

vor

duce la indeplinire

CONSILIER JURIDIC Prof.univ.dr.ing.


Jr. oana/0,6AgTIUC

//

wr

I.Z..iO.P./1ex