Sunteți pe pagina 1din 32

Supliment

MEDICAL
Market

Chirurgie endoscopicã
2011-2012

Editura
CUPRINS

ARTICOLE DE SPECIALITATE

• Chirurgia endoscopicã a rinobazei 4

• Operaþii minim invazive 6


pentru tratarea durerilor de coloanã

• Reabilitarea vocalã 10
postlaringectomie totalã
cu protezã fonatorie

• Tratamentul varicelor 12
cu laser endovenos

• Concepte actuale în etiopatogenia 14 Aleea Negru Vodã nr. 6, bl. C3,


sc. 3, parter, 030775, sector 3,
surditãþii brusc instalate Bucureºti
Tel: 021.321.61.23
Fax: 021.321.61.30
redactie@finwatch.ro
P.O. Box 4-124, 030775

UNITÃÞI MEDICALE 17 Coordonator proiect:


Mioara Vasiliu
CARE OFERÃ SERVICII DTP:
DE CHIRURGIE Ramona Viºan

Tipar:
Tipografia REAL

EDITOR

FIN
WATCH
Articole de specialitate

Chirurgia endoscopicã a rinobazei


astfel de elemente periculoase ºi, de multe ori,
Prof. Dr. Codru[ greu decelabile doar vizual, permiþând luarea unor
Sarafoleanu decizii operatorii rapide ºi în acelaºi timp în sigu-
}eful Clinicii ORL „Sfânta ranþã.
Maria”, Bucure]ti Indicaþiile chirurgiei endoscopice de bazã de cra-
niu sunt în prezent variate, depinzând foarte mult
atât de dotãrile tehnice cât ºi de experienþa ºi înde-
Baza craniului reprezintã unul dintre cele mai mânarea chirurgului ºi echipei. Astfel, pot fi rezolva-
complexe segmente anatomice ºi, în acelaºi timp, te chirurgical fistule de lichid cefalorahidian
o zonã foarte dificil de abordat chirurgical. Pânã în iatrogene, posttraumatice sau spontane, prin pro-
urmã cu aproximativ 20-25 de ani, abordul chirur- cedee de acoperire în maniera onlay sau underlay
gical extern era singurul posibil ºi presupunea (în funcþie de mãrimea defectului), dublate uneori
importante sacrificii estetice ºi funcþionale, pre- de procedee obliterative (în funcþie de localizarea
cum ºi costuri mari. breºei durale). De asemenea, decompresiile de
Progresul tehnologic important din ultimele de- nerv optic, necesare în cazul unor leziuni inflama-
cenii ºi, în special, dezvoltarea endoscopiei rinosi- torii sau traumatisme la acest nivel, au o rezolvare
nusale au fãcut posibil ca aceastã zonã chirurgi- endoscopicã elegantã, rapidã ºi fãrã sacrificii func-
calã, în trecut apanajul exclusiv al neurochirurgilor, þionale ºi estetice.
sã devinã accesibilã pentru echipele interdiscipli- O altã indicaþie a acestui tip de chirurgie este re-
nare ORL-neurochirurgie. În þara noastrã, priori- prezentatã de decompresiile de orbitã, realizate
tatea naþionalã în chirurgia prin abord endoscopic atât pentru evacuarea de colecþii purulente intraor-
transnazal a patologiei inflamatorii ºi tumorale a bitare, ablaþia sau biopsia unor formaþiuni
rinobazei ºi regiunii selare aparþine subsemnatului tumorale, cât ºi pentru unele afecþiuni endocrinolo-
împreunã cu colectivul - prof. A.V. Ciurea ºi Vasile gie (Boala Basedow) care conduc la exoftalmii
Ciubotaru. importante.
Preocuparea constantã pentru aceastã chi- În ultima perioadã, progrese semnificative s-au
rurgie de graniþã, precum ºi dorinþa de minimizare realizat în ceea ce priveºte chirurgia tumoralã a
a riscurilor ºi dificultãþilor intraoperatorii pe care rinobazei, rezervatã iniþial biopsiilor, în prezent
aceastã zonã chirurgicalã le implicã sunt în prezent realizându-se ablaþii de tumori benigne de
minimizate în clinica noastrã, odatã cu achi- rinobazã cu extensie intracranianã extra- sau
ziþionarea, în premierã naþionalã, a unui echipa- intradurale, biopsii ghidate sau, uneori, în cazuri
ment de neuronavigaþie de ultimã generaþie. selecþionate, ablaþii de formaþiuni tumorale
Dorinþã veche a noastrã, acest sistem de ghidare maligne ale acestei zone. De asemenea, este
imagisticã permite urmãrirea în timp real a progre- posibil un abord extins al leziunilor selare ºi
siei instrumentelor chirurgicale, atât sub control paraselare (adenoame, prolactinoame etc.).
videoendoscopic cât ºi pe 3 tipuri de secþiuni com- Neuronavigaþia, extrem de utilã în toate aceste
puter-tomografice ºi/sau RMN (axiale, coronale, situaþii, se dovedeºte a fi indispensabilã în cazurile
sagitale), cu o precizie de sub 1-1,5 mm. de chirurgie de revizie, când reperele anatomice
De asemenea, beneficiind ºi de un software per- „clasice” sunt, de cele mai multe ori, desfiinþate de
formant de planning operator, avem posibilitatea intervenþiile chirurgicale anterioare, fãcând de
de a marca preoperator pe imaginile CT ºi/sau multe ori dificilã, uneori chiar imposibilã, ori-
RMN atât zonele de interes cât ºi, mai ales, struc- entarea intraoperatorie în condiþii de siguranþã.
turile extrem de „sensibile” (precum nervul optic, Acest aparat, deºi se gãseºte în dotarea Clinicii
artera carotidã internã, meningele, structurile ORL „Sfânta Maria”, este o investiþie privatã care
orbitare, etc.), care, de cele mai multe ori, trebuie permite alinierea valoricã a actului medicoterapeu-
evitate. În acest fel, sistemul avertizeazã intraope- tic din acest serviciu la normele ºi dotãrile din
rator asupra apropierii sau iminentei lezãri a unor Uniunea Europeanã.

4 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Articole de specialitate

Operaþii minim invazive pentru


tratarea durerilor de coloanã
Durerile de spate reprezintã una dintre 2 medici israelieni opereazã în România
problemele care afecteazã un numãr foarte
mare de adulþi ºi copii. Însã, pe cât de
multe persoane suferã de aceastã afecþi-
une, pe atât de multe sunt cauzele care o
pot declanºa. Potrivit statisticilor, de-a lun-
gul unui an, peste 60% dintre adulþi suferã
de dureri de spate, dintre care 35% sunt
afectaþi de dureri de coloanã vertebralã.

Spatele este structura osoasã cea mai


importantã a corpului nostru, trebuie sã fie
extrem de puternicã ºi în acelaºi timp flexibilã
pentru a susþine corpul, iar pe de altã parte, Sursa foto: sysmedicaltratament.ro
pentru a facilita efectuarea miºcãrilor. Între ver-
tebre existã discuri - cartilaje cu rol de amorti- Doi medici neurochirurgi israelieni, spe-
zare - pentru a evita frecarea ºi presiunea os pe cialiºti de renume în operaþiile minim
os ºi pentru a permite miºcarea vertebrelor invazive, Evgeniy Pevzner ºi Reuven Gepstein,
între ele. Însã, orice decalaj anormal al verte- au venit în România pentru a-i îndruma pe
brelor se aflã la originea durerilor care pot fi medicii de la noi din þarã în vederea aplicãrii
extrem de violente. celor mai noi forme de intervenþii chirurgicale
minim-invazive pe coloana vertebralã.
Intervenþiile chirurgicale minim invazive, Aceºtia vin lunar în România ºi opereazã
o nouã metodã de tratament la Centrul de diagnostic ºi tratament ”Dr.
Intervenþiile chirurgicale clasice pentru Victor Babeº„ din capitalã, unde sunt asistaþi
tratarea durerilor coloanei lombare afecteazã de prof. dr. Danil Adam, ºeful secþiei de neu-
starea generalã de sãnãtate a bolnavului, rochirurgie de la spitalul Sf. Pantelimon ºi dr.
deoarece metodele tradiþionale constau în Ioana Hornea, specialist neurochirurg.
operaþie deschisã. Din aceastã cauzã au fost Procedurile sunt foarte uºoare pentru
descoperite noi proceduri care afecteazã cât pacient ºi riscurile de infectare sunt aproape
mai puþin starea generalã de sãnãtate a zero, faþã de cazul operaþiei clasice. În plus,
pacientului. acesta poate pleca acasã imediat dupã ope-
Tehnologiile minim invazive aplicate pe raþie. Se foloseºte anestezia localã, iar inter-
coloana vertebralã îmbunãtãþesc starea de venþia chirurgicalã dureazã aproximativ 20 de
confort a pacientului prin scãderea durerii post- minute.
operatorii. De asemenea, chirurgia minim
invazivã aplicatã coloanei vertebrale a evoluat Soluþiile de tratament ale
pânã la obþinerea unei rate minime de compli-
chirurgiei minim invazive
caþii postoperatorii. Existã diverse soluþii de tratament pentru
Indicaþiile pentru chirurgia minim invazivã durerile de coloanã vertebralã în ceea ce
aplicatã coloanei vertebrale sunt similare cu priveºte procedurile chirurgicale minim
procedurile operaþiei deschise tradiþionale. invazive. Iatã o parte dintre acestea:

6 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Articole de specialitate

Coblaþia. Constã în puncþia percutanã sub acum 90% minim invazive ºi 10% clasice.“
control radiologic a discului herniat ºi vapo- Dr. Evgeniy Pevzner, cel de-al doilea spe-
rizarea unei pãrþi din nucleul pulpos. Se cialist neurochirurg venit în România, consi-
reduce astfel presiunea în interiorul discului derã cã „recuperarea postoperatorie, practic,
intervertebral. Acesta revine treptat în poziþie nu existã. Pacientul rãmâne pentru aproxima-
normalã ºi nu mai comprimã rãdãcinile tiv o orã la spital dupã efectuarea operaþiei,
nervilor spinali. dupã care pleacã singur pe picioare, acasã.“
Radiofrecvenþa. Presupune o denervare
prin energie înaltã (temperatura maximã a Metode de prevenire a recidivei bolii
electrodului este de 80-90 de grade Celsius, ”Starea de sãnãtate din viitor depinde ºi
timp de 90 de secunde) a trunchiurilor ner- de felul în care pacientul se menajeazã.
voase mediale ale ramurilor dorsale care Trebuie sã evite eforturile fizice, miºcãrile de
inerveazã fiecare faþetã a capsulei articulare. torsiune ale coloanei ºi sã nu se îngraºe, pen-
Vertebroplastia . Injectarea pe cale percu- tru cã toatã greutatea apasã asupra discu-
tanatã în corpul vertebral de polimetil- lui“, a þinut sã precizeze dr. Prof. conf. Danil
metacrilat (ciment). Adam, medic primar neurochirurg, ºef secþie
Dynabolt. Constã în introducerea unor neurochirurgie la Spitalul Sf. Pantelimon.
ºuruburi în pediculii celor douã vertebre
deplasate anterior/posterior una faþã de
cealaltã; între ºuruburile de aceeaºi parte a
vertebrei se monteazã o plãcuþã care creeazã De reþinut:
o punte , apoi se reduce alunecarea cu
ajutorul dispozitivului silverbolt (dynabolt) Rata de succes la operaþiile deschise
care tracþioneazã vertebra deplasatã ºi o este de 80% sau mai puþin, iar la operaþiile
realiniazã. minim invazive, de 70-80%. Adicã, din 100
de cazuri de pacienþi operaþi, 20-30 nu se
Cine poate beneficia de acest tratament? simt mai bine dupã operaþie, ºi asta pentru
„Pacienþii care suferã de boli cronice, pre- cã nicio operaþie nu garanteazã succesul
cum cele de inimã sau diabet, în mod special, integral, fiecare organism reacþionând
au un mare avantaj în cazul operaþiilor minim diferit.
invazive. Aceºtia sunt mai predispuºi la De aceea, în cazul fiecãrei operaþii (în
infecþii, iar prin aceastã procedurã chirurgi- general, nu doar în cazul celor minim
calã ºansele de infectare sunt aproape zero. invazive), pacientul semneazã un con -
Din acest punct de vedere, procedurile minim simþãmânt în care confirmã cã a fost infor-
invazive sunt de 20 ori mai puþin periculoase mat ºi a înþeles cã existã un procent de
decât cele clasice. De altfel, ºi anestezia ge- operaþii nereuºite ºi cã îºi asumã posibili-
neralã întâlnitã în cazul operaþiilor deschise tatea ca operaþia sã nu reuºeascã.
prezintã un pericol pentru aceºti pacienþi, Costurile sunt cuprinse între 1500 ºi
faþã de cea localã, aproape inofensivã”, a 7000 euro, în funcþie de tipul operaþiei.
precizat prof dr. Reuven Gepstein, specialist Încã nu sunt decontate de Casa Naþionalã
în chirurgie ortopedicã de coloanã. de Asigurãri de Sãnãtate, însã pentru viitor
Medicul specialist israelian a mai adãu- se doreºte acest lucru.
gat cã : ”Nu existã limite de vârstã în cazul
acestui tip de operaþie. Am operat ºi copii ºi
vârstnici. Pânã acum se considera cã
aceastã metodã nu este eficientã pentru
SYS MEDICAL TRATAMENT SRL
oamenii în vârstã, dar acum s-a dovedit con- 021-255.12.45
trariul. La începuturile carierei mele fãceam 0754.044.647
cam 20% operaþii minim invazive ºi 80% cla- 0754.044.646
sice. În timp, s-a ajuns la 50% ºi 50%, iar

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 7


HEALTH MEDICAL GRUP
reprezentant ºi distribuitor al unor mari producãtori
de consumabile medicale pe piaþa mondialã

NOUd!ie
ortope

Bandaj autoadeziv
cu oxid de zinc

GIPSAN • Fire suturã


• bandaj gipsat cu
întãrire rapidã
• vatã ortopedicã

• Saci galbeni cu pericol biologic • Ace chirurgicale


• Recipienþi plastic
pentru deºeuri
înþepãtoare
ºi tãietoare
Materiale moi

• Bandaj elastic
• Bandaj tubular elastic
• Bandaj tubular tip plasã

Bandaj tubular tip plasã Taviþã renalã

Câmp de acoperire
pentru masa Set chirurgical
de instrumente mânã ºi picior

Set ortopedic Set chirurgical universal Halat chirurgical

Str. Lt. Victor Manu nr.44, bl.G1, sc.B, et.2, ap.7, sector 2, Bucureºti
Telefon: 021.250.99.04 • 021.250.99.05 • 0770 80 11 49 • Fax: 031.407.23.78
E-mail: office@healthmedical.ro • healthmedicalgrup@healthmedical.ro
Articole de specialitate

Reabilitarea vocalã postlaringectomie


totalã cu protezã fonatorie
treacã din trahee la nivelul faringelui, punând
în vibraþie pliurile faringo-esofagiene care
}erban Vifor Berte]teanu
acþioneazã ca niºte false corzi vocale pro-
}ef de Lucr/ri,
Doctor în Medicin/,
ducându-se astfel conform efectului Bernoulli,
Medic primar ORL sunetul primar. Neoglota este formatã de mus-
e-mail: berstein@dr.com culatura faringianã acoperitã de mucoasa sfin-
terului esofagian superior. Proteza fonatorie a
fost descrisã pentru prima datã în urmã cu 40
ani de cãtre Mozolewsky. În 1980 Blom ºi
Cancerul de laringe reprezintã o patologie Singer au realizat ºi comercializat prima pro-
importantã cu o incidenþã în creºtere în ultima teza fonatorie Dukbill. Dezvoltarea tehnolo-
vreme. Din pãcate majoritatea pacienþilor se giilor a dus la apariþia protezei Indwelling Blom
prezintã în stadii avansate, moment în care, Singer, Groningen, Provox, Voicemaster.
din punct de vedere chirurgical, singura opþi-
Butonul fonator este un dispozitv cu valva
une posibilã este laringectomia totalã.
unidirecþionalã, ce se deschide dinspre tra-
Laringele este un organ central al aparatului
hee spre esofag, ºi douã flanºe ce asigurã
respirator având rol în respiraþie, fonaþie ºi
stabilitatea protezei la nivelul fistulei traheo-
olfacþie, funcþii ce trebuie restabilite post-
esofagiene. In functie de firma producãtoare
laringectomie totalã. În faþa diagnosticului de
existã diferite grosimi ale protezei ( de 16 sau
cancer laringian, pacientul, prin acceptarea
20 Fr pentru protezele Blom –Singer, 22,5Fr
intervenþiei chirurgicale, se confruntã cu douã
pentru Provox). Lungimea protezei trebuie sã
praguri psihologice: purtarea permanentã a
corespundã grosimii peretelui traheoesofa-
canulei traheale ºi pierderea vocii. Existã, din
gian putând fi de 4,5,6,8,10, 12,5 si 15. Ca ºi
pãcate, pacienþi care refuzã intervenþia chirur-
în cazul vocii laringiene întreaga capacitate
gicalã preferând sã-ºi conserve vocea chiar cu
pulmonarã este folositã pentru producerea
preþul vieþii. Din aceastã cauzã trebuie ca
sunetelor. Aerul pulmonar ajunge în faringe
medicul sã-i informeze preoperator cã în urma
prin intermediul protezei fonatorii pacientul
efectuãrii laringectomiei totale existã trei
astupându-ºi orificiul de traheostoma cu
metode de reabilitare vocalã ce ajutã pacientul
degetul pe perioada fonaþiei. Avantajele
sã se reintegreze social ºi chiar profesional.
butonului fonator sunt reprezentate de: reabi-
Acestea sunt:
litare vocalã precoce, uºoarã ºi o ratã impor-
1. Vocea esofagianã tantã de succes.
2. Laringofon
3. Proteza fonatorie (buton fonator)
Cea mai modernã ºi facilã metodã de reabi-
litare vocalã este reprezentatã de montarea
unei proteze fonatorii traheoesofagianã. În
þãrile civilizate 90-95% din pacienþii laringec-
tomizaþi sunt purtãtori de buton fonator.
Reabilitarea vocalã constã în realizarea chirur-
gicalã a unei fistule esotraheale în care se
monteazã proteza. Proteza permite aerului sã

10 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Articole de specialitate

Montarea protezei vocale se poate face în - prevenirea unei stome traheale prea adânci
timpul laringectomiei totale (reabilitarea vocalã ce ar putea crea dificultãþi la schimbarea
primarã) sau la un interval de timp dupã practi- protezei fonatorii.
carea intervenþiei oncologice ºi radioterapiei
(reabilitarea vocalã secundarã). Reabilitarea vocalã secundarã se realizeazã
la un interval de cca douã luni de la terminarea
Reabilitarea vocalã primarã radioterapiei.
Dupã realizarea laringectomiei totale se
creazã fistula traheoesofagianã la circa 5 mm Protezele vocale trebuie curãþate zilnic cu
de marginea superioarã a viitoarei tra- ajutorul periuþei speciale ºi a pompei de insti-
heostome. Manevra se poate face sub protecþia laþie ºi înlocuite de 3-4 ori pe an. Din pãcate în
unui dispozitiv asemãnãtor unui esofagoscop. România nu sunt decontate decât 2 proteze
Se puncþioneazã peretele traheoesofagian cu fonatorii într-un an. Montarea unei proteze
un trocar curb sub protecþia tubului introdus fonatorii implicã uneori o serie de complicaþii:
prin tranºa faringianã restantã. Se scoate tro- imposibilitatea vorbirii, lezarea peretelui poste-
carul rãmânând tubul de ghidaj pe care intro- rior esofagian cu apariþia foarte rar a medias-
duce ghidul de plastic. De acesta se fixeazã pro- tinitei, scurgeri de lichide prin ºi pe lângã pro-
teza ºi se trage retrograd poziþionând-o în tezã, infecþii locate, respingerea protezei, can-
peretele traheoesofagian. Urmeazã sutura fa- didozã localã dezvoltatã pe silicon. Aparitia dis-
ringelui pe sonda nazogastricã. Unii autori pre- pozitivelor handsfree a permis realizarea fo-
ferã montarea sondei de alimentaþie prin fistu- naþiei ºi fãrã utilizarea mâinii.
la traheo-esofagianã ºi menþinerea ei cca 4 zile În Clinica ORL Colþea realizãm reabilitarea
pânã la reluarea alimentaþiei orale. Abia în vocalã cu buton fonator din anul 2005
acest moment se suprima sonda de alimenta- ajungând sã protezãm, cu rezultate bune, 25%
þie, se monteazã un dilatator de cauciuc, se mã- din pacienþii cu laringectomie totalã. Anual
soarã grosimea peretelui traheoesofagian ºi se organizãm cursuri practice pentru medici rezi-
monteazã o protezã fonatorie corespunzãtoare denti ºi specialiºti, clinica devenind astfel un
dupã tehnica reabilitãrii vocale secundare. centru de referinþã ºi cu experinþã în chirurgia
Restaurarea vocii cu proteza fonatorie ºi pro- protezelor traheoesofagiene. Baza materialã
cedurile chirurgicale pentru îmbunãtãþirea ca- corespunzãtoare ºi programele de training sãp-
litãþii vocii sunt o formã de fonochirurgie, tãmânal pentru pacienþi ºi personal mediu au
închiderea faringelui având ca scop nu doar dus la sporirea numãrului de proteze fonatorii
restabilirea tractului alimentare ci ºi crearea montate, înlãturarea temerilor legate de ma-
unei noi surse de sunet. Tehnica chirurgicalã nagementul fistulei traheoesofagiene ºi a
trebuie sã þinã cont de urmãtoarele obiective: butonului fonator.
- prevenirea hipertonicitãþii neoglotei pentru
optimizarea vocii;
- prevenirea realizarii unei stome traheale ªerban Berteºteanu, Cristian R. Popescu
prea înguste; Clinica ORL Coltea, Bucureºti

Bibliografie:
1. Angelescu N., Popa F., Caiete de tehnici chirurgicale, Editura Medicala, 2011
2. Hilgers, Ackerstaff, et al. Clin Otolaryngol 1991;16:152-156 (prospective, non-randomized phase II study with 6-weeks
observation period)
3. Holinger PH: A Century of Progress of Laryngectomies in the Northern Hemisphere. Laryngoscope 85:322-332. 1975.
4. Olsen NR, Callaway E: Nonmuscle Closure of Pharyngeal Muscles after Laryngectomy. Ann Otol Rhinol Laryngol 99:507-
508. 1990.
5. Singer MI, Blom ED, Hamaker RC: Voice Rehabilitation after Total Laryngectomy. J Otolaryngology 12:329-334. 1983.
6. Singer MI: Voice Rehabilitation After Laryngectomy. In: Head and Neck Surgery- Otolaryngology; Bailey BJ, ed.
Philadelphia, Lippencott Company; 1993;1361-1372.
7. Sweeney KD, Rassekh CH, Seikaly H, Hokanson JA: Communication Following Total Laryngectomy: An Assessment of
Patient Satisfaction and Quality of Life.

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 11


Articole de specialitate

Tratamentul varicelor cu laser endovenos


Avantajele tratamentului cu laser
Boala varicoasã sau varicele reprezintã o endovenos
venopatie cronicã ºi este caracterizatã Principalul avantaj este minima invazivitate –
prin dilataþii permanente, sinuoase sau durerile postoperatorii reduse, lipsa cicatricelor
ºi a sângerãrii intra ºi postoperatorii, posibili-
ampulare, ale venelor superficiale de la
tatea efectuãrii intervenþiei sub anestezie
membrele pelvine. Boala este întâlnitã localã, fãrã internare, precum ºi consecinþa
frecvent, astfel cã este afectatã pânã la acestor lucruri – reluarea activitãþii normale
60% din populaþie! Femeile suferã mai într-un timp foarte redus.
Datoritã acestor avantaje ºi a excelentelor
des, iar - în circa 80% dintre cazuri - rezultate obþinute, tratamentul cu laser
existã ºi o componentã ereditarã. endovenos a devenit în scurt timp opþiunea
preferatã atât de medicul specialist cât ºi de
pacienþi.
Pânã nu demult pãrerea specialiºtilor vis
a vis de tratamentul varicelor îl avea in ve- Dezavantajele tratamentului cu laser
dere pe cel chirurgical precum ºi existenþa endovenos este costul intervenþiei, care este
unui arsenal întreg de medicamente ºi de mai mare decat al unei intervenþii chirurgicale,
produse naturiste, care - împreunã cu un mod datoritã utilizãrii aparatelor de ultimã generaþie
de viaþã sãnãtos - pot ameliora sau chiar pot – laser, Ecograf Doppler color ºi a consuma-
încetini evoluþia bolii, însã, la un moment dat, bilelor scumpe – catetere venoase, fibre optice.
operaþia va deveni obligatorie. Tratamentul
chirurgical clasic constã în “crosectomie” ºi |ngrijirea post-operatorie
“stripping”. Tratamentul chirurgical modern Dupã intervenþie, pacientul trebuie sã poarte
înlocuieºte smulgerea venei cu flebectomia timp de douã zile un bandaj compresiv. În plus,
Muller, o metodã minim invazivã, de pacientul poartã în permanenþã pantaloni
extragere a venelor prin microincizii, sub
chirurgicali timp de opt zile, iar în acest timp se
anestezie localã.
Ei bine, a venit timpul sã putem spune nu administreazã la recomandarea medicalã
tratamentului chirurgical al varicelor. În heparinã ca metodã de prevenire a trombozei.
prezent se foloseºte o terapie nouã pentru a Centrul Medical Bio Terra Med
îndepãrta varicele într-un mod simplu, cu laser www.bioterramed.ro
endovenos. Astfel, în vena
safena se face o puncþie
prin care se introduce un
cateter ºi fibra opticã,
ambele ghidate ecografic.
Se aplicã apoi endovenos o
energie laser prin fibrã
opticã, sub forma unor
impulsuri scurte, repetate.
Lumina laser este absorbitã
în sânge, ceea ce duce la
iritare termicã ºi
degradarea definitivã a
peretelui intern al venei. Ca
rezultat, vena se închide ºi
fluxul de sânge este oprit.
Vena ocluzatã va fi resor-
bitã de organism pânã la
dispariþie, în decurs de
câteva luni.

12 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Articole de specialitate

Concepte actuale în etiopatogenia


surditãþii brusc instalate
laris, prin arterele striale si la nivelul lamei
Dr. Boborela Gabriela bazilare prin ramuri modiolare, ambele surse
Nicoleta, medic primar ORL, fiind de tip terminal fãrã anastomoze între ele,
Spitalul Clinic Jude[ean de fãrã shunturi.
Urgen[/ Craiova,
Policlinica Medaura, Vasele urechii interne aparþin circulaþiei cer-
0251 562 372 brale având o tunicã muscularã redusã ºi o
tunicã medie fragilã. Dupã Guerrier în 17,5%
dintre cazuri artera labirinticã poate fi ramurã
chiar din trunchiul bazilar, dar cel mai adesea
Surditatea brusc instalatã este o urgenþã
provine din artera cerebeloasã antero-infe-
medicalã deoarece afecteazã pacientul în plinã
rioarã (dupã unii autori din artera cerebeloasã
sãnãtate, ducând la deteriorarea unuia dintre
medie).
simþuri, iar administrarea promtã a tratamentu-
lui este condiþia esenþialã în evoluþia ºi vinde- Vascularizaþia cohleei e realizatã de cãtre a.
carea bolnavului. labirinticã internã prin ramura sa a. cohleearã
Surditatea brusc instalatã este acceptatã ca - vascularizaþia cohleei este de tip terminal
o pierdere neurosenzorialã de auz mai mare de (o ischemie prelungitã peste 20 minute
30 decibeli, pe cel puþin 3 frecvenþe audiome- poate antrena modificãri ireversibile -
trice (tonuri pure), care a apãrut de maxim 72 Perlmann, Kimura, C. Fernandez)
ore.Deºi SBI are multiple variante patogenice,
se considerã cã este cel mai probabil o vascu- - existã o mare variabilitate a vascularizaþiei
lopatie a cohleei. cohleei atât interindividualã cât ºi intraindi-
vidualã.
Cauza este o afectare a funcþiei celulelor ci-
liate din urechea internã, responsabile cu Prima descriere a afecþiunii în literatura me-
transformarea vibraþiilor sonore în stimul ner- dicalã dateazã din 1944 realizatã de cãtre De
vos. Celulele ciliate ( interne ºi externe) fac Klevn. De atunci au existat numeroase ipoteze
parte din organul lui Corti alãturi de celulele de luate în considerare privind etiopatogenia
susþinere (membrana reticularã ºi membrana afecþiunii, dar niciuna nu explicã in totalitate
tectoria) ºi spaþiile lichidiene. Celulele ciliate procesul care duce la SBI. Incidenþa afecþiunii
interne sunt în numãr de 3500- 4000 ºi sunt este dificil de determinat întrucât multe cazuri
dispuse pe un singur rând. La polul apical prez- sunt neraportate, oamenii necãutând ingrijire
intã în jur de 120 stereocili/celulã. Celulele cil- medicalã. Totuºi incidenþa anualã este esti-
iate externe sunt în numãr de 20 000-30 000 matã de la 1 la 10-15000 de persoane, cu dis-
ºi sunt dispuse pe trei rânduri în afara pilierilor. tribuþie relativ egalã în funcþie de sex sau de
Polul apical prezintã46-48 stereocili dispuºi în partea afectatã (stânga sau dreapta). Incidenþa
6-7 rânduri. maximã se situeazã în grupa de varstã 50-60
de ani, iar cea minimã la copii ºi grupe de
Mecanismul patogenic general acceptat este vãrstã mai mari de 60 de ani.
cel vascular, factorii anatomici locali prezen-
tând anumite particularitãþi. Urechea internã Deoarece tratamentul surditãþii brusc insta-
prezintã ciudãþenia anatomicã de a avea late este o urgenþã ºi acest tratament ar trebui
numai o vascularizaþie parietalã in stria vascu- sã fie individualizat în funcþie de mecanismul

14 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Articole de specialitate

incriminat în producerea sa, apare ca fiind Studiile histopatologice efectuate dupã


importantã precizarea pe cât posibil a meca- ocluzia permanentã a vascularizaþiei labintice
nismului patogenic. au arãtat apariþia necrozei labirintului membra-
nos. Perlman a studiat ocluzia arterei auditive
Astfel s-au incriminat mai multe teorii: interne ºi a observat pierderea funcþiei
- unii autori susþin existenþa angiospasmului cohleare dupã o orã.
(Hennebert, Svanek, Fowler, Rasmussen)
O altã teorie referitoare la etiologia surditãþii
Mecanismul spastic este manifest la per- brusc instalate este cea viralã.
soanele ce prezintã labilitate vascularã, sau Cele mai frecvente virusuri implicate
iritare simpaticã (Schroeder). Acest mecanism sunt:v.urlian, v.rujeolic, v. varicelo-zosterian, v.
spastic este incriminat la pacienþii cu T.A. Epstein-Bar. La unii pacienþi cu S.B.I. s-au dece-
oscilantã, în timpul efortului, emoþiilor, sau a lat titruri crescute ale altor virusuri: rubeolic,
frigore. Existã o asociere între migrenã ºi parainfluenza tip 1, 3, 9.
pierderea reversibilã a auzului la unii pacienþi.
Altã teorie care încearcã sã explice S.B.I.
- mecanismul trombotic (Hallberg) este este teoria rupturii membranelor aflate în fer-
incriminat la pacienþii cu aterosclerozã, eastra ovalã ºi fereastra rotundã. În acord cu
coagulopatii sau boalã varicoasã. Goodhill, labirintul urechii interne, prin sis-
- mecanismul embolic este acceptat la temele sale lichidiene (endolimfã ºi perilimfã)
pacienþii cu valvulopatii ºi tulburãri de ritm. reprezintã un factor de echilibru între forþele
- mecanismul hemoragic apare în contextul hemodinamice ale sistemului carotidian ºi pre-
H.T.A., trombocitopenie, tratamentul cu anti- siunea lichidului cefalorahidian din spaþiile
coagulante, leucemie, poliarterita nodoasã. subarahnoidiene.

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 15


Articole de specialitate

Când un tip infantil de apeduct cohlear per- - surditatea brusc instalata concomitentã cu
sistã la adulþi, orice manevrã tip Valsalva poate un act chirurgical; stapedectomie
duce la creºterea bruscã a L.C.R, cu creºterea - reflex în urma extracþiei dentare,spãlãturã
presiunii asupra scalei timpanice ºi a mem- auricularã.
branelor labirintice, sau a membranei ferestrei - rahianestezie
rotunde ºi a celei ovale. Existã deci un meca- - bolile neurologice incluse în cadrul acestui
nism de explozie ce poate apare în timpul sindrom sunt: sleroza multiplã, migrena,
strãnutului, a tusei sau în timpul suflatului ischemia teritoriului pontin.
nasului.
Existã predispoziþii constituþionale ºi fami-
În ultimii ani s-a configurat o nouã teorie, cea liale, uneori bolnavii prezentand deja o surdi-
a bolilor autoimune ale urechii, care încearcã tate brusc instalatã pe urechea opusã sau
sã explice S.B.I. Lenhardt în 1958 a fost primul ereditate încãrcatã din punct de vedere auditiv.
care a teoretizat faptul ca tulburãrile bilaterale
de auz ar putea rezulta dintr-o reacþie În urma studiilor efectuate s-a ajuns la anu-
autoimunã direcþionatã împotriva antigenilor mite concluzii:
din urechea medie. În 1983 Harris demon- - existã o fragilitate sau rezistenþã cohlearã
streazã capacitatea unui sistem imun inde- cu caracter individual
pendent al urechii interne de a-ºi produce pro-
prii anticorpi. În 2001 Yamanobe ºi Harris au - chiar la aceeaºi persoanã pot exista dife-
izolat 5 autoanticorpi îndreptaþi împotriva unor renþe în privinþa fragilitãþii cohleare la cele
antigeni specifici urechii interne, la pacienþi cu douã urechi
surditate neurosenzorialã idiopaticã. Au fost
asociate cu S.B.I. o serie de boli autoimune: - existã un complex histoenzimatic în zestrea
sindromul Cogan, lupusul eritematos disemi- geneticã a fiecãrei persoane. Un bagaj en-
nat, arterita temporalã, etc. Aceastã teorie este zimatic sãrac al organului Corti predispune
susþinutã de anumite particularitãþi: existenþa la fragilitatea cohlearã pentru ototoxice.
unui sistem imun independent al urechii Datã fiind diversitatea patogenicã, se consi-
interne, prezenþa anticorpilor de colagen în derã mai corectã denumirea de: sindrom de
capsula oticã. surditate de percepþie cohlearã idiopaticã brusc
În literatura de specialitate au fost descrise instalatã. Astfel au fost descrise în literatura de
ºi alte posibile cauze ale S.B.I. cum ar fi: specialitate peste 100 de posibile cauze ale
afecþiunii, dar singurul factor care influenþeazã
- cauze tumorale: neurinomul de acustic recuperarea auditivã a acestor pacienþi este
poate debuta în 10% din cazuri cu surditate precocitatea instituirii tratamentului.
brusc instalatã, prin hemoragie intratu-
moralã, neoplasme ale unghiului ponto- Pentru precizarea etiologiei surditãþii brusc
cerebelos (meningeom, chistul arahnoidian instalate sunt necesare alãturi de o anamnezã
sau tumori metastatice) riguroasã o serie de investigaþii paraclinice (de
- drogurile ototoxice: aminoglicozide (Neomi- laborator sau imagistice):
cina, Kanamicina, Gentamicina, Amika- - audiograma tonalã liminarã
cina, Viomicina, Tobramicina, Vancomi- - audiogramã vocalã
cina), chemoterapicele (Cisplatinn, Carbo- - probe tonale supraliminare
plati n), salicilaþi în doze mari, chinina. - BERA
- muºcãturile de ºarpe - examen cardiologic
- infecþia sifiliticã poate fi prezentã în 2 din - examen oftalmologic
pacienþii cu S.B.I. - echo Doppler pe arterele vertebrale
- sindromul de imunodeficienþã dobânditã - constante biologice: hemoleucogramã com-
- traumatismele craniene prin fracturi intra- pletã, T.S., T.C., trombelastogramã, glice-
labirintice sau hemoragie intralabirinticã, mie, lipidogramã, T.disproteinemie, R.B.W.)
- C.T. cu substanþã de contrast, R.M.N.

16 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

BUCUREªTI C.M.I. DR. SALAJAN SORIN IOAN


AESTHETIC LINE Bd. Basarabia 19; Tel. 0722335818
B-dul Dacia, nr. 51, sector 1, Bucuresti Manager Dr. Salajan Sorin Ioan
Tel: 021.211.29.98; Fax: 021.211.44.16 Chirurgie Si Ortopedie Pediatrica
mailto:info@aestheticline.infofo@aestheticline.info
C.M.I. DR. SAMSON ELENA
http://www.aestheticline.info/w.aestheticline.info
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Sos. Iancului 3; Tel. 021 2503333
Manager Dr. Samson Elena
ARCALIFE Chirurgie Generala
Str. Jiului, Nr. 131, Sector 1
C.M.I. DR. TOCILESCU MIHAIL STEFAN
Telefon: 021.667.03.39 • Fax: 021.667.03.90,
Mobil: 0769.871.281 • 0730.014.661 Str. Povernei 42; Tel. 0745843429
office@arcalife.ro • www.arcalife.ro Manager Dr. Tocilescu Mihail Stefan
Chirurgie generala, Chirurgie vasculara, Chirurgie Chirurgie Generala
plastica-microchirurgie reconstructiva
CENTRUL MEDICAL SANADOR
Dr. Silviu Ciurea, As. Univ. Ana Maria Oproiu
Bucuresti, Strada Sevastopol , Nr. 9,
C.M.I. DR. DOBRE AUREL •Clinica Victoriei:Str. Dr. Dimitrie Sergiu Nr.26-28,
Bd. Regiei 8; Tel. 021 3162575 Sector 1, Bucuresti,
Manager Dr. Dobre Aurel •Clinica Decebal: Bdul. Decebal Nr. 1, Sector 3 ,
Chirurgie Generala Bucuresti.,
•Clinica Baneasa Park: Sos. Bucuresti Ploiesti , Nr.
C.M.I. DR. DUMITRIU DAN 42-44, Sector 1, Bucuresti.,
•Laborator Analize Medicale: Str. Dr. Iacob Felix,
Calea Dudeºti 102 124
Nr. 32, Sector 1, Bucuresti.,
Tel. 0720950191
•Laborator Analize Medicale: Voluntari, Jud. Ilfov,
Manager Dr. Dumitriu Dan
Sos. Pipera Tunari, Nr. 4c.
Chirurgie Generala
Rezerve Private: Spitalul Clinic De Urgenta Floreasca,
C.M.I. DR. HARIGA CRISTIAN SORIN Calea Floreasca Nr.8, Sector 1, Bucuresti.,
•Clinica &Sediul Administrativ: Str. Dr. Iacob Felix,
Bucuresti, Sect. 5, Calea 13 Septembrie Nr. 226, Nr. 32, Sector 1, Bucuresti.
Bl.V54, Sc.1, Et.9, Ap.29 Call Center : 0219699 (Inclusiv Tel. Serviciu
Tel. 0722.542.942 Urgente 24/24 Si Linie De Spital 24/24))
Manager Dr. Hariga Cristian Sorin Programari: Call Center 021-9699
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva frontdesk@sanador.ro www.sanador.ro
•Chirurgie cardiovasculara: Dr. Sorin Bãilã - medic
C.M.I. DR. NEDELCU ION RADU
primar chirurgie cardiovascularã, dr. în ºtiinþe med.
Bd. Pictor Nicolae Grigorescu 41 •Chirurgie generala: Dr. Eugen Alexandru Nicolau
Tel. 0724587844 medic primar chirurgie generala; competenþã laparo-
Manager Dr. Nedelcu Ion Radu scopie, Dr. Catalin Dogioiu medic primar chirurgie gen-
Chirurgie Generala erala, Dr. Mihai Tanase medic primar chirurgie generala,
Dr. Teodor Dragomirmedic primar chirurgie generala
C.M.I. DR. NICOLAU EUGEN GHEORGHE •Chirurgie ºi ortopedie pediatricã: Conf. Dr.
Str. Povernei 42; Tel. 021 3127909 Sebastian Ionescu medic primar chirurgie pedi-
Manager Dr. Nicolau Eugen Gheorghe atricã, competenþã endoscopie urologicã pediatricã
Chirurgie Generala ºi laparoscopie pediatricã, Dr. Daniela Mioara
Ciotlos - medic primar chirurgie ºi ortopedie pedi-
C.M.I. DR. PATRANCUS TOLI atricã, supraspecializare chirurgia mâinii.
Str. Masina De Paine 47
Tel. 021 2426684 CENTRUL MEDICAL ACADEMICA AVIATORILOR
Manager Dr. Patrancus Toli Bd. Aviatorilor Nr. 67, Sect. 1 - Bucuresti, România
Chirurgie Si Ortopedie Pediatrica Telefon: (+4)021/222.17.84,
Serviciu Clienti: 021.202.12.02
C.M.I. DR. PLATON ADRIAN aviatorilor@academica-medical.ro
Str. Malcoci 4; Tel. 021 4232150 •Psihiatrie - Dr. Alexandra Bãdescu,
Manager Dr. Platon Adrian •Psihologie - Psiholog Liudmila Minea; Psiholog
Chirurgie Generala Cristina Fülöp,

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 17


Unitãþi medicale de specialitate

•Radiologie Convenþionalã - Dr. Gina Zaharia, CENTRUL MEDICAL ACADEMICA PITAR MOS
Dr. Elena Dana Nedelcu; Dr. Viorel Rosu; Str. Pitar Mos Nr. 20, Sect. 1 - Bucuresti, România
Dr. Ofelia Niþã Dr. George Petcu,
Telefon: (+4)021/314.40.51
•Rezonanþã Magneticã (Rmn) - Conf. Dr. Ioana
pitarmos@academica-medical.ro
Lupescu Dr. Narcis Masala; Dr. Cristina Nicolae; Dr.
Gelu Popa Dr. Bogdan Oprisescu; Dr. Bogdan
Teodorescu, •Psihiatrie - Dr. Alexandra Bãdescu,
•Tomografie Computerizatã (Ct) - Dr. Gina Zaharia, •Psihologie - Psiholog Liudmila Minea; Psiholog
Dr. Elena Dana Nedelcu; Dr. Viorel Rosu; Dr. Ofelia Niþã, Cristina Fülöp,
•Urologie - Conf. Dr. Mihai Cristian Hârza; •Radiologie Convenþionalã - Dr. Gina Zaharia, Dr.
Dr. Cristian Surcel, Elena Dana Nedelcu; Dr. Viorel Rosu; Dr. Ofelia Niþã
•Ati - Dr. Laura Constantinescu, Dr. Doina Turcu; Dr. George Petcu,
Dr. Radu Dumitrescu, •Rezonanþã Magneticã (Rmn) - Conf. Dr. Ioana
•Cardiologie - Dr. Ana Maria Serban, Dr. Lidia Drãghici Lupescu Dr. Narcis Masala; Dr. Cristina Nicolae; Dr.
Mãrtinas; Dr. Cristina Filip, Gelu Popa Dr. Bogdan Oprisescu; Dr. Bogdan
•Chirurgie Generalã - Conf. Dr. Adrian Miron, Teodorescu,
Dr. Horia Basca-Pantu, Dr. Daniel Brasoveanu; •Tomografie Computerizatã (Ct) - Dr. Gina Zaharia,
Dr. Voiculescu Stefan; Dr. Vladimir Constantin Dimitriu; Dr. Elena Dana Nedelcu; Dr. Viorel Rosu; Dr. Ofelia Niþã,
Dr. Toni Feodor, •Urologie - Conf. Dr. Mihai Cristian Hârza; Dr. Cristian
•Chirurgie Plasticã - Dr. Radu Jecan; Dr. Radu Voicu, Surcel,
•Dermatologie - Prof. Dr. Sorin Tiplica; Dr. Oana Spânu •Alergologie - Dr. Ileana Laura David,
Dr. Victor Clãtici; Dr. Oana Clãtici;, •Andrologie - Dr. Radu Mihalca,
•Diabet Zaharat, Nutritie Si Boli Metabolice - •Cardiologie - Prof. Dr. Doina Dimulescu, Asist. Univ.
Dr. Carmen Toader; Dr. Madalina Musat, Dr. Carmen Cristiana Beladan; Dr. Alin Nicolescu Dr.
•Ecografii - Dr. Stefan Voiculescu; Dr. Gabriela
Octavian Mihai Pîrvu; Dr. Lidia Drãghici Mãrtinaº,
Pãsescu; Dr. Doru Cristian Cãlin; Dr. Eugenia Petrova;
•Chirurgie Cardiovascularã - Dr. Horia Muresian Dr.
Dr. Andreea Hortopan; Dr. Ioan Pârvu; Dr. Silvia
Meda Laura Comandasu; Dr. Francesco Bulcã Dr.
Miciner; Dr. Dan Florin Strajean, •Endocrinologie -
Dr. Monica Gheorghiu Dr. Mãdãlina Musat; Dan Cristian; Dr. Constantin Tihon,
Dr. Eugenia Petrova, •Chirurgie Plasticã - Prof. Dr. Ioan Lascãr; Dr. Silviu
•Flebologie - Dr. Toni Feodor, Bãdoiu Dr. Crenguþa Coman (Chirurgie Plastica);
•Gastroenterologie - Dr. Andreea Hortopan •Dermatologie - Prof. Dr. Cãlin Giurcãneanu, Dr.
si Dr. Doru Cristian Calin Dr. Borislav Petrov; Dr. Cristina Victor Clãtici; Dr. Doina Tãbãcilã; Dr. Oana Clãtici; Dr.
Ditescu Rãdoi, Lavinia Zalupca,
•Ginecologie Obstetricã - Dr. Ioan Pârvu, As. Univ Dr. •Diabet Zaharat, Nutriþie Si Boli Metabolice - Dr. Silvi
Dan Florin Strãjean; Conf. Dr. Vali Bausic, Dr. Roxana Ifrim Dr. Simona Camelia Tivadar, •Ecografii - Dr.
Bohîlþea; Dr. Adina Lungu; Dr. Silvia Miciner Dr. Stelian Mirela Guruianu, Dr. Letiþia Þugui; Dr. Rodica
Panã; Dr. Mona Zvâncã; Dr. Antoaneta Budu Dr. Stoicovici; Dr. Ofelia Niþã, •Ecografii Copii - Dr. Cristina
Ruxandra Albu; Dr. Aida Petca; Dr. Cornelia Ispas, Maria Brãdeanu,
•Hematologie - Prof. Dr. Delia Mut Popescu, •Endocrinologie - Prof. Dr. Simona Fica, Dr. Carmen
•Medicina Muncii - Dr. Codruta Diana Enculescu, Mestecãneanu; Dr. Carmen Barbu,
•Medicinã Generalã - Dr. Adrian Nicolau Dr. Alina •Gastroenterologie - Prof. Dr. Mihai-Mircea Diculescu,
Nastasie; Dr. Gabriela Pãsescu, Prof. Dr. Dan Olteanu; Dr. Serban Gologan;
•Neurologie - Dr. Valentin Dimancea Ionescu, Dr. Letiþia Þugui Dr. Ana-Maria Lavinia Botezatu;
•Oftalmologie - Dr. Daniela Mladin; Dr. Mãdãlina Dr. Aureliana Elena Ciupercã Dr. Dan Cristian;
Anca Savu, Dr. Ana Maria Catuneanu,
•Orl - Sef Lucrãri Dr. Vlad Budu; As. Univ Dr. Andrei
•Ginecologie Obstetricã - Prof. Dr. Radu Vlãdãreanu
Borangiu Dr. Dana Vrânceanu; As. Univ Dr. Arthur
Dr. Ioan Pârvu; Dr. Magda Petrache, Dr. Rãzvan
Weisman,
Rãdulescu Boticã; Dr. Daniela Oprescu Dr. Octavian-
•Ortopedie - Dr. Anca Duca; Dr. Dan Siderman,
•Pediatrie - Prof. Dr. Ioan Gherghina, Dr. Simona Constantin Rotaru; Dr. Ciprian Cristescu, Dr. François
Constantinescu; Dr. Gheorghita Sãrdescu, Désiré; Dr. Ruxandra Dumitrescu; Dr. Mona Zvâncã,
•Psihiatrie - Dr. Cãtãlin Zaharia, •Hematologie - Prof. Dr. Ana Maria Vlãdãreanu
•Psihologie - Psiholog Jeni Voicu; Dr. Cãtãlin Zaharia Dr. Horia Bumbea,
Psiholog Liliana Iahr; Psiholog Iulia Bucurica, •Investigaþii Dexa - Dr. Carmen Mestecãneanu
•Reumatologie - Dr. Corina Mogosanu, Dr. Carmen Barbu,
•Stomatologie - Dr. Ana Tãnase; Dr. Anca Temelcea Dr. •Medicinã Generalã - Dr. Adrian Nicolau,
Cristian Iordache, Dr. Vlad Tãnase; Dr. Cristina Neaga, •Medicinã Internã - Dr. Mioara Rizescu, Dr. Rodica
•Urologie - Dr. Emil Angelescu Stoicovici; Dr. Ana-Maria Lavinia Botezatu,

18 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

•Neurologie - Conf. Dr. Cristina Aura Panea, Asist. Chirurgie cardiovasculara


Univ. Dr. Horia Nicolae; Asist. Univ. Dr. Raluca Nistor Chirurgie cardio-vascularã - Prof. Univ. Dr. Mircea
Dr. Amalia Ene Si Dr. Ionela Codita, Patrut m.pr.; Dr. Gabriela Cozmanciuc m.sp.
•Oncologie - Dr. Dan Corneliu Jinga,
•Ortopedie - Prof. Dr. Andrei Firicã, Prof. Dr. Dumitru CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA BÃNEASA
Stãnculescu; Dr. Liviu Florin Diaconescu, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 5b,
•Pneumologie - Dr. Radu Mihãilescu Sector 1, Bucuresti
Tel.+4 021 9268
CENTRUL MEDICAL BIO TERRA MED office@reginamaria.ro
Bucuresti, Sector 1, Str. Pictor Ion Negulici, Nr. 27 Chirurgie generalã - Prof. Univ. Dr. Mircea Patrut
Mobil: 0724.262.110; 0723.341.001, m.pr. Chirurgie oncologicã - Dr. Gabriel Gogescu
Telefon/fax:021.319.65.78;021.319.85.75, m.pr. Chirurgie vascularã - Dr. Rene Milleret m.pr.
021.315.15.93/96 Dermatologie-Venerologie - Dr. Gabriela Turcu m.sp.
http://www.bioterramed.ro
centrul.medical@bioterramed.ro CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA ENESCU
Chirurgie generala, Chirurgie vasculara, Str. George Enescu, Nr.12, Sector 1, Bucuresti
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Tel. +4 021 9268
office@reginamaria.ro
CENTRUL MEDICAL FOCUS Chirurgie generalã - Dr. Radu Marian m.pr.,
Bd. Ferdinand Nr. 141, Sector 2, Bucuresti Chirurgie esteticã - Dr. Sorin Nae m.pr.
Telefon: 031.711.15.15/ 0733.072.910;
0733.072.920 CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA OPERA
programari@CentrulMedicalFocus.ro Str. Costache Negri Nr. 1-5, Sector 5, Bucuresti
Chirurgie generala, Chirurgie vasculara, Tel. +4 021 9268
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva office@reginamaria.ro
Chirurgie pediatrica
CENTRUL MEDICAL MEDAS GABROVENI Chirurgie si ortopedie pediatricã - Prof. Univ. Dr.
Str. Gabroveni Nr. 2 Sect. 3 Bucuresti Gheorghe Burnei m.pr.; Conf. Univ. Dr. Sebastian
Tel: 021.311.55.28/29, Fax: 021.312.50.65, Ionescu m.pr., Chirurgie pediatricã - Dr. Bogdan
Mobil: 0724 538 127 Andrei m.pr.
Chirurgie generala
CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA PIAÞA MUNCII
CENTRUL MEDICAL MEDAS TITAN Regina Maria - Piaþa Muncii (Olympia) Bulevardul
Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41 Bucuresti (la etajul 5 Decebal, nr. 25-29, sector 3, Bucuresti
al Policlinicii Titan) Tel. +4 021 9268; +4 021 9220; +4 021 322
Tel: 021.340.40.66, Fax: 021.340.32.50, 0611; Fax: +4 021 322 0614
Mobil: 0723.615.871; Tel: 021.340.11.85, office@reginamaria.ro
Mobil: 0720.770.738 Dr. Ofelia Spinu, coordonator medical
Chirurgie generala ofelia.spinu@reginamaria.ro,
Andrei Stingaciu, coordonator operational
CENTRUL MEDICAL MEDSANA andrei.stingaciu@reginamaria.ro
Medsana Cotroceni: Str. Nanu Muscel Nr. 12, Chirurgie pediatricã
Sector 5 - Bucuresti, Chirurgie pediatricã - As. Univ. Dr. Catalin Chiriac
Medsana Primaverii: Bd. Primaverii Nr. 9, Sector 1 - Babei m.pr.; Dr. Sena Bechir m.sp. Chirurgie plasticã
Bucuresti ºi reconstructivã - Dr. Rodica Cruþescu m.pr.,
Call Center: (021) 9607, Tel: (021) 408 78 00, Chirurgie cardio-vascularã - Dr. Gabriela
Fax: (021) 402 80 76 Cozmanciuc m.sp. Chirurgie generalã - Dr. Victor
office@medsana.ro, (www.medsana.ro) Nicolae Tomulescu m.pr.
Chirurgie generala
Chirurgie Generala: Prof. Dr. Dragomirescu CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA
Corneliu, Chirurgie pediatrica: Dr. Dinu Florica SPITALUL EUROCLINIC
Calea Floresca nr. 14a, sector 1, Bucureºti
CENTRUL MEDICAL REGINA MARIA BÃNEASA Tel. +4 021 200 68 00
Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 5b, office@reginamaria.ro
Sector 1, Bucuresti Chirurgie generalã - Dr. Bogdan Valeriu Martian
Tel.+4 021 9268 m.pr.; As. Univ. Dr. George Jinescu m.pr.; Dr.
office@reginamaria.ro Gheorghe Gerald Filip m.sp.; Dr. Alin Gabriel

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 19


Unitãþi medicale de specialitate

Dragomir m.pr.; Dr. Rubin Munteanu m.pr.; As. Univ. Consultant-Aplicant, proiecte cercetare, in domeni- ul
Dr. Sorin Constantin Paun m.pr.; Dr. Florin Marian medical; Dr. Pampu Gabriela-Codruta medic specialist
Turcu m.sp.; Conf. Univ. Dr. Ionel Tudor Campeanu cardiologie, cu competenta in echocardiografie; Dr.
m.pr.; Dr. Victor Nicolae Tomulescu m.pr.; Dr. Vasile Simona medic specialist cardiologie, cu compe-
Laurentiu Cristian Ungurianu m.pr.; Dr. Catalin Andu tenta in echocardiografie; Dr. Iacob Mihai medic primar
Copaescu m.pr.; Dr. Teodor Artenie m.pr.; Prof. Univ. cardiologie, competenta in cardiologie invaziva/inter-
Dr. Mircea Patrut m.pr.; Dr. Cristian Bogdan Barta ventionala - Sef Laborator Angiografie; Dr. Pinte Florina
m.sp.; Conf. Univ. Dr. Adriana Badulescu m.pr.; Dr. medic primar cardiologie, doctor in stiinte medicale,
Daniel Florian Brasoveanu m.pr.; Dr. Francesco competenta in cardiologie invaziva/interventionala,
Bulca m.pr., supraspecializare in cardiologie pediatrica -
Chirurgie oncologicã - Conf. Univ. Dr. Adriana Coordonator Cardiologie Interventionala Pediatrica; Dr.
Badulescu m.pr. Chirurgie pediatricã - Dr. Sena Platon Pavel medic primar cardiologie, competenta in
Bechir m.sp. cardiologie invaziva/interventionala, competenta in
Chirurgie si ortopedie pediatricã - Prof. Univ. Dr. echografie vasculara - Sef Adj. Laborator Angiografie;
Mihail Mircea Jianu m.pr.; As. Univ. Dr. Laura Topor Dr. Zarma Lucian medic primar cardiolog, cu competen-
m.pr.; Prof. Univ. Dr. Gheorghe Burnei m.pr. ta in cardiologie invaziva/interventionala; Prof.univ.dr.
Chirurgie plasticã si reconstructiva - Dr. Ioana Nanea Tiberiu ecocord de inalt nivel : tishu doppler/test
Dumitra Dragoicea m.sp.; As. Univ. Dr. Dana Carmen efort; Prof.univ.dr. Sinescu Crina-Julieta ecocord de inalt
Vasilescu m.sp.; Dr. Sorin Stefan Bratila m.pr.; Dr. nivel; Prof.univ.dr. Tintoiu Ion echografie speciala; Dr.
Rodica Crutescu m.pr. Stanescu-Cioranu Rodica echografie cord; Dr. Crisan
Chirurgie cardio-vascularã - Prof. Univ. Dr. Mircea Mihaela medic specialist cardiologie, cu competenta in
Patrut m.pr.; Dr. Gabriela Cozmanciuc m.sp.; Conf. echocardiografie; Dr. Pampu Gabriela-Codruta echo-
Univ. Dr. Horatiu Moldovan m.pr. grafie cord; Dr. Comsa Florin Doppler vascular; Dr.
Stanescu-Cioranu Rodica Doppler vascular; Prof. univ.
CLINICA ANGIOMED dr. Tiberiu Nanea medic primar medicina interna-cardi-
Str. Grigore Manolescu 22-24, Sector 1, Bucuresti, ologie, competenta in echocardiografie - Director
(In Cadrul Institutului De Diabet, Nutritie Si Boli Ale Programe Cercetare; Dr. Bostan Ion medic primar cardi-
Metabolismului Prof. Dr. N. Paulescu, Etaj 1) ologie/aritmologie, electrofiziologie (stimulatoare/
Telefon: 021 223 64 22, Telefon mobil: 0724 00 defibrilatoare cardiace); Dr. Stanescu-Cioranu Rodica
88 99 medic primar cardiologie - Doctor in Stiinte Medicale, cu
info@clinica-angiomed.ro http://www.clinica- competenta in: echocardiografie, ecocardiografie spe-
angiomed.ro/w.clinica-angiomed.ro ciala, echografie vasculara.; Dr. Crisan Mihaela medic
specialist cardiologie, cu competenta in echocardio-
Chirurgie cardiovasculara grafie; Prof.univ.dr. Tintoiu Ion medic primar cardiologie-
Prof. univ. dr. Bartos Daniela medic primar interne si boli interne, elec- trofiziologie, stimulatoare cardiace,
cardiologie, compe- tenta in echografie generala - echografie speciala - Director Medical Adjunct; Dr.
Director Medical; Prof.univ.dr. Tintoiu Ion medic primar Bostan Ion medic primar cardiologie/aritmologie, elec-
cardiologie-boli interne, elec- trofiziologie, stimulatoare trofiziologie (srtimulatoare/defibrilatoare cardiace)
cardiace, echografie speciala - Director Medical
Adjunct; Prof.univ.dr. Patrut Mircea medic primar CLINICA DE ANGIOGRAFIE ªI TERAPIE
chirurgie cardiovasculara Prof.univ.dr. Nanea Ioan- ENDOVASCULARÃ HEMODINAMIC
Tiberiu medic primar medicina interna-cardiolo- gie, Sos. Mihai Bravu, Nr. 281, În Incinta Cdt Victor
competenta in echocardiografie - Director Programe Babes, Etaj 3, Sector 3, Bucuresti
Cercetare Prof.univ.dr. Sinescu Crina-Julieta medic pri- Tel: 021.313.10.93, 0þ21.313.10.83 / Fax:
mar si specialist, medicina interna si cardiologie, cu 021.313.10.71, Mobil: 0727.738.119
competenta in echocardiografie; Conf.univ.dr. Zeana www.hemodinamic.ro / office@hemodinamic.ro
Corneliu medic primar cardiolog, cu competenta in Dr. Bogdan Popa, Director Medical
echocardiografie.; Dr. Stanescu-Cioranu Rodica medic Chirurgie cardiovascularã
primar cardiologie - Doctor in Stiinte Medicale, cu com- Dr. Ionel Droc
petenta in: echocardiografie, ecocardiografie speciala, Dr. Rareº Nechifor
echografie vasculara.; As.univ.dr. Chioncel Valentin-Puiu Dr. Bogdan Dorobanþ
medic primar cardiologie; Dr. Bostan Ion medic primar
cardiologie/aritmologie, electrofiziologie, (srtimula- CLINICA MEDICALÃ HIPOCRAT 2000
toare/defibrilatoare cardiace); Dr. Crisan Mihaela Calea Rahovei, nr.259, sector 5
medic specialist cardiologie, cu competenta in echocar- Tel: 021-45.65.000; Mobil: 0733.44.00.77
diografie; Dr. Comsa Florin medic specialist chirurgie Chirurgie generala,
vasculara, competenta in echografie vasculara - Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva

20 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

DERMASTYLE MEDICAL Babei Catalin - Ion, Specialitatea: Medic specialist


Bucureºti, Sect. 1, Str. Sevastopol Nr.13 chirurgie pediatrica, asistent Universitar., Diabet si
Tel. 021-310.65.07 nutritie, - Conferentiar Dr.Serafinceanu Cristian.,
mihaela.leventer@dermastyle.ro www.dermastyle.ro Specialitate: Medic primar diabet zaharat, nutritie
Chirurgie plasticã-microchirurgie reconstructivã si boli metabolice, specialist nefrologie, doctor in sti-
inte medicale., Contact: cristi.s@persepolispedi-
FIX CLINIQUE atrie.ro, Ginecologie, - Dr. Vahdani Abdool Majid -
obstetrica ginecologie specializat in UE
Bulevardul Bucurestii Noi Nr. 64, Sector 1
Specialitate: medic specialist obstetrica-ginecolo-
Tel/Fax: (40) 21 667 2330 I (40) 21 667 2380
gie, promotia 2001.
fixclinique@gmail.com, www.myplasticsurgery.ro;
www.estheticsurgery.ro; www.fixclinic.ro www.plastic- SPITALUL DE PEDIATRIE MEDLIFE
surgeons.ro; www.reconstructivesurgery.ro
Str. Zãgazului Nr. 7-8, Sector 1, Bucuresti
Chirurgie plasticã-microchirurgie reconstructivã
tel: 0219646
MUNPOSAN www.spitaluldepediatrie.ro
Chirurgie pediatricã
Bucuresti, Str. Witing Nr. 10-12, Sector 1
Dr. Spãtaru Radu Iulian, Medic Primar Chirurgie
Tele. 021-316.20.49 ; 021-316.20.50;
Pediatricã
0744.812.330; 0744812330; 0722.288.430;
Dr. Avram Popa Mihaela, Medic Specialist Chirugie
spital@munposan.ro / munposan@yahoo.com,
www.munposan.ro Pediatricã
Chirurgie generala,
ALBA
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Codruþ Munteanu ESTET AID
Nicolae Angelescu Str. Vasile Alecsandri 99, Bl. 31, Cp 510201 Alba Iulia,
Ioana Apostolescu Tel. 0722 8288, 0728 921081
www.droancea.ro,www.chirurgieplastica.net
PERSEPOLIS Dr. Oancea Ioan Adrian, m. pr. chirurgie plasticã
Str. Vasile Toneanu nr. 20, sector 3, Bucureºti Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Telefon programari: 0751 011 893, Telefon / Fax:
021 326 3185 ARAD
programari@persepolispediatrie.ro; CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM
office@persepolispediatrie.ro; Str. Andrei Saguna, Nr.14
office@persepolispediatrie.ro Tel: 0257 213 211; 0257 230 882 ; 0374 047 283;
http://www.persepolispediatrie.ro Fax: 0257 213 138
www.persepolispediatrie.ro info@lasersystem.ro
Cirurgie generala Manager:Dr. Sherzad Asad-Fatah, m. pr., special-
Pediatrie - Dr. Serafinceanu Nakisa, Specialitate: tatea dermato-venerologie
medic specialist pediatrie. Studii si competente: Chirurgie generala
Ecografie generala. Contact: nakisa.s@persepolispe- Dr. Andul J. Hajjar, m. sp. chirurgie generala, vascu-
diatrie.ro; Profesor Dr. Ulmeanu Coriolan - Emil, lara si oncologica, flebologie, atestat chirurgie
Specialitate: Medic primar pediatrie, profesor uni- laparoscopica si reconstructiva
versitar, doctor in stiinte medicale; Dr. Ulmeanu Dr. Manole Moise, m. pr. neurochirurgie ;
Alexandru - Ioan Specialitate: Medic rezident pedi-
Dr. Neamtu Carmen, m. pr. chirurgie laparoscopica,
atrie, Pediatrie - cardiologie, - Dr. Nicolescu Alin
competente ecografie generala
Marcel, Specialitatea: Medic specialist cardiolog,
Dr. st. Med., masterat management sanitar;
Asistent cercetare stiintifica cardiologie pediatrica, -
Dr. Kopcsak Emese, m. pr. chirurgie maxilo-faciala
Dr.Mihai Viorel, Specialitate: medic primar cardi-
Dr. Alexa Mircea, m. pr. chirurgie cardiovasculara;
olog, Pediatrie - cardiologie, - Dr. Nicolescu Alin
Dr. Pavel Adrian, m. pr. chirurgie-ortopedie pediatri-
Marcel, Specialitatea: Medic specialist cardiolog,
ca, atestat Ecografia aparatului locomotor, masterat
Pediatrie - hematologie, - Dr. Colita Anca,
in management sanitar, masterat in managementul
Specialitate: Medic primar pediatrie, Asistent uni-
asistentei perinatale
versi++tar, Doctor in stiinte medicale, Studii si
Dr. Trailescu Maria, m. sp. chirurgie-ortopedie pedi-
Competente: hematologie, oncologie pediatrica si
atrica, competenta ecografia aparatului locomotor
transplant medular., Pediatrie - ortopedie, - Dr.
Dr. Racovitan Vasile, m. sp. chirurgie toracica;
Fodor Ioan - Emilian, Specialitatea : Medic primar
Dr. Micluta-Ancateu Dan Victor, Sef compartiment
chirurgie si ortopedie pediatrica, Doctor in stiinte
Chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva.
medicale., Pediatrie - chirurgicala, - Dr. Chiriac -

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 21


Unitãþi medicale de specialitate

POLICLINICA DR. TURCIN CENTRUL MEDICAL SELF CONTROL SRL


Arad, Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 52, Str.Negru Voda, Nr.3-5, Pitesti
Punct de lucru Pilu - Varsand Tel. 248211749
tel/fax 0257 285 510; 0257 250 332, 0722 880 398 Chirurgie generala
Dr. Dusan Turcin, m. pr. MG, Tel. 0722288572 Dr.NICOLA IOAN, chirurgie
Chirurgie pediatrica
Dr. Alexandru Jivcovici, Medic primar, doctor în BACÃU
ºtiinþe medicale, specialitatea boli infecþioase; Dr CLINICA REGINA MARIA
Morar Mihnea – m. sp. Cardiologie, Competenta Bacãu, Calea Romanului, Nr 39, Jud. Bacãu
echocardiografie; Dr. Soiu Mihai, M. pr. chirurgie- Tel. 0234 510 490; 0234 555 125/126; 0752 500
ortopedie infantile; Dr. Mirela Coada - M. pr. chirurgi 300; 0758 772 521; Ambulan?ã: 0374 025 125
bacau@reginamaria.ro
SPITALUL CLINIC GENESYS
Conducere Dr. Viorel Bujenita, M. Sp. Medicinã
Arad, Str.Dr. Cornel Radu, Nr. 3 Internã – director general
Tel. 0257/219700; 0257/219800; 0257/279800; Chirurgie generala
Fax: 0257-279400 Balneofizioterapie - Dr. Marieta Tiron, medic primar
office@clinica-genesys.ro, www.clinica-genesys.ro BFT, Cardiologie - Dr. Mihaela Cismileanu, medic spe-
Chirurgie generala cialist cardiologie, Chirurgie generalã - Dr. Anatolie
Dr. Ciurdariu Daniel - Medic specialist chirurgie gen- Tanasov, medic specialist Chirurgie generalã,
erala. Competenþe în chirurgie laparoscopicã Dermatologie-Venerologie - Dr. Carmen Ioanitoiu,
avansatã (chirurgia obezitãþii), ecografie abdominalã,
management sanitar. MALP SRL
Dr. Pavel Adrian - Medic primar chirurgie generala, Str. Zorilor Bl 1 Bis, Parter, Ap 4, Moinesti
Curs ºi stagiu de perfecþionare ºi curs de chirurgie Tel. 0234362775
laparoscopica in serviciul de Chirurgie generala si Manager Dr.Cotarlet Adrian
Digestiva – Spitalul Bicetre, Paris, Curs de specializare Chirurgie generala
la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara Cluj Napoca. Dr.Cotarlet Adrian, Chirurgie
Dr. Ciucurita Petru - Medic specialist chirurg,
Competente in chirurgie oncologica. BIHOR
Dr. Soiu Mihai - Medic primar chirurgie si ortopedie CENTRUL MEDICAL BIOINVEST
pediatrica Str. Episcop Roman Ciorogariu Nr.62, Oradea, Jud. Bihor
Dr. Iacob Radu - Medic primar chirurgie si ortopedie Tel. 0259 412295; Fax. 0259 464553
pediatrica, Doctor in stiinte Medicale, Competenta office@bioinvestmedicalcenter.ro,
in Ecografie Generala, Ecografie de sold www.bioinvestmedicalcenter.ro
Dr. Soiu Mihai - Medic primar chirurgie si ortopedie Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
pediatrica
Dr. Iacob Radu - Medic primar chirurgie si ortopedie SPITALUL CLINIC PELICAN
pediatrica, Doctor in stiinte Medicale, Competenta Str. Corneliu Coposu Nr. 2, Oradea, Jud. Bihor
in Ecografie Generala, Ecografie de sold Informatii si programari: 0259 – 444. 444
Dr. Siclovan Horia - Medic specialist chirurgie plasti- www.spitalulpelican.ro
ca, Certificat medic specialist chirurgie plastica Chirurgie generala
Dr. Baizat Andrei - Medic primar chirurgie plastica, Prof. Univ.Dr. Maghiar Marius Adrian, M. Pr.
Competente speciale , Curs de chirurgie vasculara si chirurgie, Prof. Univ.,Dr. ªt. Med., Competenta in
de tratament cu toxina botulinica in chirurgie estetica ecografia generala si interventionala;
Dr. Coada Cecilia - Medic primar chirurgie plastica si Dr. Sfârlea Marius, M. Pr. chirurgie, As. Univ. ;
microchirurgie, Competente in microchirurgie recon- Dr. Ciurtin Horia Dan, M. Pr. chirurgie, Sef lucrari,Dr.
structiva si chirugie estetica ªt. Med.; Dr. Macovei Iulia Codruþa, M. Sp. chirurgie,
Dr. Tursie Anca - Medic specialist chirurgie vasculara As. Univ.; Dr. Sookha Pravish Rai, M. Sp. chirurgie

ARGEª BRAILA
C.M.I. CHIRURGIE GENERALA DR. IONESCU GHEORGHE C.M.I. ARGEºANU NICOLAE
Str. Liviu Rebreanu Bl.C2, Ap.13, Mioveni Str. Pietãþii Nr.1, Brãila
Tel. 0729010404 Tel. 0tel. 0239/681618, 0339-104410
Chirurgie generala Chirurgie generala
Dr. IONESCU GHEORGHE, chirurgie Dr. Argeºanu Nicolae, chirurgie gen.

22 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

C.M.I. VARZARU CORNEL vascularã, ªeful secþiei de chirurgie cardiovascularã


Str. Pietãþii Nr.1, Brãila; Tel. 0722692676 Dr. Olariu Cosmin, Medic specialist chirurgie cardio-
Chirurgie generala vascularã
Varzaru Cornel, chirurgie gen. Dr. Popa Calin, Medic primar chirurgie cardiovascu-
larã, Doctor în ºtiinþe medicale
SERVICII MEDICALE DR. CAPRARIU –
POLICLINICA PLANTELOR HIPERDIA SA
Braila, Str. Calea Galati, Bl. Turn – Plantelor, Parter, Braºov, Poarta ªchei 31, 500020.
Cod 810023 Tel/Fax: 0268.473.608, 0268.405.300,
TEL: 0239 /616153 ; FAX: 0239 /616154 Fax: 0268.471.901
policlinicaplantelor@yahoo.com, www.policlinica- www.hiperdia.ro,
plantelor.ro e-mail: office@hiperdia.ro, brasov@hiperdia.ro
CONDUCERE Dr. Cãprariu ªtefan Lucian – M. Pr. Director Medical: Dr. Henegar Dorina, medica pri-
Obstetrica - Ginecologie mar radiologie-imagisticã medicalã.
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Chirurgie generalã
Laborator Anatomie Patologica - Dr. Mircea Mioara CHIRURGIE CARDIO-VASCULARÃ: Dr. Leancã Dan,
–M. Sp. Anatomo -Patolog; Cabinet Ginecologie -Dr. Dr. Soare Radu,
Caprariu ªtefan Lucian – M. Pr. Obstetrica CHIRURGIE GENERALÃ: Dr. Buvnariu Nicolae, Dr.
–Ginecologie; Cabinet Ecografie-Dr. Caprariu Viorica- Buzea Cosmin, Dr. Cobelschi Cãlin, Dr. Moþoc Carla,
M. Pr. Radiologie, Competenta Ecografie; Cabinet Dr. Petcu Lucian
Chirurgi LASER TERAPIE: Dr. Zaharia Cristinel
MEDICINÃ GENERALÃ: Dr. Zaharia Cristinel
BRASOV NEUROCHIRURGIE: Dr. Dãncescu Mihail, Dr. Paripaº
Ovidiu, Dr. Mircea Radu, Dr. Pãlãºan Marius;
BIOS CLINICAL CENTER (S.C. VITALMED CENTER S.R.L.)
NEUROLOGIE: Dr. Iliescu Rodica, Dr. Nicolescu
Str. Lungã Nr.18-20, Brasov Sanda, Dr. Varga Ioana,
Telefon-fax: 0268 406 350 NEUROPEDIATRIE + EEG: Dr. Albeanu Adriana, Dr.
e-mail: office@biosclinic.net, web: Popescu Laura
www.biosclinic.net NEUROPSIHIATRIE: Dr. Boeriu Felician
Chirurgie generalã OFTALMOLOGIE: Dr. Dumitrache Dan,
Dr. Cãtãlin Dumitrache-Anton, Medic Specialist ONCOLOGIE: Dr. Ceauºu Gabriela, Dr. Ciurescu
Chirurgie Generalã, Competenþã Ecografie Generalã Daniel, Dr. Iacob Constantin, Dr. Oprea Carmen
ºi Endoscopie Digestivã REZONANÞÃ MAGNETICÃ: Dr. Cârstea Maria, Dr.
Dr. Cosmin Buzea, Medic Specialist Chirurgie Henegar Dorina, Dr. Iezan Iulia TOMOGRAFIE
Generalã, Competenþã Ecografie Generalã ºi COMPUTERIZATÃ: Dr. Henegar Dorina, Dr. Cârstea
Endoscopie Digestivã Maria, Dr. Iezan Iulia
Dr. Marcel Albean, Medic Primar Chirurgie Plasticã -
Microchirurgie Reconstructivã
Dr. Bogdan Bâldea, Medic Specialist Chirurgie ORTOMED SRL
Plasticã - Microchirurgie Reconstructivã Str. Al.I. Cuza Nr.28, Brasov
Tel. 0268-476111
CLINICA SANTE VIE
Chirurgie pediatrica
Braºov, Str. Carpaþilor Nr.54, Jud. Braºov Dr. Mironescu Aurel-Sandu - Chirurgie Pediatrica
Tel/Fax: 0268.312.570
E-mail: clinica@santevie.ro, Web: www.santevie.ro BUZAU
Chirurgie vascularã C.M.I. DR. SIMIONESCU RADU
Chirurgie plastica - Visa Irina; Chirurgie vasculara -
Comsa Florin; Str. N. Titulescu, Nr. 18 Buzau
Tel. 0238/715894
CLINICILE ICCO radu_simionescu@clicknet.ro
Str. Scolii Nr. 8, C.P. 500059, Brasov Chirurgie generala
Tel. 0268-401200, 0268 – 401200 SPITALUL SF. SAVA
Ec. Adrian Teciu – Director Executiv
Chirurgie cardiovascularã Str. Crizantemelor, Nr.5, Cp 120194, Buzãu
Dr. Brãdean Andreea, Medic specialist chirurgie car- Tel: 0238/712.606 – recepþie internãri; Fax:
diovascularã 0238/712.607; 0338/818.784
Dr. Cebotaru Theodor, Medic primar chirurgie cardio- Alexandru Constantin – Administrator ºi Director

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 23


Unitãþi medicale de specialitate

General – jurist; CLINICA ARTIS 3


Chirurgie plasticã-microchirurgie reconstructivã Str Republicii 82 B (Gh Bilascu), Cluj Napoca
Tache Horia Mihail – Director Medical – medic Tel 0264595336
chirurgie plasticã ºi reparatorie; www.artis3.ro. contact@artis3.ro
Dr. Ivan Ovidiu - medic primar chirurgie plasticã
CARAª - SEVERIN
Chirurgie plasticã-microchirurgie reconstructivã,
CABINETUL CHIRURGIE ASOCIAT DR. MIHALCÃ - Chirurgie generalã
DR. POGOREVICI Dr. Onoe Radu - medic specialist Chirurgie plasticã
Oraviþa 41, Caras-Severin Dr. Cornelia Maior - medic specialist Chirurgie
Chirurgie generalã Plasticã
Dr. Dan Miclaus, medic primar chirurgie generalã
CÃLÃRAªI
C.M.I. DR. ARTENII VALERIU CLINICA ENDOPLUS
Str.Argesului, Nr. 123 Str. Emil Racoviþã, Nr. 54, Cp 400165, Cluj-Napoca
Tel. 0745755101 Tel. / Fax. +40 (264) 43 23 94; Tel. / Fax. +40
Chirurgie generalã (364) 10 55 43
Chirurgie generala
C.M.I. DR. CHIRU MARIANA Prof. Dr. Ioan Coman - m. pr. urolog; Þef lucr. Dr.
Str.1decembrie 1918, Nr.10, Bl.A12, Ap.3r, Cãlãraºi Gabriel Kàcsó - m. pr. oncolog; Þef lucr. Dr. Cristian
Tel. 0242/318321 Hurubeanu - m. pr. urolog; Asist. univ. Dr. Dan Vasile
Chirurgie pediatricã Stanca - m. sp. Urolog; Dr. Cãlin Giurgiu - m. pr.
urolog; Dr. Viorel Nistor - m. pr. urolog; Dr. Bogdan
PROMED SRL Petruþ - m. sp. Urolog; Dr. Carmen Lãpuºan - m. sp.
Str.B-Dul 1mai Nr.2, Calarasi Urolog; Dr. Zoltan Attila Mihaly - m. sp. Urolog; Dr.
Tel. 0722533043 Bogdan Ovidiu Feciche - m. sp. Urolog; Dr. Nicolae
Chirurgie generalã Criºan - m. sp. urolog, ªef lucr. Dr. Constantin
Bodolea - m. pr. ATI; Dr. Tudor Cristea - m. sp. ATI;
CLUJ Dr. Dorina Pãuºan - m. sp. ATI; Dr. Cipriana Chira -
CABINET DE CHIRURGIE GENERALÃ - m. sp. ATI; Dr. Diana Ciorbã - m. sp. medicinã
DR. COMAN AUGUSTIN internã; Ioana Hiriºcãu – psiholog; Bogdan
Alexandru – psiholog
Str. A. Iancu Nr.33, Campia-Turzii
Tel. 0746191512 CLINICA ORTOMED - ALEX BUCUR
Chirurgie generalã
Str. Republicii 65-67, Cluj Napoca
CABINET CHIRURGIE GENERALÃ - Tel:0264-592230 / Fax:0264-596611
DR. PASCARENCO GHENADIE E-mail: contact@clinicaortomedab.ro, www.clinicaor-
tomedab.ro
Str. Andrei Mureºanu Nr.15, Turda
Chirurgie vasculara, Chirurgie plastica-
Tel. 0264/312420 int. 203
microchirurgie reconstructiva
Chirurgie generala
Dr. med. Oana Alina Puia, Dr. Valeriu Nicula
CENTRUL MEDICAL SANRADEX
CONSTANTA
Dej, Str. Regina Maria Nr.15a, Jud. Cluj
Tel./ Fax : 0264.211.675 AMA-MED SRL
sanradex@yahoo.com ; secretariat@sanradexdej.ro, Str. Scarlat Varnav Nr. 6, Medgidia
www.sanradexdej.ro Tel. 0241811089
Coordonator Dr. Pop Radu-Valer. Chirurgie generala
Dr. Constantinescu Dan -medic specialist chirurg; Dr. Anagnostu Cristel
dr. Dinca Florin -medic primar chirurg, specialist
urolog; BIOSAN SRL
Str. Malinului Nr. 1, Constanta
CHR MED S.R.L. Tel. 0241632655
Str. 1 Dec.1918, Nr.44, Gherla Director Ples Dana
Tel. 0742085383 Chirurgie generala
Chirurgie generala Dr. Toldisan Dan, Chirurgie Generala

24 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

C.M.I. DR. FUSTANELA GHEORGHE Chirurgie generalã


Str. Ion Creanga Nr. 18, Medgidia Prof.Univ.Dr. Vasile Sarbu, medic primar chirurgie
Tel. 0241811089 generalã si vascularã • Prof.Univ.Dr. Iusuf Timurlenc,
Chirurgie generala medic primar chirurgie generala •Prof.Univ.Dr. Viorel
Dr. Fustanela Gheorghe, Chirurgie Generala Tode, medic primar urologie •S.L.Dr. Razvan
Popescu, medic primar chirurgie generala • S.L..Dr.
C.M.I. DR. PANCHICI CORNELIA Daniel Costea, medic primar chirurgie generala
•As.Univ.Dr. Mihaela Pundiche, medic specialist
Str. C-Tin Bratescu Nr. 15, Constanta
chirurgie generala •As.Univ.Dr. Raluca Pasare, medic
Tel. 0744213074
specialist chirurgie generala si vasculara • Dr.
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Gabriela Dascal, medic primar chirurgie/ortopedie
Dr. Panchici Cornelia, Chirurgie Plasticã
pediatrica •Dr. Elena Lupu, medic specialist
DIANTUS ESTET SRL chirurgie, ortopedie, traumatologie, artroscopie
• Dr. Razvan Dumitru Sora, medic specialist chirurgie
Str. I. C. Bratianu Nr. 176 (Complex Comercial),
generala • Dr. Manuela Garciu, medic specialist
Constanta
chirurgie generala – endocrinologie • Dr. Vasilescu
Tel. 0241623716
Radu, medic primar chirurgie vasculara; Dr. Nicolae
bcaraban@yahoo.com, http://www.diantus.ro
Gheorghe, medic primar anestezie-terapie intensiva
Administrator: Dr. Caraban Bogdan - M. sp. Chirurgie
•Dr. Iulia Candea, medic primar anestezie-terapie
Estetica Plastica Reconstructivã
intensiva •Dr. Nicolae Gherghina, medic specialist
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva,
anestezie-terapie intensiva; Dr. Andra Manoliu, medic
Chirurgie generala
specialist medicina generala si medicina de familie;
Caraban Bogdan, Chirurgie Plastica
Dr. Cristina Farcas, doctor in stiinte medicale, medici-
MEDICAL ANALYSIS - CLINICA DE CHIRURGIE na interna, homeopatie, ecografie generala • Conf.
Univ. Dr. Eugen Dumitru, medic primar medicina inter-
Str. General Manu Nr. 58, Constanta na, specialist gastroenterologie si endoscopie digesti-
0241/55.06.50 va, competenta ecografica • S.L. Dr. Luana
octavian_unc@yahoo.com Alexandrescu, medic primar medicina interna, spe-
Prof.Dr. Octavian UNC: 0722. 754 222 cialist gastroenterologie si endoscopie digestiva;
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie Dr. Andreea Costea, medic primar nefrologie,
reconstructiva, Chirurgie toracica ecografie generala ; Dr. Fulvia Vizireanu, medic pri-
Prof.univ.dr. Octavian Dumitru Unc (Chirurgie gener- mar cardiologie, boli interne, ecocardiografie,
ala) ecografie abdominala; Dr. Cristian Costandache,
Dr. Ionut Iordache (chirurgie generala) medic primar obstetrica-ginecologie •Dr. Lucian
DR. Mihnea Laurentiu - Chirurgie generala Serbanescu, medic specialist obstetrica-ginecologie,
DR. Anastasescu Robert -chirurgie generala ecografie genitala ; Dr. Paula Martin, medic primar
DR. Pruna Aurel -chirurgie pediatrica ortopedie, reumatologie, traumatologie •Dr. Elena
Dr. Cornelia Panchici (chirurgie estetica) Lupu, medic specialist chirurgie, ortopedie, trauma-
Prof.Dr. Teodor Horvat - Chirurgie cardiovasculara si tologie, artroscopie ; Dr. Victor Loghin medic primar
toracica; DR. Cornea Alexandru - Chirurgie cardio- O.R.L. •Dr. Ligia Jacota, medic primar O.R.L.
vasculara si toracica •Dr. Oana Gabriela Enache, medic specialist O.R.L;
Dr. Ana Maria Mateescu, medic primar boli de nutritie
MEDICAL SOLUTION SRL
; Dr. Anca Miu, medic primar pediatrie ; Dr. Doru
Str. Ion Creanga Nr. 18, Medgidia Popescu, medic primar dermato-venerice ; Dr.
Tel. 0241811089 Gheorgita Voicu, medic primar specialist penumologie
Chirurgie generala • Dr. Trenchea Mihaela, medic penumolog; As .Univ.
Dr. Madalina Iliescu, medic specialist balneo-fiziote-
MEDSTAR 2000 - CENTRU MEDICAL rapie ; Dr. Roxana Miron, medic specialist
DE DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT endocrinolog; Dr. Ana-Maria Ionescu, medic specialist
Str. Lahovari Nr. 41 Colt Cu Str. Decebal Nr.54, neurolog •Dr. Daniela Zguma, medic specialist neu-
Constanta rolog; Dr. Iuliu Milescu Burbea, doctor in stiinte med-
Telefon: 0241/638.251; 0372/763.142; icale, medic primar psihiatrie •Dr. Raluca Burlacu,
0722/574.250; 0725/532.550, Fax: medic specialist psihiatrie, psiholog, psihoterapeut;
0241/638.251 Carmen Mihaela Pilici, psihoterapeut in terapia sis-
Conducerea unitãþii: Ing. Buriu Dorel, Director temica de familie si cuplu • Dr. Raluca Burlacu,
General, Dr. Buriu Mihaela, medic laborator clinic si medic specialist psihiatrie, psiholog, psihoterapeut
microbiologie, doctor in stiinte medicale •Laura Georgescu, psiholog Medicina Muncii

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 25


Unitãþi medicale de specialitate

PRIMA CONSULT DÂMBOVITA


Str. Sanatatii Nr. 1, Navodari CENTRUL DE IMAGISTICA MEDICALA TARGOVISTE
Tel. 0241760301 Str. Benone Georgescu Nr. 12, Targoviste.
Chirurgie generala 0735 55 53 96; Fax:+40 245 620 080
Dr. Dumitrescu Dumitru, Chirurgie Generalã imagistica@clinica-promed.ro
Chirurgie generalã
PROSANA MEDICAL CENTER
Str. Ion Raþiu 113, Mun. Constanta CENTRUL MEDICAL PROMED SYSTEM
Tel. 0241 580 370, 0722 469 915; Targoviºte, Str. Benone Georgescu Nr. 12a
Fax 0241 619 546 Tel. 0245 62 00 88 0728 98 13 78
prosana_medicalcenter@yahoo.com, www.prosana- targoviste@clinica-promed.ro
center.eu, www.romedic.ro/prosana Chirurgie generalã
Conducerea unitatii: Er. Cristurean Constantin - Alina Bolintineanu, M. Pr. O-G, Competenþã
Viorel, director, m. pr. O-G Ecografie O-G, Supraspecializare Reproducere
Chirurgie generala Umana Asistatã – Fertilizare În Vitro, Deliana
Predoi, M. Sp. O-G, Competenþã Ecografie O-G,
PSIHOSAN Colposcopie, Supraspecializare Reproducere Umana
Asistatã – Fertilizare În Vitro, Silviu Predoi, M. Pr. O-
Str. Tudor Vladimrescu Nr. 6, Constanta
G, Dr. ªt. Med., Competenþã Ecografie O-G,
Tel. 0241551220
Supraspecializare În Medicinã Materno-Fetalã ªi
Chirurgie cardiovasculara
Reproducere Umanã Asistatã (Fertilizare In-Vitro),
Dr. Patrut Emil, Chirurgie Cardio Vasc. Competenþã În Histeroscopie, Specializare În
Management Medical
TOTAL-MED ESTET SRL
Str. I. C. Bratianu (Complex Comercial), Constanta MEDINVEST SRL
Tel. 0241623715 Str. 22decembrie 1989 Nr.7, Moreni
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Tel. 0245666569
Dr. Bordeanu Ion, Chirurgie Plastica drhermenean_ioan@yahoo.com
Chirurgie generala
COVASNA Dr. Hermenean Ioan , Geambasu Costel
CENTRU DE DIAGNOSTIC ANDIMED
DOLJ
Sf.Gheorghe;Jud.Covasna; B-Dul.Grigore Balan
Nr.33/E AMARADIA-SERVICII CLINICE
Tel/Fax:0267/318465; andimedsrl@yahoo.com Strada Amaradia 14, Craiova; Tel. 0351808917
DIRECTOR Dr.Balinth Istvan, medic specialist de Chirurgie generala
obstetricaginecologie Dr. Vilcea Ionica-Daniel
Chirurgie generalã
CAB. MED. DR. IANOSI SIMONA-LAURA
CENTRUL MEDICAL PRO-VITAM Strada Caracal 28, Craiova; Tel. 0722654547
Sfântu Gheorhe, Strada Infrãþiri Nr. 2/1/3, Chirurgie generala
Chirurgie generalã, Chirurgie plasticã-microchirurgie Dr. Nicolae-Gabriel Ianosi
reconstructivã CENTRUL MEDICAL 3M DR. MANESCU NICOLAE S.R.L.
SPITALUL „SEMPER SANITAS“ (SC.ANDIMEX SRL) Strada Câmpia Islaz 10, Craiova; Tel. 0251533229
Chirurgie generala
B-Dul.Grigore Balan Nr.33/E, Sf.Gheorghe
Dr. Manescu Nicolae
Tel/Fax: 0267/318465-0267/347553 GASTROENTEROLOGIE: Dr. Nuredini Irma - medic spe-
DirectorDr. Balinth Istvan, medic specialist obstetri- cialist gastroenterologie, competentã endoscopie,
ca-ginecologie ecografie; Asist. Univ. Dr. Searpe Cristian - medic
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie specialist medicinã interna, gastroenterologie, com-
reconstructiva, Chirurgie vasculara; Dr. Erdelyi petentã ecografie, endoscopie; doctor in medicina;
Istvan - medic primar chirurgie generala,
Dr. Lozsadi Botond - medic specialist chirugie gener- HELIOS MEDICA
ala, Dr. Szilveszter Monika - medic specialist Strada Pãltiniº 1, Craiova;
chirugie plastica si reparatorie; Dr. Balazsi Levente - Tel. 0251418894
medic specialist de chirurgie vasculara Chirurgie generala

26 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

MICROPOLICLINICA CORDIS SRL IASI


Bulevard Craiovita Noua, 405a, Craiova ANGELMED
Tel. 0251486210 Iasi, Str.Pasaj Banu Nr 12 ( Vis-À-Vis De Colegiul
Chirurgie generala National)
Dr. Surlin Marin-Valeriu Tel: 0232-277044, 0745652044
sc_angelmed@yahoo.com
PLUSMEDICA SRL
Administrator: VASU ANGELA –biolog specialist labo-
Strada Macului 4, Craiova; Tel. 0251588377 rator clinic
Chirurgie generala ANATOMIE PATOLOGICA-Dr. Munteanu Geta-medic
Dr. Martin Liviu, Dr. Pasalega Marin primar anatomo-patolog;
CARDIOLOGIE-as.univ.Dr. Aursulesei Viviana-medic
POLICLINICA ELGA SRL
primar cardiolog, competenta ecocardiografie;
Strada Mihai Eminescu 32, Craiova; Tel. 0251415780 CHIRURGIE GENERALA-Dr. Melinte Constantin-
Chirurgie generala Dr. Vasile Liviu medic primar chirurg, competenta endoscopie;
OFTALMOLOGIE-Dr. Caunii Oana-medic specialist oftal-
POLICLINICA MEDAURA SRL
molog; -Dr. Daraba Emilia-medic primar oftalmolog,
Strada Caracal 50, Craiova; Tel. 0251562372 OTORINOLARINGOLOGIE (ORL)-Dr. Rusu Daniela-medic
Chirurgie generala primar ORL; Dr. Hantascu Ionut-medic specialist ORL;
Dr. Mazilu Georgeta
ARCADIA HOSPITAL
POLICLINICA TOMMED
Str. Cicoarei, Nr. 2, Iasi
Bulevard Carol I 50, Craiova; Tel. 0725726560 Call Center: 0232 920, Centrala: 0232 20 2000,
Chirurgie generala Secretariat: 0232 20 2001, Relatii Clienti: 0232 20
Dr. Paraliov Toma 2002, Fax: 0232 20 2003
Email: info@arcadiahospital.ro, www.arcadiahospi-
TOP MED BUNA VESTIRE SRL
tal.ro; www.arcadiacardio.ro;
Calea Unirii 90-92, Craiova; Tel. 0251524078 www.arcadiamedical.ro;
Chirurgie generala www.arcadiamami.ro;www.arcadiadermato.ro;
Dr. Dina Stefan, Dr. Florea Mihai, Dr. Sandulescu Ec. Dan Fiterman - Director General Arcadia Hospital
Sarmis-Marian Chirurgie generala, Chirurgie orala si maxilo-faciala,
CHIRURGIE PEDIATRICA, Chirurgie Pediatrica si
GIURGIU Ortopedie Pediatrica, Chirurgie plastica-
CENTRUL MEDICAL EMA microchirurgie reconstructiva, Chirurgie toracica,
Bdul.Independentei, Bl.107, Sc.B, Parter+Etaj I, chirurgie vascularã
Tel: 0246 / 211191; 0246 / 211192; Fax: 0246 /
211193 C.M.I. DR. DOBIRCIANU OTILIA
office@optical-ema.ro, /www.optical-ema.ro Str. Primaverii, 4, Iasi; Tel. 0740077272
Administrator - Valeriu NAIPEANU, Director Medical otyd@hotmail.com
- Iuliu STAN Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Chirurgie generala Dr. Dobircianu Otilia

GORJ C.M.I. DR. GHENGHE DANIELA


C.M.I. DR. DUMITRELEA DANUT Str. Toma Cozma, 4, Iasi; Tel. 0722538111
danaghenghe@yahoo.com
Str. Jiului Nr.1, Rovinari; Tel. 0726365063
Chirurgie generala
Chirurgie generala
Dr. Ghenghe Daniela
C.M.I. DR. STANILOIU VIRGIL
C.M.I. DR. MIHAILA DANA
Str.General Tell ,Bl.9,Sc.1,Ap.1, Tg-Jiu ; Tel. 0723141711
Str. Petru Rares, 58, Tg. Frumos; Tel. 0742955671
Chirurgie pediatrica
fratila_dana@yahoo.com
HUNEDOARA Chirurgie generala
Dr. Mihaila Dana
BR ESTETIC MEDICAL
Str Avram Iancu Nr.9/2, Petrosani C.M.I. DR. MOLDO MEDICA SRL
Tel. 0721285050 Podu Iloaiei, Iasi; Tel. 0754461731
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva moldomedica@yahoo.com

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 27


Unitãþi medicale de specialitate

Director Moldovan Martin Bogdan CENTRUL MEDICAL MARIA BURGHELE


Chirurgie Generala Str. Studioului, Nr.13, Buftea
Dr. Arafat Marawan, Dr. Baiteanu Ana Maria, Dr. Tel. 021.350.58.89, Fax. 021.350.58.89
Baransi Rania, Dr. Ahmed Shbair, Dr. Chehab Zaki, Conducerea Unitatii: Dr. Savin Svetlana, Ecografii
Dr. El Mustapha Fadi, Dr. Vasincu Decebal, Dr. Chirurgie generala
Rani Alaga, Dr. Rusu E. Tania, Dr. Paduraru Dan. Dr. Ivanescu Constantin, Medic Primar Chirurgie
Generala
C.M.I. DR. MUNTEANU MARIANA
Str. Primaverii, 4, Iasi; Tel. 0744395015 MARAMUREª
marimun2005@yahoo.com
C.M.I. DR. MARINCAS SORIN, CHIRURGIE GENERALA
Chirurgie generala
Dr. Munteanu Mariana Str. Tineretului, Nr. 9-11, Târgu Lãpuº
Tel. 0262-384324
GENERAL MED HELP SRL Chirurgie generala
Str. Arcu, 25, Iasi; Tel. 0727959697 Dr. Blidar Mircea; Chirurgie Generala, Dr. Marincas
generalmedhelp@yahoo.com Sorin, Chirurgie Generala
Chirurgie toracica
EUROMEDICA HOSPITAL
Dr. Tarevici Zitta, Dr. Bosinceanu Liviu Mugurel, Dr.
Grigorescu Cristina Str. G. Cosbuc, Nr.48, 430032, Baia Mare
Telefon: 0262-206 179; 0262-206 180; Fax: 0262-
LIANAMED SRL 275 188
Str. Grigore Ureche , 2, Iasi; Tel. 0744644114 manager@euromedicahospital.ro; office@euromed-
al_gata@yahoo.com icahospital.ro
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Director General: Economist Sergiu PETRIC
Dr. Gata Florin Octavian, Dr. Mootruc Theodor Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie
reconstructiva
PROCTOSANIS SRL
POLICLINICA DR. DAN
Str. V. ALECSANDRI, 711, Iasi; Tel. 0731900270
clinica@proctosanis.ro Str. M. Eminescu, Nr. 20, Viseu De Sus
Chirurgie generala Tel. 0262-353177
Dr. Canschi Gabriela, Dr. Lazescu Daniel Chirurgie generala

SPITAL PROVIDENTA POLICLINICA SFANTA MARIA


Soseaua Nicolina Nr. 115, Nicolina 2, Cug, Iasi Bd. Bucuresti, Nr. 18-22, Baia Mare
0232/241271, 0232/219676, 0730/230030 Tel. 0262-274513
providenta@mmb.ro, Chirurgie generala
http://spitalulprovidenta.mmb.ro
MEHEDINÞI
Chirurgie generala
Conf. univ. Dr. Gabriel Statescu C.M.I. DR. IMAN RADU, CHIRURGIE
Asist. univ. Dr. Sergiu Busuioc Str. M.Averescu Nr 53, Drobeta Turnu Severin
Dr. Ciprian Cimpeanu Tel.0740/011571
Conf. univ. Dr. Corneliu Morosanu Chirurgie generalã
Asist. univ. Dr. Cristian Ene Roata
C.M.I. DR. URSACHI ION, CHIRURGIE
ILFOV Str. Republicii Nr.137, Vânju Mare
C.M.I. DR. CONSTANTIN MIHAI Tel.0742/222115
Calea Bucuresti Nr. 2, Balotesti Chirurgie generala
Tel. 0740105082 / 0214135804
Chirurgie generala SÃNÃTATEA
Dr. Constantin Mihai, Medic Specialist Chirurgie Str. Carol I Nr.61, Drobeta Turnu Severin
Chirurgie generala
CENTRUL MEDICAL „DR. STANCU SI ASOCIATII“ Dr. Morariu Paul, Chirurgie
Calea Bucuresti Nr. 2, Balotesti
Tel. 0213509720 0726489128 MUREª
Chirurgie generala C.M.I. ASOCIAT DR. BO³AN - DR. FRICIU
Dr. Munteanu Mihaela, Medic Primar Chirurgie B-Dul 1 Decembrie 1918 Nr. 28, Tîrgu-Mures

28 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012


Unitãþi medicale de specialitate

Tel. 0265-263585 int.19 http://www.helpsana.ro/medici.php


Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Chirurgie Vasculara
Dr. Comsa Florin, Chirurgie Vasculara – Flebologie
C.M.I. CHIRURGIE DR. TRIF PETRU
Str. P. Maior Nr. 31, Reghin; Tel. 0744-766599 SALAJ
Chirurgie generala C.M.I. DR. POP STELIAN, CHIRURGIE
CENTRUL MEDICAL GALENUS Str.Libertatii Nr.7, Cehu Silv; Tel. 0260 650 104
ducamariana54@yahoo.co.uk
Str. Mihai Viteazu Nr.31, Tg. Mures
Chirurgie generala
tel. 0721 333 677 - 0752 092 052 - 0757 010
111, fax. 0265216500, SIBIU
office@galenus.ro, www.galenus.ro.
Manager General: Neagos Lucian CARPE DIEM
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie Str. C. Negruzzi, Nr. 12, Sibiu, Jud. Sibiu
reconstructiva, Chirurgie vasculara Tel.: 0269 44 14 15 / 0369 40 70 34; 0746 097 965
office@clinica-carpediem.ro, www.clinica-carpediem.ro
CENTRUL MEDICAL TOPMED Chirurgie generalã: Dr. Cvasciuc Ioan Titus, Medic
Str. Dorobantilor Nr.1, Tg. Mures specialist; Dr. Sabau Mircea, Medic primar; Dr.
Tel.: (+40)-265-225.002 ,Tel./Fax: (+40)-265-210.342 Cretu Dan, Medic specialist
office@topmed.ro, secretariat@topmed.ro
Dr. ADRIANA GOMOTIRCEANU - MANAGER SUCEAVA
Chirurgie generala / Chirurgie pediatrica C.M.I. DR. CAZACU DANIEL, CHIRURGIE
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Str. Dimitrie Cantemir , Nr.2, Câmpulung Moldovenesc
PRAHOVA Tel. 0723373438
Chirurgie generala
ALFA MEDICAL CENTER
Bld. Independentei, Nr. 27, Ploiesti C.M.I. DR. CORFARIU BOGDAN, CHIRURGIE GENERALA
Tel. 0244 / 542.200, Mobil: 0731.777.099, Str. Mihai Eminescu , Nr. 26, Vatra Dornei
Fax: +40244 / 542.299 Tel. 0232372177, 0752191221
office@alfamedicalcenter.ro, www.alfamedicalcenter.ro Chirurgie generala
Chirurgie Generalã
C.M.I. DR. PÃNCESCU CONSTANTIN, CHIRURGIE
CENTRELE MEDICALE DI – MEDICA ªI JOLIMED
GENERALÃ
Ploiesti, Str. Constantei Nr. 3 (Zona Halelor
B-Dul. Bucovinei , Nr.35, Gura Humorului
Centrale), Jud. Prahova
Tel. 0722522768, 0722522768
Tel. 0244/515857, 0726403236, 0725631881
Chirurgie generalã
office_dimedica@yahoo.com, www.di-medica.ro
Chirurgie plasticã-microchirurgie reconstructivã C.M.I. DR. RUSU CRISTIAN, CHIRURGIE GENERALÃ
CENTRUL MEDICAL AL MEDICA BERLIN PLOIEªTI Str. Mihai Eminescu , Nr. 26, Vatra Dornei
Sediu Ploieºti, B-Dul Republicii, Nr.6, Bl.33, Parter, Tel. 0740573404
Sediu Ploieºti, Piaþa Victoriei Nr.1 Chirurgie generalã
Tel: 0244/510 051 ; 0733 110 147;
C.M.I. DR. TIGHINEANU ROMAN, CHIRURGIE GENERALA
Tel/fax:0244/517 116, al_medica_berlin@yahoo.fr,
www. almedicaberlin.ro, Str. Stefan Cel Mare , Nr.78, Suceava
almedicaberlin@clicknet.ro; Tel. 0232530761, 0745207430
Chirurgie generala
CINA
Str.Andrei Muresanu, Nr. 56, Ploiesti; Tel. 0244531096 POLICLINICA BETHESDA
Chirurgie generala Calea Unirii 25 Bis Suceava
Dr. Bazavan M Gabriel, Chirurgie gen Tel: 0230/551566 Fax:0230/551567
policlinica@bethesda.ro
HELPSANA MEDICAL CENTER Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie
Str. Henri Coanda, Nr.11, Campina reconstructiva, Chirurgie vasculara
Tel / Fax: 0244 375 303, Orange: 0754 375 303, Dr. Puscasu Stefan; Dr. Axinte Adrian
Vodafone: 0722 375 303 Dr. Petrea Ingrid; Dr. Boroda Laura; Dr. Petrea Radu

Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012 29


Unitãþi medicale de specialitate

SPITALUL BETHESDA C.M.I. DR. COSMA OVIDIU, CHIRURGIE GENERALA


Calea Unirii 86a, Suceava; tel. 0230532700 Str. Teiului Nr 7, Timiºoara; Tel. 0256244881
spital@bethesda.ro Chirurgie generala
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie
C.M.I. DR. DR COLBAN, CHIRURGIE
reconstructiva
Dr. Puscasu Stefan; Dr. Axinte Adrian; Dr. Petrea Ingrid Str. Victoriei Nr 24, Deta; Tel. 0256390828
Chirurgie generala
TELEORMAN
C.M.I. DR. ZSOMBORI EDITA, CHIRURGIE GENERALA
BRAIN S.R.L.
Str. Calea Lui Traian Nr 39, Sannicolau Mare
Str. Dunãrii, Nr. 1603, Sc. A, Ap. 3, Alexandria Tel. 0723249804
Tel. 0247314712 Chirurgie generala
Chirurgie generala
CENTRUL MEDICAL HYPOCRATE
C.M.I. DR. ISVORANU OVIDIU Str. Dr. Iosif Nemoianu, Nr. 9, Ap. 2, Timisoara
Str. Cpt. Stanculescu, Nr. 21, Turnu Magurele Telefon: 0256-202.202, Fax: 0256-222.777
Tel. 0726044804 E-mail: office@cmhypocrate.ro
Chirurgie generala
SPITALUL ATHENA
C.M.I. DR. PURCÃRESCU CONSTANTIN Calea Aradului, Nr. 113, 300645, Timisoara
Str. Cpt. Stanculescu, Nr. 21, Turnu Magurele Tel. 0256 270 000; 0756 205 904;
Tel. 0247416766, 0722554953 contact@athenahospital.ro
Chirurgie generala Director general: Prof. Dr. Konstantinos Giatras
Chirurgie generala, Chirurgie plastica-microchirurgie
MEDEXCELA S.R.L. reconstructiva, Chirurgie vasculara
Str. Dunarii, Nr. 222 Bl. 901 P, Alexandria TULCEA
Chirurgie generalã
AVE MED SRL
MEDICALA HPM S.R.L. Str.Podgoriilor, Nr.59, Bl.A, Sc.C, Ap.3, Tulcea
Tel. 0722616744
Str. Parcului, Nr. 31, Videle
Chirurgie generala - Dr. Risnoveanu Nicolae
Chirurgie generalã
C.M.I. ROMILA MIHAI
PREMED S.R.L.
Str.Isaccei, Nr.15, Bl.I5, Sc.B, Ap.1, Tulcea
Str. Cuza Voda, Bl. C10, Ap. 2, Zimnicea Tel. 0240510445
Chirurgie generala Chirurgie generala - Dr. Romila Mihai
TIMIª C.M.I. ROSCA IOSIF
ATHENA HOSPITAL SRL Str.Heracleea, Nr.23, Babadag
Str. Calea Aradului Nr 113, Timiºoara Tel. 0723990020
Tel. 0256270000 Chirurgie generala - Dr. Rosca Iosif
Chirurgie generalã
C.M.I. TIRCOMNICU IULIAN
Dr. Barjica Daniela Cristina, Chirurgie Generalã, Dr.
Str.A-Ii-A, Nr.282, Sulina
Viajeu Ciprian, Chirurgie Si Ortopedie, Dr. Vasile
Tel. 0240543139
Mihai, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Tus Mircea,
Chirurgie generala - Dr. Tircomnicu Iulian
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Simedrea Voicu Caius,
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Munteanu Ioan, DOCTUS MD SRL
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Gavrilita Bianca, Str.Isaccei, Nr.31-33, Bl.I8-I9, Parter, Tulcea
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Danilis Natalia, Tel. 0240510058
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Danciulescu Mutiu Chirurgie generala - Dr. Teodorescu Mircea
Carmen, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Daisa Miriam
Mihaela, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Cioata Ionel MERCADO IMPEX SRL
Trifon, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Chahem Nedal, Str.Isaccei, Nr.29, Bl.I7, Sc.H, Ap.1, Tulcea
Obstetrica-Ginecologie, Dr. Ahmad Mouhamad Tel. 0240516707
Ammar, Obstetrica-Ginecologie Chirurgie generala - Dr. Popescu Ion

30 Supliment MEDICAL MARKET - CHIRURGIE ENDOSCOPICÃ 2011-2012