Sunteți pe pagina 1din 17

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

serviciile de sprijin educațional

dr. Luciana Frumos

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ serviciile de sprijin educa țional dr. Luciana Frumos

Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Învăţământul special şi special integrat sunt parte componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

Învăţământul special şi special integrat reprezintă o formă de instruire

şcolară diferenţiată, adaptată precum şi o formă de asistenţă

educaţională, socială şi medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

educaţională, socială şi medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

Cadrul legislativ

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare

Ordin nr. 5555 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

Ordin nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a învăţământului special şi special integrat

Ordin nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

Ordin nr. 6552 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi

a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

Ordin nr. 5036 din 25 august 2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale

integraţi în învăţământul de masă

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

Organizarea activităţii învăţământului special integrat

ORDIN nr. 5573/7 oct. 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

învăţământului special şi special integrat

Art. 52

Integrarea şcolară individuală a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES în grupe/clase obişnuite de îvăţământ se realizează planificat şi gradual, având asigurate servicii de sprijin şi asistenţă educaţională

psihopedagogică corespunzătoare.

Art. 53

(1)„Grupa/clasa integratoare” se constituie pentru integrarea a 2-4 elevi cu deficienţe/dizabilităţi într-o grupă/clasă din învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial din învăţământul de masă.

(2)Efectivul grupei/clasei integratoare este redus faţă de media efectivelor obişnuite, de regulă cu câte 2-

3 copii/elevi pentru fiecare copil cu CES. Art. 54

(1)Copiii, elevii şi tinerii cu CES, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin/itinerante.

în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin/itinerante.

Drepturile copiilor cu CES care beneficiază de servicii de sprijin educațional

ORDIN 5574 din 7.10.2011 (actualizat la 8.09.2015) pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă

ART. 25 Pentru asigurarea egalităţii de şanse, toţi elevii cu CES care participă la evaluările prevăzute de

art. 74 din Legea nr. 1/2011 şi la examenele/concursurile locale şi naţionale beneficiază de adaptarea

condiţiilor de desfăşurare a acestora, pe baza recomandărilor formulate în certificatul de orientare şcolară şi profesională.

ART. 26 (1) Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, beneficiază de

asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES

protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii

Posibile facilităţi pentru cadrele didactice

ORDIN 5574 din 7.10.2011 (actualizat la 8.09.2015) pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă

Art. 21 În grupele/clasele în care sunt integraţi copii/elevi cu CES care beneficiază de servicii educaţionale de sprijin efectivele se diminuează cu 2 copii/elevi pentru fiecare copil/elev integrat. Art. 22 Cadrele didactice din unităţile de învăţământ integratoare beneficiază de cursuri de formare în

domeniul educaţiei incluzive, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 23

(1)Cadrelor didactice care lucrează cu copii/elevi cu CES integraţi în unităţi de învăţământ de masă li se vor acorda în fişele de evaluare cel puţin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu mai mult

de 10 puncte. De punctajul acordat beneficiază şi profesorul itinerant şi de sprijin.

(2)Se recomandă inspectoratelor şcolare ca la întocmirea grilei cu punctajele prevăzute pentru obţinerea gradaţiei de merit şi a distincţiilor, să stabilească pentru cadrele didactice din învăţământul de masă care integrează copii/elevi cu CES un punctaj echivalent cu cel acordat pentru obţinerea unor

performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile şi olimpiadele şcolare.

acordat pentru obţinerea unor performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile şi olimpiadele şcolare .

Categorii de elevi care beneficiază de servicii educaţionale de sprijin

Elevi cu CERTIFICAT DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE

Elevi cu DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, DE DEZVOLTARE SAU DE ADAPTARE ŞCOLARĂ care se găsesc la un moment dat în situație de eșec școlar sau în risc de abandon școlar și beneficiază de servicii de educație remedială / consiliere psihopedagogică din partea cadrelor didactice de la clasă / a

consilierului școlar / a profesorului logoped.

În funcţie de evoluţia elevului, cadrele didactice pot recomanda evaluarea de către comisia din cadrul CJRAE în vederea asigurării unui profesor itinerant / de sprijin.

pot recomanda evaluarea de către comisia din cadrul CJRAE în vederea asigurării unui profesor itinerant /

Categorii de elevi care beneficiază de

servicii educaţionale de sprijin

Toţi elevii care au fost orientaţi şcolar către serviciile educaţionale de

sprijin beneficiază de suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant.

Elevul cu CES integrat va fi monitorizat şi evaluat periodic de către comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ

special la care este încadrat profesorul itinerant şi de sprijin, care oferă

serviciile de sprijin.

de învăţământ special la care este încadrat profesorul itinerant şi de sprijin, care oferă serviciile de

Asistenţa psihoeducaţională şi orientarea şcolară a elevilor cu CES

C.J.R.A.E.
C.J.R.A.E.
ȘCOALA SPECIALĂ
ȘCOALA SPECIALĂ
COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Eliberează certificatul de orientare şcolară şi profesională
COMISIA DE ORIENTARE
ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Eliberează certificatul de
orientare şcolară şi profesională
COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ Evaluează, diagnostichează şi urmăreşte evoluţia şcolară a elevilor cu
COMISIA INTERNĂ DE
EVALUARE CONTINUĂ
Evaluează, diagnostichează şi
urmăreşte evoluţia şcolară
a elevilor cu CES
Orientează elevii către ŞCOALA DE MASĂ sau către ȘCOALA ȘCOALA Propune reorientarea elevilor ŞCOALA SPECIALĂ
Orientează elevii către
ŞCOALA DE MASĂ sau către
ȘCOALA
ȘCOALA
Propune reorientarea elevilor
ŞCOALA SPECIALĂ
SPECIALĂ
DE MASĂ
Asigură servicii de asistenţă
psihoeducaţională copiilor/
elevilor/tinerilor cu CES
Elevi
Reorientează elevii
din ŞCOALA DE MASĂ
către ŞCOALA SPECIALĂ
sau invers
cu C.E.S.
Elevi cu deficiente /
dizabilităţi
Echipa
interdisciplinară
de specialiști
SPECIALĂ sau invers cu C.E.S. Elevi cu deficiente / dizabilităţi Echipa interdisciplinară de specialiști

Atribuţiile CJRAE în domeniul educaţiei integrate

evaluează şi orientează şcolar şi profesional, în colaborare cu specialiştii din unităţile şcolare, toţi copiii/elevii cu CES;

emite certificatul de orientare şcolară şi profesională; identifică unităţile de învăţământ de masă de pe raza judeţuli care asigură cele mai bune condiţii de dezvoltare psihoindividuală în funcţie de tipul şi gradul deficienţei;

oferă consultanţă de specialitate tuturor unităţilor de învăţământ în vederea îndeplinirii condiţiilor optime pentru

asigurarea serviciilor educaţionale de sprijin; oferă consultanţă de specialitate pentru părinţi şi elevi;

organizează echipe multidisciplinare pentru depistarea tuturor copiilor/elevilor cu CES şi pentru aplicarea planurilor de servicii individualizate;

identifică, în colaborare cu specialiştii unităţilor şcolare, copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, dezvoltare sau de

adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în situaţie de eşec şcolar ori în risc de abandon şcolar şi organizează

echipe multidisciplinare care să asigure servicii de educaţie remedială, consiliere psihopedagogică în funcţie de nevoile pe termen lung sau scurt ale acestora.

asigură servicii de orientare a formării continue prin parteneriate cu instituţii abilitate;

organizează întâlniri de lucru, simpozioane etc. în vederea diseminării exemplelor de bune practici în domeniul educaţiei incluzive;

de lucru, simpozioane etc. în vederea diseminării exemplelor de bune practici în domeniul educaţiei incluzive ;

Atribuţiile profesorului itinerant / de sprijin

colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ special în vederea preluării informaţiilor privind

evaluarea şi planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES integrat;

colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris elevul în vederea realizării unei integrări

şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat; elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;

realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;

monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate

evaluează în parteneriat cu cadrele didactice dela clasă rezultatele aplicării acestora; realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu CES;

participă la activităţile de predare-învăţare, la activităţile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de

observator, consultant, coparticipant; desfăşoară la cabinet activităţi de stimulare cognitivă individuală sau în grup; realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat în funcţie de rezultatele obţinute; consiliază părinţii/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia;

poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia din cadrul CJRAE a tuturor acelor copii care au dificultăţi de

învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.

a tuturor acelor copii care au dificultăţi de învăţare şi nu beneficiază de servicii educaţionale de

PAŞI

EDUCAŢIONAL PENTRU ELEVII CU C.E.S.

DE

ACCESARE

A SERVICIILOR DE SPRIJIN

Depistarea copilului

Evaluarea globală

Obținerea certificatului OSP

Acordarea serviciilor de sprijin educaţional de către ISJ

Evaluarea globală • Ob ținerea certificatului OSP • Acordarea serviciilor de sprijin educaţional de către ISJ

Etape ale organizării și asigurării serviciilor de sprijin

Identificarea în clase / grupe a copiilor cu CES în vederea evaluării inițiale

Evaluarea in echipă interdisciplinară

Recomandarea serviciilor de sprijin educațional

Înaintarea dosarelor către SEOSP din cadrul CJRAE de către familiile copiilor cu CES

Întocmirea listei cu elevii care vor putea beneficia de servicii de sprijin

Realizarea adaptării curriculare pentru copiii care au această recomandare de la SEOSP

Realizarea și punerea în aplicare a planurilor de intervenție personalizate în echipă

interdisciplinară

Realizarea fișelor de evaluare continuă în CIEC a Școlii Speciale

Realizarea activităților de sprijin educațional

fișelor de evaluare continuă în CIEC a Școlii Speciale • Realizarea activităților de sprijin educațional

Ce trebuie să conțină un dosar pentru

obținerea certificatului OȘP

cererea părintelui / tutorelui legal adresată COSP

copie acte de identitate părinţi/ tutore legal

(copie sentinţă divorţ - dacă este cazul);

copie acte de identitate copil (certificat de naştere/C.I.);

scrisoare medicală de la medicul specialist;

fişă medicală sintetică eliberată de medicul de familie;

- ancheta socială (tip) – eliberată de Serviciul

de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei

localităţii;

fişă caracterizare psihopedagogică eliberată

de unitatea de învăţământ;

fişă privind traseul educaţional eliberată de unitatea de învăţământ;

fişă de evaluare complexă

foaie matricolă (copie xerox)

ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

Adeverință de elev

xerox) • ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul). • Adeverință de elev

Servicii de sprijin educațional

Adaptare curriculară

Metode diferențiate de lucru și adaptarea cerințelor la clasă

Activităţi de învăţare individualizată

Profesor de sprijin sprijin individual, monitorizare

Activităţi terapeutic – recuperatorii individualizate / de grup)

Terapie logopedică

Consiliere

Servicii de consiliere a cadrelor didactice ( consultanţă metodică, psihopedagogică etc.)

Servicii pentru părinţi ( consiliere părinţi, iniţiere în problematica CES).

metodică, psihopedagogică etc .) • Servicii pentru părinţi ( consiliere părinţi, iniţiere în problematica CES).

Ce trebuie să conțină dosarul copilului cu CES

care beneficiază de sprijin educațional

Cererea părintelui

Copie certificat persoană cu handicap (dacă este cazul);

Copie Certificat OŞP (dacă este cazul)

Scrisoare medicală (dacă este cazul)

Documente personale ( copii ale C.N. / C.I., B.I./ C.I. părinţi );

Fişa de caracterizare psihopedagogică

Recomandarea comisiei interdisciplinare;

Acordul părintelui / reprezentantului legal

Probe de evaluare iniţială, semestrială şi finală;

Grile de evaluare curriculară iniţială, semestrială şi finală;

Programe şcolare adaptate avizate;

Fişele de monitorizare a progresului;

Programul de intervenţie personalizat

Copie a fişei de evaluare continuă

Fişe de monitorizare (unde este cazul)

de intervenţie personalizat • Copie a fişei de evaluare continuă • Fişe de monitorizare (unde este

Temă pentru portofoliu:

Completați fișa de caracterizare

psihopedagogică pentru un copil cu CES.

Temă pentru portofoliu: Completați fișa de caracterizare psihopedagogică pentru un copil cu CES.