Sunteți pe pagina 1din 15

Procedurapenala.Parteaspeciala.

1
Examen 1 pana la calea de atacaapelului
Micu, paun, slavoiu hamangiu.
Prezenta : 50% seminar 6 sem

Procesul penal : 4 faze


-

Urmarirea penala
Camera preliminara
Judecata
Punerea in executare

Limite procedurale :
-

Urmarireapenalaincepe cu ordonanta de incepeaurmaririipenale in rem/ cu


titlu exceptional cu declaratiaorala a procurorului (360 CprCiv + infractiunea
de audienta) savarsita in fata instantei de judecata.Se
sfarsestecuordonanta de netrimitere in judecata/rechizitoriu de trimitere in
judecata.
Camera preliminaraincepe cuverificarealegalitatiirechizitoriului de trimitere
in judecata. Se termina cu incheiereaprin care se dispuneincepereajudecatii.
Judecataincepe cuinvestirea de catre camera preliminaraprinincheiereaprin
care se dispuneincepereajudecatii. Se sfarseste
cuhotarareajudecatoreascadefinitiva.
Punerea in executareincepe cuhotarareajudecatoreascadefinitiva. Se
sfarseste cumandatul de executare, sentinta de eliberareconditionata etc.

Ordonanta de netrimitere in judecata din fazaurmaririipenalepoatefi :ordonanta de


clasare actul de sesizare nu esteindeplinitpotrivitdipsozitiilorlegale / ordonanta de
renuntare
Procedurapenala curs 2
Obiectulsitrasaturileurmariipenale
Activitateaprincipala strangerea de probe cu privirela :
1. existentainfractiunii
2. identificareapersoanelorcare au savarsitinfractiunea
3. stabilirearaspunderiipenale a acestora.

Dupaatingereacelor 3 obiective se stabilestedacaestenecesarasau nu trimiterea


in judecata .

Trasaturi:
1. Dispozitiilecoduluireglementeaza in modexpres o singuratrasatura a
urmaririipenale lipsa de publicitate a urmaririipenale in
timpulurmaririipenalepublicul nu
poatesaparticipedarexistasubiectiprocesualipe care ii putemregasi in cadrul
up ( ex. Avocatul) .
2. Necontradictialitateaurmaririipenale in prima faza a procesului penal
probelesaumasurile nu suntpuse in discutiaparticipantilor la procesul penal.
3. Preponderentaformeiscrise consta in aceea ca nu
isiproducefectedecatactele in forma scrisaspredeosebire de efecteleproduse
de orice se zice in timpulsedintei de judecata.
4. Subordonareaierarhica in activitatea de urmarirepenala
ceamaiimportantaesteceaintreorganul de
cercetarepenalasiprocuror( dadispozitiiorganului de
cercetarepenalefiindobligatorii, dacaprocurorulconstata ca nu s-au respectat,
are sanctiuni). Unprocurorierarhic superior poatesapreiaspreinstrumentare o
cauza de la inferiorulsauierarhic.

In cursulurmaririipenaleisidesfasoaraactivitatea :procurorulsiorganele de
cercetarepenala. La randullor, organele de cercetarepenala se impart in 2
subcategorii : ale politieijudiciaresiorganele decercetarepenalaspeciale.
Competentaorganelor de cercetarepenala a politieijudiciare : au
competentamaterialagenerala, potrivit art 57 Cod PrPen -arata ca organele de
cercetare a politieijudiciarerezolvatoatecauzele care nu sunt datealtororgane de
cercetarepenala.
Comeptentaorganelor de cercetarepenalaspeciale : Nu se mai face
distinctiaintrecategoriile de organespeciale, ci acum au in
competentaanumiteinfractiunisavarsite de militarisialteinfractiunisavarsite de
personalulnavigant de serviciusau de
coruptiedacaacesteaaducatingeresiguranteinavigatieimaritimiesifluviale
=>competentapersonala.
Competentaprocurorului :multitudine de infractiuni( fie categorii, fie enumerate
expressilimitativ in textul de lege ex: infractiune de omor , coruptie,
criminalitateorganizata, trafic de stupefiante) Procurorul are 2 maridirectii de
activitate :

1. Desfasoara el insusiurmarireapenala
2. Coordoneazaactivitateaorganelor de cercetarepenala.
Acteleorganelor de urmarirepenala
Ceamaiimportanta ordonanta. Este actul generic, ori de cateorilegea nu
dispunealtfel,actulprin care se iaumasuri, se daudispozitii, esteordonanta. (EX:
ambeleorganedispunprinordonantaincepereaurmariiipenale,
procuroruldispuneprinordonantasolutiaclasariisaurenuntarii la urmarireapenala,
instituireasechestruluiasigurator,luareamasuriicontroluluijudiciar, efectuareaunei
expertize tehnice in cursulu.p. etc)
Alteacte ale procurorului- proces verbal ex : daca se formuleaza o plangere in
forma orala, dacaprocurorul se autosesizeaza cu privire la savarsireauneiinfractiuni
-

Propunere. Ex: pentruluareamasuriiarestarii preventive


siarestul la domiciliu procurorul face propunereadresata
JDL
Cerere.Ex : o adreseaza JDL pentruemitereamandatului de
supravegheretehnicasaupentruemitereamandatului de
perchezitiedomiciliara.

Acteleorganelor de cercetarepenala :intocmesteproceseverbale (ex :


plangereformulata oral) sireferat(ex: in cazulterminariiurmariipenale) .
Sesizareaorganelor de urmarirepenala
In prezent se da o importantadeosebitasesizariiorganelor de up in ceeacepriveste
forma sicontinutul.
Actele de sesizare :
-

Plangereaesteincunostiintareafacuta de
persoanavatamata cu privire lasavarsireauneiinfractiuni . In
ceeaceprivesteforma ,plangereapoate fi formulata
personal, in scrissau oral. Dacaesteformulata in
scristrebuiesemnata de persoanavatamatainsasiiar in
cazulformulariiorale se consemneaza in procesul verbal de
catreorganuljudiciar care o primeste.
Persoanavatamatapoate formula
plangereapenalasiprinintermediulposteielectronice,
conditia de
validitatefiindaceeaaaplicariisemnaturiielectronice.
Dacaplangereaesteformulataprinintermediuluneialtepersoa
nedecatceavatamata, respectivprinmandatar,
conditiafiindexistentauneiprocurispeciale care

ramaneatasatasaplangere. Plangereapoate fi
formulatasiprinintermediulsubstituitilorprocesuali(sotulpent
ru sot, copil major pentruparinte). In
cazulpersoanelorlipsite de capacitate de exercitiu,
plangereava fi formulata de ocrotitorul legal, iar in
cazulpersoanelor cu capacitate restransa de exercitiu, cu
incuviintareaacestora.
Denuntul reprezintaincunostiintareauneipersoane care a
luat la cunostinta de savarsireauneiinfractiuni in orice mod.
Forma scrisasauorala cu aceleasireguli ca si in
cazulplangerii. Nu se puneproblema de
formulareaacestoraprinreprezentantilegalisauconventionali.
Suntipoteze in care acestaesteobligatoriu (266nedenuntarea , 267 omisiuneasesizarii). Inalteipotezepoat
fi o cauza de nepedepsire( dare de mita) saucauza de
atenuarearaspunderiipenalesaudevinecauza de atenuare a
raspunderiipenaleptanumiteinfractiuni : infr de coruptie,
trafic de stupefiante.
Sesizarea din oficiu
Sesizarifacute de organele de constatare
Modurispeciale de sesizare

Sesizareafacuta de oganele cu functii de conducere :


Art 291 CprPen sesizareaesteobligatorie+267Cpen
incrimineazaomisiuneasesizarii de catrefunctionarulpb
Obligatiile din art 291 sunt, in parte, obligatiipentru care legea nu prevede o
sanctiune. Sferamailarga a organelor de conducerecontinepersoanecarora le
estestabilita in sarcinaobligatiasesizariidar nu pttoateacestepersoaneexista o
sanctiune.
Ipoteza :sesizare din oficiu - obligatia care ii revineorganului de
urmarirepenala ca ori de cateori se autoinvesteste in legatura cu
desfasurareauneiactivitatiprocesuale care investigheaza o infractiune,
trebuiesaintocmeasca un proces verbal.
Constatareainfractiuniiflagrante :
In actualareglementare nu existaunregimprocesualdiferit a infractiuniiflagranta fata
de totalitateainfractiunilorneflagrante. Definitie :infractiuneflagranta etimologic :
notiuneaprovine din verbullatinflagroflagara a arde, pt ca estevorba de o
infractiunedescoperita in foculsavarsiriiei
Doua tipuri de infractiuniflagrante :

1. flagrantapropriuzisa - infractiuneadescoperita in timpulsavarsirii sale


2. Cvasiflagranta - Cvasiflagrantaesteaceasituatie in care
faptuitoruldupasavarsireainfractiuniiesteurmarit de organele de
ordinesisigurantanationala, de persoanavatamata, de strigatul public, de
martoriiocularisauestedescoperit in
preajmaloculuisavarsiriiinfractiuniiavandasuprasaintrumente, arme care
ilpresupunautor al infractiunii.

Ambeleacceptiuni au acelasiregimprocesual.Importantainfractiunii flagrante


estenumai sub aspect probatoriupentru ca esteobligatoriu ca
dupaconstantareauneiasemenainfractiunisa se intocmeasca un proces verbal de
constatare a infractiuniiflagrante .
Actulde constatare a infractiunii flagrante nu tine loc de act de incepereau.p. si in
acestcazestenecesar o ordonanta a organului de u.p
Infractiuneaflagranta se poateconstantasi de organele de
ordinepublicasisigurantanationala .ori de cateorieste pusa in
scenainfractiuneaflagrantaesteconstantachiar de organelejudiciare.

Modurilespeciale de sesizare :
Uneorichiarlegeaprevede ca o conditie de
procedibilitatechiarpentruincepereaurmariipenala. (situatiaministrilor in cazul in
care e vba de aceastacalitate, ptincepereaurmarii penal estenecesarasesizareaPres
Ro sau a camerei din care fac parte dacaapartinuneia.
Astfelneindeplinireaparalizeazaprocedurau.p.)
Plangereaprealabila :
1. este o institutie cu naturajuridicamixta sidr penal sidrprocesual penal
2. Este o conditie de pedepsibilitate din punct de vedere penalsicond de
procesibilitate din pdvdrproc pen.
Actiuneapenalanu se pune in miscare PRIN plangereaprealabila a persvatamate!( se
pune in miscare LA plangereaprealabila)
3. Are un caracter strict personal
Conditii cu privire la titularulplangeriiprealabile :
-

Respectareacelorlasicond ca si in cazulplangerii simple


( titularulestepersvatamata)

Diferentaimportanta fata de titulariiplangerii simple : nu poate fi


formulataprinintermediulsubstituitilorprocesuali ( copilul major
pentruparinte, sot pt sot)

4. Poate fi introdusa in termen de 3 luni de la data la care persoanavatamata a


luat la cunostintadespresavarsireafaptei. Exceptii : in cazulceluilipsit de
capacitate de exercitiu, termenulcurge de la data candreprezentantul legal al
persoaneivatamate a luatcunostinta de savarsireafapteiiar in cazul in care
infractiuneaestesavarsitachiar de reprezentantul legal termenulcurge de la
data cand a fostdesemnat un alt reprezentant legal.
5. In cazul in care estevorba de depunereaplangerii la un organ
necompetentplangereaesteconsideratafacuta in termen,
acestaavandobligatia de a o trimitepecaleadministrativa la organul
competent.
6. In cazul in care se constata ca infractiuneflagranta :pentru ca actul de
constatare nu estesi act de incepereau.p. chiarsi in cazul in
faptaestepedepsitadoar la plangereaprealabila,
infractiuneaesteconstatatasichematapersoanavatamatadacavreasaformuleze
plangereprealabila. Daca nu clasare. Daca da- se dispune in
conditiilelegiiincepereau.p.
7. E posibil ca urmarireapenalasa fie inceputa fata de o fapta care se
pedepseste din oficiupentru care legea nu prevedeplangereprealabila.
Dacaorganul de u.p. ajunge la concluzia ca estenecesara o schimbare de
incadrarejuridica, dispuneschimbareasiconstata ca arputeaexista un
impediment legal ptcontinuareau.p., din nou,
esteobligatsachemepersoanavatamata s-o
intrebedacadorestesaformulezeplangereprealabila.
8. Ori de cateoriplangereaprealabila nu intrunesteconditiile de forma
sitermensolutiaesteclasarea (16 lit e lipsaplangeriiprealabile)
Incepereaurmaririipenale
Acestact procesualintervineatuncicandexistaindiciirezonabile cu privire
la savarsireauneiinfractriuni. U.p. se incepemaiintai fata de fapta in rem si
are loc o continuare a u.p. si in personam are dreptconsecintasidobandirea
de catreaceapersoana a calitatii de suspect. O data cu dobandireacalitatii de
suspect, se nascsidrepturilesiobligatiilecedecurg din aceastacalitate.
Unuldintredrepturileesentiale care se circumscrieprincipiului fundamental de
suspect esteaducerea la cunostinta a calitatii de suspect si a faptelor care
suntretinute in sarcinaaceleipersoane.
Art 307 CprocPen- obligaorganuljudiciarsaaduca la cunostintacalitatea de
suspect uneipersoanedoarinainte de prima saaudiere.
->repercursiunedirecta, fata de aceapersoana se pot desfasuraacte de u.p.
asupracarora nu poatesaisiexercitedreptul la aparare.

conditii :
1. saverificedacaactul de sesizareindeplinesteconditiile de fond si de forma
2. saverificedaca nu existavreocauza de impiedicare a
exercitariiactiuniipenala din cadrul art 16 CPRocPen.
Punerea in miscareaactiuniipenale
-

art 309 disciplineazapunerea in miscare a


actiuniipenale.Actiuneapenalapoate fi pusa in
miscarenumaiatuncicandexista probe ca persoanarespectiva a
savarsitafaptaprevazuta de legeapenala. Se
facediferentaintrepresupunererezonabila (prev de lege art 295 alin 2)
sinecesitateaexistenteiunor probe de vinovatie (309).
In timpulu.p. organul de cercetarepenalasiprocurorulau la
dispozitiesiposibilitateaextinderiicercetarilorsaua
schimbariiincadrariijurdice. Atuncicand din probele administrate
existasialtefaptesavarsite de aceeasipersoana se
poatedispuneextindereau.p. fata de celelaltefaptedarsi in situatia in care
existaaltepersoanecare au contribuit la savarsireaaceleasifapte,
saufapteconexe, sa se dispunaextindereau.p.
Existaposibilitateaschimbariiincadrariijuridicecand se constata ca
tiparulaplicat nu esteunulcorect.

Suspendareaurmariipenale intreruperetemporaraaactivitatii de u.p.


Cazuri :
1. Atuncicandsuspectulsauinculpatulsufera de o boalagrava care nu-I
permiteacestuiaparticiparea la activitatea de urmarirepenala.
Conditii :
- boalagravasa fie constatataprintr-o expertiza medico legala
2. Existentauneiproceduri de mediere - intr-o actiunepenala care se
poatestingeprinimpacareapartilor, iardacaimpacarea nu poate firealizata
direct siapeleaza la sprijinulunui mediator
existaposibilitateasuspendariiurmaririipenalepeperioadaproceduriimedierii,
fara ca duratasadepaseascatermenul de 3 luni
3. Existentaunui impediment legal temporarpentrucontinuareaurmaririipenale.
Procedura penala 4

Urmarirea penala
OBS : In timpul up poate interveni JDL care se pronunta asupra unor chestiuni
importante legate de desfasurarea in bune conditii a up, nu se pronunta legat de
fondul up. Este vorba despre masurile de preventie. Propunerea pe care procurorul o

face legat de arestarea preventiva sau arestul la domiciliu o poate accepta doar JDL
dar se poate pronunta si legat de alte masuri preventive .
Recapitulare masuri de preventie(!!!)
PROCEDURA AUDIERII ANTICIPATE 308 CPP : ipoteza in care se constata ca un
martor nu va putea fi audit din motive obiective in timpul judecatii. Cel care
realizeaza procedura audierii anticipate este JDL. Procurorul solicita audierea
anticipata judecatorului de dr si lib.Se desfasoara ca si administrarea declaratiei de
martor in fata instantei de judecata, cu aceleasi reguli si cu participarea procurorului
in cursul acestei proceduri.
Solutii de netrimitere in judecata :
Solutiile adoptate de procuror presupun oprirea si neparcugerea fazelor urmatoare
1. Clasarea
2. Renuntarea la urmarirea penala
CLASAREA se poate adopta in 2 situatii :
- Atunci cand actul de sesizare nu indeplineste conditiile sentiale de fond
sau de forma
- in ipoteza art 16 art 1 CPP ( determina stingerea actiunii penale).
Actele prin care se adopta solutia clasarii :
-

ordonanta de clasare.
Cu titlu de exceptie se poate adopta si prin rechizitoriu.

Art 16 CPP :
-

Nu se mai intalneste din vechea reglementare ipoteza lipsei pericolului


social

Ordonanta de clasare
-

Procurorul poate dispune prin ordonanta de clasare si alte elemente :


ridicarea sau mentinerea unor masuri asiguratorii.
Tototadata trebuie sa se pronunte si asupra restituirii bunurilor ridicate si a
cautiunii. Poate sesiza si judecatorul de camera preliminara pentru a
dispune confiscarea speciala + sesizarea judecatorului de camera
preliminara pentru pronuntarea asupra desfiintarii totale sau partiale a
unui inscris.
Sesizarea instantei de judecata pentru a dispune internarea nevoluntara
si se pronunta asupra cheltuielilor judicare. Cheltuiele judiciare vor fi
suportate de subiectul procesual principal care are culpa procesuala.
Solutia renuntarii la urmarirea penala

onditii :
-pedeapsa amenzii sau inchisoare pana la 7 ani
-sa nu existe un interes public pentru urmarirea respectivei fapte
.interesul public se apreciaza in raport cu continutul faptei si cu
imprejurarile concrete ale savarsirii faptei. Se poate adauga si : persoana
faptuitorului daca acesta este cunoscut.
Solutia se poate da si intr-un dosar cu autor necunoscut.
-

Obligatii care se pot impune :


Sa inlature consecintele faptei inclusiv posiblitatea realizarii unei intelegeri
cu persoana vatamata care sa presupuna o acoperire a prejudiciului in
etape .
poate sa dispuna sa presteze o munca neremunarata in folosul public cu
durata 30-60 de zile.
Poate sa dispuna sa frecventeze un program de consiliere
Poate sa dispuna sa isi ceara scuze in public

Aceste obligatii vor fi dispuse de procuror stabiliundu-se si o perioada in care ele sa


fie indeplinite. Perioada nu poate depasi 6 luni iar in ceea ce priveste obligatiile fata
de partea civila nu poate depasi 9 luni. Aceste obligatii nu sunt expres determinate
de lege in cazul acestei solutii DAR nerespectarea acestor obligatii poate duce la
renuntare.
Terminarea urmaririi penale
-

Inseamna doar sfarsitul activitatii organelor de cercetare penala.

!!! Prin rechizitoriu nu se poate pune in miscare actiunea penala. Singurele


functionalitati prezente ale rechizitoriului sunt de : act de sesizare a instantei si act
de netrimitere injudecata pentruanumite cauze penale in care sunt avute in vedere
mai multe persoane sau mai multe fapte.
Rechizitoriulare 2 parti : partea expozitiva si dispozitivul acestuia.
Prima parte contine o descriere a faptei si imprejurarilor in care aceasta sau acestea
su fost savarsite, analiza mijloacelor de proba, a incadrarii juridice data faptei,
chestiuni atat de fapt cat si de drept, o expunere a modului incare s-a desfasurat
up, analiza a persoanei inculpatului.
In partea a 2a este continuta manifestarea de vointa in sensul trimiterii in
judecata.In dispozitivul rechizitoriului procurorul poate sa dispuna in cazul pers pt
care a dat absolvirea raspunderii penala toate motivele pt care a dat clasarea dar
poate sa dispuna si disjungerea cauzei penale cu privire la anumite persoane sau
anumite fapte

Procedurapenala 5
Reluareaurmaririipenale art 332 CPP

Existamaimulteipoteze in care se poatedispunereluareaurmaririipenale :


1. Incetareacauzei de suspendare
2. Restituireacauzei de catrejudecatorul de camera preliminara
3. Redeschidereaurmaririipenale

1. Procuroruldispunereluareaprinordonanta fie din oficiu fie la


propunereaorganului de cercetarepenala.
2. Are loc in 3 situatii :
- Judecatorul de camera preliminaraaexclustoateprobele administrate in
cursulurmaririipenale.
- Se constataneregularitatearechizitoriului de catrejudecatorul de camera
preliminaraiarprocurorul nu remediazaneregularitatile in termenulstabilit
de judecatorul de camera preliminara.
- La solicitareaprocurorului atuncicand a constatatprocurorul ca
neregularitatile nu pot fi remediate( nu se regaseste in Cod dardispozitiile
art 332 se completeaza cu disp art 346 alin(3)).
3. Actiune care invalideazasolutia de netrimitere in judecataceeace duce la
reluareaurmaririipenale:
- Infirmareasolutiei de netrimitere in judecata de catreprocurorulierarhic
superior.
Motive :
o Fie nu a existatimprejurareainvocata de adoptare a solutiei de
infirmare a solutiei -legeaspune ca procurorulierarhic superior
infirmaordonanta.
o Fie pentru ca au aparutfaptesauimprejurarinoinecunoscute la data
adoptariisolutiei legeaspune ca procurorulierarhic superior
revocaordonanta.
-

Suspectulsauinculpatul nu si-a indeplinitobligatiilestabiliteprinordonanta


de renuntare la urmarireapenala cu rea-credinta
Judecatorul de camera preliminara a
admisplangereaformulataimpotrivaordonantei de clasaresau de renuntare
la urmarireapenalasi a dispustrimitereacauzei la Parchet in
vedereacompletariiurmaririipenale

Ordonantaprin care s-a dispusredeschidereaestesupusaconfirmarii in termen de 3


zile de la aprobare sub sanctiuneanulitatii. Judecatorul de camera preliminara se
pronuntaprintr-o incheieredefinitivanesupusacaii de atac a contestatie.

Plangereaimpotrivaactelorsimasurilor de urmarirepenala
2 categorii :

Acte ale organelor de cercetarepenala se poate formula plangere care se


solutioneaza de procurorul care supravhegheazaurmarireapenala.
Plangereapoate fi formulata de catreoricepersoanainteresata. Interesul nu
estedefinit in mod expres. Plangerea se poatedepune fie la organul de
cercetarepenala al carui act se ataca fie direct la procuror. Organul de
cercetarepenalaesteobligatca in termen de 48 de ore
sainaintezedosarulprocuroruluiimpreuna cu plangereasaudoarsimplu,
dupacaz. Procurorulsolutioneazaaceastaplangereprintr-o ordonanta in 20
de zile de la primireaplangeriisi a dosaruluisicomunica
deindatapetentuluisolutia. Peduratasolutionarii de catreprocuror a
plangeriinu se suspendaexecutareamasurii respective.
Acte ale procurorului:
o Acteordinare se urmeazaprocedura de la
plangereaimpotrivaactelororganelor de cercetarepenala cu
precizarea ca plangerea se solutioneaza de procurorulierarhic
superior celuiimpotrivacaruiacte s-a formulatplangerea.
Plangereasolutionata de procurorulierarhic superior este in
cadruluneiordonanteiarimpotrivaaceleiordonante nu poate fi
exercitata o nouaplangere la superiorulierarhic a celui care a
adoptat-o.
o Acteprin care se adoptasolutii:
Ordonanta de clasaresaurenuntare la urmarireapenala
Dispozitiaprinrechizitoriuprin care se
adoptaclasareasaurenuntarea la urmarireapenala ( in
cazulmaimultorfaptesaumaimultorpersoane)
Mai intai se poate formula plangere la procurorulierarhic
superior. Plangerea, insa, se poate formula in termen de 20
de zile de la data comunicariiordonanteisau a dispozitiei din
rechizitoriu. Acesta are la dispozitieuntermen de 20 de
zilepentru a solutionaaceastaplangere.
Dupasolutionareaplangeriiinitiale, petentul are la dispozitie
unnoutermendee 20 de zilepentru a
atacaordonantaprocurorului la judecatorul de camera
preliminara. In cazul in care procurorul nu
solutioneazaplangereainitiala in cele 20 de zile, de la
expirareaacelorzilepetentulpoatesaformulezeoricandplangere
a, dar nu maitarziu de 20 de zile de la data
comunicarii.judecatorul de camera
preliminaraprimesteplangereaformulata de
persoanainteresata, stabilestetermenul de
solutionaresicomunica un exemplar al
plangeriiprocuroruluisipersoanelor la care se
referaplangerearespectiva.Pana latermenulstabilit de

instanta, procurorulsipersoanainteresata pot formula aparari(


341 alin 5 neconstitutional)
Solutiipe care le poateadoptajudecatorul de camera
preliminara :
Solutii in cazul in care actiuneapenala nu a fostpusa in miscare :
judecatorul de camera preliminarapoatesarespingaplangerea
ca:
tardiva
inadmisibila
nefondata
admiteplangerea,
desfiinteazasolutiasitrimitecauzaprocuroruluipentru a
incepeurmarireapenala, a completaurmarireapenalasau a
pune in miscareactiuneapenalasi a completaurmarireapenala
admiteplangereasischimbatemeiul de drept al solutiei de
clasare cu conditiasa nu creeze o
situatiedefavorabilapersoanei fata de care s-a adoptatsolutia.
Solutii incazul in care actiuneapenala a fostpusa in miscare :
Respingeplangerea
Tardiva
inadmisibila
Verificalegalitateaadministrariiprobelorsi a
efectuariiurmaririipenalesi are la
dispozitieurmatoarelesolutiisubsidiare :
Respingeplangerea ca neintemeiata
Admiteplangerea, desfiinteazasolutiasitrimitecauza la
procurorpentrucompletareaurmaririipenale
Admiteplangerea,
desfiinteazasolutiasidispuneincepereajudecatii cu
privire la faptelesipersoanelepentru care s-a
dispuspunerea in miscare a actiuniipenale,
aceastasolutieputandfi adoptataatuncicandexista
probe suficientepentruincepereajudecatii
Admiteplangereasischimbatemeiulpentru care s-a
datclasarea.

Procedurapenala 6
11 decembrieora 18 cafeasiprajituri salasenatuluiuniversitatii

Camera preliminara

Modalitate de verificare a
legalitatiiurmaririipenalesiadministrariiprobelor(existasisolutii ale judecatorului de
camera preliminara excludere in tot sau parte a probelor).
Activitatiledesfasurate in camera preliminara :
-

OBIECTUL acesteietapeesteverificarea care se realizeazadupatrimiterea in


judecata a legalitatiisesizariiinstantei, a competenteiacesteiinstante,
competenteiorganului de urmarirepenala care a intocmitrechizitoriul,
verificare a legalitatiiadministrariiprobelorsi o verificiare a legalitatiiactelor de
urmarirepenala.
Termenul de 60 de zile nu este termen de decadere si adesea este depasit.
Se desfasoara in sedintanepublicasifara o contradictorialitatereala.
CCR a decis ca
desfasurareaacesteiprocedurifaracitarepartilorsifaraprezentaprocurorului nu
esteconstitutionala, ASTFEL sedintaramane in camera de consiliudar cu
citareapartilorsi cu participareaprocurorului. Tot CCR a declaratneconstitutalin
4 art 344.

Pasi :
-

Comunicarearechizitoriuluisi areobligqatiasaaduca la
cunostintaqsiobiectulcamereipreliminaresidrepturilepe care le are
parteqasaupersoanavatamatapt ca acesteasaactioneze in consecinta.
JCP stabilesteuntermenpentruformulareaacestorcererisiexceptii care nu
trebuiesa fie maimic de 20 de zile.
JCP se pronuntaprintr-o incheieremotivata. In cazul in care se constata fie
neregularitati ale actului de sesizare fie se dispune in temeiuldispozitiile art
280 si 282 cu privire la constatareaunornulitatiincheiereapronuntata de JCP se
comunica de indataprocurorului cu mentiunea ca
acestatrebuiesaremediezeneregularitatile in maxim 5 zile de la
comunicareaacesteidispozitii date de JCP prinincheiere.

SolutiileadoptateprinincheiereaJCP :
-

constatare a legalitatiitrimiterii in judecata,


legalitatiiadministrariiprobelorsilegalitatiiefectuariiactelor de urmarirepenala
JCP dispuneincepereajudecatii
restituireacauzei la Parchet :
o rechizitoriulesteneregulamentarintocmitsineregularitatea nu a
fostremediata I ntermenul de 5 zile de catreprocuror, in
aceastasituatieneputaqndu-se stabiliobiectuljudecatii.
o JCP aexclustoateprobele administrate la urmarireapenala.
o Procurorulinsusisolicitaresitutireacauzei la Parchet.
Dispuneincepereajudecatii in toatecelaltecazuri.

Termenul de ataceste de 3 zile de la comunicare.

JCP devinejudecator de fond dupasolutionareacauzei.

Judecata :
Dispozitiigenerale :
Compunereacompletului de judecata
-

La JudecatorieTribsi CA judecata in prima instanta se realizeaza de unsgjud.


In cazulcontestatiilorimpotriva JCP JDL. 2 judecatori ( Trsi CA)
CA judecasiapeluri 2 judecatori
ICCJ are compunereacompletului de : 1,2,3,5,9,13,19,25 jud
o 1 judecator la ICCJ cererilesolutionate de JDL , JCP ,
contestatieimpotrivaincheierii JDL sau JCP de la CA siCurteaMilitara de
Apel, verificareaadmisibilitatiirecursului in casatie.
o 2 judecatori la ICCJ contestatieimpotrivaincheieriipronuntate de
JDL/JCP al ICCJ
o 3 judecatori judecareacauzelorpenale in prima instanta,
judecareaapelurilorimpotrivahotararilorpronuntate in prima instanta de
CA sau de CMA, cerere de stramutare, conflicte de competenta,
contestatiileimpotrivaincheierilorprin care se dispune de catre CA sau
CMA in legatura cu masurile de preventie in cursuljudecatii.
o 5 judecatori judecaapelurileimpotrivahotararilorpronuntate in prima
instanta de ICCJ, contestiileimpotrivaincheierilorprin care se dispune cu
privire la masurile de preventie in cursuljudecatii in prima instanta de
catre ICCJ.
o 9 judecatori

Regulilegenerale ale judecatii -aplicabilepentruorice grad de jurisdictie


Principiile :
-

Oralitatii sedintele de judecata se desfasoara cu consemnarea de


catregrefierul de sedintasimagistratulasisitentsi in al doilea rand ptmijloacele
de proba care presupundeclaratiilemoartorilor( consemnate in scris ) .
pentrupronuntareasideliberareahotarariisuntavute in vederesiaspectele care
nu suntconsemnate in scris. Producefectesichestiunilecare au fostdiscutate in
sedinta de judecatafarasa fie consemnate in scris.
Contrqadictioralitatea :reprezintapracticaceaobligatie a instantei de judecata
de a pue3 in discutiaparticipantilor la sedinta de
judecatatoateactelesimasurile din cursulacdestei faze a procesului penal.
Atrsgenulitatearelativa a hotarariiincalcareaprincipiului.
Nemijlocireaprespuneobligatiainst de judecata de aitnra in contact direct cu
actele, masurilesimijloacele de proba care
compunacestaactivitateprocesuala.

Publicitateasedintei de judecata sedintaeste ca regulapublica in sensul ca la


aceastaparticipaoricepersoana care doreste cu exceptiacelor ca nu au
implinitvarsta de 18 anisi a persoanelorinarmate. Existaexceptii de la
aceastaregulaimpartite in 2 categorii:
o Situatii in care legeaimpuneacesteexceptii :
Judecareainculpatilorminori, reglementareafiindcea din
proceduraspeciala 509 alin 2
Sedinteledesfasurate in camera de consiliu
o Situatiilasate la interpretareainstantei
Cand se aduceatingereunorinterese de stat, moralei,
demnitatiisauvietiiintime a persoanei, intereselorminorilorsau ale
justitiei. Instanta decide din oficiudeclarareasedintei ca
fiindnepublicasau la solicitareaprocurorului a partilorori a
persoaneivatamate.
La cerereamartoruluidacaacestademonstreaza ca
prindeclaratiasa, s-arputeaaduceatingeresigurantei, demnitatii,
sauvietiiintime a martoruluiinsusisau a unuimembru de familie al
acestuia.
Procurorul, persoanavatamatasaupartileconsidera ca saraduceatingere, s-arpune in
pericolconfidentialitateauneiinformatii.
In cazurile in care instanta decide cu privire la declarareanepublica
a sedintei ,sedintapoate fi declaratanepublicapttoatetermenele de
judecata, ptanumitetermene ale judecatiisaupentru o aprte din
activitatiledesfasurate la anumitetermene de judecata.
O altanoutate in cadrulpp publicitatii :informatiileclassificate pot fi
supusedeclasificarilorprindispozitiainstantei de judecatapentru a
putea fi folosite ca probe in procesul penal, declasificareapoatesa
fie totalasaupartiala, poatesa se operezeinclusiv cu
schimbareagraduluinivelului de clasificare