Sunteți pe pagina 1din 6

EVALUAREA CALITĂŢII ŞI COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR

Lucrarea practică - 1

Sunt avute în vedere două aspecte distincte. primul este evaluarea cât mai obiectivă a calităţii
şi competivităţii produselor cu ajutorul nivelului tehnic.
Ca definiţie, prin nivel tehnic al produsului înţelegem, un indicator sintetic care ţine seama de
ansamblul caracteristicilor, fiind calculat ca o expresie globală a acestor caracteristici prin
comparaţie cu cele similare ale altor produse.
Prin studiul nivelului tehnic înţelegem un proces de cercetare a unor direcţii de perfecţionare
a calităţii produsului, prin care se urmăreşte efectul pe care îl are modificarea uneia sau unora
dintre caracteristici. Studiul poate fi făcut:
- privind dinamica, impusă de evoluţia caracteristicilor altor produse şi a cerinţelor de pe
piaţă;
- privind componenţa produsului: efectul utilizării unor subansambluri, componente, repere
materii prime, cu anumite caracteristici.

Indicatorii cu ajutorul cărora operăm sunt:


Nivelul tehnic absolut al unui produs j (Ntaj), se calculează cu o expresie de forma:
γ ij γ ij
 kij   kil 
Ntaj  a      ; unde:
iS 1  kil  I S 2  kij 

a este o constantă de departajare (a=1.000);


kij - valorile caracteristicii i ale produsului j;
kil - valorile caracteristicilor i ale produsului de referinţă l;
S1 - submulţimea caracteristicilor a căror valori este indicat să fie cât mai mari, pentru
aprecierea favorabilă a produsului;
S2 - submulţimea caracteristicilor a căror valori este indicat să fie cât mai mici, pentru
aprecierea favorabilă a produsului;
γij - ponderea de influenţă a caracteristicii i a produsului j, asupra nivelului tehnic.

Nivelul tehnic relativ, se calculează cu relaţia:


N taj
N tr  100
max N taj
Nivelul tehnic real, definit similar, dar cu valorile kij care sunt cele reale, într-un anumit
moment, sau regim de funcţionare.

Se va calcula şi studia nivelul tehnic al unui vagon de tip acoperit, cu patru osii.
Calcul şi Acesta se compară cu alt vagon de marfă, dar descoperit şi cu două osii.
studiu În general, se determină nivelul tehnic pentru produse comparabile (din aceeaşi
de nivel categorie, cu aceeaşi soluţie constructivă etc.).
tehnic În aplicaţia de faţă s-a dorit extinderea la o comparaţie mai dificilă, mai greu de
pentru un
făcut cu metodele tradiţionale.
vagon de
marfă

Etapa 1 Definirea mulţimii caracteristicilor produselor


1) Caracteristici tehnico-funcţionale:
- dimensiuni: cote de gabarit: lungimea vagonului între feţele tampoanelor ( lt );
lungimea utilă ( lu ); lăţimea utilă ( bu ); înălţimea utilă ( hu ); suprafaţa utilă ( Su );

1
volumul util ( Vu ); înălţimea podelei de la şină ( h0 ); deschiderea uşilor ( du );
- de exploatare: greutatea proprie ( T ); sarcina utilă ( Gu ); viteza maximă de
circulaţie ( vmax );
- de construcţie: numărul de osii ( n );
- disponibilitatea: durata între reparaţiile capitale ( tr );
2) Economice: preţ ( p );
Caracteristicile ce aparţin lui S1: lu ; bu ; hu ; Su ; Vu ; du ; Gu ; vmax ; tr ;
Caracteristicile ce aparţin lui S2: lt ; h0 ; T ; n ; p .

Etapa 2 Determinarea coeficienţilor de importanţă a caracteristicilor asupra nivelului tehnic


absolut
Calculele se vor face prin utilizarea procentului de comparare reciprocă a două câte două
caracteristici: metodologia STEM.
Pentru determinarea tabelului 3.2. (aij), caracteristicile au fost grupate pe 4 grade (grupe) de
importanţă.
Tabelul 3.1.
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
p, tr T, Gu, vmax lu, bu, hu, Su, du, n, Vu lt, ho

Observaţie: în cele 4 grupe de importanţă avem:


- elemente din aceeaşi grupă cu aceeaşi importanţă (reciprocă);
- elementele dintr-o grupă sunt mai puţin importante decât cele dintr-o grupă
anterioară.

1 ki ≈ kj caracteristică la fel de importantă;


Termenii matricii (aij) = 2 ki > kj caracteristica ki este mai importantă decât kj;
4 ki >> kj caracteristica ki este mult mai importantă decât kj;
0 în celelalte cazuri (caracteristică faţă de sine însăşi).
Tabelul 3.2.
lu lt bu hu Su Vu h0 du T Gu vmax n tr p Σ γi
lu 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
lt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0043
bu 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
hu 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
Su 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
Vu 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
h0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0043
du 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 10 0,0434
T 2 4 2 2 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 24 0,1043
Gu 2 4 2 2 2 2 4 2 1 0 1 2 0 0 24 0,1043
vmax 2 4 2 2 2 2 4 2 1 1 0 2 0 0 24 0,1043
n 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 0,0434
tr 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 0 1 43 0,1869
p 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 1 0 43 0,1869
∑=230

2
a ij

Ponderile de influenţă γi se calculează cu relaţia: γ i  i


;
a i j
ij

10 1
Exemplu: γ1   0.0434 ; γ2   0.0043
230 230

Etapa 3 Prezentarea principalelor caracteristici ale vagoanelor supuse studiului


Se notează : vagonul 1 – de referinţă, pe 2 osii;
vagonul 2 – pe 4 osii, acoperit.
Faţă de vagonul de referinţă 1 (cu aparat de rulare: 2 osii montate cu diametrul la cercul de
rulare de 1000 mm, cutii de unsoare cu rulmenţi Φ120x240x80mm şi suspensia în arcuri foi: 8 foi;
6,3 mm/t flexibilitate); la vagonul 2 (vagon pe 4 osii - 2 boghiuri) s-au folosit boghiuri ORE ce
permit viteze de până la 90 km/h, osii montate cu diametrul de rulare Φ920 mm, suspensie primară
cu arcuri în foi. Acest lucru a permis mărirea vitezei maxime de circulaţie şi bineînţeles a sarcinii
utile. Valorile caracteristicilor sunt trecute în tabelul 3.3..
Tabelul 3.3.
Nr. Denumirea Unitatea de Vagonul 1 Vagonul 2
Simbol Submulțimea
crt. caracteristicii măsură Referință
1 Lungimea utilă lu mm 8752 15202 S1
Lungimea între
2
feţele tampoanelor
lt mm 10000 17020 S2
3 Lăţimea utilă bu mm 2760 2652 S1
4 Înălţimea utilă hu mm 1500 2400 S1
5 Suprafaţa utilă Su m 2
24 40 S1
6 Volumul util Vu m 3
36 96 S1
Înălţimea podelei
7
de la şină
h0 mm 1240 1500 S2
8 Deschiderea uşilor du mm 1800 2500 S1
9 Greutatea proprie T t 11 20 S2
10 Sarcina utilă Gu t 29 60 S1
Viteza maximă de
11
circulaţie
vmax km/h 80 90 S1
12 Numărul de osii n buc 2 4 S2
Durata între
13
reparaţii capitale
tr ani 1,5 1,5 S1
14 Preţul p U.B. 100 200 S2
Etapa 4 Stabilirea nivelului tehnic absolut şi a nivelului tehnic relativ
Nivelul tehnic absolut al produsului 2 se calculează cu relaţia:
N ta  1000•
2

 15202 
0 , 0434
 2652 
0 , 0434
 2400 
0 , 0434
 40 
0 , 0434
 96 
0 , 0434
 2500 
0 , 0434
 60 
0 ,1043
 90 
0 ,1043
 1,5 
0 ,1869

 8752                  
   2760   1500   24   36   1800   29   80   1,5  
 10000 
0.0043
 1240 
0 , 0043
 11 
0 ,1043
2
0 , 0434
 100 
0 ,1869

             984
 17020   1500   20  4  200  

984
Nivelul tehnic relativ al produsului 2 se calculează cu relaţia: N tr  2
 100  98,4%
1000

3
Etapa 5 Studiu de nivel tehnic
Vom vedea în continuare, efectul modificării nivelului tehnic al aceluiaşi vagon (aceeaşi
structură), dar dotat cu boghiuri Y25, care permit viteze maxime de circulaţie de 120 km/h. Vagonul
de marfă pe 4 osii, căruia i-a fost calculat nivelul tehnic, era dotat cu boghiuri ORE fabricate la
Arad.
Se face precizarea că acestea au fost importate. S-au adus următoarele îmbunătăţiri ale
caracteristicilor vagonului:
- s-a micşorat greutatea proprie: T = 19 tone;
- a crescut viteza vmax = 120 km/h;
- s-a mărit durata între reparaţii la 2 ani;
- s-a redus înălţimea podelei de la şină ho =1400 mm;
- a crescut preţul la 230 u.b.
0,1043 0,1869 0,0043 0,1043 0,1869
 120   2   1240   11   100 
N*ta 2  1000 1,2147             1080
 80   1,5   1400   19   230 
Observaţie: Coeficientul K=1,2147 este produsul rapoartelor
γ ij γ ij
 k ij  k 

k 
   il  ;
k 
 il  jS1  ij  jS 2

pentru caracteristicile care au rămas neschimbate.

1080
Nivelul tehnic relativ al produsului 2 devine: N*tr  2
100  108%
1000

Concluzie

Evienţiem că determinarea calităţii s-a făcut în mod foarte obiectiv, pe baza valorilor
caracteristicilor produselor şi importanţa lor.
Faţă de vagonul de referinţă, nivelul tehnic al vagonului 2, în prima variantă, era inferior cu:
100 – 98,4 = 1,6 % ;
iar cel al aceluiaşi vagon 2, dar în varianta a 2-a a crescut cu:
108 – 100 = 8 %
Achiziţionarea de către o administraţie de cale ferată a tipului 2, al vagonului pe 4 osii (având în
dotare şi celelalte tipuri de vagoane: vagon de marfă descoperit pe 2 osii, sau cel pe 4 osii, dar în
varianta 1), aduce cu sine anumite avantaje şi dezavantaje :
Avantaje: - fiabilitate mai mare, dar cu un preţ mai ridicat, care atrage cu sine însă şi
modificarea graficului de reparaţii pe secţii.
Dezavantaje: - la SNCFR nu există încă, îndeosebi la vagoanele de marfă, cale pentru viteze
mai mari de 120km/h, ca atare, în prezent, această caracteristică devine un factor
minor.

Se va calcula nivelul tehnic al telefonului mobil Apple iPhone 6. Acesta se compară cu


Calcul alt telefonul mobil Samsung Galaxy S5. Caracteristicile celor două modele de telefoane
de nivel sunt prezentate în tabelul alăturat.
tehnic
pentru un

4
telefon mobil

Modelul Apple iPhone 6 Samsung Galaxy S5

Fotografii telefoane

Caracteristici fizice
Lungime 138.1 mm 142 mm
Lățime 57 mm 72.5 mm
Grosime 6.9 mm 8.1 mm
Greutate 129 g 145 g
Ecran
Mărime 4.7 inci 5.1 inci
Rată de contrast 3.838:1 3.549:1
Memorie
Memorie interna 64 GB 32 GB
Procesor iOS 8 Android OS 5.0
Transfer de date
Transfer date 3G 150 Mbs 150 Mbs
Bluetooth 4.0 4.0
Camera
Camera 8 MP 16 MP
Video 1080p 1080p
Acumulator
În așteptare 2G 250 h 390 h
În așteptare 3G 250 h 390 h
Convorbire 2G 14 h 21 h
Convorbire 3G 14 h 21 h
Sunet
Calitatea audio 94 dB 96.3 dB
Difuzor voce 66 dB 66 dB
Difuzor zgomot 65 dB 66 dB
Difuzor sunet 72 dB 75 dB
SAR 0,98 (W/kg ) 0,56 (W/kg )
Preț 3.249 Lei 2.200 Lei

Se va studia efectul schimbărilor aduse telefonului mobil Apple iPhone 6 prin realizarea
Studiu unui model îmbunătăți și anume Apple iPhone 6 Plus, care aduce modificarea unor
de nivel caracteristici (a se vedea tabelul alăturat).
tehnic
pentru un
telefon mobil

5
Modelul Apple iPhone 6 Apple iPhone 6 Plus

Fotografii telefoane

Caracteristici fizice
Greutate 129 g 172 g
Memorie
Memorie interna 64 GB 64 GB
Ecran
Rată de contrast 3.838:1 3.023:1
Procesor iOS 8 iOS 8
Transfer de date
Transfer date 3G 150 Mbs 150 Mbs
Bluetooth 4.0 4.0
Camera
Camera 8 MP 8 MP
Video 1080p 1080p
Acumulator
În așteptare 2G 250 h 384 h
În așteptare 3G 250 h 384 h
Convorbire 3G 14 h 24 h
Sunet
Calitatea audio 94 dB 94 dB
Difuzor zgomot 65 dB 65 dB
Difuzor sunet 72 dB 67 dB
SAR 0,98 (W/kg ) 0,99 (W/kg )
Preț 3.249 Lei 4.198 Lei

Alegeți un produs pe care îl folosiți în mod constant și veniți cu o propunere viabilă de


îmbunătățire. De ce este nevoie de această îmbunătățire? Cum ați ajuns la această idee de
îmbunătățire? Credeți ca ideea dvs. este împărtășită și de alte persoane? Cine și de ce ar fi
Propunere de interesat de această îmbunătățire? Ce modificări tehnico-economice ale produsului actual ar
îmbunătățire
produs
implica îmbunătățirea? Ați putea chiar dvs. să puneți ideea în practică? Ce vă oprește?