Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare


MODULUL V: Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.
TEMA LECŢIEI: Puterea anturajului
DURATA: 50 minute
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-Identificarea caracteristicilor relaţiilor sociale, din perspectiva calităţii acestora.
O2-Analizarea relaţiei dintre stilul de viaţǎ şi alegerea carierei

STRATEGIA DIDACTICĂ:
RESURSE PROCEDURALE
- metode şi procedee: conversaţia,explicaţia, aprobarea, dezaprobarea, exemplul, argumentul, contraargumentul, jocul de rol
-forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe
RESURSE MATERIALE :cărţile din bibliografie, tabla, creta, caietul de notiţe pentru dirigenţie, fişe de lucru, poss-
ituri, coli albe, markere
BIBLIOGRAFIE:
Manualul de educaţie pentru viaţa de familie -Fundaţia « Tineri pentru Tineri »,2001
Educaţia în familie - Repere şi practici actuale, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei ,coordonatori Mihaela Ionescu şi Elisabeta
Negreanu
Grupurile de adolescenţi, Adrian Neculau, Editura Didactică şi Pedagogică
Aspiraţii şi atitudini în adolescenţă, Ion Dumitrescu, Nicolae Andrei, Editura Albatros
Scenariul didactic

Nr. ETAPELE Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ


Crt LECŢIEI Op.
1
timp ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI FORME RESURSE
PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE DE MATERIA
ORGANIZ LE
ARE
1. Moment -Se consemnează absenţele. - Răspund la întrebări. conversaţia Frontală,
organizatoric -Se verifică existenţa individuală
(2 min) resurselor materiale. şi pe
Exerciţiu de -Elevii îşi scriu numele pe echipe( cole
spargere a post-it şi o calitate importantă gii de
gheţii(5 min) a personalităţii lor bancă)
2. Motivarea “Cine umblă cu înţelepţii se -Elevii citesc cu atenţie
elevilor: face înţelept, dar cui îi place textele scrise pe tablă şi conversaţia frontală planşa
- sensibiliza- să se însoţească cu nebunii o încearcă o posibilă
rea elevilor duce rău” caracterizare a noţiunii
- captarea “Anturajul te face hoţ, de anturaj
atenţiei anturajul te face cinstit”
(3 minute) “Tovărăşiile rele strică
obiceiurile bune”
“Spune-mi cu cine te
împrieteneşti,
ca să-ţi spun cine eşti”
3. Comunicarea O1 -Identificarea rolului pe care -Elevii ascultă cu Expunerea, activitate
obiectivelor îl are anturajul în decizia de a atenţie şi notează tema explicaţia individuală
lecţiei adopta comportamente de în caiete sau desenează, şi cu un
(2 minute) risc ilustrând ideile şi astfel coleg
4. Desfăşurarea O1 - Se împarte clasa în două -Elevii se împart în frontală
dezbaterii echipe două grupe
(20 minute) Se alege un elev care va juca Jocul de rol
rolul unui tânăr care se află în
situaţia de a decide dacă
acceptă să fumeze sau nu. pe grupe
-După ce elevul iese din clasă
2
se prezintă şi celorlalţi
situaţia şi se cere unui grup
să-şi desemneze 3
reprezentanţi care vor trebui
să-şi folosească puterea de -Trec în cele două Conversaţia
convingere pentru a-l coloane argumentele Argumentul
determina pe prietenul lor să pro şi contra Contraargume
fumeze. ntul
-Celălalt grup va desemna 3 - Exemplifică şi exemplificare
reprezentanţi nefumători care motivează a frontal
îşi vor folosi forţa de
convingere pentru a-l
determina să nu fumeze. frontal plansa
-Se împarte tabla în două
coloane .
-Care listă este mai -Sunt stimulaţi să se argumentaţia
cuprinzătoare şi mai exprime până unde ar
convingătoare? trebui să meargă
-Cum credeţi că s-a simţit presiunea anturajului
colegul vostru pus în situaţia
de a face faţă presiunii
grupului? frontal
-Se identifică împreună cu conversaţia
elevii rolul anturajului în
luarea deciziilor
-Se dau exemple de mai - Comentează pe baza exemplul individual
multe posibilităţi de a face unui exemplu concret
faţă presiunii grupului din viaţa de elev.
-Li se cere elevilor un -Motivează de ce au aprobarea frontal
exemplu recent din viaţa lor fost/ de ce nu au fost dezaprobarea
când au fost supuşi presiunii influenţaţi de anturaj
anturajului. activitate Fişe de
3
O1 -Care sunt factorii care te -Notează pe două conversaţia frontală şi lucru
determină să spui “NU” şi coloane aceşti factori individuală
când cedezi presiunii
grupului?
-Li se cere elevilor să -Completează fişele
completeze nişte fişe cu
propriile păreri despre
argumentele colegilor pentru
a nu ceda presiunii
anturajului
5. Obţinerea -Se pune in evidentă cât este -Comentează rolul conversaţia frontală
performanţei de important să spui NU anturajului în viaţa lor
(10 minute) -Dau exemple de exemplul individuală
influenţe pozitive ale
anturajului
7. Concluzii O2 -Credeţi că atunci când veţi -Comentează pe conversaţia frontală
(5 minute) mai fi puşi în faţa unei astfel această tema
Fixarea de situaţii veţi putea să
noţiunilor spuneţi NU?
8. Evaluare O2 -Analizează dacă în urma -Completează o fişă de individuală Fişe
(3 minute) acestei activităţi didactice, evaluare Post-it
elevii au învăţat să-şi aleagă -Citesc două strofe din
anturajul “Dacă” şi “Antidacă”
-Scrieţi un adjectiv care să
descrie ora de dirigenţie de
azi (post-it)

S-ar putea să vă placă și