Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Proiectarea si managementul programelor educationale

Analiză comparată a unui fragment din legile din anul 1995 si 2011

NUMELE:

PRENUMELE:

SPECIALIZAREA: EFS

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

LOCALITATEA: Cluj - Napoca

~ 2018 ~
`` Nimeni nu poate avea succes dacă nu iubeşte munca!`` David Sarnoff

Înainte de orice, vreau să remarc nişte diferenţe între cele două legi din s i m p l a
lectură a titlului lor. Învăţământul şi educaţia pot fi considerate
sinonime, dar pentru mine sunt doar sinonime parţial. Legea învăţământului pare să
reglementeze un proces, condiţiile în care se realizează transferul de cunoştinţe, de cultura
dinspre reprezentanţii sistemului, în speţă profesorii, spre elevi.! Un transfer unidirecţional,
fără feed-back consistent, fără interes p e n t r u m ă s u r a r e a i n t e l i g e n t e i a u n o r
i n d i c a t o r i d e p e r f o r m a n ţ ă ş i f a r a urmarirea interesului, nevoilor şi dorinţelor
învăţaţilor. În schimb termenul d e e d u c a ţ i e î m i e v o c ă , u n d i a l o g , o
m i ş c a r e b i d i r e c ţ i o n a l ă , susţinută de un feed- back puternic şi având cel puţin două
obiective majore) elevi foarte bine pregătiţi, gata să facă faţă provocărilor vieţuirii, dotaţi cu
spirit critic şi urmărind şi stimulând, în acelaşi timp, interesele lor de studio şi dezvoltarea
în folosul societăţii, naţiunii care înaintează, investeşte i n s i s t e m u l d e
e d u c a ţ i e a u n o r r e s u r s e u m a n e p e u n t e r m e n p e c a r e nu-l validez, dar
îl folosesc datorită largei sale utilizări şi acceptări, aş prefera să vorbesc de capital uman
valoroase, pregătite să înveţe continuu şi s ă a d a u g e v a l o a r e g r u p u r i l o r ş i
sistemelor în care se vor integra.

Legea nr. 84 din 24 iulie 1995 – Legea învăţământului


Art. 6
Învăţământul obligatoriu este de 9 clase.
Frecventarea obligatorie a învăţământului de 9 clase, forma de zi, încetează la vârsta
de 17 ani.
Legea învăţământului preuniversitar – Proiect de lege
Art. 6
(1) Învăţământul obligatoriu în România cuprinde învăţământ preşcolar, primar şi
secundar inferior. Frecventarea obligatorie la formă de zi a învăţământului preuniversitar
încetează la vârsta de 18 ani.
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale
Art. 6
(1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform
legislaţiei în vigoare.
(2) Regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ se
stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Conţinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului,
iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Cercetând articolul 6 al legii nr 84 din 24 iulie 1995, în cadrul căruia se poate urmări
ca învăţământul este obligatoriu până la clasa a noua. Însă se specifică faptul că împlinind 17
ani poţi decide dacă vrei să mai continui studiile sau nu.
Din articolul 6 al legii învăţământului preuniversitar reiese că învăţământul obligatoriu
include învăţământul preşcolar, ciclul primar şi cel secundar inferior. În comparaţie cu
articolul ``art 6 din 1995``, reiese faptul că frecvenţă obligatorie a formei de zi încetează la
vârsta de 18 ani.
În schimb, articolul 6 al legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011, respectiv legea educaţiei
naţionale, cuprinde trei alineate.
În primul aliniat este vorba de faptul că în România numai diplomele recunoscute de
statul român au valabilitate.
În cel de-al doilea aliniat, se specifică că registrul actelor de ştii emise de unităţile şi
instituţiile de învăţământ se stabileşte prin ordinul ministerului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului.
În al treilea aliniat, include conţinutul cât şi formatul acelor de studii sunt stabilite prin
hotărârea Guvernului, aceasta fiind introdusă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.
În concluzie educaţia continuă reprezintă premisa cheie în asigurarea unui viitor
strălucit şi aspiraţia la cariera, performanţă, dorinţa pentru schimbare şi conducerea propriei
cariere; sau avansarea la locul de muncă.
Aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele oricărui individ se dezvoltă pe întreg
parcursul şcolar. Este importantă motivaţia atât intrinsecă cât şi cea extrinsecă. Explorarea
începe, de fapt din copilărie, atunci când vrei să devi profesor, antrenor, etc. Mai târziu
opţiunile devenind mai realiste.
Importantă frecventării învăţământului preuniversitar stă la baza formării noastre ca
persoană în societate. În românia datele sunt destul de ridicate privind abandonul şcolar. Din
motive sociale sau economice, nivel de trai scăzut şi o slabă importanţă acordată şcolii şi
educaţiei primare sau gimnaziale. Astfel, până la vârsta de 17 – 18 ani legea consideră că
elevul ar acumula şi ar parcurge minimum şi necesarul de informaţie în vederea integrării în
societate şi a viitoarei integrări în câmpul muncii.