Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CATEDRA DE „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”

PROIECT DIDACTIC
LA CHIMIE

Prof.: Şterbeţ Daniela


gradul didactic Întîi,
profesor de chimie

Chişinău,2010

Proiect didactic la chimia organică pentru clasa a XII-a,


1
profil real

capitolul 2 Hidraţi de carbon (zaharide, glucide)


Lecţia nr.4 Clasificarea hidraţilor de carbon. Monozaharide – glucoza şi
fructoza – formula moleculară şi de structură (liniară)

Obiective O1 să coreleze cunoştinţele acumulate la biologie


operaţional obiectivele temei
e: (O) O2 să explice clasificarea hidraţilor de carbon în funcţie
Elevii vor fi de comportarea faţă de apă.
capabili ... O3 să aplice algoritmul de determinare a FM pe baza
produşilor de ardere
O4 să efectueze experimental reacţiile de identificare a
glucozei – reacţia cu reactiv Tollens şi Fehling.
O5 să deducă pe baza rezultatelor experimentale structura
glucozei.
O6 să modeleze formulele de structură ale glucozei şi
fructozei.
Sistemul M1 conversaţia
metodologic M2 explicaţia
(M) M3 rezolvare de probleme
M4 experimentul
M5 descoperirea dirijată
M6 modelarea
Mijloacele 1 proiectorul şi computerul
de 2 modele bilă-ax
învăţământ 3 reactivii chimici – Fehling, Tollens, soluţie de
glucoză, baie de apă, eprubete
4 fişe de activitate experimentală
Bibliografie 1 M. Botnaru, M. Roman - Chimie organică – manual
pentru clasa a a XI-a, ed. Lumina, Chişinău, 2004 pag.
164-168.
2 Chimie. Curriculum pentru învăţământ liceal.
Chişinău, Ed. Univers Pedagogic, 2006, pag 26.
3. Internet – www.didactic.ro, www.wikipedia.com
Data lecţiei S2

2
Desfăşurarea activităţii didactice
Cadrul Forma/
O Paşii acţionali Materiale timp
ERRE metoda
Evocare frontal/M1 Momente organizatorice. Se aduc la cunoştinţă rezultatele 5
evaluării iniţiale, se discută cu elevii cele mai frecvente greşeli min.
efectuate la testul scris în ora precedentă.

Realizarea frontal/M1 Se notează pe tablă titlul noii lecţii „Hidraţi de carbon – proiector, 3
sensului glucide, zaharide”. computer, min.
O1 Se solicită elevilor să-şi amintească ce noţiuni au întâlnit în slide 2
O2 studiul biologie referitor la această clasă de compuşi.
O3 Se prezintă elevilor slide-ul cu exemple de hidraţi de carbon.
O4 frontal/M2 Se solicită explicarea noţiunii de „hidrat” făcând corelaţia cu 3
O5 cristalohidraţi. min.
Se explică etimologia termenilor din temă. slide 3
Se prezintă cele mai importante substanţe din clasa menţionată
şi rolul lor primordial. slide 4
Se prezintă clasificarea zaharidelor în baza schemei. slide 5
individual/ Se propune elevilor rezolvarea unei probleme de determinare a
M3 formulei moleculare a unui compus organic pe baza produşilor 5-7
de ardere. slide 6 min.
frontal/M2 Pentru formula moleculară obţinută la rezolvarea problemei se
solicită identificarea grupelor funcţionale posibile. slide 7
în grup/M4, Se propune efectuarea a trei experimente în paralel pe grupe de reactivi,
M5 elevi, care să studieze comportarea glucozei faţă de reactivii de eprubete
identificare a grupelor funcţionale OH şi CHO. slide 8-10

3
Se lucrează în baza fişelor experimentale proiectate şi a fişelor
de lucru în grup. 10-12
frontal/M2 Fiecare grup prezintă rezultatele experimentelor lor. Se min.
formulează concluziile cu privire la grupele funcţionale
prezente în glucoză. slide 11-
Profesorul proiectează diferitele formulele de structură propuse 13
în timp şi se insistă pe forma liniară – conform cerinţelor 5
curriculare. min.
O6 reflecţie individual/ Profesorul solicită elevilor modelare unei forme de structură 5
M6 pentru fructoză, informând elevii că deşi este un izomer al min.
glucozei nu poate fi oxidat cu reactivii Fehling şi Tollens. slide 14
se prezintă diferitele tipuri de formule de structură pentru
fructoză.
O2 - Extensie individual/ Autoevaluarea activităţii. slide 15 5
O6 M3 , M6 Se indică tema pentru acasă: min.
• De studiat răspândirea, obţinerea şi proprietăţile fizice ale
glucozei şi fructozei – manual pag. 164 -168.
• De scris ecuaţiile reacţiilor ce au stat la baza stabilirii
formulelor de structură pentru glucoză şi fructoză.
• Ex. 1,2,4 pag. 168 din manual

4
ANEXA 1

La arderea a 27 g dintr-o substanţă organică s-au degajat 20,16 g dioxid de


carbon şi 16,2 g apă. Ştiind că masa moleculară relativă a substanţei este 180,
determinaţi formula moleculară a acesteia.

ANEXA 2

Fişă experimentală – grupul 1


Reacţia caracteristică pentru polialcooli.

• Reactivi şi ustensile: reactiv Fehling, soluţie de glucoză 10%, eprubetă


• Mod de lucru: Amestecă într-o eprubetă curată volume egale de reactiv
Fehling şi soluţia de glucoză.
• Observaţii:

• Concluzie:

Fişă experimentală – grupul 2


Reacţia caracteristică pentru grupa aldehidică

• Reactivi şi ustensile: reactiv Fehling, soluţie de glucoză 10%, eprubetă


• Mod de lucru: Amestecă într-o eprubetă curată volume egale de reactiv
Fehling şi soluţia de glucozăşi se încălzeşte pe baie de apă.
• Observaţii:

• Concluzie:

Fişă experimentală – grupul 3

Obţinerea oglinzii de argint


• Reactivi şi ustensile : reactiv Tollens, soluţie de glucoză 10%
• Modul de lucru : Amestecă într-o eprubetă volume egale de reactiv
Tollens şi soluţie de glucoză. Încălzeşte apoi pe baie de apă, rotind
continuu eprubeta.
• Observaţii:

• Concluzii:

5
6

S-ar putea să vă placă și